ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Transkrypt

1 0033/ZO/FZ/2014 Płock, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 9 sztuk chromatografów. I. ZAKRES REALIZACJI Zakres realizacji obejmuje: dostawę (koszt dostawy, jej ubezpieczenie i ryzyko związane z dostawą po stronie dostawcy) do wskazanych użytkowników chromatografów na terenie RP, uruchomienie, w tym ustawienie aplikacji bądź wdrożenie metod oraz sprawdzenie poprawności wskazań w Laboratorium, kalibracja aparatu i wykonanie badań próbek rzeczywistych, przeszkolenie personelu (min. 3 osoby) w zakresie wykonywania analiz zgodnie z wyspecyfikowanymi normami obsługi, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. A. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA SUMY WĘGLOWODORÓW C6-C12 (BENZYNA), C12-C35 (OLEJ MINERALNY) ORAZ C6-C35 W OSADACH I GLEBACH WG METODY 025/2009 ORAZ NORMY PN-EN ISO :2003 Zakres stosowania: Oznaczanie sumy węglowodorów C6-C12 w zakresie stężeń 21,0-1500,0 mg/kg i C12 - C35 w zakresie stężeń 34,0 5000,0 mg/kg zgodnie z Metodą 025/2009 (z możliwością oznaczenia do C40) oraz do oznaczania indeksu oleju mineralnego w stężeniach od 0,1 do 100 mg/l zgodnie z PN-EN ISO :2003.

2 Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z metodą 025/2009 i normą PN-EN ISO :2003 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w Laboratorium, chromatograf gazowy dwukanałowy, detektor FID x 2 szt., inżektor kapilarny split/splitless z programowalną temperaturą x 2 szt., kolumna niepolarna x 2szt. (np. 100% dimetylopolisiloksan lub 95%dimetylo-5%difenylopolisiloksan o wymiarach: długość 5-30m, średnica wewnętrzna 0,25-0,53mm, grubość fazy 0,25-1,2 µm), temperatura pieca do min. 400 o C, autosampler (na min. 16 próbek) z możliwością obsługi dwóch kanałów jednocześnie, zapobiegający nagrzewaniu się tacy i zatężaniu prób (preferowany chłodzony), chromatograf zapobiegający dyskryminacji pików wraz ze wzrostem ilości atomów węgla w cząsteczce, stosowanie azotu jako gazu nośnego. Wymagania dodatkowe możliwość oznaczania węglowodorów C6 - C35 (z możliwością oznaczenia do C40) w rozpuszczalnikach: pentan (zakres C10-C40) i dichlorometan (zakres C6-C40) na podstawie metodyk referencyjnych pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metod: Metody 025/2009 (suma węglowodorów C6-C35 z możliwością rozszerzenia zakresu do C40) oraz normy PN-EN ISO :2003 ze szczególnym uwzględnieniem wymagań pkt. 7.2 i normy, kalibracji aparatu (wzorce zapewnione przez Laboratorium), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu i przedstawieniu raportu: - potwierdzającego, że chromatograf zapobiega dyskryminacji pików wraz ze wzrostem ilości atomów węgla w cząsteczce, - poprawności działania na wzorcach dostępnych w Laboratorium wg kryterium precyzji metod, przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. Strona 2/16

3 B. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA TLENOWYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I CAŁKOWITEJ ZAWARTOŚCI ORGANICZNIE ZWIĄZANEGO TLENU WG NORMY PN-EN 1601:2001 Zakres stosowania Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej wg PN-EN 1601:2001 (O-FID): oznaczanie tlenowych związków organicznych w zakresie 0,17 % (m/m) do 15,0 % (m/m) (z możliwością poszerzenia zakresu od 0,05 % (m/m) do 20,0 % (m/m)) dla każdego składnika w benzynie bezołowiowej, oznaczanie całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu do 3,7 % (m/m) (z możliwością poszerzenia zakresu do 6,0 % (m/m)) w benzynie bezołowiowej, opcjonalnie oznaczanie zawartości etanolu w benzynie E85 oraz całkowitej zawartości tlenu. Wymagania techniczne: zgodność chromatografu gazowego z normą PN-EN 1601:2001 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w Laboratorium, chromatograf gazowy wyposażony w reaktor krakingowy, reaktor do uwodornienia, detektor płomieniowo-jonizacyjny selektywny względem tlenu (O-FID), inżektor split/splitless, programowalny sterownik termostatu, elektroniczny system programowania i sterowania przepływami wszystkich gazów. Wymagania dodatkowe kolumna kapilarna pokryta usieciowanym metylosilikonem lub glikolem polietylenowym umożliwiająca osiągnięcie wymaganej wg normy PN-EN 1601 zdolności rozdzielczej R między oznaczanymi związkami tlenowymi oraz wodą i tlenem co najmniej 1, autosampler na min. 8 próbek, wyświetlacz na chromatografie gazowym umożliwiający podgląd parametrów pracy, chromatografu, służący także do analizy i zbierania danych. Oprogramowanie musi umożliwiać również wyliczenie współczynników wzorcowania, obliczenie masy każdego składnika z zastosowaniem wzorca wewnętrznego, przeliczenie wyniku z %(m/m) na %(V/V) i obliczenie całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu zgodnie normą PN-EN 1601 oraz umieszczenie tego na raporcie końcowym z analizy, drukarka sieciowa, laserowa, kolorowa (połączenie drukarki i zestawu komputerowego na odległości 10m), zestaw CRM-ów o zawartości tlenowych związków organicznych w zakresie od 0,17 do 15 % (m/m) wraz z certyfikatem, który potwierdza kompetencje producenta CRM w zakresie normy PN-EN ISO/IEC w ilości umożliwiającej kalibrację aparatu oraz sprawdzenie, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS- opcjonalnie, możliwość przenoszenia danych do Excel. Zastrzeżenie możliwość przeprowadzenia badań testowych na próbkach rzeczywistych w Laboratorium lub u oferenta na oferowanym modelu chromatografu. Strona 3/16

4 Warunki odbioru - wymagane podpisanie protokołu odbioru wlw aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody, kalibracji aparatu (wzorce-crmy po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu ustawienia parametrów metody co najmniej w dwóch punktach, na dowolnym poziomie mieszczącym się w zakresie pomiarowym przy użyciu zestawu CRM (element dostawy), RM-ów i próbek rzeczywistych (zapewni Laboratorium). Kryterium odbioru: - pozytywny wynik sprawdzenia mieszczący się w granicach niepewności bądź tolerancji wzorca (CRM); - pozytywny wynik badań sprawdzenia dla RM-ów mieszczący się w powtarzalności lub tolerancji 0,59xR metody, - pozytywny wynik badań sprawdzenia dla RM-ów mieszczący się w powtarzalności lub tolerancji 0,59xR metody, - pozytywny wynik próbek rzeczywistych (benzyny bezołowiowej o różnej zawartości związków tlenowych i E85) z wynikami uzyskanymi na aparacie stosowanym w Laboratorium, na którym obecnie wykonuje się takie badania mieszczący się w granicach tolerancji metody. przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi aparatu, funkcjonalności programu do zbierania danych, kalibracji oraz z wykonywania badań próbek rzeczywistych, przeszkoleniu personelu (min. 2 osoby) z podstawowej konserwacji oraz preferowane przeszkolenie personelu z drobnych napraw chromatografu gazowego z nadaniem stosownych uprawnień, potwierdzonych na piśmie. C. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI GRUP WĘGLOWODORÓW I ZWIĄZKÓW TLENOWYCH W BENZYNIE DO SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH WG NORMY PN-EN ISO 22854:2012 ORAZ DO OZNACZANIA TYPÓW WĘGLOWODORÓW PARAFINOWYCH, NAFTENOWYCH I AROMATYCZNYCH W DESTYLATACH NAFTOWYCH DO 200 O C WG NORMY ASTM D (2009) Zakres stosowania Oznaczanie zawartości grup węglowodorowych i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych metodą wielowymiarowej chromatografii gazowej wg PN-EN ISO 22854:2012 oraz do oznaczania typów węglowodorowych parafinowych, naftenowych i aromatycznych w destylatach naftowych do 200 o C (z możliwością dla destylatów do 230 o C) wg ASTM D (2009). Oznaczanie zawartości grup węglowodorowych i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych metodą wielowymiarowej chromatografii gazowej wg PN-EN ISO 22854:2012: oznaczanie całkowitej zawartości aromatów do 50 % (V/V) w benzynach silnikowych (z możliwością poszerzenia zakresu pomiarowego od 0,03 % do 95 %), z możliwościami: - oznaczania benzenu od 0,01% do 70% z opcją do 80 %, - oznaczania poszczególnych aromatów od 0,01% do 70%z opcją do 90 %, - oznaczania całkowitej zawartości olefin od 0,03% do 75%, - oznaczania etanolu od 0,01% do 95%, - oznaczania wszystkich eterów od 0,01% do 30%, - oznaczania pozostałych alkoholi od 0,01% do 20%, w strumieniach: benzyna gotowa, komponenty benzynowe, wsad reformingowy, reformat, dzika nafta, lekka nafta, ciężka nafta, benzyna krakingowa, izomeryzat, alkilat, biokomponent E85, Strona 4/16

5 oznaczanie całkowitej zawartości olefin od ok. 1,5 %(V/V) do 30 % (V/V) w benzynach silnikowych, oznaczanie związków tlenowych od ok. 0,8 %(V/V) do 15 % (V/V) w benzynach silnikowych, oznaczanie całkowitej zawartości tlenu od ok. 1,5 %(m/m) do 4,0 % (m/m) w benzynach silnikowych, oznaczanie benzenu do 2 % (V/V) w benzynach silnikowych, możliwość pracy w trybach PNA, OPNA, PIPNA, PONA, PIONA, PIANO, OPIONA, GASOLINE, FAST GROUP TYPE, E85, Wymagania techniczne: zgodność chromatografu gazowego z normą PN-EN ISO 22854:2012 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w Laboratorium, wyposażenie do wielowymiarowej chromatografii gazowej, dozownik dobrany do detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), odpowiednie kolumny zgodne z Załącznikiem A do normy PN-EN ISO 22854:2012 możliwe jest użycie równoważnych wyrobów o ile można stwierdzić, że prowadzą do uzyskania takich samych wyników, pułapki i katalizator uwodornienia, umożliwiające wymagany rozdział węglowodorów na grupy: n-parafiny, izo-parafiny, olefiny, nafteny, aromaty i dodatkowo wg ilości atomów węgla w poszczególnych grupach, zawory przełączające do sterowania przepływem związków między kolumnami z nieaktywną chemicznie powierzchnią i małą objętością martwą, elektroniczny system programowania i sterowania przepływami wszystkich gazów, automatyczne programowanie kondycjonowania kolumn i trapów, Wymagania dodatkowe autosampler na min. 8 próbek, wyświetlacz na chromatografie gazowym umożliwiający podgląd parametrów pracy, chromatografu, służący także do analizy i zbierania danych. Oprogramowanie musi umożliwiać również obliczenie %(m/m), %(V/V) oznaczanych grup węglowodorów, związków tlenowych, obliczenie całkowitej zawartości tlenu, gęstości, średniej masy cząsteczkowej, stosunku C:H:O, wartości kalorycznej, teoretycznej wartości RON/MON, automatyczne przeliczanie poszczególnych składników przez współczynnik rozcieńczenia, drukarka sieciowa, laserowa, kolorowa (połączenie drukarki i zestawu komputerowego na odległości 10m), zestaw CRM-ów (mieszanki sprawdzające): reformat, benzyna krakingowa, wsad na reforming, benzyna bez związków tlenowych, benzyna z zawartością związków tlenowych, każdy wraz z certyfikatem, który potwierdza kompetencje producenta CRM w zakresie normy PN-EN ISO/IEC Przybliżony skład grupowy (% V/V) przedstawiono poniżej w tabeli: Wsad na Benzyna reformat reforming krakingowa benzyna 1 benzyna 2 benzyna 3 benzyna 4 Benzen 0,01-0,15 1,0-2,0 0,3-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0 0,5-0,6 0,6-0,9 Aromaty 10,0-20,0 60,0-80,0 5,0-10,0 34,0-36,0 38,0-40,0 25,0-27,0 29,0-31,0 Olefiny 0,0-0,5 0,3-1,0 30,0-60,0 16,0-18,7 8,0-10,0 4,6-6,5 11,0-14,0 Niearomaty ,3-39, zw.tlenowe ,5-11,0-4,5-5,1 10,0-12,5 Eter z 5 atomami węgla i/ lub więcej 9,5-11,0 9,5-11,0 Etanol 4,5-5,1 0,5-1,5 Strona 5/16

6 filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie, możliwość przenoszenia danych do Excel. Zastrzeżenie możliwość przeprowadzenia badań testowych na próbkach rzeczywistych w Laboratorium lub u oferenta na oferowanym modelu chromatografu. Warunki odbioru - wymagane podpisanie protokołu odbioru wlw aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metod PN-EN ISO 22854:2012 i ASTM D (2009), kalibracji aparatu (wzorce-crm-y po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu ustawienia parametrów metody w każdym trybie pracy aparatu przy użyciu zestawu CRM-ów (element dostawy), RM-ów i próbek rzeczywistych. Kryterium odbioru są: - pozytywny wynik sprawdzenia mieszczący się w granicach niepewności bądź tolerancji wzorca dla CRM-u, - pozytywny wynik badań RM-ów mieszczący się w powtarzalność lub tolerancji 0,59xR metody, - pozytywny wynik próbek rzeczywistych (benzyna gotowa, komponenty benzynowe, wsad reformingowy, reformat, dzika nafta, lekka nafta, ciężka nafta, benzyna krakingowa, izomeryzat, alkilat, biokomponent E85) z wynikami uzyskanymi na aparacie stosowanym w Laboratorium, na którym obecnie wykonuje się takie badania mieszczący się w granicach tolerancji metody, przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi aparatu i funkcjonalności programu do zbierania danych oraz z wykonywania badań próbek rzeczywistych, przeszkolenie z kalibracji GC, przeszkoleniu personelu (min. 2 osoby) z podstawowej konserwacji oraz preferowane szkolenie personelu z drobnych napraw chromatografu gazowego i nadanie stosownych uprawnień. D. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA BTEX WG NORMY PN-ISO :2002 Zakres stosowania Oznaczenie BTEX w zakresie stężeń 3, µg/l wg PN-ISO :2002. Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z normą PN-ISO :2002 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w Laboratorium, chromatograf gazowy dwukanałowy, detektor FID x 2 szt., inżektor kapilarny split/splitless x 1 szt. (rozdział próbki na 2 kolumny, zapewniający równoczesne dozowanie próbki do kolumn o różnej polarności), kolumna 1: 30m x 0,25 mm x 0,1 µm polidimetylosiloksan z 14 % cyjanopropylosiloksanem lub inna równoważna zapewniająca optymalny rozdział ( zał. B normy PN-ISO ), kolumna 2: 30m x 0,25 mm x 0,1-100 % glikol polietylenowy lub inna równoważna zapewniająca optymalny rozdział ( zał. B normy PN-ISO ), system automatycznego dozowania fazy nadpowierzchniowej z termostatem. Strona 6/16

7 Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody, kalibracji aparatu (wzorce po stronie Laboratorium), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach do GC i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium. Kryterium: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparacie, na którym obecnie wykonuje się takie badania, przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. E. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA AZOTU, TLENU, TLENKU WĘGLA I METANU W GAZACH WG NORMY ASTM D (2011) Zakres stosowania Oznaczanie azotu, tlenu, tlenku węgla i metanu w próbkach gazów wg ASTM D (2011). Zakres stężeń dla azotu: 0,01 78,1 % mol, tlenu: 0,01 21,9 % mol, tlenku węgla: od 0,01 % mol i metanu od 0,01 % mol. Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z normą ASTM D (2011) wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w Laboratorium, chromatograf gazowy jednokanałowy, detektor TCD x 1 szt., inżektor kapilarny split/splitless x 1 szt., kolumna 1 - przedkolumna: 1, 2 m x 6,35 mm - Porapak Q ( granulacja: mesh) lub inna równoważna, kolumna 2: m x 0,530 mm x 50 um - sita molekularne 5 A, zawór gazowy termostatowane zewnętrznie, zawory dziesięciodrożne - 2 szt.; system doprowadzania próbki wykonany z materiałów, które są obojętne i nieadsorpcyjne w stosunku do składników zawartych w próbce. Preferowanym materiałem jest stal nierdzewna. Nie dopuszcza się stosowania miedzi i jej stopów. Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, Strona 7/16

8 elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, wzorzec - RM 1 0,01 % mol azotu, 0,01 % mol tlenu, 0,01 % mol tlenku węgla w metanie, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody (optymalizacja rozdziału dla azotu, tlenu, tlenku węgla i metanu); kalibracji aparatu (wzorce-rmy po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium oraz na RM dostarczonym przez Dostawcę chromatografu (RM 1). Kryterium odbioru: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparacie, na którym obecnie wykonuje się takie badania. przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. F. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA KWASU MRÓWKOWEGO W FENOLU WG METODY ZN-ORLEN-9:2012 Zakres stosowania Oznaczanie kwasu mrówkowego w fenolu wg ZN-ORLEN-9:2012. Zakres stężeń dla kwasu mrówkowego: 0,0005 0,0020 % (m/m). Wymagania techniczne chromatograf gazowy jednokanałowy, detektor FID x 1 szt., metanizer, inżektor pakowany, kolumna I 0,4-0,5 m z katalizatorem rozkładu kwasu mrówkowego do tlenku węgla kwas borowy zmieszany z kwasem ortofosforowym w stosunku masowym od 1-1,8 (kolumna umieszczona w piecu chromatografu), kolumna II na zewnątrz chromatografu - 0,3-0,6 m zaw. sita molekularne 13 X + węgiel aktywny w stosunku: 1:1, kolumna III - na zewnątrz chromatografu - 0,32 m zaw. węgiel aktywny, kolumna w kształcie litery U, umieszczona w naczyniu Dewara w temp. 0 o C. Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, Strona 8/16

9 filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody, kalibracji aparatu (wzorce zapewni Laboratorium), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium. Kryterium odbioru: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparacie, na którym obecnie wykonuje się takie badania, przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania i obróbki danych. G. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA SKŁADU PROPYLENU WG NORMY ASTM D (2010) I WĘGLOWODORÓW C1-C5 W PRÓBKACH GAZÓW WG NORMY PN-ISO 7941:1993+AP1:2002 Zakres stosowania Oznaczanie zanieczyszczeń w propylenie zgodnie z normą ASTM D (2010), granica oznaczalności dla zanieczyszczeń: 0,0002 % (mol) oraz do oznaczania składu węglowodorowego C1-C5 zgodnie z normą PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 w zakresie: 0,01-100,00 % (m/m) i % (mol). Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z normami ASTM D (2010) i PN-ISO 941:1993+Ap1:2002 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w Laboratorium, chromatograf gazowy dwukanałowy, detektor FID x 2 szt., inżektor kapilarny split/splitless x 2 szt., zawór gazowy - 2 szt. (oddzielne wejścia do dozowników), kolumna do oznaczania propylenu 2 połączone szeregowo kolumny: kolumna z dimetylosilikonową fazą stacjonarną oraz kolumna z warstwą porowatą na ściankach kolumny Al2O3/KCl typu PLOT lub inna równoważna zapewniająca optymalny rozdział węglowodorów, kolumna do oznaczania składu węglowodorowego C1-C5 kolumna wypełniona tlenkiem glinu, np.: COL-ELITE-ALUMINA 30 m x 0,53 mm zapewniająca optymalny rozdział węglowodorów C1 - C5. Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, wzorce: Strona 9/16

10 CRM 1 20 ppm mol metanu, 200 ppm mol etanu, 10 ppm etenu, 0,3 % mol propanu, 10 ppm mol cyklopropanu, 10 ppm mol izobutanu, 10 ppm mol n-butanu, 5 ppm 1,3 butadienu, 2 ppm mol metyloacetylenu, propylen - do 100,0000 % mol ( butla o poj. wodnej 10 l, ciekły propylen). CRM 2-0,01 % (m/m) metanu, ok. 2 % (m/m) etanu, ok. 20 % (m/m) propanu, ok. 30 % (m/m) izobutanu, ok. 10 % (m/m) 1,3 butadienu, ok. 0,5 % (m/m) n-pentanu, n-butan do 100,00 % (m/m) (butla o poj. wodnej 10 l, dwuzawodowa, n-c4 ciekły). Wymagania dla CRM każdy wraz z certyfikatem, który potwierdza kompetencje producenta CRM w zakresie normy PN-EN ISO/IEC i odniesienie do NIST. możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metod, kalibracji aparatu (wzorce po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium oraz na CRM dostarczonym przez Dostawcę chromatografu (CRM 1 i CRM 2). Kryterium odbioru: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparatach, na którym obecnie wykonuje się takie badania. przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. H. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA ZANIECZYSZCZEŃ W ACETONIE WG METODY ORLEN LABORATORIUM 021/2011 I METANOLU I ETANOLU W WODACH WG NORMY ASTM D (2007) Zakres stosowania Oznaczanie zanieczyszczeń w acetonie zgodnie z metodą ORLEN Laboratorium nr 021/2011, granica oznaczalności dla benzenu: 0,0001 % (m/m), dla pozostałych zanieczyszczeń (metanol, etanol, alkohol diacetonowy, aldehyd octowy, toluen) 0,01 % (m/m) oraz do oznaczania metanolu i etanolu zgodnie z normą ASTM D (2007) w zakresie: 0,01-5,00 % (m/m). Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z metodą ORLEN Laboratorium nr 021/2011 i normą ASTM D (2007) wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w Laboratorium, chromatograf gazowy dwukanałowy, detektor FID x 2 szt., inżektor kapilarny split/splitless x 2 szt., kolumny: FFAP 30 m x 0,53 mm x 1,0 um lub równoważne zapewniające optymalny rozdział - 2 szt. Strona 10/16

11 Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metod, kalibracji aparatu (wzorce zapewni Laboratorium), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium. Kryterium: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparatach, na których obecnie wykonuje się takie badania przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. I. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA ZWIĄZKÓW TLENOWYCH WG PN-EN 13132:2005 Zakres stosowania Oznaczanie tlenowych związków organicznych metodą GC z przełączaniem kolumny: oznaczanie tlenowych związków organicznych w zakresie 0,17 % (m/m) do 15 % (m/m), oznaczanie całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu do 3,7 % (m/m) dla benzyny bezołowiowej. Wymagania techniczne: zgodność chromatografu gazowego z normą PN-EN 13132:2005 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w Laboratorium, chromatograf gazowy wielowymiarowy, wyposażony w urządzenie do przełączania kolumn (przełącznik Deansa), inżektor split/splitless, programowalny sterownik termostatu, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), system od dozownika próbki do detektora wykonany całkowicie ze szkła. Wyposażenie dodatkowe kolumna nr 1 długości 60 m o średnicy wewnętrznej 0,25 mm z topionej krzemionki z naniesionym triscyjanoetoksypropanem (TCEP) o grubości warstwy 0,4 µm, kolumna nr 2 długości 30 m o średnicy wewnętrznej 0,25 mm z topionej krzemionki z naniesionym metylosilikonem o grubości warstwy 0,4 µm, autosampler, urządzenie do kontroli przepływu gazu nośnego, Strona 11/16

12 chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, zestaw CRM-ów o zawartości tlenowych związków organicznych w zakresie od 0,17 do 15 % (m/m) wraz z certyfikatem, który potwierdza kompetencje producenta CRM w zakresie normy PN-EN ISO/IEC w ilości umożliwiającej kalibrację aparatu oraz sprawdzenie, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru - wymagane podpisanie protokołu odbioru wlw aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody, kalibracji aparatu (wzorce po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu ustawienia parametrów metody co najmniej w dwóch punktach, na dowolnym poziomie mieszczącym się w zakresie pomiarowym przy użyciu zestawu CRM (element dostawy). Kryterium odbioru - pozytywny wynik sprawdzenia mieszczący się w granicach niepewności bądź tolerancji wzorca, przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi aparatu, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych oraz z wykonywania badań próbek rzeczywistych. Oferta powinna składać się z dwóch części (każda w oddzielnej kopercie): a. Części technicznej, która powinna zawierać: 1. Wypełniony pliku Excel Załącznik nr Informacje w zakresie: składów proponowanych RM, CRM (np. w formie certyfikatu), warunków pracy, wymagań środowiskowych i lokalowych, propozycji harmonogramu dostawy, uruchomienia i przeszkolenia personelu, okresu gwarancji na chromatograf wraz z warunkami realizacji napraw gwarancyjnych, w tym przedstawienie propozycji karty gwarancyjnej, czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię, w tym czas w jakim usługa serwisowa zostanie zrealizowana z uwzględnieniem dostaw niezbędnych części, potwierdzenia dostępności do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na okres min 10 lat, listy referencyjne użytkowników oferowanego chromatografu preferowana lista potwierdzająca dostawę chromatografu z wdrożeniem odpowiednich w/w aplikacji, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej, okresu ważności oferty w części technicznej nie krótszy niż 50 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. 3. Następujące dane potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 3.1 Nazwa Firmy, adres, telefon, fax. 3.2 Nazwiska osób reprezentujących firmę. 3.3 Data sporządzenia oferty. Strona 12/16

13 3.4 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek prawa handlowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych. Dla odpisu/zaświadczenia dodatkowo wymagane jest oświadczenie, że od dnia jego wydania na dzień sporządzenia oferty nie wprowadzono żadnych zmian. 3.5 Decyzje w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej NIP. 3.6 Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek ZUS. 3.7 Oświadczenie o braku zaległości podatkowych z US. 3.8 Przedstawienie oświadczenia, iż w stosunku do oferenta nie zostało wszczęte: - postępowanie egzekucyjne, - nie zachodzą warunki do otwarcia w najbliższym czasie postępowania układowego lub upadłościowego, - postanowienie sądowe zabraniające prawa do zarządzania i rozporządzania majątkiem. 3.9 Kopię ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji zleconej usługi. Dokumenty określone w pkt. 3.6 i 3.7 nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą niż 3 m-ce w stosunku do dnia złożenia oferty. 4. Potwierdzenie, że chromatografy: spełniają wymagania techniczne zgodnie z niniejszym Zaproszeniem do złożenia oferty, są urządzeniami kompletnymi, nowymi, nieużywanymi, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, zostaną dostarczone z: - kompletnym wyposażeniem, które po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem wg powyższych specyfikacji, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, - kompletną instrukcją oryginalną wraz z tłumaczeniem w języku polskim min. w wersji elektronicznej; - podstawową i niezbędną dokumentacją techniczną (w tym schematy podłączeń), - katalogiem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, - certyfikatem lub oświadczeniem potwierdzającym zgodność oferowanego chromatografu z wymaganą normą czynnościową, - kartą gwarancyjną, - dokumentami poświadczającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE). b. Części finansowej, która powinna zawierać: cenę oferowanego kompletnego chromatografu, formę i warunki płatności (termin, kurs waluty jeśli wymagany), warunki świadczenia usług przez serwis w okresie pogwarancyjnym (wymagane min. podanie kosztów: dojazdu, koszt roboczogodziny rb/h), wykaz i ceny materiałów eksploatacyjnych oraz podstawowych części zamiennych dla oferowanych chromatografów: kolumny chromatograficzne, strzykawki, vialki, kapsle z uszczelkami, linery, septy, filtry oczyszczające na gazy, olefin-trap - dotyczy tylko chromatografu C, okres ważności oferty w zakresie części finansowej nie krótszy niż 50 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. II. WARUNKI PRZYJĘCIA OFERTY Warunkiem przyjęcia oferty jest sporządzenie jej w formie papierowej, pisemnej w języku polskim (pod rygorem nieważności), zabezpieczonej przed zdekompletowaniem oraz podpisanej przez osoby upoważnione. Wszystkie zapisane strony muszą być parafowane przez Oferenta oraz kolejno numerowane Strona 13/16

14 (z uwzględnieniem wypełnionego Załącznika nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty). Ewentualne poprawki w ofercie winny być sygnowane przez osoby podpisujące ofertę wraz z właściwymi pieczątkami. Dokumenty i załączniki będące kopiami winny być na każdej stronie opatrzone napisem za zgodność z oryginałem oraz być sygnowane przez osoby podpisujące ofertę wraz z właściwymi pieczątkami. Ofertę należy dostarczyć w kopercie z napisem CHROMATOGRAFY 2014, która powinna zawierać dwie koperty: kopertę z napisem CHROMATOGRAFY 2014 CZĘŚĆ TECHNICZNA zawierającą - wersję papierową części technicznej, - wersję elektroniczną na nośniku pamięci części technicznej (załącznik 1 w wersji pdf. oraz w wersji edytowalnej). kopertę z napisem CHROMATOGRAFY 2014 CZĘŚĆ FINANSOWA zawierającą - wersję papierową części finansowej. Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej przesłanej na adres owy. Dopuszcza się złożenie oferty na pojedyncze chromatografy objęte niniejszym Zaproszeniem do złożenia oferty. Tak sporządzona kompletna oferta, zawierająca oddzielne opisane i zamknięte koperty z częścią techniczną i częścią finansową, winna być dostarczona w jednej opisanej i zamkniętej kopercie do dnia do godz. 15:00, do Kancelarii obsługującej ORLEN Laboratorium lub do siedziby Spółki w Płocku, (ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. ul. Chemików 7, Płock). Na kopertach należy podać nazwę, dokładny adres Oferenta oraz tytuł OFERTA CHROMATOGRAFY W przypadku otrzymania oferty po godz. 15:00 dnia nie będzie ona uwzględniona w postępowaniu zakupowym. III. INFORMACJE DODATKOWE W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji związanych z przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty, prosimy o kontakt z Moniką Machulską-Niździńską tel , , lub Katarzyną Bylińską tel , , Dopuszcza się udostępnienie Oferentowi nieznormalizowanych własnych metod badawczych przywołanych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty, pod warunkiem złożenia wymaganego oświadczenia gwarantującego zabezpieczenie praw autorskich ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz. 12:00 w siedzibie ORLEN Laboratorium w obecności Komisji bez udziału Oferentów. IV. UWAGI DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA ORAZ OCENY OFERTY Oferty oceniane będą wg kryteriów określonych przez Komisję. 1. Kryteria obligatoryjne: 1.1. zgodność przedmiotu oferty z wysłanym Zaproszeniem do złożenia oferty; 1.2. spełnienie kryteriów punktu II Zaproszenia do złożenia oferty; 2. Kryteria oceny oferty: 2.1. opinia dotycząca: Strona 14/16

15 - jakości aparatu (jakość wyposażenia, jakość oprogramowania m.in. łatwość obsługi, możliwość zrzutu do Excela, dodatkowe nakładki umożliwiające obliczenia, efektywność wykonywania analiz); - jakości serwisu (m.in. czas reakcji serwisu); 2.2. ocena warunków eksploatacyjnych: - koszty materiałów eksploatacyjnych wskazanych w Zaproszeniu do złożenia oferty; - warunki gwarancji (czas gwarancji); - warunki serwisowania (koszty wymaganych przeglądów w okresie gwarancyjnym); 2.3. ocena warunków finansowych cena z uwzględnieniem warunków płatności. Firmy, które przedstawią oferty, nie podlegające odrzuceniu zostaną zaproszone do dalszych negocjacji. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Oferent zobowiązany będzie do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie spowoduje jej automatyczne odrzucenie. Ponadto Komisja może zobligować Oferenta do uzupełnienia oferty o dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie wymaganej przez Komisję dokumentacji spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. V. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORLEN Laboratorium Sp. z o. o. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru Dostawcy według przyjętych kryteriów oceny, a tym samym do odrzucenia oferty bez podania przyczyny (w części lub w całości), - unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, - prowadzenia dalszych negocjacji techniczno-finansowych, - zakupu pojedynczych chromatografów od poszczególnych dostawców. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty, złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu przetargowym i nie przysługuje mu prawo zwrotu poniesionych kosztów. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia jego oferty lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonania wyboru Dostawcy. Zainteresowani będą powiadomieni o wyniku postępowania zakupowego w terminie 60 dni od wyznaczonej daty składania ofert. VI. UWAGI DODATKOWE 1. W ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. został wdrożony System Zarządzania Środowiskiem i BHP wg normy PN-EN ISO i PN-N 18001, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym i BHP oraz stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości Spółki dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 2. W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie BHP oraz zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji PKN Orlen S.A. 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez ZLECENIOBIORCĘ będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz będą posiadać stosowne szkolenia BHP. 4. Osoby pracujące na terenie Laboratorium zobowiązane są do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa dla osób przebywających na teranie Laboratorium nr GS/01/08. Strona 15/16

16 5. Firma prowadząca prace jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązana jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z ustawą odpadach z dnia 14 kwietnia 2012 (Dz. U r. poz. 21) 6. Zleceniobiorca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi, wykonanej na podstawie niniejszego Zlecenia, zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub wypadków pracowników oraz awarii środowiskowych, które powstały podczas jego realizacji. 7. Zleceniobiorca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi ilości i rodzaju wytworzonych odpadów podczas realizacji zleconej usługi. 8. Zleceniobiorca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zlecenia, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji zleconej usługi. Złożenie oferty do niniejszego zapytania jest jednoznaczne w akceptacją przez Zleceniobiorcę dodatkowych warunków realizacji dostaw na teren PKN ORLEN S.A., w tym: - przestrzegania wewnętrznych zasad BHP; - przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 38/DG/2011 z dnia ; - ponoszenia wszelkich opłat wynikających z realizacji Zlecenia, w tym opłat związanych z odbyciem niezbędnych szkoleń BHP, opłat związanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy też opłat za wjazd pojazdem na teren PKN ORLEN S.A.. * Na życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wszelkie dodatkowe informacje wynikające z realizacji dostaw na terenie PKN ORLEN S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres owy. Z poważaniem Strona 16/16

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo