Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD"

Transkrypt

1 Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD

2 Autorzy tekstu: Maciej Aulak, Urszula Demidziuk, Dariusz Knebel, Tomasz Ko³odziej, Monika Kusina-Pyciñska, Karolina Medwecka, Barbara Mrówka, Leszek Prokopowicz, Kazimiera Supe³, Pawe³ Szymanowski Zdjêcie na ok³adce Obwodnica Trójmiasta - projekt nr PL9809 wspó³finansowany ze œrodków Programu Phare Dziêkujemy za udostêpnienie fotografii Urzêdowi Miasta w Gdañsku ISBN

3 WSTÊP Polska transformacja zapocz¹tkowana pod koniec lat 80-tych od pocz¹tku by³a wspierana przez wysoko rozwiniête pañstwa europejskie i pozaeuropejskie. Jedn¹ z form takiego wsparcia by³y ustanowione wówczas i sukcesywnie rozwijane programy pomocy finansowej dla reformuj¹cych siê pañstw postkomunistycznych w celu ich ponownego w³¹czenie w systemy spo³eczne i gospodarcze rozwiniêtych pañstw zachodnich. Pomoc kierowana do Polski by³a przede wszystkim pomoc¹ bezzwrotn¹, chocia czêœæ realizowanych projektów by³a finansowana na zasadzie zwrotnych po yczek i kredytów. Pomoc pochodzi³a zarówno z zasobów bilateralnych (mia³a charakter pomocy rz¹dowej), jak i z organizacji miêdzynarodowych, a nawet z prywatnych fundacji i organizacji. Od pocz¹tku transformacji jednym z najwa niejszych Ÿróde³ finansowania inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i w kapita³ ludzki, by³ program Phare, stworzony na mocy decyzji Rady Europejskiej z dnia 23 grudnia Charakter pomocy europejskiej stopniowo zmienia³ siê. W pierwszym okresie s³u y³a ona g³ównie wspieraniu transformacji ustrojowej oraz gospodarczej, a z biegiem czasu zaczê³a nabieraæ charakteru prointegracyjnego. Ten nowy charakter pomocy unijnej zosta³ w 1997 roku odzwierciedlony w Nowej orientacji Phare, w której Komisja Europejska przedstawi³a perspektywê dalszego rozwoju pomocy. Zgodnie z postanowieniami Agendy 2000, od roku 2000 uruchomione zosta³y dla dziesiêciu pañstw kandyduj¹cych dodatkowo dwa nowe programy przedakcesyjne ISPA i SAPARD. Mia³y one przede wszystkim za zadanie przygotowanie do spe³nienia warunków umo liwiaj¹cych korzystanie z funduszy dostêpnych Pañstwom Cz³onkowskim UE. ¹cznie w latach Polska otrzyma³a ze Wspólnot Europejskich, a póÿniej z Unii Europejskiej, wsparcie na kwotê ponad 7 mld Euro. Z dniem 1 maja 2004 r. Polska sta³a siê beneficjentem funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoœci. Wdra anie projektów finansowanych ze œrodków przedakcesyjnych potrwa jednak, zgodnie z zapisami memorandów finansowych, do 2006 roku (w przypadku funduszu ISPA projekty w trakcie realizacji z dniem akcesji zosta³y w³¹czone do Funduszu Spójnoœci). Podstawowy cel wdra ania w naszym kraju funduszy przedakcesyjnych zosta³ osi¹gniêty. Dziêki programom Phare, ISPA i SAPARD jesteœmy lepiej przygotowani do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Mogliœmy równie w praktyce przeæwiczyæ mechanizmy i instrumenty europejskiej polityki regionalnej. Daje nam to podstawy, by s¹dziæ, e Polska skutecznie wykorzysta œrodki dostêpne w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci, z których bêdziemy korzystaæ jako Pañstwo Cz³onkowskie. Niniejsza publikacja, kolejna ju w tym cyklu, powsta³a z inicjatywy Departamentu Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej i ma za zadanie pokazanie wielkoœci wsparcia, jakie poszczególne regiony naszego kraju uzyska³y ze strony Unii Europejskiej w latach Mapa przedakcesyjnej pomocy zagranicznej pokazuje nie tylko skalê pomocy, ale równie jej zró nicowanie, w tym tak e terytorialne. 3

4 Przedstawione w naszej publikacji dane nie wyczerpuj¹ ca³oœci pomocy finansowej kierowanej do poszczególnych regionów w ostatnich latach. Autorzy skoncentrowali siê wy³¹cznie na trzech wieloletnich programach przedakcesyjnych. Z uwagi na z³o onoœæ problemu (w przesz³oœci zdarza³o siê, e informacje wymaga³y pewnych uzupe³nieñ m.in. ze wzglêdu na zmiany administracyjne w strukturze kraju) autorzy publikacji bêd¹ niezmiernie wdziêczni P.T. Czytelnikom za wszelkie uœciœlenia oraz dodatkowe komentarze, które zostan¹ uwzglêdnione w kolejnej edycji Mapy pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD. Tadeusz Kozek Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej 4

5 Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD pokazuje udzia³ poszczególnych województw i powiatów w przedakcesyjnych programach Unii Europejskiej. Mapa zosta³a przygotowana przez Departament Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w oparciu o dane przekazane do Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej przez jednostki wdra aj¹ce programy pomocy przedakcesyjnej, w szczególnoœci W³adzê Wdra aj¹c¹ Programy Wspó³pracy Przygranicznej, Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jednostkê Finansuj¹co-Kontraktuj¹c¹ oraz Departament Koordynacji Funduszu Spójnoœci Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Pozyskane w ten sposób informacje zosta³y przes³ane do konsultacji marsza³kom poszczególnych regionów oraz wojewodom, a nastêpnie zweryfikowane w oparciu o wspólne ustalenia. Przedstawione w Mapie dane uwzglêdniaj¹ projekty zakoñczone, finansowane w ramach Phare , jak równie obejmuj¹ przedsiêwziêcia zrealizowane oraz w trakcie realizacji, objête programami Phare , ISPA oraz SAPARD. Dane zawarte w Mapie odnosz¹ siê do stanu na dzieñ 28 listopada 2003r. W przypadku programu Phare 2001 dodatkowo wykorzystane zosta³y dane obejmuj¹ce realokacje œrodków dokonane w ostatniej fazie przygotowywania przez beneficjentów kontraktów z wykonawcami projektów, tj. wed³ug stanu z lutego 2004 r. Ponadto, w odniesieniu do linii bud etowych Phare 2002 i 2003 wziête zosta³y pod uwagê projekty znajduj¹ce siê jeszcze we wstêpnej fazie przygotowañ do realizacji. Dane dotycz¹ce programu ISPA odnosz¹ siê do projektów, dla których podpisane zosta³y Memoranda Finansowe. W przypadku programu ISPA 2003 dane te uwzglêdniaj¹ natomiast aplikacje, które zosta³y zaakceptowane w grudniu 2003 r. przez Komitet Zarz¹dzaj¹cy ISPA. W programie SAPARD wziêto pod uwagê zarówno projekty ju zrealizowane, jak i te zaakceptowane do dofinansowania, na których realizacjê zosta³y dopiero podpisane umowy. W przypadku programu Phare i ISPA nie zosta³o uwzglêdnione polskie wspó³finansowanie projektów. Kwoty w programie SAPARD podane s¹ natomiast wraz ze wspó³finansowaniem ze strony polskiej, przeliczonym na Euro wed³ug œredniego kursu NBP 4,15 PLN/Euro. W opracowaniu oparto siê na danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycz¹cych wniosków z³o onych do dnia 28 listopada 2003 r. Przy opracowywaniu Mapy zastosowano podzia³ na województwa oraz powiaty. Dla czêœci projektów, okreœlonych jako horyzontalne (np. Phare Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza 2001, 2002, projekty dotycz¹ce zasobów ludzkich oraz wsparcia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw), uwzglêdniono jedynie podzia³ wojewódzki ze wzglêdu na niemo noœæ przypisania ich do okreœlonego powiatu. Oddzieln¹ pozycjê stanowi¹ programy z za³o enia dotycz¹ce kilku województw b¹dÿ powiatów oraz kilku Euroregionów. W takich przypadkach ca³kowite kwoty przyznane 5

6 na poszczególne programy podzielono na liczbê uczestnicz¹cych w nich województw lub Euroregionów. Mia³o to miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach: PL Wzmocnienie administracji polityki regionalnej PL Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - S³owacja, Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Karpacki, Tatry, Beskidy) PL Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Wzmocnienie bezpieczeñstwa na granicy (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoœl¹skie) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Fundusz Ma³ych Projektów (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Nysa i Glacensis oraz Pradziad, Silesia i Œl¹sk Cieszyñski) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - S³owacja, Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Karpacki, Tatry, Beskidy) PL0111 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych (Euroregiony: Ba³tyk, Pomerania, Niemen) PL L002 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregion Niemen) PL L004 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregion Ba³yk), 2002/ System ochrony granic pañstwa II (województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmiñsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie) 2002/ Fundusz Ma³ych Projektów na Granicy Wschodniej (Euroregiony: Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki, Puszcza Bia³owieska) 2002/ Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych na Granicy Wschodniej (województwa: Warmiñsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie) 2002/ SSG - Sektorowy projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Sektorowy program dotycz¹cy MSP oraz innowacyjnoœci 2002/ SSG - Projekt dotycz¹cy regionalnego rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Przedsiêbiorczoœæ Polska. Regionalny program pomocy dla MSP 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Wzmocnienie bezpieczeñstwa na granicy (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Nysa i Glacensis oraz Pradziad, Silesia i Œl¹sk Cieszyñski) 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Fundusz Ma³ych i Œrednich Projektów (Euroregiony: Ba³tyk, Bug, Niemen; województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmiñsko - Mazurskie i Podlaskie) 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - S³owacja, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Karpaty, Tatry, Beskidy; województwa: Œl¹skie, Ma³opolskie i Podkarpackie) 2003/ /03.02 Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych na Granicy Wschodniej (Euroregiony Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki, Puszcza Bia³owieska) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Nysa i Glacensis oraz Pradziad, Silesia, Œl¹sk Cieszyñski) 6

7 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - S³owacja, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Karpaty, Tatry, Beskidy) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Wzmocnienie bezpieczeñstwa na granicy (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Fundusz Ma³ych Projektów (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Audyt, monitoring i studium rzeki Odry (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) 2003/ Fundusz Oko³obiznesowych Projektów Infrastrukturalnych na Przysz³ej Zewnêtrznej Granicy UE (Euroregiony: Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki, Puszcza Bia³owieska) 2003/ Fundusz Ma³ych Projektów na Granicy Wschodniej (Euroregiony: Ba³tyk i Niemen) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Fundusz Ma³ych i Œrednich Projektów Euroregionalnych (Euroregiony: Ba³tyk, Bug Niemen) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Ba³tyckiego, Fundusz Ma³ych i Œrednich Projektów (Euroregiony: Ba³tyk, Pomerania, Niemen; województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, WarmiñskoMazurskie i Podlaskie) ISPA 2000/PL/16/P/PE/007 Ochrona wód powierzchniowych w zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyñskiego ISPA 2000/PL/16/P/PT/008 Wzmocnienie drogi nr 4, odcinek Kraków-Tarnów ISPA 2001/Pl/16/P/PA/005 Pomoc techniczna dla przygotowania projeku modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Dzia³dowo-Gdynia (województwa: Mazowieckie, Warmiñsko-Mazurskie) ISPA 2001/PL/16/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce- Terespol, Faza I (województwa: Mazowieckie, Lubelskie) ISPA 2002/PL/16/PA/008 Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa-Bia³ystok-Sokó³ka-Trakiszki granica pañstwa (województwa: Mazowieckie, Podlaskie) ISPA 2002/PL/16/P/PA/012 Pomoc techniczna dla przygotowania projektu "Modernizacja linii kolejowej E30/CE 30 na odcinku Opole Katowice - Kraków" (województwa: Opolskie, Œl¹skie i Ma³opolskie) Ponadto, jeœli program obejmowa³ terytorium ca³ej Polski, fundusze zosta³y podzielone na 16 regionów. Dotyczy to nastêpuj¹cych programów: 2002/ Bezpieczeñstwo i higiena pracy w sektorze MSP 2002/ SSG - Pomoc techniczna w zakresie spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej 2002/ Koordynacja dzia³añ instytucji rynku pracy 2003/ /05.01 SSG - Rozwój Zasobów Ludzkich - Program Krajowy Phare 2003/ /05.02 SSG - Program Sektorowy MSP i Innowacja 2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich 2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla MSP ISPA 2000/PL/16/P/PA/001 EDIS ISPA 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza dla przygotowania projektów z sektora œrodowiska ISPA 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna w sektorze œrodowiska ISPA 2003/PL/P/PA/014 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoœci w sektorze transportu drogowego 7

8 Mapa Pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD (wed³ug województw) Pomorskie Zachodniopomorskie Warmiñsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie ódzkie Dolnoœl¹skie Lubelskie Opolskie Œwiêtokrzyskie Œl¹skie Pomoc finansowa w Ma³opolskie Podkarpackie do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej

9 POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŒL SKIEGO Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla obecnego Województwa Dolnoœl¹skiego w latach w ramach programu Phare wynios³a 53,51 mln. Natomiast ³¹czne przyznane wsparcie Unii Europejskiej dla Dolnego Œl¹ska (Phare, ISPA, SAPARD) do 2003 roku wynios³o 1 111,4 mln. WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE Miasta na prawach powiatu Kwota w Euro Jelenia Góra ,33 Legnica ,40 Wa³brzych ,30 Wroc³aw ,92 Powiaty Kwota w Euro boles³awiecki ,90 dzier oniowski ,14 g³ogowski ,17 górowski ,91 jaworski ,64 jeleniogórski ,88 kamiennogórski ,80 k³odzki ,99 legnicki ,54 lubañski ,86 lubiñski ,22 lwówecki ,28 milicki ,22 oleœnicki ,97 o³awski ,55 polkowicki ,16 strzeliñski ,44 œredzki ,85 œwidnicki ,42 trzebnicki ,16 wa³brzyski ,46 wo³owski ,38 wroc³awski ,54 z¹bkowicki ,89 zgorzelecki ,00 z³otoryjski ,34 Programy horyzontalne dla ca³ego województwa ,35 Suma ,01 9

10 Pomoc finansowa dla województwa dolnoœl¹skiego w G³ogów Góra Polkowice Milicz Zgorzelec Boles³awiec Lubin Wo³ów Trzebnica Oleœnica Lubañ Lwówek Œl¹ski Jelenia Góra do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej Z³otoryja Kamienna Góra Jawor Legnica Wa³brzych Œwidnica Œroda Œl¹ska Dzier oniów K³odzko Wroc³aw Z¹bkowice Œl¹skie Strzelin O³awa Województwo dolnoœl¹skie - lista programów PL9207 STRUDER - program rozwoju regionalnego PL9509 RAPID - program rozwoju regionalnego ZZ9524 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy - Niemcy PL9502 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska- Niemcy PL9604 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska- Niemcy ZZ9621 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska Czechy - Niemcy PL9609 STRUDER II program rozwoju regionalnego PL9701 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy Program Unii Europejskiej Odbudowa 1997 PL9802 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy PL Rozbudowa oczyszczalni œcieków we Wroc³awiu PL9811 Inicjatywa I - agodzenie spo³ecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa PL Inicjatywa II - agodzenie spo³ecznych skutków restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa PL Likwidacja niskiej emisji i optymalizacja systemu ciep³owniczego Wroc³awia PL Odbudowa i modernizacja wybranych odcinków linii kolejowej E 30 i CE 30 na odcinku Legnica - Wroc³aw - Opole PL9911 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Ochrona rzeki Nysa K³odzka PL9913 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy PL Krajowy Program Rozwoju MSP PL Krajowy Program Rozwoju Eksportu PL Wzmocnienie administracji polityki regionalnej PL0009 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Ma³e Projekty Euroregionalne PL0011 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Zintegrowany program rozwoju przedsiêbiorczoœci pogranicza polsko-czeskiego 10

11 PL SSG - Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich PL SSG - Promocja rozwoju MSP PL SSG - In ynieria, nadzór i wsparcie monitoringu PL0108 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Obwodnica Radoniowa PL0109 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Fundusz Ma³ych Projektów Euroregionalnych 2002/ Bezpieczeñstwo i higiena pracy w sektorze MSP 2002/ Koordynacja dzia³añ instytucji rynku pracy 2002/ SSG - Sektorowy projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Sektorowy program dotycz¹cy MSP oraz innowacyjnoœci 2002/ SSG - Pomoc techniczna w zakresie spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej 2002/ SSG - Projekt dotycz¹cy regionalnego rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Przedsiêbiorczoœæ Polska. Regionalny program pomocy dla MSP 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni œcieków dla Lubania i Siekierczyna 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Modernizacja drogi nr 389 Duszniki Zdrój - Zieleniec 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Fundusz Ma³ych Projektów 2003/ /05.01 SSG - Rozwój zasobów ludzkich - Program Krajowy 2003/ /05.02 SSG - Program Sektorowy MSP i Innowacja 2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich 2003/ /05.04 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla MSP 2003/ /05.05 SSG - Rozwój sektora MSP w Bielawie poprzez rozbudowê infrastruktury drogowej 2003/ /05.06 SSG - Wzmocnienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozwój infrastruktury sanitarnej 2003/ /05.07 SSG - Wzmocnienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w zachodniej, przemys³owej czêœci G³ogowa 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Budowa pasa ruchu dla drogi krajowej nr 8 na odcinku Lewin K³odzki - Duszniki Zdrój 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Budowa sieci kanalizacyjnej w Lwówku Œl¹skim i przylegaj¹cych miejscowoœciach ISPA 2000/PL/16/P/PA/001 EDIS ISPA 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza dla przygotowania projektów w sektorze œrodowiska ISPA 2000/PL/16/P/PE/018 Gospodarka odpadami sta³ymi we Wroc³awiu ISPA 2000/PL/16/P/PE/019 Poprawa jakoœci wody we Wroc³awiu ISPA 2000/PL/16/P/PE/022 Ochrona wód rzeki Odry, zlewni Nysy K³odzkiej, terenów wodonoœnych miast Wroc³awia, O³awy i Brzegu ISPA 2001/PL/16/P/PT/009 Przebudowa autostrady A4 na odcinku Krzywa-Wroc³aw ISPA 2001/PL/16/P/PT/013 - Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Wêgliniec-Legnica ISPA 2002/PL/16/PA/007 Przygotowanie projektu autostrady A4, odcinek Zgorzelec- Krzy owa ISPA 2002/PL/16/PT/016 Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Wêgliniec - Bielawa - Dolna (Horka) i Wêgliniec - Zgorzelec ISPA 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna w sektorze œrodowiska ISPA 2003/PL/P/PA/014 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoœci w sektorze transportu drogowego SAPARD Dzia³anie 1 - Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych i rybnych SAPARD Dzia³anie 2 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych SAPARD Dzia³anie 3 - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 11

12 POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla obecnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w latach w ramach programu Phare wynios³a 0,228 mln. Natomiast ³¹czne przyznane wsparcie Unii Europejskiej dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego (Phare, ISPA, SAPARD) do 2003 roku wynios³o 186,06 mln. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Miasta na prawach powiatu Kwota w Euro Bydgoszcz ,85 Gudzi¹dz ,79 Toruñ ,07 W³oc³awek ,80 Powiaty Kwota w Euro aleksandrowski ,29 brodnicki ,60 bydgoski ,72 che³miñski ,23 golubsko-dobrzyñski ,37 grudzi¹dzki ,01 inowroc³awski ,22 lipnowski ,07 mogileñski ,99 nakielski ,38 radziejowski ,20 rypiñski ,86 sêpoleñski ,39 œwiecki ,38 toruñski ,70 tucholski ,19 w¹brzeski ,10 w³oc³awski ,95 niñski ,81 Programy horyzontalne ,58 SUMA ,55 12

13 Pomoc finansowa dla województwa kujawsko-pomorskiego w Tuchola Tuchola Sêpólno Krajeñskie Sêpólno Krajeñskie Œwiecie Œwiecie Grudzi¹dz Grudzi¹dz Bydgoszcz Bydgoszcz Che³mno Che³mno W¹brzeŸno W¹brzeŸno Brodnica Brodnica Nak³o n. Noteci¹ Nak³o n. Noteci¹ Toruñ Toruñ Golub-Dobrzyñ Golub-Dobrzyñ Rypin Rypin nin nin Inowroc³aw Inowroc³aw Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski Lipno Lipno Mogilno Mogilno Radziejów Radziejów do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej W³oc³awek W³oc³awek Województwo kujawsko - pomorskie - lista programów PL9706 INRED - program rozwoju regionalnego PL ACCESS PL Krajowy Program Rozwoju MSP PL Krajowy Program Rozwój Eksportu PL SSG - Po³udniowa obwodnica Torunia PL SSG - Ukoñczenie drogi nr 62 we W³oc³awku PL SSG - Budowa Centrum Transferu Technologii PL SSG - Rozwój turystyki w rejonie Jeziora Gop³o PL SSG - Park Przemys³owy w Solcu Kujawskim PL SSG - Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich PL SSG - Promocja rozwoju MSP PL SSG - In ynieria, nadzór i wsparcie monitoringu 2002/ Bezpieczeñstwo i higiena pracy w sektorze MSP 2002/ Koordynacja dzia³añ instytucji rynku pracy 2002/ SSG - Sektorowy projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Sektorowy program dotycz¹cy MSP oraz innowacyjnoœci 2002/ SSG - Pomoc techniczna w zakresie spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej 2002/ SSG - Projekt dotycz¹cy regionalnego rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Przedsiêbiorczoœæ Polska. Regionalny program pomocy dla MSP 13

14 / SSG - Rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Bydgoszczy 2002/ SSG - Inkubator przedsiêbiorczoœci w Solcu Kujawskim PL2003/ /05.01 SSG - Rozwój Zasobów Ludzkich-Program Krajowy PL2003/ /05.02 SSG - Program Sektorowy MSP i Innowacja PL2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich PL2003/ /05.04 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla MSP PL2003/ /05.08 SSG - Poprawa dostêpnoœci terenów inwestycyjnych w Ciechocinku PL2003/ /05.09 SSG - Rozwój parku przemys³owego Vistula w Œwieciu ISPA 2000/PL/16/P/PE/001 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji œciekowej dla Bydgoszczy ISPA 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza dla przygotowania projektów z sektora œrodowiska ISPA 2000/PL/16/P/PE/010 Gospodarka wodno-œciekowa w Toruniu ISPA 2000/PL/16/PA/001 EDIS ISPA 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna w sektorze œrodowiska ISPA 2002/PL/16/P/PE/032 Oczyszczanie œcieków we W³oc³awku ISPA 2003/PL/16/PA/014 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoœci w sektorze transportu drogowego ISPA 2003/PL16/P/PE/037 Oczyszczanie œcieków w Grudzi¹dzu SAPARD Dzia³anie 1 - Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych i rybnych SAPARD Dzia³anie 2 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych SAPARD Dzia³anie 3 - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

15 POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Województwa Lubelskiego w latach w ramach programu Phare wynios³a 3,96 mln. Natomiast ogólne wsparcie Unii Europejskiej (Phare, ISPA, SAPARD) dla Województwa Lubelskiego do 2003 roku wynios³o 211,68 mln. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Miasta na prawach powiatu Kwota w Euro Bia³a Podlaska ,99 Che³m ,91 Lublin ,48 Zamoœæ ,74 Powiaty Kwota w Euro bialski ,82 bi³gorajski ,84 che³mski ,51 hrubieszowski ,93 janowski ,38 krasnostawski ,46 kraœnicki ,35 lubartowski ,11 lubelski ,48 ³êczyñski ,21 ³ukowski ,65 opolski (lubelski) ,82 parczewski ,78 pu³awski ,88 radzyñski ,44 rycki ,41 œwidnicki ,86 tomaszowski (lubelski) ,84 w³odawski ,07 zamojski ,32 Programy horyzontalne ,82 Suma ,09 15

16 Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego w uków Bia³a Podlaska Radzyñ Podlaski Ryki Parczew Lubartów W³odawa Pu³awy êczna Opole Lubelskie Lublin Œwidnik Che³m Kraœnik Krasnystaw Janów Lubelski Zamoœæ Hrubieszów do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej Bi³goraj Tomaszów Lubelski Województwo lubelskie - lista programów PL9609 STRUDER II - program rozwoju regionalnego PL9601 Granica Wschodnia PL9705 Zintegrowana Granica Wschodnia PL ACCESS PL Krajowy Rozwój MSP PL Krajowy Program Rozwoju Eksportu PL Budowa przejœcia granicznego w Dorohusku PL Fundusz Ma³ych Projektów PL SSG - Program operacyjny dla województwa lubelskiego PL Rozbudowa platformy na granicznym przejœciu drogowym w Dorohusku PL Przebudowa mostu na starym Bugu oraz modernizacja nawierzchni drogi do przejœcia granicznego w Kukurykach PL Modernizacja i rozbudowa g³ównych budynków i infrastruktury na drogowym przejœciu granicznym w Terespolu PL Modernizacja drogi krajowej nr 82 Piaski - Che³m - Dorohusk PL Modernizacja i rozbudowa g³ównych budynków i infrastruktury na drogowym przejœciu granicznym w Terespolu - faza II PL Przejœcie drogowe w Hrebennem 16

17 PL Fundusz Ma³ych Projektów PL SSG - Obwodnica Zamoœcia PL SSG - Dzielnica przemys³owo-sk³adowa w Che³mie PL SSG - Strefa przemys³owa w Bia³ej Podlaskiej PL SSG - Obwodnica Lublina PL SSG - Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich PL SSG - Promocja rozwoju MSP PL SSG - In ynieria, nadzór i wsparcie monitoringu 2002/ Bezpieczeñstwo i higiena pracy dla MSP 2002/ Koordynacja dzia³añ instytucji rynku pracy 2002/ Fundusz Ma³ych Projektów na Granicy Wschodniej 2002/ Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych na Granicy Wschodniej 2002/ SSG - Sektorowy projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Sektorowy program dotycz¹cy MSP oraz innowacyjnoœci 2002/ SSG - Pomoc techniczna w zakresie spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej 2002/ SSG - Projekt dotycz¹cy regionalnego rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Przedsiêbiorczoœæ Polska. Regionalny program pomocy dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 2002/ SSG - Rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Janowie Lubelskim 2002/ SSG - Poprawa dostêpnoœci do terenów inwestycyjnych w Lublinie 2002/ Przejœcie graniczne w Hrebennem - etap II 2002/ SSG - Rozwój gospodarczy Lubartowa 2003/ /03.02 Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych na Granicy Wschodniej 2003/ /05.01 SSG - Rozwój Zasobów Ludzkich-Program Krajowy 2003/ /05.02 SSG - Program sektorowy MSP i Innowacja 2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich 2003/ /05.04 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla MSP 2003/ /05.10 SSG - Wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta Hrubieszów 2003/ /05.11 SSG - Wspomaganie rozwoju przedsiêbiorczoœci w gminie Jastków 2003/ /05.12 SSG - Poprawa atrakcyjnoœci inwestycyjnej regionu poprzez budowê drogi nr Krasnystaw-Ró ana 2003/ /05.13 SSG - Rozwój sektora MSP w turystycznym regionie gminy êczna 2003/ /05.14 SSG - Rozwijanie i umacnianie po³¹czeñ pomiêdzy centrami gospodarczymi Lublina 2003/ Fundusz oko³obiznesowych projektów infrastrukturalnych na przysz³ej zewnêtrznej granicy UE 2003/ Fundusz Ma³ych Projektów na Granicy Wschodniej ISPA 2000/PL/16/P/PA/001 EDIS ISPA 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza dla przygotowania projektów z sektora œrodowiska ISPA 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna w sektorze œrodowiska ISPA 2003/PL/P/PA/014 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoœci w sektorze transportu drogowego ISPA 2001/PL/16/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce- Terespol, Faza I ISPA 2002/PL/16/P/PE/029 Modernizacja oczyszczalni œcieków Hajdów w Lublinie SAPARD Dzia³anie 1 - Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych i rybnych SAPARD Dzia³anie 2 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych SAPARD Dzia³anie 3 - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 17

Powiat. indeks1. Średnia płaca w powiecie w relacji. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (w mkw)

Powiat. indeks1. Średnia płaca w powiecie w relacji. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (w mkw) Pozycja w rankingu Liczba punktów Stopa bezrobocia Średnia płaca w złotych Średnia płaca w powiecie w relacji do średniej krajowej (w proc.) Procent populacji pobierającej zasiłek socjalny Odsetek dzieci

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski Załącznik nr 3 do uchwały nr 178/2009 Zarządu PFRON z dnia 28 maja 2009 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2009 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie których

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) PROJEKT z dnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania wirusem na rok 2010 Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Raport. Przygotowany przez zespół naukowy: Urszula Sulkowska Witold Zatoński (kierownik) Centrum Onkologii - Instytut Warszawa, 2015

Raport. Przygotowany przez zespół naukowy: Urszula Sulkowska Witold Zatoński (kierownik) Centrum Onkologii - Instytut Warszawa, 2015 Raport z analizy geograficznej stopnia osiągnięcia wskaźników programu, w szczególności projektu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem oraz rozpowszechnienia materiałów edukacyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1416 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 14 października 2014 r.

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1416 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 14 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1416 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Załącznik 5. Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Lp Powiat Województwo Przybliżona powierzchnia powiatu [km 2 ] Przybliżony udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy 1 aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU Biała Podlaska, bialski biłgorajski Chełm, chełmski hrubieszowski janowski Szkoła Podstawowa nr 5 z Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9.

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9. Załącznik 9. Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie Biuro Powiatowe ARiMR Kampania 2009 Kampania 2010 Kampania

Bardziej szczegółowo

Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN]

Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN] Załącznik 8. Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN] Biuro Powiatowe ARiMR Kampania 2009 Kampania 2010 Kampania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Opublikowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Numer referencyjny naboru PBU1 Numer EuropeAid: EuropeAid/129-278/M/ACT/MULTI

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2008 POWIATY

Sprawdzian 2008 POWIATY Sprawdzian 2008 POWIATY Dane dotyczące wyników oraz uczniów piszących arkusz standardowy sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej w powiatach województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wyników arkusza standardowego egzaminu gimnazjalnego w powiatach województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego w 2008 roku

Dane dotyczące wyników arkusza standardowego egzaminu gimnazjalnego w powiatach województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego w 2008 roku Dane dotyczące wyników arkusza standardowego egzaminu gimnazjalnego w powiatach województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego w 2008 roku CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Biała Podlaska Biała Podlaska bialski

Bardziej szczegółowo

wydatki finansowane ze środków unijnych w latach (w zł per capita, uwzględniając inflację - w cenach stałych 2011)

wydatki finansowane ze środków unijnych w latach (w zł per capita, uwzględniając inflację - w cenach stałych 2011) wydatki 2004-2009 2007-2011 numer nazwa województwo finansowane ze środków unijnych w latach 2007-2011 (w zł per capita, uwzględniając inflację - w cenach stałych 2011) 2004-2009 2007-2011 numer nazwa

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Program inwestycyjny na sieci dróg krajowych w woj. podkarpackim 4 A4 77 S74 19 Stalowa Wola S19 Generalna 9 Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Tarnobrzeg

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/2012 Zarządu PFRON z dnia 18 grudnia 2012 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

RANKING GMIN I POWIATÓW 2008

RANKING GMIN I POWIATÓW 2008 PARTNERZY BIZNESOWI CENTRALNY OŒRODEK INFORMACJI GOSPODARCZEJ RANKING GMIN I POWIATÓW 2008 PARTNERZY RANKINGU Centralny Oœrodek Informacji Gospodarczej PARTNERZY BIZNESOWI ., UBEZPIECZENIA PARTNERZY BIZNESOWI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku Powiatowy Inspektorat Weterynarii 42-100 Kłobuck ul.ks.kard.wyszyńskiego 15, tel. 34-310-01-34 e-mail : sekretariat@piwklobuck.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNKACYJNI (PT) POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w powiatach w 2011 roku CZĘŚD HUMANISTYCZNA

Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w powiatach w 2011 roku CZĘŚD HUMANISTYCZNA Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w powiatach w 2011 roku e i uczniów ze sprawdzianu w powiatach oraz liczby szkól z iem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z iem niskim, to szkoły, których i znajdują

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. (poz....) WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA I. Województwo

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Dr n. med. Michał F. Kamiński, Mgr Paulina Wieszczy, Prof. dr hab. Jarosław Reguła Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Centrum

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014)

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014) 02 01 bolesławiecki 36 806 359 3 856 503 32 335 522 614 334 13 441 617 0 02 02 dzierżoniowski 45 205 215 7 216 251 34 320 178 3 668 786 13 808 012 0 02 03 głogowski 48 582 143 91 551 45 581 301 2 909 291

Bardziej szczegółowo

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek w Polsce Nazwa i adres izby Telefon Obszar działania (powiaty) Naczelna Izba Pielęgniarek i Al. Ujazdowskie 22, 0478 Warszawa, Polska. 22 628-34-93 628-58-61 628-95-56

Bardziej szczegółowo

CAŁY RANKING POWIATÓW ZIEMSKICH (liczba otrzymanych punktów) w układzie od najlepszego w dół Z GÓRY NA DÓŁ

CAŁY RANKING POWIATÓW ZIEMSKICH (liczba otrzymanych punktów) w układzie od najlepszego w dół Z GÓRY NA DÓŁ WOJEWÓDZTWO NAZWA POWIATU I MIASTA - SIEDZIBY LICZBA PUNKTÓW W RANKINGU MIEJSCE W RANKINGU małopolskie oświęcimski - Oświęcim 40 1. łódzkie pabianicki - Pabianice 39 2. mazowieckie warszawski zachodni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRUKTURY WIEKU ZAREJESTROWANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH NABYWAJĄCYCH PRAWO DO EMERYTURY

ANALIZA STRUKTURY WIEKU ZAREJESTROWANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH NABYWAJĄCYCH PRAWO DO EMERYTURY ANALIZA STRUKTURY WIEKU ZAREJESTROWANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH NABYWAJĄCYCH PRAWO DO EMERYTURY Opracował: mgr Arkadiusz Szcześniak Dział Centralnego Rejestru Pielęgniarek i PołoŜnych w biurze Naczelnej

Bardziej szczegółowo

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna Specjalistyczne Poradnie Rodzinne na terenie Warszawy: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo ul. Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa tel. : 22 664 13 42, 22 664 08 49 Specjalistyczna Poradnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A. Województwo Powiat Adres do korespondencji Dni i godziny przyjmowania interesariuszy bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski warmińsko-mazurskie podlaskie podlaskie mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku.

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Załącznik nr 2 Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Nr dolnośląskie 51 298 919 23 022 576 1 bolesławiecki 1 326 918 517 860 2 dzierżoniowski 2 435 229 1 183 680 3 głogowski 1 753

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r.

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych. Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM w BYTOMIU. KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA w WARSZAWIE

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM w BYTOMIU. KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA w WARSZAWIE NR CERT. INSTYTUCJA 1 CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM w BYTOMIU KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA w WARSZAWIE 3 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w ROPCZYCACH 4 SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONFERENCJI POWIATOWYCH - Zmiany programowe w kształceniu zawodowym

HARMONOGRAM KONFERENCJI POWIATOWYCH - Zmiany programowe w kształceniu zawodowym HARMONOGRAM KONFERENCJI POWIATOWYCH - Zmiany programowe w kształceniu zawodowym Lp. Termin Konferencji Powiatowej Zaproszone powiaty na Konferencję Miejsce Konferencji Powiatowej Ulica Nr budynku Miasto

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 12 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 12 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9146 Poz. 915 915 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz Regionalnych

Bardziej szczegółowo

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24 SZKO Y PODSTAWOWE 4 x 100 m dziewczàt 1 459 ZS nr 2 Police Zachodniopomorskie 56.98 F 2 495 SP nr 79 ódê ódzkie 57.68 F 3 474 SP nr 3 Aleksandrów ódzki ódzkie 58.72 4 440 SP Drzewica ódzkie 59.33 5 435

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012)

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012) 02 01 bolesławiecki 35 841 685 4 002 877 31 347 996 490 812 12 943 910 0 02 02 dzierżoniowski 45 863 897 7 468 593 34 563 933 3 831 371 13 443 308 0 02 03 głogowski 48 115 755 30 827 47 672 330 412 598

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności.

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Miasto Andrychów Aleksandrów Łódzki Białystok Białystok Bielsko-Biała Biskupiec Bochnia

Bardziej szczegółowo

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. Załącznik Nr 1 ZASIĘG TERYTORIALNY DZIAŁANIA REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I SIEDZIBY TYCH KOMISJI Lp. 1. Słupsk 1. Toruń 2. Włocławek

Bardziej szczegółowo

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska Dz.U.2012.914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 87 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2014 poz. 853 wersja obowiązująca od 2014-09-24 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR. z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia r.

UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR. z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia r. UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia 30.09.2001 r. w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego oraz wyznaczenia siedzib okręgów

Bardziej szczegółowo

Lista miast średnich Miasto Podkategoria

Lista miast średnich Miasto Podkategoria Lista miast średnich L.p. Miasto Podkategoria 1 Aleksandrów Łódzki miasta > 20 tys. miesz. (bez woj.) bez względu na status administracyjny 2 Andrychów miasta > 20 tys. miesz. (bez woj.) bez względu na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r.

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 944 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 913 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej,

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie

Akademia Metropolitalna Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie Akademia Metropolitalna 13.11.2014. Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Program Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów objętych akcją

Lista sklepów objętych akcją Lista sklepów objętych akcją Województwo Miasto Adres Dolnośląskie Wrocław ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław Śląskie Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa Łódzkie Łódz ul. Widzewska 22 92-308

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego/EOG

Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego/EOG Szkolenie dla osób działających w krakowskich organizacjach pozarządowych nt. Budowanie partnerstw i kontaktów z innymi NGOs, administracją publiczną i biznesem Projekt finansowany w ramach Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR WOJEWÓDZTWO POWIAT 11.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 bolesławiecki 7:30 15:30 6:00 22:00 6:00 22:00 6:00 22:00 dzierżoniowski 7:30

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2015 poz. 913 wersja obowiązująca od 2015-09-25 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2012 godz. 10:03:04 Numer KRS: 0000100817

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2012 godz. 10:03:04 Numer KRS: 0000100817 Strona 1 z 42 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2012 godz. 10:03:04 Numer KRS: 0000100817 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Topograficznej Bazy Danych dla 44 arkuszy z województwa podlaskiego

Wykonanie Topograficznej Bazy Danych dla 44 arkuszy z województwa podlaskiego Rozpoczęcie Zakończenie Urząd Marszałkowski w Białymstoku ul. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok Wykonanie Topograficznej Bazy Danych dla 44 arkuszy z województwa podlaskiego 30.12.2005 26.09.2006 Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 140, poz. 1173. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg Zielona Góra 102 Krzyż 103 2 19,00 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów

Bardziej szczegółowo

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK stoku 010000 Biuro Terenowe w Grajewie 010001 Biuro Terenowe w Kolnie 010002 Inspektorat w Augustowie 010100 Inspektorat w Bielsku Podlaskim 010200 Inspektorat w Hajnówce 010300 Inspektorat w Siemiatyczach

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego

Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego 1/MOF/2013/1 Gmina Miasta Brodnicy LOF Brodnica - Lokalny Obszar Funkcjonalny 2/MOF/2013/1 Gmina Miasto Augustów Augustowski obszar funkcjonalny 3/MOF/2013/1 Gmina Miejska Nowa Ruda Określenie kierunków

Bardziej szczegółowo

ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU

ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU TOAW Strona 1. WSzW w SZCZECINIE 2 2. WSzW w POZNANIU 2 3. WSzW w GDA SKU 3 4. WSzW w BYDGOSZCZY 3 5. WSzW w OLSZTYNIE 4 6. WSzW w WARSZAWIE 4 7. WSzW w BIA

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS %

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE 28 VII 28/29 VII 29 VII 29 VII 29/30 VII 29 / 30 VII środa środa czwartek czwartek czwartek czwartek RZESZÓW GŁ. 5:58 20:45 Sędziszów Młp. 6:23 21:10 Ropczyce 6:31 21:18 Dębica

Bardziej szczegółowo