Inwestuję w Republice Czeskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestuję w Republice Czeskiej"

Transkrypt

1 Zgodnie z obowiązującym w Republice Czeskiej prawem, w odniesieniu do czeskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, ma zastosowanie zasada równego traktowania. Zasada ta dotyczy wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ochrony praw majątkowych czy też możliwości korzystania z systemu zachęt dla inwestorów). Zgodnie z zasadami obowiązującymi państwa członkowskie OECD Republika Czeska nie może dyskryminować zagranicznych inwestorów. Wyjątek od zasady równego traktowania dotyczy jedynie dwóch sektorów gospodarki przemysłu obronnego oraz sektora bankowego. Ochrona inwestycji Republika Czeska jest członkiem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) organizacji międzynarodowej, której celem jest ochrona inwestycji. Ponadto rząd czeski podpisał szereg bilateralnych umów międzynarodowych mających na celu ochronę inwestycji (umowa tego typu pomiędzy Republiką Czeską a Polską została podpisana w roku 1993). Zapisy tego typu umów nakładają na każdą ze stron obowiązek ochrony inwestycji dokonywanych przez rezydentów drugiej strony. Ponadto umowy te gwarantują pełną ochronę i bezpieczeństwo inwestycji. Ochrona prawa majątkowych Republika Czeska jest sygnatariuszem Konwencji berneńskiej, Konwencji paryskiej oraz Powszechnej konwencji o prawie autorskim. Obowiązujące w Czechach prawo gwarantuje ochronę majątku, patentów, praw autorskich oraz znaków towarowych. Ustawa o znakach towarowych (zákon o obchodních značkách) oraz ustawa o prawach autorskich (autorský zakon) są w pełni dostosowane do zasad obowiązujących w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wywłaszczenie zagranicznej firmy może zostać przeprowadzone w Republice Czeskiej jedynie w przypadku, gdy wymaga tego interes publiczny. W takim przypadku stosowną decyzję podejmuje parlament a inwestorowi należy się stosowna rekompensata uwzględniająca ceny rynkowe. Należy podkreślić, że od roku 1989 nie przeprowadzono żadnej procedury wywłaszczania inwestora zagranicznego. Transfer zysków Transfer zysków za granicę dokonywany przez firmy-córki zagranicznych podmiotów gospodarczych jest dozwolony. Jedynym wyjątkiem w tym przypadku są spółki akcyjne (akciové společností) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (společností s ručením omezeným), które są zobowiązane do stworzenia funduszu rezerwowego (povinný rezervní fond) oraz płacenia podatku od zysków. 1

2 Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu Republika Czeska podpisała dwustronne umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu z wieloma krajami (w tym również z Polską). Umowy tego rodzaju dotyczą dywidend, tantiemów oraz odsetek. Zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 1993 roku dotyczy ona następujących podatków: a) w Polsce: 1) podatku dochodowego od osób fizycznych; 2) podatku dochodowego od osób prawnych; 3) podatku rolnego. b) w Republice Czeskiej: 1) podatku dochodowego od osób fizycznych; 2) podatku dochodowego od osób prawnych; 3) podatku od nieruchomości. Zakup nieruchomości Każda firma zarejestrowana w Republice Czeskiej może kupować w Czechach nieruchomości bez żadnych ograniczeń. Każdy zakup nieruchomości musi być jednak zarejestrowany w księgach wieczystych. Zakup nieruchomości jest obciążony 3 % podatkiem obliczanym od wartości danej nieruchomości. Podatek ten opłaca sprzedający nieruchomość. 2

3 Ramy prawne udzielania zachęt inwestycyjnych w Republice Czeskiej Celem wprowadzenia systemu zachęt dla inwestorów jest przyciągnięcie większej ilości inwestycji do Republiki Czeskiej. Zachęty dla inwestorów są jednym z głównych narzędzi regulacji rynku oraz wsparcia inwestycji (zarówno krajowych jak i zagranicznych). Podstawowym aktem prawnych regulującym kwestię udzielania zachęt inwestycyjnych w Republice Czeskiej jest ustawa nr 72/2000 o zachętach inwestycyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů). Ustawa ta określa zasady udzielania wsparcia dla inwestorów, określa katalog zachęt inwestycyjnych oraz ewentualne sankcje stosowane w przypadku niedotrzymania kryteriów udzielonego wsparcia. Do zachęt inwestycyjnych określonych w ustawie należą: - ulgi podatkowe dotyczące podatku dochodowego stosowane przez okres 10 lat w przypadku wybudowania nowego zakładu produkcyjnego oraz przez okres 5 lat w przypadku rozszerzenia oferty produkcyjnej, - dotacje dla gmin przeznaczone na stworzenie infrastruktury technicznej stref przemysłowych, - przekazanie gminom gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, - dotacje przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, - dotacje przeznaczone na przekwalifikowanie pracowników. Inwestor może korzystać z wszystkich wyżej wymienionych form wsparcia. Oprócz form wsparcia wskazanych w ustawie o zachętach inwestycyjnych istnieją formy wspierania przedsiębiorców przewidziane w innych aktach prawnych np. w Zarządzeniu Ministerstwa Finansów nr 313/1998 o zwolnieniu z cła przywozowego maszyn oraz narzędzi (vyhláška Ministerstva financí č. 313/1998 Sb., o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla). Maszyny i urządzenia dopuszczone do wolnego obiegu na podstawie powołanego rozporządzenia są automatycznie zwolnione z podatku VAT. 3

4 Podstawowym warunkiem udzielenia wsparcia jest zainwestowanie kapitału w rozwój produkcji przemysłowej w postaci otworzenia nowego zakładu produkcyjnego lub jego modernizacji. Wsparcie przysługuje również firmom, które rozszerzają swoją ofertę produkcyjną. Bardzo istotna jest w tym przypadku wartość zainwestowanych środków. Wsparcie przysługuje bowiem jedynie w przypadku, gdy wartość inwestycji jest wyższa niż koron (ok euro). W przypadku, gdy dana inwestycja dotyczy obszaru o wysokiej stopie bezrobocia próg ten jest niższy i wynosi koron (ok euro). Proces udzielenia wsparcia inwestycyjnego rozpoczyna się od złożenia przez inwestora stosownego wniosku do Ministerstwa Przemysłu i Handlu (Ministerstvu průmyslu a obchodu). Wniosek ten jest składany za pośrednictwem Czeskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych Czechinvest (Česká agentura pro zahraniční investice CzechInvest). Warunki, jakie musi spełnić wspomniany wniosek zostały określone w paragrafie 3 ust. 2 oraz 3 ustawy. Wzór formularza wniosku został określony w Zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu nr 108/2000 w sprawie ustalenia wzoru formularza przeznaczonego do zrealizowania zamiaru otrzymania wsparcia inwestycyjnego (vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 108/2000 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky). Informacje wskazane we wniosku stanowią dla agencji CzechInvest podstawę do opracowania opinii na temat danej inwestycji oraz ewentualnej późniejszej decyzji o udzieleniu wsparcia inwestycyjnego. Decyzję o udzieleniu wsparcia inwestycyjnego podejmuje Ministerstwo Przemysłu i Handlu. 4

5 W przypadku, gdy inwestor wnioskuje o wsparcie w formie dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy lub przekwalifikowanie pracowników, do uzyskania dofinansowania konieczna jest zgoda Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Pozostałymi instytucjami uczestniczącymi w tym postępowaniu są: - Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životního prostředí), które wydaje opinię dotyczącą wpływu produkcji na środowisko naturalne; - Ministerstwo Finansów (Ministerstvo financí), które opiniuje wniosek pod kątem spełnienia warunku minimalnej kwoty inwestycji od której przysługuje wsparcie; - Urząd Ochrony Konkurencji (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), który wydaje decyzję w sprawie wniosku o zezwolenie na wyjątek od zakazu udzielania pomocy publicznej (žádost o povolení výjimky ze zákazu poskytnutí veřejné podpory). Procedura udzielania wsparcia kończy się wydaniem decyzji przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu. W tym przypadku są dwie możliwości: - decyzja o udzieleniu wsparcia (poskytnutí investičních pobídek), - decyzja odmowna (rozhodnutí o zamítnutí záměru). Wydana decyzja jest przesyłana inwestorowi za pośrednictwem agencji CzechInvest. W paragrafie 5 ustęp 5 ustawy o zachętach inwestycyjnych określone zostały terminy dotyczące spełnienia warunków udzielenia wsparcia dla inwestorów. Zgodnie z postanowieniami ustawy proces zakupu majątku trwałego musi zostać rozpoczęty najpóźniej w terminie dwudziestu czterech miesięcy od wydania decyzji przyznającej wsparcie. Produkcja musi zostać rozpoczęta w ciąg trzech lat od wydania wspomnianej decyzji. W wyjątkowych przypadkach Ministerstwo Przemysłu i Handlu może przedłużyć ten termin o kolejne dwa lata. 5

6 W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych powyżej całość udzielonego wsparcia musi zostać zwrócona (w praktyce jednak do tej pory nigdy nie doszło do sytuacji tego typu). Kontrola spełnienia warunków przyznawanego wsparcia jest przeprowadzana przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwo Finansów. Jest ona przeprowadzana co najmniej jeden raz w roku. Wsparcie dla inwestycji jest udzielane również gminom. W tym przypadku wsparcie ma formę dotacji przeznaczonej na stworzenie infrastruktury strefy przemysłowej (průmyslová zóna) lub przekazania własności gruntów należących do Skarbu Państwa. Udzielanie wsparcia tego typu jest częścią rządowego programu wsparcia stref przemysłowych (program vlády na podporu průmyslových zón). W postępowaniu dotyczącym kwestii przewidzianych w ustawie o zachętach inwestycyjnych stosuje się przepisy ustawy nr 71/1967 o postępowaniu administracyjnym (zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení tzw. správní řád ). Inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej - liczby Od roku 1993 inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Republice Czeskiej ok. 2,5 biliona koron. Najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodziło z następujących państw: 1. Holandia 684 miliardy koron. 2. Niemcy 317 miliardów koron. 3. Austria 279 miliardów koron. 4. Luksemburg 156 miliardów koron. 5. Francja 147 miliardów koron. Dla porównania wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Republice Czeskiej wyniosła do 2009 roku 27,62 miliarda koron (Polska zajęła w tym rankingu 14 miejsce). 6

7 W roku 2009 zagraniczne firmy zatrudniały w Czechach ponad milion osób (prawie sześć razy więcej niż w roku 1995). Udział firm zagranicznych w wytworzeniu czeskiego PKB wzrósł z 5% w roku 1995 do 31% w roku W 2011 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Czechach wyniosła 13,5 miliarda koron (dla porównania wartość inwestycji zrealizowanych przez czeskie firmy i międzynarodowe spółki-córki wyniosła 20,17 miliarda koron). Największe polskie inwestycje w Republice Czeskiej Wartość Udział Inwestor Branża Nazwa oddziału w Republice Czeskiej inwestycji inwestora PKN Orlen rafinerie, chemia 373 mln. Unipetrol a.s. 62,99% Synthos S.A. kauczuk 195 mln. Synthos Kralupy a.s. 100 % PKN Orlen (Anwill S.A. PCV i kopolimery 34 mln. Spolana Neratovice a.s. 100 % Wloclawek) Asseco Poland technologie informacyjne 8 mln. Asseco Central Europe 100 % AB S.A. Wrocław technologie informacyjne 30 mln. AT Computers Holding a.s. 100 % BRE Bank S.A. bankowość 29 mln. mbank BRE Bank 100 % (Commerzbank) MCI Management biura podróży 73 mln. Invia CZ a.s. 50,01% 7

8 Działalność agencji Czechinvest CzechInvest to rządowa agencja wspierająca działalność gospodarczą i inwestycje w Republice Czeskiej. Statutowym zadaniem CzechInvestu jest promowanie Republiki Czeskiej jako atrakcyjnego terenu inwestycji zagranicznych oraz pomoc zagranicznym inwestorom w realizacji projektów inwestycyjnych. W roku 2011 Czechinvest pośredniczył w realizacji inwestycji o wartości 33,7 miliarda koron (ogólnie w roku 2011 zrealizowano 233 projekty inwestycyjne). Czechinvest oferuje inwestorom bezpłatną pomoc w postaci: - informacji o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej; - informacji o poszczególnych gałęziach przemysłu; - wyszukiwania odpowiednich pomieszczeń produkcyjnych lub partnerów w celu założenia spółki joint venture; - pomocy przy organizacji spotkań z miejscowymi partnerami; - pomocy przy rozmowach z organami administracji państwowej na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym; - pomocy przy uzyskaniu ulg wynikających z rządowego systemu zachęt inwestycyjnych dla inwestorów zagranicznych. 8

9 Źródła informacji o możliwościach inwestowania w Republice Czeskiej: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze: Agencja Czechinvest: Wyszukiwarka stref przemysłowych na portalu RISY: Portal na temat stref przemysłowych w RCz: 9

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Inwestowanie w Turcji 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2 Inwestowanie w Turcji Rozdział 1 Spis treści Przedmowa 5 1 Podstawowe wiadomości na temat kraju 6 1.1 Informacje ogólne 6 1.2 Gospodarka i waluta

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Opracowanie powstało na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie na potrzeby III Forum Rynków Wschodnich

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo