Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY Przejrzysta Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska"

Transkrypt

1 Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008

2 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak pewien plan - z jednej strony szacujemy i gromadzimy pieniądze, z drugiej strony je wydajemy w jakimś przedziale czasowym np. w miesiącu, czy roku. KaŜda rodzina zakłada, Ŝe w danym miesiącu otrzyma pewną kwotę dochodów, którą przeznaczy na wydatki. Podobnie jest z budŝetem powiatu, poniewaŝ takŝe planuje się uzyskanie określonej wysokości pieniędzy czyli dochodów, a następnie dostosowuje się do niego wydatki. KIEDY ZACHODZI RÓWNOWAGA W BUDśECIE? Równowaga w budŝecie jest zachowana, gdy: DOCHODY = WYDATKI JeŜeli poziom dochodów jest wyŝszy od wielkości wydatków mówimy wtedy o nadwyŝce budŝetowej, którą moŝemy przeznaczyć np. na inwestycje. JeŜeli dochody powiatu są niŝsze od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem budŝetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. przychodów, czyli np. poŝyczek i kredytów. Przychodami mogą być równieŝ wpływy ze sprzedaŝy wyemitowanych papierów wartościowych np. obligacji.

3 SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDśECIE? Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy. Dochodami powiatu są: dotacje, subwencje, udział w podatkach dochodowych, dochody uzyskiwane przez Starostwo (w tym przez Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i pozostałe wydziały), dochody jednostek organizacyjnych, dochody słuŝb inspekcji i straŝy, środki pozyskane z dodatkowych źródeł (np. z Unii Europejskiej). Subwencje są to pieniądze o charakterze bezzwrotnym otrzymane z budŝetu państwa. Sami (organ stanowiący) decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to: ile pieniędzy? otrzymują poszczególne jednostki na realizację swoich zadań. Dotacje są to pieniądze otrzymane z budŝetu państwa lub z budŝetów innych jednostek z których musimy się rozliczać i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie moŝemy swobodnie decydować na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budŝetu państwa lub do budŝetu jednostki, z której otrzymano dotacje. Dochody własne są to pieniądze, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierŝawy, sprzedaŝy), udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), opłat (np. komunikacyjnej), wpływów z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych.

4 Planowane dochody na 2008 rok według stanu na 30 kwietnia 2008 r zł Subwencje dotacje dochody własne pomoc finansowa pozostałe - oświatowa - wyrównawcza - równowaŝąca ,- - z budŝetu państwa ,- - z powiatów ,- - z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych ,- - z gmin ,- - środki z Funduszu Pracy ,- - z gmin ,- - z tytułu opłaty komunikacyjnej ,- - z mienia ,- - pozostałe dochody własne ,- - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , ,- W budŝecie powiatu, podobnie jak w budŝecie domowym zdarza się sytuacja, Ŝe dochody budŝetu nie wystarczają na zaplanowane wydatki. Wówczas moŝliwe są dwa wyjścia: 1. zaciskamy pasa i rezygnujemy z niektórych wydatków, lub 2. poŝyczamy pieniądze. W przypadku drugiego rozwiązania środki finansowe zasilające budŝet powiatu pochodzą najczęściej z tzw. przychodów, czyli z: kredytów i poŝyczek zaciągniętych w bankach, wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych (czyli środków, które pozostają z wcześniejszych okresów),

5 wpływów środków ze spłat kredytów i poŝyczek udzielonych przez powiat innym podmiotom, emisji papierów wartościowych np. akcji lub obligacji. PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDśETU stan na 30 kwietnia 2008 roku planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe ,- W 2008 roku planujemy spłacić zaciągnięte kredyty na łączną kwotę zł NA CO WYDAJEMY? Środki z budŝetu przeznaczamy na realizację zadań powiatu określonych: ustawami, lub na mocy zawartych porozumień. WyróŜniamy: Zadania własne : z zakresu oświaty, to przede wszystkim prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, z zakresu opieki i pomocy społecznej, to prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, opieka i prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, opieka nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczych, gospodarowanie mieniem powiatu, zarząd drogami powiatowymi,

6 wspieranie osób bezrobotnych i walka z bezrobociem, prowadzenie obsługi rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy, organizowanie działań wspierających rozwój kultury, sportu i turystyki, wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi w powiecie, z zakresu opieki zdrowotnej, sprawowanie nadzoru architektonicznego oraz wydawanie pozwoleń na budowę, nadzór nad gospodarką leśną w powiecie. zadania z zakresu administracji rządowej: zapewnianie bezpieczeństwa publicznego (działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej), prowadzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, organizacja i przeprowadzanie poboru do słuŝby wojskowej, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, sprawowanie nadzoru budowlanego. Zadania Powiatu realizowane są przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne Powiatu, a takŝe słuŝby, inspekcje i straŝe. Jednostkami organizacyjnymi Powiatu są: 1. Starostwo Powiatowe, 2. Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., 3. Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp., 4. Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie, 6. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Wlkp., 7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp., 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,

7 9. Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny w Środzie Wlkp., 10. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., 11. Publiczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Szlachcinie, 12. Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., 13. Gospodarstwo Pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone przy Starostwie Powiatowym, 14. Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, utworzone przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 15. Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola, utworzone przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., Ponadto wydatki: - Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp., są częścią budŝetu Powiatu. RozróŜniamy: wydatki bieŝące dotacje wydatki majątkowe związane z utrzymaniem udzielane z budŝetu przeznaczone na urzędu dla niepublicznych finansowanie i funkcjonowaniem jednostek inwestycji jednostek podległych. oświatowych, i zakupów Powiatowej Biblioteki inwestycyjnych. Publicznej i innych.

8 Planowane wydatki w 2008 roku według stanu na 30 kwietnia 2008 r ,- wydamy na: (średnio 605 zł na 1 mieszkańca) Oświatę ,- (279 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych i internatów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stypendia dla uczniów i studentów, działalność Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Szkolnego Powiatowego Ośrodka Sportowo Turystycznego, realizację inwestycji: a) pn. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., b) pn. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy docieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie etap I. Drogi powiatowe ,- (53 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na remonty i modernizację dróg powiatowych, realizację inwestycji: a) pn. Przebudowa ulic Kórnickiej i Kosynierów w Środzie Wlkp., b) pn. Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie Bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego, c) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo-Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa. działalność Zarządu Dróg Powiatowych. Administrację publiczną ,- (84 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na: utrzymanie Starostwa, diety radnych powiatu, promocję powiatu, przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie powiatu, realizację inwestycji pn. Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5 wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami. Pomoc społeczną ,- (66 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: działalność Publicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w placówkach lub rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

9 Opiekę zdrowotną ,- (16 zł na 1 mieszkańca) wydatki m. in. na: realizację zadań w zakresie promocji, ochrony i profilaktyki zdrowia, opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizację inwestycji pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp., w ramach którego dobudowany zostanie dwupiętrowy budynek z poddaszem uŝytkowym, na potrzeby oddziału dziecięcego oraz połoŝniczo - ginekologicznego. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŝarową ,- (52 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej, w tym zakup samochodu GCBA 4x4, działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ,- (3 zł na 1 mieszkańca) wydatki m.in. na: dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, ochronę i konserwację zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego. Obsługę długu ,- (7 zł na 1 mieszkańca) odsetki bankowe od zaciągniętych przez powiat kredytów, prowizje i opłaty związane z zaciąganymi kredytami. Pozostałe wydatki ,- (45 zł na 1 mieszkańca) WYDATKI zł zł zł przeznaczymy na wydatki bieŝące przeznaczymy na inwestycje i zakupy inwestycyjne co stanowi 92% 8% wydatków budŝetu ogółem

10 ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU REALIZOWNE W 2008 ROKU NAZWA ZADANIA NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2008 ROKU przebudowa ulic Kórnickiej i Kosynierów w Środzie Wlkp., budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego, przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa, modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami, wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy docieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie etap I, rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp razem wydatki na zadania inwestycyjne rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury, zakup licencji CAL User na 40 uŝytkowników na Windows SBS Serwer 2003 premium, zakup samochodu GCBA 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pomoc finansowa dla gminy Nowe Miasto nad Wartą na realizację inwestycji pn. Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą

11 Przedstawione w tabeli wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie obejmują ogromnych nakładów remontowych, realizowanych przez jednostki Powiatu w szczególności przez Zarząd Dróg Powiatowych. BUDśET POWIATU ŚREDZKIEGO W 2008 ROKU Dochody: zł Wydatki: zł Deficyt: zł według stanu na dzień 30 kwietnia 2008 r dochody wydatki deficyt

12 Realizacja budŝetu w 2007 roku DOCHODY ,53 zł WYDATKI ,60 zł DEFICYT ,07 zł w tym: wydatki BIEśĄCE MAJĄTKOWE (na zadania i ,60 zakupy inwestycyjne) ,00 co stanowi 94% 6% wydatków budŝetu ogółem ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŚREDZKIEGO WYKONANYCH W LATACH (w zł) dochody wydatki

13 STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH (w zł) dochody własne dotacje, pomoc finansowa i środki pozyskane ze źródeł dodatkowych subwencje STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH I INWESTYCYJNYCH W LATACH (w zł) wydatki bieŝące wydatki na inwestycje

14 NAJWAśNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCJE REALIZOWANE OD 2003 ROKU 1. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. Sala została oddana do uŝytkowania 19 września 2005 roku, 2. Dokończenie budowy gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych. Prace zakończono w 2004 roku, 3. Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóŝek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp. Inwestycję zakończono w 2006 roku, 4. Remont drogi Pięczkowo Witowo oraz ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu, 5. Remonty i modernizacja dróg powiatowych oraz przebudowa chodników, 6. Remonty w budynkach będących własnością powiatu, 7. Remont elewacji i dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., oraz budowa infrastruktury sportowej wokół Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2006 roku, 8. Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Inwestycja zakończona w 2006 roku i przekazana gminie Nowe Miasto nad Wartą, 9. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp. Zadanie realizowane w 2006 roku, 10. Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek. Prace zakończono w 2007 roku, 11. Modernizacja pracowni samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 12. Budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 13. Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Dębicz w ciągu drogi Nr 3662P Środa Wlkp.-Nekla. Inwestycję zakończono w 2007 roku.

15 KTO TWORZY BUDśET I W JAKI SPOSÓB? BudŜet jest najwaŝniejszym dokumentem finansowym w naszym powiecie, który sporządzamy na okres 1 roku. KROK 1 Kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, słuŝb, inspekcji i straŝy - opracowują i przedkładają Skarbnikowi projekt planu finansowego na nadchodzący rok. KROK 2 Skarbnik Powiatu w oparciu o: przedłoŝone projekty planów, prognozowane kwoty dochodów własnych powiatu, Radni oraz mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać wnioski do budŝetu w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budŝetowy, które następnie są weryfikowane przez Zarząd i uwzględniane w miarę moŝliwości finansowych. informacje z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego o wysokości: dotacji, subwencji oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budŝetu. KROK 3 Zarząd Powiatu analizuje i koryguje opracowany przez Skarbnika projekt dochodów i wydatków KROK 4 Gotowy projekt trafia do: Komisji Rady Powiatu, gdzie jest analizowany przez radnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. KROK 5 Po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budŝet jest uchwalany przez Radę Powiatu Średzkiego i od tego momentu staje się obowiązującym planem finansowym dla całego powiatu.

16 Szanowni Państwo! Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Powiatu zarówno budŝetu uchwalonego, jak i zmiany dokonywane w ciągu roku zapisane są w uchwałach budŝetowych, które dostępne są dla kaŝdego w Starostwie Powiatowym, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej. Formularze wniosków, na jakich radni i mieszkańcy Powiatu mogą zgłaszać swoje propozycje do budŝetu dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej w module Finanse Powiatu Średzkiego.

17 Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 NOTATKI

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego 3. Przykładowa analiza roczna 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego Oszacowanie wartości majątku infrastrukturalnego wymaga szczegółowych informacji o parametrach technicznych sieci drogowej.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo