Коначно на свом терену» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Коначно на свом терену» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА 2017."

Transkrypt

1 Почиње израда Стратегије комуникације» страна 5 Коначно на свом терену» страна 31 Број 4703, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА цена 40 динара ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ ДУЕЛ Политика Улазим у други круг избора» страна 4 Друштво Без упута на партију разговора» страна 6 Завршена реконструкција пруге Панчево Београд» страна 7 Култура Прелепи пејзажи и актови» страна 10 Село ЗА СТРА ШУ ЈУ ЋИ ДО ГА ЂАЈ У НА ШЕМ ГРА ДУ ПСИ УБИ ЈЕ НИ ОТРО ВОМ ОПА СНИМ И ЗА ЉУ ДЕ Не ко ли ко жи во ти ња уги ну ло у нај стра шни јим му ка ма Осо ба ко ја је по ку ша ла да им по мог не има ла здрав стве не про бле ме Дру штво при ја те ља жи во ти ња Љу - бим ци из Пан че ва ових да на се обра ти ло Основ ном јав ном ту жи - ла штву са зах те вом да се спро ве де ис тра га по во дом не дав ног тро ва ња па са у бли зи ни мо те ла Нар цис на Но во се љан ском пу ту и у Про ле тер - ској ули ци. Поред тога што је отровано неколико ових животиња, чије лешеве су уклонили радници Зоохигијене, застра шу ју ће зву чи то да је осо ба ко ја је покушала да помогне угинулим четвороношцима такође имала здравствене проблеме. То не чу ди ка да се узме у об зир да је лице које је отровало псе користило креозан, изузетно опасан отров чија је употреба забрањена у Србији и свим државама Европске уније. Да све бу де стра шни је, тај отров је уба чен у дво ри ште, а про блем је пред ста вља ло и то што ни је мо гло да се утвр ди у чи јој над ле жно сти је ње - гово уклањање. У оваквим случајевима кључно је што брже реаговање свих надлежних органа, као и покретање истраге против починилаца оваквих дела, пошто су кажњива пре свега Кривичним зако ни ком (члан 269) и За ко ном о до - бробити животиња (члан 7) и другим законским прописима, с обзиром на то да су би ли угро же ни и здра вље и сигурност људи и њихове имовине. Иако су процедуре у овим случајевима ја сне, ни смо си гур ни да ће над ле - жне службе предузети све предвиђене мере. Ветеринарска инспекција у овом слу ча ју ни је иза шла на те рен иако је обавештена о свему. Наша орга ни за ци ја се због све га обра ти ла Основном јавном тужилаштву да би поводом овог случаја била спроведена опсежна истрага у сарадњи с полицијом. У интересу заштите живота и здравља људи и животиња јесте да се ова ква кри вич на де ла спре че, а то ће се нај бо ље учи ни ти ако се про на ђу и адекватно казне починиоци. Зато смо затражили да нас тужилаштво у што краћем року обавести о резултатима истраге, пише у писму које је нашој редакцији послао председник друштва Љубимци Иван Курајов. O то ме ко ли ко је кре о зан јак и опасан отров, говори податак да пси и друге животиње које га примете уоп ште не мо ра ју да га уно се у ор га - ни зам, већ је до вољ но са мо да га удах ну да би се отро ва ли. У до ди ру с ва зду хом он се пре тва - ра у материју попут глине, јаркожуте бо је, а они ко ји га по ста вља ју, че сто га ме ша ју с хра ном, па је ма ла ве ро - ват но ћа да га пси не при ме те док њу - шка ју по тра ви или по зе мљи. Још стра шни је је то да кре о зан мо гу да ви де и ма ла де ца и да га, го ње на ра - дозналошћу, узму у руке, а постоји могућност и да га неко случајно нагази и уне се у ку ћу на обу ћи. У слу ча ју да бу де унет у ор га ни зам, креозан се брзо шири и блокира центре за регулацију температуре и дисање. То доводи до колапса и изузетно брзог пораста температуре, а сви покушаји да се након тога помогне, у већини случајева су безуспешни, јер отрована животиња кроз неколико сати умире у најстрашнијим мукама. Подсећамо, тровање паса овим опасним отро вом ни је пр ви слу чај зло - стављања животиња у нашем граду. Средином августа прошле године јавност је би ла шо ки ра на при чом о на - шем старијем суграђанину који је тукао и зло ста вљао пет па са, а он да их је измучене и на самрти потрпао у џакове и оста вио по ред кон теј не ра на Ко - тежу. Повређени пси су збринути у Зоохигијени, а повреде једног од њих, ко ји је био у те шком ста њу, би ле су та кве да је про це ње но да му не ма помоћи, па је подвргнут еутаназији. Треба очекивати да ће панчевачко Основно јавно тужилаштво и полиција и у случају тровања паса креозаном реаговати и учинити све да одговорни буду откривени и кривично процесуирани. М. Гли го рић За Дан жена изложбе рукотворина и још понешто» страна 11 Хроника Не затварати очи пред насиљем» страна 12 Фото-репортажа Хоће ли пуки ентузијасти спасти Надел?» страна 29 Спорт Стижу клонфери» страна 30

2 2 КОМЕНТАРИ Петак, 10. март ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА Пише: Синиша Трајковић Проценти и чињенице Дан ка да ће бити одржани председнички избори, малтене нам је пред вратима. Кандидати за шефа државе били су прилично самоуверени и оптимистични током досадашње кампање; већина њих види себе у другом кру гу. На то ме им не мо же мо за ме ри ти, јер је сми сао по ли тич ког (за разлику од спортских) такмичења освојити власт, а не само учествовати. Ипак, има и претеривања. Такмаци се по медијима фрљају процентима: заједнички именилац тих истраживања јавног мњења јесте да ће Вучић освојити преко четрдесет одсто гласова. Зато се драстична разлика појављује у проценама сопствених шанси. Како бисмо нашим суграђанкама и суграђанима помогли да добро иза бе ру, од лу чи ли смо да им омо гу ћи мо да упо ре де: од овог бро ја па до броја новина које излазе пред изборе, на четвртој страни, представљаћемо председничке кандидате који, по нашем мишљењу, имају највише шанси за успех. Кренули смо од лидера радикала Војислава Шешеља. * * * Немамо обичај да на овом месту цитирамо текстове других аутора, али ова при ли ка је по себ на и, уо ста лом, за (ско ро) све по сто ји пр ви пут. Ко - легиница Драгана Кожан је пре три године написала текст посвећен 8. марту насловљен Уместо честитке. Баш вреди, актуелан је и данас и за - то доживљава још једно издање: Свака друга жена у нашој земљи жртва је неког облика насиља физичког, психичког, економског или сексуалног. Редован годишњи гинеколошки преглед у Србији обави свака пета жена, а од рака грлића материце сваког дана умре једна, а оболе четири. Едукација жена о томе колико су превентивни прегледи дојки важни, таква је да го ди шње од ра ка дој ке умре њих Ћерку је седам година сексуално злостављао очух, који је тек недавно ухапшен. Мајка тврди да о томе ништа није знала, иако девојчица наводи да јој се у ви ше на вра та жа ли ла на по ступ ке свог та те. Ако сте се школовали у иностранству, имате деценијско радно искуство и у шестом сте месецу високоризичне трудноће, то једну инострану банку ко ја по слу је у Ср би ји не ће спре чи ти да вам уру чи от каз уго во ра о ра - ду. И не са мо јед ну. И не са мо бан ку. Неки мушкарци у Србији својим супругама забрањују да се запосле, да од ла зе код му шких ле ка ра, да се шмин ка ју, да обла че крат ке сук ње, да имају отворене налоге на друштвеним мрежама, мушке пријатеље, па чак и кон такт с по ро ди цом. До пу ни ти по же љи. Или на осно ву соп стве - ног искуства. О злостављању у породици ћуте и жртве и сведоци. У највећем броју случајева истина изађе на видело тек кад урлици утихну. Тако се у медијима пуни рубрика црна хроника. Са свим је ја сно шта је до при не ло то ме да же не бу ду свр ста не у јед ну од најдискриминисанијих друштвених група код нас. Није јасно када ће се та статистика променити. Мала је вероватноћа да не проналазите себе, рођаку, пријатељицу или пак по зна ни цу ни у јед ном од до сад на пи са них ре до ва. Ако је та ко, знај - те да спа да те у гру пу срећ них же на. Оних ко је су у ма њи ни. Иако се о родној равноправности и економском оснаживању жена последњих година све чешће говори, пораст броја сигурних кућа сведочи у прилог томе да су конкретне акције изостале. Можда је уместо овог текста једноставније било написати мање или више патетичну честитку поводом Дана жена. Али чему лицемерје? Рећи жени неколико лепих речи и уделити јој отужан цвет само зато што се та ко ва ља за 8. март, или не учи ни ти чак ни то? Пот пу но је све јед но, ако је то једини дан када се сетимо да жене заслужују некакво поштовање. Треба се замислити над овим редовима. Можда ће некада, у време наших чукунунука, или коју генерацију касније, сваки дан бити као Осми март. До та да па мет у гла ву. Res, non verba! ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ Шампиони у извозу Ето, ко нач но смо бар у не че му у светском врху. Добро, не рачунајући спорт, то јест Но ва ка, Ива ну, ва тер - полисте... Овог пута, веровали или не, ра ди се о еко но ми ји, на шој рак- -ра ни и ту зи не пре бол ној. И то, за див но чу до, у пи та њу је из воз?! Ни ма ње ни ви ше... Да, постоји једна привредна грана у ко јој смо тре нут но свет ски ви - цешампиони с тенденцијом да тим тр жи штем уско ро у пот пу но сти овладамо. УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО На и ме, ра ди се о то ме да смо, пре - ма не ким озбиљ ним ана ли за ма и статистикама, други на планети по броју извезене радне снаге. И то оне образоване или прецизније високошколске. Са мо ма ло пи та ње је шта ми као земља, друштво или појединци имамо од тог шампионског извоза. Ај де да је реч о (рас)про да ји фуд - ба ле ра, то би и има ло не ка квог сми - сла, јер клу бо ви још и ућа ре по не ку вајдицу од обештећења. Додуше, мо дер на исто ри ја нас учи да и то углавном оде у џепове нечастивих мафиоза, који опуштено дрмају по нашим еминентним удругама из области најважније споредне ствари на све ту. Но вратимо се првобитној теми. Да, шта оно бе ше ми има мо од то га питају се дежурни злобници. Па, имамо, јашта имамо одговарају истински родољуби и непоправљиви оптимисти. Прво, остају упражњена места научника, доктора, инжењера и других стручњака, па громаде са мега-синги дипломама могу да навале у државна предузећа. Друго, кад наречени па мет ња ко ви ћи по тру лом За па ду продају свој образ за (додуше, немалу) шаку долара, евра и фунти, рато- сиљаћемо се тих уштогљених грађанских елитиста, тих вечито незадовољних гњавежа, који стално неоправдано хушкају против народног ре жи ма и му те во ду увек кад смо на - домак реформског пута и свеопште економске стабилизације. Треће, из другачијег угла посматрано, то ће бити још једно затворено поглавље доказа да смо на правој европејској тра си јер ако на ше струч ња ке тра - же бо га та ши, то је, мо ра се при зна - ти, ве ли ка по хва ла и за на ше школ - ство. Па, ко он да сме да упре пр стом у наш обра зов ни си стем и кле ве та га ка ко је ана хрон, крут и имун на про - гресивне промене? А ко ће онда остати на грудобрану отаџ би не?! Па, ја шта, исти они не по - колебљиви родољупци. Они који ће беспоговорно следити линију исцртану племенитом руком наших добротво ра и го спо да ра, не жа ле ћи да се на том путу одрекну свих овоземаљских потреба и ниских страсти тако својствених раскалашном капитализму. Дакле, о(п)стаће овде само они који без подозрења верују тим правим вредностима, а за своје скромно место под сунцем боре се најсуптилнијим методама као што су удвориштво, полтронство, денунцирање... Ј. Ф. ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић ФОТОГРАФИЈА НЕДЕЉЕ Љубав и саосећајност кад се најмање надате. На улицама града, у среду, после подне Снимио Владимир Ђурђевић Лепа жена је као демократија. Сви би да је имају, али није свима доступна. Некад ми је тепала куцо, а ја њој мацо. С временом смо односе подигли на један виши ниво. Сад живимо ко пас и мачка. О тајној полицијској акцији обавештени су и сви криминалци. Наша полиција негује транспарентност у раду! Скенер је покварен, тако да пацијенти с њим могу само да се сликају. Мој муж је прави вулкан у кревету каже комшиница. Никад се не зна кад ће прорадити! Србији ће бити боље кад Дачић научи енглески, а Карађорђевић српски. МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ НАРОДНА СКУПШТИНА НЕЋЕ РАДИТИ ДО ДАЉЕГ. А И ДОК ЈЕ РАДИЛА, БИЛА ЈЕ РАСПУШТЕНА!

3 Петак, 10. март АКТУЕЛНО 3 Про из во ди за срп ске тех но ло ги је Ру ско-срп ски нафт ни ги гант НИС и не мач ка хе миј ска ком па ни ја BASF пот пи са ли су про шле не де ље у При вред ној ко мо ри Ср би је Спо ра зум о по слов но-тех нич кој са рад њи, ко јим је де фи ни са но парт - нер ство две ју ком па ни ја у обла сти уна пре ђе ња про из - вод ног про гра ма НИС-а, као и раз во ја тех но ло ги је про из - вод ње на де ри ва та. Ком па ни ја НИС ће, као јед - на од во де ћих ре ги о нал них енергетских фирми, у оквиру стра те шке са рад ње са свет - ским хемијским гигантом ради ти на да љем по бољ ша њу квалитета уља, мазива и целокупне палете нафтних деривата, као и на про ши ре њу по ну - де висококвалитетних произво да. Реч је о про ши ре њу и унапређењу дугпгодишње сарад ње НИС-а и BASF-а, чи је адитиве НИС користи у производ њи уља и мазива, као и брендираних горива, како би се обезбедио њихов бољи квалитет. Споразум о по слов но-тех - ничкој сарадгви лотписали су ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О СА РАД ЊИ НИС-а И BASF-а ДВА ГИ ГАН ТА НА ИСТОМ ЗА ДАТ КУ У ноћи између 7. и 8. марта, ванредно и ненајављено, проверена је борбена готовост дела Специјалне бригаде и Војне полиције и способност тих јединица да што брже одговоре на ванредне кризне ситуације. У оквиру тога њиховим припадницима је поверено да изврше задатке у рејону аеродрома Батајница, што су они успешно урадили. Ову проверу наших снага за хитно реаговање извршили су министар одбране Зоран Ђорђевић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић на основу одлуке председника Републике. Кирил Тјурдевев, први заменик генералног директора НИС-а за пре ра ду и про мет, и др То мас Нар бес ху бер, пот пред сед ник компаније BASF за југоисточну Европу. Компанија НИС континуирано ради на унапређењу свих тех но ло шких про це са и на развоју свог производног програма како бисмо својим потрошачима увек нудили произ во де вр хун ског ква ли те та. За јед но с на шим ду го го ди - шњим парт не ром, ком па ни - јом BASF, иде мо ко рак на пред и развијамо иновативна решења у технологији производње нафтних деривата изјавио је након потписивања документа С дру ге стра не, др То мас Нар - бесхубер истакао је да је његова компанија, као зд водећих фирми у сектору аутомобил- ских флуида и рафинеријских хемикалија, видела НИС као партнера с визијом о расту и одрживом развоју, не само у Србији већ и регионално. Он је похвалио менаџмент НИС-а јер визију фирме темељи на улагању и континуирано инвестира у модернизацију технологије и побољшање квалитета производа које нуди. 3. Станижан ОВИХ ДАНА ШИРОМ СРБИЈЕ Провера јединица за хитно реаговање НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ ПАН ЧЕ ВАЦ Специјалистички и ултразвучни прегледи За вод за здравствену заштиту радника Панчевац однедавно је, захваљујући сарадњи са ординацијом Храст из Београда, проширио свој богат спектар услуга. Та ко са да сви на ши су гра - ђа ни има ју при ли ку да су бо - том ура де би ло ко ју вр сту пре гле да на нај са вре ме ни - јем мо бил ном ул тра звуч - ном апа ра ту, а на рас по ла - га њу су им и спе ци ја ли стич - ки пре гле ди, ко је оба вља тим струч ња ка из Бе о гра да, са ака де ми ком проф. др Ђор ђем Ра да ком на че лу. Пре гле ди се за ка зу ју рад - ним да ни ма од 7 до 15 са ти пу тем те ле фо на За во да Пан че вац 013/ и 013/ Овог ме се ца у За во ду су за клијенте осмишљени и нови па ке ти услу га по из у зет но повољним ценама, а више о томе погледајте на деветој страни актуелног броја нашег ли ста. Д. К. СА РАД ЊА АУ ТО-ЦЕН ТРА ЗО КИ И ГА СПЕ ТРО ЛА Уштедите на гориву УСПЕХ ПА У НО ВИ ЋА НА ФЕ СТИ ВА ЛУ У ЧАЧ КУ Гостовали и у Швајцарској Војска Србије саопштила је и да је инспекцијски надзор трајао до 9. марта и да је обављен на више места у Србији. Током његовог трајања проверавана је и способност наших елитних јединица да обезбеђују виталне објекте од значаја за систем одбране. Иначе, повод за ове провере није никакав конкретан догађај, већ је у питању редовна активност Инспектората одбране. У оквиру ње се извршавају ванредни и ненајављени инспекцијски надзори Војске Србије. М. Г. На осам на е стом Фестивалу културно-уметничких друштава Србије, одржаном у Чачку 25. и 26. фебруара, КУД Станко Пауновић НИС РНП (први извођачки ансамбл, женска група певача, тамбурашки и народни оркестар) рангиран је као пети за про грам у це ли ни и на гра ђен сребрном плакетом, а освојена је и специјална награда за најаутентичнији костим у кореографи ји за игре из Гор ње Пчи ње. Након неколико дана шездесет двоје путника чланова пр вог из во ђач ког ан сам бла, народног и тамбурашког оркестра, му шке и жен ске гру пе певача наступило је 4. марта у градској концертној дворани у Солотурну у Швајцарској на заједничком концерту са ансам блом до ма ћи на, СКУД-а Петар Кочић. Чланови СКУД-а Петар Кочић по зва ни су да уче ству ју на 17. фестивалу Етно глас, који организује КУД Станко Пауновић НИС РНП. М. М. ПАН ЧЕ ВАЧ КИ УМЕТ НИ ЦИ ИЗ ЛА ГА ЛИ У КАЛ КУ ТИ Фузија традиционалне и модерне уметности Пе то ро уметника из Панчева Нада Денић, Снежана Јовчић Олђа, Живана Костић, Милан Јакшић и Емил Сфе ра уче - ствовало је на Међународној мултимедијалној сликарској изло жби Citro Pot фу зи ја тра ди - ционалне и модерне уметности, ко ја је отво ре на 2. мар та у Музеју Индије у Калкути. На свечаности је присутне поздравио Shri Indrani Sen, ми ни стар за културу и информисање државе Западни Бенгал. Ор га ни за то ри из ло жбе су Друштво за културно наслеђе Калкута и Центар за унапређење интеркултуралног дијалога Ин ме ди јас рес из Пан че ва. М. М. ДО НА ЦИ ЈА ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ Ултразвук за Интерно одељење За хва љу ју ћи донацији др Слободана Чалића, који живи и ради у Норвешкој, кардиолошки одсек Интерног одељења Опште болнице у Панчеву однедавно је богатији за нов ултразвуч ни апа рат мар ке Vivid 7. Овај вре дан по клон сти гао је у болницу крајем фебруара, а ка ко на во де у тој уста но ви, апа рат ће омо гу ћи ти сва ко - дневно ултразвучно снимање, па ће вре ме че ка ња на ову вр - сту прегледа бити скраћено. Уз то ће и па ци јен ти ко ји ле - же на одсеку кардиологије бити брже ултразвучно прегледани, што ће свакако допринети и ефикаснијој дијагностици и даљем лечењу. Д. К. АКЦИЈА У ЦЕНТРУ НИКОДЕНТ МЕДИК" Попуст за пензионере Центар за хитну и рестауративну стоматологију Никодент медик припремио је лепу акцију за све пензионере: они ће до краја марта имати право на 20% попуста на све услуге у ординацији. Искористите ову прилику и закажите преглед путем телефона 064/ Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици Максима Горког 2, а у понуди има услуге из свих области стоматологије. Д. К. Лепа вест за све возаче гласи да ће до краја марта све врсте горива бити јефтиније за три динара по литру. Међутим, ова информација важи само за оне који Уко ли ко сте ре ги стро ва ли во зи ло код Зо ки ја у го ди ни, по треб но је да лич но оде те до Ау то-цен тра и по диг не те сво ју ло јал ти кар ти цу. храну за своја возила буду пазарили на пумпи Гаспетрола. Да би вас гориво стајало повољније, потребна вам је лојалти картица Аутоцентра Зоки, коју добијају сви они који су регистровали возила у том центру током ове и прошле године. Поред лојалти картице, биће вам неопходан и купон из броја Панчевца актуелног у свакој од четири недеље марта, колико акција траје. Дакле, од петка, 10. марта, до четвртка, 16. марта, важиће купон број 2, који се налази на овој страни Панчевца. Исеците га, понесите лојалти картицу и свратите до Гаспетрола најкасније до наредног четвртка. Купон се може искористити само једном и потребно га је оставити радницима на пумпи, тако да препоручујемо да наточите до врха, ради што веће уштеде. Идуће недеље објавићемо нови купон, који ће важити од петка, 17. марта, до четвртка, 23. марта, а након тога још један купон за последњу недељу текућег месеца. Уживајте у добрим ценама и пратите Панчевац како бисте на време били информисани о наредним акцијама налик овој. Д. К.

4 4 ПОЛИТИКА Петак, 10. март ПО КРЕТ ДО СТА ЈЕ БИ ЛО Наступамо самостално ПРЕД СТА ВЉА МО ПРЕД СЕД НИЧ КЕ КАН ДИ ДА ТЕ: ДР ВО ЈИ СЛАВ ШЕ ШЕЉ (СРС) УЛА ЗИМ У ДРУ ГИ КРУГ ИЗ БО РА По крет До ста је би ло на председничким изборима наступиће самостално, са својим кандидатом Сашом Радуловићем. На конференцији за новина ре одр жа ној у сре ду, 8. мар - та, Никола Полић, координатор Град ског од бо ра ДЈБ, на - вео је ка ко је њи хов циљ на из - борима победа над актуелним режимом и Александром Вучићем. У тр ку смо ушли са мо - стал но, јер је очи глед но да се Са ша Јан ко вић и Вук Је - ре мић не ће до го во ри ти о наступању једног кандидата, а ми смо на то ме ин си сти ра - ли са оп штио је По лић. Ис та као је и ка ко је иде ја била да договор о заједничком кан ди да ту ство ри ре фе рен - дум ско рас по ло же ње о ак - ту ел ном пре ми је ру и да сма њи мо гућ ност ње го ве по бе де на пред сед нич ким из бо ри ма. Прибегли смо стратегији да се што ви ше осо ба ко је об - ухватају различита бирачка тела кандидује за председника, ка ко би што ве ћи број ап - стинената изашао на гласање прецизирао је Полић. Он је ре као да су ушли у тр ку и због то га што мно ги гла са чи ДЈБ не ви де из бор ни у јед ном кан ди да ту и на - гласио да уколико Радуловић не уђе у дру ги круг, а у томе успе неки други кандидат опозиције, Покрет ће га безрезервно подржати. ПАР ТИ ЈА УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ Унапређење животног стандарда Чла но ви Град ског од бо ра Партије уједињених пензионера Србије су на конференцији за новинаре одржаној у сре ду, 8. мар та, на ве ли да су до не ли го ди шњи план и програм који обухвата најважнија питања која се тичу свих грађана. Према речима Милана Станојковића, председника ГО ПУПС-а, највише ће радити на организационом и кадровском јачању и на унапређењу животног стандарда пензионе ра, а по себ но на по љу здрав - ствене и социјалне заштите. Планирамо и чвршћу сарад њу с Но вим град ским удружењем свих пензионера, преко којег ћемо организовати заједничке излете. Такође, створићемо услове за учешће у хуманитарним активностима, као што је до бро вољ но давање крви изјавио је Станојковић. На вео је да ће се ГО ове партије залагати за редовно измиривање пензија. Чланови ПУПС-а ће ра ди ти на стварању повољнијих услова за сарадњу са свим политичким стран ка ма у гра ду, а по - себ но са СНС-ом. Го во ре ћи о пред сед нич - ким изборима, Станојковић је ис та као да ће ГО ПУПС-а подржати Александра Вучића, са об ја шње њем да су пред Србијом тешка времена и да такви услови захтевају храброг и озбиљ ног чо ве ка ка кав је актуелни премијер. СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ Канализација проблем Јабучана Срп ски покрет Двери истиче да мештане Јабуке највише мучи завршетак фекалне канализације. На конференцији за новинаре одржаној у уто рак, 7. мар та, Ра до мир Орловић, члан Градског одбора и председник Месног одбора Двери у поменутом насељеном месту, изјавио је: Мештани Јабуке су се понадали да ће добити канализацију још године, када је урађена канализацио на мре жа кроз се ло, али од та да па до да нас ни је на пра - вљен по мак. Они му ку му че са отпадним водама и учесталим пражњењем септичких ја ма због ви со ког ни воа под зем них во да. Да би фе - кална канализација функционисала, потребно је урадити по стро је ње за пре ра ду от - пад них во да на ула зу у се ло. Орловић је напоменуо да су велика средства која су уложена у сређивање центра Јабуке била довољна за решавање овог проблема. Према његовим речима, спорно је то што различити нивои власти немају добру међусобну комуникацију, јер је за пројекат изградње канализације надлежна Покрајинска влада, а ло кал на са мо у пра ва ни је ути ца ла на њу у том по гле ду. Стра нач ки се сви ни вои власти подударају, а новац за Јабуку није издвојен ни из једног буџета прецизирао је Орловић. Чла но ви Две ри су овом при - ликом навели да је неопходно започети сређивање кишних канала у најнижим деловима се ла, у ко ји ма увек има во де и му ља, и да би их тре ба ло об ло - жити каменом или бетоном. Др жа ва ду жна да шти ти гра ђа не од не прав де Нео п хо дан са вез с Ру си јом У наредним бројевима Панчевца објављиваћемо интервјуе с председничким кандидатима који, према нашој процени, имају највећу подршку грађана. Први кандидат за шефа државе с којим смо разговарали јесте др Војислав Шешељ, лидер Српске радикалне странке. Он је ди пло ми рао на Прав ном факултету Универзитета у Сарајеву, а затим и магистрирао. Докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Је дан је од осни ва ча СРС-а, на чи јем је че лу од са мог осни - вања, године. ПАНЧЕВАЦ: Како процењујете сопствене шансе на изборима? В. ШЕ ШЕЉ: До био сам ре - зул та те ис тра жи ва ња јед не стра не аген ци је, по ко ји ма имам бољи рејтинг од Јеремића, ко ји ми је тре нут но глав ни про тив кан ди дат за ула зак у други круг. Он неће постојати после избора и може слободно да се вра ти у Њу јорк, ода кле је и до шао. Ву чић има по др шку од 42 од сто, ја 23 од сто, а Је ре - мић све га 14 од сто. Јан ко вић прелази свега шест одсто. Чак и да се овај од нос из ме ђу Је ре - мића и Јанковића промени, то јест да по др шка Јан ко ви ћу скочи, а Јеремићу опадне, оба досовска кандидата заједно имају мању подршку од мене. Према томе, готово је сигурно да ћу ући у дру ги круг. Та да ће шансе за моју победу бити реал не, за то што на род ни је осе - тио бољитак од Вучићеве власти. Ни је ви део ни шта осим свакодневних шарених лажа и обе ћа ња са ТВ екра на, а жи ви се све те же и све го ре. Ву чић и СНС су пре у зе ли до сов ску политику и представљају континуитет пропасти. Је дин стве ни бирачки списак део би рач ког спи ска за под - ручје града Панчева, на основу ко га ће 2. апри ла би - ти одржани избори за председника Републике Србије, изло жен је на увид у Град ској управи Секретаријату за општу управу, која се налази на Тр гу кра ља Пе тра I број 2 4, у со би 107, на пр вом спра ту. Гра ђа ни мо гу из вр ши ти увид у је дин стве ни би рач ки списак сваког радног дана од 7.30 до у слу жбе ним про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за оп шту упра ву. Упис, бри са - ње, измену, допуну или исправку бирачког списка могуће је зах те ва ти до 17. мар та у по ноћ, на кон че га се тај документ закључује. По ме ну те из ме не под но се се Град ској управи писмено на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, Трг краља Поводом 8. марта, Међународног дана борбе за женска права, Грађанска акција Панчево приредиће трибину под називом Освајање слободе. На скупу који ће бити одржан у петак, 10. марта, у кафе-клубу Купе, од 19 сати, говориће неколико досадашњих добитница награде С ко јим про бле ми ма се грађани данас најчешће суочавају? Кри за је у љу ди ма уби ла во љу за да љом бор бом и уни - шти ла сва ку на ду да мо же би - ти бо ље, због че га је и љу бав пре ма отаџ би ни угро же на. Најгори су безнађе и бесперспективност у којима наш народ жи ви. Ми ну ди мо на ду за - сновану на реалном политичком концепту одустајање од Европ ске уни је, ко ја нас пот - пуно уништава, и оријентацију према Русији. Србија је од петооктобарског пуча до данас, од ка да је Ср би ја кре ну ла путем европских интеграција, упро па ште на. Не сме мо на - ставити тим путем ако желимо да оп ста не мо и да се еко - номски опоравимо. Будућност ће би ти срећ ни ја ако има мо способне, паметне и искусне људе на челу државе. Ка ко са ин ге рен ци ја ма председника Републике можете помоћи грађанима у свакодневном животу? На функцији председника Републике не би требало да Пе тра број 2 4, или не по сред - но у службеним просторијама Секретаријата за општу управу, спрат, со ба 107. После закључења бирачког спи ска, од 18. мар та до 29. мар та у по ноћ (нај ка сни - је 72 са та пре да на од ре ђе ног за одржавање избора) грађани могу поднети захтев за промене у јединственом бирачком бу де не ко ко ће има ти сву власт у сво јим ру ка ма, не го неко ко ће уједно контролисати из вр шну, за ко но дав ну и судску власт. Подела власти и њена контрола су гарант ефикасног функционисања државе. У оквиру председничких овлашћења враћаћу законе који су штет ни за на ше гра ђа не Скупштини на поновно одлучи ва ње. По бе да на пред сед - ничким изборима у Србији је увек представљала и врло брзо промену режима. Шта ћете поставити као при о ри те те и ци ље ве то ком пр ве го ди не пред сед нич ког мандата? Ра ди ћу у скла ду са Уста - вом и законом. Контролисаћу рад вла де и ње ног пред сед ни - ка Александра Вучића. Нико осим ме не не мо же да кон тро - лише Вучића и ограничи његову самовољу. У оквиру надлежности председника Републике да пред ста вља Ср би ју у све - ту, учинићу све да преусмерим Србију са евроунијатске странпу ти це и вра тим је на је ди ни пра ви пут, а то је ин те гра ци ја с ГРАД СКА УПРА ВА Увид у би рач ки спи сак ТРИБИНА У КУПЕУ Освајање слободе Освајање слободе драматург Борка Павићевић, професорка у пензији Србијанка Турајлић, активисткиња и новинарка Аида Ћоровић и, у име Фонда Маја Маршићевић Тасић, Александра Берић. Оне ће понудити одговоре на питања колико смо слободни у списку Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Градске управе града Панчева по месту пребивалишта. Од про гла ше ња пред ло га кандидата за председника Републике Србије право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац предлога кандидата данашњем српском друштву и да ли су дискредитација и етикетирање неистомишљеника и промовисање послушништва морални. Разговараће и о томе колико су сами грађани одговорни за такво стање и постоје ли услови за одржавање фер и поштених избора. Русијом политичка, економска, при вред на, кул тур на и војна. Савез с Русијом за Србију зна чи мир, еко ном ски и привредни просперитет, бољи стан дард, очу ва ње те ри то ри - јалног интегритета и тесну сарадњу с Републиком Српском. Програм СРС-а предвиђа бесплат но школ ство и здрав ство и бе не фи ци ран рад ни стаж за самохране родитеље и мајке ви ше од дво је де це. Кроз над - ле жност ини ци ра ња за ко на покушаћу да спроведем наш социјални програм. Пружићу подршку предлогу за изједначавање статуса родитеља болесне де це и де це с те шко ћа ма у развоју са статусом хранитеља, у сми слу да ро ди те љи те де це имају примања, здравствено и социјално осигурање и остваре пра во на пен зи ју јер су због не - ге своје деце онемогућени да раде. Неопходно је ограничити и сузити овлашћења приватних извршитеља који харају Србијом. Држава је дужна да штити грађане од неправде. Да ли ће те на не ки кон кре - тан на чин, у са рад њи с пре ми - јером, покушати да оживите индустрију у Панчеву? На чин на ко ји се ба вим по - ли ти ком у скла ду је с мо јим уверењима, принципима, идеологијом, љубављу и дужности коју осећам према отаџбини. Када би ме водили лични разлози, не бих сарађивао с Вучићем, али ради добробити свих грађана Србије и Панчева спреман сам на то. Под сти цај не економске мере у пољопривреди и индустрији и бесцарински извоз на огромно руско тржиште ве ли ка су шан са да се Пан - чево опорави од досманлијске пљачке и неквалификованог ка дра Срп ске на пред не стран ке. Да би Пан че во и оста - ли градови у Србији остварили свој потенцијал, неопходно је обрачунати се са увозничкоизвозничким лобијем који уништава домаћу производњу. За тај озби љан и ва жан по сао би ла би неопходна сарадња председника и премијера. за председника Републике Србије. Између гласања и поновљеног гласања на изборима за председника Републике Србије грађани могу поднети захтев за про ме не у би рач ком спи ску Министарству државне управе и локалне самоуправе најкасни је 48 са ти пре да на по но - вље ног гла са ња. У би рач ки списак се уписује и податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања). Зах тев за упис по да тка да ће бирач на изборима за председника Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи подноси се општинској односно градској управи према месту боравишта у земљи, а најкасније пет дана пре дана за кљу че ња би рач ког спи ска, 11. мар та у по ноћ. Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана. Страну припремила Сузана Првуљ

5 Петак, 10. март ХРОНИКА 5 ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ОДР ЖАО СА СТА НАК С ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА МЕ ДИ ЈА ПОЧИЊЕ ИЗРАДA СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ По себ на па жња би ће усме ре на на уна пре ђе ње ими џа гра да и на бо љу ин фор ми са ност гра ђа на Радни доручак за представнике локалних медија и дописништава Радио- -телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине с градоначелником Панчева Сашом Павловим одржан је 7. мар та, а по вод је био по че так из ра де Стра те ги је ко му ни ка ци је Пан че ва, ко ја је ин те грал ни део Стра те ги је развоја града Панчева. Реч је о документу који ће обухватити акционе мере за даље унапређење развоја Панчева, а његова доследна примена треба да допринесе већој ефикасности и бољој међусобној сарадњи свих градских органа и њихових запослених и да на крају резултира бољим радом целокупне Градске управе Панчева, али и већом информисаношћу Панчеваца. И градоначелника, али и представни ке Град ске упра ве, пре све га Ја - смину Радовановић, саветницу за односе с јавношћу, интересовало је има ли проблема у комуникацији и на који начин унапредити однос с новинарима. Односе с медијима не треба потпуно изједначавати са односима с јавношћу, јер се они могу дефинисати као део пи-ар слу жбе, чи ји је основ ни циљ да се ство ри што бо ља ме диј ска слика (имиџ) организације или поједин ца, а у овом слу ча ју Пан че ва. О ими џу гра да је на рад ном до руч ку го - ворио градоначелник. Важно је истицати предности нашег града кроз промоцију привреде и привредника, али и манифестационог туризма. Циљ је и ребрендирање града, јер многе инвеститоре интересује и каква је друштвена надградња у сре ди ни у ко јој би они евен ту ал но уло жи ли но вац ре као је Па влов. Пр ви чо век Пан че ва је с тим у ве зи истакао значај медија и њихову проактивну улогу у праћењу рада градских органа (од промоција и привредних и културних догађаја до изазова и криза с којима се градска администрација суочава, попут еколошких и комуналних проблема). А за новинаре је најважније да им функ ци о не ри ло кал не са мо у пра ве ЈАВ НИ ПО ЗИВ Град прикупља фотографије Панчева Град ска управа (ГУ) расписала је јавни позив за грађане да доставе фотографије Панчева и околине за потребе будуће фото-монографије Панчева, коју припрема Градска управа. Најбољи радови с карактеристичним, али и мање познатим мотивима екстеријера, ентеријера, урбаног и руралног, затим културних, спортских и туристичких манифестација и свега онога што дочарава дух града, биће коришћени за израду публикације. Уколико грађани поседују фотографије града из различитих годи- шњих до ба, а ко је есте ти ком и ква ли - тетом задовољавају критеријуме да буду уврштене у луксузно опремљену публикацију, позивамо их да нам их до ста ве и на тај на чин уче ству ју у промоцији града, али и својој лично рекла је Бранислава Степанов, шеф протокола ГУ. О ДО КУ МЕН ТУ Стра те ги ја ко му ни ка ци је је све о бу хват ни до ку мент ко јим ће би ти ус по ста - вље не основ не ко му ни ка циј ске про це ду ре. Она ће де фи ни са ти смер ни - це за ко му ни ка ци ју ло кал не са мо у пра ве с гра ђа ни ма, као и кључ не ак тив но сти и про гра ме ко ји ма ће се уна пре ди ти од нос ло кал не са мо у пра - ве са за јед ни цом, и по ве ћа ти тран спа рент ност ра да и уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка зна чај них за ло кал ну за јед ни цу. Радни доручак сендвич за новинаре Фотографије би се Граду уступиле без новчане накнаде и искључиво за потребе израде ове фото-монографије, која ће се користити као протоколарни по клон и ко ја, као та ква, не би би - ла комерцијално издање. Аутори би задржали своја ауторска права, односно били би потписани и добили би одређени број примерака публикације. За израду монографије Панчева неопходне су фотографије у боји или црно беле, у високој резолуцији, са информација ма о објек ту и ме сту сни ма ња, а ау то ри их мо гу до ста ви ти на CD-у или DVD-у уз личне податке (име, презиме, адреса, теле фон и имејл адре са) на пи сар ни цу Градске управе, насловљено на канцеларију протокола, или лично донети у канцеларију протокола (први спрат, бр. 120). Јав ни по зив је отво рен до 31. мар - та М. Д. буду доступни за изјаве. У отвореној дискусији свако од колега изнео је предлоге, импресије и сугестије за даљи бољи проток информација. На са стан ку се чу ло да би би ло до бро да градоначелник уведе редовне радне састанке с новинарима или да се побољ ша ин фор ми са ност ста нов ни ка панчевачких села... У првој фази израде овог документа тим ће прикупљати истраживања и податке који могу бити од користи за унапређење комуникације, попут предлога изнетих на овом првом састанку. Стратегија комуникације треба да буде алат који ће прописати процедуре унутрашње комуникације свих органа, ефикасну и брзу размену информација, а тиме брже и конкретније информисање грађана о њиховим правима и обавезама. Посебна пажња биће усмерена на унапређење имиџа града као енергетски ефикасног, повољног инвестиционог окружења, културног центра Баната... Град Панчево је почетком године започео израду Стратегије комуникације, која треба да обухвати период од до го ди не, и она је ме - ђу првим документима овог типа на локалном нивоу у Србији. М. Ди ми трић J. OЖЕГОВИЋ По во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на род - ног да на же на, ове не де ље смо пи та - ли суграђане да ли прослављају тај пра зник, на ко ји на чин, као и шта мисле о положају припадница лепшег по ла у дру штву. ЈОВАН ОЖЕГОВИЋ, клавирштимер: Сма трам да је Дан же на нај леп ши дан и имам оби чај да ку пу јем по кло - не. Што се ти че пра ва же на, ми слим да се напредовало у односу на претходни период, али верујем да мора још мно го да се ра ди на рав но прав но - сти, јер се де ша ва да су у не ким ства - рима мушкарци у предности. ЂУРЂЕ ЂУКИЋ, пензионер: Ми слим да је ле по што се обе ле - жа ва Дан же на. Сма трам да је по - треб но да се ма кар јед ног да на осе - ћају посебно. Сваке године купујем поклон тим поводом. Требало би да НАША АНКЕТА КА КАВ ЈЕ ПО ЛО ЖАЈ ЖЕ НА У ДРУ ШТВУ? Треба радити на побољшању Ђ. ЂУКИЋ ПРО ЈЕК AT УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЉУД СКИХ РЕ СУР СА У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ За бољи сервис грађана Пред став ни ци Гра да Пан че ва пот - пи са ли су про шле не де ље у Бе о гра - ду Ме мо ран дум о са рад њи у окви ру про јек та Уна пре ђе ње људ ских ре - сур са у ло кал ној са мо у пра ви, чи - ме је обез бе ђе на по др шка у уна пре - ђе њу људ ских ре сур са у пан че вач - кој и у још два де сет ло кал них са - мо у пра ва. Про је кат у вред но сти од два ми - ли о на евра фи нан си ра ју Са вет Евро пе и Европ ска уни ја, а спро во - ди га Канцеларија Савета Европе у Србији у сарадњи с Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Сталном конференцијом градова и општина. Министарка Ана Брнабић рекла је да је за про је кат вла да ло ве ли ко интересовање. Пријавиле су се 93 локалне самоуправе, што је одлична назнака да су од го вор не и да зна ју да пре по - знају своје потребе. Транспарентност и професионализам локалних самоуправа од кључног су значаја, а пројекат долази у право време због имплементације новог Закона о запосленима, истакла је она у саопштењу. Планирамо да у априлу започнемо велики круг обука намењених локалним самоуправама, како бисмо заједно показали грађанима да ми јесмо њихов сервис, поручила је министарка Брнабић и оценила да се од про јек та на пр вом ме сту очекује промена свести у начину рада. Градоначелник Панчева расписао је 17. фебруара јавни конкурс за суфинансирање пројеката у култури за годину из следећих области: књижевност (стваралаштво, преводилаштво), музика (стваралаштво, продукција, интерпретација), ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура, филмска уметност и остало аудио- -визуелно стваралаштво и манифестације у вези с тим, позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација), уметничка игра класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација), остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, Ј. ПЕТРАК В. КОСТИЋ М. НОВАКОВИЋ М. БИРЦЛИН се ради на јачању њиховог положаја, како би биле равноправне с мушкарци ма на свим по љи ма и мо гле да за - узимају руководећа места. ЈАСМИНА ПЕТРАК, маркетиншки стручњак: Обе ле жа вам 8. март, јер је тај пра зник под сет ник да су се же не бо - ри ле за сво ја пра ва, а то тре ба и да наставе, поготово код нас на Балкану. Дан же на се не сме сво ди ти на добијање једног цвета, већ на подизање свести. Иако смо напредовале, још увек ни смо у ис тој рав ни с му - шкарцима, добијају се мање плате, а по го то во у ру рал ним под руч ји ма, где су же не пот пу но у дру гом пла ну. ВУКАШИН КОСТИЋ, кувар: Поводом Дана жена купујем поклоне за девојку и мајку. Сматрам да тај празник доприноси бољем положају Министарка је најавила формирање националне академије за јавну управу, која ће бити независна институција, али ће укључивати локалне самоуправе, те се очекује знатан про грес у овој обла сти у Ср би ји. Шеф Де ле га ци је ЕУ у Ср би ји Мајкл Да вен порт ре као је да је ефи - касна и транспарентна јавна управа један од стубова сваке демократије и са ме ЕУ, а ре фор ма јав не упра ве је дан од нај ве ћих при о ри те та у окви ру по ли ти ке про ши ре ња ЕУ, попут владавине права и економског напретка. Чињеница да се више од 90 оп шти на ја ви ло за уче шће у програму показује велико интересовање општина за овакве програме усавршавања и побољшања система ру ко во ђе ња људ ским ре сур си ма, рекао је амбасадор Давенпорт, истичући да су општине мотор свих реформи. Шеф Мисије Савета Европе Тим Картрајт рекао је да локалне самоуправе имају кључну улогу у реформи јав не упра ве, те да је ва жно да њихове услуге грађанима и привреди буду ефикасне и квалитетне, а да запослени буду одговорни и да њихов рад буде транспарентан. По ред Пан че ва, у про је кат су укључени Београд и градске општине Ста ри град и Сав ски ве нац, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Краљево, Смедерево, Зрењанин, Чачак, Ваљево, Лозница, Пирот, Бач, Трстеник, Медвеђа, Рашка, Сврљиг и Бујановац. М. Д. ГРАД СУФИНАНСИРА Конкурс за област културе циркус, пантомима, улична уметност и сл.) и откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем. Право учешћа на овом конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач република, покрајина или локална самоуправа. Пројекат треба да се реализује на територији Панчева. Рок за подношење пријава је тридесет дана од дана објављивања конкурса. М. Д. же на у дру штву, али сма трам да на то ме не тре ба да се ра ди са мо 8. мар - та. На пре до ва ло се, али и да ље тре ба да се ра ди на то ме. МАРИЈА НОВАКОВИЋ, комерцијалиста: Прослављам Дан жена, првенстве но због то га што смо не ка да има - ле мно го ма ње пра ва не го да нас. Сма трам да же не да нас ни су мно го угрожене, напротив, дешава се да су оне те које угрожавају. МИЛИЦА БИРЦЛИН, пензионерка: Не кад сам сла ви ла Дан же на, али ка ко сам ста ри ја, све сла би је то радим. Увек добијам поклоне од деце. Ми слим да је тај пра зник би тан и да би требало наставити обележавање тог да ту ма, пре све га ра ди по ди - зања свести о положају жена. Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

6 6 ДРУШТВО Петак, 10. март ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ОСНИ ВА ЊЕ ЦЕН ТРА ЗА МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВЉЕ БЕЗ УПУТА НА ПАРТИЈУ РАЗГОВОРА Др Владан Угреновић У про шлом броју Панчевца пи са ли смо о фер тр го - ви ни, о то ме ка ко она функ - ционише и шта се добија ње ном при ме ном, а у овом броју ћемо објаснити значење термина групе солидарне куповине (ГСК). Њихов циљ је стварање поверења између произвођача и потрошача/купца. Оваква група се декларише као со ли дар на, али до ћи до стварне солидарности је дугорочан процес. Ова група мо же се про ши ри ти укључивањем нових потрошача или произвођача. На пример, уколико желите да ку пу је те ор ган ску хра ну, контактираћете с неким од органских произвођача, договорићете се с произвођачи ма да вам до не су или ис - по ру че ро бу или да ви оде те на га здин ство и да је пре у - зме те. То ва жи за кон такт, на пример, с произвођачима поврћа, лековитог биља, ви на, си ра, ме да..., ко ји углавном имају удружења, па на тржишту пружају орга ни зо ва ни ју по ну ду. У прак си та ко про из во ђа чи одређеног дана у недељи на од ре ђе но ме сто по тро ша - чима допреме тражене произ во де. Мо же и не ко од по - тро ша ча из гру пе да оде код произвођача и преузме производе, па их касније расподели члановима своје групе. Гру пе тре ба да бу ду ма ле, јер се чла но ви он да лак ше договоре. Има при ме ра и да раз ли - чите групе сарађују, чланови се упознају с новим произвођачима и њиховим производима, чиме се постиже вишеструка корист: за потрошача Др Владимир Филиповић Групе солидарне куповине се повећава понуда различитих врста производа (доби ја се на ква ли те ту и ра - зноврсности), за произвођача се повећавају продаја и до бит, као и мо гућ ност ин - вестирања у нове производне ли ни је и упо шља ва ња нових радника. Солидарност, за коју се такве групе одлучују, представља врсту подршке малим произвођачима, који би иначе имали врло ограничен при ступ тр жи шту. У та - квом односу ни произвођачи ни потрошачи нису зависни од посредника, посебно од великих система, као што су супермаркети и слично. Уз овакву организацију групе солидарне куповине користе кратак ланац, односно избацују све посреднике између произвођача и потро ша ча. То је пр ви и глав - ни корак који карактерише њихову активност у свету. Даље, поред поверења које се стиче између потрошача и произвођача, важно је напоменути и упознавање и стварање поверења и између самих потрошача и изме ђу са мих про из во ђа ча. Да постоје позитивни приме ри у ра ду ова квих гру па и у Србији, потврђује и чињени ца да од го ди не ова кве не фор мал не гру пе успе шно функ ци о ни шу у Бе о гра ду, Но вом Са ду... Видљивост рада група солидарне куповине најчешће се остварује путем Фејсбука. У наредном броју недељника Панчевац читајте о Slow Food-у, уго сти тељ - ској понуди произашлој из покрета који је настао као од го вор на Fast Food. Ре ор га ни за ци ја пси хи ја триј ских уста но ва под ра зу ме ва и сма ње ње бро ја па ци је на та и њи хо во укљу чи ва ње у за јед ни цу Наш град до кра ја го ди - не тре ба да до би је Цен тар за ментално здравље, као органи за ци о ну јeдиницу Спeци - јалнe болницe за психијатријскe болeсти Ко вин. Та уста но - ва би ће тре ћа те вр сте у Ср би - ји (по ред Ки кин де и Ни ша), а њено оснивање ће помоћи ЕУ из претприступних фондова. По сто је ће пси хи ја триј ске болнице у земљи су пребукира не, а је дан од кључ них про - блема у њиховом функциониса њу је и тај што су се мно ге по ро ди це бу квал но од ре кле својих болесних чланова, па су они, из тог разлога, хоспитализовани дуги низ година. Због то га би оп шти циљ овог пројeкт а био побољшањe социјалнe инкл узијe осо ба са интeлeк туалним и мeнталним потeшкоћама, односно њихово укључивање у друштво, у случајевима где је то могуће. То зна чи да би, по ред раз го во - ра с психолозима, биле организоване и терапије попут библиотерапије, а водили би их волонтери који већ имају иску ства у ра ду са овим па ци јен - тима кроз раније ангажовање у разним удружењима за помоћ овим ли ци ма. За лечење у будућем панчевачком центру неће бити потре бан упут, а по ред услугe спeцијалистичко-консултативнe амбулантe, ко ју би мо гли да користе сви грађани, постојао До лов ци су и ове го ди не ис по - штовали стари обичај паљења ватри на дан обележавања Белих по кла да. Та ко су 26. фе - бруара у вечерњим часовима на више локација у селу гореле ва тре, око ко јих су се оку пи ли малишани, али и старији. Овај оби чај да ти ра од дав - ни на, а ве зан је за по че так ус - кр шњег по ста. Ва тре се па ле на дан ко ји је у цр кве ном ка - лен да ру обе ле жен као Бе ле НА БЕ О ГРАД СКОЈ БЕР ЗИ НИС представио резултате пословања за го ди ну НИС гру па представила је крајем фебруара стручној јавности резултате пословања за годину на Београдској берзи. Резултате је изнео заменик генералног директора и директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство Ан тон Фјо до ров. Том при - ли ком је ис так ну то да је про - шле го ди не НИС гру па оства ри - ла не то до бит од 15 ми ли јар ди ди на ра, што је три од сто ви ше него прошле године. Инвеститори и брокери су упо зна ти с тим да је у години у сегменту истраживања и произвoдње ком па ни ја успела да оствари планирани обим производње угљоводоника, уз истовремено повећање ре зер ви за 3,4 од сто, а уку пан Страну припремила Марина Димитрић обим прераде нафте повећан је за је дан од сто у по ре ђе њу са годином. Фјодоров је истакао да је НИС група успешно наставила да спроводи програм повећања оперативне ефикасности у свим обла сти ма по сло ва ња, чи ји је ефе кат у го ди - не из но сио 8,6 ми ли јар ди ди на ра. На крају презентације истак ну ти су и пла но ви за ову годину, односно да ће НИС наставити да улаже у области истраживања и производње с циљем повећања ресурсне базе, док ће у обла сти пре ра де бити настављена реализација друге фазе модернизације прерађивачких капацитета и пројеката који су усмерени на повећање оперативне и енергетске ефи ка сно сти. Ка да је реч о промету, наведено је да НИС планира даљи развој малопродај не мре же у Ср би ји и зе мља - ма региона, као и диверзификацију бизниса у области енергетике. би психосоциорeхабилитациони трeтман, ко ји упра во подразумeва рeкрeативну и умет ничку тeрапију, савeтодавни рад с корисницима и члановима породицe, затим групу за самопомоћ и курсеве страног језика или рачунара. Др Гордана Кокора из ковинске болнице, која је била члан републичке комисије за ре фор му мен тал ног здра вља чији је задатак био да припреми психијатријске установе за реорганизацију, рекла је да је она инсистирала да овај центар бу де у Пан че ву, јер по бро - ју хитних пријeма, интeрвeнција и повратника, у Ковину има нај ви ше пацијeната с те - риторије Панчева. Др жа ва до го ди не није имала ниједну стратегију ни ти ак ци о ни план за то ка ко би се ова област на да ље раз ви - ја ла. Већ та да је би ло ја сно да проблем постоји. У Италији, на сту диј ском пу то ва њу, ви де ла сам мо дел и при ступ па ци јен - покладе и увек пада у недељу пред почетак великог поста. Оне симболично треба да саго ре све оно што је ло ше у љу - ди ма и да они он да та ко про - чи шће ни уђу у да не по ста. Ра - ни је је овај оби чај био ма сов - ни ји и ва тре су се па ли ле го то - во ис пред сва ке ку ће. Да нас је ма ње за сту пљен, али још увек живи. По кра јин ски фонд за раз вој по љо при вре де об ја вио је кон - кур се за до де лу кре ди та у обла сти по љо при вред не про - из вод ње у го ди ни. Под - но си лац при ја ве мо ра има ти по љо при вред но га здин ство ко је се на ла зи на под руч ју АП Вој во ди не и ко је је упи са - но у Ре ги стар по љо при вред - них га здин ста ва. Кредитне линије овог покрајинског фонда намењене су за тима који је потпуно другачији од на шег и та да сам пр ви пут чула за антипсихијатрију. То значи да многи пацијенти нису, ка ко ми у жар го ну ка же мо, за лу да ру. То зна чи да, ако би се с њи ма ра ди ло, али не та ко што би само добијали медикамен те, они би мо гли пот пу но самостално да живе и функцио ни шу. Циљ ће нам би ти сма - њење броја хоспитализованих рекла је Гордана Кокора. До почетка рада ове установе уследиће састанци с прeдставницима панчевачке локалнe самоуправe, али и eдукативно- -информативнe активности о правима и потрeбама особа с мeнталним смeт ња ма и на кра ју информисањe грађанства. Директор Опште болнице Панчево др Слободан Овука изјавио је да по др жа ва ову иде ју, јер је крај њи циљ да се помогне пацијентима, међу којима има и оних који су радно способни. Пан че во има са мо два пси хи ја тра ко ји ра де при ам - ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ВЕ ЛИ КИ ПОСТ Ватре у Долову за Беле покладе Поред паљења ватри, за покладе се спремају и конзумира ју кроф не, ба ре на ја ја и шунка, као јака и калорична хра на, ко ја ће у на ред ним да - нима бити забрањена. Такође је чест при зор да оку пље не око ватре разгаљују музичари, најчешће хармоникаши. Лепо време ове године позитивно је утицало на масовност окупљања. У НО ВОМ СА ДУ Расписани конкурси за пољопривреднике набавку: нове пољопривредне механизације (погонске, прикључ не); но вих си сте ма и опреме за наводњавање; опреме за сточарске фарме; кошница и опре ме за пче лар ство; но - вих заштићених башта (пластеника, стакленика) и опреме у њима; нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда; рибље мла ђи и но ве опре ме за риб ња - ке и квалитетне телади за тов, бу лан ти Цен тар, а слич но је и у дру гим ме сти ма. Та ко и до ла зи мо до то га да се ве ли - ки број њих упу ћу је у спе ци - јал не бол ни це. Док сам био ди рек тор До ма здра вља, про - шле го ди не, од ди рек тор ке ко вин ске бол ни це Алек сан - дре Га ври ло вић та ко ђе сам чуо за овај про је кат и та да је наш пред лог био да тај цен - тар бу де сме штен у про сто ри - је ста ре Же ле знич ке ам бу - лан те. У ме ђу вре ме ну, због на ја вље них ра до ва на Ин тер - ном оде ље њу и из ме шта ња За во да за јав но здра вље упра - во у ту ам бу лан ту, ми ће мо на ћи дру ги про стор за ам бу - лант ну те ра пи ју ре као је Ову ка. Бу ду ћи рад Цeнтра за мeнтално здрављe бићe првeнствeно усмeрeн на раз вој ак - тив но сти у зајeдници, рад с по - родицама корисника и на психоeдукацију. Не што слич но већ постоји у нашем граду, а реч је о про јек ту Ку ћа на по ла У свакој доловачкој улици горело је неколико ватри, најчешће на раскрсницама, и око њих су се де ца игра ла, а они мало старији су уз чашицу разговора и домаћег вина и ракије ужи ва ли до сит них са ти. Све то будно је пратила патрола доловачког Добровољног ватрогасног друштва, која је камионом спремним за интервенцију патролирала селом. Од про шле го ди не ва тра се па - ли и у пор ти Ве ли ке цр кве. Ове го ди не је и скуп у цр кви био ма - совнији. Након вечерње молитве оку пље ни су иза шли у пор ту, где су присуствовали чину паљења ва тре, а мо гли су и да се окре пе послужењем које је припремио црквени одбор са свештеником Бојаном Гавриловићем на челу. Стари обичаји свакако имају свој сми сао и сим бо ли ку, а на осно ву њих се одр жа ва, чу ва, али и мно - го тога сазнаје о нечијој култури и традицији. Н. Р. као и за изградњу објеката намењених складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) и подизање вишегодишњих засада воћа и винограда. Кредити ће се одобравати по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планира них кон кур сом. Ви ше о усло ви ма кон кур са мо же се на ћи на сај ту По кра јин ског фонда за пољопривреду.

7 Петак, 10. март ДРУШТВО 7 ОКОН ЧАН ВА ЖАН ПО САО ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ ПАНЧЕВО БЕОГРАД Ра до ви по че ли кра јем го ди не Во зо ви ће са да ићи бр зи ном од 120 ки ло ме та ра на сат Потписивањем коначног записни ка о при је му објек та у при - су ству пред став ни ка ру ске компаније РЖД Интернешенел и Инфраструктуре железнице Србије 25. фебруара је завршена реконструкција пруге Пан че во Бе о град. На кон то га они су се, пре ње ног зва - ничног пуштања у саобраћај, про во за ли но вим ко ло се ком од станице Овча до станице Пан че во Глав на, а по том је реконструисаном пругом прошла и композиција путничког во за ко ји је ишао до Бе о гра да. Ру ска ком па ни ја је са оп - шти ла да ће во зо ви са да ићи брзином од 120 километара на сат, што је значајно повећање у односу на њихову просечну бр зи ну пре ре кон струк ци је, која је износила око 50 киломе та ра. Осим то га, са да су по - већани капацитет саобраћаја и про пу сна моћ пру ге и без - бед ност на њој. Ре кон струк ци ја пру ге Пан - че во Бе о град по че ла је кра - јем го ди не и би ла је је - дан од нај ве ћих по сло ва, ко ји Ива но вач ки Дом кул ту ре и Фо то- -група Дунавац спремају се за мали јубилеј десети фото- -са фа ри, на ко јем ће се по но во окупити признати мајстори, али и још увек неафирмисани та лен ти из це ле зе мље у обла - сти уметничке фотографије. Са ла Дома војске у Панчеву била је 25. фебруара премала да при ми све ко ји су же ле ли да буду део петог традиционалног такмичења у прављењу руске са ла те ко је је ор га ни зо ва ло Друштво српско-руског пријатељства Доситеј Обрадовић. За признање које се додељује твор ци ма нај у ку сни јих и нај леп ше аран жи ра них ру - ских са ла та бо ри ло се 120 так - мичара. Овај догађај је пратило више новинарских екипа, ме ђу ко ји ма је би ло и оних из Русије, а присуствовали су и пред став ни ци ру ске, бе ло ру - ске и бо сан ско хер це го вач ке амбасаде. На кон што је жи ри оце нио такмичаре, посетиоци су могли да пробају све изложене салате, чему наши многобројни суграђани нису одолели ни ове године. је финансиран руским кредитом вредним 800 милиона долара добијеним за модернизацију наших железница. Тај новац је искоришћен за реконструкцију постојећих и изградњу ви ше но вих пру га ши ром Ср - бије и за набавку нових возова. Током радова на прузи Панчево Београд реконструисан је постојећи колосек дужине шеснаест километара, а поред њега је изграђен и електрифициран још један. Такође, проширене су железничке станице у Овчи и Крњачи, као и стајалишта Себеш и Крњача мост. Ор га ни за то ри су ко нач но од ре ди ли и да тум одр жа ва - ња, ко ји су због пр вог кру га пред сед нич ких из бо ра про - лон ги ра ли за се дам да на, то јест за не де љу, 9. април. Они ће том при ли ком за го сте, као до ка за но до бри до ма ћи ни, Од не дав но бр же до глав ног гра да Захваљујући реконструкцији пруге на Тамишу, направљени су но ви мост ду жи не 242 ме тра и неколико мањих с пропустима за во ду. Да би се же ле знич ки са - обраћај на прузи одвијао што безбедније, обновљена је контактна мрежа и саграђене су три нове трафостанице. Током реконструкције завршена је и зграда за сигурносне и телефонско- -телеграфске уређаје која се налази на железничкој станици Панчево Главна. Пред крај радова на прузи за Београд потпуно су замењени надвожњаци на саобраћајној петљи у Крњачи, у ПО ЧЕ ЛЕ ПРИ ЈА ВЕ ЗА ДО ГА ЂАЈ У ИВА НО ВУ Десети фото-сафари обез бе ди ти све нео п ход не усло ве. Сви за ин те ре со ва ни мо гу поднети пријаве односно доставити своје име, презиме и број те ле фо на на имејл адре су: или се ја ви ти на 064/ и У ДО МУ ВОЈ СКЕ 25. ФЕ БРУ А РА Руске салате одушевиле посетиоце За победнике у појединачној конкуренцији проглашени су Марија Јовић, Катарина Божовић и Сла ђа на Илић. Ме ђу школама које су се такмичиле најбоље су биле Средња угоститељска школа из Смедерева, Основ на шко ла Ва са Жив - ковић и Угоститељска школа из Но вог Са да. Награде су добили и Геронтолошки центар, Дом Срце у Јабуци, Дом слепих и удружење Срп ска Спар та, а при зна - ње је припало и Београђанину Виктору Обрадовићу, који је Тек стом Корупција у Центру за социјал ни рад?, об ја вље ним 27. ја ну а ра године, лист Панчевац прекршио је тач ку 5 Одељ ка I (Исти ни тост из - вештавања) Кодекса новинара Србије, по којој су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина. Одлучујући о жалби директора Центра за социјални рад Солидарност Зорана Албијанића, чланови Комисије за жалбе оценили су да је евентуална корупција у центру за социјални рад несумњиво важна тема од јавног интереса и да ме ди ји ти ме тре ба да се ба ве. Али, упра во због зна ча ја темe, она мо ра би ти озбиљно и темељно обрађена, што подра зу ме ва и при ку пља ње и прет ход ну проверу података. У овом случају, по мишљењу Комисије, то није урађено уз поштовање етичких стандарда професије. Лист је, на осно ву, ка ко су са ми на ве - ли, притужби неколико грађана, најавио да ће пи са ти о ко руп ци ји у Цен тру за со - непосредној близини новоизграђеног стајалишта Крњача мост. По ред успе шно из ве де них радова на прузи Панчево Београд, компанија РЖД Интернешенел показала је и друштвену одговорност, јер је финансирала обимну реконструкцију панчевачке основне школе Васа Живковић и организовала туристичко путовање великог бро ја уче ни ка те шко ле и још неколико других основних шко ла из на шег гра да у је дан од најлепших руских градова Санкт Петербург. М. Глигорић 066/ Они ко ји же ле да при су ству ју за јед нич ком руч ку, тре ба да по до ла ску пла - те котизацију од триста динара. Најбољи радови биће, као по обичају, награђени 15. августа у склопу обележавања сеоске славе Велике Госпојине. Ј. Ф. учествовао на такмичењу с веганском руском салатом. Како је објаснио у изјави нови на ри ма, спре мио ју је од гра - шка, шаргарепе и кромпира, мајонеза без јаја, кикирикија, сусама, печурки и димљеног тофу си ра, а све му је до дао па при ку и ај вар, што је, ка ко је ре као, ње го - вој салати дало посебну ноту. Председник друштва Доситеј Обрадовић Предраг Обрадовић изјавио је да је такмичење у прављењу руске салате манифестација позитивне енергије у којој подједнако уживају такмичари и посетиоци. Први зато што има ју при ли ку да пред ве - ли ким бро јем љу ди по ка жу своју креативност, а други због тога што могу да неограничено пробају руске салате и уживају у том спе ци ја ли те ту ко ли ко могу. М. Г. На осно ву чла но ва 19. и 21. Ста ту та Са ве та за штам пу и чла но ва 15. и 16. По слов ни ка о ра ду Ко ми си је за жал бе, Комисија за жалбе Савета за штампу, на седници одржаној године, већином гласова доноси ОД ЛУ КУ ци јал ни рад, иа ко у тек сту пи ше да тек тре ба да ис тра же да ли је то тач но. Пан - чевац унапред најављује причу коју запра во још не зна да ли ће има ти, што се ви ди и из по зи ва гра ђа ни ма да са њи ма поделе било каква сазнања о томе. Овакав необичан начин најављивања текста за који претходно нису прикупљени докази, личи на својеврсну потерницу против запослених у Центру, против којих се износе сумње да су корумпирани, а да се за то не ну де ни ка кви до ка зи. ПАНЧЕВАЦ И ЛАГУНА ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ Јулијан Ивана Ивањија По след њи роман из Ивањије ве три ло ги је о рим ским царевима потеклим с наших простора, под насловом Јулијан, јесте прича о надареном и образованом владару који је последњи покушао немогуће: да у Римско царство вра ти мно го бо жач ку религију предака, због чега је био ана те ми сан и про зван Апостата (отпадник). Јулијан је живео само 27 година, политиком је почео да се ба ви ка сно, са два де се - так го ди на, јер је пр во хтео да буде свештеник, па онда фи ло зоф, а и сам је пи сао неоплатонске расправе. Неспреман је постао војсковођа, ушао је у Га ли ју и до би - јао битке читајући Цезара и, на кра ју, пре ва рен и из дат, погинуо је херојском смрћу приликом опсаде персијског града Ктесифона на Тигру. Његова правичност, уздржа ност и скром ност као римског цезара, достојног да вла да дру ги ма јер је умео да вла да со бом, и на да све ње гов кра так, а бо гат и ис пу - њен жи вот нај ви ше су раз - горевали машту поколења. Остао је упам ћен као нај тра - гич ни ји и нај пле ме ни ти ји међу римским царевима. Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: Да ли би суд би на овог рим ског ца ра би ла друк чи ја да је ипак постао свештеник?, наградићемо по једним примерком књиге Јулијан Ивана Ивањија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју Панчевца, а награде се могу преузети у књижари Делфи. Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша - љите на Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи. ПАНЧЕВАЦ И ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО НАГРАЂУЈУ Како постати програмер Шона Макмануса Од лу чи ли сте да постанете програмер, али нисте сигурни ода кле да поч не те? Ис - пи ши те јед но став на упут - ства за про гра ми ра ње у скрач програму, усвојте вешти не по мо ћу ко јих ће те створити сопствену компјутер ску игру и на у чи те да ди - зај ни ра те свој веб-сајт то је само почетак свега што вас чека у овој књизи. Научите да дизајнирате и испрограми ра те соп стве ну ком пју - терску игру. Ка да про ђе те сва ки ко - рак, има ће те де сет су пер - ве шти на по треб них да по - ста не те мај стор за про гра - ми ра ње! Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: Да ли је тешко постати програмер?, наградићемо по једним примерком књиге Како постати програмер Шона Макмануса. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју Панчевца, а награде се могу преузети у књижари Вулкан. Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке и по - ша љи те на Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи. НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА Сањамо да нису будни У про шлом броју нашег листа пи та ли смо вас ка ко за - ми шља те аме рич ки сан. Панчевац и издавачка кућа Вул кан из да ва штво при - премили су по један примерак књиге Овде долазе сања ри Им бо ло Мбуе за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање. Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове: Ма, који амерички сан, они су и те ка ко буд ни, то ми само можемо да сањамо / Ја никада нисам сањала амерички, само по српски. 064/ Награде се могу преузети у књи жа ри Вул кан у Авив парку. Издавачка кућа Лагуна на гра ди ће два ау то ра нај - кре а тив ни јих од го во ра на пи та ње да ли чо век мо же променити судбину. Они ће освојити по један примерак књиге Случај Бремен Драгана Великића. То из да ње мо ћи ће да у књи жа ри Иси до ра Се ку - лић у Авив пар ку, од на - редног уторка, преузму аутори следећих одговора: Танке нити судбину држе као марионету у нашим рукама. Али неочекиван налет ве тра мо же да за љу ља те ни - ти, па да суд би на оде у прав - цу који нисмо планирали. 063/ Од сво је сен ке и од суд - бине не можеш побећи ма колико брзо трчао. Кад устанеш, и не слу тиш шта ће ти се тог да на де си ти; кад лег - неш, не знаш шта ћеш са ња - ти. Ни то ли ко! 064/ С добитницима ћемо контак ти ра ти на ред них да на, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражи те на стра ни ца ма овог броја Панчевца. Д. К.

8 8 ХРОНИКА Петак, 10. март Када (не) позвати 194 Пише: др Мирослав Тепшић После великих хладноћа, ортопедских траума и свих могућих вироза које су нас могле задесити, ушли смо у релативно мирнији период у погледу здравствене ситуације у Панчеву. Употребили смо реч релативно" мислећи пре свега на саобраћајни трауматизам, јер он по правилу прати лепше време и велике брзине. Алкохол као фактор ризика не треба никад занемарити, па ни све превентивне активности које ће допринети већој сигурности у саобраћају. Хипертензије се не предају" и оне су доминантна здравствена тегоба пацијената који долазе у нашу амбуланту или зову Хитну помоћ. Разумљив је сваки позив због погоршања основне болести или високог крвног притиска чије су вредности изнад уобичајених граница. Често се, међутим, суочавамо са свим могућим медицинским питањима која могу бити предмет интересовања од тога да ли аронија може да шкоди трудницама, преко тумачења нуспојава појединих лекова, па све до питања у вези са супспецијалистичким процедурама и лечењем. И уз најбољу Пише: Бојана Ћорлука, козметичар КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ Ке ра то зе су честе жућкастобраонкасте промене на кожи, хра па ве на до дир, ко је се ја вља ју у сред њој и ста ри - јој животној доби. У последње вре ме све је ви ше мла дих љу ди с ке ра то за ма, јер се многи од њих неконтролисано излажу сунчевим зраци ма или иду у со ла ри јум. С временом кератозе прелазе у тврде, тамно обојене промене величине од неколико милиметара до неколико центиметара. Обично се умножавају и распоређене су у себореичним предели ма ли ца, гру ди, ле ђа... Најчешћа тегоба на коју се пацијенти жале, јесте свраб у пределу захваћеном кератозама. Ове кожне промене ХИТНА ПОМОЋ вољу да се помогне пацијенту, немогуће је изаћи у сусрет свим овим захтевима. Разлози су веома јасни. На овај начин губи се основна улога једне ургентне службе која мора бити доступна 24 сата за све позиве животно угрожених пацијената. С друге стране, не треба се стидети па признати да је тешко баратати енциклопедијским знањем у времену све већег профилисања послова. Честе промене временских прилика, а пре свега влажности ваздуха и ваздушног притиска, повећавају учесталост мигренозних главобоља ових дана. Особе које пате од мигрене споменуће и ветар као окидач за пулсирајућу главобољу. Велика група главобоља настаје услед напетости и затезања вратне мускулатуре. Пре него што помислимо на неки много озбиљнији разлог за бол у глави, било би добро да утврдимо колико се он раније појављивао у сличној форми и да ли је нагло наступио. Некад нам и најобичније детектовање болних тачака на глави или затегнуте мускулатуре главе и врата даје одговер на могући узрок главобоље. Потребно је знати да аналгетици имају краткотрајан ефекат и да ретко делују на узроке. Много су ефикасније промене животних навика усмерене на умањење свакодневног стреса, повећање физичке активности и регулисање навика везаних за оброке и спавање. Често занемарујемо и чињеницу да прекомерно узимање лекова за болове може проузроковати појаву хроничних дневних главобоља. Кератозе старачке пеге су доброћудне и успешно се уклањају радио-таласима. Трет ман од стра њи ва ња ке ра то за ра дио-та ла си ма безболан је и толико ефикасан да се са мо јед ним од ла - ском код козметичара можете решити промена. Након укла ња ња ства ра се тан ка краста, која после неколико дана отпада. Лице обавезно треба заштитити кремом са УВ за шти том, и то не са мо у данима након третмана већ и убу ду ће, ка ко би се оне мо - гућило ново стварање кератоза. Кератозе се јављају и на ша ка ма у ви ду пе га и бра он мр ља. Ова про ме на мо же бити узнемирујућа за жене, јер им ру ке на тај на чин ода ју го ди не. И у овом слу - чају радио-таласи успешно решавају проблем. Радиотала сна ме то да пред ста вља ра ди о хи рур шко укла ња ње промена с коже или слузокоже. Пролазак високофреквентних таласа кроз ткиво ствара минимална или чак ни ка ква оште ће ња окол не структуре коже, а у потпуности делује на жељено поље и уклања непожељне промене. Обе ле жен Свет ски дан бу бре га Го ја зност по ве ћа ва ри зик од бо ле сти Хајде да урадимо кратак тест. Одговорите на следећих неколико питања. Имате ли повишен крвни притисак? Имате ли шећерну болест? Имате ли прекомерну телесну тежину? Има те ли ви ше од 65 го ди на? Да ли је би ло бо ле сти бу бре га у ва шој по ро ди ци? Да ли сте малокрвни? Ако имате један или више потврдних одговора, код вас по сто ји ри зик од по ја - ве неке од болести бубрега. Сто га би ва ља ло да се, за сваки случај, јавите изабраном лекару и обавите превентивни преглед. Опа сно, али из ле чи во Дру ги че твр так у мар ту дан је када се, на иницијативу Међународног друштва за нефрологију и интернационалног удружења Фондација за бубрег, у ви ше од сто зе ма ља ши ром света обележава Светски дан бубрега. Овај датум уврштен је у Ка лен дар здра вља с ци љем да се по диг не свест о ва жно сти бубрега као органа који има кључну улогу у одржавању живо та, као и да се јав ност упо зна са чињеницом да су болести бу бре га че сте и опа сне, али и излечиве. Слоган овогодишњег Светског дана бубрега Бубрези и го ја зност здра ви сти ло ви живота за здраве бубреге носи поруку да подизање свесности о факторима ризика за наста нак бу бре жних бо ле сти, као и промоција здравих стилова живота могу у значајној ме ри по мо ћи у спре ча ва њу оболевања. Гојазност је с разлогом у фокусу будући да она повећава шансе за развој шећерне болести типа 2 и повише ног крв ног при ти ска, а упра во те две бо ле сти су глав - ни фактори ризика за настанак хроничне бубрежне инсуфицијенције. Чак и гојазност са ма по се би мо же би ти ди - ректан узрок како хроничне, тако и терминалне бубрежне ин су фи ци јен ци је. Струч ња ци објашњавају да се то дешава због то га што код го ја зних особа бубрези морају да раде За хва љу ју ћи средствима прикупљеним од продаје улазница за кон церт хо ро ва Во кал кидс и Во кал тин и пле сне шко ле Beodance, ко ји је одр - жан крајем фебруара у Култур ном цен тру, као и по мо ћу донација појединаца и локалних приватних предузетника, Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја Светионик из Панчева успела је да обез бе ди још је дан ва - жан апарат за панчевачку Општу болницу. Реч је о по крет ном аспи ра - тору вредном динара, ко ји је не дав но уру чен др Сло - бо да ну Про да но ви ћу, на чел - нику Дечјег одељења. Желимо да захвалимо Музичком центру Вокали, односно хоровима Вокал кидс и Во кал тин, као и пле сној шко - ли Beodance на то ме што су се без премишљања одазвали ЈОШ ЈЕ ДАН ВА ЖАН ДА ТУМ У КА ЛЕН ДА РУ ЗДРА ВЉА РА ДЕ У ПА РУ И НЕ ВО ЛЕ СА ЛО Страну припремила Драгана Кожан више и да филтрирају већу коли чи ну кр ви од уо би ча је не, како би одговорили на повећане метаболичке захтеве. Ако се има у ви ду про це на да ће до године 18% мушкараца и пре ко 21% же на ши ром све - та би ти го ја зно, а 6% му шка - ра ца и 9% же на екс трем но го - ја зно, он да не чу ди те жња да се јавности скрене пажња на по ве за ност овог про бле ма с бројним обољењима, па и са онима која ометају нормално функционисање бубрега. С го ди на ма ра сте ри зик Као што је по зна то, глав на функција овог пара органа јесте излучивање токсичних продуката метаболизма и вишка течности из организма. Болести бубрега чине велику групу обољења, чији су узроци, ток, клиничка слика и прогнозе за излечење различити. Ова обољења најчешће су изазвана инфекцијама, метаболичким поремећајима и токсинима, а манифестују се као упале бубрега и акут на од но сно хро нич на смањена функција бубрега (бубрежна инсуфицијенција). С настанком хроничне бубрежне инсуфицијенције врзи но ко ло се на ста вља, јер она неколико пута повећава ризик за оболевање од других болести, као што су: бо ле сти ср ца и крвних судова, дијабетес, повишен притисак, завршни стадијум бубрежне болести (уреми је). Она је чак и је дан од узрока преране смрти (пре 65. го ди не). Сто га је од свих бо ле - сти бубрега управо хронична бу бре жна ин су фи ци јен ци ја ЈОШ ЈЕД НА АК ЦИ ЈА СВЕ ТИ О НИ КА Купљен аспиратор за Дечје одељење Пра вил на ис хра на и здрав жи вот до бит на ком би на ци ја нашем позиву да наступе на ху ма ни тар ном кон цер ту, на ком смо успели да прикупимо ве ћи део нов ца. Ве ли ку за - хвалност дугујемо и панчевачким предузећима Техномаркет, Па вле д. о. о. и Ко рал, као и нашим суграђанима који су својим донацијама помогли да прикупимо и остатак неопход ног нов ца ис та кла је Бранкица Рилак Јаковљевић, оснивач Хуманитарне организације Светионик. Она је на по ме ну ла да су ве - лики допринос овој акцији дали и пред став ни ци фир ме Trivax, ко ји су спу сти ли це - ну аспиратора и тако пружили могућност члановима Светионика да остатак прикупљеног новца преусмере за неке нове хуманитарне акције. Приликом предаје аспиратора др Слободан Продановић ис та као је да ће тај уре ђај би - ти од пре суд ног зна ча ја у хит - ним слу ча је ви ма при ли ком аспирације секрета, као и да ће се највише примењивати у при јем но-ур гент ној ам бу лан - ти Дечјег одељења. најозбиљнија. Она подразумева не само велике трошкове лечења и лошији квалитет живо та већ и скра ће ни рад ни и жи вот ни век обо ле лих, те пред ста вља зна ча јан јав но - здравствени проблем. У просеку на сва ких де сет осо ба до ла - зи јед на ко ја има не ки сте пен хро нич не бу бре жне ин су фи - цијенције. Ова болест се може развити у било ком узрасту, али је ри зик ве ћи с по ве ћа њем година старости. Но без обзира на датум рођења, једноставне пре вен тив не ме ре мо гу да успо ре на пре до ва ње бо ле сти бубрега, спрече компликације и побољшају квалитет живота. Ка да сма ње на бу бре жна функција дође до терминалног стадијума, односно када бубрег ЗДРАВА ИСХРАНА Пи ше: Драгана Јоцовић Овај ре цепт по све ћен је дра гим да ма ма по во дом празника жена. Частите се овим пре фи ње ним де сер - том би ло ког да на у го ди ни откаже, спроводи се дијализа или се орган трансплантира. Бубрези за пресађивање могу се до би ти и од жи вих и од пре - ми ну лих осо ба, а ко ји ће на чин трансплантације бити одабран, зависи од брзине проналажења одговарајућег донора. Код приближно 10 15% болесника даваоци органа могу бити крвни сродници (чланови породице) или биолошки несродни донатори (брачни партнери, пријате љи). За оста ле бо ле сни ке траже се подударни даваоци међу пацијентима с дијагностикованом можданом смрћу (кадаверични даваоци). Из тог разлога, наводе стручњаци, потребно је повећати број кадаверичних трансплантација, али и додатно информисати грађане о значају донације органа. У Србији се пресађивање бубрега оба вља у пет здрав стве них установа. Током године, према фактурисаној реализацији здравствених услуга, урађе но је 68 та квих тран сплан та - ција. Важно је напоменути да је бо ле сти бу бре га мо гу ће на вре ме ди јаг но сти ко ва ти. Чи - њеница да се прегледом узорка мокраће и крви и мерењем крвног притиска могу открити рани знаци болести, довољан је мо тив ко ји тре ба да вас под - стак не не са мо да схва ти те значај превентивних прегледа већ и да на та кав пре глед оде - те без одлагања. Пралине пуњене сунцокретом и под се ти те се ка ко је ле по би ти же на. Не ка вам ова чо ко ла да да сна гу да се и да ље бо ри те за се бе и сво ја права. По треб но: 300 г цр не чо ко ла де, две су пе не ка ши ке ма сли но вог уља, 150 г не сла них сун цо кре то вих се мен ки, 15 све жих ур ми и јед на ка - фе на ка ши ка ме да. При пре ма: За при пре му овог слат ки ша по треб ни су јед на ве ћа сли - кар ска чет ка и два си ли кон ска ка лу па за пра ли не са укуп но 30 коц - ки ца. У ми кро та ла сној пећ ни ци ото пи ти чо ко ла ду и уље, је дан ми - нут на најjачој тем пе ра ту ри. За тим ме ша ти да се до би је јед но лич на ма са и да се сва чо ко ла да ис то пи. Чет ки цу ума ка ти у ото пље ну чо - ко ла ду, па пре ма зи ва ти уну тра шњост сва ке коц ки це у ка лу пу. Ста - ви ти ка луп у за мр зи вач, па на кон де сет ми ну та из ва ди ти и по но во пре ма за ти чо ко ла дом. Опет ста ви ти ка луп у за мр зи вач на де сет ми - ну та. Уко ли ко се чо ко ла да за пре ма зи ва ње ма ло згу сну ла, вра ти ти је у ми кро та ла сну и угре ја ти по ла се кун де. За тим про ме ша ти и на - ста ви ти ма за ње. За то вре ме при пре ми ти фил. Ур ме по то пи ти у то - плу во ду, па по сле не ко ли ко ми ну та па жљи во ољу шти ти и из ва ди ти им ко шти це. Ис пе ћи се мен ке сун цо кре та, па их са мле ти у прах. У сец ко ста ви ти ур ме, сун цо крет и мед, па ме ша ти док се не до би је јед но лич на ма са. Од ове сме се пра ви ти ку гли це и ста вља ти их у при пре мље не ка лу пе. При ти сну ти пр стом да се фи но рас по ре ди, па ако је по треб но, до да ти или од у зе ти још ма ло фи ла. Ка лу пе ни ка ко не пу ни ти фи лом до вр ха, за то што чо ко ла да ко јом се за тва ра ју пра - ли не мо ра има ти кон такт са чо ко ла дом ко ја је на зи до ви ма ка лу па, да се пра ли на не би рас па ла. Ка да су пра ли не на пу ње не фи лом, за - тво ри ти их, то јест пре ма за ти сва ку ве ћим сло јем чо ко ла де. Чо ко ла - да не сме да штр чи из ка лу па, јер ће има ти ру жан об лик. За то се тре ба по бри ну ти да све пра ли не бу ду у ви си ни зи до ва ка лу па. Ова - ко при пре мље не ка лу пе па жљи во вра ти ти у за мр зи вач и оста ви ти та мо ду же вре ме нај бо ље пре ко но ћи. Су тра дан ис ти сну ти пра ли - не из ка лу па и ужи ва ти. Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу

9 Петак, 10. март ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ПАНЧЕВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/ , 013/ РАДНО ВРЕМЕ: 7 14, СУБОТОМ 7 12 ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ ПАКЕТ 1 АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА Цена: 350 динара ПАКЕТ 2 АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ И СКРОБА У ФЕЦЕСУ Цена: 600 динара ПАКЕТ 3 АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА Цена: 200 динара ПАКЕТ 4 (ОД 8. МАРТА) ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH, ft4 и ft3 Цена: 450 динара сваки ПАКЕТ 5 (ОД 8. МАРТА) ТУМОР-МАРКЕР PSA Цена: 650 динара ТУМОР-МАРКЕР fpsa Цена: 750 динара НОВО АКЦИЈЕ САМО СУБОТОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ МОБИЛНОМ АПАРАТУ (ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ) ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА! ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ) ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ СТАЛНА АКЦИЈА ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ динара ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ ЗОКИ МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ и остварити попусте за услуге: Завода за здравствену заштиту радника Панчевац Ауто-сервиса Зоки Недељника Панчевац Стоматолошког центра Никодент (Максима Горког 2) НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА, НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

10 10 КУЛТУРА Петак, 10. март Културни телекс Музика Че твр так, 16. март, 18 сати, сала Музичке школе Јован Бан дур : јав ни час уче ни ка свих од се ка. На про гра му ће би - ти атрактивна дела аутора из различитих епоха. Пе так, 17. март, 18.30, сала Музичке школе Јован Бандур : хуманитарни концерт на коме ће наступити Марта Благојевић (сопран), Горан Гојевић (кларинет) и Војислав Перућица (клавир). Изложбе Че твр так, 9. март, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе фотографија Документи Сандре Лакићевић. Пе так, 10. март, 19 сати, Народни музеј Панчево: отварање изложбе Хидротехничко наслеђе јужног Баната ауторке дипл. инж. арх. Јасмине Вујовић, поводом 24 године од оснивања Завода за заштиту споменика културе у Панчеву. Су бо та, 11. март, 20 сати, кафе Галерија : отварање изложбе слика и дигиталних принтова Снежане Торбице и Мирослава Првуља. Сре да, 15. март, 19 сати, галерија Градске библиотеке: отварање изложбе Таписерија етно мотив Мирјане Јакшић Тодоровић. Књижевност Пе так, 17. март, 20 сати, дворана Аполо Дома омладине: промоција књиге поезије Млади Атлас Стефана Станојевића. Представе Пе так, 17. март, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа Производ, према драмском тексту Марка Рејвенхила. Режија: Ђорђе Кривокапић. Играју: Иван Томић и Ми ле на Пре дић. Филм Сре да, 15. март, 20 сати, дворана Аполо Дома омладине: пројекција филма Тарот Србија Ивана Икића, у оквиру Документарне среде, пратећег програма ПАФФ-а. Тематски програм Не де ља, 12. март, 20 сати, дворана Аполо Дома омладине: мађионичарска представа Фабрика магије завршно вече пројекта Зимска чаролија, радионице мађионичарских трикова, на којој ће се представити полазници, предвођени ментором Луком Ивановићем. Про грам за де цу Су бо та, 11. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу Штрумпфови и мајка природа продукције Обрадуј дан из Београда. По не де љак, 13. март, 10 сати, сала Музичке школе Јован Бандур : наступ најмлађих ђака Музичке школе, разговор о музици и представљање музичких инструмената деци узраста из ме ђу три и шест го ди на из вр ти ћа Цр вен ка па и Пе - тар Пан. МОЈ избор МОЈ Бећарци и џемовање Иван ка Или шев, мо де ра тор до га ђа ја КЊИГА: Док сам ше та ла од штан да до штан да на јед ном сај му књи га, па жњу ми је привукла збирка бећараца и по ско чи ца Ала смо се са - стали бећари Јасмине Вукма но вић. Ни сам зна ла да постоје и женски бећарци, завичајни, о војничком живо ту. Чу ла сам са мо за сва - тов ске. Он да сам се се ти ла мо је ба ке и те те и њи хо вог осме ха у очи ма док су ме будиле ујутру. Хва ли ла се ле пе Ма ре мајка... Бећарац је најкраћа и најмла ђа усме на пе сма. Два ри - мована трохејска десетерца чине целу и завршену песму. Песма говори о животним ситуацијама, променама у друштву. Ни ко се не на љу ти ако га свирци опевају и свима изма ми осмех, а бо га ми и но - вац. То је пе сма ко ја се пе ва - ла сву да у ко лу, на мо ба ма, свадбама, крштењима, сеоским славама, у црквеним портама и кафанама. Прелепи стихови који чувају корене и ко је су на ши пре ци ства ра - ли у најтежим животним ситуацијама да би преживели и одагнали тугу, бол. Бећарац се да нас пе ва уз там бу ру или хармонику, а некад уз гајде, ко је су у на шем вре ме ну му - зејски инструмент. Бећарци повезују претке и потомке. ФИЛМ: Мој драги пријатељ ре шио је да ме из не на ди до - брим фил мом по свом из бо - ру. Се дим у са ли, схва тим да је филм историјско-биографско-антиратни. Како се радња одвијала, полако је почео да ми се сви ђа. Вој ник Де - змонд Дос, ис тра јан у ста ву да је убијање морално неисправно, пријављује се и служи вој ни рок као бол ни чар и од би ја да но си и ко ри сти оружје. Други светски рат, година, Окинава, Јапан. Дос чини надљудски напор и спасава војнике обеју ратних страна. Добија Меда љу ча сти. На кра ју сам схва ти ла да је то од ли чан филм, ко ји ме је рас пла као и пробудио осећај велике вере ка да же лиш да ура диш пра ву ствар. Одушевљена сам филмом Гре бен спа са. МУЗИКА: Сви ђа ми се гру па Dead Mondays, ко ја сви ра об ра де блу за и ро ка и им - провизује по узору на велики аме рич ки бенд Grateful Dead. Тај начин свирке је ја ко ре дак у Евро пи и зо ве се џе мо ва ње. Гру па че сто на сту па у мом оми ље ном ло ка лу Banat Blues Cafe. Нај зна чај ни ји пред став ник кон струк ти ви зма у срп ском сли кар ству ИЗ ЛО ЖБА ПО СЛЕД ЊА ДЕ ЦЕ НИ ЈА СА ВЕ ШУ МА НО ВИ ЋА ПРЕЛЕПИ ПЕЈЗАЖИ И АКТОВИ Сва ка сли ка вр хун ско умет нич ко де ло Изложба слика Последња деце ни ја Са ве Шу ма но ви ћа отво ре на је у пе так, 3. мар та, у Народном музеју. Поставку чини десет дела, насталих од године до смр ти сли ка ра, а из бор су из збирке Галерије слика Сава Шу ма но вић из Ши да, ко ја броји више од четири стотине радова. Шумановић је један од најзначајнијих српских уметника, а припадао је генерацији ко ја је по сле Пр вог свет ског ра та уве ла на шу умет ност у са - вре ме не европ ске то ко ве. У последњој декади живота посве тио се сли ка њу пеј за жа род ног кра ја (Шид), али и мр - тве природе и актова, чије је ски це до нео из Па ри за, где је боравио у више наврата. Сва ки по тез ко ји је на пра - вио на плат ну, а пра вио их је сликарским ножем, не четкицом, оправ дан је и има сми сао који тек пажљиви посматрач мо же да ана ли зи ра, док ми обич ни, ка да гле да мо, са мо уживамо. Тај ужитак људском оку који је Сава Шумановић остварио на својим сликама, то могу само врхунски мајстори истакла је Весна Буројевић, директорка Галерије слика Сава Шумановић, и додала да је свака његова слика врхунско умет нич ко де ло у ко је је он свесно уложио цело своје биће. Књи га есе ја Бо жан стве ни безбожници 2 Сање Домазет, у издању Службеног гласника, представљена је у четвртак, 2. мар та, у Га ле ри ји Ми - лорада Бате Михаиловића. Зби р ка је са чи ње на од ма - ње по зна тих и не по зна тих при ча о 39 ве ли ка на ико на 20. ве ка, од че га jе де се так есе ја из пр вог де ла књи ге, об - но вље них са др жа јем (ау тор ка Из ло жба ре ље фа-цр те жа и просторних цртежа Похвала руци / повратак руци Татјане Милутиновић Вондрачек отворе на је у по не де љак, 6. мар та, у Га ле ри ји са вре ме не умет но - сти. Поставку чине две групе радова које се међусобно прожима ју. У пр вој се из дво јио мо тив руке, а за другу је карактеристичан покрет трчање, ходање, јахање, што симболизује ауторкину потребу за променама, слободама, неспутавањима... Претходне две изложбе имале су неке дигиталне облике Ликовну академију уписао је го ди не у За гре бу, а по завршетку студија отишао је у Па риз на не ко ли ко ме се ци. Та мо се пр ви пут су срео са од - је ци ма ку би зма, од но сно с конструктивизмом. Весна Буројевић објашњава да је Шу ма но вић, ка да се вра - тио у Загреб, приредио изложбу на ко јој се пред ста вио но - вим сликама. Већина колега није имала разумевање за те новине и савремене тенденције, па се сли кар, по сле че ти ри године неуспешног објашњава ња шта се ме ња у сли кар - ству, вра тио у Па риз. У Граду светлости је наредне три године посветио личном напретку. Француска влада је откупила две његове слике за је при ку пи ла но ве по дат ке о тим лич но сти ма). Је зик је не што што је по - себно значајно када је у питању литература Сање Домазет. Сма трам да је она мно ге сво је дарове објединила у своју књижев ност, а пре све га кроз есе је. Она је про фе сор, драм ски пи - сац, про зни пи сац и пе сник. Ма ло се зна да је би ла и пи ја - нисткиња. Све те ствари којима фор ме, а он да сам, у ме ђу вре - мену, пожелела да стварам руком. Кад се скло ним у ате ље, ја ко ми је ва жан сам про цес рада и та спорост и обуздавање ми сли кроз не ки ма ну ел ни рад. Отуд та по хва ла ру ци, ка - ко се из ло жба и зо ве об ја - шњава Татјана Милутиновић Вондрачек. Умет ни ца је ком би но ва ла разне материјале: шлаг-метал (истањен, који се иначе користи за иконе), сликане мотиве, боцкање иглицама... Изложба ће бити отворена до 17. мар та. француске музеје. Насликао је Пијани брод, који је репродукован на насловној страни уметничког часописа Le Crapouillot. Учествовао је у декорисању кафане, која и дан-данас изгледа као тад. Го ди не вра тио се на крат ко у Шид, као зрео уметник, формиран, образован. Та да је пр ви пут, ка ко је ре као у једном интервјуу Политици, сликарским очима запазио нетакнуте прелепе пејзаже околине из ко је је по те као и ре шио да их наслика. У последњој деценији живота урадио је готово шест стотина слика. Последњу, шесту самосталну изложбу приредио је у Београ ду го ди не, а од 411 изложених радова продао је чак 110. ЕСЕ ЈИ СА ЊЕ ДО МА ЗЕТ Невероватне људске судбине РЕ ЉЕ Ф-ЦР ТЕ ЖИ И ПРО СТОР НИ ЦР ТЕ ЖИ Повратак руци се она ба ви не ка ко су се са же - ле и на шле ме ђу овим есе ји ма. Њен је зик је по пут му зи ке. Као професор врло едукативно делује на своје читаоце, тачно зна на шта тре ба да скре не па - жњу, а као пе сник за пра во пи - ше јед ну вр сту пе сме у про зи ре кла је уред ни ца Гор да на Милосављевић Стојановић. Она је до да ла да ово ни су лепе приче о необичним људима, већ приче о њиховим душама, животима, о трагичној суд би ни не ких од њих и истакла да је готово деведесет од сто лич но сти у овој књи зи У окви ру Документарне среде, пратећег програма Панчево филм фестивала, 1. марта у дво ра ни Апо ло До ма омладине приказан је, први у ни зу, до ку мен тар ни филм Кавијар конекшн редитеља Драгана Николића. Снимљен је у продукцији Прабаба. Николића је за снимање документарца инспирисала чињеница да мало људи у Србији зна да је постојала производња кавијара. Тај срп ски ка ви јар код нас ни је мо гао да се ку пи, већ је сав од ла зио у из воз и сма трао се јед - ним од најквалитетнијих кавијара на све ту. И Ти то је то де лио као неку врсту презентације, као нешто најбоље из Србије. Тај ђердапски кавијар био је српски национални бренд и ја сам одрастао с тим, по што сам ро дом из Зајечара објаснио је редитељ. Филм је до био ви ше на гра - да на домаћим и међународним фестивалима. Документарна среда постоји од го ди не. У на ред них Отво ре на је 3. сеп тем бра, на дан када су Француска и Велика Британија објавиле рат Немачкој. Први светски рат није скоро ни при ме тио, а Дру ги га је од - нео. У апри лу Шид ула зи у састав Независне Државе Хрватске. На пр ви по глед ни шта се није променило, а у ствари јесте. Гу би се пот пис са сли ке. Као да је пр во не стао он са све та ко ји ства ра, а у ства ри је не стао пр во са сли ка, па из ово зе маљ ског жи во та. Сли као је до са мог кра - ја прича Весна Буројевић. Последње што је насликао, јесте триптих Берачице, који је за вр шио два да на пред смрт. Сли ка ра су 28. ав гу ста усташки агенти одвели у Сремску Митровицу, где је и стрељан. заправо имало драматичне и преломне тренутке у животу. Сања Домазет је до сада објавила неколико романа и књига есеја, као и десетак драма. Добитница је награде за најбоље новинарско перо на Сајму књига у Београду, Женског пера за најбољу књигу женског аутора у Србији, награде Меша Селимовић за најбољи роман у региону и награде Мома Димић за најбољу књигу путописа. Њена дела су преведена на десетак језика. Професорка је на Факултету политичких наука у Београду. ДО КУ МЕН ТАР НА СРЕ ДА ПАФФ-а Филм о српском кавијару неколико месеци средом ће се приказивати домаћи и страни филмови. Пошто фестивал траје само пет да на, ре ши ли смо да то ком године приказујемо филмове на ве ли ком плат ну да љу ди мо - гу да погледају такве филмове у би о ско пу, а не да бу ду при ну - ђе ни да их ски да ју с не та и да их гле да ју код ку ће на ком пју - теру. Тај програм је намењена љубитељима ауторског и уметнич ког фил ма ре кла је Ма ри - ја Са мар џић, организаторка програма. Поштоваоци филмске уметности 15. марта имаће прилику да погледају филм Тарот Србија Ивана Икића, а последњи филм у овом ме се цу би ће Hypernormalisation Ада ма Кертиса. Страну припремила Милица Манић

11 Петак, 10. март СЕЛО 11 Но во се љан ке пред ња чи ле КА КО ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ОСМИ МАРТ У СЕ ЛИ МА ЗА ДАН ЖЕ НА ИЗ ЛО ЖБЕ РУКОТВОРИНА И ЈОШ ПОНЕШТО У дру гим ме сти ма скром ни је Ка да је реч о пан че вач ким се - лима, у последње време приме тан је по зи ти ван тренд оснивања удружења која окупљају искључиво даме. Оне се углавном састају како би заједнички израђивале рукотворине и организовале различите манифестације (или учествова ле на њи ма). С дру ге стра не, упа дљи во је то да још увек не - ма садржаја који се баве суштинским проблемима жена на се лу. Оно што, по ред хро - нич ног мањ ка нов ца, ти шти је дан део удру же ња, је сте и не - достатак просторија. Ипак, то што у го то во свим на се ље ним ме сти ма по сто је поменуте организације са женским пред зна ком, са мо по се би На редовној годишњој скупштини Удружења повртара Глогоњ, одржаној средином фебруара, након дванаест година дошло је до промене руководства. На основу гласова готово свих чланова (један уздржан), у наредне четири године председник ће бити Данаил Вучковски, досадашњи секретар удружења, а на ту позицију постављен је Милан Младеновић. Од седам чланова Управног одбора, двоје је нових, као и сва три члана Надзорног одбора. Ова промена је одмах на почетку донела прве знаке елана, па је већ организовано неколико предавања за повртаре, а ускоро ће члановима удружења бити прослеђене је успех. Све оне по ка зу ју не - мали ентузијазам и труде се да у активности укључе што више суграђанки, пре свега оних без за по сле ња. Ра ди се и на њи хо - вој еду ка ци ји, па су мно ге да ме прошле курсеве разних вештина, као што су тка ње или из ра - да предмета у декупажу. Зми јањ ски вез Би ло ка ко би ло, да ме из на - се ље них ме ста на сто ја ле су да, у скла ду с мо гућ но сти ма, обе ле же свој пра зник, ма хом на скро ман на чин. На жа лост, не ке од њих ни то ни су би ле у ста њу. Ове го ди не нај и зда шни је би ло је у Но вом Се лу, где је већ у не де љу, 5. мар та, отво - ре на из у зет но ве ли ка из ло - жба, под на зи вом У су срет Осмом мар ту. На њој је тре - ћи пут за ре дом при ка за на тра ди ци ја два ју нај до ми - нант ни јих на ро да у том ме - сту Ср ба и Ру му на, тач ни је оно што су же не не кад ра ди ле, али и оно што су не дав но ство - риле. Да мала сала Дома културе буде препуна етно-рукотворина, побринуле су се, наравно, чланице удружења Новосељанке/Boboacele, а по ред њи хо вих радова, знаменито место добили су екс по на ти ста ри и сто ти - нак го ди на. По то ме су се по себ - но издвојиле преслице за памук и вуну. Приказане су и традиционалне ношње Новосељана пореклом из Ру му ни је и из Бо сне. Ове друге украшене су такозваним змијањским везом, који је као културно добро заштитио UNE- SKO. По ред то га, би ло је и блу за и других продуката из радионица ве за и ши ве ња. Овај догађај је изазвао велико интересовање, а међу присутнима се нашла и чланица Градског већа за пољопривреду и село Зорица Репац. Том приликом су се представили мали фолклораши из удружења ДАК, а већ су тра дан из ло жбу ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ГЛОГОЊСКИХ ПОВРТАРА Вучковски нови председник табеле у Екселу прилагођене за евидентирање података о процесу производње, што је заправо резултат пројекта са Институтом за економику пољопривреде Београд. Поред тога, планиран је и групни одлазак у Нови Сад на Међународни сајам пољопривреде, а почеле су и припреме за дванаесте Дане повртара Глогоњска јесен, који ће ове године бити одржани 29. октобра. С тим у вези, остварени су и контакти с потенцијалним спонзорима. су посетила деца из вртића и школе са својим васпитачима и учитељима. И то ни је све ка да је реч о обележавању Дана жена у Новом Се лу: у сре ду, 8. мар та, у До му кул ту ре упри ли чен је концерт дечјих секција поменуте установе и свих културно-умет нич ких дру шта ва из тог ме ста. У скла ду с мо гућ но сти ма Прем да не у то ли ком оби му, и у неким другим селима приређе ни су про гра ми по во дом Осмог мар та. Та ко је, на при мер, Ак тив же на Со са из Бре стов ца у До - му културе изложио своје ручне ра до ве. Ка ко оне са ме ка жу, за не што ви ше ни су има ле ма - теријалних могућности. Удружење жена Глогоњке приредило је дружење уз музи ку, иће и пи ће, али оне су то учиниле унапред у суботу, 4. мар та, ка да су се жи тељ ке по - менутог места поштено провеселиле и изиграле. И ја буч ки Дом кул ту ре се ан - га жо вао, па је на кон ви ше одр - жаних креативних радионица у којима су деца правила радове на те му Да на же на, у уто рак, 7. марта, приређена изложба под на зи вом У су срет Осмом мар - ту, а по том и при ред ба са чи - њена од рецитала, балетских тачака и фолклора. С друге стране, чланови Месне заједнице Омољица су у среду, 8. марта, насумично одабраним припадницама лепшег пола у центру села делили пригодне поклоне. Истим поводом организоване су изложбе домаће ра ди но сти и цве ћа у До му културе. Неки од закључака су да се ниво организације и садржај поменуте манифестације морају побољшати, а руководству је дат рок од месец дана да предложи решења. Неопходна је већа активност на Фејсбук страници, где би требало ојачати промоцију како самог удружења, тако и чланова понаособ. Однедавно и преко друштвених мрежа најављујемо догађаје, али и пружамо обавештења о расписивању интересантних конкурса. Речју, желимо да наша организација постане велики акумулатор знања и информација, не би ли што ефикасније помагала својим члановима, нарочито у вези с производњом и пласманом робе навео је Вучковски. Месне актуелности Ба нат ски Бре сто вац: Ових да на тре ба да поч не сад ња ве тро за штит ног по ја са на по те зу од се ла ка ба ва ни - штан ском пу ту. Ме сна за - јед ни ца по кре ће ини ци ја ти - ву да ста ја ли ште на кра ју Ули це Са ве Ко ва че ви ћа до - би је аде ква тан про стор за за у ста вља ње ау то бу са. Ак - тив же на Со са је у сре ду, 8. мар та, при ре дио ми ни- -из ло жбу руч них ра до ва. Банатско Ново Село: Поводом Осмог мар та Удру же ње же на Но во се љан ке/boboacele приредило је изложбу ручних радова у недељу, 5. мар та, у До му кул ту ре, а на истом ме сту у сре ду, 8. мар - та, одр жан је кон церт деч јих секција поменуте установе и свих удружења. Долово: Дом културе је организовао још једну представу за шко лар це. На истом ме сту је у су бо ту, 4. мар та, при ре ђе - на тре ћа рејв-жур ка у крат - ком периоду. Глогоњ: Бројни грађани су у пе так и су бо ту, 3. и 4. мар та, у До му кул ту ре бес плат но обавили превентивне ултразвучне прегледе абдомена и штит не жле зде. Тог да на у ис тој уста но ви Удру же ње жена Глогоњке уприличило је дру же ње уз му зи ку под на зи вом У су срет Осмом марту. Та организација одржаће годишњу скупштину у пе так, 10. мар та, у 20 са ти. Истог да на од 12 са ти у До му културе биће изведена представа под називом Нушићева аутобиографија. Иваново: Завршени су радови на реконструкцији плафона велике сале Дома културе. У тој уста но ви су у уто рак, 7. марта, спроведени бесплатни превентивни прегледи, а на истом ме сту у су бо ту, 11. мар та, од 19 са ти, би ће одр - жа на го ди шња скуп шти на МКУД-а Бо наз Шан дор. Де се ти ива но вач ки фо тоса фа ри за ка зан је за 9. април, а сви за ин те ре со ва - ни мо гу се при ја ви ти на контакт-телефоне: 064/ и 066/ Јабука: Након више одржаних кре а тив них ра ди о ни ца на којима су деца правила радове на тему Дана жена, у уторак, 7. марта, отворена је изложба под називом У сусрет Осмом мар ту, а по том је изведена приредба сачињена од рецитала, балетских тачака и фолклора. Качарево: Месна заједница, Дом културе, комунално предузеће и Удружења ловаца Сиви со ко при пре ма ју се да кон - куришу за јавне радове код Националне службе за запошљавање. Представу под називом Ђа во из ја го де у пе так, 3. марта, у Дому омладине, извео је стен дап ко ми чар Ср ђан Динчић. Омољица: Покренута је хуманитарна акција за помоћ Зорици Ристић, оболелој од карцинома, као и њеном сину Жар ку, ко ји па ти од фар - макорезистентне епилепсије, а сви љу ди до бре во ље мо гу се јавити на контакт-телефоне и Ме сна за - јед ни ца је у сре ду, 8. мар та, поводом Дана жена, припадницама лепшег пола делила па ке те. Истим по во дом су организоване изложбе домаће ра ди но сти и цве ћа у До му културе, у чијој галерији ће у четвртак, 16. марта, Милан Јанковић представити своје фотографије. Стар че во: Из ло жба сли ка Ива не Ар сић из Гло го ња отво ре на је у че твр так, 2. мар та, у га ле ри ји Бо ем. Удру же ње спорт ских ри бо - ловаца Надел организовало је протеклог викенда сечење трске на поменутом водотоку. У КА ЧА РЕ ВАЧ КОМ ДО МУ КУЛ ТУ РЕ Стендап смехотрес По пут становника неких других се ла, и Омољ ча ни су од лу - чили да се организују како би помогли онима којима је то најпотребније. Реч је о њиховој су гра ђан ки Зо ри ци Ри - стић, настањеној у Улици Милоша Црњанског 2. По ред то га што се ле чи од карцинома, она као самохрана мај ка бри не о си ну Жар ку, обо - лелом од фармакорезистентне епилепсије, која се манифестује ретардацијом моторике. Важно ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ОМОЉ ЧА НА Апел за помоћ оболелим Ристићима Страну припремио Јордан Филиповић је ис та ћи да им је је ди но при ма - ње пензија Зоричине мајке од све га ди на ра. То ни бли - зу ни је до вољ но за ле че ње и те - рапије које су им животно неопходне. С друге стране, њихова ку ћа је у ве о ма ло шем ста њу и захтева хитну санацију. Због све га то га су Омољ ча - ни, како појединци, тако и институције, одлучили да покрену акцију подршке Жарку и Зорици, која је почела 6. марта и тра ја ће ме сец да на. За то вре - ме сва ко ко же ли и мо же, има - ће при ли ку да на де лу по ка же солидарност са оболелим Ристи ћи ма и по мог не им у нов цу, хра ни и на би ло ко ји дру ги на - чин, јер не чи је ма ло не ком значи много. Додатне информације биће доступне у радно време на бројевима телефона и Међу првима који су Жарку и Зорици прискочили у помоћ с пакетима препуним разних по треп шти на би ли су пред - ставници омољичке Месне заједнице и удружења Српска Спарта. Дуп ке испуњен качаревачки Дом омла ди не у пе так, 3. марта, подрхтавао је од смехотреса: гостовао је један од пионира, а данас доајена дома ће стен дап сце не Ср ђан Динчић. Косценариста емисије Вече са Ива ном Ива но ви ћем том при ли ком је љу ди ма жед ним ху мо ра и са ти ре пред ста вио свој но ви ко - мад, под на зи вом Ђа во из ја го де. У ње му ду хо ви ти мо мак из Срем ске Ми тро - ви це при по ве да о ра зним про бле ми ма: од то га ка ко ти неј џер ка мр зи цео свет, а на да све сво је ши шке, пре ко мла ди ће вог муч ног от кри - ва ња свој ста ва ва ги не ко ја мо гу про ме ни ти ток чо ве - чан ства, до та ти не бор бе за ме сто пред те ле ви зо ром, с ко га се, по ред све га рђа вог, чу је да ће се већ сле де ће го - ди не си гур но жи ве ти бо ље. Динчићево урнебесно извођење публика је често прекидала овацијама и награђивала аплаузима, што је довело до ин тер ак ци је из ме ђу комичара и гледалаца. Вре ди спо ме ну ти и то да је одличан увод у наступ поменуте звезде направио млади стендапер из Крушевца Раша Несторовић. За див но ве че је за слу жан и организатор Дом културе.

12 12 ХРОНИКА Петак, 10. март УХАПШЕНО ЈОШ ПЕТ ЛИЦА У ПАНЧЕВУ Оштетили државу за милионе евра ПРЕД СТА ВА ЗА УЧЕ НИ КЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ШКО ЛА НЕ ЗАТВАРАТИ ОЧИ ПРЕД НАСИЉЕМ Пројекат фондације коју је покренуо отац убијене Тијане Јурић Основни циљ суочавање деце са стварношћу У наставку акције на сузбијању кривичних дела прања новца, финансијског криминала и корупције и злоупотребе службених положаја у државним органима припадници полиције су 6. марта спровели акцију Плутон 2 у Панчеву и више других градова широм Србије и ухапсили 47 особа због основане сумње да су починиле кривична дела у вези с корупцијом. Осумњичени се терете да су од године до данас извршили више кривичних дела којима су буџетима Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине, Града Београда и другим привредним субјектима и физичким лицима нанели штету од динара односно 17,5 милиона евра. У оквиру ове акције панчевачки полицајци су ухапсили пет особа због постојања основа сумње да су злоупотребом службеног положаја и злоупотребом овлашћења у привреди оштетили Републичку дирекцију за робне резерве за ,86 динара. По налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, ухапшени су руководилац Одељења за прехрамбене производе у Републичкој дирекцији за робне резерве М. П., одговорно лице Баната а. д. Банатски Карловац Н. К., одговорно лице Месопромета из Панчева Љ. Ј. и одговорна лица Баната а. д. и Месопромета З. Б. и С. Б. Постоје основи сумње да су ухапшени од до године противправно отуђили месо и месне прерађевине у власништву Републичке дирекције за робне резерве које им је било поверено на чување. РАСВЕТЉЕНА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА Ухапшен возач, усмртио бициклисту Алекса Јанковић из Ниша био је добро дете и одличан ученик. У раном тинејџерском добу по чео је да при вла чи па жњу де вој чи ца, јер је во лео да се ле - по об у че и да но си ду гу ко су. У шко ли су по че ли да га зло ста вља ју вр шња ци са мо због то га што је био дру га чи ји од њих. За то је имао по тре се мо зга и ви ше пу та је био по - вређиван. За осам месеци тукли су га осам пу та, вре ђа ли, јурили и претили. Због то га се че сто жа лио родитељима, а они су тражили по моћ шко ле и над ле жних. Наставници су их умиривали и од го ва ра ли да ће се све ре - шити, али ништа нису предузели. Алексу су његови другови тукли и злостављали близу школе, у школском дворишту, у са мој шко ли, а на кра ју и пред на став ни ци ма. Де се тог маја године Алекса се убио ско чив ши с тре ћег спра та школске зграде. При ча о овом не срећ ном де - ча ку ко ји је стра дао јер је био жртва вршњачког насиља део је едукативне представе Кривац је не где дру где, но вог про - јекта фондације коју је покренуо Игор Ју рић, отац тра гич но убијене девојчице Тијане. У понедељак, 6. марта, та представа је у биоскопу Аполо приказана ђацима седмог и осмог раз ре да основ них школа Јован Јовановић Змај и Васа Живковић. По ла зна осно ва за њу био је пораст насиља у породици, као и на си ља над де цом и ме ђу де - цом, а циљ пред ста ве је да код нај мла ђих про бу ди од го вор - ност за сопствене поступке, али и неслагање и критичан однос према насиљу које чине други. Ни смо хте ли да де цу сма - ра мо овим, већ да на лак и приступачан начин дођемо до њих. Због то га смо им омо гу - ћили да комуницирају с глумцима, да им постављају питања и да ак тив но уче ству ју у представи. Циљ наше фондаци је је да мла ди ма ука зу је на проблеме који настају због вршњачког и породичног насиља и трговине људима, и опасности ко је их вре ба ју на ин тер не - ту. Због то га сва ке не де ље оби - ђе мо по два-три гра да у Ср би ји из ја вио је Игор Ју рић. Фондација коју је он покренуо, реализовала је ову представу заједно с панчевачком хуманитарном организацијом Све ти о ник. То им је био дру - ги заједнички пројекат после прошлогодишњег предавања о опасностима која вребају децу на интернету. Представница Светионика Ива на Мо рар ре кла је да је на - си ље ва жна те ма о ко јој де ца тре ба да бу ду што бо ље ин - формисана. Они су то ком пред ста ве че - сто гласно реаговали, а по њеном завршетку су разговарали с глумцима. Показали су да нешто зна ју о на си љу и да га мо гу пре - познати. Лично сматрам да што се ви ше го во ри о то ме на њи ма приступачан начин, може доста да по мог не и да их на те ра да раз - мишљају додала је она. СА СТА НАК У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ Поново имамо цивилну заштиту Припадници панчевачке полиције пронашли су и ухапсили четрдесетседмогодишњег возача камиона који је осумњичен да је изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуо бициклиста и после тога побегао с лица места. Саобраћајна несрећа се догодила 28. фебруара око 18 сати на путу Панчево Вршац, на уласку у насељено место Николинци. Оперативним радом полиција је након само три сата од саобраћајне незгоде пронашла возача и камион у близини граничног прелаза Ватин. По налогу надлежног тужиоца, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати због постојања основа сумње да је извршио тешко дело против безбедности јавног саобраћаја. Након истека задржавања он ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву у Панчеву. СЕМИНАР У ВРШЦУ Сарадња наше и шведске полиције Наши полицајци треба да поступају према жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела уперених против полних слобода у складу с највишим европским стандардима. То је један од услова предвиђених за отварање Поглавља 24, које се односи на људска права, безбедност и слободе изјавио је помоћник директора полиције Звездан Радојковић на отварању недавно одржаног семинара Форензички третман лица места код кривичних дела из области полних слобода и насиља у породици. У обраћању присутнима он је нагласио да је добро што семинару не присуствују само припадници полиције, него и судије, тужиоци, представници здравства и центара за социјални рад, јер се и они суочавају са жртвама кривичних дела против полних слобода и насиља у породици и учествују у истрагама против починилаца и њиховом процесуирању. Овај семинар, који је одржан у Вршцу, један је од резултата сарадње Министарства унутрашњих послова Србије и шведске полиције, која траје од године. Захваљујући томе до сада је успешно реализовано више заједничких пројеката. Ханс Јервестам, представник шведске полиције који је присуствовао семинару, изјавио је да његова држава жели да види Србију као пуноправну чланицу Европске уније. Он је додао да је од до године Шведска донирала српској полицији пет милиона евра кроз више различитих пројеката. Под пред се да ва њем на чел - ни це Ју жно ба нат ског окру га Данијеле Лончар, 1. марта je одр жа на сед ни ца Окру жног штаба за ванредне ситуације, којом је обележен Светски дан цивилне заштите. Он је уста но вљен го - дине, а према међународним стандардима, у оквиру цивилне заштите обучавају се грађани за помоћ полицији, Хитној по мо ћи и ва тро га сно-спа си - лачким јединицама у случају пожара, поплава, еколошких акцидената и других ванредних догађаја који представљају прет њу и мо гу угро зи ти љу - де и животну средину. Иа ко Ср би ја ни је има ла ци вил ну за шти ту од рас па да Ју го сла ви је, од пре не ко ли ко го ди на она је по но во вра ће на У Пан че ву је ових да на ухап шен Б. К. (35) из Лу ча на код Чач ка, за којим је било расписано чак шест централних потерница. Најновију је објавила новосадска полиција због тога што по сто је осно ви сум ње да је по - чинио крађу и покушај изнуде. Једној Новосађанки је након упознавања преко интернета после њиховог сусрета у том гра ду украо два мо бил на телефона, а затим је побегао. По том је са че као да про ђе ма - ло вре ме на, па је по чео да је уцењује тражећи јој новац да би откупила телефоне. Зато ће но во сад ска по ли ци ја про тив њега поднети кривичну пријаву у ко јој ће га те ре ти ти за по - кушај крађе и изнуде. Наш са го вор ник из пан че - вач ке по ли ци је, ко ји је тра - јер се по шло од то га да је има ју све зе мље на За па ду и да би у слу ча ју ван ред них си - ту а ци ја мо гла има ти бит ну уло гу. жио да оста не ано ни ман, об ја - снио је да по сту пак рас пи си - ва ња по тер ни це за по чи њу су - до ви ка да ли це ко је је пред - мет ис тра ге ни је до ступ но ор - га ни ма го ње ња, а на ста вља га по ли ци ја. То се чи ни та ко што се фо то - графија с личним описом и други подаци уносе у компјутерски систем који повезује све полицијске управе у Србији. У слу ча ју да, на при мер, пан че вач ка по ли ци ја то ком ру тин ске кон тро ле за у ста ви неку сумњиву особу која није с територије нашег града, прво се про ве ра ва да за њом ни је расписана потерница. Ако се ис по ста ви да је реч о не ком ко је тражен због раније почињених кри вич них де ла, о то ме се одмах обавештава полицијска ОВИХ ДА НА У НАШЕМ ГРАДУ Ухапшено лице са шест потерница управа која је расписала потер ни цу за том осо бом. Сва ка по тер ни ца има и та - козвани коментар, у коме, изме ђу оста лог, пи ше ко ју је рас пи сао, ко ја по ли циј ска упра ва, ка да, због ко јег кри - вич ног де ла, где да се спро ве - де ли це на ко је се она од но си уколико се пронађе итд. На по тер ни ца ма су на ве де не и ме ре ко је тре ба пред у зе ти према лицима за којима су оне расписане. Уколико се, на при мер, ра ди о опа сном ли цу ко је је на о ру жа но и скло но пружању отпора, у том случају се додаје напомена хапсити опре зно на гла сио је наш са - говорник. На интернету се могу прочитати изјаве полицијских инспек то ра да је мо гу ће да осо бе Због то га је је дан број љу ди у градовима широм Србије, па и у Пан че ву, про шао обу ке за помоћ државним службама у случају ватрених стихија, елементарних непогода и спасавања повређених из рушевина. Ово је би ла при ли ка да још једном истакнемо важност цивилне заштите. Моја жеља као на чел ни ка Ју жно ба нат ског округа и команданта Окружног штаба за ванредне ситуације јесте да дам максималан допринос у же љи др жа ве да по но во успостави и ојача Сектор за ванредне ситуације као једну од важних полуга у дејствовању након нежељених догађаја који могу угрозити људе и имовину. Због то га је бит но да се опре ме и што је мо гу ће бо ље об у че је - динице за цивилну заштиту, да би се присајединиле државним службама које су задужене за реаговање у ванредним ситуацијама рекла је новинарима Данијела Лончар. које су на потерницама побегну у дру го ме сто и да та мо на - мерно живе повучено и зазиру од дру гих љу ди. Њихово скривање у том случају финансирају другови или по ро ди ца, али то не мо же веч но трајати. Неминовно је да кадтад оста ну без нов ца, а он да су приморани да изврше ново кривич но де ло ка ко би опет до шли до нов ца. Осим то га, бе гун ци од правде после извесног времена и вођења рачуна о свакој ситници на пра ве не ку гре шку и ти ме олакшају полицији хапшење. Страну припремио Михајло Глигорић

13 Петак, 10. март ОГЛАСИ 13 ВОЗИЛА ПОНУДА ПРОДАЈЕМ опел мериву годиште, 1.7 ЦДТИ. 064/ (СМС) ПРОДАЈЕМ даеву некси ју 1,5 бенз. у од лич - ном ста њу. 063/ (СМС) ПРОДАЈЕМ шкоду фа би ју 1,4, ли - музина бензин-гас, атестирано. 064/ (СМС) АУ ДИ А 3, 1997, 1.9, турбо дизел, металик сив, са мо / (4703) РЕ НО 4, го ди - ште, ГТЛ, 1.1, ре ги - строван до јануара 2018, атест пли на, атест ку ке, у од лич - ном ста њу. 064/ (236052) ОПЕЛ кор са 1.2 к, 2008, регистрован до јануара 2018, фабрич ки плин, у од лич - ном ста њу. 063/ (236503) ОПЕЛ астра Н, 1.7, ЦДТИ, 21005, ре ги - строван до 17. јануара 2018, по вољ но. 064/ (236748) ОПЕЛ век тра на про - дају, хаварисан, годиште, 1.6. Тел. 064/ (236708) ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет, петора врата, сва опре ма, ме та - лик си ви. 064/ (236710) ПУН ТО 1.2, 2001, де - цембар, петора врата, сва опре ма, пре шао км, вла сник. 064/ (236710) СТИЛО 1.9, мултиџет 2002, тро је вра та, оцарињен, неисправан мо тор. 064/ (236710) ПУН ТО 1.2, 8 В, 2002, троје врата, клима, оште ћен од гра да. 064/ (236710) КОР СА 1.0, 2004, тро - је вра та, кли ма, у пр - вој бо ји, на име. 064/ (236710) ЛАДА РИВА, 1300, повољно. 063/ (236717) ПУН ТО 1.1, 5 В, 1997, атестиран плин, металик сив, вла сник. 064/ ( ЈУ ГО 55, 2001, ре ги - стро ван, ју го 55, 2004, нерегистрован, оба са атестираним плином. 061/ (236689) СИТРОЕН берлинго 1.4, бен зин-плин, те - ретни, регистрован године, евра. 063/ (236690) РЕ НО кан гу 1.5 ДЦИ, 2004, продужени пикап, одличан, може замена за путничко, / (236695) МЕРЦЕДЕС А 170, ЦДИ, продужен, шибер, км, евра, потпуно исправан. 063/ (236676) ПРОДАЈЕМ вартбург, нерегистрован. 064/ (236683) РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ, се дан, 205. го - дине, регистрован до 2018, алу-фел не, зим - ске гу ме, зе дер. 064/ (236631) ЗАСТАВА поли пикап, 2001, го ди ште, те - ретни. 066/ (236657) ШЕВРОЛЕТ спарк, сребрни, у одличном стању. 063/ (236577) ФИ ЈАТ сти ло 1.9 ЈТД, године, фул опре ма, евра. 064/ (236552) ПЕ ЖО ХДИ, годиште, металик, петора врата, евра. 063/ (236851) ВОЛ ВО 460, 1.9 ди зел годиште, хитно, евра. 063/ (236851) МОТОР југо 55, застава 101, 1.1, као нов. 063/ (236851) ПРОДАЈЕМ тамић 60, нерегистрован, годиште, евра, договор. 060/ (236834) ПРОДАЈЕМ опел астру, го ди ште, це на 900 евра , 063/ (236782) ТОМОС аутоматик, годиште, 190 евра, го ди ште, са мигавцима, одличан, 350 евра. 064/ (236810) АУ ДИ А 4 ка ра ван, годиште, власник, очу ван, 1.9 ТДИ. 063/ , евра. (236811) ВОЗИЛА ПОТРАЖЊА КУПУЈЕМ све врсте во зи ла до евра. 065/ (236502) КУПУЈЕМ аутомобиле у би ло ком ста њу, од евра. 063/ , 064/ (236568) КУПУЈЕМ аутомобиле у би ло ком ста њу, од 80 до евра. 062/ (23684) КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне/неисправне. 064/ (236810) МАШИНЕ ПАЖЊА! На продају шесторедна агрија сејалица са прохромским сандуцима за ђу бре у екс тра ста њу. 063/ (236426) НА ПРОДАЈУ култиватор / (236185) ПРОДАЈЕМ сејалицу за кукуруз нода, четвороредна, у добром стању и трактор белорус 82 кс, у до бром ста њу. Тел. 063/ (236060) ПРОДАЈЕМ приколицу ЖТП ки кин да, 4 тоне, купујем круњачпрекрупач оџаци. Тел. 065/ (236514) ПРОДАЈЕМ трактор владимирец, радних сати и ситроен 1.4 ди зел. Тел. 066/ (236550) ИМТ 509 култиватор ди зел, 12 кс, фре за + коса 160; прскалицу мо ра ва 100 л на ко ли - цима са томос мотором; ва кум пум пу, станица за клима уређаје (мало коришћена). 066/ (236657) ГАРАЖЕ ИЗДАЈЕМ гаражу на Те сли, улаз из Ул. Милке Марковић. Тел. 063/ (236569) АПАРАТИ ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од веш-машина. Тел , 063/ (236758) ПРОДАЈЕМ балирану детелину, сламу, сејалицу за кукуруз бекерица. 065/ , 065/ (236572) ПРОДАЈЕМ ТА пећ, замрзивач вертикалан, ма ши на за пра ње судова. 064/ (236566) ДР ВА за огрев, пре о - стала, са превозом, тачна мера. 064/ (236626) КЛАВИР чајка, 750 евра. 069/ , (236621) ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, кухиња динара , 063/ (236782) ЛР КОШНИЦЕ, нове, и пољопривредне машине продајем. Тел. 060/ (236616) ПРОДАЈЕМ троседе, кауче, гарнитуре, рега ле, мост + ре гал, сто + столице, спаваћа со ба, ком плет, ел. шпо рет, ТА пе ћи, те - писи, амерички плакар, ра зно. 063/ (236295) ПРОДАЈЕМ прозор 140 х 120 и по ло ван кауч. 064/ (236617) ПРОДАЈЕМ саднице малине: виламет, микер, полана, полеа и прасиће. Тел. 065/ (236609) ПРОДАЈЕМ мало коришћен дечји креветац, одлично очуван. Тел. 065/ (236609) ЗАМРЗИВАЧИ, фрижидери, разни шпорети, обич ни и уград ни, веш-машине. 065/ (2368) ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим услужно печење на ра жњу и др ва. 064/ (236807) БУ КВА, храст, цер, багрем, багремове сеченице. Топлина, 063/ (236779) ТА ПЕЋ 2,2 кв маг но - хром, веш-машина горење, замрзивач 210 литара. 064/ (236794) КУПОПРОДАЈА ПОНУДА ОГРЕВНО ДРВО, багрем, бу ква, храст, мерење на лицу места. 064/ (234253) РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200, сто ло ви од 4.500, кревети од 9.000, угаона кухињска клу пи ца од Ста ра утва, 060/ (235974) НА ПРОДАЈУ собни намештај, израда и два ка у ча. Тел. 064/ (236484) ПОВОЉНО, трпезариј ски сто и шест сто - ли ца. Тел. 013/ (236584) ПРАСИЋИ и балирана детелина на продају. Мића. 064/

14 14 Петак, 10. март ОГЛАСИ КУПОПРОДАЈА ПОНУДА НА ПРОДАЈУ крмача за клање, кукуруз и прекрупа. Тел. 064/ (236746) ПРОДАЈЕМ кауч, класични, на маказе, очуван, повољно. Тел. 064/ (236724) КОМБИНОВАНИ фри жи дер са два мо - тора, веш-машине, фри жи дер 235 л, те - ле ви зор 51 цм, ТА пећ 3,5 кв, угаона гарнитура, француски лежај, тро сед мој ца, тр - пезаријски сто са столицама, комода, писаћи столови. Тел. 063/ (236744) ТРОСЕД на развлачење и те пих, ста ри го - дину дана. Вреди погледати. 061/ (236722) ОЧУВАНА старинска витрина, скоро нов кауч, бојлер, радијатор, судоперу. 064/ (236709) ДЕТЕЛИНА балирана, на продају, повољно. 064/ (236708) ПОВОЉНО продајем полован тросед на расклапање. Тел. 063/ (236719) ОГРЕВНО дрво буква, ба грем и цер. Услу - жно сечење и цепање. 064/ , Босанац. (236703) СУДО-МАШИНА, фрижидер, веш-машина, шпорет електрични, бицикл, лаптоп. 063/ , 060/ (236706) КАНЦЕЛАРИЈСКА столица, одлична, исправна, црне боје, подесива, динара. 061/ (236662) ДЕТЕЛИНА и сено, балирано, одличног квалитета. 064/ (236862) ИНВАЛИДСКА колица у до бром ста њу, тро - тер ходалицу са точкићима, столица за купање. 063/ (236813) СТОЛОВИ, столице, комода, витрина, кауч, фотеље, грејалице, полице. 065/ (236648) ПАНЧЕВАЦ телефон: 013/ КУПОПРОДАЈА ПОТРАЖЊА КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, замрзиваче, старо гвожђе и оста ли от пад. 064/ , 063/ (263390) КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перјане јастуке, ћебад, јоргане. 066/ (236495) КУПУЈЕМ сатове, ордење, медаље, пенкала, ра зни алат. 064/ (236806) КУПУЈЕМ старе сатове, упаљаче, ножеве, пенкала, новац, фото-апарате, сребро, стрипове, албуме са сличицама, играчке, грамофонске плоче, ситне антиквитете. 064/ (236787) КУПУЈЕМ старо гвожђе, лимарију, шпорете, веш-машине, замрзиваче, акумулаторе, телевизоре. 061/ (236749) КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остали метални отпад. 061/ (236749) КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, обојене метале, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и оста ло. 064/ (236749) КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, месинг, бакар, акумулаторе, замрзиваче, веш-машине, шпорете, телевизоре. 061/ (236749) КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/ , 063/ , 064/ (236612) КУПУЈЕМ кухињске клупе, столове, столице, ТА пе ћи, пер је. 063/ (236396) КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, столове, столице, остало покућство. 062/ (236559) КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, ме синг, ста ре славине, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове, остали метални отпад. 060/ (236775) КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА ПОНУДА ЊИ ВА 33 ара, Скро - ба ра, сам пут, код ци - гла не, евра. 065/ (235811) КУЋА у Омољици, 120 м 2, 8.6 ари плац. 060/ (236117) КАЧАРЕВО, кућа 160 м 2, усељива, евра. 064/ (236242) ДЕВОЈАЧКИ бунар викендица 40 м 2, по - друм, шу па, плац 28 ари, стру ја, во да. 063/ (236245) ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, улица Петра Драпшина, комплетно реновирана, 17 ари пла ца, укњи - жена, власник, 1/1. 064/ (236140) ПРОДАЈЕМ 53 ара грађевинског земљишта, Караула, Рибарска. 060/ (236135) ПРОДАЈЕМ грађевинско зе мљи ште, 14 ари, Иваново; 30 ари, Омољица. 062/ (236486) ПРОДАЈЕМ земљу у Баваништу, 76 ари, Доловачки пут - Чардак. 013/ (236513) КУЋУ, продајем код школе Свети Сава, нова Миса. 063/ , (236517) КУЋА на продају, стара Ми са. Тел. 069/ (236522) ПРОДАЈЕМ ланац и по земље, Долово , 061/ (236531) БА ШТА 28 ари, Ја буч - ки пут, обје кат, воћ - њак, грађевинско земљиште. 069/ (236530) КАРАУЛА, нова кућа 86 м 2, плац 17 х 24 м, укњижена, власник. 065/ (236539) КУ ЋА 120 м 2, ши ри центар града, дворишна, посебан улаз, власник, 1/1. 063/ (236570) КУЋА, Стрелиште, 60 м 2, 4 ара, сре ђе на, усељива, / (236553) ПРОДАЈЕМ приземну кућу, две стамбене јединице, има грејање. 066/ Пан - чево. (236558) ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ мању кућу на Баваништанском путу. Тел (236554) ЈАБУКА, приземна кућа, вла сник. 064/ (236712) ПРОДАЈЕМ стару кућу са пла цем 30 ари у Банатском Новом Селу. 063/ (236713) СТАРЧЕВО, два плаца по 7 ари, угао. 065/ (236716) ХАЈДЕ Панчевци, сад је згода. Хитно продајем кућу у Качареву 170 м 2, одмах усељива, легализована, све сређено. 013/ , 062/ (236721) КУЋА, нова Миса, две ета же на 2 ара, (188), Una- Dalli, 064/ (236684) КУЋА, центар, Карађорђева, на већем пла цу. (188), UnaDalli, 064/ (236684) ПЛАЦ, Војловица, на 14 ари. (188), Una- Dalli, 064/ (236684) ВОЈЛОВИЦА, кућа на продају, помоћни обје кат 7.4 ара пла ца. 064/ (236680) КУЋА на продају, усељива, од пуног материјала. 061/ (236740) НОВИ СВЕТ, најатрактивнија локација, плац 220 м 2, евра, вла сник. 061/ СТРЕЛИШТЕ, одлична локација, нова укровље на ку ћа 155 м 2 бруто, прелеп распоред, плац 4,13 ари, огра ђен, чист, ра ван, све ново и квалитетно, вла сник 1/1. 063/ (236698) ПРОДАЈЕМ кућу, Панчево, шири центар, 80 м 2, , до - говор могућ. 064/ (236661) ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту са шест стамбених јединица у изградњи. 064/ (236659) КУЋА у Панчеву, Цара Ду ша на 100, 176 м 2, на 8 ари пла ца (236630) ЛЕПА кућа, Охридска 140 м 2, ЕГ, алу сто ла - ри ја, 4 ара плац. (470), Ди ва, , 064/ (236647) ПРОДАЈЕМ плац, 4 ара, 42 м 2, Бра ће Ју - говића, Маргита. 065/ (2366) ШИ РИ цен тар, 180 м 2, 4 ара, (679), 063/ , Трем 01. (236642) ШИРИ ЦЕНТАР, нова 190 м 2, 4 ара, укњи - же на, (679), 063/ , Трем 01. (236642) ПРО ДА ЈЕМ 8 ари гра - ђевинског плаца, Козарачки просек. Тел. 060/ (236338) ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу, 60 ари пла ца. 062/ (236828) ДВА грађевинска плаца, сипорекс греде за пло чу од 100 м / (236662) ПРОДАЈЕМ плац, Кудељарски насип, 15 ари, грађевинско земљи ште. 069/ (236605) ПРОДАЈЕМ кућу 120 м 2, га ра жу 50 м 2, на 12 ари пла ца, ме њам за стан. Та ми шка 43, Јабука. 063/ (236603) СТАРЧЕВО, на главном дру му, две ку ће са ло ка лом на 19 ари пла ца, из лаз на две улице. 065/ (236737) КУ ЋА, 90 м 2, по друм, гаража, одмах усељива бли зу цен тра. 065/ , 062/ (2367) ПРОДАЈЕ се кућа са локалом у Синђелићевој. 064/ (236748) ТЕСЛА, швапска кућа, 165 м 2, 4,6 ари, све укњижено, Лајф, 061/ (236757) МИСА, Банијска, 124 м 2, 5,5 ари, ; Кудељарац, реновирана, четворособна, 5 ари, Лајф, 061/ (2367) ПОЧЕТАК Тополе, кућа 100 м 2, 7 ари, ; дворишни станови на свим локацијама. Лајф, 061/ (6757) КУ ЋА са два ста на, сре ђе на, ЕГ, плац 7 ари, 1/1. 061/ (236770) ТЕ СЛА, 61 м 2, 2 ара, двособна, новија, приземна, (49), Му станг, 062/ (236761) БРЕСТОВАЦ, новија трособна, 90 м 2, 7,45 ари, (49), Мустанг, 062/ (236761) ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене једини це, 7 ари, (49), Му станг, 062/ (236761) ХИТНО, СТАРЧЕВО, лепа трособна, 91 м 2, 6.5 ари, (49), Мустанг, 062/ (236761) МИСА, квалитетна, две ета же + ло кал + радионица, двориште, (49), Му - станг, 062/ (236761) ПРОДАЈЕМ плац 353 м 2, Миса, дозвољена градња. 064/ (236764) ТЕСЛА, прелепа призем на 178 м 2, 5,5 ари, (398), Кров, 060/ (236791) МИ СА, 290 м 2, три ета же, 5.98 ари, (398), Кров, 060/ (236791) НА ПРО ДА ЈУ плац на Караули. 064/ (236798) КАРАУЛА, 43 м 2, на 50 ари, евра. (097), Пер фект, 064/ (236790) СТАРА МИСА, Банијска, 11,3 ари пла ца, (097), Пер - фект, 064/ (236790) СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68 м 2, на 10 ари, (097), Пер - фект, 064/ (236790) КУЋА, Георги Димитро ва 17-б, 120 м 2, дво ри шни стан, 40 м 2, 2 ара, (238), Тесла некретнине, 064/ (236788) СТАРА МИСА, кућа 300 м 2, 6 ари, од лич - на, (238), Те - сла некретнине, 064/ (236788) КУ ЋА, Те сла, на екс - тра локацији, за бизнис и становање. 063/ , 066/ (236868) КОТЕЖ 1, продајем ку ћу са три стам бе не јединице. Весна 2, 066/ (236842) ШИРИ центар, кућа за ру ше ње, 80 м 2, 1.2 ара, (320), Премиер, 063/ (236790) КУ ЋА 100 м 2, евра, ста ра Ми са, Ко - зарачка. 061/ (236852) ДЕО ку ће, 50 м 2, 2 ара, посебан улаз, евра, Козарачка. 061/ (236852) ДОМАЋИНСТВО, са три засебне куће, 7 ари, евра. Ко - зарачка. 061/ (236852) ХИТ НО, ку ћа, 50 м 2, 9 ари плаца, грађевинска дозвола. Пелистерска, Новосељански пут. 065/ (236840) КУ ЋА 120 м 2, на 5 ари, Преспанска 15. Легализовано, власник. 063/ (236882) СТАНОВИ ПОНУДА ДВОСОБАН стан, стро ги цен тар, без по - средника. 063/ (СМС) ДВОИПОСОБАН, Котеж 1, ЦГ, ; Маргита, нов, укњижен, / (4703) МАРГИТА, нов, фул, 53, ; цен тар, I, тераса, / (4703) САМАЧКИ, I, само ; С. Милетића, II, 22, тераса, намештена. 063/ (4703) ТРОСОБАН, Тесла, ЦГ, 61, са мо ; цен тар, II, ТА, 78 м 2, ; центар, једносо бан, I, лукс, 34 м 2, , од мах усе љив. 063/ (4703) ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ВП, реновиран, 43, , фул; Мар ги та, ВП, нов пре леп, / (4703)

15 Петак, 10. март ОГЛАСИ 15 СТАНОВИ ПОНУДА ТЕСЛА, двособан, II, пра зан, ; Тип Стан ко, 46, сре ђен, / , Мил ка М. (4703) ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 28 м 2, у цен тру, без посредника. Тел. 060/ (236131) ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 57 м 2 + тераса, застакљена, Котеж 2, поткровље, евра, без посредника. 063/ (236317) ТЕСЛА, трособан, ЦГ, те ра се, IV, 80 м 2. Вла - сник. 013/ (235055) СТАНОВИ, центар, продаја нових укњиже них и у из град њи, од 40 до 120 м 2, це на евра/м 2, са ПДВ-ом. 063/ (234515) МИ СА, 56 м 2, ; 70 м 2, , ПР. 063/ (235624) ОДМАХ усељив стан, 78 м 2, два мо кра чво - ра, Стрелиште, вреди погледати. 064/ (235388) ПРО ДА ЈЕМ стан 66 м 2 у цен тру, згра да, хит - но, евра. 061/ (235972) НОВ стан, хит но, у Таковској улици, 65 м 2, и га ра жу. 063/ , 063/ (235647) ПРОДАЈЕМ стан, 37 м 2, Стрелиште, II спрат, ЦГ. Тел. 063/ (235698) ДВОСОБАН стан, 52 м 2, Ко теж 2, вла сник, вреди погледати. 062/ (236519) ПРОДАЈЕМ стан, Сода ра, 54 м 2, ЦГ, V спрат, усе љив. Тел. 064/ ( ) ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Ко теж 1 или ме - њам за Вр њач ку Ба њу. 064/ (236535) КО ТЕЖ, 49 м 2, једноипособан, ; двоипособан, (324), Медиа, , 064/ (236592) СТРЕЛИШТЕ, 49 м 2, двособан, ; једнособан, (324), Ме диа, , 064/ (236592) ЈЕДНОСОБНИ, 31 м 2, цен тар, ; Ко теж (324), Ме - диа, , 064/ (236592) КОТЕЖ 1, продајем једноипособан, ЦГ, од 45 м 2, функционалан. 064/ (236566) ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 30 м 2, на Стрелишту. Тел. 061/ , 068/ (236551) КО ТЕЖ 2, 220 м 2, 3 ара, , ве ли ки избор кућа, све локације. Гоца, 063/ (236553) ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, 40 м 2, Стрелиште, евра, без по - средника. 063/ (236553) ВЕЛИКИ избор станова свих струк ту ра ну - ди агенција Гоца, 063/ (236553) ЦЕН ТАР, 60 м 2, дво - со бан, ; 74 м 2, трособан, Гоца, 063/ (236553) ЦЕН ТАР, нов 40 м 2, ; 55 м 2, двособан, Го ца, 063/ (236553) КО ТЕЖ 1, 60 м 2, дво - со бан, ; 70 м 2, трособан, Гоца, 063/ (236553) ЦЕН ТАР, стан до ули - це, 50 м 2, Го - ца, 063/ (236268) СТРЕЛИШТЕ, 45 м 2, двособан, ЦГ, лифт, Го ца, 063/ (236553) ПРОДАЈЕМ стан, трособан, строги центар, пр ви спрат, две те ра - се, од мах усе љив, ре - новиран , 064/ (236561) ПРОДАЈЕМ стан у цен тру 62 м 2. Тел. 064/ (236633) СТРОГИ центар, двосо бан, I спрат, две те - ра се, иде лан за кан - целарију, ординацију. (470), Ди ва, , 064/ (236647) ДВОС БАН, ЦГ, Ко теж, од (470), Ди ва, , 064/ (236647) СОДАРА, двоипособан стан, 63 м 2, IV спрат, ЦГ, ка блов ска. Тел (236650) СТРЕЛИШТЕ, 46 м 2, киндер зграда, усељив. 065/ (236653) ДВОСОБАН, Содара, ЦГ, или за ме на за јефтинији. (470), Дива, , 064/ (236647) СТРОГИ центар, салон ски, 170 м 2, тераса 30 м 2, по друм 50 м 2, таван, одмах усељив. (470), Ди ва, , 064/ (236647) ДВОИПОСОБАН, Тесла, алуминијумска столарија, две климе, ново купатило, одмах усељив, две терасе. (470), Ди ва, , 064/ (236647) ПРОДАЈЕМ стан 70 м 2, 520 евра/ква драт, ЦГ, лифт, легализован. 064/ ХИТ НО, Ко теж 2, 63 м 2, ЦГ, III, лифт, пр ви део до га ра жа, (679), 063/ , Трем 01. (236642) СОДАРА, 37 м 2, ЦГ, VII, 35 м 2, ЦГ, VI, (679), 063/ , Трем 01. (236642) СОДАРА, 83 м 2, ЦГ, I, две терасе, за сређива ње, (679), 063/ , Трем 01. (236642) ДВОИПОСОБАН стан, 58 м 2, етажно грејање, шири центар града. 060/ (236611) ХИТНО, потпуно сређен стан, Те сла, 52 м 2, евра. 064/ (236598) ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м 2, гаража, ба шта, укњи жен. 064/ (236588) ТЕ СЛА, нов усе љив, ЦГ, IV, двоипособан, тераса, без лифта. 069/ (236741) СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, III спрат, нов, ЕГ. 069/ (236741) ТЕСЛА, дуплекс, четворособан нов, тераса, ЦГ, усе љив, III спрат. 069/ (236741) ПРОДАЈЕМ поткровље, 83 м 2, изведена струја и вода, Тргопродуктове зграде, нова Миса. Нова Миса, Ра шка / (236730) НОВА МИСА, гарсоњера, ; једноипособан, , у згра ди, ЦГ. (188), UnaDalli, 064/ (236684) СТРЕЛИШТЕ, новоградња, двособан, II, ЕТ. (188), UnaDalli, 064/ (236684) СОДАРА, двособан, 58 м 2, ТА, једноипособан, 45 м 2, ЦГ, (188), UnaDalli, 064/ (236684) КОТЕЖ 1, двособан, ВП, ЦГ, (188), UnaDalli, 064/ (236684) ТАМИШ капија, 63 м 2, III спрат, нов, евра. 063/ (236690) СОДАРА, 37 м 2, IV спрат, ЦГ, те ра са, клима, усељив одмах. 065/ (236696) ПРОДАЈЕМ стан 53 м 2, на Стре ли шту, VII спратност, евра. 063/ (236697) МИСА, једнособан, 39 м 2, приземље, реновиран укњи жен, евра. Вла сник. 063/ (236664) НОВА МИСА, нови станови, укњижени, једнособни, двособни дуплекс, власник. 063/ (236682) СТАН, 55 м 2, Београд, продајем/мењам за мањи у Панчеву. 064/ (236671) ЦЕНТАР, једнособан, ТА, ВП, гарсоњера, Самачки, II, договор. 062/ (236754) КОТЕЖ 2, одличан, 59 м 2, ; Стре ли - ште, тро со бан, IV, ЦГ, Лајф, 061/ (236755) СОДАРА, 83 м 2, I, до - бар рас по ред. За сре - ђивање, Лајф, 061/ (236755) СОДАРА, двособан, I, ЦГ, за сређивање, ; војне двоипосо бан, Лајф, 061/ (236755) ТЕСЛА, мањи двоипосо бан, ВП, ЦГ, ; једнособан, II, TA, Лајф, 061/ (236755) ПРОДАЈЕМ једнособан стан, Ко теж 1, ЦГ, тераса, власник. 063/ (236759) СТРЕЛИШТЕ, двоипосо бан, 74 м 2 + Т, ЦГ, II, квалитетан, (49), Му станг, 069/ (236761) ТЕСЛА, трособан, 68 м 2, ЦГ, IV, сре ђен, (49), Му - станг, 069/ (236761) КОТЕЖ 2, једноипосо бан, 51 м 2 + тераса, ВП, реновиран, (49), Му - станг, 069/ (236761) СОДАРА, једнособан, 37 м 2, IV спрат, лифт, ЦГ, (336), Олимп, , 063/ (23673) НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара, трособни, 58 м 2, ВП, ; 65 м 2, III, , усе љи ви. 063/ (236763) КОТЕЖ 1, двособан, 48 м 2, ВП, ЦГ, усе љив, (338), Олимп, , 064/ (236) МИСА, једноипособан, 44 м 2, ВП, ТА, те - раса, , договор. (338), Олимп, , 063/ (236763) ТИП СТАНКО, двособан, 48 м 2, II, TA, сре - ђен, усе љив, , договор. (338), Олимп, , 063/ (236763) СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м 2, IV, ЦГ, сре ђен, (338), Олимп, , 063/ (236763) ЦЕНТАР, двособан, 55, I, ЦГ, усе љив, , договор. (338), Олимп, , 063/ (236763) НОВОГРАДЊА, једноипособан, 49 м 2, III, усељив, / (236763) КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м 2, III, ЦГ, усе љив, (338), Олимп, , 064/ (236763) ТЕСЛА, новији стан, ВП, ЦГ, двоипособан, 50 м 2, гаража, (49), Мустанг, 062/ (236761) СТРЕЛИШТЕ, добар трособан, 71 м 2, тераса, IV, ЦГ, (49), Му станг, 062/ (236761) СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58 м 2, рађено купатило, VI, ЦГ, (49), Му - станг, 062/ (236761) ТЕСЛА, трособан, 73 м 2, ВП, ЦГ, те ра са, (338), Олимп, , 063/ (236763) СОДАРА, двособан, IV, I спрат, ЦГ, за сре - ђивање, власник, без посредника. 061/ ( )

16 16 Петак, 10. март ОГЛАСИ СТАНОВИ ПОНУДА ПОНУДА станова из социјалног програма (са плодоужитком и усељиви), од евра. Пријаве до априла. Консалтинг одељење Елпис асоцијације за помоћ старијим лицима. Мите Топаловића / (236691) ЗА наше пензионере стручно саветовање и организацију. Доживотно издржавање, купопродаја непокретности са вашим плодоужитком. Пуна правна сигурност. Консалтинг одељење Елпис асоцијације за помоћ старијим лицима. Мите Топаловића / (236691) СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипособан, 72 м 2, II, ЦГ, (300), Ћурчић, , 063/ (236769) КОТЕЖ 1, Војвођански бу ле вар 58 м 2, III, (300), Ћур - чић, , 063/ (236769) КОТЕЖ 2, почетак, 63 м 2, III, ЦГ, (300), Ћур чић, , 063/ (236769) ШИРИ центар, гарсоње ра, 23 м 2, I, TA, те - ра са, (300), Ћурчић, , 063/ (236769) ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м 2, ТА, III, те - ра са, (677), Нишић, , 064/ (236772) СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м 2 + тераса, III, ЦГ, (677), Нишић, , 064/ (236772) СТРЕЛИШТЕ, центар; трособан, 69 м 2, ВП, новија градња, (677), Ни - шић, , 064/ (2367) КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84 м 2, тераса, укњижен, усе љив, (677), Нишић, , 064/ (236772) ЦЕНТАР, једноипособан 37 м 2, IV, ЕГ, но - ви ји, (677), Нишић, , 064/ (236772) ЦЕНТАР, једнособан, 37 м 2, I, TA, те ра са, (677), Ни - шић, , 064/ (2367) КОТЕЖ 2, почетак, двоипособан, V, лифт, (677), Ни - шић, , 064/ (2367) СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, 55 м 2, II, сре ђен, (677), Нишић, , 064/ (236772) РОБНА кућа, одличан двоипособан, 63 м 2, V, (398), Кров, 060/ (236791) ПОЧЕТАК Војвођанског булеварa, нај леп - ши двособaн,53 м 2, III, (398), Кров, 060/ (236791) КОТЕЖ 2, двособан, 53, ; Ко теж 1, двособан, 56, I, (338), Јан ко - вић, (236785) СОДАРА, једнособан, 37, ; Стре ли - ште, двоипособан, 70, ; Стрелиште, 10 ари, 70 м 2, договор. (338), Јанковић, (236785) МАРКА КРАЉЕВИЋА, двособан, комплет реновиран, 48 м 2, (097), Пер - фект, 064/ (236790) ЦЕНТАР, трособан, 90 м 2, IV, ЦГ, (097), Пер фект, 064/ ГАРСОЊЕРА, шири цен тар, 25 м 2, I, TA, тераса, (097), Перфект, 064/ (236790) КОТЕЖ, једноипособан, м 2, ; једноипособан, 45 м 2, (097), Пер фект, 064/ (236790) ТЕ СЛА, 29 м 2 + тераса, реновиран, IV, TA, (097), Пер - фект, 064/ (236790) МАРГИТА, једнособан, новоградња, 35 м 2, III, гас, (097), Пер фект, 064/ (236790) СОДАРА, двособан, 56 м 2, ; двоипосо бан, 70 м 2, (097), Пер фект, 064/ (236790) КОТЕЖ 2, двоипособан, 71 м 2, I, ЦГ, лифт, евра. (097), Пер фект, 064/ (236790) СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 м 2, ; двособан, 63 м 2, евра. (097), Перфект, 064/ (236790) КОТЕЖ 2, трособан, 80 м 2, , до го - вор. (238), Те сла не - кретнине, 064/ (236778) КО ТЕЖ 1, ма њи дво - со бан, 45 м 2, (238), Тесла некретнине, 064/ (236778) ТЕ СЛА, 79 м 2, троипосо бан, (238), Тесла некретнине, 064/ (236778) КОТЕЖ 1, двособан, IV, 57 м 2, тераса. (238), Тесла некретнине, 064/ (236778) ПРОДАЈЕМ стан 110 м 2, Ко теж 2, укњиж - жен, вла сник. 060/ (236860) ПРОДАЈЕМ стан 56 м 2, Матије Гупца, приземље, мењам за сеоско имање. 063/ ЦЕН ТАР, 60 м 2, ПР + I, , стан са ло - калом. (636), Стрелиште некретнине, 069/ (2368) СТРЕЛИШТЕ, киндер згра да, 46 м 2, ПР, (636), Стре - лиште некретнине, 069/

17 Петак, 10. март ОГЛАСИ 17 СТАНОВИ ПОНУДА ПРОДАЈЕМ стан на Ми си, 80 м 2, Ра шка, власник. 063/ (236823) ПРОДАЈЕМ стан, центар, 59 м 2, ду плекс, евра, вла сник. 065/ (236824) ПРОДАЈЕМ лепе трособне станове, Тесла, Котеж 2, Стрелиште, цен тар. Ве сна 2, 066/ (236842) СТРЕЛИШТЕ, стан 65 м 2, III спрат, сре ђен, повољно. Весна 2, 066/ (236842) ЦЕНТАР, двособан, Петра Драпшина, IV, ЦГ, (320), Премиер, , 063/ (2367) СОДАРA, двособан, I, 54 м 2, ЦГ, (320), Премиер, , 063/ (236790) КОТЕЖ 1, гарсоњера, III, 25 м 2, ЦГ, (320), Премиер, , 063/ (236790) МАРГИТА, нов двоипособан, 55 м 2, приземље, гас, (320), Премиер, , 063/ (236790) АГЕНЦИЈА Стрелиште некретнине (636), пру жа вам услугу купопродаје, преноса власништва, комплетирање документације, упис у катастар, уговоре, предуговоре. 069/ (236829) СТРЕЛИШТЕ, центар, 64 м 2, II, , до го - вор, сре ђен. (636), Стрелиште некретнине 069/ СТАНОВИ ПОТРАЖЊА КУПУЈЕМО станове куће на свим локација ма. Трем 01, 063/ , (236642) КУПУЈЕМО станове на свим локацијама, брза исплата. (320), Премиер, 063/ (236790) АГЕНЦИЈА Стрелиште некретнине, Ул. Вељка Петровића 7, потражује некретнине на свим локација града и окол ним ме сти - ма. 069/ (236824) ПАНЧЕВАЦ телефон: 013/ СТАНОВИ ИЗДАВАЊЕ ИЗДАЈЕМ двособан стан но ве град ње,ул. Б. Радичевића. Тел. 063/ (СМС) ИЗДАЈЕМ део куће (стан), 33 м 2 или 45 м 2, Јабучки пут, може башта, ТА, делимично намештен. Депозит. Тел. 063/ (СМС) ГАРСОЊЕРА/СТАН, самцима, зграда, први спрат, близина беовоза, нова Миса. 064/ (2365) ИЗДАЈЕМ трособан стан, стро ги цен тар, етажно грејање, клима, телефон, ненамештен. 064/ (235825) ИЗДАЈЕМ стан у Топо ли, 60 м / (236157) ИЗДАЈЕМ два дворишна намештена једноипособна стана, грејање, Стрелиште , 064/ ИЗДАЈЕМ комплетно на ме штен стан на но - вој Ми си. 066/ , Ми лош. (236491) НАМЕШТЕНА соба, употреба кухиње, купатила, ЦГ, Котеж , 064/ (236508)

18 18 Петак, 10. март ОГЛАСИ СТАНОВИ ИЗДАВАЊЕ СОБУ издајем самцу, у центру града. Могуће кување. 065/ , 062/ (236518) ИЗДАЈЕМ намештен стан на но вој Ми си. 063/ (236520) ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње, купатила (236527) ТЕСЛА, издајем двособан празан стан. Тел. 061/ (236525) ИЗДАЈЕМ двособну комфорну, ненамеште ну ку ћу на ста рој Миси. 064/ , 061/ (2328) ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан на Ко те жу 2. Усе љив од пр вог апри ла. Тел. 062/ (236537) ИЗДАЈЕМ новију кућу 120 м 2, са окућ ни цом у центру Старчева. 063/ (236538) СТАН за издавање на Те сли, у ку ћи. 063/ (236534) ИЗДАЈЕМ комплет наме штен стан на Те сли, III спрат, ТА, дво со - бан. 060/ (236548) СТАН, но ва Ми са, ве - ћи полунамештен за издавање. Тел. 064/ (2365) ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици на дужи период. 064/ (2) ГАРСОЊЕРА, шири центар, новоградња, издајем. 065/ , 063/ (236729) ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру са ЦГ, интернет, кабловска, у цен тру. Тел. 063/ (236725) НАМЕШТЕН једноипо со бан стан, ТА, код Хотела Тамиш, 80 евра. 064/ (236715) ИЗДАЈЕМ кућу, 150 м 2, код Хо те ла Та - миш за по слов ну де - латност. 062/ (236718) ИЗДАЈЕ се једнособан стан на Те сли, ТА, намештен, 063/ (236714) ИЗДАЈЕМ у новоградњи намештену гарсоњеру. 064/ (236684) ДВОИПОСОБАН, Котеж 2, че твр ти спрат, Стевана Шупљикца 149. Тел. 061/ , 062/ (236663) ТЕСЛА, издајем празан дво со бан стан, 58 м 2, 4/4, уград ни пла - кари, две терасе, ЦГ, 120 евра. 064/ (236675) НОВ намештен стан, 34 м 2, Панчево, Стражиловска 16, насеље Младост. 064/ (236634) ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила на Стрелишту. Тел. 060/ ( ИЗДАЈЕМ на Тесли празан једнособан стан, ТА. Тел. 060/ (236338) ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, кућа, посебан улаз и сат. Карађорђева. 064/ (236656) ИЗДАЈЕМ кућу за становање, за минималну помоћ на салашу. Новосељански пут. 064/ (236623) ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. 066/ (236660) ИЗДАЈЕМ једнособан пра зан стан у цен тру и Стрелишту. 060/ (236573) ЈЕДНОИПОСОБАН намештен стан, центар, пе ти спрат, те ле - фон, клима, кабловска, интерфон. 064/ (236590) ИЗДАЈЕМ намештен стан, Жарка Зрењанина / , , по сле 15 сати ) МИСА, издајем мањи намештен стан запосленом самцу. 063/ , 063/ (236799)

19 Петак, 10. март ОГЛАСИ 19 СТАНОВИ ИЗДАВАЊЕ ЈЕДНОСОБАН стан, самцима, намештен, ненамештен, Тесла, Милоша Обреновића 61, 100 евра. 064/ (236803) БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем станарки у Иванову. 064/ (236804) ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. Тел. 060/ (236861) ИЗДАЈЕМ реновиран четворособан стан, I спрат, Ко теж , 064/ (236647) ДВОСОБАН стан, центар, модерно опремљен, но ва град ња, 40 м 2, ЦГ на стру ју. 064/ (236821) ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси. 061/ (236849) ИЗДАЈЕМ мањи новији дворишни намештен стан. 064/ (236844) ИЗДАЈЕМ намештен дво ри шни стан на Со - да ри, 33 м / (236856) ЛОКАЛИ ИЗДАЈЕМ локал, 12 м 2, у цен тру. 063/ (4703) ИЗДАЈЕМ локал у Стевана Шупљикца, комплетно реновиран. 064/ (236023) ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло кал 14 м 2, Тр жни цен тар код Су да, евра. 069/ (236157) ИЗДАЈЕМ локал 45 м 2, у центру Панчева. 060/ (236127) ЛОКАЛ издајем м 2, у Качареву, за све намене. 066/ , 062/ (236498) ЛОКАЛ издајем код Аутобуске станице и пијаце, улица Ослобођења. 063/ (236496) ПРОДАЈЕМ локал у Банатском Карловцу, у близини школе. 063/ , 066/ (236872) ИЗДАЈЕМ локал 72 м 2, Војводе Радомира Путника / (236733) ИЗДАЈЕМ локал 110 м 2, ма га цин 100 м 2, и канцеларијски простор. АЦ Зве зда, Стевана Шупљикца / (236733) ИЗДАЈЕМ локал 15 м 2, у пролазу и канцелари ју 25 м 2, Војводе Пут ни ка / (236733) ЛОКАЛ за издавање, насеље Тесла, добра локација. 065/ (236820) ИЗДАЈЕМ локал код улаза у Пијацу, близина три шко ле. 060/ (236835) ИЗДАЈЕМ локал 60 м 2, угао Димитрија Туцовића и Ритске. Погодан за све на ме не. 064/ (236649) ЈАБУЧКИ пут, зидана ха ла, 90 м 2, 5 ари, евра. 069/ (236622) УСТУПАМ разрађену ћевабџиницу 016 са комплетним инвентаром, Вој. Пе тра Бо јо - ви ћа / (235670) ИЗДАЈЕМ локал 23 м 2 код Аутобуске станице, за адво ка та, аген - цију (236774) ПОСАО ПОНУДА ФИРМИ DARMIL потребан радник са ис ку ством за рад на индустријским машинама. Дарко. 063/ (235963) ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад на ро шти љу, ло - кал у цен тру. 063/ (234741) ПОТРЕБНА искусна же на за рад на ро - штиљу и помоћна радница у кухињи. Плата недељна. Пријава. 011/ (ф-288) ПОТРЕБНА радница за рад у пе ка ри. Зва ти до 15 са ти. 063/ ( ПЕ КАР на пе ћи и пра - вљењу сомуна, хлеба и пецива, може посебно. 064/ (236765) РЕСТОРАНУ Банатски кутак, потребна помоћница, радница, за рад у ку хи њи и рад ник за рад на фар - ми. 060/ (236731) ПОТРЕБНА радница за рад на бен зин ској пумпи у Панчеву (236686) ПОТРЕБНА спремачица. 013/ , Pan Bau Max d.o.o. (236672) ПОТРЕБАН конобарица са искуством за рад у ресторану Арч, као и ме на џер за вођење кухиње. 063/ (236668) ПОТРЕБНЕ раднице за рад у мар ке ту са искуством, доћи у неде љу, 12. мар та 2017, у Мо ше Пи ја де 4, од 18 до 20 са ти. (4703) ПОТРЕБАН возач са Ц категоријом, за развоз робе, предност пензионерима, рад три дана у не де љи. 064/ (236610) ПОТРЕБНИ продавци за рад на те ре ну. Тел. 063/ (236581) ПОТРЕБНА озбиљна жена са искуством за помоћ у кући, чување малог детета. 063/ (2365) ПОТРЕБАН радник са возачком дозволом за рад код јав ног из вр - ши те ља. CV на мејл: (236870) ТРАЖИ се административни радник за рад у канцеларији извршитеља. CV на мејл: (236870) ПОТРЕБНЕ раднице на индустријским машинама за шивење у шивари. 061/ (236871) ПОТРЕБНА радница за рад у пе ка ри. 062/ (236865) ПОТРЕБАН радник-ца фирми Ентер центар 013. Усло ви: рад у програмима AutoCad, korel, exsel. По жељ но искуство из грађевинске стру ке. CV сла ти: 065/ (236846) ОЗБИЉНОЈ фирми из Панчева потребан комерцијалиста, возач, од го ди не за продају робе на територији Београда и околине. Обавезно радно искуство. 063/ , зва ти до 16 са ти. (236854) ПОТРЕБАН домар/чувар на спорт ским те - ренима, дневница 700 динара. 061/ (236812) ПОТРЕБНА девојка за рад у ка фи ћу. 060/ (236812) АУТО-ПЕРИОНИЦИ Дача потребан радник, искуство обавезно, зарада солидна. Тел. 063/ (236818) ПОТРЕБНЕ раднице у пекари. 065/ (236819) ПОТРЕБАН бравар са искуством. Помоћни радник са завршном стручном спремом. Зва ти од 8 до 12 са ти. Тел. 064/ (236816) ШТАМПАРИЈИ потребан рад ник, услов по - знавање графичких програма, пожељна Б категорија, непушач. 060/ (236468) ПОТРЕБНИ молери. Предност са искуством. Кон такт 065/ (и) ПОСАО ПОТРАЖЊА ШЉУНАК, песак, сејанац, од воз шу та ма - лим и великим кипером. 064/ , 013/ (СМС) МОЛЕРСКИ и гипсарски радови, мајстори из Ковачице. 066/ (СМС) КОМБИ превоз робе и ствари. Најповољније. Позовите 062/ (СМС) СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/ , 064/ (236777) ХИДРОИЗОЛАЦИЈА влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/ (229077) ГИПС, ка нуф, ри гипс, ласерско нивелисање, облагање плафона, поткровља, зидова, кнуфов сертификат, брзо и квалитетно. 069/ (236039) ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/ (234603) АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам. 063/ (236068) ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/ (236053) ОРЕМ и фре зу јем ба - ште малим трактором. Дуле. 064/ (236189) РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова, разне фасаде. 013/ , 063/ МЕЊАМ пелене старим и болесним лицима у поподневним сатима. 063/ , (236130) АЛ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/ (236082) КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно. 064/ , 062/ (236492) MATEMATИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/ , 066/ , 061/ (236595) ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/ (236601) КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фарбање столарија, чисто, педантно, квалитетно. 063/ (236567) МАСЕР, релакс масаже тра жи по сао. 064/ (236563) ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег ТВ-а. 064/ (236560) МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно. Центар (236547) ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан. 063/ (236546) МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око про зо ра, ком - плетне адаптације. 063/ (2365) МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарија, фасаде, пензионерима попуст. 013/ , 062/ (236) ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао. 064/ (236515) ЧАСОВИ математике основцима, припрема за пријемни. 060/ (236781)

20 20 Петак, 10. март ОГЛАСИ ПОСАО ПОТРАЖЊА ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/ (236512) ПРЕВОЗ кипером, грађевински материјал, од воз шу та, шљу - нак, песак, сејанац. 063/ (236511) СРПСКИ, припреме за пријемни, контролни, часови, сваки пети час бесплатан. 063/ ) БАШТЕ култивирам и орем. 063/ (236589) СРПСКИ: часови за основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних. 064/ (236800) КОМБИ превоз робе, се лид бе до 2 то не. Слободан. 064/ , 062/ (236805) ШЉУНАК, песак, сејанац, од воз шу та ма - лим ки пе ром до два кубика. 065/ (236784) НЕГА старих, болесних (терапије, катетери, превијања). Медицинске сестре са искуством. 060/ (236786) УГРАЂУЈЕМ видео над зор и аларм не си - стеме у стамбеним и пословним објектима. 064/ (236767) ЧИСТИМО таване, подруме и шут. 061/ (236749) ПОВОЉНИ часови енглеског и српског језика и књижевности. Мастер професор, 063/ (236756) ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, столарија, чисто, педантно, повољно. 061/ (236723) ПЕДИКИР, урасли нокти, курије очи, масажа релакс, терапеутска, парцијална. 061/ (236747) ДУБИНСКО прање тепиха, намештаја, душека, аутомобила. Наташа, , 066/ , 060/ (236727) ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарија. 062/ (236711) ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/ , 063/ (236681) ПРОФЕСОРКА српског при пре ма за при - јемни испит. 013/ (236692) КРЧЕЊЕ и кошење, сечење дрвећа, вађење пањева. Фрезирање баште. 064/ (236693) ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање, поправке, преправке, славине, одгушење канализације одмах. 063/ (236651) МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел , 063/ (236635) ЕЛЕКТРИЧАР: поправке кућних уређаја и орезивање ружа. 062/ (236639) НЕ МАЧ КИ А 1, Б 1, припреме за полагање по Gete институту. 069/ (236646) РЕНОВИРАЊЕ кровова, бавалит фасаде, зидање, малтерисање, извлачење кошуљице, повољно. 063/ (236444) АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан. Позовите, 064/ ) РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, шупа, разбијање бетона,утовари, чишћења плацева. 064/ (236626) ОБАРАЊЕ стабала, кошење, рушења, одношење ствари, шута, чишћења подрума, итд. 060/ (236626) КЕРАМИЧАР, повољан, пе дан тан и ква - литетан и молер тражи по сао. Тел. 061/ (236863) СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и ком би јем већ од динара сата. Ми смо ту због вас. 064/ , 063/ , Поповић. (236864) ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах , 064/ (236838) НЕМАЧКИ, часови свим узрастима, преводи, припреме за полагање свих нивоа , 061/ (236833) КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/ (236839) МАСАЖА, релакасациона и парицијална. Тел. 062/ (236817) ПОПРАВКА кровова и осталих грађевинских радова. 064/ , 013/ , 060/ (236825) УСЛУГЕ ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/ , 013/ ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без ње га. Но ле (имам и паркет), 013/ , 063/ (235603) СЕЛИДБЕ Бомбончић Бо рис, све ре ла - ци је по Ср би ји с ком - бијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког да на и не де љом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и пре ко ра чу на. Борис. 013/ , 063/ , 064/ (4703) СЕЛИДБЕ Бомбончић Бо рис, ком би - јем и камионом, Војводина, Србија, са или без рад ни ка. 013/ , 063/ , 064/ (4703) СЕЛИДБЕ Бомбончић Бо рис ком би - јима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/ , 063/ , 064/ (236295) СЕЛИДБЕ и превоз робе Бомбончић Борис комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Сели те се без стре са!!! Борис, 013/ , 063/ , 064/ (236295) СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Ср би ја, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/ (236295) СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/ (236295) БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција / , 011/ (234899) СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/ , 063/ (235917) СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника, повољно. Вук. 064/ , 063/ (234819) ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја. Овлашћени сервис Фриго Пеђа, 013/ , 063/ (236236) ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање. Панчево, Радничка 1-а. 063/ (236166) ИСПРАВЉАМ алуфелне. Панчево, Радничка 1-а. 063/ (236166) СЕРВИС телевизора, продаја половних, електричар, ауто-електричар разних електро-уређаја. 063/ (236106)

21 Петак, 10. март ОГЛАСИ 21 УСЛУГЕ ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке, замене. 013/ , 064/ , 063/ (235676) МОЛЕРСКО-ФАСА- ДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, керамика, повољно. Проверите. 061/ (236529) ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за во ду, 0-24, пен - зионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/ , 064/ , 061/ (236536) ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим од мах. 064/ , 061/ (236615) КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке но вог кро ва, цре па, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст. 013/ , 064/ , 061/ (236615) КАМИОНСКИ превоз до два ку би ка, шљу - нак, сејанац, шут. 062/ , 066/ (236557) БРАВАРСКО-ЛИМАР- СКА радионица израђује хале, кровне конструкције са покривањем, коване капије, ограде, тенде, итд., грађевинска лимарија. 064/ (236792) ПРАЊЕ тепиха, Сервис Вања, бесплатан превоз, сушење у комори. 065/ , 013/ , 060/ (236751) ПАРКЕТ, уградња, хобловање старог паркета и лакирање. Дебељача. 063/ , 063/ (236752) СЕЛИДБЕ станова, пословних простора, паковање, заштита ствари, монтажа, демонтажа, одношење непотребних ствари. 061/ , 065/ (236745) ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, шпорете поправљамо са гаранцијом. Фриготехник, , 064/ (236742) DOO PAVLE PANČEVO Stevana Šupljikca br / ; m.jo vi ce vle.rs o b j a v l j u j e O G L A S Za pri jem u rad ni od nos: 1. DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŽENJER - VII stepen - 1 izvršilac Obavezno poznavanje rada u AutoCAD-u 2. MA ŠIN SKI TEH NI ČAR - IV ste pen - 1 iz vr ši lac Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na e- mail ili poš tom na adre su: DOO Pa vle Pan če vo, Ste va - na Šu pljik ca br. 16, u ro ku od 8 da na od da na ob ja vlji va - nja ogla sa. КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све оста ло. Нај по - вољније. 065/ (226742) ШЉУНАК, песак, сејанац, разбијање бетона, рушење објеката, одвоз шута. 063/ (236) РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто - ларија, ролетне, комарници, венецијанери, све за ве се, тен де, хармо-врата, роло-заштита. 063/ , 013/ (236660) ДЕЗИНСЕКЦИЈА и дератизација станова и пословног простора. Овлашћена професионал на слу жба из Пан - чева. Кућним саветима и привредницима попуст на годишњи уговор. 065/ (ф-288) ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, амстронг, термоизолација, материјал. 060/ (236830) МОЛЕРАЈ, кречење, глетовање, спуштени плафони, преградни зидови, материјал. 060/ , 063/ (236830) ПРЕВОЗ кипером, повољно, сејанац, песак, шљунак, туцаник, одво зим шут. 064/ (236815) ДУБИНСКО прање наме шта ја N TIM / ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану. Прање тепиха, довоз-одвоз. 066/ , 063/ (236868) РАЗНО ИЗДАЈЕМ sony playstation 3, са два џој сти ка и 30 ига ра. 063/ (СМС) ОГЛАШАВАМ неважећом пловидбену дозволу и дозволу за управљање моторним чам цем бр /07, на име Урош Ко ва че - вић. (236485) УСТУПАМ фиксни телефонски број. 063/ (236850) ПОТРЕБНА жена за по моћ у ку ћи, му - шкар цу од 84 го ди не. 063/ (236619) САМАЦ пензионер тражи пензионерку за стан и по моћ у ку ћи. Тел (236594) ИЗГУБЉЕНА бела мачка, угао Жестићеве и Мак си ма Гор ког. Ода зи ва се на мо ја цицика. 063/ (236739) ОГЛАШАВАМ неважећом сведочанство VI разреда, Основне школе Јован Јовановић Змај на име Ми - лица Радованчев. (236670) ОГЛАШАВАМ неважећом пловидбену дозво лу ПА 928 Е, на име Нађ Ан тал. (236665) ТУРИЗАМ ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно. 063/ (236643) НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. Ул. Народног фронта бр Но ви Сад Република Србија Нафтна индустрија Србије (НИС) а. д. Нови Сад објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању отворене Аукције А-016 за продају непокретности Врсте непокретности: Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи; Земљишта у Параћину и Боки; Парцела 816 у Новом Саду; Стоваришта у Суботици, Костолцу и Ваљеву; Локал у Зрењанину; Ресторани у Кикинди и Јерменовцима; Зграда у Панчеву, у Масариковој; Зграда у Новом Саду, у Ђорђа Рајковића; Пословни простор Ниш у Страхињића Бана; Стан у Новом Саду, Антуна Урбана; Кућа са земљиштем у Новој Црњи; Бензинске станице у Житном Потоку и Јагњилу. Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: го ди не до 12 са ти. Датум, време и место одржавања аукције: го ди не у 11 са ти, адре са: НИС а. д. Но ви Сад, На род ног Фрон та 12, Но ви Сад, VII спрат, кан це ла ри ја бр Адре са за при јем зах те ва за уче шће на аук ци ји и при је ма по ну да са це ном: Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на адресу: Милентија Поповића 1, Нови Београд (писарница, соба 14, са назнаком За Сектор тендерских поступака, Аукција за продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре одржавања аукције ). Контакт особе: Биљана Мићовић, телефон 064/ и Јасмина Јурјевић, телефон 064/ , понедељак пе так: са ти. Електронска пошта: Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније на линку Тендери-Аукције. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Надлежни орган обавештава јавност да је године донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРО- ЈЕКТА Уклањање објеката портирница и рефлекторски стуб у бло ку 19, сфер ни ре зер во а ри ФБ-2011 и ФБ са припадајућим инсталацијама и посуда ФА са платформама и припадајућим инсталацијама у кру гу РНП, на кп. бр. 3566; 3568; 3570 и 3583 КО Војловица, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12. Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите. Ради заштите чиниоца животне средине, носилац пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину. Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку од 30 дана од дана објављивања овог обавештења. GP FINNET-INŽENJERING d. o. o. PANČEVO RASPISUJE OGLAS za prijem radnika u radni odnos: Rukovaoc građevinskih mašina na poslovima iskopa većih dubina - 3 izvršioca Uslovi: - Minimum 5 godina radnog iskustva na poslovima rukovaoca Biografije slati na Kontakt tel: 064/ СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са и то: За из бор јед ног НА СТАВ НИ КА (сва зва ња) за ужу научну област Базична и претклиничка стоматологија. Усло ви: докторат медицинских наука, специјалиста микробиологије са паразитологијом, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању ( Сл. Гласник Републике Србије бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Усло ви ма за из бор у звања наставника на Универзитету Националног савета за високо образовање Републике Србије и Статутом Стоматолошког Факултета. Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година, изузев за звање редовног професора. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/ ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ! ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА. Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а. Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни Панчевца будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву. Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком Панчевца, може бити стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

22 22 Петак, 10. март ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ Последњи поздрав јединој се стри По след њи по здрав на - шој дра гој ћер ки Последњи поздрав драгој другарици ЗОРИЦА НАУМОВСКИ ЗОРИЦИ НАУМОВСКИ Зоко моја... Ту га, бол, су зе. Твоја сестра СЛАВИЦА и зет БО БАН (63/236673) Последњи поздрав најбољој тетки ЗОРИЦИ НАУМОВСКИ Злато наше, како ћемо без те бе... Воле те заувек неутешни: мама БОГДАНА и тата БОЖИДАР (62/236673) Последњи поздрав драгој тет ки ЗОКИ За у век ћеш оста ти у на - шим срцима. БИЉА, САЊА, КРИСТИНА и САША (55/ ) Би ла си нај бо ља мај ка на све ту. Била си најбоља супруга на свету. Била си велики борац, лавица. Научила си нас да волимо, праштамо, дајемо, чинимо. Чи ни ла си све за нас, ис пу ни ла сва ку же љу. Осим јед не. Заувек ћеш бити наш покретач, снага, храброст, љубав. Последњи поздрав мами, свекрви, мајки и прабаби ФЕЛОМЕНИ КОСИЋ Заувек ћеш бити у нашим срцима. Во ле те: твој БО РИ ВОЈ, МИ ЦА и ЈЕ КА Син ДРАГОЉУБ, ћерка ЉИЉАНА, снаја БРАНКА, унук НЕБОЈША, снаја ТАЊА, праунуке АНЂЕЛА и ХЕЛЕНА (119/236848) (56/236654) Последњи поздрав нашој драгој прији ФЕЛОМЕНИ КОСИЋ од породица НИКОЛИН, ИЛИЋ и ПАПИЋ (124/236866) Последњи поздрав драгој сестри и тетки ЗОРИЦИ НАУМОВСКИ Те то мо ја, во ље ни не умиру. За у век ћеш оста ти у на - шим срцима. Твоја сестричина ЉИ ЉА и зет ВЛА ДА Умр ла је на ша (61/236673) мама ФИЛА ЗОРИЦИ НАУМОВСКИ Тето моја, велики бол и празнина у нашим срцима... Воли те твоја сестричина БИЉА с породицом (60/236653) С тугом и поштовањем породице: КРАЊЦ, СТАЈИЋ, БОЛДОРАЦ, РЕНДИЋ, ШАМАРА, СКАКИЋ, КОВАЧ, ОБРАДОВИЋ и РАДОВАНОВ Последњи поздрав драгој сестри и тетки (103/236843) 6. марта преминула је Никада те нећемо заборавити. Твоја заова МАРА СТОЈЧИЋ с породицом (77/236799) РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати Последњи поздрав драгој сестри АНКИЦА ВУКОТИЋ Хвала ти за неизмерну љубав и топлину. Наш анђео је сада на небу. Твој супруг ДРАГАН и ћерке МАРИЈА и ЈЕЛЕНА с породицама (126/4703) АНКИЦИ ВУКОТИЋ Никада те нећемо заборавити. Сестра МИМЕ ПЕШЕВСКИ с породицом (127/4703) АНКИЦИ ВУКОТИЋ Заувек ћеш бити у нашим срцима. Сестра ЛЕПОСАВА, зет БЛАГОЈЕ и сестрић ЗОРАН с породицом (128/4703) АНКИЦИ ВУКОТИЋ Увек ћеш бити у нашим срцима и део нас. Нека те анђели чувају. Сестра БЛАГИЦА и сестричина САЊА с породицом (129/4703) БОСИЉКА ПАНТЕЛИЋ Сахрана је обављена 7. марта Ожалошћени: супруг МИЛОСАВ, кћи ГОРАНА, зет АЛЕКСАНДАР, унуци НЕМАЊА и СТЕ ФАН, уну ка АНДРИЈАНА и остала родбина (53/236640) БОСИЉКА ПАНТЕЛИЋ Са огром ном ту гом се опраштамо од наше вољене сестре и заове. МИ ТА и ДЕ СА с породицом (54/236641) ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

23 Петак, 10. март ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 23 Напустио нас је наш дугогодишњи члан, уважени адво кат СЛОБОДАН ИЛИЈИН Последњи поздрав вољеном и драгом супругу, оцу, деди и тасту. Свако сећање на тебе наша срца греје. Супруга ЉУБИЦА, ћерка АНЂЕЛКА, унука МИЛИЦА и зет ГОРАН Последњи поздрав најдражем течи (27/236574) ОКТАВИЈАН ЖУРЖОВАН чијим смо одласком изгубили још једног из плеја де оних ко ји су чи ни ли осно ву угле да, струч - ности и озбиљности адвокатуре Панчева. Породици упућујемо изразе искреног саучешћа. Адвокати Панчева 2. мар та 2017, у 82. го ди ни упо ко ји ла се мо ја мај ка РУЖИЦА БАСАРИЋ (19/проф) Наш во ље ни отац и све кар ЈОВАН ПАУНОВ пре ми нуо је у 77. го ди ни. Опро сти ли смо се од ње га 8. мар та Син ЖЕЉ КО и сна ја БИ ЉА НА (80/236728) СЛОБОДАН ИЛИЈИН БОКИ СЛОБОДАН ИЛИЈИН Сахрана је обављена 4. марта на Католичком гробљу у Панчеву. Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА и унуци ДАВИД и ДАРИЈА (12/236532) Последњи поздрав комшиници По след њи по здрав се - стри Опраштамо се од пријатеља. ИВИЦА и ДРАГАНА (22/236564) За у век ћеш би ти у на - шим срцима. Тво је: ДА ЦА и МА ЈА (40/236602) Последњи поздрав Бо ки од ТО МЕ, ВЕ СНЕ, НАЦЕ и ЂОЛЕТА (43/236607) РУЖИЦИ БАСАРИЋ ЉУБИ 5. мар та пре ста ло је да ку ца ср це на шег во ље ног СЛОБОДАН ИЛИЈИН Последњи поздрав бати од брата ПЕТРА ИЛИЈИНА с породицом (121/236852) од комшија у Моше Пијаде 25 (92/ од РОСЕ с породицом (37/236596) ПАВЛА КРЧАДИНЦА ПАЈА КРЧАДИНАЦ 1. мар та 2017, у 88. го ди ни, пре ми ну ла је на ша дра га 1. марта, у 83. години преминула је наша вољена мајка и ба ка Заувек ћеш бити у нашим срцима. Твоји: супруга РАДА, син БАНЕ, снаја НАТАША и уну ци ВЛА ДА, МАР КО и ДЕ ЈАН (44/236608) Последњи поздрав драгом брату Паји од КОВИЉКЕ и ПЕ РЕ с де цом (34/236593) МАРИЈА МАРИЋ Ожалошћени: син МИЛУТИН МИЛЕТИЋ, сна ја СЛА ВИ ЦА и унук СА ВА (8/236521) ЉУБИНКА МАРЈАНОВИЋ Последњи поздрав драгом уји Последњи поздрав драгом брату Последњи поздрав Отишла си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота. Вечно ћеш живети у срцима твојих најмилијих. Син ДРА ГО ЉУБ и унук УРОШ (21/ ) ПАЈИ КРЧАДИНЦУ Никада те неће заборавити твоја БРАНКА и ФЕ РИ с де цом (50/236628) ПАВЛУ КРЧАДИНЦУ од брата ЈОВЕ, снаје ЈАДРАНКЕ и братанице ЈЕЛЕНЕ (49/236626) тетка ЉУБИ Драгој пријатељици ДИНИ САВАТИЋ Последњи поздрав комшији Последњи поздрав од породице МИЛКОВИЋ (36/236596) последњи поздрав. Породица БЕЛИЋ (84/236762) ЗАГОРКА АНТИЋ Остаћеш заувек у нашим срцима. Ожалошћени: супруг БРАНИСЛАВ, син ГОРАН, снаја ТАЊА и унуке ТЕОДОРА и КАТАРИНА (101/ РАДМИЛУ НЕНАДИЋУ од ста на ра у Бо ре Станковића 3 (95/236797) тетка ЉУБИ од породице РАДОЈЧИЋ (35/236596) Последњи поздрав оцу РАДМИЛУ НЕНАДИЋУ За у век ћеш оста ти у мом ср цу. Ожалошћени: син ДРАГАН и пријатељи (94/236795) РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

24 24 Петак, 10. март ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ Тужна срца обавештавамо рођаке и пријатеље да је после крат ке и те шке бо ле сти пре ста ло да ку ца ср це на шег драгог Последњи поздрав чика Драгану ЛУЦИЈА БОЖИЋ Последњи поздрав од колеткива Анестезије, Интензивне терапије са Операционим блоком (96/236808) ДРАГАН ЊЕЖИЋ МАТЕА ВУКОВИЋА МАШЕ ватрогасац Машо, заувек ћеш остати у нашим срцима! од Ива но вих дру га ра из шко ле и ули це (33/236586) ИШТВАН КУ ЗМИЋ Супруга СЛАВИЦА, ћерка ЈЕЦА, син НЕША, снаја ВЛАТ КА и уну ци МА ТЕО, ВО ЈИН и ЛУ КА (23/236565) Вољеном деди Мом драгом и вољеном тати Пишти последњи поздрав од ћерке РУЖИЦЕ (117/236847) Последњи поздрав брату Последњи поздрав брату Последњи поздрав Брату ИШТВАНУ КУЗМИЋУ МАТЕУ ВУКОВИЋУ МАШИ од се стре СО ЊЕ МАТЕУ ВУКОВИЋУ МАШИ од се стре ЦИ ЦЕ с породицом ПИШТИ од ку ма БА НЕ ТА и ку ме СВЕТЛАНЕ с породицом Увек ћеш нам би ти у ср цу. Последњи поздрав од унука БАРБАРЕ и МАРТИНЕ Нашем другу Последњи поздрав (118/236847) ПИШТИ Оти шло је мо је Сун це... Не ће ви ше да ме гре је, на ма ви ше мо га бра та, да ме пи та ка ко ми је. Умор но је ср це мо је, од ту ге за бра том мо јим, ка ко да ље, ка жи ми ли, без те бе ме ду ша бо ли. Твоја сестра ИРЕНА (104/236845) (24/236566) (25/236566) (109/236847) Драгом тати, деди и прадеди Последњи поздрав Последњи поздрав ПИШТИКИ ПИШТИ ДУШАН МАРЧЕТА последњи поздрав од ДЕЈАНА и ИЛО НЕ МАР ГАН (115/236847) од ку ме МИ РЕ с породицом (108/236845) ПИШТИ ПИШТИ Последњи поздрав од твојих најмилијих. Ожалошћена ћерка ВЕСНА с породицом (100/236837) Последњи поздрав комшији Последњи поздрав од комшија НЕВЕНЕ и ГОРАНА АРСИЋА с породицом од комшија и пријатеља из Циглане и Тополе (113/234847) (114/236847) Последњи поздрав драгом уј ки Ујаку Последњи поздрав Нашем другу и комшији ПИШТИ ПИШТИ ПИШТИ ПИШТИ Не ве ру је мо да те не ма ви ше, са да су нам оста ле су зе да ли ју као ки ше. Сестричина РЕНАТА с породицом (105/236845) од ДЕ МИ РА и АСИ ЈЕ с породицом (112/ од ку ма БО ЈА НА и ку ме ВИОЛЕТЕ ЖИГИЋ (110/236847) ПИШТИ ПИШТИ Оста вио си траг ко ји се не бри ше, до бро ту и племенитост која се не заборавља, и тугу која не пролази. Остаћеш у нашим срцима и ми сли ма веч но. Твоји сестрићи: ДЕЈАН и ЉИ ЉА НА с де цом (102/236841) Деда ујаку ПИШТИ У ср цу ту га, на гроб у ти ши на, а у до му на шем ве ли ка празнина. Од СНЕ ЖЕ и МИ ХАЈ ЛА са АКИ ЈЕМ (107/236845) Последњи поздрав ујаку ПИШТИ Не ви ди мо ти очи и не чу је мо глас, али осе ћа мо да си ту између нас. Сестричина ТАЊА и ЕРВИН (106/236845) од стрица ЈОЖИКЕ и стри не ЉИ ЉЕ с породицом (116/236847) последњи поздрав од ЈОЖИКЕ и ЈАНИКЕ ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ (111/234867) Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

25 Петак, 10. март ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 25 Последњи поздрав мајци, баки и ташти С поштовањем се опрашта мо од на ше дра ге комшинице, госпође У суботу, 11. марта, у 11 сати, на Евангелистичком гробљу даћемо шестомесечни помен нашем вољеном ЈАГОДИ АНДРЕЈИЋ Ожалошћени: ћерке СЛАЂАНА и ЉИЉАНА, унуци КАТАРИНА, НАТАЛИЈА, ВЛАДИМИР и БО ЖИ ДАР и зе то ви МИ ША и ДЕ ЈАН (16/236542) БОЈАНЕ ЛАТИФИЋ Станари зграде у Браће Јовановић 24-ц (68/236685) др АРМЕНАК ПАТАЛОВ неуропсихијатар Пет го ди на нам не до - стајеш... С љубављу твоји: МИРА, СИЛВИЈА, СИНИША, МИШИКА и СЕГА (123/23688) АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ САЛЕТУ а ду ша би хте ла да је са мо сан. Породица (87/236770) 16. марта навршавају се две године БОШКУ ЧЕЧАРИЋУ Наш бол раз ди ре ве тар, нашу тугу раздиру кише, на ше ср це не мо па - ти и пла че за та том ко га нема више. Твоје ћерке СЛАВА и СА ВА (93/236783) РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати Прошло је десет година без наше вољене ЛОЗАНА ПЕТКОВСКИ Увек ће те се се ћа ти уну ке ИВА и МИ ЛА (78/236720) РОДНЕ ШАРАЦ С љу ба вљу, по што ва њем и по но сом што смо те има ли. Породица САВИЋ (122/236855) У су бо ту, 18. мар та на гро бљу у Ба нат ском Бре стов цу, у 11 са ти, да - ваћемо четрдесетодневни по мен на шој ми лој ЉУБИЦИ МИЛУТИНОВ Ћерка ДИЈАНА, мајка МИЛЕВА и отац ЖИВАН (98/236826) ЈОВИЋ ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ рођ. Жи га Деветогодишњи помен биће одржан у недељу, 12. марта 2017, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж. СЕЋАЊЕ Супруг ЗВОНИМИР (120/236851) СЕЋАЊЕ 11. марта навршава се годину дана СЛОБОДАН ХРЋАН ЈЕЛЕНИ ЈОВАНОВ Недостајеш нам много. С поносом те чувамо у нашим срцима и мислима. Твоја породица (99/236827) РАД МИ ЛА РА ДА ВЛА ДИ МИР ВЛА ДА 11. III III У ср цу свом чу вам успо ме не на сво је нај дра же родитеље. Недостајете ми и много Вас воли ваша ћерка МОСА (91/236780) ПЕ ТАР ТИ ШМА ЗОР КА МИ ЛИН КО ВИЋ 10 година 9 година У ми сли ма при сут ни, у ср цу во ље ни и ни кад не - заборављени. Њихови најмилији (86/236768) 11. III III С љубављу чувам успоме ну на те бе. Жи вим са веч ним бо - лом због тво је пре ра но прекинуте младости. Твоја мама ЈЕЛИЦА СЕЋАЊЕ (81/236731) 8.мар та је три го ди не без мог мла ђег бра та ИЛИЈЕ ПЕШИЋА ЛОЂИНОВА из Долова Волим те, туга у срцу сестре РАДОСЛАВЕ с породицом из Црепаје и Банатског Брестовца Сећање на наше драге БРАШОВАН (97/236809) 15. марта обележавамо једанаест година откако ни је с на ма на ша МИЛИЦА УНЧЕВИЋ Недостајеш заувек... Твоји синови ЗОРАН и НЕНАД с породицама (90/236778) ТАБАКОВИЋ РУ ЖИ ЦА ДО БРО САВ Заувек у нашим срцима. Ћерка ЈАСМИНА и унука ДУБРАВКА (89/) МИЛОШ ПОПОШИЛОВ Прошло је десет година, али ти ћеш за у век жи ве - ти у на шем се ћа њу. Твоји најмилији ПАНЧЕВАЦ телефон: (82/236736) 013/ РА КИ ЛА МИ ЛАН Њихови: МИРА, МАРИНА и ДРАГАН (85/236766) ЛЕ ЛА СЕЋАЊЕ ДУГИЋ АЛЕК САН ДАР 12. III III IV IV Заувек ћете остати у нашим срцима. Синови МИХАЈЛО и ЈОВАН с породицама (88/236773) ДРАГАН ДАБИЋ 15. III III Година прође, бол вечна оста је. Мај ка НА ДА и брат СРЂАН с породицом (73/236702) 16. марта 2017, у 11 сати, даваћемо једногодишњи помен нашој драгој супрузи, мајци и баки ДРАГИЦИ ЈОВАНОВИЋ Твоји најмилији (125/236867) Мила моја, Би ла си ми нај бо ља и оста ви ла ве ли ку пра - знину. Дане испраћам с тугом. Сама... Заувек рањена твоја ЈОКА (72/236701) 11. марта навршава се шест ме се ци од смр ти нашег драгог ЦВЕТАНА БОШКОВСКОГ Оста ћеш увек у на шим срцима. Ћерка БРАНКИЦА с породицом (69/236685)

26 26 Петак, 10. март ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ ПОМЕН У по не де љак, 13. мар та 2017, у 10 са ти, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен 13. мар та про ла зе две ту жне и пре те - шке године откада није с нама наш вољени 16. марта навршавају се три године откада није ви ше ме ђу на ма наш дра ги СЕЋАЊЕ МИЛОШУ МАРКОВИЋУ 2. IX II Незаборавна љубави наша мила, почивај у ми ру. Твоји неутешни: мајка ЉИЉА, отац РАДЕ, супруга ЈЕЛЕНА, браћа ДАРИО и ВЛАДАН с фамилијом, ташта ЉИЉАНА, таст ПРЕДРАГ, шурак СРЂАН и ку мо ви АНИ ТА и ИГОР са фа ми ли јом (57/236666) ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ СУЛА Кад ср це и ду ша бо ле, вре ме ни је лек већ ти ха пат ња и веч на ра на. Не постоји време које умањује тугу, не постоје речи којима се може описати колико нам недостајеш. Твоји најмилији: БИЉАНА, НАТАША, МАРКО и СИНИША (75/236705) СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ Мислили смо да ће туга временом постати све ма ња, али је она из да на у дан све ве ћа. Твоји најмилији: супруга ЉУБИНКА, ћерка ЈЕ ЛЕ НА, зет МИ ЛАН и унук ЈО ВАН (66/236678) 11. мар та 2017, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж да је - мо шестомесечни помен нашој мами ИЛИЈА ЖЕРАВЉЕВ 12. III III СЕЋАЊЕ Породица (5/ ) 9. марта даваћемо годишњи помен нашој драгој 13. марта навршавају се две године откада ни је с на ма СЛОБОДАНКА АЏИЋ ВЕРИ РИСТИЋ АНКИ БАГАВАЦ С љубављу и поштовањем заувек у нашим срцима и ми сли ма. Твоји најмилији (67/236680) ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ Увек у на шим ср ци ма. Брат СЕН КО с породицом и мајка ЉУБИЦА (65/236677) МИРОСЛАВ ЈУРИЧАН Твоја СОФИЈА (29/236578) Њени: син и ћерка с породицама (74/ ТУЖНО СЕЋАЊЕ Се ћа ња на те бе оста ју вечна. Сестра МИЛИЦА и зет БОБА с породицом СЕЋАЊЕ (32/236584) СЕЋАЊЕ МИЛЕТИЋ Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у сре ду, 15. мар та, у 11.30, да ва ти сед мо го ди шњи помен МИЛЕНКО ИЛИЈИН ШАМУ СИЛАК 13. III III ДАНКА ЈО ВАН ОЛ ГА ЈО ВАН КА из Омољице Породица (59/236669) БОЈАНУ ПАНТЕЛИЋУ Његови: син СТЕФАН, мајка БОСИЉКА, отац МИЛОСАВ, сестра ГО ЦА, зет АЦА и се стри ћи НЕМАЊА и АЊА (3/236500) ДОБРИНКА СИМИЈОНОВИЋ С љубављу и тугом чувамо успо ме ну на те бе. Бескрајно жалимо што ни си с на ма. Супруг ДУШАН, ћерке НЕДЕЉКА, НАДЕЖДА и ВЕРИЦА с породицама (11/236526) 6. X III У мислима и срцима с тобом. Сестра ЗОРИЦА и МИМА с породицом СЕЋАЊЕ (1/236497) Вре ме бр зо про ла зи, али ти у на шим ср ци ма остајеш заувек. Твоји најмилији Двогодишњи помен (39/236599) С љубављу чувамо успоме ну на те бе. Сестра ЛИНА с породицом (76/(236707) 14. марта навршавају се две го ди не отка ко ни је с на ма наш РАДОВАН ЖИВАНОВИЋ РАКА Недостајеш... пуно... Супруга: ЈАСМИНА и синови НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицама (14/236540) СЕЋАЊЕ КОСТА ЛАЦКОВ 9. III III Време пролази, успомене и ту га оста ју трај но. Ћер ка ЗА ГА и зет ТО МА ЂУЛИНАЦ (20/236575) Сећање на мога брата ИЛИЈУ МУЈИЋА 6. III III Двадесет седам болних година откако ниси са мном. РАДЕ (4/236504) СЕЋАЊЕ МАТИЈА КЛЕКНЕР 11. III III С љубављу и поштовањем чу ва мо те од за бо - рава. Твоји најмилији (47/236620) ДРАГАН ГРУБЈЕШИЋ За у век ср цу и ми сли ма. Супруга АНА (18/236549) 9. марта навршава се двадесет седам година от ка ко ни је с на ма наша драга ЉУБИЦИ ПОПОВИЋ Постоји нешто што не уми ре, то је љу бав и се - ћа ње на те бе. Ћерка НЕВЕНА, зет РАДОШ и унук БО ЖИ ДАР СЕЋАЊЕ (51/236630) МИРКО КНЕЖЕВИЋ 10. марта навршава се пет го ди на пра зни не. Вечно ћемо те волети и чу ва ти као нај дра жу успомену живота свога. Супруга МИЛКА, кћерка ДУШИЦА и син ДУ ШКО (7/236508) Сећање на мог јединог сина РАДОВАН ЖИВАНОВИЋ С поштовањем: РУЖИЦА, МАРИНА, ДУШАН, САША и ТЕОДОРА (15/226540) МИЛАН НЕДЕЉКОВ 1. XI II Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо четрдесето днев ни по мен одр жа ти 15. мар та 2017, у Твоји најмилији (70/236694) МИЛЕВКА МИЋИЋ Сећање на тебе траје. ЈЕЛИЦА, ЗОРИЦА и СЛАВИЦА (79/236720) РАДИСЛАВКА ДИМИТРИЈЕВИЋ рођ. Гвозденовић Њени најмилији (2/236500) ГОЈКО МИЛИШИЋ 8. III III Време пролази, сећање и ту га оста ју. С љубављу и поштовањем твоји најмилији (58/236667) ЂУРУ ДОШЕНА ДУШКА III Ту га за то бом је веч на. Твоја мама ХИЛДА (64/236674)

27 Петак, 10. март ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 27 3 У понедељак, 13. марта 2017, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен мојој драгој и много вољеној мајци Нашој Нели за рођендан ЈОВАНКА ВУЈИЋ ЈОЛЕ рођ. Николајев учитељица Да ни про ла зе, а бол и ту га су при сут ни у ср цу и су зе у очима. У сећању остаје твоја доброта, нежност, племенитост и велика љубав коју си нам даровала. За тобом тугују твоји које си волела: ћерка МИЛАНА, уну ци КРИ СТИ НА и СТЕ ФАН и зет ТОМ, као и оста ла родбина и пријатељи (42/236606) ДАНИЈЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ 11. III III Шест го ди на твог сна уби ја и цр пи сна гу, ча к и ре чи... Не ми смо на по мен твог име на, али за то у сваком ћутању се чујеш само ти. Волимо те највише на свету. Тво ји ма ма и та та (31/236582) ТУЖНО СЕЋАЊЕ 13. марта навршиће се десет тужних година откако је престало да куца срце наше вољене се стре, ке ке и на не 10. марта Белов рођендан. Родитељима тужне годишњице. Недостајете. БУЦУ ПЕТАР МАРИЈА АЛЕКСАНДАР Волимо вас. ТА ША, УНА и ПЕ ТАР, те ТА ЊА, ЂЕ НИ и ЛУМИНИЦА с породицама (9/ ) Сећање на наше вољене СА ВИЋ ЂУ РО ВИЋ 12. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да је мо ше - стомесечни помен нашем вољеном РА ДЕН КО МИ ЛАН ДУ ШАН КА МИ ЛАН КА 14. I VII III III III I II III Док постојимо, с љубављу, поштовањем и поносом чуваћемо вас од заборава. Ваши најдражи: ДРАГАН, ПЕЂА и ЗУЗАНА (46/236614) МАРЕ РАЦИЋ Успо ме ну на њу веч но ће чу ва ти ње ни најмилији СЕЋАЊЕ ЗЕЦ (13/236533) МИЛАНУ СИМЕУНОВИЋУ Заувек ћеш живети у нашим срцима. Твоји најмилији: син ДЕЈАН, снаја АНА, унуци МИЛИЦА и МАРКО (52/236636) У су бо ту, 11. мар та, у 11 са ти на Но вом гро бљу обе ле жа ва мо че тр де се то днев ни по мен на шем вољеном СЕЋАЊЕ СЛО БО ДАН МИР КО У су бо ту, 11. мар та, у 11.30, на гро бљу у Ба нат - ском Брестовцу даваћемо двогодишњи помен С љубављу чувамо успомену на њих. РАДОСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ Не постоје речи којима се може описати колико нам недостајеш. Твоји најмилији (28/236575) РАДЕ Ни смо и не ће мо те за - боравити. СМИЉКА, ВЕСНА, МИ ЛАН и ВУК (83/236753) СЕЋАЊЕ Породица (48/236624) 10. марта навршава се ту жна го ди на от - кад ни је с на ма ВОЈИСЛАВУ АНТАНАСИЈЕВИЋУ 4. IX III Вре ме про ла зи, а ту ге и бо ла све је ви ше. Не до - стајеш нам. По сто ји не што што не уми ре, а то је љу бав и се - ћа ње на те бе. Твоји најмилији: супруга БИЉА и ћерке ОЛИВЕРА и СНЕЖАНА с породицама (45/236613) ЈЕ ЛА ВИШЕКРУНА ЛУ КА мар та 40 да на 5. мар та го ди на Увек ће те би ти са на ма. Сестра ЈОВАНКА ТОПИЋ с породицом (17/236543) СЕЋАЊЕ Про шле су две го ди не откако није с нама наш вољени МИЛЕНКО РАКИЋ МИКА 13. III III БЛАГОЈЕ ТМУШИЋ Се ћа ње не иде у за бо - рав. Твоји: ДРАГА, ДРАГАН, РА ДИ ЦА, АЦА и ДА ЦА (26/236569) Петогодишњи помен НИКОЛА МАНОЈЛОВ ЧАЂА С по што ва њем чу ва мо успомену на тебе. АНЂА, МЕТОДИЈЕ, МЕ ЛА и ЖИ ВА с породицама (6/236507) Тужно сећање на драге родитеље СТОЈАКОВ АНА ЂОР ЂЕ С љубављу син ДРАГАН с породицом (41/236604) 3. марта навршило се четири године од смрти наше мајке Много нам недостајеш. Остаћеш заувек у срцу и души. НАДА АНТОНИЈЕВ 7. III III Са захвалношћу и поштовањем породица МОРИШАН (30/236579) Супруга СЛАВКА, ћерка ДРАГАНА и син ДРАГАН с породицом (10/236524) ДУШАН ВЕЛИЧКОВИЋ 18. VII III 2012 По но сни смо што смо те има ли. ДРАГИЦА, ЗОРАН, БОБАН и ИВАНА (38/236597) АНЕ КИШ С љубављу и дужним поштовањем заувек захвалне ћерке РУЖИЦА и ЕРЖИКА с породицама (71/236699)

28 28 ИНФО/ЗАБАВА Петак, 10. март ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ Полицијска управа Ватрогасна служба Хитна помоћ , Тачно време Телеграм Пријава сметњи телефона Центар за обавештавање Информације о телефонским претплатницима Општа болница , Очна болница , Дом здравља Телефонско саветовалиште Центра за превенцију Стоматолошка поликлиника , Завод за заштиту здравља Хало за здраву бебу / , СОС телефон за жртве насиља у породици бесплатни позиви СОС дечја линија Број за проблем твој бесплатни и поверљиви позиви, Патронажна служба Ветеринарска станица , Служба санитације Одржавање станова ЈКП Грејање (централа и димничарске услуге) Диспечер Електровојводине кварови Диспечер Електровојводине централа Водоснабдевање ЈКП Водовод и канализација кварови Лифт-сервис , Шлеп-служба / Паркинг-сервис Железничка станица , Беовоз информације / , 011/ , 011/ АТП информације , Градска управа Пијаца Културни центар Градска библиотека Народни музеј Дом омладине Телевизија Панчево Радио Панчево , Туристичка организација Панчево (ТОП) АМСС Панчево / Помоћ на путу и шлеп-служба / ЈКП Зеленило дежурна погребна служба Комунална полиција / , 065/ Систем ; СМС: 065/ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИ Добили ћерку 20. фебруара: Мил ку Ма ја и Го ран Ба њаш; 21. фебруара: Анђелу Ивана Милосављевић и Дејан Драгосавац, Малеку Вјољз и Рамадан Татари; 23. фебруара: Ану Је ле на и Бран ко Бо ји чић, Ха ну Ве дра на и Игор Стојановић; 24. фебруара: Мелани Мариана и Јан Чижик. Добили сина 28. јануара: Ја ко ва Ана и Да ли бор Ро сић; 12. фебруара: Милана Мирјана Раданов и Драган Арнаутовић; 15. фебруара: Са шу Ран ка Рахимић, Антонија Александра Маринковић и Александар Новаков; 19. фебруара: Андрију Наталија Гашевић Малиновић и Милан Малиновић; 21. фебруара: Мухамеда Санела Ћазими, Филипа Јована Лазић и Марко Јовановић; 22. фебруара: Павла Александра Иконов Ердељан и Зоран Ердељан; 23. фебруара: Карла Венди Дамјанов и Данило Гуран, Сашу Сања Алексовски и Жељко Темелковски; 24. фе - бруара: Лу ку Та тја на Бран ков и Са ша Јон чић, Ма тију Та тја на Ху бер и Срђан Спасојевић; 26. фебруара: Лазара Весна и Бојан Живојиновић, Предрага Александра и Момчило Лишанин, Петра Јелена и Ливијус Зарија, Јована Гордана и Славко Станојев. ВЕНЧАНИ 26. фебруара: Милена Мали и Иван Милетић, Драгана Величковић и Милан Сомборац; 2. мар та: Бранка Јовановић и Graso Leon Huan Karlos. УМРЛИ ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ Припрема: Момир Пауновић ВОДОРАВНО: 1. јело од пребраног и зачињеног пасуља, 2. мајсторска радња, 3. ратар за плугом немачка мера за површину земљишта, 4. име бри - танског певача Џонса прастановници Балкана, 5. озна ка за Еги пат ли сто - падно дрво широке крошње, 6. симбол калијума место у Шведској код Карлстада први вокал, 7. карташка игра намењена прорицању (мн.) ремонтна радионица (скр.), 8. киша праћена јаким ветром енглески филмски редитељ (Дејвид), 9. део тела између врата и надлактице италијанска филмска глумица (Моника), 10. град у Ни шком окру гу, 11. накнада за извођење ауторског дела. УСПРАВНО: 1. облик зависности слабије државе од друге јаче државе, 2. морски рак наруквица, гривна (турц.), 3. град у Холандији грудва нечега, 4. корбач, камџија програм, план, 5. слово грчког алфабета мираз који жена доноси мужу (лат.) симбол силицијума, 6. наплећак калуђера (мн.) хорор прича Николаја Гогоља, 7. америчка ТВ серија шведски природњак (Карл), 8. кадионица (лат.) елемент музике, 9. царинска испостава УКРШТЕНИЦА фебруара: Ан ки ца Ђор ђе вић (1969), Сто јан ка Мар ко вић (1939), Че - домир Бузаџија (1936), Ката Шпенглер (1930), Милица Ђинга (1935), Гер гељ Ђер фи (1942), Ми ља на Су хи (1932), Кру на Спа сић (1937), Лу ка Поповић (1942), Марија Радић (1931), Милованка Величковић (1953), Јела Видановић (1973), Ференц Биро (1945); 25. фебруара: Саша Максимовић (1974), Милка Ђурасовић (1936), Флора Ђулијано (1954), Бранислава Добричанин (1949), Милена Јовић (1931), Божидар Павловић (1935); 26. фебруара: Сте ван Нађ (1940); 27. фебруара: Олга Гашић (1930), Бојана Латифић (1938); 28. фебруара: Драган Њежић (1959), Госпава Миражић 1935; 1. мар та: Миодраг Миљојковић (1951), Љубинка Марјановић (1934), Марија Марић (1929) КОЊИЋЕВ СКОК Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну мисао чешког писца Карела Чапека. КА- БИ ШТО -ЛИ НА- -НО -РИ- -СТА- ЉУ- ЗНА- -ДА -КВА -ЈУ. -НА СА- -ВО- О- ТИ- -ЛА -ДИ БИ КА- ГО- -МО ШИ- ИСПУЊАЉКА Слогови: БЕ, ВА, ВИ, ГЕ, ЗА, ЈА, КА, КО, КО, ЛА, ЛЕ, ЛУ, МА, МО, НА, НИ, НИ, НО, ЊЕ, ЊЕ, РИ, РИ, ЦА, ЧИ. ВО ДО РАВ НО: 1. пе сма с јед ном истом ри мом од по чет ка до кра ја, 2. глав ни град Ки пра, 3. фински народни еп, 4. бесправно стање, одсуство законитости, 5. спољни листићи главице црног лука, 6. факат. У посебно осенченим пољима добићете име и презиме популарне италијанске глумице (на слици) и на зив пр вог фил ма у ко јем је она играла главну улогу. Хороскоп Пише: Талида ta li 063/ Ован ( ) Иде ја о се де њу на две сто ли це у по је ди ним тре ну ци ма чи ни ће вам се ја ко ин те ре сант ном, али пут за ре ша ва ње про бле ма у ве - зи ипак је искре ност. Ко ли ко год да вам је си ту а ци ја на по слу не - ста бил на, ску пи те сна гу да ства - ри ре ша ва те ди пло ма ти јом. Бик ( ) Мно ги Би ко ви ће ре ши ти свој емо тив ни жи вот и до не ти од лу ку: рас кид или брак. Ако вам се ука - же при ли ка да от пу ту је те у ино - стран ство, ис ко ри сти те је. Мо гу ће је да раз ми шља те и о соп стве ном би зни су. Нов ча ни при ли ви ће се по ве ћа ти. Од вас све за ви си. Близанци ( ) Па зи те се сво јих ис хи тре них од - лу ка и не про ве ре ног су да о дру - гим љу ди ма. Ола ко пре ла зи те пре ко до брих по ну да и су ви ше се ру ко во ди те лич ним про це на ма, не ува жа ва ју ћи ни чи је ми шље ње. Во ди те ра чу на у шта ула же те. Кон - так ти са стран ци ма су ја ко до бри. Рак ( ) Уче ста ле сва ђе с парт не ром по - ре ме ти ће вам мно ге по сло ве. Не бу ди те ис хи тре ни у до но ше њу од - лу ка и не вре ђај те се ако не ки пла но ви или по сло ви бу ду од ло - же ни. Мо же те оче ки ва ти ма њи про блем и с не ким од ста ри јих чла но ва по ро ди це. Лав ( ) Пред ва ма је пе ри од пот пу ног и бр зог ра ста. У овом пе ри о ду ће те има ти ви ше сре ће не го па ме ти. Не од би ја те са рад њу чак ни ка да вам то не до но си оче ки ва ни при - ход. Ако сте уса мље ни, а не же - ли те да из ла зи те или не ма те вре - ме на за то, ту је ин тер нет. Ка ко год да се осе ћа те, бу ди те ди пло ма та и не су прот ста вљај те се пре ви ше, јер ће те из ву ћи де - бљи крај. Не по ве ра вај те се љу - ди ма с ко ји ма ра ди те, јер ће то би ти по гре шно про ту ма че но. Ва - ше рас по ло же ње ићи ће од еу фо - ри је до де пре си је. Вага ( ) Све што бу де те пла ни ра ли, а има ве зе са ино стран ством, би ће по вољ но. Про ши ри ће те круг по - слов них са рад ни ка. Мо гућ је и из не над ни пут. Љу бав но по ље ће би ти тур бу лент но. Ма ње не су - гла си це с парт не ром мо гу пре ра - сти у озбиљ ну сва ђу. Шкорпија ( ) Ово је пра ви тре ну так да ма ло пре ђе те сво је гра ни це и ре ши те све не до у ми це и про бле ме на на чин ко ји ви нај бо ље зна те ди рект но. Си гур ни сте у се бе и сво је мо гућ но сти, а по моћ вам сти же у пра вом тре нут ку. Љу - бав, шта то бе ше? Стрелац ( ) Бу ди те опре зни у са о бра ћа ју, по себ но као пе шак. Би ће те ужур - ба ни, али и ор га ни зо ва ни, па успе ва те све да при ве де те кра ју на вре ме. Мо гу ћи су и до го во ри за но ви по сао. Љу бо мо ра вам ни је свој стве на, али парт нер ће вам за да ва ти гла во бо љу. Јарац ( ) Има ће те ве ће из дат ке, али и нео - че ки ва ни до би так. Не по сто ји ни је - дан раз лог за ва шу нер во зу по - сло ви ће ићи и бо ље од пла ни ра - ног. Не мој те има ти ма ла оче ки ва - ња и ма ле же ље, са мо ве ли ке. Из - бе га вај те сва ђе с парт не ром. Сло - бод ни Јар че ви мо гу ући у но ву ве зу. Водолија ( ) Нај ва жни је је да ве ру је те у се - бе и сво је мо гућ но сти. При ти сци ко је сте тр пе ли ових да на пре - ста ју и отва ра ју се но ве мо гућ но - сти да ре ши те сво је по слов не про бле ме. Но вац вам сти же. Чи - ни вам се по не кад да парт нер не ми сли на вас ко ли ко ви на ње га. Девица ( ) Рибе ( ) АНАГРАМИ (1) КРАЉ МИ КЕ НЕ ОН НАМ МЕГА (2) ПРЕВОЗИ ТЕЧНОСТ За превоз течности возило се спрема, на камион личи, aл СТРАНИЦЕ нема. (3) ЧА МАЦ И РАК Ко у бродић седне и морем заплови краткорепог рака ће ла ко да уло ви. Чу вај те се пре ва ре од стра не љу ди ко је не по зна је те до вољ но и не на се дај те на при че о ла кој за ра ди. Оне Ри бе ко је ра де, мо - гу оче ки ва ти из у зет но по во љан пе ри од. Оне уз ма ло так та мо гу по сти ћи ве ли ки успех. Ве за вам по ма ло ула зи у мо но то ни ју. РЕШЕЊА Укрштеница: пребранац, радионица, орач, акер, Том, Или ри, ег, пла тан, к, Гра ва, а, та ро ти, рр, олу ја, Лин, ра ме, Ви ти, Алексинац, тантијема. Коњићев скок: Каква би тишина настала када би љу ди го во ри ли са мо оно што зна ју. Анаграми: (1) Агамемнон, (2) ци стер на, (3) бар ка кра ба. Испуњаљка: монорима, Никозија, Калева ла, бе за ко ње, лу ко ви на, чи ње ни ца (ко нач но ре ше ње: Мо ни ка Бе лу - чи, Малена ).

29 Петак, 10. март ФОТО-РЕПОРТАЖЕ 29 ЈЕ ДИН СТВЕН ПРИ МЕР ИСКРЕНЕ БОРБЕ ЗА ЧИСТИЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ХОЋЕ ЛИ ПУКИ ЕНТУЗИЈАСТИ СПАСТИ НАДЕЛ? Јед на од ве ли ких и те шко из - брисивих мрља за наше друштво је На де ла или, пре ци - зни је ре че но, ка та стро фал на ситуација у коју та симпатична речица годинама урања. Мно го је раз ло га за то: на њеном дну годинама се таложи ко је ка кав ток си чан муљ, проток малтене не постоји, a тр ска и дру ги ко ро ви су је у пот пу но сти око ва ли. Реч ју, претворена је у смрдљиву мочвару, иако је по првобитној замисли требало да служи за наводњавање, одводњавање и лов но-ре кре а тив ни ту ри зам. Уместо тога, већ деценијама у Надел, како га већина људи зове, безобзирни предузетници изливају разне отпадне воде на бази опасних хемикалија. И ка да је из гле да ло да су сви од ове ре чи це ди гли ру ке, појавили су се фанатични заљубљеници у ту, некад раскошну оазу бујне природе... Пре око две го ди не ма ле на али одважна група истинских љубитеља природе одлучила је да се хра бро упу сти у (не)мо гу ћу ми си ју и по ку ша да свој На дел у по след њи час из ба ви из кан џи загађивача и спасе га од потпуног одумирања. Отада њихова беспоштедна борба за опште добро не јењава упркос томе што с једне стране изостаје очекивана материјална подршка с ви ших ин стан ци, а с дру ге загађивачи и даље бесомучно испуштају разне отрове. У то се ла ко мо гао уве ри ти сва ко ко се, на при мер, про те - клог ви кен да на шао на пу ту из - међу Старчева и Омољице, у близини моста који спаја та два места. У преводу, наделска вода се толико осећа на хемикалије да ток сич ни за дах не да ми ра ноздрвама и плућима већ на неких стотинак метара одатле. Недуго затим могли су се чути брундање машина и људска гра ја. До пи ра ли су из сме - ра поменутог моста, тачније с његове десне стране. Тамо су чла но ви ре ла тив но мла дог Удружења спортских риболова ца На дел, уз по моћ рад них машина фирме ДВП Тамиш Дунав, остваривали (тек) део своје амбициозне визије: крчили су трску на потезу познатом као ва ља ра, не ка да оми ље ном купалишту, сада потпуно ураслом и забареном руглу. Мо тив им је ја сан да том ме сту вра те ста ри сјај и на пра ве полигон за спортски риболов, као и породично излетиште с клупама, столовима, сунцобранима... Од оа зе остала мочвара Један од најстаријих ентузијаста је Ла зар Жив ко вић (67). За њега Надел значи живот, па му ни нај ма ње ни је жао што се овде данима, како каже, зноји за поколења. И то барабар с младићима у пуној снази. А разлога за борбу има напретек, јер се још као кли нац за - љу био у На дел, пре све га ка да је ре дов но до ла зио да се оку па на ваљари. Некада су овде живеле све вр сте ри ба од ли ња ка и чи ко - ва, пре ко шту ке и жу тог ка ра - ша, до ша ра на, ко ји ма се ту на - лазило природно мрестилиште. Би ло је и мно го пти ца од си ве и беле чапље до корморана, а Док је оваквих заљубљиника, има наде за Надел во да је би ла то ли ко чи ста да је, без претеривања, могла да се пи је. Би ла би и са да да ни је за - гађивача, јер човек је највећи кри вац што се све ово до га ђа истиче Живковић. Нешто млађи Рајко Јањић (60) од рођења је нераскидиво ве зан за На дел, што је са свим ло гич но ако се зна да му ба - шта удара на приобаље. Верује у ове мом ке, па иа ко је фи зич - ки хендикепиран, дошао је да им пружи макар моралну подршку. Мно го је ле пих се ћа ња. Ре - ци мо, зи ма је би ла до ба за атрак ци је на ле ду од кли за - ња, преко фудбала и хокеја, до вађења капиталних примерака штуке или шарана из просечених ру па. С дру ге стра не, ле та смо проводили у целодневном пе ца њу и ку па њу, а уве че се ни - је мо гло за спа ти од жа бљег хо - ра, па смо сви од лич но зна ли да кре ке ће мо, те је због то га наш крај про зван жа бар ски. Било је и много пецароша из Београда и других места. Данас не мо жеш ни да ви диш пе - ца ро ше ни да чу јеш жа бљи кре кет ја да се Ја њић. Сви су до бро до шли Представник млађе генерације Душан Станковић (31) свестан је колико Надел свима њима зна чи, ма да он, за раз ли ку од родитеља, није имао прилике да ужива у његовим благодетима. Иако нема много слободног времена, добровољно ради све што тре ба за ви ше ци ље ве од скупљања смећа до кошења и кр че ња стр њи ке, а зи мус је долазио да храни лабудове. Веома је срећан када се догоди би ло ка кав по мак, али и све - стан да их је још увек пре ма ло, па апе лу је на све љу де до бре во ље да се укљу че у бор бу за спас природе. Годину дана старији Давор Иван ков је дан је од осни ва ча удружења. Премда кроз маглу, и он пам ти не ко леп ше до ба. У то срећ но вре ме до вољ - но ми је би ло са мо да ме по - којни отац одведе у природу. Див но је ка да ви дим да и мо ји потомци исто осећају, али више не постоје таква места какво је не кад био На дел. За то позивам све људе да доведу своје наследнике, да виде шта ра ди мо и усме ре их на то ка ко тре ба да се оп хо де пре ма при - ро ди. Због то га смо пре две го - ди не и до шли на иде ју да ор га - низујемо такмичење у пецању за децу. Испоставило се да је велики проблем наћи у околини згод но ме сто за та ко не што, јер је два да не где има и во де, а камоли рибе. Из тог разлога је неколицина нас кренула у ову мисију. Будући да је многима јасно колико је ово тешко решива при ча, пре све га по пи та њу загађења, у почетку је већина била помало резервисана, да би нам се касније прикључивали у све ве ћем бро ју. Али јед но је си гур но: ни шта нас не ће за - уставити до потпуног испуњења сно ва ка те го ри чан је Иванков. Вра ти ти ре ку при ро ди Поред њих, велики допринос протеклог викенда дали су и Далибор Танев, Небојша Пејић, Драган Цветковић, Предраг Ђу р ђе вић, Оли вер Ко - стић, Го ран Ва сиљ ко вић и други, а за кафе-логистику била је задужена Бојана Костић. По др шку им је, по ред Људи, не бацајте смеће и цркотине, ако бога знате! Проток, ипак, побољшан осталих, пружио и представник Ује ди ње них спорт ских риболоваца Србије Александар Пе тр о вић, док је, на при - мер, суграђанин Стева Рајковић, опазивши их случајно, у трен ока скок нуо по пи во и дру го осве же ње. Да њи хо во пожртвовање за опште добро постаје све запаженије, говори и то што им је, ре ци мо, је дан пред у зет ник обе ћао сплав и чамац. Ови прегаоци не знају више колико дана су провели у радним акцијама. Само су прошлог ви кен да, од пет ка до не - деље, изгарали докле год се видело; са чамца импровизоване косачице секли су трску, ма ши ном ду га стре ла равнали приобаље, уклањали шибље и, наравно, скупљали смеће. А највише невоља задају им упра во ба ха ти љу ди ко ји неодговорно одлажу све и свашта, па ови ентузијасти морају сваког месеца наново да га уклањају. Ипак, ни шта их не ће оме сти у постизању зацртаних циљева, од но сно у то ме да ста ну на пут загађивачима, врате реку у нормалан ток, а тиме и лагано у окри ље при ро де, те да на по - слетку створе услове за спортски риболов и излетиште на којем ће се окупљати породице. Па, онај ко ме је до све га то - га ста ло, не ка се при дру жи овим људима, каквих је веома ма ло у на шем, у сва ком сми - слу, осиромашеном друштву. А тамо ћемо сунцобране... КОН ЦЕРТ ГРУ ПЕ КАЛ У ДВО РА НИ АПО ЛО Rock n roma одличан за подизање расположења Кал је најпознатији бенд са ових про сто ра ко ји на ур бан начин негује ромску музику или музички стил популарно назван rock n roma. Овај београдски састав постоји више од десет година, предводи га осни вач, ги та ри ста и пе вач Драган Ристић, а однедавно је члан те гру пе и по зна ти пан че - вачки бубњар Душан Гњидић. Кал је и ра ни је на сту пао у на шем гра ду, а пр ви пут у но - вој постави представио се у пе так, 3. мар та, у дво ра ни Апо ло. Пред не баш мно го - бројном, али веома расположеном публиком, поред Ристића и Гњидића, и преостала че ти ри чла на бен да су у свом ма ни ру енер гич но пра ши ла Страну припремио Јордан Филиповић ви ше од два са та. Шта ви ше, било је толико жестоко да су пуцали каишеви од хармонике и жи це од ба са, виoлиниста Милорад Јевремовић је у више наврата својим брзометним со ла жа ма про би јао звучни зид, у појединим моментима весели фанови заиграли су и откачено колце, а је дан мо мак је свој ро ђен дан про сла вио та ко што се на по - зив музичара попео на бину и Некада мрестилиште шарана, а сада царство отпадних вода без устезања заиграо у лудом ритму. Фа но ви ове вр сте му зи ке нису били ускраћени ни за обраде великих хитова Шабана Бајрамовића, као што су Сила ка ле бал и Ма ру шка или музику за серију Синђелићи. Очекивано позитивне реакције изазвала је заједничка нумера Кала и Рамба Амадеуса Dikh tu kava, као и Ђин ђирин ђи бу ба ма ро, а по се бан доживљај била је обрада чувене пе сме Пр ља вог ка за ли - шта : Цр но-би је ли сви јет. Толико се публици допала да ју је бенд по но вио на бис за сам крај одличног концерта. АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕВ ЦА И УДРУ ЖЕ ЊА ЉУ БИМ ЦИ Не ку пуј удо ми! Друштво пријатеља животиња Љубимци и Панчевац организују акцију под слоганом Не купуј удоми. Сваке недеље биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима. Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве - за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде - кват ну не гу. Партизанка Мир на и дружељубива црно-бела маца, стара око пет го ди на, из ба - вље на је са опа сних ули - ца у на се љу Те сла то ком зим ских да на. Она сва - како заслужује да јој неко пру жи основ не усло - ве за до бар жи вот на кон све га кроз шта је про шла. По жељ но би би ло да што пре бу де удо мље на у не ком ста - ну или кући добрих људи, којима би била савршено друштво и дежурна предионица. Стерилисана је, вакцинисана и чипована, а све друге информације могу се добити на контакттелефон 060/ Николина Још јед на мала скитница пронађена је на Тесли пре неколико дана. Привреме но је збри ну та код љу ди ко ји не мо гу ду же да је за др же, па би што пре тре ба - ло ре ши ти њен слу чај. Паметна и добра, с прелепим окицама, према процени ветеринара има између две и три године. Није чипована, а за њу је након удомљавања обезбеђена сте ри ли за ци ја. Кон такт-те ле фон је 065/ Након усвајања могуће је обавити бесплатну стерилизацију удомљене животиње. Све информације се могу добити на телефон 064/ или на имејл адреси

30 30 СПОРТ Петак, 10. март САРА ШАМПИОНКА Ју ни ор ско пр вен ство на ше покрајине у џуду одржано је 4. марта у Каћу. Надметало се 98 такмичарки и такмичара из 25 војвођанских клубова, а чланови ЏК-а Динамо остварили су одличне резултате у тако јакој конкуренцији. У ка те го ри ји до 78 кг Са ра Славковић је освојила шампи он ску ти ту лу, а Алек са Чла но ви ЏК-а Динамо били су ве о ма успе шни и ка да су бранили боје својих школа на по кра јин ском над ме та њу. Домаћин тог шампионата била је Ки кин да. У так ми че њу осно ва ца од пр вог до че твр тог раз ре да злат ну ме да љу је осво ји ла Ми ли ца Се ку ло вић (ОШ Сте ви ца Јо ва но вић ), сре - бром су се оки ти ли Де јан До лин га (ОШ Бран ко Ра ди - че вић ), Алек са Ђу ро вић (ОШ Све ти Са ва ) и Ма те ја Зу бо вић (ОШ Ми ро слав Ан - тић ), а брон зе су за слу жи ли: Ма те ја и Ма ри ја Сто ја нов - ски (ОШ Го це Дел чев ), Ђор ђе Ја ки мов ски и Ми лош Сто ја но вић (обо ји ца из шко - ле Сте ви ца Јо ва но вић ). Андријана Кртенић, ученица школе Исидора Секулић, Тра ди ци о на лан међународни тур нир Кли са 2017 одр жан је про шлог ви кен да, а на ње му је учествовало 340 бораца из ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ КЛИСА 2017 Стојадинов се окитио бронзаним одличјем у категорији до 66 кг. По ред њих, на Пр вен - ству Србије наступиће и Анђела Радуловић, а на државном шампионату, 18. марта, у Београду, учествоваће и Андреа Стојадинов, која се директ но пла си ра ла, па ни је учествовала на војвођанском такмичењу. ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ била је најуспешнија у надмета њу осно ва ца од пе тог до осмог раз ре да, па се оки ти ла нај сјај ни јим од лич јем. Фи - лип Фран цуз (ОШ Ва са Жив - ко вић ) осво јио је сре бр ну медаљу, а бронзе су заслужили Јелена Стојановски (ОШ Гоце Делчев ) и Данијел Мара вић (ОШ Ђу ра Јак шић ). У кон ку рен ци ји сред њо - шко ла ца нај бо ље су би ле панчевачке гимназијалке Андреа Стојадинов и Сара Славковић, које су освојиле златне медаље у својим категоријама, а њихова школска другарица Анђела Радуловић зарадила је бронзано одличје. Такође на треће место пласирали су се и Игор Ома ста (Тех нич - ка шко ла 23. мај ) и Ни ко ла До стић (ЕТШ Ни ко ла Те - сла ). ТРОФЕЈИ ЗА ПАНЧЕВО Од лич не резултате на такмичењима одржаним прошлог викенда остварили су и чланови ЏК-а Панчево. На школ ском Пр вен ству Војводине у такмичењу млађих основаца најбољи је био Милош Мандарић (ОШ Васа Живковић ), сребрне медаље су освојили његова школска другарица Нина Албијанић, као и Не ма ња Ни шић (ОШ Стране припремио Александар Живковић Стевица Јовановић ), а Михајло Вуковић (ОШ Бранко Радичевић ) окитио се бронзом, баш као и Ла зар Ал би ја - нић (ОШ Ва са Жив ко вић ) у конкуренцији ђака од петог до осмог раз ре да. На турниру Клиса 2017 Нина Албијанић је освојила злат ну ме да љу, а њен брат Лазар Албијанић зарадио је сребрно одличје. земље и иностранства. Џудисти Ди на ма су и на том так - ми че њу за бли ста ли пу ним сјајем. Златне медаље су освојили Фи лип Фран цуз и Урош Ћу - ћа, сре бром се оки ти ла Ан - дријана Кртенић, а бронзе су заслужили Владимир Богдановски, Матеја Зубовић и Огњен Ђуришић. Из о ста ло из не на ђе ње у Су бо ти ци Утакмицама деветнаестог кола, ко је је би ло на про гра му прошлог викенда, настављена је првенствена трка за бодове у Ко шар ка шкој ли ги Ср би је. После несрећног пораза од чачанског Борца на домаћем терену, пред кошаркашима Тамиша је било ново, велико искушење. Момци које предводи тренер Бојан Јовичић играли су у Су бо ти ци с до ма ћим Спартаком, још једним тимом ко ји је у озбиљ ној тр ци за Су - перлигу. Популарни голубови важили су за фаворита и пре почетка утакмице, а када је би ло ја сно да ће Пан чев ци играти ослабљени због повреда и болести играча, победник се могао наслућивати... Ипак, го сти су игра ли хра бро и по - жртвовано, па коначан резултат мо жда и не од сли ка ва пра - ви од нос сна га у дво ра ни у Су - бо ти ци: Спар так Та миш 74:60, по четвртинама: 15:16, 22:17, 15:14 и 22:13. Би ла је то чвр ста, пра ва пр - венствена утакмица, у којој су бодови били преко потребни и јед ном и дру гом ти му. Све до по след ње че твр ти не, ка да је Спартак чврстом одбраном и ефикасном игром у нападу решио пи та ње по бед ни ка, око 400 гледалаца уживало је у неизвесном мечу. Пр ви део су сре та, иа ко су се еки пе сме њи ва ле у вођ ству, при пао је ко шар ка ши ма из нашега града, а готово идентич на сли ка ви ђе на је и у на - ставку меча. Средином друге деонице Младен Витковић је поентирао за предност Тамиша од три по е на (21:24), а по - том је уследила серија погодака домаћих кошаркаша, па је Спартак брзо преокренуо на Наша суграђанка Ања Цревар, најбоља српска пливачица и учесница Олимпијских игара у Бразилу, наставила је да одушевљава све искрене љубитеље спорта у Србији. Прошлог викенда је у француском граду Марсељу одржан јак међународни митинг, где је испливала норме за Светско првенство, које ће бити одржано у Будимпешти од 14. до 30. јула. Нај мла ђи такмичари Карате клуба Динамо наставили су да нижу успехе. На Првенству Баната за полетарце, пионире и наде, одржаном у недељу, 5. марта, у Банатском Карловцу, КК Динамо је поново био најмасовнији и најуспешнији клуб. Највредније трофеје су заслужили: Јована Стоилковски, Вукашин Младеновски, Павле Ми ло шев, Да ни јел Стан ков - ски, Ми ли ца Га гић, Ма ри ја Младеновски, Андрија Радивојев, Јелена Милентијевић, Стефан Стојковић, Лука Степанов ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА СТИЖУ КЛОНФЕРИ 31:26. Плаве голубове је сјајном за пласман у кошаркашку ели- игром пред во дио Пр ља, ту на ше зе мље. али је Владимир Величковић Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма после соло продора успео да Та ми ша био је Игор Ке сар, са поентира у последњим тренуци че тр на ест по е на, а ње му уз ма пр вог по лу вре ме на и ра ме био је Мла ден Вит ко - смањи предност домаћина на вић, ко ји је је да на ест пу та био четири поена (37:33). пре ци зан. Адам Мир ко вић се Почетак другог дела утакмице осам пу та упи сао у ли сту протекао је у офанзиви стре ла ца, Сте фан Са вић је по - Суботичана, који су релативно сти гао се дам по е на, а Ду шан ла ко сти гли до де вет по е на Ми ло ше вић и Вла ди мир Ве - вишка. Тренер Бојан Јовичић лич ко вић оства ри ли су по че - реаговао је тајм-аутом, а ти ри по е на. Ду шан Ву ле тић је потом су његови момци заиграли агилније, што се одразило и на ре зул тат. По сле тре ће четвртине Тамиш је за ривалом заостајао само пет поена (52:47), па је у по след њу де о - ницу ушао са оптимизмом и надом у изненађење. Ипак, одличан тим домаћина није дозволио гостима да се пот пу но вра те у меч. У по след - њој деоници разиграли су се Пр ља, Ма тић, Хри стов и Ми - шчевић, који су затрпавали кош Тамиша тројкама, па је Спартак дошао до убедљивог три јум фа, што га оста вља у тр ци и Горан Обућина. Сребрне медаље су освојили: Теодора Гагић, Со фи ја Бу ба ло, Ан ђе ла Ђе кић, Ка та ри на Ша ре нац, Милица Младеновски, Марко Форђарини, Вања Чекеревац и Матеја Степанов, а бронзе су за ра ди ли: Ан дреа Ку ка, Ви - шња Тончев, Александра Стоилковски, Антоније Ћулибрк, Огњен Чекеревац, Борисав Јевремовић и Сергеј Пантовић. Од лич ни су би ли и: Си мон Дан гу бић, Ла на Сто ја ди нов, Ни ко ла Ву ло вић, Ста ша Је - времовић и Тара Букур. по сти гао два, а Алек сан дар Илкић један поен. Био је то дру ги по раз Та ми - ша заредом, па екипа из нашега града сада заузима осмо место на та бе ли, са ско ром од де - сет победа и девет изгубљених ме че ва. Већ у су бо ту, 11. мар та, иза бра ни ци Бо ја на Јо ви чи ћа биће на новом искушењу. У госте им до ла зи ОКК Бе о град, неугодан састав из нашег главног града. Популарни клонфери су тим ко ји не тре ба пре це - ни ти, али ни пот це ни ти. Уз по - дршку навијача, Никола Симић и његови саиграчи свакако ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У МАРСЕЈУ АЊА ОВЕРИЛА СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ Трку на 200 метара мешовито наша млада суграђанка завршила је с временом 2:15,56 и тако је заузела треће место, иза мађарске пливачице Катинке Хосу (2:14,39) и ривалке из Шпаније Беатриз Гомез (2:15,48). Треба нагласити да је Ања била бржа од Мирее Белмонте Гарсије, олимпијске шампионке из Рио де Жанеира на 200 м делфин. Цреварова је остварила и нови апсолутни рекорд Србије на 200 ТАКМИЧЕЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ КА РА ТИ СТА У БАНАТУ ТАЛЕНТОВАНИ КЛИНЦИ НА ПРАВОМ ПУТУ Сви такмичари су се квалификовали за Првенство Војводине, које ће бити одржано за десет дана у Инђији. На Првенству Баната у Банатском Карловцу наступила су и 24 так ми ча ра КК-а Мла - дост. Златне медаље су освојили: Тара Арсеновић, Милица Драгичевић, Тара Ђурђевић, Николи на Иса и ло вић, Бра ни слав Срећков, Михаило Пантелић, Лука Станојковић, Дејана Ивановић, ката-тим пионирки у са ста ву: М. Дра ги че вић, М. Ама но вић и Н. Штр бац, ка та- могу да прекину серију пораза и још једном обрадују љубитеље спор та у на шем гра ду. Најважније је да се момци опораве, а онда неће бити проблема. Без обзира на све, па и на ко на чан ис ход ово го ди - шњег шампионата, КК Тамиш је по ка зао да је озбиљ на спортска институција, због чега и заслужује велику подршку с трибина. Утакмицу деветнаестог кола Прве српске лиге кошаркаши Крис-кроса одиграли су у Инђи ји, где су од до ма ћег Же ле - зничара изгубили са 88:79, по че твр ти на ма: 25:23, 18:24, 26:20, 19:12. Пред на ма је ва жна утак - мица против ковинског Радничког. Позивам љубитеље кошар ке да до ђу и да нам по мог - ну, како бисмо остварили значајну победу у борби за опстанак ре као је тре нер Крис- -кроса Петар Марковић. По сле де вет на е стог ко ла екипа из нашег града заузима десето место на табели, са 27 бодова. метара делфин, који сада износи 2:13,22 и вредан је 764 ФИНА бодова. У овој трци наша шампионка је заузела четврто место. Првог дана митинга Ања је освојила сребрну медаљу у надметању на 400 метара мешовито, отпливавши ту дистанцу у времену 4:41,96. Дакле, Ања Цревар већ сада има оверене норме за учешће у тркама на 200 и 400 метара мешовито на Светском првенству. -тим пионирки у саставу: С. Жу нић, Т. Ђур ђе вић и А. Ту - бић, као и еки па пи о нир ки у борбама (К. Петровић, Н. Исаи ло вић. С. Жу нић и Т. Ђур ђе - вић). Сре бром су се оки ти ли: Ана ста си ја Кр стић, Дра га на Мацура, Сара Жунић, Катарина Петровић, Јелена Киџин и Лука Станојковић, а бронзе су за ра ди ли: Кри сти на Убо вић, Наташа Пап Марковић, Миљана Романов, Миљана Тодоровић, Маја Жунић, Анастасија Чоловић, Бранислав Срећков, Михајло Крчадинац и Младен Големовић.

31 Петак, 10. март СПОРТ 31 ВЕСТ ПО ВЕСТ РАГБИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У СТАРЧЕВУ Пр ва седница новог руководства РК-а Бо рац ве те ра ни из Старчева одржана је прошлог викенда, а најважнија ствар која је до го во ре на је сте да ће се, по чев од 18. мар та, па сва ког наредног викенда, стадион Борца од 11 до 13 са ти ко ри сти ти за развој школског рагбија. Као круна пролећне сезоне, планира се и организовање турнира за најмлађе категорије. Седници су присуствовали и председник и спортски директор Рагби савеза Србије Стеван Илијашевић и Марко Јова но вић, као и пред став ник су диј ске ор га ни за ци је РСС-а Александар Лелик. Ново руководство клуба, с Радивојем Тасковићем на челу, ус пе ло је да уго во ри утак - мицу између јуниорске репрезентације Србије и РК-а Динамо 1954, ко ја ће би ти од и гра - на у су бо ту, 11. мар та, од 16 са ти, на ста ди о ну Бор ца у Старчеву. Уједно, биће организован и завршни семинар за судије које желе да добију А-лиценцу. Улаз је сло бо дан. ПАНЧЕВЦИ НА ПР ВОМ МЕ СТУ Еки па Са ве за за спорт и ре кре - ацију инвалида Панчево оствари ла је за ви дан успех на Пр - венству Војводине у пикаду за особе са инвалидитетом, које је одр жа но 4. мар та у Ку ли. Тим из на ше га гра да осво јио је пр во ме сто, а еки пу су чи ни - ли: Миланка Ристић, Милена Младеновић, Јулишка Давид, Милош Маревић и председник Савеза Чедомир Стојановић. На Пр вен ству Војводине у гађању из ваздушног спортског оружја по А-програму, које је одржано прошлог викенда у Новом Саду, такмичари Стрељачке дружине Панчево 1813 били су веома успешни. Дејан Пешић је погодио 593 круга у конкуренцији сениора, што му је би ло до вољ но за нај - сјај ни је од лич је. У екип ном надметању тим из нашег града освојио је бронзано одличје, а поред Дејана, гађали су и Габријел Даутовић (588) и Далибор Павловић (567 кругова). Иси до ра Сто ја но вић је дру - га ју ни ор ка с 395, а тре ћа По сле два го сто ва ња Ди на мо до че ку је По жа ре вац Стар ту ју и де вој ке у Су пер Б ли ги После гостовања у Новом Саду и дуела са шампионом државе рукометаши Динама су прошлог ви кен да би ли на још јед - ном великом искушењу. Супер ли га шки жреб их је во дио у Бе о град, на мег дан с Цр ве - ном зве здом. Би ла је то де вет - наеста рунда у овогодишњој сезони српске рукометне елите. Момци које предводи тренер Иван Пет ко вић ни су ишли у Шумице с белом заставом, напротив. Имали су и подршку бројних навијача на триби на ма, али у утак ми ци с ве - ликим ривалом нису могли да пруже више од часног пораза: Црвена звезда Динамо 27:25 (17:10). Прво полувреме у потпуности је при па ло еки пи ко ју пред во ди ле ген дар ни Не над Перуничић. Црвено-бели су играли ефикасно у нападу и чврсто у одбрани. Искористили су све гре шке го сту ју ћих рукометаша, па су после првих три де сет ми ну та сте кли велику предност од седам голова. У наставку меча Бранко Рада но вић и ње го ви са и гра чи консолидовали су своје редове и заиграли много боље, па су се тринаест минута пре краја утакмице потпуно вратили у меч, јер су при шли на са мо два го ла за о стат ка (22:20). Ипак, за коначан преокрет није било времена. Ка да се са ку пе сви ути сци, Звезда је заслужено стигла до победе и бодова, али треба иста ћи да је Ди на мо имао сво је до бре ми ну те и што је нај ва - Брзи воз гостује у Накову После дуге зимске паузе љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду дочекали су сво јих пет ми ну та. Иду ћег викенда стартује пролећни део трке за бодове у нижим фудбалским ли га ма, а већ по тра ди ци - ји, у жи жи спорт ске јав но сти, бар оне наклоњене бубамари, биће Железничар и Динамо 1945, ма да ће се с мно го па жње пратити и мечеви у јужнобанатским ли га ма, па ће би ти жи во и на стадионима у Омољици, Старчеву, Иванову, Јабуци, Качареву и осталим насељеним местима у нашем граду. ФК Же ле зни чар, тре нут но најбоље рангиран панчевачки С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА КОНАЧНО НА СВОМ ТЕРЕНУ жни је ни је раз о ча рао. А играо је без бо ле сног Пе тра Жујовића и повређеног Миломира Радовановића, две веома важне карике у својој машинерији. Иван Пет ко вић је у ме чу против Црвене звезде на располагању имао тим у саставу: Буњевчевић (четири гола), Рада но вић (шест), Сто ја но вић (три), Ивошевић (четири), Комланов, Јандрић, Радуловић, Дистол (четири), Терзић, Баруџић (три), Панић, Славуљица, Ра до ва но вић, Бан ду ка и Шапоњић (један). У су бо ту, 11. мар та, по сле два узастопна гостовања, Динамо на свом терену дочекује Пожаревац. Ми смо наш основ ни циљ остварили, пласирали смо се у плеј-оф, али не ће би ти опу - штања у мечу против Пожаревљана. Желимо да играмо што бо ље и да се при преми мо за го - сто ва ње у По же ги, што ће за нас бити веома важна утакмица. клуб, на ста вља да би је фуд бал - ске бит ке у Срп ској ли ги гру па Војводина. Цео процес зимских припрема популарна дизел ка оства ри ла је под ру ко - водством новог шефа стручног штаба Ненада Стојчића Жуће. Момци су вредно тренирали, одиграли су велики број контролних утакмица, а у недељу, 12. мар та, у пр вом ко лу про - лећног дела шампионата, дочекују Слогу из Темерина. Наш циљ је ја сан. Же ли мо да изборимо опстанак у лиги и искре но се на дам да ће мо ус пе - ти у својим намерама. Задовољан сам при пре ма ма, али већ на старту првенства имамо малих про бле ма, јер ће мо игра ти без капитена Жељка Стајчића, ко ји је оти шао у Швед ску на про бу. Ипак, ве ру јем у тим, у ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА По зи вам пу бли ку да до ђе у што ве ћем бро ју и да нас по др - жи, а ујед но же лим да за хва - лим свим навијачима који су пратили наша гостовања у Новом Са ду и Бе о гра ду ре као је тренер Динама Иван Петковић. После дуге зимске паузе своју тр ку за бо до ве у Су пер Б ли - ги наредног викенда наставиће и рукометашице Панчева. ДИЗЕЛКА ДОЧЕКУЈЕ СЛОГУ тренере и надамо се најбољем ре као је пр ви чо век ФК-а Же - лезничар Зоран Наунковић. Панчевачка дизелка је јесењи део шампионата окончала на једанаестом месту, са скором од три по бе де, шест ре ми ја, пет по ра за и 15 бо до ва. Сло га је де - ве та, с јед ним бо дом ви ше. Ако је судити по тренутном пласману, у недељу можемо очекивати до бру утак ми цу у ко јој ће обе екипе настојати да освоје бодове. Уз по др шку с три би на СЦ-а Младост, нека ближа својој намери буде дизелка. Утакмица по чи ње у Ли дер Вој во ђан ске ли ге група Исток и готово сигуран пут ник у ви ши ранг, Ди - на мо 1945, већ у пр вом ко лу пролећног де ла првенства игра важну утакмицу. Панчевци ће НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ СТРЕ ЛА ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ ДЕЈАН ПЕШИЋ НАЈПРЕЦИЗНИЈИ се ни ор ка с 393 кру га, ко ли - ко су има ле и пр ве две так ми - чар ке. Еки па ју ни ор ки СД-а Пан че во 1813 осво ји ла је зла то, а еки па се ни ор ки сре - бро. По ред Иси до ре, за оба ти ма су на сту пи ле мла де так - ми чар ке Ма ри ја Алек сић и Ива на Ви слав ски. Успе шно је де би то вао и ју ни ор Алек сан - дар Па вло вић, ко ји је по го - дио 523 кру га у га ђа њу из пу - шке. У гађању из пиштоља Теодора Кљајић је заузела друго место у над ме та њу ју ни ор ки (358 кру го ва) и тре ће у кон ку - ренцији сениорки (365). Еки па ЛЕПА ЗАЛИХА ПРЕД РЕВАНШ У сре ду, 8. мар та, ру ко ме та ши Ди на ма су од и гра ли пр ву утак ми цу че тврт фи на ла Ку па Ср би је. У ха ли спор то ва на Стре ли шту го сто ва ла је ша бач ка Ме та - ло пла сти ка, а по сле ше зде сет ми ну та ре зул тат је гла сио 42:28 (24:16). У ре до ви ма до ма ћег ти ма ефикасношћу се ис та као капитен Бранко Радановић, ко ји је по сти гао осам го ло ва. Је дан од ци ље ва РК-а Ди на мо за ову се зо ну је сте и пла - сман на фи нал ни тур нир нај ма сов ни јег так ми че ња. Уко ли ко у укуп ном ско ру бу ду бо љи од Ме та ло пла сти ке, жу то-цр ни ће сво ју на ме ру и оства ри ти. Ре ванш је 29. мар та у Шап цу. Девојке које предводи тренер Марко Крстић у суботу, 11. марта, у Хали спортова на Стрелишту дочекују Младост. Биће то од лич на при ли ка за све љу - битеље игре с лепљивом лоптом да у великом броју попуне панче вач ки храм спор та, јер ће имати прилику да присуствују дуплом програму најпре да бодре рукометашице, а одмах потом и рукометаше. гостовати у Накову, где ће одмерити снагу са четвртопласираним Полетом. Шефа стручног штаба брзог во за Бран ка Ђо ки ћа и ње - гове момке чека тешко гостова ње и ве ли ки ис пит, али не тре ба сум ња ти да ће мом ци из нашег града оставити срце на терену како би освојили нове бодове, којима би се умногоме приближили Српској лиги. Од петнаест утакмица у јесењем делу првенства, Динамо 1945 оства рио је два на ест по бе - да, два пу та је играо не ре ше но и претрпео је само један пораз, па је заслужено зимовао на трону, с 38 бо до ва. По лет је на че твр - том ме сту, са 27 бо до ва, а пр ви пратилац панчевачког тима, екипа Козаре, јесен је завршила на дру гом ме сту, с 34 бо да. јуниорки је освојила треће место, а уз Теодору се надметала и Да мја на Сто ја но вић (308 кру го ва), док је Ема Пу зић од - устала. Ђорђе Јовчевић је други ју ни ор, с 540 кру го ва, а пе - ти у сениорској категорији, у ко јој је с 545 кру го ва по но во оборио лични рекорд. Сениорска еки па СД-а Пан че во 1813 освојила је сребрно одлич је, а пу ца ли су: Ђор ђе Јов - чевић (545), Синиша Вељковић (480) и Јо ван Па вли ца (538 кругова). Са да је пред стрел ци ма Пр - венство Србије, које ће бити одржано у Краљеву. СПОРТСКИ ВОДИЧ Овог викенда Одбојка СУПЕРЛИГА жене Суботица: СПАРТАК ДИНАМО ПРВА ЛИГА Смедерево: СМЕДЕРЕВО БОРАЦ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР жене Панчево: ОДБОЈКА 013 РУМА субота, 11 сати Рукомет СУПЕРЛИГА Панчево: ДИНАМО ПОЖАРЕВАЦ субота, СУПЕР Б ЛИГА жене Панчево: ПАНЧЕВО МЛАДОСТ субота, ПРВА ЛИГА СЕВЕР Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ ЈАБУКА Кошарка ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ Панчево: ТАМИШ ОКК БЕОГРАД субота, 20 сати ПРВА СРПСКА ЛИГА Панчево: КРИС КРОС РАДНИЧКИ недеља, ДРУГА СРПСКА ЛИГА Б. Н. Село: БНС ОПОВО Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ ЈЕДИНСТВО Панчево: ДИНАМО ШИМАНОВЦИ недеља, Фудбал СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР СЛОГА недеља, ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК Наково: ПОЛЕТ ДИНАМО 1945 ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА Гај: ПАРТИЗАН ЈЕДИНСТВО (К) Алибунар: БУДУЋНОСТ МЛАДОСТ Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА ЈЕДИНСТВО (В) Старчево: БОРАЦ ВУЛТУРУЛ Иваново: СТРЕЛА СЛОГА Прошлонедељни резултати Одбојка СУПЕРЛИГА жене Панчево: ДИНАМО ТЕНТ 2:3 ПРВА ЛИГА Пожаревац: М. РАДНИК БОРАЦ 3:1 Панчево: БОРАЦ ФУТОГ 3:0 ДРУГА ЛИГА СЕВЕР жене Апатин: АПАТИН ОДБОЈКА 013 0:3 Рукомет СУПЕРЛИГА Београд: Ц. ЗВЕЗДА ДИНАМО 27:25 ПРВА ЛИГА СЕВЕР Јабука: ЈАБУКА ХЕРЦЕГОВИНА 27:28 Кошарка ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ Суботица: СПАРТАК ТАМИШ 74:60 ПРВА СРПСКА ЛИГА Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР КРИС КРОС 88:79 ДРУГА СРПСКА ЛИГА Опово: ОПОВО ДИНАМО 65:88 Пећинци: ЛОКОМОТИВА БНС 75: ШАХОВСКИ КУТАК Konikowski A B C D E F G H Мат у два потеза (решење из прошлог броја: Лд7) Избор Р. Радојевић

32 ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ ЛА ВИ ЦА МА БОД У МЕ ЧУ С ТЕН ТОМ И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО Од лич на утак ми ца на Стре ли шту Бо рац по ра жен у дер би ју Утакмицама седамнаестог кола, одиграним прошлог викенда, првенствена тр ка за бо до ве у Су пер ли ги за од бој ка ши це ушла је у сам фи ниш. До ре гу лар ног де ла шам пи о на та оста ла је још јед на рун да, а по том осам еки па кре ће у плеј-оф и бор бу за титулу шампиона наше земље, деве то пла си ра ни тим оче ку је ба раж, а последњепласирани тим сели се у нижи ранг... Пред око 400 љу би те ља игре пре ко мреже у Хали спортова на Стрелишту од бој ка ши це Ди на ма су у су бо ту, 4. мар та, уго сти ле обре но вач ки Тент, јед ну од нај бо љих еки па у ли ги, али и тим ко ји су са вла да ле на пу ту ка фи на лу Ку па Ср би је. Гле да о ци су ужи ва ли у од лич ној од бој ци, у утак - ми ци с пу но успо на и па до ва, ко ју су красили сјајни потези и надмудривање де во ја ка са обе стра не мре же, али су је обе ле жи ле и број не гре шке. На крају, већи део бодовног колача отишао је у Обре но вац: Ди на мо Тент 2:3, по се то ви ма: 25:19, 11:25, 25:23, 14:25 и 7:15. Тре нер Алек сан дар Вла ди са вљев на почетку утакмице поверење је поклонио најјачој постави свог тима, па су на пар кет пан че вач ког хра ма спор та ис тр ча ле: Ни ко ли на Ашће - рић, Сања Ђурђевић (либеро), Јелена Лазић, Нина Коцић, Милена Спремо, Драгана Марковић и Јелена Медаревић. Пан че вач ке ла ви це су хра бро ушле у ду ел с фа во ри том и већ у пр - вом сету показале због чега стручњаци у на шој зе мљи сма тра ју да оне игра ју нај леп шу од бој ку у Ср би ји. Сјајним сервисом лавице су потпуно по ре ме ти ле при јем го шћи из Обре нов ца, а Ни ко ли на Ашће рић и Јелена Медаревић су с неколико блокова донеле високу предност Динаму. Већ на тех нич ком тајм-ау ту до ма ће су во ди ле са 12:8, а он да су раз ли ку у поенима само увећавале. И ка да се учи ни ло да је на по мо лу но во из не на ђе ње у ре жи ји од бој ка - ши ца из на ше га гра да, дру ги сет до - нео је пот пу но дру га чи ју сли ку на те ре ну. Са да су Обре нов чан ке би ле еки па ко ја до ми ни ра и ко ја од лич - ним сервисом не дозвољава ривалу да се размахне. Лавицама није ништа полазило за руком, а ни бројне измене тренера Владисављева нису уродиле пло дом. Ве о ма ла ко и бр зо Тент је стигао до изједначења. КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД? Милица Франчески, кувар: Ви кенд ћу највероватније провести радно. Слободно време ћу искористити за одмарање уз читање неке добре књиге. Нај ви ше не из ве сно сти би ло је у тре ћем се ту. Пра ва бор ба као да се тек та да рас плам са ла. Ни ко ли на је бло - ки ра ла је дан на је дан, усле дио је ассер вис ка пи те на Дра га не Мар ко вић, а он да је кон це игре у сво је ру ке узе - ла Јелена Лазић. Летела је по терену, спасавала готово изгубљене лопте, осва ја ла по е не... Ди на мо је по вео са 16:12, али го шће се ни су пре да ва ле. Ипак, ка да се ушло у не из ве сну за вр - шни цу, Ни на Ко цић је би ла на ви си - ни задатка. Преузела је одговорност и када је било најважније није грешила. Ла ви це су по ве ле са 2:1 и већ та - да осво ји ле још је дан бод. И то је би ло све од од бој ка ши ца Ди - на ма у овом ме чу. Че твр ти сет је до - нео но ви пре о крет. Био је го то во иден ти чан дру гом. Пред во ђе не сјај - ном Јованом Јовичић, Обреновчанке су лако изједначиле. У пе том се ту би ло је не из ве сно сти са мо до ре зул та та 4:3 за Ди на мо. Од тог мо мен та го шће су до ми ни ра ле и ла ко сти гле до пот пу ног пре о кре та и Димитрије Барбул, средњошколац: С об зи ром на то да немам баш активан социјални живот, оста ћу сам код ку ће. Такође, планирам да учим, али и да се од ма рам од шко ле. по бе де. Шан су да игра ју тре нер Вла - ди са вљев пру жио је и Ја ни Ћук, Ка - та ри ни Си мић, Ти ја ни Стој ко вић, Ми ли ци Јо ва но вић и Ањи Вла ди са - вљев. Иа ко смо осво ји ли два се та и је - дан бод, ми слим да је ово би ла јед на од наших најслабијих партија у Панчеву у овом шампионату. Имали смо пу но гре ша ка, што је про тив ри ва ла као што је Тент недопустиво. Девојке које сам уводио с клупе нису доносиле бо љи так у на шој игри и го шће су заслужено славиле победу. Остало је још јед но ко ло до кра ја ре гу лар ног де ла, па сле ди плеј-оф. Ако за у зме мо ше сто ме сто, ићи ће мо на мег дан с трећепласираним тимом, а у случају да будемо пети, поново ћемо одмерава ти сна гу с Тен том, ко ји ће си гур но трку за бодове окончати на четвртом месту рекао је на конференцији за но ви на ре по сле утак ми це Алек сан - дар Владисављев, тренер одбојкашица Динама. У по след њој рун ди, у пе так, 10. марта, лавице путују у Суботицу на мегдан с домаћим Спартаком. Се дам на е сто ко ло Пр ве ли ге об у - хватило је и дерби над дербијима. Одбој ка ши Бор ца су го сто ва ли у По жа рев цу, где су од ме ри ли сна гу с лидером Младим радником из Пожа рев ца. Мом ци ко је пред во ди тре - нер Ду шан Јо вић игра ли су под ве ли ким при ти ском и им пе ра ти вом по бе де, јер им је са мо она про ду жа ва - ла на ду да се мо гу до ко па ти дру гог ме ста и, кроз ба раж над ме та ње ко је би уследило, коначно и Суперлиге. Игра ло се же сто ко, пр шта ло је на те ре ну, али Стар чев ци ни су ус пе ли: Мла ди рад ник Бо рац 3:1, по се то - ви ма: 25:22, 25:27, 25:23 и 25:19. Сам по глед на ко на чан ис ход до - вољно говори о току дербија. У прва три сета победника је одлучивала једна лопта, једна грешка ривала... После вођства домаћина од 2:1 Стар чев ци - ма је у по след њем се ту по не ста ло сна ге, па при ли ка за пре о крет ви ше ни је би ло. Иа ко до кра ја пр вен ства има још пет ко ла, го то во је из ве сно да Бо рац неће успети у својој намери, јер другопласирани Спартак има три пораза ма ње и пет бо до ва ви ше. А. Живковић Никола Власовић, гимназијалац: Планирам да с дру штвом одем н а неку свирку, вероватно у ка фе-клуб Ку пе. То ком да на ћу се одмарати, вежбати и учи ти за шко лу. Ви ју ге Гла ва не ки ма слу жи да има ју на шта да ста ве ка пу. По сто је и људ ска би ћа ко ја је ко ри сте са мо за шмин ка ње или пу шта ње бр - ко ва. Има и оних што је по ста вља ју и на ме шта ју ис кљу чи во ка - да тре ба да од би ју лоп ту или да је скре ну у гол. Фи но ште ло ва ње са др жа ја гла ве зах те ва на пре за ње ви ју га, што је нај бо ље ре ше ње. Не и нај лак ше. У то ме је чар. И над град ња Ка да чо век поч не да ства ра ста во ве, мо ра да ру ши соп стве не пред ра су де. Да ослу шку је и слу ша, и се бе и дру ге. Да чи та, као и да ши ром отва ра очи. Мо же и тре ба и да ма шта, али мо ра и да спо зна је свет ка кав је сте. Да на у чи да бу де ре а лан. Да ве ру је се - би. Ни то ни је ла ко. Али из гра ђе ни љу ди зна ју да је вре де ло по му чи ти се. Је су кљу че ви По не кад се осе ћа мо као да нам је те сна ко жа, као да смо оба ви је - ни лан ци ма или да смо за кљу ча ни. Му чан је тај осе ћај, па же ли мо да се што пре осло бо ди мо те ско бе. Ух, то баш уме да бу де те шко! Са мо, од сло бо де се не сме од у ста ти, ни по ко ју це ну! А ште - ло ва ње уну тра шњо сти гла ве и ства ра ње ста во ва је су кљу че ви... µв. Ђурђевић?С. Трајковић Панчевац је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла године Панчевац је недељник и излази петком Оснивач листа Панчевац : Друштво са ограниченом одговорношћу Панчевац, Панчево, Вука Караџића 1 Власник: Ауто-центар Зоки Директор: Драган Жујовић Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић Заменик главног и одговорног уредника: Александар Живковић Редакција: Михајло Глигорић, Марина Димитрић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан Филиповић Технички уредник: Александар Милошевић Лектор: Јулијана Јовић Телефони: 013/ (редакција и огласи), 013/ (рачуноводство), 013/ (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми Панчевац Текући рачуни: Војвођанска банка а. д , код Banca Intesa Панчево и код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд Девизни рачун код Banca Intesa ПИБ Рукописи се не враћају Рекламације се примају у року од седам дана Штампа APM PRINT, Милутина Миланковића 29, Београд На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД од 19. септембра године Интернет адреса: е-mаil: e- mail маркетинга:

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори САДРЖАЈ ДОГАЂАЈИ МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ ЕНЕРГЕТИКА 2009 НА ЗЛАТИБОРУ Развојем из кризе ОКРУГЛИ СТО БАЛКАНМАГАЗИНА НА ТЕМУ: СРБИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ЛИДЕР У РЕГИОНУ Прилагођавање закона великим пројектима

Bardziej szczegółowo

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 1.ПОДАЦИ О ЧАСУ Дефинисање часа Наставни предмет: Природа и друштво Наставна област: Сусрет са природом;моја домовина део света Наставна јединица:флора и фауна наше земље,национални

Bardziej szczegółowo

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ Др Andrzej Konrad Piasecki Uniwersytet Pedagogiczny, Краков, Пољска УДК: 321.7(4-672ЕУ); 352.07(4-672ЕУ) Примљено: 19.01.2011. Прегледни научни чланак ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Bardziej szczegółowo

с Ь аё ффсе о оýои р а п

с Ь аё ффсе о оýои р а п гат т ТО Л Ш Л ПЮ ОВ О С тем к лк е еп е р пу Н ОЬ оппу оь отчо пущ п л е по у е о оппу К Т ццв Ф щцшчьц ц Ро ф вф ц уш Н е о е ф ч лп е ю Н З е оёе ю п ч р по п еш ш Ф р НчЬе ро о у о ш ц оь оё рц ц цр

Bardziej szczegółowo

,,Велес" Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима

,,Велес Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима Садржај Предговор Пре свега...3 Археологија Археолошка и лингвистичка потврда етногенезе и ширења Словена...4 Празници Купала/Ивањдан...8 Масленица...11 Уметност Алфонс Муха - Словенска епопеја...13 Одјеци

Bardziej szczegółowo

Irena Kotowicz-Borowy Tradycje rodzinne alternatywą dla alienacji we współczesnym świecie (na przykładzie rodów drobnoszlacheckich)

Irena Kotowicz-Borowy Tradycje rodzinne alternatywą dla alienacji we współczesnym świecie (na przykładzie rodów drobnoszlacheckich) Українознавчий альманах. Випуск 1 45 тання української автономiї, а отже державної цiлiсностi iмперiї. Навiть у той час, коли iншi на ро ди Росiйської iм пе - рiї, вклю ча ю чи по лякiв, ла тишiв ли товцiв,

Bardziej szczegółowo

У к л а д а л ь н і к і: кандыдат гістарычных навук, дацэнт А. М. Мядзведзеў, кандыдат гістарычных навук В. Л. Лакіза

У к л а д а л ь н і к і: кандыдат гістарычных навук, дацэнт А. М. Мядзведзеў, кандыдат гістарычных навук В. Л. Лакіза УДК 902/904(476)(082) У выданні прадстаўлены вынікі даследаванняў помнікаў палеаліту, мезаліту, неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў, эпохі сярэдневякоўя і ранняга новага часу, якія праводзіліся тэрыторыі

Bardziej szczegółowo

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304 Зборник Института за педагошка истраживања Година 39 Број 2 Децембар 2007 429-433 ISSN 0579-6431 Приказ књига САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка

Bardziej szczegółowo

"Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици

Заробљени ум Чеслава Милоша у српској публицистици Page 1 of 8 Пројекат Растко : Пољска Љубица Росић (Београд - Приштина) "Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици Сто година полонистике у Србији, зборник радова са јубиларног научног скупа,

Bardziej szczegółowo

Злочини у име народа

Злочини у име народа Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачком кућом Вулкан издаваштво награђују 2x1 КЊИГА НА ПОКЛОН стр. 22 ISSN 1821-1550 Година VI, Број 285 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs 20.

Bardziej szczegółowo

БИБЛИД ; 35 (2003) c

БИБЛИД ; 35 (2003) c Мирчета ДАНИЛОВИЋ УДК 371.333:681:3 Институт за педагошка истраживања Прегледни чланак Београд БИБЛИД 0597-6431; 35 (2003) c.180-192 МОГУЋНОСТИ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА И СИМУЛАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ

Bardziej szczegółowo

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Јелена Крунић (Универзитет у Новом Саду) СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Сажетак: У раду се бавимо односом сигнализма и нових медија, односно утицајем нових, електронских медија на сигналистичке ствараоце.

Bardziej szczegółowo

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ ГЛАС ЦЕНТАРА ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ Број 49 - година XIII - 2015-2016. - Врњачка Бања ISSN 1820-404X ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО

Bardziej szczegółowo

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Ања Давидовић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 anja_91_@live.com Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић Апстракт

Bardziej szczegółowo

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 12. јануар 2016. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним

Bardziej szczegółowo

Ruchomość akcentu. лица мо ря хо лода игры. ли ца моря холода

Ruchomość akcentu. лица мо ря хо лода игры. ли ца моря холода I FONETYKA GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO PODZIAŁ GŁOSEK Samogłoski: а, о, у, э, и, ы Litery: а, я; о, ё; у, ю; э, е; и; ы Spółgłoski: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ч, ш, ц Litery: б, в,

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 ESL5201LO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж - 3238/2011 2012. године Б е о г р а д Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда др Драгиша Б. Слијепчевић, председник Већа и судије Весна Илић Прелић,

Bardziej szczegółowo

3.6. Професионална позоришта

3.6. Професионална позоришта 3.. Професионална позоришта Позоришни живот у Србији има дугу традицију. Прва записана позоришна представа у Србији изведена је јула 1833. године у селу Накучанима код Шапца, мада постоје подаци који говоре

Bardziej szczegółowo

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014.

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ DOI: 10.2298/PKJIF1480003J УДК 821.162.1.09 ЗАБОРАВЉЕНИ ПРИЈАТЕЉ ИЛИ РЕЧ О АЛЕКСАНДРУ ЈАБЛОНОВСКОМ Александер

Bardziej szczegółowo

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД Предмет Издавач Назив а Аутори Цена Поручујем 2 Математика Клет "Игра Зоран Б. Гаврић, словима" -Буквар Мирјана Ковачевић "Игра Жежељ речи"-читанка Релић "Српски Жежељ језик" -наставни

Bardziej szczegółowo

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ СИЛВИЈА НОВАК-БАЈЦАР, Јагелонски универзитет ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ Претечом се може сматрати учени Византинац Милорад Павић. Ветром узнемирене косе,

Bardziej szczegółowo

Утой час яны былі «Borowyje, цяпер

Утой час яны былі «Borowyje, цяпер Мастацкая тканінаè3 PL ISSN 0546-1960 NR INDEKSU 366714 Чыгуначны pic-nicè9 http://niva.bialystok.pl redakcja@niva.bialystok.pl 43 (3154) Год LXІ Беласток, 23 кастрычніка 2016 г. Цана 2,50 зл. (у тым VAT

Bardziej szczegółowo

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК)

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК) ISSN 0350-185x, LXVI (2010), p. (349 356) УДК 811.163.1 373 ; 091=163.1(497.113) 15/16 ID 178135820 Драгана Новаков Народна библиотека Србије Археографско одељење НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ

Bardziej szczegółowo

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Рударство ће бити основа развоја Финске и Србије Sa RTB-om zajedno do napretka dveju dr@ava Геолошки заводи Србије и Финске потписаће 3. априла протокол о

Bardziej szczegółowo

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топич Петр Буняк ОТ РИТМА К СМЫСЛУ Метрические проблемы перевода сербских народных песен косовского цикла на польский язык Славистическое общество

Bardziej szczegółowo

Такія іншыя іконы...

Такія іншыя іконы... Колеры шляху да Богаè3 PL ISSN 0546-1960 NR INDEKSU 366714 Юбілей Стэфана Рыбіè4 http://niva.bialystok.pl redakcja@niva.bialystok.pl 44 (3207) Год LXIІ Беласток, 29 кастрычніка 2017 г. Цана 2,50 зл. (у

Bardziej szczegółowo

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД Заборављене књиге српски превод расправе Dei delitti e delle pene 125 УДК 821.162.1.09 144 Mickjevič A. 821.162.1 255.2 = 163.41 МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД I 1. Почетке

Bardziej szczegółowo

Доктар Анатоль пайшоў на той бераг...

Доктар Анатоль пайшоў на той бераг... Малыя іканапісцыè3 PL ISSN 0546-1960 NR INDEKSU 366714 Касцюшка таксама наш è8 http://niva.bialystok.pl redakcja@niva.bialystok.pl 43 (3206) Год LXIІ Беласток, 22 кастрычніка 2017 г. Цана 2,50 зл. (у тым

Bardziej szczegółowo

Spis treści ALFABET... 6

Spis treści ALFABET... 6 Spis treści ALFABET... 6 I FONETYKA... 7 Podział głosek... 7 Akcent... 7 Ruchomość akcentu... 7 Samogłoski... 8 Wpływ akcentu na wymowę samogłosek... 8 Spółgłoski... 9 Różnice w wymowie spółgłosek w języku

Bardziej szczegółowo

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. Preston Publishing. w tłumaczeniach. Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. Preston Publishing. w tłumaczeniach. Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym KURS AUDIO + C D (mp3) Gramatyka 1 Unikalny kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Naucz się pisać i posługiwać językiem naturalnie i poprawnie. jasny i przejrzysty układ przystępne objaśnienia

Bardziej szczegółowo

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ КУЛТУРА ПОЛИСА УДК 316.7:323.28 ОНР Академија умјетности Бања Лука КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ Сажетак: Словенска емиграција представља једну од најбројнијих, али и најважнијих књижевних, културолошких

Bardziej szczegółowo

Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego

Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego Slavia Meridionalis 10 SOW, Warszawa 2010 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego Podobnie jak negacja, również zjawisko afirmacji

Bardziej szczegółowo

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN Biała Podlaska 2011 Materiały V i VI Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXXIX I XLII KONFERENCJE PODLASKIE) Redakcja Petar Sotirov, Mariola

Bardziej szczegółowo

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ МИРЈАНА Д. КОСТИЋ ГОЛУБИЧИЋ Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима Докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

Bardziej szczegółowo

WELTSCHMERZ PO SERBSKU

WELTSCHMERZ PO SERBSKU Weltschmerz po serbsku 45 DOI: 10.2298/PKIJF0975045J УДК 821.163.41.09 WELTSCHMERZ PO SERBSKU Pod koniec XIX wieku wybitny nowelista serbski Laza Lazarević ośmieszył postawę werterowską w opowiadaniu Verter.

Bardziej szczegółowo

GRANICZNA MOC DWUFAZOWEGO TERMOSYFONU RUROWEGO ZE WZGLĘ DU NA KRYTERIUM ODRYWANIA KONDENSATU BOGUMIŁ BIENIASZ (RZESZÓW) Oznaczenia

GRANICZNA MOC DWUFAZOWEGO TERMOSYFONU RUROWEGO ZE WZGLĘ DU NA KRYTERIUM ODRYWANIA KONDENSATU BOGUMIŁ BIENIASZ (RZESZÓW) Oznaczenia MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 1, 14 (1976) GRANICZNA MOC DWUFAZOWEGO TERMOSYFONU RUROWEGO ZE WZGLĘ DU NA KRYTERIUM ODRYWANIA KONDENSATU BOGUMIŁ BIENIASZ (RZESZÓW) Oznaczenia A pole powierzchni poprzecznego

Bardziej szczegółowo

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 3 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 9 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА... 40 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 42 МИНИСТАРСТВО

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Szczegółowy rozkład materiału z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ UNIWERSYTET RZESZOWSKI 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 B, bud. A3,tel. (17) 872-12-20; tel./fax: (17) 872-12-89 e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl http://www.univ.rzeszow.pl/wfil/ifr/

Bardziej szczegółowo

CZONE ODKSZTAŁCENIA SPRĘ Ż YSTEG O KLINA I STOŻ KA

CZONE ODKSZTAŁCENIA SPRĘ Ż YSTEG O KLINA I STOŻ KA MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA, 7 (1969) SKOŃ CZONE ODKSZTAŁCENIA SPRĘ Ż YSTEG O KLINA I STOŻ KA ZBIGNIEW WESOŁOWSKI (WARSZAWA) W nieliniowej teorii sprę ż ystoś i znanych c jest dotychczas zaledwie

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ 1. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Bardziej szczegółowo

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Шифра за идентификацију дисертације: 526/16 Шифра УДК (бројчано): 821.163.41:930.85 (497.16) Wеb адреса на којој се налази извјештај

Bardziej szczegółowo

Polskie media w Berdiańsku:

Polskie media w Berdiańsku: ки в х оч ї. ори вон іст ли па не ек зм не ст и ь н зн нт нь, то іш тіл тр зят об атк ов бу ім о ів а ва ан ьк в ан и п єкт у п ув ли ец 30 з ле ні і з ж ру сп ід ів ов ал в ьк т рід єд лю аг по ило ках

Bardziej szczegółowo

ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС. школске 2014/2015. године. Славица Хорват, библиотекар

ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС. школске 2014/2015. године. Славица Хорват, библиотекар ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС школске 2014/2015. године Славица Хорват, библиотекар 1 Запослени у школској 2014/15. години: Директор: Урош Момчиловић Секретар: Александра Митић Педагог: Божидар Остојић

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који

Bardziej szczegółowo

па ре по па па Ьо е Те

па ре по па па Ьо е Те ц с р г р су Ё Д чсу ю г ц ц р ус ф р с у г с рр й Ы Р с р с ц ус М т ч с Ф Сру ф Ьу с Ы Ьу р у рь м Д ц с ю ю г Ы г ч с рр р Н р у С с р ч Ф р м р уш с К ц г В з зз с у Г с у с у Д Ы ус О Ьу р ус А Ь

Bardziej szczegółowo

Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru

Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru По уставу химна Пољске Републике je мазурка Домбровског. Ова песма je настала пре двеста година, у време које је било тешко за Пољску. Земља је изгубила

Bardziej szczegółowo

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Poznań SENSUS HISTORIAE ISSN 2082 0860 Vol. II (2011/1) s. 155-169 Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Założenia teoretyczne obrzędowo-obyczajowym kompleksie serbskich tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

CAŁKA RÓWNANIA RÓŻ NICZKOWEGO CZĄ STKOWEGO ROZWIĄ ZUJĄ CEG O WALCOWE. 1. Wstęp

CAŁKA RÓWNANIA RÓŻ NICZKOWEGO CZĄ STKOWEGO ROZWIĄ ZUJĄ CEG O WALCOWE. 1. Wstęp MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2,14 (1976) CAŁKA RÓWNANIA RÓŻ NICZKOWEGO CZĄ STKOWEGO ROZWIĄ ZUJĄ CEG O POWŁOKI WALCOWE STANISŁAW BIELAK (GLIWICE) 1 Wstęp W pracach autora [1, 2, 3, 4] rozwią zanie

Bardziej szczegółowo

Аляксандр Анташэвіч. Хатняе стагоддзе (укладка)

Аляксандр Анташэвіч. Хатняе стагоддзе (укладка) Od Redaktora. Tak ciekawych wakacji jak w tym roku to już dawno nie miałem. A to za sprawą nadzwyczaj licznych woja... str. 3 Сакрат Яновіч. Быць сабою. У сё лет нія пар ла мен ц кія выба ры чую не бу

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я К 3 Как тебя зову т? А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я У овој лекцији ћете учити: да се представите и да питате

Bardziej szczegółowo

Opinie, cytaty. Jakie zmiany kulturowe wiążą się z ekspansją elektroniki? Istotę tych zmian widać w krajach, k... str. 7

Opinie, cytaty. Jakie zmiany kulturowe wiążą się z ekspansją elektroniki? Istotę tych zmian widać w krajach, k... str. 7 Kult zmarłych u Białorusinów ma szczególne znaczenie. Podczas wielkich świąt w tradycyjnym odwiecznym rocznym cyklu Radaŭnicy i Dziadów... (str.14) Юры Гумянюк. Па шчасьце у Маскву! Для шэраговага беларуса

Bardziej szczegółowo

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА Набавка услугa сателитског праћења возила и контроле потрошње горива Гацко, август 2017. године 2/38 УВОД

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. w tłumaczeniach. Preston Publishing. Wyjątkowy kurs języka rosyjskiego na poziomie A2-B1

ROSYJSKI Katarzyna Łukasiak Jacek Sawiński. Gramatyka. w tłumaczeniach. Preston Publishing. Wyjątkowy kurs języka rosyjskiego na poziomie A2-B1 KURS AUDIO + C D (mp3) Gramatyka 2 Wyjątkowy kurs języka rosyjskiego na poziomie A2-B1 Naucz się posługiwać językiem naturalnie i poprawnie. jasny i przejrzysty układ przystępne objaśnienia ponad 1200

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског

ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског ПРЕДСТАВА У ЧАСТ НАГРАЂЕНИХ Стеријино позорје - Нови Сад - 26/05-03/06-2014 УТОРАК - 3. ЈУН 2014. СНП - Сцена Јован Ђорђевић 20:00 ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског Градско драмско казалиште

Bardziej szczegółowo

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie. Czasopis Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie. Nr 1 (180). Styczeń 2006. Internet: www.czasopis.com.

Bardziej szczegółowo

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Rosyjski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Tłumaczenie: Maksymilian Frydryk Głosy Viktoriia Kolesnytska, Stanislau Yakimovich, Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski

Bardziej szczegółowo

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: У дневном листу Глас Српске 18.01.2017. Ужа научна/умјетничка област: Умјетност (стваралаштво сви облици

Bardziej szczegółowo

Алесь Чобат. Легенда пра чатырох мушкецёраў (укладка)

Алесь Чобат. Легенда пра чатырох мушкецёраў (укладка) Kiedy w Krynkach zjawia się ktoś powszechnie znany, często pokazywany w telewizji oraz wspominany w prasie i radiu wiadomo, że przyjechał ś... (str.17) Сакрат Яновіч. Быць сабою. У сваю пе ра піс ку са

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 12.5.2015 ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW ZRZUTU NA RUCH ZASOBNIKA W POBLIŻU NOSICIELA I PARAMETRY UPADKU. 1. Wstęp

WPŁYW WARUNKÓW ZRZUTU NA RUCH ZASOBNIKA W POBLIŻU NOSICIELA I PARAMETRY UPADKU. 1. Wstęp MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3 4 22 (1984) WPŁYW WARUNKÓW ZRZUTU NA RUCH ZASOBNIKA W POBLIŻU NOSICIELA I PARAMETRY UPADKU JERZY MARYNIAK KAZIMIERZ MICHALEWICZ ZYGMUNT WINCZURA Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY UKŁAD ANALOGOWY DLA GEOMETRYCZNIE NIELINIOWYCH ZAGADNIEŃ PŁYT O DOWOLNEJ GEOMETRII MIECZYSŁAW JANOWSKI, HENRYK К О P E С К I (RZESZÓW)

ELEKTRYCZNY UKŁAD ANALOGOWY DLA GEOMETRYCZNIE NIELINIOWYCH ZAGADNIEŃ PŁYT O DOWOLNEJ GEOMETRII MIECZYSŁAW JANOWSKI, HENRYK К О P E С К I (RZESZÓW) I MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 14 (1976) ELEKTRYCZNY UKŁAD ANALOGOWY DLA GEOMETRYCZNIE NIELINIOWYCH ZAGADNIEŃ PŁYT O DOWOLNEJ GEOMETRII MIECZYSŁAW JANOWSKI, HENRYK К О P E С К I (RZESZÓW) Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Збогување со магијата во преводот на Виткаци

Збогување со магијата во преводот на Виткаци POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE NR 4/2013 lidkapol@yahoo.com Збогување со магијата во преводот на Виткаци ABSTRACT. Tanuševska Lidija, Zboguvanje so magijata vo prevodot na Vitkaci (Farewell to the Magic

Bardziej szczegółowo

Od Redaktora. str. 3 Tamara Bołdak-Janowska. Gorzkie krople. str. 5 Сакрат Яновіч. Быць сабою

Od Redaktora. str. 3 Tamara Bołdak-Janowska. Gorzkie krople. str. 5 Сакрат Яновіч. Быць сабою Mniej więcej dziesięć lat temu nie miałem możliwości zatrudnienia się w Białowieży i musiałem przyjąć pracę w Suchowolcach. Wspólnie z siostrą sp... (str. 18) Droga do Lipnika, jako jedyna leśna droga

Bardziej szczegółowo

Списак специјализаната по гранама

Списак специјализаната по гранама Република Србија Универзитет у у Медицински факултет, 31.10.2015. године Списак специјализаната по гранама Грана специјализације: Алергологија и клиничка имунологија 1. 15-АГ-01 Драгана Јовановић ИНТЕРНА

Bardziej szczegółowo

Библиографија: др Добрила Братић ( )

Библиографија: др Добрила Братић ( ) DOI: 10.2298/GEI1302211M УДК: 012 Братић Д. 39:929 Братић Д. Прихваћено за штампу на седници Редакције 11. 9. 2013. Биљана Миленковић-Вуковић Етнографски институт САНУ, Београд biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Przestrzenie, których już nie ma Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Простори који више не постоје Сећање код јужних и западних Словена Prostori koji više ne postoje Sec anje kod južnih

Bardziej szczegółowo

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam Smith Smith's

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Јазичната политика во Република Македонија меѓу законската регулатива и практиката

Јазичната политика во Република Македонија меѓу законската регулатива и практиката Slavia Meridionalis 12 SOW, Warszawa 2012 Институт за македонски јазик Крсте Мисирков Скопје Јазичната политика во Република Македонија меѓу законската регулатива и практиката Едно од најважните прашања

Bardziej szczegółowo

Linguistic identity of the Internet communication users. On the example of the discussion group

Linguistic identity of the Internet communication users. On the example of the discussion group INVESTIGATIONES LINGUISTICAE, VOL. XVI; POZNAŃ, DECEMBER 2008 Językowa tożsamość uczestników komunikacji internetowej. Linguistic identity of the Internet communication users. On the example of the discussion

Bardziej szczegółowo

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА Ресавица, Тел:(035) ;факс:(035) Извештај ИЗВЕШТАЈ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА Ресавица, Тел:(035) ;факс:(035) Извештај ИЗВЕШТАЈ Извештај Ознака: 40.15/58 Датум: 03.06.2015. ВРСТА : 0. МАТ.ДОК.: ИЗВЕШТАЈ радне групе ЈП ПЕУ Ресавица са службеног пута у Пољску, Чешку и Словачку Јун 2015 године Стр 1 од 21 САДРЖАЈ 1.0.УВОД... 3 2.0.ПРВИ

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania. i podręcznika Всё просто! 3

Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania. i podręcznika Всё просто! 3 Anna Ginter Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania i podręcznika Всё просто! 3 WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN Rozdział I Słownictwo dotyczące zjawisk pogodowych.

Bardziej szczegółowo

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie. 11/06 Czasopis Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie. Nr 11 (190). Listopad 2006. Internet: www.czasopis.com.

Bardziej szczegółowo

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres polski Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam

Bardziej szczegółowo

Język biznesu List. List - Adres

Język biznesu List. List - Adres - Adres rosyjski Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Mr. Adam

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ NA AWANS. Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska

SCENARIUSZ NA AWANS. Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska Autor scenariusza: Małgorzata Łyzińska SCENARIUSZ NA AWANS Tytuł cyklu: WSiP: Успех Etap edukacyjny: klasa 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego lub technikum Przedmiot: język rosyjski Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Henryk Płudowski Badanie współzmienności cech przy pomocy funkcji potęgowej

Henryk Płudowski Badanie współzmienności cech przy pomocy funkcji potęgowej Henryk Płudowski Badanie współzmienności cech przy pomocy funkcji potęgowej Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 13-14, 87-93 1979-1980 ANNALEŚ UNI VERSIT ATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Bardziej szczegółowo

1. Neică tot gândind la tine Romanian folk song Music & Lyrics: traditional Romanian Arrangement: Maria Natanson, Paweł Sójka

1. Neică tot gândind la tine Romanian folk song Music & Lyrics: traditional Romanian Arrangement: Maria Natanson, Paweł Sójka 1. Neică tot gândind la tine Romanian folk song Music & Lyrics: traditional Romanian Arrangement: Maria Natanson, Paweł Sójka Neică tot gîndind la tine Na rămas inima-n mine Nici cît un bab de neghină

Bardziej szczegółowo

DOSITEJ OBRADOVIĆ. List do Haralampiusza 1

DOSITEJ OBRADOVIĆ. List do Haralampiusza 1 DOSITEJ OBRADOVIĆ List do Haralampiusza 1 Drogi Haralampiuszu, Witam! Chrystus Zmartwychwstał! w tłumaczeniu II roku filologii serbskiej 2 Nie będę czekać aż miną dwa lata, aby odpowiedzieć drogiemu człowiekowi

Bardziej szczegółowo

MACIERZ SZTYWNOŚ CI ELEMENTU ZGINANEJ PŁYTY

MACIERZ SZTYWNOŚ CI ELEMENTU ZGINANEJ PŁYTY MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 11 (1973) MACIERZ SZTYWNOŚ CI ELEMENTU ZGINANEJ PŁYTY TRÓJWARSTWOWEJ HENRYK MIKOŁAJCZAK, BOGDAN W o S I E W I С Z (POZNAŃ) 1. Uwagi wstę pne Płyty trójwarstwowe, z

Bardziej szczegółowo

Od Redaktora. W większości miast, gmin i powiatów naszego. Jerzy Sulżyk. BAS kilka obrazków. BAS (Biełaruskaje

Od Redaktora. W większości miast, gmin i powiatów naszego. Jerzy Sulżyk. BAS kilka obrazków. BAS (Biełaruskaje Uważam, iż w samorządzie powinno być polityki jak najmniej. Radni są przede wszystkim od dbania o zwykłe problemy mieszkańców. Jednak... (str. 19) Za sanacji było zupełnie inne życie. Bywało też wiesieło.

Bardziej szczegółowo

Imperceptywność w języku macedońskim i polskim

Imperceptywność w języku macedońskim i polskim 100 95 75 25 5 0 Imperceptywność w języku macedońskim i polskim NR 3254 Magdalena Błaszak Imperceptywność w języku macedońskim i polskim Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2014 Redaktor serii:

Bardziej szczegółowo

АНТИГЛОБАЛИЗМOT АНДРАГОГИЈА НА УЛИЦАTA

АНТИГЛОБАЛИЗМOT АНДРАГОГИЈА НА УЛИЦАTA ABSTRACT Автор на овој есеј е младиот полски истражувач Павел Рудницки (Paweł Rudnicki). Изворно, текстот е напишан во 2004 година, а АНТИГЛОБАЛИЗМOT АНДРАГОГИЈА НА УЛИЦАTA [ R u d n i c k i ] андрагогијата

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908)

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908) Małgorzata Filipek DOI: 10.2298/PKJIF1076031F УДК 821.163.49.09(908) Hiszpania w powieściach Gordany Kuić Gordana Kuić należy do grona tych pisarzy, którym literatura serbska zawdzięcza obraz Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

Рр Рр. r Бб Бб. s Вв Вв. Сс Сс. Тт Тт. t Гг Гг. u Дд Дд. Уу Уу. Фф Фф. f Ее Ее. Хх Хх. ch Ёё Ёё. Цц Цц. c Жж Жж. cz Зз Зз. Чч Чч. Шш Шш.

Рр Рр. r Бб Бб. s Вв Вв. Сс Сс. Тт Тт. t Гг Гг. u Дд Дд. Уу Уу. Фф Фф. f Ее Ее. Хх Хх. ch Ёё Ёё. Цц Цц. c Жж Жж. cz Зз Зз. Чч Чч. Шш Шш. ALFABET АЛФАВИТ Podstawowe znaki transkrypcyjne dla współczesnego języka rosyjskiego: litera polski odpowiednik litera polski odpowiednik Аа Aa a Рр Рр r Бб Бб b Сс Сс s Вв Вв w Тт Тт t Гг Гг g Уу Уу u

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ZA I KWARTAŁ 1976 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ZA I KWARTAŁ 1976 ROKU B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ 1. Zebrania naukowe I STOSOWANEJ ZA I KWARTAŁ 1976 ROKU W okresie sprawozdawczym odbyło

Bardziej szczegółowo

ПРОГУЛКА. Podręcznik GIMNAZJUM. Jolanta Chmielewska Katarzyna Grabarczyk Marzanna Szacherska ПРОГУЛКА 2.

ПРОГУЛКА. Podręcznik GIMNAZJUM. Jolanta Chmielewska Katarzyna Grabarczyk Marzanna Szacherska ПРОГУЛКА 2. Jolanta Chmielewska Katarzyna Grabarczyk Marzanna Szacherska ПРОГУЛКА atrakcyjna, zgodna z Podstawą programową kształcenia ogólnego Cechy wyróżniające podręcznik: GIMNAZJUM 2 ПРОГУЛКА Podręcznik Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE

Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE Czteroletnie studia polonistyczne (język, literatura i kultura

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Safe & Sound Дигитален аудио монитор за бебе BM1000 Корисничко упатство

Safe & Sound Дигитален аудио монитор за бебе BM1000 Корисничко упатство Safe & Sound Дигитален аудио монитор за бебе BM1000 Корисничко упатство Модел: BM1000 Честитки За купувањето на вашиот нов VTech производ. Пред употреба на овој производ, ве молиме прочитајте ги важните

Bardziej szczegółowo

Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu

Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu Wydanie przekładu Powieści o Londynie 1 (Роман о Лондону, 1971), jednej z,,najwybitniejszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową;

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową; Wskazywanie osób i przedmiotów. Określanie miejsca znajdowania się osób. 1. Кто это? Что это? 2. Кто где? podstawowe nazywa osoby i przedmioty, rozróżnia pisane i drukowane litery: а, э, о, к, т, н, ч,

Bardziej szczegółowo

dłuższą wypowiedź na temat swobodnie wypowiedzieć się po polsku na temat przeczytanego Rosji zawierającą informacje

dłuższą wypowiedź na temat swobodnie wypowiedzieć się po polsku na temat przeczytanego Rosji zawierającą informacje Przedmiotowy system oceniania Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Stereotypy w dowcipach macedońskich

Stereotypy w dowcipach macedońskich Poznańskie Spotkania Językoznawcze Poznań Linguistic Forum 32 (2016): 137 146 DOI: 10.14746/psj.2016.32.11 Stereotypy w dowcipach macedońskich Stereotypes in Macedonian jokes Wydział Filologiczny, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo