M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J D E PART A ME NT PRASOWO - INFO R MACYJNY Al. Niepodległości 218, Warszawa, tel , faks Inwestycje NATO w Polsce w ramach NSIP NSIP NATO Security Investment Programme to Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa stworzony w celu wspólnego finansowania projektów umożliwiających osiąganie przez Sojuszu Północnoatlantycki określonych zdolności obronnych. Obejmuje on realizację przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową i remontami infrastruktury wojskowej oraz pozyskaniem zasobów materialnych niezbędnych do osiągnięcia tych zdolności. Program powstał w 1951 r. jako Program Infrastruktury NATO. Nazwa i formuła Programu została zmieniona w 1994 r. na NSIP. W Programie NSIP inwestycje rzeczowe są finansowane ze składek państw członkowskich NATO. Cele i potrzeby określają Dowództwa Strategiczne NATO. Akceptacja zadań Programu NSIP należy do Rady Północnoatlantyckiej. Wydatkowanie zgromadzonych środków leży w gestii Komitetu Inwestycyjny NATO. Uczestniczenie w Programie NSIP stanowi istotny element budowania potencjału obronnego kraju i polega na wykonywaniu zadań programu na terenie kraju, zapewnieniu możliwości udziału polskich firm w przetargach na terenie kraju i innych państw członkowskich. Zasadnicze zadania Programu NSIP na terenie Polski wykonuje Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie organem wykonawczym MON inwestorem NSIP w Polsce jest Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP). Obiekty wybudowane w ramach Programu NSIP tworzą zasób infrastruktury wspólnej NATO będącej własnością Państwa Gospodarza. Stanowią ją instalacje wojskowe przewidziane do wspomagania wojsk oraz potrzebne do realizacji planów operacyjnych, umożliwiając wyższym dowództwom NATO skuteczne i efektywne osiąganie zamierzonych celów obronnych. Łącznie, program NSIP w Polsce obejmuje 8 pakietów inwestycyjnych oraz zakłada realizację 129 zadań. Na dzień r. zakończono realizację i przekazano do użytkowania 97 zadań, co stanowi 75 %. 1

2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI NSIP W POLSCE Wdrażanie zadań NSIP przeprowadza się w ramach następujących pakietów CP: 1. Infrastruktura dla Sił Wzmocnienia NATO w nowoprzyjętych państwach w pakiecie realizowane są inwestycje dotyczące modernizacji 7 lotnisk a także rozbudowa 5 baz paliwowych oraz 2 baz morskich; 2. Integracja systemu dowodzenia obrony powietrznej Polski, Czech i Węgier z systemem NATINADS z wyodrębnieniem części elektronicznej i części budowlanej. W pakiecie ujęto zadania dotyczące modernizacji 3 obiektów stanowisk obrony powietrznej oraz instalacje nadawczo-odbiorcze; 3. Zapewnienie systemu wstępnej łączności i informacyjnego wsparcia krajów wstępujących w pakiecie zawarto zadania umożliwiające uzyskanie możliwości prowadzenia łączności i przesyłania danych zgodnie ze standardami Sojuszu krajów nowoprzyjętych do Sojuszu z Dowództwami i agendami NATO; 4. Stanowiska radarowe dalekiego zasięgu typu BACKBON) z wyodrębnieniem części elektronicznej i części budowlanej. Pakiet obejmuje budowę i wyposażenie 6 posterunków radarowych a także integrację radarów oraz wykonanie systemu łączności pomiędzy tymi posterunkami a stanowiskami dowodzenia obroną powietrzną; 5. Budowa możliwości operacyjnych systemu dowodzenia obrony i kontroli przestrzeni powietrznej z wyodrębnieniem części elektronicznej i części budowlanej. W pakiecie ujęto budowę obiektu nowego systemu dowodzenia obroną powietrzną NATO (ACCS) stanowisko typu ARS w Krakowie; 6. Centrum Szkolenia Sił Połączonych JFTC pakiet obejmujący budowę obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej dla Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy; 7. Morski system łączności i kierowania składa się z łączności z okrętami na morzu oraz z okrętami w bazach morskich. W pakiecie ujęto zadania dotyczące budowy instalacji łącznościowych w bazach morskich; 8. Modernizacja budynku nr 4 na siedzibę dowództwa 3 batalionu łączności NATO w Bydgoszczy. 2

3 Stopień realizacji zadań programu NSIP zrealizowane w realizacji w przygotowaniu Ponadto w strukturach Sojuszu trwają prace nad przygotowaniem nowych pakietów inwestycyjnych CP zlokalizowanych w części na terenie Polski: CP 9A1301 Tankowanie w powietrzu CP 9A1385 Obronne i ofensywne środki powietrzne w celu zabezpieczenia rejonu odpowiedzialności CP 9A1304 Wielozadaniowe środki powietrzne w celu zabezpieczenia rejonu odpowiedzialności CP 9A0980 Zabezpieczenie zdolności paliwowych na obszarze północnym NATO FINANSOWANIE PROGRAMU NSIP a) wysokość składki Program NSIP jest finansowany w ramach funduszu tworzonego ze składek państw członkowskich Sojuszu. Procentowy udział państw członkowskich w funduszu jest ustalany przez Komitet Inwestycyjny NATO dla każdego państwa wg wskaźników makroekonomicznych (PKB) i demograficznych. Obecnie obowiązujący udział procentowy Polski w Programie NSIP został określony na 2,4908 % wysokości funduszu NSIP. Budżet NSIP na 2013 r. wynosił 840 mln. Stosownie do powyższego, wielkość przypadającej na Polskę składki do Programu NSIP w 2013 r. wyniosła ok. 21 mln euro. (tj. ok. 84 mln zł rocznie w zależności od kursu Euro). b) narodowy udział w pakietach CP Każde zadanie inwestycyjne realizowane w ramach NSIP posiada określony przez Komitet Inwestycyjny NATO procentowy podział kosztów realizacji pomiędzy NATO a Krajem 3

4 Gospodarzem. W przypadku inwestycji realizowanych w Polsce, udział kosztów NATO zawiera się w przedziale %. Średni podział kosztów wynosi: NATO - 61% Polska - 39%. Udział w kosztach zadań inwestycyjnych NATO-Polska 61 % 39% Dotychczas poniesione nakłady na Program NSIP składka pozyskane środki NATO Efekt uczestniczenia w Programie NSIP uzyskanie przez Polskę bilansu dodatniego mln zł Do 2002 roku była przewaga wydatków krajowych nad otrzymanymi środkami NATO, od 2003 r. Polska otrzymuje znacznie więcej środków niż wpłaca do funduszu NSIP. 4

5 Dotychczas poniesione nakłady na Program NSIP składka środki budżetowe pozyskane środki NATO REALIZACJA PAKIETÓW PROGRAMU NSIP W POLSCE Wartość kosztorysowa wszystkich pakietów wynosi mln zł i obejmuje 128 projektów inwestycyjnych, z czego zakończono i przekazano użytkownikowi 90 zadań, 13 zadań znajduje się w przygotowaniu do realizacji a 25 jest w trakcie realizacji. Od 1999 r. do r. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zrealizował ogółem roboty o wartości mln zł, tj. 66,2 % i zakończył realizację 97 projektów. WYKONANIE W UJĘCIU POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW (STAN NA R.) CP 2A0022 infrastruktura dla Sił Wzmocnienia NATO Stan zaawansowania: Zakończono realizację i przekazano do użytku 77 projektów, co stanowi 82% ilości zadań pakietu o wartości mln zł, tj. 44,0 % wartości pakietu. Wynikiem dotychczasowych działań są następujące efekty: zmodernizowano infrastrukturę lotniskową na 6 lotniskach: Poznań-Krzesiny, Łask, Powidz, Malbork, Świdwin i Mirosławiec. W ramach robót wybudowano m.in.: hangary, budynki eskadrowe, płaszczyzny postojowe, drogi kołowania, systemy naprowadzające i sygnalizacji elektroświetlnej, systemy hamujące; 5

6 zmodernizowano infrastrukturę portową w Porcie Wojennym w Gdyni i Świnoujściu, wykonując m.in. modernizację nabrzeży, lądowiska śmigłowców, stację i poligon demagnetyzacyjny oraz modernizację systemów elektroenergetycznych portów; zakończono i przekazano do użytku lotniskowy skład paliwowy w Łasku. W fazie realizacji pozostaje: 1. Modernizacja lotniskowych składów MPS: Malbork zakończono budowę wszystkich obiektów budowlanych i instalacji składów MPS wraz z systemem ppoż. Trwają prace związane z procedurami rozruchów technologicznych i końcowych. Planowany termin zakończenia i przekazania do użytkowania w I kw r. Poznań Krzesiny Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Zakończono realizację I etapu, natomiast realizację II etapu robót, planuje się w 2014 r.: 2. Modernizacja baz paliwowych: Zrealizowano bazę w Cybowie Gardeja trwają procedury administracyjne związane z projektem stałej ochrony ppoż. oraz procedurami rozruchów technologicznych i końcowych (planowany termin zakończenia r.). Porażyn inwestycja rozpoczęta w IV kw r. Termin zakończenia realizacji zadania 2015 r. W fazie przygotowania inwestycji: modernizacja infrastruktury lotniskowej na lotnisku Mińsk Mazowiecki - realizacja zadania zgodnie z planem została przewidziana w dalszych latach; modernizacja lotniskowego składu paliw na lotnisku w Świdwinie - dokonano aktualizacji projektu budowlanego, planowany termin rozpoczęcia robót 2014 r., termin zakończenia zadania 2016 r.; modernizacja lotniskowego składu paliw na lotnisku w Powidzu konieczność uzyskania nowych decyzji administracyjnych i uzyskania dodatkowej autoryzacji z KI NATO; modernizacja lotniskowych składów paliw na lotniskach Mirosławcu i Mińsku Mazowieckim - realizacja zadań zgodnie z planem została przewidziana w dalszych latach. budowa rurociągu paliwowego na potrzeby Portu Wojennego w Gdyni. Dotychczas Zakład uzyskał prawo do władania gruntem na wszystkich 114 działkach, przez które biegnie zaprojektowana trasa rurociągu paliwowego 2NB Przeprowadzono procedurę przetargową i planuje się podpisać umowę z wykonawcą w lutym 2014 r. 6

7 modernizacja baz paliwowych w Puszczy Mariańskiej i Wędrzynie - realizacja zadań zgodnie z planem została przewidziana w dalszych latach. Pakiet CP 2A022 obejmuje największy zakres rzeczowy i jest pakietem o największej wartości kosztorysowej. Modernizacja infrastruktury lotniskowej na lotniskach Poznań Krzesiny i Łask pozwoliła obniżyć koszty przygotowania lotnisk bazowania samolotów wielozadaniowych F-16 Jastrząb o ok. 30 %. Budowa Baz Paliwowych odbywa się z wykorzystaniem najnowszych technologii konstrukcji z uwzględnieniem najwyższych standardów ochrony środowiska. CP 5A0035 integracja systemu dowodzenia obrony powietrznej RP z systemem NATINADS Pakiet CP 5A0035 Rada Północnoatlantycka zatwierdziła 16 czerwca 2000 r. Implementacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega łącznie 7 projektów o wartości kosztorysowej 172 mln zł. Wydatki na dzień r. wynoszą 89 mln zł, w tym: 52 mln zł środki NATO oraz 37 mln zł środki budżetowe. Stan zaawansowania: Zakończono realizację i przekazano do użytku 3 projekty, co stanowi 44,4% ilości zadań pakietu o wartości 60 mln zł, tj. 30,1 % wartości pakietu. Pakiet zawiera: w części elektronicznej: zapewnienie współpracy z narodowym systemem obrony powietrznej DUNAJ, radiowej łączności lotniczej oraz szkolenia symulacyjnego, w części budowlanej: modernizację 3 istniejących obiektów na potrzeby rozwinięcia stanowisk dowodzenia obrony powietrznej szczebla taktycznego (CRC polski odpowiednik Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania ODN). CP 5A0039 zapewnienie łączności z NATO Pakiet zatwierdzony przez Radę Północnoatlantycką 16 marca 1999 r. Obejmował on 1 projekt o wartości kosztorysowej 1,0 mln zł. Został w całości zrealizowany w 2000 r. Zadania pakietu umożliwiły budowę systemu łączności teleinformatycznej pomiędzy Polską a Kwaterą Główną NATO i Dowództwami Strategicznymi Sojuszu. Uzyskano zdolność do dwustronnej łączności w tym przesyłania danych systemem teleinformatycznym (w tym danych niejawnych) systemem według standardów NATO. 7

8 CP 5A0044 stanowiska radarowe dalekiego zasięgu typu BACKBONE Pakiet CP 5A0044 Rada Północnoatlantycka zatwierdziła 25 czerwca 1998 r. Implementacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega łącznie 12 projektów o wartości kosztorysowej 398 mln zł. Stan zaawansowania: Zakończono realizację i przekazano do użytku 6 projektów, co stanowi 50,0% ilości zadań pakietu o wartości 143 mln zł, tj. 31,9 % wartości pakietu. a) w części elektronicznej: zakup 3 radarów dalekiego zasięgu, dostosowania systemu swój obcy, integracja 3 polskich radarów z systemem wczesnego ostrzegania; b) w części budowlanej: budowa 6 stałych posterunków radiotechnicznych. Osiągnięto następujące efekty rzeczowe: - zakończono realizację i przekazano do eksploatacji 3 stanowiska radarowe wyposażone w radary NUR-12M (polskiej produkcji) Wiewiórczyn, Brzoskwinia, Roskosz (wymienione posterunki pełnią dyżury bojowe); - zakończono budowę i przekazano do użytkowania posterunki radarowe: Chruściel, Suwałki, Zamość (radary RAT-31DL włoskiej firmy Selex dawniej ALENIA-MARCONI); W fazie realizacji znajduje się: integracja NUR-12M z systemem DUNAJ, budowa systemu łączności naziemnej G-G, instalacja systemu rozpoznania MODE-5, instalacja urządzeń kryptograficznych, dostawa sprzętu i oprogramowania IETM (Interactive Electronic Technical Manual). CP 5A0109 budowa możliwości operacyjnych systemu dowodzenia obrony i kontroli przestrzeni powietrznej (ACCS) Pakiet został zatwierdzony przez Radę Północnoatlantycką 6 maja 2005 r. Zakłada on budowę w Polsce stanowiska dowodzenia obroną powietrzną systemu ACCS typu ARS. Wartość kosztorysowa pakietu wynosi 171 mln zł i obejmuje dwa projekty. Pakiet obejmuje: a) część budowlaną obejmującą budowę obiektu, b) część elektroniczną, polegająca na wyposażeniu obiektu w niezbędne urządzenia, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie. 8

9 Stan zaawansowania: Aktualnie zakończono prace budowlane na obiekcie ARS Kraków CP 9B0401 Centrum Szkolenia Sił Połączonych JFTC Komitet Planowania Obronnego NATO zatwierdził pakiet 16 grudnia 2004 r. Zakres rzeczowy pakietu obejmuje 7 projektów o wartości kosztorysowej 205 mln zł. Wydatki na dzień r. wynoszą 186 mln zł. Stan zaawansowania: Zakończono realizację i przekazano do użytku 8 projektów, co stanowi 89% ilości zadań pakietu o wartości 155 mln zł, tj. 67,8 % wartości pakietu. a) części budowlanej 5 projektów: modernizacja istniejących obiektów na potrzeby sztabu Centrum i zaplecza socjalnego oraz budowa nowych obiektów na potrzeby szkoleniowe i żywieniowo-sportowe, system ppoż. oraz system głosowego powiadamiania; b) części elektronicznej 3 projekty: budowa wewnętrznych sieci informatycznych wraz z montażem sprzętu komputerowego. Całość zadań pakietu jest finansowana ze środków NATO. Siedziba JFTC została zakończona pod względem budowlanym i elektronicznym zgodnie z pierwotnym projektem i przekazana do użytkowania w 2008 r CP 9B3012/5A0006 system łączności i kierowania okrętami na morzu Pakiet został zatwierdzony przez Komitet Planowania Obronnego NATO w dniu 16 grudnia 2005 r. Istotą pakietu jest zapewnienie łączności między okrętami i stanowiskami dowodzenia oraz łączności w Portach Wojennych na potrzeby sił morskich NATO. Pakiet obejmuje 2 projekty o łącznej wartości kosztorysowej 89 mln zł. Założenia pakietu opracowuje Agencja NCIA dla wszystkich państw, w których będzie on instalowany. Dodatkowo dla Polski Agencja pełni rolę inwestora zastępczego i będzie wdrażała rozwiązania technologiczne. CP 0A149R01 modernizacja budynku nr 4 na siedzibę dowództwa 3 batalionu łączności NATO w Bydgoszczy. Pakiet Inwestycyjny docelowo ma zawierać osiem projektów dotyczących utworzenia siedziby 3 NSB w Bydgoszczy. Zrealizowano w ramach prefinansowania jedno z ośmiu zadań (budynek sztabowy nr 4 dla potrzeb 3 NSB Bydgoszcz). Wartość zadania 12 mln zł. 9

10 KORZYŚCI Z REALIZACJI PROGRAMU NSIP dla GOSPODARKI RP Jedną z zasad Programu NSIP jest udzielanie zamówień na roboty, dostawy i usługi realizowane w ramach Programu NSIP wyłącznie firmom państw członkowskich NATO nominowanym przez właściwe instytucje krajów Sojuszu. ZIOTP zorganizował 21 przetargów międzynarodowych, w wyniku, których 20 zamówień udzielono polskim firmom, a 1 firmie zagranicznej. W rezultacie tej procedury podwykonawcami były polskie firmy w 79 przypadkach, firmy zagraniczne w 2 przypadkach. PODSUMOWANIE Począwszy od 2000 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stało się znaczącym obszarem inwestowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. W wyniku dotychczasowych działań wyspecjalizowanych komórek zaangażowanych w przygotowanie i realizację zadań Programu NSIP osiągnięto znaczący postęp w realizacji pakietów Programu, charakteryzujący się zasadniczymi wskaźnikami: - zakończono realizację 97 projektów, - w fazie realizacji znajduje się 16 projektów, - w przygotowaniu do realizacji 16 projektów - na realizację pakietów Programu NSIP pozyskano z budżetu NATO mln zł, Łączny wskaźnik realizacji implementowanych pakietów wynosi 61 %. Udział Polski w Programie NSIP obejmującym wszystkie państwa członkowskie NATO pozwolił osiągnąć następujące korzyści: - wzmocnienie narodowego potencjału obronnego, - dostosowanie kolektywnych zdolności obronnych Sojuszu adekwatnie do zagrożeń, - poprawa zdolności wymiany informacji w strukturach dowódczych z państwami NATO, - pozyskanie do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP najnowszych technologii obronnych, - unowocześnienie zasobu niezbędnej infrastruktury wojskowej, - możliwość uzyskania kontraktów przez polskie firmy w innych krajach członkowskich Sojuszu, - obniżenie kosztów inwestycji narodowych dostosowujących infrastrukturę wojskową do współczesnych standardów. Reasumując, uzyskano poprawę wiarygodności kraju na arenie międzynarodowej. Polska stała się pierwszym krajem wśród nowoprzyjętych członków NATO, w którym rozmieszczono i zbudowano element struktury jednego z dowództw NATO - JFTC w Bydgoszczy. Opr. DPI na podst. materiału ZIOTP 10

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo