TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna dot. programu masystent Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj osobist oraz kontaktami Program stanowi cz#$ pracy doktorskiej dot. zarzdzania informacj Producent: Przemys&aw Rusiecki Skype: PMO2006, GG: , GSM: (0)

2 Spis tre#ci Spis tre ci... 2 Informacje wstpne... 3 Podstawowe funkcje programu... 4 Warunki licencji... 5 Modu!y programu masystent... 6 Konfiguracja programu do pracy na wielu stanowiskach... 8 Aktywacja programu w domu lub firmie...11 Import danych z zewntrznych programów...14 Wdro,enie programu w ma!ej firmie...15 Najczstsze pytania dot. programu masystent Notatki...24 Wybrane zrzuty ekranów...25 UWAGI DO WERSJI POKAZOWEJ Autor dooy wszelkich stara, aby program nie zawiera bdów oraz dziaa prawidowo. Niemniej jednak obecna wersja masystenta zostaa przygotowana na potrzeby realizacji pracy doktorskiej i moe zawiera' ewentualne bdy. W zwi(zku z powyszym, jeeli znajdziecie Pastwo jaki) b(d lub bdziecie chcieli podzieli' si swoimi uwagami na temat programu to zachcam do skorzystania z funkcji dostpnej w Menu Pomoc -> Zg#o$ problem lub uwag) Z góry dzikuje za wszelkie uwagi i wkad woony w rozwój programu Z powaaniem Autor W programie zastosowano technologi software agent dziki której wirtualny asystent dostpny w Menu Pomoc -> Poka/Ukryj Asystenta oprowadzi Pastwa po programie i pomoe w szybkiej nauce obsugi aplikacji masystent

3 Informacje wstpne Program masystent 2007 jest darmowym narzdziem typu PIM (Personal Information Manager) su!cym do kompleksowego zarz!dzania informacj! osobist! (terminy, adresy, telefony, notatki, kody PIN, numery kont bankowych itp.) w domu oraz pracy. Program nale y do grupy aplikacji typu desktop, które instaluje si w *rodowisku Windows 2000/XP/2003/Vista* w komputerze u ytkownika a tym samym u ytkownik ma pewno*1, e dane wprowadzane do masystenta przechowywane s! jedynie na dysku jego komputera. masystent 2007 to nie tylko rozbudowany program typu PIM ale cae centrum informacyjne dziki, któremu bdziecie Pa2stwo zawsze na bie!co z informacjami z kraju, *wiata, giedy, kursami walut, pogod! itp. Program szczególnie przyda si osobom czynnym zawodowo, które musz! przechowywa1 ró nego rodzaju informacje oraz chc! mie1 do nich byskawiczny dostp. masystent zawiera szereg funkcji dziki którym nadaje si do wdro enia w maej lub *redniej firmie. Unikaln! cech! programu jest to, e komunikuje si z u ytkownikiem przy pomocy gosu (mskiego lub damskiego) co daje Pa2stwu namiastk posiadania wasnej sekretarki czy sekretarza. W*ród funkcji niezbdnych w ka dej organizacji mo na wymieni1 m.in. mini modu CRM (Customer Relationship Management), który pomo e Pa2stwu polepszy1 kontakt z klientami gdy w ka dej chwili mo na sprawdzi1 kto i kiedy oraz w jakiej sprawie kontaktowa si z Pa2stwem. Ponadto wbudowany modu generowania spersonalizowanych dokumentów umo liwi Pa2stwu wydruk pism z danymi osób, bez konieczno*ci rcznego uzupeniania dokumentów np. informacjami dla wybranego klienta. Firmy doceni! masystenta tak e za to, e wreszcie w jednym i na dodatek bezpiecznym miejscu (dane s! szyfrowane i zabezpieczone przed dostpem osób niepowoanych) bd! mogy gromadzi1 informacje o klientach, kontrahentach, partnerach biznesowych, hasach, terminach spotka2 itp. Co wicej, informacje o kliencie wprowadzone przez jednego pracownika na jego komputerze bd! dostpne dla innych osób pracuj!cych w sieci LAN! Ponadto masystent stanowi otwart! baz danych do której informacje mo na pobiera1 z ró nych 9róde a nastpnie eksportowa1 do zewntrznych programów u ywanych w firmie. Najwa niejsz! zalet! masystenta jest to, e z poziomu jednego programu mo na uzyska1 dostp do prywatnych notatek, terminów zaj1, prywatnej i su bowej bazy kontaktów, skarbca informacji poufnych (hasa, loginy, numery kart itp.), listy zada2 prywatnych i su bowych, prywatnej bazy adresów internetowych, bie!cych wiadomo*ci z kraju i ze *wiata, kursów walut, pogody, programu telewizyjnego itp. Program umo liwia tak e zdalne powiadamianie o grafiku dnia, dziki czemu bd!c z dala od komputera masystent mo e Pa2stwu przypomnie1 o spotkaniu wysyaj!c wiadomo*1 e- mail lub SMS. Aplikacja udostpniana jest na licencji freeware bez adnych ukrytych opat oraz funkcji reklamowych, szpieguj!cych itp. masystent 2007 jest cz*ci! pracy doktorskiej Przemysawa Rusieckiego dot. zarz!dzania informacj! w organizacji. Wymagania systemowe: - system Windows 2000/XP/2003/Vista* (zalecany Windows XP lub nowszy), - komputer z procesorem PENTIUM 500 MHz (zalecany 1,5 GHz), MB RAM (zalecane 512 MB), - Internet Explorer 6 (lub nowszy), - ok. 30 MB wolnego miejsca na dysku, - rozdzielczo*1 ekranu 1024x768 z maksymaln! palet! kolorów, - po!czenie z Internetem (zalecane stae), - konto pocztowe z dostpem poprzez smtp/pop3, - dowolna drukarka (opcjonalnie), - karta d9wikowa kompatybilna z systemem Windows. * - wsparcie techniczne dla u ytkowników korzystaj!cych z systemów Windows 95/98/NT/Me zostao wstrzymane aczkolwiek nadal mo na instalowa1 program w tych systemach. 3

4 Podstawowe funkcje programu masystent 2007 jest obecnie jedynym programem dostpnym na polskim rynku, który oferuje szeroki wachlarz funkcji (z zakresu PIM oraz CRM) przy zerowym koszcie wdro enia oraz penym wsparciem technicznym. Obecna wersja programu udostpniana jest w jzyku polskim i zoptymalizowana do pracy w systemach Windows 2000/XP. DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI PROGRAMU NALE: przechowywanie adresów, notatek, terminów, zada2, hase itp. w jednym miejscu, komunikacja z u ytkownikiem w sposób werbalny przy pomocy mskiego lub damskiego gosu, podgl!d kalendarzy dziennych, tygodniowych oraz wielomiesicznych, zarz!dzanie terminami w sposób graficzny a w tym mo liwo*1 pracy grupowej, szyfrowanie danych i dostp na haso do sekcji z poufnymi danymi oraz samego programu, zdalne powiadamianie o planie zaj1 w danym dniu (SMS, ), mo liwo*1 generowania strony WWW lub kanaów RSS z aktualnym planem zaj1, przechowywanie danych teleadresowych w bazie prywatnej oraz su bowej dostpnej dla wszystkich pracowników w firmie, wbudowany mini modu CRM umo liwiaj!cy zarz!dzanie histori! kontaktów z klientami lub przygotowanie kartoteki np. pacjenta czy klienta warsztatu samochodowego itp., automatyczne przypominanie o grafiku zaj1 z uwzgldnieniem terminów rocznicowych, imienin, urodzin osób z bazy danych lub przypomnie2 z moduu CRM, baza wiadomo*ci firmowych umo liwiaj!ca przekazywanie informacji do wszystkich pracowników korzystaj!cych z programu masystent oraz pozwalaj!ca na budowanie np. bazy wiedzy, generator szablonów dokumentów firmowych u ywany do przygotowywania spersonalizowanych wydruków pism, list obecno*ci itp., niszczarka dokumentów umo liwiaj!ca bezpowrotne usuwanie poufnych plików z dysku, podgl!d zawarto*ci wielu skrzynek pocztowych wraz z wbudowanym filtrem antyspamowym, timer umo liwiaj!cy np. wy!czenie komputera o okre*lonej godz. lub wy*wietlenie przypomnienia, dostp do wiadomo*ci z serwisów informacyjnych (informacje, pogoda, kursy walut, gieda, program TV), wyszukiwarka stron internetowych i hase encyklopedycznych z blokad! tre*ci reklamowych, szybki dostp do wyszukiwania lokalizacji ulic w Polsce i na *wiecie, baza kodów pocztowych, rejestracji, nr kierunkowych itp. wbudowana baza wszystkich polskich imion wraz z mo liwo*ci! ich odmiany, wirtualny Asystent pomagaj!cy w zapoznaniu si z podstawowymi funkcjami programu oraz umo liwiaj!cy zaplanowanie wydarze2 zgodnie z dobowym rytmem dnia oraz biorytmem u ytkownika programu, wbudowany modu "Fotografii dnia pracy" umo liwiaj!cy okre*lenie ile czasu traci si na wykonanie okre*lonych czynno*ci podczas dnia pracy, wbudowany modu "Biorytm" przedstawiaj!cy w sposób graficzny biorytmy wraz z ich interpretacj!, import oraz eksport danych w formacie XML dziki czemu z programu masystent mo na przekazywa1 dane bezpo*rednio do innych programów u ywanych w Pa2stwa firmie, eksport oraz import terminów, danych osób, zada2 itp. do formatów vcard i vcalednar co z kolei daje mo liwo*1 np. przesania terminu do telefonu komórkowego lub palmtopa, mo liwo*1 pobierania danych do programu masystent z zewntrznych baz danych takich jak np. ksi! ka adresowa Outlook/Windows, wizytówki vcard, pliki tekstowe itp. integracja z programem AnoMail 2007 dziki czemu bezpo*rednio po wybraniu osób z bazy adresowej programu masystent mo na wysa1 mass-mailing w postaci np. newslettera itp., wspópraca z innymi osobami korzystaj!cymi z masystenta w sieci LAN, pena dokumentacja dostpna tak e w formie multimedialnych filmów szkoleniowych dziki, którym mo na skróci1 do minimum czas potrzebny na nauk obsugi programu, darmowe wsparcie techniczne realizowane poprzez , tel. internetowy lub infolini GSM. Wicej informacji o programie wraz z multimedialnym szkoleniem mo na znale91 na stronie internetowej masystenta pod adresem: 4

5 Warunki licencji 1. OP,ATY LICENCYJNE Aplikacja masystent 2007 udostpniana jest u ytkownikowi (prywatnemu, firmie, organizacji itp.) za darmo pod warunkiem, e licencjobiorca aktywuje swoj! kopi programu. U ytkownik mo e zainstalowa1 niniejszy program na dowolnej liczbie komputerów oraz wykorzystywa1 go bez jakichkolwiek opat zarówno w celach prywatnych jak i biznesowych. 2. AKTYWACJA PROGRAMU Aby móc korzysta1 z wybranych funkcji programu wymagana jest aktywacja. Aktywacja jest darmowa i polega na wypenieniu elektronicznej ankiety do!czonej do programu. Anonimowa ankieta dotyczy zarz!dzania informacj! osobist! i bdzie wykorzystana na potrzeby realizacji pracy doktorskiej autora programu. Po aktywacji mo na bez adnych ogranicze2 korzysta1 z programu na stanowisku na którym zosta aktywowany. 3. AUTENTYCZNO:; KODU I GWARANCJA POUFNO:CI DANYCH Program zosta podpisany cyfrowo przez producenta dziki czemu otrzymujecie Pa2stwo gwarancj, e kod programu masystent nie zosta zmieniony przez osoby trzecie i nie zawiera adnych funkcji destrukcyjnych, szpieguj!cych lub reklamowych. Ponadto autor gwarantuje, e dane wprowadzane do programu masystent s! szyfrowane i przechowywane tylko i wy!cznie na dysku komputera u ytkownika, który korzysta z programu. 4. OGRANICZENIA WERSJI POKAZOWEJ Obecna wersja programu masystent jest wersj! pokazow! (tzw. BetaPreview) przygotowan! specjalnie na potrzeby realizacji pracy doktorskiej autora programu. W zwi!zku z tym nie wszystkie funkcje mog! by1 dostpne. Niemniej jednak osoby, które aktywuj! program otrzymaj! darmow! aktualizacj, która uaktywni funkcje niedostpne w bie!cej wersji programu. Aktualizacja pojawi si zaraz po obronie pracy doktorskiej autora programu. 5. W,ASNO:; Wszelkie prawa zwi!zane z niniejsz! aplikacj!, nale! do autora programu. Producent nie zezwala na dekompilacj, debugowanie programu oraz wprowadzanie do oprogramowania adnych zmian oraz wykorzystywanie moduów programu (w tym tak e dokumentacji) oddzielnie, bez pisemnej zgody autora. 6. DYSTRYBUCJA Aplikacja wraz z materiaami szkoleniowymi rozpowszechniana jest na licencji freeware i nie wolno pobiera1 za ni! adnych opat. Autor udziela zgody na udostpnianie aplikacji zarówno w sieciach komputerowych, wydawnictwach CD-ROM jak i w Internecie bez uiszczania jakichkolwiek opat. 7. OGRANICZENIE RAKOJMI Autor programu nie udziela adnej rkojmi na oprogramowanie. Oprogramowanie oraz zwi!zana z nim dokumentacja s! rozprowadzane bez udzielania rkojmi jakiegokolwiek rodzaju, w tym tak e bez ustawowej rkojmi za wady fizyczne i prawne. Cae ryzyko zwi!zane z korzystaniem z oprogramowania jego funkcjonowaniem spoczywa na licencjobiorcy (u ytkowniku). 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO:CI ZA EWENTUALNE SZKODY W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo wa*ciwe autor programu nie bdzie w adnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstae szkody (w tym, bez ogranicze2, szkody wynike ze strat w prowadzonej dziaalno*ci, przerw w prowadzeniu dziaalno*ci, utraty informacji zwi!zanych z prowadzon! dziaalno*ci! lub inne szkody pieni ne) wynikaj!ce z u ytkowania lub niemo liwo*ci u ytkowania oprogramowania. 5

6 Modu&y programu masystent Program masystent stanowi po!czenie programu do zarz!dzania informacj! osobist! typu PIM (ang. Personal Information Manager) z oprogramowaniem do zarz!dzania relacjami z klientami czyli CRM (ang. Customer Relationship Management). Jednak e w odró nieniu od rozbudowanych rozwi!za2 typu CRM, masystent jest prosty w obsudze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalno*ci oraz specyficznych funkcji dostpnych w produktach typu PIM. Program masystent skada si z nastpuj!cych moduów: PLAN DNIA - przedstawia grafik zaj1 w danym dniu, uwzgldniaj!c spotkania, zadania, terminy lub nawet imieniny osób z znajduj!cych si w bazie adresowej. Wy*wietla tak e kartk z kalendarza w której znajduj! si ró ne informacje takie jak np. kto ma imieniny, wschód/zachód so2ca, biorytm itp. GRAFIK TYGODNIOWY - prezentuje wszystkie zaplanowane terminy spotka2, zaj1 itp. na dany tydzie2 od poniedziaku do niedzieli. TABELA TERMINÓW - przedstawia list wszystkich terminów, które s! wprowadzone do programu masystent. Z tego miejsca w atwy sposób mo na zarz!dza1 terminami. ZADANIA PRYWATNE - czyli lista spraw do zaatwienia (ang. To-Do list) prezentuje zadania, które nale y wykona1 np. do ko2ca miesi!ca napisa1 sprawozdanie. SKARBIEC - umo liwia przechowanie informacji, które nie powinny wpa*1 w niepowoane rce. Do tych informacji zaliczamy hasa, numery kart kredytowych, kody PIN itp. Dostp do tych danych mo e by1 ograniczony przez ustawienie dodatkowego hasa. ROCZNICE - przechowuje ró nego rodzaju terminy rocznicowe. Dziki temu ju nigdy nie zapomnicie Pa2stwo o rocznicy *lubu czy urodzinach lub imieninach szefa. NOTATKI - jak sama nazwa sugeruje su! do sporz!dzania notatek, które s! odpowiednikami ótych karteczek przyklejanych do monitora lub lodówki. ADRESY INTERNETOWE su! do przechowywania wa nych adresów stron, serwerów do których np. dostp uzyskuje si na haso. KALENDARZE - zawiera podgl!d kalendarzy w ukadzie miesicznym, 3-miesicznym, pórocznym oraz rocznym. W sposób graficzny prezentowane s! dni w których macie Pa2stwo zaplanowane jakie* wydarzenie np. delegacj, spotkanie, termin rocznicowy itp.. KONTAKTY PRYWATNE su! do przechowywania danych teleadresowych osób, z którymi utrzymujecie Pa2stwo kontakt. Oprócz telefonów i adresów do ka dego kontaktu mo na doda1 zdjcie lub pliki za!czników. Co wicej jednym klikniciem mo na zobaczy1 na mapie gdzie mieszka dana osoba! Do tych danych nikt oprócz Pa2stwa nie bdzie mia dostpu. KONTAKTY BIZNESOWE* podobnie jak powy sze su! do przechowywania danych teleadresowych ale przede wszystkim firm i osób, z którymi utrzymujecie Pa2stwo kontakty su bowe. Inni pracownicy korzystaj!cy z programu masystent bd! mieli podgl!d i mo liwo*ci modyfikacji danych wprowadzonych w tym miejscu. Co wicej mo na przygotowywa1 wydruki spersonalizowanych dokumentów np. listy obecno*ci, umowy, karty obiegowe itp. HISTORIA KONTAKTÓW* to mini modu CRM su!cy do zapamitania historii kontaktów z osobami z bazy kontaktów biznesowych. Dziki temu moduowi mo na sprawdzi1 kiedy ostatnio klient kontaktowa si z Pa2stwa firm! oraz czego ten kontakt dotyczy. Mo na ustawia1 przypomnienia np. skontaktowa1 si z klientem za tydzie2. Przy pomocy historii kontaktów mo na stworzy1 tak e kartotek osób np. pacjentów z histori! choroby itp. KONTA POCZTOWE - ten modu dostpny tylko dla Pa2stwa (nikt inny w firmie nie ma wgl!du do tej sekcji) umo liwia podgl!d wiadomo*ci na ró nych kontach np. prywatnych lub firmowych. Dziki niemu mo na przed pobraniem poczty z serwera internetowego skasowa1 niechciane listy. Program wyposa ony jest w modu antyspamowy do usuwania listów reklamowych itp. Mo na go tak e wykorzysta1 do obsugi jednego konta pocztowego przez wielu pracowników. WIADOMO)CI*- modu dostpny w katalogu WSPÓLNA PRACA umo liwia przygotowywanie wiadomo*ci widocznych u wszystkich pracowników korzystaj!cych z masystenta np. zebranie u szefa godz. 15. W oparciu o wiadomo*ci mo na tak e stworzy1 baz wiedzy. Ka da wiadomo*1 mo e zawiera1 pytanie od klienta oraz opis rozwi!zania problemu. Dodatkowo do wiadomo*ci mo na dodawa1 dowolne dokumenty np. w formacie MS Word, Excel itp. 6

7 WZORY DOKUMENTÓW* - podobnie jak powy ej modu ten dostpny jest w katalogu WSPÓLNA PRACA i su y do przechowywania wzorów spersonalizowanych dokumentów firmowych. W tym module mo na przygotowywa1 wydruki pism z danymi osób z bazy prywatnej lub biznesowej. Dziki czemu w szybki sposób mo na wydrukowa1 np. karty obiegowe dla pracowników lub umow od razu z danymi klienta. Wystarczy wybra1 wzór dokumentu. Nastpnie wskaza1 z jakimi danymi ma by1 wydrukowany i... Ponadto program potrafi odmienia1 polskie imiona i rozró nia1 pe1 osób dziki czemu mo ecie Pa2stwo generowa1 dokumenty zawieraj!ce zwroty Szanowna Pani, Szanowny Panie itp. INNE MODU+Y INFORMACYJNE - program posiada kilkana*cie ró nych moduów informacyjnych takich jak np. informacje pogodowe, program TV, prognoza pogody, kursy walut, spis polskich imion, rejestracji, kodów pocztowych i wiele innych do których uzyskujecie Pa2stwo dostp midzy innymi z poziomu Listy folderów (patrz ni ej). Intuicyjny interfejs sprawia, e bez konieczno*ci zagl!dania do dokumentacji mo na od razu rozpocz!1 prac z programem. Niemniej jednak w ka dej chwili w MENU POMOC macie Pa2stwo dostp do dokumentacji oraz wirtualnego Asystenta (patrz opcja POKA-/UKRYJ ASYSTENTA), który mo e pomóc Pa2stwu w nauce obsugi programu. Poni ej przedstawiono gówne okno programu wraz z opisem najwa niejszych elementów. Je eli, który* z elementów interfejsu nie jest Pa2stwu w danym momencie potrzebny to mo na go wy!czy1 przechodz!c do MENU WIDOK i odznaczaj!c np. PASEK WIADOMO)CI. Po wy!czeniu powy szej funkcji masystent nie bdzie wy*wietla w gównym oknie aktualnych wiadomo*ci, kursów walut itp. ale wci! bdzie mo na do nich uzyska1 dostp bezpo*rednio np. z panelu LISTA FOLDERÓW. Rys. 1 - Elementy gównego okna programu masystent 2007 Dodatkowo w MENU OKNO mo na prze!cza1 si midzy czterema trybami pracy programu. Tryb Standardowy wy*wietla wszystkie elementy interfejsu, które wida1 na rysunku 1. Tryb kompaktowy ukrywa zbdne elementy pozostawiaj!c wicej miejsca na kalendarze. Z kolei tryb Ukryty powoduje, e program nie wy*wietla interfejsu do momentu pojawienia si jakiego* przypomnienia np. o spotkaniu lub innym wydarzeniu. Ikona programu widoczna jest przy zegarze Windows. Kliknicie na niej dwa razy lewym klawiszem myszki powoduje przywrócenie okna programu widocznego na powy szym rysunku. Ostatni tryb zwany Listw! newsów powoduje, e w górnej cz*ci ekranu pojawia si may pasek na którym wy*wietlaj! si aktualne informacje z kraju i ze *wiata, kursy walut, notowania giedowe itp. Do prze!czania si midzy ró nymi widokami mo na stosowa1 klawisze skrótów i tak np. naciskaj!c Ctrl+L zostaje wy*wietlona listwa niusów. * - wspólne moduy do których maj dostp wszyscy pracownicy korzystajcy z programu masystent w Pa!stwa firmie. Dziki temu w atwy sposób mo%na wymienia& si danymi, z których na co dzie! korzysta si w przedsibiorstwie. 7

8 Konfiguracja programu do pracy na wielu stanowiskach Zao ono, e z programu masystent bdzie korzysta jeden pracownik na swoim komputerze na którym zainstalowano system Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista. Je eli pracowników jest kilku, to ka dy u siebie w komputerze instaluje masystenta i konfiguruje go tak (patrz ni ej) aby program "wiedzia" sk!d ma pobiera1 wspólne dane takie jak np. lista klientów, lista zada2 su bowych, wiadomo*ci, wzory pism itp. Istnieje tak e mo liwo*1 korzystania z programu na jednym stanowisku przez wiele osób. Wicej informacji na ten temat napisano w sekcji Instalacja programu na ograniczonym u ytkowniku dostpnej w programie po naci*niciu przycisku F1. Dane, które wprowadzane s! do programu podzielono na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to DANE PRYWATNE, do których ma dostp tylko i wy!cznie u ytkownik korzystaj!cy z programu masystent na swoim komputerze (por. rys 2). Dane te przechowywane s! w postaci zaszyfrowanej na dysku komputera na którym zainstalowano program. Rys. 2 - Dostp do sekcji z danymi prywatnymi Druga kategoria to DANE S+U-BOWE zwane tak e wspólnymi lub firmowymi, które przechowywane s! w zaszyfrowanym pliku o nazwie mafirma.biz (nazw pliku mo na dowolnie zmienia1). Ten plik nale y umie*ci1 na dysku sieciowym lub w udostpnionym katalogu (w sieci LAN) tak aby inni pracownicy korzystaj!cy z programu masystent mieli do niego dostp (por. rys. 3). Zaraz po instalacji programu plik mafirma.biz powinien znajdowa1 si w folderze C:\Program Files\mAsystent\ sk!d mo na go przenie*1 do wa*ciwej lokalizacji. Rys. 3 - Model dostpu do wspólnych danych w programie masystent

9 W dalszej kolejno*ci nale y przej*1 do ustawie2 programu (ikona USTAWIENIA widoczna jest na pasku narzdzi) i w karcie OGÓLNE (patrz poni szy rysunek) wskaza1 gdzie masystent ma szuka1 wspólnych danych (chodzi o lokalizacj pliku mafirma.biz). Rys. 4 - Karta Ogólne widoczna w oknie Ustawie2 programu masystent 2007 Po naci*niciu przycisku ZASTOSUJ komputer pobierze dane ze wspólnej bazy danych, do której uzyskujecie Pa2stwo dostp z poziomu programu masystent klikaj!c odpowiedni folder np. Wspólna praca (por. rys. 5). Dziki tej funkcji mo na wspódzieli1 dane z innymi osobami w firmie. I tak na przykad je eli jeden z pracowników wprowadzi dane klienta do wspólnej bazy u siebie w komputerze to inni wspópracownicy tak e bd! mieli do nich dostp. Rys. 5 - Dostp do sekcji z danymi wspólnymi dla wszystkich pracowników Jednak e, je eli podacie Pa2stwo nieprawidow! lokalizacj pliku (patrz rys. 4) to u ytkownik nie bdzie mia dostpu do wspólnych danych a tym samym nie bdzie móg wymienia1 si informacji z innymi osobami pracuj!cymi w sieci lokalnej. Uwaga! Kady z uytkowników programu masystent powinien mie. moliwo0. odczytu i modyfikacji pliku mafirma.biz. W zwi7zku z tym najlepiej nada. uprawnienia (zapis, odczyt, wykonywanie) do ca;ego katalogu, w którym b<dzie umieszczony wspomniany plik wszystkim pracownikom, którzy powinni mie. dost<p do wspólnych danych. 9

10 Nastpn! wa n! rzecz!, któr! nale y ustawi1 w programie to dane u ytkownika, który bdzie korzysta z masystenta. W zwi!zku z tym przechodzimy do ustawie2 programu i w karcie o nazwie U-YTKOWNIK (por. rys. 6) wprowadzamy dane takie jak imi i nazwisko, dat urodzenia, adres oraz numer telefonu u ytkownika programu. Je eli bdziecie Pa2stwo korzysta1 z programu masystent w firmie, to podczas wymiany danych z wspópracownikami inni u ytkownicy masystenta bd! widzieli Pa2stwa imi i nazwisko oraz np. nazw dziau w którym pracujecie. Dziki temu mo na szybko zorientowa1 si kto i z jakiego dziau po raz ostatni kontaktowa si z klientem, modyfikowa dokument firmowy, przesa informacj itp. Rys. 6 - Karta U ytkownik widoczna w oknie Ustawie2 programu masystent 2007 Data urodzenia potrzebna jest programowi po to, aby kontrolowa biorytmy i informowa o dniach w których Pa2stwa biorytm jest sprzyjaj!cy oraz ostrzega w dniu, w którym Pa2stwa stan ogólny mo e nie by1 zbyt dobry. Dziki temu mo na planowa1 wa ne wydarzenia w takich terminach kiedy sprawno*1 np. intelektualna lub fizyczna bdzie najwiksza. Adres bdzie u ywany przez innych u ytkowników programu masystent (w Pa2stwa firmie) do szybkiego kontaktu np. po naci*niciu przycisku KONTAKT na wiadomo*ci, która zostaa przez Pa2stwa udostpniona innym osobom. Ponadto na ten adres w razie konieczno*ci (patrz karta PRZYPOMNIENIA) mog! przychodzi1 wiadomo*ci z aktualnym grafikiem zaj1 w danym dniu. Dziki temu mo ecie Pa2stwo uruchomi1 program masystent w domu a w pracy otrzymacie z planem zaj1 na dany dzie2. Numer telefonu komórkowego przydatny jest dla innych osób korzystaj!cych z programu do szybkiego kontaktu z Pa2stwem. Dodatkowo w karcie PRZYPOMNIENIA mo na ustawi1 aby program przesya Pa2stwu wiadomo*1 SMS z grafikiem zaj1 w danym dniu. Obecna wersja programu obsuguje jedynie telefony w sieci Plus GSM. Wicej informacji o programie wraz z materiaami e-learningowymi mo na znale91 na stronie: 10

11 Aktywacja programu w domu lub firmie Po pewnym czasie u ytkowania program masystent wy*wietli informacje o tym, e trzeba go aktywowa1 (por. rys. 7). Bez aktywacji niektóre funkcje programu nie bd! du ej dostpne. Aktywacja jest darmowa i polega na wypenieniu krótkiej (anonimowej) ankiety, która bdzie wykorzystana w pracy doktorskiej autora programu. W trakcie aktywacji programu masystent z Pa2stwa komputera nie s! przesyane do producenta adne informacje, które mogyby posu y1 do Pa2stwa identyfikacji lub systemu czy te oprogramowania z którego korzystacie! Innymi sowy modu aktywacji nie pobiera z systemu adnych danych w odró nieniu np. od aktywacji systemu Windows XP/Vista. Rys. 7 - Okno z przypomnieniem o konieczno*ci aktywacji Aktywacja automatyczna wymaga po!czenia z Internetem. Natomiast aktywacja rczna sprowadza si do kontaktu z producentem (patrz ni ej) a nastpnie wprowadzeniu do programu numeru licencji otrzymanego od autora aplikacji. Aktywacja dotyczy jednej kopii programu i zwi!zana jest z komputerem na którym masystent zosta zainstalowany. W przypadku chci aktywacji wielu kopii masystenta np. w firmie nale y posu y1 si kluczem uniwersalnym o którym napisano na nastpnej stronie. Aktywacja automatyczna - Wymaga wype+nienia ankiety i dost-pu do Internetu Aby aktywowa1 program wystarczy przej*1 do MENU POMOC i wybra1 AKTYWUJ PROGRAM MASYSTENT. Je eli wspomniana funkcja jest niedostpna to oznacza, e program zosta ju aktywowany lub w danym okresie aktywacja nie jest wymagana. Po klikniciu AKTYWUJ PROGRAM... (patrz punkt 2 na nastpnym rysunku) zostanie wy*wietlone okno, w którym nale y wypeni1 ankiet. Ankieta jest anonimowa a dane w niej przekazane bd! wykorzystane jedynie do celów zwi!zanych z prac! doktorsk! autora programu. W razie jakichkolwiek pyta2 lub w!tpliwo*ci prosz o kontakt. Po wysaniu ankiety Pa2stwa kopia programu zostanie aktywowana. Ponadto otrzymacie numer licencji, który bdzie widoczny w MENU POMOC -> O PROGRAMIE MASYSTENT. Numer ten warto zapisa1 w bezpiecznym miejscu gdy w przypadku reinstalacji programu mo e by1 u yty do rcznej aktywacji programu (por. rys. 8), która nie wymaga ponownego wypeniania ankiety. 11

12 Rys. 8 - Aktywacja programu masystent przez Internet Aktywacja rczna - Bez wype+niania ankiety i bez dost-pu do Internetu Je eli ju wcze*niej aktywowali Pa2stwo kopi programu lub otrzymali*cie numer licencji od producenta, to na przykad po reinstalacji programu masystent nie trzeba wypenia1 ankiety aktywacyjnej ponownie. Wystarczy wprowadzi1 Pa2stwa numer licencji i program zostanie aktywowany. W tym celu nale y klikn!1 MENU POMOC a nastpnie wybra1 O PROGRAMIE MASYSTENT. W dalszej kolejno*ci zostanie wy*wietlone okno przedstawione na rysunku 9. W oknie O programie naciskamy przycisk AKTYWACJA (patrz punkt 1 na rys. 9) a nastpnie wprowadzamy numer licencji (patrz punkt 2), który pozyskali Pa2stwo wcze*niej. Numer licencji dot. tylko jednego komputera o okre*lonym numerze produktu. Nie mo na aktywowa1 programu na jednym komputerze a potem wykorzysta1 otrzymany numer licencji na innym. Aktywacja rczna nie wymaga po!czenia z Internetem wic w ten sposób mo na aktywowa1 program na komputerze, który nie ma dostpu do sieci. Tu wpisz numer licencji zwany kodem aktywacyjnym Zapisz Twój numer produktu Rys. 9 - Aktywacja programu masystent bez dostpu do Internetu Je eli chcecie Pa2stwo otrzyma1 numer licencji do aktywacji na komputerze, który nie ma dostpu do Internetu, to nale y skontaktowa1 si z autorem programu i poda1 mu Pa2stwa numer (kod) produktu, który widoczny jest w MENU POMOC -> O PROGRAMIE MASYSTENT. Kod produktu to unikalny numer zwi!zany z komputerem na którym zainstalowano program. Do podanego kodu produktu otrzymacie Pa2stwo numer licencji, który umo liwi aktywacj programu na jednym stanowisku. 12

13 Aktywacja programu przy pomocy klucza uniwersalnego - Wymaga dost-pu do Internetu Ten rodzaj aktywacji dotyczy administratorów w firmach, którzy musz! aktywowa1 program na wielu komputerach. Po zainstalowaniu programu na wymaganej liczbie komputerów nale y skontaktowa1 si z autorem programu w celu otrzymania uniwersalnego klucza, którym bdzie mo na aktywowa1 program na dowolnej liczbie stanowisk w Pa2stwa przedsibiorstwie. Po otrzymaniu klucza nale y przej*1 do MENU POMOC -> AKTYWUJ PROGRAM MASYSTENT i przewin!1 ekran w dó (patrz ni ej) a nastpnie wpisa1 klucz aktywacyjny. Czynno*1 nale y powtórzy1 na wszystkich stanowiskach na których zainstalowano program masystent. Rys Aktywacja programu masystent na wielu stanowiskach Kontakt w celu otrzymania klucza uniwersalnego dla firm Najszybszym sposobem na uzyskanie klucza aktywacyjnego dla Pa2stwa firmy jest odwiedzenie strony internetowej programu masystent dostpnej po adresem na której nale y wypeni1 ankiet rejestracyjn! dla firm. Po jej wypenieniu na podany adres otrzymacie Pa2stwo kod aktywacyjny, który umo liwi Pa2stwu aktywacj programu masystent na dowolnej liczbie stanowisk. Aktywacja programu przy pomocy klucza uniwersalnego wymaga dostpu do Internetu z komputera, na którym bdzie aktywowany program. Kontakt w celu aktywacji programu na komputerze bez dostpu do Internetu W takim przypadku podobnie jak poprzednio nale y z komputera z dostpem do Internetu odwiedzi1 stron i wypeni1 formularz rejestracyjny ale tym razem dla u ytkowników prywatnych. W tym formularzu nale y wpisa1 kod produktu kopii programu, któr! chcecie Pa2stwo aktywowa1. Kod produktu widoczny jest w programie masystent w MENU POMOC -> INFORMACJE O PROGRAMIE. lub MENU PLIK -> BAZA DANYCH -> W+A)CIWO)CI PIM. Po wypenieniu formularza rejestracyjnego na podany przez Pa2stwa adres przyjdzie numer licencji, który umo liwi Pa2stwu aktywowanie programu na komputerze, na którym nie ma dostpu do Internetu. Numer licencji zwi!zany jest z kodem produktu i w zwi!zku z tym nie mo na go u y1 do aktywacji programu na wielu stanowiskach. W wyj!tkowych sytuacjach w sprawie klucza aktywacyjnego mo na skontaktowa1 si z producentem bezpo*rednio drog! ow!. Jednocze*nie pragn nadmieni1, e uniwersalny klucz aktywacyjny nie jest podawany przez telefon ani komunikator internetowy! 13

14 Import danych z zewntrznych programów Je eli macie Pa2stwo ju gotow! baz tele-adresow! na której obecnie pracujecie to nie byoby zbyt dobrze gdyby trzeba byo od nowa wprowadza1 dane do programu masystent. Aby uatwi1 Pa2stwu pobieranie danych z istniej!cych baz, w programie masystent zaimplementowano kilka funkcji pobieraj!cych dane m.in. z: ksi! ki adresowej Windows/Outlook, listy dystrybucyjnej programu Mozilla Thunderbird, wizytówek vcard pochodz!cych np. z telefonu komórkowego, listów programu Outlook Express, dowolnych aplikacji zapisuj!cych dane w formacie CSV. Import kontaktów z ksieki adresowej Windows/Outlook Program masystent daje Pa2stwu bezpo*redni dostp do ksi! ki adresowej Windows (WAB) czyli wprowadzaj!c kontakt do ksi! ki adresowej programu Outlook Express od razu mo ecie zaimportowa1 go do masystenta. W zwi!zku z tym, w programie masystent nale y przej*1 do listy kontaktów biznesowych lub prywatnych (w zale no*ci od tego gdzie chcemy zaimportowa1 dane) a nastpnie nacisn!1 prawy klawisz myszki i z podrcznego menu wybra1 IMPORT KONTAKTÓW -> KSI4-KA ADRESOWA (WAB). W dalszej kolejno*ci nale y zaznaczy1, które kontakty maj! by1 pobranie do programu masystent i na koniec nacisn!1 przycisk IMPORTUJ. Lista kontaktów z ksi/0ki programu Outlook Express Import kontaktów z ksieki programu Mozilla Thunderbird W przypadku chci pobrania listy kontaktów wprowadzonych do programu Mozilla Thunderbird, w pierwszej kolejno*ci nale y zapisa1 (wyeksportowa1 wszystkie lub wybrane) kontakty do pliku LDIF. W tym celu w programie Thunderbird klikamy ikon ADRESY a nastpnie ustawiamy si z lewej strony na okre*lonym folderze zawieraj!cym wybran! grup adresów. Ewentualnie pod*wietlamy OSOBISTA KSI4-KA ADRESOWA aby wyeksportowa1 wszystkie adresy. Na koniec z MENU NARZ7DZIA wybieramy EKSPORTUJ i podajemy pod jak! nazw! chcemy zapisa1 adresy. Nastpnie w programie masystent przechodzimy np. do listy adresów biznesowych i naciskamy prawy klawisz myszki. Z menu które wy*wietli si wybieramy IMPORT KONTAKTÓW -> KSI4-KA W FORMACIE LDIF. Komputer wy*wietli okno przedstawione powy ej, w którym naciskamy przycisk IMPORTUJ. Po chwili wszystkie adresy zostan! pobrane do bazy programu masystent. 14

15 WdroEenie programu w ma&ej firmie Wpierwszej kolejno*ci trzeba zainstalowa1 program na wszystkich stanowiskach w firmie. Instalacj zaleca si przeprowadzi1 korzystaj!c z programu instalacyjnego, który mo na pobra1 ze strony internetowej masystenta. Instalator krok po kroku przeprowadzi Pa2stwa przez proces instalacji na ka dym komputerze, w którym ma by1 zainstalowane oprogramowanie masystent Przed instalacj! programu w systemie Windows 2000/XP/Vista nale y zalogowa1 si jako administrator lub skontaktowa1 si z Pa2stwa informatykiem, aby zainstalowa program masystent na wybranych stanowiskach. Instalator wy6wietli kilka okien przez które przechodzimy naciskaj/c przycisk Dalej Tu wybieramy, gdzie program ma by5 zainstalowany Tu klikamy, aby przej65 do kolejnego okna Po zako2czonej instalacji, zaleca si, aby na ka dym komputerze przej*1 do ustawie2 masystenta i skonfigurowa1 program zgodnie z wasnymi preferencjami. Najwa niejsze, aby w karcie USTAWIENIA wprowadzi1 dane u ytkownika (imi i nazwisko, telefon, mail itp.), który bdzie korzysta z programu oraz wskaza1, gdzie na dysku sieciowym znajduje si plik MAFIRMA.BIZ, w którym bd! przechowywane wspólne dane (kontakty, zadania, wiadomo*ci, wzory pism) dla wszystkich pracowników. Po wykonaniu powy szych czynno*ci program jest gotowy do pracy. Niemniej jednak producent zaleca zapoznanie si z multimedialnymi samouczkami dostpnymi na stronie internetowej programu pod adresem dziki czemu szybko nauczycie si korzysta1 z podstawowych funkcji masystenta. Wprowadzanie kontaktów do wspólnej bazy danych Program masystent umo liwia przechowywanie danych tele-adresowych (w skrócie kontaktów), w bazie prywatnej, do której nikt oprócz Pa2stwa nie bdzie mia dostpu oraz bazie wspólnej z której bd! mogli korzysta1 wszyscy pracownicy w sieci LAN. Dziki wspólnej bazie, kontakt wprowadzony przez jednego pracownika bdzie dostpny na komputerach innych osób w firmie. W zwi!zku z powy szym chc!c wprowadzi1 kontakt do wspólnej bazy danych nale y przej*1 do sekcji KONTAKTY BIZNESOWE (patrz kolejny rysunek) a nastpnie na pustej li*cie kontaktów nacisn!1 prawy klawisz myszki i wybra1 z podrcznego menu DODAJ. W dalszej kolejno*ci nale y wprowadzi1 dane osoby, któr! chcecie doda1 do bazy firmowej. Je eli w firmie macie Pa2stwo ju baz kontaktów zapisan! np. w programie Outlook lub Thunderbird to nie ma sensu wpisywa1 wszystkiego od nowa. W takim przypadku warto zapozna1 si z funkcj! IMPORT KONTAKTÓW (patrz poprzedni rozdzia), aby od razu pobra1 kontakty do programu masystent

16 3 1 2 Wprowadzamy dane kontaktowe dot. osoby lub firmy Mona od razu pobra. dane z ksi7ki adresowej Outlook lub Thunderbird Przechodzimy do sekcji kontaktów biznesowych 4 Naciskamy prawy klawisz myszki i wybieramy Dodaj kontakt Kliknij tu, aby wczyta5 dane z wizytówki vcard Z kolei usunicie kontaktu biznesowego u jednego pracownika w komputerze spowoduje, e zostanie on tak e skasowany z komputerów innych pracowników. Aby od*wie y1 podgl!d kontaktów naciskamy klawisz F5 i wtedy program pobierze najnowsz! list kontaktów, uwzgldniaj!c! zmiany wprowadzone do bazy przez inne osoby. Kliknij, aby zmieni5 kolejno65 sortowania Naci6nij prawy klawisz myszki na wybranym kontakcie, aby wy6wietli5 podr?czne menu Aby osob? naci6nij pierwsz/ liter? w jej nazwisku Podsumowanie informacji dot. wybranego kontaktu Tu szybko mo0emy filtrowa5 rekordy w bazie danych Mo0esz drukowa5 listy obecno6ci, pisma ze spersonalizowan/ tre6ci/ itp. Gdyby istniaa potrzeba wprowadzenia danych osób do których nie powinni mie1 dostpu inni pracownicy, to nale y je wprowadzi1 w sekcji KONTAKTY PRYWATNE. 16

17 Planowanie wspólnych zadag dla wszystkich pracowników Zaó my e wszyscy pracownicy z danego dziau lub firmy maj! wykona1 wspólne zadanie. W zwi!zku z tym w gównym oknie programu masystent klikamy ikon FIRMA i wybieramy NOWE WSPÓLNE ZADANIE. W oknie, które zostanie wy*wietlone wprowadzamy tytu i opis zadania oraz informacj od kiedy do kiedy ma by1 wykonane. Od tej pory w planie dnia u wszystkich pracowników pojawi si zadanie do wykonania (por. poni szy rysunek). Terminy prywatne z PaAstwa kalendarza Zadanie sbu0bowe dla wszystkich pracowników Umo0liwia wysbanie grafiku dnia jako lub SMS Prosz tak e pamita1, e dane wprowadzone w sekcji prywatnych terminów, kontaktów, zada2 itp. nie bd! widoczne u innych pracowników. Dane prywatne przechowywane s! tylko i wy!cznie na dysku lokalnym w komputerze u ytkownika korzystaj!cego z programu masystent. Korzystanie z bazy wspólnych wiadomo#ci Czasami zdarza si sytuacja, e trzeba zostawi1 wiadomo*1 dla danego pracownika lub przekaza1 informacj do grupy osób. Zamiast zapisywa1 j! na ótej karteczce przy komputerze danej osoby mo na j! doda1 do wspólnych wiadomo*ci. W zwi!zku z tym przechodzimy do sekcji WSPÓLNA PRACA -> WIADOMO)CI i naciskaj!c prawy klawisz myszki dodajemy wiadomo*1. Wiadomo*1 pojawi si u ka dego pracownika, zaraz po w!czeniu programu masystent. W oparciu o wiadomo*ci mo na tak e budowa1 baz wiedzy czyli zbiór wa nych informacji funkcjonuj!cych w ramach dziau lub firmy. I tak na przykad zaó my, e klient ma problem z produktem i przesya do nas opis problemu. Jeden z pracowników odpisuje mu jak rozwi!za1 problem i od razu wprowadza opis rozwi!zania do wspólnych wiadomo*ci. Dziki temu nastpnym razem jak pojawi si ten sam problem to od razu mamy pod rk! jego rozwi!zanie i to niezale nie od komputera przy którym siedzimy. Tu wstawiamy zab/cznik np. dokument MS Word Kontakt z osob/, która przygotowaba wiadomo65 17

18 Przygotowywanie spersonalizowanych wydruków Przechodz!c do sekcji WSPÓLNA PRACA -> WZORY DOKUMENTÓW macie Pa2stwo dostp do wzorów dokumentów firmowych widocznych u ka dego pracownika. Dziki wzorom pism mo ecie przygotowywa1 spersonalizowane wydruki tzn. takie, w których tre*1 zale y od tego dla kogo dokument jest przygotowywany. W zwi!zku z tym nale y przygotowa1 dokument np. kart obiegow! studenta. W takim dokumencie wikszo*1 tre*ci jest taka sama a zmianie ulegaj! jedynie dane studenta takie jak imi, nazwisko, numer indeksu itp. Przygotowujemy dokument w EDYTORZE WZORÓW DOKUMENTÓW dostpnym po naci*niciu prawego klawisza myszki w sekcji WZORY DOKUMENTÓW. Ikony z polami personalizacji Tu wybieramy osob? dla której ma by5 przygotowany dokument do wydruku Komputer zamieni pole personalizacji na dane z ksi/0ki kontaktów np. <<MA.MIASTO>> na Katowice Zamiast imienia i nazwiska wstawiamy do dokumentu pola personalizacji np. «MA.NAZWISKO» «MA.IMIE1». Komputer zamieni je potem na dane dla wybranej osoby. W razie konieczno*ci program mo e odmienia1 imiona oraz u ywa1 zwrotów grzeczno*ciowych. Pisma mo emy przygotowywa1 w wewntrznym edytorze wbudowanym w programie masystent lub kopiowa1 bezpo*rednio z innych aplikacji takich jak np. Microsoft Word. Szybki dostp do wydruku dokumentów uzyskujemy bezpo*rednio w ksi! kach adresowych po ustawieniu si na wybranej osobie i naci*niciu prawego klawisza myszki: DRUKUJ ZE WZORU DOKUMENTU -> PISMO DO WYBRANEJ OSOBY. Komputer wy*wietli list wszystkich pism i po wybraniu dokumentu od razu rozpocznie wydruk podstawiaj!c do pisma dane wybranej osoby. Wybieramy dokument do wydruku z danymi wskazanej uprzednio osoby 18

19 Zarzdzanie histori kontaków z klientami Program masystent wyposa ony zosta w mini modu CRM do obsugi kontaktów z klientami. Ka dy kontakt z klientem lub kontrahentem nazywany jest Spraw!. Ka da sprawa zwi!zana jest z danym kontaktem z bazy firmowe i mo e by1 przypisa1 do okre*lonej kategorii, mo na nada1 jej okre*lony priorytet, ustali1 stan itp. Za ka d! spraw odpowiada pracownik który j! utworzy lub ostatnio modyfikowa. Dostp spraw uzyskujemy w sekcji HISTORIA KONTAKTÓW. Lista wszystkich spraw Okno edycji wybranej sprawy Podr?czne menu wy6wietlane po naci6ni?ciu prawego klawisza myszki Opis zaznaczonej sprawy Sprawy mo emy tworzy1 w oparciu o list kontaktów biznesowych. W zwi!zku z tym, w sekcji KONTAKTY BIZNESOWE zaznaczamy wybran! osob a nastpnie naciskamy prawy klawisz myszki i wybieramy UTWÓRZ DLA TEGO KONTAKTU -> NOW4 SPRAW7. Ustawiaj!c si na danym kontakcie i wybieraj!c W+A)CIWO)CI lub EDYTUJ mamy dostp do historii kontaktów zwi!zanych z wybran! osob!. Dziki temu zawsze bdziecie Pa2stwo wiedzieli co i kiedy klient chcia oraz kiedy i w jakiej sprawie kto* z Pa2stwa firmy kontaktowa si z wybranym klientem. Lista wszystkich spraw dot. wybranej osoby Tu mo0emy ustawi5 przypomnienie dot. danej osoby np. zadzwoni5 do klienta za 2 dni 19

20 Korzystanie z prywatnych notatek NOTATKI s! odpowiednikiem, ótych karteczek przyklejanych do monitora. Zamiast dookoa swojego stanowiska pracy obkleja1 si karteczkami, wszystkie wa ne notatki mo ecie Pa2stwo wprowadzi1 do sekcji NOTATKI. Sekcja notatki ma charakter prywatny i aden z pracowników w Pa2stwa firmie nie bdzie mia do nich wgl!du. Innymi sowy notatki przechowywane s! na komputerze u ytkownika, który je tworzy i nie s! udostpnianie innym, aczkolwiek istnieje mo liwo*1 eksportu i wydruku notatki. Priorytet notatki Lista notatek prywatnych Tre65 notatki w edytorze notatek Adres skojarzony z notatk/ Podgl/d tre6ci notatki Praca z poufnymi informacjami SKARBIEC jest odpowiednikiem sejfu. Wszystkie informacje, które wprowadzicie Pa2stwo do tej sekcji, s! poufne i mo na do nich dodatkowo ograniczy1 dostp na haso. Dane ze SKARBCA s! przechowywane w komputerze osoby, która je tworzy i nikt inny nie ma do nich dostpu. Dane s! szyfrowane na kilku poziomach (wicej informacji znajduje si w dokumentacji do!czonej do programu). Okno edycji poufnych informacji Lista danych poufnych takich jak hasba, PINy, numery kart itp. Naci)nij prawy klawisz myszki, aby wczy& dodatkow ochron Tre65 informacji jest dodatkowo szyfrowana w bazie programu masystent Generator haseb pomaga wymy6li5 hasbo 20

21 Planowanie zaj$ w prywatnym kalendarzu Ka dy z u ytkowników programu masystent ma dostp do prywatnego kalendarza, do którego nie maj! wgl!du inni pracownicy. Oczywi*cie je eli który* z pracowników utworzy zadanie su bowe dla wszystkich osób lub ustawi przypomnienie dot. osoby z firmowej bazy danych to w Pa2stwa kalendarzu pojawi si stosowna informacja. Natomiast je eli Pa2stwo zaplanujecie jaki* termin w swoim kalendarzu to nikt o nim nie bdzie wiedzia dopóki nie skorzystacie z funkcji dostpnej w MENU PLIK -> PRACA GRUPOWA -> UDOST7PNIJ -> TERMINY PRYWATNE. Bie0/cy kalendarz z zaznaczonymi wydarzeniami Podgl/dy kalendarzy Zadanie cabodniowe w tym przypadku urodziny osoby z bazy danych Lista zaj?5 w danym dniu z podziabem na godziny Podr?czne menu widoczne po naci6ni?ciu prawego klawisza myszki Umo0liwia przekazanie planu zaj?5 np. do tel. GSM lub wysbanie na podany adres Kartka z kalendarza wraz z dodatkowymi informacjami Lista wszystkich zadaa prywatnych i sbu0bowych W razie potrzeby mo ecie Pa2stwo wygenerowa1 kana informacyjny RSS (patrz MENU PLIK -> ZAPISZ PLAN DNIA JAKO -> KANA+ INFORMACYJNY RSS. Dziki tej funkcji po umieszczeniu utworzonego pliku XML na serwerze internetowym, wszystkie zainteresowane osoby bd! mogy zobaczy1 Pa2stwa plan zaj1. Co wicej ka da zmiana w planie tzn. we wspomnianym pliku zaowocuje tym, e wszystkie osoby od razu zobacz! informacj o zaistniaych zmianach. Przykad kanau RSS utworzonego w oparciu o plan zaj1 z programu masystent mo na zobaczy1 pod adresem: Lista wszystkich terminów zaj?5 w danym dniu KanaB RSS z planem zaj?5 wy6wietlany w programie Internet Explorer 7 21

22 Podgld firmowych i prywatnych skrzynek pocztowych Program masystent ma wbudowanego tzw. klienta dziki któremu mo ecie Pa2stwo podejrze1 zawarto*1 wszystkich swoich skrzynek pocztowych przed odebraniem poczty. Oznacza to, e zanim odbierzecie Pa2stwo korespondencj w swoim ulubionym programie pocztowym (np. Outlook lub Thunderbird) bdzie mo na usun!1 z konta niechcian! korespondencje czyli SPAM. W tym celu nale y przej*1 do sekcji KONTA POCZTOWE i na li*cie kont pod*wietli1 wybrane konto (które powinno zosta1 wcze*niej dodane i skonfigurowane) poczym klikn!1 na nim dwa razy lewym klawiszem myszki. masystent po!czy si z serwerem pocztowym i wy*wietli zawarto*1 wybranego konta. LISTA KONT Zaznaczamy konto na którym chcemy podejrze5 zawarto65 skrzynki Ilo65 otrzymanych listów oraz zaj?to65 skrzynki Naci6nij prawy klawisz myszki, aby doda5 nowe konto Podgl/d zawarto6ci skrzynki na wybranym serwerze pocztowym Wybierz, aby wykona5 okre6lone zadanie Podr?czne menu, które umo0liwia szybkie skasowanie SPAMu Do programu masystent mo na wprowadzi1 praktycznie dowoln! ilo*1 kont pocztowych przy czym dostp do kont ma jedynie u ytkownik ze swojego komputera. Innymi sowy je eli skonfigurujecie Pa2stwo masystenta, aby mo liwy by podgl!d Pa2stwa prywatnego konta to inni pracownicy nie bd! mieli do niego dostpu. Za pomoc! tego moduu mo na tak e oddelegowa1 kilku pracowników do pracy z jednym kontem pocztowym. I tak na przykad je eli w Pa2stwa firmie jest konto to na ka dym stanowisku nale y w sekcji KONTA POCZTOWE wprowadzi1 konfiguracj niezbdn! do podgl!du skrzynki info na serwerze panstwafirma.pl. Dziki temu ka dy z pracowników bdzie mia mo liwo*1 sprawdzenia przychodz!cej korespondencji. Ustawiaj!c si na wybranym li*cie widocznym w Podgl!dzie skrzynki i naciskaj!c prawy klawisz myszki mo na np. przygotowa1 nowe zadanie (WYKONAJ DZIA+ANIE -> UTWÓRZ S+U-BOWE ZADANIE), now! spraw (WYKONAJ DZIA+ANIE -> UTWÓRZ NOW4 SPRAW7), doda1 nadawc do listy kontaktów lub zaplanowa1 z nim spotkanie (WYKONAJ DZIA+ANIE -> ZAPLANUJ PRYWATNE SPOTKANIE). Uwaga! Program masystent nie usuwa wiadomo*ci z serwera pocztowego o ile u ytkownik nie zaznaczy a do skasowania. Dziki temu wiele osób równocze*nie mo e pracowa1 z jedn! i t! sam! wiadomo*ci! poniewa program pobieraj!c tre*1 a pozostawia jego kopi na serwerze pocztowym. Dodatkowo mo ecie Pa2stwo skonfigurowa1 program, aby odbiera poczt z Pa2stwa prywatnego konta. W pracy mo ecie zapozna1 si ze wszystkimi listami, które przyszy na Wasze konto a po powrocie do domu pobra1 raz jeszcze korespondencj do swojego ulubionego programu pocztowego. 22

23 Najczstsze pytania dot. programu masystent CZY PROGRAM WYFWIETLA REKLAMY DOPÓKI SIH ZA NIEGO NIE ZAPIACI? Nie. masystent jest darmowym programem rozpowszechnianym na licencji freeware wic nie ma potrzeby za niego paci&. Co wicej nie wy)wietla %adnych reklam ani nie zawiera %adnych innych funkcji okre)lanych mianem adware lub spyware! 2. GDZIE ZNAJDUJE SIH MÓJ NUMER LICENCJI PROGRAMU MASYSTENT I DO CZEGO SIUY? Numer licencji odpowiada Pa!stwa kodowi aktywacyjnemu (nie myli& z uniwersalnym kodem), który otrzymujecie osobno na ka%dym stanowisku po aktywacji programu. Aby zobaczy& Pa!stwa numer licencji nale%y przej)& do Menu Pomoc i wybra& O programie. Numer warto zapisa& z racji tego, %e po reinstalacji programu przechodzc do Menu Pomoc -> O programie i wybierajc Aktywacja mo%na aktywowa& program bez konieczno)ci ponownego wypeniania ankiety aktywacyjnej i dostpu do internetu. 3. JAK AKTYWOWAK PROGRAM NA KILKU KOMPUTERACH W FIRMIE? Nale%y skontaktowa& si z producentem aby otrzyma& uniwersalny klucz dla Pa!stwa firmy. Po otrzymaniu uniwersalnego kodu aktywacyjnego nale%y przej)& do Menu Pomoc i wybra& Aktywuj program masystent. Nastpnie trzeba przewin& zawarto)& okna na sam dó i wpisa& kod aktywacyjny. Czynno)& nale%y powtórzy& na ka%dym stanowisku z programem masystent. 4. CZY DANE PRYWATNE WPROWADZANE DO PROGRAMU S BEZPIECZNE? Tak. Caa baza danych, w której masystent przechowuje informacje jest szyfrowania i nie da si jej podejrze& zewntrznym programem. Ponadto dane zabezpieczone s na 4 poziomach. Pierwszy poziom to szyfrowanie tre)ci wprowadzonej do Skarbca. Drugi dotyczy szyfrowania pliku na dysku. Trzeci to dostp do programu na haso. Ostatni poziom bezpiecze!stwa gwarantuje, %e do prywatnych danych (loginy, hasa, PINy itp.) nikt nie uzyska dostpu je%eli nie poda hasa do Skarbca, które mo%e by& inne ni% haso dostpu do programu. 5. KORZYSTAM Z MASYSTENTA W PRACY ALE CHCIAIBYM MIEK DOSTHP DO TYCH SAMYCH DANYCH W DOMU. MONA JE JAKOF SKOPIOWAK? Tak. W komputerze firmowym prosz uruchomi& program i przej)& do Menu Plik a nastpnie wybra& Baza danych -> Zapisz wszystko do archiwum i wskaza& lokalizacj np. dysku przeno)nego Pendrive. W domu nale%y czynno)& powtórzy& wybierajc z Baza danych -> Odczytaj dane z archiwum. Prosz pamita&, %e je%eli baza w firmie zostaa zabezpieczona hasem to bez jego znajomo)ci nie bdzie mo%na skorzysta& z pobranych w ten sposób danych. 6. KOLEANKA WPROWADZIIA DO SWOJEGO KALENDARZA WSZYSTKIE DANE WANYCH SPOTKAN W NASZEJ FIRMIE. JAK JE SKOPIOWAK NA MÓJ KOMPUTER? W komputerze kole%anki prosz przej)& do Menu Plik -> Praca grupowa a nastpnie wybra& Udost1pnij terminy prywatne... Po zapisaniu terminów na dyskietce w Pana komputerze nale%y analogicznie powtórzy& czynno)& wybierajc Menu Plik -> Praca grupowa -> Importuj. 7. CZY Z PROGRAMU MASYSTENT MONA SKOPIOWAK WYBRANE TERMINY DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO? Jest taka funkcja. Najpro)ciej wystarczy klikn& dwa razy na danym terminie lub zadaniu a nastpnie nacisn& przycisk Eksportuj. Program utworzy plik w formacie vcalednar, który mo%na wysa& do telefonu lub palmtopa. 8. CZY MONA UYWAK PROGRAM MASYSTENT 2007 DO REJESTRACJI ZAPYTAN OD KLIENTÓW? Tak jest taka mo%liwo)&. W module Kontaktów biznesowych nale%y doda& nowy kontakt i nazwa& go np. REJESTRACJA PYTA4 KLIENTÓW, a nastpnie jak zadzwoni klient lub napisze maila to nale%y ustawi& si na kontakcie REJESTRACJA PYTA4 KLIENTÓW i po naci)niciu prawego klawisza myszki wybra& Nowa sprawa. W oknie, które wy)wietli si nale%y opisa& pytanie i przyporzdkowa& do okre)lonej kategorii np. Pytanie o ofert1! Dostp do wszystkich pyta! uzyskacie Pa!stwo np. przechodzc do Historia kontaktów i wybierajc kontakt REJESTRACJA ZAPYTA4 KLIENTÓW. 9. JAK MONA ZREWANOWAK SIH ZA MOLIWOFK KORZYSTANIA Z PROGRAMU MASYSTENT W FIRMIE? Mo%na umie)ci& np. na swojej stronie internetowej informacje o programie, poleci& program innym lub przekaza& na konto autora dowolny datek. Nr rachunku: Pena lista pyta2 znajduje si na stronie internetowej programu pod adresem: faq.html 23

24 Notatki

25 Wybrane zrzuty ekranów Sekcja kontaktów prywatnych Edycja kontaktu biznesowego Nowa sprawa w module CRM Wiadomo6ci z kraju i ze 6wiata Podgl/d zaj?5 na 3 miesi/ce Przypomnienie dot. kontaktu z firmowej ksi/0ki adresowej Plan zaj?5 w danym dniu Podgl/d firmowej poczty Prognoza pogody w danym dniu Przewodnik po Europie z modubu informacyjnego Wzory dokumentów firmowych Najnowsze wiadomo6ci z kraju Zaj?cia cabodniowe Grafik wydarzea Plan dnia z podziabem na godziny Zadania na dany dziea Kartka z kalendarza Lista obecno6ci dla wybranej grupy 25 Ostatnie zmiany: KwiecieD 2008 r.

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo