Dom Maklerski IDM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Maklerski IDM S.A."

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, nie mniej niż i nie więcej niż akcji serii D, nie mniej niż i nie więcej niż praw do akcji serii D oraz akcji serii F. W celu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, Emitent zamierza przeprowadzić proces budowy księgi popytu. Z uwagi na fakt, iż Prospekt nie zawiera ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby oferowanych akcji, informacja o poziomie ceny emisyjnej oraz liczbie oferowanych akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej. Szczegółowe zasady Oferty Publicznej, w tym przydziału Akcji Oferowanych, opisane są w pkt. 5 Dokumentu Ofertowego. Oferujący: Dom Maklerski IDM S.A. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale,,czynniki ryzyka. Dzień zatwierdzenia Prospektu: 18 września 2012 r.

2 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI... 2 CZĘŚĆ II DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY... 7 CZĘŚĆ III - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko niezrealizowania strategii Emitenta Ryzyko pozyskania z Emisji środków mniejszych niż zakładane Ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty produkowanych wyrobów Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników Ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy Ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami Ryzyko dominującego wpływu dotychczasowych akcjonariuszy w Spółce Ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi produktami Ryzyko związane z awarią linii produkcyjnych Ryzyko związane z zarządzaniem przez system komputerowy Ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska Ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji Ryzyko związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, losowymi oraz zmianami pogodowymi Ryzyko związane ze znacznymi zmianami kursów walut Ryzyko związane z panującymi tendencjami na rynku kosmetyków i produktów chemii gospodarczej Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko odstąpienia lub zawieszenia Oferty Publicznej Ryzyko niedojścia emisji akcji serii D do skutku Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen Akcji Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego Ryzyko związane z notowaniem akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Emitenta Ryzyko naruszenia art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi powodujące wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Ryzyko naruszenia przepisów powodujące wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego Ryzyko niespełnienia przez Emitenta wymogów co do treści i formy aneksu do Prospektu powodujące odmowę zatwierdzenia aneksu przez Komisję Nadzoru Finansowego Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art Ustawy o ofercie publicznej Ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o ofercie oraz Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM strona

3 1.1 Emitent Oferujący Doradca Finansowy Doradca Prawny BIEGLI REWIDENCI Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność podstawowa Główne rynki Czynniki nadzwyczajne Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis grupy kapitałowej oraz miejsca Emitenta w tej grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Wynik operacyjny ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta Jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć, bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty i licencje posiadane przez Emitenta Znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenia wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy Raport sporządzony przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów na temat prawidłowości sporządzenia wyników szacunkowych oraz prognoz wyników Prognoza wybranych danych finansowych Porównywalność prognozy wyników lub wyników szacunkowych z historycznymi informacjami finansowymi strona

4 14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Informacje o posiadanych przez członków organów zarządzających i nadzorujących akcjach i opcjach na akcje Emitenta Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Wprowadzenie Transakcje w roku Transakcje w roku Transakcje w roku Transakcje od dnia do dnia zatwierdzenia Prospektu Transakcje z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres objęty danymi historycznymi i do dnia zatwierdzenia Prospektu INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Wprowadzenie Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych Informacje finansowe pro forma Sprawozdanie finansowe Badanie historycznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE strona

5 21.1 Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta Informacje dotyczące statutu Emitenta ISTOTNE UMOWY Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku działalności, których stroną jest Emitent, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania lub nabycie przez prawa o istotnym znaczeniu dla Emitenta w dacie dokumentu rejestracyjnego INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ V - DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA DLA OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie w sprawie kapitału obrotowego Oświadczenie w sprawie kapitalizacji i zadłużenia Emitenta Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszcznych papierów wartościowych Podstawa prawna utworzenia papierów wartościowych Cechy papierów wartościowych będących przedmiotem oferty lub dopuszczenia Waluta emitowanych papierów wartościowych Prawa oraz ograniczenia związane z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty lub dopuszczenia oraz procedury wykonywania tych praw i ograniczeń Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych Przewidywana data emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Akcji Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej samej klasy, co Akcje Oferowane lub dopuszczane do obrotu Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Dane na temat pośredników w obrocie na rynku wtórnym Działania stabilizacyjne INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ strona

6 7.1 Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży oraz liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. źródła tych informacji Statut Emitenta Formularze Definicje i skróty Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na akcje strona

7 CZĘŚĆ II DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY A. Wstęp i ostrzeżenia Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie Prospektu powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia na język obcy niniejszego Prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające niniejsze podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu, bądź nie przedstawia najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w Akcje. B. Emitent Element Opis B.1 Nazwa Emitenta: Global Cosmed Spółka Akcyjna B.2 Siedziba: Kraj siedziby: Forma prawna: Ustawodawstwo: Radom Polska Spółka Akcyjna przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks spółek handlowych Podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta oraz rodzaj prowadzonej działalności operacyjnej: Podstawowym obszarem działalności Emitenta jest świadczenie usług produkcyjnych w zakresie wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej, na które składa się opracowanie receptury produktu, sporządzenie projektu opakowania i etykiety, przeprowadzenie niezbędnych badań, przygotowanie gotowego wyrobu, a także logistyka. Celem Emitenta jest świadczenie szerokiej gamy usług i oferowanie produktów o wysokiej jakości, co w połączeniu z rozpoznawalną marką pozwala stać się partnerem biznesowym klientów, współodpowiedzialnym za kreowanie ich oferty produktowej. Global Cosmed S.A. jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które w swojej ofercie posiada wyroby z następujących kategorii asortymentowych: - kosmetyki dla dorosłych, niemowląt i dzieci: o płyny do kąpieli, o żele pod prysznic, o mydła w płynie, - wyroby chemii gospodarczej: o płyny i koncentraty do prania i płukania tkanin, o domowe środki czystości, o udrożniacze do kanalizacji. B.3 Global Cosmed S.A. świadczy swoje usługi na rzecz dużych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych, dla których przygotowuje wyroby kosmetyczne i chemii gospodarczej, sprzedawane pod nazwami tych sieci. Takie wyroby, przygotowywane na zlecenie danej sieci handlowej, opatrzone etykietą z nazwą tej sieci i dostępne wyłącznie w sklepach do niej należących, określane są terminem marka prywatna (z ang. private label). Emitent rozpoczął działalność w segmencie marki prywatnej podążając za trendami rynkowymi. Global Cosmed S.A. rozszerza swoją działalność w tym segmencie, współpracując z największymi odbiorcami krajowymi, takimi jak Biedronka, Lidl, Kaufland. Skala prowadzonej działalności produkcyjnej oraz wysoka jakość produktów, potwierdzona licznymi nagrodami, sprawiają, że Emitent może być partnerem dużych sieci dyskontowych również w przypadku ich dalszej ekspansji poza Polskę. Dobrą pozycję negocjacyjną w skali europejskiej wzmacnia dodatkowo rozpoznawalność Spółki jako partnera biznesowego wśród kluczowych odbiorców na rynku niemieckim. Sprostanie wysokim wymogom jakościowym oraz konkurencji cenowej na tym wymagającym rynku jest doskonałą rekomendacją dla innych odbiorców zagranicznych. Potwierdzeniem tego jest istotny wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym w szczególności na rynku niemieckim. Emitent dąży do kompleksowej obsługi klienta, począwszy od opracowania koncepcji produktu, przez jej realizację, aż po usługi logistyczne. Oprócz marki prywatnej, Spółka produkuje również wyroby kosmetyczne i chemiczne pod markami Bobini, Bobini Baby, Apart oraz Sofin Global na rzecz Global Cosmed Group partnera handlowego. Emitent, w uzgodnieniu z Global Cosmed Group, przygotowuje recepturę produktu, natomiast GCG we własnym zakresie 7 strona

8 przygotowuje projekt opakowania. Następnie zleca produkcję Emitentowi, który wykorzystuje do tego celu wolne moce produkcyjne. Tabela B1: Rodzaje produktów wytwarzane przez Global Cosmed S.A. w ramach poszczególnych marek produktów Marka produktu Rodzaje produktów szampony, płyny do kąpieli, mydła w płynie dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, płyny ułatwiające rozczesywanie włosów szampony, płyny do kąpieli, mydła w płynie, oliwki, kremy pielęgnacyjno-ochronne dla dzieci poniżej pierwszego roku życia szampony, żele pod prysznic, mydła w płynie, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, balsamy do ciała dla dorosłych płyny do płukania tkanin, płyny do prania, koncentraty do płukania tkanin Źródło: Emitent W sferze pozaprodukcyjnej Emitent skupia się na opracowaniu strategii funkcjonowania oraz planowaniu działań krótko- i długookresowych w obliczu ciągłych zmian otoczenia. Najistotniejsze dla Global Cosmed S.A. są plany dotyczące sprzedaży oraz nakładów inwestycyjnych, a także pozyskanie możliwie jak najtańszych źródeł ich finansowania. Emitent na bieżąco kontroluje techniczne koszty wytworzenia produktów, a także perspektywy rozwoju dla poszczególnych grup asortymentowych, starając się dokonywać inwestycji w park maszynowy, z uwzględnieniem tendencji na rynku. Pozwala to na bardzo dokładne oszacowanie stopy i okresu zwrotu z inwestycji, a poniesione wydatki w sposób przewidywalny ulegają zwrotowi dzięki obniżonym kosztom wytworzenia oraz zwiększonemu wolumenowi produkcji. Główne kategorie sprzedawanych przez Emitenta produktów Główną kategorią sprzedawanych przez Emitenta produktów są płyny i koncentraty do zmiękczania tkanin, płyny do prania i odplamiacze. W 2011 roku sprzedaż w tej kategorii stanowiła 27%, a w 2010 roku 25% przychodów Emitenta. Drugą istotną kategorią sprzedawanych produktów są płyny do kąpieli oraz żele pod prysznic z udziałem 23% w 2011 roku. W przychodach Emitenta istotne są również mydła w płynie (12%) oraz udrożniacze do rur i preparaty do WC (12%). Najważniejsze rynki, na których Emitent prowadzi działalność Global Cosmed S.A. produkuje i dostarcza wyroby, które zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług można w całości zaliczyć do grupy mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe. Według Głównego Urzędu Statystycznego, wartość produkcji sprzedanej w tej grupie w 2010 roku wynosiła 8,5 mld złotych i była nieznacznie niższa, niż rok wcześniej. Ponad 71% przychodów Emitenta w 2011 roku zostało uzyskanych na rynku krajowym. Na rynkach zagranicznych w 2011 roku Emitent sprzedał 29% swojej produkcji w ujęciu wartościowym. Spośród rynków zagranicznych największy udział w przychodach 2011 roku miał rynek niemiecki 18%. 8 strona

9 Najbardziej znaczące tendencje mające wpływ na Emitenta i branże, w których prowadzi działalność Emitent w okresie od początku roku 2012 do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego obserwuje wyraźną tendencję wzrostową w sprzedaży. Wzrost ten wynika z pozyskiwania nowych klientów na rynku krajowym i zagranicznym, jak i z rozszerzania współpracy z dotychczasowymi klientami. Tendencja ta jest również widoczna w przedstawionych historycznych informacjach finansowych. W związku z faktem, iż Emitent utrzymuje stabilny poziom zapasów oraz większość sprzedaży Emitenta stanowią produkty, tendencje w produkcji odzwierciedlają wskazane powyżej tendencje w sprzedaży. W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent nie zaobserwował istotnych zmian tendencji w kosztach i cenach sprzedaży. B.4a B.5 B.6 B.7 Znane tendencje, które mają znaczący wpływ na perspektywy Emitenta są związane z rozwojem i zmianami na rynku kosmetyków oraz rynku marki prywatnej. Jak wynika z raportu MEMBR opublikowanego r. na portalu rzeczpospolita.pl, wartość sprzedaży kosmetyków w Polsce w 2009 r. wyniosła 7,1 mld zł (bez wyrobów toaletowych), a wzrost wartości sprzedaży kosmetyków kształtował się na poziomie 14% r/r. Również rynek artykułów chemicznych marki prywatnej wykazuje tendencję wzrostową. W związku z faktem, że udział marek prywatnych w Polsce kształtuje się znacznie poniżej średniej dla Europy Zachodniej, która wynosi 24%, można oczekiwać, iż tendencja wzrostowa utrzyma się jeszcze przez najbliższe lata. Wzrost udziału marek prywatnych w rynku artykułów chemicznych przekłada się również na ponadprzeciętny wzrost wartościowy rynku artykułów chemicznych marki prywatnej, który w 2010 roku wyniósł 20% r/r. Istotną tendencją jest również wzrost udziału w rynku marek prywatnych, kosztem marek z małym i średnim udziałem w rynku. Tendencja ta działa na korzyść Emitenta, który wytwarza produkty marek prywatnych, natomiast marki Apart, Bobini, Bobini Baby oraz Global Sofin rozwijane są w kierunku segmentu premium. Znikanie z rynku marek z małym i średnim udziałem powinno wpłynąć na poprawę konkurencyjności nie tylko marek prywatnych, ale również marek z segmentu premium. Grupa kapitałowa Emitenta Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent należy do grupy kapitałowej, wobec której podmiotem dominującym jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta Andreas Mielimonka. Andreas Mielimonka posiada bezpośrednio udziały lub akcje pięciu podmiotów, w tym 100% akcji spółki Blackwire Ventures Ltd. oraz pośrednio jedenastu kolejnych podmiotów, w tym Emitenta. Blackwire Ventures Ltd. posiada na dzień zatwierdzenia Prospektu 100% akcji Emitenta, nie posiadając jednocześnie akcji ani udziałów innych podmiotów. Podmioty mające udział w kapitale Emitenta lub prawa głosu Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Blackwire Ventures Ltd, z siedzibą w Limassol, Cypr, posiadający bezpośrednio akcji (100% udział w kapitale zakładowym), uprawniających do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (100% udział w głosach). Podmiotem dominującym wobec spółki Blackwire Ventures Ltd jest Andreas Mielimonka, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta Tabela B.2 Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. (w tys. zł) Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Pozostały przychody operacyjne Przychody z działalności kontynuowanej Zmiana stanu produktów Amortyzacja Zużycie surowców i materiałów Usługi obce Koszty świadczeń pracowniczych Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem strona

10 Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Źródło: Emitent W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Emitent utrzymywał przychody ze sprzedaż produktów, towarów i usług na poziomie powyżej tys. zł. W latach 2010 i 2011 przychody wzrastały odpowiednio o 11,7% oraz 31,7%. W 2011 roku Emitent zwiększył sprzedaż towarów i materiałów z tys. zł do tys. zł oraz podwoił sprzedaż dla odbiorców zagranicznych. W badanym okresie koszty operacyjne wzrastały rok do roku, stanowiąc od 92% do 95% wartości przychodów z działalności kontynuowanej. W 2011 roku w porównaniu z 2010 r. koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o 30,5% i wyniosły tys. zł. Przychody finansowe Emitenta składają się głównie z odsetek od pożyczek i należności oraz z zysku z wyceny transakcji zabezpieczających. Jeśli chodzi o koszty finansowe, są to przede wszystkim odsetki od kredytów. W analizowanym okresie zarówno koszty finansowe, jak i przychody finansowe charakteryzowały się wyraźnie wyższą wartością w roku 2010, w stosunku do lat 2009 i Jeśli chodzi o przychody finansowe, wynikało to z zysku z realizacji transakcji zabezpieczających. Wyższa wartość kosztów finansowych w 2010 roku wynikała przede wszystkim ze straty ze zbycia udziałów w wysokości 482 tys. zł. W okresie od 2009 do 2011 roku zysk netto wzrósł o 71,3%. Wzrost zysku w badanym okresie wynikał z sukcesywnego wzrostu przychodów ze sprzedaży przy stosunkowo stabilnym udziale kosztów działalności operacyjnej w całości przychodów z działalności kontynuowanej. Analiza rentowności Tabela B.3 Wskaźniki rentowności Emitenta za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Wyszczególnienie rentowność działalności operacyjnej EBIT a) 5,73% 8,27% 5,07% rentowność EBITDA b) 6,73% 9,88% 7,01% rentowność brutto c) 5,91% 7,79% 4,89% rentowność netto d) 4,79% 6,01% 4,11% ROA e) 7,21% 8,39% 6,02% ROE f) 15,52% 16,11% 11,76% Źródło: Obliczenia Doradcy Finansowego na podstawie danych Emitenta a) wskaźnik rentowności operacyjnej EBIT stosunek zysku (straty) z działalności operacyjnej (EBIT) do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, b) wskaźnik rentowności EBITDA stosunek EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, c) wskaźnik rentowności brutto stosunek zysku (straty) brutto do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, d) wskaźnik rentowności netto stosunek zysku (straty) netto do przychodów ze sprzedaży produktów i usług, e) wskaźnik rentowności aktywów ROA stosunek zysku netto do stanu aktywów na koniec danego okresu, f) wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych na koniec danego okresu. Spółka odnotowała wzrost rentowności w roku 2011 w stosunku do roku 2009, widoczny na wszystkich analizowanych poziomach z wyjątkiem rentowności EBITDA. Stosunkowo wysokie wskaźniki rentowności, w tym zwłaszcza ROE, świadczą o dobrej kondycji finansowej Emitenta. Powyższe wskaźniki świadczą o stosunkowo dobrej kondycji finansowej Emitenta. Wyraźny wzrost wskaźników rentowności EBIT, EBITDA, a także brutto i netto w 2010 r. wynikał z wielu czynników, wśród których należy wymienić w szczególności zwiększone pozostałe przychody operacyjne. Wskaźnik ROA wzrósł z 6,02% w 2009 r. do poziomu 8,39% w roku 2010, następnie spadając do 7,2% w roku Wskaźnik ROE na koniec 2010 r. kształtował się na poziomie 16,11% i był o 4,35 pp. wyższy niż na koniec roku wcześniejszego, w 2011 roku osiągając wartość nieznacznie niższą niż rok wcześniej - 15,52%. Emitent nie publikował śródrocznych ani innych informacji finansowych. B.8 B.9 Informacje finansowe pro-forma Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro-forma. Prognozy lub zyski szacunkowe Tabela B.3 Prognozy wybranych elementów sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2012 (w tys. zł) Wyszczególnienie wykonanie prognoza Przychody ze sprzedaży netto Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Źródło: Emitent 10 strona

11 B.10 B.11 Zastrzeżenia zawarte w raporcie biegłego rewidenta Raport biegłego rewidenta nie zawierał zastrzeżeń. Pokrycie bieżących potrzeb Emitenta kapitałem obrotowym Kapitał obrotowy Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb. C. Papiery wartościowe C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest nie mniej niż (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż (słownie: dziesięć milionów) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie mniej niż (słownie: cztery miliony złotych) i nie więcej niż zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: nie więcej niż (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto cztery) akcje serii C, (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii F, - nie mniej niż (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż (słownie: dziesięć milionów) akcji serii D, a także nie mniej niż (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż (słownie: dziesięć milionów) Praw do akcji serii D. Kod ISIN dla akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D zostanie nadany po zawarciu przez Emitenta, zgodnie z postanowieniami art. 5 Ustawy o obrocie, umowy z KDPW. C.2 Waluta emisji Akcji Oferowanych: złoty polski (PLN) C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 Liczba i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony i wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Opis praw związanych z Akcjami Oferowanymi Prawa związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Akcjonariusze uzyskują następujące prawa związane z papierami wartościowymi Spółki: prawo do dywidendy, prawo poboru, prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji, prawo do zbywania posiadanych akcji, prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem, prawo do umorzenia akcji. Opis ograniczeń w swobodnym zbywaniu Akcji Oferowanych Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych Emitenta, z zastrzeżeniem postanowień regulujących zbywanie akcji imiennych Emitenta. Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlegał będzie ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie oraz w Ustawie o obrocie. Dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym Akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym. Emitent planuje złożyć wniosek o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Opis polityki dywidendy Zasadą polityki Zarządu Emitenta odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości Emitenta. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Emitentowi płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Polityka dywidendy na kolejne lata nie została jeszcze zdefiniowana. Zarząd Emitenta, przy podejmowaniu decyzji odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy w przyszłości będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych. 11 strona

12 D. Ryzyko D.1 D.3 Główne czynniki ryzyka charakterystyczne dla Emitenta i jego branży Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: ryzyko niezrealizowania strategii Emitenta; ryzyko pozyskania z emisji środków mniejszych niż zakładane; ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty produkowanych wyrobów; ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników; ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy; ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami; ryzyko dominującego wpływu dotychczasowych akcjonariuszy w spółce; ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów; ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi produktami; ryzyko związane z awarią linii produkcyjnych; ryzyko związane z zarządzaniem przez system komputerowy; ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska; ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną; ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych; ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ich interpretacji; ryzyko związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, losowymi oraz zmianami pogodowymi; ryzyko związane ze znacznymi zmianami kursów walut; ryzyko związane z panującymi tendencjami na rynku kosmetyków i produktów chemii gospodarczej; ryzyko związane ze wzrostem konkurencji. Główne czynniki ryzyka charakterystyczne dla Akcji i Praw do akcji Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym: ryzyko odstąpienia lub zawieszenia Oferty Publicznej; ryzyko niedojścia emisji akcji serii D do skutku; ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu; ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji; ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego; ryzyko związane z notowaniem akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D; ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego; ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Emitenta; ryzyko naruszenia art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi powodujące wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami; ryzyko naruszenia przepisów powodujące wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego; ryzyko niespełnienia przez Emitenta wymogów co do treści i formy aneksu do Prospektu powodujące odmowę zatwierdzenia aneksu przez Komisję Nadzoru Finansowego; ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art Ustawy o ofercie publicznej; ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o ofercie oraz Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym; ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF; ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów. 12 strona

13 E. Oferta E.1 Wpływy netto i koszty Oferty Publiczna Oferta obejmuje emisję akcji serii D. Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej, równej 2,00 zł, oczekiwane wpływy netto Emitenta wyniosą 18,8 mln zł. Szacunkowe koszty oferty to 1,2 mln zł, w tym pobierane przez Oferującego w wysokości 0,7 mln zł. Przyczyny Oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych i ich szacunkowa wartość netto W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost liczby wyrobów produkowanych przez Emitenta. Jest to wynik pozyskania nowych kontrahentów, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, a także rozwoju rynków, na których działa Emitent, w tym w szczególności segmentu marki prywatnej. Wejście na nowe rynki oraz dynamiczny rozwój dotychczasowych rynków, na których działa Emitent, pozwala oczekiwać dalszego wzrostu liczby produkowanych wyrobów, w wyniku podpisywania nowych kontraktów oraz rozszerzania istniejących. Aby sprostać rosnącym zamówieniom klientów, jak również, co bardzo istotne w segmencie marek prywatnych, zachować konkurencyjność kosztową, Emitent planuje rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego. Inwestycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym wzroście wydajności i efektywności produkcji. Będzie ona realizowana na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym Emitenta (działka nr 158/2 o łącznej powierzchni 0,7659 ha, KW nr RA1R /1 oraz działka nr 111/14 o łącznej powierzchni 0,2463 ha, KW nr RA1R /1). Część nowo wybudowana będzie przylegać bezpośrednio do istniejącej hali produkcyjnej i będzie stanowiła jej integralną część. Aktualnie Emitent przygotowuje projekt architektoniczny, z uwzględnieniem wymagań dotyczących zarówno aktualnych przepisów prawa, jak i mających wejść w życie w 2013 roku. Emitent planuje również budowę nowej oczyszczalni ścieków. Publiczna Oferta obejmuje emisję akcji serii D. Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej, równej 2,00 zł i objęcia wszystkich Akcji Oferowanych, oczekiwane wpływy netto Emitenta wyniosą 18,8 mln zł. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana na realizację poniżej przedstawionych inwestycji, przedstawionych w kolejności priorytetów. Pierwsza z inwestycji podzielona została na etapy, które również zostały przedstawione w kolejności priorytetów. Inwestycje będą w całości finansowane ze środków z emisji. Emitent planuje zakończenie inwestycji w I kwartale 2014 roku. E.2a Inwestycja I - Mieszalnia Etap 1: Prace konstrukcyjne Pierwszym etapem inwestycji będzie budowa hali magazynowo-produkcyjnej, składającej się z 5 modułów, każdy o wymiarach: szerokość 18 m, długość 16 m i wysokość ok. 7,5 m. Nowa hala powstanie na obecnym placu manewrowym i stanowić będzie przedłużenie istniejących hal. Elementy nośne wykonane będą w konstrukcji stalowej, a obudowa i dach z płyt warstwowych wypełnionych wełna mineralną. Dwa pierwsze segmenty hal dwukondygnacyjne, o łącznej powierzchni użytkowej ok m 2 stanowić będą magazyn. Dolna kondygnacja przeznaczona będzie do składowania surowców płynnych i sypkich wykorzystywanych do produkcji. Surowce przechowywane będą w plastikowych pojemnikach, beczkach, wannach i innych rodzajach zbiorników, przystosowanych do przemieszczania. Górna kondygnacja będzie przeznaczona do składowania opakowań, takich jak butelki, nakrętki czy opakowania zbiorcze. Trzy pozostałe moduły hali, odgrodzone od części magazynowej, stanowić będą pomieszczenie automatycznej mieszalni wyrobów płynnych wraz ze zbiornikami magazynowymi surowców płynnych i wyrobów gotowych. Hale te będą jednokondygnacyjne, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 820 m 2. Planowany koszt pierwszego etapu inwestycji to 5,5 mln zł. Planowany termin zakończenia etapu to III kwartał 2013 r. Etap 2: Prace ziemne i wykończeniowe W ramach drugiego etapu inwestycji wykonane zostaną instalacje techniczne wewnątrz hal, w szczególności: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna i oświetleniowa, teletechniczna, antywłamaniowa, odgromowa, a także wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. W ramach inwestycji zewnętrznych doprowadzone zostaną przyłącza do wyżej wymienionych instalacji, wykonana zostanie część nowej zadaszonej rampy przeładunkowej wraz z drogą, a także oświetlenie zewnętrze i ogrodzenie. Planowany koszt drugiego etapu inwestycji to 3,4 mln zł. Planowany termin zakończenia etapu to IV kwartał 2013 r. Etap 3: Zakup i montaż urządzeń automatycznej mieszalni wyrobów płynnych Ostatni etap inwestycji zakłada zakup i montaż urządzeń w pomieszczeniu automatycznej mieszalni wyrobów płynnych. Mieszalnia składać się będzie z następujących grup urządzeń: - część magazynowo-surowcowa środków płynnych, wyposażona w dwa silosy o pojemności ok. 50m3 oraz dwa mniejsze zbiorniki o pojemności ok. 20m3. Zbiorniki wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone będą w automatykę pomiarową i regulacji temperatury oraz będą przystosowane do przyjęcia koncentratów płynnych z cystern samochodowych. W części magazynowo-surowcowej znajdować się będzie również 5 zbiorników 13 strona

14 służących do przeładunku surowców do plastikowych pojemników, beczek, wanien i innych rodzajów zbiorników przystosowanych do przemieszczania. - część mieszalnikowa, którą stanowić będzie osiem mieszalników wykonanych ze stali nierdzewnej. Cztery mieszalniki będą posiadały pojemność 18 m 3, natomiast pozostałe cztery 7 m 3. Mieszalniki zamontowane zostaną na sensorach wagowych, co umożliwi, poprzez automatyczne systemy dozowania, sterowanie pompami dozującymi surowce wg opracowanych receptur oraz automatyczne sterowanie czasem mieszania i prędkościami obrotowymi mieszadła. Następnie, poprzez system pomp z automatycznymi zaworami, gotowe produkty będą kierowane rurociągami do zbiorników magazynowych produktu gotowego. - część magazynowa produktu gotowego, która składać się będzie ze zbiorników zamkniętych, wykonanych z polietylenu lub polipropylenu łącznie ok. piętnastu zbiorników o pojemności od 10 do 20 m 3. W tej części mieszalni znajdować się będą również zespoły pompowe połączone ze zbiornikami przy maszynach rozlewniczych, podające w sposób automatyczny gotowy produkt do urządzeń dozujących je w opakowania jednostkowe. Całość urządzeń zostanie wykonana w systemie automatycznego czyszczenia i mycia. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami odbywać się będzie w systemie automatycznym, sterowanym z pulpitu operatorskiego. Planowany koszt ostatniego etapu inwestycji to 7,5 mln zł. Planowany termin rozruchu technologicznego mieszalni to I kwartał 2014 r. Wytwarzanie produktu gotowego jest procesem wieloetapowym. Pierwszy etap polega na przyjęciu surowców na magazyn, gdzie sprawdzane są parametry fizyko-chemiczne oraz czystość mikrobiologiczna. Kolejny etap polega na mieszaniu półproduktu, gdzie za pomocą pomp dozowane są surowce do mieszalników. Gotowe półprodukty przenoszone są za pomocą pomp do zbiorników magazynowych, gdzie oczekują na wyniki kolejnych testów mikrobiologicznych. Po pozytywnych wynikach półprodukt zostaje poddany procesowi konfekcjonowania. Ostatni etap polega na przekazaniu produktu gotowego na magazyn wysokiego składowania, skąd produkt trafia do finalnego odbiorcy. W ostatnich latach Emitent dokonał w szczególności inwestycji w maszyny i urządzenia związane z procesem konfekcjonowania oraz w przestrzeń magazynową. W wyniku tych inwestycji wielkość produkcji Emitenta ograniczona była na etapie mieszania produktów. Realizacja inwestycji w automatyczną mieszalnię pozwoli zwiększyć moce produkcyjne Emitenta, dzięki czemu będzie on w stanie realizować większą liczbę zamówień. Inwestycja II Oczyszczalnia ścieków Rozwój zakładu produkcyjnego Emitenta poprzez budowę nowej mieszalni, opisanej powyżej, znacznie zwiększy jego możliwości produkcyjne. Zwiększenie poziomu produkcji w zakładach Emitenta wiąże się również ze zwiększeniem ilości odprowadzanych ścieków i odpadów. Emitent zobowiązany jest posiadać pozwolenie wodnoprawne, a także odprowadzać ścieki spełniające normy wskazane przez ich odbiorcę. Budowa nowej oczyszczalni ścieków nie tylko pozwoli Emitentowi w sposób ciągły utrzymywać ścieki we wskazanych normach, ale również zwiększy jego dbałość o środowisko. Inwestycja w oczyszczalnię ścieków będzie realizowana na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym Emitenta (działka nr 158/2 o łącznej powierzchni 0,7659 ha, KW nr RA1R /1), w sąsiedztwie hal produkcyjnych. Oczyszczalnia składać sie będzie ze zbiornika wyrównawczego o pojemności ok. 20m3, systemu oczyszczania mechanicznego ścieków z zawartości stałych, zblokowanej właściwej oczyszczalni kontenerowej i systemu instalacji technologicznych, które połączą oczyszczalnię z resztą zakładu produkcyjnego Emitenta. Oczyszczalnia będzie miała wydajność 25 m3 na dobę. W ramach inwestycji wykorzystane zostaną nowoczesne urządzenia i procesy technologiczne spełniające współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami. Nowoczesne technologie umożliwią zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. Planowany koszt oczyszczalni to 2,4 mln zł. Planowany termin zakończenia to III kwartał 2013 r. Realizacja wskazanych powyżej inwestycji pozwoli zwiększyć konkurencyjność Emitenta poprzez zmniejszenie kosztów wytworzenia. Po pierwsze, automatyzacja jednego z najbardziej istotnych etapów procesu technologicznego, jakim jest mieszanie, pozwoli, w ocenie Emitenta, zmniejszyć techniczny koszt wytworzenia w zakresie od 5 do 10%, w zależności od stopnia zaawansowania wykorzystywanych receptur. Po drugie, rozbudowa zaplecza magazynowego pozwoli na modyfikację procesów produkcyjnych. Zwiększenie liczby produktów wytwarzanych w jednej szarży produkcyjnej ograniczy konieczność przezbrajania linii produkcyjnych, co wyeliminuje dużą część kosztów związanych z myciem i dezynfekcją linii konieczną przy zmianie asortymentu. Ponadto, zwiększenie zaplecza magazynowego po stronie magazynu wyrobów gotowych pozwoli na optymalizację działań logistycznych pełna dostępność całego asortymentu pozwoli na lepsze wykorzystanie środków transportu. Oczyszczalnia ścieków pozwoli natomiast spełnić nawet najbardziej restrykcyjne normy w zakresie czystości odprowadzanych ścieków, a także przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie ochrony wód gruntowych oraz równowagi przyrodniczej. E.3 Opis warunków Oferty Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest Akcji Oferowanych, w tym: w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 14 strona

15 w ramach Transzy Otwartej do objęcia akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd Emitenta do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa ani wyższa niż określona przez Walne Zgromadzenie, tj. nie niższa niż zł i nie wyższa niż zł. W sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania zapisów podstawowych, wskazanych poniżej, nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane, Emitent może postanowić o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych na podstawie i na zasadach określonych w niniejszym Prospekcie. W przypadku decyzji Emitenta o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych informacja o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy dodatkowe, podana zostanie przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego przed rozpoczęciem zapisów dodatkowych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, w terminie wskazanym poniżej. W przypadku zapisów dodatkowych podział na transze nie obowiązuje. Ewentualne przesunięcia pomiędzy transzami mogą nastąpić po zakończeniu Publicznej Subskrypcji. Przesunięte mogą zostać Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez Inwestorów w danej transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez Inwestorów na Akcje Oferowane przewyższył ich podaż. Informacja o przesunięciu między transzami zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt emisyjny. Przesunięcie pomiędzy transzami po zakończeniu Publicznej Subskrypcji jest czynnością techniczną i nie oznacza zmiany liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, nie mniej niż i nie więcej niż Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. HARMONOGRAM OFERTY Składanie Deklaracji Nabycia: od 9 do 13 listopada 2012 r., do godz Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby Akcji Oferowanych: 14 listopada 2012 r. Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 15 listopada 2012 r. Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane: od 15 do 19 listopada 2012 r. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych: 19 listopada 2012 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na którą będzie można składać zapisy w 20 listopada 2012 r. ramach zapisów dodatkowych*: Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane*: od 21 do 22 listopada 2012 r. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku 22 listopada 2012 r. przeprowadzania zapisów dodatkowych: Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji * Dodatkowe zapisy przyjmowane będą w sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania podstawowych zapisów nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. W przypadku zmiany terminu book-building stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed zakończeniem procesu book-building. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Subskrypcji. W przypadku wydłużeniu terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku, gdy zmiana podanych wyżej terminów będzie miała znaczący wpływ na ocenę Akcji Oferowanych 15 strona

16 stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. CENA AKCJI Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi maksymalnie 2,00 zł i nie może być niższa niż ich wartość nominalna. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona zgodnie z opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru (po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu) i przekazana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, tzn. do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie. Cena emisyjna będzie równa dla obu transz, w tym dla zapisów dodatkowych. Brak jest dodatkowych kosztów i podatków związanych ze złożeniem zapisu, które zapisujący się na akcje będzie musiał ponieść. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w book-building wynosi od 1,55 do 2,00 zł za akcję. Opis interesów i konfliktów interesów OFERUJĄCY Wynagrodzenie Domu Maklerskiego IDMSA z siedzibą w Krakowie, będącego podmiotem oferującym akcje Emitenta, jest w większej części wypadkową ceny emisyjnej oraz liczby objętych Akcji Oferowanych i stanowi procentowy udział wielkości środków pieniężnych pozyskanych z Oferty. W związku z tym DM IDMSA jest zainteresowany, aby objęte zostało jak najwięcej akcji po jak najwyższej cenie. Dom Maklerski IDMSA nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pomiędzy działaniami Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. DORADCA FINANSOWY IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pełni funkcję o charakterze doradczym w procesie pierwszej publicznej oferty Emitenta oraz brał udział w sporządzaniu fragmentów Prospektu, w zakresie wskazanym w punkcie 1 Dokumentu Rejestracyjnego. Doradca Finansowy nie jest akcjonariuszem Emitenta a wysokość jego wynagrodzenia nie jest uzależniona od powodzenia Oferty, tym samym nie posiada interesu związanego bezpośrednio z Ofertą. E.4 DORADCA PRAWNY Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie jest związana z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję doradcy prawnego przy przeprowadzaniu Oferty akcji serii D oraz jest jednym z podmiotów sporządzających Prospekt Emisyjny. Doradca Prawny nie jest akcjonariuszem Emitenta a wysokość jego wynagrodzenia nie jest uzależniona od powodzenia Oferty, tym samym nie posiada interesu związanego bezpośrednio z Ofertą. AGENCJA PR Agencja Support Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która świadczy usługi public relations na rzecz Emitenta. Część wynagrodzenia agencji będzie płatna po zamknięciu subskrypcji Akcji i jest uzależniona od wielkości środków pieniężnych pozyskanych z Oferty. Zatem podmiot ten jest zainteresowany powodzeniem Oferty, rozumianym także jako objęcie jak największej liczby Akcji po możliwie najwyższej cenie. Agencja PR nie jest akcjonariuszem Emitenta. Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie występują potencjalne konflikty interesów u członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób zarządzających wyższego szczebla, pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, z zastrzeżeniem: potencjalnego konfliktu interesów wynikającego z powiązań rodzinnych istniejących wśród członków Rady Nadzorczej Emitenta, udziału członków organów Emitenta w innych przedsięwzięciach gospodarczych. Zdaniem Emitenta, pełnienie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie funkcji w podmiotach grupy kapitałowej, do której należy Emitent, nie stanowi działalności powodującej konflikt interesów, wobec działalności tych podmiotów na różnych, niekonkurujących ze sobą rynkach. E.5 Oferujący akcje do sprzedaży oraz umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Wszystkie oferowane akcje są akcjami nowej emisji. Dnia 16 lipca 2012 r. została zawarta umowa zobowiązująca do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta pomiędzy Emitentem a Blackwire Ventures Ltd. z siedzibą w Limassol. Umowa dotyczy wszystkich akcji serii A, B, C i F. Akcjonariusz zobowiązuje się, że w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, ani też nie dokona czynności, których ekonomiczny skutek będzie zbliżony do przeniesienia bądź obciążenia praw z Akcji. E.6 Wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego Ofertą 16 strona

17 Tabela E.1 Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed emisją akcji serii D Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu Liczba głosów % udział w liczbie głosów na WZ Blackwire Ventures Ltd Źródło: Emitent W dniu 12 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 2 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, w rozumieniu Ustawy o ofercie. Tabela E.2 Rozwodnienie w wyniku emisji sztuk akcji serii D (objęcie akcji serii D tylko przez nowych akcjonariuszy) Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu Liczba głosów % udział w liczbie głosów na WZ Blackwire Ventures Ltd , ,2 Nowi akcjonariusze , ,8 Źródło: Emitent E.7 Koszty Oferty Emitent ani Oferujący nie pobierają dodatkowych opłat od Inwestorów, poza wpłatą na Akcje Oferowane w wysokości równej iloczynowi akcji, na które Inwestor złożył zapis i ceny emisyjnej. 17 strona

18 CZĘŚĆ III - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1 RYZYKO NIEZREALIZOWANIA STRATEGII EMITENTA Głównym celem strategii Emitenta jest wzrost wartości akcji Global Cosmed S.A. poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży w kraju i za granicą, ekspansję na nowe rynki zagraniczne oraz wzrost rentowności prowadzonej działalności. Podstawą realizacji tej strategii są planowane inwestycje w środki trwałe oraz przyjęta koncepcja rozwoju Emitenta. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne oraz zmniejszyć jednostkowe koszty produkcji dzięki efektowi skali. Istnieje ryzyko niepowodzenia realizacji tej strategii. Ryzyko to jest nierozerwalnie związane z rodzajem działalności prowadzonej przez Emitenta. Negatywny wpływ na skuteczność realizacji strategii Emitenta mogą mieć czynniki zewnętrzne, a w szczególności: - spadek popytu na towary i produkty Emitenta; - wzrost konkurencji na rynku krajowym i europejskim; - pogorszenie sytuacji gospodarczej; - inne zdarzenia, które były podstawą do zdefiniowania opisanych w tym rozdziale czynników ryzyka. Zarząd Emitenta na bieżąco obserwuje czynniki zewnętrzne, mogące mieć znaczący wpływ na realizację wskazanej powyżej strategii. W przypadku wystąpienia zagrożeń, Emitent dokona modyfikacji strategii, aby w jak najbardziej efektywny sposób realizować główny cel strategiczny Emitenta. 1.2 RYZYKO POZYSKANIA Z EMISJI ŚRODKÓW MNIEJSZYCH NIŻ ZAKŁADANE Cele emisyjne Emitenta zostały opisane w pkt. 3.4 Dokumentu Ofertowego. Istnieje ryzyko, iż w procesie budowania księgi popytu cena emisyjna zostanie ustalona poniżej ceny maksymalnej lub nie zostaną objęte zapisami wszystkie Akcje Oferowane, co w konsekwencji przełoży się na obniżenie wpływów z emisji. Istnieje również ryzyko, iż emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie w ogóle do skutku. Niezależnie od wielkości środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Oferowanych, Emitent będzie dążył do zrealizowania wszystkich inwestycji związanych z modernizacją zakładu produkcyjnego. W przypadku pozyskania mniejszej kwoty, niż pierwotnie zakładana, Emitent zamierza skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim w postaci kredytu bankowego. Na chwilę obecną obciążenia kredytowe Emitenta są umiarkowane, co w ocenie Zarządu daje szerokie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Konieczność pozyskania finansowania zewnętrznego może wydłużyć termin realizacji inwestycji, a także zwiększyć koszty finansowe Emitenta, co przełoży się na ograniczenie tempa rozwoju Emitenta oraz pogorszenie jego wyników finansowych. 1.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z PANUJĄCYMI TENDENCJAMI WZROSTU CEN KLUCZOWYCH KOMPONENTÓW PRODUKOWANYCH WYROBÓW W okresie poprzedzającym publikację Prospektu emisyjnego można zaobserwować znaczne wahania cen surowców i opakowań wykorzystywanych do produkcji kosmetyków. Sytuacja ta jest w szczególności związana z: licznymi anomaliami pogodowymi oraz klęskami żywiołowymi, które spowodowały straty w uprawach oraz niskie zbiory komponentów wykorzystywanych do produkcji środków powierzchniowo czynnych, substancji aktywnych i kompozycji zapachowych; niestabilną sytuacją w krajach eksportujących ropę naftową wzrost cen tego surowca przekłada się na wzrost cen surowców ropopochodnych, stanowiących składnik zarówno opakowań z tworzyw sztucznych, jak i środków detergentowych. Wzrost kosztów produkcji może doprowadzić do podniesienia cen produktów oferowanych przez Emitenta, co z kolei może doprowadzić do znacznego spadku popytu na jego produkty oraz zmniejszenia przychodów ze sprzedaży. Emitent niweluje powyższe ryzyko poprzez zawieranie długoterminowych kontraktów z poszczególnymi dostawcami, każdorazowo indywidualnie negocjując maksymalny okres obowiązywania stałych cen. Ponadto, w związku ze stosunkowo dużą liczbą dostawców, Emitent prowadzi działania zmierzające do konsolidacji zakupów w danej grupie dostawców kwalifikowanych, aby korzystając z efektu skali, uzyskać lepszą pozycję w negocjacjach. Utrzymywanie bieżących relacji z kilkoma dostawcami poszczególnych komponentów zwiększa konieczność ich ciągłej rywalizacji cenowej i jakościowej. Emitent prowadzi również działania mające na celu wykorzystywanie opakowań wytwarzanych z surowców atrakcyjnych cenowo w 18 strona

19 danym okresie. Na przykład, w przypadku wzrostu cen polietylenu, Emitent może wykorzystać alternatywne tworzywa, takie jak polipropylen lub politereftalan etylenu, które w tym samym okresie mogą charakteryzować się stabilnymi cenami. 1.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW Działalność i rozwój Emitenta uzależnione są od kompetencji i lojalności jego pracowników, zwłaszcza kluczowej kadry menadżerskiej i Zarządu. Istnieje ryzyko odejścia kluczowych członków kadry zarządzającej lub innych kluczowych pracowników, co może w krótkim okresie wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję i wyniki finansowe Emitenta. Kluczowi menadżerowie objęci są programem motywacyjnym, w ramach którego uczestniczą w szkoleniach, mogą korzystać z telefonów i samochodów służbowych, a także otrzymują roczną premię, zależną od wyników osiąganych indywidualnie, jak i przez Global Cosmed S.A. Emitent ustanowił również program motywacyjny dla członków Zarządu, na podstawie którego zaoferowane im zostaną warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Emitenta. Kluczowi menadżerowie oraz Zarząd Emitenta podpisali również umowy o zakazie konkurencji. Należy również podkreślić, że wraz ze wzrostem skali działalności przedsiębiorstwa rośnie atrakcyjność Emitenta, jako pracodawcy. Ponadto, zarówno Zarząd, jak i kluczowa kadra menadżerska związana jest z Global Cosmed S.A. od kilkunastu lat, stanowiąc zespół, który współtworzył sukces Emitenta. Programy motywacyjne dla kluczowych menadżerów i Zarządu oraz umowy o zakazie konkurencji to najważniejsze czynniki, które ograniczają ryzyko utraty kluczowych pracowników. 1.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD GŁÓWNEGO ODBIORCY Udział dwóch głównych odbiorców Emitenta w przychodach ze sprzedaży wynosi łącznie, w okresie pierwszych 5 miesięcy 2012 roku, ponad 43%. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, iż utrata jednego z tych odbiorców może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez stabilną, ścisłą współpracę, korzystną dla obu stron. Emitent minimalizuje to ryzyko również poprzez zmniejszanie udziału tych dwóch podmiotów w ogólnej sumie przychodów ze sprzedaży, aż do momentu, gdy w jego ocenie ryzyko nie będzie istotne. I tak w 2010 roku oba podmioty miały udział w przychodach w wysokości 70%, w 2011 w wysokości 59%, a w okresie pierwszych 5 miesięcy 2012 roku, jak wskazano powyżej, 43%. Największym z odbiorców Emitenta jest jego partner handlowy spółka Global Cosmed Group z którą Emitent współpracuje od wielu lat i wytwarza dla niej szeroką paletę produktów. Dodatkowo, Emitent oraz Global Cosmed Group zawarły wieloletnią umowę, korzystną dla obu stron, która może być wypowiedziana najwcześniej ze skutkiem na koniec roku W umowie tej Emitent posiada zagwarantowaną wyłączność na dostawę produktów kosmetycznych, a także płynów i koncentratów do płukania. Wieloletnia współpraca obu podmiotów, polegająca między innymi na wspólnym rozwoju produktów i podwyższaniu ich jakości oraz konkurencyjności sprawia, iż Global Cosmed Group będzie trudno znaleźć podmiot równie dopasowany do jego potrzeb. Zgodnie z zapisami umowy, Global Cosmed Group nie może bez zgody Emitenta zlecać produkcji podmiotom zewnętrznym w oparciu o receptury wypracowane przy udziale Emitenta. Decydując się na zmianę dostawcy, Global Cosmed Group będzie musiała ponieść istotne koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych receptur. Jest to istotny czynnik zapewniający trwałość i stabilność współpracy pomiędzy oboma podmiotami. Dodatkowym czynnikiem minimalizującym ryzyko, iż odbiorca zrezygnuje z Emitenta jako dostawcy, jest bezpośrednie sąsiedztwo magazynu centralnego odbiorcy z magazynem wyrobów gotowych Emitenta, co pozwala maksymalnie zminimalizować koszty transportu. Należy również wskazać, iż zarówno Emitent, jak i Global Cosmed Group są podmiotami powiązanymi przez jednego właściciela, w którego interesie leży współpraca obu podmiotów. Drugi z istotnych odbiorców to spółka działająca w sektorze sklepów dyskontowych Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Emitent współpracuje z nią również od wielu lat, dostarczając produkty z dwóch niezależnych grup asortymentowych artykułów kosmetycznych oraz chemii gospodarczej. Dodatkowo, w celu minimalizacji ewentualnych skutków związanych z utratą kluczowych odbiorców, Emitent prowadzi działania zmierzające do dywersyfikacji struktury odbiorców, poprzez: - zwiększenie sprzedaży eksportowej, przede wszystkim na rynek niemiecki; - zwiększenie sprzedaży do innych odbiorców krajowych, przede wszystkim sieci handlowych; - pozyskanie nowych klientów. Emitent prowadzi rozmowy z krajowymi odbiorcami sieciowymi o ugruntowanej pozycji rynkowej, które zmierzają do zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz rozszerzenia współpracy o nowe produkty. Aktualnie trwają rozmowy z siecią Polomarket o rozpoczęciu współpracy z zakresie marki prywatnej, rozmowy z sieciami Lidl, Biedronka, Kaufland oraz Tesco nad rozszerzeniem asortymentu. Emitent współpracuje również z największymi sieciami dyskontowymi na terenie Niemiec aktualnie trwają rozmowy nad poszerzeniem asortymentu produktów dla tych odbiorców. W tym zakresie Spółce udało się nawiązać współpracę z siecią Aldi Nord w zakresie dostaw produktów pod marką prywatną. Jeśli chodzi o sieć Aldi Sud, udało się rozszerzyć asortyment dostaw o odplamiacze. Finalizowane są także rozmowy w przedmiocie rozszerzenia asortymentu w sieci Kaufland oraz sieci Norma. Poprzez sieci niemieckie, z uwagi na ich międzynarodowy zasięg, Emitent wzmacnia również swoją pozycję na pozostałych rynkach Europy Zachodniej. Celem Emitenta jest dywersyfikacja sprzedaży w ciągu trzech lat w taki sposób, aby udziały 19 strona

20 głównego odbiorcy w całkowitej sprzedaży Emitenta stanowiły nie więcej niż 25%. Należy zwrócić uwagę, iż spadek udziału Global Cosmed Group będzie wynikał ze wzrostu sprzedaży do innych odbiorców. 1.6 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAPISAMI UMÓW Z KONTRAHENTAMI Umowy z głównymi kontrahentami Emitenta są obostrzone postanowieniami dotyczącymi kar umownych za nieprzestrzeganie przez Emitenta postanowień tych umów. Wysokość kar może osiągnąć poziom od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. Konieczność zapłaty kar umownych mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność finansową Emitenta. Emitent może być zobowiązany do zapłacenia kar umownych: - w przypadku niedostępności produktów; - w przypadku niezgodności jakości produktów z zamówioną specyfikacją; - w przypadku dostarczenia produktów będących przedmiotem umowy innym podmiotom niż wskazane w tej umowie; - w przypadku każdej zmiany w zakresie składników i sposobu produkcji produktów objętych umową; - za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów; - w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z wymogami prawa. Należy zwrócić uwagę, iż Emitent zbudował swoją pozycję rynkową na dobrych kontaktach z kontrahentami, powtarzalnej jakości produktów, wysokim standardzie produkcji oraz optymalnej logistyce i terminowości dostaw. W dotychczasowej historii Emitenta przypadki zapłaty kar umownych w wyniku niedotrzymania zobowiązań wynikających z zapisów umów z kontrahentami były sporadyczne i nie miały istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta. W związku z powyższym, w ocenie Zarządu Emitenta ryzyko istotnego wpływu kar umownych wynikających z umów z kontrahentami na wyniki finansowe Emitenta jest niewielkie. 1.7 RYZYKO DOMINUJĄCEGO WPŁYWU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE Dotychczasowy większościowy akcjonariusz Emitenta, po przeprowadzeniu Oferty, będzie dysponował pakietem co najmniej 74,4% akcji Emitenta dającymi prawo do co najmniej 82,2% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym, dotychczasowy akcjonariusz będzie miał dominujący wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia, a także pośrednio na realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju. Istnieje ryzyko, iż interesy głównego akcjonariusza Emitenta, o którym mowa powyżej, nie będą tożsame z interesem akcjonariuszy mniejszościowych. Główny akcjonariusz może przegłosować na Walnym Zgromadzeniu uchwały nie zawsze korzystne dla pozostałych akcjonariuszy. Jednakże należy mieć na uwadze, iż dotychczasowa strategia rozwoju Emitenta i jej pozycja na rynku jest w znacznym stopniu zasługą głównego akcjonariusza, dlatego też dalsze jego zaangażowanie w działalność Emitenta, zdaniem Zarządu, daje gwarancję sprawnego funkcjonowania Global Cosmed S.A. w przyszłości. Ponadto, akcjonariuszom mniejszościowym przysługują określone w obowiązujących przepisach prawa uprawnienia służące zapobieganiu nadużywaniu kontroli przez akcjonariuszy większościowych, takie jak: uprawnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego); prawo sprawdzenia listy obecności przez wybraną w tym celu komisję (na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego); prawo zgłaszania przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia (uprawnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) oraz przysługujące każdemu akcjonariuszowi prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych służy również określona w przepisach kwalifikowana większość głosów do podjęcia określonych decyzji przez Walne Zgromadzenie lub określone kworum niezbędne dla podjęcia decyzji (np. pozbawienie prawa poboru, emisja obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa, zmiana statutu, umorzenie akcji, zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązanie spółki). 1.8 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM ZDROWIA LUB ŻYCIA KONSUMENTÓW Użycie produktów Emitenta, w których doszło do zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub zastosowanie produktów Emitenta niezgodnie z ich przeznaczeniem, rodzi ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów. Wystąpienie takiej sytuacji mogłoby mieć istotny wpływ na reputację Emitenta, a także wiązać się z koniecznością zapłaty wysokich kar lub odszkodowań oraz z utratą lub ograniczeniem zamówień. Wystąpienie powyższych czynników mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Emitent posiada certyfikaty ISO 9001:2008, A.I.S.E., IFS/HPC oraz przechodził wielokrotnie audyty produkcji przeprowadzane przez kluczowych odbiorców, co wiąże się ze spełnieniem szeregu bardzo rygorystycznych wymagań. Produkcja w zakładzie Emitenta jest poddawana szczegółowej kontroli i cechuje się bardzo restrykcyjnymi wymogami bezpieczeństwa, higieny i jakości. Surowce stosowane w produkcji kupowane są od sprawdzonych, zaufanych dostawców, a 20 strona

21 każda partia surowców, jak również półproduktów i produktów gotowych jest sprawdzana w laboratorium Emitenta pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym. Cały proces produkcyjny oparty jest na opracowanej instrukcji higienicznej produkcji. Działania te minimalizują ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktów. W przypadku produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, stosowane są dodatkowe zabezpieczenia i oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, co minimalizuje ryzyko użycia produktów w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Podejmowane na bieżąco przez Emitenta działania minimalizują wystąpienie ryzyka związanego z zagrożeniem zdrowia i życia konsumentów. 1.9 RYZYKO ZWIĄZANE Z PRACAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI NAD NOWYMI PRODUKTAMI Silna konkurencja na rynku sprawia, iż przedsiębiorstwa muszą ulepszać stosowane receptury, które są podstawą wysokiej jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz mają duży wpływ na ich cenę. Presja ze strony konkurencji stwarza konieczność ponoszenia nakładów na badania i rozwój, w celu opracowania coraz lepszych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Nie zawsze wysiłki włożone w opracowanie nowego produktu prowadzą do jego powstania. Co więcej, nawet dobry jakościowo oraz atrakcyjny pod względem cenowym produkt może nie wzbudzić zainteresowania konsumentów. Wiąże się to z ryzykiem poniesienia kosztów na badania, które mogą nie przełożyć się na zyski Emitenta. Aby zredukować to ryzyko, Emitent na bieżąco monitoruje sytuację w branży, śledzi pojawiające się nowości produktowe i surowcowe oraz bada produkty konkurencji. Dzięki temu może reagować na pojawiające się trendy tworząc produkty konkurencyjne, zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym, tym samym zwiększając szansę na odniesienie przez nie sukcesu rynkowego RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIĄ LINII PRODUKCYJNYCH W zakładzie produkcyjnym Emitenta znajduje się 9 linii produkcyjnych, pracujących w systemie dwuzmianowym, z opcją uruchomienia trzeciej zmiany, w zależności od potrzeb. Park maszynowy jest systematycznie modernizowany, urządzenia zużyte zastępowane są nowymi, w których stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne. Niemniej jednak nie da się wykluczyć ryzyka awarii lub uszkodzenia całej linii lub kluczowego jej elementu, co może spowodować zatrzymanie produkcji na całej linii. Sytuacja taka może spowodować opóźnienia lub przerwy w dostawach gotowych produktów, a w konsekwencji konieczność zapłaty kar umownych czy ograniczenie lub utratę posiadanych kontraktów. W efekcie może się to negatywnie przełożyć na osiągane przez Emitenta przychody i wyniki finansowe. W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent od 14 lat posiada wdrożoną procedurę, której celem jest zapewnienie ciągłości produkcji poprzez nadzór nad posiadanym wyposażeniem i parkiem maszynowym oraz systematyczną analizę potrzeb w zakresie nabywania nowych urządzeń i sprzętu. Procedura opisuje proces serwisowania i remontowania maszyn i urządzeń, a także usuwania awarii. Emitent w cyklach rocznych opracowuje plan remontów, określający przedmiot, czas i zakres remontu, a także cyklicznie przeprowadza analizę dzienników awarii - w wyniku tej analizy podejmowane są decyzje inwestycyjne. Emitent posiada również listę najbardziej awaryjnych lub najszybciej zużywających się elementów maszyn, dla których stale utrzymuje zapas części zamiennych. Ponadto, silną stroną parku maszynowego Emitenta jest elastyczność posiadanych linii dla każdego rodzaju opakowania istnieje możliwość przezbrojenia alternatywnej linii produkcyjnej i realizacji zamówienia klienta w terminie. Dodatkowo, Emitent posiada własną grupę pracowników technicznych, co pozwala w maksymalny sposób skrócić czas ewentualnych przestojów w przypadku awarii RYZYKO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRZEZ SYSTEM KOMPUTEROWY W Global Cosmed S.A. zarządzanie procesami na każdym etapie jest wspomagane przez zintegrowany system informatyczny. Obejmuje on m.in. zakupy komponentów do produkcji, sam proces produkcji i kontroli jakości, sprzedaż gotowych produktów, jak również analizy ekonomiczne. Istnieje więc ryzyko, iż awaria systemu informatycznego może wpłynąć na płynny przebieg wymienionych procesów i negatywnie odbić się na wynikach finansowych Emitenta. Aby minimalizować powyższe ryzyko, Emitent na bieżąco monitoruje pracę serwerów komputerowych i dokonuje ich cyklicznej konserwacji, codziennie wykonuje kopię awaryjną danych systemowych oraz uaktualnia oprogramowanie, utrzymuje stały zapas najbardziej awaryjnych urządzeń w celu ograniczenia czasu naprawy, a także posiada odpowiednie okablowanie strukturalne każde pomieszczenie zaopatrzone jest w podwójne gniazda sieciowe. Dodatkowo, Emitent posiada pakiet serwisowy, w ramach którego w przypadku usterek technicznych, serwisant pojawia się w siedzibie Emitenta w przeciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia usterki, natomiast w przypadku awarii oprogramowania serwis odbywa się metodą on-line, dzięki czemu awarie mogą zostać usunięte nawet w przeciągu kilkunastu minut od momentu wystąpienia. 21 strona

22 1.12 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. Ze względu na charakter działalności Emitenta, istnieje ryzyko przedostania się większej ilości detergentów do środowiska w wyniku nieszczelności bądź uszkodzenia instalacji, zbiorników magazynowych lub pojemników, w których przechowywane są surowce i półprodukty lub rozlania surowców w czasie ich rozładunku. Zdarzenie takie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Naruszenie przepisów może wiązać się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej oraz zapłaty odszkodowań, co może przełożyć się na pogorszenie wyników Emitenta. Global Cosmed S.A. podlega szeregowi regulacji z zakresu ochrony środowiska, posiada również aktualne pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji. Ponadto, Emitent zawarł umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych oraz odbiór i utylizację odpadów. Zanieczyszczenie środowiska może doprowadzić do tymczasowego lub trwałego cofnięcia pozwoleń lub rozwiązania umów, co w negatywny sposób może przełożyć się na zdolności produkcyjne Emitenta i jego wyniki finansowe. W celu zminimalizowania ryzyka Emitent dokonuje regularnych przeglądów stanu technicznego instalacji oraz zbiorników magazynowych. Dodatkowo, w magazynie surowców Emitent zainstalował wanny wyłapujące, które zapobiegają rozlaniu się surowców, a także zostały zakupione sorbenty umożliwiające szybkie zebranie rozlanego surowca. W 2010 roku podczas przeładunku surowca wykorzystywanego do produkcji środków do pielęgnacji ciała i włosów doszło do wycieku około 30 litrów surowca do kanałów burzowych, w wyniku rozszczelnienia paleto-pojemnika. Fakt ten został zignorowany przez pracowników Emitenta, którzy nie poinformowali o zdarzeniu przełożonych. Surowiec ten był koncentratem środków powierzchniowo czynnych, nietoksyczny, ulegający całkowitej biodegradacji. W wyniku obfitych opadów surowiec przedostał się do miejskiego zbiornika wodnego, gdzie wskutek ograniczenia dopływu tlenu przez pianę doszło do śnięcia ryb. Po ujawnieniu zdarzenia miała miejsce kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nie stwierdzono jednak nieprawidłowości w obiegu surowców i towarów w toku produkcji. Emitent doszedł również do porozumienia ze spółką Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. w sprawie oczyszczenia kanałów burzowych oraz z Polskim Związkiem Wędkarski Okręg Radomski w sprawie zakupu narybku, w celu naprawienia szkody. W wyniku zdarzenia Emitent dokonał zakupu dodatkowych urządzeń, mających na celu wyłapywanie surowca w przypadku rozszczelnienia beczek i paleto-pojemników. Emitent opracował również instrukcję postępowania, do której należy się ściśle stosować w przypadku przedostania się rozlanych bądź rozsypanych substancji chemicznych do zakładowej kanalizacji ścieków opadowych. Podjęte przez Emitenta ww. działania minimalizują wystąpienie ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska RYZYKO NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI PRZEZ KONTRAHENTÓW Terminowe regulowanie należności przez kontrahentów Emitenta ma istotny wpływ na jego działalność. Wpływ należności umożliwia finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Istnieje ryzyko, iż kluczowi kontrahenci będą regulować należności nieterminowo, co spowoduje ryzyko pogorszenia płynności finansowej Emitenta. W chwili obecnej kluczowi odbiorcy Emitenta regulują swoje należności w terminie, zdarzają się jednak opóźnienia w regulowaniu należności. Przekroczenia terminu płatności w przeważającej części nie przekraczają 90 dni i nie odbiegają od opóźnień występujących w branży, w której działa Emitent. Wyraźne opóźnienia występują przy regulowaniu płatności przez partnera biznesowego Emitenta, Global Cosmed Group, które sięgają kilkudziesięciu dni. Kluczowi odbiorcy są podmiotami funkcjonującymi przez wiele lat na rynku, o silnej pozycji finansowej, więc ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej powodującej utratę przez nie płynności należy uznać za nieznaczne. Emitent zabezpiecza się przed ryzykiem nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów w ten sposób, iż posiada kredyty bieżące w formie limitu kredytowego w rachunku bieżącym. Zapobiega to utracie płynności finansowej nawet w przypadku przekroczenia ustalonych terminów płatności przez kontrahentów. Ponadto na bieżąco monituje poziom zadłużenia u kluczowych kontrahentów i podejmuje działania windykacyjne w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w terminowej płatności zobowiązań. 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 2.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ Rozwój rynku kosmetyków i produktów chemii gospodarczej jest skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą i demograficzną. Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta duży wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, inflacja, kształtowanie się kursu złotego w porównaniu do innych walut, poziom bezrobocia, charakterystyka demograficzna populacji, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz związany z tym poziom wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa. Istnieje ryzyko, iż na skutek kryzysu gospodarczego nastąpi spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz spadek poziomu wydatków konsumpcyjnych, co może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta oraz dalsze perspektywy rozwoju. 22 strona

23 Emitent minimalizuje powyższe ryzyko, oferując na rynku produkty z różnych segmentów cenowych, tak, aby klient, który decyduje się na ograniczenie wydatków konsumpcyjnych, nadal znajdował dla siebie produkty z oferty Emitenta. Co więcej, znaczna część sprzedaży Emitenta trafia do sieci dyskontów spożywczych segmentu, który w czasie kryzysu cieszy się zwiększoną popularnością. Należy dodatkowo zwrócić uwagę na specyfikę polskiego rynku kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, który dynamicznie rozwijał się w roku 2009 pomimo globalnego kryzysu gospodarczego. 2.2 RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM STÓP PROCENTOWYCH W celu zapewnienia dynamicznego rozwoju Emitenta niezbędne jest korzystanie z finansowania zewnętrznego, wykorzystywanego m.in. w celu zakupu nowych oraz modernizacji istniejących linii produkcyjnych. W związku z tym, Emitent jest stroną umów kredytowych opartych o zmienne stopy procentowe. Zmiany stóp procentowych mogą niekorzystnie wpływać na poziom kosztów obsługi zobowiązań kredytowych, a także na poziom przychodów związanych z lokowaniem nadwyżek finansowych, a tym samym na wynik finansowy Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta wpływ wahań stóp procentowych na wynik finansowy Emitenta jest niewielki, w związku z czym nie ma potrzeby dokonywania zabezpieczeń w odniesieniu do tego ryzyka. 2.3 RYZYKO ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ ICH INTERPRETACJI Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń społecznych), prawa handlowego, uregulowań dotyczących podmiotów gospodarczych działających na rynku kosmetycznym i produktów chemii gospodarczej (dodatkowo Polska, jako członek Unii Europejskiej podlega regulacjom prawnym w zakresie norm dla produktów chemicznych m.in. Rozporządzenie nr 1907/2006, a także w zakresie norm dla produktów kosmetycznych), pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczególnie częstym zmianom podlegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Emitent interpretacji przepisów podatkowych, można się liczyć z negatywnymi konsekwencjami dla działalności oraz sytuacji finansowej Emitenta, a także perspektyw rozwoju. Ryzyko takie związane jest w szczególności z ewentualnym kwestionowaniem przez organy podatkowe transakcji z podmiotami powiązanymi, zawieranych przez Emitenta. Emitent na bieżąco monitoruje projekty zmian w przepisach i podejmuje decyzje biznesowe z uwzględnieniem planowanych zmian. Dodatkowo, Emitent należy do organizacji branżowych, które zajmują się m.in. obserwacją i opiniowaniem zmian w przepisach prawa, zarówno krajowego, jak i unijnego. Dzięki szkoleniom, otrzymywanym biuletynom, a także dostępie do wewnętrznych raportów tych organizacji, Emitent posiada aktualne informacje o zmianach przepisów prawa istotnego w branży, w której prowadzi działalność. Tym niemniej, nie da się całkowicie wykluczyć ryzyka związanego ze zmianami przepisów prawnych i ich interpretacji. 2.4 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZDARZENIAMI NADZWYCZAJNYMI, LOSOWYMI ORAZ ZMIANAMI POGODOWYMI Istnieje ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych i nadzwyczajnych, takich jak np. powodzie, pożary lub kradzieże na terenie zakładu Emitenta lub na terenie zakładów istotnych kontrahentów Emitenta. Wystąpienie takich zdarzeń mogłoby spowodować przestoje w produkcji lub sprzedaży Emitenta. Ponadto, przedłużająca się przez dłuższy okres czasu niekorzystna pogoda może spowodować okresowe trudności transportowe i opóźnienia w dostawach. Emitent nie ma wpływu na wystąpienie zdarzeń losowych. Emitent posiada ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie obejmuje budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne i mienie pracownicze na łączną sumę ubezpieczenia w kwocie ,36 zł. Warunki ubezpieczenia nie odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia przyjętych w obrocie. Ubezpieczenie odnawiane jest co roku. 2.5 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZNACZNYMI ZMIANAMI KURSÓW WALUT Prawie 30% przychodów ze sprzedaży Emitenta jest generowanych przez eksport. Emitent jest również importerem, zarówno surowców wykorzystywanych do produkcji, jak również maszyn i urządzeń wykorzystywanych w liniach produkcyjnych. Transakcje i rozliczenia w obrocie zagranicznym dokonywane są w walutach obcych, w związku z czym należności i zobowiązania są przeliczane na walutę krajową według kursu właściwej waluty, obowiązującego w danym dniu. Emitent nie może wykluczyć ryzyka wystąpienia istotnej ekspozycji na wahania kursów walut, co może przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta. Emitent zabezpiecza się przed tym ryzykiem poprzez zawieranie walutowych kontraktów terminowych. Kontrakty zawierane są na walutę euro, gdyż w tej walucie rozliczane są wpływy ze sprzedaży towarów do odbiorców zagranicznych. Emitent dokonuje założeń co do przewidywanego poziomu przychodów ze sprzedaży w euro w skali roku oraz kalkulacji rentowności sprzedaży w oparciu o aktualny kurs euro. Na podstawie poczynionych założeń, Emitent zawiera kontrakty terminowe rozliczane przy założonym kursie euro, o wartości stanowiącej istotną część przewidywanego poziomu przychodów ze sprzedaży towarów na rynki zagraniczne. Dzięki temu, w razie wystąpienia kursu euro na poziomie niższym niż zakładany, niższe wpływy ze sprzedaży towarów w przeliczeniu na złotówki są zniwelowane poprzez zyski generowane 23 strona

24 na realizacji kontraktów terminowych. W razie zaś wystąpienia kursu euro na poziomie wyższym, niż zakładany, straty realizowane na kontraktach terminowych są równoważone przez wyższe wpływy ze sprzedaży towarów, po przeliczeniu ich na złotówki. Ta strategia w istotny sposób niweluje ryzyko wahań kursów waluty. 2.6 RYZYKO ZWIĄZANE Z PANUJĄCYMI TENDENCJAMI NA RYNKU KOSMETYKÓW I PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ Polski rynek kosmetyczny i produktów chemii gospodarczej staje się coraz bardziej wymagający. Konsumenci oczekują od producentów starannego przygotowania wprowadzanych produktów, które obecnie muszą zaspokajać ściśle sprecyzowane potrzeby odbiorców. Zabieg wprowadzenia do sprzedaży produktu bądź serii musi być wspomagany poprzez szereg badań w laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz skuteczną kampanię marketingową. Na polskim rynku kosmetycznym i produktów chemii gospodarczej jest coraz mniej produktów uniwersalnych. Firmy kosmetyczne, oprócz specjalistycznych produktów, starają się zaoferować potencjalnemu klientowi określony styl życia. Sam cykl życia wprowadzanych produktów wyraźnie się skraca, stąd też firmy muszą szybko reagować na sygnały otrzymywane od konsumentów, a nawet je wyprzedzać, kreując popyt na dotychczas nieistniejące produkty. Istnieje ryzyko, iż w wyniku dynamicznych zmian na rynku kosmetycznym i produktów chemii gospodarczej spadnie popyt na produkty oferowane przez Emitenta, co może przełożyć się na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Aby zredukować to ryzyko, Emitent na bieżąco monitoruje sytuację w branży, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, a także wprowadza do sprzedaży nowe produkty. 2.7 RYZYKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM KONKURENCJI Nasilenie działań konkurencyjnych na rynkach, na których funkcjonuje Emitent, może mieć potencjalnie negatywny wpływ na jego sytuację finansową i osiągane wyniki. Zarząd ogranicza ryzyko poprzez stosowanie nowoczesnej technologii, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry oraz stosowanie rygorystycznych procedur produkcyjnych. Ponadto, bardzo dobra reputacja Emitenta, wypracowana dzięki produktom najwyższej jakości, ogranicza ryzyko związane z działaniami konkurencji. Zarząd ogranicza również ryzyko poprzez rozwój Emitenta związany z wejściem na nowe rynki. 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 3.1 RYZYKO ODSTĄPIENIA LUB ZAWIESZENIA OFERTY PUBLICZNEJ Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 2 z dnia 12 marca 2012 roku, Zarząd może podjąć uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej w każdym czasie oraz o zawieszeniu Oferty publicznej po dniu publikacji Prospektu, jeśli w ocenie Zarządu wystąpi taka potrzeba, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia Oferty bądź zawieszenie Oferty po dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z ważnych powodów. Emitent może podjąć decyzję odstąpieniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Za ważne powody można zaliczyć w szczególności: nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta; nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta; nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów; wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. W przypadku odstąpienia od emisji akcji serii D lub zawieszenia Oferty Publicznej, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku odstąpienia od emisji akcji serii D w trakcie jej trwania, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia decyzji Emitenta o odstąpieniu od emisji akcji serii D. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy i deklaracje oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne, jednakże Inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów i deklaracji poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu. 24 strona

25 Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Emitent wspólnie z Oferującym mogą, ale nie muszą, ponownie przeprowadzić proces budowania księgi popytu. Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty Publicznej, w tym terminu przydziału Akcji Oferowanych. W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, a następnie złożyli oświadczenie o odstąpieniu od zapisu, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób wskazany w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia decyzji Emitenta o wycofaniu Oferty. Zwrot środków zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przewiduje zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej. 3.2 RYZYKO NIEDOJŚCIA EMISJI AKCJI SERII D DO SKUTKU Emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku, jeżeli: do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w niniejszym Prospekcie nie zostanie objętych zapisem i należycie opłaconych co najmniej akcji serii D, a w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, nie zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane, lub Zarząd Spółki w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przydziału akcji serii D, nie zgłosi do właściwego sądu rejestrowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 marca 2012 roku uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, lub uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego uzależniona jest również od złożenia przez Zarząd oświadczenia określającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby akcji serii D objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 310 KSH, w związku z art KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji akcji serii D w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji emisji akcji serii D w sądzie rejestrowym. Brak rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone osobom subskrybującym akcje serii D lub posiadaczom PDA bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 3.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z SUBSKRYPCJĄ I OPŁACENIEM ZAPISU Emitent zwraca uwagę subskrybentom, że wszelkie konsekwencje, włącznie z nieprzydzieleniem żadnej Akcji Oferowanej, wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną uznane za nieważne. Brak wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie lub dokonanie niepełnej wpłaty skutkuje nieważnością całego zapisu. 3.4 RYZYKO NIEDOSTATECZNEJ PŁYNNOŚCI RYNKU I WAHAŃ CEN AKCJI Kurs notowań Akcji Oferowanych lub PDA serii D może podlegać znacznym wahaniom, w związku z wystąpieniem zdarzeń i czynników, na które Emitent może nie mieć wpływu. Rynki giełdowe doświadczają co pewien czas znacznych wahań cen i wolumenu obrotów, co także może negatywnie wpływać na cenę rynkową Akcji Oferowanych lub PDA serii D. Aby zoptymalizować stopę zwrotu, inwestorzy mogą być zmuszeni inwestować w akcje serii D długoterminowo, ponieważ mogą być one nieodpowiednią inwestycją krótkoterminową. Dopuszczenie Akcji Oferowanych i PDA serii D do obrotu na GPW nie powinno być interpretowane jako zapewnienie płynności ich obrotu. W przypadku, gdy odpowiedni poziom obrotów nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to negatywnie wpłynąć na cenę Akcji Oferowanych lub PDA serii D. Nawet jeśli osiągnięty zostanie odpowiedni poziom obrotów, to cena rynkowa Akcji Oferowanych lub PDA serii D może być niższa niż cena emisyjna. Nie można zapewnić, iż Inwestor nabywający Akcje Oferowane będzie mógł je zbyć na rynku wtórnym w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 3.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NIESPEŁNIENIA PRZEZ EMITENTA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH DOPUSZCZENIA I WPROWADZENIA AKCJI EMITENTA DO OBROTU GIEŁDOWEGO Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie Giełdy i uzyskania stosownej uchwały Zarządu Giełdy. Emitent zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynek oficjalnych notowań GPW akcji serii C, akcji serii D, akcji serii F oraz praw do akcji serii D. Spółka zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne do tego, aby ww. papiery wartościowe zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego w najkrótszym możliwym terminie od dnia zatwierdzenia Prospektu. Nie ma jednak pewności, że wszystkie wymienione w 3 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 6 Regulaminu GPW warunki zostaną spełnione i że akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego w planowanym terminie oraz na planowanym rynku. 25 strona

26 W przypadku, gdy nie będzie możliwe spełnienie wymaganych warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, Emitent planuje wystąpić z odpowiednimi wnioskami o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym. W sytuacji braku powodzenia oferty akcji serii D warunki wymienione w 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a) Regulaminu GPW nie zostaną spełnione, w związku z czym Emitent nie będzie się ubiegał o dopuszczenie akcji serii C oraz akcji serii F do obrotu giełdowego. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie spełnia wymogu rynku regulowanego odnośnie kapitalizacji. W przypadku wyznaczenia ceny emisyjnej na minimalnym poziomie (tj. 1,55 zł), w celu spełnienia wymogu kapitalizacji konieczne będzie, aby Inwestorzy objęli akcje. W przypadku wyznaczenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie (tj. 2,00 zł) konieczne będzie, aby inwestorzy objęli akcji. Emitent zwraca natomiast uwagę, iż konieczne jest objęcie co najmniej akcji przez Inwestorów, aby emisja Akcji Oferowanych doszła do skutku. 3.6 RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIEM AKCJI SERII C, AKCJI SERII F, AKCJI SERII D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niedopuszczenia akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego, jak również z charakterem obrotu prawami do akcji na rynku giełdowym. Dopuszczenie Akcji oraz Praw do akcji serii D wymaga szczegółowych ustaleń pomiędzy Emitentem, Oferującym, KDPW i GPW. Rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, zarząd GPW bierze pod uwagę: sytuację finansową Emitenta i jej prognozę, zwłaszcza rentowność, płynność, zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta; perspektywy rozwoju Emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania; doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządczych i nadzorczych Emitenta; warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe; bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. Emitent dołoży wszelkich starań, aby spełnić wszelkie kryteria dopuszczenia do obrotu giełdowego Akcji oraz Praw do akcji serii D. Charakter obrotu Prawami do akcji serii D rodzi również ryzyko, iż w sytuacji niedojścia emisji akcji serii D do skutku w wyniku odmowy zarejestrowania podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy posiadacz Praw do akcji serii D otrzyma jedynie zwrot środków wynikających z iloczynu liczby Praw do akcji serii D znajdujących się na rachunku Inwestora oraz ceny emisyjnej akcji serii D. Dla Inwestora, który nabędzie Prawo do akcji serii D na GPW może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłaci on na rynku wtórnym za to Prawo do akcji serii D będzie wyższa od ceny emisyjnej akcji serii D. Niedopuszczenie Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego może oznaczać dla Inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych papierów do dnia debiutu akcji serii D na GPW. 3.7 RYZYKO OPÓŹNIENIA WE WPROWADZANIU AKCJI SERII C, AKCJI SERII F, AKCJI SERII D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D DO OBROTU GIEŁDOWEGO LUB ODMOWA WPROWADZENIA AKCJI SERII C, AKCJI SERII F, AKCJI SERII D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D DO OBROTU GIEŁDOWEGO Emitent dołoży wszelkich starań, aby wprowadzenie akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego nastąpiło w możliwie najkrótszym terminie. Emitent dokona wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego niezwłocznie po nastąpieniu okoliczności, które to umożliwiają. Wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do akcji serii D, a następnie akcji serii C, F i D wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji: decyzji KDPW o przyjęciu Akcji oraz Praw do akcji serii D do depozytu i nadaniu im kodu, decyzji Zarządu Giełdy odnośnie dopuszczenia Akcji oraz Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego, postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji emisji akcji serii D (w przypadku wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii C, akcji serii F, oraz akcji serii D), decyzji zarządu Giełdy w sprawie wprowadzenia Praw do akcji serii D, a następnie akcji serii C, F i D do obrotu giełdowego. Zgodnie z 2 Rozporządzenia o rynku oficjalnych notowań giełdowych, spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych powinna zapewnić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie akcje, które spełniają łącznie następujące warunki: zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; ich zbywalność nie jest ograniczona; wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań; iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej euro; w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami. 26 strona

27 Z kolei zgodnie z 3 ww. Rozporządzenia, dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli: spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku, lub przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem. Opóźnienie lub odmowa którejkolwiek instytucji wydania postanowienia lub decyzji może spowodować opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzania Akcji lub Praw do akcji Emitenta do obrotu giełdowego. Emitent informuje, iż istnieje również ryzyko wystąpienia sytuacji, w której zarząd GPW odmówi dopuszczenia lub wprowadzenia akcji serii C, akcji serii F, akcji serii D lub Praw do akcji serii D do obrotu giełdowego. Zgodnie z 11 Regulaminu GPW zarząd GPW może uchylić uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie tych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. W przypadku, gdy nie będzie możliwe, zgodnie z zamiarem Emitenta, wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, w tym w wypadku niespełnienia wymaganych warunków dopuszczenia do obrotu na tym rynku, Emitent planuje wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW lub na NewConnect. Wprowadzenie akcji na NewConnect będzie wymagało w szczególności zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Informacja na temat ewentualnej zmiany rynku, na który papiery wartościowe będą wprowadzane zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, a termin przydziału w związku z uprawnieniem inwestorów do uchylenia się od skutków prawnych zapisu, zostanie stosownie przesunięty. W przypadku konieczności wprowadzenia akcji Emitenta na rynek równoległy GPW lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zamiarem Emitenta jest podjęcie kroków w celu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek oficjalnych notowań giełdowych, z zastrzeżeniem, że kroki te Emitent będzie mógł podjąć dopiero po spełnieniu warunków wymaganych Regulaminem GPW, w tym w szczególności w zakresie rozproszenia akcji i kapitalizacji. 3.8 RYZYKO ZWIĄZANE Z INNYMI EMISJAMI PUBLICZNYMI W OKRESIE EMISJI AKCJI EMITENTA W sytuacji przeprowadzenia publicznych emisji przez inne podmioty w czasie trwania Oferty Publicznej Emitenta, istnieje ryzyko niższego zainteresowania potencjalnych Inwestorów akcjami Emitenta. Oznacza to zwiększenie ryzyka niepowodzenia emisji, a co za tym idzie, niepozyskania przez Emitenta pochodzących z niej środków finansowych. 3.9 RYZYKO NARUSZENIA ART. 20 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI POWODUJĄCE WSTRZYMANIE DOPUSZCZENIA DO OBROTU LUB ROZPOCZĘCIA NOTOWAŃ Zgodnie z art. 20 Ustawy o obrocie, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji Emitenta, na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdyby obrót akcjami Emitenta był dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW zawiesi obrót tymi papierami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto na żądanie KNF, GPW wykluczy z obrotu akcje Emitenta, w przypadku gdyby obrót nimi zagrażał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powodował naruszenie interesów inwestorów RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI Zgodnie z 30 Regulaminu GPW, zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy: na wniosek emitenta; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu giełdowego przysługuje także KNF, w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Emitenta szeregu obowiązków, do których odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie. KNF przed wydaniem takiej decyzji zasięga opinii GPW. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do akcji Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 27 strona

28 3.11 RYZYKO NARUSZENIA PRZEPISÓW POWODUJĄCE WYKLUCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z OBROTU GIEŁDOWEGO Jeżeli Emitent nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub zakazy nałożone lub przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o ofercie publicznej lub Rozporządzenia o prospekcie, KNF może: wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas określony lub bezterminowo, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną w wysokości do zł, albo może zastosować obie powyższe sankcje łącznie. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o obrocie, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Zgodnie z 31 Regulaminu GPW zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona; na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie; w przypadku zniesienia ich dematerializacji; w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: jeżeli przestały spełniać inne, niż brak ograniczenia zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku; jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie; na wniosek emitenta; wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym; wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków RYZYKO NIESPEŁNIENIA PRZEZ EMITENTA WYMOGÓW CO DO TREŚCI I FORMY ANEKSU DO PROSPEKTU POWODUJĄCE ODMOWĘ ZATWIERDZENIA ANEKSU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO Zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie, Emitent jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do prospektu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach w treści Prospektu emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego zaistniałych po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego lub o których Emitent powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu. Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy o ofercie, tj. m.in. nakazuje wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego dotyczącego papierów wartościowych będących przedmiotem tej oferty lub dopuszczenia do tego obrotu RYZYKO WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA LUB UZASADNIONEGO PODEJRZENIA NARUSZENIA PRZEPISÓW ART USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą dokonywanymi na tej podstawie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym, lub opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą albo w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 28 strona

29 W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą albo w związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Komisja może wielokrotnie zastosować środki przewidziane w dwóch ostatnich punktach opisanych powyżej. Nie ma pewności, że wymienione powyżej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do Akcji Oferowanych. Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie KNF może zastosować ww. środki w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego składanych do KNF lub przekazywanych do publicznej wiadomości wynika, że: oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonane na podstawie tej oferty lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla którego Rzeczpospolita jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję, przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może: wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa, lub zastosować środki określone w art. 16 i 17 Ustawy o ofercie. W przypadku, gdy KNF zastosuje wobec Emitenta sankcje opisane powyżej, może to spowodować zamrożenie na pewien czas środków finansowych inwestorów, a w przypadku objęcia przez inwestorów Akcji Oferowanych i zakazaniu przez KNF dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym ograniczy to znacząco możliwość zbywania nabytych przez inwestorów Akcji Oferowanych RYZYKO ZWIĄZANE Z POTENCJALNYM NIEWYKONANIEM LUB NARUSZENIEM PRZEZ EMITENTA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O OFERCIE ORAZ USTAWIE O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W przypadku, gdy Emitent: 1) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 20, art. 24 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38b, art. 40, art. 42b, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51a, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70 Ustawy o ofercie, 2) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie lub narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, 3) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art i art. 33 Rozporządzenia o prospekcie, 4) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art. 51 ust. 2 Ustawy o ofercie, nie przekazuje w terminie aneksu do Prospektu emisyjnego, 5) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie, nie udostępnia do publicznej wiadomości w terminie aneksu do Prospektu emisyjnego, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w art. 157 i 158 Ustawy o obrocie, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości zł albo może wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, albo nałożyć obie kary łącznie. W zaistniałych przypadkach inwestor może mieć ograniczoną możliwość obrotu objętymi akcjami Emitenta. Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków RYZYKO BRAKU DOSTATECZNEGO ROZPROSZENIA AKCJI WPROWADZANYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada wymaganego przez Rozporządzenie o rynku oficjalnych notowań giełdowych poziomu rozproszenia akcji, które będą objęte wnioskiem o dopuszczenie, tj. akcji serii C, oraz akcji serii F. W przypadku dojścia Oferty Publicznej do skutku, tj. objęcia co najmniej akcji serii D, warunek zostanie spełniony, przy założeniu, iż co najmniej akcji serii D będzie w posiadaniu Inwestorów, spośród których żaden nie będzie posiadał takiej ilości akcji, która umożliwi mu wykonywanie 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z uchwałą nr 14/1220/2009 rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu GPW, która weszła w życie z dniem podjęcia oraz zgodnie z uchwałą nr 21/1253/2010 rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu GPW, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. oraz zgodnie z uchwałą nr 6/1294/2012 rady Giełdy z dnia 15 lutego 2012 r., która weszła w życie z dniem 20 czerwca 2012 r., w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego 29 strona

30 akcji, akcje te powinny spełniać dodatkowo następujące warunki: (1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe kapitały własne emitenta, powinny wynosić co najmniej zł lub równowartość w złotych co najmniej 15 mln euro, (2)(a) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, powinno się znajdować co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz (b) 100 tys. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej zł lub równowartość w złotych co najmniej euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, w związku z niespełnieniem wymaganych warunków dopuszczenia do obrotu na tym rynku, w szczególności w zakresie rozproszenia akcji, Emitent planuje wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW lub na NewConnect. Wprowadzenie akcji na NewConnect będzie wymagało w szczególności zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Informacja na temat ewentualnej zmiany rynku, na który papiery wartościowe będą wprowadzane, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, a termin przydziału w związku z uprawnieniem inwestorów do uchylenia się od skutków prawnych zapisu, zostanie stosownie przesunięty. W przypadku konieczności wprowadzenia akcji Emitenta na rynek równoległy GPW lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zamiarem Emitenta jest podjęcie kroków w celu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek oficjalnych notowań giełdowych, z zastrzeżeniem, że kroki te Emitent będzie mógł podjąć dopiero po spełnieniu warunków wymaganych Regulaminem GPW, w tym w szczególności w zakresie rozproszenia akcji i kapitalizacji RYZYKO NARUSZENIA PRZEPISÓW SKUTKUJĄCYCH ZASTOSOWANIEM SANKCJI PRZEZ KNF W art. 53 Ustawy o ofercie podkreśla się, że w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej, w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy, że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny, miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny. Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami Ustawy o ofercie lub Rozporządzenia o prospekcie, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie został udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej przywołanych zasad, KNF może: nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie 10 dni roboczych, lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub opublikować, na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych obowiązków, KNF może również nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości zł. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie, na każdego kto: nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67, nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art , nie zachowuje warunków o których mowa w art. 76 lub 77, nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3, nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5, nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1, wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku określonym w art. 74 ust. 3, w wezwaniu, o którym mowa w art lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79, bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a, nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art , art. 79 lub art. 91 ust. 6, dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82, nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 30 strona

31 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3, dopuszcza się czynu określonego w pkt. 1-11a, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej KNF może, w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy, nałożyć karę pieniężną do wysokości zł. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, w przypadku, gdy emitent nie wykonywałby lub jeśli wykonywałby w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie (odnoszących się do informowania KNF o zakończeniu subskrypcji akcji lub dopuszczeniu akcji do obrotu na GPW) i w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie (związanych z przekazywaniem do KNF i publicznej wiadomości zestawień informacji poufnych, bieżących i okresowych) KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości zł. Zgodnie z art. 99. ust 1 Ustawy o ofercie, kto publicznie proponuje nabycie papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub udostępnienia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów, podlega grzywnie do zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych w inny sposób niż w drodze oferty publicznej. Kto dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podlega grzywnie do zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. W przypadku mniejszej wagi czynu wymiar grzywny wynosi zł RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDŁUŻENIEM CZASU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW Zgodnie z zapisami Prospektu, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych ogółem, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty, jak również nie może przekroczyć terminu ważności Prospektu. Rodzi to dla Inwestorów ryzyko zamrożenia na ten okres środków finansowych wniesionych w formie wpłat na Akcje Oferowane. 31 strona

32 CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM 1.1 EMITENT Nazwa (firma): Global Cosmed Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Radom Adres: ul. Wielkopolska 3, Radom Numer telefonu: +48 (48) Numer faksu: +48 (48) Adres internetowy: REGON: NIP: KRS: Do działania w imieniu Emitenta uprawnieni są: Ewa Wójcikowska prezes Zarządu Aleksandra Gawrońska członek Zarządu Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie. Oświadczenie Emitenta Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w nim niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.... Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu... Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu 32 strona

33 1.2 OFERUJĄCY Nazwa (firma): Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: Kraków, Mały Rynek 7 Numer telefonu: +48 (12) Numer faksu: +48 (12) Adres internetowy: REGON: NIP: KRS: Do działania w imieniu DM IDM S.A. uprawnieni są: Grzegorz Leszczyński prezes zarządu Rafał Abratański wiceprezes zarządu Piotr Derlatka prokurent Łukasz Jagiełło prokurent Oferujący brał udział w przygotowaniu następujących części Prospektu: Czynniki Ryzyka: 3; Dokument Ofertowy: 3.4, 5, 6 i 9. Oświadczenie Oferującego Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzaniu których brał udział Oferujący, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.... Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu... Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu 33 strona

34 1.3 DORADCA FINANSOWY Nazwa (firma): IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: Kraków, Mały Rynek 7 Numer telefonu: +48 (12) Numer faksu: +48 (12) Adres internetowy: REGON: NIP: KRS: Do działania w imieniu Emitenta uprawnieni są: Piotr Derlatka prezes zarządu Robert Zguda członek zarządu Łukasz Jagiełło prokurent Doradca Finansowy brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego: Spis Treści; Podsumowanie; Czynniki Ryzyka: 1 i 2; Dokument Rejestracyjny: 1, 2, 3, 5.2, , 6.5, 9, 10, 12, 17, 20.7, 23 i 24; Dokument Ofertowy: 8. Oświadczenie Doradcy Finansowego: Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, w sporządzaniu których brał udział Doradca Finansowy są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w tych częściach Prospektu emisyjnego nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.... Piotr Derlatka Prezes Zarządu... Robert Zguda Członek Zarządu 34 strona

35 1.4 DORADCA PRAWNY Nazwa (firma): Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Mokotowska 15A, lok. 17 Numer telefonu: +48 (22) Numer faksu: +48 (22) Adres internetowy: REGON: NIP: KRS: Do działania w imieniu Doradcy uprawnieni są: Marcin Marczuk Radca prawny Doradca Prawny brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego: Dokument Rejestracyjny: 5.1, 6.4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20.8, 21, 22 i 25; Dokument Ofertowy: 3.3, 4 i 7. Oświadczenie Doradcy Prawnego Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, w sporządzaniu których brał udział Doradca Prawny są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w tych częściach Prospektu emisyjnego nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.. Marcin Marczuk Radca prawny/ Partner uprawniony do jednoosobowej reprezentacji 35 strona

36 2. BIEGLI REWIDENCI 2.1 IMIONA I NAZWISKA (NAZWY), ADRESY ORAZ OPIS PRZYNALEŻNOŚCI DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ZA LATA ORAZ STATUTOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA 2010 I 2011 Badanie statutowych sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2010 r., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz badanie historycznych informacji finansowych Emitenta za lata obrotowe , sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na potrzeby Prospektu emisyjnego przeprowadziła: Firma: Mazars Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Mazars & Guerard Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Siedziba: Warszawa Adres: ul. Piękna 18, Warszawa Podstawa uprawnień: jednostka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 186 Numer telefonu: +48 (22) Numer telefaksu: +48 (22) Adres internetowy: STATUTOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2009 Badanie statutowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości przeprowadziła: Firma: Badanie bilansów i prowadzenie rachunkowości Elżbieta Jafra-Kobrzycka Siedziba: Radom Adres: ul. Sandomierska 22/27, Radom Podstawa uprawnień: jednostka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 46 Numer telefonu: +48 (48) Numer telefaksu: +48 (48) Adres internetowy: Badanie statutowych sprawozdań finansowych przeprowadziła Elżbieta Jafra-Kobrzycka, biegły rewident, numer ewidencyjny 1313/ INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi miała miejsce zmiana biegłego rewidenta. Emitent w 2010 roku zrezygnował z usług Badanie bilansów i prowadzenie rachunkowości Elżbieta Jafra-Kobrzycka na rzecz Mazars Audyt Sp. z o. o. Zmiana podmiotu badającego sprawozdania finansowe wynikała z posiadanego przez Mazars Audyt Sp. z o.o. doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. 36 strona

37 3. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. Wybrane dane finansowe Emitenta pochodzące z historycznych informacji finansowych za lata , sporządzone zgodnie z MSSF, przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 3.1 Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) EBITDA a) Zysk z działalności gospodarczej Zysk netto Aktywa Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitały zapasowe i rezerwowe Liczba akcji (w szt.) Zysk na jedną akcję (w zł) 0,21 2,64 1,62 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) b) 0,13 0,12 0,08 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję Źródło: Emitent a) EBITDA zysk z działalności operacyjnej EBIT powiększony o amortyzację. b) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień zatwierdzenia Prospektu ( sztuk) powiększoną o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy założeniu, że objęte zostaną w Publicznej Ofercie wszystkie oferowane akcje serii D w liczbie szt. 4. CZYNNIKI RYZYKA Informacje o czynnikach ryzyka związanych z Emitentem oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, znajdują się w części III Prospektu Czynniki ryzyka. 37 strona

38 5. INFORMACJE O EMITENCIE 5.1 HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA Zgodnie z 1 ust. 1 Statutu, Emitent działa pod firmą Global Cosmed Spółka Akcyjna. Zgodnie z 1 ust. 2 Statutu, Emitent może używać skrótu firmy Global Cosmed S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 3 października 2001 r. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Poprzednik prawny Emitenta GLOBAL COSMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne - był zarejestrowany w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Radomiu pod numerem RHB 737; wpis do rejestru handlowego nastąpił na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy z dnia 13 lipca 1990 r DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS, NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY Global Cosmed S.A. powstał w wyniku przekształcenia formy prawnej GLOBAL COSMED Sp. z o.o. Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne w Radomiu w spółkę akcyjną. GLOBAL COSMED Sp. z o.o. Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 sierpnia 1997 r. Przekształcenie formy prawnej zostało zarejestrowane w dniu 1 września 1997 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2001 r. Czas trwania Emitenta jest nieograniczony SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ SIEDZIBY ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY Siedziba: Radom Forma prawna: Spółka Akcyjna Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent: Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz innych właściwych przepisów prawa. Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres rejestrowy: ul. Wielkopolska Radom Telefon: +48 (48) Fax: +48 (48) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA 13 lipca 1990 r. założenie poprzednika prawnego Emitenta w tym dniu nastąpił wpis do Rejestru Handlowego B (RHB 737) spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GLOBAL MZZ Spółka z ograniczoną 38 strona

39 odpowiedzialnością z siedzibą w Zwoleniu. W początkowym okresie funkcjonowania Emitent skupiał się na działalności importowo-handlowej i zatrudniał ok. 60 osób. W 1993 r. Emitent przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę, dzięki czemu możliwe było m.in. poszerzenie profilu działalności o produkcję kosmetyków kąpielowych. W 1994 r. Spółka stworzyła ogólnopolską sieć dystrybucji, złożoną z przedstawicieli handlowych, odpowiedzialnych za sprzedaż w poszczególnych rejonach kraju. W 1997 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej Emitenta w spółkę akcyjną. Jednocześnie dokonano zmiany nazwy Spółki na Global Cosmed S.A. Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. W 1997 r. poszerzono również ofertę Spółki o produkty z zakresu chemii gospodarczej i soli do kąpieli, a w konsekwencji zwiększono również zatrudnienie do ok. 240 osób. W 2001 r. Spółka dokonała zakupu Jaworskich Zakładów Chemii Gospodarczej "Pollena" w Jaworze S.A. (aktualna nazwa Global Pollena S.A.) Po połączeniu asortymentu oferowanego przez obie spółki, możliwe było stworzenie znacznie szerszej oferty dla klientów. Dzięki przejęciu zakładu produkcyjnego położonego w zachodniej części Polski, dokonano także optymalizacji procesów logistycznych. W 2002 r. nazwa Spółki zmieniona została na Global Cosmed S.A. Fabryka Kosmetyków. W 2003 r. w ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej, w skład której wchodził Emitent, odsprzedał on akcje Global Pollena S.A. na rzecz Global Cosmed Group. W 2005 r. Emitent zakupił udziały Fabryki Kosmetyków Pollena Malwa Sp. z o. o. (aktualnie Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o.), dzięki czemu możliwe było rozszerzenie oferty asortymentowej o kosmetyki do pielęgnacji twarzy. W 2008 r. w ramach restrukturyzacji struktury organizacyjnej grupy nastąpiło przejęcie zadań dystrybucyjnych produktów markowych przez Global Cosmed Group. Specjalizacja w zakresie produkcji umożliwiła Emitentowi skoncentrowanie się na usprawnieniu procesów produkcyjnych oraz podwyższaniu jakości swoich wyrobów. Specjalizacja pozwoliła również na zredukowanie kosztów działalności związanych z dystrybucją produktów oraz obciążeń związanych z marketingiem, co przełożyło się na wzrost marży operacyjnej Emitenta. W latach Emitent realizował projekt pt. Poszerzenie oferty Global Cosmed S.A. Fabryka Kosmetyków o nową linię innowacyjnych kosmetyków z dodatkiem prebiotyków, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Wartość projektu: ,77 zł. W 2009 r. Emitent uzyskał certyfikat A.I.S.E. i od tego czasu jest sygnatariuszem karty: A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning. A.I.S.E. to Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości. Organizacja ta jest oficjalnym organem reprezentującym przedstawicieli branży w Europie. Jej celem jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego poprzez dbałość o bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska wykorzystywanie zasobów Ziemi w sposób odpowiedzialny. W 2010 r. w ramach restrukturyzacji struktury własnościowej grupy kapitałowej, w skład której wchodził Emitent, odsprzedał on udziały Laboratorium Kosmetycznego Malwa Sp. z o.o. na rzecz Global Cosmed Group. Również w 2010 r. zmieniono nazwę Emitenta na Global Cosmed S.A. W 2011 r. Emitent uzyskał certyfikat IFS HPC. Norma ta określa szereg wymogów, których celem jest prawidłowe zarządzenie higieną na wszystkich etapach procesów zarządzania, produkcji i dystrybucji poprzez: - jasne określenie wymagań, czynników ryzyka i niezbędnych kontroli; - kontrolę produktów i procesów; - prawidłowe kierowanie działaniami personelu; - zarządzanie zakładami produkcyjnymi. Certyfikat jest potwierdzeniem bezpieczeństwa i jakości oferowanych przez Emitenta produktów. Jego uzyskanie w istotny sposób ułatwia oferowanie produktów na rynkach międzynarodowych, zwiększając rozpoznawalność i wiarygodność Emitenta. 39 strona

40 5.2 INWESTYCJE OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA Główne nakłady inwestycyjne Emitenta w okresie od początku 2009 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego dotyczyły inwestycji w maszyny i linie produkcyjne związane z podstawową działalnością. Emitent na ten cel przeznaczył ponad 65% spośród wszystkich nakładów inwestycyjnych, które w przedstawionym okresie wyniosły tys. zł. Grupy środków Od do dnia zatwierdzenia Prospektu Wyposażenie biura Sprzęt komputerowy Środki transportu Formy WNIP Maszyny i linie produkcyjne Budynki, lokale, budowle Inne RAZEM: Źródło: Emitent 2009 Ponad 65% wydatków na inwestycje w 2009 roku było przeznaczone na maszyny i linie produkcyjne. Emitent nabył automat pakujący gotowe produkty do zbiorczych opakowań transportowych o wartości 206 tys. zł, który pozwolił zwiększyć wydajność linii produkcyjnej. Emitent dokonał również modernizacji linii produkcyjnej przeznaczonej do produktów o pojemności 4 litry. Wysokość nakładów wyniosła 307 tys. zł i pozwoliła w znaczący sposób zwiększyć wydajność produkcji oraz zmniejszyć koszty. Emitent nabył również zbiorniki do przechowywania surowca o wartości 120 tys. zł oraz sprzęt laboratoryjny, służący do zapewnienia wysokiej jakości produktów, o wartości 166 tys. zł. W związku ze wzrostem wydajności Global Cosmed S.A. rozpoczął w 2009 roku rozbudowę magazynu opakowań i surowców, w celu usprawnienia procesu dostarczania opakowań i surowców do linii produkcyjnej. W 2009 roku Emitent poniósł wydatki w wysokości 174 tys. zł i kontynuował rozbudowę w roku Największą inwestycją Emitenta w 2010 roku był zakup linii konfekcjonowania kosmetyków z dodatkiem prebiotyków o wartości tys. zł, na którą uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Zakup w pełni automatycznej linii produkcyjnej rozpoczął proces automatyzacji działu produkcji, który pozwolił zwiększyć wydajność oraz zmniejszyć koszty produkcji. Dodatkową inwestycją związaną z linią kosmetyków, na którą Emitent w 2010 roku wydatkował tys. zł, był zakup urządzenia do nakładania etykiet termokurczliwych. Global Cosmed zakupił również w 2010 roku wózki widłowe o wartości 435 tys. zł oraz maszyny i urządzenia służące do nalewania i rozlewania surowców o wartości 366 tys. zł. W 2010 roku Emitent kontynuował rozbudowę zaplecza magazynowego. Na inwestycję w magazyn opakowań i surowców przeznaczył 513 tys. zł. W lipcu 2010 roku Emitent rozpoczął również budowę nowej hali magazynowej i przeznaczył na to w 2010 roku środki w wysokości 590 tys. zł W 2011 roku Global Cosmed wydał kwotę w wysokości 444 tys. zł na zakrętarkę do pompek, 335 tys. zł na formy wtryskowe i rozdmuchowe oraz 118 tys. zł na zakończenie inwestycji w nową halę magazynową. Od 1 stycznia 2012 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Od 1 stycznia 2012 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie dokonywał istotnych inwestycji OPIS OBECNIE PROWADZONYCH GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie prowadzi głównych inwestycji. 40 strona

41 5.2.3 INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA W PRZYSZŁOŚCI Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął żadnych wiążących zobowiązań dotyczących realizacji głównych inwestycji w przyszłości. Emitent planuje rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego. Inwestycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym wzroście wydajności i efektywności produkcji. Będzie ona realizowana na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym Emitenta. Część nowo wybudowana będzie przylegać bezpośrednio do istniejącej hali produkcyjnej i stanowić będzie magazyn do składowania surowców płynnych i sypkich, a także opakowań. Druga część hali przeznaczona będzie na pomieszczenie automatycznej mieszalni wyrobów płynnych wraz ze zbiornikami magazynowymi surowców płynnych i wyrobów gotowych. Środki na realizację inwestycji Emitent planuje pozyskać z Oferty Publicznej akcji serii D. W ramach inwestycji realizowanych za środki z emisji Akcji Oferowanych, Emitent planuje również budowę nowej oczyszczalni ścieków o wydajności 25 m 3 na dobę. Powyższe inwestycje zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.4. Dokumentu Ofertowego. 41 strona

42 6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 6.1 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A OPIS I GŁÓWNE CZYNNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORAZ RODZAJ PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ. WSKAZANIE GŁÓWNYCH KATEGORII SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZONYCH USŁUG 1. Działalność podstawowa Podstawowym obszarem działalności Emitenta jest świadczenie usług produkcyjnych w zakresie wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej, na które składa się opracowanie receptury produktu, sporządzenie projektu opakowania i etykiety, przeprowadzenie niezbędnych badań, przygotowanie gotowego wyrobu, a także logistyka. Celem Emitenta jest świadczenie szerokiej gamy usług i oferowanie produktów o wysokiej jakości, co w połączeniu z rozpoznawalną marką pozwala stać się partnerem biznesowym klientów, współodpowiedzialnym za kreowanie ich oferty produktowej. Z uwagi na fakt, iż główni odbiorcy preferują dostawców oferujących szeroką paletę produktów, Emitent oferuje wyroby nie tylko wytwarzane we własnym zakresie, ale także produkty chemii gospodarczej, takie jak preparaty do udrożniania rur, żele do WC, kostki do WC, mleczka myjące, odplamiacze i proszki do szorowania. Wytwarzanie tych produktów Emitent zleca spółce Global Pollena S.A. z siedzibą w Jaworze. Uzupełnienie oferty o artykuły chemii gospodarczej uczyniło Emitenta zdecydowanie bardziej atrakcyjnym dla kontrahentów. Global Cosmed S.A. jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które w ofercie dla klientów posiada wyroby z następujących kategorii asortymentowych: - kosmetyki dla dorosłych, niemowląt i dzieci: o płyny do kąpieli, o żele pod prysznic, o mydła w płynie, - wyroby chemii gospodarczej: o płyny i koncentraty do prania i płukania tkanin, o domowe środki czystości, o udrożniacze do kanalizacji. Global Cosmed S.A. świadczy swoje usługi na rzecz dużych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych, dla których przygotowuje wyroby kosmetyczne i chemii gospodarczej sprzedawane pod nazwami tych sieci. Takie wyroby, przygotowywane na zlecenie danej sieci handlowej, opatrzone etykietą z nazwą tej sieci i dostępne wyłącznie w sklepach do niej należących, określane są terminem marka prywatna (z ang. private label). Emitent rozpoczął działalność w segmencie marki prywatnej podążając za trendami rynkowymi. Global Cosmed S.A. rozszerza swoją działalność w tym segmencie współpracując z największymi odbiorcami krajowymi, takimi jak Biedronka, Lidl, Kaufland. Skala prowadzonej działalności produkcyjnej oraz wysoka jakość produktów, potwierdzona licznymi nagrodami, sprawiają, że Emitent może być partnerem dużych sieci dyskontowych również w przypadku ich dalszej ekspansji poza Polskę. Dobrą pozycję negocjacyjną w skali europejskiej wzmacnia dodatkowo rozpoznawalność Spółki jako partnera biznesowego wśród kluczowych odbiorców na rynku niemieckim. Sprostanie wysokim wymogom jakościowym oraz konkurencji cenowej na tym wymagającym rynku jest doskonałą rekomendacją dla innych odbiorców zagranicznych. Potwierdzeniem tego jest istotny wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym w szczególności na rynku niemieckim. Emitent dąży do kompleksowej obsługi klienta, począwszy od opracowania koncepcji produktu, przez jej realizację, aż po usługi logistyczne. Pierwszym etapem współpracy z klientem jest określenie rodzaju produktu oraz jego receptury. Ważną rolę na tym etapie odgrywa laboratorium badawcze Emitenta, wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz doświadczony zespół. Dzięki temu Emitent nie tylko potrafi samodzielnie opracowywać nowe receptury produktów, ale także na bieżąco dokonywać ich modyfikacji na potrzeby klientów. Przygotowanie receptury nowego produktu może się odbywać na podstawie profilu jakościowego określonego przez klienta, na podstawie wyznaczonego produktu referencyjnego, jak i zupełnie od podstaw przez technologów pracujących w laboratorium Emitenta. Po opracowaniu receptury produktu, Emitent przygotowuje również projekt opakowania oraz etykiety. Kolejnym etapem, poprzedzającym proces produkcyjny, jest przeprowadzenie w laboratorium Emitenta badań m.in. pod kątem zgodności ze specyfikacją, a także spełnienia standardów mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych oraz dermatologicznych. Dodatkowo, Spółka zleca wykonanie badań dermatologicznych oraz aplikacyjnych do specjalistycznych laboratoriów w celu uzyskania potwierdzenia niezależnej jednostki badawczej, iż produkty Emitenta są bezpieczne. Natomiast w przypadku wyrobów dla dzieci, Spółka uzyskuje na bieżąco pozytywne opinie Instytutu Matki i Dziecka lub Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Daje to pewność, iż każdy wytwarzany kosmetyk może bezpiecznie trafić do odbiorców. 42 strona

43 Po przeprowadzeniu badań, etap rozwoju produktu jest zakończony i następuje wdrożenie opracowanego wyrobu do produkcji. Produkty kosmetyczne Emitent wytwarza samodzielnie w zakładzie produkcyjnym w Radomiu. W zakładzie Emitenta znajduje się 9 linii pracujących w systemie dwuzmianowym, z opcją uruchomienia trzeciej zmiany, w zależności od potrzeb. Pozwala to na równoczesne przygotowywanie wielu różnorodnych produktów, dla zróżnicowanych odbiorców. Przygotowany zgodnie z recepturą produkt jest następnie rozlewany do opakowań docelowych, na które nakładane są etykiety. Ostatnim etapem cyklu produkcyjnego jest pakowanie gotowych wyrobów do opakowań zbiorczych. Następnie, gotowe wyroby zapakowane w kartony zbiorcze dostarczane są do magazynów centralnych klientów. Jeśli chodzi o produkty chemii gospodarczej, Emitent zleca ich wytwarzanie spółce Global Pollena S.A., która wytwarza je w zakładzie produkcyjnym w Jaworze. Zlecając nowy produkt, Emitent ustala szczegóły procesu produkcyjnego, ceny transakcyjne oraz warunki logistyczne dostaw. Dysponując paletą produktów uzupełnioną o wyroby dostarczone przez spółkę Global Pollena S.A., Emitent jest w stanie w sposób kompleksowy obsługiwać swoich klientów. Emitent nie tylko świadczy usługi typowo transportowe, ale jest gotów przejąć zarządzanie zapasami klientów, realizując dostawy metodą just in time. Do zalet tego rozwiązania należą: niskie koszty obsługi dla klienta, wyższe bezpieczeństwo planowania dostaw, skrócenie ich czasu, większa przejrzystość procesów oraz zmniejszenie zapasów magazynowych u klienta. Oprócz marki prywatnej, Spółka produkuje również wyroby kosmetyczne i chemiczne pod markami Bobini, Bobini Baby, Apart oraz Sofin Global na rzecz Global Cosmed Group partnera handlowego. Proces przygotowania i wytwarzania produktu wygląda podobnie, jak to ma miejsce w przypadku rozwoju produktów dla sieci handlowych pod marką prywatną. Emitent, w uzgodnieniu z Global Cosmed Group, przygotowuje recepturę produktu, natomiast GCG we własnym zakresie przygotowuje projekt opakowania. Następnie zleca produkcję Emitentowi, który wytwarza produkt gotowy w swoim zakładzie produkcyjnym w Radomiu, wykorzystując wolne moce produkcyjne. Wytworzone produkty są sprzedawane na rzecz Global Cosmed Group i trafiają do jego magazynu centralnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż Global Cosmed S.A. jest rozpoznawany na rynku jako producent produktów z serii Apart, Bobini, Bobini Baby oraz Sofin Global, stabilna współpraca z Global Cosmed Group w zakresie produkcji tych wyrobów zapewnia nie tylko udział Emitenta we wzroście znaczenia tych marek na rynku, ale również zwiększa jego rozpoznawalność. Dzięki temu Emitent stał się wiarygodnym i silnym partnerem głównych odbiorców, co przełożyło się na wzrost sprzedaży na rynku marki prywatnej. Ścisła współpraca obu firm, a zarazem ich specjalizacja w określonych dziedzinach, powoduje stałe ulepszanie produktów branżowych zarówno w zakresie marketingowym, wizerunkowym, jak również w zakresie jakości i konkurencyjności. Współpraca obu podmiotów przyczyniła się do usprawnienia procesów produkcyjnych Emitenta oraz zwiększenia jakości wyrobów. Pozwoliło to również w sposób istotny zredukować koszty działalności związane z dystrybucją produktów, a także obciążenia związane z marketingiem. Potwierdzeniem słuszności strategii Emitenta jest wyraźny wzrost zysku netto w latach Tabela 6.1: Rodzaje produktów wytwarzane przez Global Cosmed S.A. w ramach poszczególnych marek produktów Marka produktu Rodzaje produktów szampony, płyny do kąpieli, mydła w płynie dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, płyny ułatwiające rozczesywanie włosów szampony, płyny do kąpieli, mydła w płynie, oliwki, kremy pielęgnacyjno - ochronne dla dzieci poniżej pierwszego roku życia szampony, żele pod prysznic, mydła w płynie, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, balsamy do ciała dla dorosłych 43 strona

44 płyny do płukania tkanin, płyny do prania, koncentraty do płukania tkanin Źródło: Emitent W sferze pozaprodukcyjnej Emitent skupia się na opracowaniu strategii funkcjonowania oraz planowaniu działań krótko- i długookresowych w obliczu ciągłych zmian otoczenia. Najistotniejsze dla Global Cosmed S.A. są plany dotyczące sprzedaży oraz nakładów inwestycyjnych, a także pozyskanie możliwie jak najtańszych źródeł ich finansowania. Emitent na bieżąco kontroluje techniczne koszty wytworzenia produktów, a także perspektywy rozwoju dla poszczególnych grup asortymentowych, starając się dokonywać inwestycji w park maszynowy, z uwzględnieniem tendencji na rynku. Pozwala to na bardzo dokładne oszacowanie stopy i okresu zwrotu z inwestycji, a poniesione wydatki w sposób przewidywalny ulegają zwrotowi dzięki obniżonym kosztom wytworzenia oraz zwiększonemu wolumenowi produkcji. Zdaniem Zarządu Global Cosmed, znaczenie oraz wielkość rynku marek prywatnych w Polsce, zgodnie z trendami wyznaczonymi w innych krajach europejskich, będzie istotnie wzrastać, co z kolei oznacza, że wartość tego segmentu rynku będzie rosła o wiele szybciej niż wartość całego rynku wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej. Stanie się to przede wszystkim kosztem produktów ze średniej półki cenowej, które stopniowo oddają rynek producentom marek prywatnych oraz marek premium. Te tendencje rynkowe stwarzają szanse dla rozwoju Emitenta. Dzięki swojemu profilowi działalności Spółka będzie z jednej strony partycypować w stałym rozwoju rynku marki prywatnej, posiadając na tym rynku silną i ugruntowaną pozycję, z drugiej strony Emitent koncentruje się na produkcji artykułów kosmetycznych i chemii gospodarczej dla firmy Global Cosmed Group, posiadającej silne marki z wyższej półki cenowej. Tabela 6.2: Przychody Emitenta w podziale na marki sprzedawanych produktów i towarów w latach (w tys. zł) Marka produktu Marki prywatne Apart Sofin Global Bobini Bobini Baby Pozostałe Razem Źródło: Emitent W 2011 roku w sprzedaży Emitenta dominowały marki prywatne, które posiadały 53% udział w przychodach. Spośród marek posiadanych przez partnera handlowego, spółkę Global Cosmed Group, największym udziałem charakteryzowały się produkty sprzedawane pod marką Apart (15%) oraz Sofin Global (14%). Natomiast kosmetyki dla dzieci i niemowląt, sprzedawane pod markami Bobini i Bobini Baby, miały 8% udział w przychodach Emitenta w 2011 r. 2. Kategorie sprzedawanych przez Emitenta produktów i towarów Główną kategorią sprzedawanych przez Emitenta produktów są płyny i koncentraty do zmiękczania tkanin, płyny do prania i odplamiacze. W 2011 roku sprzedaż w tej kategorii stanowiła 27%, a w 2010 roku 25% przychodów Emitenta. Drugą istotną kategorią sprzedawanych produktów są płyny do kąpieli oraz żele pod prysznic z udziałem 23% w 2011 roku. W przychodach Emitenta istotne są również mydła w płynie (12%) oraz udrożniacze do rur i preparaty do WC (12%). Tabela 6.3: Przychody Emitenta w podziale na kategorie sprzedawanych produktów i towarów w latach (w tys. zł) Kategoria płyny i koncentraty do zmiękczania tkanin, płyny do prania, odplamiacze płyny do kąpieli oraz żele pod prysznic mydła w płynie udrożniacze do rur i preparaty do WC preparaty dla dzieci (chusteczki nawilżane, szampony oraz strona

45 żele i płyny do kąpieli, pasty i szczoteczki do zębów itp.) Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. domowe środki czystości inne niż powyżej preparaty do zmywarek kosmetyki i preparaty do pielęgnacji ciała nieprzyporządkowane do powyższych kategorii Razem Źródło: Emitent Płyny do kąpieli Płyny do kąpieli to jedna z najwcześniej wprowadzonych do produkcji grup w ofercie Emitenta. Receptury produktów są stale modernizowane i ulepszane na potrzeby coraz bardziej świadomych i wymagających konsumentów. Różnej klasy produkty pozwalają na zaspokojenie potrzeb szerokiej grupy konsumentów. Produkowane przez Emitenta płyny do kąpieli Apart, nieustająco od wielu lat utrzymują pozycję lidera kategorii w Polsce, z udziałem na poziomie 15%. Emitent produkuje również płyny do kąpieli pod etykietami sieci handlowych. Żele pod prysznic Jest to ważna dla Emitenta kategoria, ze względu na wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży żeli pod prysznic. Emitent planuje zwiększenie konkurencyjności produkowanych wyrobów w tym segmencie, a co za tym idzie, zwiększenie sprzedaży i udziałów rynkowych. Obecnie produkowane są żele pod prysznic Apart oraz wyroby pod etykietami sieci handlowych. Mydła w płynie Segment mydeł w płynie od kilku lat wykazuje, podobnie jak segment żeli pod prysznic, znaczną dynamikę wzrostu sprzedaży. Emitent produkuje mydła w płynie zarówno w opakowaniach z pompką, jak również w opakowaniach uzupełniających (saszetka foliowa). Obecnie produkowane są mydła w płynie Apart i Bobini oraz wyroby pod etykietami sieci handlowych. Płyny i koncentraty do prania i płukania tkanin Płyny i koncentraty do prania i płukania tkanin to grupa produktów ciągle się rozwijająca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Emitent stworzył szeroką ofertę zapachową. Stale unowocześniane receptury i podążanie za trendami rynkowymi (np. seria koncentratów Global Perfume Microcapsules zawiera perfumy zamknięte w mikrokapsułkach) przyczyniają się do wzrostu wartości sprzedaży tej kategorii produktów. Obecnie produkowane są płyny i koncentraty do prania i płukania tkanin Sofin Global oraz wyroby pod etykietami sieci handlowych. Domowe środki czystości Domowe środki czystości to szeroka grupa różnorodnych produktów, pomagających utrzymać czystość. Należą do niej m.in. proszki czyszczące, mleczka czyszczące, żele do wc, kostki do wc, środki do zmywarek. Wszystkie produkty w tej kategorii sprzedawane przez Emitenta, to marki prywatne sieci handlowych. Udrożniacze kanalizacji Na tę kategorię składają się produkty w postaci żelu i granulek. Są to niezbędne produkty do utrzymania czystości i drożności urządzeń kanalizacyjnych. Obecnie wszystkie produkty w tej kategorii sprzedawane przez Emitenta, to marki prywatne sieci handlowych, produkowane na zlecenie przez podmioty trzecie. 3. Przewagi konkurencyjne Efektywność kosztowa Rozwijanie produkcji i sprzedaży w segmencie marki prywatnej wymaga zupełnie innego podejścia marketingowego niż budowanie własnej grupy produktów skierowanych do konsumentów końcowych. Dzięki strategii opierającej się zarówno na markach prywatnych, jak i wytwarzaniu produktów pod markami: Bobini, Bobini Baby, Apart, Sofin Global, Emitent może przeznaczać wyższe nakłady na ciągłą poprawę efektywności procesu produkcji, badania i rozwój oraz zwiększanie mocy produkcyjnych. W ten sposób Global Cosmed S.A. dąży do zmniejszenia kosztów produkcji, jednocześnie zachowując wymagany przez odbiorców poziom jakości wyrobów. Szczególną uwagę przykłada się do optymalizacji kosztów materiałowych związanych z wytwarzaniem produktów. Służą temu coroczne negocjacje cen zakupu surowców. Emitent utrzymuje bieżące relacje z kilkoma dostawcami poszczególnych komponentów, dzięki czemu zmusza dostawców do ciągłej rywalizacji cenowej i jakościowej. Z uwagi na wytwarzanie produktów pod marką prywatną, charakteryzujących się dużą wartością sprzedaży, Emitent ma silną pozycję negocjacyjną w stosunku do dostawców surowców i opakowań. Dzięki temu jest w stanie obniżyć koszty wytworzenia produktów zarówno pod marką prywatną, jak i produktów wytwarzanych pod markami Bobini, Bobini Baby, Apart, Global Sofin. Dodatkowo, w celu zachowania wysokiej jakości produktów, Emitent zaopatruje się w komponenty niezbędne do produkcji (w szczególności kompozycje zapachowe) u renomowanych dostawców, głównie z Europy Zachodniej. Od tych producentów wyroby nabywają także międzynarodowe koncerny z branży kosmetycznej i chemii gospodarczej, co sprawia, iż opracowane i wytwarzane przez Emitenta wyroby mogą konkurować pod względem jakościowym z produktami z najwyższej półki. 45 strona

46 Kolejnym elementem optymalizującym koszty wytworzenia jest dążenie do ujednolicania elementów opakowań oraz stosowanie pełnych szarż produkcyjnych, które polegają na wykorzystaniu danej linii produkcyjnej do wytwarzania jednego rodzaju produktu gotowego przez maksymalny możliwy czas, co pozwala ograniczyć koszty przezbrajania linii produkcyjnych. Poza tym, Emitent na bieżąco optymalizuje procesy logistyczne produkcji, starając się utrzymywać niezbędny poziom zapasów surowców i opakowań z jednoczesnym realizowaniem dostaw wyrobów gotowych "just in time". Efekt synergii Produkcja innowacyjnych wyrobów z różnych segmentów rynku pozwala na uzyskanie efektów synergii po stronie: - pozyskiwania komponentów do produkcji stałe zwiększanie skali działalności na obu polach powoduje zwiększenie zakupów surowców i opakowań, co daje możliwość korzystania z efektu skali będąc liczącym się graczem na rynku, Emitent wypracowuje coraz lepszą pozycję negocjacyjną, uzyskując w efekcie korzystniejsze warunki zakupów, - wykorzystania mocy produkcyjnych pełne obciążenie linii produkcyjnych pozwala na rozłożenie kosztów stałych na większą ilość produktów, dając tym samym mniejszy koszt jednostkowy, - wykorzystania służb laboratoryjnych wiedza i kompetencje pracowników oraz możliwości techniczne sprzętu znajdującego się w dziale kontroli jakości i wdrożeń, wykorzystywane są do opracowywania receptur nowych wyrobów oraz badania jakości produktów z obu kanałów działalności, co pozwala na zmniejszenie kosztów jednostkowych tej działalności. Elastyczność i innowacyjność produkcji Global Cosmed S.A., w porównaniu do konkurencji branżowej na polskim rynku, jest przedsiębiorstwem średniej wielkości. Jego przewagą w stosunku do największych graczy rynkowych jest duża elastyczność produkcji Emitent posiada możliwość szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów oraz dostosowywania linii produkcyjnych do szerokiej oferty, czego nie można uzyskać w przypadku bardzo wysokiego stopnia automatyzacji i linii dedykowanych do konkretnych rodzajów opakowań. W stosunku do innych średnich przedsiębiorstw z branży Emitent charakteryzuje się wysoką innowacyjnością. W portfelu produktów Global Cosmed S.A znajdują się produkty zaawansowane technologicznie. Dzięki elastyczności i innowacyjności Emitent może skutecznie zajmować nowe rynki oraz szybko podążać za nowościami wprowadzanymi przez głównych graczy. Strategia badawczo-rozwojowa Istotną przewagą konkurencyjną jest własna działalność badawcza i rozwojowa Spółki. Podstawowym celem podejmowanych działań badawczo-rozwojowych jest tworzenie produktów innowacyjnych, o wysokiej, powtarzalnej jakości i konkurencyjnej cenie, dzięki czemu Spółka może pozyskiwać nowe, coraz szersze grupy klientów. Global Cosmed S.A. posiada własne laboratorium, wyposażone w specjalistyczny sprzęt badawczy. Receptury produktów opracowywane są zgodnie z najnowszą wiedzą, w oparciu o surowce z renomowanych firm oraz w zgodzie z obowiązującym prawem. Wszystkie produkty Emitenta spełniają wymagania Ustawy o kosmetykach oraz Dyrektywy kosmetycznej nr 76/768/EEC z 30 marca 2001 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia r. dotyczącego produktów kosmetycznych. Tworzone przez Emitenta produkty badane są m.in. pod kątem zgodności ze specyfikacją oraz spełnienia standardów mikrobiologicznych. Daje to pewność, iż każdy wytwarzany kosmetyk może bezpiecznie trafić do odbiorców. Oprócz tego, Spółka zleca wykonanie badań dermatologicznych oraz aplikacyjnych do specjalistycznych laboratoriów, w celu uzyskania potwierdzenia niezależnej jednostki badawczej, iż produkty Emitenta są bezpieczne. Dodatkowo, w przypadku wyrobów dla dzieci, Spółka uzyskuje na bieżąco pozytywne opinie Instytutu Matki i Dziecka lub Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. W ostatnich latach Spółka opracowała i wdrożyła m.in. receptury produktów kąpielowych dla dzieci spełniające wymagania niemieckiego Öko-testu, a także nowe receptury m.in. koncentratów do płukania tkanin, płynów do prania z mydłem, tabletek do WC, płynu do czyszczenia laminatów i parkietów, odplamiacza do tkanin, perełek do kąpieli i innych. W 2009 r. Spółka wzięła udział w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla projektów współfinansowanych w ramach działań Podjęte starania przyniosły efekt w postaci dofinansowania części badawczej oraz wdrożeniowej projektu. Dzięki tym działaniom Emitent rozpoczął produkcję kosmetyków kąpielowo-pielęgnacyjnych pod nazwą Apart prebiotic, zawierających w swoim składzie prebiotyki. Doświadczenie i reputacja Global Cosmed S.A. posiada 20-letnie doświadczenie w produkcji, a także dystrybucji produktów kosmetycznych i chemicznych. Obejmuje ono szeroki asortyment wytwarzanych produktów, a także wieloletnia obecność w kluczowych kanałach dystrybucyjnych (rynek produktów markowych, rynek B2B). Długoletnia obecność na obu rynkach, opinia solidnego i niezawodnego dostawcy oraz nowoczesne maszyny i duże moce produkcyjne, zapewniają Emitentowi silną pozycję konkurencyjną. Wymienione kompetencje mają szczególne znaczenie w segmencie marki prywatnej, gdyż polityka zakupowa głównych klientów opiera się na wybieraniu ofert od liderów rynkowych w danych kategoriach. Dystrybucja Oferowane przez Emitenta produkty i towary marki prywatnej dystrybuowane są przede wszystkim w kanale nowoczesnym (sieci handlowe). Sprzedaż wyrobów prowadzona jest zarówno w hiper- i supermarketach, jak również w sklepach dyskontowych. Większość dostaw realizowana jest bezpośrednio do centrów dystrybucyjnych poszczególnych klientów. Wykorzystywany przez Emitenta model sprzedaży i dystrybucji produktów, w ramach którego istotna część sprzedaży jest realizowana za pośrednictwem tak zdefiniowanego kanału, zapewnia Emitentowi efektywność dystrybucji przy ograniczonych nakładach oraz relatywnie niewielkim zespole sprzedaży. 46 strona

47 Oferowane przez Emitenta produkty pod markami Bobini, Bobini Baby, Apart oraz Sofin/Global są sprzedawane do partnera handlowego, Global Cosmed Group, który we własnym zakresie zajmuje się dalszą dystrybucją. Partner handlowy Emitenta prowadzi sprzedaż zarówno w kanale nowoczesnym (jest obecny we wszystkich liczących się sieciach handlowych na terenie kraju), jak i w tzw. kanale tradycyjnym. Sprzedaż poprzez kanał tradycyjny odbywa się w ten sposób, iż towary dostarczane są do sklepów detalicznych za pośrednictwem odbiorców hurtowych. Global Cosmed Group zatrudnia kilkudziesięciu przedstawicieli handlowych, wspierających sprzedaż do poszczególnych sklepów detalicznych. Należy przy tym podkreślić, iż cały ciężar kosztowy oraz organizacyjny związany z dystrybucją produktów markowych leży po stronie Global Cosmed Group. Różnorodny portfel produktów Emitent produkuje różnorodne wyroby w kilku kategoriach produktowych. Z uwagi na fakt, iż główni odbiorcy preferują dostawców oferujących szerszą paletę produktów, Emitent oferuje wyroby nie tylko wytwarzane we własnym zakresie, ale także produkty chemii gospodarczej, pozyskiwane od strategicznych partnerów biznesowych. Pełen wachlarz produktów kosmetycznych i chemicznych pozwala wszechstronnie zaspokoić potrzeby danego odbiorcy biznesowego, a tym samym zwiększa siłę przetargową i konkurencyjność oferty Global Cosmed S.A. Moce produkcyjne W porównaniu do innych firm konkurujących na rynku produkcji marek prywatnych, Emitent posiada duże moce produkcyjne. Umożliwiają one Emitentowi, jako jednej z nielicznych na polskim rynku spółek, sprostanie zamówieniom od tak dużych kontrahentów, jak ogólnopolskie sieci handlowe i międzynarodowe koncerny. Inwestycje Rozwój Emitenta wiąże się także z działaniami podejmowanymi w celu osiągnięcia optymalnej wydajności. W latach prowadzona była intensywna modernizacja posiadanych linii technologicznych, przystosowująca je do zwiększonych wymagań, a także rozbudowa parku maszynowego, budowa magazynu surowców i opakowań oraz magazynu wyrobów gotowych. Podejmowane przez Emitenta działania inwestycyjne zapewniają Spółce coraz większą liczbę odbiorców, umocnienie pozycji na rynku oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji. Inwestycje prowadzone były przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Wysoka i powtarzalna jakość, Certyfikaty ISO 9001, AISE oraz IFS/HPC Dodatkowym atutem Emitenta jest dbałość o jakość produktów oraz sprawne i dokładne realizowanie zamówień. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu przez Emitenta zintegrowanych systemów informatycznych, pozwalających na zautomatyzowanie oraz usprawnienie procesów produkcyjnych. Aby zapewnić wysoki poziom jakości w Global Cosmed S.A., zgodny z międzynarodowymi standardami, Spółka wdrożyła w 1999 r. system zarządzania jakością zgodny z normą ISO System ten jest ukierunkowany na klienta, zapewnia prowadzenie w sposób systematyczny i przejrzysty działań, ułatwiając osiąganie celów oraz poprawę funkcjonowania Spółki. Obecnie Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2008. W 2009 r. Global Cosmed uzyskała certyfikat A.I.S.E. i od tego czasu jest sygnatariuszem karty A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning. A.I.S.E. to międzynarodowe stowarzyszenie producentów mydeł, detergentów i środków czystości. Organizacja ta jest oficjalnym organem reprezentującym branżę w Europie. Jej celem jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego poprzez dbałość o bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska wykorzystywanie zasobów Ziemi w sposób odpowiedzialny. W 2011 r. spółka uzyskała certyfikat IFS HPC. Norma ta określa szereg wymogów, których celem jest prawidłowe zarządzenie higieną na wszystkich etapach procesów zarządzania, produkcji i dystrybucji poprzez: - jasne określenie wymagań, czynników ryzyka i niezbędnych kontroli, - kontrolę produktów i procesów, - prawidłowe kierowanie działaniami personelu, - zarządzanie zakładami produkcyjnymi. Certyfikat jest potwierdzeniem bezpieczeństwa i jakości oferowanych przez Emitenta produktów. Jego uzyskanie w istotny sposób ułatwia oferowanie produktów na rynkach międzynarodowych, zwiększając rozpoznawalność i wiarygodność Emitenta. Należy podkreślić, iż według wiedzy Emitenta, jest on pierwszym i na chwilę obecną jedynym krajowym podmiotem z branży kosmetycznej i chemicznej, który uzyskał certyfikat IFS HPC. Potencjał finansowy Spółka działa od początku lat dziewięćdziesiątych, wykazując przez znaczną większość swojej działalności przyrost przychodów ze sprzedaży oraz rokrocznie uzyskuje pozytywne wyniki finansowe, co umożliwia generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Dobra sytuacja finansowa pozwala na korzystanie z różnych źródeł i form finansowania zewnętrznego. Możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych, a także przeprowadzenia akwizycji, stanowi istotny potencjał rozwoju Emitenta i świadczy o jego przewadze konkurencyjnej. 47 strona

48 Kadra zarządzająca W ciągu długoletniej działalności Global Cosmed S.A. pozyskał skuteczną kadrę zarządzającą, odpowiedzialną za obecnie realizowaną strategię. Kadra zarządzająca miała kluczowy wpływ na osiągnięcie obecnej pozycji rynkowej Emitenta. Warto podkreślić, że zarówno Zarząd, jak i większość kluczowych menadżerów związanych jest z Emitentem kilkunastoletnim okresem współpracy. Osiągnięcia, kompetencje i doświadczenie zawodowe menadżerów potwierdzane były awansami, zarówno pionowymi, jak i poziomymi, co pozwoliło ukształtować model kadry kompetentnej, lojalnej, o ugruntowanych, dobrych, wzajemnych relacjach. Istotna jest również forma pozyskiwania nowych pracowników wśród absolwentów uczelni o profilu zgodnym z działalnością Emitenta. Dotyczy to przede wszystkim absolwentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa tej uczelni od lat funkcjonuje kierunek kosmetologia, kształcący studentów z zakresu dermatologii, mikrobiologii, farmakologii, fizjologii, biochemii, a ponadto składu kosmetyków, technologii wytwarzania kosmetyków, właściwości fizykochemicznych i użytkowych kosmetyków oraz metod oceny ich jakości. Oprócz tego na kierunku technologia chemiczna studenci mogą wybrać jako specjalność biotechnologię i technologię kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej. Dzięki wieloletniej współpracy z Politechniką Radomską pozyskiwani są stażyści, którzy mogą kontynuować i rozwijać swoją karierę zawodową u Emitenta. 4. Strategia Global Cosmed na lata Strategia Emitenta zakłada umacnianie pozycji lidera w produkcji artykułów kosmetycznych dla odbiorców B2B oraz rozwój produkcji i sprzedaży w nowych segmentach rynku. Strategia taka odpowiada obecnym tendencjom rynkowym podziale kompetencji produkcyjnych, sprzedażowych i marketingowych oraz wzrastającemu znaczeniu marek prywatnych i marek premium kosztem marek ze średniej półki cenowej. Emitent podąża za trendami rynkowymi, realizując tę strategię od wielu lat. Dynamiczny wzrost zysku netto, jaki Spółka osiągnęła w latach , świadczy o pozytywnej weryfikacji strategii Emitenta przez rynek. Głównym celem strategicznym Global Cosmed S.A. jest stały wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez dalszy wzrost organiczny, w tempie przynajmniej równym dynamice wzrostu zrealizowanej w latach oraz poprzez przejęcia innych podmiotów. Optymalizacja oraz wzrost wolumenu produkcji Emitent prowadzi inwestycje mające na celu rozbudowę mocy produkcyjnych i zmniejszenie kosztów produkcji. Działania planowane na najbliższe dwanaście miesięcy, które służyć mają tym celom to: - rozbudowa zaplecza magazynowego na początku łańcucha dostaw magazyn surowców i opakowań, - optymalizacja linii produkcyjnych poprzez zakup automatów pakujących produkty do kartonów zbiorczych, - modernizacja zaplecza produkcyjnego zastąpienie istniejącej mieszalni nową, w pełni zautomatyzowaną, pozwalającą skutecznie poprawić wydajność obecnie najsłabszego elementu mocy produkcyjnych Emitenta. Nowi odbiorcy Emitent prowadzi z krajowymi odbiorcami sieciowymi o ugruntowanej pozycji rynkowej rozmowy, które zmierzają do zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz rozszerzenia współpracy o nowe produkty. Aktualnie trwają rozmowy z siecią Polomarket o rozpoczęciu współpracy z zakresie marki prywatnej, rozmowy z sieciami Lidl, Biedronka, Kaufland oraz Tesco nad rozszerzeniem asortymentu. Uczestniczy również na bieżąco w ogłaszanych przetargach na dostawy różnorodnych wyrobów do sieci handlowych. Nowe produkty Emitent planuje tworzenie linii nowych produktów w oparciu o wyniki innowacyjnych badań laboratorium badawczorozwojowego w zakresie produkowanych kategorii. Rozszerzanie oferty handlowej o nowe produkty zwiększa konkurencyjność Emitenta i pozwala pozyskiwać nowych klientów. Eksport Emitent od kilku lat prezentuje swoją ofertę na międzynarodowych targach producentów marek prywatnych PLMA International w Amsterdamie. Targi zaowocowały nawiązaniem w 2008 roku współpracy z zagranicznymi sieciami dyskontowymi. Emitent prowadzi rozmowy nad poszerzeniem asortymentu produktów dla tych odbiorców. W tym zakresie Spółce udało się nawiązać współpracę z siecią Aldi Nord w zakresie dostaw produktów pod marką prywatną oraz rozszerzyć współpracę z siecią Aldi Sud o odplamiacze. Finalizowane są także rozmowy w przedmiocie rozszerzenia asortymentu w sieci Kaufland oraz sieci Norma. Akwizycje Polska branża producentów wyrobów sprzedawanych pod markami sieci handlowych jest bardzo rozdrobniona i składa się z kilkuset producentów o małej skali działania i ograniczonym asortymencie. Global Cosmed S.A. jest jednym z większych graczy, działającym na rynku produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej od 20-stu lat. Dzięki silnej pozycji rynkowej i finansowej Emitent zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie konsolidacji tej branży. Czynniki świadczące o możliwości konsolidacji branży przez Emitenta: - potencjał wzrostu rynku, - rozdrobnienie rynku, - słaba pozycja finansowa konkurencji, - silna pozycja finansowa Emitenta, - doświadczenie Emitenta i pozycja lidera w produkcji trzech dużych kategorii produktowych. 48 strona

49 Cechy spółek stanowiących potencjalny cel akwizycji: - spółki produkujące wyroby komplementarne do oferty produktowej Emitenta, - spółki posiadające duży potencjał wzrostu wartości pod warunkiem pozyskania dodatkowego wsparcia kapitałowego i organizacyjnego. 5. Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia uzyskane w ciągu ostatnich 3 lat przez produkty produkowane przez Emitenta (właścicielem marek są spółki z grupy kapitałowej Global Cosmed Group). NAJ KOSMETYK 2011 przyznany dla Hipoalergicznego żelu pod prysznic Apart Natural przez czytelniczki magazynu Naj. W teście konsumenckim pod hasłem "Polskie kosmetyki warte poznania" hipoalergiczny żel pod prysznic Apart Natural z serii prebiotic o zapachu jedwab i noni zwyciężył w kategorii pielęgnacja ciała żele. Konkurs Perły Rynku Kosmetycznego organizowany jest cyklicznie przez miesięcznik "Wiadomości Kosmetyczne". W tegorocznej edycji Płyn ułatwiający rozczesywanie włosów Bobini Mała księżniczka został wyróżniony II miejscem w kategorii kosmetyki dla dzieci. Właściciele i pracownicy sklepów wybrali laureatów spośród 265 produktów zgłoszonych w 24 najważniejszych kategoriach kosmetycznych. Bobini Szampon i płyn do kąpieli Mała Księżniczka został nagrodzony w konkursie ZŁOTY PARAGON 2011 Nagroda Kupców Polskich organizowanym przez magazyn handlowy "hurt & detal". Produkt został liderem sprzedaży w kategorii produkty i artykuły do pielęgnacji dzieci. Faworytów rynku, metodą głosowania za pomoc ankiet, wskazali czytelnicy pisma. SUPER PRODUKT 2010 przyznany w 2011 r. przez miesięcznik dla rodziców "Mam dziecko" dla płynu ułatwiającego rozczesywanie włosów Mała Księżniczka Bobini. Produkt Emitenta został wyróżniony za ciekawy pomysł i wysoką jakość. Perełki do kąpieli Apart Style zostały przez czytelniczki dwutygodnika "Przyjaciółka" wybrane w 2010 r. NAJLEPSZYM KOSMETYKIEM PIELĘGNACYJNYM w kategorii Pielęgnacja ciała. W teście kosmetyków wzięło udział ponad 6 tys. osób, wybierając 24 najlepsze kosmetyki. Linia Mała Księżniczka marki Bobini, w skład której wchodzi szampon i płyn do kąpieli oraz płyn ułatwiający rozczesywanie włosów, została w 2010 r. wyróżniona przez Wiadomości Handlowe PERŁĄ RYNKU FMCG 2010 w kategorii Poza żywnościowe produkty dla dzieci. Szampon Bobini Super piłkarz i Mała księżniczka również w 2010 r. spotkały się z uznaniem konsumentów uzyskując III miejsce w konkursie PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO 2010 w kategorii Kosmetyki dla dzieci. W konkursie organizowanym przez Wiadomości Kosmetyczne uczestniczyło ponad 1500 detalistów. 6. Odbiorcy Głównym odbiorcą Emitenta jest spółka Global Cosmed Group. W 2009 roku trafiło do niej 46% sprzedaży Emitenta, w 2010 roku 38%, natomiast w 2011 roku 39%. Tak wysoki udział Global Cosmed Group wynika ze współpracy handlowej z Emitentem, na podstawie której Global Cosmed Group zajmuje się dystrybucją produktów pod markami Bobini, Bobini Baby, Apart oraz Sofin Global, które są produkowane przez Emitenta. Drugim istotnym odbiorcą jest Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. W każdym z lat 2009 i 2010 Emitent sprzedał po 27% swoich produktów temu odbiorcy, natomiast w 2011 roku jego udział spadł do 20%. 49 strona

50 Spośród istotnych odbiorców Emitenta należy wskazać również Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG z udziałem w przychodach w 2011 roku równym 10%. 7. Dostawcy Głównym dostawcą Emitenta jest spółka Global Pollena S.A., która zarówno w roku 2009, 2010, jak i 2011 dostarczyła 23% materiałów i towarów w ujęciu wartościowym. Global Pollena S.A. dostarcza Emitentowi gotowe wyroby z kategorii chemii gospodarczej. Istotnymi dostawcami, którzy w roku 2011 dostarczyli w ujęciu wartościowym co najmniej 5% materiałów i towarów są PCC Rokita S.A., która dostarcza koncentraty środków powierzchniowo czynnych, używanych do wytwarzania m.in. szamponów, płynów do kąpieli, żeli pod prysznic, mydeł w płynie oraz ALPLA Sp. z o.o., w której Emitent zaopatruje się w opakowania z tworzyw sztucznych WSKAZANIE WSZYSTKICH ISTOTNYCH NOWYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG, KTÓRE ZOSTAŁY WPROWADZONE W 2009 r. Emitent rozpoczął produkcję kosmetyków kąpielowo-pielęgnacyjnych pod marką Apart prebiotic, zawierających w swoim składzie prebiotyki, wykorzystując nową linię produkcyjną. W ramach linii Apart prebiotic Emitent sprzedaje płyny do kąpieli, żele pod prysznic, mydła w płynie, balsamy do ciała, płyny do higieny intymnej oraz perełki do kąpieli w czterech kategoriach zapachowych: natural, african, style oraz oil therapy. Przychody Emitenta ze sprzedaży kosmetyków Apart prebiotic stanowiły 4,7% przychodów netto ze sprzedaży w roku 2010 oraz 10,3% w roku GŁÓWNE RYNKI Global Cosmed S.A. produkuje i dostarcza wyroby, które zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług można w całości zaliczyć do grupy mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe. Według Głównego Urzędu Statystycznego, wartość produkcji sprzedanej w tej grupie w 2010 roku wynosiła 8,5 mld złotych i była nieznacznie niższa niż rok wcześniej. Tabela 6.4: Przychody Emitenta w kraju i za granicą w latach (w tys. zł) Kraj Polska Niemcy Pozostałe Razem Źródło: Emitent Ponad 71% przychodów Emitenta w 2011 roku zostało uzyskanych na rynku krajowym. Na rynkach zagranicznych w 2011 roku Emitent sprzedał 29% swojej produkcji w ujęciu wartościowym. Spośród rynków zagranicznych największy udział w przychodach 2011 roku miał rynek niemiecki 18% RYNEK KOSMETYKÓW Przez rynek kosmetyków rozumie się produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, które stanowią prawie 40% udziału w całym rynku, produkty do włosów (szampony, odżywki, koloryzatory i produkty do ich układania), mydła w kostce i płynie, płyny do kąpieli i żele pod prysznic, a także dezodoranty. Według agencji badawczej ACNielsen Polska Sp. z o.o., wartość polskiego rynku kosmetyków w okresie od listopada 2010 r. do października 2011 r. wyniosła ogółem ponad 6,4 mld zł i była o 0,6% niższa niż w analogiczny okresie rok wcześniej. W badanym okresie największy udział w rynku, wynoszący 25,6%, miał segment kosmetyków do pielęgnacji twarzy łącznie z produktami do i po goleniu. Sprzedaż w tym segmencie wyniosła ponad 1,5 mld zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się dezodoranty z udziałem wynoszącym 12,8% i sprzedażą na poziomie około 800 mln zł oraz szampony i kosmetyki do pielęgnacji ciała, każdy z udziałem w rynku w wysokości 11,9% i sprzedażą na poziomie około 750 mln zł. Segment szamponów do włosów można zaliczyć do szerszej grupy produktów do włosów (szampony, odżywki, koloryzatory i produkty do układania włosów), która posiadała aż 29,2% całego rynku kosmetyków. Istotny udział w rynku mają również żele pod prysznic, mydła i kosmetyki dla niemowląt odpowiednio 6,6%, 5,9% i 4,8%. Najmniejszymi segmentami są kosmetyki do pielęgnacji słonecznej i płyny do kąpieli z udziałem na poziomie odpowiednio 1,8% i 1,5%. 50 strona

51 Wykres 6.1 Rynek kosmetyczny w Polsce - udziały poszczególnych kategorii w okresie listopad 2010 październik 2011 r. 5,9% 3,7% 5,2% 6,1% 4,8% 6,6% 2,8% 1,8% 1,4% kosmetyki do pielęgnacji twarzy dezodoranty 7,5% 11,9% 17,6% 11,9% 12,8% szampony do włosów kosmetki do pielęgnacji ciała produkty do farbowania włosów żele pod prysznic produkty do stylizacji włosów mydła kosmetyki po goleniu kosmetyki dla niemowląt odżywki do włosów kosmetyki do golenia płyny do kąpieli kosmetyki do pielęgnacji słonecznej Źródło: ACNielsen Polska Sp. z o.o. Panel Handlu Detalicznego W lutym 2011 roku najpopularniejszym miejscem do kupowania kosmetyków, zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, były drogerie i sklepy kosmetyczne 53% kobiet i 35% mężczyzn najczęściej wybierało sklepy tego typu. Na kolejnych miejscach kobiety wybierały konsultantki (15%) i hipermarkety (11%), zaś mężczyźni hipermarkety (24%) i sklepy z kategorii supermarketów i dyskontów (18%). Pozostałe kategorie (sklepy osiedlowe, apteki, sklepy internetowe, bazary i targowiska) były wybierane przez 6% lub mniej wśród obu płci. Wykres 6.2 Najczęściej wybierane miejsca zakupów kosmetyków w Polsce wg płci, luty 2011 r. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kobiety mężczyźni Źródło: PMR Research Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Mydła Mydła są podstawowym produktem do codziennej higieny, po który sięga większość społeczeństwa. W okresie od listopada 2009 r. do października 2010 r. wartość tego segmentu została oszacowana na ok. 390 mln złotych. Jego wartość zwiększyła się zarówno wolumenowo (o 5,5%), jak i wartościowo (o 3,5%), względem poprzedniego analogicznego okresu. 51 strona

52 Wykres 6.3 Wartość sprzedaży segmentu mydła w okresie XI 2008 r. - X 2010 r. (w mln zł) 400 Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A XI X 2009 XI X 2010 mydła w płynie pozostałe mydła Źródło: ACNielsen Polska Sp. z o.o. Panel Handlu Detalicznego Wzrost sprzedaży mydeł jest napędzany przede wszystkim przez segment mydeł w płynie, który charakteryzuje się znaczącą dynamiką. Od listopada 2009 r. do października 2010 r. ich sprzedaż wzrosła o prawie 18% w ujęciu rok do roku, co oznacza, że konsumenci wydali na te produkty o 22 mln zł więcej niż w poprzednim okresie. Trzeba jednak podkreślić, że mydła w kostce pozostają ważnym segmentem, który odpowiada za ponad 60% wartości sprzedaży całej kategorii. Wprawdzie każdego roku udział mydeł w tradycyjnej formie ulega zmniejszeniu o kilka punktów procentowych, wciąż jednak wynosi ponad 60%, na podstawie czego można wnioskować, że mają wiernych odbiorców. W ujęciu wartościowym w omawianym okresie mydła były najczęściej kupowane w supermarketach (33%) oraz w sklepach drogeryjno-kosmetycznych i hipermarketach (obydwie kategorie po około 20%). Żele pod prysznic i płyny do kąpieli W roku 2010 sprzedaż żeli pod prysznic wyniosła ponad 354 mln zł (wzrost o 11,9% wobec roku poprzedniego). Preparaty dla kobiet odpowiadają za aż 75,9% sprzedaży wartościowej, natomiast produkty dla mężczyzn mają udział równy 21,9%. Marginalny udział, w wysokości 2,2%, mają produkty familijne. Sprzedaż żeli pod prysznic w ujęciu wartościowym w okresie od listopada 2009 do października 2010 miała miejsce głównie w sklepach drogeryjno-kosmetycznych (40%), hipermarketach (29%) i supermarketach (23%). Wykres 6.4 Wartość sprzedaży segmentu żeli pod prysznic w latach (w mln zł) Źródło: Płyny do kąpieli pozostają stosunkowo niewielką kategorią o wartości około 120 mln złotych. Ich sprzedaż spadła o 5,3% i wyniosła 153 mln litrów. Sprzedaż płynów do kąpieli ma miejsce w tych samych lokalizacjach, co żeli pod prysznic głównie w sklepach drogeryjno-kosmetycznych. 52 strona

53 Rynek kosmetyków dla dzieci Wykres 6.5 Wartość sprzedaży kosmetyków dla dzieci w Polsce w okresie III 2007 r. - II 2010 r. (w mln zł) Źródło: ACNielsen Polska Sp. z o.o. Panel Handlu Detalicznego Według badań ACNielsen Polska Sp. z o.o., łączna wartość sprzedaży kosmetyków dla dzieci w okresie marzec 2009 r. luty 2010 r. wyniosła 454 mln zł. W okresie od marca 2007 roku do lutego 2010 roku średni roczny wzrost rynku tych kosmetyków wynosił około 15%. Dane te pokazują, że rynek cały czas się dynamicznie rozwija, co wynika z dużej liczby nowych, innowacyjnych produktów przeznaczonych dla dzieci. Konsumenci, wybierając produkty dla dzieci, podejmują przemyślane decyzje zakupowe. Dla rodziców najważniejsze jest zaufanie do marki, natomiast cena ma drugorzędne znaczenie. Rodzic musi być przekonany, że wybiera dla swojego dziecka najlepszy produkt. Ważną wskazówką dla niego jest rekomendacja instytutów cieszących się zaufaniem, takich jak Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka czy Instytut Matki i Dziecka. Chusteczki nawilżane odpowiadają aż za 45,8% całego rynku w ujęciu wartościowym i zdecydowanie dominują w obrocie, a trend ten z pewnością zostanie utrzymany ze względu na wygodę stosowania i funkcjonalność tego produktu. Na drugim miejscu pod względem wartości sprzedaży znalazły się kremy. Produkty te uzyskały 12,1% rynku kosmetyków dla dzieci. Zaraz za nimi uplasowały się szampony z udziałem w wysokości 11,7%. Na kolejnych miejscach znalazły się oliwki (9%), produkty do kąpieli (8,2%) i mydło (7,1%). Należy zwrócić uwagę, że pomimo stosunkowo niskiego udziału mydeł w ujęciu wartościowym, mają one znaczny udział w rynku w ujęciu ilościowym, tylko o kilka procent niższy niż udział ilościowy chusteczek. Oznacza to, że mydła są drugim najczęściej wykorzystywanym kosmetykiem dziecięcym, jednak ze względu na stosunkowo niską cenę zajmują dopiero szóste miejsce pod względem wartościowym. Na końcu zestawienia znalazły się sezonowe kosmetyki do ochrony przed słońcem, balsamy oraz talki z udziałem wartościowym na poziomie odpowiednio 3,3%, 1,7% oraz 1,2%. Wykres 6.6 Wartościowy i ilościowy udział poszczególnych produktów w rynku kosmetyków dla dzieci w okresie III 2008 r. II 2009 r. Źródło: ACNielsen Polska Sp. z o.o. Panel Handlu Detalicznego Liderem rynku kosmetyków dla dzieci i niemowląt jest Nivea Polska Sp. z o.o. producent marki Bambino (19,6% w 2010 roku) i Nivea Baby (19,5% w 2010 roku). Rynek ten charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju, o czym świadczy nie tylko rosnąca liczba marek prywatnych w sieciach takich jak Rossman czy Tesco, ale również pojawianie się nowych producentów, jak na przykład L'Oreal Polska Sp. z o.o. Widoczny jest również coraz szybszy rozwój kosmetyków dziecięcych sprzedawanych na licencji z dobrze znanymi dzieciom postaciami z bajek i filmów. 53 strona

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia r.

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia r. Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 17.12.2015 r. Temat: Podstawa prawna: Zawarcie umowy znaczącej - Umowy Inwestycyjnej nabycia Akcji Global Cosmed Group S.A. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcyjna, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka. -- Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8 FAM Technika Odlewnicza S.A. 86-200 Chełmno, ul. Polna 8 Raport nr 64/2006 Tytuł: Złożenie ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii D. Data:8.30, 25.07.2006 r. Zarząd FAM Technika Odlewnicza Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Vistula & Wólczanka S.A. Rodzaj walnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Projekty uchwał Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A. PROJEKTY UCHWAŁ Polimex-Mostostal S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 z dnia 28 grudnia.2016

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie www.airwaymedix.pl zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku Terminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych i 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo