Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych"

Transkrypt

1 Tekst ukazał się jako: Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych [Competitiveness and rank of Polish cities in the light of foreign manufacturing invetsment]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 192, s Domański Bolesław Guzik Robert Gwosdz Krzysztof Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych Słowa kluczowe: konkurencyjność miast, inwestycje zagraniczne, przemysł, Polska Key words: competitiveness of cities, foreign direct investment, manufacturing, Poland Zarys treści: Autorzy analizują konkurencyjność 11 największych miast Polski i ich obszarów metropolitalnych w oparciu o zagraniczne inwestycje przemysłowe, a także rangę tych miast w świetle rozmieszczenia zarządów firm zagranicznych. Dominacja miasta stołecznego i jego obszaru metropolitalnego widoczna jest zarówno w koncentracji inwestycji, jak i w skali i ogólnokrajowym zasięgu zlokalizowanych tu funkcji kontrolnych firm zagranicznych oraz w przechwytywaniu znaczącej części usług dla zagranicznych producentów w Polsce. Wskazuje to na szczególne cechy Warszawy w zakresie dostępu do informacji (administracja państwowa, zarządy firm), specjalistycznych usług, wysokokwalifikowanych kadr, komunikacji (połączenia lotnicze) oraz przestrzeni rezydencjalnej, kulturalnej i biurowej. W świetle inwestycji zagranicznego kapitału produkcyjnego oraz lokalizacji ponadregionalnych funkcji kontrolnych firm zagranicznych potwierdzenie znajduje ranga Poznania jako ośrodka numer dwa na gospodarczej mapie Polski. Ważnym elementem konkurencyjności Poznania jest siła jego zaplecza regionalnego. Dalsze pozycje przypisać można Krakowowi, a następnie Wrocławiowi. Obszar metropolitalny Katowic stanowi drugie co do wielkości skupienie zagranicznego kapitału produkcyjnego w Polsce i nie ustępuje wielkim miastom pod względem usług zapewnianych inwestorom. W zakresie ponadlokalnych funkcji kontrolnych plasuje się między Wrocławiem a Łodzią i Gdańskiem. Rola samych Katowic jest tu jednak ograniczona, poza przechwytywaniem części usług dla producentów. Relatywnie niższa ranga Łodzi w stosunku do liczby mieszkańców wiąże się zapewne z cieniem Warszawy, historycznie ukształtowaną strukturą przemysłową, być może także negatywnym wizerunkiem społecznym. Uderzająca jest niska pozycja Gdańska i szerzej Trójmiasta. Może być to wynikiem słabości całego regionu północnej Polski, ograniczonej nadmorskim położeniem strefy ciążeń metropolitalnych, a także drugorzędnym obecnie znaczeniem południkowej osi komunikacyjnej w stosunku do osi równoleżnikowych. Zauważyć można, że ranga Szczecina jest jeszcze niższa, na co wpływa zapewne jego peryferyjność komunikacyjna w obrębie kraju. Na wschodzie kraju Lublin zajmuje nieco wyższą pozycję niż Białystok. Przedmiotem ogromnego zainteresowania stała się w ostatnich latach konkurencyjność miast i regionów, czego wyrazem jest szybko rosnąca liczba publikacji na ten temat (m.in. Lever 1993; Duffy 1995; Jensen-Butler i in. 1997; Kuciński 1998; Markowski, Marszał 1998; Begg 1999; Domański R. 1999; Gorzelak, Jałowiecki 2000). Samo pojęcie konkurencyjności bywa rozmaicie rozumiane, nierzadko używane jest też bez bliższego określenia jego znaczenia. W niniejszych rozważaniach przyjęto, że konkurencyjność regionów (miast) jest to zdolność do wy-

2 2 twarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd wzrostu regionalnego dobrobytu (Holenderski Instytut Ekonomiczny cyt. za Chmielewski, Trojanek 1999, s. 62). Konkurencyjność traktowana jest zazwyczaj jako cecha relatywna, określana w stosunku do innych obszarów. Do oceny konkurencyjności stosowane są wskaźniki lokalnego lub regionalnego rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia lub też cechy szeroko rozumianego otoczenia, w jakim funkcjonują podmioty gospodarcze. W dobie globalizacji gospodarki za wyraz konkurencyjności miast i regionów uznawane są powszechnie inwestycje kapitału zagranicznego (m.in. Haas, Łoboda 1999; Jałowiecki 1999). Wychodząc z założenia, że duże firmy dysponują obecnie znaczną swobodą wyboru miejsca prowadzenia działalności, można przyjąć, że ich decyzje lokalizacyjne mogą być wskaźnikiem konkurencyjności poszczególnych miejsc w przestrzeni. A. Kukliński (1999) stawia tezę, że głównymi nośnikami procesów globalizacji są dziś z jednej strony korporacje ponadnarodowe, a z drugiej wielkie metropolie. W tym kontekście postawić można pytanie o to jak wygląda konkurencyjność polskich wielkich miast z perspektywy zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Zakładając, że konkurencyjność miasta wynika z jego przewagi lokalizacyjnej nad innymi miastami (Gruchman 1999), możemy przyjąć, że strumień zagranicznego kapitału jest istotnym wskaźnikiem pozycji miasta w krajowym rankingu konkurencyjności. I. Begg (1999), podsumowując szeroki program badawczy poświęcony konkurencyjności miast w Europie, stwierdza, że większe znaczenie dla rozwoju miast ma ich sukces konkurencyjny w relacji do innych miast we własnym kraju niż ich pozycja w skali międzynarodowej. P. Kresl (1995) argumentuje, że jedną z podstawowych cech konkurencyjności gospodarki miasta jest jego zdolność do awansu w hierarchii miast. Istotnym elementem może być tu lokalizacja zarządów dużych firm. Autorzy podejmują w niniejszym artykule próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaka jest konkurencyjność największych miast Polski w świetle ich względnej atrakcyjności dla zagranicznego kapitału produkcyjnego? 2. Jaka jest konkurencyjność szerszych obszarów metropolitalnych Polski w świetle ich względnej atrakcyjności dla zagranicznego kapitału produkcyjnego? 3. Jakie czynniki decydują o konkurencyjności wielkich miast i obszarów metropolitalnych z punktu widzenia lokalizacji inwestorów zagranicznych? 4. Jaka jest hierarchia wielkich miast Polski z punktu widzenia rozmieszczenia zarządów firm zagranicznych czyli ich funkcji kontrolnych? 5. Które miasta odnoszą największe korzyści z tytułu efektów mnożnikowych generowanych przez firmy zagraniczne poprzez zlecanie usług dla producentów?

3 3 Przedmiotem rozważań jest 11 największych miast kraju Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice i Białystok oraz ich obszary metropolitalne. Źródłem podstawowych informacji na temat inwestycji zagranicznych są szersze badania na ten temat 1, w ramach których zebrano dane o wartości zainwestowanego kapitału, liczbie zatrudnionych oraz innych cechach 2020 zakładów produkcyjnych według stanu na koniec 1998 roku. W wyniku wywiadów przeprowadzonych z dyrektorami kilkudziesięciu firm, które wybudowały na terenie Polski duże zakłady produkcyjne, uzyskano informacje na temat czynników lokalizacji nowych fabryk. Względna atrakcyjność wielkich miast dla inwestorów zagranicznych Na terenie 11 największych miast zrealizowano w latach zagraniczne inwestycje produkcyjne o łącznej wartości blisko 5,5 mld USD, co stanowi 27% ogółu inwestycji na terenie Polski. Oznacza to, że miasta te przyciągają kapitał zagraniczny w stopniu nieproporcjonalnie większym od ich potencjału ludnościowego i przemysłowego, czego wyrazem są ilorazy lokalizacji równe odpowiednio 1,58 i 1,32. Największy wpływ ma na to silna koncentracja inwestycji w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców (4,5 mld USD i iloraz lokalizacji względem liczby ludności 1,98). Analiza branżowej struktury inwestycji pokazuje, że zdecydowanie najsilniejszą koncentrację przestrzenną w wielkich miastach wykazuje zaangażowanie zagranicznego kapitału w działalność wydawniczą i poligraficzną (87% całości inwestycji w tym dziale w Polsce) oraz produkcję chemiczną (56%). Grupą branż o ponadprzeciętnej koncentracji inwestycji w wielkich miastach jest także produkcja wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń, instrumentów i środków transportu (działy EKD od 28 do 35), w tym zwłaszcza maszyn i aparatury elektrycznej, telewizyjnej i telekomunikacyjnej oraz instrumentów (działy EKD od 30 do 33), a więc produkcji bardziej zaawansowanej technologicznie. Mniejsze skupienie w głównych miastach charakteryzuje zagraniczne inwestycje w przemyśle spożywczym i odzieżowym. Do branż, w których kapitał inwestowany jest przede wszystkim poza wielkimi miastami należą przemysły drzewny, papierniczy, meblarski oraz materiałów budowlanych i szkła. Zwrócić można ponadto uwagę, że większość inwestycji wielkomiejskich zorientowana jest na rynek wewnętrzny Polski. Inwestycje w zakłady eksportujące ponad połowę swojej produkcji zlokalizowane są w zdecydowanej większości poza głównymi miastami (tylko 11% kapitału w wielkich miastach). Inwestycje wielkomiejskie należą równocześnie do importochłonnych. 1 w ramach finansowanego przez KBN projektu 6 PO4E (Domański B. 2000a).

4 4 Zróżnicowanie wielkości zagranicznych inwestycji między poszczególnymi miastami jest duże. W wartościach bezwzględnych na czoło wybija się Warszawa, na którą przypada 9% kapitału zainwestowanego w polskim przemyśle (1,8 mld USD) i 7% miejsc pracy, a w dalszej kolejności Poznań (1,1 mld USD) i Kraków (0,8 mld USD). Inwestycje w Łodzi, Wrocławiu i Bydgoszczy mieszczą się w przedziale mln USD, w pozostałych analizowanych miastach są dużo mniejsze. Interesujące jest porównanie wartości zaangażowanego kapitału z liczbą ludności miast. Miejscem największej koncentracji zagranicznych inwestycji produkcyjnych okazuje się z tego punktu widzenia Poznań. Warszawa wraz z Krakowem zajmują w tym rankingu drugie miejsce, wyprzedzając Bydgoszcz, a w dalszej kolejności Wrocław i Łódź (Tab. 1). Pozycja Łodzi, jakkolwiek niższa od w/w miast, odpowiada jej potencjałowi ludnościowemu (iloraz lokalizacji 1,01). Inwestycje w pozostałych pięciu miastach, w tym w Gdańsku, są z tego punktu widzenia znacząco mniejsze, a najniższe w Szczecinie. Ustępują one wyraźnie inwestycjom per capita w wielu mniejszych miastach, np. Tychach, Bielsku-Białej, Elblągu, Kwidzynie czy Piasecznie. Tabela 1 Zagraniczne inwestycje produkcyjne w 11 największych miastach Polski w latach Miasto Wartość inwestycji zagranicznych w mln USD Liczba pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym w tysiącach Iloraz lokalizacji wartości inwestycji względem liczby ludności Iloraz lokalizacji wartości inwestycji względem liczby pracujących w przemyśle ogółem Warszawa 1822,3 33,6 2,17 1,89 Poznań 1066,2 16,8 3,56 2,77 Kraków 800,8 9,0 2,10 1,67 Łódź 425,1 8,7 1,01 0,82 Wrocław 373,7 16,0 1,13 1,13 Bydgoszcz 318,6 7,1 1,60 1,16 Gdańsk 183,6 5,2 0,77 0,79 Katowice 146,0 4,0 0,81 0,42 Lublin 115,4 8,3 0,63 0,62 Szczecin 92,9 4,1 0,43 0,39 Białystok 84,6 2,9 0,58 0,58 Razem 11 miast 5429,3 115,8 1,58 1,32 Polska ogółem 19937,0 487,8 1,00 1,00 Źródło: Domański (2000a) Porównanie wartości inwestycji z udziałem analizowanych miast w potencjale przemysłowym kraju mierzonym ogólną liczbą pracujących w przemyśle potwierdza silną koncentrację za-

5 5 granicznego kapitału w Poznaniu, Warszawie, i Krakowie, a w nieco mniejszym stopniu także w Bydgoszczy i we Wrocławiu. Na ich tle atrakcyjność inwestycyjna pozostałych wielkich miast jest wyraźnie mniejsza. Podkreślić trzeba, że większość inwestycji przypada na istniejące wcześniej fabryki nabyte przez firmy zagraniczne. Atrakcyjność wielkich miast dla inwestycji w nowe zakłady (greenfield) jest relatywnie mniejsza, co ilustrują niższe ilorazy lokalizacji względem potencjału ludnościowego i przemysłowego odpowiednio 1,27 i 1,07. Pod tym względem jeszcze bardziej wyróżnia się Warszawa (2,43). Warto przy tym zwrócić uwagę na trend malejącej koncentracji omawianych inwestycji w największych miastach udział tych miast w inwestycjach greenfield uruchomionych po roku 1995 jest zdecydowanie mniejszy niż wśród inwestycji, które rozpoczęły się w pierwszej połowie lat 1990-tych. Rekompensuje to silny wzrost inwestycji w zakłady już istniejące w wielkich miastach. Interpretacja przestrzennej dekoncentracji nowych inwestycji na tereny położone poza granicami wielkich miast wymaga bliższego przeanalizowania tych terenów. Inwestycje w obszarach metropolitalnych Inwestycje zagranicznych firm produkcyjnych w wielkich miastach trudno rozpatrywać w oderwaniu od całych regionów miejskich oraz stref ciążeń metropolitalnych. O konkurencyjności ośrodka regionalnego świadczy nie tylko napływ kapitału do samego miasta centralnego, ale także do szerszego obszaru metropolitalnego. Jako obszar metropolitalny przyjęto w uproszczeniu strefę do 60 km odległości drogowej od granic administracyjnych wielkiego miasta oraz do 100 km wokół Warszawy. W przypadku Katowic przyjęto strefę do 60 km od konurbacji katowickiej (Gliwice, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice, Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza), w przypadku Gdańska odległość tę liczono od granic Gdańska, Sopotu i Gdyni. W obszarach tych wyróżniano dwie strefy: A. do 30 km odległości drogowej od granic wielkiego miasta (do 60 km od Warszawy), odpowiadającą w przybliżeniu funkcjonalnemu regionowi miejskiemu o intensywnych dojazdach do pracy do wielkiego miasta/konurbacji, B km od granic wielkiego miasta ( km od Warszawy), reprezentującą zewnętrzną strefę ciążeń metropolitalnych. Na strefę A wokół 11 największych miast przypada 1/4 całości zagranicznych inwestycji przemysłowych w Polsce, co oznacza, że tak zakreślone regiony miejskie wraz z miastami centralnymi - skupiają ponad połowę kapitału. Dalsze 17% inwestycji miało miejsce w strefie B. W

6 6 sumie więc w zdefiniowanych w powyższy sposób obszarach metropolitalnych Polski zainwestowane zostało 69% zagranicznego kapitału produkcyjnego. Inwestycje w wielkich miastach i ich bliskim sąsiedztwie są bardziej kapitałochłonne od inwestycji w zewnętrznej strefie ciążeń metropolitalnych (B) oraz w obszarach pozametropolitalnych, czego wyrazem jest relatywnie większy udział tych ostatnich w liczbie pracujących w firmach zagranicznych niż w wartości zainwestowanego kapitału. Największe skupienie kapitału zagranicznego (3,8 mld USD) reprezentuje obszar metropolitalny Warszawy, na który przypada prawie 20% inwestycji krajowych. Drugą co do wielkości koncentrację zagranicznych inwestycji stanowi obszar metropolitalny GOP (3,1 mld USD), duży kapitał przyciągnął także obszar metropolitalny Poznania (1,7 mld USD, tj. ponad 8% inwestycji krajowych). Obszary metropolitalne pięciu innych wielkich miast skupiają inwestycje o wartości od 0,7 mld USD (Łódź) do 1,3 mld USD (Kraków). Na tym tle inwestycje w rejonie Lublina i Szczecina (0,2 mld USD), a tym bardziej Białegostoku (poniżej 0,1 mld USD) należą do niewielkich. Pod względem wartości inwestycji per capita przoduje obszar metropolitalny Poznania, następnie Warszawy, Bydgoszczy, ex equo Wrocławia i Krakowa, a dalej konurbacji katowickiej, i wreszcie Gdańska i Łodzi. W sumie analiza rozkładu inwestycji zagranicznych według obszarów metropolitalnych potwierdza bardzo silną pozycję Warszawy, Poznania, a także Krakowa i Bydgoszczy. Ilustruje ponadto wyższą rangę Wrocławia niż wskazywałyby na to inwestycje w samym tylko mieście, a także relatywnie słabszą pozycję Łodzi i Gdańska w gronie największych polskich miast, oraz najsłabszą Szczecina, Lublina i Białegostoku. Napływ kapitału zagranicznego do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przewyższa jego udział w potencjale demograficznym, ale jest niższy od udziału w potencjale przemysłowym kraju (ilorazy lokalizacji odpowiednio 1,36 i 0,87). Inwestycje w obszarach metropolitalnych Wrocławia i Łodzi, a także Lublina, Szczecina i Białegostoku, charakteryzuje wyższa pracochłonność, w odróżnieniu od kapitałochłonnych inwestycji w obszarach metropolitalnych Warszawy, Krakowa oraz konurbacji katowickiej. W przypadku obszaru metropolitalnego Poznania kapitałochłonne inwestycje w samym mieście bardzo silnie kontrastują z pracochłonnymi w jego otoczeniu. Dla obszarów metropolitalnych Poznania, Krakowa i Łodzi charakterystyczne jest to, że 62-64% inwestycji przypada na miasto centralne (Tab. 2). Udział miasta centralnego jest natomiast niższy w przypadku stolicy (poniżej 50%) oraz zdecydowanie niższy we Wrocławiu i Bydgoszczy (35-36%) oraz Gdańsku (24%) i Katowicach (5%). Największe skupienie inwestycji w promieniu do 30 km od wielkich miast (strefa A), poza konurbacją katowicką oraz otoczeniem

7 7 Warszawy (1390 mln USD do 60 km), występuje w okolicach Poznania i Wrocławia (po mln USD) i w nieco mniejszym stopniu Krakowa (275 mln USD). Zwrócić można uwagę na relatywnie mniejsze inwestycje wokół Łodzi, a przede wszystkim Bydgoszczy i Białegostoku. W przypadku Gdańska i Bydgoszczy znaczące inwestycje obserwujemy natomiast w strefie km od głównego miasta (np. Elbląg, Świecie). Tabela 2 Zagraniczne inwestycje produkcyjne w obszarach metropolitalnych Polski w latach Obszar metropolitalny Wartość inwestycji zagranicznych w mln USD w tym udział (w %) miasta centralnego strefy do 30 km od miasta centralnego* Liczba pracujących w firmach zagranicznych w tysiącach Wartość inwestycji zagranicznych w nowe zakłady (greenfield) w mln USD Warszawa 3834,9 47,5 36,2 74,6 1569,4 Katowice 3096,4 4,7 71,8 48,4 771,6 Poznań 1656,0 64,4 21,4 37,3 365,8 Kraków 1283,5 62,4 21,4 21,7 280,7 Wrocław 1033,8 36,2 31,5 27,1 392,3 Bydgoszcz 909,3 35,0 2,2 21,9 165,1 Gdańsk 758,0 24,2 20,0 19,6 180,0 Łódź 665,3 63,9 13,2 22,4 279,6 Lublin 204,7 56,4 30,3 11,8 59,7 Szczecin 181,4 51,2 39,6 9,2 47,0 Białystok 90,8 93,2 0,8 3,5 9,8 Razem 11 obszarów metropolitalnych 13714,0 39,6 36,2 297,5 4121,0 Polska ogółem 19937,0 x x 487,8 5003,0 * do 60 km od Warszawy Źródło: Domański (2000a) Szczególnym wskaźnikiem aktualnej atrakcyjności obszarów są zagraniczne inwestycje greenfield, jako mniej zależne od historycznie ukształtowanych tendencji lokalizacyjnych. Inwestycje te bardzo wyraźnie koncentrują się w sąsiedztwie wielkich miast w strefie A zainwestowane zostało 48% kapitału zagranicznego jaki napłynął do fabryk wybudowanych w Polsce od podstaw w latach (34% poza konurbacją katowicką). Na obszary metropolitalne jako całość łącznie z miastami centralnymi i zewnętrzną strefą ciążeń metropolitalnych przypada aż 82% kapitału (chociaż tylko 67% miejsc pracy). Zwrócić warto uwagę, że silniejszą orientację metropolitalną wykazują firmy amerykańskie niż europejskie skupia się tu odpowiednio 89% i 72% ich inwestycji greenfield (Domański B. 2000b).

8 8 W zakresie budowy nowych zakładów dominacja obszaru metropolitalnego stolicy jest uderzająca aż 31% inwestycji krajowych (w tym 10% w samej Warszawie). Na tle analizowanych wcześniej inwestycji ogółem znaczące inwestycje greenfield wyróżniają obszar metropolitalny Wrocławia, a w pewnym stopniu także Łodzi. Ogólnie rzecz biorąc potwierdzona zostaje atrakcyjność Poznania i Wrocławia jako głównych ośrodków regionalnych zachodniej Polski. Kraków i Bydgoszcz jawią się w świetle inwestycji greenfield jako mniej atrakcyjne niż według inwestycji w istniejące zakłady, w relacji wartości kapitału zainwestowanego w nowe zakłady do liczby mieszkańców zajmują pozycję zbliżoną do konurbacji katowickiej i Łodzi. Potwierdzenie znajduje także drugorzędna pozycja Gdańska. Zdecydowanie in minus wyróżniają się Lublin i Szczecin, a jeszcze bardziej Białystok. Sygnalizowanemu wcześniej znaczącemu spadkowi udziału wielkich miast w inwestycjach greenfield od 1996 roku towarzyszy niewielkie obniżenie roli całych obszarów metropolitalnych (wciąż 78% kapitału). Wzrost udziału w nowych inwestycjach zagranicznych od 1995 roku dotyczy obszarów metropolitalnych Katowic i Poznania, w przypadku Wrocławia mamy do czynienia z utrzymaniem dotychczasowej pozycji. Pewien spadek atrakcyjności w stosunku do lat wcześniejszych dotknął obszary metropolitalne Warszawy, Krakowa i Łodzi, przy czym w dwóch pierwszych mają miejsce duże inwestycje w istniejące zakłady. W Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku na miasto centralne przypada mniej niż 1/5 inwestycji greenfield w obszarze metropolitalnym, w Krakowie około 1/4. Jedynymi obszarami metropolitalnymi, w których większość nowych inwestycji koncentruje się w obrębie miasta centralnego są Łódź, Bydgoszcz i Białystok. Czynniki lokalizacji Szczegółowe badania lokalizacji 55 nowych dużych fabryk pozwalają stwierdzić, że do czynników istotnych przy wyborze lokalizacji większości zakładów na terenie Polski, należą położenie w stosunku do głównych dróg oraz odbiorców, czynniki związane z siłą roboczą, a także postawa władz lokalnych. Wpływ dogodnego położenia w stosunku do odbiorców oraz pozytywnych postaw wobec pracy nie różnicuje lokalizacji w wielkich miastach i poza nimi. Podobny brak zróżnicowania charakterystyczny jest również dla dostępności informacji o terenie oraz niskich cen ziemi. Łatwość pozyskania wykwalifikowanej kadry jest czynnikiem najpowszechniej uznawanym za ważny element wyboru lokalizacji w wielkich miastach w odróżnieniu od innych lokalizacji, także tych w strefie metropolitalnej. Silnie różnicuje lokalizację w wielkich miastach w stosunku do innych miejscowości wpływ pozytywnych doświadczeń firm inwestujących wcześniej w

9 9 danym miejscu. Wielkie miasta wyróżnia ponadto na tle innych obszarów dostępność usług zaspokajających potrzeby pracowników firmy oraz obecność tanich budynków. Z kolei dostępność specjalistycznych usług dla firm wywiera wpływ na lokalizację zakładów zarówno w wielkich miastach, jak i w ich bliskim sąsiedztwie (Tab.3 ). Tabela 3 Wpływ głównych czynników na lokalizację nowych zakładów produkcyjnych w wielkich miastach, strefach metropolitalnych oraz obszarach pozametropolitalnych Zasięg terytorialny oddziaływania Czynnik lokalizacji głównych czynników na lokalizację dogodne położenie w stosunku do odbiorców, pozytywne postawy ludzi wobec pracy, dostępność szerokiej informacji o terenie, niskie ceny ziemi łatwość pozyskania wysokokwalifikowanych specjalistów, łatwość pozyskania wykwalifikowanych robotników, pozytywne doświadczenia innych firm inwestujących wcześniej w danym miejscu, dostępność usług zaspokajających potrzeby pracowników firmy, dostępność tanich budynków dostępność specjalistycznych usług dla firm bliskość głównych dróg, bliskość przyszłej lub obecnej autostrady, współpraca ze strony władz gminy dobre warunki ekologiczne, niskie koszty pracy ulgi podatkowe ze strony rządu, bliskość granicy, niewielka skłonność do strajków, brak wojowniczych organizacji związkowych, bliskość źródeł zaopatrzenia w surowce, materiały lub części Źródło: Domański (2000a) nowych zakładów Duży wpływ na lokalizację zarówno w wielkich miastach jak i poza nimi Duży wpływ na lokalizację w wielkich miastach, mniejszy poza wielkimi miastami Duży wpływ na lokalizację w wielkich miastach i ich bliskim sąsiedztwie, mniejszy w innych obszarach Duży wpływ na lokalizację poza wielkimi miastami, mniejszy w wielkich miastach Duży wpływ na lokalizację w obszarach pozametropolitalnych, mniejszy w wielkich miastach i ich strefie metropolitalnej Ograniczony wpływ na lokalizację zarówno w wielkich miastach jak i poza nimi Z czynników pojawiających się zdecydowanie częściej jako istotne determinanty lokalizacji poza wielkimi miastami zwraca uwagę bliskość głównych dróg lub przyszłych autostrad oraz współpraca ze strony gminy. Bliskość głównych dróg jest czynnikiem numer jeden (najpowszech-

10 10 niejszym) w całej strefie ciążeń metropolitalnych, a w szczególności w strefie A, co ilustruje kluczowe znaczenie dostępności drogowej dla lokalizacji fabryk w otoczeniu dużych ośrodków. Bardziej pozytywna ocena władz lokalnych przez inwestorów poza wielkimi miastami nie stanowi zaskoczenia. Przy lokalizacji w obszarach pozametropolitalnych obserwujemy ponadto nieco większe znaczenie niskich kosztów pracy, czynnik ten pojawia się jednak również jako uzasadniający lokalizację w wielkich miastach poza Warszawą. Ze wzrostem odległości od głównych miast rośnie znaczenie lepszych warunków ekologicznych. Czynnikami mającymi ograniczony wpływ zarówno na lokalizację w wielkich miastach, jak i poza nimi, są bliskość źródeł zaopatrzenia, bliskość granic, ulgi podatkowe, niewielka skłonność do strajków oraz brak wojowniczych związków zawodowych. Ostatni z wymienionych czynników wskazywany jest relatywnie częściej przy lokalizacjach pozametropolitalnych, nawet tam nie występuje jednak powszechnie (39%). Hierarchia wielkich miast w świetle lokalizacji siedzib firm z kapitałem zagranicznym Ranga ośrodka w hierarchii miast w szczególny sposób wyraża się w zdolności do przyciągania zarządów firm, zwłaszcza firm prowadzących działalność poza samym ośrodkiem. Lokalizacja zarządów dużych firm utożsamiana może być z pełnionymi przez miasto funkcjami kontrolnymi (Pred 1968, Hayter, 1997). Analizując rozmieszczenie zarządów firm z kapitałem zagranicznym lokalizację funkcji kontrolnych przypisywano tej miejscowości na terenie Polski, w której znajduje się siedziba spółki podlegającej bezpośrednio centrali zagranicznej lub siedziba spółki-matki będącej głównym zagranicznym udziałowcem firmy. 2 Znaczenie 11 największych miast w zakresie funkcji kontrolnych jest wyraźnie większe niż wartość zainwestowanego w tych miastach kapitału. Przedsiębiorstwa z zarządami w analizowanych miastach kontrolują 40% zagranicznego kapitału produkcyjnego i 38% zatrudnionych w skali Polski. Równocześnie rola szerszych obszarów metropolitalnych jako miejsca lokalizacji zarządów nie przekracza wartości zainwestowanego tu kapitału (70%). Oznacza to, że przestrzenna koncentracja funkcji kontrolnych w wielkich miastach zachodzi bardziej kosztem strefy ciążeń metropolitalnych niż obszarów peryferyjnych. Zdecydowaną przewagę nad innymi miastami posiada Warszawa, kontrolująca 1/4 kapitału (4,7 mld USD) i 1/5 zatrudnienia w firmach zagranicznych w Polsce (Tab. 4). Kilkakrotnie mniejsze znaczenie mają w tym zakresie Poznań (1,2 mld USD) i Kraków (1,0 mld USD), jeszcze mniejsze Wrocław i Łódź (0,3 0,4 mld USD). Inwestycje firm z siedzibą w pozostałych wielkich miastach nie przekraczają 120 mln USD.

11 11 Tabela 4 Rozmieszczenie zarządów firm zagranicznych w 11 największych miastach Polski w roku 1998 Miasto Liczba zarządów firm zagranicznych Wielkość kontrolowanych inwestycji w mln USD Iloraz lokalizacji wartości kontrolowanych inwestycji względem liczby ludności Stosunek wartości inwestycji kontrolowanych przez ośrodek względem wartości inwestycji w samym ośrodku Warszawa ,5 4,75 2,51 Poznań ,9 3,19 1,15 Kraków ,5 2,07 1,24 Wrocław ,7 1,09 0,96 Łódź ,9 0,52 0,63 Gdańsk ,6 0,53 0,66 Lublin ,1 0,63 1,02 Szczecin ,2 0,47 1,21 Katowice ,6 0,31 0,74 Białystok 9 65,5 0,45 0,77 Bydgoszcz 23 59,7 0,22 0,19 Razem 11 miast ,2 1,95 1,48 Polska ogółem ,0 1,00 x Źródło: Guzik, Gwosdz (2000) Pozycję ośrodka w zakresie koncentracji funkcji kontrolnych lepiej od bezwzględnej wartości inwestycji oddaje iloraz lokalizacji wartości kapitału zainwestowanego w firmach mających zarząd w danym ośrodku względem kapitału zainwestowanego w granicach samego ośrodka. Iloraz większy od 1 wskazuje na ponadprzeciętne skupienie funkcji kontrolnych w stosunku do otoczenia. Dominująca pozycja Warszawy jest w tym zakresie niepodważalna (2,51). Na tle pozostałych miast wyróżniają się Poznań i Kraków (1,15 1,24), pozycję proporcjonalną do inwestycji lokalnych zachowuje Wrocław (Tab. 4). W innych miastach skupienie ponadlokalnych funkcji kontrolnych jest słabsze od ich podporządkowania innym ośrodkom (przede wszystkim Warszawie) 3. Niska względna konkurencyjność cechuje z tego punktu widzenia Łódź i Gdańsk (0,63 0,66), najmniejsza Bydgoszcz (0,19). Wskaźnik wielkości kontrolowanego kapitału w stosunku do liczby ludności potwierdza przewagę Warszawy (4,75), mocną pozycję Poznania (3,19) i Krakowa (2,07). Z pozostałych miast tylko Wrocław posiada funkcje kontrolne odpowiadające jego potencjałowi ludnościowemu (tab. 4). 2 tematykę podporządkowania firm w Polsce centralom zagranicznym, a także rozmieszczenia zarządów firm z kapitałem krajowym omówiono szerzej w opracowaniu R. Guzika i K. Gwosdza (2000). 3 Iloraz większy od 1 obserwujemy także w dwóch miastach o stosunkowo niewielkich inwestycjach. W Szczecinie wynika to z usytuowania w nim siedziby firmy Swedwood (Ikea) zarządzającej licznymi zakładami drzewnymi i meblarskimi, w przypadku Lublina decydujące znaczenie mają filie Daewoo Motor Polska.

12 12 Rozszerzenie analizy na obszary metropolitalne pokazuje wysoką pozycję Katowic w kategoriach bezwzględnych, przy stosunkowo słabych funkcjach kontroli zewnętrznej tego obszaru (iloraz lokalizacji 0,89). Warto zauważyć, że jedynym obok Warszawy obszarem metropolitalnym o ilorazie lokalizacji powyżej 1 jest obszar Poznania. Poza skalą koncentracji zarządów w poszczególnych miastach niezmiernie istotny jest przestrzenny zasięg funkcji kontrolnych. Zasięg ten dobitnie ilustruje wyjątkową pozycję Warszawy. Jest ona jedynym ośrodkiem obejmującym zasięgiem funkcji kontrolnych cały kraj (Ryc. 1). Kolejne w hierarchii miasta, Poznań i Kraków, są ośrodkami regionalnymi, których wpływ tylko w ograniczonym stopniu sięga poza Wielkopolskę i Małopolskę. Poznań wkracza częściowo w strefę potencjalnego oddziaływania Wrocławia, którego wpływ nie wykracza generalnie poza województwo dolnośląskie. Ośrodkami o słabszych funkcjach kontrolnych na skalę województwa są Bydgoszcz i Szczecin, znaczenie pozostałych miast jest wręcz lokalne. Zwraca uwagę fakt, że w gronie ośrodków pozbawionych istotnych ponadlokalnych funkcji kontrolnych znajdują się Łódź i Gdańsk usytuowane w nich zarządy nie kontrolują dużych zakładów położonych poza samym miastem. W sumie przedstawione rozmieszczenie zarządów firm z kapitałem zagranicznym w Polsce wykazuje duże podobieństwo do sytuacji brytyjskiej i francuskiej, gdzie jeden ośrodek skupia nieproporcjonalnie wiele funkcji kontrolnych. Skupienie owych funkcji określa ów ośrodek jako rdzeń, od którego uzależnione są inne miasta i gdzie podejmowane są decyzje dotyczące alokacji środków, powstają efekty mnożnikowe i oferowane są wysokie zarobki 4. Efekty mnożnikowe w zakresie usług dla producentów W skali całego kraju istotne znaczenie mają efekty mnożnikowe generowane przez kapitał zagraniczny za pośrednictwem popytu zaopatrzeniowego, a zasadnicze pytanie dotyczy udziału zaopatrzenia krajowego i importu. Wyspecjalizowany charakter produkcji oznacza, że regionalne i lokalne domknięcie zaopatrzenia w materiały i części nie ma zazwyczaj większego znaczenia. Ważny jest natomiast w tej skali problem lokalizacji usług świadczonych dla firm produkcyjnych. Zlecanie owych usług może być źródłem istotnych efektów mnożnikowych wywoływanych przez firmy zagraniczne w różnych miastach. W tabeli 5 przedstawiono najczęstszą lokalizację firm obsługujących nowe zakłady produkcyjne uruchomione na terenie Polski przez inwestorów zagranicznych. Wyraźnie widać, że podmioty świadczące owe usługi wywodzą przede wszystkim z wielkich miast. Wiąże się to z 4 należy zauważyć, że faktyczna koncentracja funkcji kontrolnych może być jeszcze większa, ponieważ podporządkowanie spółki produkcyjnej decyzjom jednostki zlokalizowanej w Warszawie może występować także przy braku ich bezpośredniej zależności własnościowo-kapitałowej, która była podstawą niniejszej analizy.

13 13 jednej strony ze skupieniem w owych miastach usług dla producentów o wysokim standardzie, z drugiej ze stwierdzonym wcześniej skoncentrowaniem zagranicznych inwestycji w miastach i obszarach metropolitalnych. W przypadku lokalizacji fabryk w strefie ciążeń metropolitalnych ich obsługę zapewniają częściej firmy z miasta centralnego niż firmy lokalne. Te ostatnie odgrywają w większości usług rolę drugorzędną. Transport jest jedyną usługą w gronie objętych analizą która świadczona jest głównie przez firmy lokalne. Tabela 5 Najczęstsza lokalizacja firm świadczących usługi dla zakładów produkcyjnych wybudowanych przez inwestorów zagranicznych w Polsce w latach 1990-tych Położenie zakładu produkcyjnego Rodzaj usługi prawne badania rynku i analizy marketingowe szkolenie pracowników finansowe wielkie miasto strefa metropolitalna A Warszawa; wielkie miasto Warszawa; wielkie miasto wielkie miasto, wielkie miasto, Warszawa Warszawa strefa metropolitalna B Warszawa; wielkie miasto Warszawa, wielkie miasto; lokalne wielkie miasto; Warszawa wielkie miasto, Warszawa Warszawa, wielkie miasto wielkie miasto, wielkie miasto; wielkie miasto, Warszawa Warszawa, lokalne Warszawa reklama wielkie miasto; wielkie miasto; wielkie miasto; i promocja Warszawa Warszawa Warszawa, lokalne informatyczne wielkie miasto wielkie miasto; Warszawa, wielkie Warszawa miasto projektowe wielkie miasto wielkie miasto; wielkie miasto, lokalne Warszawa; lokalne transportowe wielkie miasto wielkie miasto; lokalne; lokalne wielkie miasto Uwaga: podkreślono lokalizację firm usługowych występującą najczęściej. Źródło: Domański (2000a) obszar pozametropolitalny Warszawa; wielkie miasto Warszawa; wielkie miasto Warszawa; wielkie miasto Warszawa; wielkie miasto, lokalne Warszawa; lokalne, wielkie miasto lokalne; Warszawa, wielkie miasto lokalne, wielkie miasto; Warszawa lokalne; wielkie miasto, Warszawa Rola miast w zakresie obsługi zagranicznych firm produkcyjnych stanowi interesujący wskaźnik ich rangi w hierarchii osadniczej kraju. Dominująca pozycja miasta stołecznego na tym polu nie podlega dyskusji. W większości analizowanych usług dla firm ma miejsce konkurencja między ich obsługą przez przedsiębiorstwa z Warszawy i podmioty z ośrodka regionalnego. Można zauważyć, że firmy usługowe z Warszawy górują wyraźnie nad innymi wielkimi miastami w zakresie obsługi zakładów usytuowanych w obszarach pozametropolitalnych. Silna konkurencja między Warszawą a ośrodkami regionalnymi występuje nawet w przypadku fabryk zlokalizowa-

14 14 nych w takich miastach jak Poznań czy Kraków, gdzie część inwestorów zleca usługi wyspecjalizowanym podmiotom z Warszawy 5. Warszawa jest ośrodkiem przechwytującym większość usług prawnych, łącznie z obsługą zakładów zlokalizowanych w dużych ośrodkach regionalnych. W zakresie badań rynku i analiz marketingowych, szkoleń pracowników, a także usług finansowych firmy warszawskie dorównują lub tylko minimalnie ustępują miejscowym konkurentom w zaspokajaniu potrzeb fabryk położonych w wielkich miastach i ich najbliższym sąsiedztwie. W dziedzinie reklamy i promocji więcej zakładów zlokalizowanych w obszarach metropolitalnych korzysta z usług firm miejscowych, ale w sumie ponad 60% inwestorów zleca je w części lub w całości firmom warszawskim. Ośrodki regionalne odgrywają większą rolę w zakresie usług informatycznych oraz projektowych, z których część przejmowana jest także przez firmy lokalne. Znaczące skupienie inwestycji zagranicznych w obszarach metropolitalnych Poznania, Krakowa czy Wrocławia sprawia, że podmioty świadczące usługi dla firm w tych miastach odnoszą większe korzyści z zaangażowania zagranicznego kapitału produkcyjnego niż Łódź i Gdańsk, a tym bardziej Szczecin, Lublin czy Białystok. Konurbacja katowicka nie odstaje w dziedzinie usług dla firm od wielkich miast w przypadku firm inwestujących w GOP nie zaobserwowano większego wyciekania usług poza region niż w innych obszarach metropolitalnych, ani do Warszawy, ani do pobliskiego Krakowa. Zlecanie specjalistycznych usług firmom zlokalizowanym poza ośrodkami regionalnymi i lokalnymi oraz poza Warszawą należy do rzadkości 6. Ośrodkiem, w przypadku którego zaobserwowano nieco większą ilość zleceń usługowych od producentów spoza własnego regionu jest Poznań, trudno jednak ocenić czy jest to różnica istotna. Nie stwierdzono w tym zakresie różnic między Krakowem, Wrocławiem, Łodzią, Gdańskiem i Katowicami. Przeprowadzona analiza pokazuje w sumie, że największe korzyści w formie efektów mnożnikowych generowanych przez zagranicznych inwestorów w dziedzinie usług odnosi Warszawa. Dzieje się tak dzięki jej dominującej pozycji w hierarchii specjalistycznych usług dla firm w Polsce, a także przyciągania przez jej obszar metropolitalny największego kapitału produkcyjnego. W pozostałych wielkich miastach korzyści na tym polu są mniej więcej proporcjonalne do skali inwestycji produkcyjnych w ich obszarach metropolitalnych. 5 mieści się w tym także obsługa przez usytuowane w stolicy oddziały zagranicznych firm usługowych; przedstawicielstwa takie znajdują się jednak obecnie również w Poznaniu, Krakowie i innych największych miastach. 6 specyficznym rodzajem zleceń pozalokalnych jest korzystanie z usług innych jednostek własnej firmy usytuowanych przy zarządzie lub przy innych fabrykach, a także z niezależnych firm świadczących usługi dla wszstich zakładów inwestora zagranicznego w Polsce. Lokalizacja zarządów, w tym ich skupienie w Warszawie, wywiera więc wpływ na układ przestrzenny efektów mnożnikowych w zakresie usług dla firm.

15 15 Ośrodki badawcze zagranicznych firm produkcyjnych Specyficznymi funkcjami w obrębie korporacji ponadnarodowych, których lokalizacja na terenie Polski może mieć duże znaczenie, jest działalność badawczo-rozwojowa. Liczba większych jednostek tego rodzaju usytuowanych w Polsce nie jest jak dotąd duża. Tworzone one są czasem przy zakładach produkcyjnych, np. Lucent Technologies w Bydgoszczy, Philips w Pile, Central Soya (Eridania) koło Świecia, lub w wielkich miastach. W Warszawie uruchomiono między innymi placówki badawcze Alcatela i Daewoo. Drugim ośrodkiem stał się w tej dziedzinie Kraków, wybrany w latach na siedzibę centrów badawczo-rozwojowych przez ABB, Motorolę i Delphi, które nie prowadzą w tym mieście działalności produkcyjnej. Większość wymienionych jednostek ma charakter zintegrowanych lokalnych laboratoriów badawczorozwojowych, obejmujących swoim zasięgiem działania Europę Środkową i Wschodnią i zatrudniających od kilkudziesięciu do kilkuset inżynierów. Wnioski Rozważając konkurencyjność wielkich miast i obszarów metropolitalnych w Polsce warto przywołać poglądy niektórych autorów na temat współczesnej polskiej przestrzeni. Z. Rykiel (1997) rozpatrując tę przestrzeń w kategoriach rdzenia i peryferii zalicza do tej pierwszej aglomerację warszawską oraz przewiduje w niedługim czasie awans aglomeracji poznańskiej do rangi drugiego rdzenia kraju. Trójmiasto, Kraków i Wrocław uznaje za podrdzenie, dostrzegając możliwość uzyskania tej roli także przez Szczecin. G. Gorzelak i B. Jałowiecki (2000) przypisują największe możliwości rozwojowe z punktu widzenia regionalnej konkurencyjności obszarom metropolitalnym Warszawy, a także Krakowa, Poznania i Wrocławia, między innymi ze względu na rosnącą rolę międzynarodową tych miast. Regiony Trójmiasta i Szczecina klasyfikują jako obszary przejściowe. Szanse rozwoju Łodzi wiązane są przez większość autorów z przyszłym rozwojem Warszawy i osi Berlin Poznań Warszawa (zob. Domański R. 1998), twierdzi się nawet, że miasta te powinny być ujmowane łącznie jako Duopolis Poland (Kukliński 1999). GOP traktowany jest jako zagrożony stagnacją podupadły region przemysłowy, którego przyszłość zależy od szybkiej i głębokiej restrukturyzacji. W uogólnionym scenariuszu przestrzennego zagospodarowania kraju przedstawionym przez R. Domańskiego (1997) wszystkie największe miasta należą do stref atrakcyjności. W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową do najwyższej klasy A zaliczono 7 miast: Warszawę, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin i Wrocław,

16 16 w klasie B znalazła się Łódź, w klasie C Bydgoszcz i Białystok, natomiast Lublin w klasie D (Swianiewicz, Dziemianowicz 1998). Analizowane w niniejszym artykule zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce świadczą o wyjątkowej konkurencyjności stolicy kraju. Wyraża się to w atrakcyjności zarówno samego miasta, jak i szerszego obszaru metropolitalnego, dla inwestycji produkcyjnych, zwłaszcza typu greenfield, a trzeba pamiętać o jeszcze silniejszej koncentracji w stolicy kapitału zaangażowanego w działalność usługową. Ranga Warszawy jest jednak najbardziej widoczna w skali i ogólnokrajowym zasięgu zlokalizowanych tu funkcji kontrolnych firm zagranicznych oraz w przechwytywaniu znaczącej części usług dla zagranicznych producentów w Polsce. Wskazuje to na szczególne cechy Warszawy w dziedzinach, w których istnieje popyt ze strony zarządów i producentów zagranicznych, m.in. dostępu do informacji (administracja państwowa, zarządy innych firm), specjalistycznych usług, wysokokwalifikowanych kadr, komunikacji (połączenia lotnicze) oraz przestrzeni rezydencjalnej, kulturalnej i biurowej. Jeśli przyjąć, że przestrzenna koncentracja kapitału przemysłowego w obszarze metropolitalnym Warszawy wynika w części z dostępności informacji i efektu naśladownictwa w pierwszej fazie transformacji, to udział tego obszaru w zagranicznych inwestycjach produkcyjnych będzie w przyszłości malał, zgodnie z trendem jaki zaznaczył się już w drugiej połowie lat 1990-tych. Równocześnie ukształtowana specjalizacja stolicy w zakresie funkcji kontrolnych i usług dla firm może być odtwarzana, a nawet umacniana. Sprzyjać temu będzie kumulacyjny proces samopodtrzymującego się rozwoju owych funkcji i usług oparty na zewnętrznych korzyściach skali i różnorodności (economies of scale and scope), m.in. powstaniu odpowiedniego środowiska społeczno-kulturowego i obiegu informacji. W świetle inwestycji zagranicznego kapitału produkcyjnego potwierdzenie znajduje ranga Poznania jako ośrodka numer dwa na gospodarczej mapie Polski. Pod względem rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej wyraźnie dystansuje on kilka większych miast, należy też do nielicznych ośrodków, w których ma miejsce lokalizacja ponadregionalnych funkcji kontrolnych firm zagranicznych. Ponieważ brak jest dowodów na istotną przewagę Poznania nad innymi wielkimi miastami w zakresie usług dla producentów (poza usługami finansowymi) oraz kadr kwalifikowanych, można przyjąć, że istotny wpływ na pozycję tego miasta ma jego położenie, cechy kulturowe mieszkańców oraz związana z tym dynamika rozwoju endogenicznego i wizerunek miasta i regionu (Parysek 1998; Gruchman 1999; Kayser 1999). Ważnym elementem konkurencyjności Poznania jest siła jego zaplecza regionalnego. Dalsze pozycje przypisać można Krakowowi, a następnie Wrocławiowi. Skala inwestycji zagranicznych oraz obecność siedzib firm o zasięgu ponadregionalnym stawia Kraków na trzecim miejscu w kraju. Kraków wyróżnia się jako największe obok stolicy centrum działalności badaw-

17 17 czo-rozwojowej firm zagranicznych w Polsce. Wyraźnie słabszy od poznańskiego jest natomiast obszar metropolitalny Krakowa. Obszar metropolitalny Wrocławia, podobnie jak Poznania, odnosi korzyści z tytułu roli dużego ośrodka regionalnego zachodniej Polski położonego przy jednej z dwóch głównych tras komunikacyjnych łączących Polskę z krajami Unii Europejskiej. Tak jak Poznań i Kraków, Wrocław oferuje atrakcyjne środowisko kulturowe i oświatowe (Ciok, Jakubowicz, Łoboda 1998). Cztery wymienione ośrodki wyróżniają się na tle pozostałych wielkich miast Polski. Relatywnie niższa ranga Łodzi w stosunku do liczby mieszkańców wiąże się zapewne z cieniem Warszawy, historycznie ukształtowaną strukturą przemysłową, być może także negatywnym wizerunkiem społecznym. Uderzająca jest niska pozycja Gdańska i szerzej Trójmiasta. Może być to wynikiem słabości całego regionu północnej Polski, ograniczonej nadmorskim położeniem strefy ciążeń metropolitalnych, a także drugorzędnym obecnie znaczeniem południkowej osi komunikacyjnej w stosunku do osi równoleżnikowych. Zauważyć można, że ranga Szczecina jest jeszcze niższa, pod względem wartości zagranicznych inwestycji per capita ustępuje on Lublinowi i Białystokowi. Istotne znaczenie ma tu zapewne peryferyjność komunikacyjna Szczecina w obrębie kraju (Rykiel 1997). Obszar metropolitalny Katowic stanowi drugie co do wielkości skupienie zagranicznego kapitału produkcyjnego w Polsce i nie ustępuje wielkim miastom pod względem usług zapewnianych inwestorom. W zakresie ponadlokalnych funkcji kontrolnych plasuje się między Wrocławiem a Łodzią i Gdańskiem. Rola samych Katowic jest tu jednak ograniczona, poza przechwytywaniem części usług dla producentów. Specyficznym przypadkiem jest Bydgoszcz, gdzie mają miejsce inwestycje przemysłowe na skalę porównywalną z większymi miastami, nie towarzyszą im jednak funkcje kontrolne i usługowe. Na wschodzie kraju Lublin zajmuje nieco wyższą pozycję niż Białystok. Ogólnie rzecz biorąc ranga wielkich miast Polski jaka wyłania się z badań inwestycji zagranicznych pokrywa się w większości z przedstawionymi wcześniej poglądami innych autorów. Najpoważniejsza rozbieżność to brak potwierdzenia wysokiej konkurencyjności przypisywanej Gdańskowi i Szczecinowi ich ranga jest zawyżona zwłaszcza w rankingach Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Najważniejsze ośrodki usytuowane są wzdłuż dwóch głównych równoleżnikowych osi rozwoju ( stref atrakcyjności wg R. Domańskiego). Zwrócić trzeba uwagę, że inwestycje zagraniczne są z jednej strony wskaźnikiem konkurencyjności miast ukształtowanej przez warunki z przeszłości, z drugiej stanowią istotny czynnik wpływający na wzrost tej konkurencyjności i dynamikę rozwoju lokalnego. Kapitał zagraniczny

18 18 sprzyja bowiem podniesieniu efektywności, jakości kadr, innowacyjności oraz tworzeniu nowych powiązań gospodarczych, w tym dostępowi do nowych rynków zbytu. W perspektywie najbliższych kilkunastu lat dominująca pozycja Warszawy w kraju wydaje się być niezagrożona. Żadne inne polskie miasto nie zdobędzie zapewne konkurencyjnej pozycji ośrodka o randze krajowej. Awans Warszawy zależał będzie przede wszystkim od jej konkurencyjności w skali międzynarodowej, istotne znaczenie może mieć między innymi to w jakim stopniu lokalizowane będą w Warszawie funkcje kontrolne o zasięgu ponadkrajowym, obejmujące Europę Środkową i Wschodnią (Kukliński 1999). Wzmocnienie roli Poznania jako ośrodka ponadregionalnego jest procesem, który będzie dalej postępował, możliwe są natomiast zmiany w pozycji innych wielkich miast. Zgodzić się można z J. Kołodziejskim (1999), że konkurencyjność wielkich miast Polski uzależniona będzie od procesu metropolizacji (zob. też Kukliński i in. 2000). Polemizując natomiast z poglądem B. Jałowieckiego (1999), że metropolizacja pociąga za sobą zerwanie lub osłabienie więzi gospodarczych miasta z zapleczem, stawiać trzeba pytanie jaki będzie zasięg przestrzenny oddziaływania konkurencyjności Warszawy, Poznania, Krakowa czy Wrocławia na ich otoczenie regionalne czy obejmie ono tylko strefę podmiejską, czy też szersze obszary ciążeń metropolitalnych lub nawet całe regiony. Literatura Begg I., 1999, Cities and competitiveness, Urban Studies, vol. 36, s Chmielewski R., Trojanek M., 1999, Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast) (w:) Domański R. (red.) Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, część II, Biuletyn KPZK PAN, z. 187, s Ciok S., Jakubowicz E., Łoboda J., 1998, Konkurencyjność i przekształcenia strukturalne aglomeracji wrocławskiej w okresie transformacji (w:) Markowski T., Marszał T. (red.) Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN, z. 182, s Domański B., 2000a, Regionalne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych w przemyśle Polski, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (w druku). Domański B., 2000b, Types of investment and locational preferences of European, American and Asian manufacturing companies in Poland (w:) Parysek J. J., Stryjakiewicz T. (red.) Polish economy in transition: spatial perspectives, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe (w druku).

19 19 Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Domański R. (red.), 1998, The changing map of Europe: the trajectory Berlin Poznań Warsaw, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa. Domański R. (red.), 1999, The competitiveness of regions in the Polish and European perspective, Studia Regionalia, vol. 9. Duffy H., 1995, Competitive cities: succeeding in the global economy, Spon, London. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, Konkurencyjność regionów, Studia Regionalne i Lokalne, vol. 1, z. 1, Gruchman B., 1999, Konkurencyjność Poznania i współpraca z innymi miastami (w:) Domański R. (red.) Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, część II, Biuletyn KPZK PAN, z. 187, s Guzik R., Gwosdz K., 2000, Rozmieszczenie funkcji kontrolnych w przemyśle Polski, referat na konferencji Przemysł i budownictwo w przestrzeni lokalnej, Uniwersytet Łódzki, Zakład Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej. Haas H. D., Łoboda J. 1999, The competitiveness of regions as exemplified by attractiveness to German direct investment in Poland (w:) Domański R. (red.) The competitiveness of regions in the Polish and European perspective, Studia Regionalia, vol. 9, s Hayter R., 1997, The dynamics of industrial location, John Wiley & Sons, Chichester. Jałowiecki B., 1999, Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej (w:) Kołodziejski J., Paterka T. (red.) Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, Biuletyn KPZK PAN, z. 186, s Jensen-Butler C., Schachar A., Weesep J. van (red.), 1997, European cities in competition, Avebury, Aldershot. Kayser T., 1999, Konkurencyjność Poznania jako układu terytorialnego (w:) Domański R. (red.) Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, część II, Biuletyn KPZK PAN, z. 187, s Kołodziejski J., 1999, Proces metropolizacji polskiej przestrzeni. Aglomeracja Trójmiasta polska metropolia bałtycka in statu nascendi (w:) Kołodziejski J. (red.) Transformacja polskiej przestrzeni w perspektywie integracji europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, z. 189, s Kresl P., 1995, The determinants of urban competitiveness (w:) Kresl P., Gappert G. (red.) North American cities and the global economy: challenges and opportunities, Sage Publications, London, s

20 20 Kuciński K., 1998, Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa. Kukliński A., 1999, Metropolia Warszawy wobec wyzwań procesów globalizacji (w:) Kołodziejski J. (red.) Transformacja polskiej przestrzeni w perspektywie integracji europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, z. 189, s Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. (red.), 2000, Globalizacja polskich metropolii, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Lever W., 1993, Competition within the European urban system, Urban Studies, vol. 30, s Markowski T., Marszał T., 1998, Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej (w:) Marszał T., Opałło M. (red.) Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK PAN, z. 180, s Parysek J. J., 1998, Przekształcenia przestrzenno-strukturalne Poznania w okresie transformacji społeczno-ustrojowej (w:) Markowski T., Marszał T. (red.) Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN, z. 182, s Pred A., 1974, Major job providing organizations and system of cities, Association of American Geographers, Commision on Colledge Geography, Resource Paper, 27. Rykiel Z., 1997, Relacje centrum-peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej (w:) Kukliński A. (red.) Problematyka przestrzeni europejskiej, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 1998, Atrakcyjność inwestycyjna miast, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Bolesław Domański Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001 Spis

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obs7...ary metropolitalne w Polsce

Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obs7...ary metropolitalne w Polsce PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU PTG NR4 WARSZAWA KRAKÓW-RzESZÓW 2002 BOLESŁAW DOMAŃSKI Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obs7...ary metropolitalne w Polsce Szybki rozwój gospodarczy Polski w latach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl slawomir.sitek@us.edu.pl 1 25 lat przemian: od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do Metropolii Silesia 1993 Ubytek migracyjny po raz pierwszy od 200 lat 1996 Powstaje Katowicka

Bardziej szczegółowo

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński 2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 7-13 W publikacji

Bardziej szczegółowo

Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON

Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski Maciej Smętkowski Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON 2007-2013 Warszawa, Konferencja Terytorialny

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki rozwoju miast i regionów

Dylematy polityki rozwoju miast i regionów Bolesław Domański Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński boleslaw.domanski@uj.edu.pl Konferencja pt. Od miasta do metropolii drogi rozwoju gospodarczego Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność największych polskich miast. Michał Jabłoński

Konkurencyjność największych polskich miast. Michał Jabłoński Konkurencyjność największych polskich miast Michał Jabłoński 1 Definicja Konkurencyjność zdolność do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd wzrostu regionalnego dobrobytu Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha lokalizacja: centrum Aglomeracji Śląskiej na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich Atrakcyjny teren inwestycyjny zlokalizowany w idealnym komunikacyjnie

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce Paweł Churski Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce Poznań próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

5 poziom PRK a potrzeby gospodarki i społeczeństwa wiedzy

5 poziom PRK a potrzeby gospodarki i społeczeństwa wiedzy 5 poziom PRK a potrzeby gospodarki i społeczeństwa wiedzy Seminarium Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe Prof. Ewa Chmielecka (na podstawie prezentacji I. Kotowskiej i

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta SGH w Warszawie

Jacek Szlachta SGH w Warszawie Kraków w sieci metropolii europejskich Jacek Szlachta SGH w Warszawie Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 - warsztaty 28.06.2016 r. Układ prezentacji 1. Ramy rozwojowe dużych miast Europy Typologia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI. Warszawa 1998

Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI. Warszawa 1998 A- Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI Warszawa 1998 SPIS TREŚCI Przedmowa 12 Od autora 13 Rozdział I. Czy i jak można zdynamizować rozwój Europy 18 1. Główne przejawy słabości

Bardziej szczegółowo

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach 2 2 Dolny Śląsk - historia sukcesu Czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województw 1 miejsce Aktywność wobec inwestorów 1 miejsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja online)

ISBN (wersja online) Magdalena Jasiniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Zakład Finansów Korporacji, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Włodzimierz Karaszewski SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych

Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych KONFERENCJA Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa 25-26 VI 2013 Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys Politechnika Gdańska Wydział

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki rozwoju polskich regionów

Dylematy polityki rozwoju polskich regionów Bolesław Domański Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński boleslaw.domanski@uj.edu.pl V Konferencja Krakowska Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku Agnieszka Sobala-Gwosdz Zakład Rozwoju Regionalnego Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ k.gwosdz@geo.uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim

Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Barbara Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim Znaczenie poziomu i dynamiki wydajności pracy odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu wzrostu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dr Maciej Smętkowski. Nowe relacje między metropolią i regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni

Dr Maciej Smętkowski. Nowe relacje między metropolią i regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni Dr Maciej Smętkowski Nowe relacje między metropolią i regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni Warszawa, Konferencja Czy metropolia jest jeszcze miastem?, EUROREG, 28-29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM Jerzy Bański Konrad Czapiewski 1 PLAN PREZENTACJI/WARSZTATÓW 1. ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Mielec Pod redakcją Bolesława Domańskiego i Krzysztofa Gwosdza

Mielec Pod redakcją Bolesława Domańskiego i Krzysztofa Gwosdza Dziesięć lat doświadczeń pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995-2005 Pod redakcją Bolesława Domańskiego i Krzysztofa Gwosdza m Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

OCENA POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH I KAPITAŁOWYCH MIĘDZY MIASTAMI

OCENA POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH I KAPITAŁOWYCH MIĘDZY MIASTAMI OCENA POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH I KAPITAŁOWYCH MIĘDZY MIASTAMI Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN I. ZAŁOŻENIA (1) 1) Analiza potencjału gospodarczego i lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Potencjał metropolitalny Krakowa

Potencjał metropolitalny Krakowa Potencjał metropolitalny Krakowa Grzegorz Gorzelak EUROREG Uniwersytet Warszawski Polska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w. Druga konferencja krakowska, 18-19 czerwca 2009 Dynamika PKB w regionach metropolitalnych

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowicokreślenie obszaru funkcjonalnego

Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowicokreślenie obszaru funkcjonalnego Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowicokreślenie obszaru funkcjonalnego poprzez jego identyfikację i delimitację Podstawy identyfikacji

Bardziej szczegółowo

! Specjalny mechanizm zarządzania publicznego dla obszaru więcej niż jednej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego nastawiony na wspólne

! Specjalny mechanizm zarządzania publicznego dla obszaru więcej niż jednej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego nastawiony na wspólne ! Specjalny mechanizm zarządzania publicznego dla obszaru więcej niż jednej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego nastawiony na wspólne programowanie rozwoju oraz wykonywanie zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA Projekt Studium 2016 Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupsk statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupsk statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Druk Nr 42/2 Uchwała Nr... z dnia......2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupsk statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne Cel analizy Zakres czasowy i przestrzenny badań Algorytm postępowania Metody analizy Wyniki Znaczenie badań

Podstawy teoretyczne Cel analizy Zakres czasowy i przestrzenny badań Algorytm postępowania Metody analizy Wyniki Znaczenie badań Podstawy teoretyczne Cel analizy Zakres czasowy i przestrzenny badań Algorytm postępowania Metody analizy Wyniki Znaczenie badań Metropolia duże miasto charakteryzujące się znacznym potencjałem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Ranking najwolniejszych miast w Polsce

RAPORT: Ranking najwolniejszych miast w Polsce RAPORT: Ranking najwolniejszych miast w Polsce Przygotowania do Euro 2012 oraz liczne remonty drogowe sparaliżowały ruch samochodowy w polskich miastach. Niektóre z nich spadły w rankingu najwolniejszych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski

Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski Polska wpadła w 5 pułapek rozwojowych PKB per capita Polski to tylko 45% PKB per capita USA Połowa

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i możliwości korekty podziału terytorialnego państwa na szczeblu województw w świetle rozmieszczenia głównych ośrodków miejskich

Przesłanki i możliwości korekty podziału terytorialnego państwa na szczeblu województw w świetle rozmieszczenia głównych ośrodków miejskich Przesłanki i możliwości korekty podziału terytorialnego państwa na szczeblu województw w świetle rozmieszczenia głównych ośrodków miejskich Łukasz Zaborowski Instytut Sobieskiego Zakład Geografii Miast

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000 Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej Maria Soja, Andrzej Zborowski (red.) Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2011, s. 41 53 PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

WYZWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYZWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW J. KAMIŃSKI Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. zmiany

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. KAPICY 8

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. KAPICY 8 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. KAPICY 8 DOŁĄCZ DO NASZYCH NAJEMCÓW! e-mail: biuro@dlinvest.pl tel.: +48 32 253 00 95 LOKALIZACJA Galeria Siemianowice Śląskie jest zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

przygotował Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

przygotował Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przygotował Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa na tle obszaruu metropolitalnego i Mazowsza - wyzwania dla miejskiiej polityki społecznej 12 marca 2014

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

5 filarów rozwoju gospodarczego Polski

5 filarów rozwoju gospodarczego Polski 5 filarów rozwoju gospodarczego Polski Silna polska gospodarka 1 2 3 4 5 Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm Kapitał dla rozwoju Ekspansja zagraniczna Rozwój społeczny i regionalny Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna:

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna: Oferta inwestycyjna: Gliwice Poezji GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości

Bardziej szczegółowo