Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD"

Transkrypt

1 Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD

2 Autorzy tekstu: Maciej Aulak, Urszula Demidziuk, Dariusz Knebel, Tomasz Ko³odziej, Monika Kusina-Pyciñska, Karolina Medwecka, Barbara Mrówka, Leszek Prokopowicz, Kazimiera Supe³, Pawe³ Szymanowski Zdjêcie na ok³adce Obwodnica Trójmiasta - projekt nr PL9809 wspó³finansowany ze œrodków Programu Phare Dziêkujemy za udostêpnienie fotografii Urzêdowi Miasta w Gdañsku ISBN

3 WSTÊP Polska transformacja zapocz¹tkowana pod koniec lat 80-tych od pocz¹tku by³a wspierana przez wysoko rozwiniête pañstwa europejskie i pozaeuropejskie. Jedn¹ z form takiego wsparcia by³y ustanowione wówczas i sukcesywnie rozwijane programy pomocy finansowej dla reformuj¹cych siê pañstw postkomunistycznych w celu ich ponownego w³¹czenie w systemy spo³eczne i gospodarcze rozwiniêtych pañstw zachodnich. Pomoc kierowana do Polski by³a przede wszystkim pomoc¹ bezzwrotn¹, chocia czêœæ realizowanych projektów by³a finansowana na zasadzie zwrotnych po yczek i kredytów. Pomoc pochodzi³a zarówno z zasobów bilateralnych (mia³a charakter pomocy rz¹dowej), jak i z organizacji miêdzynarodowych, a nawet z prywatnych fundacji i organizacji. Od pocz¹tku transformacji jednym z najwa niejszych Ÿróde³ finansowania inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i w kapita³ ludzki, by³ program Phare, stworzony na mocy decyzji Rady Europejskiej z dnia 23 grudnia Charakter pomocy europejskiej stopniowo zmienia³ siê. W pierwszym okresie s³u y³a ona g³ównie wspieraniu transformacji ustrojowej oraz gospodarczej, a z biegiem czasu zaczê³a nabieraæ charakteru prointegracyjnego. Ten nowy charakter pomocy unijnej zosta³ w 1997 roku odzwierciedlony w Nowej orientacji Phare, w której Komisja Europejska przedstawi³a perspektywê dalszego rozwoju pomocy. Zgodnie z postanowieniami Agendy 2000, od roku 2000 uruchomione zosta³y dla dziesiêciu pañstw kandyduj¹cych dodatkowo dwa nowe programy przedakcesyjne ISPA i SAPARD. Mia³y one przede wszystkim za zadanie przygotowanie do spe³nienia warunków umo liwiaj¹cych korzystanie z funduszy dostêpnych Pañstwom Cz³onkowskim UE. ¹cznie w latach Polska otrzyma³a ze Wspólnot Europejskich, a póÿniej z Unii Europejskiej, wsparcie na kwotê ponad 7 mld Euro. Z dniem 1 maja 2004 r. Polska sta³a siê beneficjentem funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoœci. Wdra anie projektów finansowanych ze œrodków przedakcesyjnych potrwa jednak, zgodnie z zapisami memorandów finansowych, do 2006 roku (w przypadku funduszu ISPA projekty w trakcie realizacji z dniem akcesji zosta³y w³¹czone do Funduszu Spójnoœci). Podstawowy cel wdra ania w naszym kraju funduszy przedakcesyjnych zosta³ osi¹gniêty. Dziêki programom Phare, ISPA i SAPARD jesteœmy lepiej przygotowani do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Mogliœmy równie w praktyce przeæwiczyæ mechanizmy i instrumenty europejskiej polityki regionalnej. Daje nam to podstawy, by s¹dziæ, e Polska skutecznie wykorzysta œrodki dostêpne w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci, z których bêdziemy korzystaæ jako Pañstwo Cz³onkowskie. Niniejsza publikacja, kolejna ju w tym cyklu, powsta³a z inicjatywy Departamentu Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej i ma za zadanie pokazanie wielkoœci wsparcia, jakie poszczególne regiony naszego kraju uzyska³y ze strony Unii Europejskiej w latach Mapa przedakcesyjnej pomocy zagranicznej pokazuje nie tylko skalê pomocy, ale równie jej zró nicowanie, w tym tak e terytorialne. 3

4 Przedstawione w naszej publikacji dane nie wyczerpuj¹ ca³oœci pomocy finansowej kierowanej do poszczególnych regionów w ostatnich latach. Autorzy skoncentrowali siê wy³¹cznie na trzech wieloletnich programach przedakcesyjnych. Z uwagi na z³o onoœæ problemu (w przesz³oœci zdarza³o siê, e informacje wymaga³y pewnych uzupe³nieñ m.in. ze wzglêdu na zmiany administracyjne w strukturze kraju) autorzy publikacji bêd¹ niezmiernie wdziêczni P.T. Czytelnikom za wszelkie uœciœlenia oraz dodatkowe komentarze, które zostan¹ uwzglêdnione w kolejnej edycji Mapy pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD. Tadeusz Kozek Podsekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej 4

5 Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD pokazuje udzia³ poszczególnych województw i powiatów w przedakcesyjnych programach Unii Europejskiej. Mapa zosta³a przygotowana przez Departament Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w oparciu o dane przekazane do Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej przez jednostki wdra aj¹ce programy pomocy przedakcesyjnej, w szczególnoœci W³adzê Wdra aj¹c¹ Programy Wspó³pracy Przygranicznej, Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jednostkê Finansuj¹co-Kontraktuj¹c¹ oraz Departament Koordynacji Funduszu Spójnoœci Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Pozyskane w ten sposób informacje zosta³y przes³ane do konsultacji marsza³kom poszczególnych regionów oraz wojewodom, a nastêpnie zweryfikowane w oparciu o wspólne ustalenia. Przedstawione w Mapie dane uwzglêdniaj¹ projekty zakoñczone, finansowane w ramach Phare , jak równie obejmuj¹ przedsiêwziêcia zrealizowane oraz w trakcie realizacji, objête programami Phare , ISPA oraz SAPARD. Dane zawarte w Mapie odnosz¹ siê do stanu na dzieñ 28 listopada 2003r. W przypadku programu Phare 2001 dodatkowo wykorzystane zosta³y dane obejmuj¹ce realokacje œrodków dokonane w ostatniej fazie przygotowywania przez beneficjentów kontraktów z wykonawcami projektów, tj. wed³ug stanu z lutego 2004 r. Ponadto, w odniesieniu do linii bud etowych Phare 2002 i 2003 wziête zosta³y pod uwagê projekty znajduj¹ce siê jeszcze we wstêpnej fazie przygotowañ do realizacji. Dane dotycz¹ce programu ISPA odnosz¹ siê do projektów, dla których podpisane zosta³y Memoranda Finansowe. W przypadku programu ISPA 2003 dane te uwzglêdniaj¹ natomiast aplikacje, które zosta³y zaakceptowane w grudniu 2003 r. przez Komitet Zarz¹dzaj¹cy ISPA. W programie SAPARD wziêto pod uwagê zarówno projekty ju zrealizowane, jak i te zaakceptowane do dofinansowania, na których realizacjê zosta³y dopiero podpisane umowy. W przypadku programu Phare i ISPA nie zosta³o uwzglêdnione polskie wspó³finansowanie projektów. Kwoty w programie SAPARD podane s¹ natomiast wraz ze wspó³finansowaniem ze strony polskiej, przeliczonym na Euro wed³ug œredniego kursu NBP 4,15 PLN/Euro. W opracowaniu oparto siê na danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycz¹cych wniosków z³o onych do dnia 28 listopada 2003 r. Przy opracowywaniu Mapy zastosowano podzia³ na województwa oraz powiaty. Dla czêœci projektów, okreœlonych jako horyzontalne (np. Phare Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza 2001, 2002, projekty dotycz¹ce zasobów ludzkich oraz wsparcia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw), uwzglêdniono jedynie podzia³ wojewódzki ze wzglêdu na niemo noœæ przypisania ich do okreœlonego powiatu. Oddzieln¹ pozycjê stanowi¹ programy z za³o enia dotycz¹ce kilku województw b¹dÿ powiatów oraz kilku Euroregionów. W takich przypadkach ca³kowite kwoty przyznane 5

6 na poszczególne programy podzielono na liczbê uczestnicz¹cych w nich województw lub Euroregionów. Mia³o to miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach: PL Wzmocnienie administracji polityki regionalnej PL Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - S³owacja, Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Karpacki, Tatry, Beskidy) PL Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Wzmocnienie bezpieczeñstwa na granicy (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoœl¹skie) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Fundusz Ma³ych Projektów (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Nysa i Glacensis oraz Pradziad, Silesia i Œl¹sk Cieszyñski) PL Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - S³owacja, Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Karpacki, Tatry, Beskidy) PL0111 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych (Euroregiony: Ba³tyk, Pomerania, Niemen) PL L002 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregion Niemen) PL L004 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregion Ba³yk), 2002/ System ochrony granic pañstwa II (województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmiñsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie) 2002/ Fundusz Ma³ych Projektów na Granicy Wschodniej (Euroregiony: Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki, Puszcza Bia³owieska) 2002/ Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych na Granicy Wschodniej (województwa: Warmiñsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie) 2002/ SSG - Sektorowy projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Sektorowy program dotycz¹cy MSP oraz innowacyjnoœci 2002/ SSG - Projekt dotycz¹cy regionalnego rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Przedsiêbiorczoœæ Polska. Regionalny program pomocy dla MSP 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Wzmocnienie bezpieczeñstwa na granicy (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Nysa i Glacensis oraz Pradziad, Silesia i Œl¹sk Cieszyñski) 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Fundusz Ma³ych i Œrednich Projektów (Euroregiony: Ba³tyk, Bug, Niemen; województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmiñsko - Mazurskie i Podlaskie) 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - S³owacja, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Karpaty, Tatry, Beskidy; województwa: Œl¹skie, Ma³opolskie i Podkarpackie) 2003/ /03.02 Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych na Granicy Wschodniej (Euroregiony Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki, Puszcza Bia³owieska) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Nysa i Glacensis oraz Pradziad, Silesia, Œl¹sk Cieszyñski) 6

7 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - S³owacja, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów (Euroregiony: Karpaty, Tatry, Beskidy) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Wzmocnienie bezpieczeñstwa na granicy (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Fundusz Ma³ych Projektów (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Audyt, monitoring i studium rzeki Odry (województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie) 2003/ Fundusz Oko³obiznesowych Projektów Infrastrukturalnych na Przysz³ej Zewnêtrznej Granicy UE (Euroregiony: Ba³tyk, Niemen, Bug, Karpacki, Puszcza Bia³owieska) 2003/ Fundusz Ma³ych Projektów na Granicy Wschodniej (Euroregiony: Ba³tyk i Niemen) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Region Morza Ba³tyckiego, Fundusz Ma³ych i Œrednich Projektów Euroregionalnych (Euroregiony: Ba³tyk, Bug Niemen) 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Ba³tyckiego, Fundusz Ma³ych i Œrednich Projektów (Euroregiony: Ba³tyk, Pomerania, Niemen; województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, WarmiñskoMazurskie i Podlaskie) ISPA 2000/PL/16/P/PE/007 Ochrona wód powierzchniowych w zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyñskiego ISPA 2000/PL/16/P/PT/008 Wzmocnienie drogi nr 4, odcinek Kraków-Tarnów ISPA 2001/Pl/16/P/PA/005 Pomoc techniczna dla przygotowania projeku modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Dzia³dowo-Gdynia (województwa: Mazowieckie, Warmiñsko-Mazurskie) ISPA 2001/PL/16/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce- Terespol, Faza I (województwa: Mazowieckie, Lubelskie) ISPA 2002/PL/16/PA/008 Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa-Bia³ystok-Sokó³ka-Trakiszki granica pañstwa (województwa: Mazowieckie, Podlaskie) ISPA 2002/PL/16/P/PA/012 Pomoc techniczna dla przygotowania projektu "Modernizacja linii kolejowej E30/CE 30 na odcinku Opole Katowice - Kraków" (województwa: Opolskie, Œl¹skie i Ma³opolskie) Ponadto, jeœli program obejmowa³ terytorium ca³ej Polski, fundusze zosta³y podzielone na 16 regionów. Dotyczy to nastêpuj¹cych programów: 2002/ Bezpieczeñstwo i higiena pracy w sektorze MSP 2002/ SSG - Pomoc techniczna w zakresie spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej 2002/ Koordynacja dzia³añ instytucji rynku pracy 2003/ /05.01 SSG - Rozwój Zasobów Ludzkich - Program Krajowy Phare 2003/ /05.02 SSG - Program Sektorowy MSP i Innowacja 2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich 2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla MSP ISPA 2000/PL/16/P/PA/001 EDIS ISPA 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza dla przygotowania projektów z sektora œrodowiska ISPA 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna w sektorze œrodowiska ISPA 2003/PL/P/PA/014 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoœci w sektorze transportu drogowego 7

8 Mapa Pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD (wed³ug województw) Pomorskie Zachodniopomorskie Warmiñsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie ódzkie Dolnoœl¹skie Lubelskie Opolskie Œwiêtokrzyskie Œl¹skie Pomoc finansowa w Ma³opolskie Podkarpackie do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej

9 POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŒL SKIEGO Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla obecnego Województwa Dolnoœl¹skiego w latach w ramach programu Phare wynios³a 53,51 mln. Natomiast ³¹czne przyznane wsparcie Unii Europejskiej dla Dolnego Œl¹ska (Phare, ISPA, SAPARD) do 2003 roku wynios³o 1 111,4 mln. WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE Miasta na prawach powiatu Kwota w Euro Jelenia Góra ,33 Legnica ,40 Wa³brzych ,30 Wroc³aw ,92 Powiaty Kwota w Euro boles³awiecki ,90 dzier oniowski ,14 g³ogowski ,17 górowski ,91 jaworski ,64 jeleniogórski ,88 kamiennogórski ,80 k³odzki ,99 legnicki ,54 lubañski ,86 lubiñski ,22 lwówecki ,28 milicki ,22 oleœnicki ,97 o³awski ,55 polkowicki ,16 strzeliñski ,44 œredzki ,85 œwidnicki ,42 trzebnicki ,16 wa³brzyski ,46 wo³owski ,38 wroc³awski ,54 z¹bkowicki ,89 zgorzelecki ,00 z³otoryjski ,34 Programy horyzontalne dla ca³ego województwa ,35 Suma ,01 9

10 Pomoc finansowa dla województwa dolnoœl¹skiego w G³ogów Góra Polkowice Milicz Zgorzelec Boles³awiec Lubin Wo³ów Trzebnica Oleœnica Lubañ Lwówek Œl¹ski Jelenia Góra do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej Z³otoryja Kamienna Góra Jawor Legnica Wa³brzych Œwidnica Œroda Œl¹ska Dzier oniów K³odzko Wroc³aw Z¹bkowice Œl¹skie Strzelin O³awa Województwo dolnoœl¹skie - lista programów PL9207 STRUDER - program rozwoju regionalnego PL9509 RAPID - program rozwoju regionalnego ZZ9524 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy - Niemcy PL9502 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska- Niemcy PL9604 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska- Niemcy ZZ9621 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska Czechy - Niemcy PL9609 STRUDER II program rozwoju regionalnego PL9701 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy Program Unii Europejskiej Odbudowa 1997 PL9802 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy PL Rozbudowa oczyszczalni œcieków we Wroc³awiu PL9811 Inicjatywa I - agodzenie spo³ecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa PL Inicjatywa II - agodzenie spo³ecznych skutków restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa PL Likwidacja niskiej emisji i optymalizacja systemu ciep³owniczego Wroc³awia PL Odbudowa i modernizacja wybranych odcinków linii kolejowej E 30 i CE 30 na odcinku Legnica - Wroc³aw - Opole PL9911 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Ochrona rzeki Nysa K³odzka PL9913 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy PL Krajowy Program Rozwoju MSP PL Krajowy Program Rozwoju Eksportu PL Wzmocnienie administracji polityki regionalnej PL0009 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Ma³e Projekty Euroregionalne PL0011 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Zintegrowany program rozwoju przedsiêbiorczoœci pogranicza polsko-czeskiego 10

11 PL SSG - Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich PL SSG - Promocja rozwoju MSP PL SSG - In ynieria, nadzór i wsparcie monitoringu PL0108 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Obwodnica Radoniowa PL0109 Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Fundusz Ma³ych Projektów Euroregionalnych 2002/ Bezpieczeñstwo i higiena pracy w sektorze MSP 2002/ Koordynacja dzia³añ instytucji rynku pracy 2002/ SSG - Sektorowy projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Sektorowy program dotycz¹cy MSP oraz innowacyjnoœci 2002/ SSG - Pomoc techniczna w zakresie spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej 2002/ SSG - Projekt dotycz¹cy regionalnego rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Przedsiêbiorczoœæ Polska. Regionalny program pomocy dla MSP 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni œcieków dla Lubania i Siekierczyna 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Modernizacja drogi nr 389 Duszniki Zdrój - Zieleniec 2002/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Fundusz Ma³ych Projektów 2003/ /05.01 SSG - Rozwój zasobów ludzkich - Program Krajowy 2003/ /05.02 SSG - Program Sektorowy MSP i Innowacja 2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich 2003/ /05.04 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla MSP 2003/ /05.05 SSG - Rozwój sektora MSP w Bielawie poprzez rozbudowê infrastruktury drogowej 2003/ /05.06 SSG - Wzmocnienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozwój infrastruktury sanitarnej 2003/ /05.07 SSG - Wzmocnienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w zachodniej, przemys³owej czêœci G³ogowa 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Budowa pasa ruchu dla drogi krajowej nr 8 na odcinku Lewin K³odzki - Duszniki Zdrój 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Czechy, Wspólny Fundusz Ma³ych Projektów 2003/ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy, Budowa sieci kanalizacyjnej w Lwówku Œl¹skim i przylegaj¹cych miejscowoœciach ISPA 2000/PL/16/P/PA/001 EDIS ISPA 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza dla przygotowania projektów w sektorze œrodowiska ISPA 2000/PL/16/P/PE/018 Gospodarka odpadami sta³ymi we Wroc³awiu ISPA 2000/PL/16/P/PE/019 Poprawa jakoœci wody we Wroc³awiu ISPA 2000/PL/16/P/PE/022 Ochrona wód rzeki Odry, zlewni Nysy K³odzkiej, terenów wodonoœnych miast Wroc³awia, O³awy i Brzegu ISPA 2001/PL/16/P/PT/009 Przebudowa autostrady A4 na odcinku Krzywa-Wroc³aw ISPA 2001/PL/16/P/PT/013 - Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Wêgliniec-Legnica ISPA 2002/PL/16/PA/007 Przygotowanie projektu autostrady A4, odcinek Zgorzelec- Krzy owa ISPA 2002/PL/16/PT/016 Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Wêgliniec - Bielawa - Dolna (Horka) i Wêgliniec - Zgorzelec ISPA 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna w sektorze œrodowiska ISPA 2003/PL/P/PA/014 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoœci w sektorze transportu drogowego SAPARD Dzia³anie 1 - Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych i rybnych SAPARD Dzia³anie 2 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych SAPARD Dzia³anie 3 - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 11

12 POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla obecnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w latach w ramach programu Phare wynios³a 0,228 mln. Natomiast ³¹czne przyznane wsparcie Unii Europejskiej dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego (Phare, ISPA, SAPARD) do 2003 roku wynios³o 186,06 mln. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Miasta na prawach powiatu Kwota w Euro Bydgoszcz ,85 Gudzi¹dz ,79 Toruñ ,07 W³oc³awek ,80 Powiaty Kwota w Euro aleksandrowski ,29 brodnicki ,60 bydgoski ,72 che³miñski ,23 golubsko-dobrzyñski ,37 grudzi¹dzki ,01 inowroc³awski ,22 lipnowski ,07 mogileñski ,99 nakielski ,38 radziejowski ,20 rypiñski ,86 sêpoleñski ,39 œwiecki ,38 toruñski ,70 tucholski ,19 w¹brzeski ,10 w³oc³awski ,95 niñski ,81 Programy horyzontalne ,58 SUMA ,55 12

13 Pomoc finansowa dla województwa kujawsko-pomorskiego w Tuchola Tuchola Sêpólno Krajeñskie Sêpólno Krajeñskie Œwiecie Œwiecie Grudzi¹dz Grudzi¹dz Bydgoszcz Bydgoszcz Che³mno Che³mno W¹brzeŸno W¹brzeŸno Brodnica Brodnica Nak³o n. Noteci¹ Nak³o n. Noteci¹ Toruñ Toruñ Golub-Dobrzyñ Golub-Dobrzyñ Rypin Rypin nin nin Inowroc³aw Inowroc³aw Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski Lipno Lipno Mogilno Mogilno Radziejów Radziejów do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej W³oc³awek W³oc³awek Województwo kujawsko - pomorskie - lista programów PL9706 INRED - program rozwoju regionalnego PL ACCESS PL Krajowy Program Rozwoju MSP PL Krajowy Program Rozwój Eksportu PL SSG - Po³udniowa obwodnica Torunia PL SSG - Ukoñczenie drogi nr 62 we W³oc³awku PL SSG - Budowa Centrum Transferu Technologii PL SSG - Rozwój turystyki w rejonie Jeziora Gop³o PL SSG - Park Przemys³owy w Solcu Kujawskim PL SSG - Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich PL SSG - Promocja rozwoju MSP PL SSG - In ynieria, nadzór i wsparcie monitoringu 2002/ Bezpieczeñstwo i higiena pracy w sektorze MSP 2002/ Koordynacja dzia³añ instytucji rynku pracy 2002/ SSG - Sektorowy projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Sektorowy program dotycz¹cy MSP oraz innowacyjnoœci 2002/ SSG - Pomoc techniczna w zakresie spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej 2002/ SSG - Projekt dotycz¹cy regionalnego rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Przedsiêbiorczoœæ Polska. Regionalny program pomocy dla MSP 13

14 / SSG - Rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Bydgoszczy 2002/ SSG - Inkubator przedsiêbiorczoœci w Solcu Kujawskim PL2003/ /05.01 SSG - Rozwój Zasobów Ludzkich-Program Krajowy PL2003/ /05.02 SSG - Program Sektorowy MSP i Innowacja PL2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich PL2003/ /05.04 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla MSP PL2003/ /05.08 SSG - Poprawa dostêpnoœci terenów inwestycyjnych w Ciechocinku PL2003/ /05.09 SSG - Rozwój parku przemys³owego Vistula w Œwieciu ISPA 2000/PL/16/P/PE/001 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji œciekowej dla Bydgoszczy ISPA 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza dla przygotowania projektów z sektora œrodowiska ISPA 2000/PL/16/P/PE/010 Gospodarka wodno-œciekowa w Toruniu ISPA 2000/PL/16/PA/001 EDIS ISPA 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna w sektorze œrodowiska ISPA 2002/PL/16/P/PE/032 Oczyszczanie œcieków we W³oc³awku ISPA 2003/PL/16/PA/014 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoœci w sektorze transportu drogowego ISPA 2003/PL16/P/PE/037 Oczyszczanie œcieków w Grudzi¹dzu SAPARD Dzia³anie 1 - Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych i rybnych SAPARD Dzia³anie 2 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych SAPARD Dzia³anie 3 - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

15 POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Województwa Lubelskiego w latach w ramach programu Phare wynios³a 3,96 mln. Natomiast ogólne wsparcie Unii Europejskiej (Phare, ISPA, SAPARD) dla Województwa Lubelskiego do 2003 roku wynios³o 211,68 mln. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Miasta na prawach powiatu Kwota w Euro Bia³a Podlaska ,99 Che³m ,91 Lublin ,48 Zamoœæ ,74 Powiaty Kwota w Euro bialski ,82 bi³gorajski ,84 che³mski ,51 hrubieszowski ,93 janowski ,38 krasnostawski ,46 kraœnicki ,35 lubartowski ,11 lubelski ,48 ³êczyñski ,21 ³ukowski ,65 opolski (lubelski) ,82 parczewski ,78 pu³awski ,88 radzyñski ,44 rycki ,41 œwidnicki ,86 tomaszowski (lubelski) ,84 w³odawski ,07 zamojski ,32 Programy horyzontalne ,82 Suma ,09 15

16 Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego w uków Bia³a Podlaska Radzyñ Podlaski Ryki Parczew Lubartów W³odawa Pu³awy êczna Opole Lubelskie Lublin Œwidnik Che³m Kraœnik Krasnystaw Janów Lubelski Zamoœæ Hrubieszów do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej do powy ej Bi³goraj Tomaszów Lubelski Województwo lubelskie - lista programów PL9609 STRUDER II - program rozwoju regionalnego PL9601 Granica Wschodnia PL9705 Zintegrowana Granica Wschodnia PL ACCESS PL Krajowy Rozwój MSP PL Krajowy Program Rozwoju Eksportu PL Budowa przejœcia granicznego w Dorohusku PL Fundusz Ma³ych Projektów PL SSG - Program operacyjny dla województwa lubelskiego PL Rozbudowa platformy na granicznym przejœciu drogowym w Dorohusku PL Przebudowa mostu na starym Bugu oraz modernizacja nawierzchni drogi do przejœcia granicznego w Kukurykach PL Modernizacja i rozbudowa g³ównych budynków i infrastruktury na drogowym przejœciu granicznym w Terespolu PL Modernizacja drogi krajowej nr 82 Piaski - Che³m - Dorohusk PL Modernizacja i rozbudowa g³ównych budynków i infrastruktury na drogowym przejœciu granicznym w Terespolu - faza II PL Przejœcie drogowe w Hrebennem 16

17 PL Fundusz Ma³ych Projektów PL SSG - Obwodnica Zamoœcia PL SSG - Dzielnica przemys³owo-sk³adowa w Che³mie PL SSG - Strefa przemys³owa w Bia³ej Podlaskiej PL SSG - Obwodnica Lublina PL SSG - Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich PL SSG - Promocja rozwoju MSP PL SSG - In ynieria, nadzór i wsparcie monitoringu 2002/ Bezpieczeñstwo i higiena pracy dla MSP 2002/ Koordynacja dzia³añ instytucji rynku pracy 2002/ Fundusz Ma³ych Projektów na Granicy Wschodniej 2002/ Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych na Granicy Wschodniej 2002/ SSG - Sektorowy projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Sektorowy program dotycz¹cy MSP oraz innowacyjnoœci 2002/ SSG - Pomoc techniczna w zakresie spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej 2002/ SSG - Projekt dotycz¹cy regionalnego rozwoju zasobów ludzkich 2002/ SSG - Przedsiêbiorczoœæ Polska. Regionalny program pomocy dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 2002/ SSG - Rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Janowie Lubelskim 2002/ SSG - Poprawa dostêpnoœci do terenów inwestycyjnych w Lublinie 2002/ Przejœcie graniczne w Hrebennem - etap II 2002/ SSG - Rozwój gospodarczy Lubartowa 2003/ /03.02 Fundusz Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych na Granicy Wschodniej 2003/ /05.01 SSG - Rozwój Zasobów Ludzkich-Program Krajowy 2003/ /05.02 SSG - Program sektorowy MSP i Innowacja 2003/ /05.03 SSG - Regionalny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich 2003/ /05.04 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla MSP 2003/ /05.10 SSG - Wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta Hrubieszów 2003/ /05.11 SSG - Wspomaganie rozwoju przedsiêbiorczoœci w gminie Jastków 2003/ /05.12 SSG - Poprawa atrakcyjnoœci inwestycyjnej regionu poprzez budowê drogi nr Krasnystaw-Ró ana 2003/ /05.13 SSG - Rozwój sektora MSP w turystycznym regionie gminy êczna 2003/ /05.14 SSG - Rozwijanie i umacnianie po³¹czeñ pomiêdzy centrami gospodarczymi Lublina 2003/ Fundusz oko³obiznesowych projektów infrastrukturalnych na przysz³ej zewnêtrznej granicy UE 2003/ Fundusz Ma³ych Projektów na Granicy Wschodniej ISPA 2000/PL/16/P/PA/001 EDIS ISPA 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza dla przygotowania projektów z sektora œrodowiska ISPA 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna w sektorze œrodowiska ISPA 2003/PL/P/PA/014 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoœci w sektorze transportu drogowego ISPA 2001/PL/16/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce- Terespol, Faza I ISPA 2002/PL/16/P/PE/029 Modernizacja oczyszczalni œcieków Hajdów w Lublinie SAPARD Dzia³anie 1 - Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych i rybnych SAPARD Dzia³anie 2 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych SAPARD Dzia³anie 3 - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 17

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic Surveys and Labour Market Department Kierujący Supervisor Lucyna Nowak zastępca

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Kazimierz W. Krupa* Pavlo Skotnyy** Wojciech Krupa*** Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Innowacyjnoœæ Unii

Bardziej szczegółowo

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie Artur Zimny Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej 1. Wprowadzenie Stosunkowo niska rentowność gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych sprawia, że

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. o sporcie W parlamencie 113 Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu W bie ¹cym sprawozdaniu przedstawimy tylko wybrane, najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 10 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja Wykaz identyfikatorów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo