OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, r. Szef Obrony Cywilnej IK PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1

2 I PLAN GŁÓWNY 2

3 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY ) Zarządzenie wprowadzające plan obrony cywilnej do stosowania ) ARKUSZ UZGODNIEŃ ) REJESTR ZMIAN ) Wnioski z oceny zagroŝenia czasu pokoju oraz charakterystykę zagroŝeń gminy na wypadek zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; ) Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań obrony cywilnej a takŝe zestawienie zadań obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie. 38 6) Charakterystyka struktur organizacyjnych i zasobów oraz analiza moŝliwości ich wykorzystania ) Ogólna koncepcja działania w okresie zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i wojny ) Terminy i tryb aktualizacji planu II PROCEDURY POSTĘPOWANIA PROCEDURA DZIAŁANIA WÓJTA W STANIE WOJENNYM III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE ) Monitorowanie zagroŝeń, ostrzeganie i alarmowanie, w tym informowanie ludności o zagroŝeniach i sposobach postępowania ) Kierowanie i łączność ) Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i wojny ) Opieka medyczna, pomoc społeczna oraz pomoc psychologiczna i religijna ) OdkaŜanie i inne podobne działania ochronne ) Przygotowanie i organizowanie budowli ochronnych ) Obsługa środków zaciemnienia ) Ratownictwo ) Walka z poŝarami ) Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych ) Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia ) Doraźne przywrócenie działania niezbędnych słuŝb uŝyteczności publicznej ) Doraźne grzebanie zmarłych ) Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania ) Doraźną pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami IV INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ) Wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej V WYKAZ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

4 1) Zarządzenie wprowadzające plan obrony cywilnej do stosowania. Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Nowe Piekuty szefa obrony cywilnej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (tj. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850) uwzględniając Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty z dnia roku w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin ustala się co następuje: 1. Celem określenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i wojny wprowadza się Plan Obrony Cywilnej Gminy Nowe Piekuty. 2. Zasady opracowania planu i jego strukturę określają Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty z roku w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin. 3. Wykonanie planu i aktualizację powierza się inspektorowi prowadzącemu sprawy obrony cywilnej. 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 4

5 2) ARKUSZ UZGODNIEŃ Lp. Nazwa jednostki Przedmiot zakres uzgodnienia i data Podpis i pieczęć jednostki uzgadniającej

6 3) REJESTR ZMIAN Lp. Nazwa dokumentu Data wprowadzonej 1. zmiany Podpis

7 4) Wnioski z oceny zagroŝenia czasu pokoju oraz charakterystykę zagroŝeń gminy na wypadek zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; POśAR Charakterystyka zagroŝenia: Pod pojęciem zagroŝenia poŝarowego rozumie się istnienie takich warunków, przy których moŝliwe jest powstanie niekontrolowanego procesu spalania wymagającego zorganizowanej akcji do jego likwidacji. MoŜliwość powstania i rozprzestrzeniania się poŝaru spowodowana jest przede wszystkim występowaniem materiałów palnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, uŝyteczności publicznej, a w zakładach produkcyjnych związana jest równieŝ z rodzajem procesu technologicznego. ZagroŜenie to określone jest przez kategorię zagroŝenia ludzi, stopień zagroŝenia wybuchem, wielkością obciąŝenia ogniowego i stopniem rozprzestrzeniania ognia związany z rodzajem występujących materiałów w obiekcie. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. MoŜliwe skutki: ofiary śmiertelne; katastrofy budowlane; zniszczenia budynków mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, dróg, torów kolejowych, urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych; bezpowrotne straty dorobku kultury narodowej; zniszczenia upraw rolnych i lasów; zniszczenie ekosystemów leśnych; zakłócenia w komunikacji, zakłócenia w dostawach energii elektrycznej i telekomunikacji; straty wśród zwierząt hodowlanych i wolno Ŝyjących; uwolnienie substancji niebezpiecznych w zakładach produkcyjnych; degradacja środowiska naturalnego oraz naruszenie stosunków wodnych; utrata miejsc pracy; straty w mieniu prywatnym i publicznym. HURAGANY, WICHURY, TRĄBY POWIETRZNE Charakterystyka zagroŝenia: Silne wiatry związane są z przemieszczaniem się głębokich niŝy znad Atlantyku i formującym się duŝym gradientem ciśnienia, występują najczęściej wiosną i późną jesienią. Ocena skutków, co do wartości ryzyka zagroŝenia średnie. MoŜliwe skutki: zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi; zerwania linii wysokiego napięcia i powstanie przerw w dostawach energii elektrycznej; powstanie wiatrołomów na drogach i uniemoŝliwienie przejazdu; przerwy w kursowaniu pociągów, autobusów; zniszczenia upraw; awarie w zakładach pracy związane z uszkodzeniami urządzeń powodowanych przez wiatr; utrudnienia w organizacji działań ratowniczych ze względu na trudności w dojazdach do rejonów poraŝenia spowodowane wiatrołomami; uszkodzenia budynków, szczególnie poszycia dachowego w obiektach zabytkowych wykonanych z drewna (stare drewniane kościoły, cerkwie); katastrofy budowlane; 7

8 POWÓDŹ Charakterystyka zagroŝenia: Powódź - rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagroŝenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. MoŜliwe skutki: moŝliwe straty materialne, szczególnie w infrastrukturze; zalane grunty uprawowe; zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń i obiektów hydrotechnicznych; moŝliwość wystąpienia plagi owadów i gryzoni; Główne rzeki płynące przez gminę mają swój początek na terenach nizinnych, nie występuje więc zjawisko nagłych i skumulowanych spłynięć ogromnych mas wody, jak to ma miejsce przy rzekach górskich. Rzeki płyną naturalnymi korytami. Na terenach nizinnych spływ wód opadowych po powierzchni jest bardzo ograniczony, a w okresie letnim większość wód opadowych dostaje się do rzek poprzez infiltrację, przy czym duŝa ilość wody wyparowuje do atmosfery. EKSTREMALNE TEMPERATURY-SILNE MROZY Charakterystyka zagroŝenia: Nagłe ataki mrozu, mogą sparaliŝować Ŝycie poprzez izolację całych osiedli lub gospodarstw domowych, brak dostawy wody, gazu, energii elektrycznej oraz brak funkcjonowania transportu kołowego, kolejowego itp., to podstawowe kryteria wpływające na funkcjonowanie społeczności. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe silny mróz występuje wówczas, gdy temperatura powietrza spadnie poniŝej -20 C. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. Skutki mrozów: zgony szczególnie wśród bezdomnych w wyniku przechłodzenia organizmu; utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności (konieczność zamykania niektórych obiektów np. szkół); awarie: magistrali ciepłowniczych, wodociągowych, sieci kanalizacyjnej i linii przesyłowych wysokiego napięcia paraliŝ Ŝycia w miastach; przerwy w dostawach: wody, energii elektrycznej i ciepła; obniŝenie stanu sanitarno higienicznego w przypadku braku wody; awarie w oczyszczalniach ścieków, mogące powodować katastrofę ekologiczną; gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, groźba powstania poŝarów z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas dogrzewania pomieszczeń mieszkalnych; zaczadzenia ludzi związane z niewłaściwym stanem instalacji wentylacyjnej oraz niesprawnością pieców, kominów; zlodowacenie nawierzchni dróg, niszczenie nawierzchni w wyniku duŝych zmian temperatury; zamarzanie wody w niezabezpieczonych przewodach i zbiornikach; EKSTREMALNE TEMPERATURY - SUSZE Charakterystyka zagroŝenia: Zjawisko suszy, czyli braku wody na określonych obszarach jest bardzo niebezpieczne ze względu na moŝliwość występowania na duŝym obszarze lub przez długi czas. MoŜe ona 8

9 powodować duŝe szkody pod względem ekonomicznym i społecznym. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Skutki upałów i suszy: upały mogą spowodować uszkodzenia nawierzchni dróg wykonanych z masy mineralno bitumicznej i szlaków kolejowych (wypaczenia szyn), co w konsekwencji moŝe doprowadzić do katastrof komunikacyjnych; przesuszenie gleby i straty w rolnictwie; niski poziom wód w ciekach wodnych, do których odprowadza się ścieki, moŝe spowodować wysokie skaŝenie środowiska; obniŝenie poziomu wód podziemnych i brak wody w studniach przydomowych; wysokie temperatury powodują wysuszenie ściółki leśnej, co zwiększa groźbę poŝaru; wielkoobszarowe poŝary lasów, które powodują olbrzymie straty materialne, katastrofę ekologiczną oraz utrudnienia w korzystaniu z dróg w kompleksach leśnych; niski poziom lustra wody w rzekach będzie ograniczał moŝliwość wykorzystania jej do celów gaśniczych; awarie zasilania w energię elektryczną związane ze zwiększonym poborem prądu; koszty organizacji dowozu wody do miejscowości, gdzie jej brakuje; powstanie i utrzymywanie się smogu w miastach. INTENSYWNE OPADY: ŚNIEGU, NAWALNEGO DESZCZU, GRADU Charakterystyka zagroŝenia intensywny opad śniegu: Intensywne opady śniegu stwarzają zagroŝenie, kiedy nagle tworzy się co najmniej 3 cm warstwa śniegu. Charakterystyka zagroŝenia - nawalny deszcz: Nawalny deszcz moŝe wystąpić na terenie całego powiatu. SłuŜby i społeczeństwo zostaną uprzedzone o tym zagroŝeniu. Deszczowi mogą towarzyszyć burze i silne wiatry. Charakterystyka zagroŝenia - gradobicie: Grad jest opadem atmosferycznym, składającym się z bryłek lodu, o średnicy 0,5 5 cm, niekiedy większych. Skutki intensywnych opadów śniegu: zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia pasaŝerów pojazdów autobusów i pociągów osobowych, które utknęły w zaspach; utrudnienia komunikacyjne: na drogach, szlakach kolejowych, związane zarówno z zaspami śnieŝnymi jak i ze znacznym ograniczeniem widzialności; utrudnienia w działaniu słuŝb ratowniczych związane z utrudnieniami dojazdu do miejsc wystąpienia zdarzenia; wzrost liczby wypadków na szlakach komunikacyjnych, w tym z udziałem pieszych; katastrofa budowlana spowodowana zawaleniem się obiektu (dachu) pod wpływem cięŝaru śniegu i lodu; uniemoŝliwienie dotarcia do miejscowości powodujące zagroŝenie dla egzystencji ludności ze względu na ograniczone moŝliwości dostępu do ośrodka zdrowia i dostaw Ŝywności; zerwanie linii wysokiego napięcia pod cięŝarem śniegu i powstanie przerw w zaopatrzeniu społeczeństwa w energię elektryczną. Skutki nawalnego deszczu: powodzie; podtopienia terenu, w tym domów, piwnic, łąk i upraw; zakłócenia w komunikacji spowodowane podtopieniami odcinków dróg; torowisk przebiegających w obniŝeniach terenu np. pod wiaduktami; 9

10 straty materialne; zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi, którzy znaleźli się na terenie; wystąpienie wysokiego poziomu wody. Skutki gradobicia: zagroŝenie dla zdrowia ludzi i zwierząt; straty w uprawach rolnych: na polach i w sadach; uszkodzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych; zniszczenia środków transportowych. TRZĘSIENIE ZIEMI Charakterystyka zagroŝenia: Polska naleŝy do krajów o niskiej naturalnej sejsmiczności. Na przestrzeni nieco ponad tysiąca lat odnotowano około 90 doniesień o wstrząsach. Były to jednak zjawiska nieduŝe, skutkujące umiarkowanymi uszkodzeniami budowli w skali nieprzekraczającej VIII stopnia skali intensywności. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. MoŜliwe skutki: zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi oraz zwierząt; moŝliwość wystąpienia paniki wśród ludności oraz lekko rannych; uszkodzenia konstrukcji budynków; część wysokich budynków doznaje pęknięć ścian, niektóre budynki posiadają uszkodzenia a stare budynki mogą się zawalić; uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej; uszkodzenia linii wysokiego i średniego napięcia wywołującego przerwy w dostawach energii elektrycznej; uszkodzenia lub zniszczenia rurociągów paliwowych i gazowych; uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury kolejowej i drogowej, moŝliwość wystąpienia katastrof komunikacyjnych. SKAśENIA CHEMICZNE Charakterystyka zagroŝenia: Skutki ewentualnego uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska związane są z przedostaniem się tej substancji do gleby, wód powierzchniowych i gruntowych oraz bezpośredniego zniszczenia roślinności i zdewastowania gleby w miejscu uwolnienia substancji. Skala zagroŝenia związana jest z ilością i właściwościami substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w przemyśle oraz transportowanych drogami, koleją i rurociągami. Potencjalnie największe zagroŝenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi, jak i teŝ stanu środowiska przyrodniczego, mogą wywołać awarie i katastrofy chemiczno-ekologiczne. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. MoŜliwe skutki: zanieczyszczenie terenu, wody i powietrza; groźba zatruć ludzi i zwierząt; wielkość i trwałość skaŝenia chemicznego zaleŝy od ilości i rodzaju uŝytego środka trującego bądź przedostających się do środowiska szkodliwych zanieczyszczeń przemysłowych, ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności powietrza i gleby, prędkości wiatru), a takŝe od rodzaju skaŝonej powierzchni (nasiąkliwa czy nienasiąkliwa); 10

11 ZDARZENIA RADIACYJNE Charakterystyka zagroŝenia: Zgodnie z zapisami ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r., zdarzenie radiacyjne powodujące zagroŝenie publiczne to zdarzenie, które powstało na terenie jednostki organizacyjnej albo poza nią w czasie prowadzenia prac w terenie lub w czasie transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, a zasięg jego skutków przekracza lub moŝe przekroczyć obszar jednego województwa. Jednocześnie, kaŝde zdarzenie radiacyjne zaistniałe na terenie kraju lub poza jego granicami, którego zasięg skutków przekracza granice RP, stanowi zdarzenie powodujące zagroŝenie publiczne o zasięgu krajowym. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Biorąc pod uwagę awarie w obiektach energetyki jądrowej na całym świecie, moŝna stwierdzić, iŝ ewentualne zdarzenia tego typu stanowić będą niewielkie zagroŝenie dla Polski. Na dotkniętych skaŝeniem obszarach naleŝało będzie ograniczyć działania do profilaktycznego podania preparatów jodowych oraz kontroli radiologicznej. Znacznie powaŝniejsze w skutkach, (choć mało prawdopodobne ze względu na stosowane środki zabezpieczeń) mogłoby okazać się celowe zniszczenie reaktora w wyniku działań terrorystycznych. W przypadku takim zaistnieć mogłaby konieczność czasowej ewakuacji ludności z obszarów objętych skaŝeniem o najwyŝszym poziomie promieniowania oraz wykonanie dekontaminacji terenu i infrastruktury. EPIZOOTIE Charakterystyka zagroŝenia: Choroby zakaźne mogące wywołać epizootie stanowią powaŝne zagroŝenie poniewaŝ: niektóre jednostki chorobowe mogą wywołać zakaŝenia u ludzi; mogą spowodować znaczne straty ekonomiczne. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Potencjalnie choroby zakaźne zwierząt mogą spowodować: naraŝenie zdrowia i Ŝycia ludzi oraz innych zwierząt; koszty wycofania z handlu i utylizacji zakaŝonej j Ŝywności; utrudnienia w zaopatrzeniu ludności w przetwory mięsne; koszty realizacji przedsięwzięć przeciwepizootycznych (maty nasiąknięte środkami dezynfekcyjnymi, tablice informujące o zagroŝeniu); ograniczenia w ruchu osobowym; wprowadzenie zakazu organizowania: spędów, targów, wystaw zwierząt, polowań i odłowów; wprowadzenie zakazu obrotu towarami, zwłokami zwierzęcymi, surowcami i produktami rolnymi, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej; koszty likwidacji stad, wśród których wykryto chore zwierzęta. EPIDEMIE Charakterystyka zagroŝenia: Epidemia to wystąpienie na danym obszarze zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niŝ w poprzedzającym okresie lub nagłe wystąpienie chorób zakaźnych wcześniej niewystępujących. ZagroŜenia mają charakter globalny, najczęściej wynikający z sytuacji epidemiologicznej kraju tendencji wyrównawczych epidemii. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Skutki epidemii: dezorganizacja funkcjonowania lokalnych społeczności, włącznie z ograniczeniem swobód obywatelskich; 11

12 dodatkowe wydatki związane z: zakupem szczepionek dla dzieci i osób z grupy ryzyka, zorganizowaniem warunków izolacji lub kwarantanny; konieczność hospitalizacji duŝej liczby pacjentów w przypadku epidemii chorób zakaźnych wymagających leczenia szpitalnego; konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny poprzez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposaŝenia oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; czasowe ograniczenie w ruchu osobowym; czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy; czasowe trudności w dostawie mediów (wody, prądu, gazu oraz ciepła); czasowe trudności w zaopatrzeniu ludności w podstawowe artykuły oraz leki; wprowadzenie zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludzkich; konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeŝeli wykonanie ich wiąŝe się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych; konieczność wprowadzenia określonych szczepień ochronnych; konieczność udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych. KATASTROFA BUDOWLANA Charakterystyka zagroŝenia: Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części takŝe konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu. ZagroŜenia związane z katastrofami budowlanymi, dotyczyć mogą tak budownictwa mieszkalnego (jedno i wielorodzinnego) jak i przemysłowego. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki katastrofy budowlanej: zagroŝenie dla zdrowia i Ŝycia ludności przebywających w obiekcie, w którym wystąpiła katastrofa lub w jego pobliŝu; zniszczenia budynków uŝyteczności publicznej i domów mieszkaniowych; uszkodzenia wału przeciwpowodziowego; duŝe straty materialne; poŝar lub skaŝenia chemiczne w wyniku uszkodzenia urządzeń zawierających niebezpieczne substancje. KATASTROFA DROGOWA Charakterystyka zagroŝenia Wzrost liczby środków transportowych przy tej samej długości dróg powoduje zwiększenie zagroŝenia bezpieczeństwa. Problemem pogłębiającym zagroŝenie w transporcie drogowym jest wzmoŝony ruch tranzytowy i turystyczny, szczególnie w sezonie letnim. Najgroźniejsze są kolizje z udziałem autobusów ze względu na moŝliwość wystąpienia duŝej ilości poszkodowanych. Na terenie powiatu białostockiego do wypadków przyczynia się takŝe duŝa ilość skrzyŝowań dróg i niestrzeŝone przejazdy kolejowe. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. Skutki katastrofy: ofiary śmiertelne i ranni; duŝe straty materialne; przyczynienie się do kolejnej katastrofy drogowej; 12

13 nieprzejezdność dróg lub czasowe zakłócenia w ruchu drogowym powodujące utrudnienia w dotarciu na miejsce zdarzenia zadysponowanych słuŝb (pogotowia ratunkowego, PSP, Policji); poŝary: pojazdów, obszarów leśnych, budynków połoŝonych przy szlakach; zanieczyszczenie środowiska w wyniku wycieku paliwa; straty i zakłócenia w ruchu kolejowym w przypadku wystąpienia katastrofy na przejeździe kolejowym. KATASTROFA KOLEJOWA Charakterystyka zagroŝenia: Katastrofa kolejowa stanowi zagroŝenie dla Ŝycia, zdrowia, mienia duŝej wartości i środowiska naturalnego na znacznym obszarze. Mogą mieć miejsce katastrofy kolejowe w ruchu pasaŝerskim, towarowym i towarowym połączonym z uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia duŝe. Skutki zagroŝenia: niebezpieczeństwo dla Ŝycia i zdrowia ludzi; skaŝenie powierzchni ziemi i wód gruntowych; skaŝenie powietrza, konieczność ewakuacji ludzi; zniszczenie mienia znacznej wartości; powstanie poŝaru: taboru, budynków, obszarów leśnych; czasowe zakłócenia w ruchu kolejowym; zniszczenie infrastruktury kolejowej; KATASTROFA LOTNICZA Charakterystyka zagroŝenia: Katastrofa w ruchu powietrznym jest zaskakującym, tragicznym zdarzeniem z udziałem środków transportu lotniczego, w trakcie ich lotu lub postoju na lotnisku. Największe zagroŝenie w lotnictwie występuje wokół lotnisk (na podejściach do lądowania i startu) i w korytarzach powietrznych. Nie posiadamy lotnisk obsługujących stały ruch lotniczy krajowy jak i międzynarodowy. JednakŜe przez powiat przebiega 2 korytarze powietrzne, co moŝe stanowić zagroŝenie katastrofą wywołaną upadkiem samolotu na ziemię. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zagroŝenia: ofiary śmiertelne i ranni; straty materialne; skaŝenie ziemi i wód gruntowych; poŝar. ZAKŁÓCENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Charakterystyka zagroŝenia: Głównymi zdarzeniami zakłócającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny są naruszanie porządku podczas imprez masowych oraz protesty społeczne. Na terenie powiatu białostockiego odbywa się wiele imprez masowych, jak równieŝ mecze piłkarskie niŝszych lig rozgrywkowych, niekwalifikowanych, jako imprezy masowe w czasie, których moŝe dojść do wystąpienia zakłócenia ładu i porządku publicznego w duŝych rozmiarach z uwagi na udział w nich pseudokibiców. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zakłócania: zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia osób protestujących oraz osób postronnych; nielegalne strajki oraz zgromadzenia; 13

14 zakłócenia w świadczeniu usług medycznych; okupacja obiektów uŝyteczności publicznej; niszczenie mienia publicznego i prywatnego; blokady dróg, torowisk; zakłócanie przebiegu imprez sportowych przez pseudokibiców; zakłócanie porządku publicznego na terenie dworców kolejowych i w środkach komunikacji przez pseudokibiców przyjeŝdŝających na mecze; zakłócanie przebiegu imprez artystycznych i rozrywkowych przez grupy młodzieŝy naleŝącej do róŝnych subkultur, a takŝe bójki uliczne przez nie wywoływane; duŝe straty materialne; trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu; zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu lokalnych społeczności; odwoływanie imprez. TERRORYZM Charakterystyka zagroŝenia: Terroryzm jest formą działalności ugrupowań ekstremistycznych, które za pomocą zabójstw, zagroŝeń śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników, uprowadzeń samolotów i innych środków - potępionych przez społeczność międzynarodową usiłują zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła lub wymusić na rządach państw określone ustępstwa albo świadczenia na swoją korzyść. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zagroŝenia: duŝa ilość zabitych i rannych; duŝe straty materialne; zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego; utrudnienia dla funkcjonowania transportu, w tym ratowniczego; zakłócenia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności spowodowane przerwami w dostawach wody, gazu i energii elektrycznej. MASOWE MIGRACJE Charakterystyka zagroŝenia: Istnieje duŝe prawdopodobieństwo, Ŝe w następstwie niekorzystnego rozwoju sytuacji geopolitycznej, gospodarczej lub teŝ zaistnienia kataklizmu w Europie Wschodniej i Środkowej, ludność państw znajdujących się w tym regionie zacznie masowo przemieszczać się w kierunku północno zachodnim. Liczbę tej ludności szacuje się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób. Znaczna część tej liczby będzie usiłowała przedostać się w róŝny sposób na terytorium Polski, zarówno przez przejścia graniczne, jak i poza nimi, wykorzystując do tego celu zorganizowane kanały, jak równieŝ w sposób Ŝywiołowy w miejscach dogodnych do przekroczenia granicy państwowej. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Skutki zagroŝenia: wzrost działalności przestępczej; moŝliwość przenikania osób zaangaŝowanych w działalność terrorystyczną; zagroŝenie epidemiologiczne; wzrost szarej strefy; obciąŝenia budŝetowe z tytułu pomocy socjalnej i procedur administracyjnych związanych z wydaleniem migrantów; moŝliwość zakłócenia porządku publicznego, organizowanie demonstracji; moŝliwość organizowania nielegalnych wieców i głodówek. 14

15 ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH GAZU Charakterystyka zagroŝenia: Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego jest uzaleŝnione od wielu czynników. Do najistotniejszych naleŝą: stopień dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego; pojemności magazynowe gazu ziemnego; stan techniczny i funkcjonalność systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego gazu ziemnego; poziom wydobycia gazu ziemnego; kontrolę właścicielską państwa nad kluczową infrastrukturą systemu gazowego; jakość regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, w tym mechanizmów i procedur antykryzysowych; politykę państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Gmina Nowe Piekuty nie jest zgazyfikowana, aczkolwiek przez jej północną część przebiega nitka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zakłóceń w dostawach gazu: natychmiastowy negatywny wpływ na komfort Ŝycia; brak ogrzewania domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych; zakłócenia w sektorach uzaleŝnionych od zaopatrzenia w gaz (zakłady przemysłu rolnospoŝywczego, wytwarzania mas bitumicznych, przemysłu elektrotechnicznego); całkowite przerwanie zaopatrywania związane jest z koniecznością ponownego napełnienia sieci co moŝe spowodować utratę usługi na okres do kilkunastu dni (efekt pośredni); niebezpieczna sytuacja dla infrastruktury krytycznej stosującej gaz (ziemny) do produkcji wytwórczej lub do produkcji ciepła uŝywanego w procesach technologicznych; niebezpieczeństwo dla Ŝycia i zdrowia ludzi (zwłaszcza podczas wybuchów); zniszczenie mienia znacznej wartości; zakłócenia produkcji w zakładach przemysłowych; czasowe zakłócenia w dostawie gazu do gospodarstw domowych; problemy z ogrzewaniem budynków uŝyteczności publicznej z wykorzystaniem gazu ziemnego; zagroŝenie dla środowiska. ZAKŁÓCENIA W ZAOPATRZENIU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Charakterystyka zagroŝenia: Ograniczenie dostaw energii elektrycznej jest jednym z najwaŝniejszych i najbardziej niebezpiecznych zagroŝeń. Implikuje ono szereg niekorzystnych, trudnych do opanowania, następujących po sobie zdarzeń. Awarie sieci elektroenergetycznej to nagłe zdarzenia spowodowane: samoistnymi uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich i zwierząt (tj. ptaki, bobry, kuny), oddziaływaniem czynników pogodowych, powodujące lokalnie zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej moŝna podzielić na: zakłócenia i awarie lokalnej sieci elektroenergetycznej wyłączenie (krótkie lub długie) odcinków sieci powodowane działaniem automatyki zabezpieczeniowej w wyniku wykrycia zakłócenia spowodowanego czynnikiem atmosferycznym (np. uderzenie pioruna), działaniem osób trzecich lub zwierząt, uszkodzenie elementu sieci. 15

16 zmasowane awarie (masowe) sieci elektroenergetycznej - awarie sieciowe spowodowane głównie czynnikami pogodowymi występującymi w duŝym nasileniu (klęskami Ŝywiołowymi), powodujące powaŝne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej na większych obszarach. rozległa awaria systemowa blackout, rozpadnięcie się systemu elektro-energetycznego kraju lub znacznego jego obszaru brak moŝliwości dostaw energii dla jej odbiorców. deficyt mocy to ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych w krajowych elektrowniach systemowych lub wynikające z ograniczonych zdolności przesyłowych. Przez teren gminy Nowe Piekuty przebiegają trakcje elektroenergetyczne średniego (15 kv) i wysokiego napięcia (400 kv) o łącznej długości 21 km. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia średnie. Skutki ograniczenia w dostawach energii elektrycznej: Ograniczenie dostaw energii elektrycznej jest to sytuacja destrukcyjna powodująca wstrzymanie działalności infrastruktury krytycznej. Dotyczy to w szczególności sytuacji kiedy wewnętrzne systemy i urządzenia podtrzymujące dostarczanie energii elektrycznej nie dają gwarancji funkcjonowania infrastruktury krytycznej w pełnym zakresie. natychmiastowy negatywny wpływ na komfort Ŝycia; brak rezerw Ŝywności; znaczące oddziaływanie na PKB (brak zasilania wszystkich zakładów przemysłowych, wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach); trudności w transporcie materiałów koleją; częściowy paraliŝ funkcjonowania społeczeństwa: zakłócenia transportu miejskiego, brak sygnalizacji świetlnej i w konsekwencji korki; niezadowolenie społeczne; nieczynne oddziały banków oraz bankomaty; zamknięcie większości podmiotów w tym sklepów do czasu wydania rozporządzenia pozwalającego na obrót pozafiskalny; zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej (przepompownie ścieków, wody pitnej oraz stacje uzdatniania wody); konieczność uruchomienia rezerwowych źródeł zasilania, które nie pokryją całego zapotrzebowania nawet tam gdzie są zainstalowane; moŝliwe zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń hydrotechnicznych; zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemy teleinformatycznych, systemów finansowych; moŝliwość śmierci osób starszych i niepełnosprawnych w wyniku braku podtrzymania działania urządzeń medycznych; zagroŝenie przestępczością; duŝe straty poprzez oddziaływanie wtórne (np. zalanie ściekami); moŝliwe zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń hydrotechnicznych; zakłócenie funkcjonowania lokalnych społeczności w wyniku przerw w dostawach energii elektrycznej (brak oświetlenia ulic i groźba wypadków); zatrzymanie procesów technologicznych, przerwanie dostaw wody, zatrzymanie pracy przepompowni i powstanie groźby powodzi, przerwy w kursowaniu pociągów elektrycznych; duŝe straty materialne w infrastrukturze technicznej energetyki i wysokie koszty ich usunięcia; trudności w prowadzeniu działań ratowniczych; wyłączenie systemów ochrony obiektów; 16

17 utrudniona ochrona cennych dóbr materialnych w związku z wyłączeniem urządzeń alarmowo/zabezpieczających; zakłócenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych (banków-bankomaty, terminale płatnicze; organów administracji publicznej. ZAKŁÓCENIA W ZAOPATRZENIU W CIEPŁO Charakterystyka zagroŝenia: Awaria sieci ciepłowniczej to sytuacja, podczas której następuje nieplanowana długotrwała (co najmniej 8h) przerwa w dostawach ciepła. Szczególnie groźne skutki awarii mają miejsce podczas silnych mrozów. Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występuje typowa sieć ciepłownicza, budynki ogrzewane są lokalnymi instalacjami grzewczymi. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki ograniczenia w dostawie ciepła: znaczny dyskomfort dla ludności, szczególnie w szpitalach, domach opieki społecznej, Ŝłobkach, szkołach i przedszkolach. moŝliwość wystąpienia zakłóceń lub konieczność wstrzymania funkcjonowania niektórych przedsiębiorstw w okresie wprowadzonych ograniczeń w zaopatrzeniu w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej; moŝe negatywnie wpłynąć na urządzenia i instalacje infrastruktury krytycznej, których sprawne funkcjonowanie uzaleŝnione jest od utrzymania stałej dodatniej temperatury powietrza w ich otoczeniu. Ograniczenie dostaw ciepła moŝe powodować dyskomfort załóg pracowniczych. zakłócenia produkcji w zakładach przemysłowych; wzrost zachorowań, szczególnie w okresie jesieni, zimy i wiosny; problemy z ogrzewaniem budynków uŝyteczności publicznej i ograniczenie moŝliwości ich funkcjonowania a zwłaszcza: placówek słuŝby zdrowia, placówek oświatowych i wychowawczych, domów pomocy społecznej, urzędów administracji publicznej; podmycie (wypłukanie gruntu) pod jezdniami i chodnikami w miejscach przebiegu sieci; niebezpieczeństwo dla zdrowia i Ŝycia ludzi w wyniku poparzenia (zwłaszcza zimą); zniszczenie mienia znacznej wartości. ZAKŁÓCENIA W ZAOPATRZENIU W PALIWA Charakterystyka zagroŝenia: Podstawowym elementem bezpieczeństwa rynku paliwowego w Polsce są stabilne źródła dostaw surowca (ropy naftowej), odpowiedni poziom rozwoju firm naftowych zapewniający ciągłość zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe oraz bezpieczny poziom zapasów ropy naftowej i paliw ciekłych. Głównym zagroŝeniem dla bezpieczeństwa energetycznego w sektorze naftowym w Polsce jest wysokie uzaleŝnienie od dostaw ropy naftowej z zagranicy i niewielki stopień dywersyfikacji źródeł dostaw. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki ograniczenia w dostawie paliw płynnych: natychmiastowy negatywny wpływ na komfort Ŝycia. duŝe zakłócenia w funkcjonowaniu całej gospodarki (moŝliwa konieczność wstrzymania funkcjonowania niektórych sektorów gospodarczych); negatywny bezpośredni wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej związanej między innymi z transportem i komunikacją, ratownictwem, zaopatrzeniem w Ŝywność oraz zapewnieniem ciągłości działania administracji publicznej; moŝliwa konieczność wprowadzenia systemu reglamentacji paliw płynnych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, co wywoła natychmiastowe zjawiska patologiczne: np. spekulacje; 17

18 ZAKŁÓCENIA W ZAOPATRZENIU W WODĘ Charakterystyka zagroŝenia: Awaria zasilania w wodę moŝe powstać w wyniku zakłócenia funkcjonowania ujęć wody lub magistrali i rurociągów. Przerwy w dostawach wody dla ludności oraz zakładów pracy mogą spowodować dodatkowe zagroŝenia (brak wody do gaszenia poŝaru, pogorszenie stanu sanitarno-epidemiologicznego). Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zagroŝenia: zagroŝenie zdrowia w wyniku pogorszenia się sytuacji sanitarno-epidemiologicznej; negatywny wpływ na sytuację sanitarno-epidemiologiczną; moŝe mieć negatywny wpływ na infrastrukturę krytyczną która wykorzystuje wodę do celów produkcyjnych, dotyczy to w szczególności wody dostarczanej z zewnątrz przez innych operatorów; zagroŝenia dla Ŝycia i zdrowia ludności; konieczność zorganizowania awaryjnego dowoŝenia wody; trudności w gaszeniu poŝarów z uŝyciem wody; obniŝenie stanu sanitarno - higienicznego w dzielnicach pozbawionych wody przez dłuŝszy czas; wypływająca z uszkodzonego wodociągu woda moŝe zniszczyć lub uszkodzić odcinek drogi i wyłączyć go z ruchu; katastrofy ekologiczne spowodowane awariami w oczyszczalniach ścieków (uwolnienie się chloru); duŝe straty materialne. ZAKŁÓCENIA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI I SIECI TELEINFORMATYCZNYCH Charakterystyka zagroŝenia: Systemy łączności, zarówno łączności przewodowej jak i bezprzewodowej, w zdecydowanej większości budowane są w oparciu o sieci prywatnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (ok. 7 tys. podmiotów). Nie mają obowiązku informowania stosownych urzędów państwowych (np. UKE), o szczegółowych planach związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci oraz wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania technologiach i urządzeniach. Brak więc szczegółowych danych o rozmieszczeniu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, wykorzystywanym oprogramowaniu i sprzęcie teleinformatycznym, co powoduje Ŝe ocena zagroŝenia awariami systemów łączności jest znacznie utrudniona. Ocena ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia zagroŝenia niskie. Skutki zakłóceń w systemie łączności: pośrednio wpływ na zdrowie ze względu na utrudnienia w dostępie do świadczeń lekarskich wynikające z zakłóceń w finansowaniu słuŝby zdrowia przez NFZ; brak łączności moŝe ograniczać otrzymywanie i przekazywanie informacji potrzebnych do bieŝącego funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Niektóre obiekty infrastruktury krytycznej mogą zaprzestać swej działalności w sytuacji braku połączeń telefonicznych lub internetowych; skutki dla gospodarki kraju uzaleŝnione są od skali zjawiska; przy duŝej skali zjawiska znaczny wpływ na PKB (znaczne straty poszczególnych przedsiębiorstw); zagroŝenia w prawidłowym funkcjonowaniu informatycznego systemu obsługi budŝetu państwa "TREZOR i w konsekwencji wstrzymanie przekazywania środków finansowych przez MF do województwa; 18

19 zakłócenie działania Krajowego Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Europejskich-uniemoŜliwienie certyfikacji środków pomocowych przeznaczonych na programy gospodarcze i infrastrukturalne; zakłócenie lub spowolnienie procesów wdraŝania i rozliczania wydatkowania funduszy pomocowych; zablokowanie dopływu środków na kluczowe inwestycje; brak dostępu do danych niezbędnych do pracy słuŝb bezpieczeństwa i porządku publicznego; funkcjonowania sytemu "OPAL" - utrudniony obieg informacji pomiędzy jednostkami podległymi i nadzorowanym przez MSWiA w sytuacjach kryzysowych; brak moŝliwości odprawy na granicy -wstrzymanie odpraw granicznych pasaŝerów, transportów, straty firm, których działalność jest uzaleŝniona od działania przejść granicznych np. firmy transportowe); zakłócenia w funkcjonowaniu Centralnej Bazy Danych Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS - zakłócenia w finansach OFE, zakłócenia w finansowaniu słuŝby zdrowia przez NFZ, zmniejszenie siły nabywczej świadczeniobiorców; brak funkcjonowania numerów alarmowych i w konsekwencji brak moŝliwości kontaktu ze słuŝbami ratunkowymi; długotrwała awaria systemu bankomatowego i transakcji bezgotówkowych i w konsekwencji brak moŝliwości zakupu produktów, paliw, wypłaty pieniędzy, brak moŝliwości prowadzenia rozliczeń przedsiębiorców; brak funkcjonowania sieci ruchomych, zakłócenia w działaniu sieci radiowej, systemów energetycznych, wodociągowych; zakłócenia w transporcie w tym brak moŝliwości sterowania ruchem pociągów; moŝliwość przejęcia kontroli lub podmiany mediów elektronicznych; moŝliwość utraty zasobów danych instytucji; brak funkcjonowania Systemu Informacyjnego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kontroli; moŝliwe istotne zakłócenia systemów infrastruktury krytycznej lub ich części, zaleŝnych od ciągłości usług telekomunikacyjnych; zakłócenia mogą dotyczyć wszystkich sektorów infrastruktury krytycznej oraz automatycznych systemów kierowania i przekazywania informacji; brak funkcjonowania systemu ewidencji państwowych - brak dostępu do danych niezbędnych do właściwego funkcjonowania słuŝb i administracji państwowej; moŝliwość znacznych zniszczeń w przypadku awarii systemów ochrony zbiorników chemicznych, systemów ochrony przeciwpowodziowej itp. 19

20 Analiza zagrożeń występujących na terenie powiatu wysokomazowieckiego wraz z ryzykiem (prawdopodobieństwem) ich wystąpienia LEGENDA: Z zagrożenie: X - występuje zagrożenie; - nie występuje zagrożenie. R ryzyko (prawdopodobieństwo) wystąpienia zagrożenia: D duże; S średnie; N niskie. Gminy RYZYKO ZAGROŻENIA W POWIECIE Zagrożenie Ciechanowiec Czyżew Kobylin Borzymy Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R X D POŻAR X D X D X D X D X D X D X D X D X D X S HURAGAN, WICHURA X S X S X S X S X S X S X S X S X S X N POWÓDŹ X S X N X N X N X N X N X N X N X N X D SILNE MROZY X D X S X S X S X S X S X D X D X D X S SUSZE X S X S X S X S X S X S X S X S X S INTENSYWNE OPADY X S ATMOSFERYCZNE X S X S X S X S X S X S X S X S X S X N TRZĘSIENIE ZIEMI X N X N X N X N X N X N X N X N X N X D SKAŻENIE CHEMICZNE X D X D X D X S X D X S X D X D X D X S ZDARZENIE RADIACYJNE X S X S X S X S X S X S X S X S X S X S EPIZOOTIE X S X S X S X S X S X S X S X S X S X S EPIDEMIE X S X S X S X S X S X S X S X S X S X N TERRORYZM X N X N X N X N X N X N X N X N X N Kulesze Kościelne Klukowo Nowe Piekuty Sokoły Szepietowo Wysokie Mazowieckie X N KATASTROFA BUDOWLANA X N X N X N X N X N X N X N X N X N 20

21 [ Gminy RYZYKO ZAGROŻENIA W POWIECIE Z R Zagrożenie X D KATASTROFA DROGOWA X D KATASTROFA KOLEJOWA X N KATASTROFA LOTNICZA ZAKŁÓCENIA BEZP. I X N PORZĄDKU PUBL. MASOWE X S MIGRACJE X N ZAKŁÓCENIA W DOST. GAZU ZAKŁÓCENIA W ZAOP. X S W EN. ELEKTR. X N ZAKŁÓCENIA W ZAOP. W CIEPŁO X N ZAKŁÓCENIA W ZAOP. W PALIWA X N ZAKŁÓCENIA W ZAOP. W WODĘ ZAKŁÓCENIA W SYST. X N ŁĄCZ. I SIECI TELEINF. Ciechanowiec Czyżew Kobylin Borzymy Kulesze Kościelne Klukowo Nowe Piekuty Sokoły Szepietowo Wysokie Mazowieckie Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R Z R X D X D X D X D X D X D X D X D X D X - X D X N X N X - X D X D X D X - X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X S X S X N X N X N X N X S X S X S X N X N X N X N X N X N X N X N X N X S X S X S X S X S X S X S X S X S X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N X N 21

22 MAPY ZAGROŻEŃ 22

23 23

24 ZAGROŻENIA POŻAROWE KOMPLEKSÓW LEŚNYCH /OBSZARY PARKÓW NARODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH/ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 24

25 Obszary parków narodowych i krajobrazowych na terenie województwa podlaskiego (źródło: WIOŚ w Białymstoku) 25

26 ZAGROŻENIA NA DROGACH /SCHEMAT SIECI DRÓG/ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 26

27 ZAGROŻENIA NA LINIACH KOLEJOWYCH /SCHEMAT SIECI KOLEJOWEJ/ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM - sieć linii kolejowych w woj. podlaskim 27

28 OBIEKTY JĄDROWE W POBLIŻU GRANIC POLSKI Stan na dzień 31 grudnia 2010r. Gdańs k Suwałk i Olszty n Szczeci n Bydgoszc z Białysto k Włocławe k ZASIĘG ODDZIŁYWANIA ELEKTROWNI JĄDROWYCH Elektrownia Ignalino... Elektrownia Równe ---- Elektrownia Chmielnicki ---- Elektrownia Bohunice ---- Elektrownia Dukowany _._._ Elektrownia Czarnobyl Poznań Wrocła w Częstochow a WARSZA WA Łód ź Kielc e Krakó w Świer k Rzeszó w Lubli n 28

29 ZAGROŻENIA KATASTROFĄ BUDOWLANĄ OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM JAZ I ŚLUZA NA RZECE NETTA W AUGUSTOWIE ZBIORNIK WODNY W SUWAŁKACH SUCHA RZEKA, JEZIORO SERWY ZBIORNIK WODNY W RAJGRODZIE ZBIORNIK WODNY SOKÓŁKA ZBIORNIK WODNY I STAWY W BIAŁYMSTOKU ZBIORNIK WODNY STAWISKI ZBIORNIK WODNY W ZAMBROWIE ZBIORNIK WODNY SIEMIANÓWKA ZBIORNIK WODNY W CIECHANOWCU ZBIORNIK WODNY SIEMIATYCZE 29

30 ZAGROŻENIA KATASTROFĄ BUDOWLANĄ OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM POWIAT SUWALSKI 4 MIASTO SUWALSKI 63 POWIAT AUGUSTOWSKI 11 POWIAT SEJNEŃSKI 2 POWIAT GRAJEWSKI 21 POWIAT SOKÓLSKI 18 POWIAT KOLNEŃSKI 5 POWIAT MONIECKI 10 MIASTO BIAŁYSTOK 208 MIASTO ŁOMZA 37 POWIAT ŁOMZYŃSKI 5 POWIAT ZAMBROWSKI 10 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI 22 POWIAT BIAŁOSTOCKI 67 POWIAT SIEMIATYCKI 11 POWIAT BIELSKI 15 POWIAT HAJNOWSKI 47 30

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo