Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ"

Transkrypt

1 Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla zamierzeń inwestycyjnych pn.: - "Budowa połączenia 400 kv Ełk - granica RP" - Rozbudowa stacji Ełk Wersja 02; wrzesień 2010

2 I. OGÓLNY OPIS PROJEKTU Dnia 25 czerwca 2010 roku rozpoczęły się prace mające na celu opracowanie Raportu oceny oddziaływania na środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Budowa połączenia 400 kv Ełk-granica RP" Inwestycja ta wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest projekt połączenia polskiego i litewskiego systemu energetycznego dwutorową linią 400 kv. Linia ta wpisuje się w plan modernizacji i rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego. Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa tworzyć będzie dwutorowa linia wysokiego napięcia 400 kv o długości około 150 km. Linia zostanie przeprowadzona od Ełku (Polska) do miasta Alytus (Litwa), gdzie zostanie zbudowana wstawka konwertorowa prądu stałego. Około 100 km przebiegać będzie przez terytorium Polski, przez województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, zaś około 50 km znajdzie się na terytorium Litwy, w gminach rejonowych Alytus i Lazdijai, należących do okręgu Alytus. Rys. Schemat połączenia energetycznego Polska Litwa Rozpoczęcie eksploatacji elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa o mocy MW zaplanowane jest na 2015 rok. Wstępna ocena wartości projektu wynosi 237 mln euro. a. Przygotowanie raportu OOŚ po stronie litewskiej Wersja 01 strona 2 Lipiec 2010

3 Dla litewskiej części inwestycji został już opracowany Raport OOŚ, łącznie z przeprowadzeniem konsultacji transgranicznych według Konwencji ESPOO, a obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. Planowany termin ukończenia procedury oceny oddziaływana na środowisko (OOŚ) na Litwie to październik 2010r. Równolegle trwają procedury planowania przestrzennego dla linii 400 kv Stacja Alytus granica RP oraz dla wstawki konwertorowej prądu stałego i rozbudowy stacji elektroenergetycznej Alytus. Od listopada 2009r. również trwa opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dla ww. wstawki prądu stałego w Alytusie. Zarówno przedsięwzięcie zlokalizowane po stronie litewskiej jak i Program Rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska- Litwa zostało poddane Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko1. Więcej informacji dotyczącej raportu OOŚ po stronie litewskiej jest zawarte w następujących dokumentach: NTES (Non Technical Executive Summary) streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) raport oceny oddziaływania na środowisko Ww. dokumenty są dostępne pod adresem (w wersji litewskiej) lub (w wersji angielskiej). b. Przygotowanie raportu OOŚ po stronie polskiej W zakresie Raportu OOŚ dla polskiej strony projektu, a więc przedsięwzięcia pn: Budowa połączenia 400 kv Ełk granica RP, formalną podstawę prowadzonych prac stanowi umowa nr LPL/1/2010 zawarta pomiędzy PSE Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165 a Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17 (Lider Konsorcjum) Scott Wilson Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Scott House, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PP; Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 13, Warszawa. Przedmiotem poddawanego ocenie przedsięwzięcia pn Budowa połączenie 400 kv Ełk granica RP jest budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv od stacji Ełk w Nowej Wsi Ełckiej do granicy RP z Litwą o długości, w zależności od wariantu, km. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zapewni: - zwiększenie pewności pracy Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP), 1 Dokument Prognozy OOŚ opracowany dla polskiej strony połączenia energetycznego jest obecnie poddawany procesowi konsultacji społecznych. Wersja 01 strona 3 Lipiec 2010

4 - poprawę pewności zasilania północno- wschodniej i centralnej części kraju w energię elektryczną; zapewnienie większego bezpieczeństwa energetycznego wymienionych rejonów kraju i innych rejonów powiązanych liniami 400 kv z przedmiotową linią, - stabilną pracę sieci przesyłowej 400 kv w wymienionym rejonie poprzez zapewnienie zasilania rezerwowego w formie przesyłu mocy na poziomie rzędu 2000 MW, - poprawę warunków wyprowadzenia mocy z elektrowni atomowej w Ignalinie na Litwie oraz rozbudowywanej Elektrowni Ostrołęka. Planowana do realizacji linia dwutorowej 400 kv Ełk granica RP przebiega w obszarze województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Podlaskiego. Rozważane jest następujące 6 wariantów lokalizacyjnych trasy linii: Wariant 1 - Przebieg linii oparty na bazie trasy opracowanej w latach wprowadzonej do dokumentów planistycznych gmin i województw. Trasa została skorygowana na odcinku (ok. 7 km) w stosunku do trasy bazowej w celu możliwego odsunięcia od aktualnie planowanych obszarów Natura 2000 na trasie oraz planów rozbudowy m. Suwałki. Wariant 2 - Trasa linii jest analogiczna do trasy według wariantu 1 z jednym wyjątkiem na terenie gminy Bakałarzewo. Przecięcie Doliny Górnej Rospudy, obszaru Natura 2000, ma nastąpić w innym miejscu niż w wariancie 1, na północ od miejscowości Bakałarzewo. Przecięcie obszaru Natura 2000 na odcinku 1,2 km nastąpi na wspólnych słupach z istniejąca linią 110 kv już przecinającą ten obszar. Miejsce przecięcia obszaru z uwagi na konieczność ominięcia zabytku kultury (bunkrów z okresu II Wojny Światowej) jest przesunięte nieco na północ od miejsca przecięcia linii 110 kv z obszarem Natura Wariant 3 - Trasa linii od stacji Ełk przebiega na południe od trasy według wariantu 1, wzdłuż pasa drogowego obwodnicy na południowym wschodzie od m. Ełk przez tereny leśne i dalej przez tereny rolnicze. Przed miejscowością Raczki zbliża się do pasa drogowego obwodnicy m. Augustów. Przecina dolinę Rospudy przebiegając w pobliżu pasa drogowego obwodnicy m. Augustów. Trasa ta nie przecina obszarów Natura Wariant 4 - Trasa jest kombinacją wariantu 3 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 2. Trasa linii od stacji Ełk przebiega zgodnie z wariantem 3, wzdłuż obwodnicy m. Ełk, przez tereny leśne. Następnie zaproponowano powiązanie z trasą według wariantu 2. Trasa przecina obszar Natura 2000 (Dolina Górnej Rospudy) na odcinku 1,2 km. Wariant 5 - Trasa jest kombinacją wariantu 2 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 3. Trasa linii od stacji Ełk przebiega według wariantu 2 trasy. Następnie trasa zostaje powiązana z trasą według wariantu 3. Trasa ta przecina obszar Natura 2000 (Jezioro Woszczelskie -1,5 km). Wariant 6 - Trasa jest kombinacją wariantu 2 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 3. Trasa linii od stacji przebiega według wariantu 2 trasy. Następnie trasa zostaje powiązana z trasą według wariantu 3. Trasa ta przecina obszar Natura 2000 (Jezioro Woszczelskie -1,5 km). Trasa przecina obszar Natura 2000 (Dolina Górnej Rospudy 2,3 km). Wersja 01 strona 4 Lipiec 2010

5 Poniższy rysunek przedstawia wizualizację przebiegu poszczególnych opcji trasy. Szerokość pasa technologicznego linii wynosić będzie 70 m, to jest po 35 m od linii osi. Należy założyć, w tych granicach zmieści się także pas budowy inwestycji a co za tym idzie pas bezpośredniego zagrożenia siedlisk w trakcie prac inwestycyjnych. Na trasie linii usytuowanych zostanie słupów mocnych oraz słupów przelotowych (także w zależności od wariantu). Opis techniczny zakłada możliwość zastosowanie różnych typów słupów, ale należy założyć że budowa każdego z nich wiązać się będzie ze bezpowrotnym zniszczeniem terenu o wymiarach min. 20 x 20 m. Odległość między słupami może być regulowana, co powinno pozwolić na ograniczenie niektórych konfliktowych lokalizacji (zwłaszcza w stosunku to cennych siedlisk drobnopowierzchniowych). Projektowana temperatura pracy przewodów fazowych wynosić będzie + 80 C. II. ZAKRES RAPORTU OOŚ Zgodnie z polskim i unijnym prawem, powyższa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć, dla których przygotowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wersja 01 strona 5 Lipiec 2010

6 Niniejsze przedsięwzięcie wymienione jest w 2. ust. 1 pkt. 6: stacje elektroenergetyczne i/lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kv, o długości nie mniejszej niż 15 km rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz ze zm.). Równocześnie jest przedsięwzięciem, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru ani nie wynika z jego ochrony. Ponadto, zgodnie z Dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (z późn. zm.) analizowane przedsięwzięcie wymienione jest w Załączniku I Dyrektywy pkt. 20 Konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co najmniej 220 kv i długości powyżej 15 km Zgodnie z obecnie obowiązującą procedurą, obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz jego zakres został nałożony na Inwestora: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku (pacz Załącznik Nr 1) wydanego po uzyskaniu opinii: - Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz z uwagi na fakt przebiegu linii także przez województwo warmińsko-mazurskie: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ponadto, z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w wyniku którego strona litewska wyraziła chęć skonsultowania ze stroną polską punktu przekroczenia granicy państwowej przez przedmiotową linię energetyczną. Dlatego też niezbędne będzie ustalenie ze stroną litewską wariantu przebiegu planowanego przedsięwzięcia przez granicę państwową. Potrzeba przeprowadzenie ww. konsultacji wynikała z postanowienia RDOŚ w Białymstoku (pacz Załącznik Nr 2). Po otrzymaniu odpowiedzi od Ministerstwa Środowiska litewskiego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, iż konsultacje transgraniczne zostały skutecznie przeprowadzone (pacz Załącznik Nr 3). W postanowieniu RDOŚ ustalono zakres raportu jako zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 119, poz. 1227, z późn. zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, Wersja 01 strona 6 Lipiec 2010

7 które są objęte ochroną w ramach obszarów Natura 2000 na które planowana inwestycja może mieć wpływ. Ponadto, zgodnie z postanowieniem, w Raporcie OOŚ należy dokonać szczegółowej analizy prognozowanych poziomów pola elektromagnetycznego i zasięgów oddziaływań akustycznych emitowanych przez linię, a także określić poziomy na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności. Raport OOŚ zostanie więc wykonany zgodnie postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, a tym samym zgodnie procedurami i zasadami określonymi w polskim prawie, a więc przede wszystkim w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących ww. ustawy oraz procedury ocen oddziaływania na środowisko. Ponadto, w związku z faktem iż niniejsze przedsięwzięcie ma być dofinansowane z funduszy UE, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko zostanie wykonana zgodnie z wymogami prawa UE (w szczególności Dyrektywy 85/337/EWG oraz Dyrektywy 92/43/EWG) oraz wytycznymi w tym zakresie. Pod uwagę zostaną także wzięte wszelkie warunki badań i analiz określone w fazie przygotowawczej przez Inwestora, a zawarte w Studium Lokalizacyjnym dokumencie pn. Optymalizacja Inwestycji. W ramach prac przygotowawczych zostało opracowane Studium Lokalizacyjne dla Budowa połączenia 400 KV Ełk granica RP. W ramach ww. studium opracowano dokument : Optymalizacja inwestycji. Celem tego dokumentu jest dokonanie wstępnego określenia i porównania wpływu planowanego przedsięwzięcia, na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania wstępna ocena oddziaływania projektowanej linii na środowisko, stanowi materiał wyjściowy do opracowania pełnej oceny oddziaływania na środowisko, oraz określa wymagania co do zakresu Raportu OOŚ. W ramach ww. studium również opracowano analizę zagadnień związanych z realizacją inwestycji pod kątem zagadnień społeczno-ekonomicznych. W opracowaniu dokonano szacowania kosztów odszkodowań za uzyskanie służebności gruntowej dla planowanej inwestycji w ramach wariantu 2 w podziale na gminy. Ponadto, zestawiono dane dotyczące działek przewidzianych do wykupienia oraz przedstawiono informacje dotyczącą budynków mieszkalnych i kolizji znajdujących się w pasie oraz poza pasem linii wraz z dokumentacją fotograficzną. a. Wstępna ocena wskazała kluczowe dla dalszych analiz elementy opracowania: 1. Analiza warunków technicznych dla budowy i eksploatacji linii energetycznej, wskazanych w Studium Lokalizacyjnym, pozwoliła na rozpoznanie przedsięwzięcia i wstępne zdiagnozowanie form oddziaływania jakie mogą pojawić się w związku z realizacja inwestycji. Oddziaływania te mogą być następujące: Wersja 01 strona 7 Lipiec 2010

8 a) na etapie budowy: - zajęcie powierzchni pod budowę fundamentów słupów (30 m x 30 m = 900 m 2 x około 334 słupy = m 2 ); - wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych oraz budowa nowych; - wzmożony ruch na drogach dojazdowych pojazdów koparek, specjalistycznego sprzętu służącego do wznoszenia konstrukcji wsporczych i naciągu przewodów; - hałas emitowany przez ciężki sprzęt budowlany, koparki; - możliwość przedostania się do wód, gleby zanieczyszczeń pochodzących z użytkowania ciężkiego sprzętu, koparek, itp.; - zapylenie środowiska na skutek przemieszczania się ciężkiego sprzętu; - wylesienia na obszarach leśnych (wycinka, usunięcie i transport wyciętych drzew); - możliwość uwięzienia zwierząt w wykopach pod słupy; b) na etapie eksploatacji: - emisja pola elektrycznego - emisja pola magnetycznego - emisja szumów akustycznych (hałasu), - zakłócenia radioelektryczne. Należy przyjąć, iż linia 400kV Ełk - Granica RP powinna zostać tak zaprojektowana i wykonana, aby spełniała wymagania obowiązujących przepisów i norm dotyczących oddziaływania linii na środowisko w powyższym zakresie. Planowana linia ze względu na duże gabaryty będzie oddziaływać na krajobraz. 3. W ramach prac przygotowawczych szczegółowe informacje dotyczące zbliżeń linii do siedzib ludzkich zostały zidentyfikowane. Określono także informacje na temat pokrywania się planowanej linii z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Z uwagi na fakt, iż planowana linia służyć będzie wyłącznie do przesyłu energii elektrycznej, nie będzie ona realizować żadnych procesów produkcyjnych, zatem nie wymaga stosowania żadnych substancji, surowców, wody, materiałów oraz paliw. Linia nie będzie wytwarzać w czasie swojej pracy odpadów produkcyjnych, nie wymaga żadnych dodatkowych źródeł energii. Nie będzie emitować do powietrza żadnych zanieczyszczeń w postaci pyłów. Inwestycja ta nie wpłynie na klimat, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, złoża kopalin, dobra materialne. Wersja 01 strona 8 Lipiec 2010

9 5. Na podstawie powyższych analiz wybrano grupy organizmów, które należy zbadać szczegółowo pod kątem oddziaływania planowanej inwestycji. Z racji zajmowania przestrzeni powietrznej, oddziaływaniem pola elektrycznego najbardziej dotknięte zostaną ptaki i potencjalnie nietoperze, dlatego zdecydowano rozpoznać m.in. - stopień wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez ptaki lęgowe poszukujące pokarmu wokół terenu gniazdowania, ptaki migrujące na przelotach wiosennych i jesiennych; - stopień wykorzystania przestrzeni powietrznej przez nietoperze wykorzystujące tą przestrzeń głównie do polowań i poszukiwania kryjówek zimowych i rozrodczych. Przeprowadzanie dodatkowych badań pozwoli ustalić: - stopień zajęcia terenu przez ptaki lęgowe budujące gniazda w pobliżu projektowanej linii energetycznej, na które może oddziaływać hałas oraz likwidacja areału lęgowego oraz założonych gniazd; - stopień wykorzystania terenu przez płazy, gady i drobne ssaki które mogą zostać uwięzione w wykopach podczas przemieszczania się; - stopień zajęcia terenu przez płazy, gady, ssaki, owady, których siedliska mogą zostać zniszczone na skutek zajęcia terenu pod budowę linii; - stopień pokrycia terenu przez siedliska przyrodnicze i stanowiska roślin które mogą zostać zniszczone na skutek zajęcia terenu pod budowę; 6. Na podstawie opracowanych dla celów badania, ortofotomap, przeanalizowano trasę wszystkich wariantów pod kątem wrażliwych obszarów w środowisku przyrodniczym, a więc min. mokradeł, zadrzewień śródpolnych, kompleksów leśnych, cieków, brzegów rzek i jezior. Dla zidentyfikowanych terenów wrażliwych należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji pod kątem występowania cennych gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. 7. Triangulacja danych z różnych źródeł (SDF, dane publikowane i niepublikowane dotyczące analizowanych terenów), a także screening wykonany przez ornitologów i chiropterologów pozwolił na dokonanie charakterystyki środowiska przyrodniczego na trasie linii oraz wskazanie jakie elementy środowiska zlokalizowane na tym terenie będą narażone na oddziaływanie przedsięwzięcia, a tym samym wskazanie tych elementów, które należy poddać szczegółowej inwentaryzacji. Inwentaryzacja ta ma dotyczyć: - gatunków roślin chronionych na podstawie przepisów prawa krajowego oraz wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz uznanych za zagrożone na terenie kraju; - siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; Wersja 01 strona 9 Lipiec 2010

10 - ptaków i ich siedlisk podlegających ochronie na mocy prawa polskiego i Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz wymienionych na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych; - owadów, płazów, gadów, ssaków (wraz nietoperzami) chronionych na podstawie przepisów prawa krajowego oraz wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; Z uwagi na kolizję z obszarami Natura 2000, w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, należy przede wszystkim zinwentaryzować przedmioty dla ochrony których utworzono te obszary, uwzględnić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska chronione w ramach sieci Natura 2000, a także przeanalizować potencjalny wpływ na spójność i integralność tych obszarów. b. Zakres planowanej OOŚ oraz inwentaryzacji przyrodniczej Celem obecnie prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla odcinka przebiegu linii na terenie Polski jest określenie oraz porównanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. W szczególności dokonana zostanie analiza prognozowanych poziomów pola elektromagnetycznego i zasięgów oddziaływań akustycznych emitowanych przez linię. Ponadto, przeprowadzona zostanie roczna inwentaryzacja przyrodnicza w następującym zakresie: ptaki, nietoperze, ssaki, płazy, gady, owady oraz rośliny. W ramach oceny, dokonana zostanie identyfikacja i charakterystyka oddziaływania związanego z budową i eksploatacją przedmiotu przedsięwzięcia, z do realizacji zaproponowany zostanie najlepszy wariant realizacji przedsięwzięcia ze względu na ochronę środowiska i wartości przyrodniczych terenu inwestycji. Wstępne wskazanie wariantu proponowanego najkorzystniejszego pod kątem środowiskowym ma nastąpić pod koniec roku Po dokonaniu wyboru wariantu, dalsze prace prowadzone będą w celu szczegółowego określenia wpływu na środowisko opcji preferowanej oraz dwóch opcji alternatywnych. W uzasadnionych przypadkach, wskazane zostaną metody i sposoby ograniczania potencjalnych niekorzystnych oddziaływań związanych z budową i eksploatacją przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z założeniami ocena oddziaływania na środowisko inwestycji wykonana zostanie dla przyjętych wartości brzegowych charakteryzujących rozpatrywane warianty. Do oceny wariantu wnioskowanego do realizacji przyjęte zostaną najmniej korzystne dla środowiska szczegółowe założenia i dane wejściowe. Dane te zostały określone na podstawie analiz materiałów zawartych w przygotowanych w ramach dokumentu: STUDIUM LOKALIZACYJNE DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA POŁĄCZENIA 400 KV -GRANICA RP Wersja 01 strona 10 Lipiec 2010

11 Przy wyborze wariantu najlepszego do realizacji zespół ekspertów OOŚ będzie się kierował analizą rozwiązań najkorzystniejszych ze względu na ograniczenie oddziaływania na środowisko i poszanowanie zasobów przyrody. Pod uwagę zostaną wzięte najlepsze dostępne rozwiązania oraz ich uwarunkowanie ekonomiczne, czyli efektywność rozwiązań (stosunek poniesionych kosztów do osiągniętych efektów). W procesie wyboru wariantów, pierwszeństwo będą miały te opcje których realizacja nie będzie wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na przedmiot ochrony oraz obszary należące do sieci Natura W związku ze specyfiką terenów, przez które przebiegać będzie linia elektroenergetyczna, niezbędna jest szczególna dbałość o środowisko naturalne. Trasa przebiegu linii zostanie zaprojektowana tak, aby obszary objęte ochroną przyrodniczą oraz obiekty dziedzictwa kulturowego nie zostały naruszone. Do określenia oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zostaną zastosowane metody powszechnie stosowane w procedurach oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięciem technologicznie powiązanym z budową linii Ełk-Granica RP jest inwestycja mająca na celu rozbudowę stacji Ełk. Stacja 400/220/110 kv Ełk będzie pełnić funkcję węzła sieci przesyłowej 400 kv w północno wschodniej części kraju oraz punktu zasilania sieci rozdzielczej 110 kv. Dla tego przedsięwzięcia również zostanie opracowany Raport OOŚ z poszanowaniem tych samych zasad co określone do oceny oddziaływania na środowisko planowanej linii energetycznej. Planowany czas przygotowania Raportów OOŚ wynosi 13 miesięcy. Zakładanym efektem pracy ma być sprawne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez Inwestora. III. ZAANGAŻOWANIE STRON ZAINTERESOWANYCH W celu zaangażowania stron potencjalnie zainteresowanych w przygotowaniu bądź realizacji inwestycji już we wstępnej fazie przygotowania inwestycji, LitPol Link, jako spółka koordynująca projekt, zorganizowała odrębne spotkania z szeregiem organizacji pozarządowych (np. PTOP, OTOP itp.), ekspertów środowiskowych oraz OOŚ (Politechnika Białostocka, eksperci Suwalskiego Parku Krajobrazowego, firmy opracowujące raporty OOŚ itp.), instytucji państwowych (Ministerstwa, Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska itp.) oraz władz lokalnych (województwa, powiaty, gminy). W celu uściślenia tej współpracy, LitPol Link, wspólnie z operatorami systemów przesyłowych Polski i Litwy zorganizowała Konferencje projektu w Jacznie oraz w Alytusie (Litwa), gdzie zostały zaproszone ww. strony zainteresowane. Na konferencjach wystąpili prelegenci z różnych organizacji pozarządowych z prezentacjami elementów środowiska na które potencjalnie może wpłynąć planowane połączenie energetyczne. Prezentacje te wywołały bardzo ciekawe i dla projektu niezwykle korzystne dyskusje i z nich wynikające sugestie oraz rekomendacje. W celu bliższego zapoznania się z władzami lokalnymi LitPol Link zorganizowała wyjazd po województwach, powiatach oraz gminach. Głównym celem wyjazdu było zebranie istniejących dokumentów planowania przestrzennego, aczkolwiek pozwoliło to również dobrze zaprezentować ważność projektu przedstawicielom urzędów oraz uzyskać istotnej informacji w sprawie lokalnych medii, obecnie prowadzonych innych projektach infrastrukturalnych (np. farm wiatrowych). Na spotkaniach większość przedstawicieli władz lokalnych wyrazili duże wsparcie dla projektu połączenia. Wersja 01 strona 11 Lipiec 2010

12 Ponadto, w ramach prac nad Studium lokalizacyjnym przedsięwzięcia, przeprowadzono wstępne konsultacje w sprawie budowy linii 400 kv Ełk- granica RP. W ramach tych konsultacji skierowano informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz ankietę do następujących przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji: Greenpeace Polska Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków WWF Polska Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego Politechnika Białostocka, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Pracownia na rzecz wszystkich istot Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego; Suwalski Park Krajobrazowy; Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku. Przedstawiciele powyższych organizacji przedstawili swoje opinie i uwagi na temat planowanego projektu, zakresu i typu jego potencjalnych oddziaływań, proponowanych wariantów oraz działań minimalizujących wpływ na środowisko, a także potencjalnych konfliktów i protestów społecznych. Ponadto, przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami urzędów gmin, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. Wnioski ze wstępnych konsultacji zostaną przeanalizowane i w przypadkach adekwatnych uwzględnione w Raporcie OOŚ. Dnia 19 sierpnia 2010 roku w Ełku odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było przedstawienie ogólnych założeń projektu, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki inwentaryzacji przyrodniczej oraz przedstawienie pierwszych wniosków z analizy danych literaturowych i prac terenowych. Do udziału w spotkaniu, pisemnie zaproszeni zostali przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz nadleśnictw Ełk, Olecko, Suwałki, Szczebra i Pomorze, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, instytucji naukowych: Zakładu Badania Ssaków w Białowieży, Uniwersytety Białostockiego i Politechniki Białostockiej, organizacji pozarządowych: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, WWF Polska, Ligi Ochrony Przyrody, Ptaki Polskie, Komitetu Ochrony Orłów, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, Fundacji Zielone Płuca Polski, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Wersja 01 strona 12 Lipiec 2010

13 Do osób i instytucji zaproszonych na spotkanie rozesłana została krótka informacja na temat planowanej inwestycji oraz założenia metodyki inwentaryzacji przyrodniczej. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 31 osób, w tym przedstawiciele RDOŚ w Białymstoku, RDOŚ w Olsztynie, RDLP, nadleśnictw Ełk, Olecko i Suwałki, Fundacji Zielone Płuca Polski oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wyrażenia swojej opinii na temat proponowanego przez Wykonawcę sposobu prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz zakresu badań planowanych w ramach Oceny Oddziaływania na Środowisko. Wszystkie zgłoszone na spotkaniu uwagi oraz komentarze zostały przedyskutowane, a wnioski z przeprowadzonych konsultacji zostaną uwzględnione z pracach zespołu. IV. KONTAKTY DO ORGANIZATORÓW INWESTYCJI Koordynator Projektu: LitPol Link Sp. z o.o. Wojciecha Górskiego 9, Warszawa tel Osoba odpowiedzialna: Karolis Sankovski Wykonawca Raportu OOŚ URS/Scott Wilson Sp. z o.o. Rejtana 17, Warszawa tel wew. 119 Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kozłowska Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna tel Osoba odpowiedzialna: Marek Ignaszewski Wersja 01 strona 13 Lipiec 2010

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa, Luty 2013 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę Załącznik nr 2. Zestawienie uwag i odpowiedzi na uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 Lp. I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z art. 3 (1) Dyrektywy Rady

Obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z art. 3 (1) Dyrektywy Rady Uzasadnienie Plan zadań ochronnych dla całego obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002, będący przedmiotem niniejszego zarządzenia, jest dokumentem planistycznym sporządzanym przez sprawującego nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko Oceny Oddziaływania na Środowisko przepisy prawne i wymagania IGSMiE PAN Pracownia Badań Strategicznych dr hab. inŝ. ElŜbieta Pietrzyk-Sokulska Ocena wpływu na środowisko (OOŚ) w krajach UE jest kluczowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łososina PLH120087 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Państwa Polskiego względem wymogów wynikających z dyrektywy Rady 92/43/EWG

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo