ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O. Solec Kujawski, 17 czerwca 2014 roku DOTACJE NA INNOWACJE

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA... 3 III. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA... 5 IV. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ WOBEC OFERENTA... 5 V. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ WOBEC TREŚCI OFERTY... 6 VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW... 9 VII. OPIS POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO VIII. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA B. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEŃ /14

3 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Combi-Line Sp. z o.o. (dalej zwana również Spółką) 2. Adres Zamawiającego: ul. Unii Europejskiej 4, Solec Kujawski tel , fax , 3. Godziny urzędowania: w dni robocze 4. Prowadzący sprawę: Pani Mariola Nawrocka, adres 5. Przedmiot zapytania: Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie wybranych modułów systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie (zwanego dalej SI). 6. Cel zapytania: Przedstawienie zasadniczych wymagań Zamawiającego wobec SI, warunków postępowania ofertowego oraz oczekiwanej zawartości oferty. 7. Własność dokumentu: Niniejszy dokument stanowi własność Zamawiającego. Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie wybranych modułów SI w Spółce dla 10 użytkowników jednoczesnych. 2. SI to zespół jednolitych, jednorodnych i współdziałających technologii informatycznych oferowanych Zamawiającemu przez oferenta, w tym ewentualnych podsystemów innych producentów realizujących wymagania funkcjonalne Zamawiającego, zbudowany w oparciu o: 2.1. Jednolitą, spójną, relacyjną bazę danych, 2.2. Jednorodne narzędzia, stosowane do jej tworzenia i obsługi, 2.3. Jednorodne środowisko programowe i sprzętowe, 2.4. Jednolity zespół reguł (funkcji) do realizacji zadań (funkcjonalności) 2.5. Jednorodną technologię utrwalania i udostępniania zapisów, 3/14

4 2.6. Jednorodną technologię komunikowania się z użytkownikiem, 2.7. Jednorodne standardowe narzędzia integracyjne z otoczeniem (m.in. B2B), 2.8. Jednorodną politykę bezpieczeństwa - zespół przejrzystych procedur tworzenia kopii bezpieczeństwa, odzyskiwania danych oraz struktur, archiwizacji oraz zasady i mechanizm określania dostępu użytkowników systemu do danych. 3. SI to oprogramowanie dostarczone i wdrożone w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych funkcjonujących w modelu B2B w ciągu ostatnich 3 lat, gdzie jest użytkowane i aktualizowane obecnie u co najmniej 2 podmiotów działających w oparciu o prawo polskie oraz realizujące funkcje w obszarach wskazanych w punkcie II.5 niniejszego zapytania. Opis procesów i wymagań Zamawiającego wobec funkcjonalności i technologii SI zawarto w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zapytania. 4. Wdrożenie SI rozumiane jest jako całokształt prac podjętych przez Strony, których celem jest umożliwienie Zamawiającemu samodzielnej eksploatacji SI w zakresie obsługi obszarów biznesowych opisanych w punkcie II.5. niniejszego zapytania. Start produktywny to moment rozpoczęcia użytkowania SI przez użytkowników, polegający na wprowadzaniu rzeczywistych danych do SI, służących wsparciu operacyjnej działalności Zamawiającego. 5. SI musi realizować funkcje w następujących obszarach funkcjonowania Zamawiającego: 5.1. Obszar Finansowo Księgowy 5.2. Obszar Pozyskiwania Klienta, w tym zarządzanie relacjami z klientami, ofertowanie, obsługa portalu klienta (B2B) Obszar Zarządzania Sprzedażą, w tym obsługa klienta Obszar Zarządzania Zakupami Obszar Zarządzania Kosztami Projektu Obszar Zarządzania Gospodarką Magazynową Obszar technologii SI, w tym m.in. zapewniać integrację wielooddziałowość (magazyn towarów zlokalizowany poza siedzibą Spółki), wielowalutowość, wielojęzyczność, itp. 6. SI musi być otwarty i elastyczny, tzn. zapewniać możliwość rozbudowy, dokonywania zmian (modyfikacji). 7. SI musi obsługiwać język polski i język rosyjski na poziomie interfejsu użytkownika i stałych danych. 4/14

5 8. Usługi Podobne. Przez Usługę Podobną rozumie się wdrożenie i utrzymywanie (aktualizowanie, serwisowanie) SI, posiadającego funkcjonalności we wszystkich obszarach opisanych w punkcie II.5. dla co najmniej 10 użytkowników jednoczesnych, w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych funkcjonujących w trybie B2B, działających w oparciu o przepisy prawa polskiego. 9. Platforma stanowi ogół komponentów informatycznych, składających się na platformę sprzętową i programową, niezbędną do optymalnego wdrożenia i użytkowania SI w okresie min 5 lat po jego Starcie Produktywnym. III. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 1. Start produktywny SI został określony na 15 sierpnia 2014 roku. 2. Szczegółowy zakres, w tym kolejność wdrażania poszczególnych funkcjonalności określonych w punkcie II.5. i harmonogram wdrożenia SI będzie przedmiotem negocjacji. IV. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ WOBEC OFERENTA 1. Językiem postępowania ofertowego jest język polski. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz pozostała korespondencja i dokumenty, wymieniane pomiędzy oferentem i Zamawiającym w trakcie postępowania ofertowego, winny być sporządzone również w języku polskim. 2. Oferta jest przygotowywana na wyłączny koszt oferenta. Również wszelkie inne koszty związane z dalszym postępowaniem ofertowym ponoszone są wyłącznie przez oferenta. 3. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. 4. Zamawiający rezerwuje sobie prawo odrzucenia oferty, która nie jest zgodna z oczekiwanym układem treści i formy. 5. Informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez oferentów jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty. Dane zawarte w zapytaniu są poufne i nie mogą być wykorzystane w innym celu. Oferent przyjmuje w tym zakresie odpowiedzialność również za swoich partnerów. 5/14

6 6. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy również oferentów, których oferta została odrzucona lub każdego innego w przypadku zakończenia postępowania ofertowego. 7. O wynikach poszczególnych etapów postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje oferentów drogą elektroniczną. 8. Data ważności oferty nie mniej niż 60 dni. 9. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszego zapytania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych świadczeń objętych zapytaniem, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferenta. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. V. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ WOBEC TREŚCI OFERTY Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez oferenta są prawdziwe i wiarygodne. W przypadku wykrycia braku prawdziwości i wiarygodności informacji oraz danych w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia oferenta z postępowania ofertowego. Oferta powinna zawierać następujące dane i posiadać następującą strukturę: 1. Streszczenie dla kierownictwa 1.1. Przedmiot oferty, tj. sumaryczna specyfikacja nakładów inwestycyjnych obejmująca: Pełną nazwę i numer wersji oferowanego SI oraz ewentualnych podsystemów realizujących procesy biznesowe Zamawiającego określone w punkcie II.5, w tym liczbę oferowanych licencji Specyfikację usług wdrożeniowych Przedmiot opieki autorskiej (producent SI) i usług serwisowych (oferent) w ciągu 5 lat od daty Startu Produktywnego. 2. Informacje o oferencie: 2.1. Pełna nazwa firmy i adres siedziby Osoba (by) kontaktowa (e) ze strony oferenta i bezpośredni numer telefonu Liczba kilometrów siedziby oferenta od siedziby Zamawiającego, mierzona najmniejszą liczbą kilometrów wg mapy Google. 6/14

7 3. Nakłady inwestycyjne i stawki (w PLN), z podziałem na: 3.1. Licencję na SI dla 10 użytkowników jednoczesnych, w zakresie obszarów funkcjonalnych Spółki wymienionych w punkcie II.5. i uwzględniające wymagania Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania, z podziałem na: Licencje na SI w zakresie następujących obszarów funkcjonalnych Spółki: Obszar Finansowo Księgowy, z wyłączeniem funkcjonalności środków trwałych Obszar Pozyskiwania Klienta, w tym zarządzanie relacjami z klientami i ofertowanie Obszar współpracy z Partnerami B2B Obszar Zarządzania Sprzedażą, w tym obsługa klienta (reklamacje i serwis) Obszar Zarządzania Zakupami Obszar Zarządzania Gospodarką Magazynową Obszar technologii SI, w tym m.in. wielowalutowość, wielojęzyczność, itp Wdrożenie SI w Spółce, uwzględniające wycenę wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku nr 2, z podziałem na (koszty wdrożenia dla poszczególnych działań stanowią budżet zamknięty): Instalację i parametryzację SI Szkolenia dla użytkowników kluczowych i końcowych (w zależności od przyjętej metodyki wdrożenia) SI Migrację danych z aktualnie wykorzystywanych systemów (Excel, Comarch Optima) w zakresie: Bilans otwarcia rozrachunków na dzień Startu Produktywnego Kartoteki dostawców i odbiorców Bilansów otwarcia stanów magazynowych na dzień Startu Produktywnego Kartoteki towarów Asystę powdrożeniową SI, przy czym zakłada się trwanie asysty do zamknięcia dwóch pierwszych okresów obrachunkowych od Startu Produktywnego. 7/14

8 Koszty podróży służbowych Usługi serwisowe w okresie pięciu lat od daty Startu Produktywnego. Prosimy o wyszczególnienie nakładów inwestycyjnych na usługi serwisowe SI z podziałem na: Usługi świadczone przez producenta SI (jeśli dotyczy) Usługi serwisowe świadczone przez oferenta SI (jeśli dotyczy), 3.4. Usługi dodatkowe, tj. stawki wynagrodzenia w złotych za godzinę roboczą za usługi świadczone w trakcie wdrożenia (wykraczające poza zakres wdrożenia) i usługi powdrożeniowe w okresie 3 lat od zakończenia wdrożenia, z podziałem na: Usługi konsultacji Usługi szkoleniowe Usługi programistyczne. 4. Specyfikację Platformy niezbędnej do optymalnego wdrożenia i użytkowania SI w okresie min. 5 lat od Startu Produktywnego. Optymalne wymagania sprzętowe i programowe powinny obejmować w szczególności: 4.1. System operacyjny Bazę danych Wymagania sprzętowe i programowe na stację komputerową 4.4. Wymagania sprzętowe i programowe na serwer (y) Wymagania sprzętowe i programowe systemu bezpieczeństwa, tj. tworzenia kopii bezpieczeństwa SI. 5. Zakres usług serwisowych, ze szczególnym uwzględnieniem: 5.1. Czasu usunięcia awarii SI, gdzie przez awarię rozumie się niesprawność, spowodowaną wadą kodu źródłowego SI lub modyfikacji uniemożliwiającą wykorzystanie modułów oraz uniemożliwiającą działanie Spółki; jest to niesprawność, dla której nie ma alternatywnego sposobu wykonania operacji w SI Czasu usunięcia błędu SI, gdzie przez błąd rozumie się niesprawność, spowodowaną wadą kodu źródłowego SI lub modyfikacji uniemożliwiająca wykorzystanie modułów, która jednocześnie nie powoduje przerwy w działaniu Spółki; jest to niesprawność dająca możliwość alternatywnego sposobu wykonania operacji w SI Czasu usunięcia usterki, gdzie przez usterkę rozumie się niesprawność, spowodowaną wadą kodu źródłowego SI lub modyfikacji, powodującą pracę modułów niezgodną z dokumentacją dostarczoną z SI lub z uzgodnionymi 8/14

9 specyfikacjami powodująca jedynie utrudnienie w pracy z SI i nie uniemożliwiająca poprawne działanie Spółki Opis procedury obsługi zgłoszenia serwisowego Opis opieki autorskiej świadczonej przez producenta SI (jeśli dotyczy) Opis usług serwisowych świadczonych przez oferenta SI (jeśli dotyczy), przy czym usługi serwisowe muszą być prowadzone przez oferenta SI. 6. Ramowy harmonogram wdrożenia przy założeniu, że Start Produktywny rozpocznie się 15 sierpnia 2013 roku. Harmonogram powinien obejmować: 6.1. Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych faz i etapów; 6.2. Liczbę roboczodni przypadającą na daną fazę / etap; 7. Harmonogram płatności za licencje SI, wdrożenie i usługi serwisowe SI w okresie jednego roku od daty Startu Produktywnego. VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW 1. Oferenci winni załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 1.1. Wykaz wykonanych (zakończonych) Usług Podobnych obejmujący: nazwę przedsiębiorstwa, osobę odpowiedzialną i numer telefonu kontaktowego, datę rozpoczęcia i zakończenia wdrożenia, listę wdrożonych obszarów zgodnie z nomenklaturą określoną w punkcie II.5. i przybrać następującą formę: Lp. Nazwa Osoba Numer Data Data Lista telefonu rozpoczęcia zakończenia wdrożonych wdrożenia wdrożenia obszarów 1.2. Wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania (zgodnie z instrukcją w zakładce Instrukcja ), poświadczający aktualny stan dostępności funkcji realizowanych przez SI oferowany Zamawiającemu przez oferenta (zgodnie z oferowaną wersją SI) w obszarach określonych w punkcie II.5 i podlegający wycenie ofertowej. Potwierdzona przez oferenta lista wymagań funkcjonalnych Zamawiającego wobec SI zostanie załączona do umowy. W przypadku stwierdzenia braku 9/14

10 potwierdzonej funkcjonalności w oferowanym SI podczas analizy i jego wdrażania, zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki prawne, z odstąpieniem od umowy włącznie Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu polisy OC Opis metodyki wdrożenia oferowanego SI, ze szczególnym uwzględnieniem opisu realizacji faz / etapów wdrożenia oraz ich produktów, struktury zespołu wdrożeniowego oraz ich funkcji i zakresu odpowiedzialności, zakresu i obiegu dokumentacji projektowej. VII. OPIS POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1. Termin składania ofert mija w dniu 24 czerwca 2014 roku ( w tym dniu oferty winny zostać przesłane w formie elektronicznej na adres e mail zgodny z punktem I niniejszego zapytania). 2. Przeprowadzenie przez oferentów prezentacji dedykowanej w siedzibie Zamawiającego, w dniach ustalonych przez Zamawiającego. Scenariusz prezentacji i informacje o terminach zostaną przesłane do oferentów odrębnym pismem. 3. Kontakty referencyjne Zamawiającego z wybranymi klientami oferentów do 26 czerwca br. 4. Ocena ofert oferentów i prezentacji dedykowanych oraz ustalenie klasyfikacji proponowanych rozwiązań do dnia 30 czerwca br. 6. O dalszym trybie postępowania Zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów postępowania, o czym oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 8. Przyjęto następujące kryteria oceny oferty: a) 50% funkcjonalność b) 50% cena 10/14

11 VIII. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 1. Zamawiający jest dystrybutorem i dostawcą zmechanizowanych i sterowanych linii technologicznych do uboju i rozbioru mięsa, urządzeń technologicznych i wyposażenia dodatkowego. Świadczy także usługi w zakresie przebudów wybranych podzespołów celem dostosowania ich do wymagań klientów, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 2. Zakres oferty Zamawiającego: 2.1. Dostarczanie i wdrażanie we współpracy z producentami nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymogówinwestora Modernizacja i rekonstrukcja istniejących linii ubojowych lub wybranych stanowisk Ulepszenia istniejących technologii, mjaće na celu zwiększenie wydajności i rentowności poprzez zmniejszenie zużycia energii, wody, siły roboczej, i lepsze zagospodarowanie produktów uboju. 3. Rynek Spółki Nowe i istniejące ubojnie krajowe i zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodnich. 4. Spośród głównych celów, które Zamawiający chce osiągnąć w najbliższych latach poprzez wykorzystanie SI, wymienić należy: 4.1. Podniesienie efektywności obsługi procesów sprzedaży, zakupu i magazynowania poprzez wprowadzenie mechanizmów automatyzacji transakcji wewnątrz Spółki Optymalizację kosztów obsługi procesów sprzedaży, zakupu i magazynowania wprowadzenie mechanizmów automatyzacji transakcji wewnątrz Spółki Podniesienie marżowości (zyskowności) transakcji kupna sprzedaży, gdzie ocena poziomu zysku odbywałaby się już na etapie ofertowania, a dalej monitorowanie i podnoszenie marżowości (zyskowności) organizacji Zintegrowanie baz danych klientów, dostawców, katalogu towarów i usług oraz transakcji kupna sprzedaży, w tym centralizacja zarządzania zapewniająca 11/14

12 szybki dostęp do spójnej i jednorodnej informacji zarządczej (np. wszystkich ofert, zamówień sprzedaży, faktur sprzedaży, zgłoszeń reklamacyjnych) Usprawnienie działań marketingowych i handlowych poprzez zastosowanie systemu CRM, portalu klienta (B2B). B. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 1. Działalność operacyjna Zamawiającego opiera się na działalności dystrybucyjnej (handlowej) poprzez realizację następujących procesów głównych (szczegółowy opis procesów zawiera Załącznik nr 1): 1.1. Pozyskiwania klienta, w tym pozyskiwania zapytań ofertowych oraz zamówień sprzedaży oraz portalu klienta B2B, przy czym obie aplikacje nie funkcjonują u Zamawiającego są przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, jak również z wykorzystaniem aplikacji typu CRM (stanowiącej również przedmiot niniejszego zapytania), w której realizowany będzie proces ofertowania oraz utrzymywania kontaktów z kontrahentami Sprzedaży towarów i usług, poprzez zarejestrowanie zamówienia sprzedaży w nawiązaniu do oferty, wystawanie faktur sprzedaży i obsługę klienta (obsługę reklamacji), przy czym w procesie stosowane są cenniki sprzedaży w walutach oraz warunki handlowe przypisane zarówno do klientów Zakupu towarów i usług, poprzez tworzenie zapytań ofertowych i zamówień zakupów na podstawie zapotrzebowania zakupu lub popytu wewnętrznego, do dostawców Magazynowania towarów, poprzez obsługę przyjęć (w walucie na podstawie ZZ z przeliczeniem na PLN), wydań i przesunięć pomiędzy wieloma magazynami Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem procesu montażu i demontażu towarów, tj. montażu wyrobu z części zakupowanych / dostępnych na magazynie lub demontowanych z innych towarów. 2. Do punktów krytycznych funkcjonowania Zamawiającego należy zaliczyć następujące procesy: 2.1. Proces pozyskiwania klienta, w tym CRM i ofertowanie na towary, usługi i towary złożone (montaż i demontaż towarów) Proces obsługi zamówień sprzedaży. 12/14

13 2.3. Proces obsługi gospodarki magazynowej, w tym proces montażu i demontażu towarów (zlecenia montażowe, rejestracja wyników montażu, przyjęcie na magazyn) Proces obsługi zamówień sprzedaży w obszarze rachunkowości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wielowalutowości transakcji i ustalaniem marż pokrycia kosztów dla komórki (np. handlowca) oraz działu (MPK) Proces obsługi zamówień sprzedaży za pośrednictwem portalu B2B 2.6. Proces monitorowania kosztów Projektu (zlecenia sprzedaży). IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna zawierać treść i formę określoną w punkcie V niniejszego zapytania. 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków wymaganych przez Zamawiającego określone w punkcie VI zapytania. 3. Oferty oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, mają być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 4. W przypadku, gdyby oferta lub któryś z załączników będzie zawierał informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferent winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród tych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego na adres osoby prowadzącej sprawę, wskazany w punkcie I zapytania, w terminie do 24 czerwca 2014 roku, do godziny 15:30. XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. 13/14

14 2. Pytania oferentów powinny być zgłaszane drogą elektroniczną i wysłane pocztą na adres: przy czym Załącznik nr 2 należy dostarczyć w wersji edytowanej w formacie MS Excel. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres zapytania. Załączniki: Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Schemat procesów spółki. Wymagania funkcjonalne i techniczne Zamawiającego wobec SI. Przykładowe zamówienie do dostawcy Przykładowa FV 14/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo