DOKUMENTAMI. Edyta Abramek Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTAMI. Edyta Abramek Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki egaa@ae.katowice.pl"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII XML W ZARZĄDZANIU DOKUMENTAMI Streszczenie Edyta Abramek Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki W artykule opisano zastosowanie standardu XML w pakiecie Microsoft Office 2003 w wersjach Professional i Professional Enterprise. Tworzenie dokumentów XML z jego pomocą stanie się powszechniejsze. Rozwiązanie to tworzy nowe moŝliwości kontaktu pomiędzy aplikacjami biurowymi, usługami sieciowymi, a takŝe ludźmi. Słowa kluczowe: MS Office 2003, język XML, metadane, zarządzanie informacją Rola systemów zarządzania dokumentami Współczesne korporacje stają przed koniecznością zapanowania nad ogromną liczbą dokumentów. Obserwuje się wzrost ilościowy treści elektronicznych w róŝnej postaci. Brak uniwersalnych systemów umoŝliwiających wyszukiwanie, archiwizowanie i współdzielenie dokumentów działa na niekorzyść firmy. Objęcie kontrolą zawartości elektronicznej oraz prezentowanie jej w sposób zunifikowany pracownikom, klientom i partnerom stanowi kluczowy priorytet współczesnej organizacji. Aplikacje do zarządzania dokumentami, szerzej zarządzania treścią stają się niezbędne w sytuacjach, gdy naleŝy ułatwić dostęp do zasobów uŝytkownikom zewnętrznym lub pracownikom oraz gdy efektywność ekonomiczna zaleŝy w duŝym stopniu od sprawności zespołowego przetwarzania treści. Przedsiębiorstwa oczekują korzyści w postaci eliminacji duplikowania danych, moŝliwości ponownego wykorzystania zebranych juŝ zasobów informacji, łatwiejszego dostępu do danych. Wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami prowadzi do [Sk2002]: przyspieszenia i zwiększenia efektywności zarządzania firmą, poprawy obsługi klienta poprzez usprawnienie obsługi informacji i uzyskanie szybkiego do niej dostępu. Zastosowanie technologii XML w zarządzaniu dokumentami gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji. Standard XML cechuje bowiem otwartość i moŝli-

2 174 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu wość integrowania dowolnych rozwiązań niezaleŝnie od platformami i oprogramowania. Dokument w XML u jest definiowany jako podstawowa jednostka informacji XML, składająca się z elementów i znakowania we wspólnym opakowaniu [Ray2001]. MoŜe zawierać tekst, moŝe składać się z liczbowej bazy danych albo abstrakcyjnej struktury reprezentującej cząsteczkę lub równanie. Dokument XML moŝe być zapisany w jednym lub wielu plikach, czasem znajdujących się w róŝnych systemach. XML jako sposób zapisu dokumentów Metajęzyk XML znajduje obecnie coraz więcej zastosowań: do integracji aplikacji, zarządzania dokumentami, a szerzej treścią, wymiany danych i w aplikacjach e-business. Jest obecny na wielu poziomach zarządzania informacją, od prostych wdroŝeń e-biznesowych, łączących tradycyjne działania marketingowe z nową technologią informatyczną, przez zastosowania typu EDI, aŝ po zarządzanie informacją jako podstawę działalności biznesowej. Dlatego XML nadaje się do zarządzania informacjami, Ŝe pozwala na wykonywanie operacji nie tylko na całych dokumentach, lecz na metadanych 1 tych dokumentów. Pozwala to na oszczędniejsze gospodarowanie mocą obliczeniową serwerów. Ostatnio znalazł on równieŝ zastosowanie w pakiecie MS Office 2003, co ma wpłynąć na powszechniejsze zapisywanie dokumentów w formacie XML. Tym bardziej, Ŝe stosowanie XML a do kodowania i przetwarzania dokumentów jest trudniejsze od jego czysto programistycznego wykorzystania [SzZ2004]. W Polsce od kilku juŝ lat wykorzystuje się XML jako format wymiany dokumentów pomiędzy systemami informatycznym w administracji, a takŝe jako format danych pozyskiwanych z róŝnych źródeł. Obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji rozwaŝa przygotowanie rozporządzenia określającego standard wymiany danych, w polskiej administracji, przy wykorzystaniu schematu XML. XML jest obecnie preferowanym standardem wymiany informacji w instytucjach finansowych i gospodarczych Unii Europejskiej. Poprzez dokumenty XML istnieje moŝliwość wymiany informacji w postaci rozumianej przez wszystkie inne aplikacje i systemy korzystające z XML a. XML określany jest jako kluczowa technologia nowej ekonomii. Zaletą tego języka jest to, Ŝe ułatwia powtórne uŝycie zawartości dokumentu w innych aplikacjach lub innym środowisku prezentacyjnym dzięki temu, 1 Łącznik między danymi, a informacją: techniczną, biznesową i innego rodzaju. To pojęcie określa znaczenie danych, sposób ich uŝycia, pobierania i operowania na nich. Popularna definicja metadanych, w której mówi się, Ŝe są to dane o danych, juŝ się przeŝyła [MŁ2004].

3 Zastosowanie technologii XML w zarządzaniu dokumentami 175 Ŝe definiuje zawartość dokumentu oddzielnie od jego formatowania. Jest to bowiem język do opisu danych. Wadą z kolei jest to, Ŝe poprzez tzw. tagi czyli znaczniki ilość danych przesyłanych przez sieć jest większa. XML jest kojarzony głównie z wymianą danych pomiędzy systemami. MoŜna w nim równieŝ pisać dokumenty o charakterze tekstowym, z przeznaczeniem do czytania. UwaŜa się, Ŝe informacje płynące przez aplikacje Office a i zapisane w jego dokumentach stanowią znaczną, jeŝeli nie decydująca część kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa [JUdPCW]. Zastosowanie moŝliwości XML a w pakiecie Office 2003 miało na celu nadanie nowego znaczenia dokumentom, bez zmiany przyzwyczajeń ludzi. Nadal bowiem dokumenty będą tworzone tak jak dotychczas lecz z moŝliwością zapisu jako dokumenty XML. Funkcja ta jest dostępna w pakiecie Office 2003 w wersjach Professional i Professional Enterprise. Dokumenty moŝna tworzyć, edytować i drukować tak jak było to moŝliwe do tej pory z moŝliwością przekształcenia na format XML a. Dane opisane przy pomocy XML a będzie moŝna gromadzić w bazach danych, efektywniej przeglądać, a przede wszystkim wymieniać. Wszystko po to, aby zapewnić współdziałanie aplikacji i współpracę procesów biznesowych, czyli osiągnięcie tzw. komputerowo zintegrowanego biznesu. Rysunek 1. Fragment przykładowego schematu XML dla listu otwieranego w MS Word 2003, z widocznymi znacznikami i strukturą XML; oprac. własne Zapisywać i odczytywać dokumenty w formacie XML potrafią aplikacje MS Office 2003 m. in. : Word (edytor tekstów), Excel (arkusz kalkulacyjny), InfoPath (aplikacja do tworzenia formularzy), Access (pokazujący związki między danymi), Visio (do budowania diagramów zaleŝności między danymi XML) oraz FrontPage (do budowania stron WWW z wykorzystaniem danych w XML u). Na rysunku 1 pokazano fragment przykładowego dokumentu otwartego w MS Word 2003, z widocznymi znacznikami i strukturą XML.

4 176 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Wykorzystanie moŝliwości XML a w Microsoft Word 2003 Nowe polecenie Zapisz jako dokument XML zostało dodane między innymi w MS Word Dokument jest tworzony jak dotychczas, a zapisywany poprzez uŝycie schematu 2 WordML (zobacz rysunek 2) lub niestandardowego schematu XML, oferującego strukturę odpowiedniejszą dla firmy uŝytkownika. Oznacza to, moŝliwość tworzenia przez deweloperów szablonów Worda 2003 ze zdefiniowanych przez uŝytkownika schematów XML i tworzenia opartych na nich aplikacji [Soft2004]. DuŜe przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej integrować MS Word z korporacyjnymi systemami zarządzania dokumentami, przykładowo poprzez wymianę metadanych dokumentu pomiędzy systemem, a treścią samego dokumentu [MP2004]. zakładka Schemat XML w MS Word 2003 brak aktualnie dołączonych schematów Rysunek 2. Okno z MS Word 2003 z widoczną zakładką schematów XML WordML to tzw. natywny XML, czyli istotne dla MS Word informacje (tabelki, formatowanie tekstu) nie zostaną utracone po zapisaniu go w tym formacie. Schematy XML odnoszą się do sposobu uŝycia tagów, inaczej znaczników języka XML. Schemat XML określa w jaki sposób przypisywać znaczniki języka XML do zawartości dokumentu. Tagi języka XML przechowują informacje takie jak: właściwości pliku, definiujące strukturę dokumentu (na przykład akapity, nagłówki i tabele), 2 Schematy XML określają reguły dokumentu XML, w tym nazwy elementów i typy danych, które elementy mogą pojawić się w kombinacji i które atrybuty są dostępne dla kaŝdego elementu [help2003]. Schemat XML to plik *.xsd, który definiuje strukturę, zawartość i semantykę dokumentu XML. Wielu dostawców i projektantów XML a tworzy schematy XML, które są zaprojektowane specjalnie do obsługi danych w danej bran- Ŝy, takiej jak biznes, publikowanie, finanse, edukacja, komunikacja i inne.

5 Zastosowanie technologii XML w zarządzaniu dokumentami 177 o formatowaniu i układzie zgodnym ze schematem XML programu Word. Zapisując dokument Worda, przykładowo Ŝyciorys, w formacie XML moŝna oddzielić jego zawartość od formatu. Zawartość tym samym łatwiej jest wyszukiwać, modyfikować, moŝna ją równieŝ wykorzystać w innych procesach. Tagi języka XML zdefiniują strukturę dokumentu jako nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie itp. Po zapisaniu dokumentu zachowany zostanie sformatowany dokument profesjonalnie wyglądający na wydruku oraz plik danych, który moŝe być przetwarzany przez dowolny program obsługujący język XML. [help2003] JeŜeli dane XML będą przechowywane w postaci plików *.doc lub *.dot, wtedy jedynie Word będzie mógł odczytać i przetwarzać znaczniki języka XML. Obsługa standardu XML sprawia, Ŝe program Word 2003 funkcjonować moŝe jako inteligentny klient dla usług sieciowych i jako host dla rozwiązań wykorzystujących dokumenty [Soft2004]. MoŜliwości obsługi XML a w Wordzie 2003 zostały wykorzystane, przykładowo, w celu przystosowania tradycyjnych informatorów prawniczych do ich publikacji na stronach WWW. Przykładowe zastosowania XML a w Microsoft Excel 2003 Skoroszyt utworzony w Excelu moŝna zapisać w formacie Arkusz kalkulacyjny XML. Excel uŝywa swój własny schemat, o nazwie XMLSS. Pozwala on na dołączenie tagów XML a przechowujących informacje, takie jak właściwości pliku, oraz zdefiniowania struktury skoroszytu. Podobnie, jak w Wordzie moŝna do tworzonego skoroszytu zastosować niestandardowy schemat XML, który pozwala mapować komórki na elementy schematu. Tak więc, arkusze Excela mogą być projektowane w oparciu o schematy XML zdefiniowane przez uŝytkownika lub oparte na dowolnym standardzie przemysłowym. MoŜliwości XML a w arkuszu kalkulacyjnym weryfikowane są podczas automatycznego generowania raportów. Rozumiejące standard XML arkusze Excela 2003 mogą zawierać dane z róŝnych systemów firmowych, co ułatwia przeprowadzanie analiz statystycznych. Dzięki wbudowanej w Excel 2003 obsłudze standardu XML, moŝna pozyskiwać informacje pochodzące na przykład z bazy danych sprzedaŝy, by na ich podstawie podejmować lepsze decyzje ekonomiczne. Dane o sprzedaŝy, pochodzące z firmowych baz danych są umieszczane w arkuszach Excela wskutek wykorzystania usług sieciowych XML (ang. web services). Bazujące na XML u arkusze Excela 2003 scalają dane z systemów firmowych i przeprowadzają analizy statystyczne, wcześniej wykonując kontrolę poprawności tych danych. Przedstawione rozwiązanie zwalnia analityków z obowiązku generowania raportów z baz danych i ręcznego wklejania ich rezultatów do arkuszy kalkulacyjnych.

6 178 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu XML w tworzeniu elektronicznych formularzy InfoPath 2003 jest aplikacją działającą w systemie Microsoft Windows, uŝywaną do tworzenia formularzy. Dane wprowadzane do formularzy InfoPath zapisywane są w formacie XML określonym w schemacie XML, bazie danych albo usłudze sieci Web. Formularze po utworzeniu mogą być opublikowane, a tym samym udostępniane innym pracownikom. UŜytkownikom zostanie wysłana wiadomości z powiadomieniem o udostępnieniu nowego formularza. Dzięki takim mechanizmom przekazywanie informacji przybiera formę w pełni elektroniczną. Informacje wprowadzane do formularzy InfoPath, przygotowane są do ponownego ich uŝycia w całej firmie (schemat XML). Po przesłaniu ich z formularza do serwera aplikacji (np. Microsoft BizTalk Server) moŝna je integrować z procesami biznesowymi firmy. Tym samym pracownicy w całej firmie natychmiast będą mieli uaktualnione informacje, niezbędne do podjęcia właściwych decyzji [InfoPath2003]. Zaletą InfoPath jest to, Ŝe nie trzeba wielokrotnie wprowadzać tych samych danych w róŝnych systemach. W oparciu o dane wprowadzane do formularzy, InfoPath aktualizuje firmowy system ERP, CRM, pozwala generować raporty. Ponadto własność polegająca na tym, Ŝe InfoPath łączy informacje z róŝnych formularzy i prezentuje je w jednej, spójnej formie moŝna wykorzystać do przeglądania aktualizacji stanu projektów, nad którymi pracują pracownicy podróŝujący po całym świecie. Z kolei bazujące na formacie XML dokumenty Worda 2003 i Excela 2003 zbierają informacje pochodzące ze środowiska Windows SharePoint Services, by automatycznie generować raporty stanu i tworzyć analizy projektów. Usprawnianie zarządzania dokumentami w organizacji, dzięki obsłudze języka XML w Microsoft Office 2003 Nowe moŝliwości MS Office 2003 mogą być podstawą usprawnienia obiegu dokumentów elektronicznych w firmie. Na przykład formatka zamówienia, wypełniona przez pracownika według wcześniej zadanego wzorca i zapisana w formacie XML w Wordzie, moŝe być podstawą dla oprogramowania przygotowującego dokumenty magazynowe albo w przetworzonej formie trafiać do oprogramowania księgowego [MRz2003]. Podobnie z formularzami zapisywanymi w formacie XML przy pomocy InfoPath, które od razu mogą być uŝyte przez inne programy. Język XML sprzyja ujednoliceniu sposobu prowadzenia dokumentacji w duŝych korporacjach [MRz2003]: dokumenty są łatwiejsze do klasyfikacji przez narzędzia do zgłębiania danych (data mining), wygodniejsze do przechowywania w hurtowniach danych,

7 Zastosowanie technologii XML w zarządzaniu dokumentami 179 łatwiejsze do wykorzystania w zarządzaniu wiedzą. XML moŝe być stosowany zarówno w wymianie danych z partnerami handlowymi (EDI), jak i w wymianie danych wewnątrz firmy (np. system ERP). Dzięki XML nie będzie trzeba przepisywać kilkakrotnie tego samego dokumentu, co obecnie jest powszechną praktyką. Dokument XML moŝna równieŝ, łatwo przekształcić do postaci drukowanej (np. do formatu pliku pdf) [AD2000]. Dzięki nowym moŝliwościom pakietu MS Office 2003 i moŝliwościom XML a przybliŝamy się do wizji elektronicznego wypełniania formularzy PIT, dla ZUS, do urzędów, czy koniecznych do wypełniania na uczelniach wyŝszych formularzy dla KBN. Kolej więc na tworzenie XML owych schematów dla najbardziej popularnych dokumentów. Jeśli takie schematy powstaną, następnym, nieuniknionym krokiem będzie to, co spowoduje całą lawinę zmian, czyli prawne określenie statusu dokumentu elektronicznego [AD2000]. Konieczne będzie usystematyzowanie rozwiązań w zakresie protokołów, algorytmów szyfrowania i podpisu elektronicznego. Podsumowanie Oprogramowanie Windows SharePoint Services oraz MS Office 2003, głównie InfoPath 2003 prowadzi do uproszczenia procesu tworzenia i publikowania informacji handlowych. Wbudowana w aplikacje MS Office 2003 funkcjonalność korzystania ze standardu XML, pozwala pracownikom firmy uzyskać bezpośredni dostęp do systemu zarządzana sprawami, a tym samym zwiększyć wydajność działań. Usprawnia przekazywanie danych pomiędzy aplikacjami, automatyzując w ten sposób działania pracowników. Dzięki zastosowaniu formatu XML w pakiecie MS Office 2003 jest moŝliwość organizowania dokumentów i danych w sposób wcześniej nieobecny. XML zapewnia elastyczność przy organizowaniu i prezentowaniu informacji. Dzięki zastosowaniu tzw. niestandardowych schematów XML moŝna zidentyfikować i wyodrębnić ściśle określone fragmenty danych biznesowych ze zwykłych, stosowanych do tej pory dokumentów biznesowych. Na przykład faktura zawierająca nazwę oraz adres klienta lub raport zawierający wyniki finansowe za kwartał, nie są juŝ statycznymi dokumentami. Informacje, które są w nich zawarte, mogą zostać przesłane do bazy danych lub być ponownie uŝyte w dowolnym miejscu poza dokumentami [help2003]. Dzięki nowym funkcjom produktów Microsoft Office 2003 moŝliwe staje się pobieranie danych z systemów wewnętrznych firmy i przetwarzanie ich w znanych produktach pakietu Office 2003, takich jak Word czy Excel [RapNav].

8 180 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Pojawiła się więc koncepcja nowej struktury dokumentu. Dokumenty zbudowane są według trzech warstw, jak podaje Adobe Systems [RJ2004]: prezentacji - dzięki której przypomina dokument papierowy; logiki biznesowej pozwalającej zarządzać prawami dostępu oraz wbudować pewne mechanizmy bezpośrednio do dokumentów; technologii XML umoŝliwiającej przechowywanie danych w otwartych formatach i przekazywanie pracownikom oraz innym systemom. Literatura [JUdPCW] Jon Udell: XML pod strzechy, PCWorld on-line. [help2003] plik pomocy pakietu MS Word [Soft2004] Software 2.0, nr 1 (109) 2004, str. 8 (Aktualności). [SzZ2004] Szymon Zioło: Dwa światy; Software 2.0, nr 6 (114) 2004, str. 2. [Sk2002] BoŜena Skibicka: Zarządzanie dokumentami podstawą budowy skutecznego systemu zarządzania wiedzą, Computerworld - Strategie [MP2004] Michał Plechawski: Nie pozwól się popychać, Software 2.0, nr 6 (102) 2004, str. 50. [MRz2003] Marek Rzewuski: W kierunku biznesu, PCkurier 4/2003. [AD2000] Andrzej Dmoch: XML i jego miejsce, PCkurier 3/2000. [MŁ2004] Marian Łakomy: Zmienne oblicza metadanych, Computerworld Nr 1/605 (2004). [RJ2004] Rafał Jakubowski: Serwer z dokumentami, Computerworld, nr 24/628 (2004). [RapNav] Wartości biznesowe zintegrowanych rozwiązań Microsoft Office [Ray2001] System - Raport NAVIGANT Consulting, Wrzesień Erik T. Ray: Nauka języka XML, Wydawnictwo RM, Warszawa [InfoPath2003] Tworzenie formularzy w programie InfoPath, grudzień 2003, strona Microsoft on-line. XML LANGUAGE APPLICATIONS FOR DOCUMENT MANAGEMENT The paper describes XML Language applications for both MS Office Professional and MS Office Professional Enterprise. With the help of these, preparing XML documents will become a universal practice. The suggested solution reveals new opportunities for cooperation between office applications, web services, and their users. Key words: MS Office 2003, XML Language, metadata, document management

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo