PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji 3. CU Ochrony Kapitału Plus 4. CU Stabilnego Inwestowania 5. CU ZrównowaŜony 6. CU Polskich Akcji Organem Funduszu jest Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Strona internetowa: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a takŝe skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095). Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 5 maja 2006 roku, a następnie zaktualizowany w dniu 23 października 2006 roku, w dniu 23 listopada 2006 roku, w dniu 31 stycznia 2007 roku, w dniu 10 maja 2007 roku oraz w dniu 21 marca 2008 roku.

2 ROZDZIAŁ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa Firma: Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Prosta 70, Warszawa 2. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Marek Przybylski Tymoteusz Paleczny - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu 3. Oświadczenie Niniejszym oświadczamy, Ŝe informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają Ŝadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a takŝe skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095), a takŝe, Ŝe według naszej najlepszej wiedzy, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Marek Przybylski Prezes Zarządu Tymoteusz Paleczny Wiceprezes Zarządu 4. Podmioty świadczące na rzecz Towarzystwa lub Funduszu usługi w zakresie sporządzania Prospektu. Zarówno Towarzystwo, jak i Fundusz nie korzystały z usług podmiotów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie sporządzania Prospektu. 2

3 ROZDZIAŁ II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. Firma, siedziba i adres oraz inne dane Towarzystwa Firma: Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Prosta 70, Warszawa Telefon: 0 (prefiks) Fax: 0 (prefiks) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 2. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo. Towarzystwo, działając pod firmą Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna" otrzymało w dniu 22 października 1997 roku zezwolenie na prowadzenie działalności - decyzja nr KPW /96. W związku z nabyciem 100% akcji Towarzystwa przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA, od dnia 9 maja 2001 roku Towarzystwo działa pod firmą Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA". 3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru. Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy za numerem RHB 6694 w dniu 16 lutego 1998 roku pod firmą Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA". W dniu 9 maja 2001 roku Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod firmą Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA". Obecnie sądem rejestrowym dla Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. Kapitał zakładowy... Kapitał zapasowy... Wynik finansowy roku bieŝącego Razem kapitały własne na dzień 31 grudnia 2006 roku ,00 tys. zł 1.316,89 tys. zł ,83 tys. zł ,72 tys. zł 5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa. Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony gotówką w następujących terminach: Akcje serii A: zł przed dniem zarejestrowania Towarzystwa (tj. przed roku), zł w dniu 3 marca 1998 roku, zł w dniu 5 i 12 marca 1998 roku Akcje serii B: zł w dniu 30 czerwca 1999 roku, zł w dniu 27 października 1999 roku, zł w dniu 31 stycznia 2000 roku Akcje serii C: zł w dniu 25 marca 2002 roku. 3

4 6. Firma i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa, posiadającym 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA z siedzibą w Warszawie. 7. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Towarzystwa jest Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. 8. Firma i siedziba podmiotu dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w pkt. 7, ze wskazaniem cech tej dominacji. Podmiotem dominującym wobec Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA jest Aviva International Insurance Limited z siedzibą w Londynie, posiadająca 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA. 9. Imiona i nazwiska: a. członków Zarządu Towarzystwa wraz ze wskazaniem funkcji w Zarządzie: Marek Przybylski - Prezes Zarządu Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu b. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego: Adam Uszpolewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej Stephen Marini Członek Rady Nadzorczej c. prokurentów Towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury: Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo nie udzieliło Ŝadnej prokury. d. osób fizycznych zarządzających Funduszem oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych: Nie dotyczy. Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszu zostało zlecone Commercial Union Investment Management (Polska) SA, podmiotowi uprawnionemu do zarządzania cudzymi portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych. 10. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt. 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeŝeli ta okoliczność moŝe mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 4

5 a Zarząd Marek Przybylski - Prezes Zarządu Posiada tytuł magistra zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplom Master of Business Administration (MBA) University of Illinois. Posiada równieŝ tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), przyznany przez Association for Investment Management and Research. W 1995 roku uzyskał licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi nr 51. W latach pracował w Creditanstalt Securities SA, a następnie w CA IB Securities SA na stanowisku doradcy inwestycyjnego i szefa działu analiz. Od 1998 roku był wiceprezesem, a od lutego 2002 roku jest prezesem zarządu Commercial Union Investment Management (Polska) SA, domu maklerskiego posiadającego zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zarządzanie cudzymi portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz na doradztwo w zakresie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Od 2001 roku jest prezesem zarządu Commercial Union Polska - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności organizacja i zarządzanie. Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach pracował w dziale audytu w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów sektora ubezpieczeniowego. Od 1999 roku pracuje w Commercial Union Investment Management (Polska) SA, kolejno na stanowiskach: wicedyrektora finansowego, dyrektora finansowego, członka zarządu spółki, a od marca 2004 roku Wiceprezesa Zarządu Commercial Union Investment Management (Polska) SA, gdzie odpowiada za finanse, działalność operacyjną i nadzór wewnętrzny. W styczniu 2006 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Commercial Union Polska - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. b Rada Nadzorcza Adam Uszpolewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Od 1 kwietnia 2007 roku jest prezesem grupy Commercial Union Polska. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jest wiceprezesem Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA pełniącym obowiązki prezesa zarządu. Bezpośrednio przed przyjściem do CU był dyrektorem w PricewaterhouseCoopers w Polsce. Wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje menedŝerskie w czołowych międzynarodowych grupach finansowych, m. in. GE Capital i Cigna, takŝe w Londynie i Luksemburgu. W latach odegrał kluczową rolę w rozwijaniu działalności w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela Nationwide, który awansował do pierwszej piątki największych towarzystw ubezpieczeń na Ŝycie w Polsce pod względem składki. Uszpolewicz ma uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończył studia ekonomiczne i anglistykę na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania). Maciej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej Od lutego 2003 roku wiceprezes zarządu Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA i spółki dystrybucyjnej Commercial Union Polska Sp. z o.o. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). W 1993 roku rozpoczął pracę w Commercial Union Polska -Towarzystwie Ubezpieczeń na śycie SA, gdzie kolejno piastował funkcje: księgowego, wicedyrektora i dyrektora finansowego. Odpowiadał za pracę Sekcji Przetwarzania Składek, Sekcji Kontroli NaleŜności, Sekcji Rozliczeń Prowizyjnych, Sekcji Administracji Bazy Danych Agencyjnych. Był równieŝ odpowiedzialny m. in. za księgowanie operacji ubezpieczeniowych, rozwój współpracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej. W latach pracował w Wielkiej Brytanii w Commercial Union Assurance Company plc, w Group Business Risks Department jako Project Team Leader. W latach przechodził szkolenie w Association of Certified Chartered Accountants i złoŝył końcowe egzaminy uprawniające do ubiegania się o wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii i większości krajów OECD. Od 1998 roku 5

6 do lutego 2003 roku był wiceprezesem zarządu Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK SA. Zbigniew Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej W latach był prezesem grupy Commercial Union Polska i Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA. Od 1 kwietnia 2007 roku jest doradcą prezesa grupy CU Polska. Wcześniej, w latach był wiceprezesem CU śycie i głównym aktuariuszem grupy CU Polska. W latach był członkiem zarządu CU śycie. Absolwent Uniwersytetu w Melbourne; uzyskał tytuł Master of Business Administration. Jest członkiem stowarzyszeń aktuariuszy w Polsce, Australii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. W 1969 roku rozpoczął pracę w towarzystwie ubezpieczeń na Ŝycie National Mutual w Melbourne w Australii. Następnie został aktuariuszem i menedŝerem ds. produktów. Rozwijał filię National Mutual w Republice Południowej Afryki. W latach odniósł duŝe sukcesy w rozszerzaniu działalności National Mutual w Azji Wschodniej, szczególnie w Hong Kongu. W latach był wiceprezesem ds. bankowości detalicznej w National Mutual Royal Bank w Melbourne, zaś w latach wrócił do National Mutual na stanowisko prezesa ds. planowania finansowego i strategii. Stephen Marini Od 2003 roku dyrektor finansowy w Aviva Italia, spółce naleŝącej do grupy Aviva, która jest równieŝ instytucją macierzystą grupy kapitałowej Commercial Union Polska. Jest absolwentem City University w Londynie (matematyka i statystyka) oraz licencjonowanym aktuariuszem. Ma ponad dwudziestoletni staŝ pracy w towarzystwach ubezpieczeń na Ŝycie, m. in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Argentynie, Polsce i na Litwie. Przygotowywał inwestycję w Polsce brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej Norwich Union, a następnie był dyrektorem finansowym Norwich Union Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie w Warszawie. Po przejściu do Commercial Union pracował nad projektem utworzenia spółki na Litwie. W latach był prezesem CU Litwa Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie. 11. Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem. Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy Fundusz rozpoczął działalność 5 października 2004 roku. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia wyŝej określonego celu. Aktywa funduszu lokowane są głównie w emitowane przez podmioty zagraniczne lub krajowe papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w dolarach amerykańskiej lub euro. Fundusz nie lokuje aktywów funduszu w akcje. Całkowita wartość lokat w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w dolarach amerykańskich lub euro wynosi od 67% do 100% aktywów funduszu. Oznacza to, Ŝe całkowita wartość lokat w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w jednej z walut, o których mowa powyŝej, moŝe wynieść do 100% wartości aktywów funduszu. Przy ocenie sytuacji na rynku dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego słuŝącej podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego stosowane są głównie: 1) ocena sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów; 2) ocena ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego; 3) moŝliwość wzrostu wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego; 6

7 4) bieŝący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji; 5) bieŝący i prognozowany poziom kursów wymiany walut, w których denominowane są poszczególne lokaty; 6) ocena ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów. 12. Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub, które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a Ustawy. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo posiada zezwolenie na tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 13. Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonywanie moŝe być powierzone innym podmiotom. Towarzystwo moŝe powierzać innym podmiotom wykonywanie obowiązków w zakresie: a) pośrednictwa w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa; b) zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego lub jego częścią; c) prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu. 14. Informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez Towarzystwo na terytorium państw członkowskich. Nie dotyczy. 7

8 ROZDZIAŁ III DANE O FUNDUSZU 1. Dane o Funduszu 1.1. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu. W dniu 9 czerwca 2006 roku Komisja decyzją nr DFI/W/ / /06 udzieliła zezwolenia na utworzenie Funduszu poprzez przekształcenie: - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Depozyt Plus, - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji, - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Kapitału Plus, - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Inwestowania, - Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polskich Akcji, w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 3 listopada 2006 roku pod numerem RFi Data rozpoczęcia działalności przez fundusz powierniczy, który został następnie przekształcony w fundusz inwestycyjny. Nie dotyczy Informacja, Ŝe Fundusz posiada osobowość prawną. Fundusz posiada osobowość prawną. Subfundusze CU Depozyt Plus, CU Obligacji, CU Ochrony Kapitału Plus, CU Stabilnego Inwestowania, CU ZrównowaŜony, CU Polskich Akcji nie posiadają osobowości prawnej Charakterystyka konstrukcji Funduszu. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami. Subfunduszem jest nie posiadająca osobowości prawnej, wydzielona prawnie część aktywów i zobowiązań Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną i mająca związane z nim Jednostki Uczestnictwa odrębne od Jednostek Uczestnictwa związanych z innymi Subfunduszami. 8

9 2. Dane o Subfunduszach 2.1. Subfundusz CU Depozyt Plus Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Subfundusz. a) Charakterystyka jednostek uczestnictwa róŝnych kategorii, jeŝeli subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa róŝnych kategorii. Nie dotyczy. Subfundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa róŝnych kategorii. b) Informacja, Ŝe Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, jak równieŝ, Ŝe mogą być przedmiotem zastawu. Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu mogą być przedmiotem zastawu Prawa Uczestników Subfunduszu. Uczestnicy Subfunduszu mają w szczególności prawo do: a) nabywania, zbywania, zamiany i Konwersji Jednostek Uczestnictwa na Ŝądanie w kaŝdym Dniu Wyceny, z uwzględnieniem szczegółowych zasad zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa określonych w pkt poniŝej; b) zawierania umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestowania oferowanych przez Fundusz; c) otrzymywania świadczenia dodatkowego, po spełnieniu warunków określonych w Statucie lub w umowie o uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestowania Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Wpłaty do funduszy inwestycyjnych otwartych, które zostały przekształcone w Fundusz, z tytułu dokonania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, zostały zebrane w terminach i w wysokości przewidzianych w zezwoleniach na utworzenie tych funduszy udzielonych przez Komisję. Statut Funduszu przewiduje moŝliwość kolejnych subfunduszy. W przypadku tworzenia nowego subfunduszu zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostaną przeprowadzone wg. poniŝszej procedury. a) Osoby uprawnione do zapisywania się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu jest Towarzystwo lub jedyny akcjonariusz Towarzystwa Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. b) Cena jednostki uczestnictwa w ramach przyjmowania zapisów. W ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu, cena jednostki będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych zapisami. 9

10 Towarzystwo nie pobiera Ŝadnych opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa w ramach przyjmowania zapisów. c) Miejsca i terminy przyjmowania zapisów. O zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu Towarzystwo informuje na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów poprzez dokonanie ogłoszenia na stronie internetowej Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa trwa 3 dni robocze. d) Miejsca i terminy dokonywania wpłat w ramach zapisów. Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu zobowiązany jest dokonać wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek prowadzony przez Depozytariusza, tytułem składanego zapisu. Wpłata moŝe być dokonana wyłącznie przelewem. Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty z tytułu zapisów na jednostki uczestnictwa w subfunduszu. e) Przydział jednostek uczestnictwa. Przydział jednostek uczestnictwa następuje pod warunkiem zebrania w trakcie zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu minimalnej kwoty wpłat. Przydział jednostek uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby jednostek uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o odsetki lub inne poŝytki uzyskane do dnia przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu. f) Minimalna kwota wpłat do nowego subfunduszu. Minimalna kwota wpłat do nowego subfunduszu niezbędna do jego utworzenia wynosi ,00 złotych (pięćset tysięcy złotych). g) Przypadki, w których Towarzystwo zobowiązane jest do zwrotu wpłat zgromadzonych w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu. Towarzystwo zobowiązane jest do zwrotu wpłat zgromadzonych w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu wraz z uzyskanymi odsetkami lub innymi poŝytkami w przypadku niezebrania minimalnej kwoty wpłat, o której mowa w lit. f) powyŝej. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów Sposób i szczegółowe warunki: a) zbywania Jednostek Uczestnictwa; 1) Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi złotych, a kaŝda następna wpłata nie moŝe być niŝsza niŝ 100 złotych. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie moŝe być mniejsza niŝ 1 złoty. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na 10

11 podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, wynosi 10 złotych. 2) Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliŝszym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego waŝnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, Ŝe środki pienięŝne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu. JeŜeli warunki opisane powyŝej zostały spełnione w Dniu Wyceny do godziny 14.00, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w tym Dniu Wyceny. Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia dokonania wpłaty na te jednostki, nie moŝe być dłuŝszy niŝ 7 dni. Osoba, niebędąca Uczestnikiem Subfunduszu moŝe dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez: a) złoŝenie u Dystrybutora waŝnego pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłatę środków pienięŝnych na rachunek bankowy Subfunduszu prowadzony przez Depozytariusza, albo b) przesłanie do Funduszu waŝnego pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłatę środków pienięŝnych, dokonaną wyłącznie w drodze przelewu bankowego z rachunku bankowego osoby, która zostanie wpisana do Rejestru Uczestników, na rachunek bankowy Subfunduszu, prowadzony przez Depozytariusza. W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wpłaty środków pienięŝnych mogą być dokonane z rachunku bankowego ich przedstawicieli ustawowych. W przypadku małŝonków, dla których ma być otwarte Konto MałŜeńskie, wpłaty środków pienięŝnych mogą być dokonane z rachunku bankowego kaŝdego z małŝonków. Dokument wpłaty środków powinien zawierać następujące dane dotyczące osoby: a) imię i nazwisko lub nazwę; b) adres zamieszkania lub siedziby; c) numer PESEL lub numer identyfikacji statystycznej REGON; d) wskazanie Subfunduszu; e) informację, Ŝe wpłata została dokonana w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. W przypadku, gdy wpłaty, na rachunek osoby nie będącej Uczestnikiem Funduszu, dokonuje inna osoba, dokument wpłaty środków powinien zawierać dane, o których mowa powyŝej, dotyczące takŝe osoby dokonującej wpłaty. Wskazanie w dokumencie wpłaty środków danych, o których mowa powyŝej nie jest konieczne, o ile Fundusz wskazał numer rachunku bankowego umoŝliwiający jednoznaczną identyfikację Konta, którego dana wpłata dotyczy. W takim przypadku podmiot dokonujący wpłaty obowiązany jest podać numer rachunku bankowego wskazany przez Fundusz i wyłącznie w oparciu o ten numer rachunku bankowego następuje identyfikacja Uczestnika Funduszu oraz Konta. Zlecenie, wypełnione w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny albo w inny sposób wywołujący wątpliwości, co do jego treści lub autentyczności nie będzie uznane za waŝne i przyjęte do realizacji. Fundusz bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest do zawiadomienia o powyŝszych okolicznościach składającego zlecenie. Składający zlecenie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, prawidłowość i kompletność danych podanych w zleceniu. Składający zlecenie, który dokonał wpłaty środków pienięŝnych na rachunek bankowy Subfunduszu, o którym mowa powyŝej, w przypadku uznania jego zlecenia za niewaŝne lub nieprzyjęte do realizacji, uprawniony jest według swego wyboru do wypłacenia powyŝszych środków pienięŝnych w wysokości dokonanej wpłaty lub do ponownego złoŝenia zlecenia. W przypadku, gdy składający zlecenie jest wpisany do Subrejestru, dla złoŝenia zlecenia jest wystarczające dokonanie wpłaty środków pienięŝnych bez konieczności przesyłania do Funduszu zlecenia. Dokument wpłaty środków powinien zawierać numer konta w Subrejestrze lub numer PESEL lub numer identyfikacji statystycznej REGON. Wpłat środków pienięŝnych, o których mowa powyŝej, mogą w imieniu lub na rachunek Uczestnika Funduszu dokonywać osoby trzecie. 11

12 ZłoŜenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie wywiera Ŝadnych skutków prawnych, jeŝeli przed upływem 90 dni kalendarzowych, licząc od daty złoŝenia zlecenia, nie wpłyną na rachunek Subfunduszu środki pienięŝne na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 3) Jednostki Uczestnictwa są zbywalne po cenie zbycia z Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt. 2). Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalonej na ten Dzień Wyceny. 4) Uczestnicy Funduszu mogą składać zlecenia wyznaczonemu Dystrybutorowi za pomocą telefonu, systemu IVR lub Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (dalej STI ). - Warunkiem uruchomienia: - usługi STI jest zawarcie dodatkowej umowy z Agentem Transferowym, której integralną część stanowi Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego, - składania zleceń oraz uzyskiwania informacji za pomocą telefonu oraz systemu IVR jest zawarcie z Funduszem dodatkowej umowy o składanie zleceń za pośrednictwem telefonu i systemów elektronicznych. Zawierając z Funduszem umowę, o której mowa powyŝej, Uczestnik Funduszu podpisuje Oświadczenie o zawarciu Umowy o składanie zleceń i dyspozycji za pomocą telefonu oraz systemu IVR. W Oświadczeniu Uczestnik Funduszu dodatkowo oświadcza, Ŝe zapoznał się i zaakceptował doręczony mu Regulamin składania zleceń i dyspozycji za pomocą telefonu oraz systemu IVR, zgodnie z postanowieniami którego wykonywana jest umowa. Umowy, o których mowa powyŝej, między innymi: a) przewidują udzielenie przez Uczestnika Funduszu pełnomocnictwa wyznaczonemu Dystrybutorowi lub jego pracownikom do sporządzania, podpisywania i składania do realizacji pisemnych zleceń na podstawie złoŝonych przez Uczestnika Funduszu za pomocą telefonu oraz systemu IVR; b) określają rodzaje zleceń i dyspozycji oraz warunki techniczne składania zleceń za pomocą telefonu, systemu IVR lub STI; c) określają sposób identyfikacji Uczestnika Funduszu, przy czym Towarzystwo, Fundusz lub Agent Transferowy nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie identyfikatorów Uczestnika Funduszu z przyczyn niezawinionych przez ww. podmioty. Umowy, o których mowa powyŝej nie ograniczają praw i obowiązków Uczestnika Funduszu, jak równieŝ nie ograniczają odpowiedzialności Funduszu wynikającej ze Statutu. Przy wykonywaniu zleceń składanych za pomocą telefonu oraz systemu IVR, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za: - wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złoŝonej za pomocą telefonu oraz systemu IVR przez osobę inną niŝ Uczestnik, jak równieŝ udzielenie takiej osobie informacji o stanie Konta, jeŝeli dyspozycja albo czynność zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Regulaminem. W szczególności Towarzystwo nie bada, czy osoba dokonująca tych czynności w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej posiada stosowne kompetencje; - wykonanie zlecenia oraz udzielenie informacji o stanie Konta/Kont Uczestnika w ciągu 2 godzin od zawiadomienia (zgłoszenie blokady danych identyfikacyjnych), jeŝeli zawiadomienie nastąpiło w godzinach pracy Centrum Telefonicznego Agenta Transferowego i w ciągu 2 godzin w następnym dniu roboczym, jeŝeli zawiadomienie nastąpiło po godzinach pracy Centrum Telefonicznego Agenta Transferowego, - niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zlecenia na podstawie dyspozycji złoŝonej za pomocą telefonu lub systemu IVR spowodowane awarią urządzenia telekomunikacyjnego lub nagrywającego albo z powodu wady teletransmisyjnej. b) odkupywania Jednostek Uczestnictwa; 1) Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliŝszym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego waŝnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. JeŜeli warunki opisane powyŝej zostały spełnione w Dniu Wyceny do godziny 14.00, odkupienie Jednostek 12

13 Uczestnictwa następuje w tym Dniu Wyceny. Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia zgłoszenia Ŝądania ich odkupienia, nie moŝe być dłuŝszy niŝ 7 dni chyba, Ŝe przekroczenie powyŝszego terminu jest skutkiem okoliczności, za które Subfundusz nie ponosi odpowiedzialności. 2) Jednostki Uczestnictwa zostają odkupione po złoŝeniu przez Uczestnika Funduszu waŝnego, pisemnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, zawierającego Ŝądania odkupienia: a) określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, albo b) Jednostek Uczestnictwa, na określoną przez Uczestnika Funduszu kwotę. W przypadku, gdy: a) kwota określona w zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest wyŝsza od kwoty moŝliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika lub b) liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu odkupienia jest wyŝsza niŝ liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika lub c) w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika byłaby mniejsza niŝ minimalna wpłata początkowa w Subfunduszu, Subfundusz traktuje takie zlecenie, jako Ŝądanie odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze danego Uczestnika Funduszu. Uczestnik Funduszu moŝe wydać Subfunduszowi dyspozycję, na podstawie której Subfundusz odkupi w określonym przez Uczestnika terminie lub terminach określoną liczbę Jednostek Uczestnictwa lub liczbę Jednostek Uczestnictwa, która zapewni Uczestnikowi Funduszu otrzymanie za odkupione Jednostki Uczestnictwa określonej kwoty pienięŝnej i dokona wypłaty kwoty naleŝnej w sposób określony powyŝej. W takim przypadku Ŝądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne w określonym przez Uczestnika Funduszu w dyspozycji terminie lub terminach, a zasady określone w pkt. 3) stosuje się odpowiednio. Po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia odkupienia przez Uczestnika Funduszu, wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu, Subrejestr Uczestników dla danego Uczestnika Subfunduszu ulega zamknięciu. 3) Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalonej na Dzień Wyceny określony w pkt. 1). c) zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych ( Konwersji ); Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zamiany na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo ( Konwersji ), poprzez jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa i zbycie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu. Konwersja podlega opłacie manipulacyjnej będącej róŝnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w funduszu, na którego jednostki ma zostać dokonana konwersja i wysokości stawki w dotychczasowym Subfunduszu. Konwersja jest moŝliwa tylko w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu. Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio. d) wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu; 13

14 1) W zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Uczestnik Funduszu podaje informacje dotyczące rachunku bankowego, prowadzonego na Jego rzecz, na który mają być przekazane środki pienięŝne pochodzące z odkupienia. Subfundusz moŝe, na pisemne Ŝądanie Uczestnika Funduszu, uzgodnić z Nim inny sposób przekazania powyŝszych środków. W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, środki pienięŝne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być przekazane na rachunek bankowy ich przedstawicieli ustawowych, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku małŝonków, dla których ma być otwarte Konto MałŜeńskie, środki pienięŝne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być przekazywane na rachunek bankowy prowadzony na rzecz jednego z małŝonków. 2) Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 3) Wypłata środków pienięŝnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje w terminie dwóch dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. e) zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem ( Zamiany ); Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy) ( Zamiana ) poprzez jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym i zbycie Jednostek Uczestnictwa w wybranym Subfunduszu Docelowym. Zamiana podlega opłacie manipulacyjnej będącej róŝnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu Docelowym, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana Zamiana i wysokości stawki w dotychczasowym Subfunduszu Źródłowym. W przypadku, gdy zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje do Subfunduszu docelowego o niŝszej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, opłata nie jest pobierana. W przypadku, gdy wysokość stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w dotychczasowym Subfunduszu źródłowym jest wyŝsza niŝ stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu docelowym, na którego Jednostki Uczestnictwa ma zostać dokonana zamiana, róŝnica wysokości powyŝszych stawek nie podlega zwrotowi. Pozostałe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w przypadku Zamiany Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio. f) spełnienia świadczeń naleŝnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa; 1) Fundusz dokonuje realizacji zleceń Uczestników Funduszy według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu obowiązującej w dniu realizacji zlecenia. W związku z tym realizacja prawidłowo złoŝonych zleceń Uczestników Funduszu w terminie późniejszym niŝ wskazany w Prospekcie moŝe skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika Funduszu. W takim przypadku, niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, Towarzystwo: - w przypadku zleceń nabycia podejmie działania, aby liczba Jednostek Uczestnictwa na Koncie Uczestnika Funduszu była taka, jakby zlecenie nabycia zostało zrealizowane terminowo; - w przypadku zleceń odkupienia - podejmie działania, aby w sumie Uczestnik Funduszu otrzymał taką kwotę, jaką otrzymałby w przypadku, gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo. 14

15 PowyŜsze zasady będą stosowane w przypadku braku winy za opóźnienie po stronie Uczestnika. W przypadku, gdy zlecenie Uczestnika Funduszu zostało złoŝone w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z zasadami opisanymi powyŝej w Prospekcie, co spowoduje wątpliwości co do treści lub autentyczności zlecenia, Fundusz podejmie, z zachowaniem naleŝytej staranności, działania mające na celu uzyskanie stosownych wyjaśnień. W przypadku uzyskania odpowiednich wyjaśnień co do treści zlecenia uznaje się, Ŝe datą prawidłowego złoŝenia zlecenia jest dzień uzyskania stosownego wyjaśnienia co do treści zlecenia. W przypadku braku uzyskania odpowiedniego wyjaśnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu zlecenia do Agenta Transferowego lub dnia wpływu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Funduszu zlecenie jest anulowane. Kwoty pokryte przez Fundusz z tytułu świadczeń, o których mowa powyŝej są zwracane Funduszowi przez Towarzystwo, które moŝe dochodzić w dalszej kolejności zaspokojenia roszczenia od podmiotu, którego działanie było przyczyną wystąpienia opóźnienia realizacji zlecenia. Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa chyba, Ŝe szkoda ta jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, jeŝeli nieterminowa realizacja zlecenia nastąpiła z winy banku krajowego lub instytucji kredytowej powyŝsze zasady nie będą stosowane, a roszczenia Uczestnika Funduszu, o których mowa powyŝej, winny być kierowane bezpośrednio do banku krajowego lub instytucji kredytowej. 2) W przypadku stwierdzenia błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz dokonuje ponownego przeliczenia ilości Jednostek Uczestnictwa nabytych oraz zbytych przez Uczestników Funduszu po niewłaściwie wyliczonej cenie i dokonuje korekty zapisów na kontach tych Uczestników Funduszu, którzy ponieśli stratę finansową na skutek błędnej wyceny Jednostek Uczestnictwa. Jednocześnie Towarzystwo dokonuje stosownych dopłat do kont Uczestników Funduszu, którzy ponieśli stratę finansową oraz do Funduszu w celu wyrównania ewentualnych strat z tytułu wypłaty zawyŝonych kwot Uczestnikom Funduszu dokonujących odkupienia Jednostek Uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej cenie. W celu wyrównania ewentualnych strat Uczestników Funduszu, którzy dokonali odkupienia Jednostek Uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej cenie Towarzystwo dokonuje stosownych wpłat na rachunki bankowe tych Uczestników Funduszu Wskazanie okoliczności, w których Fundusz moŝe zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. a. Fundusz moŝe zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na dwa tygodnie, jeŝeli nie moŝna dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezaleŝnych od Funduszu. W przypadku, o którym mowa powyŝej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa moŝe zostać zawieszone na okres dłuŝszy niŝ dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy. b. Fundusz moŝe zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na dwa tygodnie, jeŝeli: - w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Subfundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zaŝądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, - nie moŝna dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezaleŝnych od Funduszu, 15

16 c. Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w lit. b) za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu moŝe zostać zawieszone na okres dłuŝszy niŝ 2 tygodnie nie przekraczający dwóch miesięcy albo Fundusz moŝe odkupywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w okresie nie przekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Subfundusz moŝe odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach Określenie rynków, na których zbywane są Jednostki Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa są zbywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia wyŝej określonego celu. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pienięŝnego i w dłuŝne papiery wartościowe przewidziane w Statucie Funduszu, w tym głównie w instrumenty finansowe rynku pienięŝnego charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty rynku pienięŝnego i dłuŝne papiery wartościowe jest nie niŝsza niŝ 70% i moŝe wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Ocena sytuacji na rynku dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego słuŝąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego będzie obejmowała: a. sytuację gospodarczą kraju; b. ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego; c. moŝliwość wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego; d. bieŝący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; e. ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów. Subfundusz moŝe lokować powyŝej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pienięŝnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W takim przypadku, Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe, co najmniej sześciu róŝnych emisji jednego emitenta z tym, Ŝe wartość lokat w papiery wartościowe Ŝadnej z tych emisji nie moŝe przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat Subfunduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku: Obligacje Skarbu Państwa 50,03% Bony Skarbowe 12,47% Listy Zastawne 7,13% Obligacje Komercyjne 6,14% Razem papiery wartościowe w Aktywach Subfunduszu 75,77% Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłuŝnych papierów wartościowych. 16

17 Subfundusz nie lokuje swoich aktywów głównie w lokaty inne niŝ papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie będzie się charakteryzować duŝą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. Subfundusz nie wykorzystuje w swojej polityce inwestycyjnej szczególnego rodzaju technik inwestycyjnych, innych niŝ te, o których mowa powyŝej oraz w Statucie Funduszu. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, które Subfundusz zamierza nabyć przyszłości; b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu; c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŝących zobowiązań Subfunduszu. Do dnia sporządzenia Prospektu Subfundusz nie zawierał umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moŝe: 1. lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, jego akcjonariuszy oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zaleŝnymi w stosunku do Towarzystwa; 2. zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe z: a. członkami organów Towarzystwa, b. osobami zatrudnionymi w Towarzystwie, c. osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, d. osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a) c) w związku małŝeńskim, e. osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a) c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie; 3. zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa majątkowe z: a. Towarzystwem, b. Depozytariuszem, c. podmiotami dominującymi lub zaleŝnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, d. akcjonariuszami Towarzystwa, e. akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zaleŝnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza; jeŝeli dokonania takiej lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes Uczestników, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu a. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania. Uczestnicy powinni akceptować ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej opisanej w pkt powyŝej oraz w Statucie, zakładającej m.in. udział lokat w dłuŝne papiery wartościowe w Aktywach Subfunduszu na poziomie od 70% do 100% oraz lokowanie Aktywów Subfunduszu głównie w instrumenty finansowe rynku pienięŝnego, charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Do najwaŝniejszych ryzyk, które powinni uwzględniać Uczestnicy naleŝą: 17

18 1) ryzyko rynkowe wynikające ze zmienności cen papierów wartościowych wynikających z ogólnych tendencji rynkowych panujących w kraju i na świecie. W szczególności naleŝy liczyć się z moŝliwością wystąpienia silnych spadków lub długoterminowego trendu spadkowego cen papierów wartościowych, czego następstwem będzie obniŝenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa; 2) ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego lub podmiotu, na bazie którego został wyemitowany instrument finansowy związane z brakiem moŝliwości wypełnienia przez niego przyjętych zobowiązań lub zagroŝeniem wystąpienia takiej sytuacji; 3) ryzyko rozliczenia - związane z moŝliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Fundusz w terminie określonym w umowie transakcji, co moŝe się wiązać z poniesieniem przez Fundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonej pozycji; 4) ryzyko płynności - wynika z moŝliwości wystąpienia sytuacji, w której ze względu na niskie obroty danym papierem wartościowym nie jest moŝliwe dokonanie transakcji pakietem tych papierów wartościowych bez znaczącego wpływu na jego cenę; 5) ryzyko walutowe - związane z moŝliwością zmiany ceny składnika Aktywów Subfunduszu w wyniku zmiany kursu waluty obcej, w której denominowany jest dany składnik Aktywów Subfunduszu względem złotych polskich; 6) ryzyko związane z przechowywaniem aktywów - w przypadku zaprzestania lub ograniczenia działalności przez Depozytariusza lub subdepozytariusza mogą wystąpić okresowe ograniczenia moŝliwości swobodnego dysponowania częścią lub całością Aktywów Subfunduszu; 7) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Subfunduszu spowodowane inwestowaniem środków w papiery wartościowe stosunkowo niewielkiej liczby emitentów; 8) ryzyko związane z koncentracją rynków spowodowane ograniczoną płynnością danego rynku finansowego. b. Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Uczestnicy powinni akceptować ryzyko: 1) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, wynikające z przyjętej alokacji Aktywów Subfunduszu, spadku cen papierów wartościowych i instrumentów finansowych, w których ulokowane są Aktywa Subfunduszu, w szczególności na skutek dekoniunktury na rynkach finansowych lub zmiany poziomu stóp procentowych; 2) wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ w postaci moŝliwości otwarcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zmianę Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz, połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym, a takŝe zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 3) niewypłacalności gwaranta - nie dotyczy; 4) inflacji - ryzyko związane ze zmianami poziomu cen oraz rynkowych stóp procentowych; 5) zmian regulacji prawnych - ryzyko związane z moŝliwością wystąpienia niekorzystnych zmian regulacji prawnych dotyczących emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, w tym w szczególności w zakresie prawa podatkowego Określenie profilu inwestora Subfunduszu Subfundusz przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu duŝej płynności środków Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub Uczestników Subfunduszu, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąŝe się konieczność uiszczania podatku dochodowego. a. Obowiązki podatkowe Funduszu. 18

19 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) Fundusz jest zwolniony z podatku dochodowego, jako fundusz inwestycyjny utworzony na podstawie przepisów Ustawy. b. Obowiązki podatkowe Uczestników, będących osobami fizycznymi. Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie Ustawy podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 19% wypłacanej kwoty dochodu. Dla celów obliczenia naleŝnego podatku dochodowego przyjmuje się, Ŝe jako pierwsze odkupywane są jednostki uczestnictwa nabyte przez Uczestnika najwcześniej (metoda FIFO). Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych oraz wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym prowadzonym w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego dokonywane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika będą wolne od podatku dochodowego. Od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. JeŜeli Uczestnik jest osobą zagraniczną, zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w Funduszu mogą róŝnić się od tych opisanych powyŝej, jeŝeli Rzeczpospolita Polska zawarła z państwem miejsca zamieszkania lub pobytu Uczestnika umowę w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. c. Obowiązki podatkowe Uczestników, będących osobami prawnymi. Dochody osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej uzyskane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie Ustawy podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). JeŜeli Uczestnik jest osobą zagraniczną, zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w Funduszu mogą róŝnić się od tych opisanych powyŝej, jeŝeli Rzeczpospolita Polska zawarła z państwem siedziby Uczestnika umowę w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Fundusz zastrzega, Ŝe ze względu na fakt, iŝ obowiązki podatkowe zaleŝą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazanie jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego Sposób dysponowania dochodami Subfunduszu Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa Określenie częstotliwości dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, a takŝe wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub wskazanie przepisów statutu odnoszących się do tych kwestii, a takŝe wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej publikowana jest wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny.. a. Częstotliwość dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 19

20 Aktywa Subfunduszu wycenia się, a Wartość Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustala się w kaŝdym Dniu Wyceny. b. Częstotliwość i miejsce publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz ogłasza cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w Internecie na stronach oraz udostępnia ją w siedzibie Towarzystwa niezwłocznie po jej ustaleniu, nie później niŝ w następnym dniu roboczym przypadającym po Dniu Wyceny do godziny Określenie metod i zasad dokonywania wyceny Aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Subfunduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a takŝe o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną. a. Zasady wyceny Aktywów Subfunduszu. 1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według stanów tych aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości z godziny w Dniu Wyceny. 2. Aktywa Funduszu oraz Aktywa Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Funduszu oraz Subfunduszy ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 3. Zobowiązania dotyczące całego Funduszu obciąŝają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. 4. Składniki lokat Subfunduszu notowane na Aktywnym Rynku wyceniane są według wartości godziwej ustalonej w następujący sposób: a) akcje, prawa do akcji i prawa poboru - według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt 1 kursu ustalonego na Aktywnym Rynku; b) dłuŝne papiery wartościowe, kwity depozytowe, listy zastawne według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 kursu ustalonego na Aktywnym Rynku, przy czym odsetki od papierów wartościowych odsetkowych nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta; c) kontrakty terminowe - według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 ustalonego na Aktywnym Rynku kursu określającego stan rozliczeń Subfunduszu i instytucji rozliczeniowej; d) pozostałe składniki lokat Subfunduszu - według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 kursu ustalonego na Aktywnym Rynku. 5. W przypadku gdy wycena dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia lub innej, ustalonej przez ten Aktywny Rynek wartości, stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs, o którym mowa w pkt. 4 przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny. 6. JeŜeli wolumen obrotów na danym składniku lokat Subfunduszu jest znacząco niski albo na danym składniku lokat Subfunduszu nie zawarto Ŝadnej transakcji wartość godziwą tego składnika lokat Subfunduszu ustala się według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 kursu ustalonego na Aktywnym Rynku, skorygowanego w sposób umoŝliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9, z zastrzeŝeniem, Ŝe gdy wycena dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia lub innej, ustalonej przez ten Aktywny Rynek wartości, stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość. 7. JeŜeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku wartość godziwą składnika lokat Subfunduszu ustala się według ostatniego dostępnego o godzinie określonej w pkt. 1 kursu zamknięcia lub innej, stanowiącej jego odpowiednik wartości 20

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE 4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 5 BILANS 6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo