ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O. Solec Kujawski, 17 czerwca 2014 roku DOTACJE NA INNOWACJE

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA... 3 III. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA... 5 IV. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ WOBEC OFERENTA... 5 V. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ WOBEC TREŚCI OFERTY... 6 VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW... 9 VII. OPIS POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO VIII. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA B. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEŃ /14

3 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Combi-Line Sp. z o.o. (dalej zwana również Spółką) 2. Adres Zamawiającego: ul. Unii Europejskiej 4, Solec Kujawski tel , fax , 3. Godziny urzędowania: w dni robocze 4. Prowadzący sprawę: Pani Mariola Nawrocka, adres 5. Przedmiot zapytania: Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie wybranych modułów systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie (zwanego dalej SI). 6. Cel zapytania: Przedstawienie zasadniczych wymagań Zamawiającego wobec SI, warunków postępowania ofertowego oraz oczekiwanej zawartości oferty. 7. Własność dokumentu: Niniejszy dokument stanowi własność Zamawiającego. Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie wybranych modułów SI w Spółce dla 10 użytkowników jednoczesnych. 2. SI to zespół jednolitych, jednorodnych i współdziałających technologii informatycznych oferowanych Zamawiającemu przez oferenta, w tym ewentualnych podsystemów innych producentów realizujących wymagania funkcjonalne Zamawiającego, zbudowany w oparciu o: 2.1. Jednolitą, spójną, relacyjną bazę danych, 2.2. Jednorodne narzędzia, stosowane do jej tworzenia i obsługi, 2.3. Jednorodne środowisko programowe i sprzętowe, 2.4. Jednolity zespół reguł (funkcji) do realizacji zadań (funkcjonalności) 2.5. Jednorodną technologię utrwalania i udostępniania zapisów, 3/14

4 2.6. Jednorodną technologię komunikowania się z użytkownikiem, 2.7. Jednorodne standardowe narzędzia integracyjne z otoczeniem (m.in. B2B), 2.8. Jednorodną politykę bezpieczeństwa - zespół przejrzystych procedur tworzenia kopii bezpieczeństwa, odzyskiwania danych oraz struktur, archiwizacji oraz zasady i mechanizm określania dostępu użytkowników systemu do danych. 3. SI to oprogramowanie dostarczone i wdrożone w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych funkcjonujących w modelu B2B w ciągu ostatnich 3 lat, gdzie jest użytkowane i aktualizowane obecnie u co najmniej 2 podmiotów działających w oparciu o prawo polskie oraz realizujące funkcje w obszarach wskazanych w punkcie II.5 niniejszego zapytania. Opis procesów i wymagań Zamawiającego wobec funkcjonalności i technologii SI zawarto w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zapytania. 4. Wdrożenie SI rozumiane jest jako całokształt prac podjętych przez Strony, których celem jest umożliwienie Zamawiającemu samodzielnej eksploatacji SI w zakresie obsługi obszarów biznesowych opisanych w punkcie II.5. niniejszego zapytania. Start produktywny to moment rozpoczęcia użytkowania SI przez użytkowników, polegający na wprowadzaniu rzeczywistych danych do SI, służących wsparciu operacyjnej działalności Zamawiającego. 5. SI musi realizować funkcje w następujących obszarach funkcjonowania Zamawiającego: 5.1. Obszar Finansowo Księgowy 5.2. Obszar Pozyskiwania Klienta, w tym zarządzanie relacjami z klientami, ofertowanie, obsługa portalu klienta (B2B) Obszar Zarządzania Sprzedażą, w tym obsługa klienta Obszar Zarządzania Zakupami Obszar Zarządzania Kosztami Projektu Obszar Zarządzania Gospodarką Magazynową Obszar technologii SI, w tym m.in. zapewniać integrację wielooddziałowość (magazyn towarów zlokalizowany poza siedzibą Spółki), wielowalutowość, wielojęzyczność, itp. 6. SI musi być otwarty i elastyczny, tzn. zapewniać możliwość rozbudowy, dokonywania zmian (modyfikacji). 7. SI musi obsługiwać język polski i język rosyjski na poziomie interfejsu użytkownika i stałych danych. 4/14

5 8. Usługi Podobne. Przez Usługę Podobną rozumie się wdrożenie i utrzymywanie (aktualizowanie, serwisowanie) SI, posiadającego funkcjonalności we wszystkich obszarach opisanych w punkcie II.5. dla co najmniej 10 użytkowników jednoczesnych, w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych funkcjonujących w trybie B2B, działających w oparciu o przepisy prawa polskiego. 9. Platforma stanowi ogół komponentów informatycznych, składających się na platformę sprzętową i programową, niezbędną do optymalnego wdrożenia i użytkowania SI w okresie min 5 lat po jego Starcie Produktywnym. III. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 1. Start produktywny SI został określony na 15 sierpnia 2014 roku. 2. Szczegółowy zakres, w tym kolejność wdrażania poszczególnych funkcjonalności określonych w punkcie II.5. i harmonogram wdrożenia SI będzie przedmiotem negocjacji. IV. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ WOBEC OFERENTA 1. Językiem postępowania ofertowego jest język polski. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz pozostała korespondencja i dokumenty, wymieniane pomiędzy oferentem i Zamawiającym w trakcie postępowania ofertowego, winny być sporządzone również w języku polskim. 2. Oferta jest przygotowywana na wyłączny koszt oferenta. Również wszelkie inne koszty związane z dalszym postępowaniem ofertowym ponoszone są wyłącznie przez oferenta. 3. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. 4. Zamawiający rezerwuje sobie prawo odrzucenia oferty, która nie jest zgodna z oczekiwanym układem treści i formy. 5. Informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez oferentów jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty. Dane zawarte w zapytaniu są poufne i nie mogą być wykorzystane w innym celu. Oferent przyjmuje w tym zakresie odpowiedzialność również za swoich partnerów. 5/14

6 6. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy również oferentów, których oferta została odrzucona lub każdego innego w przypadku zakończenia postępowania ofertowego. 7. O wynikach poszczególnych etapów postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje oferentów drogą elektroniczną. 8. Data ważności oferty nie mniej niż 60 dni. 9. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszego zapytania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych świadczeń objętych zapytaniem, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferenta. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. V. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ WOBEC TREŚCI OFERTY Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez oferenta są prawdziwe i wiarygodne. W przypadku wykrycia braku prawdziwości i wiarygodności informacji oraz danych w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia oferenta z postępowania ofertowego. Oferta powinna zawierać następujące dane i posiadać następującą strukturę: 1. Streszczenie dla kierownictwa 1.1. Przedmiot oferty, tj. sumaryczna specyfikacja nakładów inwestycyjnych obejmująca: Pełną nazwę i numer wersji oferowanego SI oraz ewentualnych podsystemów realizujących procesy biznesowe Zamawiającego określone w punkcie II.5, w tym liczbę oferowanych licencji Specyfikację usług wdrożeniowych Przedmiot opieki autorskiej (producent SI) i usług serwisowych (oferent) w ciągu 5 lat od daty Startu Produktywnego. 2. Informacje o oferencie: 2.1. Pełna nazwa firmy i adres siedziby Osoba (by) kontaktowa (e) ze strony oferenta i bezpośredni numer telefonu Liczba kilometrów siedziby oferenta od siedziby Zamawiającego, mierzona najmniejszą liczbą kilometrów wg mapy Google. 6/14

7 3. Nakłady inwestycyjne i stawki (w PLN), z podziałem na: 3.1. Licencję na SI dla 10 użytkowników jednoczesnych, w zakresie obszarów funkcjonalnych Spółki wymienionych w punkcie II.5. i uwzględniające wymagania Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania, z podziałem na: Licencje na SI w zakresie następujących obszarów funkcjonalnych Spółki: Obszar Finansowo Księgowy, z wyłączeniem funkcjonalności środków trwałych Obszar Pozyskiwania Klienta, w tym zarządzanie relacjami z klientami i ofertowanie Obszar współpracy z Partnerami B2B Obszar Zarządzania Sprzedażą, w tym obsługa klienta (reklamacje i serwis) Obszar Zarządzania Zakupami Obszar Zarządzania Gospodarką Magazynową Obszar technologii SI, w tym m.in. wielowalutowość, wielojęzyczność, itp Wdrożenie SI w Spółce, uwzględniające wycenę wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku nr 2, z podziałem na (koszty wdrożenia dla poszczególnych działań stanowią budżet zamknięty): Instalację i parametryzację SI Szkolenia dla użytkowników kluczowych i końcowych (w zależności od przyjętej metodyki wdrożenia) SI Migrację danych z aktualnie wykorzystywanych systemów (Excel, Comarch Optima) w zakresie: Bilans otwarcia rozrachunków na dzień Startu Produktywnego Kartoteki dostawców i odbiorców Bilansów otwarcia stanów magazynowych na dzień Startu Produktywnego Kartoteki towarów Asystę powdrożeniową SI, przy czym zakłada się trwanie asysty do zamknięcia dwóch pierwszych okresów obrachunkowych od Startu Produktywnego. 7/14

8 Koszty podróży służbowych Usługi serwisowe w okresie pięciu lat od daty Startu Produktywnego. Prosimy o wyszczególnienie nakładów inwestycyjnych na usługi serwisowe SI z podziałem na: Usługi świadczone przez producenta SI (jeśli dotyczy) Usługi serwisowe świadczone przez oferenta SI (jeśli dotyczy), 3.4. Usługi dodatkowe, tj. stawki wynagrodzenia w złotych za godzinę roboczą za usługi świadczone w trakcie wdrożenia (wykraczające poza zakres wdrożenia) i usługi powdrożeniowe w okresie 3 lat od zakończenia wdrożenia, z podziałem na: Usługi konsultacji Usługi szkoleniowe Usługi programistyczne. 4. Specyfikację Platformy niezbędnej do optymalnego wdrożenia i użytkowania SI w okresie min. 5 lat od Startu Produktywnego. Optymalne wymagania sprzętowe i programowe powinny obejmować w szczególności: 4.1. System operacyjny Bazę danych Wymagania sprzętowe i programowe na stację komputerową 4.4. Wymagania sprzętowe i programowe na serwer (y) Wymagania sprzętowe i programowe systemu bezpieczeństwa, tj. tworzenia kopii bezpieczeństwa SI. 5. Zakres usług serwisowych, ze szczególnym uwzględnieniem: 5.1. Czasu usunięcia awarii SI, gdzie przez awarię rozumie się niesprawność, spowodowaną wadą kodu źródłowego SI lub modyfikacji uniemożliwiającą wykorzystanie modułów oraz uniemożliwiającą działanie Spółki; jest to niesprawność, dla której nie ma alternatywnego sposobu wykonania operacji w SI Czasu usunięcia błędu SI, gdzie przez błąd rozumie się niesprawność, spowodowaną wadą kodu źródłowego SI lub modyfikacji uniemożliwiająca wykorzystanie modułów, która jednocześnie nie powoduje przerwy w działaniu Spółki; jest to niesprawność dająca możliwość alternatywnego sposobu wykonania operacji w SI Czasu usunięcia usterki, gdzie przez usterkę rozumie się niesprawność, spowodowaną wadą kodu źródłowego SI lub modyfikacji, powodującą pracę modułów niezgodną z dokumentacją dostarczoną z SI lub z uzgodnionymi 8/14

9 specyfikacjami powodująca jedynie utrudnienie w pracy z SI i nie uniemożliwiająca poprawne działanie Spółki Opis procedury obsługi zgłoszenia serwisowego Opis opieki autorskiej świadczonej przez producenta SI (jeśli dotyczy) Opis usług serwisowych świadczonych przez oferenta SI (jeśli dotyczy), przy czym usługi serwisowe muszą być prowadzone przez oferenta SI. 6. Ramowy harmonogram wdrożenia przy założeniu, że Start Produktywny rozpocznie się 15 sierpnia 2013 roku. Harmonogram powinien obejmować: 6.1. Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych faz i etapów; 6.2. Liczbę roboczodni przypadającą na daną fazę / etap; 7. Harmonogram płatności za licencje SI, wdrożenie i usługi serwisowe SI w okresie jednego roku od daty Startu Produktywnego. VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW 1. Oferenci winni załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 1.1. Wykaz wykonanych (zakończonych) Usług Podobnych obejmujący: nazwę przedsiębiorstwa, osobę odpowiedzialną i numer telefonu kontaktowego, datę rozpoczęcia i zakończenia wdrożenia, listę wdrożonych obszarów zgodnie z nomenklaturą określoną w punkcie II.5. i przybrać następującą formę: Lp. Nazwa Osoba Numer Data Data Lista telefonu rozpoczęcia zakończenia wdrożonych wdrożenia wdrożenia obszarów 1.2. Wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania (zgodnie z instrukcją w zakładce Instrukcja ), poświadczający aktualny stan dostępności funkcji realizowanych przez SI oferowany Zamawiającemu przez oferenta (zgodnie z oferowaną wersją SI) w obszarach określonych w punkcie II.5 i podlegający wycenie ofertowej. Potwierdzona przez oferenta lista wymagań funkcjonalnych Zamawiającego wobec SI zostanie załączona do umowy. W przypadku stwierdzenia braku 9/14

10 potwierdzonej funkcjonalności w oferowanym SI podczas analizy i jego wdrażania, zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki prawne, z odstąpieniem od umowy włącznie Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu polisy OC Opis metodyki wdrożenia oferowanego SI, ze szczególnym uwzględnieniem opisu realizacji faz / etapów wdrożenia oraz ich produktów, struktury zespołu wdrożeniowego oraz ich funkcji i zakresu odpowiedzialności, zakresu i obiegu dokumentacji projektowej. VII. OPIS POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1. Termin składania ofert mija w dniu 24 czerwca 2014 roku ( w tym dniu oferty winny zostać przesłane w formie elektronicznej na adres e mail zgodny z punktem I niniejszego zapytania). 2. Przeprowadzenie przez oferentów prezentacji dedykowanej w siedzibie Zamawiającego, w dniach ustalonych przez Zamawiającego. Scenariusz prezentacji i informacje o terminach zostaną przesłane do oferentów odrębnym pismem. 3. Kontakty referencyjne Zamawiającego z wybranymi klientami oferentów do 26 czerwca br. 4. Ocena ofert oferentów i prezentacji dedykowanych oraz ustalenie klasyfikacji proponowanych rozwiązań do dnia 30 czerwca br. 6. O dalszym trybie postępowania Zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów postępowania, o czym oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 8. Przyjęto następujące kryteria oceny oferty: a) 50% funkcjonalność b) 50% cena 10/14

11 VIII. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 1. Zamawiający jest dystrybutorem i dostawcą zmechanizowanych i sterowanych linii technologicznych do uboju i rozbioru mięsa, urządzeń technologicznych i wyposażenia dodatkowego. Świadczy także usługi w zakresie przebudów wybranych podzespołów celem dostosowania ich do wymagań klientów, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 2. Zakres oferty Zamawiającego: 2.1. Dostarczanie i wdrażanie we współpracy z producentami nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymogówinwestora Modernizacja i rekonstrukcja istniejących linii ubojowych lub wybranych stanowisk Ulepszenia istniejących technologii, mjaće na celu zwiększenie wydajności i rentowności poprzez zmniejszenie zużycia energii, wody, siły roboczej, i lepsze zagospodarowanie produktów uboju. 3. Rynek Spółki Nowe i istniejące ubojnie krajowe i zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodnich. 4. Spośród głównych celów, które Zamawiający chce osiągnąć w najbliższych latach poprzez wykorzystanie SI, wymienić należy: 4.1. Podniesienie efektywności obsługi procesów sprzedaży, zakupu i magazynowania poprzez wprowadzenie mechanizmów automatyzacji transakcji wewnątrz Spółki Optymalizację kosztów obsługi procesów sprzedaży, zakupu i magazynowania wprowadzenie mechanizmów automatyzacji transakcji wewnątrz Spółki Podniesienie marżowości (zyskowności) transakcji kupna sprzedaży, gdzie ocena poziomu zysku odbywałaby się już na etapie ofertowania, a dalej monitorowanie i podnoszenie marżowości (zyskowności) organizacji Zintegrowanie baz danych klientów, dostawców, katalogu towarów i usług oraz transakcji kupna sprzedaży, w tym centralizacja zarządzania zapewniająca 11/14

12 szybki dostęp do spójnej i jednorodnej informacji zarządczej (np. wszystkich ofert, zamówień sprzedaży, faktur sprzedaży, zgłoszeń reklamacyjnych) Usprawnienie działań marketingowych i handlowych poprzez zastosowanie systemu CRM, portalu klienta (B2B). B. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 1. Działalność operacyjna Zamawiającego opiera się na działalności dystrybucyjnej (handlowej) poprzez realizację następujących procesów głównych (szczegółowy opis procesów zawiera Załącznik nr 1): 1.1. Pozyskiwania klienta, w tym pozyskiwania zapytań ofertowych oraz zamówień sprzedaży oraz portalu klienta B2B, przy czym obie aplikacje nie funkcjonują u Zamawiającego są przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, jak również z wykorzystaniem aplikacji typu CRM (stanowiącej również przedmiot niniejszego zapytania), w której realizowany będzie proces ofertowania oraz utrzymywania kontaktów z kontrahentami Sprzedaży towarów i usług, poprzez zarejestrowanie zamówienia sprzedaży w nawiązaniu do oferty, wystawanie faktur sprzedaży i obsługę klienta (obsługę reklamacji), przy czym w procesie stosowane są cenniki sprzedaży w walutach oraz warunki handlowe przypisane zarówno do klientów Zakupu towarów i usług, poprzez tworzenie zapytań ofertowych i zamówień zakupów na podstawie zapotrzebowania zakupu lub popytu wewnętrznego, do dostawców Magazynowania towarów, poprzez obsługę przyjęć (w walucie na podstawie ZZ z przeliczeniem na PLN), wydań i przesunięć pomiędzy wieloma magazynami Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem procesu montażu i demontażu towarów, tj. montażu wyrobu z części zakupowanych / dostępnych na magazynie lub demontowanych z innych towarów. 2. Do punktów krytycznych funkcjonowania Zamawiającego należy zaliczyć następujące procesy: 2.1. Proces pozyskiwania klienta, w tym CRM i ofertowanie na towary, usługi i towary złożone (montaż i demontaż towarów) Proces obsługi zamówień sprzedaży. 12/14

13 2.3. Proces obsługi gospodarki magazynowej, w tym proces montażu i demontażu towarów (zlecenia montażowe, rejestracja wyników montażu, przyjęcie na magazyn) Proces obsługi zamówień sprzedaży w obszarze rachunkowości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wielowalutowości transakcji i ustalaniem marż pokrycia kosztów dla komórki (np. handlowca) oraz działu (MPK) Proces obsługi zamówień sprzedaży za pośrednictwem portalu B2B 2.6. Proces monitorowania kosztów Projektu (zlecenia sprzedaży). IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna zawierać treść i formę określoną w punkcie V niniejszego zapytania. 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków wymaganych przez Zamawiającego określone w punkcie VI zapytania. 3. Oferty oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, mają być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 4. W przypadku, gdyby oferta lub któryś z załączników będzie zawierał informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferent winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród tych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego na adres osoby prowadzącej sprawę, wskazany w punkcie I zapytania, w terminie do 24 czerwca 2014 roku, do godziny 15:30. XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. 13/14

14 2. Pytania oferentów powinny być zgłaszane drogą elektroniczną i wysłane pocztą na adres: przy czym Załącznik nr 2 należy dostarczyć w wersji edytowanej w formacie MS Excel. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres zapytania. Załączniki: Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Schemat procesów spółki. Wymagania funkcjonalne i techniczne Zamawiającego wobec SI. Przykładowe zamówienie do dostawcy Przykładowa FV 14/14

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG.08.02-01/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG.08.02-01/2014 Koronowo, 10 stycznia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG.08.02-01/2014 Dotyczy: Projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami sprzedaży i e-archiwum realizowanego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01 Zapytanie Ofertowe Na budowę systemu informatycznego B2B Wersja 1.00 Warszawa, 2013-03-01 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach STRONA 2 Z 7 Spis treści: 1 Cel dokumentu... 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa firmy i adres Zamawiającego: MONDEX SP.J. ANNA I JERZY AFFEK UL. TOWAROWA OLSZTYN

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa firmy i adres Zamawiającego: MONDEX SP.J. ANNA I JERZY AFFEK UL. TOWAROWA OLSZTYN Olsztyn, 19.09.2017r. MONDEX SP.J. ANNA I JERZY AFFEK UL. TOWAROW 17 10-416 OLSZTYN ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE Firma MONDEX SP. J. ANNA I JERZY AFFEK zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Pruszków, 7.01.2014 Vipportfolio Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 19 05-800 Pruszków ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę nr 6 POIG 8.2/06/2014

Zapytanie o cenę nr 6 POIG 8.2/06/2014 Poznań, 24.09.2014r. Zapytanie o cenę nr 6 POIG 8.2/06/2014 Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG-08.02.00-30-212/13 Niniejsze zapytanie o cenę przygotowane jest w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług:

Kraków, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: Kraków, dnia 1.07.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: 1. Analiza przedwdrożeniowa 2. Opracowanie projektu funkcjonalnego systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe. Oława, 27.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Partnerskiego: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe w ramach osi priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Wolny Dwór, dnia Feniks Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. Wolny Dwór Skarszewy NIP:

Wolny Dwór, dnia Feniks Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. Wolny Dwór Skarszewy NIP: Wolny Dwór, dnia 20-10-2017 Feniks Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. Wolny Dwór 48 83-250 Skarszewy NIP: 592-19-98-214 KRS nr 0000123453 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Od producenta do konsumenta!

Od producenta do konsumenta! Od producenta do konsumenta! Ekspansja na nowe rynki. Zwiększenie wpływu i rozwój sieci dilerskiej. Poprawa wydajności sprzedaży. Wzrost lojalności kupujących. DILER Rachunkowość Zarządzanie sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 Kutno, dnia 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 1. Zamawiający MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska Ul. Jagiełły 7/19 99-300 Kutno 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy:

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy: Zabajka, 02.01.2014 r. MEBLOSYSTEM SP. Z O.O. 36-060 Głogów Małopolski, Zabajka 365 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy: 1. Licencja na system B2B z modułami 2. System połączeń EDI - 1 licencja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 13.04.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający Gastro Serwis Sp. z o.o., 94-103 Łódź, ul. Elektronowa 6 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Skawina, dnia 17.10.2012 r. Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. Warszawa, dnia 11.02.2014 r. KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG81/03 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie o przedstawienie oferty handlowej na dostawę dwóch zintegrowanych środowisk programistycznych do tworzenia aplikacji wieloplatformowych w języku Object Pascal

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo