Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii"

Transkrypt

1 Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE S.A. 7 marca 2013 r.

2 BILANS MOCY KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 2

3 Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w latach Lp Wyszczególnienie Ograniczenia w dostawie energii z powodu braku mocy w KSE Ograniczenia w dostawie energii z powodu awarii w sieci przesyłowej Ograniczenia w dostawie energii z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej w tym z powodu złych warunków atmosferycznych Rok [GWh] [GWh] [GWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0* 26,4 16,6 10,0 24,4 14,8 8,6 4. Razem ograniczenia dostawy energii 26,4 16,6 10,0 * szczegółowa wartość bliska zeru tj.: 0,04 GWh 3

4 Planowane wycofania bloków JWCD z eksploatacji do 2020 roku Łączna moc wycofań bloków do 2020 roku wynosi około 6400 MW. Oprócz jednostek JWCD (5000 MW), do roku 2020 planowane są wycofania jednostek njwcd z grupy elektrowni i EC zawodowych o łącznej mocy około 1400 MW. 4

5 Plany budowy nowych jednostek wytwórczych Wytwórcy prezentują szerokie plany budowy nowych jednostek wytwórczych (ponad 17 GW), obarczone dużą niepewnością realizacyjną część inwestorów wstrzymuje swoje projekty, część projektów ma opóźnienia w realizacji. PSE S.A. dokonała wariantowej oceny stopnia zaawansowania inwestycji w sektorze wytwórczym Za najbardziej prawdopodobne do realizacji uznawane są dwa warianty: realistyczny około 3800 MW nowych mocy wytwórczych, umiarkowany około 6500 MW nowych mocy wytwórczych. 5

6 ROZWÓJ POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH 6

7 Połączenia transgraniczne stan obecny Niemcy: linia 400kV Krajnik Vierraden (przejściowo pracująca na napięciu 220 kv) (2x408 MVA) linia 400kV Mikułowa Hagenwerder (2x1386 MVA) Czechy: linia 400kV Dobrzeń - Albrechtice (1386 MVA) linia 400kV Wielopole Nosovice (1386 MVA), linia 220kV Kopanina/Bujaków Liskovec (2x400 MVA) Słowacja: linia 400 kv Krosno Iskrzynia Lemesany (2x831 MVA) Ukraina: linia 220 kv Zamość Dobrotwór (415 MVA) linia 750 kv Rzeszów Chmielnicka (aktualnie wyłączona) Białoruś: linia 220 kv: Białystok Roś (aktualnie wyłączona) Litwa: brak połączeń Rosja: brak połączeń Szwecja: linia kablowa 450 kv Słupsk Wierzbięcino Storno (600 MW) 7

8 Relacja mocy wymiany do zapotrzebowania szczytowego DANE DLA ROKU 2013 CZ CH BE FI NL NO PL SE ES GB IT FR DE RELACJA ZDOLNOŚCI EKSPORTOWYCH DO ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA MOC RELACJA ZDOLNOŚCI IMPORTOWYCH DO ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA MOC 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 8

9 Kierunki rozwoju połączeń transgranicznych Szwecja Rosja Obwód Kaliningradzki Litwa Transgraniczne zdolności wymiany mocy Niemcy 600MW Przekrój synchroniczny (2020 r.) przyrost zdolności wymiany mocy: po instalacji PF: Import MW, Export 1500 MW po uruchomieniu 3 linii: Import MW, Export 500 MW 2015 r.: 500 MW 2020 r.: 1000 MW Białoruś Wariant 2b: ~900 MW 220kV 400kV 700kV Czechy Słowacja Ukraina 9

10 Relacja mocy wymiany do zapotrzebowania szczytowego DANE DLA ROKU 2020 CZ CH BE FI NL NO SE PL ES GB IT FR DE RELACJA ZDOLNOŚCI EKSPORTOWYCH DO ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA MOC RELACJA ZDOLNOŚCI IMPORTOWYCH DO ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA MOC 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10

11 Bieżące działania dla poprawy zdolności wymiany mocy Wirtualny przesuwnik fazowy (vpst) Umowa z 50Hertz Transmission GmbH: Umowa została zawarta 18 grudnia 2012 roku. Udostępnienie funkcjonalności zbliżonej do fizycznego przesuwnika fazowego bez potrzeby budowy fizycznych urządzeń. Zasada aktywacji: Przekroczony określony poziom przepływów mocy na połączeniu DE-PL (aktualnie MW). Zagrożenie bezpiecznej pracy KSE. Import energii elektrycznej do Polski niższy niż ustalony limit (aktualnie 500 MW). Operatorzy podejmują działania w celu zmniejszenia przepływu DE -> PL Całość kosztów ponoszona przez 50Hertz. 11

12 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (1) Zadaniem projektowanych linii i stacji jest stworzenie w Krajowym Systemie Przesyłowym połączenia z systemem przesyłowym Litwy w celu: Umożliwienia transgranicznej wymiany energii, a tym samym spełnienie Dyrektyw Unii Europejskiej mówiących o podejmowaniu przez Państwa Członkowskie działań mających zagwarantować właściwy poziomu połączeń międzysystemowych dla rozwoju rynku wewnętrznego. Zapewnienia poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w centralnych i północno wschodnich obszarach Polski. 12

13 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (2) Etap I do 2015 roku 500 MW: Budowa stacji: Ołtarzew, Ełk Bis, Łomża, Stanisławów, Siedlce Ujrzanów Rozbudowa stacji: Ostrołęka, Narew Budowa linii: Narew Łomża Ostrołęka, Ełk Łomża, Miłosna Siedlce Ujrzanów, Ełk Granica RP ALY Etap II do 2020 roku 1000 MW: Budowa linii: Ostrołęka Stanisławów (kierunek Miłosna), Kozienice Siedlce Ujrzanów, Płock Olsztyn Mątki Rozbudowa stacji: Ostrołęka, Siedlce Ujrzanów, Kozienice, Olsztyn Mątki, Płock ALY GBL GBL ELK ELK OLM OLM OLS OLS GRU OST LMS NAR GRU OST LMS NAR WLA PLO WLA PLO PAT KON PDE SOC MSK OLT WWS MOR WTO MIL WSI SDU PAT KON PDE SOC MSK OLT WWS MOR WTO MIL STN WSI SDU PIA PIA JAN JAN ROG KOZ ROG KOZ 13

14 Dziesięcioletni Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej ENTSO-E Plan rozwoju paneuropejskiej infrastruktury elektroenergetycznej. Ponad 100 projektów o kluczowym znaczeniu europejskim, w tym 8 projektów PSE S.A. Bezpieczeństwo dostaw. Nowe połączenia transgraniczne integracja wewnętrznego rynku energii. Przyłączenie i wyprowadzenie mocy z OZE i konwencjonalnych źródeł energii km nowych linii. Wartość inwestycji ok. 104 mld. Punkt wyjścia do ogólnounijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. 14

15 Rozporządzenie w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) Projekty o statusie PCI muszą znajdować się w Dziesięcioletnim Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej ENTSO-E. Ułatwienia w realizacji inwestycji: Status priorytetowy dla projektów PCI: Preferencyjne traktowanie w Krajach Członkowskich. Przyśpieszenie wydawania decyzji środowiskowych. Jeden organ odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń. Trzy lata na wydanie decyzji. Wielokryterialna analiza kosztów i korzyści. Ułatwienia dla projektów transgranicznych. Pierwsza lista projektów zaadoptowana do 31 lipca Łącząc Europę - Finansowanie Dotacje na studia i roboty budowlane Budżet dla sektora energii 5,126 mld. 15 Projekty zgłoszone przez PSE S.A. Budowa połączenia Polska Litwa. Budowa trzeciego połączenia Polska Niemcy. Instalacja przesuwników fazowych na liniach Krajnik-Vierraden i Mikułowa-Hagenwerder. Rozbudowa sieci przesyłowej w celu przyłączenia nowych OZE i źródeł konwencjonalnych: Ciąg 1 Dunowo Żydowo Piła Krzewina Plewiska. Ciąg 2 Słupsk Żydowo Gdańsk Przyjaźń Pelplin Grudziądz Jasiniec Pątnów. Pozostałe Projekty ujęte w TYNDP: Linia Ostrołęka Olsztyn Mątki dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Ostrołęka. Linia Kozienice Ołtarzew dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Linia Dobrzeń Wrocław/Pasikurowice dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Opole.

16 ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 16

17 Rynek energii elektrycznej w Europie Model Docelowy 2014: Termin realizacji: grudzień 2014 (decyzja Rady Europejskiej). Flow-Based Market Coupling dla Rynku Dnia Następnego. Continuous trading dla Rynku Dnia Bieżącego. Zharmonizowany Rynek Długoterminowych Praw Przesyłowych. Transgraniczny rynek bilansujący. Wymagania określone poprzez: III pakiet energetyczny. Wytyczne Ramowe opracowane przez regulatorów z krajów europejskich. Kodeksy Sieciowe opracowane przez operatorów systemów przesyłowych. Implementacja w ramach inicjatyw regionalnych: 2013: Projekt NWE (połączenie NORDPOOL CWE UK). 2013: Q4, planowane połączenie rynków Polski, Rumunii i CZ+SK+HU. 2014: połączenie wszystkich inicjatyw regionalnych. 17

18 FBA: Flow Based Allocation Metodyka alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Zalecana dla docelowego pan-europejskiego rynku energii. Koordynacja wymiany handlowej i odwzorowanie współzależności pomiędzy transakcjami wymiany transgranicznej a przepływami mocy w sieci połączonej: Optymalne wykorzystanie europejskiej sieci przesyłowej alokowanie zdolności przesyłowych do najkorzystniejszych transakcji. Zapewnienie bezpieczeństwa uwzględnienie wpływu wszystkich transakcji handlowych na najważniejsze elementy sieci przesyłowej. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności wymaga poprawnej definicji obszarów rynkowych Transakcje wewnątrz obszaru nie wpływają istotnie na przepływy w innych obszarach. 18

19 Model Docelowy rynku energii elektrycznej w UE Rynek Dnia Następnego (Single Price Coupling): Aukcje w systemie implicit, lub inaczej market coupling. Jednoczesny obrót energią i alokacja transgranicznych zdolności przesyłowych w zależności od cen na rynkach giełdowych. Dotyczy wszystkich rynków Dnia Następnego i wszystkich zdolności między-obszarowych w Europie. Jeden punkt obliczeniowy, wyznaczający jednocześnie ceny dla każdego obszaru rynkowego oraz wolumeny wymiany. Rynek Dnia Bieżącego: Zgodny z zasadą handlu ciągłego : Continuous implicit allocation. Jedna platforma typu bulletin board pozwalająca na handel pomiędzy dowolnymi rynkami w Europie: oferty mają być widoczne w zależności od dostępności zdolności. Zdolności przesyłowe są alokowane bezkosztowo: na zasadzie kolejności przychodzenia zleceń tzn. first come first served. Rynek Bilansujący: Optymalne wykorzystanie rezerw w systemie europejskim: Koordynacja mechanizmów pozyskiwania i aktywacji rezerw. Wykorzystanie najtańszych dostępnych rezerw. Unikanie aktywowania rezerw w przeciwnych kierunkach. Wykorzystanie zdolności przesyłowych pozostałych po handlu energią - Rezerwacja zdolności przesyłowych możliwa tylko w szczególnych przypadkach. Harmonizacja zasad rozliczania: rezerw, energii bilansującej, niezbilansowania. 19

20 PLAN ROZWOJU KSP z uwzględnieniem podpisanych umów przyłączeniowych i wydanych warunków przyłączenia dla nowych źródeł wytwórczych: konwencjonalnych i OZE 20

21 Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Okres planowania do 2025 r. - szacowane nakłady ok. 23 mld zł (ceny stałe 2011 r.). Plan Zamierzeń Inwestycyjnych na lata szacowane nakłady 9,9 mld zł (ceny stałe 2012 r.). Projekt aktualizacji planu rozwoju został uzgodniony przez Prezesa URE w dniu 4 lutego 2013 r. w zakresie obejmującym lata Główne cele: Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przyłączenia i wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni systemowych. Przyłączenia i wyprowadzenie mocy z OZE. Rozwój połączeń transgranicznych. 21

22 Nowe moce wytwórcze wnioskowane do przyłączenia do sieci przesyłowej Przyłączenia Moc, MW (łącznie) Zawarte umowy o przyłączenie Lądowe farmy wiatrowe Jednostki węglowe i gazowo-parowe Jednostki opalane biomasą 205 Wydane warunki przyłączenia Lądowe farmy wiatrowe Morskie farmy wiatrowe Jednostki węglowe i gazowo-parowe SUMA

23 PRZYŁĄCZANIE FARM WIATROWYCH DO KSE 23

24 Dopuszczalny poziom mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych ze względu na bilansowanie mocy w KSE Moc farm wiatrowych przyłączonych w KSE wynosi około 2,6 tys. MW. OSP oraz OSD zawarli umowy o przyłączenie dla farm wiatrowych o mocy ponad 14 tys. MW (w tym OSP około 5 tys. MW). Poza już zwartymi umowami, OSP oraz OSD określili warunki przyłączenia dla farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 6 tys. MW (w tym OSP na około 4 tys. MW). Suma mocy farm wiatrowych, dla których określono warunki przyłączenia znacznie przewyższa wartości zawarte w dokumentach rządowych. Moc zainstalowana farm wiatrowych na poziomie 8,9 tys. MW praktycznie wyczerpuje możliwości przyłączeniowe dla kolejnych farm wiatrowych do roku 2020 przy zachowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przeprowadzone analizy wykazują, iż możliwości przyłączenia farm wiatrowych do roku 2025 mogą wzrosnąć do poziomu ok. 10 tys. MW. Czynnikiem decydującym o tym fakcie jest brak możliwości odebrania wyprodukowanej energii elektrycznej z farm wiatrowych z przyczyn bilansowych. Zwiększenie możliwości przyłączania źródeł wiatrowych może być osiągnięte pod warunkiem, że będą one wyposażone w instalacje do magazynowania wytworzonej przez nie energii elektrycznej. Wymaga to zmian w ustawie Prawo energetyczne. 24

25 Porównanie mocy zainstalowanych w systemie niemieckim oraz polskim System Niemiecki 2012 System Polski 2020 Moc zainstalowana [GW] 172,3 46 Moc farm wiatrowych [GW] 29,4 9 Minimalne zapotrzebowanie na moc w okresie jesiennozimowym (w dni robocze) [GW] 55* 17,5 Moc farm wiatrowych do mocy zainstalowanej 0,17 0,19 Moc farm wiatrowych do minimnalnego zapotrzebowania (w dni robocze) 0,53 0,51 *) dane dla roku

26 PROJEKT USTAWY O KORYTARZACH PRZESYŁOWYCH 26

27 Problemy rozbudowy liniowej infrastruktury elektroenergetycznej (1) 1. Brak mechanizmów prawnych zobowiązujących gminę do wprowadzenia inwestycji do mpzp, pomimo iż są to inwestycje celu publicznego. 2. Możliwości odwoławcze na każdym szczeblu postępowania administracyjnego i cywilnego. 3. Uznaniowość wielu decyzji (wydłużenie czasu pozyskiwania decyzji od kilku miesięcy do kilku lat, praktycznie może to prowadzić do wstrzymania inwestycji). 4. Nieuregulowany stan prawny do gruntów, na których posadowione są istniejące sieci oraz niejednoznaczność przepisów prawa umożliwiających ich uregulowanie (brak przeprowadzenia postępowań spadkowych, etc.). 5. Brak obligatoryjnych kryteriów i sposobu ustalania rekompensaty za ustanowienie służebności przesyłu (pomimo, że działalność przesyłowa podlega regulacjom ustawowym). 6. Brak skutecznej formy uwłaszczenia przedsiębiorstw energetycznych w celu usankcjonowania i legalizacji stanu istniejących urządzeń i instalacji wybudowanych w latach tych. 27

28 Problemy rozbudowy liniowej infrastruktury elektroenergetycznej (2) 7. Długotrwały proces pozyskiwania praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w trybie postępowania administracyjnego lub sądowego ustanowienia służebności przesyłu). 8. Żądania właścicieli nieruchomości znacznie przekraczające realną wartość nieruchomości (w przypadku linii Kromolice Plewiska żądania właścicieli nieruchomości ośmiokrotnie przekraczały oszacowaną wartość z operatu). 9. Sztywne stanowisko właścicieli nieruchomości wobec planowanej inwestycji liniowej (w przypadku linii Kromolice Plewiska właściciele wykorzystywali każdą możliwą ścieżkę odwoławczą w celu zablokowania budowy linii, brak możliwości negocjacji i wypracowania konsensusu). 10. Brak szybkich ścieżek rozstrzygania protestów (groźba utraty pozwolenia na budowę, co spowodowałby kilkuletnie opóźnienie w inwestycji). 11. Trudności ze stałym dostępem do infrastruktury liniowej w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych na skutek braku zgody właścicieli na wejście na nieruchomość. 28

29 Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych cel ustawy Celem ustawy jest stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji celu publicznego w postaci budowy, eksploatacji oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, gazów w tym dwutlenku węgla, ciepła, ropy naftowej i produktów naftowych. 29

30 Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych - główne zalety Postępowanie w sprawie korytarza przesyłowego wszczynane na wniosek przedsiębiorcy, którego urządzenia są lub mają znaleźć się w korytarzu przesyłowym. Możliwość pozyskania w jednej decyzji wojewody: lokalizacji, prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, służebności przesyłu i pozwolenia na budowę. Ograniczenie możliwości wzruszania decyzji. Z chwilą ustanowienia korytarza przesyłowego, nieruchomości znajdujące się w korytarzu przesyłowym zostaną, z mocy prawa obciążone służebnością przesyłu. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów i obowiązku ustalania rekompensaty za ustanowienie służebności przesyłu. Ograniczenie konfliktów społecznych i negatywnych efektów środowiskowych poprzez grupowanie różnych urządzeń przesyłowych w tym samym korytarzu. 30

31 Dziękuję za uwagę Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE S.A. 31

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Warszawa, 16.03.2011 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Polskie potrzeby inwestycyjne w połączenia transgraniczne

Polskie potrzeby inwestycyjne w połączenia transgraniczne Polskie potrzeby inwestycyjne w połączenia transgraniczne Warszawa, 05/12/2007 KSE a obszary synchroniczne w Europie NORDEL ATSOI UKTSOA UPS/IPS UCTE Kabel prądu stałego Wstawka prądu stałego Połączenie

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Integracja elektrowni jądrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych Power Ring 2009 Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo liwości połą łączeń trans granicznych Dr hab. inż.. Zygmunt MACIEJEWSKI Politechnika Radomska WARSZAWA 9 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Działania podjęte dla poprawy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym

Działania podjęte dla poprawy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Działania podjęte dla poprawy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Kluczowe wnioski z opracowania Ministra Gospodarki z 2013 roku pt. Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Istotne daty dla budowy regionalnego rynku energii to:

Istotne daty dla budowy regionalnego rynku energii to: Istotne daty dla budowy regionalnego rynku energii to: 7 grudnia 2009 - Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz ministrowie ds. gospodarki Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji i Słowenii

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Henryk Majchrzak 1) Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Planning of the Polish transmission network development in the perspective of the year 2025 Prezentując zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne Polski Zachodniej

Sieci energetyczne Polski Zachodniej TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE POLSKI ZACHODNIEJ Sieci energetyczne Polski Zachodniej ZIELONA GÓRA, 28.05.2015 r. Jacek Kichman Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski. Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski. Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r. Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r. Rozwój sieci przesyłowej 400 i 220 kv Przesłanki warunkujące

Bardziej szczegółowo

Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania

Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania Warsztaty dla uczestników rynku Konstancin-Jeziorna, 02 sierpnia 2013 Program Warsztatów 10:00-10:30 Model docelowy dla rynku energii elektrycznej w Europie

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego

Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego Gdańsk, 3-5 września 2013 r. XVII Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencja BALTEXPO 2013 Przemysław Ciszewski,

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie Warszawa, 30 lipca 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Autor: Sławomir Parys, Remigiusz Joeck - Polskie Sieci Morskie ( Czysta Energia nr 9/2011) Ostatni okres rozwoju energetyki wiatrowej cechuje zwiększona

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa

Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa 20 maj 2015 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Europejski rynek energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 22/2013) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Europejskie i krajowe regulacje rynku energii

Europejskie i krajowe regulacje rynku energii Europejskie i krajowe regulacje rynku energii Warszawa, 24.10.2012 2 Regulacje i instrumenty UE (1/3) 1. III pakiet liberalizacyjny a) Dyrektywa 2009/72/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe. Konstancin-Jeziorna 22 września 2016

Spotkanie prasowe. Konstancin-Jeziorna 22 września 2016 Spotkanie prasowe Konstancin-Jeziorna 22 września 2016 Kluczowe czynniki oddziaływujące na bieżący bilans mocy w KSE 1. Temperatura powietrza wpływa na poziom zapotrzebowania odbiorców (w skrajnych warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI

PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I STEROWANIA UKŁADÓW PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI Henryk Kocot (Kurt

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 21/2012) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Stan obecny Długotrwały proces inwestycyjny Pozyskanie prawa do gruntu

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii Seminarium eksperckie w Kancelarii Prezydenta RP: Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Konstancin-Jeziorna, 3 grudnia 2015 r.

Konstancin-Jeziorna, 3 grudnia 2015 r. Konstancin-Jeziorna, 3 grudnia 2015 r. Informacja PSE S.A. w sprawie zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej, udostępnianych w ramach aukcji rocznej na 2016 rok organizowanej przez Joint Allocation

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

Integracja trans-graniczna praktyczne możliwości rozwoju Market Coupling. Jacek Brandt Konferencja NEUF 2009 TGE S.A.

Integracja trans-graniczna praktyczne możliwości rozwoju Market Coupling. Jacek Brandt Konferencja NEUF 2009 TGE S.A. Integracja trans-graniczna praktyczne możliwości rozwoju Market Coupling Jacek Brandt Konferencja NEUF 2009 TGE S.A. 18 czerwca 2009 Integracja trans-graniczna Konferencja NEUF 2009, cze_2009 2 Integracja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE 30 maja 2017 r., Warszawa Otoczenie prawne Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r.

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r. Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r. Informacja PSE S.A. w sprawie zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej, udostępnianych w ramach aukcji rocznej na 2014 rok organizowanej przez Biuro

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów Przesyłowych w świetle dalszej liberalizacji rynku Wojciech Jarosz Polityka Energetyczna dla Europy (EPE) Cele Wzrost bezpieczeństwa dostaw Zapewnienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki URE a zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE

Rozwój energetyki URE a zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE dr Roman Korab Politechnika Śląska Rozwój energetyki URE a zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE W dyskusjach dotyczących pożądanych kierunków rozwoju krajowego system elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Program polskiej energetyki jądrowej. Najkorzystniejsze lokalizacje, moce w tych lokalizacjach, rozwój i modernizacja linii i rozdzielni najwyŝszych napięć Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Analiza asymetrii napięć i prądów w układzie sieci elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa

Analiza asymetrii napięć i prądów w układzie sieci elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa Sylwester Robak, Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska Analiza asymetrii napięć i prądów w układzie sieci elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa Jednym ze strategicznych projektów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE oraz moŝliwości ich zwiększenia

Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE oraz moŝliwości ich zwiększenia Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE oraz moŝliwości ich zwiększenia Autor: Roman Korab, Politechnika Śląska (Energia Elektryczna 6/2009) W dyskusjach dotyczących poŝądanych kierunków rozwoju

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL)

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 27 października 2015 MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) 20 kwietnia 2015 zostało

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne

Bezpieczeństwo Energetyczne Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Warszawa, 29 września 2011 roku DANE OGÓLNE: Powierzchnia 517 km² Mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta: 1,7 mln Mieszkańcy w aglomeracji: 2,5 mln Zagęszczenie

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r.

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r. Perspektywa rynków energii a unia energetyczna DEBATA 20.05.2015 r. Unia Energetyczna - dokumenty Dokumenty Komunikat Komisji Europejskiej: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A.

Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Targi energii - Jachranka, 19 września 2011 r. 1 W jakim kierunku zmierzają europejskie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej

Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej Konferencja Green Power Warszawa, 23-24 września 2014 r. Prognoza rozwoju OZE zamieszczona w projekcie Polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

FAQ KODEKSU SIECI ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r.

FAQ KODEKSU SIECI ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r. FAQ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PUBLICZNE KONSULTACJE KODEKSU SIECI W ZAKRESIE ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 1 Założenia nowej IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu

Bardziej szczegółowo

Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania

Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania Rafał Gawin Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, URE X Forum Obrotu, Iława, 5-7 czerwca 2017 r. Zagadnienia 1. Czym są kodeksy sieciowe? 2.

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 10 marca 2014 r.

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 10 marca 2014 r. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 10 marca 2014 r. 2 Sposoby pokrycia zapotrzebowania na energię Nowe moce wytwórcze (odbudowa mocy, zróżnicowanie energy mix) Przedłużenie pracy starszych bloków

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej

Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej Robert Paprocki PSE Operator S.A. / ENTSO-E VI Konferencja POWER RING Warszawa, 20 grudnia 2010 Electricity

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Budowa europejskiego rynku energii. Jacek Brandt

Budowa europejskiego rynku energii. Jacek Brandt Budowa europejskiego rynku energii Jacek Brandt FORUM OBROTU Stare Jabłonki, 09-11 czerwca 2014 Market Coupling główny element wspólnego rynku energii w Europie W 2010 roku Forum Florenckie zaakceptowało

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

XVII Sympozjum z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne p.t. Poznań, 19 listopada 2014 r.

XVII Sympozjum z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne p.t. Poznań, 19 listopada 2014 r. XVII Sympozjum z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne p.t. SIECI I INSTALACJE ZAGADNIENIA WYBRANE Elżbieta Niewiedział Wyższa Szkołą Kadr Menadżerskich

Bardziej szczegółowo

Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych. Serock, 28 maja 2014 r.

Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych. Serock, 28 maja 2014 r. Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych Historia przyłączania farm wiatrowych do sieci ENERGA-OPERATOR Pierwsze pojedyncze przyłączenia farm wiatrowych: koniec lat 90. XX w. Większa skala

Bardziej szczegółowo

Największe wyzwania w procesie budowy rynku energii UE Konrad Purchała Biuro Rozwoju Rynku Energii

Największe wyzwania w procesie budowy rynku energii UE Konrad Purchała Biuro Rozwoju Rynku Energii Największe wyzwania w procesie budowy rynku energii UE Konrad Purchała Biuro Rozwoju Rynku Energii Warszawa, 11 Października 2015 Proces budowy europejskiego rynku energii elektrycznej Cele UE: Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 Aktualizacja w zakresie lat 2014-2018 Konstancin - Jeziorna, luty 2014 roku 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Wpływ nowych/proponowanych regulacji w Prawie Energetycznym, OZE, Prawie Gazowym na osiągnięcie celów ekologicznych i efektywnościowych dotyczących ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazu Tomasz Tomczykiewicz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkową usługę pod nazwą Interwencyjna rezerwa zimna, zapewniającą OSP dostęp do jednostek wytwórczych utrzymywanych w gotowości do

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 I.B. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Maciej Stryjecki. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Maciej Stryjecki. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 3 fundamenty rynku MFW Dostępność lokalizacji System wyboru i rezerwacji lokalizacji Ocena oddziaływania na środowisko Efektywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. MECSp. z o.o. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. w OSTROWCU ul. SIENKIEWICZA 91 Instrukcja Ruchu l Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL)

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 20 kwietnia 2015 zostało podpisane Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Jacek Brandt WARSZTATY GIEŁDOWE Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i Forum CO2, TGE SA Warszawa, 25 października 2011, siedziba ARP 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii.

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa 4 lipca

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo