DOKUMENTAMI. Edyta Abramek Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTAMI. Edyta Abramek Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki egaa@ae.katowice.pl"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII XML W ZARZĄDZANIU DOKUMENTAMI Streszczenie Edyta Abramek Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki W artykule opisano zastosowanie standardu XML w pakiecie Microsoft Office 2003 w wersjach Professional i Professional Enterprise. Tworzenie dokumentów XML z jego pomocą stanie się powszechniejsze. Rozwiązanie to tworzy nowe moŝliwości kontaktu pomiędzy aplikacjami biurowymi, usługami sieciowymi, a takŝe ludźmi. Słowa kluczowe: MS Office 2003, język XML, metadane, zarządzanie informacją Rola systemów zarządzania dokumentami Współczesne korporacje stają przed koniecznością zapanowania nad ogromną liczbą dokumentów. Obserwuje się wzrost ilościowy treści elektronicznych w róŝnej postaci. Brak uniwersalnych systemów umoŝliwiających wyszukiwanie, archiwizowanie i współdzielenie dokumentów działa na niekorzyść firmy. Objęcie kontrolą zawartości elektronicznej oraz prezentowanie jej w sposób zunifikowany pracownikom, klientom i partnerom stanowi kluczowy priorytet współczesnej organizacji. Aplikacje do zarządzania dokumentami, szerzej zarządzania treścią stają się niezbędne w sytuacjach, gdy naleŝy ułatwić dostęp do zasobów uŝytkownikom zewnętrznym lub pracownikom oraz gdy efektywność ekonomiczna zaleŝy w duŝym stopniu od sprawności zespołowego przetwarzania treści. Przedsiębiorstwa oczekują korzyści w postaci eliminacji duplikowania danych, moŝliwości ponownego wykorzystania zebranych juŝ zasobów informacji, łatwiejszego dostępu do danych. Wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami prowadzi do [Sk2002]: przyspieszenia i zwiększenia efektywności zarządzania firmą, poprawy obsługi klienta poprzez usprawnienie obsługi informacji i uzyskanie szybkiego do niej dostępu. Zastosowanie technologii XML w zarządzaniu dokumentami gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji. Standard XML cechuje bowiem otwartość i moŝli-

2 174 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu wość integrowania dowolnych rozwiązań niezaleŝnie od platformami i oprogramowania. Dokument w XML u jest definiowany jako podstawowa jednostka informacji XML, składająca się z elementów i znakowania we wspólnym opakowaniu [Ray2001]. MoŜe zawierać tekst, moŝe składać się z liczbowej bazy danych albo abstrakcyjnej struktury reprezentującej cząsteczkę lub równanie. Dokument XML moŝe być zapisany w jednym lub wielu plikach, czasem znajdujących się w róŝnych systemach. XML jako sposób zapisu dokumentów Metajęzyk XML znajduje obecnie coraz więcej zastosowań: do integracji aplikacji, zarządzania dokumentami, a szerzej treścią, wymiany danych i w aplikacjach e-business. Jest obecny na wielu poziomach zarządzania informacją, od prostych wdroŝeń e-biznesowych, łączących tradycyjne działania marketingowe z nową technologią informatyczną, przez zastosowania typu EDI, aŝ po zarządzanie informacją jako podstawę działalności biznesowej. Dlatego XML nadaje się do zarządzania informacjami, Ŝe pozwala na wykonywanie operacji nie tylko na całych dokumentach, lecz na metadanych 1 tych dokumentów. Pozwala to na oszczędniejsze gospodarowanie mocą obliczeniową serwerów. Ostatnio znalazł on równieŝ zastosowanie w pakiecie MS Office 2003, co ma wpłynąć na powszechniejsze zapisywanie dokumentów w formacie XML. Tym bardziej, Ŝe stosowanie XML a do kodowania i przetwarzania dokumentów jest trudniejsze od jego czysto programistycznego wykorzystania [SzZ2004]. W Polsce od kilku juŝ lat wykorzystuje się XML jako format wymiany dokumentów pomiędzy systemami informatycznym w administracji, a takŝe jako format danych pozyskiwanych z róŝnych źródeł. Obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji rozwaŝa przygotowanie rozporządzenia określającego standard wymiany danych, w polskiej administracji, przy wykorzystaniu schematu XML. XML jest obecnie preferowanym standardem wymiany informacji w instytucjach finansowych i gospodarczych Unii Europejskiej. Poprzez dokumenty XML istnieje moŝliwość wymiany informacji w postaci rozumianej przez wszystkie inne aplikacje i systemy korzystające z XML a. XML określany jest jako kluczowa technologia nowej ekonomii. Zaletą tego języka jest to, Ŝe ułatwia powtórne uŝycie zawartości dokumentu w innych aplikacjach lub innym środowisku prezentacyjnym dzięki temu, 1 Łącznik między danymi, a informacją: techniczną, biznesową i innego rodzaju. To pojęcie określa znaczenie danych, sposób ich uŝycia, pobierania i operowania na nich. Popularna definicja metadanych, w której mówi się, Ŝe są to dane o danych, juŝ się przeŝyła [MŁ2004].

3 Zastosowanie technologii XML w zarządzaniu dokumentami 175 Ŝe definiuje zawartość dokumentu oddzielnie od jego formatowania. Jest to bowiem język do opisu danych. Wadą z kolei jest to, Ŝe poprzez tzw. tagi czyli znaczniki ilość danych przesyłanych przez sieć jest większa. XML jest kojarzony głównie z wymianą danych pomiędzy systemami. MoŜna w nim równieŝ pisać dokumenty o charakterze tekstowym, z przeznaczeniem do czytania. UwaŜa się, Ŝe informacje płynące przez aplikacje Office a i zapisane w jego dokumentach stanowią znaczną, jeŝeli nie decydująca część kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa [JUdPCW]. Zastosowanie moŝliwości XML a w pakiecie Office 2003 miało na celu nadanie nowego znaczenia dokumentom, bez zmiany przyzwyczajeń ludzi. Nadal bowiem dokumenty będą tworzone tak jak dotychczas lecz z moŝliwością zapisu jako dokumenty XML. Funkcja ta jest dostępna w pakiecie Office 2003 w wersjach Professional i Professional Enterprise. Dokumenty moŝna tworzyć, edytować i drukować tak jak było to moŝliwe do tej pory z moŝliwością przekształcenia na format XML a. Dane opisane przy pomocy XML a będzie moŝna gromadzić w bazach danych, efektywniej przeglądać, a przede wszystkim wymieniać. Wszystko po to, aby zapewnić współdziałanie aplikacji i współpracę procesów biznesowych, czyli osiągnięcie tzw. komputerowo zintegrowanego biznesu. Rysunek 1. Fragment przykładowego schematu XML dla listu otwieranego w MS Word 2003, z widocznymi znacznikami i strukturą XML; oprac. własne Zapisywać i odczytywać dokumenty w formacie XML potrafią aplikacje MS Office 2003 m. in. : Word (edytor tekstów), Excel (arkusz kalkulacyjny), InfoPath (aplikacja do tworzenia formularzy), Access (pokazujący związki między danymi), Visio (do budowania diagramów zaleŝności między danymi XML) oraz FrontPage (do budowania stron WWW z wykorzystaniem danych w XML u). Na rysunku 1 pokazano fragment przykładowego dokumentu otwartego w MS Word 2003, z widocznymi znacznikami i strukturą XML.

4 176 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Wykorzystanie moŝliwości XML a w Microsoft Word 2003 Nowe polecenie Zapisz jako dokument XML zostało dodane między innymi w MS Word Dokument jest tworzony jak dotychczas, a zapisywany poprzez uŝycie schematu 2 WordML (zobacz rysunek 2) lub niestandardowego schematu XML, oferującego strukturę odpowiedniejszą dla firmy uŝytkownika. Oznacza to, moŝliwość tworzenia przez deweloperów szablonów Worda 2003 ze zdefiniowanych przez uŝytkownika schematów XML i tworzenia opartych na nich aplikacji [Soft2004]. DuŜe przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej integrować MS Word z korporacyjnymi systemami zarządzania dokumentami, przykładowo poprzez wymianę metadanych dokumentu pomiędzy systemem, a treścią samego dokumentu [MP2004]. zakładka Schemat XML w MS Word 2003 brak aktualnie dołączonych schematów Rysunek 2. Okno z MS Word 2003 z widoczną zakładką schematów XML WordML to tzw. natywny XML, czyli istotne dla MS Word informacje (tabelki, formatowanie tekstu) nie zostaną utracone po zapisaniu go w tym formacie. Schematy XML odnoszą się do sposobu uŝycia tagów, inaczej znaczników języka XML. Schemat XML określa w jaki sposób przypisywać znaczniki języka XML do zawartości dokumentu. Tagi języka XML przechowują informacje takie jak: właściwości pliku, definiujące strukturę dokumentu (na przykład akapity, nagłówki i tabele), 2 Schematy XML określają reguły dokumentu XML, w tym nazwy elementów i typy danych, które elementy mogą pojawić się w kombinacji i które atrybuty są dostępne dla kaŝdego elementu [help2003]. Schemat XML to plik *.xsd, który definiuje strukturę, zawartość i semantykę dokumentu XML. Wielu dostawców i projektantów XML a tworzy schematy XML, które są zaprojektowane specjalnie do obsługi danych w danej bran- Ŝy, takiej jak biznes, publikowanie, finanse, edukacja, komunikacja i inne.

5 Zastosowanie technologii XML w zarządzaniu dokumentami 177 o formatowaniu i układzie zgodnym ze schematem XML programu Word. Zapisując dokument Worda, przykładowo Ŝyciorys, w formacie XML moŝna oddzielić jego zawartość od formatu. Zawartość tym samym łatwiej jest wyszukiwać, modyfikować, moŝna ją równieŝ wykorzystać w innych procesach. Tagi języka XML zdefiniują strukturę dokumentu jako nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie itp. Po zapisaniu dokumentu zachowany zostanie sformatowany dokument profesjonalnie wyglądający na wydruku oraz plik danych, który moŝe być przetwarzany przez dowolny program obsługujący język XML. [help2003] JeŜeli dane XML będą przechowywane w postaci plików *.doc lub *.dot, wtedy jedynie Word będzie mógł odczytać i przetwarzać znaczniki języka XML. Obsługa standardu XML sprawia, Ŝe program Word 2003 funkcjonować moŝe jako inteligentny klient dla usług sieciowych i jako host dla rozwiązań wykorzystujących dokumenty [Soft2004]. MoŜliwości obsługi XML a w Wordzie 2003 zostały wykorzystane, przykładowo, w celu przystosowania tradycyjnych informatorów prawniczych do ich publikacji na stronach WWW. Przykładowe zastosowania XML a w Microsoft Excel 2003 Skoroszyt utworzony w Excelu moŝna zapisać w formacie Arkusz kalkulacyjny XML. Excel uŝywa swój własny schemat, o nazwie XMLSS. Pozwala on na dołączenie tagów XML a przechowujących informacje, takie jak właściwości pliku, oraz zdefiniowania struktury skoroszytu. Podobnie, jak w Wordzie moŝna do tworzonego skoroszytu zastosować niestandardowy schemat XML, który pozwala mapować komórki na elementy schematu. Tak więc, arkusze Excela mogą być projektowane w oparciu o schematy XML zdefiniowane przez uŝytkownika lub oparte na dowolnym standardzie przemysłowym. MoŜliwości XML a w arkuszu kalkulacyjnym weryfikowane są podczas automatycznego generowania raportów. Rozumiejące standard XML arkusze Excela 2003 mogą zawierać dane z róŝnych systemów firmowych, co ułatwia przeprowadzanie analiz statystycznych. Dzięki wbudowanej w Excel 2003 obsłudze standardu XML, moŝna pozyskiwać informacje pochodzące na przykład z bazy danych sprzedaŝy, by na ich podstawie podejmować lepsze decyzje ekonomiczne. Dane o sprzedaŝy, pochodzące z firmowych baz danych są umieszczane w arkuszach Excela wskutek wykorzystania usług sieciowych XML (ang. web services). Bazujące na XML u arkusze Excela 2003 scalają dane z systemów firmowych i przeprowadzają analizy statystyczne, wcześniej wykonując kontrolę poprawności tych danych. Przedstawione rozwiązanie zwalnia analityków z obowiązku generowania raportów z baz danych i ręcznego wklejania ich rezultatów do arkuszy kalkulacyjnych.

6 178 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu XML w tworzeniu elektronicznych formularzy InfoPath 2003 jest aplikacją działającą w systemie Microsoft Windows, uŝywaną do tworzenia formularzy. Dane wprowadzane do formularzy InfoPath zapisywane są w formacie XML określonym w schemacie XML, bazie danych albo usłudze sieci Web. Formularze po utworzeniu mogą być opublikowane, a tym samym udostępniane innym pracownikom. UŜytkownikom zostanie wysłana wiadomości z powiadomieniem o udostępnieniu nowego formularza. Dzięki takim mechanizmom przekazywanie informacji przybiera formę w pełni elektroniczną. Informacje wprowadzane do formularzy InfoPath, przygotowane są do ponownego ich uŝycia w całej firmie (schemat XML). Po przesłaniu ich z formularza do serwera aplikacji (np. Microsoft BizTalk Server) moŝna je integrować z procesami biznesowymi firmy. Tym samym pracownicy w całej firmie natychmiast będą mieli uaktualnione informacje, niezbędne do podjęcia właściwych decyzji [InfoPath2003]. Zaletą InfoPath jest to, Ŝe nie trzeba wielokrotnie wprowadzać tych samych danych w róŝnych systemach. W oparciu o dane wprowadzane do formularzy, InfoPath aktualizuje firmowy system ERP, CRM, pozwala generować raporty. Ponadto własność polegająca na tym, Ŝe InfoPath łączy informacje z róŝnych formularzy i prezentuje je w jednej, spójnej formie moŝna wykorzystać do przeglądania aktualizacji stanu projektów, nad którymi pracują pracownicy podróŝujący po całym świecie. Z kolei bazujące na formacie XML dokumenty Worda 2003 i Excela 2003 zbierają informacje pochodzące ze środowiska Windows SharePoint Services, by automatycznie generować raporty stanu i tworzyć analizy projektów. Usprawnianie zarządzania dokumentami w organizacji, dzięki obsłudze języka XML w Microsoft Office 2003 Nowe moŝliwości MS Office 2003 mogą być podstawą usprawnienia obiegu dokumentów elektronicznych w firmie. Na przykład formatka zamówienia, wypełniona przez pracownika według wcześniej zadanego wzorca i zapisana w formacie XML w Wordzie, moŝe być podstawą dla oprogramowania przygotowującego dokumenty magazynowe albo w przetworzonej formie trafiać do oprogramowania księgowego [MRz2003]. Podobnie z formularzami zapisywanymi w formacie XML przy pomocy InfoPath, które od razu mogą być uŝyte przez inne programy. Język XML sprzyja ujednoliceniu sposobu prowadzenia dokumentacji w duŝych korporacjach [MRz2003]: dokumenty są łatwiejsze do klasyfikacji przez narzędzia do zgłębiania danych (data mining), wygodniejsze do przechowywania w hurtowniach danych,

7 Zastosowanie technologii XML w zarządzaniu dokumentami 179 łatwiejsze do wykorzystania w zarządzaniu wiedzą. XML moŝe być stosowany zarówno w wymianie danych z partnerami handlowymi (EDI), jak i w wymianie danych wewnątrz firmy (np. system ERP). Dzięki XML nie będzie trzeba przepisywać kilkakrotnie tego samego dokumentu, co obecnie jest powszechną praktyką. Dokument XML moŝna równieŝ, łatwo przekształcić do postaci drukowanej (np. do formatu pliku pdf) [AD2000]. Dzięki nowym moŝliwościom pakietu MS Office 2003 i moŝliwościom XML a przybliŝamy się do wizji elektronicznego wypełniania formularzy PIT, dla ZUS, do urzędów, czy koniecznych do wypełniania na uczelniach wyŝszych formularzy dla KBN. Kolej więc na tworzenie XML owych schematów dla najbardziej popularnych dokumentów. Jeśli takie schematy powstaną, następnym, nieuniknionym krokiem będzie to, co spowoduje całą lawinę zmian, czyli prawne określenie statusu dokumentu elektronicznego [AD2000]. Konieczne będzie usystematyzowanie rozwiązań w zakresie protokołów, algorytmów szyfrowania i podpisu elektronicznego. Podsumowanie Oprogramowanie Windows SharePoint Services oraz MS Office 2003, głównie InfoPath 2003 prowadzi do uproszczenia procesu tworzenia i publikowania informacji handlowych. Wbudowana w aplikacje MS Office 2003 funkcjonalność korzystania ze standardu XML, pozwala pracownikom firmy uzyskać bezpośredni dostęp do systemu zarządzana sprawami, a tym samym zwiększyć wydajność działań. Usprawnia przekazywanie danych pomiędzy aplikacjami, automatyzując w ten sposób działania pracowników. Dzięki zastosowaniu formatu XML w pakiecie MS Office 2003 jest moŝliwość organizowania dokumentów i danych w sposób wcześniej nieobecny. XML zapewnia elastyczność przy organizowaniu i prezentowaniu informacji. Dzięki zastosowaniu tzw. niestandardowych schematów XML moŝna zidentyfikować i wyodrębnić ściśle określone fragmenty danych biznesowych ze zwykłych, stosowanych do tej pory dokumentów biznesowych. Na przykład faktura zawierająca nazwę oraz adres klienta lub raport zawierający wyniki finansowe za kwartał, nie są juŝ statycznymi dokumentami. Informacje, które są w nich zawarte, mogą zostać przesłane do bazy danych lub być ponownie uŝyte w dowolnym miejscu poza dokumentami [help2003]. Dzięki nowym funkcjom produktów Microsoft Office 2003 moŝliwe staje się pobieranie danych z systemów wewnętrznych firmy i przetwarzanie ich w znanych produktach pakietu Office 2003, takich jak Word czy Excel [RapNav].

8 180 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Pojawiła się więc koncepcja nowej struktury dokumentu. Dokumenty zbudowane są według trzech warstw, jak podaje Adobe Systems [RJ2004]: prezentacji - dzięki której przypomina dokument papierowy; logiki biznesowej pozwalającej zarządzać prawami dostępu oraz wbudować pewne mechanizmy bezpośrednio do dokumentów; technologii XML umoŝliwiającej przechowywanie danych w otwartych formatach i przekazywanie pracownikom oraz innym systemom. Literatura [JUdPCW] Jon Udell: XML pod strzechy, PCWorld on-line. [help2003] plik pomocy pakietu MS Word [Soft2004] Software 2.0, nr 1 (109) 2004, str. 8 (Aktualności). [SzZ2004] Szymon Zioło: Dwa światy; Software 2.0, nr 6 (114) 2004, str. 2. [Sk2002] BoŜena Skibicka: Zarządzanie dokumentami podstawą budowy skutecznego systemu zarządzania wiedzą, Computerworld - Strategie [MP2004] Michał Plechawski: Nie pozwól się popychać, Software 2.0, nr 6 (102) 2004, str. 50. [MRz2003] Marek Rzewuski: W kierunku biznesu, PCkurier 4/2003. [AD2000] Andrzej Dmoch: XML i jego miejsce, PCkurier 3/2000. [MŁ2004] Marian Łakomy: Zmienne oblicza metadanych, Computerworld Nr 1/605 (2004). [RJ2004] Rafał Jakubowski: Serwer z dokumentami, Computerworld, nr 24/628 (2004). [RapNav] Wartości biznesowe zintegrowanych rozwiązań Microsoft Office [Ray2001] System - Raport NAVIGANT Consulting, Wrzesień Erik T. Ray: Nauka języka XML, Wydawnictwo RM, Warszawa [InfoPath2003] Tworzenie formularzy w programie InfoPath, grudzień 2003, strona Microsoft on-line. XML LANGUAGE APPLICATIONS FOR DOCUMENT MANAGEMENT The paper describes XML Language applications for both MS Office Professional and MS Office Professional Enterprise. With the help of these, preparing XML documents will become a universal practice. The suggested solution reveals new opportunities for cooperation between office applications, web services, and their users. Key words: MS Office 2003, XML Language, metadata, document management

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Tworzenie raportów zmianowych lub szarŝ w ActiveFactory. Wstęp. Kalkulacje czasu uŝywając funkcji Microsoft Excel

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Tworzenie raportów zmianowych lub szarŝ w ActiveFactory. Wstęp. Kalkulacje czasu uŝywając funkcji Microsoft Excel Informator techniczny nr 90 30-06-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Tworzenie raportów zmianowych lub szarŝ w ActiveFactory Wstęp Niniejszy dokument ma przedstawić sposób na przygotowanie raportów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Seria praktyk.

Office 2010 PL. Seria praktyk. Office 2010 PL. Seria praktyk. Autor: Michael Price Wykorzystaj potencjał najlepszego pakietu biurowego! Jak zainstalować Office 2010 i rozpocząć pracę z tym pakietem? Jak przygotować elegancki dokument

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 45-266 Opole ul. mjr Hubala 21 tel. (77) 44-22-929, fax (077) 44-22-928 http://www.pup.opole.pl; e-mail: opop@praca.gov.pl DO-252-18-2/AM/2007 Opole, dn. 05.09.2007r. dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Kwiecień 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Bardziej szczegółowo

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie klasyfikacji ETIM daje dla rynku elektrotechnicznego wiele korzyści:

Wprowadzenie klasyfikacji ETIM daje dla rynku elektrotechnicznego wiele korzyści: BMEcat w MEGACENNIKU BMECat jest standardem wymiany danych katalogowych pomiędzy producentami i odbiorcami. Został wprowadzony w 1999 roku we współpracy z BME e.v. (German Federal Association for Materials-

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY KADRĘ SEKTORA USŁUG SPOŁECZNYCH (OSOBY SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ) Tecnologie MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT 2007

ZAPRASZAMY KADRĘ SEKTORA USŁUG SPOŁECZNYCH (OSOBY SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ) Tecnologie MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT 2007 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje bezpłatne w zakresie wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla kadr sektora usług społecznych (sektora szeroko

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Excel dla administracji publicznej

Excel dla administracji publicznej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Excel dla administracji publicznej warsztaty komputerowe Ekspert: Arkadiusz Albiniak Kurs Microsoft Excel dla administracji

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część II Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie posługiwać się taksonomiami XBRL wygenerować sprawozdanie finansowe w XBRL odczytać i zmodyfikować sprawozdanie finansowe zapisane w XBRL rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie rozpoznawać różne formaty opisu dokumentów biurowych edytować dokumenty w różnych formatach generować dokumenty w formacie PDF, XPS 2 1 ODF http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji!

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji! tel.71 341 73 70 fax.71 344 55 28 Wreszcie na rynku pojawił się produkt dedykowany Jednostkom Sportu i Rekreacji, zapewniający kompleksową obsługę całej organizacji. Płace - Kadry - moduł uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 : krok po kroku / Olga M. Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści. O autorkach.

Microsoft SharePoint 2013 : krok po kroku / Olga M. Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści. O autorkach. Microsoft SharePoint 2013 : krok po kroku / Olga M. Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2013 Spis treści Wprowadzenie O autorkach Podziękowania ix xvii xviii 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2013

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Marzec 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010 Zwiększenie efektywności biznesowej firmy dzięki zastosowaniu rozwiazań archiwizacyjnych jako elementu kompleksowego systemu zarządzania informacją i procesami - SourceOne firmy EMC Robert Piotrak IIG

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Obsługa dokumentów Kraków, grudzień 2008r. Obsługa dokumentów Moduł zarządzania dokumentami umoŝliwia pełną obsługę dokumentów własnych

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel Przenoszenie danych z i do Excela

Praktyczny Excel Przenoszenie danych z i do Excela Praktyczny Excel Przenoszenie danych z i do Excela 6 1 NUMER PRAWNICZY RAZ NA KWARTAŁ, przygotowany przez Kancelarię Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy W MIESIĘCZNIKU ZNAJDZIESZ: Zamów prenumeratę!

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw

Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw Aplikacje webowe wspierające procesy biznesowe nowoczesnych przedsiębiorstw Paweł Rzepka Dyrektor Działu Handlowego Warszawa, 23 kwietnia 2009 09:30 10:00 Rejestracja i poranna kawa. 10:00 10:50 ARENA

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo