ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014"

Transkrypt

1 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/ Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , 2. Tryb wyboru Oferenta oraz informacja o współfinansowaniu realizacji Projektu: a. Postępowanie ofertowe ma charakter postępowania nieograniczonego i jest prowadzone na podstawie 12 warunkowej Umowy o dofinansowanie realizacji projektu, której wzór jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej pod adresem: b. Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. c. Zamawiający oświadcza, iż zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości warunkową Umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POIG /14-00 pt. Wdrożenie systemu B2B, wspomagającego obsługę zamówień i rozliczania sprzedaży w firmie EQUIMED, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata , Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. d. Zamawiający oświadcza, iż Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego wsparcia na realizację projektu, o którym mowa w ust. 2 lit. c. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego wsparcia na realizację przedmiotowego projektu do dnia 31 grudnia 2014r. wynagrodzenie Wykonawcy będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany przedmiotu zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego prace programistyczne i informatyczne, których opis stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminach wskazanych w załączniku względnie w złożonej ofercie przez Wykonawcę, na podstawie właściwie zawartej umowy. Wszelkie prace realizowane w ramach przedmiotowych prac będą wykonywane we współpracy oraz z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania się do potrzeb oraz specyfiki działalności gospodarczej Zamawiającego. 1

2 4. Przygotowanie ofert: Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki a. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta spowoduje wykluczenie wszystkich ofert. b. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub przy wykorzystaniu innej techniki biurowej w taki sposób, aby Oferta była czytelna i zrozumiała. c. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Brak podpisu skutkuje odrzuceniem oferty. d. Wszelkie zmiany (przekreślenia, uzupełnienia itp.) wymagają omówienia oraz parafowania przez osobę upoważnioną do sporządzenia oferty. e. Jeżeli oferta zostanie przygotowana na więcej niż jednej stronie, wówczas wszystkie strony muszą zostać kolejno ponumerowane oraz trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich swobodne rozdzielenie. f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. g. Wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać zlecone podwykonawcom na warunkach określonych w umowie. Zamawiający nie warunkuje przeprowadzenia pozytywnej oceny od załączenia przez Oferenta umów z podwykonawcami. Umowa będzie określać, iż zamówienie/ fragmenty zamówienia będą mogły zostać podzlecone podwykonawcom pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. h. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty. 5. Informacje dodatkowe a. Wykonawca podczas realizacji zamówienia obowiązany jest stosować się do zasad wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz umowy o dofinansowanie dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W przypadku złożenia oferty przez podmiot spoza Rzeczypospolitej Polskiej Strony uznają za wiążące prawo właściwe dla Zamawiającego- prawo polskie. Nie wyklucza to stosowania innych aktów, porozumień lub konwencji o charakterze międzynarodowym. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku kolizji niniejszego zapytania z prawem powszechnie stosowanym, właściwe będzie prawo powszechnie stosowane w zakresie w jakim doszło do kolizji. b. Jeżeli najkorzystniejsza oferta przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia Oferenta lub Oferentów do negocjacji w zakresie ceny. c. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny lub jego zakończenia bez wyboru żadnej oferty. d. W razie wątpliwości dotyczących postępowania ofertowego Oferent ma możliwość kontaktowania się z Zamawiającym zarówno przed złożeniem oferty, jak i po jej złożeniu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej: W przypadku wysłania zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia treści zapytania oraz udzielonej odpowiedzi na stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego lub przesłania informacji do pozostałych potencjalnych oferentów. 2

3 e. Wszyscy Oferenci po zakończonym postępowaniu są zobowiązani udzielać Zamawiającemu niezbędnej pomocy w celu wykazania zachowania zasad jawności, przejrzystości oraz uczciwej konkurencji przy wyborze Zamawiającego nawet w przypadku jeżeli ich oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą. f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia względnie wprowadzenia aneksem zmian do zawartej z Wykonawca umowy. 6. Termin realizacji zamówienia: a. Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: do 30 czerwca 2015r. 7. Termin i miejsce składania ofert: a) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu). b) Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie z opisem: Dotyczy zapytania ofertowego 1/2014 c) Oferty niespełniające powyższych wymogów lub wniesione po terminie zostaną bez otwierania zwrócone Oferentowi, a w razie niemożności ustalenia adresu zniszczone. 8. Wymogi co do treści oferty. a. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 1. imię i nazwisko lub nazwę Oferenta oraz adres, 2. datę sporządzenia Oferty, 3. cenę jednostkową wykonania poszczególnych etapów prac (netto oraz brutto), 4. cenę jednostkową dostarczenia poszczególnych rzeczy ruchomych (netto oraz brutto), 5. cenę całkowitą za dostawę rzeczy ruchomych oraz wykonanie całości prac (netto oraz brutto), 6. specyfikację techniczną sprzętu, 7. termin ważności oferty, 8. maksymalny termin realizacji zamówienia, 9. szczegółowy opis oferowanej usługi, 10. rodzaj i termin udzielonej gwarancji serwisowej. b. Oferty nie spełniające powyższych wymogów mogą zostać odrzucone. c. Oferent może w złożonej ofercie umieścić także inne informacje dotyczące przedmiotowej usługi. d. Preferuje się złożenie oferty na wzorcu, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Oferta złożona na innym wzorcu również będzie oceniana przez Zamawiającego pod kątem kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu. e. Podmioty, które nie są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 177 poz ze zm.) powinny w złożonej ofercie to zaznaczyć, co pozwoli należycie ocenić ofertę. 9. Termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego a. otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2014r., 3

4 b. rozstrzygnięcie konkursu (ocena ofert) oraz upublicznienie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 20 sierpnia 2014r. Wyniki w siedzibie spółki będą dostępne przez 7 dni kalendarzowych. c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania Oferenta, który złożył zwycięską ofertę o wyniku postępowania ofertowego także listownie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax) lub telefonicznie. 10. Ważność oferty oraz termin związania ofertą a. oferty powinny być ważne co najmniej 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie postępowania ofertowego. b. termin związania Zamawiającego i Wykonawcę ofertą wynosi 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. 11. Kryteria wyboru oferty 1. Kryteria formalne. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym Brak spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach kryteriów oceny merytorycznej- powoduje odrzucenie oferty. 2. Kryteria merytoryczne: I. Cena netto 60 pkt II. Doświadczenie wykonawcy 10 pkt III. Ostateczny termin realizacji zamówienia 20 pkt, IV. Termin udzielonej gwarancji serwisowej- 10 pkt Ad I. Najniższa cena oznacza przyznanie maksymalnej liczby punktów. Każda kolejna oferta zawierająca wyższą cenę otrzyma 10 punktów mniej- bez punktów ujemnych. Ad II. Doświadczenie będzie oceniane w oparciu o realizację analogicznych zamówień w ostatnich 12 miesiącach w systemie 0/1 Wykonawca posiada doświadczenie 10 pkt, Wykonawca nie posiada doświadczenia 0 pkt. Oferent powinien przedstawić potwierdzenie posiadania doświadczenia - oświadczenie oferenta lub umowa na realizację prac lub właściwe referencje. Ad III. Ostateczny termin realizacji zamówienia najkrótszy termin realizacji zamówienia 20 pkt, II miejsce 15 pkt, III miejsce 10 pkt, IV miejsce 5 pkt, każdy kolejny 0 pkt. Ad. IV. Najdłuższy termin gwarancji serwisowej- 10 pkt, II miejsce 5 pkt, każdy kolejny 0 pkt. Zamawiający może poprosić Oferenta o dodatkowe udokumentowanie spełnienia kryterium doświadczenie poprzez okazanie protokołów zdawczo odbiorczych (lub innych podobnych dokumentów, np. listów referencyjnych) potwierdzających prawidłowe wykonanie usług. Brak okazania na życzenie Zamawiającego dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy będzie skutkowało przyznaniem mu w danej podkategorii 0pkt. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 4

5 3. Kryterium merytoryczne fakultatywne- nieobligatoryjne I. 10 pkt- przeniesienie majątkowych praw autorskich do całego systemu, licencjonowanie 12. Zawarcie umowy któregokolwiek z elementów 0 pkt. a. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie, w oparciu o kryteria wymienione w pkt 11 zapytania ofertowego, b. Umowa zostanie zawarta w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania ofertowego. 13. Informacje dodatkowe a. Na dzień 12 sierpnia na godzinę 17:00 wyznacza się spotkanie w ramach którego wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć we wspólnym spotkaniu, w ramach którego dojdzie do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z realizowanym projektem, w tym w szczególności związane z obmiarem, wyjaśnieniem specyfiki projektu itp. Po spotkaniu zostanie sporządzona właściwa notatka. b. Zamawiający dopuszcza możliwość w ramach której po zawarciu stosownego porozumienia o zachowaniu poufności potencjalnemu dostawcy/ wykonawcy usługi zostanie udostępniony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z biznes planem. 5

6 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie kompleksowego systemu informatycznego B2B dla Zamawiającego. Firma EQUIMED eksploatuje program Comarch FPP z pakietu Comarch Klasyka firmy Comarch, wersja sieciowa. Projekt B2B będzie realizowany w 2 lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, w pomieszczeniach nieruchomości zlokalizowanych na terenie Krakowa: ul. Prądnicka 46 oraz ul. Prądnicka 63. System B2B zapewni nowoczesną formę elektronicznej komunikacji biznesowej oraz pozwoli na integrację procesów biznesowych między Wnioskodawcą i jego klientami. Aplikacja ERP Wnioskodawcy oraz Platforma B2B zostaną wzajemnie zintegrowane tak, by Platforma B2B w sposób automatyczny obsługiwała elektroniczne dokumenty związane z obrotem handlowym, będące wynikiem generowania bezpośrednio na Platformie B2B (model internetowy) lub w aplikacjach ERP Wnioskodawcy danych, a podlegających dalszemu przetwarzaniu. Platforma B2B wraz ze zintegrowanym systemem ERP Wnioskodawcy, stanowić będzie skonsolidowany, spójny informatyczny system wspierający wszystkie kluczowe procesy biznesowe EQUIMED i jej Partnerów, w zakresie obsługi obrotu handlowego. Warstwa komunikacyjna Platformy B2B zapewni automatyczny transfer elektronicznych dokumentów obrotu handlowego (zamówienia, faktury) oraz ich udostępnianie w systemie IT Wnioskodawcy, eliminując w ten sposób obrót dokumentami w postaci tradycyjnej papierowej, obniżając pracochłonność czy redukując koszty obsługi procesów biznesowych, co pozwoli Wnioskodawcy osiągnąć zarówno doraźne jak i strategiczne cele działalności. Planowany w firmie EQUIMED do realizacji projekt informatyczny, którego częścią będzie uruchomienie Platformy B2B, pełniącej funkcję integrującą w projektowanym systemie B2B ma na celu wspomagać technologicznie obsługę procesów biznesowych związanych z prowadzeniem działalności handlowej m.in.: 1. Obsługiwać przyjmowanie elektronicznych zamówień od Partnerów odbiorców, 2. Przekazywać potwierdzenia przyjęcia do realizacji dostaw wg przekazanych zamówień, 3. Obsługiwać procesy przygotowania dostawy, 4. Realizować procesy automatycznej ewidencji magazynowej na podstawie dokumentów elektronicznych zamówień i dokumentów wydań, 5. Racjonalizować strukturę wydań magazynowych z uwagi na expiry date towarów obsługiwanych przez Wnioskodawcę, 6. Umożliwić szybszą i precyzyjniejszą analizę wydań towarów uznanych w trakcie eksploatacji za wadliwe traceability, a prawem przeznaczonych do wycofania z rynku, 7. Aktualizować na bieżąco w sposób automatyczny cenniki zgodnie z otrzymywanymi od Dostawców, a generowanymi na bieżąco przez kontrahentów plikami przesyłu danych, 8. Wspomagać rozliczanie finansowe z wykorzystaniem Platformy B2B elektroniczne dokumenty sprzedaży, 9. Umożliwiać kontrolowanie płatności z tytułu zrealizowanych zamówień, 10. Obsługiwać procesy marketingowe, 11. Umożliwiać klientom zapoznanie się z bieżąca ofertą Wnioskodawcy jak również wgląd w publikowane przez niego nowinki z zakresu działalności związanej z obrotem wyrobami medycznymi, 12. Automatycznie przetwarzać, gromadzić i udostępniać dokumenty elektroniczne przesyłane między Wnioskodawcą i Partnerami, 6

7 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: I. zaimplementowanie w siedzibie Zamawiającego następujących wartości niematerialnych i prawnych: Serwer B2B Oprogramowanie Systemowe (MS Windows 2008 Server R2 x64) dla 5 użytkowników Serwer Bazy Danych Oprogramowanie Systemowe (MS Windows 2012 Server R2 x64) dla 25 użytkowników Moduł Handel 15 licencji dostępowych Moduł serwis Moduł wyciągi bankowe Preliminarz EŚP 2 szt licencji Aplikacja mobilna na magazyn 5 szt Moduł Kadry i płace Moduł Trasy- licencja na firmę Moduł dodatkowe tabele Moduł Analizy Handlowe- rozwiązanie indywidualne Moduł Księgowość 2 licencje dostępowe Analiza MS Excel- Księgowość Księga inwentarzowa CRM z funkcją windykacji 15 licencji dostępowych Serwer B2B Oprogramowanie Dostępowe( Terminal Cal) dla 5 użytkowników Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 Platforma B2B (Licencje + Konfiguracje) Synchronizator danych ERP do B2B (Licencja i wdrożenie) Serwer Bazy Danych -Oprogramowanie DataBase Engine (MS SQL2008/2012 Server R2 x64) dla 25 żytkowników II. Dostawa następujących środków trwałych Szafa Rack kompletna z wyposażeniem + Switch GIGABIT klasy CISCO 26Port POE + VLAN SG200-26P Zasilacz awaryjny UPS do serwera Bazy Danych i B2B (klasy APC 1500VA np..sua1500r MI2U) 2 szt Serwer ( ) HP ProLiant DL380p Routery VPN Centrala + magzyny( model Cisco 861-K9 lub podobny z VPN) 3 szt. Urządzenia WIFI Centrala + Magazyny (Kontroler WLAN: klasy AIR-CT K9 /AP WIFI CISCO Metalowe 2 zakresowe - Ap do hal i magazynu: AIRLAP1262N -E-K9 5 szt Serwer B2B - klasy ( ) Urządzenie mobilne na magazyn klasy Motorola MC 9190G 5 sztuk III. Wykonanie następujących prac: Okablowanie centrala Okablowanie magazyn główny Konfiguracja routerów i Wi-Fi prace specjalisty- magazyn główny Konfiguracja Serwera (System operacyjny Microsoft) - prace specjalisty 2 szt Konfiguracja Silnika Bazy Danych SQL na Serwerze ERP wykonanie testów sprawnościowych systemu Kastomizacja Modułu Magazyn - obsługa magazynu czytniki Kastomizacja Modułu Płace - prace specjalisty Kastomizacja Modułu Handel- prace specjalisty Okablowanie magazyn nr 2 7

8 Konfiguracja routerów i Wi-Fi - prace specjalisty- magazyn nr 2 Wdrożenie modułu Trasy- prace specjalisty Kastomizacja modułu Księgowość - prace specjalisty Platforma B2B będzie kluczowym, innowacyjnym rozwiązaniem integrującym w wielu warstwach, procesy biznesowe firmy EQUIMED z jego klientami, z którymi firma ma podpisane umowy handlowe. Platforma zapewni wysoki poziom technologiczny, w zakresie prezentacji treści elektronicznych, stanowiących ofertę handlową oraz wymaganej dokumentacji tj.: instrukcje użytkowania czy karty charakterystyk oraz udostępni na Platformie B2B klientom biznesowym mechanizmy modyfikacji i korzystania z treści elektronicznych w procesach generowania dokumentów elektronicznych obrotu handlowego, a także udostępni na Platformie B2B klientom biznesowym mechanizmy śledzenia realizacji zdefiniowanych zadań (zdarzeń biznesowych). Zaplanowane moduły umożliwią ponadto innowacyjny w skali przedsiębiorstwa model obsługi informatycznej podstawowych zadań stanowiących istotę relacji biznesowych z klientami m.in.; Obsługę obrotu handlowego: tworzenie zamówienia na urządzenia i elementy wyposażenia laboratoryjnego w wielu grupach asortymentowych, w oparciu o innowacyjne rozwiązanie: interaktywne treści elektroniczne, prezentujące te urządzania i elementy wyposażenia laboratoryjnego oraz wymaganą dokumentację- skorelowaną z danymi kartotekowymi systemu- z wykorzystaniem logiki biznesowej systemu tj.: weryfikacja dostępności towarów wg stanów magazynowych, przetwarzanie zamówienia w dokumenty obrotu magazynowego, itp. oraz automatów obsługujących komunikację z klientem z systemu tj.: powiadomienia, zapytania w formie wyboru / decyzji, podpowiedzi intuicyjne, itp. Umożliwienie dostępu do dokumentów elektronicznych bieżących i historycznych z uwzględnieniem rozliczeń finansowych dokonanych płatności i sald rozliczeń finansowych w oparciu o zindywidualizowane zdarzenia biznesowe rejestrowane w systemie i alokowane w powiązaniu z kontrahentem: różne formy płatności i rozliczeń kompensacyjnych Obsługę dokonywania płatności i ich weryfikację, a także: historię transakcji handlowych i dokonanych płatności, wybór formy i terminu dokonywania płatności, automatyczna obsługa rozliczeń i warunków handlowych: ceny, upusty Obsługę marketingową w oparciu o wdrożoną technologię elektronicznej rejestracji zapytań marketingowych na Platformie, oraz zautomatyzowaną ich obsługę, realizującą działania marketingowe w oparciu o zmiany dokonywane w systemie tj.: zmiany asortymentu, kodyfikacji EAN, cen, marż, itp. i udostępnianie ich klientom na Platformie B2B. Moduły pozwolą zautomatyzować działanie Platformy B2B, jako integratora kontaktów biznesowych firmy EQUIMED i jej klientów, poprzez wykorzystanie logiki biznesowej obsługi zdarzeń, które zawarte są w standardowych funkcjonalnościach zaplanowanych systemów. Pozostałe, innowacyjne cechy planowanej do wytworzenia w ramach projektu Platformy B2B to: Aktualność prezentowanych treści elektronicznych, wraz ze zmianami w asortymencie, wersjonowaniu dostępnych elementów wyposażenia laboratoryjnego, podlegających ciągłej modyfikacji ze względu na wprowadzane do obrotu nowe modele urządzeń i elementy wyposażenia laboratoryjnego Wykorzystywanie nowoczesnych technik prezentacji zarejestrowanych zasobów danych poprzez dedykowany moduł integracyjny Platformę B2B, umożliwiający korzystanie ze współdzielonych zasobów treści elektronicznych równocześnie przez Wnioskodawcę i Partnera Możliwość skalowalności całego rozwiązania B2B zintegrowanego z Platformą B2B- zdolność jego dalszej rozbudowy, Wykorzystanie standardowej technologii bazodanowej SQL, umożliwiającej gromadzenie i przechowywanie różnego rodzaju postaci danych: binarnych, tekstowych, graficznych, Zastosowanie uniwersalnego mechanizmu standaryzowania dokumentów, obsługiwanych w procesie wymiany, z wykorzystaniem technik konwersji EDI Wykorzystywanie nowoczesnych technik obsługujących system komunikatów informujących tak Wnioskodawcę jak i Partnera o stanie realizowanych automatycznych operacji Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzana i przesyłania danych z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacji dostępu W planowanym modelu rozwiązania, system ERP pełni istotną rolę we współpracy z Platformą B2B- stanowi dla niej podstawę funcjonowania-, będąc z jednej strony odbiorcą informacji wprowadzanych przez partnerów 8

9 za pomocą Platformy B2B, z drugiej zaś dostawcą dokumentów i danych na Platformę B2B, z której korzystać będą Partnerzy i Wnioskodawca. Platforma B2B, będąc rozwiązaniem integrującym w planowanym do realizacji systemie B2B, będzie wykorzystywała dane kartotekowe, słownikowe i transakcyjne systemu ERP oraz jego logikę biznesową. Możliwość tworzenia rozszerzeń funkcji, pozwoli aplikacjom ERP, generować i dostarczać, wymagane przez zapytania Platformy B2B dane i informacje, z zachowaniem logiki biznesowej po stronie aplikacji ERP. Zmodyfikowany system ERP, to innowacyjne w skali przedsiębiorstwa rozwiązanie, które po wdrożeniu, udostępni nowe funkcjonalności, technologie i standardy, niezbędne do budowy zintegrowanego środowiska informatycznego, zapewniającego automatyczną wymianę dokumentów. Zakup i wdrożenie systemu ERP, zapewni ponadto wyeliminowanie wad, które stanowiłyby bariery w integracji z Platformą B2B, gwarantując m.in.: szybkość przetwarzania danych rejestrowanych w nowym, wydajnym modelu danych, spójność danych w zintegrowanym systemie, pełną integralność Platformy B2B, w oparciu o struktury bazodanowe i logikę biznesową systemu ERP. Dobór konkretnych technologii informatycznych dla Platformy B2B, jak i wersji systemu ERP nastąpi w oparciu o opracowaną, kompleksową architekturę IT systemu B2B. Istotnym jest, iż terminowa i zautomatyzowana obsługa procesów biznesowych związanych z obrotem handlowym i świadczeniem usług posprzedażnych z wieloma klientami, wymaga wdrożenia rozwiązania IT, wspomagającego kompleksową komunikację z klientem. Takim rozwiązaniem planowanym do implementacji w integracji z Platformą B2B jest system ERP. Wszelkiego typu komunikacja z klientem, obsługa zadań i zdarzeń, odbywać się będzie z wykorzystaniem tego oprogramowania. Zdarzenia generowane przez klientów na Platformie B2B (zlecenia, zgłoszenia) oraz z eksploatowanych systemów IT (zamówienia), zdarzenia generowane przez pracowników w systemie ERP (przyjęcie na magazyn reklamowanych części i wyrobów, wystawienie dokumentów sprzedaży, wytworzenie dokumentów finansowych oraz danych o stanie rozliczeń finansowych), będą w sposób automatyczny znajdywały odwzorowanie na platformie B2B. Oprócz gromadzenia w repozytorium wszystkich informacji związanych z obsługą klienta, system ERP będzie uruchamiał automatyczne procedury, komunikacji z klientem poprzez Platformę B2B, realizując zadania będące częścią funkcjonalności tych rozwiązań. Zakup i wdrożenie systemu ERP, wyeliminuje bariery firmy EQUIMED, gwarantując m.in.:, szybkość obsługi klientów, przetwarzania zadań i zleceń wg nowego, wydajnego modelu zautomatyzowanej komunikacji elektronicznej, w oparciu o struktury bazodanowe (kartoteki, słowniki, dane transakcyjne) i logikę biznesową systemu. Opis środków trwałych: 1. Serwer ( )HP ProLiant DL380p Gen8 E P 16GB-R P420i Hot Plug SFF 460W PS ES Server x 1 szt.\dodatkowy RAM( B21)(HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit (Gen 8) x 2szt. \Dyski twarde ( B21) HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD (Gen 8) x 8szt. \DVD SLIM( B21) HP 9.5mm SATA DVD RW Jb Kit (Gen 8)\ + ew.dodatkowy zasilacz ( B21) HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit (Gen 8) lub równoważny 2. Szafa Rack kompletna z wyposażeniem + Switch Hewlett-Packard J9138A 3. Serwer B2B - klasy ( ( ) Intel Xeon E (2.40GHz, 10MB), 4GB PC R, Smart Array P420i/ZM, 460W PS x 1 szt.\ Dodatkowy RAM ( B21)HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit x3 szt. = 16 GB \Dyski twarde ( B21) HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD (Gen 8) x 4 szt. lub równoważny 4. Zasilacz awaryjny UPS do serwera Bazy Danych i B2B (klasy APC 1500VA np..sua1500rmi2u) 2 szt lub równoważny 5. Routery VPN Centrala + magazyny( model Cisco 861-K9 lub podobny z VPN) 3 szt lub równoważny 6. Urządzenia WIFI Centrala + Magazyny (Kontroler WLAN: klasy AIR-CT K9 /AP WIFI CISCO 2 zakresowe - Ap do hal i magazynu: AIR-LAP1262N-E-K9 7 szt 7. Urządzenie mobilne na magazyn klasy Motorola MC 9190G 5 sztuk Maksymalny termin realizacji zamówienia 30 czerwca 2015r. 9

10 (Pieczęć lub dane Wykonawcy) Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Prądnicka Kraków Oferujemy przeprowadzenie prac, szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym nr 1/2014 z dnia na rzecz EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI SPÓŁKA JAWNA za cenę netto zł (słownie... zł) + podatek VAT %, co daje kwotę brutto.zł (słownie:....zł) Opis doświadczenia Wykonawcy Opis realizacji zamówienia/ szczegółowy opis oferowanego systemu. Ostateczny termin realizacji zamówienia.. Termin oraz rodzaj udzielonej gwarancji. Warunki licencji/ przeniesienia praw autorskich z określeniem poszczególnych elementów systemu.. Jednocześnie oświadczamy, że: 1. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty, 2. oferta jest ważna co najmniej 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie postępowania ofertowego, 3. termin związania Oferenta ofertą wynosi miesięcy od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. 4. oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr, 5. Zobowiązujemy się udzielać Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy mającej na celu wykazanie zachowania zasad jawności przejrzystości oraz uczciwej konkurencji przy przeprowadzaniu przedmiotowego zapytania ofertowego. 10

11 Szczegółowa Wycena Poszczególnych Prac/ dostaw: l.p. Nazwa Cena netto Cena brutto termin realizacji (Miejsce, data) (Podpis i pieczątka Dostawcy lub Osoby Upoważnionej) 11

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo