Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

3 Spis treści List Prezesa... 3 Ład korporacyjny... 5 I. Założenie Spółki... 5 II. Kapitał akcyjny... 5 III. Akcjonariat... 6 IV. Funkcjonowanie organów Spółki... 7 Polityka inwestycyjna Działalność spółki w roku Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r Perspektywy rozwoju Główne czynniki ryzyka... 20

4 Mariusz Grendowicz List Prezesa Szanowni Państwo, 3 Program Inwestycje Polskie został ogłoszony przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w drugim expose podczas wystąpienia w Sejmie 12 października 2012 roku. W celu realizacji Programu podjęta została decyzja o utworzeniu spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) na wzór działających w Unii Europejskiej i w skali globalnej funduszy infrastrukturalnych. Pierwsze miesiące roku 2013 upłynęły pod znakiem organizacji prawnej PIR. 29 maja 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PIR podjęło uchwałę o pierwszym podwyższeniu kapitału do kwoty 15,3 miliona złotych, co wraz z pierwszą wpłatą dokonaną przez BGK oraz rejestracją Spółki w dniu 18 czerwca 2013 roku umożliwiło rozpoczęcie działalności operacyjnej. Misją PIR jest udział, na zasadach rynkowych, w prorozwojowych projektach z obszaru infrastruktury samorządowej, przemysłowej, telekomunikacyjnej, związanej z wydobyciem węglowodorów, transportem oraz sektorem energetycznym. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem kompletowania zespołu, budowy zasobu projektów inwestycyjnych oraz tworzenia profesjonalnej organizacji opartej na najlepszych światowych wzorcach. W wyniku tej niezwykle intensywnej pracy udało nam się osiągnąć na koniec 2013 roku stan, w którym organizacja była nie tylko w pełni przygotowana do realizacji powierzonych jej zadań, ale miała również za sobą analizę ponad pięćdziesięciu projektów inwestycyjnych, z czego trzy zostały wstępnie zaakceptowane do realizacji. Tempo to możliwe było dzięki zaangażowaniu i entuzjazmowi wszystkich osób biorących udział w realizacji Programu Inwestycje Polskie, w tym również Ministerstwa Skarbu Państwa, które wykazało wsparcie i determinację w dążeniu do celu. Możemy być dumni, iż w tak krótkim okresie udało nam się stworzyć organizację, która pod względem jakości plasuje się w czołówce podobnych instytucji działających w Unii Europejskiej.

5 Możemy być dumni, iż w tak krótkim okresie udało nam się stworzyć organizację, która pod względem jakości plasuje się w czołówce podobnych instytucji działających w Unii Europejskiej Przed nami liczne wyzwania, związane z często pionierskim charakterem naszej działalności na rynku krajowym. Za bardzo istotny cel stawiamy sobie upowszechnienie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz wsparcie absorpcji środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w ramach tak zwanych projektów hybrydowych. Chcemy również doprowadzić do wyodrębnienia infrastruktury, jako trwałej klasy aktywów inwestycyjnych w Polsce. Z satysfakcją odnotowujemy mandat zaufania, którym obdarzyli PIR inwestorzy międzynarodowi. Ich zainteresowanie aktywami infrastrukturalnymi w Polsce istotnie wzrosło wraz z rozwojem naszej działalności. Osiąganie tych celów wymaga nie tylko ciężkiej pracy, ale również dbania o najwyższą jej jakość w każdym wymiarze. Chcemy wyznaczać standardy realizacji transakcji infrastrukturalnych i biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z roku 2013, wierzymy, iż jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia tego celu. Transakcje nad którymi pracujemy, takie jak inwestycja umożliwiająca zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 na Bałtyku projekt, którego sponsorem jest LOTOS Petrobaltic S.A., spółka należąca do Grupy LOTOS, inwestycja w elektrociepłownię kogeneracyjną, której sponsorem jest MPEC Olsztyn, czy też w sieć światłowodów w modelu FTTH wspólnie z giełdową spółką HAWE, są nie tylko rozwojowo istotne, ale również innowacyjne pod względem wykorzystanej struktury finansowania oraz technologii. Przy tym, co ma duże znaczenie, nasza działalność ma charakter w pełni rynkowy i nie powoduje negatywnych konsekwencji z punktu widzenia zadłużenia państwa, co było jednym z kluczowych założeń, uwzględnionych w drugim expose Premiera. Na koniec 2013 roku Spółka miała utworzone cztery komitety inwestycyjne dla inwestycji bezpośrednich oraz jeden komitet dla inwestycji pośrednich. 20 marca 2014 roku ogłosiliśmy podpisanie porozumienia w sprawie kolejnego projektu finansowania bloku energetycznego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie, którego sponsorem jest TAURON Polska Energia S.A. Udział PIR S.A. w tym projekcie wyniesie maksymalny, przewidziany polityką inwestycyjną poziom 750 milionów złotych. Rok 2014 będzie okresem budowy portfela inwestycyjnego PIR, związanej z inwestycjami już ogłoszonymi oraz pracy nad nowymi transakcjami, równie istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. 4 Mariusz Grendowicz Prezes Zarządu

6 Ład korporacyjny poracyjny I. Założenie Spółki Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. ( PIR S.A. lub Spółka ) została zawiązana 28 grudnia 2013 roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa - akt zawiązania. inwestycyjna zakładowego spółki z kwoty zł do kwoty zł poprzez emisję akcji serii B po cenie emisyjnej 1 zł za akcję. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Bank Gospodarstwa Krajowego czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ośc spółki w roku 2013 II. Kapitał akcyjny Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na: (i) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł każda, którymi są akcje Serii A o numerach od A 1 do A , (ii) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, którymi są akcje Serii B o numerach od B 1 do B Akcje serii A zostały objęte i opłacone przez Skarb Państwa przed zarejestrowaniem spółki. 29 maja 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które dokonało podwyższenia kapitału Ustalono następujące terminy wpłat na akcje: w wysokości zł przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty rejestracji spółki; w wysokości zł w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców; w wysokości zł w terminie 9 miesięcy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców; w wysokości zł w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców; w wysokości zł w terminie 15 miesięcy od dnia rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców; w wysokości zł w dniu przypadającym po dniu objęcia jakichkolwiek akcji jakiejkolwiek emisji (innej niż emisja akcji dokonywana na podstawie uchwały z 29 maja 2013 roku) przez Skarb Państwa w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał zakładowy został opłacony do wysokości zł.

7 III. Akcjonariat 1. Akcjonariuszami Spółki są: (i) Skarb Państwa, który posiada akcje Serii A o numerach od A 1 do A opłacone w całości w wysokości ,00 zł (ii) Bank Gospodarstwa Krajowego, który posiada akcje Serii B o numerach od B 1 do B opłacone na dzień bilansowy do wysokości ,00 zł Tabela: Udział akcjonariuszy w kapitale podstawowym i w ogólnej liczbie głosów na WZ Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym Udział (%) Skarb Państwa ,0% 3,8% BGK ,0% 96,2% Razem ,0% 100,0% Stosownie do art. 411 par. 2 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Bank Gospodarstwa Krajowego do czasu pełnego pokrycia akcji nie wykonuje prawa głosu. 2. Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Wszystkie akcje imienne Serii A zostały objęte przez Skarb Państwa. 3. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie znajduje zastosowania do akcjonariusza uprawnionego z wszystkich Akcji Serii A. 6

8 IV. Funkcjonowanie organów Spółki a) Walne Zgromadzenie Kompetencje i przebieg Walnych Zgromadzeń PIR S.A. określają szczegółowo Statut Spółki (tekst z 28 grudnia 2012 roku, zmieniony 29 maja 2013 roku i 5 marca 2014 roku) i Stały Regulamin Walnych Zgromadzeń (tekst przyjęty uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 grudnia 2013 roku). Uchwały mogą być przyjęte mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, przez Radę Nadzorczą, jeżeli jego zwołanie Rada uzna za wskazane, bądź przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością 2 / 3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością 3 / 4 (trzech czwartych) oddanych głosów. Przyjęcie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga kwalifikowanej większości 3 / 4 (trzech czwartych) oddanych głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, (2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, (3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; (4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, (6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, (7) zmiana statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu, (8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, (9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, (10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia, (11) połączenie, podział lub likwidacja, (12) zawiązanie i połączenie ze spółką europejską; (13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, (14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, (15) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, (16) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na wniosek Rady Nadzorczej, w przypadku gdy znajdujące zastosowanie przepisy obowiązujące tak stanowią, (17) zatwierdzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, polityki inwestycyjnej Spółki. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. b) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza PIR S.A. działa na podstawie Statutu Spółki oraz Szczegółowych Zasad Funkcjonowania Rady Nadzorczej Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (tekst z 10 lipca 2013 roku, zmieniony 1 października 2013 roku i 13 grudnia 2013 roku). Sposób procedowania i zakres kompetencji Rady Nadzorczej (RN) Spółki został szczegółowo określony w Regulaminie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią indywidualną kadencję przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: (i) dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa, w tym jeden jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, (ii) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Finansów, (iii) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz (iv) od jednego do pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej. Do dnia rejestracji Spółki Rada Nadzorcza liczyła trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Skarbu Państwa, z wyłączeniem stosowania zasad opisanych powyżej. W oświadczeniu o powołaniu Minister Skarbu Państwa wskazał Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określał Minister Skarbu Państwa w drodze pisemnego 7

9 oświadczenia. Od dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydaturę członka niezależnego. Zgłoszenie takiego kandydata do Rady Nadzorczej musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Proponując kandydata na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów niezależności. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Akcjonariusz samodzielnie albo łącznie z innymi akcjonariuszami może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Na Walnym Zgromadzeniu w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących największą liczbę głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać szczegółową procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym w niniejszym ustępie Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego ustępu. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub Spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 28 grudnia 2012 roku Minister Skarbu Państwa powołał pierwszą Radę Nadzorczą Spółki i ustalił, że w jej skład wchodzą: 1) Monika Kacprzyk Wojdyga Przewodniczący, 2) Ludwik Kotecki Członek, 3) Michał Markowski Sekretarz. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 12 sierpnia 2013 roku powołało Pana Dariusza Kacprzyka na członka Rady Nadzorczej. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności: Dariusz Greszta, Paweł Gricuk, Przemysław Schmidt i Khai Tan zostali powołani przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dniem 20 września 2013 roku. 8

10 c) Zarząd Zarząd PIR S.A. działa na podstawie Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Spółki (przyjętego uchwałą Zarządu PIR S.A. Nr 5/ lutego 2014 roku) Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani na okres wspólnej kadencji, przy czym w każdym czasie w skład Zarządu powinien wchodzić Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy (co wynika z par. 20 ust. 1 Statutu Spółki). W przypadku kolegialnego Zarządu: (i) co najmniej jeden członek powinien legitymować się znajomością rynku finansowania projektów infrastrukturalnych, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem; (ii) co najmniej jeden członek Zarządu powinien legitymować się znajomością rynku finansowego, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do obowiązków Zarządu w szczególności należy: (i) inicjowanie projektów inwestycyjnych, w szczególności poprzez aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych, (ii) analiza projektów inwestycyjnych oraz przedstawienie rekomendacji do Rady Nadzorczej na temat potencjalnych inwestycji, (iii) opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz wieloletniej strategii inwestycyjnej Spółki. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. Obecnie skład Zarządu przedstawia się następująco: Mariusz Grendowicz Prezes Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 7 marca 2013 roku Michał Lubieniecki Wiceprezes Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 14 października 2013 roku d) Prokura Zarząd Spółki 17 października 2013 roku powołał na prokurentów: Magdalenę Stanilewicz oraz Michała Chyczewskiego, udzielając im prokury łącznej do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki. 9

11 Polityka inwestycyjna 2.Polityka inwestycyjna W roku 2013 PIR wypracował główne zasady działalności inwestycyjnej zawarte w polityce inwestycyjnej. Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej: 3.Działalnośc spółki w roku 2013 PIR przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski. PIR inwestuje jedynie w projekty na terenie Polski lub na terytorium polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej (EEZ) na Morzu Bałtyckim, które przyczyniają się do wzrostu polskiego PKB oraz tworzą nowe miejsca pracy lub zapewniają wzrost efektywności. PIR może również inwestować w projekty transgraniczne, których aktywa położone są głównie w Polsce, ale częściowo poza jej granicami. PIR inwestuje na zasadach rynkowych. PIR angażuje się w takie projekty, których oczekiwana stopa zwrotu jest adekwatna do ryzyka i oczekiwań rynku. Proces inwestycyjny w PIR jest zorganizowany podobnie jak w międzynarodowych funduszach infrastrukturalnych czy firmach private equity. PIR aktywizuje kapitał prywatny do inwestycji w polską infrastrukturę. Inwestycje PIR odbywają się przy współudziale kapitału prywatnego. PIR może stosować elastyczne narzędzia inwestycyjne kapitał, instrumenty mezzanine, a także inwestycje poprzez fundusze infrastrukturalne. Dzięki temu może angażować się w różnorodne projekty i wspierać rozwój polskiego rynku inwestycji infrastrukturalnych. PIR rozpowszechnia w Polsce dobre praktyki biznesowe. PIR kieruje się dobrymi praktykami biznesowymi, w tym Zasadami z Santiago, dobrymi praktykami spółek GPW oraz zasadami określanymi przez European Private Equity and Venture Capital Association. Realizując powyższe zasady PIR inwestuje w: Projekty infrastrukturalne (na bazie spółek specjalnego przeznaczenia) poprzez instrumenty kapitałowe i mezzanine. Fundusze infrastrukturalne, realizujące inwestycje w obszarze infrastruktury na terytorium Polski. Całkowita wielkość zaangażowania PIR w jeden projekt zawiera się w przedziale 50 do 750 mln zł. PIR realizuje inwestycje w następujących obszarach: Energetyka Węglowodory Transport Infrastruktura samorządowa Infrastruktura przemysłowa Infrastruktura telekomunikacyjna 10

12 Oprócz powyższych zasad polityka inwestycyjna definiuje w szczegółach proces inwestycyjny, który jest wieloetapowy i zapewnia obiektywną ocenę analizowanych projektów. W ocenie projektów inwestycyjnych uczestniczą Komitety Inwestycyjne, wyłaniane każdorazowo przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję dwukrotnie zatwierdzając projekt do analizy szczegółowej po fazie analizy wstępnej oraz zatwierdzając finalną rekomendację inwestycyjną przygotowywaną przez zespół inwestycyjny. Rada Nadzorcza udziela finalnej zgody na realizację projektu. Wnioski kierowane na każdym etapie procesu na Komitety Inwestycyjne są zaopatrzone w opinię Członka Zarządu ds. ryzyka (w sytuacji, gdy stanowisko to nie jest obsadzone, funkcję tę pełni Prezes Zarządu). Na etapie analizy szczegółowej PIR wspiera się profesjonalnymi doradcami prawnymi, finansowymi oraz branżowymi, dokonującymi szczegółowego badania due diligence. 11

13 Działalność spółki w roku 2013 ziałalnośc spółki w roku Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej, czyli od czerwca 2013 roku, Spółka prowadziła wielościeżkową, aktywną akwizycję projektów, nawiązując kontakt z bardzo szerokim spektrum podmiotów aktywnych w sektorach działania PIR, w tym z krajowymi i zagranicznymi sponsorami prywatnymi, samorządami dużych metropolii erspektywy i regionów (województw) oraz rozwoju firm kontrolowanych przez Skarb Państwa. Ścieżki dotarcia do sponsorów i pozyskiwania projektów obejmowały indywidualne spotkania ze sponsorami, w przeważającej mierze inicjowane przez Spółkę, z ich doradcami, bankami i innymi instytucjami finansowymi zaangażowanymi w projekty, jak również uczestnictwo w wielu branżowych konferencjach oraz komunikację medialną. W okresie sierpień grudzień 2013 Spółka przeanalizowała 51 potencjalnych projektów inwestycyjnych z wszystkich sektorów wyznaczonych przez Politykę Inwestycyjną, przede wszystkim w branży energetycznej, samorządowej, gazowo-naftowej i transportowej, dla czterech z nich już w 2013 roku utworzono komitety inwestycyjne, a trzy zostały wstępnie zaakceptowane do realizacji. Pierwszy Komitet Inwestycyjny, dla projektu finansowania Złoża B-8 na Morzu Bałtyckim (sponsor: LOTOS Petrobaltic S.A.) został utworzony 1 października 2013 roku (prace nad projektem rozpoczęły się w sierpniu 2013 roku). W projekcie tym PIR oprócz dawcy kluczowego dla projektu finansowania podporządkowanego, odgrywa bardzo istotną rolę w strukturyzacji finansowania, które jest pierwszym w Polsce przypadkiem finansowania projektowego dla morskiego projektu wydobywczego. Projekt obejmuje budowę morskiej platformy wydobywczej, przeprowadzenie prac podwodnych oraz prac towarzyszących w celu uruchomienia wydobycia ropy o wielkości do ok. 285 tysięcy ton rocznie oraz gazu. Wartość całego projektu przekracza 1,7 miliarda złotych. W grudniu 2013 zostały utworzone Komitety Inwestycyjne dla trzech kolejnych projektów, w tym dla projektu modernizacji elektrociepłowni w Olsztynie w strukturze partnerstwa publiczno-prywatnego (sponsor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie), pierwszego projektu PPP w Polsce w sektorze ciepłowniczym, którego wartość szacowana jest na 600 milionów złotych, oraz dla projektu budowy światłowodowej sieci dostępowej (sponsor: HAWE S.A.). Ważnym obszarem koncentracji wysiłków PIR były samorządy. Na spotkaniach z ich przedstawicielami prezentowana była nie tylko oferta PIR w zakresie inwestycji realizowanych w PPP, ale również na zasadzie koncesji, czy też współinwestowania ze spółkami samorządowymi. Efektem tych spotkań było zainicjowanie rozmów na temat licznych,

14 potencjalnych projektów jak również na temat projektów bieżących, realizowanych przez samorządy. Rozmowy te powinny, w niektórych przypadkach, zmaterializować się w formie projektów inwestycyjnych już w roku Również w grudniu 2013 PIR podpisał porozumienie z Grupą LOTOS S.A. oraz Grupą Azoty S.A., regulującą współpracę przy strukturyzacji i organizacji finansowania strategicznego projektu petrochemicznego o wartości ponad 10 miliardów złotych. Ostateczna decyzja o realizacji i kształcie projektu zależeć będzie od wyników zaplanowanego na 2014 studium wykonalności, przeprowadzanego przez sponsorów projektu. Oprócz działalności w obszarze inwestycji bezpośrednich PIR rozwijał działalność w obszarze inwestycji pośrednich, nawiązując liczne kontakty z międzynarodowymi podmiotami zarządzającymi funduszami infrastrukturalnymi w skali globalnej lub regionalnej i prezentując im swoją ofertę inwestycyjną. W ramach tej działalności PIR przedstawił wstępną deklarację zainteresowania inwestycją w fundusz China Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund, którego głównym sponsorem jest The Export Import Bank of China. Na koniec 2013 roku PIR prowadził zaawansowane rozmowy w sprawie inwestycji w trzy inne fundusze. Za główny cel działalności w ramach inwestycji pośrednich PIR postawił sobie aktywizację kapitału międzynarodowego w ramach inwestycji w projekty infrastrukturalne w Polsce. We wszystkich przypadkach PIR prowadzi rozmowy w sprawie utworzenia nowych funduszy z istotną alokacją na Polskę lub dedykowanych wyłącznie na rynek krajowy. Oferta tych funduszy jest komplementarna w stosunku do oferty PIR, co oznacza przede wszystkim, iż fundusze te funkcjonują w modelu inwestora dominującego, posiadającego znaczne kompetencje operacyjne w wybranych branżach. Powodzenie działań w obszarze inwestycji pośrednich jest uzależnione od sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, jak również od gotowości innych podmiotów na rynku krajowym do inwestowania w podobnym modelu. PIR w 2013 roku prowadził rozmowy z potencjalnymi partnerami krajowymi, mogącymi występować w roli współinwestorów w funduszach infrastrukturalnych. PIR nawiązał również regularne kontakty na poziomie zarządczym i operacyjnym z regulatorami oraz organami administracji rządowej, które są istotne dla działalności inwestycyjnej Spółki. Kontakty zostały nawiązane m.in. z Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W okresie październik grudzień 2013 roku Spółka wypracowała główne zasady wewnętrznej organizacji procesu inwestycyjnego oraz standardy prezentacji projektów dla 13

15 Rady Nadzorczej i Komitetów Inwestycyjnych, w oparciu o założenia Polityki Inwestycyjnej oraz o najlepsze praktyki międzynarodowe stosowane przez fundusze infrastrukturalne i międzynarodowe organizacje finansowe. Bardzo istotną częścią działalności Spółki w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania był również proces rekrutacyjny. W relatywnie krótkim czasie Spółce udało się zbudować bazowy skład zespołu inwestycyjnego, składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów: od analityków, poprzez menedżerów i dyrektorów inwestycyjnych, aż do Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji, który dołączył do Spółki w połowie października 2013 roku. Biorąc pod uwagę bardzo szczególne wymagania profesjonalne stawiane przez PIR, obejmujące doświadczenie w finansowaniu lub inwestycjach w sektorach infrastrukturalnych, stworzenie funkcjonującego zespołu inwestycyjnego w okresie dwóch kwartałów należy uznać za znaczące osiągnięcie. W 2013 roku rozpoczęto i znacznie zaawansowano proces budowy bazy zewnętrznych doradców (m.in. prawnych, technicznych, rynkowych i regulacyjnych), co jest niezwykle istotne ze względu na bardzo szeroki mandat sektorowy PIR oraz specjalistyczny i w wielu przypadkach precedensowy charakter transakcji, w które jest i będzie zaangażowana Spółka, takich jak złożone formy finansowania PPP. W pierwszych miesiącach działalności Spółka była też mocno zaangażowana w organizację technicznych i logistycznych aspektów swojego funkcjonowania, takich jak zapewnienie biura, infrastruktury IT, obsługi księgowo-kadrowej i odpowiednich serwisów informacyjnych. Podsumowując, od pierwszych dni swojej działalności w roku 2013 Spółka prowadziła intensywne prace w obszarach pozyskiwania, analizy i egzekucji projektów inwestycyjnych oraz budowania relacji z regulatorami i administracją publiczną. Równolegle trwał proces rekrutacji i organizacji pracy zespołu inwestycyjnego, organizacji logistycznych podstaw funkcjonowania Spółki oraz niezbędnej ze względu na charakter działalności komunikacji zewnętrznej. Biorąc pod uwagę te wszystkie obszary, tempo prac nad projektami i ich zaawansowanie na koniec 2013 roku można uznać za bardzo dobre, również w porównaniu z okresami początkowej działalności porównywalnych do PIR organizacji spoza Polski. 14

16 Sprawozdanie Finansowe za okres sprawozdawczy od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna Bilans (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) AKTYWA Aktywa trwałe ,74 Wartości niematerialne i prawne Inne wartości niematerialne i prawne , ,93 Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe ,81 urządzenia techniczne i maszyny ,51 inne środki trwałe , ,81 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 Aktywa obrotowe ,94 Należności krótkoterminowe Należności od pozostałych jednostek ,73 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,31 inne 1 847, ,73 Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe ,05 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,05 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,16 AKTYWA RAZEM ,68 PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy ,00 Należne wpłaty na kapitał zakładowy ( ,00) Strata netto ( , 69) ,31 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,37 Rezerwy na zobowiązania Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,51 - krótkoterminowa ,51 Pozostałe rezerwy ,84 - krótkoterminowe ,84 l ,35 Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek ,02 z tytułu dostaw i usług ,66 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,39 inne 1 070, ,02 PASYWA RAZEM ,68 15

17 Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna Rachunek zysków i strat (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna Rachunek przepływów piniężnych (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja ( ,50) Zużycie materiałów i energii (51 825,34) Usługi obce ( ,23) Podatki i opłaty (78 820,63) Wynagrodzenia ( ,48) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ( ,81) Pozostałe koszty rodzajowe ( ,36) ( ,35) Strata ze sprzedaży ( ,35) Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne (13,87) (13,87) Strata z działalności operacyjnej ( ,22) Przychody finansowe Odsetki ,22 - w tym od jednostek powiązanych , ,22 Koszty finansowe Inne (207,69) (207,69) Strata z działalności gospodarczej ( ,69) Strata brutto ( ,69) Podatek dochodowy ,00 Strata netto ( ,69) Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej Strata netto ( ,69) Korekty razem: Amortyzacja ,50 Zmiana stanu rezerw ,35 Zmiana stanu należności ( ,73) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ,02 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ( ,16) ,98 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ,71) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki ( ,24) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ( ,24) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ,24) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy ,00 Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,00 Przepływy pieniężne netto razem ,05 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych ,05 Środki pieniężne na początek okresu - Środki pieniężne na koniec okresu ,05 16

18 Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna Zestawienie zmian w kapitale własnym (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia ,00 - wydanie udziałów (emisja akcji) ,00 Kapitał zakładowy na koniec okresu ,00 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu zwiększenia ( ,00) - powstałe w wyniku braku wpłaty części kapitału ( ,00) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu ( ,00) Wynik netto strata netto ( ,69) Kapitał własny na koniec okresu ,31 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/pokrycia straty ,31 17

19 Perspektywy rozwoju tywy rozwoju 18 Na koniec 2013 roku Spółka miała utworzone cztery komitety inwestycyjne dla inwestycji bezpośrednich o łącznej wartości projektów ok. 2,8 miliarda złotych oraz jeden komitet dla inwestycji pośrednich. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad projektami inwestycyjnymi, Spółka przewiduje, że w 2014 roku zawrze umowy finansowania dla co najmniej 3 inwestycji bezpośrednich, które przejdą w fazę realizacji i monitoringu. Tempo działalności PIR jest typowe dla podobnych organizacji, funkcjonujących w modelu funduszy infrastrukturalnych w Unii Europejskiej, jak również w skali globalnej. Aby to było możliwe, Spółka będzie kontynuowała aktywne pozyskiwanie projektów, korzystając z wypracowanych ścieżek i coraz pełniejszej rynkowej świadomości dotyczącej działalności PIR. W zakresie kadrowym Spółka przewiduje stopniowe, niewielkie uzupełnienia składu Zespołu Inwestycyjnego, jak również systematyczne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Docelowo (w perspektywie 4-5 lat) PIR zamierza zbudować portfel 4-6 inwestycji pośrednich. czynniki ryzyka W swej działalności Spółka będzie dążyła do wypracowania modeli i standardów finansowania projektów infrastrukturalnych na rynku krajowym w formule spółek specjalnego przeznaczenia, w tym będzie dążyła do rozwinięcia rynku PPP poprzez wspieranie projektów realizowanych wspólnie z samorządami. Ważnym elementem działalności Spółki pozostanie aktywizacja kapitału prywatnego do projektów infrastrukturalnych, w tym kapitału międzynarodowego, jak również dążenie do wyodrębnienia infrastruktury, jako trwałej klasy aktywów inwestycyjnych w Polsce. W tym celu Spółka będzie kontynuowała działalność związaną z inwestowaniem w fundusze infrastrukturalne z istotną alokacją na Polskę lub wyłącznie skoncentrowane na rynku polskim. Należy podkreślić, iż działalność Spółki w powyżej opisanych obszarach ma charakter innowacyjny z punktu widzenia rynków finansowych w Polsce, co tym samym oznacza, iż efekty jej prac będą zauważalne przede wszystkim w dłuższym okresie wraz z utrwaleniem się promowanych przez Spółkę wzorców i praktyk oraz aktywizacją sponsorów projektów infrastrukturalnych (w tym w szczególności samorządów), jak również instytucji finansowych, zainteresowanych finansowaniem długoterminowym. Dążąc do osiągnięcia powyższych celów Spółka będzie ściśle współpracowała z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, wśród których należy wymienić przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W celu lepszej promocji roli PIR w inwestycjach infrastrukturalnych, w tym w formule PPP, Spółka będzie realizowała działania szkoleniowe podejmowane w ramach

20 Akademii PIR, dedykowane do partnerów samorządowych. W celu wspomagania absorbcji funduszy unijnych, Spółka będzie dążyła do uczestniczenia w projektach PPP z wykorzystaniem tzw. finansowania hybrydowego. Wraz z rozbudową portfela inwestycyjnego, Spółka będzie wzmacniać swoje kompetencje w zakresie monitoringu projektów i przygotowywać się do procesów wyjścia z inwestycji. 19

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę PBG SA za rok 2011 Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. 2 z 25 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG SA Spółka

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo