Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

3 Spis treści List Prezesa... 3 Ład korporacyjny... 5 I. Założenie Spółki... 5 II. Kapitał akcyjny... 5 III. Akcjonariat... 6 IV. Funkcjonowanie organów Spółki... 7 Polityka inwestycyjna Działalność spółki w roku Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r Perspektywy rozwoju Główne czynniki ryzyka... 20

4 Mariusz Grendowicz List Prezesa Szanowni Państwo, 3 Program Inwestycje Polskie został ogłoszony przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w drugim expose podczas wystąpienia w Sejmie 12 października 2012 roku. W celu realizacji Programu podjęta została decyzja o utworzeniu spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) na wzór działających w Unii Europejskiej i w skali globalnej funduszy infrastrukturalnych. Pierwsze miesiące roku 2013 upłynęły pod znakiem organizacji prawnej PIR. 29 maja 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PIR podjęło uchwałę o pierwszym podwyższeniu kapitału do kwoty 15,3 miliona złotych, co wraz z pierwszą wpłatą dokonaną przez BGK oraz rejestracją Spółki w dniu 18 czerwca 2013 roku umożliwiło rozpoczęcie działalności operacyjnej. Misją PIR jest udział, na zasadach rynkowych, w prorozwojowych projektach z obszaru infrastruktury samorządowej, przemysłowej, telekomunikacyjnej, związanej z wydobyciem węglowodorów, transportem oraz sektorem energetycznym. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem kompletowania zespołu, budowy zasobu projektów inwestycyjnych oraz tworzenia profesjonalnej organizacji opartej na najlepszych światowych wzorcach. W wyniku tej niezwykle intensywnej pracy udało nam się osiągnąć na koniec 2013 roku stan, w którym organizacja była nie tylko w pełni przygotowana do realizacji powierzonych jej zadań, ale miała również za sobą analizę ponad pięćdziesięciu projektów inwestycyjnych, z czego trzy zostały wstępnie zaakceptowane do realizacji. Tempo to możliwe było dzięki zaangażowaniu i entuzjazmowi wszystkich osób biorących udział w realizacji Programu Inwestycje Polskie, w tym również Ministerstwa Skarbu Państwa, które wykazało wsparcie i determinację w dążeniu do celu. Możemy być dumni, iż w tak krótkim okresie udało nam się stworzyć organizację, która pod względem jakości plasuje się w czołówce podobnych instytucji działających w Unii Europejskiej.

5 Możemy być dumni, iż w tak krótkim okresie udało nam się stworzyć organizację, która pod względem jakości plasuje się w czołówce podobnych instytucji działających w Unii Europejskiej Przed nami liczne wyzwania, związane z często pionierskim charakterem naszej działalności na rynku krajowym. Za bardzo istotny cel stawiamy sobie upowszechnienie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz wsparcie absorpcji środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w ramach tak zwanych projektów hybrydowych. Chcemy również doprowadzić do wyodrębnienia infrastruktury, jako trwałej klasy aktywów inwestycyjnych w Polsce. Z satysfakcją odnotowujemy mandat zaufania, którym obdarzyli PIR inwestorzy międzynarodowi. Ich zainteresowanie aktywami infrastrukturalnymi w Polsce istotnie wzrosło wraz z rozwojem naszej działalności. Osiąganie tych celów wymaga nie tylko ciężkiej pracy, ale również dbania o najwyższą jej jakość w każdym wymiarze. Chcemy wyznaczać standardy realizacji transakcji infrastrukturalnych i biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z roku 2013, wierzymy, iż jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia tego celu. Transakcje nad którymi pracujemy, takie jak inwestycja umożliwiająca zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 na Bałtyku projekt, którego sponsorem jest LOTOS Petrobaltic S.A., spółka należąca do Grupy LOTOS, inwestycja w elektrociepłownię kogeneracyjną, której sponsorem jest MPEC Olsztyn, czy też w sieć światłowodów w modelu FTTH wspólnie z giełdową spółką HAWE, są nie tylko rozwojowo istotne, ale również innowacyjne pod względem wykorzystanej struktury finansowania oraz technologii. Przy tym, co ma duże znaczenie, nasza działalność ma charakter w pełni rynkowy i nie powoduje negatywnych konsekwencji z punktu widzenia zadłużenia państwa, co było jednym z kluczowych założeń, uwzględnionych w drugim expose Premiera. Na koniec 2013 roku Spółka miała utworzone cztery komitety inwestycyjne dla inwestycji bezpośrednich oraz jeden komitet dla inwestycji pośrednich. 20 marca 2014 roku ogłosiliśmy podpisanie porozumienia w sprawie kolejnego projektu finansowania bloku energetycznego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie, którego sponsorem jest TAURON Polska Energia S.A. Udział PIR S.A. w tym projekcie wyniesie maksymalny, przewidziany polityką inwestycyjną poziom 750 milionów złotych. Rok 2014 będzie okresem budowy portfela inwestycyjnego PIR, związanej z inwestycjami już ogłoszonymi oraz pracy nad nowymi transakcjami, równie istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. 4 Mariusz Grendowicz Prezes Zarządu

6 Ład korporacyjny poracyjny I. Założenie Spółki Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. ( PIR S.A. lub Spółka ) została zawiązana 28 grudnia 2013 roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa - akt zawiązania. inwestycyjna zakładowego spółki z kwoty zł do kwoty zł poprzez emisję akcji serii B po cenie emisyjnej 1 zł za akcję. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Bank Gospodarstwa Krajowego czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ośc spółki w roku 2013 II. Kapitał akcyjny Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na: (i) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł każda, którymi są akcje Serii A o numerach od A 1 do A , (ii) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, którymi są akcje Serii B o numerach od B 1 do B Akcje serii A zostały objęte i opłacone przez Skarb Państwa przed zarejestrowaniem spółki. 29 maja 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które dokonało podwyższenia kapitału Ustalono następujące terminy wpłat na akcje: w wysokości zł przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty rejestracji spółki; w wysokości zł w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców; w wysokości zł w terminie 9 miesięcy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców; w wysokości zł w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców; w wysokości zł w terminie 15 miesięcy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców; w wysokości zł w dniu przypadającym po dniu objęcia jakichkolwiek akcji jakiejkolwiek emisji (innej niż emisja akcji dokonywana na podstawie uchwały z 29 maja 2013 roku) przez Skarb Państwa w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał zakładowy został opłacony do wysokości zł.

7 III. Akcjonariat 1. Akcjonariuszami Spółki są: (i) Skarb Państwa, który posiada akcje Serii A o numerach od A 1 do A opłacone w całości w wysokości ,00 zł (ii) Bank Gospodarstwa Krajowego, który posiada akcje Serii B o numerach od B 1 do B opłacone na dzień bilansowy do wysokości ,00 zł Tabela: Udział akcjonariuszy w kapitale podstawowym i w ogólnej liczbie głosów na WZ Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym Udział (%) Skarb Państwa ,0% 3,8% BGK ,0% 96,2% Razem ,0% 100,0% Stosownie do art. 411 par. 2 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Bank Gospodarstwa Krajowego do czasu pełnego pokrycia akcji nie wykonuje prawa głosu. 2. Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Wszystkie akcje imienne Serii A zostały objęte przez Skarb Państwa. 3. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie znajduje zastosowania do akcjonariusza uprawnionego z wszystkich Akcji Serii A. 6

8 IV. Funkcjonowanie organów Spółki a) Walne Zgromadzenie Kompetencje i przebieg Walnych Zgromadzeń PIR S.A. określają szczegółowo Statut Spółki (tekst z 28 grudnia 2012 roku, zmieniony 29 maja 2013 roku i 5 marca 2014 roku) i Stały Regulamin Walnych Zgromadzeń (tekst przyjęty uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 grudnia 2013 roku). Uchwały mogą być przyjęte mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, przez Radę Nadzorczą, jeżeli jego zwołanie Rada uzna za wskazane, bądź przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością 2 / 3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością 3 / 4 (trzech czwartych) oddanych głosów. Przyjęcie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga kwalifikowanej większości 3 / 4 (trzech czwartych) oddanych głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, (2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, (3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; (4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, (6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, (7) zmiana statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu, (8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, (9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, (10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia, (11) połączenie, podział lub likwidacja, (12) zawiązanie i połączenie ze spółką europejską; (13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, (14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, (15) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, (16) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na wniosek Rady Nadzorczej, w przypadku gdy znajdujące zastosowanie przepisy obowiązujące tak stanowią, (17) zatwierdzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, polityki inwestycyjnej Spółki. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. b) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza PIR S.A. działa na podstawie Statutu Spółki oraz Szczegółowych Zasad Funkcjonowania Rady Nadzorczej Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (tekst z 10 lipca 2013 roku, zmieniony 1 października 2013 roku i 13 grudnia 2013 roku). Sposób procedowania i zakres kompetencji Rady Nadzorczej (RN) Spółki został szczegółowo określony w Regulaminie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią indywidualną kadencję przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: (i) dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa, w tym jeden jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, (ii) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Finansów, (iii) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz (iv) od jednego do pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej. Do dnia rejestracji Spółki Rada Nadzorcza liczyła trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Skarbu Państwa, z wyłączeniem stosowania zasad opisanych powyżej. W oświadczeniu o powołaniu Minister Skarbu Państwa wskazał Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określał Minister Skarbu Państwa w drodze pisemnego 7

9 oświadczenia. Od dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydaturę członka niezależnego. Zgłoszenie takiego kandydata do Rady Nadzorczej musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Proponując kandydata na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów niezależności. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Akcjonariusz samodzielnie albo łącznie z innymi akcjonariuszami może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Na Walnym Zgromadzeniu w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących największą liczbę głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać szczegółową procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym w niniejszym ustępie Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego ustępu. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub Spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 28 grudnia 2012 roku Minister Skarbu Państwa powołał pierwszą Radę Nadzorczą Spółki i ustalił, że w jej skład wchodzą: 1) Monika Kacprzyk Wojdyga Przewodniczący, 2) Ludwik Kotecki Członek, 3) Michał Markowski Sekretarz. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 12 sierpnia 2013 roku powołało Pana Dariusza Kacprzyka na członka Rady Nadzorczej. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności: Dariusz Greszta, Paweł Gricuk, Przemysław Schmidt i Khai Tan zostali powołani przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dniem 20 września 2013 roku. 8

10 c) Zarząd Zarząd PIR S.A. działa na podstawie Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Spółki (przyjętego uchwałą Zarządu PIR S.A. Nr 5/ lutego 2014 roku) Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani na okres wspólnej kadencji, przy czym w każdym czasie w skład Zarządu powinien wchodzić Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy (co wynika z par. 20 ust. 1 Statutu Spółki). W przypadku kolegialnego Zarządu: (i) co najmniej jeden członek powinien legitymować się znajomością rynku finansowania projektów infrastrukturalnych, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem; (ii) co najmniej jeden członek Zarządu powinien legitymować się znajomością rynku finansowego, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do obowiązków Zarządu w szczególności należy: (i) inicjowanie projektów inwestycyjnych, w szczególności poprzez aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych, (ii) analiza projektów inwestycyjnych oraz przedstawienie rekomendacji do Rady Nadzorczej na temat potencjalnych inwestycji, (iii) opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz wieloletniej strategii inwestycyjnej Spółki. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. Obecnie skład Zarządu przedstawia się następująco: Mariusz Grendowicz Prezes Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 7 marca 2013 roku Michał Lubieniecki Wiceprezes Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 14 października 2013 roku d) Prokura Zarząd Spółki 17 października 2013 roku powołał na prokurentów: Magdalenę Stanilewicz oraz Michała Chyczewskiego, udzielając im prokury łącznej do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki. 9

11 Polityka inwestycyjna 2.Polityka inwestycyjna W roku 2013 PIR wypracował główne zasady działalności inwestycyjnej zawarte w polityce inwestycyjnej. Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej: 3.Działalnośc spółki w roku 2013 PIR przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski. PIR inwestuje jedynie w projekty na terenie Polski lub na terytorium polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej (EEZ) na Morzu Bałtyckim, które przyczyniają się do wzrostu polskiego PKB oraz tworzą nowe miejsca pracy lub zapewniają wzrost efektywności. PIR może również inwestować w projekty transgraniczne, których aktywa położone są głównie w Polsce, ale częściowo poza jej granicami. PIR inwestuje na zasadach rynkowych. PIR angażuje się w takie projekty, których oczekiwana stopa zwrotu jest adekwatna do ryzyka i oczekiwań rynku. Proces inwestycyjny w PIR jest zorganizowany podobnie jak w międzynarodowych funduszach infrastrukturalnych czy firmach private equity. PIR aktywizuje kapitał prywatny do inwestycji w polską infrastrukturę. Inwestycje PIR odbywają się przy współudziale kapitału prywatnego. PIR może stosować elastyczne narzędzia inwestycyjne kapitał, instrumenty mezzanine, a także inwestycje poprzez fundusze infrastrukturalne. Dzięki temu może angażować się w różnorodne projekty i wspierać rozwój polskiego rynku inwestycji infrastrukturalnych. PIR rozpowszechnia w Polsce dobre praktyki biznesowe. PIR kieruje się dobrymi praktykami biznesowymi, w tym Zasadami z Santiago, dobrymi praktykami spółek GPW oraz zasadami określanymi przez European Private Equity and Venture Capital Association. Realizując powyższe zasady PIR inwestuje w: Projekty infrastrukturalne (na bazie spółek specjalnego przeznaczenia) poprzez instrumenty kapitałowe i mezzanine. Fundusze infrastrukturalne, realizujące inwestycje w obszarze infrastruktury na terytorium Polski. Całkowita wielkość zaangażowania PIR w jeden projekt zawiera się w przedziale 50 do 750 mln zł. PIR realizuje inwestycje w następujących obszarach: Energetyka Węglowodory Transport Infrastruktura samorządowa Infrastruktura przemysłowa Infrastruktura telekomunikacyjna 10

12 Oprócz powyższych zasad polityka inwestycyjna definiuje w szczegółach proces inwestycyjny, który jest wieloetapowy i zapewnia obiektywną ocenę analizowanych projektów. W ocenie projektów inwestycyjnych uczestniczą Komitety Inwestycyjne, wyłaniane każdorazowo przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję dwukrotnie zatwierdzając projekt do analizy szczegółowej po fazie analizy wstępnej oraz zatwierdzając finalną rekomendację inwestycyjną przygotowywaną przez zespół inwestycyjny. Rada Nadzorcza udziela finalnej zgody na realizację projektu. Wnioski kierowane na każdym etapie procesu na Komitety Inwestycyjne są zaopatrzone w opinię Członka Zarządu ds. ryzyka (w sytuacji, gdy stanowisko to nie jest obsadzone, funkcję tę pełni Prezes Zarządu). Na etapie analizy szczegółowej PIR wspiera się profesjonalnymi doradcami prawnymi, finansowymi oraz branżowymi, dokonującymi szczegółowego badania due diligence. 11

13 Działalność spółki w roku 2013 ziałalnośc spółki w roku Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej, czyli od czerwca 2013 roku, Spółka prowadziła wielościeżkową, aktywną akwizycję projektów, nawiązując kontakt z bardzo szerokim spektrum podmiotów aktywnych w sektorach działania PIR, w tym z krajowymi i zagranicznymi sponsorami prywatnymi, samorządami dużych metropolii erspektywy i regionów (województw) oraz rozwoju firm kontrolowanych przez Skarb Państwa. Ścieżki dotarcia do sponsorów i pozyskiwania projektów obejmowały indywidualne spotkania ze sponsorami, w przeważającej mierze inicjowane przez Spółkę, z ich doradcami, bankami i innymi instytucjami finansowymi zaangażowanymi w projekty, jak również uczestnictwo w wielu branżowych konferencjach oraz komunikację medialną. W okresie sierpień grudzień 2013 Spółka przeanalizowała 51 potencjalnych projektów inwestycyjnych z wszystkich sektorów wyznaczonych przez Politykę Inwestycyjną, przede wszystkim w branży energetycznej, samorządowej, gazowo-naftowej i transportowej, dla czterech z nich już w 2013 roku utworzono komitety inwestycyjne, a trzy zostały wstępnie zaakceptowane do realizacji. Pierwszy Komitet Inwestycyjny, dla projektu finansowania Złoża B-8 na Morzu Bałtyckim (sponsor: LOTOS Petrobaltic S.A.) został utworzony 1 października 2013 roku (prace nad projektem rozpoczęły się w sierpniu 2013 roku). W projekcie tym PIR oprócz dawcy kluczowego dla projektu finansowania podporządkowanego, odgrywa bardzo istotną rolę w strukturyzacji finansowania, które jest pierwszym w Polsce przypadkiem finansowania projektowego dla morskiego projektu wydobywczego. Projekt obejmuje budowę morskiej platformy wydobywczej, przeprowadzenie prac podwodnych oraz prac towarzyszących w celu uruchomienia wydobycia ropy o wielkości do ok. 285 tysięcy ton rocznie oraz gazu. Wartość całego projektu przekracza 1,7 miliarda złotych. W grudniu 2013 zostały utworzone Komitety Inwestycyjne dla trzech kolejnych projektów, w tym dla projektu modernizacji elektrociepłowni w Olsztynie w strukturze partnerstwa publiczno-prywatnego (sponsor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie), pierwszego projektu PPP w Polsce w sektorze ciepłowniczym, którego wartość szacowana jest na 600 milionów złotych, oraz dla projektu budowy światłowodowej sieci dostępowej (sponsor: HAWE S.A.). Ważnym obszarem koncentracji wysiłków PIR były samorządy. Na spotkaniach z ich przedstawicielami prezentowana była nie tylko oferta PIR w zakresie inwestycji realizowanych w PPP, ale również na zasadzie koncesji, czy też współinwestowania ze spółkami samorządowymi. Efektem tych spotkań było zainicjowanie rozmów na temat licznych,

14 potencjalnych projektów jak również na temat projektów bieżących, realizowanych przez samorządy. Rozmowy te powinny, w niektórych przypadkach, zmaterializować się w formie projektów inwestycyjnych już w roku Również w grudniu 2013 PIR podpisał porozumienie z Grupą LOTOS S.A. oraz Grupą Azoty S.A., regulującą współpracę przy strukturyzacji i organizacji finansowania strategicznego projektu petrochemicznego o wartości ponad 10 miliardów złotych. Ostateczna decyzja o realizacji i kształcie projektu zależeć będzie od wyników zaplanowanego na 2014 studium wykonalności, przeprowadzanego przez sponsorów projektu. Oprócz działalności w obszarze inwestycji bezpośrednich PIR rozwijał działalność w obszarze inwestycji pośrednich, nawiązując liczne kontakty z międzynarodowymi podmiotami zarządzającymi funduszami infrastrukturalnymi w skali globalnej lub regionalnej i prezentując im swoją ofertę inwestycyjną. W ramach tej działalności PIR przedstawił wstępną deklarację zainteresowania inwestycją w fundusz China Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund, którego głównym sponsorem jest The Export Import Bank of China. Na koniec 2013 roku PIR prowadził zaawansowane rozmowy w sprawie inwestycji w trzy inne fundusze. Za główny cel działalności w ramach inwestycji pośrednich PIR postawił sobie aktywizację kapitału międzynarodowego w ramach inwestycji w projekty infrastrukturalne w Polsce. We wszystkich przypadkach PIR prowadzi rozmowy w sprawie utworzenia nowych funduszy z istotną alokacją na Polskę lub dedykowanych wyłącznie na rynek krajowy. Oferta tych funduszy jest komplementarna w stosunku do oferty PIR, co oznacza przede wszystkim, iż fundusze te funkcjonują w modelu inwestora dominującego, posiadającego znaczne kompetencje operacyjne w wybranych branżach. Powodzenie działań w obszarze inwestycji pośrednich jest uzależnione od sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, jak również od gotowości innych podmiotów na rynku krajowym do inwestowania w podobnym modelu. PIR w 2013 roku prowadził rozmowy z potencjalnymi partnerami krajowymi, mogącymi występować w roli współinwestorów w funduszach infrastrukturalnych. PIR nawiązał również regularne kontakty na poziomie zarządczym i operacyjnym z regulatorami oraz organami administracji rządowej, które są istotne dla działalności inwestycyjnej Spółki. Kontakty zostały nawiązane m.in. z Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W okresie październik grudzień 2013 roku Spółka wypracowała główne zasady wewnętrznej organizacji procesu inwestycyjnego oraz standardy prezentacji projektów dla 13

15 Rady Nadzorczej i Komitetów Inwestycyjnych, w oparciu o założenia Polityki Inwestycyjnej oraz o najlepsze praktyki międzynarodowe stosowane przez fundusze infrastrukturalne i międzynarodowe organizacje finansowe. Bardzo istotną częścią działalności Spółki w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania był również proces rekrutacyjny. W relatywnie krótkim czasie Spółce udało się zbudować bazowy skład zespołu inwestycyjnego, składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów: od analityków, poprzez menedżerów i dyrektorów inwestycyjnych, aż do Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji, który dołączył do Spółki w połowie października 2013 roku. Biorąc pod uwagę bardzo szczególne wymagania profesjonalne stawiane przez PIR, obejmujące doświadczenie w finansowaniu lub inwestycjach w sektorach infrastrukturalnych, stworzenie funkcjonującego zespołu inwestycyjnego w okresie dwóch kwartałów należy uznać za znaczące osiągnięcie. W 2013 roku rozpoczęto i znacznie zaawansowano proces budowy bazy zewnętrznych doradców (m.in. prawnych, technicznych, rynkowych i regulacyjnych), co jest niezwykle istotne ze względu na bardzo szeroki mandat sektorowy PIR oraz specjalistyczny i w wielu przypadkach precedensowy charakter transakcji, w które jest i będzie zaangażowana Spółka, takich jak złożone formy finansowania PPP. W pierwszych miesiącach działalności Spółka była też mocno zaangażowana w organizację technicznych i logistycznych aspektów swojego funkcjonowania, takich jak zapewnienie biura, infrastruktury IT, obsługi księgowo-kadrowej i odpowiednich serwisów informacyjnych. Podsumowując, od pierwszych dni swojej działalności w roku 2013 Spółka prowadziła intensywne prace w obszarach pozyskiwania, analizy i egzekucji projektów inwestycyjnych oraz budowania relacji z regulatorami i administracją publiczną. Równolegle trwał proces rekrutacji i organizacji pracy zespołu inwestycyjnego, organizacji logistycznych podstaw funkcjonowania Spółki oraz niezbędnej ze względu na charakter działalności komunikacji zewnętrznej. Biorąc pod uwagę te wszystkie obszary, tempo prac nad projektami i ich zaawansowanie na koniec 2013 roku można uznać za bardzo dobre, również w porównaniu z okresami początkowej działalności porównywalnych do PIR organizacji spoza Polski. 14

16 Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna Bilans (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) AKTYWA Aktywa trwałe ,74 Wartości niematerialne i prawne Inne wartości niematerialne i prawne , ,93 Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe ,81 urządzenia techniczne i maszyny ,51 inne środki trwałe , ,81 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 Aktywa obrotowe ,94 Należności krótkoterminowe Należności od pozostałych jednostek ,73 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,31 inne 1 847, ,73 Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe ,05 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,05 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,16 AKTYWA RAZEM ,68 PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy ,00 Należne wpłaty na kapitał zakładowy ( ,00) Strata netto ( , 69) ,31 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,37 Rezerwy na zobowiązania Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,51 - krótkoterminowa ,51 Pozostałe rezerwy ,84 - krótkoterminowe ,84 l ,35 Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek ,02 z tytułu dostaw i usług ,66 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,39 inne 1 070, ,02 PASYWA RAZEM ,68 15

17 Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna Rachunek zysków i strat (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna Rachunek przepływów piniężnych (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja ( ,50) Zużycie materiałów i energii (51 825,34) Usługi obce ( ,23) Podatki i opłaty (78 820,63) Wynagrodzenia ( ,48) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ( ,81) Pozostałe koszty rodzajowe ( ,36) ( ,35) Strata ze sprzedaży ( ,35) Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne (13,87) (13,87) Strata z działalności operacyjnej ( ,22) Przychody finansowe Odsetki ,22 - w tym od jednostek powiązanych , ,22 Koszty finansowe Inne (207,69) (207,69) Strata z działalności gospodarczej ( ,69) Strata brutto ( ,69) Podatek dochodowy ,00 Strata netto ( ,69) Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej Strata netto ( ,69) Korekty razem: Amortyzacja ,50 Zmiana stanu rezerw ,35 Zmiana stanu należności ( ,73) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ,02 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ( ,16) ,98 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ,71) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki ( ,24) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ( ,24) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ,24) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy ,00 Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,00 Przepływy pieniężne netto razem ,05 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych ,05 Środki pieniężne na początek okresu - Środki pieniężne na koniec okresu ,05 16

18 Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna Zestawienie zmian w kapitale własnym (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia ,00 - wydanie udziałów (emisja akcji) ,00 Kapitał zakładowy na koniec okresu ,00 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu zwiększenia ( ,00) - powstałe w wyniku braku wpłaty części kapitału ( ,00) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu ( ,00) Wynik netto strata netto ( ,69) Kapitał własny na koniec okresu ,31 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/pokrycia straty ,31 17

19 Perspektywy rozwoju tywy rozwoju 18 Na koniec 2013 roku Spółka miała utworzone cztery komitety inwestycyjne dla inwestycji bezpośrednich o łącznej wartości projektów ok. 2,8 miliarda złotych oraz jeden komitet dla inwestycji pośrednich. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad projektami inwestycyjnymi, Spółka przewiduje, że w 2014 roku zawrze umowy finansowania dla co najmniej 3 inwestycji bezpośrednich, które przejdą w fazę realizacji i monitoringu. Tempo działalności PIR jest typowe dla podobnych organizacji, funkcjonujących w modelu funduszy infrastrukturalnych w Unii Europejskiej, jak również w skali globalnej. Aby to było możliwe, Spółka będzie kontynuowała aktywne pozyskiwanie projektów, korzystając z wypracowanych ścieżek i coraz pełniejszej rynkowej świadomości dotyczącej działalności PIR. W zakresie kadrowym Spółka przewiduje stopniowe, niewielkie uzupełnienia składu Zespołu Inwestycyjnego, jak również systematyczne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Docelowo (w perspektywie 4-5 lat) PIR zamierza zbudować portfel 4-6 inwestycji pośrednich. czynniki ryzyka W swej działalności Spółka będzie dążyła do wypracowania modeli i standardów finansowania projektów infrastrukturalnych na rynku krajowym w formule spółek specjalnego przeznaczenia, w tym będzie dążyła do rozwinięcia rynku PPP poprzez wspieranie projektów realizowanych wspólnie z samorządami. Ważnym elementem działalności Spółki pozostanie aktywizacja kapitału prywatnego do projektów infrastrukturalnych, w tym kapitału międzynarodowego, jak również dążenie do wyodrębnienia infrastruktury, jako trwałej klasy aktywów inwestycyjnych w Polsce. W tym celu Spółka będzie kontynuowała działalność związaną z inwestowaniem w fundusze infrastrukturalne z istotną alokacją na Polskę lub wyłącznie skoncentrowane na rynku polskim. Należy podkreślić, iż działalność Spółki w powyżej opisanych obszarach ma charakter innowacyjny z punktu widzenia rynków finansowych w Polsce, co tym samym oznacza, iż efekty jej prac będą zauważalne przede wszystkim w dłuższym okresie wraz z utrwaleniem się promowanych przez Spółkę wzorców i praktyk oraz aktywizacją sponsorów projektów infrastrukturalnych (w tym w szczególności samorządów), jak również instytucji finansowych, zainteresowanych finansowaniem długoterminowym. Dążąc do osiągnięcia powyższych celów Spółka będzie ściśle współpracowała z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, wśród których należy wymienić przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W celu lepszej promocji roli PIR w inwestycjach infrastrukturalnych, w tym w formule PPP, Spółka będzie realizowała działania szkoleniowe podejmowane w ramach

20 Akademii PIR, dedykowane do partnerów samorządowych. W celu wspomagania absorbcji funduszy unijnych, Spółka będzie dążyła do uczestniczenia w projektach PPP z wykorzystaniem tzw. finansowania hybrydowego. Wraz z rozbudową portfela inwestycyjnego, Spółka będzie wzmacniać swoje kompetencje w zakresie monitoringu projektów i przygotowywać się do procesów wyjścia z inwestycji. 19

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Warszawa, 3 czerwca 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Projekt uchwały nr z dnia

Bardziej szczegółowo

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014 Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Warszawa, 13 maja 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lipca 2016 roku 1 1. Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: MEDCAMP

Bardziej szczegółowo

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych i 19 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prima

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 08.02.2016 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Mennica Polska S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Mennica Polska S.A. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Mennica Polska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 S t r o n a TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 S t r o n a Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Zmiany w Statucie Hollywood SA podjęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2016 roku zarejestrowane przez KRS w dniu 21 lipca 2016 roku Dotychczas obowiązujące zapisy 24 ust.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR _/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR _/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska

Bardziej szczegółowo

skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu Dotychczasowy 10 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu otrzymuje następujące brzmienie

skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu Dotychczasowy 10 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu otrzymuje następujące brzmienie 1) skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 2017 roku

Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. 1 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, czerwiec 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo