ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014"

Transkrypt

1 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/ Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , 2. Tryb wyboru Oferenta oraz informacja o współfinansowaniu realizacji Projektu: a. Postępowanie ofertowe ma charakter postępowania nieograniczonego i jest prowadzone na podstawie 12 warunkowej Umowy o dofinansowanie realizacji projektu, której wzór jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej pod adresem: b. Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. c. Zamawiający oświadcza, iż zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości warunkową Umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POIG /14-00 pt. Wdrożenie systemu B2B, wspomagającego obsługę zamówień i rozliczania sprzedaży w firmie EQUIMED, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata , Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. d. Zamawiający oświadcza, iż Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego wsparcia na realizację projektu, o którym mowa w ust. 2 lit. c. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego wsparcia na realizację przedmiotowego projektu do dnia 31 grudnia 2014r. wynagrodzenie Wykonawcy będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany przedmiotu zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego prace programistyczne i informatyczne, których opis stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminach wskazanych w załączniku względnie w złożonej ofercie przez Wykonawcę, na podstawie właściwie zawartej umowy. Wszelkie prace realizowane w ramach przedmiotowych prac będą wykonywane we współpracy oraz z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania się do potrzeb oraz specyfiki działalności gospodarczej Zamawiającego. 1

2 4. Przygotowanie ofert: Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki a. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta spowoduje wykluczenie wszystkich ofert. b. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub przy wykorzystaniu innej techniki biurowej w taki sposób, aby Oferta była czytelna i zrozumiała. c. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Brak podpisu skutkuje odrzuceniem oferty. d. Wszelkie zmiany (przekreślenia, uzupełnienia itp.) wymagają omówienia oraz parafowania przez osobę upoważnioną do sporządzenia oferty. e. Jeżeli oferta zostanie przygotowana na więcej niż jednej stronie, wówczas wszystkie strony muszą zostać kolejno ponumerowane oraz trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich swobodne rozdzielenie. f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. g. Wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać zlecone podwykonawcom na warunkach określonych w umowie. Zamawiający nie warunkuje przeprowadzenia pozytywnej oceny od załączenia przez Oferenta umów z podwykonawcami. Umowa będzie określać, iż zamówienie/ fragmenty zamówienia będą mogły zostać podzlecone podwykonawcom pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. h. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty. 5. Informacje dodatkowe a. Wykonawca podczas realizacji zamówienia obowiązany jest stosować się do zasad wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz umowy o dofinansowanie dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W przypadku złożenia oferty przez podmiot spoza Rzeczypospolitej Polskiej Strony uznają za wiążące prawo właściwe dla Zamawiającego- prawo polskie. Nie wyklucza to stosowania innych aktów, porozumień lub konwencji o charakterze międzynarodowym. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku kolizji niniejszego zapytania z prawem powszechnie stosowanym, właściwe będzie prawo powszechnie stosowane w zakresie w jakim doszło do kolizji. b. Jeżeli najkorzystniejsza oferta przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia Oferenta lub Oferentów do negocjacji w zakresie ceny. c. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny lub jego zakończenia bez wyboru żadnej oferty. d. W razie wątpliwości dotyczących postępowania ofertowego Oferent ma możliwość kontaktowania się z Zamawiającym zarówno przed złożeniem oferty, jak i po jej złożeniu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej: W przypadku wysłania zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia treści zapytania oraz udzielonej odpowiedzi na stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego lub przesłania informacji do pozostałych potencjalnych oferentów. 2

3 e. Wszyscy Oferenci po zakończonym postępowaniu są zobowiązani udzielać Zamawiającemu niezbędnej pomocy w celu wykazania zachowania zasad jawności, przejrzystości oraz uczciwej konkurencji przy wyborze Zamawiającego nawet w przypadku jeżeli ich oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą. f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia względnie wprowadzenia aneksem zmian do zawartej z Wykonawca umowy. 6. Termin realizacji zamówienia: a. Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: do 30 czerwca 2015r. 7. Termin i miejsce składania ofert: a) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu). b) Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie z opisem: Dotyczy zapytania ofertowego 1/2014 c) Oferty niespełniające powyższych wymogów lub wniesione po terminie zostaną bez otwierania zwrócone Oferentowi, a w razie niemożności ustalenia adresu zniszczone. 8. Wymogi co do treści oferty. a. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 1. imię i nazwisko lub nazwę Oferenta oraz adres, 2. datę sporządzenia Oferty, 3. cenę jednostkową wykonania poszczególnych etapów prac (netto oraz brutto), 4. cenę jednostkową dostarczenia poszczególnych rzeczy ruchomych (netto oraz brutto), 5. cenę całkowitą za dostawę rzeczy ruchomych oraz wykonanie całości prac (netto oraz brutto), 6. specyfikację techniczną sprzętu, 7. termin ważności oferty, 8. maksymalny termin realizacji zamówienia, 9. szczegółowy opis oferowanej usługi, 10. rodzaj i termin udzielonej gwarancji serwisowej. b. Oferty nie spełniające powyższych wymogów mogą zostać odrzucone. c. Oferent może w złożonej ofercie umieścić także inne informacje dotyczące przedmiotowej usługi. d. Preferuje się złożenie oferty na wzorcu, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Oferta złożona na innym wzorcu również będzie oceniana przez Zamawiającego pod kątem kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu. e. Podmioty, które nie są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 177 poz ze zm.) powinny w złożonej ofercie to zaznaczyć, co pozwoli należycie ocenić ofertę. 9. Termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego a. otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2014r., 3

4 b. rozstrzygnięcie konkursu (ocena ofert) oraz upublicznienie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 20 sierpnia 2014r. Wyniki w siedzibie spółki będą dostępne przez 7 dni kalendarzowych. c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania Oferenta, który złożył zwycięską ofertę o wyniku postępowania ofertowego także listownie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax) lub telefonicznie. 10. Ważność oferty oraz termin związania ofertą a. oferty powinny być ważne co najmniej 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie postępowania ofertowego. b. termin związania Zamawiającego i Wykonawcę ofertą wynosi 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. 11. Kryteria wyboru oferty 1. Kryteria formalne. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym Brak spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach kryteriów oceny merytorycznej- powoduje odrzucenie oferty. 2. Kryteria merytoryczne: I. Cena netto 60 pkt II. Doświadczenie wykonawcy 10 pkt III. Ostateczny termin realizacji zamówienia 20 pkt, IV. Termin udzielonej gwarancji serwisowej- 10 pkt Ad I. Najniższa cena oznacza przyznanie maksymalnej liczby punktów. Każda kolejna oferta zawierająca wyższą cenę otrzyma 10 punktów mniej- bez punktów ujemnych. Ad II. Doświadczenie będzie oceniane w oparciu o realizację analogicznych zamówień w ostatnich 12 miesiącach w systemie 0/1 Wykonawca posiada doświadczenie 10 pkt, Wykonawca nie posiada doświadczenia 0 pkt. Oferent powinien przedstawić potwierdzenie posiadania doświadczenia - oświadczenie oferenta lub umowa na realizację prac lub właściwe referencje. Ad III. Ostateczny termin realizacji zamówienia najkrótszy termin realizacji zamówienia 20 pkt, II miejsce 15 pkt, III miejsce 10 pkt, IV miejsce 5 pkt, każdy kolejny 0 pkt. Ad. IV. Najdłuższy termin gwarancji serwisowej- 10 pkt, II miejsce 5 pkt, każdy kolejny 0 pkt. Zamawiający może poprosić Oferenta o dodatkowe udokumentowanie spełnienia kryterium doświadczenie poprzez okazanie protokołów zdawczo odbiorczych (lub innych podobnych dokumentów, np. listów referencyjnych) potwierdzających prawidłowe wykonanie usług. Brak okazania na życzenie Zamawiającego dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy będzie skutkowało przyznaniem mu w danej podkategorii 0pkt. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 4

5 3. Kryterium merytoryczne fakultatywne- nieobligatoryjne I. 10 pkt- przeniesienie majątkowych praw autorskich do całego systemu, licencjonowanie 12. Zawarcie umowy któregokolwiek z elementów 0 pkt. a. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie, w oparciu o kryteria wymienione w pkt 11 zapytania ofertowego, b. Umowa zostanie zawarta w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania ofertowego. 13. Informacje dodatkowe a. Na dzień 12 sierpnia na godzinę 17:00 wyznacza się spotkanie w ramach którego wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć we wspólnym spotkaniu, w ramach którego dojdzie do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z realizowanym projektem, w tym w szczególności związane z obmiarem, wyjaśnieniem specyfiki projektu itp. Po spotkaniu zostanie sporządzona właściwa notatka. b. Zamawiający dopuszcza możliwość w ramach której po zawarciu stosownego porozumienia o zachowaniu poufności potencjalnemu dostawcy/ wykonawcy usługi zostanie udostępniony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z biznes planem. 5

6 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie kompleksowego systemu informatycznego B2B dla Zamawiającego. Firma EQUIMED eksploatuje program Comarch FPP z pakietu Comarch Klasyka firmy Comarch, wersja sieciowa. Projekt B2B będzie realizowany w 2 lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, w pomieszczeniach nieruchomości zlokalizowanych na terenie Krakowa: ul. Prądnicka 46 oraz ul. Prądnicka 63. System B2B zapewni nowoczesną formę elektronicznej komunikacji biznesowej oraz pozwoli na integrację procesów biznesowych między Wnioskodawcą i jego klientami. Aplikacja ERP Wnioskodawcy oraz Platforma B2B zostaną wzajemnie zintegrowane tak, by Platforma B2B w sposób automatyczny obsługiwała elektroniczne dokumenty związane z obrotem handlowym, będące wynikiem generowania bezpośrednio na Platformie B2B (model internetowy) lub w aplikacjach ERP Wnioskodawcy danych, a podlegających dalszemu przetwarzaniu. Platforma B2B wraz ze zintegrowanym systemem ERP Wnioskodawcy, stanowić będzie skonsolidowany, spójny informatyczny system wspierający wszystkie kluczowe procesy biznesowe EQUIMED i jej Partnerów, w zakresie obsługi obrotu handlowego. Warstwa komunikacyjna Platformy B2B zapewni automatyczny transfer elektronicznych dokumentów obrotu handlowego (zamówienia, faktury) oraz ich udostępnianie w systemie IT Wnioskodawcy, eliminując w ten sposób obrót dokumentami w postaci tradycyjnej papierowej, obniżając pracochłonność czy redukując koszty obsługi procesów biznesowych, co pozwoli Wnioskodawcy osiągnąć zarówno doraźne jak i strategiczne cele działalności. Planowany w firmie EQUIMED do realizacji projekt informatyczny, którego częścią będzie uruchomienie Platformy B2B, pełniącej funkcję integrującą w projektowanym systemie B2B ma na celu wspomagać technologicznie obsługę procesów biznesowych związanych z prowadzeniem działalności handlowej m.in.: 1. Obsługiwać przyjmowanie elektronicznych zamówień od Partnerów odbiorców, 2. Przekazywać potwierdzenia przyjęcia do realizacji dostaw wg przekazanych zamówień, 3. Obsługiwać procesy przygotowania dostawy, 4. Realizować procesy automatycznej ewidencji magazynowej na podstawie dokumentów elektronicznych zamówień i dokumentów wydań, 5. Racjonalizować strukturę wydań magazynowych z uwagi na expiry date towarów obsługiwanych przez Wnioskodawcę, 6. Umożliwić szybszą i precyzyjniejszą analizę wydań towarów uznanych w trakcie eksploatacji za wadliwe traceability, a prawem przeznaczonych do wycofania z rynku, 7. Aktualizować na bieżąco w sposób automatyczny cenniki zgodnie z otrzymywanymi od Dostawców, a generowanymi na bieżąco przez kontrahentów plikami przesyłu danych, 8. Wspomagać rozliczanie finansowe z wykorzystaniem Platformy B2B elektroniczne dokumenty sprzedaży, 9. Umożliwiać kontrolowanie płatności z tytułu zrealizowanych zamówień, 10. Obsługiwać procesy marketingowe, 11. Umożliwiać klientom zapoznanie się z bieżąca ofertą Wnioskodawcy jak również wgląd w publikowane przez niego nowinki z zakresu działalności związanej z obrotem wyrobami medycznymi, 12. Automatycznie przetwarzać, gromadzić i udostępniać dokumenty elektroniczne przesyłane między Wnioskodawcą i Partnerami, 6

7 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: I. zaimplementowanie w siedzibie Zamawiającego następujących wartości niematerialnych i prawnych: Serwer B2B Oprogramowanie Systemowe (MS Windows 2008 Server R2 x64) dla 5 użytkowników Serwer Bazy Danych Oprogramowanie Systemowe (MS Windows 2012 Server R2 x64) dla 25 użytkowników Moduł Handel 15 licencji dostępowych Moduł serwis Moduł wyciągi bankowe Preliminarz EŚP 2 szt licencji Aplikacja mobilna na magazyn 5 szt Moduł Kadry i płace Moduł Trasy- licencja na firmę Moduł dodatkowe tabele Moduł Analizy Handlowe- rozwiązanie indywidualne Moduł Księgowość 2 licencje dostępowe Analiza MS Excel- Księgowość Księga inwentarzowa CRM z funkcją windykacji 15 licencji dostępowych Serwer B2B Oprogramowanie Dostępowe( Terminal Cal) dla 5 użytkowników Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 Platforma B2B (Licencje + Konfiguracje) Synchronizator danych ERP do B2B (Licencja i wdrożenie) Serwer Bazy Danych -Oprogramowanie DataBase Engine (MS SQL2008/2012 Server R2 x64) dla 25 żytkowników II. Dostawa następujących środków trwałych Szafa Rack kompletna z wyposażeniem + Switch GIGABIT klasy CISCO 26Port POE + VLAN SG200-26P Zasilacz awaryjny UPS do serwera Bazy Danych i B2B (klasy APC 1500VA np..sua1500r MI2U) 2 szt Serwer ( ) HP ProLiant DL380p Routery VPN Centrala + magzyny( model Cisco 861-K9 lub podobny z VPN) 3 szt. Urządzenia WIFI Centrala + Magazyny (Kontroler WLAN: klasy AIR-CT K9 /AP WIFI CISCO Metalowe 2 zakresowe - Ap do hal i magazynu: AIRLAP1262N -E-K9 5 szt Serwer B2B - klasy ( ) Urządzenie mobilne na magazyn klasy Motorola MC 9190G 5 sztuk III. Wykonanie następujących prac: Okablowanie centrala Okablowanie magazyn główny Konfiguracja routerów i Wi-Fi prace specjalisty- magazyn główny Konfiguracja Serwera (System operacyjny Microsoft) - prace specjalisty 2 szt Konfiguracja Silnika Bazy Danych SQL na Serwerze ERP wykonanie testów sprawnościowych systemu Kastomizacja Modułu Magazyn - obsługa magazynu czytniki Kastomizacja Modułu Płace - prace specjalisty Kastomizacja Modułu Handel- prace specjalisty Okablowanie magazyn nr 2 7

8 Konfiguracja routerów i Wi-Fi - prace specjalisty- magazyn nr 2 Wdrożenie modułu Trasy- prace specjalisty Kastomizacja modułu Księgowość - prace specjalisty Platforma B2B będzie kluczowym, innowacyjnym rozwiązaniem integrującym w wielu warstwach, procesy biznesowe firmy EQUIMED z jego klientami, z którymi firma ma podpisane umowy handlowe. Platforma zapewni wysoki poziom technologiczny, w zakresie prezentacji treści elektronicznych, stanowiących ofertę handlową oraz wymaganej dokumentacji tj.: instrukcje użytkowania czy karty charakterystyk oraz udostępni na Platformie B2B klientom biznesowym mechanizmy modyfikacji i korzystania z treści elektronicznych w procesach generowania dokumentów elektronicznych obrotu handlowego, a także udostępni na Platformie B2B klientom biznesowym mechanizmy śledzenia realizacji zdefiniowanych zadań (zdarzeń biznesowych). Zaplanowane moduły umożliwią ponadto innowacyjny w skali przedsiębiorstwa model obsługi informatycznej podstawowych zadań stanowiących istotę relacji biznesowych z klientami m.in.; Obsługę obrotu handlowego: tworzenie zamówienia na urządzenia i elementy wyposażenia laboratoryjnego w wielu grupach asortymentowych, w oparciu o innowacyjne rozwiązanie: interaktywne treści elektroniczne, prezentujące te urządzania i elementy wyposażenia laboratoryjnego oraz wymaganą dokumentację- skorelowaną z danymi kartotekowymi systemu- z wykorzystaniem logiki biznesowej systemu tj.: weryfikacja dostępności towarów wg stanów magazynowych, przetwarzanie zamówienia w dokumenty obrotu magazynowego, itp. oraz automatów obsługujących komunikację z klientem z systemu tj.: powiadomienia, zapytania w formie wyboru / decyzji, podpowiedzi intuicyjne, itp. Umożliwienie dostępu do dokumentów elektronicznych bieżących i historycznych z uwzględnieniem rozliczeń finansowych dokonanych płatności i sald rozliczeń finansowych w oparciu o zindywidualizowane zdarzenia biznesowe rejestrowane w systemie i alokowane w powiązaniu z kontrahentem: różne formy płatności i rozliczeń kompensacyjnych Obsługę dokonywania płatności i ich weryfikację, a także: historię transakcji handlowych i dokonanych płatności, wybór formy i terminu dokonywania płatności, automatyczna obsługa rozliczeń i warunków handlowych: ceny, upusty Obsługę marketingową w oparciu o wdrożoną technologię elektronicznej rejestracji zapytań marketingowych na Platformie, oraz zautomatyzowaną ich obsługę, realizującą działania marketingowe w oparciu o zmiany dokonywane w systemie tj.: zmiany asortymentu, kodyfikacji EAN, cen, marż, itp. i udostępnianie ich klientom na Platformie B2B. Moduły pozwolą zautomatyzować działanie Platformy B2B, jako integratora kontaktów biznesowych firmy EQUIMED i jej klientów, poprzez wykorzystanie logiki biznesowej obsługi zdarzeń, które zawarte są w standardowych funkcjonalnościach zaplanowanych systemów. Pozostałe, innowacyjne cechy planowanej do wytworzenia w ramach projektu Platformy B2B to: Aktualność prezentowanych treści elektronicznych, wraz ze zmianami w asortymencie, wersjonowaniu dostępnych elementów wyposażenia laboratoryjnego, podlegających ciągłej modyfikacji ze względu na wprowadzane do obrotu nowe modele urządzeń i elementy wyposażenia laboratoryjnego Wykorzystywanie nowoczesnych technik prezentacji zarejestrowanych zasobów danych poprzez dedykowany moduł integracyjny Platformę B2B, umożliwiający korzystanie ze współdzielonych zasobów treści elektronicznych równocześnie przez Wnioskodawcę i Partnera Możliwość skalowalności całego rozwiązania B2B zintegrowanego z Platformą B2B- zdolność jego dalszej rozbudowy, Wykorzystanie standardowej technologii bazodanowej SQL, umożliwiającej gromadzenie i przechowywanie różnego rodzaju postaci danych: binarnych, tekstowych, graficznych, Zastosowanie uniwersalnego mechanizmu standaryzowania dokumentów, obsługiwanych w procesie wymiany, z wykorzystaniem technik konwersji EDI Wykorzystywanie nowoczesnych technik obsługujących system komunikatów informujących tak Wnioskodawcę jak i Partnera o stanie realizowanych automatycznych operacji Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzana i przesyłania danych z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacji dostępu W planowanym modelu rozwiązania, system ERP pełni istotną rolę we współpracy z Platformą B2B- stanowi dla niej podstawę funcjonowania-, będąc z jednej strony odbiorcą informacji wprowadzanych przez partnerów 8

9 za pomocą Platformy B2B, z drugiej zaś dostawcą dokumentów i danych na Platformę B2B, z której korzystać będą Partnerzy i Wnioskodawca. Platforma B2B, będąc rozwiązaniem integrującym w planowanym do realizacji systemie B2B, będzie wykorzystywała dane kartotekowe, słownikowe i transakcyjne systemu ERP oraz jego logikę biznesową. Możliwość tworzenia rozszerzeń funkcji, pozwoli aplikacjom ERP, generować i dostarczać, wymagane przez zapytania Platformy B2B dane i informacje, z zachowaniem logiki biznesowej po stronie aplikacji ERP. Zmodyfikowany system ERP, to innowacyjne w skali przedsiębiorstwa rozwiązanie, które po wdrożeniu, udostępni nowe funkcjonalności, technologie i standardy, niezbędne do budowy zintegrowanego środowiska informatycznego, zapewniającego automatyczną wymianę dokumentów. Zakup i wdrożenie systemu ERP, zapewni ponadto wyeliminowanie wad, które stanowiłyby bariery w integracji z Platformą B2B, gwarantując m.in.: szybkość przetwarzania danych rejestrowanych w nowym, wydajnym modelu danych, spójność danych w zintegrowanym systemie, pełną integralność Platformy B2B, w oparciu o struktury bazodanowe i logikę biznesową systemu ERP. Dobór konkretnych technologii informatycznych dla Platformy B2B, jak i wersji systemu ERP nastąpi w oparciu o opracowaną, kompleksową architekturę IT systemu B2B. Istotnym jest, iż terminowa i zautomatyzowana obsługa procesów biznesowych związanych z obrotem handlowym i świadczeniem usług posprzedażnych z wieloma klientami, wymaga wdrożenia rozwiązania IT, wspomagającego kompleksową komunikację z klientem. Takim rozwiązaniem planowanym do implementacji w integracji z Platformą B2B jest system ERP. Wszelkiego typu komunikacja z klientem, obsługa zadań i zdarzeń, odbywać się będzie z wykorzystaniem tego oprogramowania. Zdarzenia generowane przez klientów na Platformie B2B (zlecenia, zgłoszenia) oraz z eksploatowanych systemów IT (zamówienia), zdarzenia generowane przez pracowników w systemie ERP (przyjęcie na magazyn reklamowanych części i wyrobów, wystawienie dokumentów sprzedaży, wytworzenie dokumentów finansowych oraz danych o stanie rozliczeń finansowych), będą w sposób automatyczny znajdywały odwzorowanie na platformie B2B. Oprócz gromadzenia w repozytorium wszystkich informacji związanych z obsługą klienta, system ERP będzie uruchamiał automatyczne procedury, komunikacji z klientem poprzez Platformę B2B, realizując zadania będące częścią funkcjonalności tych rozwiązań. Zakup i wdrożenie systemu ERP, wyeliminuje bariery firmy EQUIMED, gwarantując m.in.:, szybkość obsługi klientów, przetwarzania zadań i zleceń wg nowego, wydajnego modelu zautomatyzowanej komunikacji elektronicznej, w oparciu o struktury bazodanowe (kartoteki, słowniki, dane transakcyjne) i logikę biznesową systemu. Opis środków trwałych: 1. Serwer ( )HP ProLiant DL380p Gen8 E P 16GB-R P420i Hot Plug SFF 460W PS ES Server x 1 szt.\dodatkowy RAM( B21)(HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit (Gen 8) x 2szt. \Dyski twarde ( B21) HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD (Gen 8) x 8szt. \DVD SLIM( B21) HP 9.5mm SATA DVD RW Jb Kit (Gen 8)\ + ew.dodatkowy zasilacz ( B21) HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit (Gen 8) lub równoważny 2. Szafa Rack kompletna z wyposażeniem + Switch Hewlett-Packard J9138A 3. Serwer B2B - klasy ( ( ) Intel Xeon E (2.40GHz, 10MB), 4GB PC R, Smart Array P420i/ZM, 460W PS x 1 szt.\ Dodatkowy RAM ( B21)HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit x3 szt. = 16 GB \Dyski twarde ( B21) HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD (Gen 8) x 4 szt. lub równoważny 4. Zasilacz awaryjny UPS do serwera Bazy Danych i B2B (klasy APC 1500VA np..sua1500rmi2u) 2 szt lub równoważny 5. Routery VPN Centrala + magazyny( model Cisco 861-K9 lub podobny z VPN) 3 szt lub równoważny 6. Urządzenia WIFI Centrala + Magazyny (Kontroler WLAN: klasy AIR-CT K9 /AP WIFI CISCO 2 zakresowe - Ap do hal i magazynu: AIR-LAP1262N-E-K9 7 szt 7. Urządzenie mobilne na magazyn klasy Motorola MC 9190G 5 sztuk Maksymalny termin realizacji zamówienia 30 czerwca 2015r. 9

10 (Pieczęć lub dane Wykonawcy) Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Prądnicka Kraków Oferujemy przeprowadzenie prac, szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym nr 1/2014 z dnia na rzecz EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI SPÓŁKA JAWNA za cenę netto zł (słownie... zł) + podatek VAT %, co daje kwotę brutto.zł (słownie:....zł) Opis doświadczenia Wykonawcy Opis realizacji zamówienia/ szczegółowy opis oferowanego systemu. Ostateczny termin realizacji zamówienia.. Termin oraz rodzaj udzielonej gwarancji. Warunki licencji/ przeniesienia praw autorskich z określeniem poszczególnych elementów systemu.. Jednocześnie oświadczamy, że: 1. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty, 2. oferta jest ważna co najmniej 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie postępowania ofertowego, 3. termin związania Oferenta ofertą wynosi miesięcy od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. 4. oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr, 5. Zobowiązujemy się udzielać Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy mającej na celu wykazanie zachowania zasad jawności przejrzystości oraz uczciwej konkurencji przy przeprowadzaniu przedmiotowego zapytania ofertowego. 10

11 Szczegółowa Wycena Poszczególnych Prac/ dostaw: l.p. Nazwa Cena netto Cena brutto termin realizacji (Miejsce, data) (Podpis i pieczątka Dostawcy lub Osoby Upoważnionej) 11

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz analizy informatycznej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz analizy informatycznej Kraków, dn. 09.01.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chechło Drugie, dn. 22.05.2014 r. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Siedlce, 18 kwietnia 2013 r. w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Lublin, dnia 01.09.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: "VICO" D.DANIŁOWSKI K. ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA UL. Droga Męczenników Majdanka 74 20-325 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem Jordanów, 25. 06. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014 na dostawę serwera fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Sprzęt komputerowy (serwery)"

Zapytanie ofertowe Sprzęt komputerowy (serwery) Nazwa firmy: PHU ANCA Nazwa dokumentu: Temat dokumentu: Dotyczy umowy: UDA-POIG.08.02.00-10-021/11-00 Harmonogram rzeczowo-finansowy: ETAP 1, LP. 2 Wersja: 1.1 Data ostatniej zmiany: 2012-02-08 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Marki, dnia 16.09.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 15.04.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu oraz modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z partnerami

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS Opole 17.01.2013 r. Higma Service Sp. z o.o. 45-446 Opole ul. Gosławicka 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIG/HS - 2013 Dotyczy projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu integrującego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 9 czerwca 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 2/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/SERWERY] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ATA Szczecin Sp. z o.o. ul. Granitowa 7A 70-750 Szczecin Szczecin, 30.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2, nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo