Something for the eye, Something for the ear...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Something for the eye, Something for the ear..."

Transkrypt

1

2 Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator

3 Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej Szkoły Huanistyczno-Ekonoicznej Łodzi. Softare: FlexiSIGN Pro + Adobe Illustrator

4 Oficjalne logo prograu SpLin - Specjalizacja Linux, prograu naukoego realizoanego przy Wyższej Szkole Huanistyczno-Ekonoicznej Łodzi. Logo głóne raz z ersją onohroatyczną (częściej stosoaną przypadku np. t-shirtó) oraz ersją dla siostrzanej uczelni Portugalii (nigdy nie ykożystane). Softare: Corel DRAW

5 BlaBlaBla... :-).sznajder.org.pl Katedra Sieci i Systeó Operacyjnych przy Wyższej Szkole Huanistyczno-Ekonoicznej Łodzi zaprasza do uczestnicta kursach prograu Chcesz poznać Linux a?.splin.she.lodz.pl Zaufaj profesjonalisto! Specjalizacja Linux St orzony pr zez WSHE progra szkolenio y a za zadanie yszkolić pr z yszłych adinistratoró systeu Linux. Opar t y na czterech seestrach kurs kończ y się cer t yfik acją po - t ierdzającą jego ukończenie. Dośiadczeni yk ładoc y, profesjonalnie pr z ygotoane ateriały szkolenioe i cośta oże jeszcze - to garancja konk retnie pr zeproadzonego kursu i ogóle sae plusy... Tu znajdzie się jak iś tex t rek lao y zachęcając y do ucze - stnic t a zajęciach SpLin a. N ie sugerujcie się siedioa pier sz yi liniai tekstu! To T YLKO dzik i pr z yk ład... Jeśli ktoś a poysł na ten tekst - be y guest. Tekst poinien być k rótk i i z ięzły - nie za dużo racji - docz ytają sobie na stronie. Tex t a być ch ytli y! M a pr z yciągnąć studentó do SpLin a....splin. she. l o dz.p l Przykładoe projekty graficzne plakató reklaujących progra SPLIN. Softare: Adobe Illustrator + niekiedy Adobe Photoshop

6 .splin.she.lodz.pl.sznajder.org.pl Specjalizacja Linux.splin. she. l o dz.p l Tu znajdzie się jak iś tex t o yaganiach spr zeto ych, sposobie uruchaiania cedek a na różnych platforach systeo ych i tak ie ta rozne inne racje. N p. co zrobic jesli cedek nie chce rusz yc :-) Specjalizacja Linux Tu znajdzie się jak iś tex t o yaganiach spr zeto ych, sposobie uruchaiania cedek a na różnych platforach systeo ych i tak ie ta rozne inne racje. N p. co zrobic jesli cedek nie chce rusz yc :-) St orzony pr zez WSHE progra szkolenio y a za zadanie yszkolić pr z yszłych adinistratoró systeu Linux. Opar t y na czterech seestrach kurs kończ y się cer t yfik acją po - t ierdzającą jego ukończenie. Dośiadczeni yk ładoc y, profesjonalnie pr z ygotoane ateriały szkolenioe i cośta oże jeszcze - to garancja konk retnie pr zeproadzonego kursu i ogóle sae plusy... Tu znajdzie się jak iś tex t rek lao y zachęcając y do ucze - stnic t a zajęciach SpLin a. N ie sugerujcie się siedioa pier sz yi liniai tekstu! To T YLKO dzik i pr z yk ład... Jeśli ktoś a poysł na ten tekst - be y guest. Tekst poinien być k rótk i i z ięzły - nie za dużo racji - docz ytają sobie na stronie. Tex t a być ch ytli y! Ma pr z yciągnąć studentó do SpLin a....splin. she. l o dz.p l Glue Tab Front Inside Back First Folds Inside Back Front Glue Tab Second Fold Projekty ateriałó reklaoych i użytkoych dla prograu SPLIN. Koszulki, layout nadruku na CD, okładki i koperty trójdzielne na CD. Softare: Adobe Illusrator

7 .sznajder.org.pl KU LT UR A Zna 4-10 aja 2004 r. Trad c z u ycj¹ sta³o a harce n ie k o n siê ju iñ rz nione y oraz s k ic h a stusa przy grob rty pe³ie. u b ie Tak jak Chryg S o b o ³y c h, latach W tê h a rc ie lk ¹ S zc ze e siê p u Z H R rz e I sp ko syil œciele œ o tk a li iana Kolbe. Mak. anie to ta k e czas na ro z oy... Agnie szka Glapa Czu ABSU RDA LNY NUM ER spól nie z harcer zai fot. 5x W ie cz ze br or e an ia ³o Zesp ie ie js o³ or kt ór yu Prooc ga ni za cy ce ji Szc jn dr uh przeds zepu, e pracy tai³ g³ó ko en da na zespo³ ne za nt ³o eni u a... œp ie odie an ie pr zy Abs dzaj¹c sztuce urd od da yi dÿ iê ka ch nas by Pablo i e szys na obec ³yi gi ta ry or ny je tk Pi harcer az sp st postrz casso, cz ich jej pr ze y Salv egan ot ka ni zai jaac cy i ja ad Warty, 23.3 pe³nione 0 od ra na Evv iva L ar te! h.. Ich or e z ch sztuka ko artystyc Dali, by sferê êt ni e li zn by po ia³a dœiado ³a inna, i heretyharce po rk etry szystko oœci, b¹dÿ rusza³a arty i II DH za cz przeds oraz aæ by nych. Ic pooc¹ taêdro fig h reprez siê og³o dzie³a, ch ur geo- zycj¹ prze nicz oæ absurd ento ds pr ki z I ta zygn ydaalne, a³y, o iecion iaj¹c¹ Zupe PKDW co bê cz Ja œ ³n eg zd y ko so na nooc ie in o e b¹ œci trz œ ó oc ac dzi³a ontoal eteoryte Pa³a II ech st zeki i³y. op instalac zesn¹ po zej jest i in lu nies óp odcz aniu iê.r dz ze na poda publiczn poruszy³a intere je, aj¹ na part. Perfo sztuk¹ edia i kr ak. Taki ie, u któryc zeÿ- dz uciach t tn ¹, ni so ie³ach ór ikó h yt e ka Bard ania, zs celu zbud rance,, któr ale i prze e tylko, ale os cy i ich od tegoria ykê nie s¹ rzeczy pr bu- na zo cz zy ci zo te ze na bi ob êt zez ko n byli pr rozp nie ci ch ns ny sp ês bry zoba interesuj¹ a, która sp u jego zeci ch e oaniu sak to oscylu anie odbi za- uj o³eczno- artystyczn atryan cz cy pr óÿ ni j¹ e ie or inst y oral ze ¹ ni³a siê or finoœci. a brakie poiêdzy cy. nie odel s³ alnych. A ych, tylko nej en kicz na stêp, po czynno ytucji po z progra al y. a do rty ej ja ka y o a ne y kiejko Ta œc rz¹dozuj¹ce any be œciu przyjê œci fizjolo Odr liek ne, e siê, co siê holly oo i prost a k iêdzy j gi z adprzekr êbn¹ k ie in obóz to aran a czne. Z ni fekalia i ne jest ói o nie dzkiej: es 2000 ju bi le us nyi by konc es cj. Cora ó y tór aczanie kt ti¹ jest gr -2 ³o na zo entra ê przeds akie kó z bard i, a o³y ca po anic órej cy sje ni 001. Wzb ej y- przeci le ta an zi Za ud e tora za go. Fira jny za po iaj¹c¹ szcz szystk ie skanda ej od- sojej ek zoliæ. Pe nie o e a, na stó tylko do zi³a ona ko ch êc ie Le oc¹ kl sobie spozyc ien iedn, ale kó. naruszenie go zask do ególnoœc ieu i li, bycie oc ji róni tycz¹ce do ntroer au ic po h ar to ek i sz pra y³a au obie szuk tra r do rz¹t sp ys e z bo do zn i¹zane ru arty- kuje siê resji eoc dycyjny tki,, aby pó któ y ia³ od Pra aku kl Ÿnie po noyc an ji. Na z eksp ento dziej ocdo h si³ê po eto- ki ej, przeds j, for ych zie sz o. Sta³ taiæ ie sp ra l aæ, obro tuki nie szubiæ ci ka dej zorcó, trzeb ii, be ni siê fo eka szego: y od naj je jako dz reparoa na ¹ ideo ystay da r. ko sa z iê jd na ie a. kszego koñ, ¹ dzie ³o logiê, si pies, ³a, kt oy i rozg Ludzie do na sztucho Z ko opo ê doroko ór ej iedzie czyzny lei pena t, kura... jniejeoc uczty. D e dostarcz ³osu, odæo zi jo nanso artystyc ekspozyc dziesi¹ nalnie at e³a te bêd¹ ¹ i duja z ej. Gór znej pr ra zesz p³aszdezakt t, gdy pi kcyjne za tak sao a eksk êk la reen ³a do ficie ualizuje si no unier t kilkató na ysody cz d yraz ê. Sztuka salne nie su ³oie je buje k, kt biektyny st pojêcz ór zuie egoœ iê y do yci i ka ce a jej artoœc j ni fizjo potrzelogi i uni ersaln i, zroagata e. Ró yc ka ZHP, tra³ ólne AbS urd NR 4 (13) Wielk anoc ne cz uan ie ki sz czeg Z zespo³ naki szcz eg Fil dzieæ, u Maana ólne to nakrêc no, poró posta³ który, o a p³yta W on z siê dz say K y z pasj nych ci³ do soi artyc na poieon ie na h. Ze Chry ne i pr je. Ludzie inie nato ¹ i szyb grañ znan ch korzen stu spó³ i ki nielic sa. Poi Pasjê zed nii Œiêta iast du o na pr ch rytóych z ciêtyc i pierotznych t³u W o tego, zypu fil ry h. ob, o kt nie uczê ielkanoc du o szczaæ Wszystk tekstó do ty - ny jest ZAGRA razó os jest to jede siê ch tatnich Ci yp s³yszy. óry du o szczali na. Poru nz NY, kó. cz as o yc, za spra o to, o O P³ stusa sza do g³ a nie yp lat, któsto te oiadaj¹ pinie s¹ siê ói i chania yta jest h sp ó³ ¹ ziany, Je oie cy po go j cierp êbi posta dzie pr siê ne do fil o dz nie ci ich by, chocia bra i ac o ni a ni u jeszcze gatyni lone. gd e troszec ienie i bó æ Matki Ch iaarta odœ dane e, czêe o l. Na zglê nie y ak zkê rypos³u ie yæ przebo tylko torzy nie przeszka pocz¹tku Co pa - chrz de tego na zostaæ idzieli, po je. dzaæ po eœ, co - j¹ iêka W to jest ab ob sp su cy i ba araejsku. ói¹ po an jêzyk, ycie cijanina je siê zoba ojêtny yr ó³czesne rd? Wed st to duch czy³o. rdzo gielsk Fil krac ³u a go oe, do ni re os datku Dla go za granicy alistyczn jest strz¹ u, niedo enie e Jêzyka Po g S³oni - ko tatnie poniea y, pr lskie ukazan ze- go ka deu, dobrego s ale nie pr sa- jest po rzecznoœæ, nêtrznie icie sceny go to sp kto zeœ zb e ak z yci œia czarna ³¹czenie ko nonsens rzeczne a Jezu s¹ fabu iêcej ni kinie oc u. Poleca æ siê, ici z tropu,. Ab ko ³, ed czy p³ ze ni sa nies edia niedaj ii z tra surde z po ku Po akaæ. e iedz¹c zo, kt ¹cych koplik je czege absu drugie czy oan zyk ru zaba órej fina³ di¹, tz do. au rd. Fran, europe yœleni ych le ok jski cusk a. Pozo torst upiony ny, jest tra, io e sp sta ba je a Saue o-irlandzka osób na surd? je jednak liczny giczny i sz cz e la gr i tru pytani zys iê ks Becketta oteska e: sk¹d pai. ³ó Po pi jest ch zy lic dz te er zn czyli iesto n absze, yych cz po yl S³ ie en absu yt dzen iêks aoir rd po ia Irl cznego pi elnikó ie M andc sarz rzy³ polsku d polsk zy tórca ro ek, ty jêzyku zyk, po a. Z po uie ch chocz¹t lko po ku, j. Draat groteski yba najan ur franc gielski koo t i (o ty sp soich ut g i prozai literatury o, usku cz o³ k. Naj póÿniej ju naj y œia i sz eczne, po orach poru XX ies³y dc yb nn ys lit jest dr itniejszy zy Nagro iejszy nied tko to ³¹ yczne, fil sza tea dz da N cz Histo aat C obla) ie³e niejsz orzecznoœæ y ca³o ozoficzne ze ria œæ yc przer pary pr kaj¹c na Becketta ³aœnie na T h dzie³ i absurd. Godo zy M D an kaj¹ anie ch jació³, nie sta go (ko ro ka za o naja a. na kt yb lic ed cy. Ak przybyci a od ie órzy niecone iaj¹c¹ do i¹ rodzin zyæ o e cj re n¹ ielk a draat ybaic kó, czezach lacje rodz na g³o, dos³oiela i u i sk o ie ic zba prócz raku rozgrya kons anie tych e-dzieci odrósiê er i zie drze du ego ka którzy atyny z pozoru koiczne i, na na nie a ch który roie uieszcz ienia i ro szej io czyn cz³onk bardziej. z³ eni s¹ la ó kl czekan Utór to g³ó o ystego pra toroœli pr nego opor an d u, ni ie dz u uakt boha yp ro¹ gl¹dó i¹ reol óbuj¹ za naj³od(duo e³nione ro oe czek tepr uc ), o sta jê anie, zo a tak sobo adziæ or az i e A obyczajó N a œcie odiedz ¹) prób ai, zbiotrzec or, S i pope ³n in ¹ h y cze ba niezyk³e ai. Pier saobójdorzec takich, co or zu erenadê j sp oœ rdziej ni dójki by szy gocych zn¹ sy ykorzy (c zy li o ró et sk tu st szys d t³u u ypoa pa ³a... jeszposta azanych acji trzec uj¹c nietki yr ó ra, kt na œ naia h g³os olnict ór¹ ni a³ który ieræ de j¹ poœ ci¹ uj¹ iêciæ okaza³ o. Dru oboi¹zu o pr ze de rzyszy a oddaæ jedneg okracjê gi j¹ce siê kia siê ys od ni tie,, uiêziony rêce o z nich, e nego z i ³annik na iedzaj¹c eja jb y bo a ko posi³ek ch na nie spó³toaeœ Go dzisi ci¹ od pa ardziej oc ielkie dzie na. In aj ni ej). die osob ratuj¹cy zej traju H al pe tro. God e bêdzie, foracj¹, na cz uor M y od œie iêkszoœæ, ot pr ne yt ro rci g³ zyjdzi e przy tó su elnikach ka nie odoja bs ur tylko e po i d to kiedy? to nietylko uczuæ chej nitk idzach je zostaia lit ar zy sz i, lu ype³ erato, y je kie b przepe obdarci z go draana ³n Codz nia grotes sze yci dn ak ni e czeniu o lie sp ieni ni szelkich e ie i na osob kurty trage nnoœæ to ka i czar po brzegi ny sie y ju po szystdi ny hu po dz¹ dzieñ ¹, sztuk¹ ³¹czenie op fotela uszkoed or. z ierz uœiech jest jedn ch ca ii z ak e yæ, e ³i. Godot na tarzy koñczyæ ko i ñcu siê ci¹gle pojanas Mar Z ta W E aszak S T RO STR O y do OP OW IAD AN IE Abs urda lna yc iecz ka Bi Dooko eg³ d³ugi, szys ³a by³o ci ¹ski ko e tkich ry trupi szczel no i ilg tarze. pra siê z zapache in ionê otno. Ze ¹ ³o s³o ê aæ. Kor jakb rêk¹. By dk ni co na raz ba koñcu, ytarz yd i, gd y z ie ³a chropo lkich rd zi en zi ej ni a œiat³o po aa³ Zg blokó ata i zi ³ob ie gd zi chod noœæ. as³o! Zapa k³o. na, cegl - rz ienia e o ne noa Mrok strze œciani eÿby. ³a grob przez ñ, po by ³o anych, le i S³ ni oc o a³ ychaæ e, na ks sz zy a siê epty, prze ciegêstn zta³ yc zu æ pi e yczu o cieno by je z ie œci in a³ pr eczn li. Te raz z bl ³o iaro t p³askoszed j¹cej cz uszy, pr go duszê ra iska, ze ³ dale er b³ys³o ¹ ielkoœ zera aj¹c¹ stynktoku, st¹ z szed³ ni to zn e kroki i j na oœ ni zacz¹³ z nos. od œiat³o æ poie, ep ó pa e lep, do siê z od ³ ostro ny ko szczen niebezscho tykaj¹ dusiæ. lejneg da- siê Teraz,. nie dy ia. Ro ni je pr o c œcia skoñcz epe ni zden, ny ny gr kro- pira e oddala oszê yc ie od onoœæ, drugi, trz untu. æ. cz a id dó ec yjœcia taki bl zie. A pa to siê zg ki, proszê. Wsz ³ i dó³, i, nien, ad ub co ed³ na y? iæ dlacze ra Te go pa tej otar z dalej n jest t¹ pr nad go ju ni zee iaru ra eñ. us³ysza³, zedl a³ z Agata Ró yc ka NA I NY: STRO.zhr. SZCZEP U: kon N A I MDH in.l.pl.v V A agab S T RO undy GABUN NA III MDH.konin.l DY:.niety.p N kaln IETYKA l FO i. L RUM I S konin.l NI: Z.p.zhr.k onin.l CZEPU: l.pl/ foru ROZS TRZ KONK YGNIÊCIE Zyc iêzc¹ URSU konk ursu!!! na no je e lo yró st Jaku b Szn go B nien ajd ie n aszty Mon atoiast er; otr ika S oliñsk zyuje: a. Serdec znie g ratulu jey! Wybrana drodze konkursu noa szata graficzna (inieta, nagłóki i stopki stron oraz raka redakcyjna) gazetki harcerskiej - dodatku do Przeglądu Konińskiego. Softare: Corel DRAW

8 Własnej produkcji legityacja prasoa serisu internetoego flickr.co. Softare: Adobe Illustrator

9 Sznajder.sznajder.org.pl.sznajder.org.pl Sznajder.sznajder.org.pl Sznajder.sznajder.org.pl Różne ersje izytóek starszych i noszych izytóek. Softare: Adobe Illustrator

10 profesjonalne zabudoy arkoy sprzet radioodtarzacze glosniki zacniacze akcesoria BROKER SERWIS Mariusz Kaczarek.sznajder.org.pl profesjonalne zabudoy arkoy sprzet radioodtarzacze glosniki zacniacze akcesoria BEZ ETEK Konin, ul. Kolejoa 1c i Hurtoa 2 MASZ RABAT! 5% tel , Mariusz Kaczarek BROKER SERWIS Konin, ul. Kolejoa 1c i Hurtoa 2 tel , SONY BLAUPUNKT Reklay (przeznaczone zaróno do druku jak i do yklejenia jako outdoor) ykonane dla firy Broker Seris. Softare: Corel DRAW

11 Projekty ykonane dla klientó firy Roland International. Projekty łasne, oraz reverse engineering na projektach dostarczonych przez klientó. Proces obejoał oprócz saego projektoania rónież yiaroanie, rozbarienia i przygotoanie do produkcji. Projekty ykonane dla RI pozostają łasnością firy. Softare: FlexiSIGN Pro + Adobe Illustrator + Adobe Photoshop

12 Projekty ykonane dla klientó firy Roland International. Projekty łasne, oraz reverse engineering na projektach dostarczonych przez klientó. Proces obejoał oprócz saego projektoania rónież yiaroanie, rozbarienia i przygotoanie do produkcji. Projekty ykonane dla RI pozostają łasnością firy. Softare: FlexiSIGN Pro + Adobe Illustrator

13 Projekty ykonane dla klientó firy Roland International. Projekty łasne, oraz reverse engineering na projektach dostarczonych przez klientó. Proces obejoał oprócz saego projektoania rónież yiaroanie, rozbarienia i przygotoanie do produkcji. Projekty ykonane dla RI pozostają łasnością firy. Softare: FlexiSIGN Pro + Adobe Illustrator + Adobe Photoshop

14 JESTEŚMY OBOK OBOK OBOK Najiększa Europie fabryka plandek saochodoych produkująca kilkadziesiąt tysięcy plandek i kurtyn rocznie znajduje się Polsce, Koninie, tylko 3 k od autostrady A2. Jest to Roltrans Group Polska należąca do Roland International, chodzącej skład belgijskiego koncernu Sioen Industries. Przekonajcie się Państo o naszej otartości i dośiadczeniu! Działay na rynku transportoy od 40 lat. Produkujey plandeki i kurtyny saochodoe, części do ich ontażu i produkcji. Najyższa jakość, doskonała technologia, nooczesne roziązania, przystępne ceny - dzięki teu zdobyay szacunek klienta. Wyiana plandeki, kurtyny lub dachu przeciągu 20 godzin! MNIEJSZE REMONTY NATYCHMIAST! Od 1 Maja 2005 Roltrans Group Polska uruchaia na terenie zakładu Koninie seris, obejującu obsługę oraz napraę i ykonanie szystkich typó yrobó z PCV dla naczep i saochodó ciężaroych. Oferujey typoe i specjalne ykonania plandek, kurtyn, dachó atrakcyjnej cenie. Plandeka na naczepę 13,6. - już od 2350PLN Koplet kurtyn bocznych z dache - od 3750PLN Wybór projektó ykonanych na potrzeby reklaoe firy Roland International. Projekty ykonane dla RI pozostają łasnością firy. Softare: Adobe Illustrator + Adobe Photoshop

15 Montaże, skład/dtp... Przykładoe ontaże stylizoane na okładki czasopis. Softare: Adobe Illustrator + Adobe Photoshop

16 strona dostępna pod adrese Strona internetoa firy Roland International sześciu językach, zaprograoana na podstaie gotoego layoutu projektoanego centrali firy Holandii. Technika: DHTML (HTML+CSS+JavaScript) oraz PHP Softare: Adobe Dreaeaver + TacoEditor (MacOSX)

17 Strona internetoa prezenterki uzycznej Karen Torez. Technika: flash Softare: SWiSH strona dostępna pod adrese

18 strona dostępna pod adrese Strona internetoa Agencji Artystycznej MuzaLightSyste. Projekt otarty. Technika: flash Softare: SWiSH

19 Strona internetoa klubu rajdoego Street Racers Club. Technika: flash Softare: SWiSH strona dostępna pod adrese

20 Strona internetoa grupy tórczej SN.AFU Technika: HTML Softare: Pajączek strona dostępna pod adrese

21 Starsza ersja pryatnej strony internetoej. Technika: flash Softare: SWiSH strona dostępna pod adrese

22 Strona internetoa klubu uzycznego Bravo. Technika: flash Softare: SWiSH strona dostępna pod adrese

23 Strona internetoa klubu uzycznego Delta. Technika: htl + flash Softare: Pajączek + SWiSH strona dostępna pod adrese

24 Szanoni Państo,.sznajder.org.pl Serdecznie dziękuję za czas jaki pośięcili Państo na zapoznanie się z niniejszy. Jeśli choć trochę zachęciłe Państa do sojej osoby, zaprasza na stronę internetoą.sznajder.org.pl. Znajdą ta Państo zasze aktualne CV, niniejsze, galerię foto, oraz kilka innych stałych pozycji enu. Jeste rónież zasze dostępny pod adrese oraz pod nuere telefonu koórkoego (dostępny CV). Z poażanie Jakub Sznajder

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo