USTAWA z dnia r. o podatku dochodowym (projekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA z dnia r. o podatku dochodowym (projekt)"

Transkrypt

1 USTAWA z dnia r. o podatku dochodowym (projekt) Spis treści: Dział I. Przedmiot ustawy... 3 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia... 3 Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych w zakresie podatku dochodowego... 9 Dział II. Podatnicy i płatnicy podatku Rozdział 3. Przepisy ogólne Rozdział 4. Podatnicy Rozdział 5. Płatnicy Dział III. Przedmiot opodatkowania Rozdział 6. Przepisy ogólne Rozdział 7. Przychody podatkowe Rozdział 8. Obowiązek podatkowy Rozdział 9. Przychody zwolnione Dział IV. Koszty podatkowe Rozdział 10. Przepisy ogólne Rozdział 11. Koszty uzyskania przychodu Rozdział 12. Szczególne przypadki poniesienia kosztów uzyskania przychodów Rozdział 13. Normatywne koszty uzyskania przychodów Rozdział 14. Amortyzacja Rozdział 15. Szczególne zasady określania kosztów uzyskania przychodów w przypadku leasingu Rozdział 16. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów Dział V. Podstawa opodatkowania Rozdział 17. Przepisy ogólne Rozdział 18. Skumulowana podstawa opodatkowania Rozdział 19. Odrębne podstawy opodatkowania Rozdział 20. Szczególne zasady obliczania podstawy opodatkowania Rozdział 21. Odliczenia od podstawy opodatkowania Dział VI. Podatek należny, zobowiązanie podatkowe, nadpłata podatku Rozdział 22. Przepisy ogólne Rozdział 24. Stawki podatku dotyczące zaliczek Rozdział 25. Zmniejszenia lub zwiększenia podatku należnego Rozdział 26. Szczególna nadpłata podatku Dział VII. Zapłata podatku Rozdział 27. Zapłata podatku i zaliczek na podatek przez podatników Rozdział 28. Zapłata podatku i zaliczek na podatek przez płatników Dział VIII. Dokumentacja, deklaracje, informacje i ewidencje podatkowe Rozdział 29. Przepisy ogólne Rozdział 30. Dokumenty podatkowe Rozdział 31. Deklaracje podatkowe i informacje podatkowe Rozdział 32. Ewidencje Dział IX. Zryczałtowany podatek dochodowy Rozdział 33. Karta podatkowa Rozdział 34. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych Rozdział 35. Zasady przekazywania części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego Rozdział 36. Zryczałtowane opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia przez osoby fizyczne nieruchomości i niektórych praw majątkowych Rozdział 37. Szczególny podatek dochodowy Dział X. Przepis końcowy Załącznik nr 1. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego Załącznik nr 2. Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 62 ust. 3 pkt 7, art. 91 ust. 6, art. 149, art. 199 ustawy Załącznik nr 3. Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 70 ust. 6 i 22 ustawy Załącznik nr 4. Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 70 ust. 6 i 15 ustawy

2 Załącznik nr 5. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Załącznik nr 6. Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej Załącznik nr 7. Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowanych przez komisje artystyczne i etnograficzne) Załącznik nr 8. Charakterystyka działalności uslugowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej Załącznik nr 9. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów Załącznik nr 10. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy Załącznik nr 11. Wykaz usług do których stosuje się stawki określone w art. 169 ust. 2 pkt 3 i ust.7-9, oraz usług których świadczenie wyłącza ten sposób opodatkowania Uzasadnienie Cześć I. Zagadnienia ogólne Cześć II. Zagadnienie szczegółówe Część III. Ocena skutków regulacji

3 DZIAŁ I. PRZEDMIOT USTAWY ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Art Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów będących podatnikami tego podatku. 2. Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem ratyfikowanych umów międzynarodowych, będących źródłem prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2 Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów: 1) z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów: a) z działów specjalnych produkcji rolnej, b) niewymienionych w lit. a, jeżeli podatnik wybrał opodatkowanie tych przychodów podatkiem dochodowym; 2) z działalności leśnej w rozumieniu ustawy o lasach; 3) określonych w ustawie o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; 4) podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; 5) z tytułu zasiedzenia; 6) armatora opodatkowanego na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316); podatnicy będący armatorami w rozumieniu tej ustawy, prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym, są obowiązani w ewidencji podatkowej wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym i podatkiem dochodowym; 7) z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej; 8) z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich; 9) będących świadczeniami na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską; 10) uzyskanych w wyniku czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Art Okresem podatkowym dla potrzeb podatku dochodowego jest rok podatkowy. 2. Rokiem podatkowym podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi jest rok kalendarzowy. 3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników podatku dochodowego niebędących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem art. 5, chyba że podatnik podatku dochodowego postanowi inaczej w statucie lub w umowie spółki albo w innym dokumencie regulującym jego zasady ustrojowe, oraz zawiadomi o tym właściwy organ podatkowy; rokiem podatkowym jest wówczas okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. 4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, składane jest najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. 5. Podmioty, które nie były wcześniej podatnikami podatku dochodowego, składają zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności lub uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego. 6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do podatkowych grup kapitałowych, o których mowa w art Dla każdej ze spółek tworzącej grupę: 1) dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; 2) dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. Art Cząstkowymi okresami podatkowymi są miesiące lub kwartały kalendarzowe, z zastrzeżeniem ust Jeżeli podatnik podatku dochodowego wybrał rok podatkowy inny niż kalendarzowy, za miesiąc uznaje się miesiąc kalendarzowy, a za kwartał uznaje się każde trzy kolejne miesiące, licząc od początku roku podatkowego. 3

4 Art Jeżeli podatnik podatku dochodowego niebędący osobą fizyczną podejmuje po raz pierwszy działalność lub uzyskuje status podatnika tego podatku, jego pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust Jeżeli podatnik podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, podejmuje po raz pierwszy działalność lub uzyskuje status podatnika tego podatku w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybiera rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym jego pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. 3. Jeżeli podatnik podatku dochodowego niebędący osobą fizyczną zmienia rok podatkowy, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 4. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami powstaje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika podatku dochodowego roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych; następnym rokiem podatkowym jest wówczas okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca stosowanego przez podatnika roku podatkowego. Art Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o: 1) odpisach amortyzacyjnych rozumie się przez to kwoty odzwierciedlające zużycie fizyczne, prawne i moralne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości określonej zgodnie z ustawą, w tym odpisy amortyzacyjne niebędące kosztami uzyskania przychodów; 2) dyskoncie rozumie się przez to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny - różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę; 3) certyfikacie rezydencji rozumie się przez to zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo miejscu siedziby podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 25, wydane przez właściwy organ podatkowy albo właściwy organ administracji podatkowej innego państwa, będącego państwem miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby podatnika; 4) zagranicznym zakładzie rozumie się przez to: a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce siedziby lub zarząd na terytorium innego państwa, wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot mający miejsce siedziby lub zarząd na terytorium innego państwa, c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce siedziby lub zarząd na terytorium innego państwa działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje - chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 5) inwestycjach rozumie się przez to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 6) inwestycjach w obcych środkach trwałych rozumie się przez to koszty poniesione przez podatnika podatku dochodowego na utworzenie lub ulepszenie środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej podatnika podatku dochodowego, które nie stanowią jego własności; 7) gospodarstwie rolnym rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; 8) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 9) zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby, w momencie zbycia lub podziału, stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; 10) ofercie publicznej rozumie się przez to publiczne proponowanie lub ofertę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 4

5 11) pochodnych instrumentach finansowych rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 12) funduszach kapitałowych rozumie się przez to: a) fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, b) ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, działające na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 13) księgach rachunkowych oznacza to księgi, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 14) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, zgodnie z art. 106 ust. 4; 15) papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 16) samochodzie osobowym - oznacza to samochód osobowy oraz inny niż samochód osobowy pojazd samochodowy w rozumieniu art. 282 ustawy o podatku od towarów i usług; 17) pracowniku - rozumie się przez to osobę uzyskującą przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej; 18) ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia o podatku od towarów i usług; 19) Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 20) Kodeksie cywilnym - oznacza to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 21) Kodeksie spółek handlowych - oznacza to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; 22) ubezpieczycielu - rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 23) ustawie o kontroli skarbowej oznacza to ustawę z dnia 30 września 1991 r. o kontroli skarbowej; 24) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej; 25) państwie trzecim rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej; 26) podatku od towarów i usług oznacza to podatek od towarów i usług w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia. o podatku od towarów i usług; 27) podatku od wartości dodanej - rozumie się podatek od wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 1, ze zm.) z wyjątkiem podatku od towarów i usług; 28) podatku obrotowym rozumie się podatek mający cechy podatku od wartości dodanej, który obowiązuje w państwie trzecim; 29) podatku rolnym - rozumie się przez to podatek rolny w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o leasingu, użyte określenia oznaczają: 1) umowa leasingu - umowę nazwaną w Kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty; 2) podstawowy okres umowy leasingu - czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; 3) normatywny okres amortyzacji - w odniesieniu do: a) środków trwałych - okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 5, zrównują się z wartością początkową środków trwałych, b) wartości niematerialnych i prawnych - okres ustalony zgodnie z ustawą dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych wartości; 4) rzeczywista wartość netto - wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszoną o sumę dokonanych zgodnie z ustawą odpisów amortyzacyjnych; 5) hipotetyczna wartość netto - wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych pomniejszoną o: a) odpisy amortyzacyjne obliczone zgodnie z ustawą, z uwzględnieniem współczynnika 3, w odniesieniu do środków trwałych, b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych; 5

6 6) spłata wartości początkowej - faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie zmniejsza się o kwotę wypłaconą korzystającemu przez finansującego w przypadku, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy; 7) leasing podatkowy umowę leasingu spełniającą łącznie następujące warunki: a) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w lit. b, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat - jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości; b) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; c) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w lit. a lub b, pomniejszona o należny podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 26-27, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 8) leasing finansowy umowę leasingu spełniającą łącznie następujące warunki: a) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; b) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek o którym mowa w ust. 1 pkt 26-28, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; c) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający; w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, finansujący zgodnie z jej treścią nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Art Działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa: 1) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; 2) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; 3) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat ekonomiczny, w sposób zorganizowany i ciągły, niezależnie od miejsca jej prowadzenia. 2. Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu, w tym w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: 1) miesiąc - w przypadku roślin; 2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek; 3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego; 4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia. 3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. 4. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 1 do ustawy. 5. Działalnością leśną jest gospodarka leśna w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, oraz działalność określoną w przepisach o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. 6. Pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność gospodarcza inna niż działalność rolna i działalność leśna. 6

7 Art Za terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się terytorium lądowe oraz wnętrze ziemi znajdujące się pod nim, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne oraz dno i wnętrze ziemi znajdujące się pod nimi, przestrzeń powietrzną znajdująca się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz pokłady statków morskich i powietrznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. Art Osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas gdy posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych, z zastrzeżeniem ust Osoby fizyczne, których pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej trwa łącznie w roku podatkowym dłużej niż 183 dni, traktowane są także jako mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Miejscem siedziby lub zarządu podatnika podatku dochodowego niebędącego osobą fizyczną dla celów podatku dochodowego jest miejsce prawnej siedziby lub zarządu; z zastrzeżeniem ust Jeżeli miejsce siedziby lub zarządu podlega ujawnieniu w odpowiednim rejestrze publicznym, domniemywa się, że jest to miejsce siedziby lub zarządu dla celów podatku dochodowego. 4. Miejscem siedziby podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art , jest miejsce siedziby spółki, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt Przepis ust. 3 nie stosuje się do zagranicznych zakładów. Art Jeżeli kwoty dla potrzeb podatku dochodowego wyrażone są w walutach obcych, podatnik lub płatnik podatku dochodowego obowiązany jest przeliczyć je przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem art W przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym kurs określony w ust. 1 jest kursem ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. 3. W przypadku kosztów w rozumieniu przepisów ustawy kurs określony w ust. 1 jest kursem ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub dzień innego zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie kosztu. 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku kosztów poniesionych na zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz kwot wyłączanych przez podatnika z podstawy opodatkowania, zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz zmniejszenia należnego podatku dochodowego. Art Jeżeli kwoty, o których mowa w art. 10, wynikają z faktur wystawionych przez podatnika podatku dochodowego będącego również podatnikiem podatku od towarów i usług, podatnik lub płatnik podatku dochodowego może zastosować dla potrzeb podatku dochodowego zasady przeliczenia walut obcych stosowane dla potrzeb podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i Kwotę podatku od towarów i usług wyrażoną w fakturach, o których mowa w ust. 1, przelicza się zgodnie z art. 136 ustawy o podatku od towarów i usług również w przypadku, gdy kwoty określone dla potrzeb podatku dochodowego wynikające z tych faktur przeliczane są zgodnie z art Przepis ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy naliczony podatek od towarów i usług wyrażony w fakturach wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług nie zmniejsza kwoty podatku należnego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Art Jeżeli kwoty, o których mowa w art. 10, wynikają z faktur wystawionych przez podatnika podatku dochodowego będącego również podatnikiem podatku od wartości dodanej, kwotę przychodu lub kosztu podatkowego wynikającego z tych faktur oblicza się przeliczając je na złote w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota wyrażona w walucie obcej zmniejszona o kwotę podatku należnego, w kwocie wydatku lub należności ogółem. 2. Przepis art. 10 stosuje się odpowiednio do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb sporządzenia informacji na podstawie ustawy. 7

8 Art Jeżeli podatnicy podatku dochodowego w związku z rozliczeniem tego podatku uzyskują lub mogą uzyskać korzyści majątkowe związane z posługiwaniem się lub posiadaniem środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych, obowiązani są określić różnice kursowe dla potrzeb podatku dochodowego. 2. Dodatnie różnice kursowe są przychodem, a ujemne różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodów podatnika podatku dochodowego. 3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, określają różnice kursowe zgodnie z art. 14 i 15, z zastrzeżeniem ust. 4 i Podatnicy, o których mowa w ust. 1, prowadzący księgi rachunkowe, których sprawozdania finansowe są badane przez podmioty uprawnione do ich badania, mogą określić różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. 5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, będący małymi podatnikami mogą zrezygnować z określania różnic kursowych dla podatku dochodowego lub określać je metodą uproszczoną; określanie metody uproszczonej lub rezygnacja z określania różnic kursowych następuje zgodnie z art. 226 ust Art Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego każdy z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; 4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z tych dni; 5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z tych dni. 2. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego każdy z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; 4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z tych dni; 5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z tych dni. 3. Średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest kurs w rozumieniu art. 10 ust. 2 i 3. Art Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 i 2, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. 2. Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 i 2, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie 8

9 zastosowanego kursu waluty, właściwy organ podatkowy może wezwać podatnika podatku dochodowego do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, właściwy organ podatkowy określi ten kurs w wysokości kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. 3. Kosztem poniesionym, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2, jest koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Dniem zapłaty, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 jest dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. 4. Podatnicy podatku dochodowego wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego. 5. Przepisy art. 14 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Art Podatnicy podatku dochodowego, którzy wybrali metodę, o której mowa w art. 13 ust. 4, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany. 2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwy organ podatkowy o wyborze tej metody. 3. W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 1, podatnicy podatku dochodowego na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym wybrali tę metodę, stosują zasady, o których mowa w ust W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 1, podatnicy podatku dochodowego są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwy organ podatkowy w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej metody. Rezygnacja może nastąpić po upływie okresu, o którym mowa w ust W przypadku rezygnacji z metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 13 ust. 4, podatnicy podatku dochodowego: 1) zaliczają na ostatni dzień roku podatkowego, w którym stosowali tę metodę, odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości; 2) od pierwszego dnia roku podatkowego, następującego po roku, w którym stosowali tę metodę, stosują zasady, o których mowa w art. 14 i 15 ust. 1 pkt 1, ustalając różnice kursowe od dnia, o którym mowa w pkt 1. ROZDZIAŁ 2. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO Art W sprawach podatku dochodowego dla podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi właściwy miejscowo jest organ podatkowy według miejsca ich zamieszkania. 2. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową ustala się według miejsca pobytu tej osoby. 3. Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek składają roczną deklaracje podatku dochodowego, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego w rocznej deklaracji. 9

10 4. Z zastrzeżeniem art. 18, w sprawach podatku dochodowego dla podatników podatku dochodowego nie będących osobami fizycznymi właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu miejsca siedziby wynikającej: 1) z odpowiedniego rejestru publicznego lub 2) ze statutu lub umowy, jeżeli adres miejsca siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze. Art W sprawach podatku dochodowego dla podatkowej grupy kapitałowej jest organ podatkowy właściwy miejscowo dla spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu. 2. Właściwym w sprawach podatku dochodowego dla podatników podatku dochodowego będących zagranicznymi zakładami jest organ podatkowy właściwy miejscowo według adresu ich faktycznego położenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Właściwym w sprawach podatku dochodowego dla spółki niemającej osobowości prawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego jest organ podatkowy właściwy miejscowo, w którym składa się sprawozdanie finansowe dołączone do deklaracji podatkowej, który jest: 1) właściwy ze względu na adres miejsca siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy; 2) właściwy dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, jeżeli organ podatkowy, o którym mowa w pkt 1, nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników; 3) właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki, jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru, o którym mowa w pkt 2. Art Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w art. 17 i 18 właściwym organem podatkowym jest odpowiednio Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 2. Właściwość miejscowa w sprawach podatku dochodowego jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia określić właściwość miejscową organów podatkowych dla podatników podatku dochodowego podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uzyskujących przychody z działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając podział terytorialny kraju na województwa, a także przypadki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego województwa oraz przypadki poboru podatku dochodowego przez płatników. Art. 20 Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika ustala się według: 1) miejsca zamieszkania płatnika, jeżeli płatnik jest osobą fizyczną; 2) adresu miejsca siedziby płatnika, jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną; 3) miejsca prowadzenia działalności przez płatnika, jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w pkt 2. Art Właściwym miejscowo organem podatkowym w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego: 1) dla podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium; 2) dla podatników podatku dochodowego nie będących osobami fizycznymi, którzy zmienili adres miejsca siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu miejsca siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składana jest deklaracja podatkowa. 2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik podatku dochodowego jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, gdy nowy adres miejsca siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca roku podatkowego, za który składana jest roczna deklaracja podatkowa podatku dochodowego. 10

11 Art Właściwym miejscowo organem podatkowym w sprawach zaliczek na podatek: 1) dla podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium; 2) dla podatników podatku dochodowego nie będących osobami fizycznymi, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili adres miejsca siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego. 2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik podatku dochodowego jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, gdy nowy adres miejsca siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego. Art. 23 Przepisy art. 17, 18 i 19 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do określenia właściwości miejscowej organów podatkowych dla płatników podatku dochodowego, a także podmiotów niebędących podatnikami ani płatnikami podatku dochodowego, na których ciążą obowiązki informacyjne określone w przepisach ustawy. DZIAŁ II. PODATNICY I PŁATNICY PODATKU ROZDZIAŁ 3. PRZEPISY OGÓLNE Art. 24 Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 niezależnie od tego, gdzie osiągają przychody podlegające opodatkowaniu. ROZDZIAŁ 4. PODATNICY Art Podatnikami podatku dochodowego są: 1) osoby fizyczne; 2) osoby prawne, z wyjątkiem spółek tworzących podatkową grupę kapitałową w czasie jej trwania; 3) spółki kapitałowe w organizacji; 4) spółki niemające osobowości prawnej utworzone na podstawie Kodeksu cywilnego lub Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3; 5) jednostki niemające osobowości prawnej niebędące spółkami; 6) podatkowe grupy kapitałowe, utworzone przez dwie lub więcej spółki kapitałowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; 7) spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, z zastrzeżeniem ust. 4; 8) położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczne zakłady obcych przedsiębiorstw; - podlegające na podstawie przepisów ustawy obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 4 są podatnikami podatku dochodowego, jeśli na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wybrały prowadzenie tych ksiąg. 3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 4 mogą być podatnikami podatku dochodowego, nawet gdy nie mają obowiązku lub nie wybrały prowadzenia ksiąg rachunkowych, pod warunkiem zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi podatkowemu oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem dochodowym, wraz ze złożeniem (aktualizacją) zgłoszenia zgodnie z przepisami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 4. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 7 są podatnikami podatku dochodowego, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa, w którym mają siedzibę lub zarząd, są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Art Małym podatnikiem podatku dochodowego jest podmiot będący małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust

12 2. W przypadku spółek niemających osobowości prawnej niebędących podatnikiem podatku dochodowego, a będących podatnikiem podatku od towarów i usług, do limitu uznania wspólnika takiej spółki lub spółek - za małego podatnika podatku dochodowego wlicza się wyłącznie wartość obrotu, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, przypadającą na wspólnika z działalności prowadzonej w ramach tej spółki proporcjonalnie do jego udziału w zysku tej spółki. 3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własne nazwisko oraz jednocześnie będących wspólnikami spółek niemających osobowości prawnej niebędących podatnikami podatku dochodowego, dla obliczenia limitu obrotu w celu ustalenia statusu małego podatnika, wartość obrotu uzyskanego przez tą osobę fizyczną z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko sumuje się z wartością obrotu określoną z tytułu udziału w tych spółkach z zastosowaniem proporcji określonej w ust Przepisy ust. 1-3 stosuje się wyłącznie do podatników podatku dochodowego uzyskujących przychody z: 1) pozarolniczej działalności gospodarczej; 2) najmu, dzierżawy; 3) działalności rolniczej; 4) działów specjalnych produkcji rolnej. Art Podatnikami podatku dochodowego mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek, utworzonych na podstawie Kodeksu spółek handlowych, mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych i spełniają warunki określone w ust. 2, zwane dalej podatkowymi grupami kapitałowymi. 2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 118 ust. 8, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż zł, b) jedna ze spółek, zwana dalej spółką dominującą, posiada bezpośredni co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej "spółkami zależnymi", która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji, c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę, d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 2) spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej "umową", została zarejestrowana przez właściwy organ podatkowy; 3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto: a) nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, b) nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 146, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej; 4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 127 ust. 1, w wysokości co najmniej 3 %. 3. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami. Art Umowa, o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2, musi zawierać co najmniej: 1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego; 2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek; 3) określenie czasu trwania umowy; 4) wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej; 5) określenie przyjętego roku podatkowego. 12

13 2. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną zgodnie z ust. 1 pkt 4, do właściwego według jej siedziby organu podatkowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej. 3. Właściwy organ podatkowy dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie właściwy organ podatkowy odmawia zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i art. 28 ust. 1 i Po rejestracji umowy o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 podatkowa grupa kapitałowa nie może być rozszerzona na inne spółki. Art Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej. 2. Spółka, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, obowiązana jest zgłosić właściwemu organowi podatkowemu wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 3. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwy organ podatkowy; art. 27 ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. W razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 1, oznacza utratę statusu podatnika podatku dochodowego oraz koniec jej roku podatkowego. Art W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 4, za dzień utraty statusu podatnika podatku dochodowego przez podatkową grupę kapitałową uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym złożono deklarację roczną podatku dochodowego, nie później jednak niż dzień, na który przypada termin złożenia tej deklaracji. 2. Zbycie udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy obrót tymi udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego. 3. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest możliwe przed upływem roku podatkowego spółki, następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego. 4. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy. 5. Informacje o utworzeniu i utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Art. 31 Zwalnia się od podatku: 1) Skarb Państwa; 2) Narodowy Bank Polski; 3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i zarządzane przez niego fundusze; 4) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 5) jednostki budżetowe; 6) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych; 7) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 8) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej; 9) fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 10) instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 13

14 11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 12) podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne; 13) agencje wykonawcze w rozumieniu ustawy o finansach publicznych niebędące spółkami prawa handlowego, jeżeli zwolnienie wynika z odrębnych ustaw tworzących agencje; 14) Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 15) Agencja Nieruchomości Rolnych; 16) Agencja Rezerw Materiałowych. ROZDZIAŁ 5. PŁATNICY Art Płatnikami podatku dochodowego są podmioty obowiązane do obliczania i pobrania od podatnika podatku dochodowego i wpłacenia go we właściwym terminie właściwemu organowi podatkowemu w przypadku, gdy przepisy ustawy nakładają na te podmioty obowiązki płatnika. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zaliczek na podatek. 3. Płatnicy podatku dochodowego są obowiązani sporządzać i przekazać deklaracje i informacje dla celów podatku dochodowego, a także gromadzić inne dokumenty określone w przepisach ustawy, zwłaszcza z wykonywania obowiązków płatnika. 4. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania do wysokości kwoty zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. DZIAŁ III. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA ROZDZIAŁ 6. PRZEPISY OGÓLNE Art Przychodami są wszelkie należne lub uzyskane przysporzenia podatnika podatku dochodowego będące skutkiem świadczenia powodujące rzeczywisty lub potencjalny przyrost jego mienia lub zmniejszenie zobowiązań albo brak uszczuplenia mienia wskutek poniesienia kosztu przez inny podmiot. 2. Świadczeniami powodującymi powstanie przychodu, o którym mowa w ust. 1, są pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość innych otrzymanych świadczeń w naturze, innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. 3. Przychodami są także dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art Do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym nie zalicza się: 1) należnego podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik podatku dochodowego jest również podatnikiem tego podatku; 2) należnego podatku od wartości dodanej, jeżeli podatnik podatku dochodowego jest również podatnikiem tego podatku; 3) zwrotu różnicy podatku od towarów i usług lub zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług; 5. Do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym zalicza się: 1) należny podatek obrotowy, jeżeli podatnik podatku dochodowego jest również podatnikiem tego podatku; 2) zwrot podatku od wartości dodanej uzyskany w państwie członkowskim; 3) zwrot podatku obrotowego uzyskany w państwie trzecim; 4) kwotę naliczonego podatku od towarów i usług w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej wzrost podatku naliczonego, który zmniejsza kwotę podatku należnego zgodnie art i art. 312 ustawy o podatku od towarów i usług; 5) kwotę naliczonego podatku od towarów i usług w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej powstanie prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie art. 311 ustawy o podatku od towarów i usług, w tej części w której podatek ten był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Art Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. 14

15 2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. 3. Jeżeli wartość wyrażona w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tej nieruchomości, właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może określić ten przychód w wysokości wartości rynkowej. 4. Właściwy organ podatkowy odstąpi od określenia przychodu, o którym mowa w ust. 3, w wysokości innej niż wyrażona w umowie, jeżeli ze zgromadzonych dowodów wynika, że wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odbiega od wartości rynkowej z uzasadnionej przyczyny lub przyczyn. 5. Wartość wyrażona w cenie ani wartość rynkowa nie obejmują: 1) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług; 2) należnego podatku od towarów i usług; 3) zwróconej na podstawie odrębnych przepisów różnicy podatku od towarów i usług. 6. Przepis ust. 4 i 5 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio. Art Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. 2. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych, stanowiącą przychód podatnika podatku dochodowego jest różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika tego podatku. Przepis art. 34 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 3. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się: 1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 4. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika podatku dochodowego jest różnica między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika tego podatku. Przepis art. 34 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku zamiany lub umów o podobnym charakterze, lub zapłaty ceny w formie innej niż pieniężna, w przypadku działalności gospodarczej przychodem jest wartość świadczeń należnych choćby nie zostały otrzymane. Art Przychody z udziału w niebędącej podatnikiem podatku dochodowego spółce niebędącej osobą prawną, ze współwłasności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego tego podatku określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 40 ust. 1 pkt 9, przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 40 ust. 1 pkt 9, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. 4. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy rozliczeniu zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu deklaracji podatkowej za ten rok, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania deklaracji rocznej o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu. 15

16 Art Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się zgodnie z art. 35 ust Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: 1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku; 4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 3. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika podatku dochodowego jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 1 lub 2, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika tego podatku. 4. W przypadku zamiany lub umów o podobnym charakterze, lub zapłaty ceny w formie innej niż pieniężna, w zakresie działalności gospodarczej przychodem jest wartość świadczeń należnych choćby nie zostały otrzymane. Art Momentem uzyskania przychodu w podatku dochodowym, w związku ze źródłem przychodu jest: 1) otrzymanie przez podatnika podatku dochodowego pieniędzy lub wartości pieniężnych lub innych świadczeń, albo 2) postawienie do dyspozycji podatnika podatku dochodowego pieniędzy lub wartości pieniężnych, albo 3) powstanie należności na rzecz podatnika podatku dochodowego, albo 4) wypłatę należności podatnikowi podatku dochodowego, albo 5) zaistnienie zdarzenia faktycznego lub prawnego innego niż wymienione w pkt 1 4, z którym ustawa wiąże uzyskanie przychodu. 2. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, podatnik podatku dochodowego uzyskuje przychód w momencie, o którym mowa w ust. 1 pkt Datą otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest w szczególności dzień otrzymania przez podatnika podatku dochodowego pieniędzy lub wartości pieniężnych, uznania jego rachunku bankowego, dostarczenia mu świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. 4. Datą powstania należności, z zastrzeżeniem ust. 5, jest dzień, w którym wymagalne stało się roszczenie podatnika podatku dochodowego o zapłatę, a w szczególności dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) w którym wystawiono fakturę lub rachunek z tego tytułu, albo 2) nastąpiło uregulowanie należności. 5. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego działając w imieniu własnym, lecz na rzecz osoby trzeciej, uczestniczy w świadczeniu usługi, przychód z tego tytułu powstaje w dniu otrzymania należności, nie później jednak niż z dniem wystawienia przez niego faktury lub rachunku przez podatnika podatku dochodowego. 6. Jeżeli dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywana przez podatnika podatku dochodowego w okresach rozliczeniowych lub okresach za które przysługuje płatność, datą powstania przychodów jest ostatni dzień miesiąca, w którym dokonuje się tych czynności. 7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku częściowego rozliczenia lub częściowego wykonania dostawy towarów lub świadczenia usług. 8. Datą wypłaty należności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest w szczególności dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika podatnika podatku dochodowego kwotą należną temu podatnikowi. ROZDZIAŁ 7. PRZYCHODY PODATKOWE Art. 39 Źródłem przychodów jest składnik majątkowy lub zespół takich składników, kapitały pieniężne lub prawa majątkowe albo określona działalność lub stosunek prawny, które powodują powstawanie przychodów lub są niezbędne dla uzyskania przychodów. Art Źródłami przychodów są: 1) praca najemna; 2) członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 3) emerytura lub renta; 16

17 4) działalność wykonywana osobiście przez osoby fizyczne; 5) pozarolnicza działalność gospodarcza; 6) działalność rolnicza inna niż działy specjalne produkcji rolnej; 7) działy specjalne produkcji rolnej; 8) umowy leasingu; 9) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą uzyskane przez osoby fizyczne; 10) kapitały pieniężne osób fizycznych, z wyłączeniem przypadków o których mowa w pkt 17; 11) odpłatne zbycie przez osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany; 12) prawa majątkowe osób fizycznych, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 11; 13) odpłatne zbycie innych rzeczy ruchomych przez osoby fizyczne, jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany; 14) przychody uzyskane od kontrolowanych jednostek zagranicznych; 15) przychody osób fizycznych nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące z nieujawnionych źródeł; 16) działalność inna niż gospodarcza podatników podatku dochodowego niebędących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem pkt 17 i 18; 17) dywidendy i inne formy udziału w zyskach osób prawnych; 18) inne źródła. 2. Przepisów ust. 1 pkt nie stosuje się do odpłatnego zbycia: 1) na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy; 2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 3) składników majątku, wykorzystywanych przez podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. 3. Przepisy ust. 1 pkt 11 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Art Przychodami podatników z pracy najemnej są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. 2. Przychodami z pracy najemnej są wszelkiego rodzaju otrzymane lub postawione do dyspozycji wypłaty pieniężne, środki pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne poniesione za pracownika, jak również wartość otrzymanych innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 17

18 3. Nie jest przychodem podatników wykonujących pracę nakładczą wartość surowców i materiałów pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztów z tytułu transportu, zużytej energii, opału, konserwacji maszyn i urządzeń itp., jeżeli osoba, na rzecz której wykonywana jest praca nakładcza, wypłaca należność z tych tytułów w wyodrębnionej pozycji. Art. 42 Przychodem z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną są wszelkie przychody, uzyskane przez podatników podatku dochodowego będących członkami spółdzielni lub jego domownikami z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, a także świadczenia pieniężne ponoszone przez spółdzielnie za jej członka jak również wartość pieniężną otrzymanych świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, jak również wartość otrzymanych innych świadczeń odpłatnych lub częściowo odpłatnych. Art. 43 Przychodem podatnika podatku dochodowego z rent i emerytur jest łączna kwota otrzymanych świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Art Przychodem podatnika podatku dochodowego będącego osobą fizyczną z działalności wykonywanej osobiście przez tego podatnika są przychody z osobiście świadczonej przez podatnika podatku dochodowego działalności innej niż działalność gospodarcza lub praca najemna, w następujących przypadkach: 1) z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; 2) z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę; 3) z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi; 4) otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 6; 5) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem ust. 2, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej; 6) otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych; 7) z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik podatku dochodowego wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów określonych w pkt 8; 8) uzyskane na podstawie umów na zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze - z wyjątkiem przychodów określonych w pkt Przychodem określonym w ust. 1 pkt 5 nie jest wynagrodzenie płatników z tytułu: 1) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa; 2) wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 3. Przychodami, o których mowa w ust. 1, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika podatku dochodowego pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze, innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. 18

19 Art Przychodem podatników podatku dochodowego z pozarolniczej działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, zmniejszone o wartość zwróconych towarów, udzielonych rabatów, bonifikat lub skont, z zastrzeżeniem ust W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego uzyskuje w związku z działalnością gospodarczą przychody z innego tytułu niż dostawa towarów lub świadczenie usług, przychód z tego tytułu powstaje zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1. Art Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są w szczególności: 1) należności z tytułu zbywanych towarów lub praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa służącego prowadzeniu działalności gospodarczej, świadczonych usług; 2) dodatnie różnice kursowe; 3) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw służących prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, a także wartość innych otrzymanych świadczeń w naturze, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń; 4) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; 5) otrzymane kary umowne; 6) otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością; 7) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy; 8) wartość zwróconych w całości lub w części wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 9) wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy leasingu finansowego zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 10) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 11) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów; 12) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 13) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 14) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału, a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 15) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej; 16) pobrane wynagrodzenia płatników z tytułu: a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, b) wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; 17) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa służącego prowadzeniu działalności gospodarczej; 18) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 19

20 19) środki zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w części uznanej za koszt uzyskania przychodów: a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, b) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, c) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego; 20) przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.); 21) w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej ustawy: a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, b) wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, c) w przypadku utraty przez podatnika podatku dochodowego statusu centrum badawczo-rozwojowego; 22) środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego z tytułu wystąpienia z takiej spółki; 23) nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą; 24) gdy przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą oraz gdy wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności zapłaty; 25) wartość wywiezionego majątku przez podatników podatku dochodowego niebędących osobami fizycznymi w przypadkach określonych w art. 160; 26) w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej ustawy: a) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, b) wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, c) w przypadku utraty przez podatnika podatku dochodowego statusu centrum badawczo-rozwojowego. 2. Przychodami, o których mowa w ust. 1, nie są: 1) pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych; 2) otrzymane lub zwrócone pożyczki (kredyty), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 3) kwoty naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); 4) zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 5) zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 6) zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 7) przychody, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - zwiększają ten fundusz; 8) zwolnione od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwrócona różnica podatku od towarów i usług, dokonywana na podstawie odrębnych przepisów; 20

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r.

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r. Podatki płacone przez rolników Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 06.07.2017 r. Podatki płacone przez rolników Wysokość płaconych przez rolników podatków i opłat lokalnych

Bardziej szczegółowo

Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę?

Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę? Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę? Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1 z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86) Tekst jednolity z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 851) 2 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 915, poz. 1138, poz.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.12.22 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 68, poz. 805. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U nr 21 poz (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych)

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U nr 21 poz (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych) USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 1 (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych) Art. 9a. 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne oraz zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne oraz zdarzenie przyszłe: Czy opodatkowaniu podlega cały dochód, czy jak wstępnie opisywano, podlega opodatkowaniu 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym tylko dochód z produkcji pozarolniczej? Interpretacja Indywidualna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.04.08 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) Tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 361) 1 (zm.: Dz.U. 2011, Nr 102, poz. 585; 2012,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1 z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86) Tekst jednolity z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 851) 2 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 915, poz. 1138, poz.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych inne

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.01.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ustawa z dnia 15 luty1992 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) Stan prawny na 29 sierpnia 2011 r. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny: Numer dokumentu LexPolonica: zmiany: Dz.U art. 24. art Dz.U

Stan prawny: Numer dokumentu LexPolonica: zmiany: Dz.U art. 24. art Dz.U Strona 1 z 176 Stan prawny: 2011-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 17219 zmiany: 2000-07-27 Dz.U.2000.60.703 art. 3 2000-11-17 Dz.U.2000.86.958 art. 4 2001-01-01 Dz.U.2000.60.700 Dz.U.2000.117.1228 art.

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Strona 1 z 21 Stan prawny: 2011-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 16599 zmiany: 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 1 2010-07-16 Dz.U.2010.105.655 art. 2 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 2 2011-01-01 Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalno - prawne przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Nowak Andrzej

Wymagania formalno - prawne przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Nowak Andrzej Wymagania formalno - prawne przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej Nowak Andrzej 1 Działalnośćrolnicza -art. 2 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa sięobszar gruntów,

Bardziej szczegółowo

PODATKI USTAWY o podatku dochodowym od osób fizycznych o podatku dochodowym od osób prawnych o podatku od towarów i usług Ordynacja podatkowa

PODATKI USTAWY o podatku dochodowym od osób fizycznych o podatku dochodowym od osób prawnych o podatku od towarów i usług Ordynacja podatkowa numer PODATKI 207 USTAWY o podatku dochodowym od osób fizycznych o podatku dochodowym od osób prawnych o podatku od towarów i usług Ordynacja podatkowa TEKSTY UJEDNOLICONE Stan prawny na stycznia www.wolterskluwer.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1) z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86) tj. z dnia 9 listopada 1993 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 482) tj. z dnia 14 czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 54, poz.

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wersje oczekujące:2016-01-24 Dz.U. z 2013 r. poz. 21 Art. 205 2014-01-01 Dz.U. 2011 Nr 102 poz. 585 Art. 3 brzmienie od 2013-06-22 do 2014-01-01 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Informator PIT 2009. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

Informator PIT 2009. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: Informator PIT 2009 Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe Adw. Marcin Górski. Część V

Ceny transferowe Adw. Marcin Górski. Część V Ceny transferowe Adw. Marcin Górski Część V Źródła prawa Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 39, ze zm. dalej zwana: UoPDOP), Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Stan prawny 2011-10-21 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 106 poz. 482) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych

Spis treści Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych Spis treści Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Rozdział 2. Źródła przychodów...

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Dz.U.00.54.654 2000.07.27 zm. Dz.U.2000.60.703 art. 3 2000.11.17 zm. Dz.U.2000.86.958 art. 4 2001.01.01 zm. Dz.U.2000.60.700 art. 1 zm. Dz.U.2000.117.1228 art. 4 2001.01.15 zm. Dz.U.2000.122.1315 art.

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Podmiot i przedmiot opodatkowania USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.(1(2 (tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86 (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 106 poz. 482 (tekst jednolity: Dz. U. 2000

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 21 poz. 86. USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U Nr 21 poz. 86. USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/111 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86. USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86. USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86) tj. z dnia 9 listopada 1993 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 482) tj. z dnia 14 czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 54, poz.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 21 poz. 86 USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1

Dz.U Nr 21 poz. 86 USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/204 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915, 1138,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) CHARAKTERYSTYKA PODATKU Podatek państwowy Podatek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PDOP 2016 KODEKS KSIĘGOWEGO. MONITOR księgowego. Stan prawny na 20 lutego 2016 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowego

PDOP 2016 KODEKS KSIĘGOWEGO. MONITOR księgowego. Stan prawny na 20 lutego 2016 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowego Kodeks księgowego PDOP 2016 KODEKS KSIĘGOWEGO PDOP 2016 Stan prawny na 20 lutego 2016 r. dwutygodnik MONITOR księgowego ISBN 978-83-7440-652-9 Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowego USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo