Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0"

Transkrypt

1 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuacją instalacji. UWAGA: W dokumencie użyto terminu imagepress Server w odniesieniu do serwera Canon imagepress Server G100. Instalacja Instalowanie sterownika drukarki w systemie Mac OS Jeżeli plik Fiery Printer Driver Installer.dmg zostanie uruchomiony w systemie Mac OS w celu zainstalowania drugiej wersji sterownika drukarki serwera imagepress Server, zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że poprzednio zainstalowany sterownik drukarki zostanie usunięty. Jeżeli istniejące drukarki nie powinny zostać usunięte, należy użyć funkcji Dodaj drukarkę w systemie Mac OS. Konfiguracja Nazwa zadania W przypadku nazw zadań w języku rosyjskim, tureckim, polskim lub czeskim nierozpoznane znaki nie będą wyświetlane prawidłowo na panelu sterowania drukarki. Zmiana ustawień domyślnych po przetworzeniu zadania Jeżeli ustawienia domyślne zostaną zmienione w oknie Właściwości zadania narzędzia Configure po przetworzeniu i wstrzymaniu zadania, nowe ustawienia nie zostaną zastosowane w odniesieniu do przetworzonego zadania podczas drukowania. Jeżeli konieczne jest zastosowanie nowych ustawień, należy ponownie przesłać zadanie w celu przetworzenia po zmianie ustawień. Nazwa folderu/pliku na nośniku USB Po podłączeniu nośnika USB do serwera imagepress Server, gdy na serwerze imagepress Server skonfigurowany jest język rosyjski, turecki, polski, czeski lub chiński uproszczony, na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat File name cannot be displayed w przypadku nazwy folderu lub pliku zawierającej nierozpoznane znaki. Jeżeli serwer imagepress Server jest skonfigurowany z inną wersją językową, na panelu sterowania drukarki nazwy folderów lub plików mogą być wyświetlane nieprawidłowo Electronics For Imaging 30 czerwca * *

2 2 Obsługa znaków na komputerach z systemem Mac OS Niektóre specjalne znaki systemu Mac OS są niedostępne w przypadku opcji Użyj zestawu znaków. Po wydrukowaniu zadania nazwa zadania lub użytkownika jest wyświetlana nieprawidłowo w programie Command WorkStation i na panelu sterowania drukarki. Ustawienie Macintosh w przypadku opcji Użyj zestawu znaków Niektóre znaki są wyświetlane nieprawidłowo, jeżeli jako ustawienie opcji WebTools > Configure > Serwer Fiery > Użyj zestawu znaków zostanie wybrane Macintosh. Aby uniknąć tego problemu, należy używać jednobajtowych znaków w nazwach zadań i użytkowników. Konfiguracja Dwubajtowe znaki w przypadku obiektów MIB Należy używać jednobajtowych znaków dla obiektów MIB. Używanie dwubajtowych znaków dla obiektów MIB może powodować błędy. Opcje drukowania Ustawianie opcji drukowania w sterowniku drukarki i drukarce wirtualnej Gdy opcje 2-up i Wykończenie zostaną określone w sterowniku drukarki, rezultaty drukowania będą inne niż w przypadku określenia tych opcji drukowania w drukarce wirtualnej. Broszura klejona 1-up z opcją Różne nośniki Po ustawieniu drukowania broszury klejonej 1-up z opcją Różne nośniki, mimo że jest wyświetlane ustawienie Rozmiar niestandardowy w przypadku opcji Rozmiar papieru, należy załadować papier o takim samym rozmiarze jak część główna. Orientacja oprawy w przypadku opcji Styl grupowania Po wybraniu opcji Drukowanie dwustronne w aplikacji Fiery Impose-Compose określona orientacja oprawy staje się nieprawidłowa. Stosowana jest następująca orientacja oprawy: W przypadku zadań z orientacją Pionowa: Łączenie wzdłuż długiej krawędzi W przypadku zadań z orientacją Pozioma: Łączenie wzdłuż krótkiej krawędzi

3 3 Rozmiar niestandardowy w przypadku drukowania ze zszywaniem zeszytowym Gdy konieczne jest wydrukowanie broszury ze zszywaniem zeszytowym i ustawienie najmniejszej wysokości 210,0 mm, należy określić ustawienie 211,0 mm w sterowniku drukarki lub oknie Właściwości w programie Command WorkStation. Można również wprowadzić wartość Y równą 210,0 mm w oknie Registering Irregular Size (Rejestrowanie rozmiaru niestandardowego) na panelu sterowania drukarki. Oklejarka 1-up Podczas drukowania okładki broszury z użyciem oklejarki 1-up należy wybrać polecenie Edycja z menu Rozmiar papieru dla okładki, a następnie kliknąć przycisk OK po zmianie ustawienia z Wstępnie zadrukowana na Przód i tył oddzielnie w przypadku opcji Treść wejściowa. Zadanie z oprawą klejoną 1-up i dostosowaniem nośnika okładki Gdy drukowane jest zadanie z oprawą klejoną 1-up i niestandardowym rozmiarem nośnika okładki, zadanie może zostać anulowane w drukarce. W takim wypadku należy ponownie wprowadzić odpowiedni rozmiar okładki. Wstawianie pustej strony w zadaniu z oprawą klejoną 1-up i ustawieniem Prawa w przypadku opcji Krawędź oprawy Jeżeli podczas drukowania zadania z oprawą klejoną 1-up i ustawieniem Prawa w przypadku opcji Krawędź oprawy zostanie podjęta próba wstawienia pustej strony przy użyciu opcji Różne nośniki, ta strona może zostać umieszczona w nieprawidłowym położeniu. Identyfikator i hasło działu nie są zapisywane w ustawieniach wstępnych (Mac OS X) Jeżeli w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS X zostaną wprowadzone wartości w polach Identyfikator działu i Hasło działu, a następnie ustawienia zostaną zapisane jako ustawienie wstępne, te wartości nie zostaną zapisane. Należy ponownie wprowadzić wartości w polach Identyfikator działu i Hasło działu, jeżeli konieczne jest ponowne wydrukowanie pliku. Instrukcje lub Notatki Jeżeli znak < lub = zostanie wprowadzony jako pierwszy znak w polu Instrukcje lub Notatki, te znaki nie zostaną zapisane w Dzienniku zadań lub używana aplikacja zostanie zamknięta.

4 4 Maksymalny zakres wydruku Maksymalny zakres wydruku w przypadku poszczególnych rozmiarów papieru jest następujący: Użycie rozmiaru 13 x 19: 323 mm x 476 mm Margines: 3,6 mm x 4,0 mm Gwarantowany zakres: 316 mm x 622 mm Margines: 3,6 mm x 4,0 mm Jeżeli używany jest niestandardowy rozmiar strony, należy zdefiniować stronę niestandardową w oknie Pomiary w następujący sposób: Szerokość od 100,0 mm do 330,2 mm Wysokość od 148 mm do 630 mm UWAGA: Jeżeli używane są wartości spoza tego zakresu, zadanie nie zostanie wydrukowane prawidłowo. Niektóre aplikacje oferują funkcję niestandardowego rozmiaru strony, jednak należy koniecznie skonfigurować niestandardowy rozmiar strony w sterowniku drukarki lub postępować zgodnie z powyższą procedurą. Nie wolno korzystać z niestandardowego rozmiaru strony określonego wużywanej aplikacji. Może to spowodować określenie normalnego rozmiaru strony przez serwer imagepress Server po wydrukowaniu zadania albo wyświetlenie w sterowniku drukarki maksymalnych lub minimalnych wartości szerokości i wysokości różniących się od wartości w rzeczywistości używanych do drukowania zadania z niestandardowym rozmiarem strony. Zamiast tego należy wprowadzić wartości większe niż ustawienia wyświetlane w sterowniku drukarki jako wartości minimalne i wprowadzić wartości mniejsze niż ustawienia wyświetlane w sterowniku drukarki jako wartości maksymalne. Zadanie z impozycją i zszywaniem zeszytowym Podczas drukowania zadania z impozycją i oprawą ze zszywaniem zeszytowym należy upewnić się, że liczba stron jest parzysta. Drukowanie niestandardowego rozmiaru strony w orientacji poziomej Jeżeli niestandardowy rozmiar papieru zostanie określony dla zadania zorientacją poziomą w sterowniku drukarki > Nośniki > Różne nośniki > Nowy zakres stron, określony zakres stron zostanie wydrukowany w orientacji pionowej.

5 5 Nośnik okładki z aplikacji Paper Catalog w przypadku broszury Podczas drukowania dokumentu w układzie broszury z ustawieniem Wstępnie zadrukowany w przypadku opcji drukowania Treść wejściowa nie należy wybierać opcji drukowania Nośnik okładki przy użyciu opcji Wybierz z aplikacji Paper Catalog. W przeciwnym wypadku dokument nie zostanie wydrukowany prawidłowo. Błąd związany z ustawieniem Zwiększ margines na oprawę o Jeżeli zostanie określone ustawienie Zwiększ margines na oprawę o w opcji Drukowanie broszury, niedokładność może wynosić 0,3 mm. Ustawienie Nośnik okładki w przypadku opcji Treść wejściowa Podczas drukowania dokumentów w układzie broszury z ustawieniem Wstępnie zadrukowany w przypadku opcji Treść wejściowa i ustawieniem opcji Źródło okładki broszury umożliwiającym wybór tacy z nośnikiem okładki, ustawienie opcji Nośnik okładki staje się nieprawidłowe. Dopasowanie koloru dodatkowego Po wybraniu ustawienia Wł w przypadku opcji Dopasowanie koloru dodatkowego na wydrukowanym obrazie mogą występować pasma (widoczne skokowe zmiany odcieni w gradientowych przejściach kolorów) lub niektóre pasma kolorów nie są drukowane. Ponadto, jeżeli drukowane są wyciągi barwne, strony mogą być drukowane w kolorze, a nie czarno-białe. Te niepożądane efekty są zależne od aplikacji. Aby obejść ten problem, należy wybrać ustawienie Wył w przypadku opcji Dopasowanie koloru dodatkowego. Opcja drukowania Rozdzielczość Gdy płytki wzorków programu Adobe Illustrator są stosowane na dużym obszarze obiektu zadania, część obiektu jest drukowana nieprawidłowo po ustawieniu opcji Rozdzielczość na 1200 dpi. W takim wypadku należy ustawić opcję Rozdzielczość na 600 dpi. Włączanie opcji Symulacja półtonów Jeżeli opcja drukowania Symulacja półtonów zostanie włączona, mogą pojawić się zbędne wzorce lub efekt mory. W takim wypadku należy kliknąć opcję Ustawienia kolorów w programie Command WorkStation > Centrum urządzeń, kliknąć opcję Symulacja półtonów i zmienić ustawienia Kąt, Częstotliwość (LPI) ikształt punktu. Ten problem można również ograniczyć dzięki zmianie opcji drukowania Rozdzielczość przy użyciu ikony Obraz w sterowniku drukarki.

6 6 Opcja Liczba kopii do offsetu z ustawieniem Grupuj Jeżeli w przypadku opcji Tryb sortera zostanie wybrane ustawienie Grupuj lub Grupa bez przesunięcia w sterowniku drukarki systemu Windows XP lub Mac OS, opcja Liczba kopii do przesunięcia nie jest uwzględniana. Tryb sortera z zszywaczem Jeżeli zostanie wybrana opcja drukowania Tryb zszywacza i ustawienie Segregowanie bez przesunięcia lub Grupuj bez przesunięcia w przypadku opcji Tryb sortera, obrazy mogą być przesuwane podczas drukowania zadania. Wiele kopii zadania ze zmiennymi danymi Gdy drukowanych jest wiele kopii zadania ze zmiennymi danymi i liczbą stron drukowanych dwustronnie mniejszą niż 60 lub liczbą stron drukowanych jednostronnie mniejszą niż 30 (liczba stron na rekord x liczba rekordów), drukowanie pierwszej strony zadania może trwać dłużej. Tworzenie wzorca FreeForm z pliku PDF przy użyciu opcji Drukuj jako obraz Gdy dokument wzorca zostanie utworzony na podstawie pliku PDF o orientacji poziomej, zadanie nie zostanie wydrukowane. Aby obejść ten problem, należy utworzyć wzorzec FreeForm przy użyciu funkcji Drukuj jako obraz w programie Adobe Acrobat. Należy wybrać orientację poziomą na karcie Ustawienia dokumentu w aplikacji lub sterowniku drukarki dla systemu Windows. Orientacja druku w przypadku opcji Numerowanie zestawów kopii Jeżeli zostanie wybrane ustawienie Wł w przypadku opcji Numerowanie zestawów kopii, podczas drukowania zadania broszury w orientacji poziomej lub zadania z grupowaniem, numeracja zestawu kopii będzie drukowana w orientacji poziomej. Opcja Numerowanie zestawów kopii w przypadku broszury Podczas drukowania dokumentu w układzie broszury należy określić opcję Numerowanie zestawów kopii, aby umożliwić drukowanie numeru kopii w odpowiednim kierunku.

7 7 Znak wodny Podczas konfigurowania opcji drukowania Znak wodny w sterownikach drukarki dla systemu Windows nie należy wybierać następujących czcionek: AdobeSansMM AdobeSerifMM Ustawienie Papier z zakładkami (Letter) jest niedostępne w przypadku opcji Rozmiar papieru w systemie Mac OS X Po wybraniu opcji Plik > Atrybuty strony w oknie Ustawienia > Konfiguracja strony Papier z zakładkami (Letter) nie jest wyświetlany jako ustawienie opcji Rozmiar papieru. Aby wydrukować zadanie na papierze z zakładkami (Letter), należy wybrać ustawienie Koperta Opcja Usuń białe tło PPT w systemie Mac OS Opcje drukowania Usuń białe tło PPT i Użyj wzorca nie są uwzględniane w przypadku zadań drukowania utworzonych przy użyciu programu Microsoft PowerPoint po wybraniu ustawienia Nie w przypadku opcji Usuń białe tło PPT. Zastąpienia opcji Usuń białe tło PPT z programu Command WorkStation również nie są uwzględniane. Aby wydrukować zadanie przy użyciu wzorca FreeForm, należy wybrać ustawienie Tak w przypadku opcji Usuń białe tło PPT w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS. Strony początkowe rozdziału w zadaniach z oprawą klejoną 1-up Opcja Strony początkowe rozdziału w oknie Różne nośniki sterownika drukarki lub oknie Właściwości w programie Command WorkStation nie jest obsługiwana w zadaniach z oprawą klejoną 1-up. Drukowanie dużego zadania w systemie Windows XP Gdy duże zadanie jest drukowane w systemie Windows XP, bufor wydruku na komputerze klienckim jest wstrzymywany, wyświetlany jest komunikat o błędzie, a próba wykonania zadania kończy się niepowodzeniem. Aby zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji, należy zwiększyć limit czasu w przypadku portu 9100 na serwerze imagepress Server (Configure > Przesyłanie zadań > Port 9100 > Limit czasu).

8 8 Drukowanie przy użyciu protokołu WSD na komputerach z systemem Windows Podczas wysyłania zadań programu Microsoft Word do serwera imagepress Server przy użyciu protokołu WSD (Web Services for Devices) należy wybrać ustawienie Wył. w przypadku opcji zapory w konfiguracji protokołu WSD na komputerze klienckim z systemem Windows. Więcej informacji zawiera dokumentacja komputera z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi drukowania przy użyciu protokołu WSD na serwerze imagepress Server, zob. Konfiguracja i instalacja. Sterownik drukarki PostScript (Windows) Zakładka Ogólne w oknie Właściwości Opcja Funkcja na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości w sterowniku drukarki dla systemu Windows nie jest wyświetlana poprawnie. Nieprawidłowe wyświetlanie dziennika zadania przy użyciu połączenia bezpośredniego W przypadku zadań drukowanych przy użyciu połączenia bezpośredniego informacje o użytkowniku mogą być wyświetlane jako Nieznany na stronie okładki. Informacje są wyświetlane poprawnie w oknie Dziennik zadań. Sterownik drukarki PostScript (Mac OS X) Opcja N-up w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS Nie można zagwarantować orientacji wydruku w przypadku zadań N-up z różnymi orientacjami układu strony. Określanie opcji stron w oknie Różne nośniki w sterownikach drukarki dla systemu Mac OS X 10.7 lub 10.8 Zależnie od aplikacji w sterowniku drukarki na komputerach z systemem Mac OS X 10.7 lub 10.8 nie jest wyświetlana opcja Definiuj nośnik dla stron w oknie dialogowym Nośnik strony/zakresu stron lub opcja Numer strony w oknie dialogowym Wstaw pustą. W takim wypadku należy zamknąć i ponownie otworzyć okno dialogowe, aby rozwiązać ten problem. W oknie dialogowym Konflikt jest wyświetlana niepełna zawartość Na komputerze z systemem Mac OS X ze skonfigurowaną francuską wersją językową zawartość okna dialogowego z ostrzeżeniem dotyczącym konfliktu wybranych opcji może być w pełni wyświetlana po wybraniu niezgodnej kombinacji liczby otworów. W takim wypadku należy dostosować rozmiar okna dialogowego w celu wyświetlenia jego pełnej zawartości.

9 9 Zadanie z różnymi rozmiarami papieru Zadanie zawierające różne rozmiary papieru nie jest drukowane prawidłowo w systemie Mac OS. Drukowanie zadań z niestandardowym rozmiarem strony na papierze o standardowym rozmiarze W systemie Mac OS X nie można wydrukować zadania z niestandardowym rozmiarem strony na papierze o standardowym rozmiarze po określeniu opcji drukowania Rozmiar papieru. Czcionki rezydentne drukarki w systemie Mac OS X Czcionek rezydentnych drukarki można używać tylko w aplikacjach, takich jak QuarkXPress, Adobe Illustrator, Adobe InDesign lub Adobe Acrobat. Profil wydruku jest wyświetlany nieprawidłowo w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS X Jeżeli domyślny profil wydruku zostanie określony w programie Command WorkStation > Centrum urządzeń > Ustawienia kolorów wówczas, gdy funkcja Komunikacja dwukierunkowa jest włączona, profil wydruku będzie wyświetlany nieprawidłowo w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS X. Zadanie jest jednak drukowane prawidłowo przy użyciu profilu wydruku określonego w programie Command WorkStation. Nieprawidłowe wyświetlanie nazwy zadania i użytkownika wysłanej z systemu Mac OS X Można monitorować, edytować i kontrolować zadania drukowania wysyłane do serwera imagepress Server przy użyciu programu Command WorkStation. Nazwy zadań i użytkowników mogą być jednak wyświetlane nieprawidłowo lub jako Nieznany albo nie są wyświetlane w ogóle. Widok zadań w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS X Po skonfigurowaniu opcji drukowania w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS X ustawienia są wyświetlane nieprawidłowo w oknie Widok zadań. Dostęp do okna Pełne właściwości w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS X 10.7 i 10.8 Podczas dodawania drukarki z połączeniem Bonjour w przypadku sterownika drukarki dla systemu Mac OS X 10.7 i 10.8 nie można uzyskać dostępu do okna Pełne właściwości w sterowniku drukarki. W takim wypadku należy wyczyścić opcję Komunikacja dwukierunkowa lub dodać drukarkę z połączeniem LPD.

10 10 Wpisywanie znaków w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS X 10.7/10.8 Podczas drukowania w niektórych aplikacjach systemu Mac OS X 10.7/10.8 znaki wpisywane w polach tekstowych w oknie Pełne właściwości w sterowniku drukarki nie są wyświetlane. W takim wypadku należy zamknąć i ponownie otworzyć okno Pełne właściwości, a następnie wpisać znaki ponownie. Zmiana ustawień sterownika drukarki Po zmianie wartości w sterowniku drukarki należy kliknąć przycisk OK, aby zamknąć i zapisać wprowadzone zmiany. Naciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze nie powoduje zamknięcia okienka sterownika drukarki. Sterownik drukarki PCL Pierwsza strona drukowana jednostronnie w orientacji poziomej w przypadku sterownika drukarki PCL Jeżeli zadanie zawiera pierwszą stronę drukowaną jednostronnie w orientacji poziomej, przesunięcie obrazu może różnić się w przypadku sterownika drukarki PCL. Wstawianie zakładek w przypadku sterownika PCL Nie można wstawiać zakładek w przypadku sterownika PCL. Command WorkStation Nazwa lokalnego ustawienia wstępnego nie jest zachowywana Po zastosowaniu opcji Lokalne ustawienia wstępne w odniesieniu do zadania wybrane ustawienie wstępne staje się jego częścią, ale nazwa ustawienia wstępnego nie jest zachowywana. Po zastosowaniu opcji Ustawienie wstępne serwera w odniesieniu do zadania wybrane ustawienie wstępne staje się jego częścią wraz z nazwą używanego ustawienia wstępnego serwera. Zablokowane ustawienia wstępne serwera Zadania mogą być importowane do programu Command WorkStation z zablokowanymi ustawieniami drukowania, nawet jeżeli ustawienia zostaną odblokowane w oknie Ustawienie wstępne serwera. W takim wypadku należy drukować przy użyciu drukarki wirtualnej. Brak odpowiedzi z programu Command WorkStation Gdy połączenie z serwerem imagepress Server zostanie rozłączone i ustanowione ponownie, program Command WorkStation może przestać odpowiadać. Jeżeli konieczne jest rozłączenie, a następnie ponowne ustanowienie połączenia, należy poczekać co najmniej 30 sekund przed ponownym ustanowieniem połączenia.

11 11 Ustawienie opcji dziurkacza 4 otwory Jeżeli konieczne jest zastąpienie opcji drukowania dziurkacza 4 otwory (szwedzki), wersje językowe serwera imagepress Server i programu Command WorkStation muszą być takie same. Jeżeli używana jest angielska wersja językowa programu Command WorkStation, należy użyć wersji językowej Angielski (brytyjski) na serwerze imagepress Server. Ustawienie opcji Profil źródłowy RGB w przypadku profili Device Link Jeżeli w przypadku opcji Profil źródłowy RGB zostanie wybrane ustawienie Standard firmy Apple w przypadku profilu Device Link zaimportowanego jako profil RGB, ustawienie nie zostanie zapisane po eksportowaniu. Nieprawidłowa liczba stron w oknie Dziennik zadań Po określeniu strony separatora i liczby kopii w przypadku zadania drukowania strony są zliczane nieprawidłowo w oknie Dziennik zadań w programie Command WorkStation. Licznik w drukarce zlicza prawidłowo drukowane strony. Opcja Zakres nie jest uwzględniana w programie ImageViewer Opcja Zakres w oknie dialogowym Drukowanie może nie być uwzględniana po wydrukowaniu zadania w programie ImageViewer. Jeżeli konieczne jest określenie zakresu drukowania, należy skonfigurować opcje drukowania w oknie Właściwości zadania, a nie w programie ImageViewer. Stan zadania na stronie okładki zadania VDP z impozycją Stan zadania nie jest drukowany w całości na stronie okładki zadania VDP z impozycją. W przypadku elementów, które nie są drukowane na stronie okładki, należy skorzystać z Dziennika zadań. Zadanie VDP scalone w programie ImageViewer Po scaleniu zadania VDP w programie ImageViewer może być ono drukowane nieprawidłowo. Opcja Drukuj stronę okładki w przypadku wielu kopii Po skonfigurowaniu ustawienia Tak w przypadku opcji Drukuj stronę okładki i wydrukowaniu wielu kopii zadania może zostać wydrukowanych wiele kopii strony okładki, a liczba wydrukowanych stron może różnić się od liczby stron wyświetlanej w oknie Dziennik zadań.

12 12 Ustawienie domyślne opcji Profil źródłowy CMYK Ustawienie domyślne opcji Profil źródłowy CMYK może być nieodpowiednie po zainstalowaniu oprogramowania systemowego serwera imagepress Server po raz pierwszy. Aby skonfigurować odpowiednie ustawienia, należy postępować zgodnie z następującą procedurą. 1 Otwórz program Command WorkStation i kliknij opcję Centrum urządzeń. 2 Przejdź do opcji Zarządzania kolorami w oknie Ustawienia kolorów. 3 Kliknij przycisk Domyślne ustawienia fabryczne, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Określanie opcji Normalny w przypadku zadania z impozycją Aby zastosować opcję Obróć o 180 w odniesieniu do zadania z impozycją, należy wybrać ustawienie Normalny opcji Układ w oknie Właściwości zadania, anastępnie wybrać ustawienie Obróć o 180. Następnie należy ponownie wybrać tryb Impose, wybrać szablon z menu rozwijanego Szablon lub nacisnąć przycisk Edytuj szablon Impose, aby otworzyć okno Edycja i zamknąć je. Stosowanie niestandardowych ustawień funkcji Wzmocnienie obrazu Po wybraniu funkcji Zastosuj wzmocnienie obrazu i ustawienia Ostrość w oknach Właściwości obrazy mogą być zniekształcone. W takim wypadku należy wyczyścić lub dostosować ustawienie Ostrość. Edytowanie symulacji lub wartości docelowych Podczas edycji w trybie pełnym w obszarze Centrum urządzeń > karta Zasoby > Profile nie można importować symulacji ani wartości docelowych zapisanych w starszym systemie. Zarządzanie profilami w systemie Mac OS X W systemie Mac OS X nie można edytować ustawienia profilu wydruku po jego zapisaniu. Pobieranie profili z okna Kolory dodatkowe Jeżeli na karcie Centrum urządzeń > Zasoby zostanie pobrany profil z okna Kolory dodatkowe, należy używać tylko liter A Z (wielkich lub małych), cyfr i spacji w nazwie pliku lub folderu profilu. Jeżeli nazwa profilu zawiera inne znaki, profil może nie być prawidłowo wyszukiwany i pobierany.

13 13 Maksymalna liczba znaków w nazwach profili W przypadku nazw profili można wprowadzić maksymalnie 100 znaków jednobajtowych. Nieprawidłowe wyświetlanie dziennika zadań Gdy drukowanych jest wiele zadań VDP, liczba stron okładek wyświetlana w dziennikach w Centrum zadań w programie Command WorkStation może różnić się od rzeczywistej liczby stron. Puste strony w konie Dziennik zadań W oknie Dziennik zadań w programie Command WorkStation puste strony są zliczane jako strony czarno-białe. Korekcja efektu czerwonych oczu w oknie Wzmocnienie obrazu Gdy ustawienie Korekcja efektu czerwonych oczu zostanie zmienione w programie Command WorkStation > Centrum urządzeń > Wzmocnienie obrazu > Edytuj, może nie być odzwierciedlane prawidłowo. Przycisk Automatycznie w przypadku opcji Poziomy Gdy zostanie naciśnięty przycisk Automatycznie w przypadku opcji Poziomy w okienku Dostosowania w programie Image Enhance Visual Editor, kolor obrazu w okienku Podgląd może odzwierciedlać tylko nieznaczne zmiany, jednak wydruk ulega zmianie. Ponadto nawet jeżeli wartości Jasność i Kontrast zostaną zmienione po naciśnięciu przycisku Automatycznie, przycisk Automatycznie pozostaje niebieski. W takim wypadku należy nacisnąć przycisk Automatycznie dwa razy, aby zresetować wartości i przywrócić ustawienia domyślne. Zmiana ustawień opcji Metoda pomiaru i Układ wstawki Jeżeli ustawienia opcji Metoda pomiaru i Układ wstawki zostaną zmienione jednocześnie w programie Command WorkStation > Centrum urządzeń > Narzędzia > Kalibruj > Preferencje, zachowywane zostaną tylko ostatnie ustawienia zmienione przed naciśnięciem przycisku Zapisz. Nazwa ustawienia kalibracji Jeżeli nowe ustawienie kalibracji jest tworzone w programie Command WorkStation Centrum urządzeń > Narzędzia > przycisk Zarządzaj w oknie Kalibracja, należy wybrać krótką nazwę. Jeżeli zostanie ustawiona długa nazwa ustawienia kalibracji, tekst w okienku potwierdzenia może być wyświetlany częściowo na komputerach z systemem Windows.

14 14 Wyświetlanie konfiguracji serwera Wyświetlanie okna Informacje ogólne lub Konfiguracja serwera przy użyciu opcji Centrum urządzeń > Ogólne może trwać kilka sekund. Impose/ Compose Zapisywanie szablonów Impose Ustawienia w oknie dialogowym Nośniki, wyświetlanym po naciśnięciu przycisku Edytuj w opcji Arkusz, nie są prawidłowo zapisywane w szablonach Impose. Wykrywanie niepoprawnych informacji o wersji podczas procedury instalacji Jeżeli program Acrobat jest instalowany z dysku CD PDF Support Application na komputerze z systemem Windows wówczas, gdy inna wersja programu Acrobat jest już zainstalowana, podczas instalacji jest wyświetlane okno dialogowe z ostrzeżeniem i niepoprawną wersją. Opcja Tekst pustej strony w przypadku broszury W aplikacji Impose opcję Tekst pustej strony można stosować tylko w odniesieniu do zadań broszury. Nie można zastosować go w odniesieniu do zadań z grupowaniem. Zmiana ustawienia Orientacja układu w aplikacji Impose Po zmianie ustawienia Orientacja układu w aplikacji Impose opcje drukowania Zszywaj nie są stosowane prawidłowo. Aby rozwiązać ten problem, należy wybrać opcję Przetwarzaj i wstrzymaj dla zadania i wyświetlić podgląd orientacji obrazu. Należy zastosować opcję drukowania Zszywaj w odniesieniu do tego podglądu orientacji obrazu. Ponowna impozycja zadania Można wykonać ponowną impozycję zadań z impozycją. Nie należy jednak zmieniać ustawienia Dupleks podczas ponownej impozycji zadania. Znaczniki drukarki Lokalizacja znaczników drukarki w wydrukowanym zadaniu może różnić się od lokalizacji w oknie Łamanie, zależnie od ustawienia Orientacja określonego w obszarze Arkusz.

15 15 Znaczniki drukarki w przypadku ponownie rasteryzowanego zadania z impozycją Data i godzina na etykiecie zadania jest aktualizowana po ponownej rasteryzacji zadania. Dokumenty A4 z szablonem Jeżeli w aplikacji Impose drukowany jest dokument w formacie A4 i zostanie zastosowany szablon, może brakować części etykiety zadania. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie wybrać rozmiar A4 po zastosowaniu szablonu. Zadania z orientacją poziomą Zależnie od aplikacji można wykonywać impozycję zadań z orientacją poziomą, zawierających strony w orientacji pionowej i poziomej. Inne wymagania, ograniczenia i zalecenia dotyczące korzystania z aplikacji Impose Następujące ustawienia opcji drukowania, określone dla oryginalnego pliku PostScript lub PDF przed impozycją, są uwzględniane podczas drukowania, nawet jeżeli zadanie zostało zapisane jako zadanie z impozycją: Tryb koloru Kopie Źródło papieru Zadania z impozycją w układzie zeszytowym 2-up Nie można prawidłowo wydrukować zadania z impozycją w układzie zeszytowym 2-up, jeżeli określono opcję drukowania Broszura. Scalanie zadania w oknie Podgląd Scalanie drukowanych i wstrzymanych zadań o różnych rozdzielczościach (600 i 1200 dpi) w oknie Podgląd nie jest obsługiwane. Aby scalić zadania oróżnych rozdzielczościach, należy najpierw zmienić rozdzielczość jednego zzadań, tak aby była taka sama, jak rozdzielczość drugiego zadania. Narzędzia programu PitStop mogą być niedostępne w aplikacji Impose Po otwarciu okna Łamanie, kliknięciu arkusza, a następnie wybraniu polecenia Edytuj stronę z menu narzędzia programu PitStop mogą być niedostępne. W takim wypadku należy najpierw uruchomić program Adobe Acrobat, a następnie ponownie otworzyć okno Impozycja.

16 16 Zadanie z różnymi rozmiarami papieru z dziurkaczem i zszywaczem Gdy aplikacja Fiery Compose jest używana do określania opcji dziurkacza i zszywacza z różnymi rozmiarami papieru, należy określić te opcje w aplikacji Compose, a następnie skonfigurować różne rozmiary papieru w oknie Właściwości zadania w programie Command WorkStation. Strony okładki w aplikacji Compose Gdy w aplikacji Compose strony okładki są stosowane do zadania jednostronnego drukowania strony tekstu głównego, kolejność stron może być nieprawidłowa. Aby rozwiązać ten problem, należy określić strony okładki w opcji Różne nośniki. Scan Wprowadzanie nazw plików podczas wielokrotnego skanowania Gdy program Remote Scan jest używany na komputerze z systemem Mac OS, a w oknie Wyślij określana jest nazwa skanowanego pliku, który zostanie przesłany do określonej lokalizacji docelowej i skanowanie jest wykonywane wielokrotnie, może nie być możliwe wprowadzenie nazwy skanowanego pliku. Aby obejść ten problem, należy anulować skanowanie i spróbować ponownie. Skanowanie zadania w określonych warunkach Jeżeli skanowanie zostanie zainicjowane podczas przetwarzania (rasteryzacji) lub drukowania, skanowanie rozpocznie się po zakończeniu rasteryzacji lub drukowania. Podczas rasteryzacji lub skanowania drukarka nie uwzględnia limitu czasu. Skanowany obraz jest obracany przez program Remote Scan Gdy podczas skanowania dokumentu przy użyciu programu Remote Scan zostanie wybrane ustawienie Pionowa obróć o 180 stopni lub Pozioma obróć o 180 stopni w przypadku opcji Orientacja, obraz może być wyświetlany w nieprawidłowej orientacji. Wprowadzanie identyfikatora działu drukarki w celu skanowania zadania Jeżeli w drukarce jest ustawione zarządzanie identyfikatorami działów, należy na panelu sterowania drukarki wprowadzić identyfikator działu i kod PIN, aby skanować zadanie. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z drukarki.

17 17 WebTools Certyfikat z podpisem w przypadku funkcji kryptograficznej Gdy certyfikat z podpisem własnym jest tworzony przy użyciu polecenia Configure > Zabezpieczenia > Certyfikat serwera, to niezależnie od wybranego typu i rozmiaru klucza, nowy certyfikat jest tworzony przy użyciu funkcji haszowania SHA1. Zapisywanie zeskanowanych obrazów z narzędzia WebTool Dokumenty Można pobrać zeskanowany obraz, zapisany w skrzynce pocztowej użytkownika, i zmienić lokalizację przechowywania z poziomu narzędzia WebTool Dokumenty przy użyciu dowolnego komputera i programu Internet Explorer. Jeżeli jednak komputer jest zgodny z systemem Windows XP SP2, należy zmienić ustawienie zabezpieczeń programu Internet Explorer zgodnie z następującą procedurą. 1 Wybierz polecenie Opcje internetowe z menu Narzędzia w programie Internet Explorer. 2 Kliknij kartę Zabezpieczenia i kliknij przycisk Poziom niestandardowy. 3 Włącz opcję Automatyczne monitowanie dla pobrań plików w sekcji Pobieranie. Wyświetlanie podglądu obrazu na karcie Dokumenty wydrukowane Podgląd obrazu na karcie Dokumenty wydrukowane w narzędziu WebTool Dokumenty może być niewyraźny. Folder dla plików kopii zapasowej Jeżeli podczas wykonywania kopii zapasowych plików zostanie określona nazwa folderu w oknie Configure > Serwer Fiery > Kopia zapasowa/przywracanie na komputerach z systemem Windows, może nie być możliwe wyświetlenie plików w tym folderze. W takim wypadku należy spróbować zapisać pliki ze ścieżką podobną do następującej: C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\LocalLow. Można również wykonywać kopie zapasowe plików na komputerach przy użyciu programu Command WorkStation. Drukuj wzorzec Jeżeli w oknie Configure > RIP > Ustawienia PS zostanie wybrane ustawienie Tak w przypadku opcji Drukuj wzorzec, ta zmiana może zostać zignorowana po kliknięciu przycisku Zastosuj. Zamiast tego należy skonfigurować opcję Drukuj wzorzec w oknie Ustawienia PS po wybraniu poleceń Fiery > Narzędzia > Ustawienia na panelu sterowania drukarki.

18 18 Hot Folders Zmiana nazwy serwera Po zamianie nazwy serwera imagepress Server może wystąpić opóźnienie przed ustanowieniem połączenia z serwerem imagepress Server przy użyciu funkcji Hot Folders. Konwencja nazewnictwa w przypadku jednobitowych plików TIFF Należy stosować określoną konwencję nazewnictwa plików, nawet jeżeli używany jest jednobitowy filtr TIFF i wybrano opcję Wyodrębnij informacje dotyczące kolorów z nagłówka pliku, jeżeli nie są dostępne w nazwie pliku. Jednobitowy plik TIFF z systemu Mac OS Jeżeli jednobitowy plik TIFF jest drukowany przy użyciu funkcji Hot Folders, obraz na wydruku może być ziarnisty. Ustawienie Nośnik okładki w szablonie Gdy liczba tworzonych szablonów jest większa niż dwa i używane jest ustawienie nośnika okładki z funkcją Hot Folders i Impose, to ustawienie nie jest zachowywane. Należy zresetować szablon nośnika okładki wówczas, gdy to ustawienie jest używane. Paper Catalog Zakres wydruku w przypadku wpisu niestandardowego papieru Gdy opcja zszywania zeszytowego jest stosowana w odniesieniu do wpisów nośnika o rozmiarze niestandardowym w aplikacji Paper Catalog, należy określić zakres wydruku w następujący sposób: Górny limit: 330,3 mm x 487,7 mm Dolny limit: 210,08 mm x 297,40 mm Korzystanie z papieru niestandardowego Jeżeli do drukowania używane są wpisy niestandardowego rozmiaru papieru z aplikacji Paper Catalog, funkcja drukarki automatycznie obracająca obraz nie jest stosowana w odniesieniu do zadania. W takim wypadku niektóre ustawienia wykańczania będą nieprawidłowe. Wybór wpisu z aplikacji Paper Catalog w przypadku zadania Jeżeli wpis z aplikacji Paper Catalog zostanie wybrana dla zadania na liście Wstrzymane lub Drukowane, można edytować tę opcję, ale nie można jej zapisać.

19 19 Ustawienie aplikacji Paper Catalog w przypadku drukarek wirtualnych Jeżeli drukarka wirtualna zostanie utworzona przy użyciu ustawienia aplikacji Paper Catalog, to może ono być nieprawidłowe. Opcje drukowania Różne nośniki i zarejestrowane nośniki w aplikacji Paper Catalog Jeżeli po skonfigurowaniu nowego wpisu zadanie zostanie wydrukowane przy użyciu nowego nośnika dla stron tekstu głównego, a opcja Wstaw puste strony zostanie określona z innym nośnikiem (w opcji drukowania Różne nośniki), serwer imagepress Server może wymagać użycia tego samego nośnika stron tekstu głównego dla pustych stron. Zmiany w aplikacji Paper Catalog z poziomu panel sterowania drukarki Po zarejestrowaniu nowego typu papieru lub zmianie atrybutów bazy danych aplikacji Paper Catalog z poziomu panelu sterowania drukarki należy poczekać co najmniej jedną minutę na zastosowanie tych zmian. Dostosowywanie widoków aplikacji Paper Catalog Podczas dostosowywania widoku aplikacji Paper Catalog nie można usuwać kolumn profilu koloru nośnika, profilu koloru na przedniej stronie nośnika i profilu koloru na tylnej stronie nośnika. Liczba znaków w przypadku nowego nośnika W oknie Nowy nośnik w aplikacji Paper Catalog można wprowadzić maksymalnie 100 znaków w polach Nazwa i Opis. NetSpot Komunikaty o błędach Podczas korzystania z programu NetSpot Console, NetSpot Device Installer lub usług konserwacji online mogą być wyświetlane nieprawidłowe komunikaty obłędach. Zmiana nazw urządzeń Niektórych nazw urządzeń nie można zmieniać podczas korzystania z narzędzi firmy Canon, takich jak NetSpot Console lub NetSpot Device Installer. Atrybuty IPP Atrybuty IPP stanu drukarki i przyczyn stanu drukarki mogą nieprawidłowo odzwierciedlać stan drukarki lub serwera imagepress Server.

20 20 Aplikacje Ustawienie opcji kopii w programie Acrobat X Pro Jeżeli plik PDF jest drukowany z programu Acrobat X Pro, a opcja kopii zostanie określona we właściwościach drukarki, może ona zostać zignorowana. Aby obejść ten problem, należy określić opcję kopii w oknie dialogowym drukowania w programie Acrobat X Pro. Program Adobe Acrobat 9 w systemach Mac OS X 10.7 i 10.8 W przypadku programu Acrobat 9 w systemach Mac OS X 10.7 i 10.8 metoda konwersji PDF jest niedostępna dla typu pliku wydruku w funkcji Hot Folders. W takim wypadku należy uaktualnić program Acrobat 9 do wersji Acrobat X. Określanie liczby stron na arkusz w programie Adobe Acrobat na komputerach z systemem Mac OS Jeżeli opcja drukowania Stron na arkusz zostanie określona na karcie Układ w programie Adobe Acrobat na komputerach z systemem Mac OS, zadanie zostanie wydrukowane nieprawidłowo. Aby obejść ten problem, należy wybrać opcje Kopie i strony, Zaawansowane, Opcje PostScript, Zasady czcionek i zasobów oraz Wyślij dla każdej strony. Kolory znaków drukowanych w programie Adobe Acrobat Podczas drukowania w programie Adobe Acrobat kolor niektórych znaków może być błędny. Aby rozwiązać ten problem, należy wybrać ustawienie Wył w przypadku opcji drukowania Zaawansowane wygładzanie. Zadanie PDF z foliami Jeżeli zadanie PDF jest drukowane na foliach, czarne prostokątne pole może pojawiać się w kolorowym obrazie. Aby obejść ten problem, należy wybrać ustawienie Wył opcji Drukuj szary używając czarnego i ustawienie Normalne opcji Czarny Tekst/Grafika, a następnie ponownie wydrukować zadanie. Czcionki osadzone w plikach PDF Następujące czcionki CJK muszą być osadzone w plikach PDF. W przeciwnym wypadku będą drukowane nieprawidłowo lub spowodują błąd drukowania. Chiński uproszczony Chiński tradycyjny Japoński Koreański

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server F200, wersja 1.0

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server F200, wersja 1.0 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server F200, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści Przykłady

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 5 października 2015 Spis treści 3 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla systemu Windows

Program Fiery Driver dla systemu Windows 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów

Informacje o wersji dla klientów Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, v4.7.2 Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla systemu Windows

Program Fiery Driver dla systemu Windows 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 30 maja 2016 Spis treści Program Fiery

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Narzędzia 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom

Bardziej szczegółowo

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 27 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Drukowanie zmiennych danych

Drukowanie zmiennych danych 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści Omówienie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Konsola Fiery Hot Folders. Tworzenie folderu podręcznego. Tworzenie nowego folderu podręcznego

Konsola Fiery Hot Folders. Tworzenie folderu podręcznego. Tworzenie nowego folderu podręcznego Fiery Hot Folders Aplikacja Fiery Hot Folders umożliwia szybką, zautomatyzowaną metodę przesyłania plików do serwera Fiery server ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami, co eliminuje konieczność ustawiania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, Wersja 4.7

Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, Wersja 4.7 Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, Wersja 4.7 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Fiery Command Workstation 6 i narzędzia do przygotowania plików do druku

Fiery Command Workstation 6 i narzędzia do przygotowania plików do druku Fiery Command Workstation 6 i narzędzia do przygotowania plików do druku Krzysztof Pawluk Joanna Kruszewski Technical Sales Specialist Regional Marketing Manager Agenda Fiery Command Workstation 6 Nowy

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów

Informacje o wersji dla klientów Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom. Uwaga: W niniejszym dokumencie termin Color

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów

Informacje o wersji dla klientów Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom. Uwaga: W niniejszym dokumencie termin Color

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, wersja 4.6.2

Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, wersja 4.6.2 Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, wersja 4.6.2 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji Fiery E 100 70-60C-KM Color Server wersji 1.0

Informacje o wersji Fiery E 100 70-60C-KM Color Server wersji 1.0 Informacje o wersji Fiery E 100 70-60C-KM Color Server wersji 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom. Uwaga: W tym

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu użytkownika

Rozkład menu użytkownika Kopiowanie Kopiowanie Kolor wyjściowy Autowykrywanie Czarno-biały Kolor Pojedynczy kolor Powiększanie / pomniejszanie Proporcjonalne % Niezależne X-Y% Autowyśrodkowanie Zmienne % Zadane ustawienia Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 29 października 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013

TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013 TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013 Niniejsza instrukcja nie daje gwarancji utworzenia prawidłowych danych do druku. Jest to raczej wskazówka pomocnicza. Jeśli nie masz doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Fiery Graphic Arts Package

Fiery Graphic Arts Package Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów

Informacje o wersji dla klientów Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom. Uwaga: W niniejszym dokumencie termin Color

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików PDF do druku

Przygotowanie plików PDF do druku Przygotowanie plików PDF do druku w programach CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Spis treści: CorelDraw: Przygotowanie pliku podstawowe informacje 2 Przygotowanie do druku pliku PDF 2 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo