Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ"

Transkrypt

1 Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla zamierzeń inwestycyjnych pn.: - "Budowa połączenia 400 kv Ełk - granica RP" - Rozbudowa stacji Ełk Wersja 02; wrzesień 2010

2 I. OGÓLNY OPIS PROJEKTU Dnia 25 czerwca 2010 roku rozpoczęły się prace mające na celu opracowanie Raportu oceny oddziaływania na środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Budowa połączenia 400 kv Ełk-granica RP" Inwestycja ta wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest projekt połączenia polskiego i litewskiego systemu energetycznego dwutorową linią 400 kv. Linia ta wpisuje się w plan modernizacji i rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego. Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa tworzyć będzie dwutorowa linia wysokiego napięcia 400 kv o długości około 150 km. Linia zostanie przeprowadzona od Ełku (Polska) do miasta Alytus (Litwa), gdzie zostanie zbudowana wstawka konwertorowa prądu stałego. Około 100 km przebiegać będzie przez terytorium Polski, przez województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, zaś około 50 km znajdzie się na terytorium Litwy, w gminach rejonowych Alytus i Lazdijai, należących do okręgu Alytus. Rys. Schemat połączenia energetycznego Polska Litwa Rozpoczęcie eksploatacji elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa o mocy MW zaplanowane jest na 2015 rok. Wstępna ocena wartości projektu wynosi 237 mln euro. a. Przygotowanie raportu OOŚ po stronie litewskiej Wersja 01 strona 2 Lipiec 2010

3 Dla litewskiej części inwestycji został już opracowany Raport OOŚ, łącznie z przeprowadzeniem konsultacji transgranicznych według Konwencji ESPOO, a obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. Planowany termin ukończenia procedury oceny oddziaływana na środowisko (OOŚ) na Litwie to październik 2010r. Równolegle trwają procedury planowania przestrzennego dla linii 400 kv Stacja Alytus granica RP oraz dla wstawki konwertorowej prądu stałego i rozbudowy stacji elektroenergetycznej Alytus. Od listopada 2009r. również trwa opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dla ww. wstawki prądu stałego w Alytusie. Zarówno przedsięwzięcie zlokalizowane po stronie litewskiej jak i Program Rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska- Litwa zostało poddane Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko1. Więcej informacji dotyczącej raportu OOŚ po stronie litewskiej jest zawarte w następujących dokumentach: NTES (Non Technical Executive Summary) streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) raport oceny oddziaływania na środowisko Ww. dokumenty są dostępne pod adresem (w wersji litewskiej) lub (w wersji angielskiej). b. Przygotowanie raportu OOŚ po stronie polskiej W zakresie Raportu OOŚ dla polskiej strony projektu, a więc przedsięwzięcia pn: Budowa połączenia 400 kv Ełk granica RP, formalną podstawę prowadzonych prac stanowi umowa nr LPL/1/2010 zawarta pomiędzy PSE Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165 a Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17 (Lider Konsorcjum) Scott Wilson Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Scott House, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PP; Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 13, Warszawa. Przedmiotem poddawanego ocenie przedsięwzięcia pn Budowa połączenie 400 kv Ełk granica RP jest budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv od stacji Ełk w Nowej Wsi Ełckiej do granicy RP z Litwą o długości, w zależności od wariantu, km. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zapewni: - zwiększenie pewności pracy Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP), 1 Dokument Prognozy OOŚ opracowany dla polskiej strony połączenia energetycznego jest obecnie poddawany procesowi konsultacji społecznych. Wersja 01 strona 3 Lipiec 2010

4 - poprawę pewności zasilania północno- wschodniej i centralnej części kraju w energię elektryczną; zapewnienie większego bezpieczeństwa energetycznego wymienionych rejonów kraju i innych rejonów powiązanych liniami 400 kv z przedmiotową linią, - stabilną pracę sieci przesyłowej 400 kv w wymienionym rejonie poprzez zapewnienie zasilania rezerwowego w formie przesyłu mocy na poziomie rzędu 2000 MW, - poprawę warunków wyprowadzenia mocy z elektrowni atomowej w Ignalinie na Litwie oraz rozbudowywanej Elektrowni Ostrołęka. Planowana do realizacji linia dwutorowej 400 kv Ełk granica RP przebiega w obszarze województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Podlaskiego. Rozważane jest następujące 6 wariantów lokalizacyjnych trasy linii: Wariant 1 - Przebieg linii oparty na bazie trasy opracowanej w latach wprowadzonej do dokumentów planistycznych gmin i województw. Trasa została skorygowana na odcinku (ok. 7 km) w stosunku do trasy bazowej w celu możliwego odsunięcia od aktualnie planowanych obszarów Natura 2000 na trasie oraz planów rozbudowy m. Suwałki. Wariant 2 - Trasa linii jest analogiczna do trasy według wariantu 1 z jednym wyjątkiem na terenie gminy Bakałarzewo. Przecięcie Doliny Górnej Rospudy, obszaru Natura 2000, ma nastąpić w innym miejscu niż w wariancie 1, na północ od miejscowości Bakałarzewo. Przecięcie obszaru Natura 2000 na odcinku 1,2 km nastąpi na wspólnych słupach z istniejąca linią 110 kv już przecinającą ten obszar. Miejsce przecięcia obszaru z uwagi na konieczność ominięcia zabytku kultury (bunkrów z okresu II Wojny Światowej) jest przesunięte nieco na północ od miejsca przecięcia linii 110 kv z obszarem Natura Wariant 3 - Trasa linii od stacji Ełk przebiega na południe od trasy według wariantu 1, wzdłuż pasa drogowego obwodnicy na południowym wschodzie od m. Ełk przez tereny leśne i dalej przez tereny rolnicze. Przed miejscowością Raczki zbliża się do pasa drogowego obwodnicy m. Augustów. Przecina dolinę Rospudy przebiegając w pobliżu pasa drogowego obwodnicy m. Augustów. Trasa ta nie przecina obszarów Natura Wariant 4 - Trasa jest kombinacją wariantu 3 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 2. Trasa linii od stacji Ełk przebiega zgodnie z wariantem 3, wzdłuż obwodnicy m. Ełk, przez tereny leśne. Następnie zaproponowano powiązanie z trasą według wariantu 2. Trasa przecina obszar Natura 2000 (Dolina Górnej Rospudy) na odcinku 1,2 km. Wariant 5 - Trasa jest kombinacją wariantu 2 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 3. Trasa linii od stacji Ełk przebiega według wariantu 2 trasy. Następnie trasa zostaje powiązana z trasą według wariantu 3. Trasa ta przecina obszar Natura 2000 (Jezioro Woszczelskie -1,5 km). Wariant 6 - Trasa jest kombinacją wariantu 2 (na odcinku gm. Ełk) z wariantem 3. Trasa linii od stacji przebiega według wariantu 2 trasy. Następnie trasa zostaje powiązana z trasą według wariantu 3. Trasa ta przecina obszar Natura 2000 (Jezioro Woszczelskie -1,5 km). Trasa przecina obszar Natura 2000 (Dolina Górnej Rospudy 2,3 km). Wersja 01 strona 4 Lipiec 2010

5 Poniższy rysunek przedstawia wizualizację przebiegu poszczególnych opcji trasy. Szerokość pasa technologicznego linii wynosić będzie 70 m, to jest po 35 m od linii osi. Należy założyć, w tych granicach zmieści się także pas budowy inwestycji a co za tym idzie pas bezpośredniego zagrożenia siedlisk w trakcie prac inwestycyjnych. Na trasie linii usytuowanych zostanie słupów mocnych oraz słupów przelotowych (także w zależności od wariantu). Opis techniczny zakłada możliwość zastosowanie różnych typów słupów, ale należy założyć że budowa każdego z nich wiązać się będzie ze bezpowrotnym zniszczeniem terenu o wymiarach min. 20 x 20 m. Odległość między słupami może być regulowana, co powinno pozwolić na ograniczenie niektórych konfliktowych lokalizacji (zwłaszcza w stosunku to cennych siedlisk drobnopowierzchniowych). Projektowana temperatura pracy przewodów fazowych wynosić będzie + 80 C. II. ZAKRES RAPORTU OOŚ Zgodnie z polskim i unijnym prawem, powyższa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć, dla których przygotowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wersja 01 strona 5 Lipiec 2010

6 Niniejsze przedsięwzięcie wymienione jest w 2. ust. 1 pkt. 6: stacje elektroenergetyczne i/lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kv, o długości nie mniejszej niż 15 km rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz ze zm.). Równocześnie jest przedsięwzięciem, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru ani nie wynika z jego ochrony. Ponadto, zgodnie z Dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (z późn. zm.) analizowane przedsięwzięcie wymienione jest w Załączniku I Dyrektywy pkt. 20 Konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co najmniej 220 kv i długości powyżej 15 km Zgodnie z obecnie obowiązującą procedurą, obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz jego zakres został nałożony na Inwestora: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku (pacz Załącznik Nr 1) wydanego po uzyskaniu opinii: - Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz z uwagi na fakt przebiegu linii także przez województwo warmińsko-mazurskie: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ponadto, z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w wyniku którego strona litewska wyraziła chęć skonsultowania ze stroną polską punktu przekroczenia granicy państwowej przez przedmiotową linię energetyczną. Dlatego też niezbędne będzie ustalenie ze stroną litewską wariantu przebiegu planowanego przedsięwzięcia przez granicę państwową. Potrzeba przeprowadzenie ww. konsultacji wynikała z postanowienia RDOŚ w Białymstoku (pacz Załącznik Nr 2). Po otrzymaniu odpowiedzi od Ministerstwa Środowiska litewskiego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, iż konsultacje transgraniczne zostały skutecznie przeprowadzone (pacz Załącznik Nr 3). W postanowieniu RDOŚ ustalono zakres raportu jako zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 119, poz. 1227, z późn. zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, Wersja 01 strona 6 Lipiec 2010

7 które są objęte ochroną w ramach obszarów Natura 2000 na które planowana inwestycja może mieć wpływ. Ponadto, zgodnie z postanowieniem, w Raporcie OOŚ należy dokonać szczegółowej analizy prognozowanych poziomów pola elektromagnetycznego i zasięgów oddziaływań akustycznych emitowanych przez linię, a także określić poziomy na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności. Raport OOŚ zostanie więc wykonany zgodnie postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, a tym samym zgodnie procedurami i zasadami określonymi w polskim prawie, a więc przede wszystkim w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących ww. ustawy oraz procedury ocen oddziaływania na środowisko. Ponadto, w związku z faktem iż niniejsze przedsięwzięcie ma być dofinansowane z funduszy UE, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko zostanie wykonana zgodnie z wymogami prawa UE (w szczególności Dyrektywy 85/337/EWG oraz Dyrektywy 92/43/EWG) oraz wytycznymi w tym zakresie. Pod uwagę zostaną także wzięte wszelkie warunki badań i analiz określone w fazie przygotowawczej przez Inwestora, a zawarte w Studium Lokalizacyjnym dokumencie pn. Optymalizacja Inwestycji. W ramach prac przygotowawczych zostało opracowane Studium Lokalizacyjne dla Budowa połączenia 400 KV Ełk granica RP. W ramach ww. studium opracowano dokument : Optymalizacja inwestycji. Celem tego dokumentu jest dokonanie wstępnego określenia i porównania wpływu planowanego przedsięwzięcia, na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania wstępna ocena oddziaływania projektowanej linii na środowisko, stanowi materiał wyjściowy do opracowania pełnej oceny oddziaływania na środowisko, oraz określa wymagania co do zakresu Raportu OOŚ. W ramach ww. studium również opracowano analizę zagadnień związanych z realizacją inwestycji pod kątem zagadnień społeczno-ekonomicznych. W opracowaniu dokonano szacowania kosztów odszkodowań za uzyskanie służebności gruntowej dla planowanej inwestycji w ramach wariantu 2 w podziale na gminy. Ponadto, zestawiono dane dotyczące działek przewidzianych do wykupienia oraz przedstawiono informacje dotyczącą budynków mieszkalnych i kolizji znajdujących się w pasie oraz poza pasem linii wraz z dokumentacją fotograficzną. a. Wstępna ocena wskazała kluczowe dla dalszych analiz elementy opracowania: 1. Analiza warunków technicznych dla budowy i eksploatacji linii energetycznej, wskazanych w Studium Lokalizacyjnym, pozwoliła na rozpoznanie przedsięwzięcia i wstępne zdiagnozowanie form oddziaływania jakie mogą pojawić się w związku z realizacja inwestycji. Oddziaływania te mogą być następujące: Wersja 01 strona 7 Lipiec 2010

8 a) na etapie budowy: - zajęcie powierzchni pod budowę fundamentów słupów (30 m x 30 m = 900 m 2 x około 334 słupy = m 2 ); - wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych oraz budowa nowych; - wzmożony ruch na drogach dojazdowych pojazdów koparek, specjalistycznego sprzętu służącego do wznoszenia konstrukcji wsporczych i naciągu przewodów; - hałas emitowany przez ciężki sprzęt budowlany, koparki; - możliwość przedostania się do wód, gleby zanieczyszczeń pochodzących z użytkowania ciężkiego sprzętu, koparek, itp.; - zapylenie środowiska na skutek przemieszczania się ciężkiego sprzętu; - wylesienia na obszarach leśnych (wycinka, usunięcie i transport wyciętych drzew); - możliwość uwięzienia zwierząt w wykopach pod słupy; b) na etapie eksploatacji: - emisja pola elektrycznego - emisja pola magnetycznego - emisja szumów akustycznych (hałasu), - zakłócenia radioelektryczne. Należy przyjąć, iż linia 400kV Ełk - Granica RP powinna zostać tak zaprojektowana i wykonana, aby spełniała wymagania obowiązujących przepisów i norm dotyczących oddziaływania linii na środowisko w powyższym zakresie. Planowana linia ze względu na duże gabaryty będzie oddziaływać na krajobraz. 3. W ramach prac przygotowawczych szczegółowe informacje dotyczące zbliżeń linii do siedzib ludzkich zostały zidentyfikowane. Określono także informacje na temat pokrywania się planowanej linii z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Z uwagi na fakt, iż planowana linia służyć będzie wyłącznie do przesyłu energii elektrycznej, nie będzie ona realizować żadnych procesów produkcyjnych, zatem nie wymaga stosowania żadnych substancji, surowców, wody, materiałów oraz paliw. Linia nie będzie wytwarzać w czasie swojej pracy odpadów produkcyjnych, nie wymaga żadnych dodatkowych źródeł energii. Nie będzie emitować do powietrza żadnych zanieczyszczeń w postaci pyłów. Inwestycja ta nie wpłynie na klimat, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, złoża kopalin, dobra materialne. Wersja 01 strona 8 Lipiec 2010

9 5. Na podstawie powyższych analiz wybrano grupy organizmów, które należy zbadać szczegółowo pod kątem oddziaływania planowanej inwestycji. Z racji zajmowania przestrzeni powietrznej, oddziaływaniem pola elektrycznego najbardziej dotknięte zostaną ptaki i potencjalnie nietoperze, dlatego zdecydowano rozpoznać m.in. - stopień wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez ptaki lęgowe poszukujące pokarmu wokół terenu gniazdowania, ptaki migrujące na przelotach wiosennych i jesiennych; - stopień wykorzystania przestrzeni powietrznej przez nietoperze wykorzystujące tą przestrzeń głównie do polowań i poszukiwania kryjówek zimowych i rozrodczych. Przeprowadzanie dodatkowych badań pozwoli ustalić: - stopień zajęcia terenu przez ptaki lęgowe budujące gniazda w pobliżu projektowanej linii energetycznej, na które może oddziaływać hałas oraz likwidacja areału lęgowego oraz założonych gniazd; - stopień wykorzystania terenu przez płazy, gady i drobne ssaki które mogą zostać uwięzione w wykopach podczas przemieszczania się; - stopień zajęcia terenu przez płazy, gady, ssaki, owady, których siedliska mogą zostać zniszczone na skutek zajęcia terenu pod budowę linii; - stopień pokrycia terenu przez siedliska przyrodnicze i stanowiska roślin które mogą zostać zniszczone na skutek zajęcia terenu pod budowę; 6. Na podstawie opracowanych dla celów badania, ortofotomap, przeanalizowano trasę wszystkich wariantów pod kątem wrażliwych obszarów w środowisku przyrodniczym, a więc min. mokradeł, zadrzewień śródpolnych, kompleksów leśnych, cieków, brzegów rzek i jezior. Dla zidentyfikowanych terenów wrażliwych należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji pod kątem występowania cennych gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. 7. Triangulacja danych z różnych źródeł (SDF, dane publikowane i niepublikowane dotyczące analizowanych terenów), a także screening wykonany przez ornitologów i chiropterologów pozwolił na dokonanie charakterystyki środowiska przyrodniczego na trasie linii oraz wskazanie jakie elementy środowiska zlokalizowane na tym terenie będą narażone na oddziaływanie przedsięwzięcia, a tym samym wskazanie tych elementów, które należy poddać szczegółowej inwentaryzacji. Inwentaryzacja ta ma dotyczyć: - gatunków roślin chronionych na podstawie przepisów prawa krajowego oraz wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz uznanych za zagrożone na terenie kraju; - siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; Wersja 01 strona 9 Lipiec 2010

10 - ptaków i ich siedlisk podlegających ochronie na mocy prawa polskiego i Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz wymienionych na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych; - owadów, płazów, gadów, ssaków (wraz nietoperzami) chronionych na podstawie przepisów prawa krajowego oraz wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; Z uwagi na kolizję z obszarami Natura 2000, w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, należy przede wszystkim zinwentaryzować przedmioty dla ochrony których utworzono te obszary, uwzględnić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska chronione w ramach sieci Natura 2000, a także przeanalizować potencjalny wpływ na spójność i integralność tych obszarów. b. Zakres planowanej OOŚ oraz inwentaryzacji przyrodniczej Celem obecnie prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla odcinka przebiegu linii na terenie Polski jest określenie oraz porównanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. W szczególności dokonana zostanie analiza prognozowanych poziomów pola elektromagnetycznego i zasięgów oddziaływań akustycznych emitowanych przez linię. Ponadto, przeprowadzona zostanie roczna inwentaryzacja przyrodnicza w następującym zakresie: ptaki, nietoperze, ssaki, płazy, gady, owady oraz rośliny. W ramach oceny, dokonana zostanie identyfikacja i charakterystyka oddziaływania związanego z budową i eksploatacją przedmiotu przedsięwzięcia, z do realizacji zaproponowany zostanie najlepszy wariant realizacji przedsięwzięcia ze względu na ochronę środowiska i wartości przyrodniczych terenu inwestycji. Wstępne wskazanie wariantu proponowanego najkorzystniejszego pod kątem środowiskowym ma nastąpić pod koniec roku Po dokonaniu wyboru wariantu, dalsze prace prowadzone będą w celu szczegółowego określenia wpływu na środowisko opcji preferowanej oraz dwóch opcji alternatywnych. W uzasadnionych przypadkach, wskazane zostaną metody i sposoby ograniczania potencjalnych niekorzystnych oddziaływań związanych z budową i eksploatacją przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z założeniami ocena oddziaływania na środowisko inwestycji wykonana zostanie dla przyjętych wartości brzegowych charakteryzujących rozpatrywane warianty. Do oceny wariantu wnioskowanego do realizacji przyjęte zostaną najmniej korzystne dla środowiska szczegółowe założenia i dane wejściowe. Dane te zostały określone na podstawie analiz materiałów zawartych w przygotowanych w ramach dokumentu: STUDIUM LOKALIZACYJNE DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA POŁĄCZENIA 400 KV -GRANICA RP Wersja 01 strona 10 Lipiec 2010

11 Przy wyborze wariantu najlepszego do realizacji zespół ekspertów OOŚ będzie się kierował analizą rozwiązań najkorzystniejszych ze względu na ograniczenie oddziaływania na środowisko i poszanowanie zasobów przyrody. Pod uwagę zostaną wzięte najlepsze dostępne rozwiązania oraz ich uwarunkowanie ekonomiczne, czyli efektywność rozwiązań (stosunek poniesionych kosztów do osiągniętych efektów). W procesie wyboru wariantów, pierwszeństwo będą miały te opcje których realizacja nie będzie wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na przedmiot ochrony oraz obszary należące do sieci Natura W związku ze specyfiką terenów, przez które przebiegać będzie linia elektroenergetyczna, niezbędna jest szczególna dbałość o środowisko naturalne. Trasa przebiegu linii zostanie zaprojektowana tak, aby obszary objęte ochroną przyrodniczą oraz obiekty dziedzictwa kulturowego nie zostały naruszone. Do określenia oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zostaną zastosowane metody powszechnie stosowane w procedurach oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięciem technologicznie powiązanym z budową linii Ełk-Granica RP jest inwestycja mająca na celu rozbudowę stacji Ełk. Stacja 400/220/110 kv Ełk będzie pełnić funkcję węzła sieci przesyłowej 400 kv w północno wschodniej części kraju oraz punktu zasilania sieci rozdzielczej 110 kv. Dla tego przedsięwzięcia również zostanie opracowany Raport OOŚ z poszanowaniem tych samych zasad co określone do oceny oddziaływania na środowisko planowanej linii energetycznej. Planowany czas przygotowania Raportów OOŚ wynosi 13 miesięcy. Zakładanym efektem pracy ma być sprawne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez Inwestora. III. ZAANGAŻOWANIE STRON ZAINTERESOWANYCH W celu zaangażowania stron potencjalnie zainteresowanych w przygotowaniu bądź realizacji inwestycji już we wstępnej fazie przygotowania inwestycji, LitPol Link, jako spółka koordynująca projekt, zorganizowała odrębne spotkania z szeregiem organizacji pozarządowych (np. PTOP, OTOP itp.), ekspertów środowiskowych oraz OOŚ (Politechnika Białostocka, eksperci Suwalskiego Parku Krajobrazowego, firmy opracowujące raporty OOŚ itp.), instytucji państwowych (Ministerstwa, Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska itp.) oraz władz lokalnych (województwa, powiaty, gminy). W celu uściślenia tej współpracy, LitPol Link, wspólnie z operatorami systemów przesyłowych Polski i Litwy zorganizowała Konferencje projektu w Jacznie oraz w Alytusie (Litwa), gdzie zostały zaproszone ww. strony zainteresowane. Na konferencjach wystąpili prelegenci z różnych organizacji pozarządowych z prezentacjami elementów środowiska na które potencjalnie może wpłynąć planowane połączenie energetyczne. Prezentacje te wywołały bardzo ciekawe i dla projektu niezwykle korzystne dyskusje i z nich wynikające sugestie oraz rekomendacje. W celu bliższego zapoznania się z władzami lokalnymi LitPol Link zorganizowała wyjazd po województwach, powiatach oraz gminach. Głównym celem wyjazdu było zebranie istniejących dokumentów planowania przestrzennego, aczkolwiek pozwoliło to również dobrze zaprezentować ważność projektu przedstawicielom urzędów oraz uzyskać istotnej informacji w sprawie lokalnych medii, obecnie prowadzonych innych projektach infrastrukturalnych (np. farm wiatrowych). Na spotkaniach większość przedstawicieli władz lokalnych wyrazili duże wsparcie dla projektu połączenia. Wersja 01 strona 11 Lipiec 2010

12 Ponadto, w ramach prac nad Studium lokalizacyjnym przedsięwzięcia, przeprowadzono wstępne konsultacje w sprawie budowy linii 400 kv Ełk- granica RP. W ramach tych konsultacji skierowano informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz ankietę do następujących przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji: Greenpeace Polska Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków WWF Polska Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego Politechnika Białostocka, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Pracownia na rzecz wszystkich istot Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego; Suwalski Park Krajobrazowy; Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku. Przedstawiciele powyższych organizacji przedstawili swoje opinie i uwagi na temat planowanego projektu, zakresu i typu jego potencjalnych oddziaływań, proponowanych wariantów oraz działań minimalizujących wpływ na środowisko, a także potencjalnych konfliktów i protestów społecznych. Ponadto, przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami urzędów gmin, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. Wnioski ze wstępnych konsultacji zostaną przeanalizowane i w przypadkach adekwatnych uwzględnione w Raporcie OOŚ. Dnia 19 sierpnia 2010 roku w Ełku odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było przedstawienie ogólnych założeń projektu, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki inwentaryzacji przyrodniczej oraz przedstawienie pierwszych wniosków z analizy danych literaturowych i prac terenowych. Do udziału w spotkaniu, pisemnie zaproszeni zostali przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz nadleśnictw Ełk, Olecko, Suwałki, Szczebra i Pomorze, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, instytucji naukowych: Zakładu Badania Ssaków w Białowieży, Uniwersytety Białostockiego i Politechniki Białostockiej, organizacji pozarządowych: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, WWF Polska, Ligi Ochrony Przyrody, Ptaki Polskie, Komitetu Ochrony Orłów, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, Fundacji Zielone Płuca Polski, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Wersja 01 strona 12 Lipiec 2010

13 Do osób i instytucji zaproszonych na spotkanie rozesłana została krótka informacja na temat planowanej inwestycji oraz założenia metodyki inwentaryzacji przyrodniczej. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 31 osób, w tym przedstawiciele RDOŚ w Białymstoku, RDOŚ w Olsztynie, RDLP, nadleśnictw Ełk, Olecko i Suwałki, Fundacji Zielone Płuca Polski oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wyrażenia swojej opinii na temat proponowanego przez Wykonawcę sposobu prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz zakresu badań planowanych w ramach Oceny Oddziaływania na Środowisko. Wszystkie zgłoszone na spotkaniu uwagi oraz komentarze zostały przedyskutowane, a wnioski z przeprowadzonych konsultacji zostaną uwzględnione z pracach zespołu. IV. KONTAKTY DO ORGANIZATORÓW INWESTYCJI Koordynator Projektu: LitPol Link Sp. z o.o. Wojciecha Górskiego 9, Warszawa tel Osoba odpowiedzialna: Karolis Sankovski Wykonawca Raportu OOŚ URS/Scott Wilson Sp. z o.o. Rejtana 17, Warszawa tel wew. 119 Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kozłowska Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna tel Osoba odpowiedzialna: Marek Ignaszewski Wersja 01 strona 13 Lipiec 2010

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r.

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r. Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Poznań, luty 2013 r. Istota ocen oddziaływania na Ocena oddziaływania na jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/7033,obwodnica-augustowa-ominie-chroniona-czesc-doliny-rospudy.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 18:48 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 24

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce

Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 Rafał T. Kurek Cel strategicznej OOS 2 Określenie oddziaływania skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa Krzysztof Lipko EPC SA Międzynarodowa wymiana mocy LE AB Przekroje techniczne B ID Opis A B PSE (CEPS+SEPS+VET) VET- (PSE+CEPS) C A C CEPS-PSE E F

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_LitpolLink 18/04/2011- ID:2011-055386 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Dlaczego wiatraki wybrały Suwalszczyznę? Biegun zimna i wichrowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o.

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Przez pojęcie oceny oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie administracyjne w sprawie planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności:

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem Kołbaskowo, 2015 Zespół autorski: mgr inż. Justyna Siudak

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU równoległą od likwidowanego KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.28. Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło). 28 Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat koniński Gmina: Ślesin (m. Ślesin) Charakterystyka ogólna i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki

Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki Trasa Augustów Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów - Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ kwiecień 2013 1 Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Dorota Janic Bora Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie infrastruktury telekomunikacyjnej ze względu na ochronę środowiska i przyrody.

Wymagania odnośnie infrastruktury telekomunikacyjnej ze względu na ochronę środowiska i przyrody. Wymagania odnośnie infrastruktury telekomunikacyjnej ze względu na ochronę środowiska i przyrody. Dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Warszawa, 14 kwiecień 2011r. Definicję

Bardziej szczegółowo

"Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73.

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73. 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. LOKALIZACJA INWESTYCJI... 2 3. ZAKRES INWESTYCJI... 2 4. CEL INWESTYCJI... 2 5. WARIANTY INWESTYCYJNE... 3 5.1 WARIANT 1 (czerwony)...5 5.2 WARIANT 2 (żółty)...7

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 Kleczew, dnia 24.03.2014 Znak sprawy: GK.6220.00008.2014 Numer pisma: GK.KW-00383/14

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 330 DOBRZYCA Dobrzyca,2014-03-20 GGiOŚ.6220.2.2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r.

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Zadanie Data realizacji Odpowiedzialny Zaangażowani 1 Wykreślenie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian

Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian Karolina Rak Departament Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 Kleczew, dnia 15.05.2013 Znak sprawy: GK.6220.00007.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej

Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej Maciej Stryjecki Grupa Doradcza SMDI Warszawa, 21 maja 2012 r. Zakres prezentacji 1. Audyt środowiskowy na co należy zwrócić uwagę przy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu UZASADNIENIE 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawia

POSTANOWIENIE. postanawia Znak: RG6220.7.2011.1.P.2011 Szadek, 12.12.2011 r. POSTANOWIENIE Burmistrz Gminy i Miasta Szadek działając na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 4, art. 64 ust. 1, ust. 3, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw.

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw. Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania dr Marcin Pchałek adw. Paulina Kupczyk Kluczowe etapy oceny habitatowej: Etap pierwszy: Screening Etap drugi:

Bardziej szczegółowo

Miejski Obszar Funkcjonalny

Miejski Obszar Funkcjonalny Miejski Obszar Funkcjonalny PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 2020 z perspektywą do 2030 roku

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie ochrony środowiska

Problemy w zakresie ochrony środowiska Problemy w zakresie ochrony środowiska www.plk-sa.pl Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan prezentacji 1. Zagadnienia priorytetowe 2. Inne ważne Regulacje ustawowe 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym mgr inż. Krzysztof Pałkowski Chmielno 2013 Czego dotyczy procedura OOŚ? Przedsięwzięć rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję

Bardziej szczegółowo

STUDIUM LOKALIZACYJNE DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA POŁĄCZENIA 400 KV EŁK GRANICA RP KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

STUDIUM LOKALIZACYJNE DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA POŁĄCZENIA 400 KV EŁK GRANICA RP KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA STUDIUM LOKALIZACYJNE DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA POŁĄCZENIA 400 KV EŁK GRANICA RP KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Warszawa listopad 2009 LitPol Link Sp. z o.o. ul. Wojciecha Górskiego 9 00-033

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Województwie Podlaskim: plany, zapotrzebowanie i wyzwania.

Zielona infrastruktura w Województwie Podlaskim: plany, zapotrzebowanie i wyzwania. Zielona infrastruktura w Województwie Podlaskim: plany, zapotrzebowanie i wyzwania. dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Osowiec - Twierdza 04.11.2014r. Europie w znacznie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r.

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. ŁÓDŹ, 03.04.2009 NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. DOTYCZY: wykonanie koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

P o s t a n o w i e n i e

P o s t a n o w i e n i e Skulsk, dn. 30.10.2012 r. WRINŚ 6220.12.8.2012 P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim 25 maja 2012 r. Andrzej Zych Inspektorat Ochrony Wybrzeża Urząd Morski w Szczecinie Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo