Ekonomia danych o ich ciągłym przyroście i malejącej wartości$ Waldemar Jackiewicz!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia danych o ich ciągłym przyroście i malejącej wartości$ Waldemar Jackiewicz!"

Transkrypt

1

2 Ekonomia danych o ich ciągłym przyroście i malejącej wartości$ Waldemar Jackiewicz!

3 Obserwacje rynku wskazują, że przyrost danych składowanych w sytemach jest praktycznie poza kontrolą, zmienia się też forma składowanych danych, największy wzrost wolumenu to dane składowane poza bazami danych.$

4 Warość informacji maleje wraz z upływem czasu jednak koszty utrzymywania danych i ryzyka z nim związane pozostają na zbliżonym poziomie.$ Zachować 25 % - wartość biznesowa Risk Cost Risk- to- Value Gap Zachować 1% - wymogi prawne 5% - wymogi regulatora Value Cost- to- Value Gap Pozostałe 69% %s based on CGOC Summit 2012 Survey 1 Source: Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity McKinsey & Company, 2011 Study 2 CGOC 2012 Summit Survey 3 Gartner e-discovery Report Około 70% danych w produkcyjnych bazach danych jest bardzo rzadko lub w ogóle nie wykorzystywanych Gartner

5 W przypadku relacyjnych baz wraz ze wzrostem wolumenu danych obserwujemy symptomy świądczące o problemach wydajnościowych.$ Zbyt wolne działanie aplikacji:# Problemy z dotrzymaniem umów SLA! Rosnące niezadowolenie użytkowników i klientów! Wydajność Tworzenie kopii zapasowych (backup) trwa bardzo długo# Przetwarzanie wsadowe wykracza poza wydzielone okna czasowe# Coraz trudniejsze utrzymanie systemu# Rosną koszty - ciągłe inwestycje w dyski i procesory# Możliwości sprzętowe Rozmiar bazy danych

6 Obawy przed archiwizacją są odzwierciedleniem tego jak technologiczną złożoność zagadnienia postrzega zespół IT.$ Cztery perspektywy archiwizacji Wymagany czas $ przechowywania$ Technologia dostępu $ oprogramowanie$ Technologia składowania $ sprzęt i oprogramowanie$ Różne rodzaje danych$ Relacyjne i pozostałe$

7 Wymagania prawne regulują w Polsce czas przechowywania dokumentacji dla poszczególnych rodzajów dokumentacji i branż.$ Księgowość - księgi rachunkowe # karty wynagrodzeń pracowników [...] wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych# dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym # [...] których wartość początkowa przekracza zł - w przypadku gdy podatnik rozlicza VAT według ustalonej struktury - # Przechowywanie dokumentacji medycznej$ dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana # dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana # Dokumentacja bankowa$ $ - Dokumentację pracowniczą, w tym dotyczącą okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę [...]# Dokumenty rozliczeniowe ZUS$ 5 lat$ nie krócej jednak niż 5 lat$ przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione...czyli nawet ponad 40 lat$ przez 10 lat # przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu# przez okres 30 lat # # przez okres 22 lat$ [...] zobowiązania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.# przechowuje się przez 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. # deklaracje i raporty przez 10 lat od daty przesłania ich do ZUS#

8 Technologia się zmienia w sposób ciągły, czy będziemy w stanie w przyszłości uzyskać dostęp do informacji zapisanych w przeszłości?$ Napędy taśm Przeglądarka Server aplikacyjny / java Wersja javy Baza danych Wiedza o aplikacji i procesach Sterowniki Sterowniki Uprawnienia / hasła / licencje System operacyjny System operacyjny Konfiguracja ESB / adresacja IP - 5? - 10 lat? - 20 lat później?

9 Przykład - jak zieniały się nośniki i mechanizmy odczytu$ źródło:

10 Przykład - jak zmieniały się systemy operacyjne$ Windows 1 (1985) CGA/ EGA Nakładka na DOS RAM do 640 KB Windows 3.0 (1990) VGA Pamięć wirtualna Windows 3.1 XVGA RAM do 16MB CD-ROM Windows NT (1990) 32-bity Wielozadaniowość System NTFS Windows 95 Rejestr systemowy Windows 98 USB System FAT32 Windows 2000 Zdalny pulpit Windows XP Nowy kod Wi-fi 64 bity źródło:

11 Archiwizacja kontra Kopie zapasowe (backup)$ cel! Kopie zapasowe (backup)$ Wykorzystywane w celu operacyjnego przywracania systemów# Archiwa$ Tworzone zgodnie z korporacyjną polityką zachowywania danych i obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wykorzystywane do raportowania, analizy, porównań.# czas! Przechowywane przez kilka kilkanaście tygodni# Przechowywane przez kilka kilkanaście i więcej lat# zakres! dostęp!!! Obejmuje całość struktury bazy danych (dane podstawowe, dane pomocnicze, metadane - tabele, agregaty, widoki, procedury). Większe pliki.# Dostęp do danych po przywróceniu / odtworzeniu całości kopii. Dostęp do struktur logicznych poprzez aplikację źródłową. Uzależniony od wersji bazy / aplikacji. # Obejmuje całość lub zdefiniowany fragment danych dane podstawowe odzwierciedlające obiekty informacyjne, bez struktur pomocniczych, obliczeniowych. Mniejsze pliki.# Dostęp do wybranych lub wszystkich danych w archiwum (wyszukiwanie, raportowanie), odtwarzanie całości archiwum lub wybranych danych. Dostęp do struktur logicznych z dowolnej aplikacji. Niezależny od wersji bazy / aplikacji.# #

12 Obiekty biznesowe często wykraczają poza zakres jednego systemu transakcyjnego obejmując zasięgiem dane w środowisku heterogenicznym baz danych i aplikacji$ Transakcja Klienta Widok biznesowy Kompletny obiekt obejmujący informacje z całego procesu biznesowego Widok DBA Podzbiór danych połączonych referencjami w różnych tabelach i aplikacjach z uwzględnieniem metadanych i słowników. CRM lub baza Oracle Custom Inventory Mgmt na DB2 ERP ERP / / Finanse na na DB2 DB2 Federacyjny dostęp do obiektów biznesowych w ramach całej organizacji

13 Archiwizacja pełnego obiektu biznesowego zachowuje relacje między danymi i przechowuje struktury modelu danych umożliwiające elastyczny dostęp do danych$ Bazy produkcyjne Pliki archiwalne Customer Number Customer Name John Smith Jane Jones Order Number Product Customer Number Customer Name Customer Number Order Amount CRM / Oracle Unix Product A Product B Customer Number Order Amount Zamówienia POS / DB2 na z/ OS Archiwizacja Order Number Product $1, $5,690 Konta ksiegowe / DB2 Linux

14 Metody dostępu do danych w archiwum powinny być tak dobrane, aby jak najbardziej uniezależnić się od ograniczeń technologiczych w przyszłości. $ Dostęp do archiwum poprzez ODBC\JDBC z obecnej aplikacji Typowe formy zapytań w SQL do archiwum Poprzez narzędzia raportujące jak IBM Cognos..nawet aplikacje takie jak Microsoft Excel lub OpenOffice

15 IBM Optim - jedno, skalowalne, wieloplatformowe rozwiązanie do zautomatyzowanego zarządzania danymi przedsiębiorstwa w oparciu o zestawy reguł, klasyfikacje i wartość danych. Przykłady poprawy wydajności dzięki archiwizacji* 50% redukcja niedostępności systemu w wyniku przedłużonego przetwarzania Skrócenie o 43% czasu potrzebnego na przywrócenie kopii zapasowej 48% redukcja czasu potrzebnego na konwersję bazy danych podczas uaktualniania aplikacji 62% wzrostu wydajności przetwarzania aplikacji mierzonego poprzez zdefiniowany KPI (ilość transakcji / jednostka czasu) * typowe korzyści przy zastosowaniu IBM Optim

16 Dane wymagających archiwizacji i składowane poza bazami danych mogą być archiwizowane za pomocą narzędzi IBM ediscovery Identification and Collection Konsole operatora Zawartość konsoli dostosowana do Przypadków Użycia Pakiet rozwiązań Ekspert branżowy DATA MIGRATION INTELLIGENT EDISCOVERY DATA CLEAN-UP COMPLIANCE AUDIT RECORDS RETENTION Mapowanie danych Redukcja ryzyka Migracja do chmury Optymalizacja dysków Litigant Data Profiling Early Data Assessment Custodian Collections Review App Integration Data Topology Map ROT Analysis Defensible Deletion Timed Destruction Corporate & Regulatory Audit Status Compliance Enforcement Data Retention Data Topology Map Record Categorization Retention Platform Integration Filtry dla Przypadków Użycia, Definicja akcji, Praca na zbiorach obiektów Analityk danych DATAIQ Identyfikacja, Analiza i Wykonanie INTELIGENTNE WSPARCIE Ekspert IT PLATFORMA BIG DATA Archiwa EC Taśmy Serwery M plików Serwery Stacje robocze SharePoint i środowiska do współpracy Cloud Sieci społeczno ścio-we Media 16

17 Przykład typowego procesu porządkowania danych nie relacyjnych z wykorzystaniem narzędzia ediscovery Identyfikacja Filtrowanie Przenoszenie Źródła Danych 200 TB Odszukanie danych, zrozumienie i określenie wartości biznesowej ECM SharePoint Desktop/Laptop Cloud Archiwum NAS/SAN.. Kategoryzacja danych zależnie od celu i czasu składowania Utrzymać względy prawne Do archiwizacji Dane nieistotne biznesowo Do celów raportowych Automatyczne lub kontrolowane akcje Kasowania przenoszenia Archiwum Usunięte Dane około 69% Pozostało 62 TB Proces porządkowania danych Wynik Kompletny log z procesu porządkowania danych, plików, nagrań Osiągnięty poziom redukcji danych 69%

18 Faza identyfikacji danych w sieci korporacyjnej może zostać zautomatyzowany i dostosowany do specyficznych potrzeb organizacji$

19 Faza klasyfikacji danych wspierany jest narzędziami umożliwiającymi lepsze zrozumienie aspektów ilościowych i jakościowych$

20 Faza przenoszenia danych kończy proces porządkowania informacji niestrukturalnych w organizacji$

21 Budować taki system od podstaw, czy wykorzystać gotowy? $ Co należy brać pod uwagę pisząc autorski system archiwizacji: Narzędzie o śladowej (jedynie podstawowej) użyteczności jeśli wytworzone od podstaw:$ Czy jest dość elastyczne aby zrealizować wszystkie oczekiwane i wymagane scenariusze?# Czy jest re-używalne w przypadku innych źródeł danych?# Czy jest skalowalne dla różnych rodzajów baz danych i systemów operacyjnych?# Czy można zastosować dla różnych departamentów, aplikacji i baz danych?# Koszt prac związanych w wytworzenia produktu$ Wykonanie oprogramowania nie związanego z rzeczywistą działalnością biznesową# Pionierskie prace od podstaw bez doświadczeń w tym zakresie# Koszt utrzymania i modyfikacji oprogramowania$ Dodawanie funkcji, których zabrakło we wcześniejszych wersjach# Szkolenie osób z zakresu autorskich skryptów i metod kodowania# Zarządzanie zmieniającym się modelem danych# # Czas potrzebny do uruchomienia produkcyjnego stabilnej wersji$ Skrypty i programy pisane od podstaw# Konieczność nadania priorytetów funkcjom do wdrożenia w kolejnych wersjach# Zagrożenie, że projekt stanie się Czarną dziurą w zakresie kosztów utrzymania i rozwoju#

22

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/19/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo