Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ"

Transkrypt

1 Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla zamierzeń inwestycyjnych pn.: - "Budowa połączenia 400 kv Ełk - granica RP" - Rozbudowa stacji Ełk Wersja 02; wrzesień 2010

2 I. OGÓLNY OPIS PROJEKTU Dnia 25 czerwca 2010 roku rozpoczęły się prace mające na celu opracowanie Raportu oceny oddziaływania na środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Budowa połączenia 400 kv Ełk-granica RP" Inwestycja ta wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest projekt połączenia polskiego i litewskiego systemu energetycznego dwutorową linią 400 kv. Linia ta wpisuje się w plan modernizacji i rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego. Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa tworzyć będzie dwutorowa linia wysokiego napięcia 400 kv o długości około 150 km. Linia zostanie przeprowadzona od Ełku (Polska) do miasta Alytus (Litwa), gdzie zostanie zbudowana wstawka konwertorowa prądu stałego. Około 100 km przebiegać będzie przez terytorium Polski, przez województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, zaś około 50 km znajdzie się na terytorium Litwy, w gminach rejonowych Alytus i Lazdijai, należących do okręgu Alytus. Rys. Schemat połączenia energetycznego Polska Litwa Rozpoczęcie eksploatacji elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa o mocy MW zaplanowane jest na 2015 rok. Wstępna ocena wartości projektu wynosi 237 mln euro. a. Przygotowanie raportu OOŚ po stronie litewskiej Wersja 01 strona 2 Lipiec 2010

3 Dla litewskiej części inwestycji został już opracowany Raport OOŚ, łącznie z przeprowadzeniem konsultacji transgranicznych według Konwencji ESPOO, a obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. Planowany termin ukończenia procedury oceny oddziaływana na środowisko (OOŚ) na Litwie to październik 2010r. Równolegle trwają procedury planowania przestrzennego dla linii 400 kv Stacja Alytus granica RP oraz dla wstawki konwertorowej prądu stałego i rozbudowy stacji elektroenergetycznej Alytus. Od listopada 2009r. również trwa opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dla ww. wstawki prądu stałego w Alytusie. Zarówno przedsięwzięcie zlokalizowane po stronie litewskiej jak i Program Rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska- Litwa zostało poddane Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko1. Więcej informacji dotyczącej raportu OOŚ po stronie litewskiej jest zawarte w następujących dokumentach: NTES (Non Technical Executive Summary) streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) raport oceny oddziaływania na środowisko Ww. dokumenty są dostępne pod adresem (w wersji litewskiej) lub (w wersji angielskiej). b. Przygotowanie raportu OOŚ po stronie polskiej W zakresie Raportu OOŚ dla polskiej strony projektu, a więc przedsięwzięcia pn: Budowa połączenia 400 kv Ełk granica RP, formalną podstawę prowadzonych prac stanowi umowa nr LPL/1/2010 zawarta pomiędzy PSE Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165 a Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17 (Lider Konsorcjum) Scott Wilson Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Scott House, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PP; Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 13, Warszawa. Przedmiotem poddawanego ocenie przedsięwzięcia pn Budowa połączenie 400 kv Ełk granica RP jest budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv od stacji Ełk w Nowej Wsi Ełckiej do granicy RP z Litwą o długości, w zależności od wariantu, km. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zapewni: - zwiększenie pewności pracy Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP), 1 Dokument Prognozy OOŚ opracowany dla polskiej strony połączenia energetycznego jest obecnie poddawany procesowi konsultacji społecznych. Wersja 01 strona 3 Lipiec 2010

4 - poprawę pewności zasilania północno- wschodniej i centralnej części kraju w energię elektryczną; zapewnienie większego bezpieczeństwa energetycznego wymienionych rejonów kraju i innych rejonów powiązanych liniami 400 kv z przedmiotową linią, - stabilną pracę sieci przesyłowej 400 kv w wymienionym rejonie poprzez zapewnienie zasilania rezerwowego w formie przesyłu mocy na poziomie rzędu 2000 MW, - poprawę warunków wyprowadzenia mocy z elektrowni atomowej w Ignalinie na Litwie oraz rozbudowywanej Elektrowni Ostrołęka. Planowana do realizacji linia dwutorowej 400 kv Ełk granica RP przebiega w obszarze województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Podlaskiego. Rozważane jest następujące 6 wariantów lokalizacyjnych trasy linii: Wariant 1 - Przebieg linii oparty na bazie trasy opracowanej w latach wprowadzonej do dokumentów planistycznych gmin i województw. Trasa została skorygowana na odcinku (ok. 7 km) w stosunku do trasy bazowej w celu możliwego odsunięcia od aktualnie planowanych obszarów Natura 2000 na trasie oraz planów rozbudowy m. Suwałki. Wariant 2 - Trasa linii jest analogiczna do trasy według wariantu 1 z jednym wyjątkiem na terenie gminy Bakałarzewo. Przecięcie Doliny Górnej Rospudy, obszaru Natura 2000, ma nastąpić w innym miejscu niż w wariancie 1, na północ od miejscowości Bakałarzewo. Przecięcie obszaru Natura 2000 na odcinku 1,2 km nastąpi na wspólnych słupach z istniejąca linią 110 kv już przecinającą ten obszar. Miejsce przecięcia obszaru z uwagi na konieczność ominięcia zabytku kultury (bunkrów z okresu II Wojny Światowej) jest przesunięte nieco na północ od miejsca przecięcia linii 110 kv z obszarem Natura Wariant 3 - Trasa linii od stacji Ełk przebiega na południe od trasy według wariantu 1, wzdłuż pasa drogowego obwodnicy na południowym wschodzie od m. Ełk przez tereny leśne i dalej przez tereny rolnicze. Przed miejscowością Raczki zbliża się do pasa drogowego obwodnicy m. Augustów. Przecina dolinę Rospudy przebiegając w pobliżu pasa drogowego obwodnicy m. Augustów. Trasa ta nie przecina obszarów Natura Wariant 4 - Trasa jest kombinacją wariantu 3 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 2. Trasa linii od stacji Ełk przebiega zgodnie z wariantem 3, wzdłuż obwodnicy m. Ełk, przez tereny leśne. Następnie zaproponowano powiązanie z trasą według wariantu 2. Trasa przecina obszar Natura 2000 (Dolina Górnej Rospudy) na odcinku 1,2 km. Wariant 5 - Trasa jest kombinacją wariantu 2 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 3. Trasa linii od stacji Ełk przebiega według wariantu 2 trasy. Następnie trasa zostaje powiązana z trasą według wariantu 3. Trasa ta przecina obszar Natura 2000 (Jezioro Woszczelskie -1,5 km). Wariant 6 - Trasa jest kombinacją wariantu 2 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 3. Trasa linii od stacji przebiega według wariantu 2 trasy. Następnie trasa zostaje powiązana z trasą według wariantu 3. Trasa ta przecina obszar Natura 2000 (Jezioro Woszczelskie -1,5 km). Trasa przecina obszar Natura 2000 (Dolina Górnej Rospudy 2,3 km). Wersja 01 strona 4 Lipiec 2010

5 Poniższy rysunek przedstawia wizualizację przebiegu poszczególnych opcji trasy. Szerokość pasa technologicznego linii wynosić będzie 70 m, to jest po 35 m od linii osi. Należy założyć, w tych granicach zmieści się także pas budowy inwestycji a co za tym idzie pas bezpośredniego zagrożenia siedlisk w trakcie prac inwestycyjnych. Na trasie linii usytuowanych zostanie słupów mocnych oraz słupów przelotowych (także w zależności od wariantu). Opis techniczny zakłada możliwość zastosowanie różnych typów słupów, ale należy założyć że budowa każdego z nich wiązać się będzie ze bezpowrotnym zniszczeniem terenu o wymiarach min. 20 x 20 m. Odległość między słupami może być regulowana, co powinno pozwolić na ograniczenie niektórych konfliktowych lokalizacji (zwłaszcza w stosunku to cennych siedlisk drobnopowierzchniowych). Projektowana temperatura pracy przewodów fazowych wynosić będzie + 80 C. II. ZAKRES RAPORTU OOŚ Zgodnie z polskim i unijnym prawem, powyższa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć, dla których przygotowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wersja 01 strona 5 Lipiec 2010

6 Niniejsze przedsięwzięcie wymienione jest w 2. ust. 1 pkt. 6: stacje elektroenergetyczne i/lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kv, o długości nie mniejszej niż 15 km rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz ze zm.). Równocześnie jest przedsięwzięciem, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru ani nie wynika z jego ochrony. Ponadto, zgodnie z Dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (z późn. zm.) analizowane przedsięwzięcie wymienione jest w Załączniku I Dyrektywy pkt. 20 Konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co najmniej 220 kv i długości powyżej 15 km Zgodnie z obecnie obowiązującą procedurą, obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz jego zakres został nałożony na Inwestora: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku (pacz Załącznik Nr 1) wydanego po uzyskaniu opinii: - Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz z uwagi na fakt przebiegu linii także przez województwo warmińsko-mazurskie: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ponadto, z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w wyniku którego strona litewska wyraziła chęć skonsultowania ze stroną polską punktu przekroczenia granicy państwowej przez przedmiotową linię energetyczną. Dlatego też niezbędne będzie ustalenie ze stroną litewską wariantu przebiegu planowanego przedsięwzięcia przez granicę państwową. Potrzeba przeprowadzenie ww. konsultacji wynikała z postanowienia RDOŚ w Białymstoku (pacz Załącznik Nr 2). Po otrzymaniu odpowiedzi od Ministerstwa Środowiska litewskiego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, iż konsultacje transgraniczne zostały skutecznie przeprowadzone (pacz Załącznik Nr 3). W postanowieniu RDOŚ ustalono zakres raportu jako zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 119, poz. 1227, z późn. zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, Wersja 01 strona 6 Lipiec 2010

7 które są objęte ochroną w ramach obszarów Natura 2000 na które planowana inwestycja może mieć wpływ. Ponadto, zgodnie z postanowieniem, w Raporcie OOŚ należy dokonać szczegółowej analizy prognozowanych poziomów pola elektromagnetycznego i zasięgów oddziaływań akustycznych emitowanych przez linię, a także określić poziomy na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności. Raport OOŚ zostanie więc wykonany zgodnie postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, a tym samym zgodnie procedurami i zasadami określonymi w polskim prawie, a więc przede wszystkim w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących ww. ustawy oraz procedury ocen oddziaływania na środowisko. Ponadto, w związku z faktem iż niniejsze przedsięwzięcie ma być dofinansowane z funduszy UE, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko zostanie wykonana zgodnie z wymogami prawa UE (w szczególności Dyrektywy 85/337/EWG oraz Dyrektywy 92/43/EWG) oraz wytycznymi w tym zakresie. Pod uwagę zostaną także wzięte wszelkie warunki badań i analiz określone w fazie przygotowawczej przez Inwestora, a zawarte w Studium Lokalizacyjnym dokumencie pn. Optymalizacja Inwestycji. W ramach prac przygotowawczych zostało opracowane Studium Lokalizacyjne dla Budowa połączenia 400 KV Ełk granica RP. W ramach ww. studium opracowano dokument : Optymalizacja inwestycji. Celem tego dokumentu jest dokonanie wstępnego określenia i porównania wpływu planowanego przedsięwzięcia, na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania wstępna ocena oddziaływania projektowanej linii na środowisko, stanowi materiał wyjściowy do opracowania pełnej oceny oddziaływania na środowisko, oraz określa wymagania co do zakresu Raportu OOŚ. W ramach ww. studium również opracowano analizę zagadnień związanych z realizacją inwestycji pod kątem zagadnień społeczno-ekonomicznych. W opracowaniu dokonano szacowania kosztów odszkodowań za uzyskanie służebności gruntowej dla planowanej inwestycji w ramach wariantu 2 w podziale na gminy. Ponadto, zestawiono dane dotyczące działek przewidzianych do wykupienia oraz przedstawiono informacje dotyczącą budynków mieszkalnych i kolizji znajdujących się w pasie oraz poza pasem linii wraz z dokumentacją fotograficzną. a. Wstępna ocena wskazała kluczowe dla dalszych analiz elementy opracowania: 1. Analiza warunków technicznych dla budowy i eksploatacji linii energetycznej, wskazanych w Studium Lokalizacyjnym, pozwoliła na rozpoznanie przedsięwzięcia i wstępne zdiagnozowanie form oddziaływania jakie mogą pojawić się w związku z realizacja inwestycji. Oddziaływania te mogą być następujące: Wersja 01 strona 7 Lipiec 2010

8 a) na etapie budowy: - zajęcie powierzchni pod budowę fundamentów słupów (30 m x 30 m = 900 m 2 x około 334 słupy = m 2 ); - wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych oraz budowa nowych; - wzmożony ruch na drogach dojazdowych pojazdów koparek, specjalistycznego sprzętu służącego do wznoszenia konstrukcji wsporczych i naciągu przewodów; - hałas emitowany przez ciężki sprzęt budowlany, koparki; - możliwość przedostania się do wód, gleby zanieczyszczeń pochodzących z użytkowania ciężkiego sprzętu, koparek, itp.; - zapylenie środowiska na skutek przemieszczania się ciężkiego sprzętu; - wylesienia na obszarach leśnych (wycinka, usunięcie i transport wyciętych drzew); - możliwość uwięzienia zwierząt w wykopach pod słupy; b) na etapie eksploatacji: - emisja pola elektrycznego - emisja pola magnetycznego - emisja szumów akustycznych (hałasu), - zakłócenia radioelektryczne. Należy przyjąć, iż linia 400kV Ełk - Granica RP powinna zostać tak zaprojektowana i wykonana, aby spełniała wymagania obowiązujących przepisów i norm dotyczących oddziaływania linii na środowisko w powyższym zakresie. Planowana linia ze względu na duże gabaryty będzie oddziaływać na krajobraz. 3. W ramach prac przygotowawczych szczegółowe informacje dotyczące zbliżeń linii do siedzib ludzkich zostały zidentyfikowane. Określono także informacje na temat pokrywania się planowanej linii z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Z uwagi na fakt, iż planowana linia służyć będzie wyłącznie do przesyłu energii elektrycznej, nie będzie ona realizować żadnych procesów produkcyjnych, zatem nie wymaga stosowania żadnych substancji, surowców, wody, materiałów oraz paliw. Linia nie będzie wytwarzać w czasie swojej pracy odpadów produkcyjnych, nie wymaga żadnych dodatkowych źródeł energii. Nie będzie emitować do powietrza żadnych zanieczyszczeń w postaci pyłów. Inwestycja ta nie wpłynie na klimat, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, złoża kopalin, dobra materialne. Wersja 01 strona 8 Lipiec 2010

9 5. Na podstawie powyższych analiz wybrano grupy organizmów, które należy zbadać szczegółowo pod kątem oddziaływania planowanej inwestycji. Z racji zajmowania przestrzeni powietrznej, oddziaływaniem pola elektrycznego najbardziej dotknięte zostaną ptaki i potencjalnie nietoperze, dlatego zdecydowano rozpoznać m.in. - stopień wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez ptaki lęgowe poszukujące pokarmu wokół terenu gniazdowania, ptaki migrujące na przelotach wiosennych i jesiennych; - stopień wykorzystania przestrzeni powietrznej przez nietoperze wykorzystujące tą przestrzeń głównie do polowań i poszukiwania kryjówek zimowych i rozrodczych. Przeprowadzanie dodatkowych badań pozwoli ustalić: - stopień zajęcia terenu przez ptaki lęgowe budujące gniazda w pobliżu projektowanej linii energetycznej, na które może oddziaływać hałas oraz likwidacja areału lęgowego oraz założonych gniazd; - stopień wykorzystania terenu przez płazy, gady i drobne ssaki które mogą zostać uwięzione w wykopach podczas przemieszczania się; - stopień zajęcia terenu przez płazy, gady, ssaki, owady, których siedliska mogą zostać zniszczone na skutek zajęcia terenu pod budowę linii; - stopień pokrycia terenu przez siedliska przyrodnicze i stanowiska roślin które mogą zostać zniszczone na skutek zajęcia terenu pod budowę; 6. Na podstawie opracowanych dla celów badania, ortofotomap, przeanalizowano trasę wszystkich wariantów pod kątem wrażliwych obszarów w środowisku przyrodniczym, a więc min. mokradeł, zadrzewień śródpolnych, kompleksów leśnych, cieków, brzegów rzek i jezior. Dla zidentyfikowanych terenów wrażliwych należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji pod kątem występowania cennych gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. 7. Triangulacja danych z różnych źródeł (SDF, dane publikowane i niepublikowane dotyczące analizowanych terenów), a także screening wykonany przez ornitologów i chiropterologów pozwolił na dokonanie charakterystyki środowiska przyrodniczego na trasie linii oraz wskazanie jakie elementy środowiska zlokalizowane na tym terenie będą narażone na oddziaływanie przedsięwzięcia, a tym samym wskazanie tych elementów, które należy poddać szczegółowej inwentaryzacji. Inwentaryzacja ta ma dotyczyć: - gatunków roślin chronionych na podstawie przepisów prawa krajowego oraz wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz uznanych za zagrożone na terenie kraju; - siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; Wersja 01 strona 9 Lipiec 2010

10 - ptaków i ich siedlisk podlegających ochronie na mocy prawa polskiego i Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz wymienionych na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych; - owadów, płazów, gadów, ssaków (wraz nietoperzami) chronionych na podstawie przepisów prawa krajowego oraz wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; Z uwagi na kolizję z obszarami Natura 2000, w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, należy przede wszystkim zinwentaryzować przedmioty dla ochrony których utworzono te obszary, uwzględnić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska chronione w ramach sieci Natura 2000, a także przeanalizować potencjalny wpływ na spójność i integralność tych obszarów. b. Zakres planowanej OOŚ oraz inwentaryzacji przyrodniczej Celem obecnie prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla odcinka przebiegu linii na terenie Polski jest określenie oraz porównanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. W szczególności dokonana zostanie analiza prognozowanych poziomów pola elektromagnetycznego i zasięgów oddziaływań akustycznych emitowanych przez linię. Ponadto, przeprowadzona zostanie roczna inwentaryzacja przyrodnicza w następującym zakresie: ptaki, nietoperze, ssaki, płazy, gady, owady oraz rośliny. W ramach oceny, dokonana zostanie identyfikacja i charakterystyka oddziaływania związanego z budową i eksploatacją przedmiotu przedsięwzięcia, z do realizacji zaproponowany zostanie najlepszy wariant realizacji przedsięwzięcia ze względu na ochronę środowiska i wartości przyrodniczych terenu inwestycji. Wstępne wskazanie wariantu proponowanego najkorzystniejszego pod kątem środowiskowym ma nastąpić pod koniec roku Po dokonaniu wyboru wariantu, dalsze prace prowadzone będą w celu szczegółowego określenia wpływu na środowisko opcji preferowanej oraz dwóch opcji alternatywnych. W uzasadnionych przypadkach, wskazane zostaną metody i sposoby ograniczania potencjalnych niekorzystnych oddziaływań związanych z budową i eksploatacją przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z założeniami ocena oddziaływania na środowisko inwestycji wykonana zostanie dla przyjętych wartości brzegowych charakteryzujących rozpatrywane warianty. Do oceny wariantu wnioskowanego do realizacji przyjęte zostaną najmniej korzystne dla środowiska szczegółowe założenia i dane wejściowe. Dane te zostały określone na podstawie analiz materiałów zawartych w przygotowanych w ramach dokumentu: STUDIUM LOKALIZACYJNE DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA POŁĄCZENIA 400 KV -GRANICA RP Wersja 01 strona 10 Lipiec 2010

11 Przy wyborze wariantu najlepszego do realizacji zespół ekspertów OOŚ będzie się kierował analizą rozwiązań najkorzystniejszych ze względu na ograniczenie oddziaływania na środowisko i poszanowanie zasobów przyrody. Pod uwagę zostaną wzięte najlepsze dostępne rozwiązania oraz ich uwarunkowanie ekonomiczne, czyli efektywność rozwiązań (stosunek poniesionych kosztów do osiągniętych efektów). W procesie wyboru wariantów, pierwszeństwo będą miały te opcje których realizacja nie będzie wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na przedmiot ochrony oraz obszary należące do sieci Natura W związku ze specyfiką terenów, przez które przebiegać będzie linia elektroenergetyczna, niezbędna jest szczególna dbałość o środowisko naturalne. Trasa przebiegu linii zostanie zaprojektowana tak, aby obszary objęte ochroną przyrodniczą oraz obiekty dziedzictwa kulturowego nie zostały naruszone. Do określenia oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zostaną zastosowane metody powszechnie stosowane w procedurach oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięciem technologicznie powiązanym z budową linii Ełk-Granica RP jest inwestycja mająca na celu rozbudowę stacji Ełk. Stacja 400/220/110 kv Ełk będzie pełnić funkcję węzła sieci przesyłowej 400 kv w północno wschodniej części kraju oraz punktu zasilania sieci rozdzielczej 110 kv. Dla tego przedsięwzięcia również zostanie opracowany Raport OOŚ z poszanowaniem tych samych zasad co określone do oceny oddziaływania na środowisko planowanej linii energetycznej. Planowany czas przygotowania Raportów OOŚ wynosi 13 miesięcy. Zakładanym efektem pracy ma być sprawne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez Inwestora. III. ZAANGAŻOWANIE STRON ZAINTERESOWANYCH W celu zaangażowania stron potencjalnie zainteresowanych w przygotowaniu bądź realizacji inwestycji już we wstępnej fazie przygotowania inwestycji, LitPol Link, jako spółka koordynująca projekt, zorganizowała odrębne spotkania z szeregiem organizacji pozarządowych (np. PTOP, OTOP itp.), ekspertów środowiskowych oraz OOŚ (Politechnika Białostocka, eksperci Suwalskiego Parku Krajobrazowego, firmy opracowujące raporty OOŚ itp.), instytucji państwowych (Ministerstwa, Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska itp.) oraz władz lokalnych (województwa, powiaty, gminy). W celu uściślenia tej współpracy, LitPol Link, wspólnie z operatorami systemów przesyłowych Polski i Litwy zorganizowała Konferencje projektu w Jacznie oraz w Alytusie (Litwa), gdzie zostały zaproszone ww. strony zainteresowane. Na konferencjach wystąpili prelegenci z różnych organizacji pozarządowych z prezentacjami elementów środowiska na które potencjalnie może wpłynąć planowane połączenie energetyczne. Prezentacje te wywołały bardzo ciekawe i dla projektu niezwykle korzystne dyskusje i z nich wynikające sugestie oraz rekomendacje. W celu bliższego zapoznania się z władzami lokalnymi LitPol Link zorganizowała wyjazd po województwach, powiatach oraz gminach. Głównym celem wyjazdu było zebranie istniejących dokumentów planowania przestrzennego, aczkolwiek pozwoliło to również dobrze zaprezentować ważność projektu przedstawicielom urzędów oraz uzyskać istotnej informacji w sprawie lokalnych medii, obecnie prowadzonych innych projektach infrastrukturalnych (np. farm wiatrowych). Na spotkaniach większość przedstawicieli władz lokalnych wyrazili duże wsparcie dla projektu połączenia. Wersja 01 strona 11 Lipiec 2010

12 Ponadto, w ramach prac nad Studium lokalizacyjnym przedsięwzięcia, przeprowadzono wstępne konsultacje w sprawie budowy linii 400 kv Ełk- granica RP. W ramach tych konsultacji skierowano informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz ankietę do następujących przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji: Greenpeace Polska Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków WWF Polska Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego Politechnika Białostocka, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Pracownia na rzecz wszystkich istot Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego; Suwalski Park Krajobrazowy; Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku. Przedstawiciele powyższych organizacji przedstawili swoje opinie i uwagi na temat planowanego projektu, zakresu i typu jego potencjalnych oddziaływań, proponowanych wariantów oraz działań minimalizujących wpływ na środowisko, a także potencjalnych konfliktów i protestów społecznych. Ponadto, przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami urzędów gmin, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. Wnioski ze wstępnych konsultacji zostaną przeanalizowane i w przypadkach adekwatnych uwzględnione w Raporcie OOŚ. Dnia 19 sierpnia 2010 roku w Ełku odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było przedstawienie ogólnych założeń projektu, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki inwentaryzacji przyrodniczej oraz przedstawienie pierwszych wniosków z analizy danych literaturowych i prac terenowych. Do udziału w spotkaniu, pisemnie zaproszeni zostali przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz nadleśnictw Ełk, Olecko, Suwałki, Szczebra i Pomorze, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, instytucji naukowych: Zakładu Badania Ssaków w Białowieży, Uniwersytety Białostockiego i Politechniki Białostockiej, organizacji pozarządowych: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, WWF Polska, Ligi Ochrony Przyrody, Ptaki Polskie, Komitetu Ochrony Orłów, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, Fundacji Zielone Płuca Polski, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Wersja 01 strona 12 Lipiec 2010

13 Do osób i instytucji zaproszonych na spotkanie rozesłana została krótka informacja na temat planowanej inwestycji oraz założenia metodyki inwentaryzacji przyrodniczej. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 31 osób, w tym przedstawiciele RDOŚ w Białymstoku, RDOŚ w Olsztynie, RDLP, nadleśnictw Ełk, Olecko i Suwałki, Fundacji Zielone Płuca Polski oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wyrażenia swojej opinii na temat proponowanego przez Wykonawcę sposobu prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz zakresu badań planowanych w ramach Oceny Oddziaływania na Środowisko. Wszystkie zgłoszone na spotkaniu uwagi oraz komentarze zostały przedyskutowane, a wnioski z przeprowadzonych konsultacji zostaną uwzględnione z pracach zespołu. IV. KONTAKTY DO ORGANIZATORÓW INWESTYCJI Koordynator Projektu: LitPol Link Sp. z o.o. Wojciecha Górskiego 9, Warszawa tel Osoba odpowiedzialna: Karolis Sankovski Wykonawca Raportu OOŚ URS/Scott Wilson Sp. z o.o. Rejtana 17, Warszawa tel wew. 119 Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kozłowska Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna tel Osoba odpowiedzialna: Marek Ignaszewski Wersja 01 strona 13 Lipiec 2010

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ INWESTORÓW W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA.

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ INWESTORÓW W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ INWESTORÓW W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. Jolanta Tyka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r.

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r. Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Poznań, luty 2013 r. Istota ocen oddziaływania na Ocena oddziaływania na jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla. oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej. Michał Kubecki Instytut OZE Sp zoo

Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla. oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej. Michał Kubecki Instytut OZE Sp zoo Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla Wytyczne budowy dla przeprowadzania elektrowni wodnej oceny oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej Michał Kubecki Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź)

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź) I.35. Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431. 35 Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431 Powiat poznański Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Buk (m. Buk, Dobieżyn)

Bardziej szczegółowo

Przebieg postępowania administracyjnego

Przebieg postępowania administracyjnego Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Przebieg postępowania administracyjnego Krzysztof Mielniczuk Grupa Doradcza SMDI Warszawa, 16/09/2011 Jakie przepisy regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.7. Droga nr 178 m. Oborniki. 7 Droga nr 178 m. Oborniki Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: obornicki Gmina: Oborniki (m. Oborniki) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Celem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/7033,obwodnica-augustowa-ominie-chroniona-czesc-doliny-rospudy.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 18:48 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 24

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ Przyczyny odmowy podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WL Martyna Wiśniewska Lublin, 24 marca 2009 r. Zakres prezentacji Projekty finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce

Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 Rafał T. Kurek Cel strategicznej OOS 2 Określenie oddziaływania skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu r.

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu r. Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu 3.04.2013r. Spotkaniu przewodniczył Radosław Ciechacki - Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko?

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Andrzej Dziura Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Utworzenie GDOŚ Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

Gmina: Rychwał (m. Rychwał, Jaroszewice Rychwalskie) Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Gmina: Rychwał (m. Rychwał, Jaroszewice Rychwalskie) Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.48. Droga Nr 443 odcinek Tuliszków Gizałki wraz z m. Gizałki most. 48 Droga Nr 443 odcinek Tuliszków Gizałki wraz z m. Gizałki most Powiat turecki Gmina: Tuliszków (m. Tuliszków, Nowy Świat) Powiat koniński

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r.

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa Spiczyn 10.01.2017 r. Inwestor Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego. Właściciel Infrastruktury Przesyłowej. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj.

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu - aktualizacja z dnia 06.07.2016 r. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Dlaczego wiatraki wybrały Suwalszczyznę? Biegun zimna i wichrowe

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o.

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Przez pojęcie oceny oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie administracyjne w sprawie planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności:

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE?

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? ETAP 1 koncepcja adm-prawny ETAP 2 realizacja inwestycji ETAP 3 eksploatacja 1 KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Kisielice 2010 Ogólna charakterystyka Gminy Kisielice. - powierzchnia 172,8 km 2,

Bardziej szczegółowo

Elektrownie wiatrowe Turzno. W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko

Elektrownie wiatrowe Turzno. W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko Elektrownie wiatrowe Turzno W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko Inwestycja elektrownia wiatrowa Inwestycja elektrownia wiatrowa Inwestycja 6 x 0,8 MW (4,8 MW) Turzno odległości od zabudowań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_LitpolLink 18/04/2011- ID:2011-055386 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu : Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa Krzysztof Lipko EPC SA Międzynarodowa wymiana mocy LE AB Przekroje techniczne B ID Opis A B PSE (CEPS+SEPS+VET) VET- (PSE+CEPS) C A C CEPS-PSE E F

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO AUGUSTÓW

GMINA MIASTO AUGUSTÓW GMINA MIASTO AUGUSTÓW Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014-2020. Białystok,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ASPEKTY LOKALIZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

PRZESTRZENNE ASPEKTY LOKALIZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PRZESTRZENNE ASPEKTY LOKALIZACJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM WSTĘP WALKA ZE ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI KLUCZOWA DOKTRYNA UNII EUROPEJSKIEJ POTRZEBA ROZWOJU BEZEMISYJNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA ENERGII ENERGIA

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo