PROSPEKT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji 3. CU Ochrony Kapitału Plus 4. CU Stabilnego Inwestowania 5. CU ZrównowaŜony 6. CU Polskich Akcji Organem Funduszu jest Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Strona internetowa: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a takŝe skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095). Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 5 maja 2006 roku, a następnie zaktualizowany w dniu 23 października 2006 roku, w dniu 23 listopada 2006 roku, w dniu 31 stycznia 2007 roku, w dniu 10 maja 2007 roku oraz w dniu 21 marca 2008 roku.

2 ROZDZIAŁ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa Firma: Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Prosta 70, Warszawa 2. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Marek Przybylski Tymoteusz Paleczny - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu 3. Oświadczenie Niniejszym oświadczamy, Ŝe informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają Ŝadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a takŝe skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095), a takŝe, Ŝe według naszej najlepszej wiedzy, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Marek Przybylski Prezes Zarządu Tymoteusz Paleczny Wiceprezes Zarządu 4. Podmioty świadczące na rzecz Towarzystwa lub Funduszu usługi w zakresie sporządzania Prospektu. Zarówno Towarzystwo, jak i Fundusz nie korzystały z usług podmiotów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie sporządzania Prospektu. 2

3 ROZDZIAŁ II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. Firma, siedziba i adres oraz inne dane Towarzystwa Firma: Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Prosta 70, Warszawa Telefon: 0 (prefiks) Fax: 0 (prefiks) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 2. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo. Towarzystwo, działając pod firmą Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna" otrzymało w dniu 22 października 1997 roku zezwolenie na prowadzenie działalności - decyzja nr KPW /96. W związku z nabyciem 100% akcji Towarzystwa przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA, od dnia 9 maja 2001 roku Towarzystwo działa pod firmą Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA". 3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru. Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy za numerem RHB 6694 w dniu 16 lutego 1998 roku pod firmą Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA". W dniu 9 maja 2001 roku Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod firmą Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA". Obecnie sądem rejestrowym dla Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. Kapitał zakładowy... Kapitał zapasowy... Wynik finansowy roku bieŝącego Razem kapitały własne na dzień 31 grudnia 2006 roku ,00 tys. zł 1.316,89 tys. zł ,83 tys. zł ,72 tys. zł 5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa. Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony gotówką w następujących terminach: Akcje serii A: zł przed dniem zarejestrowania Towarzystwa (tj. przed roku), zł w dniu 3 marca 1998 roku, zł w dniu 5 i 12 marca 1998 roku Akcje serii B: zł w dniu 30 czerwca 1999 roku, zł w dniu 27 października 1999 roku, zł w dniu 31 stycznia 2000 roku Akcje serii C: zł w dniu 25 marca 2002 roku. 3

4 6. Firma i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa, posiadającym 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA z siedzibą w Warszawie. 7. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Towarzystwa jest Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. 8. Firma i siedziba podmiotu dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w pkt. 7, ze wskazaniem cech tej dominacji. Podmiotem dominującym wobec Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA jest Aviva International Insurance Limited z siedzibą w Londynie, posiadająca 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA. 9. Imiona i nazwiska: a. członków Zarządu Towarzystwa wraz ze wskazaniem funkcji w Zarządzie: Marek Przybylski - Prezes Zarządu Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego: Adam Uszpolewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej Stephen Marini Członek Rady Nadzorczej c. prokurentów Towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury: Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo nie udzieliło Ŝadnej prokury. d. osób fizycznych zarządzających Funduszem oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych: Nie dotyczy. Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszu zostało zlecone Commercial Union Investment Management (Polska) SA, podmiotowi uprawnionemu do zarządzania cudzymi portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych. 10. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt. 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeŝeli ta okoliczność moŝe mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 4

5 a Zarząd Marek Przybylski - Prezes Zarządu Posiada tytuł magistra zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplom Master of Business Administration (MBA) University of Illinois. Posiada równieŝ tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), przyznany przez Association for Investment Management and Research. W 1995 roku uzyskał licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi nr 51. W latach pracował w Creditanstalt Securities SA, a następnie w CA IB Securities SA na stanowisku doradcy inwestycyjnego i szefa działu analiz. Od 1998 roku był wiceprezesem, a od lutego 2002 roku jest prezesem zarządu Commercial Union Investment Management (Polska) SA, domu maklerskiego posiadającego zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zarządzanie cudzymi portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz na doradztwo w zakresie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Od 2001 roku jest prezesem zarządu Commercial Union Polska - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności organizacja i zarządzanie. Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach pracował w dziale audytu w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów sektora ubezpieczeniowego. Od 1999 roku pracuje w Commercial Union Investment Management (Polska) SA, kolejno na stanowiskach: wicedyrektora finansowego, dyrektora finansowego, członka zarządu spółki, a od marca 2004 roku Wiceprezesa Zarządu Commercial Union Investment Management (Polska) SA, gdzie odpowiada za finanse, działalność operacyjną i nadzór wewnętrzny. W styczniu 2006 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Commercial Union Polska - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. b Rada Nadzorcza Adam Uszpolewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Od 1 kwietnia 2007 roku jest prezesem grupy Commercial Union Polska. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jest wiceprezesem Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA pełniącym obowiązki prezesa zarządu. Bezpośrednio przed przyjściem do CU był dyrektorem w PricewaterhouseCoopers w Polsce. Wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje menedŝerskie w czołowych międzynarodowych grupach finansowych, m. in. GE Capital i Cigna, takŝe w Londynie i Luksemburgu. W latach odegrał kluczową rolę w rozwijaniu działalności w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela Nationwide, który awansował do pierwszej piątki największych towarzystw ubezpieczeń na Ŝycie w Polsce pod względem składki. Uszpolewicz ma uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończył studia ekonomiczne i anglistykę na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania). Maciej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej Od lutego 2003 roku wiceprezes zarządu Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA i spółki dystrybucyjnej Commercial Union Polska Sp. z o.o. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). W 1993 roku rozpoczął pracę w Commercial Union Polska -Towarzystwie Ubezpieczeń na śycie SA, gdzie kolejno piastował funkcje: księgowego, wicedyrektora i dyrektora finansowego. Odpowiadał za pracę Sekcji Przetwarzania Składek, Sekcji Kontroli NaleŜności, Sekcji Rozliczeń Prowizyjnych, Sekcji Administracji Bazy Danych Agencyjnych. Był równieŝ odpowiedzialny m. in. za księgowanie operacji ubezpieczeniowych, rozwój współpracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej. W latach pracował w Wielkiej Brytanii w Commercial Union Assurance Company plc, w Group Business Risks Department jako Project Team Leader. W latach przechodził szkolenie w Association of Certified Chartered Accountants i złoŝył końcowe egzaminy uprawniające do ubiegania się o wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii i większości krajów OECD. Od 1998 roku 5

6 do lutego 2003 roku był wiceprezesem zarządu Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK SA. Zbigniew Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej W latach był prezesem grupy Commercial Union Polska i Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA. Od 1 kwietnia 2007 roku jest doradcą prezesa grupy CU Polska. Wcześniej, w latach był wiceprezesem CU śycie i głównym aktuariuszem grupy CU Polska. W latach był członkiem zarządu CU śycie. Absolwent Uniwersytetu w Melbourne; uzyskał tytuł Master of Business Administration. Jest członkiem stowarzyszeń aktuariuszy w Polsce, Australii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. W 1969 roku rozpoczął pracę w towarzystwie ubezpieczeń na Ŝycie National Mutual w Melbourne w Australii. Następnie został aktuariuszem i menedŝerem ds. produktów. Rozwijał filię National Mutual w Republice Południowej Afryki. W latach odniósł duŝe sukcesy w rozszerzaniu działalności National Mutual w Azji Wschodniej, szczególnie w Hong Kongu. W latach był wiceprezesem ds. bankowości detalicznej w National Mutual Royal Bank w Melbourne, zaś w latach wrócił do National Mutual na stanowisko prezesa ds. planowania finansowego i strategii. Stephen Marini Od 2003 roku dyrektor finansowy w Aviva Italia, spółce naleŝącej do grupy Aviva, która jest równieŝ instytucją macierzystą grupy kapitałowej Commercial Union Polska. Jest absolwentem City University w Londynie (matematyka i statystyka) oraz licencjonowanym aktuariuszem. Ma ponad dwudziestoletni staŝ pracy w towarzystwach ubezpieczeń na Ŝycie, m. in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Argentynie, Polsce i na Litwie. Przygotowywał inwestycję w Polsce brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej Norwich Union, a następnie był dyrektorem finansowym Norwich Union Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie w Warszawie. Po przejściu do Commercial Union pracował nad projektem utworzenia spółki na Litwie. W latach był prezesem CU Litwa Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie. 11. Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem. Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy Fundusz rozpoczął działalność 5 października 2004 roku. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia wyŝej określonego celu. Aktywa funduszu lokowane są głównie w emitowane przez podmioty zagraniczne lub krajowe papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w dolarach amerykańskiej lub euro. Fundusz nie lokuje aktywów funduszu w akcje. Całkowita wartość lokat w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w dolarach amerykańskich lub euro wynosi od 67% do 100% aktywów funduszu. Oznacza to, Ŝe całkowita wartość lokat w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w jednej z walut, o których mowa powyŝej, moŝe wynieść do 100% wartości aktywów funduszu. Przy ocenie sytuacji na rynku dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego słuŝącej podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego stosowane są głównie: 1) ocena sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów; 2) ocena ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego; 3) moŝliwość wzrostu wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego; 6

7 4) bieŝący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji; 5) bieŝący i prognozowany poziom kursów wymiany walut, w których denominowane są poszczególne lokaty; 6) ocena ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów. 12. Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub, które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a Ustawy. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo posiada zezwolenie na tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 13. Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonywanie moŝe być powierzone innym podmiotom. Towarzystwo moŝe powierzać innym podmiotom wykonywanie obowiązków w zakresie: a) pośrednictwa w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa; b) zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego lub jego częścią; c) prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu. 14. Informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez Towarzystwo na terytorium państw członkowskich. Nie dotyczy. 7

8 ROZDZIAŁ III DANE O FUNDUSZU 1. Dane o Funduszu 1.1. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu. W dniu 9 czerwca 2006 roku Komisja decyzją nr DFI/W/ / /06 udzieliła zezwolenia na utworzenie Funduszu poprzez przekształcenie: - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Depozyt Plus, - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji, - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Kapitału Plus, - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Inwestowania, - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polskich Akcji, w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 3 listopada 2006 roku pod numerem RFi Data rozpoczęcia działalności przez fundusz powierniczy, który został następnie przekształcony w fundusz inwestycyjny. Nie dotyczy Informacja, Ŝe Fundusz posiada osobowość prawną. Fundusz posiada osobowość prawną. Subfundusze CU Depozyt Plus, CU Obligacji, CU Ochrony Kapitału Plus, CU Stabilnego Inwestowania, CU ZrównowaŜony, CU Polskich Akcji nie posiadają osobowości prawnej Charakterystyka konstrukcji Funduszu. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami. Subfunduszem jest nie posiadająca osobowości prawnej, wydzielona prawnie część aktywów i zobowiązań Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną i mająca związane z nim Jednostki Uczestnictwa odrębne od Jednostek Uczestnictwa związanych z innymi Subfunduszami. 8

9 2. Dane o Subfunduszach 2.1. Subfundusz CU Depozyt Plus Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Subfundusz. a) Charakterystyka jednostek uczestnictwa róŝnych kategorii, jeŝeli subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa róŝnych kategorii. Nie dotyczy. Subfundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa róŝnych kategorii. b) Informacja, Ŝe Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, jak równieŝ, Ŝe mogą być przedmiotem zastawu. Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu mogą być przedmiotem zastawu Prawa Uczestników Subfunduszu. Uczestnicy Subfunduszu mają w szczególności prawo do: a) nabywania, zbywania, zamiany i Konwersji Jednostek Uczestnictwa na Ŝądanie w kaŝdym Dniu Wyceny, z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa określonych w pkt poniŝej; b) zawierania umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestowania oferowanych przez Fundusz; c) otrzymywania świadczenia dodatkowego, po spełnieniu warunków określonych w Statucie lub w umowie o uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestowania Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Wpłaty do funduszy inwestycyjnych otwartych, które zostały przekształcone w Fundusz, z tytułu dokonania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, zostały zebrane w terminach i w wysokości przewidzianych w zezwoleniach na utworzenie tych funduszy udzielonych przez Komisję. Statut Funduszu przewiduje moŝliwość kolejnych subfunduszy. W przypadku tworzenia nowego subfunduszu zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostaną przeprowadzone wg. poniŝszej procedury. a) Osoby uprawnione do zapisywania się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu jest Towarzystwo lub jedyny akcjonariusz Towarzystwa Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. b) Cena jednostki uczestnictwa w ramach przyjmowania zapisów. W ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu, cena jednostki będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych zapisami. 9

10 Towarzystwo nie pobiera Ŝadnych opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa w ramach przyjmowania zapisów. c) Miejsca i terminy przyjmowania zapisów. O zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu Towarzystwo informuje na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów poprzez dokonanie ogłoszenia na stronie internetowej Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa trwa 3 dni robocze. d) Miejsca i terminy dokonywania wpłat w ramach zapisów. Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu zobowiązany jest dokonać wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek prowadzony przez Depozytariusza, tytułem składanego zapisu. Wpłata moŝe być dokonana wyłącznie przelewem. Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty z tytułu zapisów na jednostki uczestnictwa w subfunduszu. e) Przydział jednostek uczestnictwa. Przydział jednostek uczestnictwa następuje pod warunkiem zebrania w trakcie zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu minimalnej kwoty wpłat. Przydział jednostek uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby jednostek uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o odsetki lub inne poŝytki uzyskane do dnia przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu. f) Minimalna kwota wpłat do nowego subfunduszu. Minimalna kwota wpłat do nowego subfunduszu niezbędna do jego utworzenia wynosi ,00 złotych (pięćset tysięcy złotych). g) Przypadki, w których Towarzystwo zobowiązane jest do zwrotu wpłat zgromadzonych w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu. Towarzystwo zobowiązane jest do zwrotu wpłat zgromadzonych w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu wraz z uzyskanymi odsetkami lub innymi poŝytkami w przypadku niezebrania minimalnej kwoty wpłat, o której mowa w lit. f) powyŝej. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów Sposób i szczegółowe warunki: a) zbywania Jednostek Uczestnictwa; 1) Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi złotych, a kaŝda następna wpłata nie moŝe być niŝsza niŝ 100 złotych. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie moŝe być mniejsza niŝ 1 złoty. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na 10

11 podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, wynosi 10 złotych. 2) Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliŝszym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego waŝnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, Ŝe środki pienięŝne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu. JeŜeli warunki opisane powyŝej zostały spełnione w Dniu Wyceny do godziny 14.00, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w tym Dniu Wyceny. Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia dokonania wpłaty na te jednostki, nie moŝe być dłuŝszy niŝ 7 dni. Osoba, niebędąca Uczestnikiem Subfunduszu moŝe dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez: a) złoŝenie u Dystrybutora waŝnego pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłatę środków pienięŝnych na rachunek bankowy Subfunduszu prowadzony przez Depozytariusza, albo b) przesłanie do Funduszu waŝnego pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłatę środków pienięŝnych, dokonaną wyłącznie w drodze przelewu bankowego z rachunku bankowego osoby, która zostanie wpisana do Rejestru Uczestników, na rachunek bankowy Subfunduszu, prowadzony przez Depozytariusza. W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wpłaty środków pienięŝnych mogą być dokonane z rachunku bankowego ich przedstawicieli ustawowych. W przypadku małŝonków, dla których ma być otwarte Konto MałŜeńskie, wpłaty środków pienięŝnych mogą być dokonane z rachunku bankowego kaŝdego z małŝonków. Dokument wpłaty środków powinien zawierać następujące dane dotyczące osoby: a) imię i nazwisko lub nazwę; b) adres zamieszkania lub siedziby; c) numer PESEL lub numer identyfikacji statystycznej REGON; d) wskazanie Subfunduszu; e) informację, Ŝe wpłata została dokonana w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. W przypadku, gdy wpłaty, na rachunek osoby nie będącej Uczestnikiem Funduszu, dokonuje inna osoba, dokument wpłaty środków powinien zawierać dane, o których mowa powyŝej, dotyczące takŝe osoby dokonującej wpłaty. Wskazanie w dokumencie wpłaty środków danych, o których mowa powyŝej nie jest konieczne, o ile Fundusz wskazał numer rachunku bankowego umoŝliwiający jednoznaczną identyfikację Konta, którego dana wpłata dotyczy. W takim przypadku podmiot dokonujący wpłaty obowiązany jest podać numer rachunku bankowego wskazany przez Fundusz i wyłącznie w oparciu o ten numer rachunku bankowego następuje identyfikacja Uczestnika Funduszu oraz Konta. Zlecenie, wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny albo w inny sposób wywołujący wątpliwości, co do jego treści lub autentyczności nie będzie uznane za waŝne i przyjęte do realizacji. Fundusz bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest do zawiadomienia o powyŝszych okolicznościach składającego zlecenie. Składający zlecenie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, prawidłowość i kompletność danych podanych w zleceniu. Składający zlecenie, który dokonał wpłaty środków pienięŝnych na rachunek bankowy Subfunduszu, o którym mowa powyŝej, w przypadku uznania jego zlecenia za niewaŝne lub nieprzyjęte do realizacji, uprawniony jest według swego wyboru do wypłacenia powyŝszych środków pienięŝnych w wysokości dokonanej wpłaty lub do ponownego złoŝenia zlecenia. W przypadku, gdy składający zlecenie jest wpisany do Subrejestru, dla złoŝenia zlecenia jest wystarczające dokonanie wpłaty środków pienięŝnych bez konieczności przesyłania do Funduszu zlecenia. Dokument wpłaty środków powinien zawierać numer konta w Subrejestrze lub numer PESEL lub numer identyfikacji statystycznej REGON. Wpłat środków pienięŝnych, o których mowa powyŝej, mogą w imieniu lub na rachunek Uczestnika Funduszu dokonywać osoby trzecie. 11

12 ZłoŜenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie wywiera Ŝadnych skutków prawnych, jeŝeli przed upływem 90 dni kalendarzowych, licząc od daty złoŝenia zlecenia, nie wpłyną na rachunek Subfunduszu środki pienięŝne na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 3) Jednostki Uczestnictwa są zbywalne po cenie zbycia z Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt. 2). Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalonej na ten Dzień Wyceny. 4) Uczestnicy Funduszu mogą składać zlecenia wyznaczonemu Dystrybutorowi za pomocą telefonu, systemu IVR lub Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (dalej STI ). - Warunkiem uruchomienia: - usługi STI jest zawarcie dodatkowej umowy z Agentem Transferowym, której integralną część stanowi Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego, - składania zleceń oraz uzyskiwania informacji za pomocą telefonu oraz systemu IVR jest zawarcie z Funduszem dodatkowej umowy o składanie zleceń za pośrednictwem telefonu i systemów elektronicznych. Zawierając z Funduszem umowę, o której mowa powyŝej, Uczestnik Funduszu podpisuje Oświadczenie o zawarciu Umowy o składanie zleceń i dyspozycji za pomocą telefonu oraz systemu IVR. W Oświadczeniu Uczestnik Funduszu dodatkowo oświadcza, Ŝe zapoznał się i zaakceptował doręczony mu Regulamin składania zleceń i dyspozycji za pomocą telefonu oraz systemu IVR, zgodnie z postanowieniami którego wykonywana jest umowa. Umowy, o których mowa powyŝej, między innymi: a) przewidują udzielenie przez Uczestnika Funduszu pełnomocnictwa wyznaczonemu Dystrybutorowi lub jego pracownikom do sporządzania, podpisywania i składania do realizacji pisemnych zleceń na podstawie złoŝonych przez Uczestnika Funduszu za pomocą telefonu oraz systemu IVR; b) określają rodzaje zleceń i dyspozycji oraz warunki techniczne składania zleceń za pomocą telefonu, systemu IVR lub STI; c) określają sposób identyfikacji Uczestnika Funduszu, przy czym Towarzystwo, Fundusz lub Agent Transferowy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie identyfikatorów Uczestnika Funduszu z przyczyn niezawinionych przez ww. podmioty. Umowy, o których mowa powyŝej nie ograniczają praw i obowiązków Uczestnika Funduszu, jak równieŝ nie ograniczają odpowiedzialności Funduszu wynikającej ze Statutu. Przy wykonywaniu zleceń składanych za pomocą telefonu oraz systemu IVR, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za: - wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złoŝonej za pomocą telefonu oraz systemu IVR przez osobę inną niŝ Uczestnik, jak równieŝ udzielenie takiej osobie informacji o stanie Konta, jeŝeli dyspozycja albo czynność zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Regulaminem. W szczególności Towarzystwo nie bada, czy osoba dokonująca tych czynności w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej posiada stosowne kompetencje; - wykonanie zlecenia oraz udzielenie informacji o stanie Konta/Kont Uczestnika w ciągu 2 godzin od zawiadomienia (zgłoszenie blokady danych identyfikacyjnych), jeŝeli zawiadomienie nastąpiło w godzinach pracy Centrum Telefonicznego Agenta Transferowego i w ciągu 2 godzin w następnym dniu roboczym, jeŝeli zawiadomienie nastąpiło po godzinach pracy Centrum Telefonicznego Agenta Transferowego, - niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złoŝonej za pomocą telefonu lub systemu IVR spowodowane awarią urządzenia telekomunikacyjnego lub nagrywającego albo z powodu wady teletransmisyjnej. b) odkupywania Jednostek Uczestnictwa; 1) Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliŝszym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego waŝnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. JeŜeli warunki opisane powyŝej zostały spełnione w Dniu Wyceny do godziny 14.00, odkupienie Jednostek 12

13 Uczestnictwa następuje w tym Dniu Wyceny. Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia zgłoszenia Ŝądania ich odkupienia, nie moŝe być dłuŝszy niŝ 7 dni chyba, Ŝe przekroczenie powyŝszego terminu jest skutkiem okoliczności, za które Subfundusz nie ponosi odpowiedzialności. 2) Jednostki Uczestnictwa zostają odkupione po złoŝeniu przez Uczestnika Funduszu waŝnego, pisemnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, zawierającego Ŝądania odkupienia: a) określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, albo b) Jednostek Uczestnictwa, na określoną przez Uczestnika Funduszu kwotę. W przypadku, gdy: a) kwota określona w zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest wyŝsza od kwoty moŝliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika lub b) liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu odkupienia jest wyŝsza niŝ liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika lub c) w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika byłaby mniejsza niŝ minimalna wpłata początkowa w Subfunduszu, Subfundusz traktuje takie zlecenie, jako Ŝądanie odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika Funduszu. Uczestnik Funduszu moŝe wydać Subfunduszowi dyspozycję, na podstawie której Subfundusz odkupi w określonym przez Uczestnika terminie lub terminach określoną liczbę Jednostek Uczestnictwa lub liczbę Jednostek Uczestnictwa, która zapewni Uczestnikowi Funduszu otrzymanie za odkupione Jednostki Uczestnictwa określonej kwoty pienięŝnej i dokona wypłaty kwoty naleŝnej w sposób określony powyŝej. W takim przypadku Ŝądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne w określonym przez Uczestnika Funduszu w dyspozycji terminie lub terminach, a zasady określone w pkt. 3) stosuje się odpowiednio. Po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia odkupienia przez Uczestnika Funduszu, wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu, Subrejestr Uczestników dla danego Uczestnika Subfunduszu ulega zamknięciu. 3) Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalonej na Dzień Wyceny określony w pkt. 1). c) zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych ( Konwersji ); Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zamiany na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo ( Konwersji ), poprzez jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa i zbycie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu. Konwersja podlega opłacie manipulacyjnej będącej róŝnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w funduszu, na którego jednostki ma zostać dokonana konwersja i wysokości stawki w dotychczasowym Subfunduszu. Konwersja jest moŝliwa tylko w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu. Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio. d) wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu; 13

14 1) W zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Uczestnik Funduszu podaje informacje dotyczące rachunku bankowego, prowadzonego na Jego rzecz, na który mają być przekazane środki pienięŝne pochodzące z odkupienia. Subfundusz moŝe, na pisemne Ŝądanie Uczestnika Funduszu, uzgodnić z Nim inny sposób przekazania powyŝszych środków. W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, środki pienięŝne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być przekazane na rachunek bankowy ich przedstawicieli ustawowych, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku małŝonków, dla których ma być otwarte Konto MałŜeńskie, środki pienięŝne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być przekazywane na rachunek bankowy prowadzony na rzecz jednego z małŝonków. 2) Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 3) Wypłata środków pienięŝnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje w terminie dwóch dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. e) zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem ( Zamiany ); Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy) ( Zamiana ) poprzez jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym i zbycie Jednostek Uczestnictwa w wybranym Subfunduszu Docelowym. Zamiana podlega opłacie manipulacyjnej będącej róŝnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu Docelowym, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana Zamiana i wysokości stawki w dotychczasowym Subfunduszu Źródłowym. W przypadku, gdy zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje do Subfunduszu docelowego o niŝszej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, opłata nie jest pobierana. W przypadku, gdy wysokość stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w dotychczasowym Subfunduszu źródłowym jest wyŝsza niŝ stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu docelowym, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana zamiana, róŝnica wysokości powyŝszych stawek nie podlega zwrotowi. Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Zamiany Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio. f) spełnienia świadczeń naleŝnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa; 1) Fundusz dokonuje realizacji zleceń Uczestników Funduszy według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu obowiązującej w dniu realizacji zlecenia. W związku z tym realizacja prawidłowo złoŝonych zleceń Uczestników Funduszu w terminie późniejszym niŝ wskazany w Prospekcie moŝe skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika Funduszu. W takim przypadku, niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, Towarzystwo: - w przypadku zleceń nabycia podejmie działania, aby liczba Jednostek Uczestnictwa na Koncie Uczestnika Funduszu była taka, jakby zlecenie nabycia zostało zrealizowane terminowo; - w przypadku zleceń odkupienia - podejmie działania, aby w sumie Uczestnik Funduszu otrzymał taką kwotę, jaką otrzymałby w przypadku, gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo. 14

15 PowyŜsze zasady będą stosowane w przypadku braku winy za opóźnienie po stronie Uczestnika. W przypadku, gdy zlecenie Uczestnika Funduszu zostało złoŝone w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z zasadami opisanymi powyŝej w Prospekcie, co spowoduje wątpliwości co do treści lub autentyczności zlecenia, Fundusz podejmie, z zachowaniem naleŝytej staranności, działania mające na celu uzyskanie stosownych wyjaśnień. W przypadku uzyskania odpowiednich wyjaśnień co do treści zlecenia uznaje się, Ŝe datą prawidłowego złoŝenia zlecenia jest dzień uzyskania stosownego wyjaśnienia co do treści zlecenia. W przypadku braku uzyskania odpowiedniego wyjaśnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu zlecenia do Agenta Transferowego lub dnia wpływu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Funduszu zlecenie jest anulowane. Kwoty pokryte przez Fundusz z tytułu świadczeń, o których mowa powyŝej są zwracane Funduszowi przez Towarzystwo, które moŝe dochodzić w dalszej kolejności zaspokojenia roszczenia od podmiotu, którego działanie było przyczyną wystąpienia opóźnienia realizacji zlecenia. Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa chyba, Ŝe szkoda ta jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, jeŝeli nieterminowa realizacja zlecenia nastąpiła z winy banku krajowego lub instytucji kredytowej powyŝsze zasady nie będą stosowane, a roszczenia Uczestnika Funduszu, o których mowa powyŝej, winny być kierowane bezpośrednio do banku krajowego lub instytucji kredytowej. 2) W przypadku stwierdzenia błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz dokonuje ponownego przeliczenia ilości Jednostek Uczestnictwa nabytych oraz zbytych przez Uczestników Funduszu po niewłaściwie wyliczonej cenie i dokonuje korekty zapisów na kontach tych Uczestników Funduszu, którzy ponieśli stratę finansową na skutek błędnej wyceny Jednostek Uczestnictwa. Jednocześnie Towarzystwo dokonuje stosownych dopłat do kont Uczestników Funduszu, którzy ponieśli stratę finansową oraz do Funduszu w celu wyrównania ewentualnych strat z tytułu wypłaty zawyŝonych kwot Uczestnikom Funduszu dokonujących odkupienia Jednostek Uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej cenie. W celu wyrównania ewentualnych strat Uczestników Funduszu, którzy dokonali odkupienia Jednostek Uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej cenie Towarzystwo dokonuje stosownych wpłat na rachunki bankowe tych Uczestników Funduszu Wskazanie okoliczności, w których Fundusz moŝe zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. a. Fundusz moŝe zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na dwa tygodnie, jeŝeli nie moŝna dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezaleŝnych od Funduszu. W przypadku, o którym mowa powyŝej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa moŝe zostać zawieszone na okres dłuŝszy niŝ dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy. b. Fundusz moŝe zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na dwa tygodnie, jeŝeli: - w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Subfundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zaŝądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, - nie moŝna dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezaleŝnych od Funduszu, 15

16 c. Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w lit. b) za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu moŝe zostać zawieszone na okres dłuŝszy niŝ 2 tygodnie nie przekraczający dwóch miesięcy albo Fundusz moŝe odkupywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w okresie nie przekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Subfundusz moŝe odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach Określenie rynków, na których zbywane są Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa są zbywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia wyŝej określonego celu. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pienięŝnego i w dłuŝne papiery wartościowe przewidziane w Statucie Funduszu, w tym głównie w instrumenty finansowe rynku pienięŝnego charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty rynku pienięŝnego i dłuŝne papiery wartościowe jest nie niŝsza niŝ 70% i moŝe wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Ocena sytuacji na rynku dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego słuŝąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego będzie obejmowała: a. sytuację gospodarczą kraju; b. ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego; c. moŝliwość wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego; d. bieŝący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; e. ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów. Subfundusz moŝe lokować powyŝej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pienięŝnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W takim przypadku, Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe, co najmniej sześciu róŝnych emisji jednego emitenta z tym, Ŝe wartość lokat w papiery wartościowe Ŝadnej z tych emisji nie moŝe przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat Subfunduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku: Obligacje Skarbu Państwa 50,03% Bony Skarbowe 12,47% Listy Zastawne 7,13% Obligacje Komercyjne 6,14% Razem papiery wartościowe w Aktywach Subfunduszu 75,77% Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłuŝnych papierów wartościowych. 16

17 Subfundusz nie lokuje swoich aktywów głównie w lokaty inne niŝ papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie będzie się charakteryzować duŝą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. Subfundusz nie wykorzystuje w swojej polityce inwestycyjnej szczególnego rodzaju technik inwestycyjnych, innych niŝ te, o których mowa powyŝej oraz w Statucie Funduszu. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, które Subfundusz zamierza nabyć przyszłości; b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu; c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŝących zobowiązań Subfunduszu. Do dnia sporządzenia Prospektu Subfundusz nie zawierał umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moŝe: 1. lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, jego akcjonariuszy oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zaleŝnymi w stosunku do Towarzystwa; 2. zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe z: a. członkami organów Towarzystwa, b. osobami zatrudnionymi w Towarzystwie, c. osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, d. osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a) c) w związku małŝeńskim, e. osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a) c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie; 3. zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa majątkowe z: a. Towarzystwem, b. Depozytariuszem, c. podmiotami dominującymi lub zaleŝnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, d. akcjonariuszami Towarzystwa, e. akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zaleŝnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza; jeŝeli dokonania takiej lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes Uczestników, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu a. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania. Uczestnicy powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej opisanej w pkt powyŝej oraz w Statucie, zakładającej m.in. udział lokat w dłuŝne papiery wartościowe w Aktywach Subfunduszu na poziomie od 70% do 100% oraz lokowanie Aktywów Subfunduszu głównie w instrumenty finansowe rynku pienięŝnego, charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Do najwaŝniejszych ryzyk, które powinni uwzględniać Uczestnicy naleŝą: 17

18 1) ryzyko rynkowe wynikające ze zmienności cen papierów wartościowych wynikających z ogólnych tendencji rynkowych panujących w kraju i na świecie. W szczególności naleŝy liczyć się z moŝliwością wystąpienia silnych spadków lub długoterminowego trendu spadkowego cen papierów wartościowych, czego następstwem będzie obniŝenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa; 2) ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego lub podmiotu, na bazie którego został wyemitowany instrument finansowy związane z brakiem moŝliwości wypełnienia przez niego przyjętych zobowiązań lub zagroŝeniem wystąpienia takiej sytuacji; 3) ryzyko rozliczenia - związane z moŝliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Fundusz w terminie określonym w umowie transakcji, co moŝe się wiązać z poniesieniem przez Fundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonej pozycji; 4) ryzyko płynności - wynika z moŝliwości wystąpienia sytuacji, w której ze względu na niskie obroty danym papierem wartościowym nie jest moŝliwe dokonanie transakcji pakietem tych papierów wartościowych bez znaczącego wpływu na jego cenę; 5) ryzyko walutowe - związane z moŝliwością zmiany ceny składnika Aktywów Subfunduszu w wyniku zmiany kursu waluty obcej, w której denominowany jest dany składnik Aktywów Subfunduszu względem złotych polskich; 6) ryzyko związane z przechowywaniem aktywów - w przypadku zaprzestania lub ograniczenia działalności przez Depozytariusza lub subdepozytariusza mogą wystąpić okresowe ograniczenia moŝliwości swobodnego dysponowania częścią lub całością Aktywów Subfunduszu; 7) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Subfunduszu spowodowane inwestowaniem środków w papiery wartościowe stosunkowo niewielkiej liczby emitentów; 8) ryzyko związane z koncentracją rynków spowodowane ograniczoną płynnością danego rynku finansowego. b. Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Uczestnicy powinni akceptować ryzyko: 1) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, wynikające z przyjętej alokacji Aktywów Subfunduszu, spadku cen papierów wartościowych i instrumentów finansowych, w których ulokowane są Aktywa Subfunduszu, w szczególności na skutek dekoniunktury na rynkach finansowych lub zmiany poziomu stóp procentowych; 2) wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ w postaci moŝliwości otwarcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zmianę Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz, połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, a takŝe zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 3) niewypłacalności gwaranta - nie dotyczy; 4) inflacji - ryzyko związane ze zmianami poziomu cen oraz rynkowych stóp procentowych; 5) zmian regulacji prawnych - ryzyko związane z moŝliwością wystąpienia niekorzystnych zmian regulacji prawnych dotyczących emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, w tym w szczególności w zakresie prawa podatkowego Określenie profilu inwestora Subfunduszu Subfundusz przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu duŝej płynności środków Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub Uczestników Subfunduszu, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąŝe się konieczność uiszczania podatku dochodowego. a. Obowiązki podatkowe Funduszu. 18

19 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) Fundusz jest zwolniony z podatku dochodowego, jako fundusz inwestycyjny utworzony na podstawie przepisów Ustawy. b. Obowiązki podatkowe Uczestników, będących osobami fizycznymi. Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie Ustawy podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 19% wypłacanej kwoty dochodu. Dla celów obliczenia naleŝnego podatku dochodowego przyjmuje się, Ŝe jako pierwsze odkupywane są jednostki uczestnictwa nabyte przez Uczestnika najwcześniej (metoda FIFO). Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych oraz wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym prowadzonym w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego dokonywane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika będą wolne od podatku dochodowego. Od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. JeŜeli Uczestnik jest osobą zagraniczną, zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w Funduszu mogą róŝnić się od tych opisanych powyŝej, jeŝeli Rzeczpospolita Polska zawarła z państwem miejsca zamieszkania lub pobytu Uczestnika umowę w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. c. Obowiązki podatkowe Uczestników, będących osobami prawnymi. Dochody osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej uzyskane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie Ustawy podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). JeŜeli Uczestnik jest osobą zagraniczną, zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w Funduszu mogą róŝnić się od tych opisanych powyŝej, jeŝeli Rzeczpospolita Polska zawarła z państwem siedziby Uczestnika umowę w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Fundusz zastrzega, Ŝe ze względu na fakt, iŝ obowiązki podatkowe zaleŝą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazanie jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego Sposób dysponowania dochodami Subfunduszu Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa Określenie częstotliwości dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, a takŝe wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub wskazanie przepisów statutu odnoszących się do tych kwestii, a takŝe wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej publikowana jest wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny.. a. Częstotliwość dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 19

20 Aktywa Subfunduszu wycenia się, a Wartość Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustala się w kaŝdym Dniu Wyceny. b. Częstotliwość i miejsce publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz ogłasza cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w Internecie na stronach oraz udostępnia ją w siedzibie Towarzystwa niezwłocznie po jej ustaleniu, nie później niŝ w następnym dniu roboczym przypadającym po Dniu Wyceny do godziny Określenie metod i zasad dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Subfunduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a takŝe o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną. a. Zasady wyceny Aktywów Subfunduszu. 1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według stanów tych aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości z godziny w Dniu Wyceny. 2. Aktywa Funduszu oraz Aktywa Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Funduszu oraz Subfunduszy ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 3. Zobowiązania dotyczące całego Funduszu obciąŝają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4. Składniki lokat Subfunduszu notowane na Aktywnym Rynku wyceniane są według wartości godziwej ustalonej w następujący sposób: a) akcje, prawa do akcji i prawa poboru - według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt 1 kursu ustalonego na Aktywnym Rynku; b) dłuŝne papiery wartościowe, kwity depozytowe, listy zastawne według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 kursu ustalonego na Aktywnym Rynku, przy czym odsetki od papierów wartościowych odsetkowych nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta; c) kontrakty terminowe - według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 ustalonego na Aktywnym Rynku kursu określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej; d) pozostałe składniki lokat Subfunduszu - według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 kursu ustalonego na Aktywnym Rynku. 5. W przypadku gdy wycena dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia lub innej, ustalonej przez ten Aktywny Rynek wartości, stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs, o którym mowa w pkt. 4 przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny. 6. JeŜeli wolumen obrotów na danym składniku lokat Subfunduszu jest znacząco niski albo na danym składniku lokat Subfunduszu nie zawarto Ŝadnej transakcji wartość godziwą tego składnika lokat Subfunduszu ustala się według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 kursu ustalonego na Aktywnym Rynku, skorygowanego w sposób umoŝliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9, z zastrzeŝeniem, Ŝe gdy wycena dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia lub innej, ustalonej przez ten Aktywny Rynek wartości, stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość. 7. JeŜeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku wartość godziwą składnika lokat Subfunduszu ustala się według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 kursu zamknięcia lub innej, stanowiącej jego odpowiednik wartości 20

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego

Skrót Prospektu Informacyjnego Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu Informacyjnego Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego

Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy (CU FIO Walutowy) Prospekt Informacyjny Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.cu.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu informacyjnego

Skrót Prospektu informacyjnego Twoje inwestycje Skrót Prospektu informacyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 10 marca 2009 r. o zmianach statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie z dnia 10 marca 2009 r. o zmianach statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie z dnia 10 marca 2009 r. o zmianach statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając na

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO ( r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r.

Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO ( r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r. Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO (18.11.2013 r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r. ROZDZIAŁ I - pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Poprzednia nazwa Funduszu Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Poprzednia nazwa Funduszu Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Aviva Investors SFIO) Poprzednia nazwa Funduszu Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieŝący 2006-06-30 I Aktywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r. Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz mfundusz dla każdego, Subfundusz mfundusz dla aktywnych, Subfundusz mfundusz dla odważnych. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 645 113 9 171 182 1. Lokaty 8 645 113 9 171 182 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego Inwestowania Aviva

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 392 353 4 587 194 1. Lokaty 7 314 046 4 587 194 2. Środki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2.

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. Środki pienięŝne - 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. Niniejszym AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 31 lipca 2013 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU FIO MAZUREK)

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU FIO MAZUREK) PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK, ) działającego uprzednio pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo