Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala

2 Spis treści Spis tabel... Spis rysunków Wstęp Informacje wstępne Cel oraz założenia projektu Słownik pojęć Wymagania bezwzględne dla systemu Wymagania ogólne Wymagania merytoryczne Wymagania funkcjonalne Opis metodyki Tabela wymagań funkcjonalnych Architektura Architektura aplikacji Warstwa sieciowa Warstwa aplikacyjna Warstwa danych Architektura danych Architektura aplikacji Integracja z systemami zewnętrznymi Integracja z systemami portalowymi Śledzenie aktywności użytkowników Zapis do newslettera Architektura sprzętowa oraz systemowa Środowisko Licencjonowanie Urządzenia peryferyjne Gwarancja sprzętu Wymagania dotyczące administracji systemem Bezpieczeństwo systemu Wygląd interfejsu użytkownika Użyteczność (Usability) Utrzymanie systemu Zakres i metoda świadczenia usługi asysty technicznej Gwarancja oprogramowania Szkolenia Operacyjnego na lata

3 Spis tabel Tabela 1. Słownik pojęć Tabela Przykład wypełnienia tabeli PASS przez Wykonawcę...5 Tabela 3 Tabela wymagań funkcjonalnych Tabela 4 Architektura Aplikacji...44 Tabela 5 Wymagania do administracji systemem Tabela 6 Wymagania bezpieczeństwa systemu Tabela 7 Wymagania ergonomii interfejsu użytkownika Tabela 8 Utrzymanie systemu Tabela 9 Kategoria i klasyfikacja błędów...69 Tabela 10 Niezbędna dokumentacja Spis rysunków Rysunek 1. Diagram hierarchii funkcji...15 Operacyjnego na lata

4 1. Wstęp 1.1. Informacje wstępne Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. "Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w ramach Osi Priorytetowej 8 Współpraca Międzyregionalna, Działanie 8. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy. Działania w ramach projektu stanowią element programu działań mających na celu wykorzystanie nowoczesnych narzędzi celem zbudowania profesjonalnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z narzędziami do badania użytkowników platformy oraz umożliwiające wymianę wiedzy między partnerami. Platforma OZE ma umożliwić wymianę danych, obliczeń, wyników testów, doświadczeń między wieloma podmiotami osobami (zapewniając odpowiedni poziom poufności informacji dzięki zastosowanym mechanizmom autentykacji). Platforma ma być bazą wiedzy, doświadczeń i kontaktów, które aktualnie w Polsce nie mają swojego odpowiednika. Misją stworzenia w/w portalu jest nie tylko powstanie strony internetowej udostępniającej określoną wiedzę i treści, ale również stworzenie platformy, która stworzy automatyczny system współpracy między partnerami projektu, w tym także instytucjami międzynarodowymi. Stworzony system będzie otwarty i posiadać będzie możliwość dalszego rozwoju merytorycznego jak i możliwość podłączania kolejnych partnerów projektu. Oprogramowanie powinno zostać skonfigurowane i wdrożone w środowisku docelowym. Dodatkowo Zamawiający wymagać będzie przekazania: - kodów źródłowych wytworzonego oprogramowania; - specyfikacji środowiska sprzętowo-systemowego wymaganego do przeprowadzenia procedury generacji kodu wynikowego; - instrukcji generacji kodu wynikowego (reguły kompilacji); - narzędzi do przygotowania wersji instalacyjnej; - narzędzi do instalacji wytworzonego oprogramowania wraz z dokumentacją; instalacji; - plików konfiguracyjnych oprogramowania narzędziowego, oprogramowania pośredniczącego, oprogramowania systemowego w szczególności: systemu operacyjnego, systemu baz danych, oprogramowania użytkowego. Stworzenie platformy internetowej ma być rozwiązaniem otwartym, co ma zapewnić Fundacji pełną swobodę w zakresie późniejszego rozwijania funkcjonalności platformy. Generalnym założeniem Operacyjnego na lata

5 przeprowadzonego postępowania ofertowego ma być uniknięcie uzależnienia zamawiającego od jednego wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niewyłącznej i bezterminowej licencji, bez ograniczeń terytorialnych na wszelkie skrypty/programy powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem niniejszego systemu a w szczególności na system główny, na infrastrukturę informatyczną, jak również na wszystkie elementy i pliki źródłowe, które zostaną wykorzystane do przygotowania skryptów/ programów powstałych w ramach realizacji postanowień zawartej w późniejszym czasie Umowy. Udzielona licencja, o której mowa powyżej ma objąć wszelkie pola eksploatacji. Licencja powinna zostać udzielona na okres 7 lat. Wyłoniona firma będzie się również zajmowała administrowaniem strony, zarówno w czasie realizacji projektu jak i w okresie jego 5-letniej trwałości. Niniejszy dokument określa wymagania funkcjonalne oraz podstawowe wymagania techniczne systemów nie określając technologii, w jakiej zostanie wykonany system ze względu na przeznaczenie dokumentu, jakim jest jego wykorzystanie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zakładane ramy czasowe wykonania systemu: Termin rozpoczęcia prac 1 sierpnia 013 r. Termin zakończenia prac 31 października 014 r. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest Konrad Kosierkiewicz. Adres do korespondencji w sprawie zamówienia: Fundacja Rozwoju Podhala, ul. Chałupnika 1e/8, Kraków. do korespondencji w sprawie zamówienia: Telefon do kontaktów w sprawie zamówienia: Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać co najmniej: Datę sporządzenia Nazwę i adres oferenta Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i zdolności do realizacji zamówienia Pieczęć firmową, imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wartość netto i brutto oferty razem Warunki płatności Operacyjnego na lata

6 Warunki gwarancji i serwisu Datę ważności oferty (min. 14 dni) Oferta powinna być złożona w języku polskim. Ceny w ofercie powinny być podane w kwotach netto, w złotych polskich. W ofercie powinien być przedstawiony harmonogram płatności. Oferta musi zawierać informację o spełnianiu przez wykonawcę kryterium doświadczenia. W ofercie powinna być wskazana osoba do kontaktów w sprawie oferty i adres mailowy, na który będzie przesyłana korespondencja. Oferta powinna być wydrukowana, parafowana na każdej stronie i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną podpisana oferta powinna być zeskanowana i przesłana drogą mailową w formacie PDF lub DOC. Termin i sposób składania ofert: Oferty należy składać do dnia , do godziny Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną w formacie PDF lub DOC na adres mailowy Wymagania stawiane wykonawcom: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w realizacji prac programistycznych w zakresie systemów komputerowych i CRM. Kryterium to będzie oceniane na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie. Z uwagi na specyfikę tematyki systemu mile widziane jest doświadczenie inżynierskie. Kryteria wyboru oferty: Każda oferta będzie oceniana poprzez punktację od 0 do 100 pkt., przy czym punkty będą przydzielane wg następujących kryteriów: 1. cena oferty waga 90% 3. warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego waga 10% Zamówienie do realizacji otrzyma ten Wykonawca, który otrzyma w ogólnej ocenie największą ilość punktów. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego i zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Termin powiadomienia o wyborze oferty: Wykonawca zostanie powiadomiony drogą mailową o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej najpóźniej do roku. Operacyjnego na lata

7 1.. Cel oraz założenia projektu Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego, który zostanie wykorzystany dla budowania lojalności oraz pogłębiania relacji z użytkownikiem, przy wykorzystaniu technik spersonalizowanej komunikacji. Dzięki wdrożonemu systemowi zostanie zwiększona skuteczność zarządzania kampaniami marketingowymi prowadzonymi na terenie kraju oraz za granicą. Wdrażany system będzie gromadził dane o użytkownikach do jednej bazy danych, budując w ten sposób zaawansowaną bazę wiedzy o użytkownikach. Funkcjonalnie wdrażany system będzie podzielony na dwa moduły funkcjonalne CRM (Customer relationship management) odpowiedzialny za budowanie relacji z użytkownikami, przechowywanie danych i ich analizę. CMS (Conetent Menagement system) odpowiedzialny za wizualizację ogólno dostępnej części aplikacji, dla niezalogowanych interesantów. Wymaganiem głównym jest aby powyższe dwa moduły współpracowały z sobą w wymianie danych. System wykorzystując zgromadzone dane zaoferuje dostarczanie użytkownikom informacji, których główną formą jest newsletter. Definiowanie odbiorców newslettera powinno odbywać się na podstawie parametrów zawartych w dynamicznym profilu użytkownika lub na podstawie list wybranych użytkowników. Dane gromadzone w bazie będą pobierane oraz dostarczane przez inne systemy współpracujące z systemem CRM. Wdrażany CRM musi być rozwiązaniem składającym się z infrastruktury sprzętowej i oprogramowania. Ma być to narzędzie, dzięki któremu Fundacja będzie mógł zastosować model indywidualnego podejścia do klienta i przekazywania mu dopasowanych informacji - zgodnych z jego preferencjami. Użytkownikami systemu będą pracownicy fundacji, a także pracownicy podmiotów współpracujących zarówno polskich jak i zagranicznych. Klientami systemu będą wszyscy internauci wchodzący na stronę głównego portalu, odbiory newsletterów i materiałów promocyjnych. CRM będzie wykorzystywany na wielu rynkach za granicą.. Słownik pojęć Pojęcie Opis ACID 3 Test, stwierdzający, czy przeglądarki internetowe spełnieniają standardy internetowe wyznaczane przez Operacyjnego na lata

8 Analiza Błędu Auth.0 Awaria Błąd CMS CRM Czas Obejścia Czas Reakcji #1 Czas Reakcji # Czas Rozwiązania Czas Naprawy Dane DC Double opt-in Formaty plików dla eksportu danych Formaty plików dla importu danych organizację W3C. Działania mające na celu wskazanie technicznej przyczyny Błędu i załączenie logów bądź komunikatów międzysystemowych. Otwarty protokół autoryzacji Niezgodne z wymaganiami zawartymi w Umowie działanie całości bądź dowolnej części Systemu. Zdarzenie polegające na niezgodnej z Dokumentacją pracy Systemu; Problem informatyczny. Content Menagement System ang. Customer Relationship Management to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Czas liczony od chwili dokonania Zgłoszenia Błędu lub Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego do Wykonawcy do chwili dostarczenia Obejścia do Zamawiającego przez Wykonawcę. Czas pomiędzy dokonaniem zgłoszenia Błędu lub Zgłoszenia Serwisowego, a momentem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac nad usuwaniem Błędu wraz z przekazaniem Zamawiającemu informacji o planowanych działaniach lub przekazaniem uzasadnionej informacji do Zamawiającego o innym, niż produkt Wykonawcy, źródle błędu. Czas pomiędzy dokonaniem Zgłoszenia Serwisowego, a momentem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac nad usuwaniem Błędu, w szczególności polegające na zdalnym połączeniu z Systemem lub rozmowie telefonicznej. Czas liczony od chwili dokonania zgłoszenia Błędu lub Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego do chwili dostarczenia Rozwiązania do Zamawiającego przez Wykonawcę. Czas pomiędzy zakończeniem Czasu Reakcji, a wykonaniem Naprawy i zgłoszeniem gotowości do odbioru Naprawy. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, zawarte lub przetwarzane w istniejących systemach Zamawiającego (niezależnie od rodzaju nośnika, na/w którym są zapisane, przechowywane lub przetwarzane), związane z obsługą i eksploatacją Systemu. Obejmują postaci: oryginalną, kopii bezpieczeństwa i kopii archiwalnej. ang.dynamic Content System Zarządzania Treścią; system pozwalający na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nieposiadający specjalistycznej wiedzy technicznej. Subskrypcja z potwierdzeniem. Użytkownik, który dokonał subskrypcji elektronicznej musi otrzymać wiadomość na podany w formularzu zapisu adres zawierającą link aktywujący. Dopóki, gdy subskrypent nie kliknie na link aktywujący, jego konto jest nieaktywne. Formaty plików, do których dane będą mogły być wyeksportowane z bazy CRM: Excel (XLS), Excel 007 (XLSX), Comma Separated Values (CSV), Portable Document Format (PDF), Extensible Markup Language (XML), Word (DOC), Word 007 (DOCX). Przy czym do eksportu raportów zastosowanie mają mieć formaty DOC/DOCX oraz PDF, a do eksportu pozostałych danych XLS/XLSX, CSV, XML. Formaty plików Excel (XLS), Excel 007 (XLSX), Comma Separated Values (CSV), Extensible Markup Language (XML), do których dane będą mogły być Operacyjnego na lata

9 GIODO ITI L Kategoria Klaster niezawodnościowy Komponent Klient LDAP Load balancing Naprawa Obejście Open Source zaimportowane do bazy CRM: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. ang. Information Technology Infrastructure Library zbiór najlepszych praktyk, w jaki sposób efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Istotność defektu z punktu widzenia funkcjonalności. Przypisywana jest przez testera. zespół komputerów dublujących nawzajem swoje funkcje (łączenie równoległe). W razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły. niezależnie wytworzony, skompilowany (z ukrytymi szczegółami implementacyjnymi) moduł programowy, udostępniający swą funkcjonalność za pomocą jednoznacznie zdefiniowanego interfejsu, zdolny do współdziałania z większą całością (systemem) oraz innymi komponentami Pod pojeciem klienta rozumie się: - użytkowników poszukujących informacji (relacja BC), - partnerów Fundacji i innych organizacji uczestniczących w systemie (relacja BB), ang. Business-to-Business (BB), to ogół relacji między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług. Klientem w relacjach BB jest np. tour operator, hotele itp. Business-to-consumer (BC), to nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Stroną inicjującą transakcje jest firma. Klientem w relacji BC jest np. turysta. Lekki Protokół Usług Katalogowych (ang. Lightweight Directory Access Protocol ) - protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500. Jest to również nazwa usługi katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP. Równoważenie obciążenia czyli technika rozpraszania obciążenia pomiędzy wiele procesorów, komputerów, dysków, połączeń sieciowych lub innych zasobów. Trwałe przywrócenie pełnej funkcjonalności Systemu oraz usunięcie przyczyn wystąpienia Awarii, umożliwiające korzystanie z Systemu bez utrudnień. Zaakceptowane przez Zamawiającego dostarczenie przez Wykonawcę tych elementów Rozwiązania, których implementacja umożliwia zachowanie funkcjonalności Systemu (w szczególności dostępności, stabilności i wydajności realizacji dowolnej funkcjonalności wspieranej przez System) i jakości Danych, pomimo obecności Błędu. Wraz z dostarczeniem Obejścia Wykonawca dostarcza instrukcję jego stosowania. Każde Obejście musi docelowo zakończyć się trwałym usunięciem Błędu. termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Operacyjnego na lata

10 Oprogramowanie narzędziowe Free Software Foundation. Rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu usprawnienia wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów. Oprogramowanie pośredniczące Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie użytkowe PASS PKI Prince Produkt Przygotowanie Środowisk Testowych Fundacja Remarketing RSA RFC Rozwiązanie #1 (ang. middleware) jest to rodzaj oprogramowania umożliwiający komunikację pomiędzy różnymi aplikacjami/usługami lub systemami. Architektura oprogramowania pośredniczącego jest wykorzystywana głównie w systemach rozproszonych przy łączeniu ze sobą różnych komponentów oprogramowania (często znajdujących się na różnych platformach) lub komunikacji z kanałami dostępu do nich. Przykład: systemy baz danych takie jak: MYQL, SQL Server, PostgreSql (ang. system software) zespół programów sterujących działaniem jednostki centralnej i urządzeń zewnętrznych, organizujących logiczną przestrzeń adresową komputera oraz system plików, a tworzących warunki do opracowywania i wykonywania innych programów (kompilatory, edytory), nazywany ogólnie systemem operacyjnym. Przykład: system operacyjny Linux, Unix, Windows, Mac i etc. Oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika. W rzoumieniu Zamawiającego takim oprogramowaniem jest również system CRM, CMS. ang. Professional Approach to System Selection metodyka zbierania informacji o wymaganiach do systemów informatycznych PKI (Public Key Infrastructure) - infrastruktura klucza publicznego Metodyka zarządzania projektami, oparta o pozytywne oraz negatywne doświadczenia kierowników projektów z całego świata. Wydzielona cześć dokumentacji systemu przekazana Zamawiającemu do odbioru końcowego. Zainstalowanie Systemu oraz jego konfiguracja pozwalająca na prowadzenie Testów, wraz z danymi niezbędnymi do prowadzenia testów na Środowisku Testowym. Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania Środowiska Testowego będą przedmiotem odrębnych ustaleń na etapie planowania testów. FUNDACJA ROZWOJU PODHALA Działania zmierzające do pobudzenia popytu, który uległ obniżeniu na skutek niedostosowanej lub nietrafionej strategii marketingowej w poprzednim okresie. Asymetryczny algorytm kryptograficzny z kluczem publicznym. ang. Request for Comments zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force. Trwałe usunięcie Błędu poprzez przywrócenie pełnej funkcjonalności w pełni zgodnej z aktualną Dokumentacją Operacyjnego na lata

11 Rozwiązanie # SASL SSO Środowisko Testowe Testy bezpieczeństwa Testy Systemowe (SYS) Testy Akceptacyjne Użytkownika (UAT) Testy Wydajnościowe (EFF) Testy Instalacyjne (INS) Użytkownik oraz usunięcie wszelkich przyczyn i skutków wystąpienia Błędu. Przez rozwiązanie problemu rozumie się następujące czynności: Wskazanie źródła problemu Wskazanie wymaganych zmian konfiguracyjnych (poprzez zmianę wersji czy zainstalowanie poprawki) Wskazanie sposobu tymczasowego zminimalizowania skutków występowania problemu, do czasu opracowania rozwiązania docelowego Wskazanie sposobu realizacji zadania w ramach wsparcia zewnętrznego Dostawcy. ang. Simple Authentication and Security Layer. Jedna z metod uwierzytelniania, stosowana w protokole LDAP. ang. single sign-on możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. Infrastruktura teleinformatyczna wraz z zainstalowanymi Systemami zbudowana na wzór Środowiska Produkcyjnego pozwalająca na przeprowadzenie testów. W zależności od rodzaju testów środowiska te mogą być rozłączne i mieć różną konfigurację. Proces testów, które mają na celu odnalezienie miejsc w systemie, gdzie dane firmy i jej klientów nie są bezpieczne lub pojawia się podatność na możliwy atak. Proces testów sprawdzających, wykonywanych po pomyślnej integracji jednostek wchodzących w skład danego Systemu będącego przedmiotem testowania. Sprawdzają one czy System jako całość spełnia postawione wymagania funkcjonalne i jakościowe. Proces testów sprawdzających, czy zmiana realizuje zdefiniowane cele biznesowe. W zakres testów UAT wchodzi weryfikacja procesów i procedur biznesowych, realizowanych przez System oraz systemy zintegrowane, w celu wykazania, że System spełni wymogi biznesowe przedstawione w specyfikacjach systemowych, posiada wymagane funkcjonalności oraz czy działają one zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Proces testów, którego celem jest sprawdzenie czy zmiana lub System spełnia wymagania wydajnościowe, identyfikacja wąskich gardeł w przetwarzaniu procesów biznesowych w obrębie Systemu oraz komunikacji międzysystemowej. Proces testów weryfikujących gotowość zmiany do wdrożenia poprzez ocenę wpływu wdrożenia na poziomy usług świadczonych w oparciu o modyfikowany System oraz jakości procedur wdrożeniowych. Użytkownik systemu CRM, CMS, który loguje się do systemu. Może dodawać obiekty do systemu, administrować, zarządzać danymi i treścia. Usability Social Media Użyteczność czyli własność produktów decydująca o ich jakości użytkowej, funkcjonalności i spełnianiu oczekiwań w warstwie użytkowej. Social media to media do społecznościowych interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych wykraczających poza dotychczasową komunikację Operacyjnego na lata

12 Wykonawca WYSIWYG XML Zamawiający Tabela 1. Słownik pojęć. społecznościową. Firma implementująca i wdrażająca system. ang. what you see is what you get to co widzisz, jest tym co otrzymasz. Rozwiązanie informatyczne stosowane w edytorach treści, pozwalające użytkownikowi na skomponowanie treści, formatu, stylu, itp. bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. ang. Extensible Markup Language - uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami. FUNDACJA ROZWOJU PODHALA lub podmiot/y trzeci/e działający/e w jej imieni. Niektóre pojęcia zostały wyjaśnione na podstawie otwartej encyklopedii Wikipedia. 3. Wymagania bezwzględne dla systemu 3.1. Wymagania ogólne Wymagania ogólne stawiane Systemowi: 1. System będzie zgodny z wymaganiami aktów prawnych, do stosowania których jest zobowiązana FUNDACJA ROZWOJU PODHALA i jej partnerzy, a w szczególności z: 1) ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 00 r. Nr 101 poz. 96 z późn zm.), ) ustawą z dnia 7 lipca 001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 001 r. Nr 18 poz. 140 z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 kwietnia 004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 004 r. Nr 100, poz. 104).. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 lipca 011 w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159 z 011 r., poz. 948 z późn. Zm.).Wykonawca zapewni zgodność Systemu z przepisami prawa obowiązującymi w dniu uruchomienia produkcyjnego Systemu. 3. System będzie pracować w języku polskim i angielskim. Dotyczy to między innymi komunikatów, interfejsu użytkownika, raportów, sortowania. Operacyjnego na lata

13 4. System będzie rozwiązaniem zintegrowanym z innymi systemami zewnętrznymi. Dane do Systemu będą wprowadzane, a następnie udostępniane systemom, w których są potrzebne. 5. System powinien umożliwiać pracę na przeglądarkach internetowych, zgodnych z ACID 3, na poziomie 100/ Dostęp do Systemu zgodnie z przyznanymi uprawnieniami dla użytkowników będzie realizowany poprzez przeglądarkę internetową. 7. System umożliwi udostępnianie danych podmiotom współpracującym z Zamawiającym poprzez protokoły wymiany danych oparte na architekturze Webservice z użyciem komunikatów XML. 8. Zastosowana technologia powinna umożliwiać migrację danych Systemu na inną platformę systemu operacyjnego. 9. System będzie umożliwiać generowanie wielu formatów plików dla eksportu danych i raportów. 10. System będzie zbudowany na bazie danych typu SQL. 11. System będzie posiadać jednolite środowisko bazodanowe dla wszystkich składników Systemu (oprogramowanie korzystające z tej samej bazy danych, pracujące na tej samej platformie). 1. System powinien być rozwiązaniem otwartym, zapewniającym rozbudowę o nowe funkcje realizujące potrzeby użytkownika. 13. System będzie umożliwiać administratorowi określenie praw użytkownika do dostępu do określonych danych, funkcji, modułów, raportów. 14. System powinien posiadać jednolity interfejs wykonany w jednolitej technologii. 15. System będzie umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika lub administratorów dla wszystkich zgromadzonych w systemie danych poprzez zintegrowany z systemem generator raportów. 16. System będzie zawierać dynamiczne metody filtrowania i sortowania danych. 17. System będzie umożliwiać wykonywanie wielowymiarowej analizy danych. 18. System będzie posiadać opracowaną Dokumentację Projektową oraz wyczerpującą i łatwą w interpretowaniu Dokumentację Użytkową (instrukcje stanowiskowe powinny umożliwiać użytkownikowi samodzielną pracę w Systemie), napisaną w języku polskim i angielskim. 19. System powinien posiadać możliwość identyfikacji użytkownika wprowadzającego zmiany do systemu i historię wprowadzanych zmian z uwzględnieniem daty i czasu. 0. System powinien zapewniać rejestrację realizowanych funkcji eksportu danych wraz ze wskazaniem użytkownika, daty oraz zakresu eksportowanych danych 3.. Wymagania merytoryczne Wdrażany system będzie spełniał cele opisane w rozdziale 1.. niniejszego dokumentu. Operacyjnego na lata

14 Główne funkcje (core systemu) jakie będzie realizował system to: 1. rejestracja, edycja, usuwanie danych Klienta,. wsparcie procesu budowania relacji z Klientem, 3. rejestracja i analiza aktywności Klienta, 4. tworzenie i aktualizacja dynamicznego profilu Klienta, 5. tworzenie i redagowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym komponowanie dedykowanych, zindywidualizowanych i spersonalizowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych 6. dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, 7. zarządzanie i prowadzenie kampanii marketingowych 8. prowadzenie analiz i opracowywanie raportów dla przeprowadzonych kampanii, bazy klientów 9. prowadzenie re-marketingu dla wybranych grup klientów. 10. automatyczną wysyłkę wiadomości okolicznościowych (np. życzenia urodzinowe, życzenia świąteczne itp.). Na poniższym rysunku przedstawiono diagram hierarchii funkcji Systemu. Operacyjnego na lata

15 Dane klienta Rejestracja danych Edycja danych Usuwanie danych Kontakt z Klientem Rejestracja kontaktów Wsparcie kontaktów Monitoring aktywności Klienta Rejestracja danych o aktywności Analiza danych Usuwanie danych Dynamiczny profil Klienta Definiowanie cech i atrybutów Tworzenie dynamicznego profilu Aktualizacja dynamicznego profilu Usuwanie profilu Materiały informacyjne i promocyjne Tworzenie materiałów Edycja materiałów Publikacja materiałów Usuwanie materiałów Komponowanie newslettera Dystrybucja materiałów Zarządzanie bazą adresową Tworzenie wiadomości e- mail Wysyłanie wiadomości Obsługa wiadomości zwrotnych Obsługa akcji marketingowych Planowanie akcji Wsparcie prowadzenia akcji Rozliczanie akcji Analizy i raporty Prowadzenie analiz Tworzenie raportów Tworzenie, edycja i usuwanie szablonów raportów Operacyjnego na lata

16 Rysunek 1. Diagram hierarchii funkcji System będzie umożliwiał zapisanie, przechowywanie, edytowanie i usuwanie danych Klienta, który dokona rejestracji poprzez wskazane strony internetowe. Rejestrowane dane Klienta to między innymi: 1) numer klienta (ID), ) nazwa skrócona - login (maksymalna liczba znaków), 3) nazwa instytucji / firmy 4) imie i nazwisko 5) kraj, 6) kod pocztowy, 7) miasto, 8) ulica, 9) adres, adres korespondencyjny, adres inny, 10) telefon, 11) dodatkowy telefon, 1) tel. kom., 13) fax, 14) adres , 15) deklaracja zgody na przetwarzanie danych, 16) cel przetwarzania danych (wewnętrzne, marketingowe), 17) opis, 18) komentarze, 19) uwagi, 0) status (aktywny / nieaktywny), 1) adres IP komputera, z którego łączy się Klient z wybranymi serwisami, ) informacje zawarte w plikach cookies. 3) przynależność do grupy / grup użytkowników Podczas prac projektowych na etapie analizy przedwdrożeniowej zakres powyższych danych może zostać rozszerzony. Wykonawca musi uwzględnić taką możliwość w przygotowywanej przez siebie ofercie. Operacyjnego na lata

17 System będzie również wykorzystywany jako wsparcie bezpośrednich kontaktów z Klientem inicjowanych przez przedstawicieli Partnerów Zamawiającego. Oznacza to, że wybrane funkcje systemu będą udostępnione Partnerom. Lista funkcji udostępnionych partnerom zostanie opracowana na etapie analizy przedwdrożeniowej. System będzie gromadził i poddawał analizie dane o aktywności Klienta we wskazanych serwisach internetowych, m.in.: kliknięć w poszczególne linki odsyłające do stron lub podstron dotyczących konkretnej tematyki, np. funduszy unijnych, turystyki na podhalu, regionu, itp. tematyki, treści odwiedzanych stron, analizy słów kluczowych wpisywanych w polach wyszukiwania, czasu spędzonego na stronach o wybranych tematykach Informacje o aktywności użytkownika w Internecie są gromadzone i przetwarzane przy wykorzystaniu targetowania behawioralnego. Źródłem danych o subskrybentach są portale internetowe, portale typu social media, systemy ankietowe oraz inne systemy przetwarzające informacje o użytkownikach. CRM powinien umożliwiać analizę stron internetowych partnerów współpracujących z Fundacją. Gromadzone dane, w połączeniu z danymi uzyskanymi z ankiet, newsletterów i innych źródeł, będą poddawane przez system analizie, na podstawie której tworzony będzie dynamiczny profil Klienta. Dane poddawane analizie będą obejmowały w szczególności: 1) zainteresowania, ) aktywność (klikanie w dany element, ilość kliknięć, częstotliwość, itp.), 3) geolokalizacje, 4) cechy demograficzne (wiek, płeć), 5) analiza statystyczna treści, 6) zamawiane produkty (broszury, newslettery, itp.) 7) profil prowadzonej działalności Wszelka analiza danych musi odbywać się z zachowaniem zasad prywatności Klienta i z przestrzeganiem przepisów polskiego prawa i przepisów Unii Europejskiej. W ramach analizy danych dotyczących lokalizacji system pozwoli w szczególności na tzw. geotargetowanie o dowolnym stopniu szczegółowości (kraj, region, miejscowość). Dynamiczny profil klienta to zbiór cech posiadanych lub nieposiadanych przez Klienta. System zapewni możliwość definiowania cech i atrybutów na podstawie których tworzone są profile. System umożliwi wykorzystanie dowolnej ilość cech i atrybutów. Operacyjnego na lata

18 Utworzony profil Klienta będzie profilem dynamicznym, aktualizowanym na bieżąco, co oznacza, że analiza w/w aspektów aktywności Klienta będzie powtarzana wielokrotnie, a w przypadku zidentyfikowania zmian, tworzony profil będzie oznaczany innymi atrybutami. Częstotliwość automatycznej analizy profilu Klienta zostanie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej systemu, jednak nie powinna być rzadsza niż raz w miesiącu. System musi umożliwić tworzenie i redagowanie treści newsletterów. W tym celu system musi posiadać funkcjonalność dynamicznej zmiany treści DC. System musi umożliwiać utworzenie treści zgodnie ze zdefiniowanym formatem, zarządzanie tą treścią przez wyznaczonych użytkowników, edytowanie i usuwanie treści, itp. Dla tej funkcjonalności system musi spełniać założenia WYSIWYG. System będzie dawał możliwość wysyłania treści do subskrybenta zgodnie z jego oczekiwaniami i zainteresowaniami. Dynamiczny profil Klienta, poprzez zestaw przypisanych atrybutów będzie określał, które treści materiałów informacyjnych i promocyjnych zostaną umieszczone na dedykowanym i zindywidualizowanym newsletterze wysłanym do konkretnego Klienta. Przykład: Klient, użytkownik wskazanego serwisy internetowego dotyczącego tematyki turystycznej klika w odnośniki dotyczące wybranej dziedziny, np. funduszy unijnych. Dodatkowo klika na odnośniki dotyczące wskazanego regionu geograficznego. Na podstawie tych danych, a także na podstawie innych danych zgromadzonych, np. podczas rejestracji Klienta w serwisie, takich jak wiek, możliwe będzie określenie profilu Klienta jako np. młodego klienta aktywnego zainteresowanego dotacjami w małopolsce, a następnie na tej podstawie możliwe będzie skomponowanie treści dedykowanych takiemu profilowi. Atrybuty definiujące poszczególne typy profili zostaną zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej. Skomponowane materiały informacyjne i promocyjne będą miały charakter dedykowany, zindywidualizowany i spersonalizowany. Materiały wysyłane do danego Klienta będą mogły być komponowane automatycznie przez system poprzez wybranie spośród wszystkich dostępnych tematów, treści spełniających zdefiniowane pod kątem dopasowania do zainteresowań danego Klienta kryteria. Co nie wykluczy przygotowania newsletterów w sposób tradycyjny, nieautomatyczny. System będzie posiadał funkcję wysyłania masowej ilości wiadomości elektronicznych, tzw. mailing. System powinien umożliwiać automatyczną weryfikacje adresów . W przypadku braku możliwości dostarczenia wiadomości na adres adresata, system powinien oznaczyć adres jako nieprawidłowy (np. do ponownej weryfikacji) i tym samym nie brać go pod uwagę przy kolejnych wysyłkach newslettera. W ramach tej funkcji system będzie umożliwiał: 1) tworzenie i zarządzanie bazą adresów , ) składanie treści, tworzenie oraz wysyłanie wiadomości , Operacyjnego na lata

19 3) obsługę informacji zwrotnych. 4) Weryfikacja adresów tzw. Double opt-in 5) System antyspamowy 6) Wysyłka maili w standardzie UTF i ISO Zabezpieczenie przed Czarną Listą Spamową. System powinien również wspierać prowadzone kampanie marketingowe na portalach internetowych typu Social Media. System prócz standardowego sposobu wysyłki newsletterów na adres mailowy powinien również umożliwiać publikacje newsletterów w portalach społecznościowych takich jak Facebook, Blip, Twitter, w postaci odnośników do pojedynczej strony WWW z newsletterem. Ponadto system powinien być wzbogacony o dodatkowe przyciski (ikony portali społecznościowych) w edytorze WYSWIG umożliwiające ich wstawienie do newslettera. System umożliwi odbiorcy wiadomości dzielenie się nią ze znajomymi w portalu społecznościowym. Po kliknięciu na ikonę podziel się portalu społecznościowego, umieszczoną w newsletterze, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania do serwisu społecznościowego oraz po weryfikacji tożsamości, poproszony o potwierdzenie dodania wpisu. Poza mailingiem system będzie wykorzystywany do wsparcia kierowanej do Klienta obsługi korespondencji tradycyjnej. System umożliwi wydruk dokumentów oraz etykiet wysyłkowych. Ponadto, poza komponowaniem dedykowanych newsletterów system będzie miał funkcje automatycznego tworzenia i wysyłki do Klienta zindywidualizowane wiadomości okolicznościowe, np. życzenia urodzinowe itp. Szczegółowa lista typów wiadomości okolicznościowych zostanie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej. Poza wymienionymi wyżej funkcjami System zapewni możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz, tworzenia raportów i zestawień z poziomu użytkownika. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć zestaw 50 gotowych raportów oraz generator raportów - narzędzie do samodzielnego definiowania szablonów raportów przez uprawnionych użytkowników Systemu. Zawartość raportów, do dostarczenia których zobowiązanych będzie wykonawca, zostanie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej. Aplikacja powinna posiadać możliwość generowanie szczegółowych raportów dotyczących: kampanii marketingowych, danych zawartych w bazie kontaktowej CRM, zbiorczych zestawień klientów według kraju pochodzenia, preferencji, liczby odwiedzin, wyświetlonych stron, czasu spędzonego na stronie, częstotliwości odwiedzin, kliknięć (linki na stronie/zdjęcia). Operacyjnego na lata

20 Wszelkie dane raportowe powinny być przedstawiane w formacie tekstowym (tabelaryczne zestawienie danych) i graficzne w postaci wykresów. 1) Wymaganie ogólne: możliwość wyświetlania dynamicznych raportów dla wszystkich kampanii mailowych, ) Prezentacja danych: graficzne przestawienie danych dla każdej kampanii wysyłkowej wyświetlony według kryteriów czasowych ustalonych przez użytkownika, graficzna prezentacja wysłanych maili oraz maili zwróconych/niedostarczonych wyświetlony według kryteriów czasowych ustalonych przez użytkownika, graficzna prezentacja ilości danych wysłanych dla każdej kampanii wysyłkowej oraz sumy transferu danych dla wszystkich kampanii wyświetlony według kryteriów czasowych ustalonych przez użytkownika. 3) Szczegóły indywidualnych kampanii: ogólne informacje o kampanii zawierające dane o jej identyfikatorze, dane wysyłającego, nazwa newslettera, średnia wielkość (w KB) każdego maila, ilość wysłanych maili i sumaryczny transfer danych dla danej wysyłki, informacje statystyczne powinny zawierać dane dotyczące, ilości otwartych/przeczytanych newsletterów, ilości niedostarczonych (współczynnik odrzuceń) newsletterów, ilości kliknięć w wysłanych newsletterach, sumaryczną ilość wysłanych maili z możliwością exportu tych danych do formatów eksportowych (patrz: Słownik), tabela najpopularniejszych linków w newsletterze zawierająca link, ilość kliknięć, listę odbiorców, którzy kliknęli na link oraz możliwość danych do formatów eksportowych (patrz: Słownik), mapę kliknięć (heatmap) newslettera. 4) Graficzne i tekstowe statystyki z podziałem na okresy: możliwość wyświetlenia statystyk z podziałem na raporty miesięczne (od 1 do 6 miesięcy), półroczne, roczne i od początku istnienia systemu, możliwość wyświetlenia statystyk dla każdego newslettera, Możliwość wyświetlenia statystyk dla poszczególnych kampanii. Informacja o numerze otwarć i kliknięć z podziałem na dni i godziny. Data wysyłki. 5) Analizy specjalne: Porównanie zachowania wybranych grup odbiorców ilustrujący liczbę otwarć i kliknięć według np.: płci, mieszkańców danego regionu, miasta itd. Operacyjnego na lata

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii ingowych.

OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii  ingowych. OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii e-mailingowych. Bezpłatny system, który umożliwia w bardzo prosty sposób wysyłać maile do wielu osób jednocześnie. Proste i intuicyjne

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i www.kawasaki.moto-moto.net.pl. Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Frogfoot CMS.

Frogfoot CMS. Frogfoot CMS www.frogriot.com Spis treści: Kluczowe zastosowania Zalety Frogriot CMS Lista głównych modułów 4 5 7 Główne moduły Dashboard Formularze Webinary Konkursy Edytor treści Drzewo strony Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna- góra 4 5 6 7 8 8 9 3 10 2 11 1 12 10 1. Menu sklep 2. Tłumacz stronę za pomocą Google Translate (Jeśli włączone Panel administracyjny-> Języki-> Włącz usługę Google Translate

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CRM

WellCommerce Poradnik: CRM WellCommerce Poradnik: CRM Spis treści W tej części poradnika poznasz możliwości zarządzania kontaktami z klientami w WellCommerce, automatycznych powiadomień oraz Newsletterów. Spis treści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instytut-Mikroekologii.pl

Instytut-Mikroekologii.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Asystent CRM 2015 MAX - licencja dożywotnia

Asystent CRM 2015 MAX - licencja dożywotnia Dane aktualne na dzień: 16-10-2017 04:44 Link do produktu: https://www.galeosoft.pl/asystent-crm-2015-max-licencja-dozywotnia-p-1470.html Asystent CRM 2015 MAX - licencja dożywotnia Cena brutto Cena netto

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo