TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna dot. programu masystent Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj osobist oraz kontaktami Program stanowi cz#$ pracy doktorskiej dot. zarzdzania informacj Producent: Przemys&aw Rusiecki Skype: PMO2006, GG: , GSM: (0)

2 Spis tre#ci Spis tre ci... 2 Informacje wstpne... 3 Podstawowe funkcje programu... 4 Warunki licencji... 5 Modu!y programu masystent... 6 Konfiguracja programu do pracy na wielu stanowiskach... 8 Aktywacja programu w domu lub firmie...11 Import danych z zewntrznych programów...14 Wdro,enie programu w ma!ej firmie...15 Najczstsze pytania dot. programu masystent Notatki...24 Wybrane zrzuty ekranów...25 UWAGI DO WERSJI POKAZOWEJ Autor dooy wszelkich stara, aby program nie zawiera bdów oraz dziaa prawidowo. Niemniej jednak obecna wersja masystenta zostaa przygotowana na potrzeby realizacji pracy doktorskiej i moe zawiera' ewentualne bdy. W zwi(zku z powyszym, jeeli znajdziecie Pastwo jaki) b(d lub bdziecie chcieli podzieli' si swoimi uwagami na temat programu to zachcam do skorzystania z funkcji dostpnej w Menu Pomoc -> Zg#o$ problem lub uwag) Z góry dzikuje za wszelkie uwagi i wkad woony w rozwój programu Z powaaniem Autor W programie zastosowano technologi software agent dziki której wirtualny asystent dostpny w Menu Pomoc -> Poka/Ukryj Asystenta oprowadzi Pastwa po programie i pomoe w szybkiej nauce obsugi aplikacji masystent

3 Informacje wstpne Program masystent 2007 jest darmowym narzdziem typu PIM (Personal Information Manager) su!cym do kompleksowego zarz!dzania informacj! osobist! (terminy, adresy, telefony, notatki, kody PIN, numery kont bankowych itp.) w domu oraz pracy. Program nale y do grupy aplikacji typu desktop, które instaluje si w *rodowisku Windows 2000/XP/2003/Vista* w komputerze u ytkownika a tym samym u ytkownik ma pewno*1, e dane wprowadzane do masystenta przechowywane s! jedynie na dysku jego komputera. masystent 2007 to nie tylko rozbudowany program typu PIM ale cae centrum informacyjne dziki, któremu bdziecie Pa2stwo zawsze na bie!co z informacjami z kraju, *wiata, giedy, kursami walut, pogod! itp. Program szczególnie przyda si osobom czynnym zawodowo, które musz! przechowywa1 ró nego rodzaju informacje oraz chc! mie1 do nich byskawiczny dostp. masystent zawiera szereg funkcji dziki którym nadaje si do wdro enia w maej lub *redniej firmie. Unikaln! cech! programu jest to, e komunikuje si z u ytkownikiem przy pomocy gosu (mskiego lub damskiego) co daje Pa2stwu namiastk posiadania wasnej sekretarki czy sekretarza. W*ród funkcji niezbdnych w ka dej organizacji mo na wymieni1 m.in. mini modu CRM (Customer Relationship Management), który pomo e Pa2stwu polepszy1 kontakt z klientami gdy w ka dej chwili mo na sprawdzi1 kto i kiedy oraz w jakiej sprawie kontaktowa si z Pa2stwem. Ponadto wbudowany modu generowania spersonalizowanych dokumentów umo liwi Pa2stwu wydruk pism z danymi osób, bez konieczno*ci rcznego uzupeniania dokumentów np. informacjami dla wybranego klienta. Firmy doceni! masystenta tak e za to, e wreszcie w jednym i na dodatek bezpiecznym miejscu (dane s! szyfrowane i zabezpieczone przed dostpem osób niepowoanych) bd! mogy gromadzi1 informacje o klientach, kontrahentach, partnerach biznesowych, hasach, terminach spotka2 itp. Co wicej, informacje o kliencie wprowadzone przez jednego pracownika na jego komputerze bd! dostpne dla innych osób pracuj!cych w sieci LAN! Ponadto masystent stanowi otwart! baz danych do której informacje mo na pobiera1 z ró nych 9róde a nastpnie eksportowa1 do zewntrznych programów u ywanych w firmie. Najwa niejsz! zalet! masystenta jest to, e z poziomu jednego programu mo na uzyska1 dostp do prywatnych notatek, terminów zaj1, prywatnej i su bowej bazy kontaktów, skarbca informacji poufnych (hasa, loginy, numery kart itp.), listy zada2 prywatnych i su bowych, prywatnej bazy adresów internetowych, bie!cych wiadomo*ci z kraju i ze *wiata, kursów walut, pogody, programu telewizyjnego itp. Program umo liwia tak e zdalne powiadamianie o grafiku dnia, dziki czemu bd!c z dala od komputera masystent mo e Pa2stwu przypomnie1 o spotkaniu wysyaj!c wiadomo*1 e- mail lub SMS. Aplikacja udostpniana jest na licencji freeware bez adnych ukrytych opat oraz funkcji reklamowych, szpieguj!cych itp. masystent 2007 jest cz*ci! pracy doktorskiej Przemysawa Rusieckiego dot. zarz!dzania informacj! w organizacji. Wymagania systemowe: - system Windows 2000/XP/2003/Vista* (zalecany Windows XP lub nowszy), - komputer z procesorem PENTIUM 500 MHz (zalecany 1,5 GHz), MB RAM (zalecane 512 MB), - Internet Explorer 6 (lub nowszy), - ok. 30 MB wolnego miejsca na dysku, - rozdzielczo*1 ekranu 1024x768 z maksymaln! palet! kolorów, - po!czenie z Internetem (zalecane stae), - konto pocztowe z dostpem poprzez smtp/pop3, - dowolna drukarka (opcjonalnie), - karta d9wikowa kompatybilna z systemem Windows. * - wsparcie techniczne dla u ytkowników korzystaj!cych z systemów Windows 95/98/NT/Me zostao wstrzymane aczkolwiek nadal mo na instalowa1 program w tych systemach. 3

4 Podstawowe funkcje programu masystent 2007 jest obecnie jedynym programem dostpnym na polskim rynku, który oferuje szeroki wachlarz funkcji (z zakresu PIM oraz CRM) przy zerowym koszcie wdro enia oraz penym wsparciem technicznym. Obecna wersja programu udostpniana jest w jzyku polskim i zoptymalizowana do pracy w systemach Windows 2000/XP. DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI PROGRAMU NALE: przechowywanie adresów, notatek, terminów, zada2, hase itp. w jednym miejscu, komunikacja z u ytkownikiem w sposób werbalny przy pomocy mskiego lub damskiego gosu, podgl!d kalendarzy dziennych, tygodniowych oraz wielomiesicznych, zarz!dzanie terminami w sposób graficzny a w tym mo liwo*1 pracy grupowej, szyfrowanie danych i dostp na haso do sekcji z poufnymi danymi oraz samego programu, zdalne powiadamianie o planie zaj1 w danym dniu (SMS, ), mo liwo*1 generowania strony WWW lub kanaów RSS z aktualnym planem zaj1, przechowywanie danych teleadresowych w bazie prywatnej oraz su bowej dostpnej dla wszystkich pracowników w firmie, wbudowany mini modu CRM umo liwiaj!cy zarz!dzanie histori! kontaktów z klientami lub przygotowanie kartoteki np. pacjenta czy klienta warsztatu samochodowego itp., automatyczne przypominanie o grafiku zaj1 z uwzgldnieniem terminów rocznicowych, imienin, urodzin osób z bazy danych lub przypomnie2 z moduu CRM, baza wiadomo*ci firmowych umo liwiaj!ca przekazywanie informacji do wszystkich pracowników korzystaj!cych z programu masystent oraz pozwalaj!ca na budowanie np. bazy wiedzy, generator szablonów dokumentów firmowych u ywany do przygotowywania spersonalizowanych wydruków pism, list obecno*ci itp., niszczarka dokumentów umo liwiaj!ca bezpowrotne usuwanie poufnych plików z dysku, podgl!d zawarto*ci wielu skrzynek pocztowych wraz z wbudowanym filtrem antyspamowym, timer umo liwiaj!cy np. wy!czenie komputera o okre*lonej godz. lub wy*wietlenie przypomnienia, dostp do wiadomo*ci z serwisów informacyjnych (informacje, pogoda, kursy walut, gieda, program TV), wyszukiwarka stron internetowych i hase encyklopedycznych z blokad! tre*ci reklamowych, szybki dostp do wyszukiwania lokalizacji ulic w Polsce i na *wiecie, baza kodów pocztowych, rejestracji, nr kierunkowych itp. wbudowana baza wszystkich polskich imion wraz z mo liwo*ci! ich odmiany, wirtualny Asystent pomagaj!cy w zapoznaniu si z podstawowymi funkcjami programu oraz umo liwiaj!cy zaplanowanie wydarze2 zgodnie z dobowym rytmem dnia oraz biorytmem u ytkownika programu, wbudowany modu "Fotografii dnia pracy" umo liwiaj!cy okre*lenie ile czasu traci si na wykonanie okre*lonych czynno*ci podczas dnia pracy, wbudowany modu "Biorytm" przedstawiaj!cy w sposób graficzny biorytmy wraz z ich interpretacj!, import oraz eksport danych w formacie XML dziki czemu z programu masystent mo na przekazywa1 dane bezpo*rednio do innych programów u ywanych w Pa2stwa firmie, eksport oraz import terminów, danych osób, zada2 itp. do formatów vcard i vcalednar co z kolei daje mo liwo*1 np. przesania terminu do telefonu komórkowego lub palmtopa, mo liwo*1 pobierania danych do programu masystent z zewntrznych baz danych takich jak np. ksi! ka adresowa Outlook/Windows, wizytówki vcard, pliki tekstowe itp. integracja z programem AnoMail 2007 dziki czemu bezpo*rednio po wybraniu osób z bazy adresowej programu masystent mo na wysa1 mass-mailing w postaci np. newslettera itp., wspópraca z innymi osobami korzystaj!cymi z masystenta w sieci LAN, pena dokumentacja dostpna tak e w formie multimedialnych filmów szkoleniowych dziki, którym mo na skróci1 do minimum czas potrzebny na nauk obsugi programu, darmowe wsparcie techniczne realizowane poprzez , tel. internetowy lub infolini GSM. Wicej informacji o programie wraz z multimedialnym szkoleniem mo na znale91 na stronie internetowej masystenta pod adresem: 4

5 Warunki licencji 1. OP,ATY LICENCYJNE Aplikacja masystent 2007 udostpniana jest u ytkownikowi (prywatnemu, firmie, organizacji itp.) za darmo pod warunkiem, e licencjobiorca aktywuje swoj! kopi programu. U ytkownik mo e zainstalowa1 niniejszy program na dowolnej liczbie komputerów oraz wykorzystywa1 go bez jakichkolwiek opat zarówno w celach prywatnych jak i biznesowych. 2. AKTYWACJA PROGRAMU Aby móc korzysta1 z wybranych funkcji programu wymagana jest aktywacja. Aktywacja jest darmowa i polega na wypenieniu elektronicznej ankiety do!czonej do programu. Anonimowa ankieta dotyczy zarz!dzania informacj! osobist! i bdzie wykorzystana na potrzeby realizacji pracy doktorskiej autora programu. Po aktywacji mo na bez adnych ogranicze2 korzysta1 z programu na stanowisku na którym zosta aktywowany. 3. AUTENTYCZNO:; KODU I GWARANCJA POUFNO:CI DANYCH Program zosta podpisany cyfrowo przez producenta dziki czemu otrzymujecie Pa2stwo gwarancj, e kod programu masystent nie zosta zmieniony przez osoby trzecie i nie zawiera adnych funkcji destrukcyjnych, szpieguj!cych lub reklamowych. Ponadto autor gwarantuje, e dane wprowadzane do programu masystent s! szyfrowane i przechowywane tylko i wy!cznie na dysku komputera u ytkownika, który korzysta z programu. 4. OGRANICZENIA WERSJI POKAZOWEJ Obecna wersja programu masystent jest wersj! pokazow! (tzw. BetaPreview) przygotowan! specjalnie na potrzeby realizacji pracy doktorskiej autora programu. W zwi!zku z tym nie wszystkie funkcje mog! by1 dostpne. Niemniej jednak osoby, które aktywuj! program otrzymaj! darmow! aktualizacj, która uaktywni funkcje niedostpne w bie!cej wersji programu. Aktualizacja pojawi si zaraz po obronie pracy doktorskiej autora programu. 5. W,ASNO:; Wszelkie prawa zwi!zane z niniejsz! aplikacj!, nale! do autora programu. Producent nie zezwala na dekompilacj, debugowanie programu oraz wprowadzanie do oprogramowania adnych zmian oraz wykorzystywanie moduów programu (w tym tak e dokumentacji) oddzielnie, bez pisemnej zgody autora. 6. DYSTRYBUCJA Aplikacja wraz z materiaami szkoleniowymi rozpowszechniana jest na licencji freeware i nie wolno pobiera1 za ni! adnych opat. Autor udziela zgody na udostpnianie aplikacji zarówno w sieciach komputerowych, wydawnictwach CD-ROM jak i w Internecie bez uiszczania jakichkolwiek opat. 7. OGRANICZENIE RAKOJMI Autor programu nie udziela adnej rkojmi na oprogramowanie. Oprogramowanie oraz zwi!zana z nim dokumentacja s! rozprowadzane bez udzielania rkojmi jakiegokolwiek rodzaju, w tym tak e bez ustawowej rkojmi za wady fizyczne i prawne. Cae ryzyko zwi!zane z korzystaniem z oprogramowania jego funkcjonowaniem spoczywa na licencjobiorcy (u ytkowniku). 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO:CI ZA EWENTUALNE SZKODY W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo wa*ciwe autor programu nie bdzie w adnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstae szkody (w tym, bez ogranicze2, szkody wynike ze strat w prowadzonej dziaalno*ci, przerw w prowadzeniu dziaalno*ci, utraty informacji zwi!zanych z prowadzon! dziaalno*ci! lub inne szkody pieni ne) wynikaj!ce z u ytkowania lub niemo liwo*ci u ytkowania oprogramowania. 5

6 Modu&y programu masystent Program masystent stanowi po!czenie programu do zarz!dzania informacj! osobist! typu PIM (ang. Personal Information Manager) z oprogramowaniem do zarz!dzania relacjami z klientami czyli CRM (ang. Customer Relationship Management). Jednak e w odró nieniu od rozbudowanych rozwi!za2 typu CRM, masystent jest prosty w obsudze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalno*ci oraz specyficznych funkcji dostpnych w produktach typu PIM. Program masystent skada si z nastpuj!cych moduów: PLAN DNIA - przedstawia grafik zaj1 w danym dniu, uwzgldniaj!c spotkania, zadania, terminy lub nawet imieniny osób z znajduj!cych si w bazie adresowej. Wy*wietla tak e kartk z kalendarza w której znajduj! si ró ne informacje takie jak np. kto ma imieniny, wschód/zachód so2ca, biorytm itp. GRAFIK TYGODNIOWY - prezentuje wszystkie zaplanowane terminy spotka2, zaj1 itp. na dany tydzie2 od poniedziaku do niedzieli. TABELA TERMINÓW - przedstawia list wszystkich terminów, które s! wprowadzone do programu masystent. Z tego miejsca w atwy sposób mo na zarz!dza1 terminami. ZADANIA PRYWATNE - czyli lista spraw do zaatwienia (ang. To-Do list) prezentuje zadania, które nale y wykona1 np. do ko2ca miesi!ca napisa1 sprawozdanie. SKARBIEC - umo liwia przechowanie informacji, które nie powinny wpa*1 w niepowoane rce. Do tych informacji zaliczamy hasa, numery kart kredytowych, kody PIN itp. Dostp do tych danych mo e by1 ograniczony przez ustawienie dodatkowego hasa. ROCZNICE - przechowuje ró nego rodzaju terminy rocznicowe. Dziki temu ju nigdy nie zapomnicie Pa2stwo o rocznicy *lubu czy urodzinach lub imieninach szefa. NOTATKI - jak sama nazwa sugeruje su! do sporz!dzania notatek, które s! odpowiednikami ótych karteczek przyklejanych do monitora lub lodówki. ADRESY INTERNETOWE su! do przechowywania wa nych adresów stron, serwerów do których np. dostp uzyskuje si na haso. KALENDARZE - zawiera podgl!d kalendarzy w ukadzie miesicznym, 3-miesicznym, pórocznym oraz rocznym. W sposób graficzny prezentowane s! dni w których macie Pa2stwo zaplanowane jakie* wydarzenie np. delegacj, spotkanie, termin rocznicowy itp.. KONTAKTY PRYWATNE su! do przechowywania danych teleadresowych osób, z którymi utrzymujecie Pa2stwo kontakt. Oprócz telefonów i adresów do ka dego kontaktu mo na doda1 zdjcie lub pliki za!czników. Co wicej jednym klikniciem mo na zobaczy1 na mapie gdzie mieszka dana osoba! Do tych danych nikt oprócz Pa2stwa nie bdzie mia dostpu. KONTAKTY BIZNESOWE* podobnie jak powy sze su! do przechowywania danych teleadresowych ale przede wszystkim firm i osób, z którymi utrzymujecie Pa2stwo kontakty su bowe. Inni pracownicy korzystaj!cy z programu masystent bd! mieli podgl!d i mo liwo*ci modyfikacji danych wprowadzonych w tym miejscu. Co wicej mo na przygotowywa1 wydruki spersonalizowanych dokumentów np. listy obecno*ci, umowy, karty obiegowe itp. HISTORIA KONTAKTÓW* to mini modu CRM su!cy do zapamitania historii kontaktów z osobami z bazy kontaktów biznesowych. Dziki temu moduowi mo na sprawdzi1 kiedy ostatnio klient kontaktowa si z Pa2stwa firm! oraz czego ten kontakt dotyczy. Mo na ustawia1 przypomnienia np. skontaktowa1 si z klientem za tydzie2. Przy pomocy historii kontaktów mo na stworzy1 tak e kartotek osób np. pacjentów z histori! choroby itp. KONTA POCZTOWE - ten modu dostpny tylko dla Pa2stwa (nikt inny w firmie nie ma wgl!du do tej sekcji) umo liwia podgl!d wiadomo*ci na ró nych kontach np. prywatnych lub firmowych. Dziki niemu mo na przed pobraniem poczty z serwera internetowego skasowa1 niechciane listy. Program wyposa ony jest w modu antyspamowy do usuwania listów reklamowych itp. Mo na go tak e wykorzysta1 do obsugi jednego konta pocztowego przez wielu pracowników. WIADOMO)CI*- modu dostpny w katalogu WSPÓLNA PRACA umo liwia przygotowywanie wiadomo*ci widocznych u wszystkich pracowników korzystaj!cych z masystenta np. zebranie u szefa godz. 15. W oparciu o wiadomo*ci mo na tak e stworzy1 baz wiedzy. Ka da wiadomo*1 mo e zawiera1 pytanie od klienta oraz opis rozwi!zania problemu. Dodatkowo do wiadomo*ci mo na dodawa1 dowolne dokumenty np. w formacie MS Word, Excel itp. 6

7 WZORY DOKUMENTÓW* - podobnie jak powy ej modu ten dostpny jest w katalogu WSPÓLNA PRACA i su y do przechowywania wzorów spersonalizowanych dokumentów firmowych. W tym module mo na przygotowywa1 wydruki pism z danymi osób z bazy prywatnej lub biznesowej. Dziki czemu w szybki sposób mo na wydrukowa1 np. karty obiegowe dla pracowników lub umow od razu z danymi klienta. Wystarczy wybra1 wzór dokumentu. Nastpnie wskaza1 z jakimi danymi ma by1 wydrukowany i... Ponadto program potrafi odmienia1 polskie imiona i rozró nia1 pe1 osób dziki czemu mo ecie Pa2stwo generowa1 dokumenty zawieraj!ce zwroty Szanowna Pani, Szanowny Panie itp. INNE MODU+Y INFORMACYJNE - program posiada kilkana*cie ró nych moduów informacyjnych takich jak np. informacje pogodowe, program TV, prognoza pogody, kursy walut, spis polskich imion, rejestracji, kodów pocztowych i wiele innych do których uzyskujecie Pa2stwo dostp midzy innymi z poziomu Listy folderów (patrz ni ej). Intuicyjny interfejs sprawia, e bez konieczno*ci zagl!dania do dokumentacji mo na od razu rozpocz!1 prac z programem. Niemniej jednak w ka dej chwili w MENU POMOC macie Pa2stwo dostp do dokumentacji oraz wirtualnego Asystenta (patrz opcja POKA-/UKRYJ ASYSTENTA), który mo e pomóc Pa2stwu w nauce obsugi programu. Poni ej przedstawiono gówne okno programu wraz z opisem najwa niejszych elementów. Je eli, który* z elementów interfejsu nie jest Pa2stwu w danym momencie potrzebny to mo na go wy!czy1 przechodz!c do MENU WIDOK i odznaczaj!c np. PASEK WIADOMO)CI. Po wy!czeniu powy szej funkcji masystent nie bdzie wy*wietla w gównym oknie aktualnych wiadomo*ci, kursów walut itp. ale wci! bdzie mo na do nich uzyska1 dostp bezpo*rednio np. z panelu LISTA FOLDERÓW. Rys. 1 - Elementy gównego okna programu masystent 2007 Dodatkowo w MENU OKNO mo na prze!cza1 si midzy czterema trybami pracy programu. Tryb Standardowy wy*wietla wszystkie elementy interfejsu, które wida1 na rysunku 1. Tryb kompaktowy ukrywa zbdne elementy pozostawiaj!c wicej miejsca na kalendarze. Z kolei tryb Ukryty powoduje, e program nie wy*wietla interfejsu do momentu pojawienia si jakiego* przypomnienia np. o spotkaniu lub innym wydarzeniu. Ikona programu widoczna jest przy zegarze Windows. Kliknicie na niej dwa razy lewym klawiszem myszki powoduje przywrócenie okna programu widocznego na powy szym rysunku. Ostatni tryb zwany Listw! newsów powoduje, e w górnej cz*ci ekranu pojawia si may pasek na którym wy*wietlaj! si aktualne informacje z kraju i ze *wiata, kursy walut, notowania giedowe itp. Do prze!czania si midzy ró nymi widokami mo na stosowa1 klawisze skrótów i tak np. naciskaj!c Ctrl+L zostaje wy*wietlona listwa niusów. * - wspólne moduy do których maj dostp wszyscy pracownicy korzystajcy z programu masystent w Pa!stwa firmie. Dziki temu w atwy sposób mo%na wymienia& si danymi, z których na co dzie! korzysta si w przedsibiorstwie. 7

8 Konfiguracja programu do pracy na wielu stanowiskach Zao ono, e z programu masystent bdzie korzysta jeden pracownik na swoim komputerze na którym zainstalowano system Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista. Je eli pracowników jest kilku, to ka dy u siebie w komputerze instaluje masystenta i konfiguruje go tak (patrz ni ej) aby program "wiedzia" sk!d ma pobiera1 wspólne dane takie jak np. lista klientów, lista zada2 su bowych, wiadomo*ci, wzory pism itp. Istnieje tak e mo liwo*1 korzystania z programu na jednym stanowisku przez wiele osób. Wicej informacji na ten temat napisano w sekcji Instalacja programu na ograniczonym u ytkowniku dostpnej w programie po naci*niciu przycisku F1. Dane, które wprowadzane s! do programu podzielono na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to DANE PRYWATNE, do których ma dostp tylko i wy!cznie u ytkownik korzystaj!cy z programu masystent na swoim komputerze (por. rys 2). Dane te przechowywane s! w postaci zaszyfrowanej na dysku komputera na którym zainstalowano program. Rys. 2 - Dostp do sekcji z danymi prywatnymi Druga kategoria to DANE S+U-BOWE zwane tak e wspólnymi lub firmowymi, które przechowywane s! w zaszyfrowanym pliku o nazwie mafirma.biz (nazw pliku mo na dowolnie zmienia1). Ten plik nale y umie*ci1 na dysku sieciowym lub w udostpnionym katalogu (w sieci LAN) tak aby inni pracownicy korzystaj!cy z programu masystent mieli do niego dostp (por. rys. 3). Zaraz po instalacji programu plik mafirma.biz powinien znajdowa1 si w folderze C:\Program Files\mAsystent\ sk!d mo na go przenie*1 do wa*ciwej lokalizacji. Rys. 3 - Model dostpu do wspólnych danych w programie masystent

9 W dalszej kolejno*ci nale y przej*1 do ustawie2 programu (ikona USTAWIENIA widoczna jest na pasku narzdzi) i w karcie OGÓLNE (patrz poni szy rysunek) wskaza1 gdzie masystent ma szuka1 wspólnych danych (chodzi o lokalizacj pliku mafirma.biz). Rys. 4 - Karta Ogólne widoczna w oknie Ustawie2 programu masystent 2007 Po naci*niciu przycisku ZASTOSUJ komputer pobierze dane ze wspólnej bazy danych, do której uzyskujecie Pa2stwo dostp z poziomu programu masystent klikaj!c odpowiedni folder np. Wspólna praca (por. rys. 5). Dziki tej funkcji mo na wspódzieli1 dane z innymi osobami w firmie. I tak na przykad je eli jeden z pracowników wprowadzi dane klienta do wspólnej bazy u siebie w komputerze to inni wspópracownicy tak e bd! mieli do nich dostp. Rys. 5 - Dostp do sekcji z danymi wspólnymi dla wszystkich pracowników Jednak e, je eli podacie Pa2stwo nieprawidow! lokalizacj pliku (patrz rys. 4) to u ytkownik nie bdzie mia dostpu do wspólnych danych a tym samym nie bdzie móg wymienia1 si informacji z innymi osobami pracuj!cymi w sieci lokalnej. Uwaga! Kady z uytkowników programu masystent powinien mie. moliwo0. odczytu i modyfikacji pliku mafirma.biz. W zwi7zku z tym najlepiej nada. uprawnienia (zapis, odczyt, wykonywanie) do ca;ego katalogu, w którym b<dzie umieszczony wspomniany plik wszystkim pracownikom, którzy powinni mie. dost<p do wspólnych danych. 9

10 Nastpn! wa n! rzecz!, któr! nale y ustawi1 w programie to dane u ytkownika, który bdzie korzysta z masystenta. W zwi!zku z tym przechodzimy do ustawie2 programu i w karcie o nazwie U-YTKOWNIK (por. rys. 6) wprowadzamy dane takie jak imi i nazwisko, dat urodzenia, adres oraz numer telefonu u ytkownika programu. Je eli bdziecie Pa2stwo korzysta1 z programu masystent w firmie, to podczas wymiany danych z wspópracownikami inni u ytkownicy masystenta bd! widzieli Pa2stwa imi i nazwisko oraz np. nazw dziau w którym pracujecie. Dziki temu mo na szybko zorientowa1 si kto i z jakiego dziau po raz ostatni kontaktowa si z klientem, modyfikowa dokument firmowy, przesa informacj itp. Rys. 6 - Karta U ytkownik widoczna w oknie Ustawie2 programu masystent 2007 Data urodzenia potrzebna jest programowi po to, aby kontrolowa biorytmy i informowa o dniach w których Pa2stwa biorytm jest sprzyjaj!cy oraz ostrzega w dniu, w którym Pa2stwa stan ogólny mo e nie by1 zbyt dobry. Dziki temu mo na planowa1 wa ne wydarzenia w takich terminach kiedy sprawno*1 np. intelektualna lub fizyczna bdzie najwiksza. Adres bdzie u ywany przez innych u ytkowników programu masystent (w Pa2stwa firmie) do szybkiego kontaktu np. po naci*niciu przycisku KONTAKT na wiadomo*ci, która zostaa przez Pa2stwa udostpniona innym osobom. Ponadto na ten adres w razie konieczno*ci (patrz karta PRZYPOMNIENIA) mog! przychodzi1 wiadomo*ci z aktualnym grafikiem zaj1 w danym dniu. Dziki temu mo ecie Pa2stwo uruchomi1 program masystent w domu a w pracy otrzymacie z planem zaj1 na dany dzie2. Numer telefonu komórkowego przydatny jest dla innych osób korzystaj!cych z programu do szybkiego kontaktu z Pa2stwem. Dodatkowo w karcie PRZYPOMNIENIA mo na ustawi1 aby program przesya Pa2stwu wiadomo*1 SMS z grafikiem zaj1 w danym dniu. Obecna wersja programu obsuguje jedynie telefony w sieci Plus GSM. Wicej informacji o programie wraz z materiaami e-learningowymi mo na znale91 na stronie: 10

11 Aktywacja programu w domu lub firmie Po pewnym czasie u ytkowania program masystent wy*wietli informacje o tym, e trzeba go aktywowa1 (por. rys. 7). Bez aktywacji niektóre funkcje programu nie bd! du ej dostpne. Aktywacja jest darmowa i polega na wypenieniu krótkiej (anonimowej) ankiety, która bdzie wykorzystana w pracy doktorskiej autora programu. W trakcie aktywacji programu masystent z Pa2stwa komputera nie s! przesyane do producenta adne informacje, które mogyby posu y1 do Pa2stwa identyfikacji lub systemu czy te oprogramowania z którego korzystacie! Innymi sowy modu aktywacji nie pobiera z systemu adnych danych w odró nieniu np. od aktywacji systemu Windows XP/Vista. Rys. 7 - Okno z przypomnieniem o konieczno*ci aktywacji Aktywacja automatyczna wymaga po!czenia z Internetem. Natomiast aktywacja rczna sprowadza si do kontaktu z producentem (patrz ni ej) a nastpnie wprowadzeniu do programu numeru licencji otrzymanego od autora aplikacji. Aktywacja dotyczy jednej kopii programu i zwi!zana jest z komputerem na którym masystent zosta zainstalowany. W przypadku chci aktywacji wielu kopii masystenta np. w firmie nale y posu y1 si kluczem uniwersalnym o którym napisano na nastpnej stronie. Aktywacja automatyczna - Wymaga wype+nienia ankiety i dost-pu do Internetu Aby aktywowa1 program wystarczy przej*1 do MENU POMOC i wybra1 AKTYWUJ PROGRAM MASYSTENT. Je eli wspomniana funkcja jest niedostpna to oznacza, e program zosta ju aktywowany lub w danym okresie aktywacja nie jest wymagana. Po klikniciu AKTYWUJ PROGRAM... (patrz punkt 2 na nastpnym rysunku) zostanie wy*wietlone okno, w którym nale y wypeni1 ankiet. Ankieta jest anonimowa a dane w niej przekazane bd! wykorzystane jedynie do celów zwi!zanych z prac! doktorsk! autora programu. W razie jakichkolwiek pyta2 lub w!tpliwo*ci prosz o kontakt. Po wysaniu ankiety Pa2stwa kopia programu zostanie aktywowana. Ponadto otrzymacie numer licencji, który bdzie widoczny w MENU POMOC -> O PROGRAMIE MASYSTENT. Numer ten warto zapisa1 w bezpiecznym miejscu gdy w przypadku reinstalacji programu mo e by1 u yty do rcznej aktywacji programu (por. rys. 8), która nie wymaga ponownego wypeniania ankiety. 11

12 Rys. 8 - Aktywacja programu masystent przez Internet Aktywacja rczna - Bez wype+niania ankiety i bez dost-pu do Internetu Je eli ju wcze*niej aktywowali Pa2stwo kopi programu lub otrzymali*cie numer licencji od producenta, to na przykad po reinstalacji programu masystent nie trzeba wypenia1 ankiety aktywacyjnej ponownie. Wystarczy wprowadzi1 Pa2stwa numer licencji i program zostanie aktywowany. W tym celu nale y klikn!1 MENU POMOC a nastpnie wybra1 O PROGRAMIE MASYSTENT. W dalszej kolejno*ci zostanie wy*wietlone okno przedstawione na rysunku 9. W oknie O programie naciskamy przycisk AKTYWACJA (patrz punkt 1 na rys. 9) a nastpnie wprowadzamy numer licencji (patrz punkt 2), który pozyskali Pa2stwo wcze*niej. Numer licencji dot. tylko jednego komputera o okre*lonym numerze produktu. Nie mo na aktywowa1 programu na jednym komputerze a potem wykorzysta1 otrzymany numer licencji na innym. Aktywacja rczna nie wymaga po!czenia z Internetem wic w ten sposób mo na aktywowa1 program na komputerze, który nie ma dostpu do sieci. Tu wpisz numer licencji zwany kodem aktywacyjnym Zapisz Twój numer produktu Rys. 9 - Aktywacja programu masystent bez dostpu do Internetu Je eli chcecie Pa2stwo otrzyma1 numer licencji do aktywacji na komputerze, który nie ma dostpu do Internetu, to nale y skontaktowa1 si z autorem programu i poda1 mu Pa2stwa numer (kod) produktu, który widoczny jest w MENU POMOC -> O PROGRAMIE MASYSTENT. Kod produktu to unikalny numer zwi!zany z komputerem na którym zainstalowano program. Do podanego kodu produktu otrzymacie Pa2stwo numer licencji, który umo liwi aktywacj programu na jednym stanowisku. 12

13 Aktywacja programu przy pomocy klucza uniwersalnego - Wymaga dost-pu do Internetu Ten rodzaj aktywacji dotyczy administratorów w firmach, którzy musz! aktywowa1 program na wielu komputerach. Po zainstalowaniu programu na wymaganej liczbie komputerów nale y skontaktowa1 si z autorem programu w celu otrzymania uniwersalnego klucza, którym bdzie mo na aktywowa1 program na dowolnej liczbie stanowisk w Pa2stwa przedsibiorstwie. Po otrzymaniu klucza nale y przej*1 do MENU POMOC -> AKTYWUJ PROGRAM MASYSTENT i przewin!1 ekran w dó (patrz ni ej) a nastpnie wpisa1 klucz aktywacyjny. Czynno*1 nale y powtórzy1 na wszystkich stanowiskach na których zainstalowano program masystent. Rys Aktywacja programu masystent na wielu stanowiskach Kontakt w celu otrzymania klucza uniwersalnego dla firm Najszybszym sposobem na uzyskanie klucza aktywacyjnego dla Pa2stwa firmy jest odwiedzenie strony internetowej programu masystent dostpnej po adresem na której nale y wypeni1 ankiet rejestracyjn! dla firm. Po jej wypenieniu na podany adres otrzymacie Pa2stwo kod aktywacyjny, który umo liwi Pa2stwu aktywacj programu masystent na dowolnej liczbie stanowisk. Aktywacja programu przy pomocy klucza uniwersalnego wymaga dostpu do Internetu z komputera, na którym bdzie aktywowany program. Kontakt w celu aktywacji programu na komputerze bez dostpu do Internetu W takim przypadku podobnie jak poprzednio nale y z komputera z dostpem do Internetu odwiedzi1 stron i wypeni1 formularz rejestracyjny ale tym razem dla u ytkowników prywatnych. W tym formularzu nale y wpisa1 kod produktu kopii programu, któr! chcecie Pa2stwo aktywowa1. Kod produktu widoczny jest w programie masystent w MENU POMOC -> INFORMACJE O PROGRAMIE. lub MENU PLIK -> BAZA DANYCH -> W+A)CIWO)CI PIM. Po wypenieniu formularza rejestracyjnego na podany przez Pa2stwa adres przyjdzie numer licencji, który umo liwi Pa2stwu aktywowanie programu na komputerze, na którym nie ma dostpu do Internetu. Numer licencji zwi!zany jest z kodem produktu i w zwi!zku z tym nie mo na go u y1 do aktywacji programu na wielu stanowiskach. W wyj!tkowych sytuacjach w sprawie klucza aktywacyjnego mo na skontaktowa1 si z producentem bezpo*rednio drog! ow!. Jednocze*nie pragn nadmieni1, e uniwersalny klucz aktywacyjny nie jest podawany przez telefon ani komunikator internetowy! 13

14 Import danych z zewntrznych programów Je eli macie Pa2stwo ju gotow! baz tele-adresow! na której obecnie pracujecie to nie byoby zbyt dobrze gdyby trzeba byo od nowa wprowadza1 dane do programu masystent. Aby uatwi1 Pa2stwu pobieranie danych z istniej!cych baz, w programie masystent zaimplementowano kilka funkcji pobieraj!cych dane m.in. z: ksi! ki adresowej Windows/Outlook, listy dystrybucyjnej programu Mozilla Thunderbird, wizytówek vcard pochodz!cych np. z telefonu komórkowego, listów programu Outlook Express, dowolnych aplikacji zapisuj!cych dane w formacie CSV. Import kontaktów z ksieki adresowej Windows/Outlook Program masystent daje Pa2stwu bezpo*redni dostp do ksi! ki adresowej Windows (WAB) czyli wprowadzaj!c kontakt do ksi! ki adresowej programu Outlook Express od razu mo ecie zaimportowa1 go do masystenta. W zwi!zku z tym, w programie masystent nale y przej*1 do listy kontaktów biznesowych lub prywatnych (w zale no*ci od tego gdzie chcemy zaimportowa1 dane) a nastpnie nacisn!1 prawy klawisz myszki i z podrcznego menu wybra1 IMPORT KONTAKTÓW -> KSI4-KA ADRESOWA (WAB). W dalszej kolejno*ci nale y zaznaczy1, które kontakty maj! by1 pobranie do programu masystent i na koniec nacisn!1 przycisk IMPORTUJ. Lista kontaktów z ksi/0ki programu Outlook Express Import kontaktów z ksieki programu Mozilla Thunderbird W przypadku chci pobrania listy kontaktów wprowadzonych do programu Mozilla Thunderbird, w pierwszej kolejno*ci nale y zapisa1 (wyeksportowa1 wszystkie lub wybrane) kontakty do pliku LDIF. W tym celu w programie Thunderbird klikamy ikon ADRESY a nastpnie ustawiamy si z lewej strony na okre*lonym folderze zawieraj!cym wybran! grup adresów. Ewentualnie pod*wietlamy OSOBISTA KSI4-KA ADRESOWA aby wyeksportowa1 wszystkie adresy. Na koniec z MENU NARZ7DZIA wybieramy EKSPORTUJ i podajemy pod jak! nazw! chcemy zapisa1 adresy. Nastpnie w programie masystent przechodzimy np. do listy adresów biznesowych i naciskamy prawy klawisz myszki. Z menu które wy*wietli si wybieramy IMPORT KONTAKTÓW -> KSI4-KA W FORMACIE LDIF. Komputer wy*wietli okno przedstawione powy ej, w którym naciskamy przycisk IMPORTUJ. Po chwili wszystkie adresy zostan! pobrane do bazy programu masystent. 14

15 WdroEenie programu w ma&ej firmie Wpierwszej kolejno*ci trzeba zainstalowa1 program na wszystkich stanowiskach w firmie. Instalacj zaleca si przeprowadzi1 korzystaj!c z programu instalacyjnego, który mo na pobra1 ze strony internetowej masystenta. Instalator krok po kroku przeprowadzi Pa2stwa przez proces instalacji na ka dym komputerze, w którym ma by1 zainstalowane oprogramowanie masystent Przed instalacj! programu w systemie Windows 2000/XP/Vista nale y zalogowa1 si jako administrator lub skontaktowa1 si z Pa2stwa informatykiem, aby zainstalowa program masystent na wybranych stanowiskach. Instalator wy6wietli kilka okien przez które przechodzimy naciskaj/c przycisk Dalej Tu wybieramy, gdzie program ma by5 zainstalowany Tu klikamy, aby przej65 do kolejnego okna Po zako2czonej instalacji, zaleca si, aby na ka dym komputerze przej*1 do ustawie2 masystenta i skonfigurowa1 program zgodnie z wasnymi preferencjami. Najwa niejsze, aby w karcie USTAWIENIA wprowadzi1 dane u ytkownika (imi i nazwisko, telefon, mail itp.), który bdzie korzysta z programu oraz wskaza1, gdzie na dysku sieciowym znajduje si plik MAFIRMA.BIZ, w którym bd! przechowywane wspólne dane (kontakty, zadania, wiadomo*ci, wzory pism) dla wszystkich pracowników. Po wykonaniu powy szych czynno*ci program jest gotowy do pracy. Niemniej jednak producent zaleca zapoznanie si z multimedialnymi samouczkami dostpnymi na stronie internetowej programu pod adresem dziki czemu szybko nauczycie si korzysta1 z podstawowych funkcji masystenta. Wprowadzanie kontaktów do wspólnej bazy danych Program masystent umo liwia przechowywanie danych tele-adresowych (w skrócie kontaktów), w bazie prywatnej, do której nikt oprócz Pa2stwa nie bdzie mia dostpu oraz bazie wspólnej z której bd! mogli korzysta1 wszyscy pracownicy w sieci LAN. Dziki wspólnej bazie, kontakt wprowadzony przez jednego pracownika bdzie dostpny na komputerach innych osób w firmie. W zwi!zku z powy szym chc!c wprowadzi1 kontakt do wspólnej bazy danych nale y przej*1 do sekcji KONTAKTY BIZNESOWE (patrz kolejny rysunek) a nastpnie na pustej li*cie kontaktów nacisn!1 prawy klawisz myszki i wybra1 z podrcznego menu DODAJ. W dalszej kolejno*ci nale y wprowadzi1 dane osoby, któr! chcecie doda1 do bazy firmowej. Je eli w firmie macie Pa2stwo ju baz kontaktów zapisan! np. w programie Outlook lub Thunderbird to nie ma sensu wpisywa1 wszystkiego od nowa. W takim przypadku warto zapozna1 si z funkcj! IMPORT KONTAKTÓW (patrz poprzedni rozdzia), aby od razu pobra1 kontakty do programu masystent

16 3 1 2 Wprowadzamy dane kontaktowe dot. osoby lub firmy Mona od razu pobra. dane z ksi7ki adresowej Outlook lub Thunderbird Przechodzimy do sekcji kontaktów biznesowych 4 Naciskamy prawy klawisz myszki i wybieramy Dodaj kontakt Kliknij tu, aby wczyta5 dane z wizytówki vcard Z kolei usunicie kontaktu biznesowego u jednego pracownika w komputerze spowoduje, e zostanie on tak e skasowany z komputerów innych pracowników. Aby od*wie y1 podgl!d kontaktów naciskamy klawisz F5 i wtedy program pobierze najnowsz! list kontaktów, uwzgldniaj!c! zmiany wprowadzone do bazy przez inne osoby. Kliknij, aby zmieni5 kolejno65 sortowania Naci6nij prawy klawisz myszki na wybranym kontakcie, aby wy6wietli5 podr?czne menu Aby osob? naci6nij pierwsz/ liter? w jej nazwisku Podsumowanie informacji dot. wybranego kontaktu Tu szybko mo0emy filtrowa5 rekordy w bazie danych Mo0esz drukowa5 listy obecno6ci, pisma ze spersonalizowan/ tre6ci/ itp. Gdyby istniaa potrzeba wprowadzenia danych osób do których nie powinni mie1 dostpu inni pracownicy, to nale y je wprowadzi1 w sekcji KONTAKTY PRYWATNE. 16

17 Planowanie wspólnych zadag dla wszystkich pracowników Zaó my e wszyscy pracownicy z danego dziau lub firmy maj! wykona1 wspólne zadanie. W zwi!zku z tym w gównym oknie programu masystent klikamy ikon FIRMA i wybieramy NOWE WSPÓLNE ZADANIE. W oknie, które zostanie wy*wietlone wprowadzamy tytu i opis zadania oraz informacj od kiedy do kiedy ma by1 wykonane. Od tej pory w planie dnia u wszystkich pracowników pojawi si zadanie do wykonania (por. poni szy rysunek). Terminy prywatne z PaAstwa kalendarza Zadanie sbu0bowe dla wszystkich pracowników Umo0liwia wysbanie grafiku dnia jako lub SMS Prosz tak e pamita1, e dane wprowadzone w sekcji prywatnych terminów, kontaktów, zada2 itp. nie bd! widoczne u innych pracowników. Dane prywatne przechowywane s! tylko i wy!cznie na dysku lokalnym w komputerze u ytkownika korzystaj!cego z programu masystent. Korzystanie z bazy wspólnych wiadomo#ci Czasami zdarza si sytuacja, e trzeba zostawi1 wiadomo*1 dla danego pracownika lub przekaza1 informacj do grupy osób. Zamiast zapisywa1 j! na ótej karteczce przy komputerze danej osoby mo na j! doda1 do wspólnych wiadomo*ci. W zwi!zku z tym przechodzimy do sekcji WSPÓLNA PRACA -> WIADOMO)CI i naciskaj!c prawy klawisz myszki dodajemy wiadomo*1. Wiadomo*1 pojawi si u ka dego pracownika, zaraz po w!czeniu programu masystent. W oparciu o wiadomo*ci mo na tak e budowa1 baz wiedzy czyli zbiór wa nych informacji funkcjonuj!cych w ramach dziau lub firmy. I tak na przykad zaó my, e klient ma problem z produktem i przesya do nas opis problemu. Jeden z pracowników odpisuje mu jak rozwi!za1 problem i od razu wprowadza opis rozwi!zania do wspólnych wiadomo*ci. Dziki temu nastpnym razem jak pojawi si ten sam problem to od razu mamy pod rk! jego rozwi!zanie i to niezale nie od komputera przy którym siedzimy. Tu wstawiamy zab/cznik np. dokument MS Word Kontakt z osob/, która przygotowaba wiadomo65 17

18 Przygotowywanie spersonalizowanych wydruków Przechodz!c do sekcji WSPÓLNA PRACA -> WZORY DOKUMENTÓW macie Pa2stwo dostp do wzorów dokumentów firmowych widocznych u ka dego pracownika. Dziki wzorom pism mo ecie przygotowywa1 spersonalizowane wydruki tzn. takie, w których tre*1 zale y od tego dla kogo dokument jest przygotowywany. W zwi!zku z tym nale y przygotowa1 dokument np. kart obiegow! studenta. W takim dokumencie wikszo*1 tre*ci jest taka sama a zmianie ulegaj! jedynie dane studenta takie jak imi, nazwisko, numer indeksu itp. Przygotowujemy dokument w EDYTORZE WZORÓW DOKUMENTÓW dostpnym po naci*niciu prawego klawisza myszki w sekcji WZORY DOKUMENTÓW. Ikony z polami personalizacji Tu wybieramy osob? dla której ma by5 przygotowany dokument do wydruku Komputer zamieni pole personalizacji na dane z ksi/0ki kontaktów np. <<MA.MIASTO>> na Katowice Zamiast imienia i nazwiska wstawiamy do dokumentu pola personalizacji np. «MA.NAZWISKO» «MA.IMIE1». Komputer zamieni je potem na dane dla wybranej osoby. W razie konieczno*ci program mo e odmienia1 imiona oraz u ywa1 zwrotów grzeczno*ciowych. Pisma mo emy przygotowywa1 w wewntrznym edytorze wbudowanym w programie masystent lub kopiowa1 bezpo*rednio z innych aplikacji takich jak np. Microsoft Word. Szybki dostp do wydruku dokumentów uzyskujemy bezpo*rednio w ksi! kach adresowych po ustawieniu si na wybranej osobie i naci*niciu prawego klawisza myszki: DRUKUJ ZE WZORU DOKUMENTU -> PISMO DO WYBRANEJ OSOBY. Komputer wy*wietli list wszystkich pism i po wybraniu dokumentu od razu rozpocznie wydruk podstawiaj!c do pisma dane wybranej osoby. Wybieramy dokument do wydruku z danymi wskazanej uprzednio osoby 18

19 Zarzdzanie histori kontaków z klientami Program masystent wyposa ony zosta w mini modu CRM do obsugi kontaktów z klientami. Ka dy kontakt z klientem lub kontrahentem nazywany jest Spraw!. Ka da sprawa zwi!zana jest z danym kontaktem z bazy firmowe i mo e by1 przypisa1 do okre*lonej kategorii, mo na nada1 jej okre*lony priorytet, ustali1 stan itp. Za ka d! spraw odpowiada pracownik który j! utworzy lub ostatnio modyfikowa. Dostp spraw uzyskujemy w sekcji HISTORIA KONTAKTÓW. Lista wszystkich spraw Okno edycji wybranej sprawy Podr?czne menu wy6wietlane po naci6ni?ciu prawego klawisza myszki Opis zaznaczonej sprawy Sprawy mo emy tworzy1 w oparciu o list kontaktów biznesowych. W zwi!zku z tym, w sekcji KONTAKTY BIZNESOWE zaznaczamy wybran! osob a nastpnie naciskamy prawy klawisz myszki i wybieramy UTWÓRZ DLA TEGO KONTAKTU -> NOW4 SPRAW7. Ustawiaj!c si na danym kontakcie i wybieraj!c W+A)CIWO)CI lub EDYTUJ mamy dostp do historii kontaktów zwi!zanych z wybran! osob!. Dziki temu zawsze bdziecie Pa2stwo wiedzieli co i kiedy klient chcia oraz kiedy i w jakiej sprawie kto* z Pa2stwa firmy kontaktowa si z wybranym klientem. Lista wszystkich spraw dot. wybranej osoby Tu mo0emy ustawi5 przypomnienie dot. danej osoby np. zadzwoni5 do klienta za 2 dni 19

20 Korzystanie z prywatnych notatek NOTATKI s! odpowiednikiem, ótych karteczek przyklejanych do monitora. Zamiast dookoa swojego stanowiska pracy obkleja1 si karteczkami, wszystkie wa ne notatki mo ecie Pa2stwo wprowadzi1 do sekcji NOTATKI. Sekcja notatki ma charakter prywatny i aden z pracowników w Pa2stwa firmie nie bdzie mia do nich wgl!du. Innymi sowy notatki przechowywane s! na komputerze u ytkownika, który je tworzy i nie s! udostpnianie innym, aczkolwiek istnieje mo liwo*1 eksportu i wydruku notatki. Priorytet notatki Lista notatek prywatnych Tre65 notatki w edytorze notatek Adres skojarzony z notatk/ Podgl/d tre6ci notatki Praca z poufnymi informacjami SKARBIEC jest odpowiednikiem sejfu. Wszystkie informacje, które wprowadzicie Pa2stwo do tej sekcji, s! poufne i mo na do nich dodatkowo ograniczy1 dostp na haso. Dane ze SKARBCA s! przechowywane w komputerze osoby, która je tworzy i nikt inny nie ma do nich dostpu. Dane s! szyfrowane na kilku poziomach (wicej informacji znajduje si w dokumentacji do!czonej do programu). Okno edycji poufnych informacji Lista danych poufnych takich jak hasba, PINy, numery kart itp. Naci)nij prawy klawisz myszki, aby wczy& dodatkow ochron Tre65 informacji jest dodatkowo szyfrowana w bazie programu masystent Generator haseb pomaga wymy6li5 hasbo 20

21 Planowanie zaj$ w prywatnym kalendarzu Ka dy z u ytkowników programu masystent ma dostp do prywatnego kalendarza, do którego nie maj! wgl!du inni pracownicy. Oczywi*cie je eli który* z pracowników utworzy zadanie su bowe dla wszystkich osób lub ustawi przypomnienie dot. osoby z firmowej bazy danych to w Pa2stwa kalendarzu pojawi si stosowna informacja. Natomiast je eli Pa2stwo zaplanujecie jaki* termin w swoim kalendarzu to nikt o nim nie bdzie wiedzia dopóki nie skorzystacie z funkcji dostpnej w MENU PLIK -> PRACA GRUPOWA -> UDOST7PNIJ -> TERMINY PRYWATNE. Bie0/cy kalendarz z zaznaczonymi wydarzeniami Podgl/dy kalendarzy Zadanie cabodniowe w tym przypadku urodziny osoby z bazy danych Lista zaj?5 w danym dniu z podziabem na godziny Podr?czne menu widoczne po naci6ni?ciu prawego klawisza myszki Umo0liwia przekazanie planu zaj?5 np. do tel. GSM lub wysbanie na podany adres Kartka z kalendarza wraz z dodatkowymi informacjami Lista wszystkich zadaa prywatnych i sbu0bowych W razie potrzeby mo ecie Pa2stwo wygenerowa1 kana informacyjny RSS (patrz MENU PLIK -> ZAPISZ PLAN DNIA JAKO -> KANA+ INFORMACYJNY RSS. Dziki tej funkcji po umieszczeniu utworzonego pliku XML na serwerze internetowym, wszystkie zainteresowane osoby bd! mogy zobaczy1 Pa2stwa plan zaj1. Co wicej ka da zmiana w planie tzn. we wspomnianym pliku zaowocuje tym, e wszystkie osoby od razu zobacz! informacj o zaistniaych zmianach. Przykad kanau RSS utworzonego w oparciu o plan zaj1 z programu masystent mo na zobaczy1 pod adresem: Lista wszystkich terminów zaj?5 w danym dniu KanaB RSS z planem zaj?5 wy6wietlany w programie Internet Explorer 7 21

22 Podgld firmowych i prywatnych skrzynek pocztowych Program masystent ma wbudowanego tzw. klienta dziki któremu mo ecie Pa2stwo podejrze1 zawarto*1 wszystkich swoich skrzynek pocztowych przed odebraniem poczty. Oznacza to, e zanim odbierzecie Pa2stwo korespondencj w swoim ulubionym programie pocztowym (np. Outlook lub Thunderbird) bdzie mo na usun!1 z konta niechcian! korespondencje czyli SPAM. W tym celu nale y przej*1 do sekcji KONTA POCZTOWE i na li*cie kont pod*wietli1 wybrane konto (które powinno zosta1 wcze*niej dodane i skonfigurowane) poczym klikn!1 na nim dwa razy lewym klawiszem myszki. masystent po!czy si z serwerem pocztowym i wy*wietli zawarto*1 wybranego konta. LISTA KONT Zaznaczamy konto na którym chcemy podejrze5 zawarto65 skrzynki Ilo65 otrzymanych listów oraz zaj?to65 skrzynki Naci6nij prawy klawisz myszki, aby doda5 nowe konto Podgl/d zawarto6ci skrzynki na wybranym serwerze pocztowym Wybierz, aby wykona5 okre6lone zadanie Podr?czne menu, które umo0liwia szybkie skasowanie SPAMu Do programu masystent mo na wprowadzi1 praktycznie dowoln! ilo*1 kont pocztowych przy czym dostp do kont ma jedynie u ytkownik ze swojego komputera. Innymi sowy je eli skonfigurujecie Pa2stwo masystenta, aby mo liwy by podgl!d Pa2stwa prywatnego konta to inni pracownicy nie bd! mieli do niego dostpu. Za pomoc! tego moduu mo na tak e oddelegowa1 kilku pracowników do pracy z jednym kontem pocztowym. I tak na przykad je eli w Pa2stwa firmie jest konto to na ka dym stanowisku nale y w sekcji KONTA POCZTOWE wprowadzi1 konfiguracj niezbdn! do podgl!du skrzynki info na serwerze panstwafirma.pl. Dziki temu ka dy z pracowników bdzie mia mo liwo*1 sprawdzenia przychodz!cej korespondencji. Ustawiaj!c si na wybranym li*cie widocznym w Podgl!dzie skrzynki i naciskaj!c prawy klawisz myszki mo na np. przygotowa1 nowe zadanie (WYKONAJ DZIA+ANIE -> UTWÓRZ S+U-BOWE ZADANIE), now! spraw (WYKONAJ DZIA+ANIE -> UTWÓRZ NOW4 SPRAW7), doda1 nadawc do listy kontaktów lub zaplanowa1 z nim spotkanie (WYKONAJ DZIA+ANIE -> ZAPLANUJ PRYWATNE SPOTKANIE). Uwaga! Program masystent nie usuwa wiadomo*ci z serwera pocztowego o ile u ytkownik nie zaznaczy a do skasowania. Dziki temu wiele osób równocze*nie mo e pracowa1 z jedn! i t! sam! wiadomo*ci! poniewa program pobieraj!c tre*1 a pozostawia jego kopi na serwerze pocztowym. Dodatkowo mo ecie Pa2stwo skonfigurowa1 program, aby odbiera poczt z Pa2stwa prywatnego konta. W pracy mo ecie zapozna1 si ze wszystkimi listami, które przyszy na Wasze konto a po powrocie do domu pobra1 raz jeszcze korespondencj do swojego ulubionego programu pocztowego. 22

23 Najczstsze pytania dot. programu masystent CZY PROGRAM WYFWIETLA REKLAMY DOPÓKI SIH ZA NIEGO NIE ZAPIACI? Nie. masystent jest darmowym programem rozpowszechnianym na licencji freeware wic nie ma potrzeby za niego paci&. Co wicej nie wy)wietla %adnych reklam ani nie zawiera %adnych innych funkcji okre)lanych mianem adware lub spyware! 2. GDZIE ZNAJDUJE SIH MÓJ NUMER LICENCJI PROGRAMU MASYSTENT I DO CZEGO SIUY? Numer licencji odpowiada Pa!stwa kodowi aktywacyjnemu (nie myli& z uniwersalnym kodem), który otrzymujecie osobno na ka%dym stanowisku po aktywacji programu. Aby zobaczy& Pa!stwa numer licencji nale%y przej)& do Menu Pomoc i wybra& O programie. Numer warto zapisa& z racji tego, %e po reinstalacji programu przechodzc do Menu Pomoc -> O programie i wybierajc Aktywacja mo%na aktywowa& program bez konieczno)ci ponownego wypeniania ankiety aktywacyjnej i dostpu do internetu. 3. JAK AKTYWOWAK PROGRAM NA KILKU KOMPUTERACH W FIRMIE? Nale%y skontaktowa& si z producentem aby otrzyma& uniwersalny klucz dla Pa!stwa firmy. Po otrzymaniu uniwersalnego kodu aktywacyjnego nale%y przej)& do Menu Pomoc i wybra& Aktywuj program masystent. Nastpnie trzeba przewin& zawarto)& okna na sam dó i wpisa& kod aktywacyjny. Czynno)& nale%y powtórzy& na ka%dym stanowisku z programem masystent. 4. CZY DANE PRYWATNE WPROWADZANE DO PROGRAMU S BEZPIECZNE? Tak. Caa baza danych, w której masystent przechowuje informacje jest szyfrowania i nie da si jej podejrze& zewntrznym programem. Ponadto dane zabezpieczone s na 4 poziomach. Pierwszy poziom to szyfrowanie tre)ci wprowadzonej do Skarbca. Drugi dotyczy szyfrowania pliku na dysku. Trzeci to dostp do programu na haso. Ostatni poziom bezpiecze!stwa gwarantuje, %e do prywatnych danych (loginy, hasa, PINy itp.) nikt nie uzyska dostpu je%eli nie poda hasa do Skarbca, które mo%e by& inne ni% haso dostpu do programu. 5. KORZYSTAM Z MASYSTENTA W PRACY ALE CHCIAIBYM MIEK DOSTHP DO TYCH SAMYCH DANYCH W DOMU. MONA JE JAKOF SKOPIOWAK? Tak. W komputerze firmowym prosz uruchomi& program i przej)& do Menu Plik a nastpnie wybra& Baza danych -> Zapisz wszystko do archiwum i wskaza& lokalizacj np. dysku przeno)nego Pendrive. W domu nale%y czynno)& powtórzy& wybierajc z Baza danych -> Odczytaj dane z archiwum. Prosz pamita&, %e je%eli baza w firmie zostaa zabezpieczona hasem to bez jego znajomo)ci nie bdzie mo%na skorzysta& z pobranych w ten sposób danych. 6. KOLEANKA WPROWADZIIA DO SWOJEGO KALENDARZA WSZYSTKIE DANE WANYCH SPOTKAN W NASZEJ FIRMIE. JAK JE SKOPIOWAK NA MÓJ KOMPUTER? W komputerze kole%anki prosz przej)& do Menu Plik -> Praca grupowa a nastpnie wybra& Udost1pnij terminy prywatne... Po zapisaniu terminów na dyskietce w Pana komputerze nale%y analogicznie powtórzy& czynno)& wybierajc Menu Plik -> Praca grupowa -> Importuj. 7. CZY Z PROGRAMU MASYSTENT MONA SKOPIOWAK WYBRANE TERMINY DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO? Jest taka funkcja. Najpro)ciej wystarczy klikn& dwa razy na danym terminie lub zadaniu a nastpnie nacisn& przycisk Eksportuj. Program utworzy plik w formacie vcalednar, który mo%na wysa& do telefonu lub palmtopa. 8. CZY MONA UYWAK PROGRAM MASYSTENT 2007 DO REJESTRACJI ZAPYTAN OD KLIENTÓW? Tak jest taka mo%liwo)&. W module Kontaktów biznesowych nale%y doda& nowy kontakt i nazwa& go np. REJESTRACJA PYTA4 KLIENTÓW, a nastpnie jak zadzwoni klient lub napisze maila to nale%y ustawi& si na kontakcie REJESTRACJA PYTA4 KLIENTÓW i po naci)niciu prawego klawisza myszki wybra& Nowa sprawa. W oknie, które wy)wietli si nale%y opisa& pytanie i przyporzdkowa& do okre)lonej kategorii np. Pytanie o ofert1! Dostp do wszystkich pyta! uzyskacie Pa!stwo np. przechodzc do Historia kontaktów i wybierajc kontakt REJESTRACJA ZAPYTA4 KLIENTÓW. 9. JAK MONA ZREWANOWAK SIH ZA MOLIWOFK KORZYSTANIA Z PROGRAMU MASYSTENT W FIRMIE? Mo%na umie)ci& np. na swojej stronie internetowej informacje o programie, poleci& program innym lub przekaza& na konto autora dowolny datek. Nr rachunku: Pena lista pyta2 znajduje si na stronie internetowej programu pod adresem: faq.html 23

24 Notatki

25 Wybrane zrzuty ekranów Sekcja kontaktów prywatnych Edycja kontaktu biznesowego Nowa sprawa w module CRM Wiadomo6ci z kraju i ze 6wiata Podgl/d zaj?5 na 3 miesi/ce Przypomnienie dot. kontaktu z firmowej ksi/0ki adresowej Plan zaj?5 w danym dniu Podgl/d firmowej poczty Prognoza pogody w danym dniu Przewodnik po Europie z modubu informacyjnego Wzory dokumentów firmowych Najnowsze wiadomo6ci z kraju Zaj?cia cabodniowe Grafik wydarzea Plan dnia z podziabem na godziny Zadania na dany dziea Kartka z kalendarza Lista obecno6ci dla wybranej grupy 25 Ostatnie zmiany: KwiecieD 2008 r.

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent

Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent od 7 marca 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Parametry hasła... 2 3. Pierwsze logowanie... 2 3.1. Pierwsze logowanie dla dotychczasowych uŝytkowników...

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków:

Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków: 1. Wstęp Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków: 1. Skonfigurowanie dobrze klienta pocztowego dla adresu uczelnianego: imie.nazwiasko@student.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2012 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Część 1 Pierwsze kroki

Część 1 Pierwsze kroki Spis treści Część 1 Pierwsze kroki... 3 Instalacja... 4 Konfiguracja pulpitu... 7 Podstawowa konfiguracja... 10 Pierwsze kroki z Kleosem... 12 Pierwsza sprawa... 16 2 3 Część 1 Pierwsze kroki Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo