ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006

2 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W przeciwieństwie d tradycyjnej grafiki bitmapwej (pierającej się na zapamiętywaniu klru i płŝenia pjedynczych pikseli), grafika wektrwa zachwuje infrmacje twrzących kształty biektów liniach raz krzywych - włączając ich płŝenie raz barwę. Zalety grafiki wektrwej: Stała jakść brazu niezaleŝnie d teg, w jakiej skali zstanie n wyświetlny. Mniejsza w prównaniu ze standardwymi frmatami (JPEG, GIF, BMP) wielkść plików - zarówn w przypadku statycznych brazów jak animacji (np. prezentacji Flash). Większa kntrla nad wyglądem i płŝeniem biektów rysunku. Pdczas edycji brazka zapisaneg w frmacie wektrwym pszczególne biekty mŝna mdyfikwać niezaleŝnie d pzstałych. Przed publikwaniem w Sieci grafiki wektrwe przekształca się w ich dpwiedniki bitmapwe. Jest t pdyktwane kniecznścią zachwania mŝliwści wyświetlenia biektów graficznych w róŝnych systemach. Wyjątkiem są tutaj prezentacje Flash i Shckwave, które dzięki istnieniu wtyczek (plug-ins) d przeglądarek są "rzumiane" przez większść kmputerów. Prgramy d grafiki wektrwej: PniŜej znajduje się spis wybranych z pśród wielu dstępnych na rynku prgramów d twrzenia grafiki wektrwej. Adbe ilustratr Crel ClrelDraw Deneba Canvas Creature Huse expressin Macrmedia Freehand Xara Designer Opis prgramów d grafiki wektrwej: Adbe Illustratr 9.0 Prducent: Adbe,www.adbe.cm Dystrybutr: Wimal, Pierwsze wersje Illustratra ustanwiły standard prfesjnalneg pakietu dla artystów i ciągle jest n traktwany jak punkt dniesienia w prównaniu z innymi prgramami. Wraz ze zręcznymi narzędziami d ryswania, pakiet przez wiele lat zaskakiwał duŝą paletą mŝliwści. Wiele z nich zstał wykrzystanych w Phtshpie (dzięki zbliŝnemu interfejswi mŝesz kpiwać i wklejać za pmcą funkcji drag&drp). Jest t na przykład definiwanie stylów graficznych, Ŝeby jednym kliknięciem nadać wiele atrybutów nwym biektm. Jednak Illustratr nie stracił swjej pzycji niezaleŝneg pakietu wektrweg, udzielając pmcy i pdpwiedzi pdczas prcesu twórczeg. Ostatnia wersja Illustratra bsługuje efekty przezrczystści. Traktuje przezrczystść jak maskę, która mŝe być parta zarówn na biekcie wektrwym, jak i na bitmapie. W pełni bsługuje przejścia tnalne i efekt aergrafu. Ten sam system sprawia, Ŝe mŝemy nadawać filtry Phtshpa, ciągle pzstawiając biekt wektrwy zdlny d dalszej edycji. Inną sprytną funkcją prgramu jest Gradient Mesh, który nadaje biektwi nielinearneg, wielklrweg wypełnienia, dająceg efekt naturalneg rganiczneg przejścia tnalneg nie d siągnięcia w innych pakietach graficznych. Zawiera n mcne narzędzia d WWW, takie jak ptymalizacja za pmcą ImageReady czy funkcję eksprtu d frmatu Flash. Twrzenie rllverów partych na JavaScripcie mŝe być męczące; równieŝ spsób wybru layutu z pjedynczą strną trąci juŝ myszką. Jednak silna integracja Illustratra z innymi prgramami ze stajni Adbe raz świetna bsługa PstScriptu sprawiają, Ŝe pakiet ten będzie dbrym wybrem dla wielu prfesjnalnych prjektantów i artystów.

3 Crel CrelDraw 10 Prducent: Dystrybutr: Crel, Crel, Pakiet był pczątkw adreswany d pracwników biurwych, szukających spsbów na zdbienie firmwych dkumentów i przygtwanie prezentacji. Obecnie rzrósł się d rzmiarów giganta w dziedzinie pakietów graficznych. Sięga znacznie wyŝej niŝ pdstawwe krzywe Béziera. C prawda, Crel 10 nie jest juŝ tak pinierskim prduktem, jak t bywał wcześniej, nietrudn takŝe na rynku znaleźć jeg dpwiednik z pdbnymi mŝliwściami. Nie mŝna jednak zapminać, iŝ ten prgram bsługiwał przezrczystści wiele wcześniej niŝ inne prgramy. Na razie najciekawszą funkcją pakietu jest party na ramkach eksprt d frmatu.swf. Mcną strną prgramu są jeg specjalne efekty. Praktycznie za pmcą jedneg kliknięcia nadajemy cień graficznemu biektwi lub przekształcamy w biekt 3D umieszczny w przestrzeni. T sam dtyczy przezrczystści czy gradientów. Jeśli miałeś kiedyś kłpty z niewygdnym układem narzędzi i kienek dialgwych, t zapewne dcenisz CrelDraw. Obsługa Internetu jest silna dzięki dbrym filtrm ptymalizującym bitmapy raz funkcjm eksprtu d frmatu PDF. Dstajemy teŝ bardz wygdny kreatr animacji GIF i Flash raz kreatr rllverów. Za pmcą wbudwanych narzędzi i wielstrnicweg interfejsu CrelDraw 10 umŝliwia twrzenie kmpletnych i slidnych serwisów WWW. Deneba Canvas 8 Prducent: Deneba, Canvas daje narzędzia d bróbki bitmap razem z narzędziami wektrwymi. Prpzycja dwa w jednym. Wybraź sbie płączenie Illustratra i Phtshpa, pzwalające na jednczesną pracę z grafiką wektrwą i rastrwą. Narzędzia wektrwe są bgat wypsaŝne w efekty specjalne i rzwiązania wspmagające pracę. Na przykład mŝesz stwrzyć złŝną grafikę 3D na tej samej strnie c wykres z dnśnikami, pracwać z przejściami tnalnymi i twrzyć rllvery. A na kniec stwrzyć wielstrnicwe serwisy WWW i wielklatkwe animacje. Canvas ma standardw wbudwane mŝliwści eksprtu grafiki d frmatów GIF i Flash, PDF, ptymalizację d publikacji w Sieci, slicing, mapy i wiele innych. Pdstawą funkcjnwania prgramu jest technlgia zwana SpriteLayer. Pzwala na nie tylk na twrzenie wektrów i bitmap na tej samej warstwie, ale przede wszystkim na interakcje pmiędzy nimi, włączając w t przezrczystść - mŝesz stwrzyć przezrczystą maskę partą efekt aergrafu, przenikającą przez dwlny biekt lub grupę biektów i nie zablkujesz mŝliwści ich pnwnej edycji. MŜesz teŝ zadać pewne bitmapwe filtry (blur, nise, itp.) na biekty wektrwe. Canvas częst trafia w gusty zarówn kreślarzy, jak i artystów; dzieje się t dzięki ddanym d prgramu narzędzim "CAD-pdbnym", linim wymiarwym raz dzięki bardz duŝej precyzji skalwania biektów. Lista frmatów bsługujących eksprt i imprt jest nieskńczenie długa. Creature Huse Expressin 2 Prducent: Creature Huse, Oryginalna wersja Expressin, wypuszczna na rynek przez firmę Fractal Design w 1996 rku była unikalna dzięki mŝliwści twrzenia efektów malarskich (pdbnie jak w prgramie Painter) w śrdwisku wektrwym. Zawierał zestaw realistycznych pędzli i mediów, które w innych pakietach pjawiały się znacznie później. Teraz pd nwym kierwnictwem Expressins trzymał nwy wizerunek. Technlgia, na której party jest prgram, nazywa się skeletal strkes (linie szkieletwe). Jej idea jest następująca: ścieŝka wektrwa mŝe pełnić funkcję szkieletu dla złŝnych malarskich efektów. W praktyce wygląda t tak: ile w pakiecie takim jak Painter mŝesz namalwać kreskę z efektem malarstwa lejneg, t w Expressins siągniesz ten sam efekt, z tym Ŝe ptem mŝesz dalej

4 edytwać kształt, klr, zmieniać płŝenie krzywej czy nawet zmienić efekt w akwarelę lub rysunek węglem. MŜesz teŝ zamienić bitmapę na krzywe i nadać im róŝne grubści, c jest pdbne d nacisku piórka przy uŝyciu tabletu graficzneg. Pdbnie jak t ma miejsce w Painterze, Expressin ma wbudwaną bsługę przezrczystści. Linie mgą zawierać róŝne stpnie przenikania w kaŝdej z nich, a następnie mŝna kreślić wspólny stpień interakcji pmiędzy nimi (bwiednia i wypełnienie - stswane ddzielnie lub wspólnie) za pmcą suwaków. Rzczarwuje niec filtr eksprtu EPS - który prawie za kaŝdym razem daje niezadwalające rezultaty. Jeśli chcesz wydrukwać efekt swjej pracy, najlepszą metdą będzie knwersja pliku na bitmapę. Interfejs jest zupełnie niestandardwy. DuŜy nacisk płŝn na dbrą rganizację miejsca na ekranie. Expressins pzwli na stwrzenie wspaniałych i świetnie prezentujących się efektów. Macrmedia Freehand 10 Prducent: Macrmedia, Dystrybutr: Wimal, FreeHand i Illustratr są w zasadzie jedynymi knkurentami na prfesjnalnej arenie. Jednak FreeHand jest teraz prawdziwą gratką dla prjektantów strn WWW. Prgram zachwał swój charakter znany z pprzednich wersji. Zstał rzbudwany funkcje twrzenia map raz ddawania sztuczek w JavaScripcie. Oferuje teŝ najlepsze narzędzia d twrzenia klatkwej animacji eksprtwanej d frmatu Flash. MŜesz stwrzyć kmpletny wielstrnicwy serwis WWW czy w łatwy spsób dkument PDF z duŝą ilścią dnśników. Prgram feruje system Master Page znany z systemów DTP. D twrzenia cdziennych zadań w pracy z prjektami FreeHand 10 jest wciąŝ silnym knkurentem dla innych pakietów. Stanwi swisty pmst pmiędzy narzędziem Pen w Illustratrze a flashwymi narzędziami. MŜesz przechwywać biekty i ich atrybuty. Aby uŝyć ich gdzie indziej, mŝesz wyszukać i zmieniać dwlne kształty w taki sam spsób, jak edytr tekstwy rbi t z tekstem. JeŜeli artysta nie bardz sbie radzi z perspektywą, FreeHand przychdzi z pmcą, ferując siatkę perspektywy (perspektive grid). Ostatnia wersja pzwala równieŝ malwać za pmcą wbudwanych biblitek artystycznych pędzli. Oznacza t, Ŝe kaŝdy atrybut ścieŝki mŝe być zmieniny w efekt kaligrafii, lsw pszarpany kształt czy w pjedynczą grafikę. Illustratr 9 i Expressin 2 lepiej sbie z tym radzą, lecz mim wszystk jest t mcna strna FreeHanda, który ciągle jeszcze pzstaje pza knkurencją. Był jednym z pierwszych pakietów, który bsługiwał przezrczystści, lecz jeg filtr lens ma juŝ starświecki wygląd. Obsługa gradientów teŝ dbywa się na pzimie pdstawwym. Jednak ma bardz rzbudwane narzędzia d ryswania, w tym bsługę plug-inów i bezknkurencyjną bsługę Flasha. Wart wspmnieć, iŝ FreeHand pierwszy przedstawił wersję prgramu wektrweg na nwy system Appleİa - Mac OS X. Xara X Prducent: Xara, PrzewyŜsza inne prgramy wektrwe pzimem bsługi przejść tnalnych i wygładzaniem krawędzi. Twrzy ftrealistyczne efekty ze stsunkw prstych grafik. Zaskakuje teŝ szybkim dświeŝaniem ekranu w trybie pracy w wyskiej rzdzielczści, gdy w innych prgramach trwa t znacznie dłuŝej. Interfejs Xary jest dść prsty. Ruchma paleta zawiera wszystkie narzędzia ptrzebne d twrzenia kształtów i krzywych B?ziera, wypełniania ich klrem i ustalanie grubści ich knturu. RównieŜ w palecie narzędzi znajdują się interaktywne funkcje, pzwalające na nadawanie efektów za pmcą przeciągania czy klikania.

5 Xara d pczątku była pinierem w twrzeniu wektrwej przezrczystści i efektów cieniwania. śeby nadać biektwi złŝne przejście tnalne, wystarczy przeciągnąć wypełnienie na Ŝądany biekt. śeby uzyskać efekt przejścia z klru w przezrczystść, krzystamy z narzędzia Transparency. Wszystk t jest wyknywane w płączeniu z mdyfikatrami tekstwymi. które pjawiają się wzdłuŝ górnej belki infrmacyjnej kna prgramu. C więcej, ruchme palety są wykrzystywane d kreślenia efektów malarskich d linii, przeglądania clipartów czy zarządzania warstwami. Razi niec starmdny spsób akceptacji efektów, b za kaŝdym razem trzeba wcisnąć Apply. Xara zawiera kilka udgdnień w pracy z grafiką przeznaczną dla Internetu, włączając w t generację animwanych GIF-ów i Flasha. Twrzenie map brazu z dnśnikami dbywa się w kamgnieniu, a funkcja kreacji przycisków jest intuicyjna i najlepiej zrganizwana spśród innych pakietów. Prgram Designer infrmacje; prgram, który świetnie nadaje się d prjektwania i ryswania grafik wektrwych duŝej precyzji, biektów trójwymiarwych, kreacji brył 3D, uzyskiwania efektów specjalnych związanych z twrzeniem tekstu; prgram, który mŝe stswać legalnie kaŝda szkła (minimalne wymagania kmputer 486, 8MB RAM) Frmaty plików graficznych: BITMAPY; Nazwą tą kreśla się rastrwe brazy graficzne, które składają się z pjedynczych punktów, czyli pikseli. Standardwy plik graficzny Windws rzszerzeniu.bmp jest równieŝ plikiem bitmapwym i stąd zaczerpnął n swją nazwę (pr. BMP). Inne znane frmaty plików bitmapwych t na przykład JPEG, GIF czy TIFF. Bitmapa nie musi przechwywać infrmacji klrze kaŝdeg jej piksela - wystarczy jej infrmacja, Ŝe dany piksel róŝni się d sąsiednieg barwą. W ten spsób bitmapy, które zawierają duŝ miejsc w tym samym klrze, zajmują na dysku twardym mniej miejsca. BMP Frmat przechwywania grafiki rastrwej pracwany dla OS/2, a następnie zastswany jak pdstawwy frmat plików graficznych Windws, c jest główną przyczyną ppularnści teg frmatu. Pliki BMP zwane równieŝ bitmapami (ich rzszerzenie t.bmp) mgą zawierać brazy głębi klrów d 24 bitów, a więc k. 16,7 milinów klrów. MŜliwa jest równieŝ ich kmpresja. Pr. GIF, JPEG, TIFF, PCX. GIF Jeden z ppularnych frmatów plików graficznych. Zachwany w nim braz mŝe być czarn-biały, w dcieniach szarści lub klrwy (maksymalnie 256 barw). Zaletą GIF-ów jest ich mały rzmiar (dzięki kmpresji) raz mŝliwść twrzenia animwanych GIF-ów - głównie z tych dwóch pwdów są ne szerk wykrzystywane w internecie. Frmatu GIF mŝna uŝywać za darm, ale twrzenie wykrzystujących g aplikacji wymaga przumienia z mającą d nieg prawa firmą Unisys. Pliki w tym frmacie mają rzszerzenie.gif Od ang. Graphics Interchange Frmat

6 JPEG Jeden z ppularnych frmatów zapisu plików graficznych. JPEG ptrafi zapisywać 24-bitwy klr ze stuprcentwą wiernścią, ale mŝna takŝe pminąć niektóre szczegóły, dzięki czemu plik wynikwy zajmuje znacznie mniej miejsca (jest t zwane kmpresją stratną, gdyŝ prwadzi na d utraty jakści brazu, chć przy niskim stpniu kmpresji k ludzkie nie dstrzega zmian jakści). PniewaŜ p kmpresji pliki JPEG mgą być bardz małe, są chętnie stswane w internecie d urzmaicania wyglądu strn WWW. Pliki w frmacie JPEG mają rzszerzenia.jpg lub.jpeg Od ang. Jint Phtgraphic Experts Grup TIFF Frmat zapisu plików graficznych. TIFF jest rdzajem bitmapy wykrzystującym róŝne metdy kmpresji; istnieje teŝ mŝliwść zapisu bez kmpresji. TIFF zapisuje 24-bitwy klr. Frmat ten zstał stwrzny przez firmy Aldus i Micrsft, becnie jeg właścicielem jest Adbe Systems. Ten rdzaj plików ma rzszerzenia.tif lub.tiff Od ang. Tag Image File Frmat lub Tagged Image File Frmat PCX Frmat zapisu plików graficznych pracwany na pczątku lat 80, gdy w uŝyciu były jeszcze karty graficzne CGA i Hercules. Później mdyfikwany; becnie zapisuje 24-bitwy klr. Pliki w tym frmacie (rzszerzenie.pcx) nie są kmpreswane. grafika rastrwa Spsób pisu brazu graficzneg plegający na pdziale bszaru wyświetlania na pjedyncze punkty (piksele). KaŜdemu pikselwi przyprządkwane jest jeg płŝenie w brazie raz klr. Grafika rastrwa przypmina więc mzaikę złŝną z duŝej liczby ddzielnych "płytek". Ze względu na duŝe ilści danych d zapamiętania, większść frmatów graficznych pierających się na rastrze (np. GIF, JPEG) wykrzystuje algrytmy pzwalające przechwywać infrmację w pstaci skmpreswanej. Zamiast zapisywać stan kaŝdeg piksela, frmaty te analizują zmiany klru ciągłych zbirów punktów (jeŝeli dane brazie pbierane są klejnymi rzędami). Dzięki temu rysunki zawierające duŝe bszary wypełnine tą samą barwą (np. błękitne nieb na zdjęciach krajbrazu) zajmują znacznie mniej miejsca w pliku niŝ brazy skmplikwanej i róŝnrdnej treści. W przeciwieństwie d grafiki wektrwej, grafika rastrwa jest zaleŝna d rzdzielczści. Obrazy mają ustalną długść i szerkść w pikselach, c sprawia, Ŝe rysunek glądany w rzdzielczści ekranu 800x600 będzie wizualnie mniejszy d swjej kpii wyświetlanej na ekranie rzdzielczści 640x400. Edycja bitmapy plega na mdyfikacji pszczególnych pikseli. Niektóre peracje (np. skalwanie) pza tym, Ŝe przebiegają znacznie wlniej niŝ w przypadku grafiki wektrwej, mgą takŝe przyczynić się d utraty jakści brazka (pdczas pwiększania brazu rastrweg uwidaczniają się wyraźne pjedyncze piksele twrząc wraŝenie "schdkwatści" rysunku).

7 RóŜnice między grafiką wektrwą a rastrwą: RóŜnice między rysunkiem rastrwym (czasami nazywanym bitmapą) a wektrwym są lbrzymie. Szczególnie widczne są pdczas skalwania (czyli zmiany rzmiaru) rysunku lub biektu. Ot jak będzie wyglądała mała literka "a",; p pwiększeniu jej 700% w rysunku rastrwym i wektrwym: rys.graf.rastrwa; rys.graf.wektrwa; Rastrwa literka "a"; wygląda brzydk, a wektrwa; nie straciła nic ze swjej jakści. Dlaczeg tak się dzieje? Najlepiej będzie mŝna t prześledzić na przykładzie elipsy i dcinka. rys.1.graf.rastrwa; rys.2.graf.wektrwa; Ładnie widać przyczynę utraty jakści na przykładzie dcinka. Rzucające się w czy duŝe punkty z których się n składa, raz pstrzępina linia. W rysunku rastrwym wszystk jest zapamiętywane z punktów. Tak więc "mały" dcinek jest zapamiętany z kreślnej liczby punktów, p pwiększeniu g te małe punkty stają się duŝe, a na ddatek jest ich tyle sam. RóŜnica między "małym" dcinkiem a "duŝym", plega więc na pwiększeniu stałej liczby punktów. W rysunku wektrwym dcinek jest zapamiętywany jak zbiór dwóch punktów (pczątkwy i kńcwy) kreślnych współrzędnych. Następnie prgram blicza pśrednie punkty ze wzru matematyczneg i następnie wyświetla je na ekranie. Pwiększenie dcinka w tym przypadku plega na bliczeniu nwych współrzędnych dla bu punków i następnie na nw, na bliczeniu punktów pśrednich. Grubść dcinka nie zmieniła się, gdyŝ zmienialiśmy tylk jeg rzmiar. N dbrze, ale jak będą wyglądały biekty p ich pmniejszeniu? W przypadku rysunku rastrweg są brane pd uwagę punkty leŝące bk siebie i na pdstawie ilści czarnych i białych punktów jest bliczany punkt wynikwy. Tak więc pdczas pmniejszania d rzmiaru 1/10 ryginalnej wielkści branych jest pd uwagę.100 punktów (matryca 10 punktów w pinie i 10 punktów w pzimie, czyli 10x10=100). JeŜeli np. 49 punktów jest czarnych, a 51 punktów jest białych, t zstanie dbrany punkt biały. Stracimy więc bardz duŝ szczegółów ryginalneg rysunku. W przypadku grafiki wektrwej są tylk na nw bliczane współrzędne biektów, a dpier ptem jest ryswany biekt identycznej grubści c pprzedni. Zbaczmy t na przykładzie

8 rysunek rastrwy pmniejszny; rysunek wektrwy pmniejszny; Zwróćmy uwagę, iŝ rysunek wektrwy nie uległ pgrszeniu. W przypadku rysunku rastrweg literka "a" wygląda dbrze dlateg, Ŝe ryginalna literka jest bardz gruba, więc pdczas bliczania, kazuje się, Ŝe jest bardz duŝ czarnych punktów. Znacznie grzej wygląda elipsa i dcinek, które były cienkie. Przy pmniejszaniu zstał "zgubinych" wiele punktów. PwyŜsze rysunki zstały zaledwie pmniejszne d 1/3 swich ryginalnych rzmiarów, przy znaczniejszym pmniejszeniu nie mŝna by się był w góle zrientwać c t za kształt.

9 Zdjęcia rastrwe wyglądają ładnie gdy są w ryginalnej wielkści, ale p pwiększeniu nie mŝna juŝ rzróŝnić szczegółów. Nie mŝna przedstawić zdjęcia wektrweg, gdyŝ takich nie mŝna zrbić. W technice wektrwej wszystk musi być naryswane przy uŝyciu takich biektów jak krąg, dcinek, kwadrat, wielbk itp. Chć i w tej technice mŝna stwrzyć prawdziwe arcydzieła, d złudzenia przypminające rzeczywistść. zdjęcie składa się z małych punktów;

10 ten rysunek zstał utwrzny z 6254 biektów;

11 PYTANIA KONTROLNE: 1. Opwiedz grafice wektrwej. 2. Opwiedz grafice rastrwej. 3. Pdaj frmaty plików graficznych. 4. Opisz wady i zalety grafiki rastrwej 5. Pdaj wady i zalety grafiki wektrrwej 6. Opwiedz czym róŝni się grafika rastrwa d wektrwej/ 7. Pdaj prgramy d grafiki wektrwej 8. Opisz dwa prgramy d grafiki wektrwej. 9. C t jest grafika wektrwa? 10. Opisz frmat GIF.

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy Optymalne przydzielanie adresów IP Twórcy Internetu nie przewidzieli ppularnści, jaką medium t cieszyć się będzie becnie. Nie zdając sbie sprawy z długterminwych knsekwencji swich działań, przydzielili

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

Standardy zapisu Dokumentów Planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP

Standardy zapisu Dokumentów Planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP Standardy zapisu Dkumentów Planistycznych na ptrzeby imprtu i eksprtu dkumentów w ramach Mdułu RP Prjekt: dstswanie i wdrżenie aplikacji przeznacznej d prwadzenia rejestru dkumentów planistycznych na pzimie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia Warszawska Wyższa Szkła Infrmatyki Pracwnia Bez Barier - pis wypsażenia Przeznaczenie: W Warszawskiej Wyższej Szkle Infrmatyki zstała twarta nwczesna pracwnia kmputerwa, dstswana d ptrzeb sób niedwidzących

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie. 2. Recepta na jakość

1.Wprowadzenie. 2. Recepta na jakość Obróbka plików RAW W jednym z statnich dcinków naszeg pradnika, wyjaśnine zstały pdstawwe frmaty zdjęć cyfrwych. W tym tygdniu pwiemy szerzej mŝliwściach frmatu RAW, jeg bróbce pczątkwej i kńcwym eksprcie

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych grafika rastowa grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa służy do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1:.Powtórka. kurs HTML

to jest tresc...

Lekcja 1:.Powtórka. <head> <title>kurs HTML</title> </head> <body> <p>to jest tresc...</p> </body> Lekcja 1:.Pwtórka I Dkument pdzielny jest na dwie sekcje - head (nagłówek) i bdy (część główna dkumentu). W nagłówku, pmiędzy znacznikami umieszcza się infrmacje, które nie są widczne na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Digitalizacja plakatów ze zbirów CBW, pstęwanie ZP-13_2014 Numer głszenia: 61711-2014;

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI AGENCJA Reklamw-Marketingwa MODERNLIGHT ul. Mdrzewiwa 10 37-464 Stalwa Wla tel.: 502 164 328 SERWISY WWW WIZYTÓWKI FIRMOWE Wizytówka WWW jest pdstawwą usługą internetwą w naszej fercie. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

"Pies" P i e s \0. Prawidłowy zapis wymaga wykorzystania funkcji strcpy() z pliku nagłówkowego string.h: char txt[10]; strcpy(txt, Pies );

Pies P i e s \0. Prawidłowy zapis wymaga wykorzystania funkcji strcpy() z pliku nagłówkowego string.h: char txt[10]; strcpy(txt, Pies ); Łańcuchy znaków MATERIAŁY POMOCNICZE NR 7 DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1 Łańcuch znaków (napis, stała napiswa) jest t ciąg złŝny z zera lub większej liczby znaków zawartych między znakami cudzysłwu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla nwy wymiar kmunikacji dla U R Z Ę D U VidCm.pl Sp. z.. tel. +48 (32) 450 20 85 fax +48 (32) 450 20 86 biur@vidcm.pl www.vidcm.pl 40-156 Katwice; Al. Krfanteg 125a KRS0000253137, Sąd Rej. w K-cach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do środowiska ILWIS

Wstęp do środowiska ILWIS Systemy Infrmacji Gegraficznej, studia niestacjnarne, WGGiIŚ, GiK, semestr 8 Wstęp d śrdwiska ILWIS Celem zajęć jest zapznanie się ze śrdwiskiem ILWIS. Nazwa ILWIS pchdzi d Integrated Land and Water Infrmatin

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Ogólne (z programu Autodesk Revit Structure 2009 i poprzednie wydania)

Znane problemy Ogólne (z programu Autodesk Revit Structure 2009 i poprzednie wydania) AUTODESK REVIT STRUCTURE Znane prblemy Ogólne (z prgramu Autdesk Revit Structure 2009 i pprzednie wydania) Dstswanie zakńczenia ławy fundamentwej Właściwść ławy fundamentwej Nie dziel przy punktach wstawienia

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Obróbka grafiki cyfrowej

Obróbka grafiki cyfrowej Obróbka grafiki cyfrowej 1 ROZDZIELCZOŚĆ (ang. resolution) - oznacza ilość malutkich punktów, które tworzą widzialny znak w druku bądź na ekranie monitora Typowe rozdzielczości monitorów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo