OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, r. Szef Obrony Cywilnej IK PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1

2 I PLAN GŁÓWNY 2

3 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY ) Zarządzenie wprowadzające plan obrony cywilnej do stosowania ) ARKUSZ UZGODNIEŃ ) REJESTR ZMIAN ) Wnioski z oceny zagroŝenia czasu pokoju oraz charakterystykę zagroŝeń gminy na wypadek zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; ) Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań obrony cywilnej a takŝe zestawienie zadań obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie. 38 6) Charakterystyka struktur organizacyjnych i zasobów oraz analiza moŝliwości ich wykorzystania ) Ogólna koncepcja działania w okresie zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i wojny ) Terminy i tryb aktualizacji planu II PROCEDURY POSTĘPOWANIA PROCEDURA DZIAŁANIA WÓJTA W STANIE WOJENNYM III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE ) Monitorowanie zagroŝeń, ostrzeganie i alarmowanie, w tym informowanie ludności o zagroŝeniach i sposobach postępowania ) Kierowanie i łączność ) Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i wojny ) Opieka medyczna, pomoc społeczna oraz pomoc psychologiczna i religijna ) OdkaŜanie i inne podobne działania ochronne ) Przygotowanie i organizowanie budowli ochronnych ) Obsługa środków zaciemnienia ) Ratownictwo ) Walka z poŝarami ) Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych ) Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia ) Doraźne przywrócenie działania niezbędnych słuŝb uŝyteczności publicznej ) Doraźne grzebanie zmarłych ) Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania ) Doraźną pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami IV INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ) Wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej V WYKAZ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

4 1) Zarządzenie wprowadzające plan obrony cywilnej do stosowania. Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Nowe Piekuty szefa obrony cywilnej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (tj. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850) uwzględniając Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty z dnia roku w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin ustala się co następuje: 1. Celem określenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i wojny wprowadza się Plan Obrony Cywilnej Gminy Nowe Piekuty. 2. Zasady opracowania planu i jego strukturę określają Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty z roku w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin. 3. Wykonanie planu i aktualizację powierza się inspektorowi prowadzącemu sprawy obrony cywilnej. 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 4

5 2) ARKUSZ UZGODNIEŃ Lp. Nazwa jednostki Przedmiot zakres uzgodnienia i data Podpis i pieczęć jednostki uzgadniającej

6 3) REJESTR ZMIAN Lp. Nazwa dokumentu Data wprowadzonej 1. zmiany Podpis

7 4) Wnioski z oceny zagroŝenia czasu pokoju oraz charakterystykę zagroŝeń gminy na wypadek zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; POśAR Charakterystyka zagroŝenia: Pod pojęciem zagroŝenia poŝarowego rozumie się istnienie takich warunków, przy których moŝliwe jest powstanie niekontrolowanego procesu spalania wymagającego zorganizowanej akcji do jego likwidacji. MoŜliwość powstania i rozprzestrzeniania się poŝaru spowodowana jest przede wszystkim występowaniem materiałów palnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, uŝyteczności publicznej, a w zakładach produkcyjnych związana jest równieŝ z rodzajem procesu technologicznego. ZagroŜenie to określone jest przez kategorię zagroŝenia ludzi, stopień zagroŝenia wybuchem, wielkością obciąŝenia ogniowego i stopniem rozprzestrzeniania ognia związany z rodzajem występujących materiałów w obiekcie. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. MoŜliwe skutki: ofiary śmiertelne; katastrofy budowlane; zniszczenia budynków mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, dróg, torów kolejowych, urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych; bezpowrotne straty dorobku kultury narodowej; zniszczenia upraw rolnych i lasów; zniszczenie ekosystemów leśnych; zakłócenia w komunikacji, zakłócenia w dostawach energii elektrycznej i telekomunikacji; straty wśród zwierząt hodowlanych i wolno Ŝyjących; uwolnienie substancji niebezpiecznych w zakładach produkcyjnych; degradacja środowiska naturalnego oraz naruszenie stosunków wodnych; utrata miejsc pracy; straty w mieniu prywatnym i publicznym. HURAGANY, WICHURY, TRĄBY POWIETRZNE Charakterystyka zagroŝenia: Silne wiatry związane są z przemieszczaniem się głębokich niŝy znad Atlantyku i formującym się duŝym gradientem ciśnienia, występują najczęściej wiosną i późną jesienią. Ocena skutków, co do wartości ryzyka zagroŝenia średnie. MoŜliwe skutki: zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi; zerwania linii wysokiego napięcia i powstanie przerw w dostawach energii elektrycznej; powstanie wiatrołomów na drogach i uniemoŝliwienie przejazdu; przerwy w kursowaniu pociągów, autobusów; zniszczenia upraw; awarie w zakładach pracy związane z uszkodzeniami urządzeń powodowanych przez wiatr; utrudnienia w organizacji działań ratowniczych ze względu na trudności w dojazdach do rejonów poraŝenia spowodowane wiatrołomami; uszkodzenia budynków, szczególnie poszycia dachowego w obiektach zabytkowych wykonanych z drewna (stare drewniane kościoły, cerkwie); katastrofy budowlane; 7

8 POWÓDŹ Charakterystyka zagroŝenia: Powódź - rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagroŝenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. MoŜliwe skutki: moŝliwe straty materialne, szczególnie w infrastrukturze; zalane grunty uprawowe; zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń i obiektów hydrotechnicznych; moŝliwość wystąpienia plagi owadów i gryzoni; Główne rzeki płynące przez gminę mają swój początek na terenach nizinnych, nie występuje więc zjawisko nagłych i skumulowanych spłynięć ogromnych mas wody, jak to ma miejsce przy rzekach górskich. Rzeki płyną naturalnymi korytami. Na terenach nizinnych spływ wód opadowych po powierzchni jest bardzo ograniczony, a w okresie letnim większość wód opadowych dostaje się do rzek poprzez infiltrację, przy czym duŝa ilość wody wyparowuje do atmosfery. EKSTREMALNE TEMPERATURY-SILNE MROZY Charakterystyka zagroŝenia: Nagłe ataki mrozu, mogą sparaliŝować Ŝycie poprzez izolację całych osiedli lub gospodarstw domowych, brak dostawy wody, gazu, energii elektrycznej oraz brak funkcjonowania transportu kołowego, kolejowego itp., to podstawowe kryteria wpływające na funkcjonowanie społeczności. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe silny mróz występuje wówczas, gdy temperatura powietrza spadnie poniŝej -20 C. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. Skutki mrozów: zgony szczególnie wśród bezdomnych w wyniku przechłodzenia organizmu; utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności (konieczność zamykania niektórych obiektów np. szkół); awarie: magistrali ciepłowniczych, wodociągowych, sieci kanalizacyjnej i linii przesyłowych wysokiego napięcia paraliŝ Ŝycia w miastach; przerwy w dostawach: wody, energii elektrycznej i ciepła; obniŝenie stanu sanitarno higienicznego w przypadku braku wody; awarie w oczyszczalniach ścieków, mogące powodować katastrofę ekologiczną; gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, groźba powstania poŝarów z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas dogrzewania pomieszczeń mieszkalnych; zaczadzenia ludzi związane z niewłaściwym stanem instalacji wentylacyjnej oraz niesprawnością pieców, kominów; zlodowacenie nawierzchni dróg, niszczenie nawierzchni w wyniku duŝych zmian temperatury; zamarzanie wody w niezabezpieczonych przewodach i zbiornikach; EKSTREMALNE TEMPERATURY - SUSZE Charakterystyka zagroŝenia: Zjawisko suszy, czyli braku wody na określonych obszarach jest bardzo niebezpieczne ze względu na moŝliwość występowania na duŝym obszarze lub przez długi czas. MoŜe ona 8

9 powodować duŝe szkody pod względem ekonomicznym i społecznym. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Skutki upałów i suszy: upały mogą spowodować uszkodzenia nawierzchni dróg wykonanych z masy mineralno bitumicznej i szlaków kolejowych (wypaczenia szyn), co w konsekwencji moŝe doprowadzić do katastrof komunikacyjnych; przesuszenie gleby i straty w rolnictwie; niski poziom wód w ciekach wodnych, do których odprowadza się ścieki, moŝe spowodować wysokie skaŝenie środowiska; obniŝenie poziomu wód podziemnych i brak wody w studniach przydomowych; wysokie temperatury powodują wysuszenie ściółki leśnej, co zwiększa groźbę poŝaru; wielkoobszarowe poŝary lasów, które powodują olbrzymie straty materialne, katastrofę ekologiczną oraz utrudnienia w korzystaniu z dróg w kompleksach leśnych; niski poziom lustra wody w rzekach będzie ograniczał moŝliwość wykorzystania jej do celów gaśniczych; awarie zasilania w energię elektryczną związane ze zwiększonym poborem prądu; koszty organizacji dowozu wody do miejscowości, gdzie jej brakuje; powstanie i utrzymywanie się smogu w miastach. INTENSYWNE OPADY: ŚNIEGU, NAWALNEGO DESZCZU, GRADU Charakterystyka zagroŝenia intensywny opad śniegu: Intensywne opady śniegu stwarzają zagroŝenie, kiedy nagle tworzy się co najmniej 3 cm warstwa śniegu. Charakterystyka zagroŝenia - nawalny deszcz: Nawalny deszcz moŝe wystąpić na terenie całego powiatu. SłuŜby i społeczeństwo zostaną uprzedzone o tym zagroŝeniu. Deszczowi mogą towarzyszyć burze i silne wiatry. Charakterystyka zagroŝenia - gradobicie: Grad jest opadem atmosferycznym, składającym się z bryłek lodu, o średnicy 0,5 5 cm, niekiedy większych. Skutki intensywnych opadów śniegu: zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia pasaŝerów pojazdów autobusów i pociągów osobowych, które utknęły w zaspach; utrudnienia komunikacyjne: na drogach, szlakach kolejowych, związane zarówno z zaspami śnieŝnymi jak i ze znacznym ograniczeniem widzialności; utrudnienia w działaniu słuŝb ratowniczych związane z utrudnieniami dojazdu do miejsc wystąpienia zdarzenia; wzrost liczby wypadków na szlakach komunikacyjnych, w tym z udziałem pieszych; katastrofa budowlana spowodowana zawaleniem się obiektu (dachu) pod wpływem cięŝaru śniegu i lodu; uniemoŝliwienie dotarcia do miejscowości powodujące zagroŝenie dla egzystencji ludności ze względu na ograniczone moŝliwości dostępu do ośrodka zdrowia i dostaw Ŝywności; zerwanie linii wysokiego napięcia pod cięŝarem śniegu i powstanie przerw w zaopatrzeniu społeczeństwa w energię elektryczną. Skutki nawalnego deszczu: powodzie; podtopienia terenu, w tym domów, piwnic, łąk i upraw; zakłócenia w komunikacji spowodowane podtopieniami odcinków dróg; torowisk przebiegających w obniŝeniach terenu np. pod wiaduktami; 9

10 straty materialne; zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi, którzy znaleźli się na terenie; wystąpienie wysokiego poziomu wody. Skutki gradobicia: zagroŝenie dla zdrowia ludzi i zwierząt; straty w uprawach rolnych: na polach i w sadach; uszkodzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych; zniszczenia środków transportowych. TRZĘSIENIE ZIEMI Charakterystyka zagroŝenia: Polska naleŝy do krajów o niskiej naturalnej sejsmiczności. Na przestrzeni nieco ponad tysiąca lat odnotowano około 90 doniesień o wstrząsach. Były to jednak zjawiska nieduŝe, skutkujące umiarkowanymi uszkodzeniami budowli w skali nieprzekraczającej VIII stopnia skali intensywności. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. MoŜliwe skutki: zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi oraz zwierząt; moŝliwość wystąpienia paniki wśród ludności oraz lekko rannych; uszkodzenia konstrukcji budynków; część wysokich budynków doznaje pęknięć ścian, niektóre budynki posiadają uszkodzenia a stare budynki mogą się zawalić; uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej; uszkodzenia linii wysokiego i średniego napięcia wywołującego przerwy w dostawach energii elektrycznej; uszkodzenia lub zniszczenia rurociągów paliwowych i gazowych; uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury kolejowej i drogowej, moŝliwość wystąpienia katastrof komunikacyjnych. SKAśENIA CHEMICZNE Charakterystyka zagroŝenia: Skutki ewentualnego uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska związane są z przedostaniem się tej substancji do gleby, wód powierzchniowych i gruntowych oraz bezpośredniego zniszczenia roślinności i zdewastowania gleby w miejscu uwolnienia substancji. Skala zagroŝenia związana jest z ilością i właściwościami substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w przemyśle oraz transportowanych drogami, koleją i rurociągami. Potencjalnie największe zagroŝenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi, jak i teŝ stanu środowiska przyrodniczego, mogą wywołać awarie i katastrofy chemiczno-ekologiczne. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. MoŜliwe skutki: zanieczyszczenie terenu, wody i powietrza; groźba zatruć ludzi i zwierząt; wielkość i trwałość skaŝenia chemicznego zaleŝy od ilości i rodzaju uŝytego środka trującego bądź przedostających się do środowiska szkodliwych zanieczyszczeń przemysłowych, ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności powietrza i gleby, prędkości wiatru), a takŝe od rodzaju skaŝonej powierzchni (nasiąkliwa czy nienasiąkliwa); 10

11 ZDARZENIA RADIACYJNE Charakterystyka zagroŝenia: Zgodnie z zapisami ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r., zdarzenie radiacyjne powodujące zagroŝenie publiczne to zdarzenie, które powstało na terenie jednostki organizacyjnej albo poza nią w czasie prowadzenia prac w terenie lub w czasie transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, a zasięg jego skutków przekracza lub moŝe przekroczyć obszar jednego województwa. Jednocześnie, kaŝde zdarzenie radiacyjne zaistniałe na terenie kraju lub poza jego granicami, którego zasięg skutków przekracza granice RP, stanowi zdarzenie powodujące zagroŝenie publiczne o zasięgu krajowym. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Biorąc pod uwagę awarie w obiektach energetyki jądrowej na całym świecie, moŝna stwierdzić, iŝ ewentualne zdarzenia tego typu stanowić będą niewielkie zagroŝenie dla Polski. Na dotkniętych skaŝeniem obszarach naleŝało będzie ograniczyć działania do profilaktycznego podania preparatów jodowych oraz kontroli radiologicznej. Znacznie powaŝniejsze w skutkach, (choć mało prawdopodobne ze względu na stosowane środki zabezpieczeń) mogłoby okazać się celowe zniszczenie reaktora w wyniku działań terrorystycznych. W przypadku takim zaistnieć mogłaby konieczność czasowej ewakuacji ludności z obszarów objętych skaŝeniem o najwyŝszym poziomie promieniowania oraz wykonanie dekontaminacji terenu i infrastruktury. EPIZOOTIE Charakterystyka zagroŝenia: Choroby zakaźne mogące wywołać epizootie stanowią powaŝne zagroŝenie poniewaŝ: niektóre jednostki chorobowe mogą wywołać zakaŝenia u ludzi; mogą spowodować znaczne straty ekonomiczne. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Potencjalnie choroby zakaźne zwierząt mogą spowodować: naraŝenie zdrowia i Ŝycia ludzi oraz innych zwierząt; koszty wycofania z handlu i utylizacji zakaŝonej j Ŝywności; utrudnienia w zaopatrzeniu ludności w przetwory mięsne; koszty realizacji przedsięwzięć przeciwepizootycznych (maty nasiąknięte środkami dezynfekcyjnymi, tablice informujące o zagroŝeniu); ograniczenia w ruchu osobowym; wprowadzenie zakazu organizowania: spędów, targów, wystaw zwierząt, polowań i odłowów; wprowadzenie zakazu obrotu towarami, zwłokami zwierzęcymi, surowcami i produktami rolnymi, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej; koszty likwidacji stad, wśród których wykryto chore zwierzęta. EPIDEMIE Charakterystyka zagroŝenia: Epidemia to wystąpienie na danym obszarze zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niŝ w poprzedzającym okresie lub nagłe wystąpienie chorób zakaźnych wcześniej niewystępujących. ZagroŜenia mają charakter globalny, najczęściej wynikający z sytuacji epidemiologicznej kraju tendencji wyrównawczych epidemii. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Skutki epidemii: dezorganizacja funkcjonowania lokalnych społeczności, włącznie z ograniczeniem swobód obywatelskich; 11

12 dodatkowe wydatki związane z: zakupem szczepionek dla dzieci i osób z grupy ryzyka, zorganizowaniem warunków izolacji lub kwarantanny; konieczność hospitalizacji duŝej liczby pacjentów w przypadku epidemii chorób zakaźnych wymagających leczenia szpitalnego; konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny poprzez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposaŝenia oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; czasowe ograniczenie w ruchu osobowym; czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy; czasowe trudności w dostawie mediów (wody, prądu, gazu oraz ciepła); czasowe trudności w zaopatrzeniu ludności w podstawowe artykuły oraz leki; wprowadzenie zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludzkich; konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeŝeli wykonanie ich wiąŝe się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych; konieczność wprowadzenia określonych szczepień ochronnych; konieczność udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych. KATASTROFA BUDOWLANA Charakterystyka zagroŝenia: Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części takŝe konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu. ZagroŜenia związane z katastrofami budowlanymi, dotyczyć mogą tak budownictwa mieszkalnego (jedno i wielorodzinnego) jak i przemysłowego. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki katastrofy budowlanej: zagroŝenie dla zdrowia i Ŝycia ludności przebywających w obiekcie, w którym wystąpiła katastrofa lub w jego pobliŝu; zniszczenia budynków uŝyteczności publicznej i domów mieszkaniowych; uszkodzenia wału przeciwpowodziowego; duŝe straty materialne; poŝar lub skaŝenia chemiczne w wyniku uszkodzenia urządzeń zawierających niebezpieczne substancje. KATASTROFA DROGOWA Charakterystyka zagroŝenia Wzrost liczby środków transportowych przy tej samej długości dróg powoduje zwiększenie zagroŝenia bezpieczeństwa. Problemem pogłębiającym zagroŝenie w transporcie drogowym jest wzmoŝony ruch tranzytowy i turystyczny, szczególnie w sezonie letnim. Najgroźniejsze są kolizje z udziałem autobusów ze względu na moŝliwość wystąpienia duŝej ilości poszkodowanych. Na terenie powiatu białostockiego do wypadków przyczynia się takŝe duŝa ilość skrzyŝowań dróg i niestrzeŝone przejazdy kolejowe. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. Skutki katastrofy: ofiary śmiertelne i ranni; duŝe straty materialne; przyczynienie się do kolejnej katastrofy drogowej; 12

13 nieprzejezdność dróg lub czasowe zakłócenia w ruchu drogowym powodujące utrudnienia w dotarciu na miejsce zdarzenia zadysponowanych słuŝb (pogotowia ratunkowego, PSP, Policji); poŝary: pojazdów, obszarów leśnych, budynków połoŝonych przy szlakach; zanieczyszczenie środowiska w wyniku wycieku paliwa; straty i zakłócenia w ruchu kolejowym w przypadku wystąpienia katastrofy na przejeździe kolejowym. KATASTROFA KOLEJOWA Charakterystyka zagroŝenia: Katastrofa kolejowa stanowi zagroŝenie dla Ŝycia, zdrowia, mienia duŝej wartości i środowiska naturalnego na znacznym obszarze. Mogą mieć miejsce katastrofy kolejowe w ruchu pasaŝerskim, towarowym i towarowym połączonym z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. Skutki zagroŝenia: niebezpieczeństwo dla Ŝycia i zdrowia ludzi; skaŝenie powierzchni ziemi i wód gruntowych; skaŝenie powietrza, konieczność ewakuacji ludzi; zniszczenie mienia znacznej wartości; powstanie poŝaru: taboru, budynków, obszarów leśnych; czasowe zakłócenia w ruchu kolejowym; zniszczenie infrastruktury kolejowej; KATASTROFA LOTNICZA Charakterystyka zagroŝenia: Katastrofa w ruchu powietrznym jest zaskakującym, tragicznym zdarzeniem z udziałem środków transportu lotniczego, w trakcie ich lotu lub postoju na lotnisku. Największe zagroŝenie w lotnictwie występuje wokół lotnisk (na podejściach do lądowania i startu) i w korytarzach powietrznych. Nie posiadamy lotnisk obsługujących stały ruch lotniczy krajowy jak i międzynarodowy. JednakŜe przez powiat przebiega 2 korytarze powietrzne, co moŝe stanowić zagroŝenie katastrofą wywołaną upadkiem samolotu na ziemię. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zagroŝenia: ofiary śmiertelne i ranni; straty materialne; skaŝenie ziemi i wód gruntowych; poŝar. ZAKŁÓCENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Charakterystyka zagroŝenia: Głównymi zdarzeniami zakłócającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny są naruszanie porządku podczas imprez masowych oraz protesty społeczne. Na terenie powiatu białostockiego odbywa się wiele imprez masowych, jak równieŝ mecze piłkarskie niŝszych lig rozgrywkowych, niekwalifikowanych, jako imprezy masowe w czasie, których moŝe dojść do wystąpienia zakłócenia ładu i porządku publicznego w duŝych rozmiarach z uwagi na udział w nich pseudokibiców. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zakłócania: zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia osób protestujących oraz osób postronnych; nielegalne strajki oraz zgromadzenia; 13

14 zakłócenia w świadczeniu usług medycznych; okupacja obiektów uŝyteczności publicznej; niszczenie mienia publicznego i prywatnego; blokady dróg, torowisk; zakłócanie przebiegu imprez sportowych przez pseudokibiców; zakłócanie porządku publicznego na terenie dworców kolejowych i w środkach komunikacji przez pseudokibiców przyjeŝdŝających na mecze; zakłócanie przebiegu imprez artystycznych i rozrywkowych przez grupy młodzieŝy naleŝącej do róŝnych subkultur, a takŝe bójki uliczne przez nie wywoływane; duŝe straty materialne; trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu; zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu lokalnych społeczności; odwoływanie imprez. TERRORYZM Charakterystyka zagroŝenia: Terroryzm jest formą działalności ugrupowań ekstremistycznych, które za pomocą zabójstw, zagroŝeń śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników, uprowadzeń samolotów i innych środków - potępionych przez społeczność międzynarodową usiłują zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła lub wymusić na rządach państw określone ustępstwa albo świadczenia na swoją korzyść. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zagroŝenia: duŝa ilość zabitych i rannych; duŝe straty materialne; zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego; utrudnienia dla funkcjonowania transportu, w tym ratowniczego; zakłócenia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności spowodowane przerwami w dostawach wody, gazu i energii elektrycznej. MASOWE MIGRACJE Charakterystyka zagroŝenia: Istnieje duŝe prawdopodobieństwo, Ŝe w następstwie niekorzystnego rozwoju sytuacji geopolitycznej, gospodarczej lub teŝ zaistnienia kataklizmu w Europie Wschodniej i Środkowej, ludność państw znajdujących się w tym regionie zacznie masowo przemieszczać się w kierunku północno zachodnim. Liczbę tej ludności szacuje się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób. Znaczna część tej liczby będzie usiłowała przedostać się w róŝny sposób na terytorium Polski, zarówno przez przejścia graniczne, jak i poza nimi, wykorzystując do tego celu zorganizowane kanały, jak równieŝ w sposób Ŝywiołowy w miejscach dogodnych do przekroczenia granicy państwowej. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Skutki zagroŝenia: wzrost działalności przestępczej; moŝliwość przenikania osób zaangaŝowanych w działalność terrorystyczną; zagroŝenie epidemiologiczne; wzrost szarej strefy; obciąŝenia budŝetowe z tytułu pomocy socjalnej i procedur administracyjnych związanych z wydaleniem migrantów; moŝliwość zakłócenia porządku publicznego, organizowanie demonstracji; moŝliwość organizowania nielegalnych wieców i głodówek. 14

15 ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH GAZU Charakterystyka zagroŝenia: Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego jest uzaleŝnione od wielu czynników. Do najistotniejszych naleŝą: stopień dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego; pojemności magazynowe gazu ziemnego; stan techniczny i funkcjonalność systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego gazu ziemnego; poziom wydobycia gazu ziemnego; kontrolę właścicielską państwa nad kluczową infrastrukturą systemu gazowego; jakość regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, w tym mechanizmów i procedur antykryzysowych; politykę państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Gmina Nowe Piekuty nie jest zgazyfikowana, aczkolwiek przez jej północną część przebiega nitka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zakłóceń w dostawach gazu: natychmiastowy negatywny wpływ na komfort Ŝycia; brak ogrzewania domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych; zakłócenia w sektorach uzaleŝnionych od zaopatrzenia w gaz (zakłady przemysłu rolnospoŝywczego, wytwarzania mas bitumicznych, przemysłu elektrotechnicznego); całkowite przerwanie zaopatrywania związane jest z koniecznością ponownego napełnienia sieci co moŝe spowodować utratę usługi na okres do kilkunastu dni (efekt pośredni); niebezpieczna sytuacja dla infrastruktury krytycznej stosującej gaz (ziemny) do produkcji wytwórczej lub do produkcji ciepła uŝywanego w procesach technologicznych; niebezpieczeństwo dla Ŝycia i zdrowia ludzi (zwłaszcza podczas wybuchów); zniszczenie mienia znacznej wartości; zakłócenia produkcji w zakładach przemysłowych; czasowe zakłócenia w dostawie gazu do gospodarstw domowych; problemy z ogrzewaniem budynków uŝyteczności publicznej z wykorzystaniem gazu ziemnego; zagroŝenie dla środowiska. ZAKŁÓCENIA W ZAOPATRZENIU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Charakterystyka zagroŝenia: Ograniczenie dostaw energii elektrycznej jest jednym z najwaŝniejszych i najbardziej niebezpiecznych zagroŝeń. Implikuje ono szereg niekorzystnych, trudnych do opanowania, następujących po sobie zdarzeń. Awarie sieci elektroenergetycznej to nagłe zdarzenia spowodowane: samoistnymi uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich i zwierząt (tj. ptaki, bobry, kuny), oddziaływaniem czynników pogodowych, powodujące lokalnie zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej moŝna podzielić na: zakłócenia i awarie lokalnej sieci elektroenergetycznej wyłączenie (krótkie lub długie) odcinków sieci powodowane działaniem automatyki zabezpieczeniowej w wyniku wykrycia zakłócenia spowodowanego czynnikiem atmosferycznym (np. uderzenie pioruna), działaniem osób trzecich lub zwierząt, uszkodzenie elementu sieci. 15

16 zmasowane awarie (masowe) sieci elektroenergetycznej - awarie sieciowe spowodowane głównie czynnikami pogodowymi występującymi w duŝym nasileniu (klęskami Ŝywiołowymi), powodujące powaŝne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej na większych obszarach. rozległa awaria systemowa blackout, rozpadnięcie się systemu elektro-energetycznego kraju lub znacznego jego obszaru brak moŝliwości dostaw energii dla jej odbiorców. deficyt mocy to ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych w krajowych elektrowniach systemowych lub wynikające z ograniczonych zdolności przesyłowych. Przez teren gminy Nowe Piekuty przebiegają trakcje elektroenergetyczne średniego (15 kv) i wysokiego napięcia (400 kv) o łącznej długości 21 km. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Skutki ograniczenia w dostawach energii elektrycznej: Ograniczenie dostaw energii elektrycznej jest to sytuacja destrukcyjna powodująca wstrzymanie działalności infrastruktury krytycznej. Dotyczy to w szczególności sytuacji kiedy wewnętrzne systemy i urządzenia podtrzymujące dostarczanie energii elektrycznej nie dają gwarancji funkcjonowania infrastruktury krytycznej w pełnym zakresie. natychmiastowy negatywny wpływ na komfort Ŝycia; brak rezerw Ŝywności; znaczące oddziaływanie na PKB (brak zasilania wszystkich zakładów przemysłowych, wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach); trudności w transporcie materiałów koleją; częściowy paraliŝ funkcjonowania społeczeństwa: zakłócenia transportu miejskiego, brak sygnalizacji świetlnej i w konsekwencji korki; niezadowolenie społeczne; nieczynne oddziały banków oraz bankomaty; zamknięcie większości podmiotów w tym sklepów do czasu wydania rozporządzenia pozwalającego na obrót pozafiskalny; zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej (przepompownie ścieków, wody pitnej oraz stacje uzdatniania wody); konieczność uruchomienia rezerwowych źródeł zasilania, które nie pokryją całego zapotrzebowania nawet tam gdzie są zainstalowane; moŝliwe zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń hydrotechnicznych; zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemy teleinformatycznych, systemów finansowych; moŝliwość śmierci osób starszych i niepełnosprawnych w wyniku braku podtrzymania działania urządzeń medycznych; zagroŝenie przestępczością; duŝe straty poprzez oddziaływanie wtórne (np. zalanie ściekami); moŝliwe zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń hydrotechnicznych; zakłócenie funkcjonowania lokalnych społeczności w wyniku przerw w dostawach energii elektrycznej (brak oświetlenia ulic i groźba wypadków); zatrzymanie procesów technologicznych, przerwanie dostaw wody, zatrzymanie pracy przepompowni i powstanie groźby powodzi, przerwy w kursowaniu pociągów elektrycznych; duŝe straty materialne w infrastrukturze technicznej energetyki i wysokie koszty ich usunięcia; trudności w prowadzeniu działań ratowniczych; wyłączenie systemów ochrony obiektów; 16

17 utrudniona ochrona cennych dóbr materialnych w związku z wyłączeniem urządzeń alarmowo/zabezpieczających; zakłócenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych (banków-bankomaty, terminale płatnicze; organów administracji publicznej. ZAKŁÓCENIA W ZAOPATRZENIU W CIEPŁO Charakterystyka zagroŝenia: Awaria sieci ciepłowniczej to sytuacja, podczas której następuje nieplanowana długotrwała (co najmniej 8h) przerwa w dostawach ciepła. Szczególnie groźne skutki awarii mają miejsce podczas silnych mrozów. Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występuje typowa sieć ciepłownicza, budynki ogrzewane są lokalnymi instalacjami grzewczymi. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki ograniczenia w dostawie ciepła: znaczny dyskomfort dla ludności, szczególnie w szpitalach, domach opieki społecznej, Ŝłobkach, szkołach i przedszkolach. moŝliwość wystąpienia zakłóceń lub konieczność wstrzymania funkcjonowania niektórych przedsiębiorstw w okresie wprowadzonych ograniczeń w zaopatrzeniu w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej; moŝe negatywnie wpłynąć na urządzenia i instalacje infrastruktury krytycznej, których sprawne funkcjonowanie uzaleŝnione jest od utrzymania stałej dodatniej temperatury powietrza w ich otoczeniu. Ograniczenie dostaw ciepła moŝe powodować dyskomfort załóg pracowniczych. zakłócenia produkcji w zakładach przemysłowych; wzrost zachorowań, szczególnie w okresie jesieni, zimy i wiosny; problemy z ogrzewaniem budynków uŝyteczności publicznej i ograniczenie moŝliwości ich funkcjonowania a zwłaszcza: placówek słuŝby zdrowia, placówek oświatowych i wychowawczych, domów pomocy społecznej, urzędów administracji publicznej; podmycie (wypłukanie gruntu) pod jezdniami i chodnikami w miejscach przebiegu sieci; niebezpieczeństwo dla zdrowia i Ŝycia ludzi w wyniku poparzenia (zwłaszcza zimą); zniszczenie mienia znacznej wartości. ZAKŁÓCENIA W ZAOPATRZENIU W PALIWA Charakterystyka zagroŝenia: Podstawowym elementem bezpieczeństwa rynku paliwowego w Polsce są stabilne źródła dostaw surowca (ropy naftowej), odpowiedni poziom rozwoju firm naftowych zapewniający ciągłość zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe oraz bezpieczny poziom zapasów ropy naftowej i paliw ciekłych. Głównym zagroŝeniem dla bezpieczeństwa energetycznego w sektorze naftowym w Polsce jest wysokie uzaleŝnienie od dostaw ropy naftowej z zagranicy i niewielki stopień dywersyfikacji źródeł dostaw. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki ograniczenia w dostawie paliw płynnych: natychmiastowy negatywny wpływ na komfort Ŝycia. duŝe zakłócenia w funkcjonowaniu całej gospodarki (moŝliwa konieczność wstrzymania funkcjonowania niektórych sektorów gospodarczych); negatywny bezpośredni wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej związanej między innymi z transportem i komunikacją, ratownictwem, zaopatrzeniem w Ŝywność oraz zapewnieniem ciągłości działania administracji publicznej; moŝliwa konieczność wprowadzenia systemu reglamentacji paliw płynnych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, co wywoła natychmiastowe zjawiska patologiczne: np. spekulacje; 17

18 ZAKŁÓCENIA W ZAOPATRZENIU W WODĘ Charakterystyka zagroŝenia: Awaria zasilania w wodę moŝe powstać w wyniku zakłócenia funkcjonowania ujęć wody lub magistrali i rurociągów. Przerwy w dostawach wody dla ludności oraz zakładów pracy mogą spowodować dodatkowe zagroŝenia (brak wody do gaszenia poŝaru, pogorszenie stanu sanitarno-epidemiologicznego). Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zagroŝenia: zagroŝenie zdrowia w wyniku pogorszenia się sytuacji sanitarno-epidemiologicznej; negatywny wpływ na sytuację sanitarno-epidemiologiczną; moŝe mieć negatywny wpływ na infrastrukturę krytyczną która wykorzystuje wodę do celów produkcyjnych, dotyczy to w szczególności wody dostarczanej z zewnątrz przez innych operatorów; zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia ludności; konieczność zorganizowania awaryjnego dowoŝenia wody; trudności w gaszeniu poŝarów z uŝyciem wody; obniŝenie stanu sanitarno - higienicznego w dzielnicach pozbawionych wody przez dłuŝszy czas; wypływająca z uszkodzonego wodociągu woda moŝe zniszczyć lub uszkodzić odcinek drogi i wyłączyć go z ruchu; katastrofy ekologiczne spowodowane awariami w oczyszczalniach ścieków (uwolnienie się chloru); duŝe straty materialne. ZAKŁÓCENIA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI I SIECI TELEINFORMATYCZNYCH Charakterystyka zagroŝenia: Systemy łączności, zarówno łączności przewodowej jak i bezprzewodowej, w zdecydowanej większości budowane są w oparciu o sieci prywatnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (ok. 7 tys. podmiotów). Nie mają obowiązku informowania stosownych urzędów państwowych (np. UKE), o szczegółowych planach związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci oraz wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania technologiach i urządzeniach. Brak więc szczegółowych danych o rozmieszczeniu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, wykorzystywanym oprogramowaniu i sprzęcie teleinformatycznym, co powoduje Ŝe ocena zagroŝenia awariami systemów łączności jest znacznie utrudniona. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zakłóceń w systemie łączności: pośrednio wpływ na zdrowie ze względu na utrudnienia w dostępie do świadczeń lekarskich wynikające z zakłóceń w finansowaniu słuŝby zdrowia przez NFZ; brak łączności moŝe ograniczać otrzymywanie i przekazywanie informacji potrzebnych do bieŝącego funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Niektóre obiekty infrastruktury krytycznej mogą zaprzestać swej działalności w sytuacji braku połączeń telefonicznych lub internetowych; skutki dla gospodarki kraju uzaleŝnione są od skali zjawiska; przy duŝej skali zjawiska znaczny wpływ na PKB (znaczne straty poszczególnych przedsiębiorstw); zagroŝenia w prawidłowym funkcjonowaniu informatycznego systemu obsługi budŝetu państwa "TREZOR i w konsekwencji wstrzymanie przekazywania środków finansowych przez MF do województwa; 18

19 zakłócenie działania Krajowego Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Europejskich-uniemoŜliwienie certyfikacji środków pomocowych przeznaczonych na programy gospodarcze i infrastrukturalne; zakłócenie lub spowolnienie procesów wdraŝania i rozliczania wydatkowania funduszy pomocowych; zablokowanie dopływu środków na kluczowe inwestycje; brak dostępu do danych niezbędnych do pracy słuŝb bezpieczeństwa i porządku publicznego; funkcjonowania sytemu "OPAL" - utrudniony obieg informacji pomiędzy jednostkami podległymi i nadzorowanym przez MSWiA w sytuacjach kryzysowych; brak moŝliwości odprawy na granicy -wstrzymanie odpraw granicznych pasaŝerów, transportów, straty firm, których działalność jest uzaleŝniona od działania przejść granicznych np. firmy transportowe); zakłócenia w funkcjonowaniu Centralnej Bazy Danych Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS - zakłócenia w finansach OFE, zakłócenia w finansowaniu słuŝby zdrowia przez NFZ, zmniejszenie siły nabywczej świadczeniobiorców; brak funkcjonowania numerów alarmowych i w konsekwencji brak moŝliwości kontaktu ze słuŝbami ratunkowymi; długotrwała awaria systemu bankomatowego i transakcji bezgotówkowych i w konsekwencji brak moŝliwości zakupu produktów, paliw, wypłaty pieniędzy, brak moŝliwości prowadzenia rozliczeń przedsiębiorców; brak funkcjonowania sieci ruchomych, zakłócenia w działaniu sieci radiowej, systemów energetycznych, wodociągowych; zakłócenia w transporcie w tym brak moŝliwości sterowania ruchem pociągów; moŝliwość przejęcia kontroli lub podmiany mediów elektronicznych; moŝliwość utraty zasobów danych instytucji; brak funkcjonowania Systemu Informacyjnego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kontroli; moŝliwe istotne zakłócenia systemów infrastruktury krytycznej lub ich części, zaleŝnych od ciągłości usług telekomunikacyjnych; zakłócenia mogą dotyczyć wszystkich sektorów infrastruktury krytycznej oraz automatycznych systemów kierowania i przekazywania informacji; brak funkcjonowania systemu ewidencji państwowych - brak dostępu do danych niezbędnych do właściwego funkcjonowania słuŝb i administracji państwowej; moŝliwość znacznych zniszczeń w przypadku awarii systemów ochrony zbiorników chemicznych, systemów ochrony przeciwpowodziowej itp. 19

20 Analiza zagrożeń występujących na terenie powiatu wysokomazowieckiego wraz z ryzykiem (prawdopodobieństwem) ich wystąpienia LEGENDA: Z zagrożenie: X - występuje zagrożenie; - nie występuje zagrożenie. R ryzyko (prawdopodobieństwo) wystąpienia zagrożenia: D duże; S średnie; N niskie. Gminy RYZYKO ZAGROŻENIA W POWIECIE Zagrożenie Ciechanowiec Czyżew Kobylin Borzymy Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R X D POŻAR X D X D X D X D X D X D X D X D X D X S HURAGAN, WICHURA X S X S X S X S X S X S X S X S X S X N POWÓDŹ X S X N X N X N X N X N X N X N X N X D SILNE MROZY X D X S X S X S X S X S X D X D X D X S SUSZE X S X S X S X S X S X S X S X S X S INTENSYWNE OPADY X S ATMOSFERYCZNE X S X S X S X S X S X S X S X S X S X N TRZĘSIENIE ZIEMI X N X N X N X N X N X N X N X N X N X D SKAŻENIE CHEMICZNE X D X D X D X S X D X S X D X D X D X S ZDARZENIE RADIACYJNE X S X S X S X S X S X S X S X S X S X S EPIZOOTIE X S X S X S X S X S X S X S X S X S X S EPIDEMIE X S X S X S X S X S X S X S X S X S X N TERRORYZM X N X N X N X N X N X N X N X N X N Kulesze Kościelne Klukowo Nowe Piekuty Sokoły Szepietowo Wysokie Mazowieckie X N KATASTROFA BUDOWLANA X N X N X N X N X N X N X N X N X N 20

21 [ Gminy RYZYKO ZAGROŻENIA W POWIECIE Z R Zagrożenie X D KATASTROFA DROGOWA X D KATASTROFA KOLEJOWA X N KATASTROFA LOTNICZA ZAKŁÓCENIA BEZP. I X N PORZĄDKU PUBL. MASOWE X S MIGRACJE X N ZAKŁÓCENIA W DOST. GAZU ZAKŁÓCENIA W ZAOP. X S W EN. ELEKTR. X N ZAKŁÓCENIA W ZAOP. W CIEPŁO X N ZAKŁÓCENIA W ZAOP. W PALIWA X N ZAKŁÓCENIA W ZAOP. W WODĘ ZAKŁÓCENIA W SYST. X N ŁĄCZ. I SIECI TELEINF. Ciechanowiec Czyżew Kobylin Borzymy Kulesze Kościelne Klukowo Nowe Piekuty Sokoły Szepietowo Wysokie Mazowieckie Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R X D X D X D X D X D X D X D X D X D X - X D X N X N X - X D X D X D X - X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X S X S X N X N X N X N X S X S X S X N X N X N X N X N X N X N X N X N X S X S X S X S X S X S X S X S X S X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N 21

22 MAPY ZAGROŻEŃ 22

23 23

24 ZAGROŻENIA POŻAROWE KOMPLEKSÓW LEŚNYCH /OBSZARY PARKÓW NARODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH/ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 24

25 Obszary parków narodowych i krajobrazowych na terenie województwa podlaskiego (źródło: WIOŚ w Białymstoku) 25

26 ZAGROŻENIA NA DROGACH /SCHEMAT SIECI DRÓG/ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 26

27 ZAGROŻENIA NA LINIACH KOLEJOWYCH /SCHEMAT SIECI KOLEJOWEJ/ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM - sieć linii kolejowych w woj. podlaskim 27

28 OBIEKTY JĄDROWE W POBLIŻU GRANIC POLSKI Stan na dzień 31 grudnia 2010r. Gdańs k Suwałk i Olszty n Szczeci n Bydgoszc z Białysto k Włocławe k ZASIĘG ODDZIŁYWANIA ELEKTROWNI JĄDROWYCH Elektrownia Ignalino... Elektrownia Równe ---- Elektrownia Chmielnicki ---- Elektrownia Bohunice ---- Elektrownia Dukowany _._._ Elektrownia Czarnobyl Poznań Wrocła w Częstochow a WARSZA WA Łód ź Kielc e Krakó w Świer k Rzeszó w Lubli n 28

29 ZAGROŻENIA KATASTROFĄ BUDOWLANĄ OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM JAZ I ŚLUZA NA RZECE NETTA W AUGUSTOWIE ZBIORNIK WODNY W SUWAŁKACH SUCHA RZEKA, JEZIORO SERWY ZBIORNIK WODNY W RAJGRODZIE ZBIORNIK WODNY SOKÓŁKA ZBIORNIK WODNY I STAWY W BIAŁYMSTOKU ZBIORNIK WODNY STAWISKI ZBIORNIK WODNY W ZAMBROWIE ZBIORNIK WODNY SIEMIANÓWKA ZBIORNIK WODNY W CIECHANOWCU ZBIORNIK WODNY SIEMIATYCZE 29

30 ZAGROŻENIA KATASTROFĄ BUDOWLANĄ OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM POWIAT SUWALSKI 4 MIASTO SUWALSKI 63 POWIAT AUGUSTOWSKI 11 POWIAT SEJNEŃSKI 2 POWIAT GRAJEWSKI 21 POWIAT SOKÓLSKI 18 POWIAT KOLNEŃSKI 5 POWIAT MONIECKI 10 MIASTO BIAŁYSTOK 208 MIASTO ŁOMZA 37 POWIAT ŁOMZYŃSKI 5 POWIAT ZAMBROWSKI 10 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI 22 POWIAT BIAŁOSTOCKI 67 POWIAT SIEMIATYCKI 11 POWIAT BIELSKI 15 POWIAT HAJNOWSKI 47 30

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach

b) intensywne zjawiska atmosferyczne i zjawiska lodowe na rzekach CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ MIASTA JELENIEJ GÓRY ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA. / wyciąg z Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry/ 1. Katastrofy naturalne. a) powodzie ocena ryzyka zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ

STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ Załącznik Nr 1 I) PLAN GŁÓWNY ZAWIERAJĄCY: STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ 1) Zarządzenie Prezydenta Miasta wprowadzające Plan Obrony Cywilnej do stosowania. 2) Arkusz uzgodnień. 3) Rejestr zmian. 4) Wnioski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3094/2013

Zarządzenie Nr 3094/2013 Zarządzenie Nr 3094/2013 Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 14 art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku w sprawie tworzenia nowych oraz reorganizacji dotychczasowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Michałowo

Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Michałowo Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2016 Burmistrza Michałowa z dnia 8 września 2016 r. Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krzyżanowice Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 10 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 10 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Siemiatycze Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 9 roku Warszawa, luty 1 rok 1.Wstęp Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a takŝe konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

T: Cele zadania i organizacja

T: Cele zadania i organizacja T: Cele zadania i organizacja Obrony Cywilnej. Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli I. Ustalenia Ogólne 1. Przebieg kontroli Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek PIORUN Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, któremu została zgłoszona kontrola i odnotowana w książce kontroli pod

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA W Z Ó R Z a t w i e r d z a m Data 2012 r... /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA LUDNOŚCI w GMINIE Uzgodniono Opracował / podpis szefa OC powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 a Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Zarządzanie kryzysowe

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Zarządzanie kryzysowe Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) (zm. Dz. U. z 2009, Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 10.02.2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Gminy RóŜan Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy RóŜan ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów.

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów. ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH 09.03.2011 WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SŁUPSK 2011 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarzadzaniu kryzysowym ZMIANY:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim"

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim" Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle ZARZĄDZENIE NR 543/ZK/2015 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYNKOŹLE w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn Koźle Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 461/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

ZARZĄDZENIE NR 461/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU ZARZĄDZENIE NR 461/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie organizacji oraz funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BARCZEWO W 2017 ROKU

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BARCZEWO W 2017 ROKU URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia a Barczewa Nr 0050.15.2017 z 25.02017 r. KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BARCZEWO W 2017 ROKU UZGODNIONO:

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 139 /2014

ZARZĄDZENIE NR 139 /2014 ZARZĄDZENIE NR 139 /2014 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta Mszana Dolna z dnia 7 październik 2014 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi,

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, katastrofy drogowe, wybuchy gazu, susze, akty terroryzmu, osunięcia gruntu, śnieżyce, katastrofy

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu makowskiego

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ MIASTA SIERADZA

OBRONY CYWILNEJ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. Szef Obrony Cywilnej PLAN OBRONY CYWILNEJ MIASTA SIERADZA Uzgodniono Sieradz, dn. SIERADZ - 2012 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające plan obrony

Bardziej szczegółowo

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego URZĄD GMINY STRZELECZKI Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych ZATWIERDZAM Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego Strzeleczki 2016 2 W S T Ę P 3 SPIS TREŚCI Strona 1. Dokumenty odniesienia 4 2. Cel Planu

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP. Opracował: Krzysztof KACZMAR

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP. Opracował: Krzysztof KACZMAR ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP Opracował: Krzysztof KACZMAR 1 BEZPIECZEŃSTWO jednostka, grupa społeczna, organizacja, państwo nie odczuwa zagrożenia swego istnienia lub podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : ( - ) mgr inŝ Janusz Magoń Załącznik Nr do zarządzenia Nr8/007 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ Nr 899/279/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ Nr 899/279/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ Nr 899/279/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta Na podstawie art.17, ust.7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R. Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : Załącznik Nr Zarządzenia Nr /00 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 0.0.00r. SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZENISTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa SŁUPSK 10.02.2015 Obrona cywilna, ochrona ludności Ochrona ludności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

WYBRANE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYBRANE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 16.03.2016 r. OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY PLANY,

Bardziej szczegółowo

3. W skład systemu kierowania w Gminie Różan wchodzą: 1) Stanowisko Kierowania Burmistrza Gminy (SK BG); 2) Stały Dyżury Burmistrza Gminy (SD BG)

3. W skład systemu kierowania w Gminie Różan wchodzą: 1) Stanowisko Kierowania Burmistrza Gminy (SK BG); 2) Stały Dyżury Burmistrza Gminy (SD BG) ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 BURMISTRZA GMINY RÓŻAN z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Różan Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo