Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii"

Transkrypt

1 Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE S.A. 7 marca 2013 r.

2 BILANS MOCY KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 2

3 Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w latach Lp Wyszczególnienie Ograniczenia w dostawie energii z powodu braku mocy w KSE Ograniczenia w dostawie energii z powodu awarii w sieci przesyłowej Ograniczenia w dostawie energii z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej w tym z powodu złych warunków atmosferycznych Rok [GWh] [GWh] [GWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0* 26,4 16,6 10,0 24,4 14,8 8,6 4. Razem ograniczenia dostawy energii 26,4 16,6 10,0 * szczegółowa wartość bliska zeru tj.: 0,04 GWh 3

4 Planowane wycofania bloków JWCD z eksploatacji do 2020 roku Łączna moc wycofań bloków do 2020 roku wynosi około 6400 MW. Oprócz jednostek JWCD (5000 MW), do roku 2020 planowane są wycofania jednostek njwcd z grupy elektrowni i EC zawodowych o łącznej mocy około 1400 MW. 4

5 Plany budowy nowych jednostek wytwórczych Wytwórcy prezentują szerokie plany budowy nowych jednostek wytwórczych (ponad 17 GW), obarczone dużą niepewnością realizacyjną część inwestorów wstrzymuje swoje projekty, część projektów ma opóźnienia w realizacji. PSE S.A. dokonała wariantowej oceny stopnia zaawansowania inwestycji w sektorze wytwórczym Za najbardziej prawdopodobne do realizacji uznawane są dwa warianty: realistyczny około 3800 MW nowych mocy wytwórczych, umiarkowany około 6500 MW nowych mocy wytwórczych. 5

6 ROZWÓJ POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH 6

7 Połączenia transgraniczne stan obecny Niemcy: linia 400kV Krajnik Vierraden (przejściowo pracująca na napięciu 220 kv) (2x408 MVA) linia 400kV Mikułowa Hagenwerder (2x1386 MVA) Czechy: linia 400kV Dobrzeń - Albrechtice (1386 MVA) linia 400kV Wielopole Nosovice (1386 MVA), linia 220kV Kopanina/Bujaków Liskovec (2x400 MVA) Słowacja: linia 400 kv Krosno Iskrzynia Lemesany (2x831 MVA) Ukraina: linia 220 kv Zamość Dobrotwór (415 MVA) linia 750 kv Rzeszów Chmielnicka (aktualnie wyłączona) Białoruś: linia 220 kv: Białystok Roś (aktualnie wyłączona) Litwa: brak połączeń Rosja: brak połączeń Szwecja: linia kablowa 450 kv Słupsk Wierzbięcino Storno (600 MW) 7

8 Relacja mocy wymiany do zapotrzebowania szczytowego DANE DLA ROKU 2013 CZ CH BE FI NL NO PL SE ES GB IT FR DE RELACJA ZDOLNOŚCI EKSPORTOWYCH DO ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA MOC RELACJA ZDOLNOŚCI IMPORTOWYCH DO ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA MOC 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 8

9 Kierunki rozwoju połączeń transgranicznych Szwecja Rosja Obwód Kaliningradzki Litwa Transgraniczne zdolności wymiany mocy Niemcy 600MW Przekrój synchroniczny (2020 r.) przyrost zdolności wymiany mocy: po instalacji PF: Import MW, Export 1500 MW po uruchomieniu 3 linii: Import MW, Export 500 MW 2015 r.: 500 MW 2020 r.: 1000 MW Białoruś Wariant 2b: ~900 MW 220kV 400kV 700kV Czechy Słowacja Ukraina 9

10 Relacja mocy wymiany do zapotrzebowania szczytowego DANE DLA ROKU 2020 CZ CH BE FI NL NO SE PL ES GB IT FR DE RELACJA ZDOLNOŚCI EKSPORTOWYCH DO ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA MOC RELACJA ZDOLNOŚCI IMPORTOWYCH DO ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO NA MOC 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10

11 Bieżące działania dla poprawy zdolności wymiany mocy Wirtualny przesuwnik fazowy (vpst) Umowa z 50Hertz Transmission GmbH: Umowa została zawarta 18 grudnia 2012 roku. Udostępnienie funkcjonalności zbliżonej do fizycznego przesuwnika fazowego bez potrzeby budowy fizycznych urządzeń. Zasada aktywacji: Przekroczony określony poziom przepływów mocy na połączeniu DE-PL (aktualnie MW). Zagrożenie bezpiecznej pracy KSE. Import energii elektrycznej do Polski niższy niż ustalony limit (aktualnie 500 MW). Operatorzy podejmują działania w celu zmniejszenia przepływu DE -> PL Całość kosztów ponoszona przez 50Hertz. 11

12 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (1) Zadaniem projektowanych linii i stacji jest stworzenie w Krajowym Systemie Przesyłowym połączenia z systemem przesyłowym Litwy w celu: Umożliwienia transgranicznej wymiany energii, a tym samym spełnienie Dyrektyw Unii Europejskiej mówiących o podejmowaniu przez Państwa Członkowskie działań mających zagwarantować właściwy poziomu połączeń międzysystemowych dla rozwoju rynku wewnętrznego. Zapewnienia poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w centralnych i północno wschodnich obszarach Polski. 12

13 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (2) Etap I do 2015 roku 500 MW: Budowa stacji: Ołtarzew, Ełk Bis, Łomża, Stanisławów, Siedlce Ujrzanów Rozbudowa stacji: Ostrołęka, Narew Budowa linii: Narew Łomża Ostrołęka, Ełk Łomża, Miłosna Siedlce Ujrzanów, Ełk Granica RP ALY Etap II do 2020 roku 1000 MW: Budowa linii: Ostrołęka Stanisławów (kierunek Miłosna), Kozienice Siedlce Ujrzanów, Płock Olsztyn Mątki Rozbudowa stacji: Ostrołęka, Siedlce Ujrzanów, Kozienice, Olsztyn Mątki, Płock ALY GBL GBL ELK ELK OLM OLM OLS OLS GRU OST LMS NAR GRU OST LMS NAR WLA PLO WLA PLO PAT KON PDE SOC MSK OLT WWS MOR WTO MIL WSI SDU PAT KON PDE SOC MSK OLT WWS MOR WTO MIL STN WSI SDU PIA PIA JAN JAN ROG KOZ ROG KOZ 13

14 Dziesięcioletni Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej ENTSO-E Plan rozwoju paneuropejskiej infrastruktury elektroenergetycznej. Ponad 100 projektów o kluczowym znaczeniu europejskim, w tym 8 projektów PSE S.A. Bezpieczeństwo dostaw. Nowe połączenia transgraniczne integracja wewnętrznego rynku energii. Przyłączenie i wyprowadzenie mocy z OZE i konwencjonalnych źródeł energii km nowych linii. Wartość inwestycji ok. 104 mld. Punkt wyjścia do ogólnounijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. 14

15 Rozporządzenie w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) Projekty o statusie PCI muszą znajdować się w Dziesięcioletnim Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej ENTSO-E. Ułatwienia w realizacji inwestycji: Status priorytetowy dla projektów PCI: Preferencyjne traktowanie w Krajach Członkowskich. Przyśpieszenie wydawania decyzji środowiskowych. Jeden organ odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń. Trzy lata na wydanie decyzji. Wielokryterialna analiza kosztów i korzyści. Ułatwienia dla projektów transgranicznych. Pierwsza lista projektów zaadoptowana do 31 lipca Łącząc Europę - Finansowanie Dotacje na studia i roboty budowlane Budżet dla sektora energii 5,126 mld. 15 Projekty zgłoszone przez PSE S.A. Budowa połączenia Polska Litwa. Budowa trzeciego połączenia Polska Niemcy. Instalacja przesuwników fazowych na liniach Krajnik-Vierraden i Mikułowa-Hagenwerder. Rozbudowa sieci przesyłowej w celu przyłączenia nowych OZE i źródeł konwencjonalnych: Ciąg 1 Dunowo Żydowo Piła Krzewina Plewiska. Ciąg 2 Słupsk Żydowo Gdańsk Przyjaźń Pelplin Grudziądz Jasiniec Pątnów. Pozostałe Projekty ujęte w TYNDP: Linia Ostrołęka Olsztyn Mątki dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Ostrołęka. Linia Kozienice Ołtarzew dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Linia Dobrzeń Wrocław/Pasikurowice dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Opole.

16 ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 16

17 Rynek energii elektrycznej w Europie Model Docelowy 2014: Termin realizacji: grudzień 2014 (decyzja Rady Europejskiej). Flow-Based Market Coupling dla Rynku Dnia Następnego. Continuous trading dla Rynku Dnia Bieżącego. Zharmonizowany Rynek Długoterminowych Praw Przesyłowych. Transgraniczny rynek bilansujący. Wymagania określone poprzez: III pakiet energetyczny. Wytyczne Ramowe opracowane przez regulatorów z krajów europejskich. Kodeksy Sieciowe opracowane przez operatorów systemów przesyłowych. Implementacja w ramach inicjatyw regionalnych: 2013: Projekt NWE (połączenie NORDPOOL CWE UK). 2013: Q4, planowane połączenie rynków Polski, Rumunii i CZ+SK+HU. 2014: połączenie wszystkich inicjatyw regionalnych. 17

18 FBA: Flow Based Allocation Metodyka alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Zalecana dla docelowego pan-europejskiego rynku energii. Koordynacja wymiany handlowej i odwzorowanie współzależności pomiędzy transakcjami wymiany transgranicznej a przepływami mocy w sieci połączonej: Optymalne wykorzystanie europejskiej sieci przesyłowej alokowanie zdolności przesyłowych do najkorzystniejszych transakcji. Zapewnienie bezpieczeństwa uwzględnienie wpływu wszystkich transakcji handlowych na najważniejsze elementy sieci przesyłowej. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności wymaga poprawnej definicji obszarów rynkowych Transakcje wewnątrz obszaru nie wpływają istotnie na przepływy w innych obszarach. 18

19 Model Docelowy rynku energii elektrycznej w UE Rynek Dnia Następnego (Single Price Coupling): Aukcje w systemie implicit, lub inaczej market coupling. Jednoczesny obrót energią i alokacja transgranicznych zdolności przesyłowych w zależności od cen na rynkach giełdowych. Dotyczy wszystkich rynków Dnia Następnego i wszystkich zdolności między-obszarowych w Europie. Jeden punkt obliczeniowy, wyznaczający jednocześnie ceny dla każdego obszaru rynkowego oraz wolumeny wymiany. Rynek Dnia Bieżącego: Zgodny z zasadą handlu ciągłego : Continuous implicit allocation. Jedna platforma typu bulletin board pozwalająca na handel pomiędzy dowolnymi rynkami w Europie: oferty mają być widoczne w zależności od dostępności zdolności. Zdolności przesyłowe są alokowane bezkosztowo: na zasadzie kolejności przychodzenia zleceń tzn. first come first served. Rynek Bilansujący: Optymalne wykorzystanie rezerw w systemie europejskim: Koordynacja mechanizmów pozyskiwania i aktywacji rezerw. Wykorzystanie najtańszych dostępnych rezerw. Unikanie aktywowania rezerw w przeciwnych kierunkach. Wykorzystanie zdolności przesyłowych pozostałych po handlu energią - Rezerwacja zdolności przesyłowych możliwa tylko w szczególnych przypadkach. Harmonizacja zasad rozliczania: rezerw, energii bilansującej, niezbilansowania. 19

20 PLAN ROZWOJU KSP z uwzględnieniem podpisanych umów przyłączeniowych i wydanych warunków przyłączenia dla nowych źródeł wytwórczych: konwencjonalnych i OZE 20

21 Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Okres planowania do 2025 r. - szacowane nakłady ok. 23 mld zł (ceny stałe 2011 r.). Plan Zamierzeń Inwestycyjnych na lata szacowane nakłady 9,9 mld zł (ceny stałe 2012 r.). Projekt aktualizacji planu rozwoju został uzgodniony przez Prezesa URE w dniu 4 lutego 2013 r. w zakresie obejmującym lata Główne cele: Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przyłączenia i wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni systemowych. Przyłączenia i wyprowadzenie mocy z OZE. Rozwój połączeń transgranicznych. 21

22 Nowe moce wytwórcze wnioskowane do przyłączenia do sieci przesyłowej Przyłączenia Moc, MW (łącznie) Zawarte umowy o przyłączenie Lądowe farmy wiatrowe Jednostki węglowe i gazowo-parowe Jednostki opalane biomasą 205 Wydane warunki przyłączenia Lądowe farmy wiatrowe Morskie farmy wiatrowe Jednostki węglowe i gazowo-parowe SUMA

23 PRZYŁĄCZANIE FARM WIATROWYCH DO KSE 23

24 Dopuszczalny poziom mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych ze względu na bilansowanie mocy w KSE Moc farm wiatrowych przyłączonych w KSE wynosi około 2,6 tys. MW. OSP oraz OSD zawarli umowy o przyłączenie dla farm wiatrowych o mocy ponad 14 tys. MW (w tym OSP około 5 tys. MW). Poza już zwartymi umowami, OSP oraz OSD określili warunki przyłączenia dla farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 6 tys. MW (w tym OSP na około 4 tys. MW). Suma mocy farm wiatrowych, dla których określono warunki przyłączenia znacznie przewyższa wartości zawarte w dokumentach rządowych. Moc zainstalowana farm wiatrowych na poziomie 8,9 tys. MW praktycznie wyczerpuje możliwości przyłączeniowe dla kolejnych farm wiatrowych do roku 2020 przy zachowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przeprowadzone analizy wykazują, iż możliwości przyłączenia farm wiatrowych do roku 2025 mogą wzrosnąć do poziomu ok. 10 tys. MW. Czynnikiem decydującym o tym fakcie jest brak możliwości odebrania wyprodukowanej energii elektrycznej z farm wiatrowych z przyczyn bilansowych. Zwiększenie możliwości przyłączania źródeł wiatrowych może być osiągnięte pod warunkiem, że będą one wyposażone w instalacje do magazynowania wytworzonej przez nie energii elektrycznej. Wymaga to zmian w ustawie Prawo energetyczne. 24

25 Porównanie mocy zainstalowanych w systemie niemieckim oraz polskim System Niemiecki 2012 System Polski 2020 Moc zainstalowana [GW] 172,3 46 Moc farm wiatrowych [GW] 29,4 9 Minimalne zapotrzebowanie na moc w okresie jesiennozimowym (w dni robocze) [GW] 55* 17,5 Moc farm wiatrowych do mocy zainstalowanej 0,17 0,19 Moc farm wiatrowych do minimnalnego zapotrzebowania (w dni robocze) 0,53 0,51 *) dane dla roku

26 PROJEKT USTAWY O KORYTARZACH PRZESYŁOWYCH 26

27 Problemy rozbudowy liniowej infrastruktury elektroenergetycznej (1) 1. Brak mechanizmów prawnych zobowiązujących gminę do wprowadzenia inwestycji do mpzp, pomimo iż są to inwestycje celu publicznego. 2. Możliwości odwoławcze na każdym szczeblu postępowania administracyjnego i cywilnego. 3. Uznaniowość wielu decyzji (wydłużenie czasu pozyskiwania decyzji od kilku miesięcy do kilku lat, praktycznie może to prowadzić do wstrzymania inwestycji). 4. Nieuregulowany stan prawny do gruntów, na których posadowione są istniejące sieci oraz niejednoznaczność przepisów prawa umożliwiających ich uregulowanie (brak przeprowadzenia postępowań spadkowych, etc.). 5. Brak obligatoryjnych kryteriów i sposobu ustalania rekompensaty za ustanowienie służebności przesyłu (pomimo, że działalność przesyłowa podlega regulacjom ustawowym). 6. Brak skutecznej formy uwłaszczenia przedsiębiorstw energetycznych w celu usankcjonowania i legalizacji stanu istniejących urządzeń i instalacji wybudowanych w latach tych. 27

28 Problemy rozbudowy liniowej infrastruktury elektroenergetycznej (2) 7. Długotrwały proces pozyskiwania praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w trybie postępowania administracyjnego lub sądowego ustanowienia służebności przesyłu). 8. Żądania właścicieli nieruchomości znacznie przekraczające realną wartość nieruchomości (w przypadku linii Kromolice Plewiska żądania właścicieli nieruchomości ośmiokrotnie przekraczały oszacowaną wartość z operatu). 9. Sztywne stanowisko właścicieli nieruchomości wobec planowanej inwestycji liniowej (w przypadku linii Kromolice Plewiska właściciele wykorzystywali każdą możliwą ścieżkę odwoławczą w celu zablokowania budowy linii, brak możliwości negocjacji i wypracowania konsensusu). 10. Brak szybkich ścieżek rozstrzygania protestów (groźba utraty pozwolenia na budowę, co spowodowałby kilkuletnie opóźnienie w inwestycji). 11. Trudności ze stałym dostępem do infrastruktury liniowej w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych na skutek braku zgody właścicieli na wejście na nieruchomość. 28

29 Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych cel ustawy Celem ustawy jest stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji celu publicznego w postaci budowy, eksploatacji oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, gazów w tym dwutlenku węgla, ciepła, ropy naftowej i produktów naftowych. 29

30 Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych - główne zalety Postępowanie w sprawie korytarza przesyłowego wszczynane na wniosek przedsiębiorcy, którego urządzenia są lub mają znaleźć się w korytarzu przesyłowym. Możliwość pozyskania w jednej decyzji wojewody: lokalizacji, prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, służebności przesyłu i pozwolenia na budowę. Ograniczenie możliwości wzruszania decyzji. Z chwilą ustanowienia korytarza przesyłowego, nieruchomości znajdujące się w korytarzu przesyłowym zostaną, z mocy prawa obciążone służebnością przesyłu. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów i obowiązku ustalania rekompensaty za ustanowienie służebności przesyłu. Ograniczenie konfliktów społecznych i negatywnych efektów środowiskowych poprzez grupowanie różnych urządzeń przesyłowych w tym samym korytarzu. 30

31 Dziękuję za uwagę Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE S.A. 31

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Henryk Majchrzak 1) Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Planning of the Polish transmission network development in the perspective of the year 2025 Prezentując zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne Polski Zachodniej

Sieci energetyczne Polski Zachodniej TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE POLSKI ZACHODNIEJ Sieci energetyczne Polski Zachodniej ZIELONA GÓRA, 28.05.2015 r. Jacek Kichman Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego

Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego Wyzwania w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Przesyłowego Gdańsk, 3-5 września 2013 r. XVII Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencja BALTEXPO 2013 Przemysław Ciszewski,

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie Warszawa, 30 lipca 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2015 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 21/2012) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 22/2013) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r.

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r. Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r. Informacja PSE S.A. w sprawie zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej, udostępnianych w ramach aukcji rocznej na 2014 rok organizowanej przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Program polskiej energetyki jądrowej. Najkorzystniejsze lokalizacje, moce w tych lokalizacjach, rozwój i modernizacja linii i rozdzielni najwyŝszych napięć Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii Rozbudowa sieci elektroenergetycznych a wsparcie finansowe dla poszczególnych sektorów energii Seminarium eksperckie w Kancelarii Prezydenta RP: Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów Przesyłowych w świetle dalszej liberalizacji rynku Wojciech Jarosz Polityka Energetyczna dla Europy (EPE) Cele Wzrost bezpieczeństwa dostaw Zapewnienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 10 marca 2014 r.

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 10 marca 2014 r. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 10 marca 2014 r. 2 Sposoby pokrycia zapotrzebowania na energię Nowe moce wytwórcze (odbudowa mocy, zróżnicowanie energy mix) Przedłużenie pracy starszych bloków

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A.

Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Targi energii - Jachranka, 19 września 2011 r. 1 W jakim kierunku zmierzają europejskie

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025

PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 Aktualizacja w zakresie lat 2014-2018 Konstancin - Jeziorna, luty 2014 roku 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

XVII Sympozjum z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne p.t. Poznań, 19 listopada 2014 r.

XVII Sympozjum z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne p.t. Poznań, 19 listopada 2014 r. XVII Sympozjum z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne p.t. SIECI I INSTALACJE ZAGADNIENIA WYBRANE Elżbieta Niewiedział Wyższa Szkołą Kadr Menadżerskich

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 1 Założenia nowej IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Wpływ nowych/proponowanych regulacji w Prawie Energetycznym, OZE, Prawie Gazowym na osiągnięcie celów ekologicznych i efektywnościowych dotyczących ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazu Tomasz Tomczykiewicz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

FAQ KODEKSU SIECI ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r.

FAQ KODEKSU SIECI ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r. FAQ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PUBLICZNE KONSULTACJE KODEKSU SIECI W ZAKRESIE ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej

Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej Robert Paprocki PSE Operator S.A. / ENTSO-E VI Konferencja POWER RING Warszawa, 20 grudnia 2010 Electricity

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Maciej Stryjecki. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Maciej Stryjecki. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 3 fundamenty rynku MFW Dostępność lokalizacji System wyboru i rezerwacji lokalizacji Ocena oddziaływania na środowisko Efektywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia.

Załącznik nr 1. Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 1 Lokalizacja stacji elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia. Wdrożenie Zespołów Eksploatacji Stacji ZES w Spółkach Obszarowych (Wdrożenie Zespołów Eksploatacyjnych). Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Integracja sieci morskich. Bogdan Gutkowski Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Integracja sieci morskich. Bogdan Gutkowski Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku Integracja sieci morskich Bogdan Gutkowski Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku Integracja sieci morskich Powstanie zintegrowanej europejskiej sieci morskiej przyczyni się do budowy jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii.

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa 4 lipca

Bardziej szczegółowo

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL)

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 20 kwietnia 2015 zostało podpisane Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej

Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej Halina Bownik-Trymucha FORUM OBROTU Giżycko, 26 czerwca 2012 r. 1 Krajowy rynek energii elektrycznej główne problemy i wzywania Dostosowanie regulacji prawnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Autor: Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu Spółki PSE Operator SA ( Energetyka sierpień

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

10 lat istnienia. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

10 lat istnienia. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 10 lat istnienia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2014 10 lat istnienia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2014 Spis treści 6 10 lecie PSE Operatora Systemu Przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Jacek Brandt WARSZTATY GIEŁDOWE Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i Forum CO2, TGE SA Warszawa, 25 października 2011, siedziba ARP 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Cześć ogólna Wersja 1.1 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce 2013

Energetyka wiatrowa w Polsce 2013 Energetyka wiatrowa w Polsce 2013 Zmiany prawne dotyczące sektora OZE Dominik Sołtysiak Partner adwokat Kiedy można oczekiwać nowych regulacji Ustawa OZE [Projekt z dnia 12 listopada 2013 roku (Wersja

Bardziej szczegółowo

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP - od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

.pl ator.pse-oper www Raport Roczny Energia w dobrych rękach 2011

.pl ator.pse-oper www Raport Roczny Energia w dobrych rękach 2011 www.pse-operator.pl Raport Roczny 2011 Spółka Raport Roczny 2011 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator (PSE Operator) z siedzibą w Konstancinie- Jeziornie, została utworzona 17 lutego 2004 roku jako

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI prof. dr hab. inż. Jacek MALKO Zasadniczy instrument planowania i zagospodarowania przestrzennego poziomu krajowego stanowi Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Nowy Model Rynku Gazu

Nowy Model Rynku Gazu Nowy Model Rynku Gazu Warszawa, 07 luty 2012r. 1 Założenia modelu 1. Umożliwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci w węźle

Bardziej szczegółowo

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA 18 listopada 2010 r. Warszawa Rynek gazu w Europie wnioski dla Polski Prognozy

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Szanse i zagrożenia dla rozwoju "zielonej" energii elektrycznej w świetle procedowanych zmian w Prawie Energetycznym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2013 Słowniczek PSE GK PSE KSE OSP OSD IRiESP JWCD njwcd SE OZE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW

JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW CZY MOŻLIWA JEST DALSZA INTEGRACJA POLITYCZNA UE ORAZ WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ BEZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO? DEBATA PLENARNA JAN KRZYSZTOF BIELECKI - PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Zakres danych publikowanych przez GPI

Zakres danych publikowanych przez GPI Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK GAZU Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 2 Zakres publikowanych danych jest na etapie konsultacji. Zostanie doprecyzowany

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 Projekt przeznaczony do konsultacji z zainteresowanymi stronami Konstancin-Jeziorna 2015

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2.

AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2. AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2.1 Wykonał inż. Michał Chodorek Politechnika Śląska Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia

Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia Zamierzenia inwestycyjne PSE Operator planowane do roku 2025 w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na moc czynną D r H e n r y k M a j c h r z a k Dr Cezary Szwed Tomasz Tarwacki Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ?

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Dr Leszek Juchniewicz Prezes URE w latach 1997-2007 X TARGI ENERGII 19-20 września 2013 roku, JACHRANKA POLSKA ENERGETYKA WALCZY: z kim? o co? HIPOTETYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo