ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych Adobe Photoshop, InDesign, CorelDRAW, Grafika komputerowa oraz Techniki DTP realizowanych w ramach projektu Graficzna Małopolska szkolenia z grafiki komputerowej dla pracowników i pracodawców z Małopolski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania POKL. ZAMAWIAJĄCY Inspirations Media Witold Ryś Ul. Słowackiego 15/2, Myślenice OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY Agata Krukowska Tel. : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej w ramach kursów komputerowych Adobe Photoshop, InDesign, CorelDRAW, Grafika komputerowa oraz Techniki DTP organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego dla łącznie 46 grup szkoleniowych w terminach ustalonych w trakcie realizacji zamówienia (w przedziale czasowym od grudnia 2012 do marca 2014). 2. Łącznie przeprowadzonych zostanie godzin dydaktycznych. 3. W ramach kursu Adobe Photoshop zorganizowanych zostanie 10 edycji po 32 godziny każda. 4. W ramach kursu InDesign zorganizowanych zostanie 6 edycji po 48 godzin każda. 5. W ramach kursu CorelDRAW zorganizowanych zostanie 10 edycji po 32 godziny każda. 6. W ramach kursu Grafika komputerowa zorganizowanych zostanie 14 edycji po 60 godzin każda. 7. W ramach kursu Techniki DTP zorganizowanych zostanie 6 edycji po 60 godzin każda. 8. Tryb prowadzenia zajęć ustalany będzie dla każdej grupy indywidualnie przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia mogą być prowadzone: a) W trybie dziennym, w dni pracujące od godziny 8 do maksymalnie 16; b) W trybie wieczorowym, w dni pracujące od godziny 17; Strona1 c) W trybie weekendowym, w dni wolne od pracy;

2 d) W trybie wyjazdowym, 2-dniowe zajazdy. 9. Każda Grupa szkoleniowa liczy 5 osób i będzie prowadzona przez 1 trenera. 10. Tematyka szkoleń obejmuje: Nazwa kursu Kurs Adobe Photoshop 32 h Kurs InDesign - 48 h Kurs CorelDRAW - 32 h Kurs Grafika komputerowa - 60 h Program zajęć / poziom średniozaawansowany Zasady przygotowania obrazu do druku Przygotowanie obrazu do publikacji elektronicznej Stylizacja tekstu i tworzenie logotypów Obrabianie zdjęć Przygotowanie projektu do prezentacji w Internecie i na urządzenia przenośne Zagadnienia typograficzne Tworzenie grafiki wektorowej Grafika rastrowa Zagadnienia dotyczące koloru w kontekście druku Przygotowanie do druku Dokumenty interaktywne Praca z krzywymi Praca z tekstem Praca na obiektach Zasady tworzenia projektów pod druk Zasady tworzenia grafiki na potrzeby Internetu Korekcja obrazu ADOBE ILLUSTRATOR w wersji co najmniej CS 5 Praca z grafiką bitmapową Tworzenie i edycja obiektów 3D Przygotowanie do druku i publikacji ADOBE PHOTOSHOP w wersji co najmniej CS 5 Retusz i narzędzia retuszu Retusz fotografii Tworzenie i edycja obiektów 3D Korzystanie z aplikacji Adobe Photoshop Lightroom 3 Kurs Techniki DTP - 60 h ADOBE PHOTOSHOP w wersji co najmniej CS 5 ADOBE ILLUSTRATOR w wersji co najmniej CS 5 ADOBE INDESIGN w wersji co najmniej CS 5 Tworzenie figur 3D w Adobe Ilustrator Dokumenty wielostronicowe w Adobe InDesign Przygotowania do druku 11. Zajęcia prowadzone będą w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego w salach wyposażonych w 6 stanowisk komputerowych (środowisko Windows oraz Mac). Strona2

3 12. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania szczegółowego programu zajęć dla każdego kursu na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Program powinien obejmować liczbę godzin wskazaną dla każdego kursu. Programy należy dostarczyć wraz z ofertą na przeprowadzenie zajęć. Programy kursu mogą się różnić tematycznie w zależności od poziomu zaawansowania. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia dokumentacji szkoleniowej wskazanej przez Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania podręczników dla każdego kursu (min. 60 str. A4 każdy, łącznie 5 podręczników) w postacie e-booka, który obejmował będzie wskazane w punkcie 10 bloki tematyczne. Wykonawca zrzeka się praw autorskich do podręcznika na rzecz Inspirations Media Witold Ryś. W KOSZT SZKOLENIA (KAŻDEJ GODZINY SZKOLENIA) POWINNY BYĆ WLICZONE WSZYSTKIE KOSZTY OKREŚLONE W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI: 1. Wynagrodzenie trenera kursu. 2. Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu szczegółowego programu zajęć. 3. Opracowanie treści materiałów szkoleniowych (e-book). 4. Zebranie podpisów na listach: obecności, potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych i podręczników oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, potwierdzających korzystanie z wyżywienia (wzory dostarczone przez Zamawiającego). 5. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym obowiązkowo Dziennik Zajęć. 6. Przygotowanie i prowadzenie testów sprawdzających wiedzę Uczestników oraz praktycznego egzaminu końcowego oraz bieżące sprawdzanie testów i informowanie Zamawiającego o ich wynikach. 7. Prowadzenia ankiet wśród Uczestników (wzór dostarczony przez Zamawiającego) i przekazywanie ich Zamawiającemu. 8. Prowadzenie zajęć uwzględniających zasadę równych szans kobiet i mężczyzn. 9. Przekazanie dokumentacji szkoleniowej w oryginale Zamawiającemu. 10. Bieżące (po każdych zajęciach) informowanie Zamawiającego o nieobecnościach Uczestników szkoleń. 11. Oznakowanie sal szkoleniowych materiałami promocyjnymi dostarczonymi przez Zamawiającego. Strona3 KOSZTY DOJAZDU NA ZAJĘCIA POKRYWA WE WŁASNYM ZAKRESIE WYKONAWCA.

4 ZASADY DOKUMENTCJI ORAZ MONITORINGU 1. Zaplanowane zajęcia będą monitorowane przez kadrę projektu. Zastosowane zostaną jako narzędzia pomiaru: Dziennik zajęć, listy obecności, ankiety, hospitacja zajęć w miejscu ich prowadzenia. Zajęcia będą również kontrolowane pod kątem zgodności zatwierdzonych programów zajęć z ich rzeczywistym wykonaniem. Uczestnicy zajęć będą ankietowani pod kątem uzyskanych korzyści z podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności i stopnia zadowolenia z uczestnictwa w projekcie. 2. W skład dokumentacji szkoleniowej wchodzić będą następujące dokumenty: a) Szczegółowy program zajęć, b) Dziennik zajęć prowadzony na bieżąco (wzór dostarczony przez Zamawiającego), c) Listy obecności dzienne (wzór dostarczony przez Zamawiającego), d) Informacje o problemach, nietypowych zdarzeniach, zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, podjętych środkach zaradczych, e) Ankiety (wzór dostarczony przez Zamawiającego), f) Testy kontrolne i końcowy (wykonane przez Uczestników projekty) wraz z ocenami. Oryginały dokumentacji będą w całości przekazywane Zamawiającemu. 3. W przypadku stwierdzonych przez pracowników projektu niedbałości w prowadzeniu zajęć pod względem organizacyjnym, merytorycznym lub metodycznym, a także niskiej efektywności szkolenia umowa może zostać zerwana. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Usługi szkolenia komputerowego WYMAGANIA DODATKOWE 1. W przypadku składanie ofert przez firmy prowadzona działalność musi wiązać się z prowadzeniem szkoleń komputerowych (weryfikowane na podstawie Wpisu do ewidencji/krs na wezwanie Zamawiającego) a firma prowadzi nieprzerwalnie działalność przez co najmniej 2 lata. 2. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych, tj. na organizację i przeprowadzenie jednego lub kilku kursów. Oferta jednak musi dotyczyć przeprowadzenia wszystkich edycji kursu/kursów. 3. Oferta powinna zawierać CV trenera/trenerów, konspekt e-booków, programy zajęć wskazane w specyfikacji. PODMIOTY I OSOBY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami Strona4

5 wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania Zamówienia: grudzień marzec 2014 r. (dla prowadzenia zajęć) Nazwa kursu Adobe Photoshop 32h InDesign 48h CorelDRAW 32h Grafika komputerowa 60h Techniki DTP 60h Termin wykonania podręczników: 14 grudnia w przypadku kursów Adobe Photoshop, CorelDRAW i Grafika komputerowa oraz 07 stycznia 2013 r. w przypadku kursów InDesign i Techniki DTP Miejsce wykonania Zamówienia: Województwo Małopolskie KRYTERIUM OCENY OFERTY Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym. Ocenie podlegały będą następujące kryteria: 1. Cena ofertowa waga 30% Strona5 Ocena wg wzoru: C = (X Y) x 30 C liczba punktów za cenę

6 X najniższa oferowana cena brutto za godzinę lekcyjną Y cena oferty badanej brutto za godzinę lekcyjną 2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe waga 70% W procesie oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria: LP. 1. Kryterium Wykształcenie kierunkowe: studia magisterskie i/lub podyplomowe w zakresie Informatyki lub ukończone specjalistyczne kursy potwierdzone certyfikatami, w tym certyfikat Adobe(spełnione 10 pkt, brak 0 pkt) Kurs komputerowy: Grafika komputerowa Waga kryterium (%) Max liczba punktów Sposób dokumentowania na wezwanie Zamawiającego: kserokopia dyplomu Co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych (spełnione 10 pkt, brak 0 pkt) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu grafiki komputerowej (pakiet Adobe, Corel oraz techniki DTP) - przeprowadzone w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin zajęć (spełnione 30 pkt, brak 0 pkt) Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku tematycznie zbieżnym z przedmiotem zamówienia, w tym zwłaszcza na stanowisku Grafik komputerowy/projektant (spełnione 10 pkt, brak 0 pkt) Ocena konspektu podręcznika: pod uwagę brane będą treść-4 pkt, elementy graficzne-4 pkt, bibliografia-2 pkt (skala ocen 10 dobra, kompletna; 5 dostateczna, obowiązkowy opis doświadczenia zawodowego ze szczegółowym opisem prowadzonych szkoleń, na wezwanie dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, np. referencje, fvat, rachunki, umowy, itp. obowiązkowy opis doświadczenia zawodowego ze szczegółowym opisem prowadzonych szkoleń, na wezwanie dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, np. referencje, fvat, rachunki, umowy, itp. na wezwanie Zamawiającego: zaświadczenie od pracodawcy, dokumenty świadczące o rodzaju prowadzonej działalności w przypadku osób prowadzących działalność w tym zakresie na podstawie dołączonego do oferty konspektu 5. przeciętna; 1 - niedostateczna) Kryterium jest spełnione wyłącznie w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez wszystkie proponowane do prowadzenia zajęć osoby. W przypadku zgłoszenia do prowadzenia zajęć kilku osób, w tym co najmniej jedna nie spełnia kryterium uznaje się za niespełnione kryterium dla całości oferty. Strona6

7 Ocena wg wzoru: D = (X Y) x 70 D liczba punktów za wykształcenie i doświadczenie X Liczba uzyskanych punktów Y maksymalna liczba punktów Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów stanowiących sumę podanych wyżej kryteriów (C + D). W przypadku złożenia ofert o takiej samej liczbie punktów Zamawiający może zaprosić Wykonawców do negocjacji. Do ofert Wykonawca ma obowiązek dołączyć szczegółowy program zajęć dla każdego kursu na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym oraz rozbudowany konspekt podręcznika, zgodnie z danymi przedstawionymi w Specyfikacji, w tym zawierający zwłaszcza: cel zajęć, bloki tematyczne w rozbiciu na tematy, ilość godzin na każdy blok/temat, krótki opis treści tematycznych, forma prowadzenia zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez konieczności podania przyczyny unieważnienia. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Prosimy o przesyłanie ofert wraz z oświadczeniem o braku ww. powiązań wg wzorów przedstawionych w załącznikach na adres lub na numer fax. (12) albo dostarczenie osobiście do biura projektu Inspirations Media (A. 3 Maja 5, p. 159, Kraków). 2. Termin składania ofert mija 08 grudnia 2012 r. o godz W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od oferenta wyjaśnień i dostarczenia dodatkowych dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. Oferent ma 2 dni robocze na dostarczenie dodatkowych wyjaśnień/dokumentów. 4. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli nie będzie kompletna, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę, albo jeżeli podmiot składający ofertę nie spełnia warunków działu w postępowaniu. Kraków, 22 listopada 2012 r.... (podpis osoby przygotowującej postępowanie) Załączniki: 1. Wzór oferty (Formularz ofertowy), 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu/nie spełnianiu kryteriów oceny. 3. Wzór oświadczenia dot. podmiotów i osób wykluczonych z udziału w postępowaniu. Strona7

8 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego NR 2/GM/2012 z dnia r. Załącznik nr 1 1. Nazwa i adres wykonawcy: 2. Dane kontaktowe (telefon, faks, ): 3. Proponowana cena: Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym proponujemy realizację zamówienia za kwotę:. brutto za godzinę dydaktyczną. Złożona przez nas/mnie oferta dotyczy prowadzenia zajęć w ramach wszystkich edycji kursu: Adobe Photoshop, InDesign, CorelDRAW, Grafika komputerowa, Techniki DTP przez osobę/osoby: (imię i nazwisko) (imię i nazwisko) Do oferty dołączamy CV każdej z wymienionych osób, oświadczenie o spełnianiu/nie spełnianiu kryteriów oceny dla każdego trenera, programy zajęć na trzech poziomach zaawansowania oraz konspekt podręcznika/podręczników, o których mowa w specyfikacji zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy własnymi siłami i posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia. Jednocześnie oświadczam, że zgadzam się na: - terminy realizacji zgodne z terminami określonymi w zapytaniu ofertowym, - ustalenie szczegółowych terminów i lokalizacji zajęć w trakcie trwania projektu, Osoba kontaktowa po stronie Oferenta: Imię i nazwisko Telefon Strona8 miejscowość, data podpis

9 OŚWIADCZENIE Wykonawcy na potrzeby realizacji projektu Załącznik 2 o posiadanym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i doświadczeniu w realizacji szkoleń Oświadczam, że: Posiadam/nie posiadam wykształcenia, doświadczenia zawodowego, doświadczenia w realizacji szkoleń w odniesieniu do poniższych kryteriów: Kurs komputerowy: Grafika komputerowa LP. Kryterium Opis wykształcenia/doświadczenia; w przypadku braku wykształcenia/doświadczenia w danym zakresie proszę wpisać "brak" 1. Wykształcenie kierunkowe: studia magisterskie i/lub podyplomowe w zakresie Informatyki (spełnione 10 pkt, brak 0 pkt) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych (spełnione 10 pkt, brak 0 pkt) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu grafiki komputerowej (pakiet Adobe, Corel oraz techniki DTP) - przeprowadzone w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin zajęć (spełnione 30 pkt, brak 0 pkt) 4. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku tematycznie zbieżnym z przedmiotem zamówienia, w tym zwłaszcza na stanowisku Grafik komputerowy/projektant (spełnione 10 pkt, brak 0 pkt) 5. Ocena konspektu podręcznika: pod uwagę brane będą treść-4 pkt, elementy graficzne-4 pkt, bibliografia-2 pkt (skala ocen 10 dobra, kompletna; 5 dostateczna, przeciętna; 1 - niedostateczna) Dołączono rozbudowany konspekt... Strona9 (data i podpis trenera)

10 Załącznik 3 Oświadczenie dotyczące podmiotów i osób wykluczonych z udziału w postępowaniu Oświadczam, iż nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. miejscowość, data podpis Strona10

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). I. Przedmiot zapytania nr WF.ECDL.A.5 Warszawa, 29.08.2014 r. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo