Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce"

Transkrypt

1 Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Wprowadzenie W ostatnich dniach, w prasie centralnej ukazały się ogłoszenia skierowane do samorządów lokalnych i specjalistów zajmujących się energetyką w Polsce, informujące i zapraszające do składania wniosków o dotacje ze środków unijnych - na rzecz modernizacji systemów energetycznych, infrastruktury technicznej i rozwoju obszarów wiejskich (SAPARD). Programy pomocowe funkcjonują juŝ od kilku lat, dlatego warto się pokusić o próbę dotychczasowej ich oceny, roli i znaczenia w rozwoju gospodarczym społeczności lokalnych, gmin i kraju. PoniewaŜ rząd i media proeuropejskie podkreślają wręcz nadzwyczajną i decydującą ich rolę w strategii rozwoju Polski - przeanalizujmy kilka najwaŝniejszych, dotychczas realizowanych programów Unii Europejskiej w naszym kraju. Program SAPARD Jak dotychczas, trzy wcześniejsze edycje Programu zakończyły się klęską i wykorzystaniem przeznaczonych dla Polski środków finansowych na poziomie kilku procent 1. Kolejna, czwarta edycja Programu z terminem składania wniosków do 15 września 2003, zakończy się równie katastrofalnie. Dlaczego? PoniewaŜ warunki uczestnictwa w tym programie są nie do przyjęcia przez gminy, samorządy lokalne i samych rolników. Najpierw gminy muszą opracować kompleksowy program modernizacji infrastruktury lokalnej np. energetyki. Następnie go sfinansować i wykonać z własnych środków, by ostatecznie ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Nie przekraczają one jak dotychczas, kilku procent wartości inwestycji, płatnych najczęściej dopiero po dwóch latach, od skończenia inwestycji. To obłuda i demagogia przedstawicieli rządu i instytucji unijnych, zapewniających nas o pieniądzach, które rzekomo są i będą w stanie szybciej niŝ dotychczas postawić na nogi gminy, miasta i gospodarkę całej Polski. Dowód? W ostatniej, czwartej edycji Programu SAPARD w ramach,,działania 3. pod tytułem Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, jest przewidziany, waŝny perspektywicznie obszar (Schemat 3.5.): Zaopatrzenie w energię 4. Zakres inwestycji objętych tym programem jest szeroki; są to wiodące problemy współczesnej i przyszłościowej energetyki jak: dąŝenie do zapewnienia samowystarczalności energetycznej gmin, modernizacja i automatyzacja energetycznych sieci przesyłowych, czy maksymalne zaopatrzenie w czystą energię elektryczną i cieplną z zasobów odnawialnych (energia geotermalna, wiatrowa, słoneczna, wodna, z biogazu i biomasy). Zgodnie z programem SAPARD, kryteria wyboru projektów energetycznych przez Unię Europejską są następujące: udokumentowana zamoŝność gminy, wpływ inwestycji na rozwój gospodarczy gminy, tworzenie nowych miejsc pracy, deficyt energii w gminie (bilans energetyczny), zgodność inwestycji ze strategią rozwoju województwa. Preferowane są duŝe projekty gminne i inwestycje realizowane przez związki międzygminne. Podstawą ubiegania się o dotacje jest szczegółowo opracowany wniosek z załącznikami (informacje są na stronie internetowej: w szczególności zawierający pełną dokumentacje techniczną projektu, aktualne zezwolenia na budowę, kosztorys rzeczowy i przetargowy inwestycji. Wszystko to wymaga ogromu pracy i nakładów finansowych gminy. Jest przekazywane instytucjom unijnym bez Ŝadnych zabezpieczeń i ochrony praw autorskich. W przekonaniu na akceptację, z uwagi na rangę problemu i skalę potrzeb gminy potwierdzoną decyzjami samorządów lokalnych i ministerstw. Tymczasem prawdopodobieństwo ich akceptacji i dofinansowania przez UE jest jak dotąd zdumiewająco niskie, praktyczne Ŝadne. 2,4

2 Dlaczego? PoniewaŜ ze środków unijnych, mogą być finansowane wyłącznie tzw. koszty kwalifikowane jak: studium wykonalności i biznes plan, zakup materiałów i urządzeń nowych, roboty budowlane, obsługa geodezyjna inwestycji, rozruch technologiczny, nadzór autorski i inwestorski. Inne nie. Największe zdziwienie i zaskoczenie samorządów wywołuje jak dotąd, forma i poziom pomocy finansowej dla gmin. Dla tak szczegółowo, kompleksowo i profesjonalnie opracowanych wniosków kolejnej edycji programu SAPARD, aktualna maksymalna dotacja na rozwój energetyki nie moŝe przekroczyć 420 tys. zł. jeŝeli inwestycję realizuje jedna gmina, oraz tys. zł. jeŝeli inwestycję realizuje związek międzygminny złoŝony z minimum 3 gmin 4. Jest to nieporozumienie. To kropla w morzu potrzeb finansowych dla istotnych, duŝych i preferowanych projektów gminnych. To praktycznie Ŝadne wsparcie w rozwoju gmin. W kolejnej edycji programu, preferowane są następujące projekty energetyczne: reelektryfikacja gmin, budowa geotermalnych systemów ciepłowniczych wraz z infrastrukturą techniczną pozwalającą wykorzystać bezpośrednio wody geotermalne (Program ); budowa elektrowni wiatrowych podłączonych do sieci elektroenergetycznych (Program 3.5.1); budowa instalacji grzewczych wykorzystujących kolektory słoneczne cieczowe (Program 3.5.4) oraz kolektory słoneczne powietrzne (Program 3.5.5). Dla tych projektów, rzeczywiste dofinansowanie SAPARD w proponowanej wysokości jest kwotą symboliczną. Przykładowo, koszt zakładu geoenergetycznego, zaopatrującego gminę w energię cieplną, z zasobów geotermalnych o mocy grzewczej 20 MW wynosi około 40 mln złotych, z czego około 30 mln zł to koszt głębokich odwiertów. Jest to inwestycja proekologiczna, przynajmniej o połowę tańsza inwestycyjnie niŝ ze spalania gazu, zaś w eksploatacji najtańsza z wszystkich. Z uwagi na niewyczerpywalne zasoby energii geotermicznej w Polsce, stwarzające warunki samowystarczalności energetycznej kaŝdej gminy, powiatów i całej Polski przedsięwzięcia takie i środki na ich sfinansowanie, winny być ujęte w Narodowym Planie Rozwoju Polski Ale tak nie jest. Inwestycje takie winny być zrealizowane w kaŝdym powiecie i gminie do roku Dotacja SAPARD dla tak przyszłościowych, prorozwojowych dla Polski i gmin przedsięwzięć - w wysokości wynoszącej maksymalnie 420 tys. złotych będzie stanowić tylko 1% kosztów całej inwestycji. Co za te pieniądze moŝna zrobić? Praktycznie, więc fundusz SAPARD nie funkcjonuje; winien zostać wstrzymany i renegocjowany na korzystniejszych warunkach dla Polski. PHARE oraz ISPA W latach w ramach pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej realizowane były i są programy PHARE oraz ISPA. 1,2,4 W ramach programu PHARE Ochrona Środowiska realizowano projekt PL9907 Środowisko naturalne oraz PL9912 Fundusz DuŜych Projektów Infrastrukturalnych. W ustawie budŝetowej na programy te w latach zaplanowano kwotę tys. zł., a wykorzystano tys. zł., co stanowi 16%. 1 Na program ISPA Ochrona Środowiska w latach zaplanowano tys. euro, faktycznie uzyskane środki wyniosły tys. euro co stanowi 28% planowanych środków. Z tego fizycznie wykorzystano, poniewaŝ tyle wpłynęło na konta inwestorów, tylko tys. euro, co stanowi 2,7 % ogólnej kwoty 1. Sprawa funduszu ISPA jest kolejnym, klinicznym przykładem skandalicznie niskiego wykorzystania środków pomocowych UE dla Polski; świadczy o naszych ogromnych problemach w kontaktach z Komisją Europejską w zakresie finansowania koniecznych Polsce projektów. Jak stwierdzają oficjalne dokumenty sejmowe 1, strona Polska nie ma na to praktycznie Ŝadnego wpływu. Ponadto, proces od złoŝenia wniosku wstępnego do podpisania pierwszego kontraktu i pierwszych pieniędzy z UE trwa minimum 2 lata. Bardzo częste są przypadki, Ŝe przetarg wygrywa firma zachodnia za kwotę wielokrotnie większą niŝ oferowana kwota przez firmy polskie, po czym podzleca ona wykonanie tego projektu firmie polskiej, która go wykonuje za symboliczne grosze.

3 6. Program Ramowy UE Jest to podstawowy program Unii do dofinansowania prac naukowo badawczych i wdroŝeniowych mających na celu dogonienie i prześcignięcie USA przez UE do roku Realizowany jest on w Polsce od 1999 roku. Dotychczas w programie w latach zgłoszono z Polski 4292 projekty, z których wybrano do realizacji Stanowiło to 24% zgłoszeń. Z rzeczywistego dofinansowania, wnioskowanego na te zadania w wysokości 642,5 mln euro, przyznano Polsce 152,2 mln euro, co stanowiło mniej niŝ 24% potrzebnych środków 2,4. A jak przebiega realizacja 6. Programu Ramowego w latach ? W ramach tego budŝetu, 12 mld euro jest przeznaczone na 7 głównych priorytetów tematycznych, którymi są: biotechnologia, technologie społeczeństwa informacyjnego, nanotechnologie i nauka o materiałach, aeronautyka i przestrzeń kosmiczna, energetyka (w tym czyste technologie energetyczne oraz odnawialne źródła energii), transport, społeczeństwo oparte na wiedzy. W pierwszym konkursie na projekty 6. Programu Ramowego , który dotyczył dziedziny Technologie społeczeństwa informacyjnego, z Polski zgłosiło się 120 jednostek naukowych i badawczo rozwojowych. Wstępnie do dalszych negocjacji zakwalifikowano tylko 8 firm, co stanowi 7% zgłoszeń. Krajowi wnioskodawcy liczyli na dofinansowanie projektów w wysokości 245 mln. euro; unijni weryfikatorzy stwierdzili, iŝ mogą zatwierdzić najwyŝej kilka milionów euro, ostatecznie przyznali 1,5 miliona euro 1,2,4. Jest to efektywność dofinansowania przez UE projektów naukowo badawczych i rozwojowych, najbardziej potrzebnych dziś Polsce na poziomie poniŝej 1% zgłoszonych potrzeb. Są to wskaźniki dramatycznie niskie, niewspółmiernie małe w stosunku do zgłaszanych bieŝących; praktycznie bez Ŝadnego znaczenia, na rozwój polskiej nauki, szkolnictwa wyŝszego i technologii. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Przykładowo, z planu jaki przedstawił wicemarszałek Małopolski na spotkaniu z przedstawicielami gmin i powiatów w sierpniu 2003 w Nowym Sączu wynika, Ŝe w ciągu lat , wszystkie samorządy w regionie Małopolski mogą otrzymać do podziału na rozwój między innymi energetyki i infrastruktury technicznej łącznie 48 mln euro 5. Dzieląc tę kwotę przez liczbę samorządów w regionie i przeliczając ją na złotówki przypada po 300 tysięcy zł rocznie na kaŝdą gminę. Za takie pieniądze nic się nie da zrobić. Rozbudzono wielkie nadzieje w społeczeństwie na inwestycje finansowane z unijnych pieniędzy, a tymczasem gdybyśmy chcieli przeznaczyć oferowaną pomoc tylko na potrzeby drogowe, to okaŝe się, Ŝe dopiero za 100 lat Sądecczyzna mogłaby mieć takie drogi jak mieć powinna. To skandal. Z programu, który miał słuŝyć wyrównywaniu szans uczyniono karykaturę stwierdził starosta nowosądecki. 5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego zakłada kierowanie środków finansowych do najbiedniejszych gmin i powiatów Polski, aby mogły dorównać ich odpowiednikom w Unii Europejskiej. Tymczasem rząd SLD-UP zdecydował inaczej; najbardziej dofinansowane będą inwestycje centralne. Jest to decyzja rządu dla gmin nie do przyjęcia, albowiem spowoduje ona całkowite zamroŝenie inwestycji gminnych, równieŝ w zakresie energetyki, na wiele lat; zaś gminy są juŝ tak zadłuŝone, Ŝe nie będą w stanie zrobić nic więcej, poza bieŝącą działalnością ustawową. ZadłuŜenie gmin i Polski Jak wynika z raportu NajwyŜszej Izby Kontroli (NIK) oraz materiałów Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) rosnące i olbrzymie zadłuŝenie samorządów lokalnych, stanowi potęŝną przeszkodę w ich rozwoju i uzyskaniu jakichkolwiek środków z Unii Europejskiej 1,2,5. Wiele gmin, miast, powiatów i województw juŝ nie jest i nie będzie stać, na zapewnienie sobie własnego udziału finansowego w planowanych duŝych przedsięwzięciach i programach UE. Od roku łączne zadłuŝenie samorządów w Polsce wzrosło przeszło 2-krotnie z mln zł. do mln zł. 2.

4 JuŜ dziś samorządy wielu gmin i miast nie mogą zaciągać Ŝadnych, nowych zobowiązań finansowych. Jak wiadomo, poziom zadłuŝenia gminy czy miasta nie moŝe przekroczyć 60% planowanych, rocznych dochodów. Tymczasem z roku na rok, rząd SLD-UP powiększa listę zadań, które mają być finansowane przez gminy. Bez Ŝadnego wsparcia finansowego z budŝetu centralnego, traktując je jako nowe zadania własne. Taki sam wzrost zadłuŝenia dotyczy miast na prawach powiatu, powiatów oraz województw. Od roku 1999 do 2002 dług powiatów wzrósł 11-krotnie do kwoty 148 mln zł., zaś w województwach 7-krotnie do kwoty 330 mln zł. Projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakłada zmianę struktury dochodów samorządów. Spowoduje to jednak radykalne uszczuplenie dochodów miast i gmin. JeŜeli w tej ustawie część zadań obecnie finansowana z budŝetu, zostanie przeniesiona na szczebel gminy i potraktowana jako zadanie własne - to gminy te utoną w ratowaniu wydatków bieŝących na: mieszkania, oświatę, naukę, pomoc społeczną, zdrowie, kulturę i sport. Ten problem dotyczy przede wszystkim najbiedniejszych gmin, których jest przeszło 50% w Polsce. Gminy te nie mają ani zaciągniętych kredytów, ani teŝ nie mają środków na współfinansowanie koniecznych inwestycji przewidzianych programami unijnymi albowiem ich wpływy z podatków są niewielkie. W takich samorządach zadłuŝenie juŝ na poziomie 30% rocznego planu dochodów jest barierą nie do pokonania, zaś zadłuŝenie Polski na poziomie 400 mld złotych stale rosnące doprowadzi nieuchronnie do,,katastrofy argentyńskiej. W przyszłym roku nastąpi planowany przez rząd L. Millera kolejny, gigantyczny wzrost zadłuŝenia Państwa. Wyniesie on blisko 60 mld zł w porównywalnych cenach. Jest to przyrost roczny długu wynoszący 15% 5. Fundusze strukturalne Komisja Europejska zgodziła się aby Polska mogła wykorzystać fundusze strukturalne na duŝe programy energetyczne juŝ od 1 stycznia 2004 roku, to jest 4 miesiące przed ewentualnym przystąpieniem do UE. Środki, które zostaną przeznaczone na rok 2004, przepadną jeŝeli nie zostaną wykorzystane do roku Łącznie na lata UE przeznaczyła dla Polski z tytułu pomocy strukturalnej prawie 11,4 mld. euro. Jak dotąd nie została uchwalona ustawa o dochodach samorządów, która dawałaby im moŝliwość zdobywania środków na dofinansowanie inwestycji. Tymczasem aŝ 40 % funduszy strukturalnych ma być wykorzystywanych wyłącznie przez samorządy wojewódzkie i powiatowe, resztę przez gminy. Inwestycje, które będą przynosiły dochód inwestorom, będą dofinansowane maksymalnie w połowie. Tutaj równieŝ samorządy muszą najpierw wyłoŝyć konieczne pieniądze na inwestycje, poniewaŝ UE zwraca nakłady na podstawie faktur, po zakończeniu i nie wszystkie. Z tego powodu wzrasta szybko ryzyko utraty przez Polskę przeszło połowę funduszy strukturalnych na lata Podstawowy powód to brak funduszy krajowych na ich zrealizowanie, oraz brak kompletnych projektów inwestycyjnych. Na co moŝna do 2006 roku wydawać pieniądze z funduszy strukturalnych UE, określa Narodowy Plan Rozwoju 6. Plan wraz z załącznikami moŝna znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki ( Ministerstwo Gospodarki ponadto uruchomiło Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP), gdzie moŝna zgłaszać do oceny pomysły na projekty dofinansowane ze środków strukturalnych. Adres internetowy tej bazy to Co z tego wynika dla Polski? Przeprowadzona analiza najwaŝniejszych programów unijnych w Polsce prowadzi do następujących wniosków: Ŝaden z omówionych programów nie spełnia oczekiwań samorządów lokalnych i gmin w zakresie moŝliwości szybkiej, istotnej poprawy określonej dziedziny rozwoju, w tym energetyki; są to programy z formalnych przyczyn, braku poszanowania strony polskiej i partnerstwa przez decydentów UE, oraz całkowitej samowoli unijnych urzędników w podejmowaniu strategicznych i ostatecznych decyzji w sprawach suwerennej Polski nie do przyjęcia; skutkiem tego są nieprecyzyjne, subiektywne i jednostronne kryteria, procedury i decyzje UE, pozwalające jej urzędnikom i Komisjom na wybiórcze i niewspółmierne do rzeczywistych potrzeb i kosztów projektów inwestycyjnych dofinansowanie. Jak dotychczas na poziomie kilku procent;

5 winę za ten stan rzeczy i fatalne warunki wzajemnej współpracy ponoszą zdecydowanie polscy negocjatorzy, którzy po prostu źle wynegocjowali omawiane programy, niezgodnie z naszym interesem narodowym, polską racją stanu; dofinansowanie rzeczywiste polskich projektów winno wynosić przynajmniej 75% kosztów inwestycji, jak równieŝ zdecydowanie wyŝszy na poziomie minimum 70% winien być wskaźnik przyjętych do finansowania przez UE wniosków gminnych z Polski; zatwierdzonych przecieŝ ostatecznie przez polskie ministerstwa. Takie są aktualnie nasze potrzeby, na obecnym stopniu rozwoju kraju, w proporcji do dotychczasowych i przyszłych wpłat Polski do budŝetu UE; Polska nie moŝe być płatnikiem netto dla UE. Takie były zobowiązania i deklaracje UE w stosunku do Polski kilka lat temu oraz gwarancje premiera Millera w Kopenhadze. Społeczeństwo polskie nie moŝe utrzymywać per saldo bogatej Unii Europejskiej. Polski nie stać na wieloletnie juŝ wpłaty składek i róŝnych opłat do UE, z których otrzymujemy, jak stwierdzają oficjalne dokumenty rządowe, na tzw. fundusze,,pomocowe dotacje w wysokości jednego do kilku procent potrzeb; przed kolejnym, koniecznym referendum ogólnopolskim w sprawie Konstytucji UE, winien być opracowany i opublikowany rzetelny bilans stanu polskiej gospodarki i dotychczasowej współpracy z UE - w celu jednoznacznego wykazania korzyści i strat wynikających z dotychczasowej umowy stowarzyszeniowej z UE; tendencyjna propaganda rządowa i medialna dezinformuje, twierdząc Ŝe programy i pieniądze z UE są tylko dla profesjonalistów 1,2,5 poniewaŝ tych nam nie brakuje, i są to przewaŝnie zespoły specjalistów, bijące na głowę decydentów w UE; brakuje nam natomiast przejrzystych, jednoznacznych zasad i procedur w zakresie kwalifikacji, kryteriów ocen i stopnia dofinansowania projektów na rzeczywiste potrzeby gmin Polski zgłaszane przez nie, a nie na wirtualne, abstrakcyjne projekty typu: Miasto w Internecie czy Nowa organizacja biznesowa w Internecie ; jeŝeli podstawowym warunkiem uzyskania dotacji, jest profesjonalne przygotowanie dokumentacji wnioskowej, a opracowują ją specjalistyczne firmy konsultingowe, przewaŝnie międzynarodowe to nie moŝe być uznaniowych decyzji Brukseli, dyskwalifikujących 95% naszych projektów. JeŜeli Unia chce finansować,,przyszłość u siebie to niech to robi za własne pieniądze. Nasz standard rozwoju jest o około lat spóźniony niŝ w wiodących krajach UE, stąd, gdyby UE chciała nam rzeczywiście pomóc, winna jak wcześniej deklarowała, przeznaczyć na nasze projekty, nie kilka procent środków finansowych jak dotychczas, ale przeszło 100% i to przez wiele najbliŝszych lat; jeŝeli w tym zakresie nie nastąpią niezwłocznie zasadnicze zmiany na naszą korzyść to będziemy nadal traktowani przez UE jako nierównoprawny partner, który ma co roku odprowadzić do kasy unijnej równowartość 1,2% produktu krajowego brutto (PKB), otrzymując w zamian kilka procent wpłaty jak dotychczas. JeŜeli w bardzo silnej, narodowej specjalności informatycznej, w najbardziej obleganym pierwszym Konkursie 6. Programu Ramowego UE na lata w zakresie informatyki zakwalifikowano z Polski zaledwie 8 firm z przeszło 120 zgłoszonych to jest katastrofa. To dla jednych z najlepszych na świecie informatyków, znak eliminacji z konkurencji europejskiej. JeŜeli całość funduszy UE dla tych 8 polskich firm i instytucji naukowych wyniesie ostatecznie tylko 1,5 mln euro, zamiast oczekiwanych 245 mln euro - to jest to kolejna kompromitacja i skandal. Albowiem stanowi to 0,6% oczekiwanych nakładów finansowych UE w latach na informatyzację polskiej gospodarki.

6 Podsumowanie Przedstawiony materiał analityczny, potwierdza jednoznacznie ukrywane dotychczas fakty, Ŝe dostępność i wykorzystanie tak zwanych funduszy,,pomocowych UE dla Polski to jeden wielki skandal trwający od kilku lat. To po prostu kompromitacja! Z wielkiej burzy optymizmu, jaką rozpętano mówiąc o pieniądzach z unijnej kasy, przeznaczonych na gminne i powiatowe inwestycje mamy teraz ledwie kilka kropel deszczu. To stwierdził starosta nowosądecki w wywiadzie prasowym sprzed kilku dni 5. I taka jest prawda o,,pomocy unijnej dla Polski. Tylko czy to jest pomoc? I kto komu pomaga? Prof. Julian Sokołowski Prof. Jacek Zimny (wrzesień 2003r.) Literatura 1. Materiały Sejmowe oraz Wydawnictwa Kancelarii Sejmu za okres , Warszawa. 2. Dokumenty rządowe Ministerstw: Gospodarki, Finansów, Środowiska za okres , Warszawa 3. Stanowiska negocjacyjne Polski z UE, dokumenty oficjalne, rządowe strony internetowe, dokumenty sejmowe za okres Programy UE dla Polski dokumenty, dane statystyki, rządowe strony internetowe, dokumenty sejmowe, Publikacje prasowe z zakresu tematu, Narodowy Plan Rozwoju Polski, Ministerstwo Gospodarki, 2002, Warszawa. 7. Program Rozwoju Samorządnej, Niepodległej Polski, Kraków-Warszawa, kwiecień Opracowanie autorskie niezaleŝnych ekspertów pod kierownictwem autorów niniejszej publikacji Przypis Opracowanie niniejsze zostało opublikowane w Naszym Dzienniku, dnia 12 września 2003r. p.t. Prawda o unijnej pomocy.

Program ISPA od 2000 roku Wielki skandal.

Program ISPA od 2000 roku Wielki skandal. Program ISPA od 2000 roku Wielki skandal. W artykule Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce (rozdział V.4), przedstawiliśmy ogólną syntezę dostępnych danych na temat roli i znaczenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Info Solutions. Biuro Funduszy Unijnych.

Info Solutions. Biuro Funduszy Unijnych. Info Solutions Biuro Funduszy Unijnych Propozycja dotycząca zaangażowania Info Solutions w opracowanie projektów współfinansowanych z Programu Szwajcarskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

największe środki mln zł na budowę trasy mostu północnego

największe środki mln zł na budowę trasy mostu północnego Wystapienie Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz na sesji budŝetowej Rady Miasta, 11 grudnia 2008 r. Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Radzie projekt budŝetu m.st. Warszawy na 2009 rok. Jest on

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-18-06/2011 P/11/002 Pan Janusz MICHALAK Starosta Łowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Zmiany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach BGK Krajowy Fundusz Drogowy autostrady,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE Przywileje strefowe * Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDśETOWY

INFORMATOR BUDśETOWY INFORMATOR BUDśETOWY GMINY śurawica Gmina śurawica otrzymała tytuł Przejrzystej Gminy. W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu informator budŝetowy. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliŝenie wszystkim

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy

Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Seminarium Poprawa efektywności wykorzystania energii wzorcowa rola samorządu terytorialnego 15-16 maj

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią. Norma ISO 50001:2011, korzyści wynikające z wdroŝenia systemu. Jacek Walski PREDA Szczecin,28.03.2014 r.

Zarządzanie energią. Norma ISO 50001:2011, korzyści wynikające z wdroŝenia systemu. Jacek Walski PREDA Szczecin,28.03.2014 r. Zarządzanie energią. Norma ISO 50001:2011, korzyści wynikające z wdroŝenia systemu Jacek Walski PREDA Szczecin,28.03.2014 r. Zarządzanie energią. Gospodarka energetyczna polegająca na niekontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r. dla Województwa Podkarpackiego Solina, 19 czerwca 2015 r. Plan prezentacji: 1. definicja 2. podstawa prawna 3. źródła finansowania 4. dotychczasowe prace 5. aktualnie prowadzone prace 6. działania planowane

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Podstawowe załoŝenia ustawy Ekonomika prawodawcy - ogólny, ramowy charakter

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 maja 2011 r.

Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 maja 2011 r. Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budŝetu Gminy Cybinka na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27.01.2016r. Załącznik do uchwały nr../../2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27.01.2016r. Załącznik do uchwały nr../../2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27.01.2016r. Załącznik do uchwały nr../../2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia. marca 2016 roku Regulamin konkursu Czyste powietrze Tczewa 1 Przedmiot i cel programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 24 październik 2017

Grodzisk Mazowiecki 24 październik 2017 Dzień Energii Dzień Energii Dzień Energii Dzień Energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KOE 131_ UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KOE 131_ UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OBJAŚNIENIA LP. Dokonując oceny projektu naleŝy postępować zgodnie z poniŝszymi instrukcjami:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Konferencja: Geotermia impulsem rozwoju polskiej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%)

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%) WYDATKI I ROZCHODY W 2006 roku wydatki ogółem budŝetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 2 458 750 882 zł, co stanowiło 97,3% planu. Wydatki bieŝące zrealizowane zostały w kwocie 1 955 993

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych VI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych Stanisław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: UCHWAŁA nr V/26/2011 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na przebudowę systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych wykorzystujących paliwo

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie 72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych

Współfinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych Współfinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych Możliwość dofinansowania rekultywacji składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze została stworzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/006 LRZ-410-02-9/09 Pan Marek Ćwiąkała Wójt Gminy Jasienica Rosielna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 28 listopada 2011 r. LWR-4101-12-07/2011 P/11/002 Pan Jerzy Strojny Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

I. część A: Informacje o Wnioskodawcy

I. część A: Informacje o Wnioskodawcy Nr sprawy - - /pieczątka Wnioskodawcy/ Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Legnicy w dniu... nr... /pieczątka PCPR/ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z uwzględnieniem problemów związanych z wdraŝaniem działań dla energetyki

Stan realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z uwzględnieniem problemów związanych z wdraŝaniem działań dla energetyki Stan realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z uwzględnieniem problemów związanych z wdraŝaniem działań dla energetyki Autor: Magdalena Krauwicka - Biuro PTPiREE ( Energia Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego za I półrocze 2012 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego za I półrocze 2012 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/327 /12 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego za I półrocze 2012 roku

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia września 2010 r. P/10/129 LKI-4101-11-02/2010 Pan Andrzej Matynia Starosta Powiatu Starachowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Zgodnie z konstytucyjną zasadą jawności, o której mówi artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii

MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii 1 MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii Zasady udzielania i umarzania poŝyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji /wyciąg/ 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ W POLSCE FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2004-2006 I 2007-2013 Istota i znaczenie elektrowni wiatrowych dla ochrony środowiska Energia to niezbędny czynnik

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Departament Ochrony Powietrza

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r.

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. ZróŜnicowane zagroŝenia i oczekiwania miast w odniesieniu do obowiązującego przepisu art. 243 u.f.p. oraz do propozycji zmian tego przepisu Tomasz Bogucki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR ...

Data wpływu do PCPR ... ... Data wpływu do PCPR Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji I. Część

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2014-2022 Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A/224/10 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR A/224/10 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 października 2010 r. ZARZĄDZENIE NR A/224/10 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budŝetowych Rb WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ODNAWIALNA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁOPOLSKIE TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH

ENERGIA ODNAWIALNA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁOPOLSKIE TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH ENERGIA ODNAWIALNA TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE MIEJSCOWOŚĆ Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 108 km² a liczba ludności wynosi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1533/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku

Uchwała Nr LIII/1533/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku Uchwała Nr LIII/1533/10 Rady Miasta z dnia 28 października 2010 roku w sprawie procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo