Fundusze strukturalne źród em finansowania inwestycji w nowe technologie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze strukturalne źród em finansowania inwestycji w nowe technologie"

Transkrypt

1 Wykorzystanie unijnych f und uszy struktural nych d o b ud ow y S p oł eczeń stw a I nf orm acyjneg o

2 P ol ska w d rod ze d o S p oł eczeń stw a I nf orm acyjneg o W p rzed d zień integ racji europ ejskiej

3 Kraje w różny sposób korzysta y z pomocy unijnej... Wielki wygrany : IRLANDIA wzrost PKB 5-11% w latach d ug publiczny na poziomie 36% PKB (2002) znakomite wykorzystanie funduszy strukturalnych Wielki przegrany : GRECJA wzrost PKB nigdy nie przekroczy 4% d ug publiczny na poziomie 105% PKB (2002) dyskusyjne wykorzystanie funduszy strukturalnych

4 Co zadecydowa o o sukcesie bą dź poraż ce tych krajów? Rozsą dna polityka makroekonomiczna szybka redukcja deficytu budżetowego, naprawa finansów publicznych Reformy strukturalne restrukturyzacja branż obcią żają cych budżet Dobre przygotowanie do korzystania z pomocy aktywnoś ć szerokich krę gów adresatów pomocy unijnej!!! Inwestycje w obszary przynoszą ce wzrost wydajnoś ci pracy nowoczesne technologie i edukacja

5 5 1 6 ty le la t p o trz e b a b y ło b y p rz e k ro c z y ć g ra n ic ę m ln u ż y tk o w n ik ó w

6 Nowe wyzwanie Internet szerokopasmowy Budowa narodowej strategii rozwoju Internetu szerokopasmowego (dokument powinien być przyję ty przez Rzą d RP do ) Dostęp do Internetu szerokopasmowego radykalnie zmienia sposób jego wykorzystania poprawiają c jego jakoś ć i moż liwoś ci które oferuje. Równolegle, pojawiają się ca kiem nowe platformy dostępowe. E rk k i L iik a n e n

7 Budowa Internetu A.D.2004 to budowa taniego wydajnego bezpiecznego powszechnie dostepnego internetu szerokopasmowego prawdziwego internetu P o w s z e c h n e k o rz y s ta n ie p rz e z a d m in is ta c ję, o b y w a te li, firm y In te rn e tu s z e ro k o p a s m o w e g o ju ż w ro k u to je d e n z c e ló w s tra te g ii e P o ls k a i e E u ro p e !!

8 Czy chodzi tylko o realizację celów czy o coś znacznie waż niejszego? Realny wzrost konkurencyjności polskich firm i dostę p do nowych rynków; Poprawę efektywności dzia ania administracji każ dego szczebla; Tworzenie nowych miejsc pracy i przycią ganie inwestycji Wzrost zamoż ności Polski

9 Na począ tku lat 90-tych Polska dokona a prze omu w jakości us ug telekomunikacyjnych, przechodzą cych z central rę cznych na cyfrowe.. W latach mamy szansę dokonać nawet większego prze omu, budują c spo eczeń stwo informacyjne, podnoszą c kwalifikacje i zwię kszają c konkurencyjność przedsię biorstw dzię ki umieję tnemu wykorzystaniu Internetu szerokopasmowego

10 Jak urzeczywistnić tę wizję? Niezbę dne są determinacja w dzia aniu beneficjentów unijnej pomocy sprawny system wsparcia dla sk adających wnioski Unia Europejska nie narzuca sposobu wykorzystania środków w ramach konkretnego dzia ania warto zadać sobie pytanie które inwestycje przyniosą najlepszy zwrot w wymiarze finansowym ale takż e spo ecznym?

11 Kraj średnia roczna (mln ) % PKB na 1 mieszk. ( ) Czechy Estonia Węgry 1, otwa Litwa Polska 4, S owacja S owenia ącznie 8,

12 p o w o d y d o o p ty m iz m u Inicjatywa rządu RP w sprawie zniesienia podatku VAT na us ugi dostę pu do Internetu w ca ej UE ( ); Rozwój konkurencji na rynku dostawców us ug (Metro Ethernet!) System prekwalifikacji wniosków karta projektów

13 S P O W z ro s t K o n k u re n c y jn o śc i P rz e d s b io rs tw ię S P O R o z w ó j Z a s o b ó w L u d z k ic h Z in te g ro w a n y P ro g ra m O p e ra c y jn y R o z w o ju R e g io n a ln e g o (Z P O R R )...n a jw a żn ie js z e ź ró d ła p o z y s k iw a n ia fu n d u s z y d la in w e s ty c ji w n o w o c z e s n e te c h n o lo g ie!

14 Fundusze strukturalne źród em finansowania S P O W K P, p rio ry te t 1 : in s ty tu c je o to c z e n ia b iz n e s u Dzia. Nazwa dzia ania Moż liwe dzia ania Środki ogó em* UE* Pomoc publ. ** Pryw.* Instytucja wdra aj ca 1.1 wzmocnienie instytucji wspierają cych dzia alnoś ć firm zakup infratsrukt. poprawiają cej poziom ś wiadcz. us ug PARP 1.3 tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm zakup infrastruktury teleinformatycznej dla parków technolog i inkubatorów ARP 1.4 Wzmocnienie wspó pracy mię dzy sferą badawczorozwojową a gospodarką zakup wyposaż enia (w tym urzą dzeń sieciowych) dla laboratoriów MNiI 1.5 Rozwój systemu dostę pu przedsię biorców do informacji budowa platformy, integracja rejestrów oraz MNiI i us ug publicznych on-line bezpieczeństwo w sieci ĄCZNIE * w s z y s tk ie k w o ty w m ilio n a c h ** p o m o c p u b lic z n a : b u d że t p a ń s tw a, je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t.

15 Fundusze strukturalne źród em finansowania S P O W K P, p rio ry te t 2 : w z m o c n ie n ie k o n k u re n c y jn o śc i p rz e d s ię b io rs tw Dzia. Nazwa dzia ania Moż liwe dzia ania Środki ogó em* UE* Pomoc publ. ** Pryw.* Instytucja wdra aj ca 2.2 Wsparcie konkurencyjnoś ci produktowej i technologicznej przedsię biorstw Inwestycje w nowe technologie, zmiany procesów produkcyjn MGPiP S 2.3 Wzrost konkurencyjnoś ci ma ych i ś rednich przedsię biorstw poprzez inwestycje Inwestycje w nowe technologie, wykorzystanie e- commerce PARP 2.4 Wsparcie w dostosowaniu do wymogów ochrony ś rodowiska Budowa m.in. systemów informatycznych wspierają cych proces dostosowawczy NFO igw* ĄCZNIE * N F O ŚiG W : N a ro d o w y F u n d u s z O c h ro n y Śro d o w is k a i G o s p o d a rk i W o d n e j * w s z y s tk ie k w o ty w m ilio n a c h ** p o m o c p u b lic z n a : b u d że t p a ń s tw a, je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t.

16 S P O R o z w ó j Z a s o b ó w L u d z k ic h p rio ry te t 1 Dzia Nazwa dzia ania Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Perspektywy dla m odzieży Przeciwdzia anie i zwalczanie d ugotrwa ego bezrobocia Moż liwe dzia ania zakup sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych dla urzędów pracy, w tym systemów do e-learningu szkolenia z wykorzystaniem e-learningu szkolenia bezrobotnych, e- learning Ś rodki ogó em* 126,8 295,6 284,3 UE* 89,3 187,2 182,8 Pomoc publ. ** 37,5 104,9 98 Pryw.* 0 3,5 3,5 1.4 Integracja spo eczna i zawodowa niepe nposprawnych Zakup m.in. infrastruktury dla szkolenia niepe nosprawnych 114,1 70,2 43 0,9 1.5 Wspieranie integracji zawodowej i spo ecznej grup szczególnego szkolenia, zakup sprzętu ICT dla e-learningu 96,8 76,6 19,2 1 ryzyka ĄCZNIE 917,6 606,1 302,6 8,9 * w s z y s tk ie k w o ty w m ilio n a c h ** p o m o c p u b lic z n a : b u d że t p a ń s tw a, je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t.

17 S P O R o z w ó j Z a s o b ó w L u d z k ic h p rio ry te t 2 Dzia. Nazwa dzia ania Moż liwe dzia ania Ś rodki ogó em* UE* Pomoc publ. ** Pryw.* 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkó, uczelni i placówek kszta cenia zawodowego do potrzeb rynku pracy zakup ICT, oprogramowania; portal edukacyjny, programy multimdialne, kursy dla nauczycieli (e-learning), 487,4 365,6 121, Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób doros ych programy i pakiety edukacyjne do kszta cenia na odleg oś ć Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsię biorczoś ci kursy szkoleniowe dla pracowników MSP, staż e szkoleniowe, doradztwo i informacja, promocja nowych technologii 255, ,2 17 ĄCZNIE 782,7 591,6 174,1 17 * w s z y s tk ie k w o ty w m ilio n a c h ** p o m o c p u b lic z n a : b u d że t p a ń s tw a, je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t.

18 Z P O R R p rio ry te t 1 Dzia. Nazwa dzia ania Moż liwe dzia ania Ś rodki ogó em* UE* Pomoc publ. ** Pryw.* 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk adu transportu monitoring bezpieczeń stwa, komputeryzacja systemów transportu publ. 971,2 728,4 242, Infrastruktura ochrony ś rodowiska wykorzystanie IT do bud. systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza 575,1 407,3 167, Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna zakup sprzę tu i wyposażenia obiektów 198,2 137,4 45,8 15 prowadzą cych dzia alnoś ć dydaktyczną lub naukowobadawczą 1.5 Infrastruktura spo. Inf. Infrastruktura teleinform ,5 27,5 30 ĄCZNIE 1884,5 1355,6 483,9 45 * w s z y s tk ie k w o ty w m ilio n a c h ** p o m o c p u b lic z n a : b u d że t p a ń s tw a, je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry t.

19 Korzystajmy z pozytywnych i negatywnych doświadczeń innych! Bą dź my aktywni nie zmarnujmy tej niepowtarzalnej szansy! Cisco Systems pragnie aktywnie w ą czyć się w ten proces poprzez program nieodp atnych konsultacji technicznych dla administracji oraz ma ych i średnich przedsię biorstw

20 D z ięk u ję z a u w a g ę!

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji styczeń czerwiec 2013 r. Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytu Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 stycze 2 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo