LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30"

Transkrypt

1 ISSN Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe i sodowe str. 16 str. 31 str. 36 ADQUEN OS i OC nowe oprawy w systemie ADQUEN str. 20

2

3 Spis tre ci OD REDAKCJI Szanowni Czytelnicy, Czy to akceptujemy, czy te nie, w kolejnych krajach na ca ym wiecie tradycyjne arówki odchodz w przesz o w skutek administracyjnych zakazów ich produkcji i handlu. Po Europie, t drog id Stany Zjednoczone i Chiny, a za nimi kolejne mniejsze pa stwa. Równocze nie na nasz sposób my lenia o o wietleniu coraz silniejszy wp yw maj trzy literki LED. Diody wiec ce LED zdobywaj rynki wiatowe w coraz szybszym tempie, a prognozy ich ekspansji wci pn si w gór. Mimo pocz tkowego sceptycyzmu, równie w Polsce, dzieje si w tym zakresie coraz wi cej. Powstaj coraz nowsze i bardziej zaawansowane konstrukcje sprz tu o wietleniowego LED. W podobnym stopniu dotyczy to oferty opraw o wietleniowych i róde wiat a do zastosowa profesjonalnych i konsumenckich. Równie w dziedzinie praktycznych realizacji o wietleniowych LED dzieje si coraz wi cej. Jak to zwykle bywa z now technik, z czasem malej jej ceny, a zastosowania staj si coraz powszechniejsze. W tym wydaniu kwartalnika O wietlenie INFO prezentujemy Pa stwu m.in. nowe produkty, które wesz y w ostatnich miesi cach do oferty ELGO. Wi kszo z nich stanowi konstrukcje wspieraj ce w a nie t najnowocze niejsz obecnie technik diod wiec cych LED. W najnowszym numerze czytelnicy znajd te kilka ciekawych artyku ów t umacz cych zalety nowej techniki oraz prezentuj cych kolejne realizacje o wietleniowe wykonane przy u yciu opraw produkcji zak adów ELGO Lighting Industries. Zapraszamy do lektury! Marek Ko akowski Redaktor naczelny Spis tre ci 4 Aktualno ci 14 Ludzie polskiego o wietlenia dr in. Piotr Tomczuk 16 ADVIVE na wietlacz LED jak elektroniczny tablet 20 ADQUEN OS i OC nowe rodzaje opraw rozszerzy y funkcjonalno innowacyjnego systemu o wietlenia LED 26 Liniowe ród a wiat a LED produkcji ELGO 30 LEDline T8V liniowe ród o wiat a LED zasilane napi ciem bezpiecznym 31 SELIA 214R, ZENGA 127R, VARNA 127R i VARNA LED R plafoniery z czujnikiem ruchu 34 LUMINA nowe modele opraw o szczelno ci IP BRIPOWER wysokopr ne lampy metalohalogenkowe i sodowe 40 ETE transformatory elektroniczne 42 O wietlenie ulicznych przej dla pieszych 46 Pomiar luminancji zgodnie z norm PN-EN 13201:2007 za pomoc miernika matrycowego 50 Op acalno stosowania o wietlenia LED we wn trzach 55 Wp yw barwy wiat a na poziom energooszcz dno ci w o wietleniu zewn trznym ADVIVE str Nowe tendencje w projektowaniu o wietlenia zewn trznego 66 Ledowe oprawy drogowe ADQUEN OU na ulicy Igielnej we Wroc awiu 70 Oprawy drogowe ACRON 100 z ELGO na parkingu siedziby KIA Motors Polska 72 Ledowe oprawy drogowe ADVISION z ELGO o wietli y parking supermarketu budowlanego BRICOMAN 75 LED Line News 81 Suplement do katalogów ELGO i BRILUM 3

4 AKTUALNO CI ADQUEN OS i OC ADQUEN system opraw ze ród ami wiat a LED, w którego sk ad wchodzi o dotychczas pi ró nych rodzajów opraw: drogowe, tunelowe, typu na wietlacz, zwieszane i do hybrydowych systemów zasilania wzbogaci si o dwa kolejne rodzaje opraw: typ ADQUEN OS do sufitów podwieszanych oraz ADQUEN OC do o wietlanie ulicznych przej dla pieszych. Wi cej na stronie 20. ADVIVE ADVIVE jest now, uniwersaln opraw z klasy na wietlaczy, której produkcj uruchomiono niedawno w ELGO. Jako ród o wiat a wykorzystano w niej nowoczesne, trwa e i energooszcz dne diody wiec ce LED. Oprawa ta mo e stanowi uniwersalne ród o wiat a w niezliczonych aplikacjach, zw aszcza w zakresie o wietlenia zewn trznego. Wi cej na stronie 16. BRIPOWER Oferta róde wiat a w marce Brilum wzbogaci a si o bogat gam wysokopr nych lamp metalohalogenkowych typu BRIPOWER MH oraz sodowych typu BRIPOWER HST. Wi cej na stronie 36. Reklamy: EL-SIGMA str. 6 ONNINEN str. 10 Redaktor naczelny: Marek Kołakowski Redakcja: Joanna Warzywoda Agnieszka Warwocka Grafika: Dominika Grodner Karolina Majewska Marek Bojarski Wydawca: BRILUM S.A. ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna Piaseczno tel./fax (+48-22) , ; Zapraszamy do odwiedzenia prezentacji ELGO Lighting Industries S.A. na XXV Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2012, w Bielsku Białej, w dniach września 2012 r. Nasze stoisko nr 48 zlokalizowane będzie w hali A. 4

5 AKTUALNO CI LEDline T8V Bior c pod uwag istnienie wielu obszarów techniki o wietleniowej, w których przepisy budowlane wymagaj stosowania urz dze, w tym tak e o wietleniowych, zasilanych napi ciem o warto ci bezpiecznej, specjali ci z ELGO przygotowali now grup liniowych lamp ledowych LEDline T8V. Wi cej na stronie 30. Wy szy strumie wietlny lamp liniowych LED Od niedawna w liniowych ród ach wiat a LED produkowanych w ELGO stosowany jest nowy rodzaj diod wiec cych typu SMD charakteryzuj cy si wi kszym ni dot d, poziomem strumienia wietlnego. W konsekwencji, dzi ki nowym diodom i zmianom konstrukcyjnym lamp, mo liwe sta o si zwi kszenie deklarowanych strumieni wietlnych róde wiat a LED. Wi cej na stronie 26. Nowe oznaczenia kodowe lamp liniowych LED Od niedawna liniowe ród a wiat a LED produkowane w ELGO s oznaczane cztero-cz onowym kodem, w którym zawarto dane dotycz ce o miu szczegó owych parametrów okre laj cych specyfik lampy. Wi cej na stronie 26. Plafoniery z czujnikami ruchu Szczelne plafoniery z oferty ELGO doczeka y si wykona wyposa onych w nowoczesny, mikrofalowy czujnik ruchu. W ofercie znalaz y si nowe modele SELIA 214R, VARNA 127R i ZENGA 127R do wietlówek kompaktowych zintegrowanych lub tradycyjnych arówek oraz SELIA LED R i VARNA LED R wykonana w najnowocze niejszej technologii diod wiec cych LED. Wi cej na stronie 31. Transformatory elektroniczne ETE Oferta ELGO w segmencie komponentów i akcesoriów do sprz tu o wietleniowego wzbogaci a si o seri nowych transformatorów elektronicznych typu ETE, przeznaczonych do zasilania niskonapi ciowych arówek halogenowych i róde wiat a LED. Wi cej na stronie 40. Oprawy LUMINA o szczelno ci IP 44 W serii wietlówkowych opraw z kloszem LUMINA dotychczas dost pna by a wersja o stopniu szczelno ci IP 20 przeznaczona do o wietlania wn trz. Obecnie do dyspozycji s tak e modele o podwy szonej szczelno ci IP 44. Wi cej na stronie 34. 5

6 AKTUALNO CI 6 sponsor programu PROFIT DLA CIEBIE

7 Fabryka o wietlenia LED ADLINE Liniowa oprawa LED do oświetlenia architektonicznego energooszczędne diody świecące LED firmy Cree pięć modeli opraw zawierających od 14 do 42 diod soczewkowy układ optyczny symetryczny lub niesymetryczny rozsył światła wysoka szczelność obudowy IP67 podłużny, liniowy kształt przy niewielkim przekroju różne długości oprawy od 476 mm do 1260 mm łatwy montaż na elewacjach budynków płynna regulacja nachylenia w szerokim zakresie oświetlenie architektury i wnętrz przemysłowych ELGO Lighting Industries S.A Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. +48 (24) , fax +48 (24) ,

8 AKTUALNO CI Nowa strona internetowa firmy Energetyk Energy Na pocz tku czerwca b.r. firma Energetyk Energy Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K.A. uruchomi a now stron internetow Zmianie uleg przede wszystkim wygl d strony, który jest teraz nowocze niejszy i bardziej profesjonalny, a co za tym idzie czytelniejszy. Na stronie znale mo na szczegó owe informacje o ofercie firmy, jej dane oraz firmowe aktualno ci i ciekawe artyku y z bran y elektrotechnicznej. Na pocz tku 2012 roku firma uruchomi a sklep internetowy, natomiast w maju b.r. wprowadzi a wiele zmian w jego wygl dzie i funkcjonowaniu. Obecnie organizacja sklepu jest bardziej przejrzysta, a uk ad menu atrakcyjniejszy i wygodniejszy w obs udze. Menu wraz z uk adem kategorii zosta o tak zaprojektowane, aby zapewni klientom szybkie i intuicyjne wyszukiwanie towarów. Na stronie g ównej znalaz si banner informuj cy o aktualnych okazjach i promocjach. Dodano wyszukiwark produktów, program wspomagaj cy dobór przewodów, wprowadzono tak e formularz kontaktowy u atwiaj cy sk adanie zamówie i zapyta ofertowych. W najbli szym czasie firma planuje dodanie do wyszukiwarki produktów mo liwo ci wybierania zaawansowanych parametrów u atwiaj cych znalezienie towarów spe niaj cych kryteria wymagane przez klienta. Firma Energetyk Energy posiada w ofercie szeroki wachlarz produktów z zakresu o wietlenia. W ród oferowanych towarów znajduje si du y wybór opraw o wietleniowych oraz róde wiat a. W firmowej hurtowni znale mo na tak e wszystko co jest potrzebne do stworzenia nowoczesnej i bezpiecznej instalacji elektrycznej. Firma wycenia i sprowadza równie towary, których nie ma w magazynie. Na specjalne yczenie klienta, przygotowuje ofert na ka dy produkt z zakresu elektrotechniki i automatyki. Energetyk Energy zaprasza na swoje strony internetowe: i www. energetykenergy.pl oraz do zapoznania si z jej ofert. 8

9 AKTUALNO CI Trzy nowe oddzia y firmy Solar Polska Sp. z o.o. Dwa nowe katalogi koncepcyjne Solar Plus i Solar Light Grupa Solar to jeden z najwi kszych dystrybutorów technicznych w Europie pó nocnej. Oferuje swoim Klientom, produkty i rozwi zania z zakresu artyku ów elektrotechnicznych, automatyki, wentylacji oraz techniki grzewczej. Spó³ka Solar Polska posiada 21 oddzia ów na terenie ca ej Polski: w Bielsku-Bia ej, Gda sku, Jastrz biu Zdroju, Katowicach, K pnie, Koninie, dwa oddzia y w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Radlinie, Rybniku, Szczecinie, Tarnowie, Wa brzychu, Warszawie, Wroc awiu oraz w odzi. W odzi mie ci si równie siedziba firmy oraz magazyn centralny. W drugim kwartale zosta y otworzone trzy nowe oddzia y w Nowym S czu, Pile oraz drugi w odzi. Planowany jest dalszy rozwój. Grupa Solar dzia a w my l zasady, e dobry hurtownik dostarcza nie tylko sam towar, ale zapewnia równie doradztwo techniczne. Solar oferuje klientom przemy lan, bogat ofert handlow. Solar Plus, Solar Light i Solar Industry to koncepcje sprzeda y, które daj instalatorom pewno, e nabywaj produkty wysokiej jako ci, szybko dost pne i atrakcyjne cenowo. Z ko cem lipca Solar Polska odda w r ce klientów katalog Solar Plus zawieraj cy ponad 3000 najbardziej popularnych artyku ów na co dzie u ywanych w pracy przez elektroinstalatora: kable, przewody, materia y instalacyjne, ochrona odgromowa i przepi ciowa, aparatura modu owa, osprz t instalacyjny, aparatura czeniowa, automatyka, rozdzielnie i ród a wiat a. A ju teraz Solar Polska zaprasza do zamawiania katalogu Solar Light 2012/13. W katalogu znale mo na ponad 2000 produktów z zakresu o wietlenia: oprawy rastrowe, downlighty, oprawy dekoracyjne i systemowe, high-bay, linie wietlne, o wietlenie przemys owe i zewn trzne, o wietlenie bezpiecze stwa, akcesoria o wietleniowe. Ka dy produkt jest szczegó owo opisany. Podano specyfikacj techniczn, informacje dotycz ce monta u oraz zastosowania, fotografie oraz unikalny kod w systemie informatycznym, pozwalaj cy na szybkie, atwe i bezb dne za o enie zamówienia. Katalog mo na zamawia pisz c na adres: lub wype niaj c formularz bezpo rednio na stronie internetowej Solar zach ca równie do zakupów on-line na firmowej platformie internetowej 9

10 10 AKTUALNO CI

11 AKTUALNO CI 11

12 AKTUALNO CI Katalog opraw i róde wiat a ELGO LED 2012 W szybkim tempie ro nie liczba typów, modeli i wariantów sprz tu o wietleniowego ELGO opartego na najnowocze niejszej technologii diod wiec cych LED, przeznaczonego do ró norodnych zastosowa : profesjonalnych i konsumenckich. Kompletne dane dotycz ce tej dynamicznie rozwijanej cz ci oferty zosta y zebrane w nowym katalogu ELGO LED Na stu jedenastu stronach katalogu zebrano najnowsze, aktualne dane dotycz ce opraw o wietleniowych i róde wiat a LED, zgrupowane w dzia ach: oprawy zewn trzne LED, oprawy przemys owe LED, oprawy wn trzowe LED, oprawy o wietlenia awaryjnego LED, liniowe ród a wiat a LED, punktowe ród a wiat a LED. W ród opraw o wietleniowych zaprezentowanych w katalogu znale mo na przede wszystkim wiele zaprojektowanych od podstaw, nowatorskich konstrukcji z nowoczesnymi diodami LED na sta e zintegrowanymi z opraw. Drug grup stanowi znane wcze niej, sprawdzone oprawy ELGO, produkowane dotychczas do tradycyjnych róde wiat a, a obecnie ca kowicie zmodernizowane przez zastosowanie niezwykle trwa ych i wysokowydajnych liniowych róde wiat a LED lub matryc z diodami wiec cymi. Najnowsza oferta róde wiat a LED zosta a podzielona na liniowe lampy LED funkcjonalnie zast puj ce tradycyjne wietlówki oraz punktowe lampy LED odpowiedniki arówek tradycyjnych i halogenowych. 12

13 AKTUALNO CI WALLbox, EMUR LED, LEDstar i LEDline, BRIPOWER Nowe foldery informacyjne z serii ProductLine Zbiór elektronicznych publikacji ProductLine informuj cych o nowo ciach produktowych ELGO i BRILUM zosta uzupe niony o cztery nowe foldery prezentuj ce oprawy o wietleniowe WALLbox, EMUR LED oraz ród a wiat a LEDstar i LEDline, BRIPOWER Folder WALLbox przedstawia oprawy do dekoracyjnego i uzupe niaj cego o wietlania wn trz cz ce prosty, minimalistyczny wygl d z nowoczesn technologi liniowych róde wiat a LED. Oprawy tego typu mog by szczególnie przydatne do o wietlenia pomocniczego, np. w salach recepcyjnych, korytarzach lub klatkach schodowych, w budynkach o nowoczesnej architekturze. Folder EMUR LED przynosi informacje o szczelnych oprawach z diodami LED przeznaczonych do powszechnego u ytkowania w ogrodach przydomowych lub parkach miejskich. Dzi ki wysokiej szczelno ci IP 68 mog one s u y do o wietlania grup ro linno ci, a przede zw aszcza zbiorników wodnych, kaskad i fontann oraz ich bezpo redniego otoczenia. Folder prezentuj cy liniowe ród a wiat a LEDstar T8 oraz LEDline T5, T8 i T8V gromadzi informacje dotycz ce wszystkich, aktualnie produkowanych w ELGO, liniowych róde wiat a LED. Poszczególne ich typy s przeznaczone do zasilania: bezpo rednio z sieci pr du przemiennego o napi ciu 230V, pr dem sta ym o warto ci stabilizowanej na poziomie 350mA dostarczanym przez zasilacz zewn trzny oraz pr dem przemiennym lub sta ym o napi ciu bezpiecznym. Folder BRIPOWER zawiera informacje o nowej serii wysokopr nych lamp wy adowczych. Sk ada si na ni pi typów lamp metalohalogenkowych BRIPOWER: MH-2, MH-7, MH-12, MH-27 i MH-40 oraz trzy rodzaje lamp sodowych BRIPOWER: SODIUM HST, SODIUM PLUS HST i SODIUM GREEN HST. 13

14 LUDZIE POLSKIEGO O WIETLENIA Dr in. Piotr Tomczuk Dr in. Piotr Tomczuk jest pracownikiem Zak adu Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie Wydzia u Transportu Politechniki Warszawskiej W roku 1995, po uko czeniu nauki w Technikum Elektronicznym im. Stanis awa Staszica w Ma kini Górnej o specjalno ci elektronika ogólna, rozpocz studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W sierpniu 2001 roku uko czy, studia w Zak adzie Konstrukcji Urz dze Elektrycznych dzia aj cym przy Instytucie Maszyn Elektrycznych. Uzyska dyplom magistra in yniera na kierunku Elektrotechnika w specjalno ci elektromechatronika. Jego magisterska praca dyplomowa by a zwi zana bezpo rednio z tematyk specjalno ci i dotyczy a Diagnostyki pojazdu Nissan Almera przy u yciu diagnoskopu Consult II. Po uko czeniu studiów magisterskich kontynuowa kszta cenie w ramach studiów doktoranckich na macierzystym Wydziale. W trakcie studiów doktoranckich wspó pracowa z Zespo em naukowo-badawczym Zak adu Konstrukcji Urz dze Elektrycznych i aktywnie uczestniczy w jego pracach. W roli wykonawcy realizowa zadania w Grancie KBN pt. Nowoczesne metody modelowania samochodowego o wietlenia dróg publicznych. Prowadzi zaj cia dydaktyczne oraz laboratoria z takich dyscyplin jak: Samochodowa technika wietlna, Elektromechatronika pojazdów, Technika mikroprocesorowa oraz Komputerowy zapis konstrukcji i Grafika in ynierska. W pocz tkowym okresie studiów doktoranckich, w ramach poszukiwa odpowiedniego dla siebie obszaru aktywno ci naukowej, uczestniczy w pracach badawczych w nast puj cych zakresach: 1. problematyka modelowania uk adów optyczno wietlnych pojazdów samochodowych, 2. dynamika ruchu pojazdu samochodowego i jej wp yw na rozsy wi zki wietlnej, 3. zagadnienia optymalizacji rozsy u wi zki wietlnej projektorów i reflektorów samochodowych, 4. problematyka automatycznego sterowania wi zk¹ wietln projektorów samochodowych. Rozwijaj c prace nad automatycznymi systemami sterowania o wietleniem g ównym pojazdu samochodowego, w dniu 12 pa dziernika 2005 roku, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej obroni prac doktorsk i uzyska stopie naukowy doktora nauk technicznych. Prac zatytu owan Wp yw dynamiki ruchu pojazdu samochodowego na kierunek wi zki wietlnej projektorów przeciwmg owych napisa pod kierunkiem prof. dr hab. in. Janusza Waldemara Mazura. Od 16 stycznia 2006 roku jest zatrudniony w Zak adzie Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie na Wydziale Transportu PW na stanowisku adiunkta. Przed doktoratem i przez ca y dalszy okres pracy zawodowej aktywno naukowa dr in. Piotra Tomczuka koncentrowa a si na zagadnieniach zwi zanych z o wietleniem. Do g ównych podejmowanych przeze niego obszarów badawczych nale nast puj ce tematy: 1. metody modelowania procesów sterowania o wietleniem pojazdu samochodowego, 2. problematyka rozsy u wi zki wietlnej projektorów przeciwmg owych, szczególnie w uj ciu dynamiki ruchu pojazdu samochodowego, 3. problematyka optymalizacji uk adów optyczno wietlnych stosowanych w pojazdach samochodowych z zastosowaniem narz dzi CAD, 4. problematyka widzialno ci obiektów w ró nych warunkach atmosferycznych i ich wp yw na odbiór wra e wietlnych z przedpola pojazdu samochodowego przy o wietleniu drogi za pomoc ró nych wi zek wietlnych, 5. problematyka eksploatacji o wietlenia w miejskich pojazdach szynowych metody bada o wietlenia g ównego tramwajów, 6. problematyka widoczno ci geometrycznej z kabiny pojazdu transportu wewn trznego, 7. problematyka o wietlenia miejskiej infrastruktury transportowej, 8. problematyka systemów wspomagaj cych proces widzenia kierowcy z wykorzystaniem kamer zakresu widzialnego i podczerwieni, 9. zagadnienia pomiarów eksploatacyjnych i oceny efektywno ci o wietlenia stacjonarnego dróg za pomoc opraw LED z wykorzystaniem metod luminancyjnych, 10. problematyka bezpiecze stwa pieszych w aspekcie jako ci zastosowanych rozwi za o wietleniowych. Rezultaty wykonywanych prac publikowa w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym z tzw. listy filadelfijskiej, jednocze nie wyniki na bie co prezentowa na konferencjach krajowych i zagranicznych. Opublikowa 24 znacz ce publikacje i wyg osi 19 referatów na konferencjach mi dzynarodowych i zagranicznych. Wymienione zagadnienia nad którymi koncentrowa a si praca naukowa dr in. Piotra Tomczuka mo na okre li ogólnie jako problemy o wietlenia rodków i infrastruktury transportowej, na które sk adaj si : analiza zastosowanych rozwi za, wielokryterialna ocena efektywno ci zastosowanych rozwi za o wietlenio- 14

15 LUDZIE POLSKIEGO O WIETLENIA wych, kontrola poprawno ci realizacji za o e projektów o wietleniowych. Zagadnienia o wietlenia rodków transportu, pojazdów samochodowych, tramwajów, infrastruktury przystankowej, o wietlenia ulicznego, modelowania rozwi za o wietleniowych, oraz aspekty widzialno ci z pojazdu mia y znaczenie pomocnicze i u ytkowe. G ówny nacisk w swojej aktywno ci naukowej po o y na zagadnienia poprawy bezpiecze stwa pieszych przez zapewnienie w a ciwych warunków o wietleniowych na przej ciach dla pieszych. W ramach dzia alno ci zawodowej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, dr Tomczuk prowadzi zaj cia dydaktyczne z przedmiotów: 1. Elektrotechnika, 2. Wyposa enie Elektryczne Pojazdów Samochodowych, 3. Wybrane Problemy Techniki wietlnej w Transporcie, tak e dla studentów w ramach wymiany mi dzynarodowej Socrates-Erasmus, 4. Diagnostyka Techniczna, 5. Systemy Pomiarowe w Motoryzacji, 6. Cz owiek w Systemie Transportowym. W okresie pracy zawodowej, w latach 2006 do 2012, by promotorem 7 prac dyplomowych, w tym 4 in ynierskich i 3 magisterskich. Problematyka realizowanych prac dotyczy a zagadnie o wietlenia w transporcie, a realizowane by y dla specjalno ci: Eksploatacja Pojazdów Samochodowych oraz In ynieria Eksploatacji Pojazdów Samochodowych. Od 2007 roku pe ni funkcj opiekuna Ko a Naukowego Elektrotechniki w Systemach Transportowych dzia aj cego przy Zak adzie Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Od 2002 roku jest cz onkiem Stowarzyszenia Polskich Energetyków oddzia u Warszawskiego. Bierze czynny udzia w szkoleniach, konferencjach i odczytach organizowanych w ramach dzia alno ci statutowej Stowarzyszenia. W latach 2010 oraz 2011 otrzyma nagrody Z ota Kreda przyznawane przez Wydzia ow Rad Samorz du Studentów Wydzia u Transportu PW za dzia alno dydaktyczn. W trakcie pracy zawodowej na Politechnice Warszawskiej aktywnie uczestniczy w tworzeniu zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej Zak adu Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie, wspó realizuj c projekty: 1. modernizacja laboratorium Elektrotechniki, dofinansowanego z Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni (okres realizacji: ), 2. modernizacja laboratorium naukowo-badawczego Systemów i Urz dze Elektrycznych w Transporcie dotacja celowa MNiSzW Nr 5418/IB/134/2007, 3. modernizacja laboratorium Elektrotechniki Samochodowej Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni, PW 2008, 4. aparatura naukowo badawcza do laboratorium Systemów i Urz dze Elektrycznych w Transporcie Umowa Nr 569/FNITP/134/2010 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (okres realizacji: ). Dr Piotr Tomczuk wspó pracuje tak e z portalem internetowym promuj c problematyk o wietlenia przej dla pieszych. W ramach tej wspó pracy wykonuje badania terenowe polegaj ce na pomiarach parametrów o wietleniowych infrastruktury transportowej. Prywatnie jego najwa niejsze pasje to: kajakarstwo turystyczne, p ywanie oraz podró e. Wykaz wybranych publikacji: 1. Tomczuk P., Mazur J. : Analiza parametrów widzialności ponadprogowej na drodze oświetlanej przez samochodowe projektory przeciwmgłowe. Przegląd Elektrotechniczny nr str.1-8. SIGMA-NOT 2. Tomczuk P., Mazur J.: Automatyczne sterowanie wiązką świetlną projektorów przeciwmgłowych. Archiwum Motoryzacji. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji. zeszyt 4. Radom 2006, str Tomczuk P., Mazur J.: Lighting Parameters Analysis on Road by Car Fog Projector in Difficult Weather Conditions, Special Publication SP-2106: Automotive Lighting Technology and Human Factors in Driver Vision and Lighting, ISBN Number: , SAE April 2007 DOI: / Paper Number: Tomczuk P.: Lighting Parameters Analysis on Road by Car Fog, Low Beam and Headlamp Projector in Difficult Weather Conditions. 7th International Symposium on Automotive Lighting, ISAL 2007, Darmstadt University of Technology, Germany Volume Tomczuk P.: Analiza oświetlenia przedpola pojazdu samochodowego przy użyciu projektorów przeciwmgłowych, mijania i drogowych w trudnych warunkach atmosferycznych Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport z. 63, str OWPW, Warszawa Tomczuk P., Stypułkowski K.: Light beam control system of tram s head lights, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 25 No s Warsaw Tomczuk P.: Analysis of the impact of the size of the obstacle on its perception by the driver in difficult nighttime atmospheric conditions, The Archives of Transport Vol. XX No p Tomczuk P.: Lighting of tram s foreground with the use of head and low beam lights researches, Journal of KONES Powertrain and Transport 2009 Vol.16 No.3 p Warsaw Tomczuk P., Stypułkowski K.: Application Of Adaptive Frontlighting Systems In Tram s Head Lights - Lighting Investigation. 8th International Symposium on Automotive Lighting, ISAL 2009 Proceedings of the Conference, Volume 13, W03, Darmstadt University of Technology, Germany 10. Tomczuk P., Stypułkowski K.: Selected issues of tram s front lighting exploitation. PAN Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn, PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL SYSTEMS TOM I str Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2010, 11. Tomczuk P., Pieńkowski K.: Wstęp do oceny oświetlenia przystanków tramwajowych ID-220 Konferencja Transport XXI wieku 2010 Białowieża Materiały konferencyjne. ISBN Tomczuk P.: Exploitation research of tram s head lighting - low beam lights. The Archives of Transport, The Archives of Transport, Vol. XXII, No.4, 2010, p Tomczuk P.: Pomiary rozkładu luminacji na ulicy oświetlonej oprawami LED. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 87 NR 4/2011 str , SIGMA-NOT 14. Tomczuk P.: Efektywne oświetlenie ulic oprawami LED w miastach i gminach. Ogniwa fotowoltaiczne w praktyce. 44 konferencja Energetyka w Gminie. Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Łochów maja 2011r. Materiały konferencyjne. Inżynieria elektryczna i energetyczna, projektowanie, budowa i instalacja. Str Tomczuk P.: Selected issues connected with lighting of pedestrian crossings, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka, Waplewo 6-9 września 2011, Logistyka 4/2011, str Tomczuk P.: Aassessment of visibility on pedestrian crossing - computational model, Konferencja KONES 2011 Krakow (Poland), September 4-7, 2011, Publikacja Journal of KONES Powertrain and Transport 2011 Vol. 18 No. 2 p , Warsaw Tomczuk P.: Weryfikacja stanu oświetlenia na przejściu dla pieszych, XX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika świetlna materiały konferencyjne, str Warszawa Tomczuk P.: Wymagania formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 12/2011, str , Radom Tomczuk P.: Bezpieczeństwo pieszych - pomiary luminancji na przejściu dla pieszych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport, Badania Środków i Systemów Transportowych z.80, str , OWPW, Warszawa Tomczuk P.: Assessment model of luminance contrast of pedestrian figure against background on pedestrian crossing, (Model do oceny kontrastu luminancji sylwetki pieszego z tłem na przejściu dla pieszych), PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 88 NR 3a/2012 p , SIGMA-NOT 21. Tomczuk P.: Efektywne oświetlenie przejść dla pieszych w miastach i gminach. 45 konferencja: Inżynieria elektryczna i energetyczna; projektowanie, budowa i eksploatacja. Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Łochów maja 2012r. Materiały konferencyjne. Inżynieria elektryczna i energetyczna, projektowanie, budowa i eksploatacja. Str

16 NOWE PRODUKTY ADVIVE Na wietlacz LED jak elektroniczny tablet Od iluminacji konstrukcji no nej hali sportowej lub fasady zabytkowego obiektu, do o wietlenia wej cia i jego okolicy w domu jednorodzinnym przy realizacji ka dego z tych zada zastosowanie mo e znale niewielka, uniwersalna oprawa ADVIVE ADVIVE jest niewielk, uniwersaln opraw z klasy na- wietlaczy. Jako ród o wiat a wykorzystano w niej nowoczesne, trwa e i energooszcz dne diody wiec ce LED. Oprawa ta mo e stanowi uniwersalne ród o wiat a w niezliczonych aplikacjach, zw aszcza w zakresie o wietlenia zewn trznego. ADVIVE mo e znale wszechstronne zastosowanie, od o wietlania ró norodnych obiektów: elewacji budynków mieszkalnych, dziedzi ców, wej, bram, zieleni ogrodowej, zewn trznych przestrzeni w pobli u witryn sklepowych, parkingów, cian zewn trznych budowli i innych obiektów architektonicznych, tablic i bilbordów reklamowych, wielu innych obiektów, tak e we wn trzach. 16

17 NOWE PRODUKTY wiec cy tablet LED Opraw ADVIVE charakteryzuje modna i estetyczna stylistyka zbli ona do elektronicznego tabletu. Rozmiary i prostok tny kszta t, niewielka grubo, cz ciowo zaciemniona, l ni ca szyba przednia z siatk soczewek z diodami LED i pod wietlanym na niebiesko logo producenta przywodzi na my l w a nie takie skojarzenie ze sprz tem elektronicznym. Dwa typy nowoczesnych diod LED trzy temperatury barwowe wiat a Oprawy ADVIVE, w zale no ci od modelu, wyposa one s w jeden z dwóch typów diod wiec cych LED ka dy w dwóch wariantach temperatury barwowej wiat a: 24 diody typu XP-E firmy Cree, o barwie ciep ej bia ej ( K) lub neutralnej bia ej ( K), 24 diody typu XP-G firmy Cree, o barwie neutralnej bia ej ( K) lub dziennej bia ej ( K), Cztery rodzaje uk adu optycznego 3 symetryczne i 1 niesymetryczny Ka dy z powy szych wariantów oprawy ró ni cych si diodami LED i ich temperatur barwow, dost pny jest tak e w wersji z ró nymi uk adami optycznymi sk adaj cymi si z soczewek o rozsyle: symetrycznym w k tach 20, 30 lub 60, niesymetrycznym w k cie 142 x 57. Estetyczna obudowa o szczelno ci IP66 P aska obudowa oprawy ADVIVE zosta a wykonana z odlewu aluminiowego pokrytego estetyczn pow ok proszkow w neutralnym, umiarkowanym kolorze szarym. W tylnej cz ci obudowy znajduje si ebrowanie two- rz ce radiator, który poprawia oddawanie ciep a do atmosfery, zapewniaj c w a ciw temperatur pracy diod. ebrowanie jest w pe ni zawarte w obrysie p askiej bry y oprawy i w aden sposób nie psuje jej stylistyki. Wprost przeciwnie, w delikatny sposób podkre la jej techniczny, profesjonalny wygl d. Przednia cz obudowy zamkni ta jest p ask szyb ze szk a hartowanego. W górnej cz ci szyby, w miejscach przezroczystych, widoczne s diody z indywidualnymi soczewkami. Pozosta a, nieprzezroczysta cz szyby przykrywa wn trze oprawy, w tym elektroniczny zasilacz. W jej dolnym obszarze umiejscowiono logo producenta ELGO. Wewn trz obudowy, pomi dzy jej detalami i szyb, umieszczono uszczelk zapewniaj c¹ wysoki stopie szczelno ci IP 66. czemu oprawa stanowi zwart ca o bez adnych dodatkowych elementów i mo e by bezpo rednio pod czona do sieci zasilaj cej. Logo ELGO pod wietlone niebieskim wiat em LED W ród oferowanych wariantów oprawy ADVIVE znalaz y si tak e modele z logo producenta napisem ELGO pod- wietlonym niebieskim, ledowym wiat em. Przewód zasilania i metalowa d awnica Oprawa jest fabrycznie wyposa ona w przewód zasilaj cy wprowadzony do obudowy przez szczeln metalow d awnicê. Uchwyty monta owe Opraw wyposa ono w kab kowy uchwyt monta owy umo liwiaj cy przymocowanie do pod o a i p ynn regulacj nachylenia w szerokim zakresie. Ustalenie po o enia oprawy jest mo liwe w mocny i pewny sposób przez dokr cenie imbusowych rub blokuj cych. Wysoka trwa o i niskie zu ycie energii Wysoka trwa o najnowocze niejszych diod wiec cych LED dochodz ca do 50 tysi cy godzin oraz ich energooszcz dno, w po czeniu ze szczelno ci obudowy charakteryzowan stopniem ochrony IP 66, sprawiaj e oprawy ADVIVE zapewniaj o wietlenie ekonomiczne w u ytkowaniu, bezawaryjne i praktycznie nie wymagaj ce zabiegów konserwacyjnych. Marek Ko akowski Zasilacz elektroniczny we wn trzu obudowy Elektroniczny uk ad zasilacza diod LED zosta umieszczony we wn trzu obudowy ADVIVE, dzi ki 17

18 NOWE PRODUKTY ADVIVE Wydajne ród a wiat a LED 1 Oprawy ADVIVE, w zale no ci od modelu, wyposa- 1 2 one s w jeden z dwóch typów diod wiec cych LED: 24 diody typu XP-E firmy Cree o barwie ciep ej bia ej ( K) lub neutralnej bia ej ( K), 24 diody typu XP-G firmy Cree o barwie neutralnej bia ej ( K) lub dziennej bia ej ( K). 3 5 Cztery typy uk adu optycznego 2 W ofercie dost pne s oprawy z diodami firmy Cree, wyposa one w uk ad optyczny wykorzystuj cy soczewki o rozsyle: 2a symetrycznym w k cie 20, 30 lub 60, 2b niesymetrycznym w k cie 142 x 57. Rozsy wiat a symetryczny Rozsy wiat a niesymetryczny w kącie 20 w kącie 30 w kącie 60 w kącie 142 x 57 Obudowa o szczelno ci IP P aska obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego, charakteryzuje si delikatn estetyk. 4 ebrowanie w tylnej cz ci obudowy tworzy radiator, który poprawia oddawanie ciep a do otoczenia i zapewnia w a ciw temperatur pracy diod. 5 Przednia cz obudowy zamkni ta p ask szyb ze szk a hartowanego. 6 Uszczelka mi dzy detalami obudowy zapewnia 8 bardzo wysoki stopie szczelno ci IP Zasilacz elektroniczny usytuowany wewn trz obudowy. Metalowa d awnica 8 Przewód zasilaj cy wprowadzony do obudowy oprawy przez metalow d awnic. 18

19 NOWE PRODUKTY Logo ELGO 9 Logo ELGO na szybie przedniej w wersji pod wietlanej na niebiesko lub drukowanej metod sitodruku. 2b 2a Uchwyty monta owe 10 Kab kowy uchwyt monta owy umo liwia przymocowanie do pod o a i p ynn regulacj nachylenia w szerokim zakresie. 11 Ustalenie po o enia 10 oprawy jest mo liwe w mocny i pewny sposób przez dokr cenie imbusowych rub blokuj cych Opcjonalne wykonania opraw ADVIVE ADVIVEmini ADVIVEmini z adaptorem do systemu szynowego SCENA ADVIVE z adaptorem do systemu szynowego SCENA 19

20 NOWE PRODUKTY ADQUEN OS ADQUEN OC Nowe rodzaje opraw rozszerzy y funkcjonalno innowacyjnego systemu o wietlenia LED System opraw o wietleniowych ADQUEN, opracowany i stale rozwijany w zak adach ELGO, do generacji wiat a wykorzystuje najnowocze niejsze wspó cze nie diody wiec ce LED. Dzi ki temu oprawy systemu charakteryzuj si m.in. bardzo wysokimi parametrami trwa o ci i energooszcz dno ci. Równie oryginaln cech opraw ADQUEN jest ich budowa. We wszystkich typach opraw jest ona oparta na podobnym module g ównego panelu LED z radiatorem. Panel ten mo e mie ró n d ugo w zale no ci od ilo ci diod w oprawie. Do panelu montowane s dodatkowe elementy, ró ne w oprawach o odmiennych zastosowaniach. Szczególnie oryginaln cech systemu o wietleniowego ADQUEN jest tak e, stawiana do dyspozycji klienta, mo liwo swobodnego ukszta towania konfiguracji wielu cech u ytkowych i parametrów technicznych oprawy przez wybór z szerokiego zakresu warto ci. S u y do tego specjalnie przygotowane narz dzie komputerowe w postaci programu ADQUEN DIRECT. Narz dzie to jest dost pne w wersji on-line lub do ci gni cia na w asny komputer. Oprócz dobrania wszystkich kluczowych cech i parametrów oprawy umo liwia ono wygenerowanie w a ciwego zapytania ofertowego do producenta. Taka mo liwo sprawia, e klient nie jest ograniczony do ci le okre lonej liczby katalogowych modeli, lecz mo e dostosowa opraw dok adnie do swoich potrzeb. Dla spe nienia najbardziej typowych zada o wietleniowych mo liwy jest tak e wybór bezpo rednio z niewielkiej liczby typowych wykona. 20

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo