LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30"

Transkrypt

1 ISSN Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe i sodowe str. 16 str. 31 str. 36 ADQUEN OS i OC nowe oprawy w systemie ADQUEN str. 20

2

3 Spis tre ci OD REDAKCJI Szanowni Czytelnicy, Czy to akceptujemy, czy te nie, w kolejnych krajach na ca ym wiecie tradycyjne arówki odchodz w przesz o w skutek administracyjnych zakazów ich produkcji i handlu. Po Europie, t drog id Stany Zjednoczone i Chiny, a za nimi kolejne mniejsze pa stwa. Równocze nie na nasz sposób my lenia o o wietleniu coraz silniejszy wp yw maj trzy literki LED. Diody wiec ce LED zdobywaj rynki wiatowe w coraz szybszym tempie, a prognozy ich ekspansji wci pn si w gór. Mimo pocz tkowego sceptycyzmu, równie w Polsce, dzieje si w tym zakresie coraz wi cej. Powstaj coraz nowsze i bardziej zaawansowane konstrukcje sprz tu o wietleniowego LED. W podobnym stopniu dotyczy to oferty opraw o wietleniowych i róde wiat a do zastosowa profesjonalnych i konsumenckich. Równie w dziedzinie praktycznych realizacji o wietleniowych LED dzieje si coraz wi cej. Jak to zwykle bywa z now technik, z czasem malej jej ceny, a zastosowania staj si coraz powszechniejsze. W tym wydaniu kwartalnika O wietlenie INFO prezentujemy Pa stwu m.in. nowe produkty, które wesz y w ostatnich miesi cach do oferty ELGO. Wi kszo z nich stanowi konstrukcje wspieraj ce w a nie t najnowocze niejsz obecnie technik diod wiec cych LED. W najnowszym numerze czytelnicy znajd te kilka ciekawych artyku ów t umacz cych zalety nowej techniki oraz prezentuj cych kolejne realizacje o wietleniowe wykonane przy u yciu opraw produkcji zak adów ELGO Lighting Industries. Zapraszamy do lektury! Marek Ko akowski Redaktor naczelny Spis tre ci 4 Aktualno ci 14 Ludzie polskiego o wietlenia dr in. Piotr Tomczuk 16 ADVIVE na wietlacz LED jak elektroniczny tablet 20 ADQUEN OS i OC nowe rodzaje opraw rozszerzy y funkcjonalno innowacyjnego systemu o wietlenia LED 26 Liniowe ród a wiat a LED produkcji ELGO 30 LEDline T8V liniowe ród o wiat a LED zasilane napi ciem bezpiecznym 31 SELIA 214R, ZENGA 127R, VARNA 127R i VARNA LED R plafoniery z czujnikiem ruchu 34 LUMINA nowe modele opraw o szczelno ci IP BRIPOWER wysokopr ne lampy metalohalogenkowe i sodowe 40 ETE transformatory elektroniczne 42 O wietlenie ulicznych przej dla pieszych 46 Pomiar luminancji zgodnie z norm PN-EN 13201:2007 za pomoc miernika matrycowego 50 Op acalno stosowania o wietlenia LED we wn trzach 55 Wp yw barwy wiat a na poziom energooszcz dno ci w o wietleniu zewn trznym ADVIVE str Nowe tendencje w projektowaniu o wietlenia zewn trznego 66 Ledowe oprawy drogowe ADQUEN OU na ulicy Igielnej we Wroc awiu 70 Oprawy drogowe ACRON 100 z ELGO na parkingu siedziby KIA Motors Polska 72 Ledowe oprawy drogowe ADVISION z ELGO o wietli y parking supermarketu budowlanego BRICOMAN 75 LED Line News 81 Suplement do katalogów ELGO i BRILUM 3

4 AKTUALNO CI ADQUEN OS i OC ADQUEN system opraw ze ród ami wiat a LED, w którego sk ad wchodzi o dotychczas pi ró nych rodzajów opraw: drogowe, tunelowe, typu na wietlacz, zwieszane i do hybrydowych systemów zasilania wzbogaci si o dwa kolejne rodzaje opraw: typ ADQUEN OS do sufitów podwieszanych oraz ADQUEN OC do o wietlanie ulicznych przej dla pieszych. Wi cej na stronie 20. ADVIVE ADVIVE jest now, uniwersaln opraw z klasy na wietlaczy, której produkcj uruchomiono niedawno w ELGO. Jako ród o wiat a wykorzystano w niej nowoczesne, trwa e i energooszcz dne diody wiec ce LED. Oprawa ta mo e stanowi uniwersalne ród o wiat a w niezliczonych aplikacjach, zw aszcza w zakresie o wietlenia zewn trznego. Wi cej na stronie 16. BRIPOWER Oferta róde wiat a w marce Brilum wzbogaci a si o bogat gam wysokopr nych lamp metalohalogenkowych typu BRIPOWER MH oraz sodowych typu BRIPOWER HST. Wi cej na stronie 36. Reklamy: EL-SIGMA str. 6 ONNINEN str. 10 Redaktor naczelny: Marek Kołakowski Redakcja: Joanna Warzywoda Agnieszka Warwocka Grafika: Dominika Grodner Karolina Majewska Marek Bojarski Wydawca: BRILUM S.A. ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna Piaseczno tel./fax (+48-22) , ; Zapraszamy do odwiedzenia prezentacji ELGO Lighting Industries S.A. na XXV Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2012, w Bielsku Białej, w dniach września 2012 r. Nasze stoisko nr 48 zlokalizowane będzie w hali A. 4

5 AKTUALNO CI LEDline T8V Bior c pod uwag istnienie wielu obszarów techniki o wietleniowej, w których przepisy budowlane wymagaj stosowania urz dze, w tym tak e o wietleniowych, zasilanych napi ciem o warto ci bezpiecznej, specjali ci z ELGO przygotowali now grup liniowych lamp ledowych LEDline T8V. Wi cej na stronie 30. Wy szy strumie wietlny lamp liniowych LED Od niedawna w liniowych ród ach wiat a LED produkowanych w ELGO stosowany jest nowy rodzaj diod wiec cych typu SMD charakteryzuj cy si wi kszym ni dot d, poziomem strumienia wietlnego. W konsekwencji, dzi ki nowym diodom i zmianom konstrukcyjnym lamp, mo liwe sta o si zwi kszenie deklarowanych strumieni wietlnych róde wiat a LED. Wi cej na stronie 26. Nowe oznaczenia kodowe lamp liniowych LED Od niedawna liniowe ród a wiat a LED produkowane w ELGO s oznaczane cztero-cz onowym kodem, w którym zawarto dane dotycz ce o miu szczegó owych parametrów okre laj cych specyfik lampy. Wi cej na stronie 26. Plafoniery z czujnikami ruchu Szczelne plafoniery z oferty ELGO doczeka y si wykona wyposa onych w nowoczesny, mikrofalowy czujnik ruchu. W ofercie znalaz y si nowe modele SELIA 214R, VARNA 127R i ZENGA 127R do wietlówek kompaktowych zintegrowanych lub tradycyjnych arówek oraz SELIA LED R i VARNA LED R wykonana w najnowocze niejszej technologii diod wiec cych LED. Wi cej na stronie 31. Transformatory elektroniczne ETE Oferta ELGO w segmencie komponentów i akcesoriów do sprz tu o wietleniowego wzbogaci a si o seri nowych transformatorów elektronicznych typu ETE, przeznaczonych do zasilania niskonapi ciowych arówek halogenowych i róde wiat a LED. Wi cej na stronie 40. Oprawy LUMINA o szczelno ci IP 44 W serii wietlówkowych opraw z kloszem LUMINA dotychczas dost pna by a wersja o stopniu szczelno ci IP 20 przeznaczona do o wietlania wn trz. Obecnie do dyspozycji s tak e modele o podwy szonej szczelno ci IP 44. Wi cej na stronie 34. 5

6 AKTUALNO CI 6 sponsor programu PROFIT DLA CIEBIE

7 Fabryka o wietlenia LED ADLINE Liniowa oprawa LED do oświetlenia architektonicznego energooszczędne diody świecące LED firmy Cree pięć modeli opraw zawierających od 14 do 42 diod soczewkowy układ optyczny symetryczny lub niesymetryczny rozsył światła wysoka szczelność obudowy IP67 podłużny, liniowy kształt przy niewielkim przekroju różne długości oprawy od 476 mm do 1260 mm łatwy montaż na elewacjach budynków płynna regulacja nachylenia w szerokim zakresie oświetlenie architektury i wnętrz przemysłowych ELGO Lighting Industries S.A Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. +48 (24) , fax +48 (24) ,

8 AKTUALNO CI Nowa strona internetowa firmy Energetyk Energy Na pocz tku czerwca b.r. firma Energetyk Energy Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci S.K.A. uruchomi a now stron internetow Zmianie uleg przede wszystkim wygl d strony, który jest teraz nowocze niejszy i bardziej profesjonalny, a co za tym idzie czytelniejszy. Na stronie znale mo na szczegó owe informacje o ofercie firmy, jej dane oraz firmowe aktualno ci i ciekawe artyku y z bran y elektrotechnicznej. Na pocz tku 2012 roku firma uruchomi a sklep internetowy, natomiast w maju b.r. wprowadzi a wiele zmian w jego wygl dzie i funkcjonowaniu. Obecnie organizacja sklepu jest bardziej przejrzysta, a uk ad menu atrakcyjniejszy i wygodniejszy w obs udze. Menu wraz z uk adem kategorii zosta o tak zaprojektowane, aby zapewni klientom szybkie i intuicyjne wyszukiwanie towarów. Na stronie g ównej znalaz si banner informuj cy o aktualnych okazjach i promocjach. Dodano wyszukiwark produktów, program wspomagaj cy dobór przewodów, wprowadzono tak e formularz kontaktowy u atwiaj cy sk adanie zamówie i zapyta ofertowych. W najbli szym czasie firma planuje dodanie do wyszukiwarki produktów mo liwo ci wybierania zaawansowanych parametrów u atwiaj cych znalezienie towarów spe niaj cych kryteria wymagane przez klienta. Firma Energetyk Energy posiada w ofercie szeroki wachlarz produktów z zakresu o wietlenia. W ród oferowanych towarów znajduje si du y wybór opraw o wietleniowych oraz róde wiat a. W firmowej hurtowni znale mo na tak e wszystko co jest potrzebne do stworzenia nowoczesnej i bezpiecznej instalacji elektrycznej. Firma wycenia i sprowadza równie towary, których nie ma w magazynie. Na specjalne yczenie klienta, przygotowuje ofert na ka dy produkt z zakresu elektrotechniki i automatyki. Energetyk Energy zaprasza na swoje strony internetowe: i www. energetykenergy.pl oraz do zapoznania si z jej ofert. 8

9 AKTUALNO CI Trzy nowe oddzia y firmy Solar Polska Sp. z o.o. Dwa nowe katalogi koncepcyjne Solar Plus i Solar Light Grupa Solar to jeden z najwi kszych dystrybutorów technicznych w Europie pó nocnej. Oferuje swoim Klientom, produkty i rozwi zania z zakresu artyku ów elektrotechnicznych, automatyki, wentylacji oraz techniki grzewczej. Spó³ka Solar Polska posiada 21 oddzia ów na terenie ca ej Polski: w Bielsku-Bia ej, Gda sku, Jastrz biu Zdroju, Katowicach, K pnie, Koninie, dwa oddzia y w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Radlinie, Rybniku, Szczecinie, Tarnowie, Wa brzychu, Warszawie, Wroc awiu oraz w odzi. W odzi mie ci si równie siedziba firmy oraz magazyn centralny. W drugim kwartale zosta y otworzone trzy nowe oddzia y w Nowym S czu, Pile oraz drugi w odzi. Planowany jest dalszy rozwój. Grupa Solar dzia a w my l zasady, e dobry hurtownik dostarcza nie tylko sam towar, ale zapewnia równie doradztwo techniczne. Solar oferuje klientom przemy lan, bogat ofert handlow. Solar Plus, Solar Light i Solar Industry to koncepcje sprzeda y, które daj instalatorom pewno, e nabywaj produkty wysokiej jako ci, szybko dost pne i atrakcyjne cenowo. Z ko cem lipca Solar Polska odda w r ce klientów katalog Solar Plus zawieraj cy ponad 3000 najbardziej popularnych artyku ów na co dzie u ywanych w pracy przez elektroinstalatora: kable, przewody, materia y instalacyjne, ochrona odgromowa i przepi ciowa, aparatura modu owa, osprz t instalacyjny, aparatura czeniowa, automatyka, rozdzielnie i ród a wiat a. A ju teraz Solar Polska zaprasza do zamawiania katalogu Solar Light 2012/13. W katalogu znale mo na ponad 2000 produktów z zakresu o wietlenia: oprawy rastrowe, downlighty, oprawy dekoracyjne i systemowe, high-bay, linie wietlne, o wietlenie przemys owe i zewn trzne, o wietlenie bezpiecze stwa, akcesoria o wietleniowe. Ka dy produkt jest szczegó owo opisany. Podano specyfikacj techniczn, informacje dotycz ce monta u oraz zastosowania, fotografie oraz unikalny kod w systemie informatycznym, pozwalaj cy na szybkie, atwe i bezb dne za o enie zamówienia. Katalog mo na zamawia pisz c na adres: lub wype niaj c formularz bezpo rednio na stronie internetowej Solar zach ca równie do zakupów on-line na firmowej platformie internetowej 9

10 10 AKTUALNO CI

11 AKTUALNO CI 11

12 AKTUALNO CI Katalog opraw i róde wiat a ELGO LED 2012 W szybkim tempie ro nie liczba typów, modeli i wariantów sprz tu o wietleniowego ELGO opartego na najnowocze niejszej technologii diod wiec cych LED, przeznaczonego do ró norodnych zastosowa : profesjonalnych i konsumenckich. Kompletne dane dotycz ce tej dynamicznie rozwijanej cz ci oferty zosta y zebrane w nowym katalogu ELGO LED Na stu jedenastu stronach katalogu zebrano najnowsze, aktualne dane dotycz ce opraw o wietleniowych i róde wiat a LED, zgrupowane w dzia ach: oprawy zewn trzne LED, oprawy przemys owe LED, oprawy wn trzowe LED, oprawy o wietlenia awaryjnego LED, liniowe ród a wiat a LED, punktowe ród a wiat a LED. W ród opraw o wietleniowych zaprezentowanych w katalogu znale mo na przede wszystkim wiele zaprojektowanych od podstaw, nowatorskich konstrukcji z nowoczesnymi diodami LED na sta e zintegrowanymi z opraw. Drug grup stanowi znane wcze niej, sprawdzone oprawy ELGO, produkowane dotychczas do tradycyjnych róde wiat a, a obecnie ca kowicie zmodernizowane przez zastosowanie niezwykle trwa ych i wysokowydajnych liniowych róde wiat a LED lub matryc z diodami wiec cymi. Najnowsza oferta róde wiat a LED zosta a podzielona na liniowe lampy LED funkcjonalnie zast puj ce tradycyjne wietlówki oraz punktowe lampy LED odpowiedniki arówek tradycyjnych i halogenowych. 12

13 AKTUALNO CI WALLbox, EMUR LED, LEDstar i LEDline, BRIPOWER Nowe foldery informacyjne z serii ProductLine Zbiór elektronicznych publikacji ProductLine informuj cych o nowo ciach produktowych ELGO i BRILUM zosta uzupe niony o cztery nowe foldery prezentuj ce oprawy o wietleniowe WALLbox, EMUR LED oraz ród a wiat a LEDstar i LEDline, BRIPOWER Folder WALLbox przedstawia oprawy do dekoracyjnego i uzupe niaj cego o wietlania wn trz cz ce prosty, minimalistyczny wygl d z nowoczesn technologi liniowych róde wiat a LED. Oprawy tego typu mog by szczególnie przydatne do o wietlenia pomocniczego, np. w salach recepcyjnych, korytarzach lub klatkach schodowych, w budynkach o nowoczesnej architekturze. Folder EMUR LED przynosi informacje o szczelnych oprawach z diodami LED przeznaczonych do powszechnego u ytkowania w ogrodach przydomowych lub parkach miejskich. Dzi ki wysokiej szczelno ci IP 68 mog one s u y do o wietlania grup ro linno ci, a przede zw aszcza zbiorników wodnych, kaskad i fontann oraz ich bezpo redniego otoczenia. Folder prezentuj cy liniowe ród a wiat a LEDstar T8 oraz LEDline T5, T8 i T8V gromadzi informacje dotycz ce wszystkich, aktualnie produkowanych w ELGO, liniowych róde wiat a LED. Poszczególne ich typy s przeznaczone do zasilania: bezpo rednio z sieci pr du przemiennego o napi ciu 230V, pr dem sta ym o warto ci stabilizowanej na poziomie 350mA dostarczanym przez zasilacz zewn trzny oraz pr dem przemiennym lub sta ym o napi ciu bezpiecznym. Folder BRIPOWER zawiera informacje o nowej serii wysokopr nych lamp wy adowczych. Sk ada si na ni pi typów lamp metalohalogenkowych BRIPOWER: MH-2, MH-7, MH-12, MH-27 i MH-40 oraz trzy rodzaje lamp sodowych BRIPOWER: SODIUM HST, SODIUM PLUS HST i SODIUM GREEN HST. 13

14 LUDZIE POLSKIEGO O WIETLENIA Dr in. Piotr Tomczuk Dr in. Piotr Tomczuk jest pracownikiem Zak adu Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie Wydzia u Transportu Politechniki Warszawskiej W roku 1995, po uko czeniu nauki w Technikum Elektronicznym im. Stanis awa Staszica w Ma kini Górnej o specjalno ci elektronika ogólna, rozpocz studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W sierpniu 2001 roku uko czy, studia w Zak adzie Konstrukcji Urz dze Elektrycznych dzia aj cym przy Instytucie Maszyn Elektrycznych. Uzyska dyplom magistra in yniera na kierunku Elektrotechnika w specjalno ci elektromechatronika. Jego magisterska praca dyplomowa by a zwi zana bezpo rednio z tematyk specjalno ci i dotyczy a Diagnostyki pojazdu Nissan Almera przy u yciu diagnoskopu Consult II. Po uko czeniu studiów magisterskich kontynuowa kszta cenie w ramach studiów doktoranckich na macierzystym Wydziale. W trakcie studiów doktoranckich wspó pracowa z Zespo em naukowo-badawczym Zak adu Konstrukcji Urz dze Elektrycznych i aktywnie uczestniczy w jego pracach. W roli wykonawcy realizowa zadania w Grancie KBN pt. Nowoczesne metody modelowania samochodowego o wietlenia dróg publicznych. Prowadzi zaj cia dydaktyczne oraz laboratoria z takich dyscyplin jak: Samochodowa technika wietlna, Elektromechatronika pojazdów, Technika mikroprocesorowa oraz Komputerowy zapis konstrukcji i Grafika in ynierska. W pocz tkowym okresie studiów doktoranckich, w ramach poszukiwa odpowiedniego dla siebie obszaru aktywno ci naukowej, uczestniczy w pracach badawczych w nast puj cych zakresach: 1. problematyka modelowania uk adów optyczno wietlnych pojazdów samochodowych, 2. dynamika ruchu pojazdu samochodowego i jej wp yw na rozsy wi zki wietlnej, 3. zagadnienia optymalizacji rozsy u wi zki wietlnej projektorów i reflektorów samochodowych, 4. problematyka automatycznego sterowania wi zk¹ wietln projektorów samochodowych. Rozwijaj c prace nad automatycznymi systemami sterowania o wietleniem g ównym pojazdu samochodowego, w dniu 12 pa dziernika 2005 roku, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej obroni prac doktorsk i uzyska stopie naukowy doktora nauk technicznych. Prac zatytu owan Wp yw dynamiki ruchu pojazdu samochodowego na kierunek wi zki wietlnej projektorów przeciwmg owych napisa pod kierunkiem prof. dr hab. in. Janusza Waldemara Mazura. Od 16 stycznia 2006 roku jest zatrudniony w Zak adzie Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie na Wydziale Transportu PW na stanowisku adiunkta. Przed doktoratem i przez ca y dalszy okres pracy zawodowej aktywno naukowa dr in. Piotra Tomczuka koncentrowa a si na zagadnieniach zwi zanych z o wietleniem. Do g ównych podejmowanych przeze niego obszarów badawczych nale nast puj ce tematy: 1. metody modelowania procesów sterowania o wietleniem pojazdu samochodowego, 2. problematyka rozsy u wi zki wietlnej projektorów przeciwmg owych, szczególnie w uj ciu dynamiki ruchu pojazdu samochodowego, 3. problematyka optymalizacji uk adów optyczno wietlnych stosowanych w pojazdach samochodowych z zastosowaniem narz dzi CAD, 4. problematyka widzialno ci obiektów w ró nych warunkach atmosferycznych i ich wp yw na odbiór wra e wietlnych z przedpola pojazdu samochodowego przy o wietleniu drogi za pomoc ró nych wi zek wietlnych, 5. problematyka eksploatacji o wietlenia w miejskich pojazdach szynowych metody bada o wietlenia g ównego tramwajów, 6. problematyka widoczno ci geometrycznej z kabiny pojazdu transportu wewn trznego, 7. problematyka o wietlenia miejskiej infrastruktury transportowej, 8. problematyka systemów wspomagaj cych proces widzenia kierowcy z wykorzystaniem kamer zakresu widzialnego i podczerwieni, 9. zagadnienia pomiarów eksploatacyjnych i oceny efektywno ci o wietlenia stacjonarnego dróg za pomoc opraw LED z wykorzystaniem metod luminancyjnych, 10. problematyka bezpiecze stwa pieszych w aspekcie jako ci zastosowanych rozwi za o wietleniowych. Rezultaty wykonywanych prac publikowa w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym z tzw. listy filadelfijskiej, jednocze nie wyniki na bie co prezentowa na konferencjach krajowych i zagranicznych. Opublikowa 24 znacz ce publikacje i wyg osi 19 referatów na konferencjach mi dzynarodowych i zagranicznych. Wymienione zagadnienia nad którymi koncentrowa a si praca naukowa dr in. Piotra Tomczuka mo na okre li ogólnie jako problemy o wietlenia rodków i infrastruktury transportowej, na które sk adaj si : analiza zastosowanych rozwi za, wielokryterialna ocena efektywno ci zastosowanych rozwi za o wietlenio- 14

15 LUDZIE POLSKIEGO O WIETLENIA wych, kontrola poprawno ci realizacji za o e projektów o wietleniowych. Zagadnienia o wietlenia rodków transportu, pojazdów samochodowych, tramwajów, infrastruktury przystankowej, o wietlenia ulicznego, modelowania rozwi za o wietleniowych, oraz aspekty widzialno ci z pojazdu mia y znaczenie pomocnicze i u ytkowe. G ówny nacisk w swojej aktywno ci naukowej po o y na zagadnienia poprawy bezpiecze stwa pieszych przez zapewnienie w a ciwych warunków o wietleniowych na przej ciach dla pieszych. W ramach dzia alno ci zawodowej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, dr Tomczuk prowadzi zaj cia dydaktyczne z przedmiotów: 1. Elektrotechnika, 2. Wyposa enie Elektryczne Pojazdów Samochodowych, 3. Wybrane Problemy Techniki wietlnej w Transporcie, tak e dla studentów w ramach wymiany mi dzynarodowej Socrates-Erasmus, 4. Diagnostyka Techniczna, 5. Systemy Pomiarowe w Motoryzacji, 6. Cz owiek w Systemie Transportowym. W okresie pracy zawodowej, w latach 2006 do 2012, by promotorem 7 prac dyplomowych, w tym 4 in ynierskich i 3 magisterskich. Problematyka realizowanych prac dotyczy a zagadnie o wietlenia w transporcie, a realizowane by y dla specjalno ci: Eksploatacja Pojazdów Samochodowych oraz In ynieria Eksploatacji Pojazdów Samochodowych. Od 2007 roku pe ni funkcj opiekuna Ko a Naukowego Elektrotechniki w Systemach Transportowych dzia aj cego przy Zak adzie Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Od 2002 roku jest cz onkiem Stowarzyszenia Polskich Energetyków oddzia u Warszawskiego. Bierze czynny udzia w szkoleniach, konferencjach i odczytach organizowanych w ramach dzia alno ci statutowej Stowarzyszenia. W latach 2010 oraz 2011 otrzyma nagrody Z ota Kreda przyznawane przez Wydzia ow Rad Samorz du Studentów Wydzia u Transportu PW za dzia alno dydaktyczn. W trakcie pracy zawodowej na Politechnice Warszawskiej aktywnie uczestniczy w tworzeniu zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej Zak adu Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie, wspó realizuj c projekty: 1. modernizacja laboratorium Elektrotechniki, dofinansowanego z Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni (okres realizacji: ), 2. modernizacja laboratorium naukowo-badawczego Systemów i Urz dze Elektrycznych w Transporcie dotacja celowa MNiSzW Nr 5418/IB/134/2007, 3. modernizacja laboratorium Elektrotechniki Samochodowej Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni, PW 2008, 4. aparatura naukowo badawcza do laboratorium Systemów i Urz dze Elektrycznych w Transporcie Umowa Nr 569/FNITP/134/2010 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (okres realizacji: ). Dr Piotr Tomczuk wspó pracuje tak e z portalem internetowym promuj c problematyk o wietlenia przej dla pieszych. W ramach tej wspó pracy wykonuje badania terenowe polegaj ce na pomiarach parametrów o wietleniowych infrastruktury transportowej. Prywatnie jego najwa niejsze pasje to: kajakarstwo turystyczne, p ywanie oraz podró e. Wykaz wybranych publikacji: 1. Tomczuk P., Mazur J. : Analiza parametrów widzialności ponadprogowej na drodze oświetlanej przez samochodowe projektory przeciwmgłowe. Przegląd Elektrotechniczny nr str.1-8. SIGMA-NOT 2. Tomczuk P., Mazur J.: Automatyczne sterowanie wiązką świetlną projektorów przeciwmgłowych. Archiwum Motoryzacji. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji. zeszyt 4. Radom 2006, str Tomczuk P., Mazur J.: Lighting Parameters Analysis on Road by Car Fog Projector in Difficult Weather Conditions, Special Publication SP-2106: Automotive Lighting Technology and Human Factors in Driver Vision and Lighting, ISBN Number: , SAE April 2007 DOI: / Paper Number: Tomczuk P.: Lighting Parameters Analysis on Road by Car Fog, Low Beam and Headlamp Projector in Difficult Weather Conditions. 7th International Symposium on Automotive Lighting, ISAL 2007, Darmstadt University of Technology, Germany Volume Tomczuk P.: Analiza oświetlenia przedpola pojazdu samochodowego przy użyciu projektorów przeciwmgłowych, mijania i drogowych w trudnych warunkach atmosferycznych Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport z. 63, str OWPW, Warszawa Tomczuk P., Stypułkowski K.: Light beam control system of tram s head lights, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 25 No s Warsaw Tomczuk P.: Analysis of the impact of the size of the obstacle on its perception by the driver in difficult nighttime atmospheric conditions, The Archives of Transport Vol. XX No p Tomczuk P.: Lighting of tram s foreground with the use of head and low beam lights researches, Journal of KONES Powertrain and Transport 2009 Vol.16 No.3 p Warsaw Tomczuk P., Stypułkowski K.: Application Of Adaptive Frontlighting Systems In Tram s Head Lights - Lighting Investigation. 8th International Symposium on Automotive Lighting, ISAL 2009 Proceedings of the Conference, Volume 13, W03, Darmstadt University of Technology, Germany 10. Tomczuk P., Stypułkowski K.: Selected issues of tram s front lighting exploitation. PAN Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn, PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL SYSTEMS TOM I str Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2010, 11. Tomczuk P., Pieńkowski K.: Wstęp do oceny oświetlenia przystanków tramwajowych ID-220 Konferencja Transport XXI wieku 2010 Białowieża Materiały konferencyjne. ISBN Tomczuk P.: Exploitation research of tram s head lighting - low beam lights. The Archives of Transport, The Archives of Transport, Vol. XXII, No.4, 2010, p Tomczuk P.: Pomiary rozkładu luminacji na ulicy oświetlonej oprawami LED. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 87 NR 4/2011 str , SIGMA-NOT 14. Tomczuk P.: Efektywne oświetlenie ulic oprawami LED w miastach i gminach. Ogniwa fotowoltaiczne w praktyce. 44 konferencja Energetyka w Gminie. Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Łochów maja 2011r. Materiały konferencyjne. Inżynieria elektryczna i energetyczna, projektowanie, budowa i instalacja. Str Tomczuk P.: Selected issues connected with lighting of pedestrian crossings, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka, Waplewo 6-9 września 2011, Logistyka 4/2011, str Tomczuk P.: Aassessment of visibility on pedestrian crossing - computational model, Konferencja KONES 2011 Krakow (Poland), September 4-7, 2011, Publikacja Journal of KONES Powertrain and Transport 2011 Vol. 18 No. 2 p , Warsaw Tomczuk P.: Weryfikacja stanu oświetlenia na przejściu dla pieszych, XX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika świetlna materiały konferencyjne, str Warszawa Tomczuk P.: Wymagania formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 12/2011, str , Radom Tomczuk P.: Bezpieczeństwo pieszych - pomiary luminancji na przejściu dla pieszych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport, Badania Środków i Systemów Transportowych z.80, str , OWPW, Warszawa Tomczuk P.: Assessment model of luminance contrast of pedestrian figure against background on pedestrian crossing, (Model do oceny kontrastu luminancji sylwetki pieszego z tłem na przejściu dla pieszych), PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 88 NR 3a/2012 p , SIGMA-NOT 21. Tomczuk P.: Efektywne oświetlenie przejść dla pieszych w miastach i gminach. 45 konferencja: Inżynieria elektryczna i energetyczna; projektowanie, budowa i eksploatacja. Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Łochów maja 2012r. Materiały konferencyjne. Inżynieria elektryczna i energetyczna, projektowanie, budowa i eksploatacja. Str

16 NOWE PRODUKTY ADVIVE Na wietlacz LED jak elektroniczny tablet Od iluminacji konstrukcji no nej hali sportowej lub fasady zabytkowego obiektu, do o wietlenia wej cia i jego okolicy w domu jednorodzinnym przy realizacji ka dego z tych zada zastosowanie mo e znale niewielka, uniwersalna oprawa ADVIVE ADVIVE jest niewielk, uniwersaln opraw z klasy na- wietlaczy. Jako ród o wiat a wykorzystano w niej nowoczesne, trwa e i energooszcz dne diody wiec ce LED. Oprawa ta mo e stanowi uniwersalne ród o wiat a w niezliczonych aplikacjach, zw aszcza w zakresie o wietlenia zewn trznego. ADVIVE mo e znale wszechstronne zastosowanie, od o wietlania ró norodnych obiektów: elewacji budynków mieszkalnych, dziedzi ców, wej, bram, zieleni ogrodowej, zewn trznych przestrzeni w pobli u witryn sklepowych, parkingów, cian zewn trznych budowli i innych obiektów architektonicznych, tablic i bilbordów reklamowych, wielu innych obiektów, tak e we wn trzach. 16

17 NOWE PRODUKTY wiec cy tablet LED Opraw ADVIVE charakteryzuje modna i estetyczna stylistyka zbli ona do elektronicznego tabletu. Rozmiary i prostok tny kszta t, niewielka grubo, cz ciowo zaciemniona, l ni ca szyba przednia z siatk soczewek z diodami LED i pod wietlanym na niebiesko logo producenta przywodzi na my l w a nie takie skojarzenie ze sprz tem elektronicznym. Dwa typy nowoczesnych diod LED trzy temperatury barwowe wiat a Oprawy ADVIVE, w zale no ci od modelu, wyposa one s w jeden z dwóch typów diod wiec cych LED ka dy w dwóch wariantach temperatury barwowej wiat a: 24 diody typu XP-E firmy Cree, o barwie ciep ej bia ej ( K) lub neutralnej bia ej ( K), 24 diody typu XP-G firmy Cree, o barwie neutralnej bia ej ( K) lub dziennej bia ej ( K), Cztery rodzaje uk adu optycznego 3 symetryczne i 1 niesymetryczny Ka dy z powy szych wariantów oprawy ró ni cych si diodami LED i ich temperatur barwow, dost pny jest tak e w wersji z ró nymi uk adami optycznymi sk adaj cymi si z soczewek o rozsyle: symetrycznym w k tach 20, 30 lub 60, niesymetrycznym w k cie 142 x 57. Estetyczna obudowa o szczelno ci IP66 P aska obudowa oprawy ADVIVE zosta a wykonana z odlewu aluminiowego pokrytego estetyczn pow ok proszkow w neutralnym, umiarkowanym kolorze szarym. W tylnej cz ci obudowy znajduje si ebrowanie two- rz ce radiator, który poprawia oddawanie ciep a do atmosfery, zapewniaj c w a ciw temperatur pracy diod. ebrowanie jest w pe ni zawarte w obrysie p askiej bry y oprawy i w aden sposób nie psuje jej stylistyki. Wprost przeciwnie, w delikatny sposób podkre la jej techniczny, profesjonalny wygl d. Przednia cz obudowy zamkni ta jest p ask szyb ze szk a hartowanego. W górnej cz ci szyby, w miejscach przezroczystych, widoczne s diody z indywidualnymi soczewkami. Pozosta a, nieprzezroczysta cz szyby przykrywa wn trze oprawy, w tym elektroniczny zasilacz. W jej dolnym obszarze umiejscowiono logo producenta ELGO. Wewn trz obudowy, pomi dzy jej detalami i szyb, umieszczono uszczelk zapewniaj c¹ wysoki stopie szczelno ci IP 66. czemu oprawa stanowi zwart ca o bez adnych dodatkowych elementów i mo e by bezpo rednio pod czona do sieci zasilaj cej. Logo ELGO pod wietlone niebieskim wiat em LED W ród oferowanych wariantów oprawy ADVIVE znalaz y si tak e modele z logo producenta napisem ELGO pod- wietlonym niebieskim, ledowym wiat em. Przewód zasilania i metalowa d awnica Oprawa jest fabrycznie wyposa ona w przewód zasilaj cy wprowadzony do obudowy przez szczeln metalow d awnicê. Uchwyty monta owe Opraw wyposa ono w kab kowy uchwyt monta owy umo liwiaj cy przymocowanie do pod o a i p ynn regulacj nachylenia w szerokim zakresie. Ustalenie po o enia oprawy jest mo liwe w mocny i pewny sposób przez dokr cenie imbusowych rub blokuj cych. Wysoka trwa o i niskie zu ycie energii Wysoka trwa o najnowocze niejszych diod wiec cych LED dochodz ca do 50 tysi cy godzin oraz ich energooszcz dno, w po czeniu ze szczelno ci obudowy charakteryzowan stopniem ochrony IP 66, sprawiaj e oprawy ADVIVE zapewniaj o wietlenie ekonomiczne w u ytkowaniu, bezawaryjne i praktycznie nie wymagaj ce zabiegów konserwacyjnych. Marek Ko akowski Zasilacz elektroniczny we wn trzu obudowy Elektroniczny uk ad zasilacza diod LED zosta umieszczony we wn trzu obudowy ADVIVE, dzi ki 17

18 NOWE PRODUKTY ADVIVE Wydajne ród a wiat a LED 1 Oprawy ADVIVE, w zale no ci od modelu, wyposa- 1 2 one s w jeden z dwóch typów diod wiec cych LED: 24 diody typu XP-E firmy Cree o barwie ciep ej bia ej ( K) lub neutralnej bia ej ( K), 24 diody typu XP-G firmy Cree o barwie neutralnej bia ej ( K) lub dziennej bia ej ( K). 3 5 Cztery typy uk adu optycznego 2 W ofercie dost pne s oprawy z diodami firmy Cree, wyposa one w uk ad optyczny wykorzystuj cy soczewki o rozsyle: 2a symetrycznym w k cie 20, 30 lub 60, 2b niesymetrycznym w k cie 142 x 57. Rozsy wiat a symetryczny Rozsy wiat a niesymetryczny w kącie 20 w kącie 30 w kącie 60 w kącie 142 x 57 Obudowa o szczelno ci IP P aska obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego, charakteryzuje si delikatn estetyk. 4 ebrowanie w tylnej cz ci obudowy tworzy radiator, który poprawia oddawanie ciep a do otoczenia i zapewnia w a ciw temperatur pracy diod. 5 Przednia cz obudowy zamkni ta p ask szyb ze szk a hartowanego. 6 Uszczelka mi dzy detalami obudowy zapewnia 8 bardzo wysoki stopie szczelno ci IP Zasilacz elektroniczny usytuowany wewn trz obudowy. Metalowa d awnica 8 Przewód zasilaj cy wprowadzony do obudowy oprawy przez metalow d awnic. 18

19 NOWE PRODUKTY Logo ELGO 9 Logo ELGO na szybie przedniej w wersji pod wietlanej na niebiesko lub drukowanej metod sitodruku. 2b 2a Uchwyty monta owe 10 Kab kowy uchwyt monta owy umo liwia przymocowanie do pod o a i p ynn regulacj nachylenia w szerokim zakresie. 11 Ustalenie po o enia 10 oprawy jest mo liwe w mocny i pewny sposób przez dokr cenie imbusowych rub blokuj cych Opcjonalne wykonania opraw ADVIVE ADVIVEmini ADVIVEmini z adaptorem do systemu szynowego SCENA ADVIVE z adaptorem do systemu szynowego SCENA 19

20 NOWE PRODUKTY ADQUEN OS ADQUEN OC Nowe rodzaje opraw rozszerzy y funkcjonalno innowacyjnego systemu o wietlenia LED System opraw o wietleniowych ADQUEN, opracowany i stale rozwijany w zak adach ELGO, do generacji wiat a wykorzystuje najnowocze niejsze wspó cze nie diody wiec ce LED. Dzi ki temu oprawy systemu charakteryzuj si m.in. bardzo wysokimi parametrami trwa o ci i energooszcz dno ci. Równie oryginaln cech opraw ADQUEN jest ich budowa. We wszystkich typach opraw jest ona oparta na podobnym module g ównego panelu LED z radiatorem. Panel ten mo e mie ró n d ugo w zale no ci od ilo ci diod w oprawie. Do panelu montowane s dodatkowe elementy, ró ne w oprawach o odmiennych zastosowaniach. Szczególnie oryginaln cech systemu o wietleniowego ADQUEN jest tak e, stawiana do dyspozycji klienta, mo liwo swobodnego ukszta towania konfiguracji wielu cech u ytkowych i parametrów technicznych oprawy przez wybór z szerokiego zakresu warto ci. S u y do tego specjalnie przygotowane narz dzie komputerowe w postaci programu ADQUEN DIRECT. Narz dzie to jest dost pne w wersji on-line lub do ci gni cia na w asny komputer. Oprócz dobrania wszystkich kluczowych cech i parametrów oprawy umo liwia ono wygenerowanie w a ciwego zapytania ofertowego do producenta. Taka mo liwo sprawia, e klient nie jest ograniczony do ci le okre lonej liczby katalogowych modeli, lecz mo e dostosowa opraw dok adnie do swoich potrzeb. Dla spe nienia najbardziej typowych zada o wietleniowych mo liwy jest tak e wybór bezpo rednio z niewielkiej liczby typowych wykona. 20

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Product Line 043A 2012 ADVIVE. Uniwersalne naświetlacze z diodami LED

Product Line 043A 2012 ADVIVE. Uniwersalne naświetlacze z diodami LED Product Line 043A 2012 ADVIVE Uniwersalne naświetlacze z diodami LED ADVIVE Światło LED w nowoczesnej formie ADVIVE jest niewielką oprawą z klasy naświetlaczy o szerokich możliwościach zastosowania. Jako

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED

Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@wp.pl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki WPROWADZENIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Lighting people and places. Alu-Bay. Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń

Lighting people and places. Alu-Bay. Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń Lighting people and places Alu-Bay Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń Trwałe materiały wysokiej jakości gwarantujące możliwość wykorzystania opraw w trudnych warunkach. Możliwość wyboru

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie Może przynieść oszczędności od 10 do nawet 85%. Inwestycje takie potrafią zwrócić

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Moc źródła światła. Trzonek lampy

Moc źródła światła. Trzonek lampy MITR NEW MITR NEW smooth Indeks Źródło światła Oprawa przemysłowa Moc źródła światła Układ optyczny Klosz Statecznik EW-WO0027-20 OPHa-250 wysokoprężna lampa 250W E40 IP 65/54 I odbłyśnik gładki szyba

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl Spis treści 1. Oświadczenie Projektanta o kompletności sporządzonej dokumentacji projektowej....

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów TB Energy

Katalog produktów TB Energy Katalog produktów TB Energy Nasze submarki TB Print (dawniej TB) od ponad 15 lat zapewnia klientom szeroki wybór tuszów oraz tonerów do wszystkich popularnych drukarek, zaś doświadczony zespół czuwa, aby

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

Program modernizacji oświetlenia w jednostkach budżetowych SZKOŁY I UCZELNIE BUDYNKI URZĘDOWE TERENY ZEWNĘTRZNE

Program modernizacji oświetlenia w jednostkach budżetowych SZKOŁY I UCZELNIE BUDYNKI URZĘDOWE TERENY ZEWNĘTRZNE Program modernizacji oświetlenia w jednostkach budżetowych SZKOŁY I UCZELNIE BUDYNKI URZĘDOWE TERENY ZEWNĘTRZNE Firma ENSOR specjalizuje się w nowoczesnej modernizacji oświetlenia, mającej na celu zredukowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

ADQUEN OU. Oprawy drogowe. ADQUEN OU Oprawa drogowa LED. Źródła światła Cechy charakterystyczne

ADQUEN OU. Oprawy drogowe. ADQUEN OU Oprawa drogowa LED. Źródła światła Cechy charakterystyczne ADQUEN OU ADQUEN OU LED Indeks Źródło Ilość Moc diod oprawy Układ optyczny Klosz Barwa Temperatura Początkowy barwowa strumień świetlny diod* 42 45W niesymetryczny, 129 x 52 szyba neutralna biała 3700

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

ADQUEN. System opraw oświetleniowych LED. Stwórz własną wersję oprawy ADQUEN. Product Line 032B 2012 OU OC OH OS OT ON OP

ADQUEN. System opraw oświetleniowych LED. Stwórz własną wersję oprawy ADQUEN. Product Line 032B 2012 OU OC OH OS OT ON OP Product Line 032B 2012 Dobierz parametry oprawy w konfiguratorze ADQUEN DIRECT Stwórz własną wersję oprawy ADQUEN ADQUEN System opraw oświetleniowych LED OU OC OH OS OT ON OP ADQUEN Unikalny system oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ASTAR ECO. Energooszczędne oprawy. oświetlenia ulicznego. Product Line 055 2015

ASTAR ECO. Energooszczędne oprawy. oświetlenia ulicznego. Product Line 055 2015 ASTAR ECO Energooszczędne oprawy Product Line 0 201 oświetlenia ulicznego 1 ASTAR ECO ELGO Profesjonalne oprawy drogowe ASTAR ECO to oprawy drogowe wykorzystujące najważniejsze zalety nowoczesnej technologii

Bardziej szczegółowo

Taśma LED 300x smd 5m na rolce. Taśma LED giętka 300x smd 5m na rolce hermetyczna. Taśma LED 600x smd 5m na rolce

Taśma LED 300x smd 5m na rolce. Taśma LED giętka 300x smd 5m na rolce hermetyczna. Taśma LED 600x smd 5m na rolce Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Taśma LED 300x smd 5m na rolce Listwy LED dzięki dużej elastyczności i zastosowaniu taśmy klejącej firmy 3M możemy montować w nietypowych i trudno dostępnych miejscach.

Bardziej szczegółowo

Product Line 041B 2014. Liniowe źródła światła LED. LEDstar, LEDline

Product Line 041B 2014. Liniowe źródła światła LED. LEDstar, LEDline Product Line 041B 2014 Liniowe źródła światła LED LEDstar, LEDline LEDstar, LEDline Europejska Produkcja i Jakość Warianty i opcje wykonania Rodzaj dyfuzora Transparentny Frost Opal Liniowe źródła światła

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

ASTAR. Oprawy drogowe. ASTAR Oprawa drogowa LED z wymiennymi źródłami światła ADQUENLight

ASTAR. Oprawy drogowe. ASTAR Oprawa drogowa LED z wymiennymi źródłami światła ADQUENLight ASTAR ASTAR LED z wymiennymi źródłami ADQUENLight ndeks YU-WO0097-68 YU-WO0097-72 ASTAR 410LU ASTAR 510LU Moc oprawy 40W 50W typ ilość źródeł układ optyczny barwa temperatura barwowa ADQUENLight LU ADQUENLight

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

LEDstar easy LED. Uniwersalne liniowe źródła światła. do łatwej zamiany świetlówek. Product Line 049A 2014 PO PROSTU WYMIEŃ!

LEDstar easy LED. Uniwersalne liniowe źródła światła. do łatwej zamiany świetlówek. Product Line 049A 2014 PO PROSTU WYMIEŃ! LEDstar easy Uniwersalne liniowe źródła światła LED do łatwej zamiany świetlówek Product Line 049A 2014 PO PROSTU WYMIEŃ! bez demontażu osprzętu elektrycznego tradycyjna świetlówka T8 źródło światła LEDstar

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS 5 CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS TRZYMAJ KOSZTY ENERGII POD KONTROLĄ Wzrastające koszty energii oraz rosnąca świadomość ekologiczna w

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie miejskie Białegostoku

Oświetlenie miejskie Białegostoku Oświetlenie miejskie Białegostoku Oświetlenie miejskie Białegostoku Plan prezentacji: 1. Informacje ogólne o Białymstoku 2. Struktura oświetlenia w Białymstoku 3. Cele i działania miasta w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Product Line 023B 2011. nowy wymiar oświetlenia drogowego

Product Line 023B 2011. nowy wymiar oświetlenia drogowego Product Line 03B 011 ADVISION nowy wymiar oświetlenia drogowego ADVISION ADVISION High-End oświetlenia drogowego Diody świecące LED rewolucja w oświetleniu Rewolucyjnym przełomem w technice wytwarzania

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Źródła światła produkowane w fabryce ELGO

Źródła światła produkowane w fabryce ELGO Źródła światła produkowane w fabryce ELGO Fabryka oświetlenia ledowego line T5 line T8 star T8 ACRICHE S4 QUARE S4 QUARE A55 R50-LCW ACRICHE R50 ALCRE GU10 ALCRE MR16 GU10-SMD ACRICHE GU10 GU10-LCW QUARE

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

ADQUEN. System oświetlenia LED

ADQUEN. System oświetlenia LED ADQUEN System oświetlenia LED Innowacyjna technologia LED w profesjonalnym oświetleniu. Unikalny system opraw oświetleniowych ADQUEN wyposażony został w rewolucyjne źródła światła diody świecące LED (light

Bardziej szczegółowo

ACRICHE. Źródła światła LED ACRICHE GU10 ACRICHE R50 ACRICHE S4

ACRICHE. Źródła światła LED ACRICHE GU10 ACRICHE R50 ACRICHE S4 ACRICHE Seria źródeł światła ACRICHE z diodami świecącymi LED to nowoczesna, energooszczędna i trwała alternatywa dla żarówek halogenowych GU10 oraz tradycyjnych w bańce reflektorowej i świecowej. Lampy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

HERMETIC FLAT. Oprawy hermetyczne IP 65. o szerokim kącie rozsyłu światła 180. Product Line mm. Niewielka wysokość oprawy

HERMETIC FLAT. Oprawy hermetyczne IP 65. o szerokim kącie rozsyłu światła 180. Product Line mm. Niewielka wysokość oprawy HERMETIC FLAT Oprawy hermetyczne IP 65 z tubami LINXstar T8 o szerokim kącie rozsyłu światła 180 Product Line 063 2015 Niewielka wysokość oprawy 55mm HERMETIC FLAT Profesjonalne oświetlenie dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

LUMIN. Oprawy biurowe. Oprawa LED typu downlight. Cechy charakterystyczne. Źródła światła

LUMIN. Oprawy biurowe. Oprawa LED typu downlight. Cechy charakterystyczne. Źródła światła LUMIN LUMIN Oprawa LED typu downlight Indeks Model Źródło światła Ilość diod Moc oprawy Klosz Barwa światła Temperatura barwowa Strumień świetlny diod* YD-WO0086-41 LUMIN diody LED typu SMD 126 10W PMMA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania remontu oświetlenia ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych oraz przedsionków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE pracownia projektowa Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, tel./fax: 91 8122199, tel.695 15 15 42 biuro@portal-pp.pl, www.portal-pp.pl INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

KREATOR MOTION. drukarka 3D

KREATOR MOTION. drukarka 3D KREATOR MOTION drukarka 3D 3DKreator Sp. z o.o. ul. Celna 9; 30-507 Kraków 3DKreator.com Email: biuro@3dkreator.com Tel. +48 12 307 23 77 P&S Consulting Sp. z o.o. Xerox Business Partner ul. Wierzbowa

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Lampa LEDstar T8. Cena od 25,37 PLN do 46,35 PLN. Opis techniczny. Zastosowanie. Dodatkowe informacje. Wymiary. Kategoria Tuby LED

Lampa LEDstar T8. Cena od 25,37 PLN do 46,35 PLN. Opis techniczny. Zastosowanie. Dodatkowe informacje. Wymiary. Kategoria Tuby LED Lampa LEDstar T8 Cena od 25,37 PLN do 46,35 PLN Kategoria Tuby LED Marka Elgo Opis techniczny górna część lampy LEDstar T8 - podłużny profil aluminiowy o przekroju półokrągłym, malowany proszkowo na kolor

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PX278. PxAqua 3 SF INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX278. PxAqua 3 SF INSTRUKCJA OBSŁUGI PX78 PxAqua SF INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.... Warunki bezpieczeństwa.... Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5. Schemat podłączenia... 7. Wymiary... 9 7. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

ADVISION. Oprawy zewnętrzne LED, drogowe

ADVISION. Oprawy zewnętrzne LED, drogowe ADVISION Oprawy zewnętrzne LED, drogowe Profesjonalne oprawy oświetlenia drogowego, w których jako źródło światła zastosowano najnowocześniejsze diody świecące LED, przeznaczone do oświetlania ulic i terenów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo