Something for the eye, Something for the ear...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Something for the eye, Something for the ear..."

Transkrypt

1

2 Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator

3 Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej Szkoły Huanistyczno-Ekonoicznej Łodzi. Softare: FlexiSIGN Pro + Adobe Illustrator

4 Oficjalne logo prograu SpLin - Specjalizacja Linux, prograu naukoego realizoanego przy Wyższej Szkole Huanistyczno-Ekonoicznej Łodzi. Logo głóne raz z ersją onohroatyczną (częściej stosoaną przypadku np. t-shirtó) oraz ersją dla siostrzanej uczelni Portugalii (nigdy nie ykożystane). Softare: Corel DRAW

5 BlaBlaBla... :-).sznajder.org.pl Katedra Sieci i Systeó Operacyjnych przy Wyższej Szkole Huanistyczno-Ekonoicznej Łodzi zaprasza do uczestnicta kursach prograu Chcesz poznać Linux a?.splin.she.lodz.pl Zaufaj profesjonalisto! Specjalizacja Linux St orzony pr zez WSHE progra szkolenio y a za zadanie yszkolić pr z yszłych adinistratoró systeu Linux. Opar t y na czterech seestrach kurs kończ y się cer t yfik acją po - t ierdzającą jego ukończenie. Dośiadczeni yk ładoc y, profesjonalnie pr z ygotoane ateriały szkolenioe i cośta oże jeszcze - to garancja konk retnie pr zeproadzonego kursu i ogóle sae plusy... Tu znajdzie się jak iś tex t rek lao y zachęcając y do ucze - stnic t a zajęciach SpLin a. N ie sugerujcie się siedioa pier sz yi liniai tekstu! To T YLKO dzik i pr z yk ład... Jeśli ktoś a poysł na ten tekst - be y guest. Tekst poinien być k rótk i i z ięzły - nie za dużo racji - docz ytają sobie na stronie. Tex t a być ch ytli y! M a pr z yciągnąć studentó do SpLin a....splin. she. l o dz.p l Przykładoe projekty graficzne plakató reklaujących progra SPLIN. Softare: Adobe Illustrator + niekiedy Adobe Photoshop

6 .splin.she.lodz.pl.sznajder.org.pl Specjalizacja Linux.splin. she. l o dz.p l Tu znajdzie się jak iś tex t o yaganiach spr zeto ych, sposobie uruchaiania cedek a na różnych platforach systeo ych i tak ie ta rozne inne racje. N p. co zrobic jesli cedek nie chce rusz yc :-) Specjalizacja Linux Tu znajdzie się jak iś tex t o yaganiach spr zeto ych, sposobie uruchaiania cedek a na różnych platforach systeo ych i tak ie ta rozne inne racje. N p. co zrobic jesli cedek nie chce rusz yc :-) St orzony pr zez WSHE progra szkolenio y a za zadanie yszkolić pr z yszłych adinistratoró systeu Linux. Opar t y na czterech seestrach kurs kończ y się cer t yfik acją po - t ierdzającą jego ukończenie. Dośiadczeni yk ładoc y, profesjonalnie pr z ygotoane ateriały szkolenioe i cośta oże jeszcze - to garancja konk retnie pr zeproadzonego kursu i ogóle sae plusy... Tu znajdzie się jak iś tex t rek lao y zachęcając y do ucze - stnic t a zajęciach SpLin a. N ie sugerujcie się siedioa pier sz yi liniai tekstu! To T YLKO dzik i pr z yk ład... Jeśli ktoś a poysł na ten tekst - be y guest. Tekst poinien być k rótk i i z ięzły - nie za dużo racji - docz ytają sobie na stronie. Tex t a być ch ytli y! Ma pr z yciągnąć studentó do SpLin a....splin. she. l o dz.p l Glue Tab Front Inside Back First Folds Inside Back Front Glue Tab Second Fold Projekty ateriałó reklaoych i użytkoych dla prograu SPLIN. Koszulki, layout nadruku na CD, okładki i koperty trójdzielne na CD. Softare: Adobe Illusrator

7 .sznajder.org.pl KU LT UR A Zna 4-10 aja 2004 r. Trad c z u ycj¹ sta³o a harce n ie k o n siê ju iñ rz nione y oraz s k ic h a stusa przy grob rty pe³ie. u b ie Tak jak Chryg S o b o ³y c h, latach W tê h a rc ie lk ¹ S zc ze e siê p u Z H R rz e I sp ko syil œciele œ o tk a li iana Kolbe. Mak. anie to ta k e czas na ro z oy... Agnie szka Glapa Czu ABSU RDA LNY NUM ER spól nie z harcer zai fot. 5x W ie cz ze br or e an ia ³o Zesp ie ie js o³ or kt ór yu Prooc ga ni za cy ce ji Szc jn dr uh przeds zepu, e pracy tai³ g³ó ko en da na zespo³ ne za nt ³o eni u a... œp ie odie an ie pr zy Abs dzaj¹c sztuce urd od da yi dÿ iê ka ch nas by Pablo i e szys na obec ³yi gi ta ry or ny je tk Pi harcer az sp st postrz casso, cz ich jej pr ze y Salv egan ot ka ni zai jaac cy i ja ad Warty, 23.3 pe³nione 0 od ra na Evv iva L ar te! h.. Ich or e z ch sztuka ko artystyc Dali, by sferê êt ni e li zn by po ia³a dœiado ³a inna, i heretyharce po rk etry szystko oœci, b¹dÿ rusza³a arty i II DH za cz przeds oraz aæ by nych. Ic pooc¹ taêdro fig h reprez siê og³o dzie³a, ch ur geo- zycj¹ prze nicz oæ absurd ento ds pr ki z I ta zygn ydaalne, a³y, o iecion iaj¹c¹ Zupe PKDW co bê cz Ja œ ³n eg zd y ko so na nooc ie in o e b¹ œci trz œ ó oc ac dzi³a ontoal eteoryte Pa³a II ech st zeki i³y. op instalac zesn¹ po zej jest i in lu nies óp odcz aniu iê.r dz ze na poda publiczn poruszy³a intere je, aj¹ na part. Perfo sztuk¹ edia i kr ak. Taki ie, u któryc zeÿ- dz uciach t tn ¹, ni so ie³ach ór ikó h yt e ka Bard ania, zs celu zbud rance,, któr ale i prze e tylko, ale os cy i ich od tegoria ykê nie s¹ rzeczy pr bu- na zo cz zy ci zo te ze na bi ob êt zez ko n byli pr rozp nie ci ch ns ny sp ês bry zoba interesuj¹ a, która sp u jego zeci ch e oaniu sak to oscylu anie odbi za- uj o³eczno- artystyczn atryan cz cy pr óÿ ni j¹ e ie or inst y oral ze ¹ ni³a siê or finoœci. a brakie poiêdzy cy. nie odel s³ alnych. A ych, tylko nej en kicz na stêp, po czynno ytucji po z progra al y. a do rty ej ja ka y o a ne y kiejko Ta œc rz¹dozuj¹ce any be œciu przyjê œci fizjolo Odr liek ne, e siê, co siê holly oo i prost a k iêdzy j gi z adprzekr êbn¹ k ie in obóz to aran a czne. Z ni fekalia i ne jest ói o nie dzkiej: es 2000 ju bi le us nyi by konc es cj. Cora ó y tór aczanie kt ti¹ jest gr -2 ³o na zo entra ê przeds akie kó z bard i, a o³y ca po anic órej cy sje ni 001. Wzb ej y- przeci le ta an zi Za ud e tora za go. Fira jny za po iaj¹c¹ szcz szystk ie skanda ej od- sojej ek zoliæ. Pe nie o e a, na stó tylko do zi³a ona ko ch êc ie Le oc¹ kl sobie spozyc ien iedn, ale kó. naruszenie go zask do ególnoœc ieu i li, bycie oc ji róni tycz¹ce do ntroer au ic po h ar to ek i sz pra y³a au obie szuk tra r do rz¹t sp ys e z bo do zn i¹zane ru arty- kuje siê resji eoc dycyjny tki,, aby pó któ y ia³ od Pra aku kl Ÿnie po noyc an ji. Na z eksp ento dziej ocdo h si³ê po eto- ki ej, przeds j, for ych zie sz o. Sta³ taiæ ie sp ra l aæ, obro tuki nie szubiæ ci ka dej zorcó, trzeb ii, be ni siê fo eka szego: y od naj je jako dz reparoa na ¹ ideo ystay da r. ko sa z iê jd na ie a. kszego koñ, ¹ dzie ³o logiê, si pies, ³a, kt oy i rozg Ludzie do na sztucho Z ko opo ê doroko ór ej iedzie czyzny lei pena t, kura... jniejeoc uczty. D e dostarcz ³osu, odæo zi jo nanso artystyc ekspozyc dziesi¹ nalnie at e³a te bêd¹ ¹ i duja z ej. Gór znej pr ra zesz p³aszdezakt t, gdy pi kcyjne za tak sao a eksk êk la reen ³a do ficie ualizuje si no unier t kilkató na ysody cz d yraz ê. Sztuka salne nie su ³oie je buje k, kt biektyny st pojêcz ór zuie egoœ iê y do yci i ka ce a jej artoœc j ni fizjo potrzelogi i uni ersaln i, zroagata e. Ró yc ka ZHP, tra³ ólne AbS urd NR 4 (13) Wielk anoc ne cz uan ie ki sz czeg Z zespo³ naki szcz eg Fil dzieæ, u Maana ólne to nakrêc no, poró posta³ który, o a p³yta W on z siê dz say K y z pasj nych ci³ do soi artyc na poieon ie na h. Ze Chry ne i pr je. Ludzie inie nato ¹ i szyb grañ znan ch korzen stu spó³ i ki nielic sa. Poi Pasjê zed nii Œiêta iast du o na pr ch rytóych z ciêtyc i pierotznych t³u W o tego, zypu fil ry h. ob, o kt nie uczê ielkanoc du o szczaæ Wszystk tekstó do ty - ny jest ZAGRA razó os jest to jede siê ch tatnich Ci yp s³yszy. óry du o szczali na. Poru nz NY, kó. cz as o yc, za spra o to, o O P³ stusa sza do g³ a nie yp lat, któsto te oiadaj¹ pinie s¹ siê ói i chania yta jest h sp ó³ ¹ ziany, Je oie cy po go j cierp êbi posta dzie pr siê ne do fil o dz nie ci ich by, chocia bra i ac o ni a ni u jeszcze gatyni lone. gd e troszec ienie i bó æ Matki Ch iaarta odœ dane e, czêe o l. Na zglê nie y ak zkê rypos³u ie yæ przebo tylko torzy nie przeszka pocz¹tku Co pa - chrz de tego na zostaæ idzieli, po je. dzaæ po eœ, co - j¹ iêka W to jest ab ob sp su cy i ba araejsku. ói¹ po an jêzyk, ycie cijanina je siê zoba ojêtny yr ó³czesne rd? Wed st to duch czy³o. rdzo gielsk Fil krac ³u a go oe, do ni re os datku Dla go za granicy alistyczn jest strz¹ u, niedo enie e Jêzyka Po g S³oni - ko tatnie poniea y, pr lskie ukazan ze- go ka deu, dobrego s ale nie pr sa- jest po rzecznoœæ, nêtrznie icie sceny go to sp kto zeœ zb e ak z yci œia czarna ³¹czenie ko nonsens rzeczne a Jezu s¹ fabu iêcej ni kinie oc u. Poleca æ siê, ici z tropu,. Ab ko ³, ed czy p³ ze ni sa nies edia niedaj ii z tra surde z po ku Po akaæ. e iedz¹c zo, kt ¹cych koplik je czege absu drugie czy oan zyk ru zaba órej fina³ di¹, tz do. au rd. Fran, europe yœleni ych le ok jski cusk a. Pozo torst upiony ny, jest tra, io e sp sta ba je a Saue o-irlandzka osób na surd? je jednak liczny giczny i sz cz e la gr i tru pytani zys iê ks Becketta oteska e: sk¹d pai. ³ó Po pi jest ch zy lic dz te er zn czyli iesto n absze, yych cz po yl S³ ie en absu yt dzen iêks aoir rd po ia Irl cznego pi elnikó ie M andc sarz rzy³ polsku d polsk zy tórca ro ek, ty jêzyku zyk, po a. Z po uie ch chocz¹t lko po ku, j. Draat groteski yba najan ur franc gielski koo t i (o ty sp soich ut g i prozai literatury o, usku cz o³ k. Naj póÿniej ju naj y œia i sz eczne, po orach poru XX ies³y dc yb nn ys lit jest dr itniejszy zy Nagro iejszy nied tko to ³¹ yczne, fil sza tea dz da N cz Histo aat C obla) ie³e niejsz orzecznoœæ y ca³o ozoficzne ze ria œæ yc przer pary pr kaj¹c na Becketta ³aœnie na T h dzie³ i absurd. Godo zy M D an kaj¹ anie ch jació³, nie sta go (ko ro ka za o naja a. na kt yb lic ed cy. Ak przybyci a od ie órzy niecone iaj¹c¹ do i¹ rodzin zyæ o e cj re n¹ ielk a draat ybaic kó, czezach lacje rodz na g³o, dos³oiela i u i sk o ie ic zba prócz raku rozgrya kons anie tych e-dzieci odrósiê er i zie drze du ego ka którzy atyny z pozoru koiczne i, na na nie a ch który roie uieszcz ienia i ro szej io czyn cz³onk bardziej. z³ eni s¹ la ó kl czekan Utór to g³ó o ystego pra toroœli pr nego opor an d u, ni ie dz u uakt boha yp ro¹ gl¹dó i¹ reol óbuj¹ za naj³od(duo e³nione ro oe czek tepr uc ), o sta jê anie, zo a tak sobo adziæ or az i e A obyczajó N a œcie odiedz ¹) prób ai, zbiotrzec or, S i pope ³n in ¹ h y cze ba niezyk³e ai. Pier saobójdorzec takich, co or zu erenadê j sp oœ rdziej ni dójki by szy gocych zn¹ sy ykorzy (c zy li o ró et sk tu st szys d t³u u ypoa pa ³a... jeszposta azanych acji trzec uj¹c nietki yr ó ra, kt na œ naia h g³os olnict ór¹ ni a³ który ieræ de j¹ poœ ci¹ uj¹ iêciæ okaza³ o. Dru oboi¹zu o pr ze de rzyszy a oddaæ jedneg okracjê gi j¹ce siê kia siê ys od ni tie,, uiêziony rêce o z nich, e nego z i ³annik na iedzaj¹c eja jb y bo a ko posi³ek ch na nie spó³toaeœ Go dzisi ci¹ od pa ardziej oc ielkie dzie na. In aj ni ej). die osob ratuj¹cy zej traju H al pe tro. God e bêdzie, foracj¹, na cz uor M y od œie iêkszoœæ, ot pr ne yt ro rci g³ zyjdzi e przy tó su elnikach ka nie odoja bs ur tylko e po i d to kiedy? to nietylko uczuæ chej nitk idzach je zostaia lit ar zy sz i, lu ype³ erato, y je kie b przepe obdarci z go draana ³n Codz nia grotes sze yci dn ak ni e czeniu o lie sp ieni ni szelkich e ie i na osob kurty trage nnoœæ to ka i czar po brzegi ny sie y ju po szystdi ny hu po dz¹ dzieñ ¹, sztuk¹ ³¹czenie op fotela uszkoed or. z ierz uœiech jest jedn ch ca ii z ak e yæ, e ³i. Godot na tarzy koñczyæ ko i ñcu siê ci¹gle pojanas Mar Z ta W E aszak S T RO STR O y do OP OW IAD AN IE Abs urda lna yc iecz ka Bi Dooko eg³ d³ugi, szys ³a by³o ci ¹ski ko e tkich ry trupi szczel no i ilg tarze. pra siê z zapache in ionê otno. Ze ¹ ³o s³o ê aæ. Kor jakb rêk¹. By dk ni co na raz ba koñcu, ytarz yd i, gd y z ie ³a chropo lkich rd zi en zi ej ni a œiat³o po aa³ Zg blokó ata i zi ³ob ie gd zi chod noœæ. as³o! Zapa k³o. na, cegl - rz ienia e o ne noa Mrok strze œciani eÿby. ³a grob przez ñ, po by ³o anych, le i S³ ni oc o a³ ychaæ e, na ks sz zy a siê epty, prze ciegêstn zta³ yc zu æ pi e yczu o cieno by je z ie œci in a³ pr eczn li. Te raz z bl ³o iaro t p³askoszed j¹cej cz uszy, pr go duszê ra iska, ze ³ dale er b³ys³o ¹ ielkoœ zera aj¹c¹ stynktoku, st¹ z szed³ ni to zn e kroki i j na oœ ni zacz¹³ z nos. od œiat³o æ poie, ep ó pa e lep, do siê z od ³ ostro ny ko szczen niebezscho tykaj¹ dusiæ. lejneg da- siê Teraz,. nie dy ia. Ro ni je pr o c œcia skoñcz epe ni zden, ny ny gr kro- pira e oddala oszê yc ie od onoœæ, drugi, trz untu. æ. cz a id dó ec yjœcia taki bl zie. A pa to siê zg ki, proszê. Wsz ³ i dó³, i, nien, ad ub co ed³ na y? iæ dlacze ra Te go pa tej otar z dalej n jest t¹ pr nad go ju ni zee iaru ra eñ. us³ysza³, zedl a³ z Agata Ró yc ka NA I NY: STRO.zhr. SZCZEP U: kon N A I MDH in.l.pl.v V A agab S T RO undy GABUN NA III MDH.konin.l DY:.niety.p N kaln IETYKA l FO i. L RUM I S konin.l NI: Z.p.zhr.k onin.l CZEPU: l.pl/ foru ROZS TRZ KONK YGNIÊCIE Zyc iêzc¹ URSU konk ursu!!! na no je e lo yró st Jaku b Szn go B nien ajd ie n aszty Mon atoiast er; otr ika S oliñsk zyuje: a. Serdec znie g ratulu jey! Wybrana drodze konkursu noa szata graficzna (inieta, nagłóki i stopki stron oraz raka redakcyjna) gazetki harcerskiej - dodatku do Przeglądu Konińskiego. Softare: Corel DRAW

8 Własnej produkcji legityacja prasoa serisu internetoego flickr.co. Softare: Adobe Illustrator

9 Sznajder.sznajder.org.pl.sznajder.org.pl Sznajder.sznajder.org.pl Sznajder.sznajder.org.pl Różne ersje izytóek starszych i noszych izytóek. Softare: Adobe Illustrator

10 profesjonalne zabudoy arkoy sprzet radioodtarzacze glosniki zacniacze akcesoria BROKER SERWIS Mariusz Kaczarek.sznajder.org.pl profesjonalne zabudoy arkoy sprzet radioodtarzacze glosniki zacniacze akcesoria BEZ ETEK Konin, ul. Kolejoa 1c i Hurtoa 2 MASZ RABAT! 5% tel , Mariusz Kaczarek BROKER SERWIS Konin, ul. Kolejoa 1c i Hurtoa 2 tel , SONY BLAUPUNKT Reklay (przeznaczone zaróno do druku jak i do yklejenia jako outdoor) ykonane dla firy Broker Seris. Softare: Corel DRAW

11 Projekty ykonane dla klientó firy Roland International. Projekty łasne, oraz reverse engineering na projektach dostarczonych przez klientó. Proces obejoał oprócz saego projektoania rónież yiaroanie, rozbarienia i przygotoanie do produkcji. Projekty ykonane dla RI pozostają łasnością firy. Softare: FlexiSIGN Pro + Adobe Illustrator + Adobe Photoshop

12 Projekty ykonane dla klientó firy Roland International. Projekty łasne, oraz reverse engineering na projektach dostarczonych przez klientó. Proces obejoał oprócz saego projektoania rónież yiaroanie, rozbarienia i przygotoanie do produkcji. Projekty ykonane dla RI pozostają łasnością firy. Softare: FlexiSIGN Pro + Adobe Illustrator

13 Projekty ykonane dla klientó firy Roland International. Projekty łasne, oraz reverse engineering na projektach dostarczonych przez klientó. Proces obejoał oprócz saego projektoania rónież yiaroanie, rozbarienia i przygotoanie do produkcji. Projekty ykonane dla RI pozostają łasnością firy. Softare: FlexiSIGN Pro + Adobe Illustrator + Adobe Photoshop

14 JESTEŚMY OBOK OBOK OBOK Najiększa Europie fabryka plandek saochodoych produkująca kilkadziesiąt tysięcy plandek i kurtyn rocznie znajduje się Polsce, Koninie, tylko 3 k od autostrady A2. Jest to Roltrans Group Polska należąca do Roland International, chodzącej skład belgijskiego koncernu Sioen Industries. Przekonajcie się Państo o naszej otartości i dośiadczeniu! Działay na rynku transportoy od 40 lat. Produkujey plandeki i kurtyny saochodoe, części do ich ontażu i produkcji. Najyższa jakość, doskonała technologia, nooczesne roziązania, przystępne ceny - dzięki teu zdobyay szacunek klienta. Wyiana plandeki, kurtyny lub dachu przeciągu 20 godzin! MNIEJSZE REMONTY NATYCHMIAST! Od 1 Maja 2005 Roltrans Group Polska uruchaia na terenie zakładu Koninie seris, obejującu obsługę oraz napraę i ykonanie szystkich typó yrobó z PCV dla naczep i saochodó ciężaroych. Oferujey typoe i specjalne ykonania plandek, kurtyn, dachó atrakcyjnej cenie. Plandeka na naczepę 13,6. - już od 2350PLN Koplet kurtyn bocznych z dache - od 3750PLN Wybór projektó ykonanych na potrzeby reklaoe firy Roland International. Projekty ykonane dla RI pozostają łasnością firy. Softare: Adobe Illustrator + Adobe Photoshop

15 Montaże, skład/dtp... Przykładoe ontaże stylizoane na okładki czasopis. Softare: Adobe Illustrator + Adobe Photoshop

16 strona dostępna pod adrese Strona internetoa firy Roland International sześciu językach, zaprograoana na podstaie gotoego layoutu projektoanego centrali firy Holandii. Technika: DHTML (HTML+CSS+JavaScript) oraz PHP Softare: Adobe Dreaeaver + TacoEditor (MacOSX)

17 Strona internetoa prezenterki uzycznej Karen Torez. Technika: flash Softare: SWiSH strona dostępna pod adrese

18 strona dostępna pod adrese Strona internetoa Agencji Artystycznej MuzaLightSyste. Projekt otarty. Technika: flash Softare: SWiSH

19 Strona internetoa klubu rajdoego Street Racers Club. Technika: flash Softare: SWiSH strona dostępna pod adrese

20 Strona internetoa grupy tórczej SN.AFU Technika: HTML Softare: Pajączek strona dostępna pod adrese

21 Starsza ersja pryatnej strony internetoej. Technika: flash Softare: SWiSH strona dostępna pod adrese

22 Strona internetoa klubu uzycznego Bravo. Technika: flash Softare: SWiSH strona dostępna pod adrese

23 Strona internetoa klubu uzycznego Delta. Technika: htl + flash Softare: Pajączek + SWiSH strona dostępna pod adrese

24 Szanoni Państo,.sznajder.org.pl Serdecznie dziękuję za czas jaki pośięcili Państo na zapoznanie się z niniejszy. Jeśli choć trochę zachęciłe Państa do sojej osoby, zaprasza na stronę internetoą.sznajder.org.pl. Znajdą ta Państo zasze aktualne CV, niniejsze, galerię foto, oraz kilka innych stałych pozycji enu. Jeste rónież zasze dostępny pod adrese oraz pod nuere telefonu koórkoego (dostępny CV). Z poażanie Jakub Sznajder

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ kosztów ealizacji po Róż nica k sztów (końc owy fekt Mg CO 620798,31 166123 141070 25053 30,13 lata 24,8 zł/mg CO 2 20604 Imie i nazwisko mgr inż. arzena ew andowska Nr uprawnień udowlanych lbo r pisu

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania w rachunku macierzowym

Podstawowe działania w rachunku macierzowym Podstawowe działania w rachunku macierzowym Marcin Detka Katedra Informatyki Stosowanej Kielce, Wrzesień 2004 1 MACIERZE 1 1 Macierze Macierz prostokątną A o wymiarach m n (m wierszy w n kolumnach) definiujemy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo