Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala

2 Spis treści Spis tabel... Spis rysunków Wstęp Informacje wstępne Cel oraz założenia projektu Słownik pojęć Wymagania bezwzględne dla systemu Wymagania ogólne Wymagania merytoryczne Wymagania funkcjonalne Opis metodyki Tabela wymagań funkcjonalnych Architektura Architektura aplikacji Warstwa sieciowa Warstwa aplikacyjna Warstwa danych Architektura danych Architektura aplikacji Integracja z systemami zewnętrznymi Integracja z systemami portalowymi Śledzenie aktywności użytkowników Zapis do newslettera Architektura sprzętowa oraz systemowa Środowisko Licencjonowanie Urządzenia peryferyjne Gwarancja sprzętu Wymagania dotyczące administracji systemem Bezpieczeństwo systemu Wygląd interfejsu użytkownika Użyteczność (Usability) Utrzymanie systemu Zakres i metoda świadczenia usługi asysty technicznej Gwarancja oprogramowania Szkolenia Operacyjnego na lata

3 Spis tabel Tabela 1. Słownik pojęć Tabela Przykład wypełnienia tabeli PASS przez Wykonawcę...5 Tabela 3 Tabela wymagań funkcjonalnych Tabela 4 Architektura Aplikacji...44 Tabela 5 Wymagania do administracji systemem Tabela 6 Wymagania bezpieczeństwa systemu Tabela 7 Wymagania ergonomii interfejsu użytkownika Tabela 8 Utrzymanie systemu Tabela 9 Kategoria i klasyfikacja błędów...69 Tabela 10 Niezbędna dokumentacja Spis rysunków Rysunek 1. Diagram hierarchii funkcji...15 Operacyjnego na lata

4 1. Wstęp 1.1. Informacje wstępne Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. "Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w ramach Osi Priorytetowej 8 Współpraca Międzyregionalna, Działanie 8. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy. Działania w ramach projektu stanowią element programu działań mających na celu wykorzystanie nowoczesnych narzędzi celem zbudowania profesjonalnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z narzędziami do badania użytkowników platformy oraz umożliwiające wymianę wiedzy między partnerami. Platforma OZE ma umożliwić wymianę danych, obliczeń, wyników testów, doświadczeń między wieloma podmiotami osobami (zapewniając odpowiedni poziom poufności informacji dzięki zastosowanym mechanizmom autentykacji). Platforma ma być bazą wiedzy, doświadczeń i kontaktów, które aktualnie w Polsce nie mają swojego odpowiednika. Misją stworzenia w/w portalu jest nie tylko powstanie strony internetowej udostępniającej określoną wiedzę i treści, ale również stworzenie platformy, która stworzy automatyczny system współpracy między partnerami projektu, w tym także instytucjami międzynarodowymi. Stworzony system będzie otwarty i posiadać będzie możliwość dalszego rozwoju merytorycznego jak i możliwość podłączania kolejnych partnerów projektu. Oprogramowanie powinno zostać skonfigurowane i wdrożone w środowisku docelowym. Dodatkowo Zamawiający wymagać będzie przekazania: - kodów źródłowych wytworzonego oprogramowania; - specyfikacji środowiska sprzętowo-systemowego wymaganego do przeprowadzenia procedury generacji kodu wynikowego; - instrukcji generacji kodu wynikowego (reguły kompilacji); - narzędzi do przygotowania wersji instalacyjnej; - narzędzi do instalacji wytworzonego oprogramowania wraz z dokumentacją; instalacji; - plików konfiguracyjnych oprogramowania narzędziowego, oprogramowania pośredniczącego, oprogramowania systemowego w szczególności: systemu operacyjnego, systemu baz danych, oprogramowania użytkowego. Stworzenie platformy internetowej ma być rozwiązaniem otwartym, co ma zapewnić Fundacji pełną swobodę w zakresie późniejszego rozwijania funkcjonalności platformy. Generalnym założeniem Operacyjnego na lata

5 przeprowadzonego postępowania ofertowego ma być uniknięcie uzależnienia zamawiającego od jednego wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niewyłącznej i bezterminowej licencji, bez ograniczeń terytorialnych na wszelkie skrypty/programy powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem niniejszego systemu a w szczególności na system główny, na infrastrukturę informatyczną, jak również na wszystkie elementy i pliki źródłowe, które zostaną wykorzystane do przygotowania skryptów/ programów powstałych w ramach realizacji postanowień zawartej w późniejszym czasie Umowy. Udzielona licencja, o której mowa powyżej ma objąć wszelkie pola eksploatacji. Licencja powinna zostać udzielona na okres 7 lat. Wyłoniona firma będzie się również zajmowała administrowaniem strony, zarówno w czasie realizacji projektu jak i w okresie jego 5-letniej trwałości. Niniejszy dokument określa wymagania funkcjonalne oraz podstawowe wymagania techniczne systemów nie określając technologii, w jakiej zostanie wykonany system ze względu na przeznaczenie dokumentu, jakim jest jego wykorzystanie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zakładane ramy czasowe wykonania systemu: Termin rozpoczęcia prac 1 sierpnia 013 r. Termin zakończenia prac 31 października 014 r. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest Konrad Kosierkiewicz. Adres do korespondencji w sprawie zamówienia: Fundacja Rozwoju Podhala, ul. Chałupnika 1e/8, Kraków. do korespondencji w sprawie zamówienia: Telefon do kontaktów w sprawie zamówienia: Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać co najmniej: Datę sporządzenia Nazwę i adres oferenta Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i zdolności do realizacji zamówienia Pieczęć firmową, imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wartość netto i brutto oferty razem Warunki płatności Operacyjnego na lata

6 Warunki gwarancji i serwisu Datę ważności oferty (min. 14 dni) Oferta powinna być złożona w języku polskim. Ceny w ofercie powinny być podane w kwotach netto, w złotych polskich. W ofercie powinien być przedstawiony harmonogram płatności. Oferta musi zawierać informację o spełnianiu przez wykonawcę kryterium doświadczenia. W ofercie powinna być wskazana osoba do kontaktów w sprawie oferty i adres mailowy, na który będzie przesyłana korespondencja. Oferta powinna być wydrukowana, parafowana na każdej stronie i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną podpisana oferta powinna być zeskanowana i przesłana drogą mailową w formacie PDF lub DOC. Termin i sposób składania ofert: Oferty należy składać do dnia , do godziny Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną w formacie PDF lub DOC na adres mailowy Wymagania stawiane wykonawcom: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w realizacji prac programistycznych w zakresie systemów komputerowych i CRM. Kryterium to będzie oceniane na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Z uwagi na specyfikę tematyki systemu mile widziane jest doświadczenie inżynierskie. Kryteria wyboru oferty: Każda oferta będzie oceniana poprzez punktację od 0 do 100 pkt., przy czym punkty będą przydzielane wg następujących kryteriów: 1. cena oferty waga 90% 3. warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego waga 10% Zamówienie do realizacji otrzyma ten Wykonawca, który otrzyma w ogólnej ocenie największą ilość punktów. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego i zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Termin powiadomienia o wyborze oferty: Wykonawca zostanie powiadomiony drogą mailową o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej najpóźniej do roku. Operacyjnego na lata

7 1.. Cel oraz założenia projektu Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego, który zostanie wykorzystany dla budowania lojalności oraz pogłębiania relacji z użytkownikiem, przy wykorzystaniu technik spersonalizowanej komunikacji. Dzięki wdrożonemu systemowi zostanie zwiększona skuteczność zarządzania kampaniami marketingowymi prowadzonymi na terenie kraju oraz za granicą. Wdrażany system będzie gromadził dane o użytkownikach do jednej bazy danych, budując w ten sposób zaawansowaną bazę wiedzy o użytkownikach. Funkcjonalnie wdrażany system będzie podzielony na dwa moduły funkcjonalne CRM (Customer relationship management) odpowiedzialny za budowanie relacji z użytkownikami, przechowywanie danych i ich analizę. CMS (Conetent Menagement system) odpowiedzialny za wizualizację ogólno dostępnej części aplikacji, dla niezalogowanych interesantów. Wymaganiem głównym jest aby powyższe dwa moduły współpracowały z sobą w wymianie danych. System wykorzystując zgromadzone dane zaoferuje dostarczanie użytkownikom informacji, których główną formą jest newsletter. Definiowanie odbiorców newslettera powinno odbywać się na podstawie parametrów zawartych w dynamicznym profilu użytkownika lub na podstawie list wybranych użytkowników. Dane gromadzone w bazie będą pobierane oraz dostarczane przez inne systemy współpracujące z systemem CRM. Wdrażany CRM musi być rozwiązaniem składającym się z infrastruktury sprzętowej i oprogramowania. Ma być to narzędzie, dzięki któremu Fundacja będzie mógł zastosować model indywidualnego podejścia do klienta i przekazywania mu dopasowanych informacji - zgodnych z jego preferencjami. Użytkownikami systemu będą pracownicy fundacji, a także pracownicy podmiotów współpracujących zarówno polskich jak i zagranicznych. Klientami systemu będą wszyscy internauci wchodzący na stronę głównego portalu, odbiory newsletterów i materiałów promocyjnych. CRM będzie wykorzystywany na wielu rynkach za granicą.. Słownik pojęć Pojęcie Opis ACID 3 Test, stwierdzający, czy przeglądarki internetowe spełnieniają standardy internetowe wyznaczane przez Operacyjnego na lata

8 Analiza Błędu Auth.0 Awaria Błąd CMS CRM Czas Obejścia Czas Reakcji #1 Czas Reakcji # Czas Rozwiązania Czas Naprawy Dane DC Double opt-in Formaty plików dla eksportu danych Formaty plików dla importu danych organizację W3C. Działania mające na celu wskazanie technicznej przyczyny Błędu i załączenie logów bądź komunikatów międzysystemowych. Otwarty protokół autoryzacji Niezgodne z wymaganiami zawartymi w Umowie działanie całości bądź dowolnej części Systemu. Zdarzenie polegające na niezgodnej z Dokumentacją pracy Systemu; Problem informatyczny. Content Menagement System ang. Customer Relationship Management to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Czas liczony od chwili dokonania Zgłoszenia Błędu lub Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego do Wykonawcy do chwili dostarczenia Obejścia do Zamawiającego przez Wykonawcę. Czas pomiędzy dokonaniem zgłoszenia Błędu lub Zgłoszenia Serwisowego, a momentem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac nad usuwaniem Błędu wraz z przekazaniem Zamawiającemu informacji o planowanych działaniach lub przekazaniem uzasadnionej informacji do Zamawiającego o innym, niż produkt Wykonawcy, źródle błędu. Czas pomiędzy dokonaniem Zgłoszenia Serwisowego, a momentem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac nad usuwaniem Błędu, w szczególności polegające na zdalnym połączeniu z Systemem lub rozmowie telefonicznej. Czas liczony od chwili dokonania zgłoszenia Błędu lub Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego do chwili dostarczenia Rozwiązania do Zamawiającego przez Wykonawcę. Czas pomiędzy zakończeniem Czasu Reakcji, a wykonaniem Naprawy i zgłoszeniem gotowości do odbioru Naprawy. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, zawarte lub przetwarzane w istniejących systemach Zamawiającego (niezależnie od rodzaju nośnika, na/w którym są zapisane, przechowywane lub przetwarzane), związane z obsługą i eksploatacją Systemu. Obejmują postaci: oryginalną, kopii bezpieczeństwa i kopii archiwalnej. ang.dynamic Content System Zarządzania Treścią; system pozwalający na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nieposiadający specjalistycznej wiedzy technicznej. Subskrypcja z potwierdzeniem. Użytkownik, który dokonał subskrypcji elektronicznej musi otrzymać wiadomość na podany w formularzu zapisu adres zawierającą link aktywujący. Dopóki, gdy subskrypent nie kliknie na link aktywujący, jego konto jest nieaktywne. Formaty plików, do których dane będą mogły być wyeksportowane z bazy CRM: Excel (XLS), Excel 007 (XLSX), Comma Separated Values (CSV), Portable Document Format (PDF), Extensible Markup Language (XML), Word (DOC), Word 007 (DOCX). Przy czym do eksportu raportów zastosowanie mają mieć formaty DOC/DOCX oraz PDF, a do eksportu pozostałych danych XLS/XLSX, CSV, XML. Formaty plików Excel (XLS), Excel 007 (XLSX), Comma Separated Values (CSV), Extensible Markup Language (XML), do których dane będą mogły być Operacyjnego na lata

9 GIODO ITI L Kategoria Klaster niezawodnościowy Komponent Klient LDAP Load balancing Naprawa Obejście Open Source zaimportowane do bazy CRM: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. ang. Information Technology Infrastructure Library zbiór najlepszych praktyk, w jaki sposób efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Istotność defektu z punktu widzenia funkcjonalności. Przypisywana jest przez testera. zespół komputerów dublujących nawzajem swoje funkcje (łączenie równoległe). W razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły. niezależnie wytworzony, skompilowany (z ukrytymi szczegółami implementacyjnymi) moduł programowy, udostępniający swą funkcjonalność za pomocą jednoznacznie zdefiniowanego interfejsu, zdolny do współdziałania z większą całością (systemem) oraz innymi komponentami Pod pojeciem klienta rozumie się: - użytkowników poszukujących informacji (relacja BC), - partnerów Fundacji i innych organizacji uczestniczących w systemie (relacja BB), ang. Business-to-Business (BB), to ogół relacji między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług. Klientem w relacjach BB jest np. tour operator, hotele itp. Business-to-consumer (BC), to nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Stroną inicjującą transakcje jest firma. Klientem w relacji BC jest np. turysta. Lekki Protokół Usług Katalogowych (ang. Lightweight Directory Access Protocol ) - protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500. Jest to również nazwa usługi katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP. Równoważenie obciążenia czyli technika rozpraszania obciążenia pomiędzy wiele procesorów, komputerów, dysków, połączeń sieciowych lub innych zasobów. Trwałe przywrócenie pełnej funkcjonalności Systemu oraz usunięcie przyczyn wystąpienia Awarii, umożliwiające korzystanie z Systemu bez utrudnień. Zaakceptowane przez Zamawiającego dostarczenie przez Wykonawcę tych elementów Rozwiązania, których implementacja umożliwia zachowanie funkcjonalności Systemu (w szczególności dostępności, stabilności i wydajności realizacji dowolnej funkcjonalności wspieranej przez System) i jakości Danych, pomimo obecności Błędu. Wraz z dostarczeniem Obejścia Wykonawca dostarcza instrukcję jego stosowania. Każde Obejście musi docelowo zakończyć się trwałym usunięciem Błędu. termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Operacyjnego na lata

10 Oprogramowanie narzędziowe Free Software Foundation. Rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu usprawnienia wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów. Oprogramowanie pośredniczące Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie użytkowe PASS PKI Prince Produkt Przygotowanie Środowisk Testowych Fundacja Remarketing RSA RFC Rozwiązanie #1 (ang. middleware) jest to rodzaj oprogramowania umożliwiający komunikację pomiędzy różnymi aplikacjami/usługami lub systemami. Architektura oprogramowania pośredniczącego jest wykorzystywana głównie w systemach rozproszonych przy łączeniu ze sobą różnych komponentów oprogramowania (często znajdujących się na różnych platformach) lub komunikacji z kanałami dostępu do nich. Przykład: systemy baz danych takie jak: MYQL, SQL Server, PostgreSql (ang. system software) zespół programów sterujących działaniem jednostki centralnej i urządzeń zewnętrznych, organizujących logiczną przestrzeń adresową komputera oraz system plików, a tworzących warunki do opracowywania i wykonywania innych programów (kompilatory, edytory), nazywany ogólnie systemem operacyjnym. Przykład: system operacyjny Linux, Unix, Windows, Mac i etc. Oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika. W rzoumieniu Zamawiającego takim oprogramowaniem jest również system CRM, CMS. ang. Professional Approach to System Selection metodyka zbierania informacji o wymaganiach do systemów informatycznych PKI (Public Key Infrastructure) - infrastruktura klucza publicznego Metodyka zarządzania projektami, oparta o pozytywne oraz negatywne doświadczenia kierowników projektów z całego świata. Wydzielona cześć dokumentacji systemu przekazana Zamawiającemu do odbioru końcowego. Zainstalowanie Systemu oraz jego konfiguracja pozwalająca na prowadzenie Testów, wraz z danymi niezbędnymi do prowadzenia testów na Środowisku Testowym. Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania Środowiska Testowego będą przedmiotem odrębnych ustaleń na etapie planowania testów. FUNDACJA ROZWOJU PODHALA Działania zmierzające do pobudzenia popytu, który uległ obniżeniu na skutek niedostosowanej lub nietrafionej strategii marketingowej w poprzednim okresie. Asymetryczny algorytm kryptograficzny z kluczem publicznym. ang. Request for Comments zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force. Trwałe usunięcie Błędu poprzez przywrócenie pełnej funkcjonalności w pełni zgodnej z aktualną Dokumentacją Operacyjnego na lata

11 Rozwiązanie # SASL SSO Środowisko Testowe Testy bezpieczeństwa Testy Systemowe (SYS) Testy Akceptacyjne Użytkownika (UAT) Testy Wydajnościowe (EFF) Testy Instalacyjne (INS) Użytkownik oraz usunięcie wszelkich przyczyn i skutków wystąpienia Błędu. Przez rozwiązanie problemu rozumie się następujące czynności: Wskazanie źródła problemu Wskazanie wymaganych zmian konfiguracyjnych (poprzez zmianę wersji czy zainstalowanie poprawki) Wskazanie sposobu tymczasowego zminimalizowania skutków występowania problemu, do czasu opracowania rozwiązania docelowego Wskazanie sposobu realizacji zadania w ramach wsparcia zewnętrznego Dostawcy. ang. Simple Authentication and Security Layer. Jedna z metod uwierzytelniania, stosowana w protokole LDAP. ang. single sign-on możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. Infrastruktura teleinformatyczna wraz z zainstalowanymi Systemami zbudowana na wzór Środowiska Produkcyjnego pozwalająca na przeprowadzenie testów. W zależności od rodzaju testów środowiska te mogą być rozłączne i mieć różną konfigurację. Proces testów, które mają na celu odnalezienie miejsc w systemie, gdzie dane firmy i jej klientów nie są bezpieczne lub pojawia się podatność na możliwy atak. Proces testów sprawdzających, wykonywanych po pomyślnej integracji jednostek wchodzących w skład danego Systemu będącego przedmiotem testowania. Sprawdzają one czy System jako całość spełnia postawione wymagania funkcjonalne i jakościowe. Proces testów sprawdzających, czy zmiana realizuje zdefiniowane cele biznesowe. W zakres testów UAT wchodzi weryfikacja procesów i procedur biznesowych, realizowanych przez System oraz systemy zintegrowane, w celu wykazania, że System spełni wymogi biznesowe przedstawione w specyfikacjach systemowych, posiada wymagane funkcjonalności oraz czy działają one zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Proces testów, którego celem jest sprawdzenie czy zmiana lub System spełnia wymagania wydajnościowe, identyfikacja wąskich gardeł w przetwarzaniu procesów biznesowych w obrębie Systemu oraz komunikacji międzysystemowej. Proces testów weryfikujących gotowość zmiany do wdrożenia poprzez ocenę wpływu wdrożenia na poziomy usług świadczonych w oparciu o modyfikowany System oraz jakości procedur wdrożeniowych. Użytkownik systemu CRM, CMS, który loguje się do systemu. Może dodawać obiekty do systemu, administrować, zarządzać danymi i treścia. Usability Social Media Użyteczność czyli własność produktów decydująca o ich jakości użytkowej, funkcjonalności i spełnianiu oczekiwań w warstwie użytkowej. Social media to media do społecznościowych interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych wykraczających poza dotychczasową komunikację Operacyjnego na lata

12 Wykonawca WYSIWYG XML Zamawiający Tabela 1. Słownik pojęć. społecznościową. Firma implementująca i wdrażająca system. ang. what you see is what you get to co widzisz, jest tym co otrzymasz. Rozwiązanie informatyczne stosowane w edytorach treści, pozwalające użytkownikowi na skomponowanie treści, formatu, stylu, itp. bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. ang. Extensible Markup Language - uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami. FUNDACJA ROZWOJU PODHALA lub podmiot/y trzeci/e działający/e w jej imieni. Niektóre pojęcia zostały wyjaśnione na podstawie otwartej encyklopedii Wikipedia. 3. Wymagania bezwzględne dla systemu 3.1. Wymagania ogólne Wymagania ogólne stawiane Systemowi: 1. System będzie zgodny z wymaganiami aktów prawnych, do stosowania których jest zobowiązana FUNDACJA ROZWOJU PODHALA i jej partnerzy, a w szczególności z: 1) ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 00 r. Nr 101 poz. 96 z późn zm.), ) ustawą z dnia 7 lipca 001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 001 r. Nr 18 poz. 140 z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 kwietnia 004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 004 r. Nr 100, poz. 104).. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 lipca 011 w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159 z 011 r., poz. 948 z późn. Zm.).Wykonawca zapewni zgodność Systemu z przepisami prawa obowiązującymi w dniu uruchomienia produkcyjnego Systemu. 3. System będzie pracować w języku polskim i angielskim. Dotyczy to między innymi komunikatów, interfejsu użytkownika, raportów, sortowania. Operacyjnego na lata

13 4. System będzie rozwiązaniem zintegrowanym z innymi systemami zewnętrznymi. Dane do Systemu będą wprowadzane, a następnie udostępniane systemom, w których są potrzebne. 5. System powinien umożliwiać pracę na przeglądarkach internetowych, zgodnych z ACID 3, na poziomie 100/ Dostęp do Systemu zgodnie z przyznanymi uprawnieniami dla użytkowników będzie realizowany poprzez przeglądarkę internetową. 7. System umożliwi udostępnianie danych podmiotom współpracującym z Zamawiającym poprzez protokoły wymiany danych oparte na architekturze Webservice z użyciem komunikatów XML. 8. Zastosowana technologia powinna umożliwiać migrację danych Systemu na inną platformę systemu operacyjnego. 9. System będzie umożliwiać generowanie wielu formatów plików dla eksportu danych i raportów. 10. System będzie zbudowany na bazie danych typu SQL. 11. System będzie posiadać jednolite środowisko bazodanowe dla wszystkich składników Systemu (oprogramowanie korzystające z tej samej bazy danych, pracujące na tej samej platformie). 1. System powinien być rozwiązaniem otwartym, zapewniającym rozbudowę o nowe funkcje realizujące potrzeby użytkownika. 13. System będzie umożliwiać administratorowi określenie praw użytkownika do dostępu do określonych danych, funkcji, modułów, raportów. 14. System powinien posiadać jednolity interfejs wykonany w jednolitej technologii. 15. System będzie umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika lub administratorów dla wszystkich zgromadzonych w systemie danych poprzez zintegrowany z systemem generator raportów. 16. System będzie zawierać dynamiczne metody filtrowania i sortowania danych. 17. System będzie umożliwiać wykonywanie wielowymiarowej analizy danych. 18. System będzie posiadać opracowaną Dokumentację Projektową oraz wyczerpującą i łatwą w interpretowaniu Dokumentację Użytkową (instrukcje stanowiskowe powinny umożliwiać użytkownikowi samodzielną pracę w Systemie), napisaną w języku polskim i angielskim. 19. System powinien posiadać możliwość identyfikacji użytkownika wprowadzającego zmiany do systemu i historię wprowadzanych zmian z uwzględnieniem daty i czasu. 0. System powinien zapewniać rejestrację realizowanych funkcji eksportu danych wraz ze wskazaniem użytkownika, daty oraz zakresu eksportowanych danych 3.. Wymagania merytoryczne Wdrażany system będzie spełniał cele opisane w rozdziale 1.. niniejszego dokumentu. Operacyjnego na lata

14 Główne funkcje (core systemu) jakie będzie realizował system to: 1. rejestracja, edycja, usuwanie danych Klienta,. wsparcie procesu budowania relacji z Klientem, 3. rejestracja i analiza aktywności Klienta, 4. tworzenie i aktualizacja dynamicznego profilu Klienta, 5. tworzenie i redagowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym komponowanie dedykowanych, zindywidualizowanych i spersonalizowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych 6. dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, 7. zarządzanie i prowadzenie kampanii marketingowych 8. prowadzenie analiz i opracowywanie raportów dla przeprowadzonych kampanii, bazy klientów 9. prowadzenie re-marketingu dla wybranych grup klientów. 10. automatyczną wysyłkę wiadomości okolicznościowych (np. życzenia urodzinowe, życzenia świąteczne itp.). Na poniższym rysunku przedstawiono diagram hierarchii funkcji Systemu. Operacyjnego na lata

15 Dane klienta Rejestracja danych Edycja danych Usuwanie danych Kontakt z Klientem Rejestracja kontaktów Wsparcie kontaktów Monitoring aktywności Klienta Rejestracja danych o aktywności Analiza danych Usuwanie danych Dynamiczny profil Klienta Definiowanie cech i atrybutów Tworzenie dynamicznego profilu Aktualizacja dynamicznego profilu Usuwanie profilu Materiały informacyjne i promocyjne Tworzenie materiałów Edycja materiałów Publikacja materiałów Usuwanie materiałów Komponowanie newslettera Dystrybucja materiałów Zarządzanie bazą adresową Tworzenie wiadomości e- mail Wysyłanie wiadomości Obsługa wiadomości zwrotnych Obsługa akcji marketingowych Planowanie akcji Wsparcie prowadzenia akcji Rozliczanie akcji Analizy i raporty Prowadzenie analiz Tworzenie raportów Tworzenie, edycja i usuwanie szablonów raportów Operacyjnego na lata

16 Rysunek 1. Diagram hierarchii funkcji System będzie umożliwiał zapisanie, przechowywanie, edytowanie i usuwanie danych Klienta, który dokona rejestracji poprzez wskazane strony internetowe. Rejestrowane dane Klienta to między innymi: 1) numer klienta (ID), ) nazwa skrócona - login (maksymalna liczba znaków), 3) nazwa instytucji / firmy 4) imie i nazwisko 5) kraj, 6) kod pocztowy, 7) miasto, 8) ulica, 9) adres, adres korespondencyjny, adres inny, 10) telefon, 11) dodatkowy telefon, 1) tel. kom., 13) fax, 14) adres , 15) deklaracja zgody na przetwarzanie danych, 16) cel przetwarzania danych (wewnętrzne, marketingowe), 17) opis, 18) komentarze, 19) uwagi, 0) status (aktywny / nieaktywny), 1) adres IP komputera, z którego łączy się Klient z wybranymi serwisami, ) informacje zawarte w plikach cookies. 3) przynależność do grupy / grup użytkowników Podczas prac projektowych na etapie analizy przedwdrożeniowej zakres powyższych danych może zostać rozszerzony. Wykonawca musi uwzględnić taką możliwość w przygotowywanej przez siebie ofercie. Operacyjnego na lata

17 System będzie również wykorzystywany jako wsparcie bezpośrednich kontaktów z Klientem inicjowanych przez przedstawicieli Partnerów Zamawiającego. Oznacza to, że wybrane funkcje systemu będą udostępnione Partnerom. Lista funkcji udostępnionych partnerom zostanie opracowana na etapie analizy przedwdrożeniowej. System będzie gromadził i poddawał analizie dane o aktywności Klienta we wskazanych serwisach internetowych, m.in.: kliknięć w poszczególne linki odsyłające do stron lub podstron dotyczących konkretnej tematyki, np. funduszy unijnych, turystyki na podhalu, regionu, itp. tematyki, treści odwiedzanych stron, analizy słów kluczowych wpisywanych w polach wyszukiwania, czasu spędzonego na stronach o wybranych tematykach Informacje o aktywności użytkownika w Internecie są gromadzone i przetwarzane przy wykorzystaniu targetowania behawioralnego. Źródłem danych o subskrybentach są portale internetowe, portale typu social media, systemy ankietowe oraz inne systemy przetwarzające informacje o użytkownikach. CRM powinien umożliwiać analizę stron internetowych partnerów współpracujących z Fundacją. Gromadzone dane, w połączeniu z danymi uzyskanymi z ankiet, newsletterów i innych źródeł, będą poddawane przez system analizie, na podstawie której tworzony będzie dynamiczny profil Klienta. Dane poddawane analizie będą obejmowały w szczególności: 1) zainteresowania, ) aktywność (klikanie w dany element, ilość kliknięć, częstotliwość, itp.), 3) geolokalizacje, 4) cechy demograficzne (wiek, płeć), 5) analiza statystyczna treści, 6) zamawiane produkty (broszury, newslettery, itp.) 7) profil prowadzonej działalności Wszelka analiza danych musi odbywać się z zachowaniem zasad prywatności Klienta i z przestrzeganiem przepisów polskiego prawa i przepisów Unii Europejskiej. W ramach analizy danych dotyczących lokalizacji system pozwoli w szczególności na tzw. geotargetowanie o dowolnym stopniu szczegółowości (kraj, region, miejscowość). Dynamiczny profil klienta to zbiór cech posiadanych lub nieposiadanych przez Klienta. System zapewni możliwość definiowania cech i atrybutów na podstawie których tworzone są profile. System umożliwi wykorzystanie dowolnej ilość cech i atrybutów. Operacyjnego na lata

18 Utworzony profil Klienta będzie profilem dynamicznym, aktualizowanym na bieżąco, co oznacza, że analiza w/w aspektów aktywności Klienta będzie powtarzana wielokrotnie, a w przypadku zidentyfikowania zmian, tworzony profil będzie oznaczany innymi atrybutami. Częstotliwość automatycznej analizy profilu Klienta zostanie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej systemu, jednak nie powinna być rzadsza niż raz w miesiącu. System musi umożliwić tworzenie i redagowanie treści newsletterów. W tym celu system musi posiadać funkcjonalność dynamicznej zmiany treści DC. System musi umożliwiać utworzenie treści zgodnie ze zdefiniowanym formatem, zarządzanie tą treścią przez wyznaczonych użytkowników, edytowanie i usuwanie treści, itp. Dla tej funkcjonalności system musi spełniać założenia WYSIWYG. System będzie dawał możliwość wysyłania treści do subskrybenta zgodnie z jego oczekiwaniami i zainteresowaniami. Dynamiczny profil Klienta, poprzez zestaw przypisanych atrybutów będzie określał, które treści materiałów informacyjnych i promocyjnych zostaną umieszczone na dedykowanym i zindywidualizowanym newsletterze wysłanym do konkretnego Klienta. Przykład: Klient, użytkownik wskazanego serwisy internetowego dotyczącego tematyki turystycznej klika w odnośniki dotyczące wybranej dziedziny, np. funduszy unijnych. Dodatkowo klika na odnośniki dotyczące wskazanego regionu geograficznego. Na podstawie tych danych, a także na podstawie innych danych zgromadzonych, np. podczas rejestracji Klienta w serwisie, takich jak wiek, możliwe będzie określenie profilu Klienta jako np. młodego klienta aktywnego zainteresowanego dotacjami w małopolsce, a następnie na tej podstawie możliwe będzie skomponowanie treści dedykowanych takiemu profilowi. Atrybuty definiujące poszczególne typy profili zostaną zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej. Skomponowane materiały informacyjne i promocyjne będą miały charakter dedykowany, zindywidualizowany i spersonalizowany. Materiały wysyłane do danego Klienta będą mogły być komponowane automatycznie przez system poprzez wybranie spośród wszystkich dostępnych tematów, treści spełniających zdefiniowane pod kątem dopasowania do zainteresowań danego Klienta kryteria. Co nie wykluczy przygotowania newsletterów w sposób tradycyjny, nieautomatyczny. System będzie posiadał funkcję wysyłania masowej ilości wiadomości elektronicznych, tzw. mailing. System powinien umożliwiać automatyczną weryfikacje adresów . W przypadku braku możliwości dostarczenia wiadomości na adres adresata, system powinien oznaczyć adres jako nieprawidłowy (np. do ponownej weryfikacji) i tym samym nie brać go pod uwagę przy kolejnych wysyłkach newslettera. W ramach tej funkcji system będzie umożliwiał: 1) tworzenie i zarządzanie bazą adresów , ) składanie treści, tworzenie oraz wysyłanie wiadomości , Operacyjnego na lata

19 3) obsługę informacji zwrotnych. 4) Weryfikacja adresów tzw. Double opt-in 5) System antyspamowy 6) Wysyłka maili w standardzie UTF i ISO Zabezpieczenie przed Czarną Listą Spamową. System powinien również wspierać prowadzone kampanie marketingowe na portalach internetowych typu Social Media. System prócz standardowego sposobu wysyłki newsletterów na adres mailowy powinien również umożliwiać publikacje newsletterów w portalach społecznościowych takich jak Facebook, Blip, Twitter, w postaci odnośników do pojedynczej strony WWW z newsletterem. Ponadto system powinien być wzbogacony o dodatkowe przyciski (ikony portali społecznościowych) w edytorze WYSWIG umożliwiające ich wstawienie do newslettera. System umożliwi odbiorcy wiadomości dzielenie się nią ze znajomymi w portalu społecznościowym. Po kliknięciu na ikonę podziel się portalu społecznościowego, umieszczoną w newsletterze, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania do serwisu społecznościowego oraz po weryfikacji tożsamości, poproszony o potwierdzenie dodania wpisu. Poza mailingiem system będzie wykorzystywany do wsparcia kierowanej do Klienta obsługi korespondencji tradycyjnej. System umożliwi wydruk dokumentów oraz etykiet wysyłkowych. Ponadto, poza komponowaniem dedykowanych newsletterów system będzie miał funkcje automatycznego tworzenia i wysyłki do Klienta zindywidualizowane wiadomości okolicznościowe, np. życzenia urodzinowe itp. Szczegółowa lista typów wiadomości okolicznościowych zostanie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej. Poza wymienionymi wyżej funkcjami System zapewni możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz, tworzenia raportów i zestawień z poziomu użytkownika. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć zestaw 50 gotowych raportów oraz generator raportów - narzędzie do samodzielnego definiowania szablonów raportów przez uprawnionych użytkowników Systemu. Zawartość raportów, do dostarczenia których zobowiązanych będzie wykonawca, zostanie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej. Aplikacja powinna posiadać możliwość generowanie szczegółowych raportów dotyczących: kampanii marketingowych, danych zawartych w bazie kontaktowej CRM, zbiorczych zestawień klientów według kraju pochodzenia, preferencji, liczby odwiedzin, wyświetlonych stron, czasu spędzonego na stronie, częstotliwości odwiedzin, kliknięć (linki na stronie/zdjęcia). Operacyjnego na lata

20 Wszelkie dane raportowe powinny być przedstawiane w formacie tekstowym (tabelaryczne zestawienie danych) i graficzne w postaci wykresów. 1) Wymaganie ogólne: możliwość wyświetlania dynamicznych raportów dla wszystkich kampanii mailowych, ) Prezentacja danych: graficzne przestawienie danych dla każdej kampanii wysyłkowej wyświetlony według kryteriów czasowych ustalonych przez użytkownika, graficzna prezentacja wysłanych maili oraz maili zwróconych/niedostarczonych wyświetlony według kryteriów czasowych ustalonych przez użytkownika, graficzna prezentacja ilości danych wysłanych dla każdej kampanii wysyłkowej oraz sumy transferu danych dla wszystkich kampanii wyświetlony według kryteriów czasowych ustalonych przez użytkownika. 3) Szczegóły indywidualnych kampanii: ogólne informacje o kampanii zawierające dane o jej identyfikatorze, dane wysyłającego, nazwa newslettera, średnia wielkość (w KB) każdego maila, ilość wysłanych maili i sumaryczny transfer danych dla danej wysyłki, informacje statystyczne powinny zawierać dane dotyczące, ilości otwartych/przeczytanych newsletterów, ilości niedostarczonych (współczynnik odrzuceń) newsletterów, ilości kliknięć w wysłanych newsletterach, sumaryczną ilość wysłanych maili z możliwością exportu tych danych do formatów eksportowych (patrz: Słownik), tabela najpopularniejszych linków w newsletterze zawierająca link, ilość kliknięć, listę odbiorców, którzy kliknęli na link oraz możliwość danych do formatów eksportowych (patrz: Słownik), mapę kliknięć (heatmap) newslettera. 4) Graficzne i tekstowe statystyki z podziałem na okresy: możliwość wyświetlenia statystyk z podziałem na raporty miesięczne (od 1 do 6 miesięcy), półroczne, roczne i od początku istnienia systemu, możliwość wyświetlenia statystyk dla każdego newslettera, Możliwość wyświetlenia statystyk dla poszczególnych kampanii. Informacja o numerze otwarć i kliknięć z podziałem na dni i godziny. Data wysyłki. 5) Analizy specjalne: Porównanie zachowania wybranych grup odbiorców ilustrujący liczbę otwarć i kliknięć według np.: płci, mieszkańców danego regionu, miasta itd. Operacyjnego na lata

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo