Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/708116"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ADOBE ILLUSTRATOR 9.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Podręcznik użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Instrukcje obsługi ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Instrukcje użytkowania ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Instrukcja użytkowania ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

2 Skrót instrukcji: wyjàtkiem przypadków obj tych licencjà, adna cz Êç tego podr cznika nie moe byç powielona, przechowywana w elektronicznym banku danych lub przekazywana w adnej formie i w aden sposób elektronicznie, mechanicznie lub inaczej, bez uprzedniego pisemnego pozwolenia Adobe Systems Incorporated. Prosimy pami taç, e grafiki i zdj cia znajdujàce si w tej ksiàce sà obj te prawami autorskimi ich twórców. Nieautoryzowane skanowanie lub kopiowanie w innej formie jest niedopuszczalnym pogwaceniem prawa autorskiego. Prosimy o zwrócenie si o zgod na korzystanie z uytych materiaów od waêcicieli praw autorskich. Wszelkie odniesienia do nazw firm w zaàczonych szablonach zostay uyte jako przykady i nie odnoszà si do jakichkolwiek istniejàcych organizacji. Adobe, logo firmy Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Adobe Dimensions, Adobe Premiere, Adobe Gamma, Adobe Type Manager, ATM, After Effects, Classroom in a Book, Gallery Effects, GoLive, Illustrator, InDesign, LiveMotion, Minion, PageMaker, Photoshop, PostScript, PressReady, PSPrinter i Streamline sà znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Microsoft, OpenType, Windows iwindows NTsà zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w U.S i/lub innych krajach. Apple, Macintosh, Power Macintosh, QuickTime, i TrueType sà znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc. zarejestrowanej w USA i innych krajach. QuickTime i logo firmy QuickTime sà znakami handlowymi uywanymi na mocy licencji. Helvetica i Times sà znakami handlowymi firmy Linotype-Hell AG i/lub firm wspópracujàcych. IBM i OS/2 sà zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy International Business Machines Corporation. Kodak i Photo CD sà znakami handlowymi firmy Eastman Kodak Company. UNIX jest zarejestrowanym znakiem handlowym w USA i innych krajach, posiadajàcym licencj wyàcznie poprzez X/Open Company, Ltd. Pentium jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Intel Corporation. Flash jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Macromedia, Inc. Sun jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sun Microsystems, Inc. w USA i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki handlowe uyte w tej ksiàce naleà do swoich waêcicieli. PANTONE, PANTONE MATCHING SYSTEM i PANTONE Process Color System sà znakami handlowymi firmy Pantone, Inc. Ekranowe symulacje kolorów PANTONE nie zawsze dokadnie odpowiadajà wzornikom kolorów PANTONE. Dokadne kolory znajdujà si w PANTONE Color Reference Manual. "PANTONE Open Color EnvironmentTM (POCETM)" Pantone, Inc., 1994, 1996 Pantone, Inc. jest waêcicielem praw autorskich do "PANTONE Open Color EnvironmentTM (POCETM)" i oprogramowania, które jest licencjonowane przez Adobe Systems Incorporated w celu dystrybucji wyàcznie oprogramowania Adobe Illustrator. "PANTONE Open Color EnvironmentTM (POCETM)" i oprogramowanie nie moe byç kopiowane na dyskietk lub inne noêniki, jeêli nie stanowi to normalnego dziaania programu Adobe Illustrator. ImageStream Graphics i Presentation Filters copyright Inso Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. Oprogramowanie International Correct Spell Concise Correction, wersja 8. 1, na licencji firmy Inso Corporation. Copyright , Inso Corporation, Microlytics, Inc., Xerox Corp. Wszelkie prawa zastrzeone na caym Êwiecie. Portions copyright Eastman Kodak Company, Wszelkie prawa zastrzeone. Produkt chroniony patentami w USA nr 4,837,613; 5,831,632; 5,870,091 i 5,943,063; patenty w toku Zawiera implementacj algorytmu LZW chronionà patentem w USA nr 4,558,302. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA Numer cz Êci (Part number): (M/W) iii Spis treêci Wprowadzenie Rejestracja Instalacja Adobe Illustratora... 1 Nauka obsugi programu Illustrator Uywanie zasobów sieciowych Inne pomocy do nauki programu Obsuga techniczna Przeglàd Adobe Illustratora Uywanie narz dzi i palet....

3 10 Okno ilustracji.. 11 Rysowanie podstawowych Êcieek i ksztatów Uywanie narz dzia Pióro Zaznaczanie obiektów do edycji Stosowanie zmian do obiektów Grupowanie obiektów Malowanie p dzlami.. 24 Stosowanie wypenie i obrysów Stosowanie zaawansowanych wypenie i obrysów NowoÊci programu Illustrator 9.0 Przygotowanie dla internetu.. 34 Optymalizacja eksportu bitmap Webowych Wygodne eksportowanie do wektorowych formatów Weba Uniwersalna przezroczystoêç.. 40 Tryby ewolucji....

4 Maski Nowe opcje palety Warstwy Efekty Style graficzne Integracja z programem Photoshop Integracja z innymi programami firmy Adobe Integracja z programami do projektowania internetowego Inne nowe i rozbudowane funkcje iv SPIS TREÂCI Obszar roboczy Rozdzia 1 Korzystanie z narz dzi. 55 Korzystanie z palet Korzystanie z menu kontekstowych. 57 Oglàdanie ilustracji

5 Korzystanie z palety Nawigator Korzystanie z paska stanu Oglàdanie umieszczonych obrazków EPS Korzystanie z moduów plug-in Zmiany skrótów OkreÊlanie preferencji.. 64 Tworzenie rysunków w programie Adobe Illustrator Rozdzia 2 Obrazki wektorowe i bitmapowe RozdzielczoÊç w obrazkach bitmapowych.. Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

6 68 Obszar roboczy Konfiguracja obszaru roboczego Dzielenie ilustracji na strony i zmiana granic stron Kompozycje importowane Otwieranie i umieszczanie rysunków Zarzàdzanie obrazkami poàczonymi i osadzonymi Rysowanie Rozdzia 3 Âcieki Zmiana kursora narz dzia Rysowanie i modyfikacja Êcieek odr cznych Rysowanie narz dziem Pióro.. 86 Korygowanie segmentów Êcieki Rysowanie ksztatów.. 96 Rysowanie wykresów Rysowanie i edytowanie Êcieek efektem p dzla...

7 Zarzàdzanie p dzlami Tworzenie p dzli Korzystanie z bibliotek p dzli Wskazówki dotyczàce korzystania z p dzli Obrysowywanie ilustracji v Praca z obiektami Rozdzia 4 Poprawianie b dów Korzystanie z miarek Korzystanie z narz dzia Miarka Linie pomocnicze i siatki Korzystanie z funkcji Inteligentne linie pomocnicze Zaznaczanie obiektów Przesuwanie, kopiowanie i usuwanie obiektów Obracanie osi x i y.

8 Ukadanie obiektów w stos Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów Blokowanie i ukrywanie obiektów. 136 Transformacje i odksztacanie obiektów Rozdzia 5 Przeksztaanie zaznaczonych obiektów Korzystanie z palety Transformacje Modyfikacja ksztatów za pomocà filtrów i efektów Tworzenie efektów dla linii Tworzenie ewolucji ksztatów Korzystanie z filtrów Pióro i Tusz Modyfikacja ksztatów za pomocà palety Filtry Êcieek i menu Efekty Przeksztacanie obrysu na obiekty wypenione. 227 Tworzenie kolorowych obiektów narz dziem Siatka gradientu 230 Tworzenie i uywanie wzorków Zamiana gradientów, ewolucji i wzorków na wypenione obiekty vii Korzystanie z warstw Rozdzia 9 Warstwy Korzystanie z palety Warstwy WyÊwietlanie warstw, grup i obiektów

9 Rysunki warstwowe Nacelowywanie warstw, grup i obiektów przed zastosowaniem atrybutów wyglàdu 252 Tworzenie masek odcinania. 253 Tworzenie warstw szablonowych Import i eksport warstw Adobe Photoshopa Uywanie atrybutów wyglàdu, stylów i efektów Rozdzia 10 Atrybuty wyglàdu, style i efekty Uywanie atrybutów wyglàdu Uywanie stylów Uywanie efektów Praca z obrazkami bitmapowymi Rozdzia 11 Korzystanie z obrazków bitmapowych Przeksztacanie grafiki wektorowej na obrazki bitmapowe Kolorowanie obrazków 1-bitowych Stosowanie filtrów i efektów filtrów do obrazków bitmapowych Poprawianie wydajnoêci filtrów i efektów filtrów Wybieranie filtra lub efektu filtra Rastrowanie kolorów..

10 Mozaika obiektowa Kreskowanie fotki Korzystanie z tekstu Rozdzia 12 Uywanie tekstu w Illustratorze Tworzenie tekstu Ustalanie atrybutów tekstu Malowanie tekstu Kopiowanie atrybutów tekstu pomi dzy obiektami Transformacja tekstu Zmiana orientacji tekstu Zmiana ksztatów liter viii SPIS TREÂCI Praca z kolumnami tekstu Formatowanie kolumn i akapitów...

11 Edycja tekstu Przygotowanie obrazków dla Weba Rozdzia 13 Przygotowanie grafik internetowych w Illustratorze Przeglàdanie kompozycji w pikselach Przyàczanie obiektów do URL-i dla stron internetowych Optymalizacja w Illustratorze Oglàdanie obrazków w czasie optymalizacji Wybieranie formatu pliku dla optymalizacji Optymalizacja plików i wybieranie opcji Tabele kolorów. 335 Tworzenie obrazków przezroczystych i matowych Zapisywanie zoptymalizowanych obrazków Zapisywanie i eksportowanie kompozycji Rozdzia 14 Zapisywanie plików Zapisywanie plików w formacie PDF Eksportowanie kompozycji Formaty plików graficznych Drukowanie Rozdzia 15 Drukowanie...

12 363 Drukowanie kompozycji i kompozytów Uywanie systemu zarzàdzania kolorem przy drukowaniu Drukowanie z Adobe PressReady Ustalanie linii ci cia i dodatkowych linii ci cia Zmiana rozdzielczoêci i ustawie rasteryzacji dla kompozycji zoonych i przezroczystych. Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

13 Drukowanie gradientów, siatek gradientów, ewolucji i obszarów przezroczystych. 370 Podnoszenie wydajnoêci drukarki Plik Nagówek EPSF Dane o plikach i adnotacje do obiektów ix Tworzenie rozbarwie Rozdzia 16 Rozbarwienia Etap 1: Kalibracja monitora i sprawdzanie kolorów kompozycji Etap 2: Ustalanie opcji nadruku dla kolorów nakadajàcych si Etap 3: Tworzenie zalewek dla minimalizacji b dów pasowania Etap 4: OkreÊlanie ramki drukowania i umieszczanie linii ci cia wokó obrazka, który ma byç rozbarwiony Etap 5: Ustalanie opcji rozbarwie Etap 6: Drukowanie i zapisywanie wyciàgów Automatyzacja pracy Rozdzia 17 Zadania...

14 Korzystanie z palety Zadania Tworzenie i nagrywanie zada Wykonywanie zada Przetwarzanie wsadowe Edycja zada Organizowanie zestawów zada Skorowidz Wprowadzenie W itamy w programie Adobe Illustrator, profesjonalnej aplikacji do przygotowywania publikacji dla potrzeb druku, multimediów i Internetu. Adobe Illustrator zarówno nowym uytkownikom, jak i ekspertom oferuje peen zakres narz dzi niezb dnych do uzyskania najwyszej jakoêci wyników. Instalacja Adobe Illustratora Program Adobe Illustrator naley zainstalowaç z dysku CD-ROM na dysk twardy; program nie moe byç uruchamiany z dysku CD-ROM. Wykonaç kolejno polecenia wyêwietlane na ekranie monitora. Szczegóowe informacje na temat instalacji znajdujà si w pliku InstallReadMe, na dysku CD. Uytkownicy przekonajà si, e program Adobe Illustrator jest doskonaym narz dziem do pracy tak dla projektantów, jak i dla grafików przygotowujàcych ilustracje do druku, artystów tworzàcych grafiki multimedialne czy twórców stron WWW i innych materiaów dla Internetu. Aplikacja umoliwia precyzyjnà kontrol nad wykonywanà pracà w stopniu niespotykanym w innych programach, tworzàc zarówno niewielkie prace, jak i skomplikowane, ogromne projekty. Adobe Illustrator zapewnia take Êrodowisko robocze spójne z innymi produktami firmy Adobe (Adobe Photoshop, Adobe GoLiveTM, Adobe InDesignTM i Adobe LiveMotionTM). Nauka obsugi programu Illustrator Firma Adobe dysponuje szeregiem opcji przeznaczonych do nauki programu Illustrator, wêród których znajdujà si podr czniki, system pomocy elektronicznej i dymki pomocy. Funkcja Adobe Online umoliwia dost p do uaktualnianych informacji na temat programu obsugi technicznej. Aplikacja Adobe Acrobat ReaderTM, umieszczona na dysku CD Illustratora umoliwia oglàdanie plików PDF. Program Acrobat Reader lub Adobe Acrobat sà potrzebne do oglàdania wielu dokumentów umieszczonych na dysku. Rejestracja Firma Adobe wierzy, e program Adobe Illustrator znacznie uatwi prac uytkowników aplikacji. Aby firma Adobe moga nadal dostarczaç programy najwyszej jakoêci, oferowaç pomoc technicznà oraz informowaç o nowych produktach firmy, warto zarejestrowaç swojà kopi programu. Po wàczeniu aplikacji, na ekranie pojawia si komunikat o moliwoêci zarejestrowania produktu na podstawie zamieszczonego formularza, który moe byç wysany pocztà elektronicznà lub faksem. Aplikacj mona zarejestrowaç wysyajàc formularz doàczony do pakietu aplikacji. 2 Wprowadzenie Podr czniki W pakiecie Adobe Illustrator 9.0 znjdujà si dwa podr czniki. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik uytkownika Aby uzyskaç dodatkowe informacje na temat korzystania z elektronicznego systemu pomocy, naley kliknàç na przycisku Pomoc obok zakadki ZawartoÊç, Skorowidz lub Szukaj. Aby zawartoêç elektronicznego systemu pomocy bya poprawnie wyêwietlana, naley skorzystaç z aplikacji Netscape Communicator 4.0 (lub nowszej) lub Microsoft Internet Explorer 4.0 (lub nowszej). Skrypt Java musi byç aktywny. Aby wàczyç elektroniczny system pomocy, naley: Podr cznik zawiera wyczerpujàce wyjaênienia dotyczàce korzystania z wszystkich polece i narz dzi programu Adobe Illustrator oraz odsyacze do elektronicznego systemu pomocy. Podr cznik zakada, e uytkownik posiada niezb dnà wiedz o komputerze i jego sposobie dziaania, umiej tnoêç korzystania z myszy oraz standardowych polece menu oraz zna zasady otwierania, zapisywania i zamykania plików. Aby uzyskaç pomoc, naley skorzystaç z dokumentacji uywanego

15 systemu. Karta informacyjna do programu Adobe Illustrator Wybraç polecenie Pomoc > Pomoc Illustratora lub wcisnàç klawisz F1 (Windows). Uywanie dymków pomocy Funkcja dymków pomocy wyêwietla nazw narz dzia lub przycisków i kontrolek palet. Aby okreêliç narz dzie lub kontrolk, naley: UmieÊciç kursor nad wybranym narz dziem lub kontrolkà i poczekaç. Na ekranie pojawi si nazwa wybranego narz dzia lub kontrolki i jej skrót klawiaturowy (jeêli taki posiada). Karta zawiera podstawowe informacje o paletach i narz dziach programu oraz skrótach uatwiajàcych ich uywanie. Skróty zostay dodatkowo umieszczone w elektronicznym systemie pomocy. System pomocy elektronicznej Adobe Illustrator zawiera penà dokumentacj zapisanà na plikach HTML. System pomocy Illustratora zawiera wszystkie informacje podr cznika Adobe Illustrator 9. 0 Podr cznik uytkownika, skróty klawiaturowe, kolorowe ilustracje i szczegóowe informacje na temat niektórych dziaa. Elektroniczny system pomocy posiada trzy sposoby odnajdywania wybranych informacji. Zakadki, ZawartoÊç i Skorowidz umoliwiajà odnajdywanie informacji ogólnych, a zakadka Szukaj umoliwia odnajdywanie okreêlonych wyrazów lub wyrae. Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

16 JeÊli dymki pomocy nie sà wyêwietlane, to ich preferencja moe byç wyàczona. Aby wyêwietliç dymki pomocy, naley: 1 Wybraç polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne. 2 Zaznaczyç opcj Poka dymki pomocy i kliknàç na OK. Uwaga: Dymki pomocy sà niedost pne w wi kszoêci okien dialogowych. ADOBE ILLUSTRATOR Podr cznik uytkownika Uywanie zasobów sieciowych JeÊli komputer jest podàczony do internetu, a w systemie jest zainstalowana przeglàdarka internetowa, to funkcja Adobe Online moe suyç do poàczenia si z dodatkowymi zasobami informacji na temat Illustratora, umieszczonymi na stronach firmy Adobe. Podane niej zasoby sà na bieàco uaktualniane: How Tos and Backgrounders Aby wejêç na stron firmy Adobe dla danego regionu, naley: 1 Otworzyç amerykaskà stron firmy Adobe (www. adobe. com). 2 W menu Adobe Sites, zaznaczyç odpowiedni region. Strona firmy Adobe posiada 20 rónych wersji regionalnych. Adobe Online Funkcja Adobe Online posiada dost p do najnowszych samouczków, uwag i innych informacji dotyczàcych Illustratora i innych produktów firmy Adobe. Funkcja Adobe Online moe suyç do pobrania i przeglàdania aktualnej wersji dokumentu Najwaniejsze informacje z najnowszymi rozwiàzaniami technicznymi dla tej aplikacji. Zaàczone zakadki uatwiajà szybkie poruszanie si po witrynie, umoliwiajàc odnalezienie informacji dotyczàcych firmy Adobe i programu Illustrator. Udost pnia procedury dziaa Illustratora oraz szczegóowe informacje na róne tematy. Informacje dotyczà prostych i zoonych zada pomi dzy aplikacjami niezb dnych do przygoto-wania grafik przeznaczonych do dystrybucji elektronicznej. Tutorials and Techniques Zawiera szczegóowe informacje na temat uywania funkcji Illustratora oraz pomoc przy wykonywaniu skomplikowanych zada. Pomoc zawarta w tych plikach wychodzi poza skrótowe informacje podr cznika i pokazuje zasady wspópracy Illustratora z innymi aplikacjami. Quicktips Uywanie Adobe Online Adobe Online jest nieustannie uaktualniany, co wymaga odêwieenia swojego okna przed skorzystaniem z tej funkcji. OdÊwieanie przy pomocy Adobe Online uaktualnia zakadki i przyciski umoliwiajàce szybki dost p do zawartoêci witryny. Adobe Online moe byç automatycznie odêwieany codziennie, raz na tydzie lub miesiàc po okreêleniu odpowiednich preferencji. Zawiera krótkie procedury dotyczàce efektywnego korzystania z Illustratora. Informacje mogà byç w postaci krótkich podpowiedzi dotyczàcych nowych funkcji lub instrukcji dotyczàcych efektywnego uywania istniejàcych funkcji. Troubleshooting Posiada rozwiàzania problemów, które mogà zaistnieç w czasie uywania Illustratora. Przed wezwaniem pomocy technicznej, naley zapoznaç si z informacjami zawartymi w plikach pomocy elektronicznej dost pnych na stronie firmy Adobe i poprzez Adobe Online. 4 Wprowadzenie Po przyàczeniu Adobe Online do przeglàdarki internetowej, firma Adobe sama informuje o nowych informacjach dost pnych przy pomocy funkcji Do pobrania lub automatycznie przenosi nowe informacje na dysk twardy. JeÊli informacje nie b dà automatycznie pobierane na dysk, to sà wcià dost pne przy pomocy polecenia Do pobrania, w menu Pomoc. Aby skorzystaç z funkcji Adobe Online, naley: Kliknàç na jednym z przycisków okna Adobe On- line, aby otworzyç stron internetowà, z którà przycisk jest poàczony. Kliknàç na przycisku zakadki ( ), aby obejrzeç sugerowane strony zwiàzane z Illustratorem i firmà Adobe. Zakadki sà automatycznie uaktualniane po wprowadzeniu nowych stron. Kliknàç na Zamknij i powróciç do Illustratora. 1 W Illustratorze, wybraç polecenie Pomoc > Adobe Online lub kliknàç na ikonie w górnej cz Êci paska narz dziowego. Uruchamianie Adobe Online z menu Pomoc Menu Pomoc zawiera opcje do przeglàdania i pobierania informacji ze strony Adobe. Aby przejrzeç uaktualnione artykuy lub dokumenty, naley: Uwaga: System musi posiadaç poàczenie z internetem i przeglàdark internetowà. Funkcja Adobe Online uruchomi przeglàdark korzystajàc z domyêlnej konfiguracji internetowej. 2 Wykonaç jednà z nast pujàcych czynnoêci: Kliknàç na OdÊwie, zapewniajàc sobie najnow- Kliknàç na Pomoc i zaznaczyç wybrany temat. Aby obejrzeç i pobraç informacje ze strony Adobe korzystajàc z menu Pomoc, naley: 1 W Illustratorze, wybraç polecenie Pomoc > Do pobrania. 2 Wybraç jednà z opcji widoku: Opcja Show only new files wyêwietla tylko te pliki, które pojawiy si po ostatnim przeglàdaniu plików do pobrania lub zostay przedstawione uytkownikowi. Opcja Show All files, wyêwietla wszystkie pliki na szà wersj okna, przycisków i zakadek okna Adobe Online. OdÊwieanie ekranu zapewnia dost p do najnowszych opcji okna. Kliknàç na Preferencje, aby okreêliç opcje poàczenia. Ogólne preferencje okreêlajà zasady wspódziaania Adobe Online z innymi produktami firmy Adobe zainstalowanymi w danym systemie. Preferencje aplikacji okreêlajà zasady wspódziaania Adobe Online z Illustratorem. Aby zapoznaç si z wyjaênieniem kadej opcji preferencji, naley kliknàç na Setup... i wykonaç wyêwietlane polecenia. Aby wybraç automatyczne odêwieanie, naley wàczyç opcj Update options. Uwaga: Aby okreêliç preferencje Adobe Online, mona skorzystaç z polecenia Edycja > Preferencje > Ustawienia elektroniczne. stronie Adobe, które sà aktualnie dost pne i mogà byç pobrane. ADOBE ILLUSTRATOR Podr cznik uytkownika 3 Wybraç opcj wczytywania: Opcja Auto Install Downloaded Components po- Inne pomoce do nauki programu Istniejà dodatkowe pomoce do nauki programu, które nie zostay doàczone do pakietu aplikacji. Podr cznik Classroom in a Book Classroom in a Book to oficjalna seria szkoleniowa dotyczàca oprogramowania do tworzenia grafiki i publikacji firmy Adobe, wydawana przez Adobe Press. Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

17 Informacje o sprzeday podr cznika Adobe Illustrator Classroom in a Book, mona znaleêç na stronie WWW firmy Adobe lub u lokalnego dystrybutora. Official Adobe Print Publishing Guide Zawiera szczegóowe informacje na temat drukowania i zarzàdzania kolorem, drukowania na naêwietlarkach, tworzenia publikacji, tworzenia zalewek oraz zasady zarzàdzania projektami. Informacje o sprzeday podr cznika Official Adobe Print Publishing Guide mona znaleêç na stronie www. adobe. com. Official Adobe Electronic Publishing Guide Zawiera infor- woduje wàczenie komponentów zaraz po zakoczeniu ich wczytywania przez Adobe instalera (jeêli istnieje). Uytkownik moe potem wykonaç polecenia dotyczàce instalacji plików. Opcja Download in Background powoduje wczy- tanie plików bez przerywania pracy Illustratora i innych aplikacji. Opcja Select Notify When Download Complete powoduje wyêwietlenie komunikatu po zakoczeniu przenoszenia plików do danego komputera. 4 Aby obejrzeç list plików, naley otworzyç folder Downloadables oraz wszelkie inne foldery danej listy. 5 Aby zobaczyç opis pliku, naley umieêciç kursor nad nazwà pliku i sprawdziç zawartoêç pola Opis elementu. 6 Aby sprawdziç miejsce, gdzie wczytany plik zostaby zainstalowany, naley go zaznaczyç i sprawdziç zawartoêç pola Download Directory. Aby zmieniç wybrane miejsce, naley kliknàç na przycisku Folder ( ). 7 Aby wczytaç plik, naley go zaznaczyç i kliknàç na Download. 8 Aby zamknàç okno Downloadables, naley kliknàç na Done. macje na temat jakoêci publikacji zapisanych w formacie HTML lub PDF. W podr czniku znajdujà si przyst pnie podane informacje na temat tworzenia efektywnych publikacji elektronicznych, które b dà szybko wczytywane. Informacje o sprzeday podr cznika Official Adobe Electronic Publishing Guide mona znaleêç na stronie www. adobe. com. 6 Wprowadzenie Program certyfikatów firmy Adobe Program zosta stworzony dla uytkowników, instruktorów i oêrodków szkoleniowych dla zatwierdzenia ich umiej tnoêci posugiwania si produktami firmy Adobe. Uytkownikom i oêrodkom przyznawane sà tytuy Adobe Certified Experts, Adobe Certified Instructor oraz Adobe Authorized Learning Providers odpowiednie dla danego regionu. Dodatkowe informacje na temat ubiegania si o certyfikat znajdujà si w cz Êci Partnering, na stronie firmy Adobe (www. partners. adobe. com). Obsuga techniczna przez Adobe Online Funkcja Adobe Online posiada dost p do FAQs (Frequently Asked Questions, czyli Cz sto zadawane pytania) i diagnostyki z rozwiàzaniami najcz stszych problemów. Dodatkowe êróda obsugi technicznej Firma Adobe posiada szereg form automatycznej pomocy technicznej: Pliki Czytaj mnie i Czytaj mnie najpierw! zainsta- Obsuga techniczna Po zarejestrowaniu produktu, uytkownikowi przysuguje pomoc techniczna w ciàgu 90 dni od pierwszego zgoszenia. Warunki obsugi mogà róniç si w poszczególnych krajach. Dodatkowe informacje na ten temat znajdujà si na karcie obsugi technicznej doàczonej do dokumentacji programu Illustrator. lowane z programem i zawierajàce informacje zapisane po wydrukowaniu tego podr cznika. Informacje umieszczone na stronie www. adobe. com. Aby wejêç na stron firmy Adobe z Illustratora, naley wybraç polecenie Pomoc > Adobe Online lub kliknàç na ikonie w górnej cz Êci paska narz dziowego. Patrz "Uywanie zasobów sieciowych" na stronie 3. Informacje w pliku Najwaniejsze informacje, dost pnym z menu Pomoc. Przeglàd Adobe Illustratora Interaktywny przewodnik po Adobe Illustratorze zawiera kilka krótkich moduów lekcyjnych zaprojektowanych dla przedstawienia podstawowych funkcji programu. Moduy sà niezalene od siebie i mogà byç oglàdane pojedynczo lub grupami. Po zapoznaniu si z podstawowymi funkcjami programu mona rozpoczàç nauk rysowania, malowania i edycji w programie Adobe Illustrator. 10 Przeglàd Adobe Illustratora Obszar pracy [obszar pracy] Uywanie narz dzi i palet Praca w Adobe Illustratorze przypomina obsug innych aplikacji firmy Adobe, które zawierajà podobne polecenia menu, okno kompozycji, pasek narz dziowy i palety. Pasek narz dziowy zawiera narz dzia do zaznaczania, rysowania, malowania i edycji kompozycji. Palety zawierajà dodatkowe funkcje uatwiajàce monitorowanie, zmian i wzbogacanie kompozycji. Pasek narz dziowy i palety mogà byç przenoszone w dowolne miejsce lub ukrywane. Zaznaczanie narz dzi Aby zaznaczyç narz dzie, naley kliknàç na jego ikonie w pasku narz dziowym. Niektóre narz dzia paska narz dziowego posiadajà dodatkowe narz dzia ukryte. Aby zaznaczyç narz dzie ukryte, naley wcisnàç przycisk myszy z kursorem umieszczonym nad bieàcym narz dziem w pasku narz dziowym i przeciàgnàç kursor na wybrane narz dzie bez zwalniania przycisku myszy. Aby uatwiç dost p do ukrytych narz dzi, naley oderwaç ich grup. Aby oddzieliç grup ukrytych narz dzi z paska narz dziowego, naley zaznaczyç may trójkàt na prawym kocu grupy. WyÊwietlanie palet Po pierwszym wàczeniu Adobe Illustratora, palety wyêwietlane sà w grupach domyêlnych. Aby wyêwietliç lub ukryç palety, naley zapoznaç si z nast pujàcymi technikami: Nazwa narz dzia i jego skrót; narz dzia ukryte. Aby przenieêç palet na wierzch jej grupy, naley kliknàç na zakadce palety. Aby wyêwietliç lub ukryç palet w czasie pracy, naley wybraç polecenie Okno > Poka lub Okno > Ukryj dla danej palety. Aby przenieêç palet na wierzch, naley kliknàç na zakadce. Aby wyêwietliç zminimalizowane, kompaktowe lub rozszerzone widoki palety, naley kliknàç na parze maych trójkàtów na zakadce palety. ADOBE ILLUSTRATOR Podr cznik uytkownika Aby ukryç lub wyêwietliç wszystkie otwarte palety i pasek narz dziowy, naley wcisnàç klawisz Tab. Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

18 Aby ukryç lub wyêwietliç tylko palety, naley wcisnàç klawisze Shift+Tab. Ukadanie palet Palety mogà byç dowolnie ukadane w zalenoêci od obszaru pracy i preferencji dotyczàcych da- nej kompozycji. Aby przenieêç caà grup palet, naley jà przeciàgnàç za pasek tytuu grupy. Aby zmieniç rozmieszczenie palet w grupie lub oddzieliç palet z grupy, naley przeciàgnàç jà za zakadk. Paleta moe byç przeciàgni ta do innej grupy lub do swojej, oddzielnej grupy. Oddzielanie palety przy pomocy przeciàgania. WyÊwietlanie menu palety Wi kszoêç palet posiada menu z poleceniami i opcjami zwi kszajàcymi ich funkcjonal- noêç. Aby wyêwietliç menu palety, naley umieêciç kursor nad czarnym trójkàtem, w prawym górnym rogu palety i wcisnàç przycisk myszy. Okno ilustracji Kompozycja jest oglàdana, tworzona i edytowana w oknie ilustracji. Okno ilustracji zawiera linie kraw dzi uatwiajàce rozmieszczenie kompozycji wzgl dem obszaru drukowalnego i niedrukowalnych marginesów strony. Otwieranie i tworzenie okna ilustracji Aby otworzyç istniejàcy plik kompozycji, naley wybraç polecenie Plik > Otwórz, odnaleêç i otworzyç plik. Aby utworzyç okno ilustracji, naley wybraç polecenie Plik > Nowy. W oknie Nowy dokument mona okreêliç nast pujàce opcje: Tryb koloru. Determinuje model koloru uywany do definiowania kolorów dodawanych do kompozycji. Uytkownik moe wybraç tryb CMYK (model oparty na farbach druku czterobarwnego) i RGB (model uywany przez monitory). 12 Przeglàd Adobe Illustratora WielkoÊç obszaru ilustracji. OkreÊla wymiary drukowalnego obszaru okna kompozycji. Wymiary obszaru ilustracji mogà byç dopasowane do wymiarów drukowalnego obszaru strony. Wymiary obszaru ilustracji nie mogà przekraczaç 227 cali na 227 cali. Okno ilustracji W oknie znajdujà si prostokàty linii przerywanych i ciàgych. Linie ciàge reprezentujà granice obszaru ilustracji lub maksymalnego obszaru drukowalnego. Wymiary obszaru ilustracji pokrywajà si cz sto z wymiarami drukowalnego obszaru strony. Linie przerywane zawierajà obszar drukowalny, tzn. t cz Êç strony, która moe byç zadrukowana na wybranej drukarce. Wiele drukarek nie drukuje do samej kraw dzi stron i dlatego obszar drukowalny jest zwykle mniejszy od powierzchni strony. A B C D A. Obszar ilustracji B. Obszar drukowalny C. Obszar niedrukowalny D. Obszar magazynujàcy Obszar poza kompozycjà jest nazwany obszarem magazynujàcym i moe suyç do tworzenia, opracowywania i przechowywania elementów kompozycji przed umieszczeniem ich na obszarze ilustracji. Obiekty na obszarze magazynujàcym pozostajà widoczne na ekranie, ale nie sà drukowane. Dopasowywanie obszaru ilustracji Po otwarciu istniejàcego pliku ilustracji, uytkownik moe zmieniç wielkoêç obszaru ilustracji po wybraniu polecenia Plik > Ustawienia dokumentu. Oprócz wybrania jednego ze standardowych wymiarów ilustracji, mona okreêliç nast pujàce opcje: Wasne wielkoêci szerokoêci i wysokoêci. Jednostki miary. Po wybraniu jednostek miary, wpisane wartoêci szerokoêci i wysokoêci sà automatycznie konwertowane na nowe jednostki. Na przykad, po wybraniu jednostek Punkty i wpisaniu,,5 cali", wpisana wartoêç zmienia si na 360 pkt. Obok tradycyjnych jednostek miary takich jak pika, czy cale Illustrator 9. 0 oferuje take nowe opcje dla pikseli przydatne do okreêlania wymiarów kompozycji elektronicznych. Orientacja. Dost pne sà opcje Pionowa i Pozioma. Opcja Uyj ustawie drukowania (Windows) lub Korzystaj z ukadu strony (Mac OS). Po zaznaczeniu tej opcji, rozmiar obszaru ilustracji jest automatycznie dostosowywany do rozmiaru strony okreêlonego w oknie Ustawienia drukowania (Windows) lub Ustawienia strony (Mac OS). ADOBE ILLUSTRATOR Podr cznik uytkownika Miarki, siatki i linie pomocnicze Miarki, siatki i linie po- mocnicze uatwiajà rozmieszczenie, wyrównanie i mierzenie obiektów na obszarze ilustracji: Aby wyêwietliç miarki wzdu górnej i lewej kraw dzi okna ilustracji, naley wybraç polecenie Widok > Poka miarki. (Aby zmieniç jednostki miarek, naley wybraç polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i Cofnij. ) Aby wyêwietliç linie siatki w oknie ilustracji, naley Przeciàganie pionowej linii Przeciàganie poziomej linii wybraç polecenie Widok > Poka siatk. (Aby pomocniczej od lewej miarki. pomocniczej od górnej miarki. zmieniç styl i odst py siatki, naley wybraç polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i siatka.) Aby utworzyç poziome lub pionowe linie pomocnicze, naley przeciàgnàç je od lewej lub górnej miarki. Wybrane obiekty (np. prostokàty lub Êcieki) mogà byç konwertowane na linie pomocnicze. Oglàdanie kompozycji Illustrator posiada kilka narz dzi do przeglàdania kompozycji. Na przykad, narz dzie Ràczka ( ) moe suyç do przeciàgania na okno wybranej cz Êci kompozycji. Przeciàganie na okno przy pomocy narz dzia Ràczka. Przeciàganie Lupkà dla powi kszenia widoku. Narz dzie Lupka ( ) suy do powi kszania wybranych fragmentów kompozycji. Aby powi kszyç widok, naley wybraç klikni ciem narz dzie Lupka i przeciàgnàç go tworzàc powi kszenie wybranego fragmentu. Aby zmieniç narz dzie Lupka na narz dzie do zmniejszania widoku ( ), naley wcisnàç klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). 14 Przeglàd Adobe Illustratora Monitorowanie pracy W czasie zmian narz dzi paska na- rz dziowego, warto obserwowaç zmiany w pasku stanu umieszczonym w lewym dolnym rogu okna dokumentu. W polu tym wyêwietlana jest nazwa bieàcego narz dzia i stopie powi kszenia widoku. ADOBE ILLUSTRATOR Podr cznik uytkownika Rysowanie [rysowanie] Rysowanie podstawowych Êcieek i ksztatów Tworzenie Êcieki w Illustratorze jest bardzo proste i polega na zaznaczeniu narz dzia Oówek i dowolnym rysowaniu Êcieki w oknie ilustracji. Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

19 Inne narz dzia umoliwiajà rysowanie prostokàtów i prostokàtów zaokràglonych, elips, wieloboków, spiral i gwiazd. Inne zoone ksztaty mogà byç tworzone na podstawie prostych ksztatów, które b dà odpowiednio zmieniane. Rysowanie narz dziem Oówek Aby narysowaç dowolny ksztat, naley wybraç narz dzie Oówek ( ) i przeciàgnàç go na okno ilustracji. (JeÊli rysunek Oówkiem jest niewidoczny, naley okreêliç kolor obrysu. Illustrator rozmieszcza w czasie rysowania punkty kontrolne, które pomagajà zdefiniowaç ksztat i agodnoêç krzywej. Aby okreêliç gruboêç i stopie agodnoêci krzywej rysowanej narz dziem Oówek, naley dwukrotnie klik- Rysowanie przy pomocy przeciàgania kursora Oówka. nàç na ikonie narz dzia w pasku narz dziowym i zmieniç ustawienia preferencji. Dwukrotne klikni cie na ikonach wi kszoêci narz dzi wywouje ich ustawienia preferencji. 16 Przeglàd Adobe Illustratora Edycja Êcieek rysowanych narz dziem Oówek Gównà zaletà narz dzia Oówek jest atwoêç edycji Êcieek: Aby kontynuowaç istniejàcà Êciek, naley przeciàgnàç kursor narz dzia Oówek od kocowego punktu kontrolnego. Aby zmieniç Êciek, naley umieêciç kursor na lub w pobliu Êcieki i przeciàgnàç w wybranym kierunku. Przeciàganie Êcieki z punktu kocowego. Edycja zamkni tej Êcieki narz dziem Oówek. Aby narysowaç zamkni tà Êciek, naley rozpoczàç przeciàganie kursora Oówka, wcisnàç klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciàgaç dalej. Zwolniç przycisk myszy i zwolniç klawisz Alt/Option, zamykajàc Êciek. Rysowanie gotowych ksztatów Aby narysowaç jeden z gotowych ksztatów, naley zaznaczyç odpowiednie na- rz dzie (,,,,, ) i przeciàgnàç jego kursor w oknie ilustracji. Aby okreêliç rozmiar ksztatu, naley przeciàgnàç kursor od jednej do drugiej kraw dzi rysowanego obiektu i zwolniç przycisk myszy. Istniejà te inne techniki rysowania ksztatów: Aby narysowaç prostokàt lub elips od jej Êrodka, naley przeciàgaç kursor z wciêni tym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby ograniczyç rysowany prostokàt lub elips do kwadratu lub okr gu, naley przeciàgaç kursor narz dzia z wciêni tym klawiszem Shift. Aby narysowaç ksztat poprzez podanie ich wymiarów, naley kliknàç kursorem narz dzia na obszarze ilustracji. W wyêwietlonym oknie podaç wybrane wymiary. Rysowanie od kraw dzi i od Êrodka. ADOBE ILLUSTRATOR Podr cznik uytkownika Uywanie narz dzia Pióro Narz dzie Pióro ( ) umoliwia rysowanie prostych i krzywych. Pióro jest mniej swobodne od narz dzia Oówek, ale posiada przewag precyzyjnego tworzenia prostych, które mogà byç potem równie precyzyjnie zmieniane. Niewielkie przygotowanie wystarczy do efektywnego rysowania prostych i krzywych segmentów obiektów. Rysowanie prostych Aby narysowaç Êcieki proste przy pomocy narz dzia Pióro, naley kliknàç jego kursorem na obszarze ilustracji okreêlajàc punkty kontrolne prostej. Pierwsze klikni cie tworzy poczàtkowy punkt kontrolny, a nast pne klikni cie tworzy kocowy punkt kontrolny linii. Kade kolejne klikni cie dodaje nast pny prosty segment linii. Aby ograniczyç kierunek segmentów do poziomego, pionowego lub pod kàtem 45, naley wcisnàç klawisz Shift w czasie klikania kursorem narz dzia. Dodawanie prostych segmentów do Êcieki. Rysowanie nowej, oddzielnej Êcieki otwartej. Zakoczenie Êcieki Aby narysowaç nowà, oddzielnà Êciek, naley zakoczyç Êciek istniejàcà wykonujàc jednà z wymienionych czynnoêci: Aby zakoczyç Êciek zamykajàc jej ksztat, naley kliknàç na jej poczàtkowym punkcie kontrolnym kursorem narz dzia Pióro. Aby zakoczyç Êciek otwartà, (Êciek z wyraênymi i oddzielnymi punktami poczàtkowym i kocowym), naley kliknàç na narz dziu Pióro w pasku narz dziowym. 18 Przeglàd Adobe Illustratora Poczàtek nowej Êcieki krzywej Aby narysowaç krzywà przy pomocy narz dzia Pióro, naley okreêliç pooenie punktów kontrolnych i przeciàgnàç kursor nadajàc ksztat i kierunek krzywej. Aby rozpoczàç rysowanie krzywej, naley wcisnàç przycisk myszy i przeciàgnàç kursor w wybranym kierunku, a nast pnie umieêciç kursor Pióra w miejscu zakoczenia krzywej i przeciàgnàç go w kierunku odwrotnym. W czasie przeciàgania kursora Pióra, Illustrator przy- w kierunku krzywej. Zakoczenie krzywej przeciàganiem w kiepisuje pary linii kierunkowych wychodzàcych runku odwrotnym. z punktów kontrolnych. Kàt i dugoêç przeciàgania okreêlajà ksztat i g bi krzywej. Ciàg dalszy rysowania krzywej Aby umieêciç nowe segmenty krzywej, naley dodaç nast pne punkty kontrolne i przeciàgaç linie kierunkowe. Aby zagodziç zakrzywienie segmentów, naley zmieniç kierunek przeciàgania kadego z segmentów. Ustalanie pierwszego punktu kontrolnego poprzez przeciàganie Aby zmieniç gwatownie kierunek krzywej, naley rozdzieliç par linii kierunkowych tworzàc narony punkt kontrolny. Wcisnàç klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciàgaç kursor od punktu kontrolnego w kierunku zakrzywienia segmentu. Zwolniç klawisz Alt/Option i przeciàgnàç kursor w kierunku przeciwnym, koczàc segment. Przeciàganie kursora od krzywej tworzy nast pny segment. Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

20 Przeciàganie z klawiszem Alt lub Option Zwolnienie klawisza i przeciàganie w w kierunku krzywej. przeciwnym kierunku. Koniec Êcieki krzywej Istniejàca Êcieka musi byç zamkni ta przed rozpocz ciem rysowania nast pnej, oddzielnej Êcieki. Aby zakoczyç Êciek, naley kliknàç kursorem narz dzia Pióro na pasku narz dziowym, lub wcisnàç klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknàç w dowolnym miejscu poza Êciekà. ADOBE ILLUSTRATOR Podr cznik uytkownika Edycja obiektów [edycja] Zaznaczanie obiektów do edycji Aby przeprowadziç edycj obiektu, naley go na poczàtku zaznaczyç. Wszelkie wprowadzanie zmiany dotyczà tylko zaznaczonego obiektu. Illustrator posiada kilka narz dzi do zaznaczania obiektów lub cz Êci obiektów. Zaznaczanie caego obiektu Aby zaznaczyç cay obiekt, naley uyç narz dzia do zaznaczania ( ) i kliknàç na kraw dzi obiektu. Po zaznaczeniu caego obiektu, na ekranie pojawia si prostokàtna ramka umieszczona wokó tego obiektu. Usuwania zaznaczenia Aby usunàç zaznaczenie, naley kliknàç na pustym obszarze ilustracji. Zaznaczanie obiektu. Zaznaczanie cz Êci obiektu Aby zaznaczyç cz Êç obiektu (np. segment lub punkt kontrolny Êcieki), naley kliknàç lub przeciàgnàç kursor narz dzia do zaznaczania bezpoêredniego ( ) nad wybranà cz Êcià obiektu. Zaznaczenie cz Êci obiektu umoliwia precyzyjne zmiany ksztatu wybranej cz Êci obiektu. (Patrz "Stosowanie zmian do obiektów" na stronie 20.) Przeàczanie narz dzi do zaznaczania Oprócz narz dzi do Przeciàganie kursora narz dzia do zaznaczania bezpoêredzaznaczania i zaznaczania bezpoêredniego Illustrator niego do zaznaczenia linii kierunkowych. posiada take narz dzie do zaznaczania grupowego przeznaczone do opracowywania obiektów zgrupowanych. (Patrz "Grupowanie obiektów" na stronie 22. ) Przeàczanie narz dzi do zaznaczania umoliwia zaznaczanie rónych obszarów kompozycji. Aby wàczyç poprzednie narz dzie do zaznaczania, naley wcisnàç klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). 20 Przeglàd Adobe Illustratora Zaznaczanie narz dziem Lasso Illustrator 9.0 posiada dwa nowe narz dzia do zaznaczania: Lasso ( ) i Lasso bezpoêrednie ( ). Narz dzie Lasso umoliwia zaznaczanie caych obiektów poprzez przeciàganie kursora wokó dowolnej cz Êci obiektu. Narz dzie Lasso bezpoêrednie umoliwia zaznaczenie poszczególnych segmentów lub punktów kontrolnych obiektu poprzez przeciàganie kursora wokó wybranej cz Êci obiektu. Uywanie dodatkowych technik zaznaczania Aby zaznaczyç Zaznaczanie przy pomocy narz dzia Lasso. obiekt, naley skorzystaç z podanych technik: Aby dodaç wybrany obiekt do zaznaczenia, naley wcisnàç klawisz Shift w czasie zaznaczania dodatkowych obiektów. Aby zaznaczyç kilka obiektów jednym zaznaczeniem, naley przeciàgnàç kursor tworzàc prostokàtnà markietk zaznaczenia (jeêli zaznaczone jest narz dzie do zaznaczania) lub zaznaczyç obiekty narz dziem Lasso. Stosowanie zmian do obiektów Edycj mona rozpoczàç po zaznaczeniu obiektu lub grupy obiektów. Wprowadzone zmiany mogà obejmowaç proste przenoszenie i powielanie obiektów lub bardziej zoone operacje zmiany ksztatów. Illustrator definiuje obiekty matematycznie jako grafiki wektorowe, co umoliwia wielokrotne edycje kompozycji bez uszczerbku na jakoêci opracowywanych obiektów. Obiekty wektorowe zawsze zachowujà ostroêç szczegóów bez wzgl du na stopie powi kszenia lub wprowadzone zmiany. Przemieszczanie zaznaczonego obiektu Po zaznaczeniu caego obiektu, na ekranie pojawia si prostokàtna obwiednia. Aby przenieêç, powieliç lub zmieniç wielkoêç caego zaznaczonego obiektu, naley uyç narz dzia do zaznaczania ( ): Aby przenieêç obiekt, naley przeciàgnàç jego obwiedni na nowe miejsce. Powielanie obiektu Aby powieliç obiekt, naley przecià- Zmiana pooenia po zaznaczeniu i przeciàgni ciu. gnàç jego obwiedni z wciêni tym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Kopia oryginau zostaje umieszczona w miejscu zwolnienia przycisku myszy. ADOBE ILLUSTRATOR Podr cznik uytkownika Zmiana wielkoêci skopiowanych obiektów Aby zmieniç wielkoêç obiektu, naley przeciàgnàç jeden z jego uchwytów (pusty kwadracik), na obwiedni zaznaczenia. Aby ograniczyç proporcje skalowania, naley przeciàgaç narony uchwyt obwiedni z wciêni tym klawiszem Shift. Zaznaczone obiekty przed i po skalowaniu przy pomocy obwiedni. Wybranie punktu odniesienia. Obracanie.,,,, ) umoliwiajà stosowanie edycji geometrycznych takich jak obracanie, odbijanie i pochylanie ksztatów. Na przykad, narz dzie Obrót ( ) umoliwia obrócenie zaznaczonego obiektu wokó jego punktu Êrodkowego, który jest domyêlnym punktem odniesienia dla wi kszoêci narz dzi transformujàcych. Wariacje podstawowych transformacji: Transformacje obiektów Narz dzia Illustratora do transformacji ( Aby przeprowadziç transformacj wokó punktu odniesienia innego, ni punkt Êrodkowy obiektu, naley kliknàç kursorem narz dzia transformujàcego okreêlajàc nowy punkt odniesienia przed zastosowaniem tego narz dzia. Aby powieliç obiekt w czasie transformacji, naley wcisnàç klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w czasie uywania narz dzia transformujàcego. Powtarzanie transformacji Niektóre transformacje mogà byç powtarzane wielokrotnie po wybraniu polecenia Obiekt > Transformuj > Ponownie. Polecenie skraca czas potrzebny do przeprowadzania okreêlonych operacji i moe przynieêç nieoczekiwane efekty. Polecenie Obiekt > Transformuj > Ponownie. 22 Przeglàd Adobe Illustratora Edycja segmentu Êcieki Oprócz modyfikowania ksztatów i Êcieek jako caych obiektów, istnieje moliwoêç zmian poszczególnych segmentów Êcieek. Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 wersja: 1.0, 2010.11.24 PRZYGOTOWANIE TWOICH PLIKÓW POD LAKIER Proste dodanie miejsca na lakier punktowy na Twoim zdjęciu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA

Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy... (pieczątka Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA MA BYĆ SPORZĄDZONY WG PONIŻSZEGO WZORU: Nazwa szkolenia Grafika

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

ESSELTE EASY PRINT Pomoc

ESSELTE EASY PRINT Pomoc ESSELTE EASY PRINT Pomoc INDEX 1 Wymagania systemowe 3 1.1 Przeglądarka internetowa 3 1.2 Program Acrobat Reader 3 2 Rejestracja, logowanie i moje konto 4 2.1 Dlaczego należy się zarejestrować? 4 2.2 Jak

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 2 Inkscape Warstwy w programie Inscape Wiesz już, że tworząc rysunek masz możliwość ułożenia kolejności obiektów wzglę dem siebie korzystając z poleceń zawartych w menu Edycja. Inscape do roz

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop. 2016 Spis treści WSTĘP 1 O książce 1 Wymagania 2 Instalacja programu 2 Inne źródła informacji 4 Ośrodki szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Podziêkowania... xiv Wprowadzenie... xv

Spis treœci. Podziêkowania... xiv Wprowadzenie... xv CZÊŒÆ I Podziêkowania... xiv Wprowadzenie... xv Zapoznanie siê z programem Photoshop Elements ROZDZIA 1 Wprowadzenie do programu Photoshop Elements... 3 Wprowadzanie prostych modyfikacji do obrazów...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Praca z układem projektu

Praca z układem projektu Praca z układem projektu Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzi trener posiadający certyfikat Adobe Expert in Photoshop oraz Adobe Expert in Illustrator.

Zajęcia prowadzi trener posiadający certyfikat Adobe Expert in Photoshop oraz Adobe Expert in Illustrator. Jeśli nie możesz zapisać się na zajęcia organizowane w trybie dziennym lub preferujesz pogłębianie swojej wiedzy z zakresu oprogramowania Adobe w porach wieczorowych - takie szkolenie jest idealnym rozwiązaniem.

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów

HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów Nazwa szkolenia Miejsce organizacji szkolenia ECDL moduł S4 - edycja obrazów BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej ul. Kutnowska 11 93-485

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów

HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów Nazwa szkolenia Miejsce organizacji szkolenia ECDL moduł S4 - edycja obrazów BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej ul. Kutnowska 93-485

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp 5. Rozdział 2. Pierwsze kroki 13. Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego 35

Rozdział 1. Wstęp 5. Rozdział 2. Pierwsze kroki 13. Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego 35 Rozdział 1. Wstęp 5 Opis programu CorelDRAW X3 5 Co nowego w programie? 6 Wymagania systemowe 7 Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym 7 Rozdział 2. Pierwsze kroki 13 Instalacja programu CorelDRAW

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7.

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 7. Warstwy Zapewne jeszcze pami tasz czasy przezroczystych folii, na których kreśliłeś poszczególne elementy rysunku, na jednej np. kontury brył, na drugiej opisy, a na trzeciej wymiary. Praca

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy:

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy: Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane

Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Wst p Wiemy ju»: co to jest program i programowanie, jak wygl da programowanie, jak tworzy programy za pomoc Baltiego. Na

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików PDF do druku

Przygotowanie plików PDF do druku Przygotowanie plików PDF do druku w programach CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Spis treści: CorelDraw: Przygotowanie pliku podstawowe informacje 2 Przygotowanie do druku pliku PDF 2 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Ctrl+Z cofnięcie jednej operacji Panel Historia (Okno -> Historia) pozwala anulować dużą liczbę zmian

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator - projektowanie grafiki wektorowej

Adobe Illustrator - projektowanie grafiki wektorowej Adobe Illustrator - projektowanie grafiki wektorowej PRZEZNACZENIE SZKOLENIA Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać możliwości obróbki grafiki wektorowej w programie Adobe Illustrator. W

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/18/6237/13243 Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł Cena netto za godzinę 40,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ I Logowanie i korzystanie z platformy Aby zalogować się do platformy należy: 1. Wejść na stronę internetową: http://elearning.profesja.bialystok.pl/ - adres pełnej

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo