Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks"

Transkrypt

1 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ informatycznych, w tym szczególnie systemów CRM, w procesie kszta towania trwa ych i zarazem rentownych relacji banków spó dzielczych z klientami. W artykule zwrócono uwag na rol klientów w dzia aniach podejmowanych przez banki spó dzielcze na zmieniajàcym si rynku us ug finansowych. Wskazano równie na potrzeb stosowania przez banki spó dzielcze zasad marketingu partnerskiego i nawiàzywania trwa ych relacji z klientami w celu utrzymania si na silnie konkurencyjnym rynku (inne banki spó dzielcze, banki komercyjne, SKOK-i). W artykule zaprezentowano równie wyniki w asnych badaƒ autorki dotyczàcych korzyêci, jakie systemy CRM oferujà bankom w zakresie tworzenia relacji z klientami, aktywnoêci banków spó dzielczych we wprowadzaniu systemów CRM, ich ÊwiadomoÊci istoty tych systemów oraz zakresu korzystania z nich przez banki spó dzielcze. Abstract The primary aim of the article is to point to the importance of information technologies, in particular CRM systems, in the process of creation long-term and effective relations with customers by cooperative banks. Keeping in mind a changing environment on financial services market, the author focuses on the role that customers fulfill in activities run by cooperative banks. The need of using relationship marketing and building long-lasting relations by cooperative banks in order to hold their position on a very competitive market (other cooperative banks, commercial banks etc.) was stressed in the article. Finally, the results of market research run by the author were presented. They deal with benefits, which CRM systems offer to banks as far as long-term relations are concerned, the activity of cooperative banks in implementing CRM systems, their awareness of the nature of the systems and the scope of using them by cooperative banks. S owa kluczowe: rynek us ug finansowych, marketing partnerski, relacje z klientami, systemy CRM, nowoczesne technologie. Keywords: financial services market, relationship marketing, relations with customers, CRM systems, new technologies. JEL: G21, M31, O14, O16, O32 * Uniwersytet Szczeciƒski, Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzàdzania, Katedra Marketingu.

2 62 Financial Markets and Institutions BANK I KREDYT sierpieƒ 2006 Wprowadzenie Wysoki poziom konkurencji na rynku powoduje koniecznoêç zmiany sposobu prowadzenia dzia alnoêci. Podstawowym celem dzia aƒ staje si nie tyle pozyskiwanie nowych klientów, ile utrzymanie dotychczas obs ugiwanych klientów, zbudowanie z nimi trwa ych relacji i pozyskanie ich lojalnoêci. Warunkiem skutecznej realizacji tego zadania jest umiej tnoêç pozyskiwania informacji dotyczàcych zachowaƒ klientów, wielowymiarowych analiz tych informacji oraz dba oêci o jakoêç obs ugi klientów. W tym procesie konieczne wydaje si wykorzystanie nowoczesnej technologii, która z jednej strony pozwoli zgromadziç niezb dne informacje, z drugiej natomiast odpowiednio je przetworzy, aby wspomóc zarzàdzanie relacjami z klientami. Jednà z takich technologii jest CRM Customer Relationship Management. W pierwszej cz Êci artyku u zwrócono uwag na znaczenie klientów oraz trwa ych i rentownych relacji z nimi dla utrzymania i wzmocnienia pozycji banków spó dzielczych w warunkach wzrostu konkurencji na rynku us ug bankowych. Nast pnie skoncentrowano si na roli nowoczesnych technologii, w szczególnoêci systemów CRM, w budowaniu trwa ych relacji z klientami. Ostatnia cz Êç opracowania zosta a poêwi cona prezentacji wybranych wyników badaƒ przeprowadzonych przez autork. Mia- y one na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy banki spó dzielcze uwzgl dniajà budowanie relacji z klientami w swoich dzia aniach marketingowych, czy sà Êwiadome, na czym polega CRM, oraz jaki jest zakres korzystania przez banki spó dzielcze z systemów CRM. Klient na rynku us ug bankowoêci spó dzielczej Za jeden z g ównych czynników determinujàcych przeobra enia na rynku us ug bankowych, którego istotnymi uczestnikami sà banki spó dzielcze, nale y uznaç post p techniczny zwiàzany z rozwojem informatyki, telekomunikacji i Internetu. Coraz wi kszy zakres wykorzystania nowoczesnych technologii w polskiej bankowoêci mo e spowodowaç spadek znaczenia lokalizacji placówek bankowych êród a przewagi konkurencyjnej akcentowanego szczególnie przez banki spó dzielcze. Obserwacja rynku zachodniego wskazuje bowiem, e elektroniczne kana y dost pu do rynku finansowego zmniejszajà m.in. korzy- Êci z lokalizacji (Kulawik 2002, s. 24). Rozwój nowoczesnych technologii po àczony ze wzrostem ÊwiadomoÊci i poziomu edukacji klientów powoduje, e niezaprzeczalny dotàd atut banków spó dzielczych, w postaci wysokiego poziomu lojalnoêci lokalnej spo- ecznoêci, mo e zostaç utracony. Banki spó dzielcze majà, co prawda, silnà pozycj w obs udze sektora rolnego oraz ma ych firm, cz sto jednoosobowych lub zatrudniajàcych kilku pracowników. Wskazujà na to badania Fundacji Edukacji i Badaƒ Bankowych. Wed ug nich 36% gospodarstw domowych na wsi oraz 10% ma ych i 4% Êrednich firm uznaje bank spó dzielczy za swój bank podstawowy. Podobnà opini wyrazi o 75% gmin wiejskich i 56% miejsko-wiejskich oraz 16% miejskich samorzàdów (Mleczko 2001, s. 67) 1. Jednak doêwiadczenia krajów zachodnich ju pokazujà, e ich klienci, a szczególnie rolnicy i mieszkaƒcy mniejszych miast, uchodzàcy do tej pory za ma o wymagajàcych i konserwatywnych, sà coraz mniej lojalni (Kulawik 2002, s. 24). Banki spó dzielcze coraz cz Êciej stajà wi c przed koniecznoêcià konkurowania nie tylko z innymi bankami spó dzielczymi, lecz równie bankami komercyjnymi oraz instytucjami parabankowymi (np. SKOK-ami). Bogata oferta us ug banków uniwersalnych oraz wykorzystywanie ró nych kana ów dystrybucji sprawiajà, e opanowujà one nowe rynki docelowe, równie obs ugiwane dotychczas g ównie przez banki spó dzielcze. Tendencje te pot guje perspektywa dystrybucji Êrodków unijnych. Istotny jest równie fakt, e banki komercyjne to zwarte, jednorodne podmioty prowadzàce wspólnà polityk. Konkurencja ze strony SKOK-ów wynika natomiast z oferowania podobnych us ug, dynamicznego rozwoju sieci placówek 2, elastycznoêci i dostosowywania si do indywidualnych potrzeb drobnych klientów oraz w odró nieniu od banków spó dzielczych posiadania stabilnej, dwuszczeblowej struktury. Te ostatnie co prawda charakteryzujà si wi kszà personalizacjà us ug i sà bli ej klienta, jednak ze wzgl du na rozdrobnienie instytucjonalne i wynikajàcy z tego brak integracji, standardów i spójnoêci procedur walka ta jest znacznie utrudniona. Istotnym utrudnieniem w walce konkurencyjnej prowadzonej przez banki spó dzielcze jest równie istniejàca luka technologiczna w porównaniu z bankami komercyjnymi (Kotliƒski 2004, s ). Ró ne podmioty rynku finansowego walczà o klienta, który jest lepiej wyedukowany, i bardziej Êwiadomy swych praw, a przez to coraz bardziej krytyczny i wymagajàcy. Wspó czesny klient chce czuç si doceniony i aktywnie uczestniczyç w tworzeniu oczekiwanej przez niego wartoêci. Sytuacja ta powoduje, e w jeszcze wi kszym stopniu ni dotychczas nale y myêleç jego kategoriami, pami taç o jego wyjàtkowej pozycji w strategii dzia ania banku i kiero- 1 Du à aktywnoêç banków spó dzielczych w obs udze tych podmiotów potwierdzajà równie badania prowadzone przez A. Janca, zob.: Janc, Kotliƒski (2004). 2 Zak adajàc utrzymanie obecnej dynamiki rozwoju sieci dystrybucji, szacuje si, e za kilka lat na rynku b dzie tyle samo placówek spó dzielczych kas oszcz dnoêciowo-kredytowych i banków spó dzielczych. Zob.: Zieliƒski (2005, s ).

3 63 waç si pewnymi zasadami dla osiàgni cia sukcesu rynkowego. Sà to nast pujàce zasady (Garbarski 1998, s ): Zasada 1 klienci wybierajà us ugi, które lepiej zaspokajajà ich potrzeby. Chcàc dzia aç skutecznie, bank musi poznaç potrzeby klientów. Zasada 2 najwi ksze szanse na zdobycie i utrzymanie konsumentów majà te firmy, które potrafià zrozumieç potrzeby oraz zachowanie swoich obecnych i potencjalnych klientów, jak równie wiedzà, za co sà oni sk onni zap aciç. Zasada 3 w zmiennym otoczeniu b dà si rozwijaç tylko te firmy, które nauczà si dostrzegaç swe szanse, poznawaç zmienne potrzeby klientów i dzi ki temu tworzyç nowe us ugi. Zasada 4 firmy muszà zrozumieç, e w ostatecznym rozrachunku to konsument p aci im pensj i decyduje o tym, gdzie rozpoczyna si i koƒczy biznes. W zwiàzku z powy szym banki spó dzielcze podobnie jak banki komercyjne i inne instytucje finansowe muszà zmieniç charakter relacji z klientami. Muszà odejêç od tradycyjnej koncepcji marketingowej, wed ug której pozyskiwa y informacje, nast pnie opracowywa y swoje us ugi, informow y o nich i zach ca y do ich kupna. Jak podkreêla K. Pietraszkiewicz, jednym z pi ciu najwi kszych wyzwaƒ stojàcych obecnie przed bankami spó dzielczymi jest prowadzenie, w szerszym ni dotychczas zakresie, dzia- aƒ marketingowych (Pietraszkiewicz 2001, s. 62). Jest to wa ne z powodu niskiej oceny ich dotychczasowej dzia alnoêci marketingowej w porównaniu z bankami komercyjnymi (Maciejewski 2004a) i jednoczeênie koniecznoêci podejmowania tego typu przedsi wzi ç przez podmioty Êwiadczàce us ugi bankowe (Janc, Kotliƒski 2004, s. 73). Dzia ania marketingowe w jeszcze wi kszym stopniu powinny byç oparte na zasadach marketingu partnerskiego. Zgodnie z tà koncepcjà instytucje finansowe poza dostarczeniem us ugi, która ma usatysfakcjonowaç klientów, budujà z nimi d ugotrwa e zwiàzki. Wymiana handlowa zostaje wi c zastàpiona wspó pracà, a koncentracja na pojedynczym akcie sprzeda y spojrzeniem na ca oêç zwiàzku z klientem w d u szym okresie (Stanusch 2003). Powstajàce w ten sposób d ugotrwa e relacje z czasem przekszta cajà si z oficjalnych w oparte na bezpieczeƒstwie, zaufaniu i wiarygodnoêci czy wr cz przyjaêni mi dzy bankami spó dzielczymi a ich klientami. Realizujàc swoje cele, banki spó dzielcze powinny dbaç nie tylko o zaspokojenie materialnych potrzeb klientów (zwiàzanych np. ze skorzystaniem z us ugi), ale te potrzeb o pod o u socjologicznym (dotyczàcych np. potrzeby akceptacji czy przynale noêci) czy nawet emocjonalnym (zwiàzanych m.in. z poczuciem pe nego zaufania do firmy, wi zi, przyjaêni klienta z pracownikami banku). Spó dzielcze instytucje finansowe, przyjmujàc proklientowskie i jednoczeênie partnerskie podejêcie do obs ugiwanych i potencjalnych klientów, zwi kszajà prawdopodobieƒstwo wzrostu ich satysfakcji i d ugookresowej lojalnoêci. Budowaniu trwa ych relacji z dotychczasowymi klientami sprzyja nowoczesna technologia informatyczna. Odpowiednia do potrzeb i mo liwoêci informatyzacja, umo liwiajàca budowanie zwiàzków z klientami, mo e daç szans na zdystansowanie konkurentów. W zwiàzku z tym zasadniczym celem artyku u jest omówienie roli jednego z takich rozwiàzaƒ informatycznych systemu CRM w kszta towaniu przez banki spó dzielcze trwa ych relacji z klientami. Autorka chce równie sprawdziç, czy banki spó dzielcze wykorzystujà te systemy, a jeêli tak, to na jakich obszarach i do osiàgni cia jakich korzyêci. G ówna teza tych rozwa aƒ stanowi, e banki spó dzielcze sporadycznie wykorzystujà najnowsze rozwiàzania informatyczne typu CRM do kszta towania trwa ych relacji ze swoimi klientami. Te banki, które podejmujà takie dzia ania, stosujà na razie wybrane modu y, a nie kompleksowy system CRM, obejmujàcy pracowników wszystkich komórek. Realizacji celu artyku u s u y analiza êróde wtórnych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w polskiej bankowoêci, jak równie wyniki badaƒ ankietowych prowadzonych przez autork. CRM instrument wspomagajàcy proces kszta towania relacji z klientami Aby budowaç trwa e i rentowne relacje z klientami, banki spó dzielcze muszà pos ugiwaç si pe nymi, aktualnymi i odpowiednimi informacjami. Wymaga to w aêciwego zorganizowania systemu ich pozyskiwania i wykorzystania. Niewàtpliwie pomocne w tym sà nowoczesne technologie. Nale y zauwa yç, e rynek us ug bankowych od lat charakteryzuje si wysokim nasyceniem nowoczesnymi technikami i technologiami teleinformatycznymi, banki bowiem od poczàtku nale à do czo ówki firm wprowadzajàcych nowoczesne rozwiàzania (Harasim 2004, s. 64). Jednak obecnie pozycja banków jeszcze bardziej zale y od posiadania nowoczesnej technologii. Dzieje si tak, poniewa podstawowym êród em tworzenia wartoêci zarówno dla klientów, jak i banków spó dzielczych jest w aênie coraz doskonalsze przetwarzanie i wykorzystywanie informacji (Kulawik 2002, s. 24). Stawia to przed nimi nowe zadania, polegajàce na wyborze i wprowadzaniu nowych rozwiàzaƒ informatycznych s u àcych do odpowiedniego zarzàdzania relacjami z klientami. Technologia ta ma umo liwiç nie tylko gromadzenie odpowiednich informacji, ale równie ich analiz na wielu p aszczy-

4 64 Financial Markets and Institutions BANK I KREDYT sierpieƒ 2006 znach i dzi ki temu podejmowanie skuteczniejszych dzia aƒ marketingowych. Poczàtkowo podmioty funkcjonujàce na rynku wykorzystywa y zintegrowane systemy informatyczne, np. enterprise resource planning (ERP), umo liwiajàce gromadzenie informacji o klientach, ale tylko ewidencjonowanych w systemach transakcyjnych. Stosowa y równie takie programy, jak contact management, które pozwala y na przetwarzanie i analiz danych dotyczàcych klientów, czy narz dzia zwane sales force automation (SFA), wykorzystywane przez sprzedawców do zarzàdzania procesem sprzeda y. Wszystkie te systemy, mimo e stanowi y êród o pewnych informacji o klientach, nie by y ukierunkowane stricte na gromadzenie informacji o indywidualnym kliencie i ich szczegó owà analiz, a przez to na budowanie d ugookresowych relacji z klientem. Dopiero rozwiàzania typu Customer Relationship Management Zarzàdzanie Relacjami z Klientem (CRM) mo na traktowaç jako zintegrowany i kompletny system zarzàdzania relacjami z klientami, wykorzystujàcy odpowiednie narz dzia informatyczne. Z jednej strony podstawowym celem CRM jest dostarczanie pracownikom bezpoêrednio obs ugujàcym klientów pe nej informacji o klientach, w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony CRM integruje wszystkie informacje pozyskiwane przez pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych banku. Na tej podstawie CRM umo liwia m.in. (Ryznar 2002, s. 40): tworzenie historii kontaktów z klientami, analiz poziomu i struktury sprzeda y, symulacj zachowaƒ klientów, bie àce badanie satysfakcji klientów, scoring lojalnoêci, scoring zdolnoêci kredytowej, ustalenie koszyków produktów dla poszczególnych grup klientów, prognozowanie sprzeda y i popytu na us ugi w segmentach klientów, automatycznà segmentacj klientów. Dzi ki wykorzystaniu tych mo liwoêci tworzy si w firmie aktualny i pe ny obraz klienta. S u y on do planowania, przeprowadzania i kontroli kampanii marketingowych, umo liwiajàcych nawiàzywanie trwa ych relacji z nabywcami us ug. Nale y przy tym podkreêliç, e tak prowadzone kampanie marketingowe mogà byç op acalne zarówno dla banków spó dzielczych, jak równie dla ich klientów. Banki b dà mog y osiàgaç wi ksze zyski, natomiast ich klienci b dà mieli poczucie, e firma dba o ich satysfakcj i zaspokaja ich indywidualne i zmieniajàce si potrzeby. Istotà CRM jest zatem to, e dzi ki reorganizacji banku i dzia aniom marketingowym wspomaganym technologià informatycznà buduje si wartoêciowe relacje z najlepszymi klientami i osiàga przewag konkurencyjnà (Wrzosek, Domarecki 2002, s. 26). System CRM mo na wprowadziç bez oprogramowania informatycznego, lecz informatyka powoduje, e jest efektywniejszy. Nale y go wi c traktowaç jako filozofi dzia ania banku. Integralnym elementem tej filozofii jest wysoka ÊwiadomoÊç pracowników koniecznoêci budowania trwa ych zwiàzków z klientami w celu zwi kszenia wartoêci rynkowej banku i w którym dzia ania te wspomaga odpowiednie oprogramowanie informatyczne. Podsumowujàc, nale y podkreêliç, e CRM mo e poprawiç pozycj konkurencyjnà banków spó dzielczych m.in. poprzez: zwi kszenie satysfakcji klientów i dzi ki temu wzrost ich lojalnoêci, powstrzymanie najbardziej dochodowych klientów przed przejêciem do konkurencji, szybkà identyfikacj najbardziej zyskownych klientów oraz dopasowanie dzia aƒ marketingowych do ich specyficznych wymagaƒ, pomiar kosztów inwestycji marketingowych i optymalizacj tych dzia aƒ, wzrost wydajnoêci pracowników oraz ich satysfakcji z wykonywanej pracy (CRM umo liwia im bowiem sprawniejsze wykonywanie rutynowych czynnoêci zwiàzanych z obs ugà klienta). Taki sposób prowadzenia dzia alnoêci wymaga stworzenia jednolitego systemu zarzàdzania relacjami, obejmujàcego obs ug klienta przed Êwiadczeniem us ugi, w trakcie i póêniej, jak równie odpowiednie komunikowanie si z nim, by niezale nie od czasu i miejsca by traktowany w ten sam, przyjazny i kompetentny sposób (Chlebicki 2003, s. 63). Rola budowania relacji z klientami w dzia alnoêci marketingowej banków spó dzielczych Jak podkreêla A. Gospodarowicz, stopieƒ informatyzacji sektora banków spó dzielczych jest niski w porównaniu z bankami komercyjnymi. Wprowadzanie technologii informatycznej w bankach spó dzielczych jest zadaniem z o onym, wymagajàcym w aêciwego przygotowania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego (Gospodarowicz 2005, s. 7). Brak konkretnych danych na temat kosztów wdro enia systemów s u àcych do budowania relacji z klientami mo e byç powa nà barierà ich rozwoju. Mówi si jedynie, e sà to bardzo wysokie koszty. W niektórych publikacjach mo na znaleêç pewne dane szacunkowe, na przyk ad: przybli ona Êrednia Êwiatowa cena najwi kszych systemów CRM to kilkanaêcie tysi cy dolarów na jedno stanowisko czy: w du ych firmach koszt wdro enia nowoczesnego systemu zaczyna si od kilkuset tysi cy dolarów (Dec 2001). Istniejà co prawda rozwiàzania znacznie taƒsze i prostsze,

5 65 Tabela 1. Aspekty dzia alnoêci marketingowej, na które banki spó dzielcze powinny po o yç najwi kszy nacisk* Wyszczególnienie Jak by o? Jak jest? Jak b dzie? Us uga 3,97 3,76 3,42 JakoÊç us ugi 3,84 3,26 2,71 Sposób sprzeda y 4,47 4,03 3,48 Promocja 5,45 4,14 3,62 Obs uga klientów 3,17 2,89 2,89 Warunki cenowe 3,94 3,56 3,25 Pozyskiwanie nowych klientów 3,53 3,21 3,0 Utrzymanie dotychczasowych klientów 3,79 2,89 2,57 *Respondenci mogli dokonaç oceny w skali od 1 do 8, gdzie 1 oznacza o element najwa niejszy w danym czasie. przeznaczone dla ma ych i Êrednich firm, lecz dostawcy systemów z górnych pó ek sà przeciwni nazywaniu ich systemami klasy CRM. Ponadto koszt zakupu takiego projektu mo e wahaç si od 100 tys. z do ponad 0,5 mln z, a wg szacunków Process4e, (www.process4e.com) Êredni koszt wdro enia systemu CRM wynosi 175 tys. z. Aby osiàgnàç korzyêci z zastosowania CRM, pracownicy spe niajàcy ró ne funkcje w banku powinni byç Êwiadomi u ytecznoêci i zasadnoêci inwestowania w ten system. Szczegó owych informacji na ten temat dostarczajà wyniki badaƒ prowadzonych przez autork 3. Ze wzgl du na niski stopieƒ zwrotnoêci ankiet (13%) otrzymane wyniki nie sà dobrà podstawà do sformu owania ogólnych wniosków o postawach banków spó dzielczych wobec CRM w Polsce. Nie nale y ich zatem traktowaç jako diagnozy sytuacji na analizowanym rynku. Poniewa jest to pierwsza próba zbadania tego zagadnienia, mo na dzi ki nim wskazaç g ówne tendencje w tym zakresie i jednocze- Ênie potraktowaç jako inspiracj do dalszych, bardziej szczegó owych badaƒ. Ponad 90% respondentów dzia a na rynku od przesz o 10 lat. Po owa ankietowanych to banki ma e, zatrudniajàce do pracowników, natomiast 40% stanowi y instytucje Êrednie, tj. zatrudniajàce od do 2 osób. Najwi ksza grupa ankietowanych (44%) okreêla swojà kondycj finansowà jako dobrà, niemal co czwarty bank jako bardzo dobrà, a co trzeci jako Êrednià. Warto zauwa yç, e adna instytucja finansowa nie oceni a jej jako z ej lub bardzo 3 Badanie przeprowadzono w trzecim kwartale 2004 r. na podstawie kwestionariusza ankiety rozes anej do respondentów pocztà. Ankiety kierowane by y do prezesów banków spó dzielczych. Sk ada y si z 15 pytaƒ w cz - Êci w aêciwej oraz metryczki, zawierajàcej 5 pytaƒ dotyczàcych okresu dzia ania banku, stopnia konkurencyjnoêci bran y, wielkoêci zatrudnienia, kondycji finansowej oraz szacowanej wielkoêci inwestycji w informatyk w najbli szych latach. W badaniu zastosowano jednà z metod doboru losowego dobór systematyczny. Badaniami empirycznymi obj to niemal co drugi z listy banków spó dzielczych. Po wst pnej weryfikacji otrzymanych ankiet do analizy wzi to pod uwag 39 prawid owo wype nionych kwestionariuszy. Ze wzgl du na niskà zwrotnoêç w analizie otrzymanych wyników nie uwzgl dniono wielkoêci podanych w metryczce. z ej. JednoczeÊnie 80% banków spó dzielczych deklaruje, e w ciàgu najbli szego roku zwi kszà inwestycje w informatyk. Przeprowadzone badania ukazujà mi dzy innymi czynniki, na które banki spó dzielcze powinny zwróciç uwag w dzia alnoêci marketingowej, aby ugruntowaç swojà pozycj rynkowà. Respondenci mogli oceniç ich rol w przesz oêci, obecnie i w przysz oêci. Rozk ad odpowiedzi prezentowany w tabeli 1 pozwala zauwa yç, e w przesz oêci wszystkim przypisywano mniejsze znaczenie. Obecnie ich rola jest wi ksza i banki przewidujà, e jeszcze wzroênie. W przysz o- Êci utrzymanie pozycji rynkowej b dzie wymaga o zwrócenia nieco mniejszej uwagi na warunki cenowe i zachowania wysokiego poziomu obs ugi klientów oraz jednoczeênie wi kszej koncentracji na pozosta- ych wymienionych czynnikach. Przedstawiony powy ej rozk ad odpowiedzi potwierdza, e banki spó dzielcze sà Êwiadome koniecznoêci zmiany charakteru prowadzonych dzia aƒ marketingowych i dostrzegajà rosnàcà wag utrzymania dotychczasowych klientów. W przesz oêci za najwa niejsze aspekty dzia aƒ marketingowych uznawano jakoêç obs ugi i pozyskiwanie nowych klientów. Obecnie natomiast oprócz obs ugi klientów najistotniejsze staje si utrzymanie dotychczasowych nabywców us ug. Tendencja ta b dzie si jeszcze nasilaç, poniewa w aênie utrzymanie klientów zosta o uznane za priorytet prowadzonych dzia aƒ marketingowych (Ob ój, Zdziarski 2004, s. 18). Zgodnie z deklaracjami banków nale y zatem spodziewaç si dalszego wzrostu znaczenia dzia aƒ nakierowanych na budowanie trwa ych relacji z dotychczasowymi klientami, jak równie jakoêci us ug, przy nieco mniejszej roli pozyskiwania nowych klientów. Niezb dnym warunkiem tworzenia trwa ych i rentownych relacji z klientami jest posiadanie u ytecznych informacji na ich temat. Przez poj cie u ytecznoêci informacji nale y rozumieç jej jakoêç (tj. kompletnoêç, dok adnoêç) i sta y dost p fizyczne istnienie informacji w systemie i umo liwienie dost pu

6 66 Financial Markets and Institutions BANK I KREDYT sierpieƒ 2006 Wykres 1. Rodzaj danych o klientach gromadzonych przez banki spó dzielcze % 46,2 Dotyczàce sprzeda y 20,5 20,5 Reklamacje i uwagi Poziom satysfakcji do niej osobom, które jej potrzebujà) oraz form i stopieƒ szczegó owoêci prezentowanych informacji (Fràckiewicz et al. 2004, s. 31). Niestety a 41% banków spó dzielczych uczestniczàcych w badaniu nie gromadzi danych o obs ugiwanych i potencjalnych klientach. Niemal po owa respondentów analizuje dane dotyczàce sprzeda y us ug, natomiast co piàta ankietowana instytucja finansowa zbiera dane na temat poziomu satysfakcji i informacje ze sk adanych reklamacji (wykres 1). Respondenci, którzy gromadzà dane o klientach, w zdecydowanej wi kszoêci (83%) korzystajà z programów informatycznych w celu przeprowadzenia analiz niezb dnych do podj cia decyzji. Wykorzystujà do tego albo standardowe oprogramowanie, np. Excel, albo w asne programy. Sporadycznie natomiast si gajà po specjalistyczne oprogramowanie, takie jak SPSS czy Statistica. Niewàtpliwie gromadzenie informacji o klientach, jak równie ich odpowiednie przetwarzanie sà bardzo wa nymi elementami procesu budowania trwa ych relacji z klientami. Równie wa ne jednak 41 Nie gromadzimy takich danych jest stworzenie w bankach kompleksowego, obejmujàcego ca à firm systemu, s u àcego do realizacji tego celu tzw. CRM. Banki spó dzielcze bioràce udzia w badaniu w wi kszoêci przypadków (61%) s ysza y o tym systemie. Nale y jednak podkreêliç, e znajomoêç terminu jest du o mniejsza ni w bankach komercyjnych, gdzie odsetek ten wynosi 91% 4. Poj cie CRM najcz Êciej kojarzy si z relacjami mi dzy firmà a klientem. Respondenci wskazywali równie, e CRM to: zarzàdzanie kontaktami z klientem, zarzàdzanie danymi o kliencie w celu poprawy jakoêci obs ugi, kontrolowanie kontaktów z klientami i zadaƒ wykonywanych przez pracowników w ramach obs ugi klienta, tworzenie zaufania klienta do banku, tworzenie baz danych o klientach, budowanie trwa ych relacji z klientami, zdobywanie wiedzy o ich potrzebach i dostosowywanie produktów do potrzeb klientów. Nieco rzadziej CRM uto samiano z lojalnoêcià klientów, specjalistà ds. rozwoju, pe nym systemem marketingu, sprzeda y i serwisu. Efektywne wykorzystanie systemu CRM zale y m.in. od tego, jak stosujàce go firmy rozumiejà to poj cie. Dlatego ankietowanym bankom przedstawiono trzy definicje CRM, z których jedna reprezentowa a podejêcie marketingowe, druga informatyczne, a trzecia ogólnobiznesowe, z proêbà o wskazanie tej, która najlepiej oddaje istot CRM (tabela 2). Niestety, na podstawie przedstawionego w tabeli 2 rozk adu procentowego odpowiedzi mo na zauwa yç, e najwi cej wskazaƒ otrzyma a definicja informatyczna. Jest to bardzo cz sto pojawiajàcy si w literaturze sposób definiowania omawianego systemu. Wydaje si jednak, e uto samianie go tylko 4 Szerzej na temat wykorzystania CRM-u przez banki komercyjne zob.: Fràckiewicz, Rudawska (2004; 2005). Tabela 2. Istota CRM wed ug banków spó dzielczych Rodzaje definicji CRM to: Procent wskazaƒ Ogólnobiznesowa Filozofia i strategia pozwalajàce firmom tworzyç d ugotrwa e, korzystne dla obu stron relacje, powodujàce zwi kszenie lojalnoêci klientów i wzrost zysków 35 Marketingowa ZdolnoÊç firmy do zdobywania klientów, poznawania ich, odnawiania kontaktów z nimi, upewnienia si, e firma dostarcza im dok adnie to, czego oczekujà, oraz to, do czego si zobowiàza a, i zdolnoêç do osiàgania zysków dzi ki tym dzia aniom 22 Informatyczna Zintegrowany i kompletny system, którego zadaniami sà standaryzacja i wsparcie ca ego procesu: od marketingu poprzez sprzeda, do obs ugi i serwisu po sprzeda y 43

7 67 Wykres 2. Bariery w skutecznym zarzàdzaniu relacjami* Inne 2,5 Brak niezb dnych informacji w firmie Brak odpowiedniej kultury organizacyjnej 3,36 3,55 Brak potrzeby podejmowania takich decyzji Zbyt du e roproszenie informacji w firmie Brak odpowiednich umiej tnoêci pracowników Brak odpowiednich Êrodków finansowych Brak przekonania o u ytecznoêci takich dzia aƒ Brak odpowiednich programów informatycznych 3,2 3,18 3,14 3,09 2,96 2,9 Brak ÊwiadomoÊci odnoênie do zarzàdzania relacjami 2,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 * Respondenci mogli wybraç 5 najwa niejszych barier i uporzàdkowaç je od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najwi kszà barier. z technologià informatycznà nie jest w aêciwym podejêciem. Samo wykorzystanie odpowiednich systemów informatycznych wspomagajàcych zarzàdzanie relacjami nic bowiem nie da, jeêli nie b dzie temu towarzyszy a zmiana sposobu dzia ania i myêlenia wszystkich pracowników firmy. Powinna ona doprowadziç do stworzenia swego rodzaju filozofii dzia ania firmy, w której istnieje g boka ÊwiadomoÊç koniecznoêci budowania d ugookresowych zwiàzków z klientami. Rozwiàzania informatyczne sà zatem narz dziem u atwiajàcym budowanie relacji z klientami. W ten sposób CRM rozumie 35% ankietowanych banków spó dzielczych (instytucje reprezentujàce podejêcie ogólnobiznesowe). Co piàty natomiast uto samia go z podejêciem marketingowym, traktujàcym CRM jako zdolnoêç firmy do zdobywania klientów, poznawania ich, odnawiania kontaktów i osiàgania dzi ki temu zysków. Wydaje si, e skuteczne zarzàdzanie relacjami z klientem wymaga, aby banki z jednej strony dysponowa y odpowiednià infrastrukturà informatycznà, a z drugiej strony by y Êwiadome koniecznoêci podejmowania tego typu dzia aƒ. Banki spó dzielcze uczestniczàce w badaniu wprawdzie deklarujà, e najwi kszy nacisk w dzia alnoêci marketingowej k adà i b dà k ad y na utrzymanie dotychczasowych klientów. Mog oby to oznaczaç, e ta ÊwiadomoÊç istnieje. W odpowiedziach respondentów wyst puje jednak pewna sprzecznoêç, mo na te przypuszczaç, e ta ÊwiadomoÊç nie jest powszechna wêród pracowników i kadry zarzàdzajàcej poszczególnych banków. W aênie ten element zosta bowiem uznany za najwi kszà barier w skutecznym zarzàdzaniu relacjami (wykres 2). Konsekwencjà tego jest zapewne brak przekonania o u ytecznoêci takich dzia aƒ przeszkoda równie bardzo cz sto wskazywana przez banki spó dzielcze. Przedstawiony na wykresie 2 rozk ad odpowiedzi wskazuje, e w zarzàdzaniu relacjami z klientami du ym utrudnieniem jest brak odpowiednich programów informatycznych oraz, co mo e byç tego przyczynà, brak Êrodków finansowych. Bardzo cz sto re- Wykres 3. Ogólne korzyêci dla banku wynikajàce z wdro enia systemu CRM Polepszenie efektywnoêci firmy Szybsze reagowanie na zmiany rynkowe U atwienie pracy pracownikom Obni enie kosztów Polepszenie operatywnoêci dzia ania Zwi kszenie szybkoêci dzia ania Lepsze zró nicowanie oferty Zwi kszenie zysków Polepszenie przep ywu informacji Stworzenie centralnej bazy informacji Wyeliminowanie utraty informacji 75 62,5 62,5 37, ,5 12,5 %

8 68 Financial Markets and Institutions BANK I KREDYT sierpieƒ 2006 Wykres 4. Oczekiwane przez banki korzyêci dotyczàce klientów % 87, Wzrost lojalnoêci klientów Polepszenie obs ugi klientów Skrócenie czasu obs ugi Wzrost liczby nowych klientów 62,5 62,5 Utrzymanie sta ych klientów 12,5 Poprawa Indywidualna wizerunku obs uga klientów spondenci wskazywali równie inne bariery, które nie zosta y wymienione w ankiecie. Zaliczyli do nich: niech ç pracowników do wprowadzania zmian, brak czasu, skupianie uwagi na realizacji bie àcych zleceƒ. Wskazane przez respondentów przeszkody w zarzàdzaniu relacjami z klientami zapewne wp ywajà na to, e systemy CRM nie sà powszechnie obecne w polskiej bankowoêci spó dzielczej. Zaledwie co piàta ankietowana firma zadeklarowa a, e ma ten system lub wybrane jego elementy w postaci m.in. call center, obs ugi klientów przez Internet czy programów wspierajàcych sprzeda us ug. Banki, które wprowadzi y CRM, oczekujà wielu korzyêci zarówno dla siebie, jak i dla klientów. JeÊli chodzi o ogólne korzyêci dla firmy, to respondenci najcz Êciej wskazywali na popraw efektywnoêci banku (Êrednio 3/4 odpowiedzi). Na drugim miejscu ex equo uplasowa y si u atwienie pracy pracownikom oraz mo liwoêç szybszego reagowania na zmiany rynkowe po 63% wskazaƒ. Po owa respondentów liczy natomiast na zwi kszenie szybkoêci dzia ania, polepszenie skutecznoêci dzia aƒ oraz obni enie kosztów (wykres 3). Prezentowane na wykresie 4 odpowiedzi pokazujà jednak, e banki spó dzielcze oczekujà znacznie wi kszych korzyêci w zakresie obs ugi klienta. Wi kszoêç podmiotów wskazywa a bowiem wymienione korzyêci. Blisko 90% ankietowanych za najwi kszà korzyêç uzna o wzrost lojalnoêci klientów. A 3/4 z nich podkreêli o mo liwoêç polepszenia obs ugi klientów, skrócenia czasu ich obs ugi oraz wzrostu liczby nowych klientów. Z kolei ponad 60% wprowadzi o system w nadziei na utrzymanie wi kszej liczby klientów i popraw wizerunku firmy w oczach klientów. Dalsza analiza otrzymanych wyników pokazuje, e w bankach majàcych system CRM jako pierwszy zosta wykorzystany modu zwiàzany ze sprzeda à us ug. Stosunkowo szybko wprowadzono równie modu y: marketing, informowanie kierownictwa oraz zarzàdzanie sprzeda à (tabela 3). Najpóêniej zastosowano modu zwiàzany z telemarketingiem i telesprzeda à. Je eli natomiast chodzi o elementy systemu najcz Êciej wykorzystywane w bankach spó dzielczych, to najwi ksza cz Êç respondentów korzysta z modu u handel elektroniczny i informowanie kierownictwa po 37,5% wskazaƒ. Co czwarty bank korzysta z modu ów zwiàzanych ze sprzeda à i zarzàdzaniem sprzeda à, obs ugà i wsparciem klienta, marketingiem, pracà w terenie oraz synchronizacjà danych. Banki majàce CRM bardzo wysoko oceniajà jego przydatnoêç. Blisko 80% wskaza o, e CRM jest przydatny lub bardzo przydatny w prowadzonej przez nich dzia alnoêci marketingowej. adna firma nie okreêli a go jako nieprzydatny, podczas gdy dla co piàtej w momencie przeprowadzania badaƒ prawdopodobnie by o jeszcze za wczeênie na ocen stosowanego systemu. Mimo e systemy CRM sà jeszcze rzadko spotykane w bankach spó dzielczych, prezentowane odpowiedzi wskazujà, e w najbli szej przysz oêci nale y spodziewaç si ich rozwoju. Tylko 5% firm jest bo- Tabela 3. Modu y zastosowane przez banki spó dzielcze Lp. Modu Odsetek banków Ârednia kolejnoêç majàcych CRM wprowadzenia 1. Informowanie kierownictwa 37, Handel elektroniczny 37, Sprzeda 25, Zarzàdzanie sprzeda à 25,0 2,5 5. Obs uga i wsparcie klienta 25,0 3,5 6. Marketing 25, Synchronizacja danych 25, Praca w terenie 25, Telemarketing i telesprzeda 12, Zarzàdzanie czasem 0,0 -

9 69 Wykres 5. Ocena przydatnoêci CRM w dzia alnoêci marketingowej banków Wykres 6. Stosunek banków spó dzielczych do ewentualnego wprowadzenia systemu CRM 60 % Bardzo przydatny Przydatny 0 0 Ma o przydatny 22 Nieprzydatny Trudno powiedzieç Nie mamy CRM, ale rozwa amy jego wprowadzenie 62% JesteÊmy w trakcie wprowadzania CRM 5% Nie mamy CRM i nie zamierzamy go wprowadzaç 33% wiem w trakcie wprowadzenia systemu CRM, natomiast ponad 60% firm planuje jego wdro enie (wykres 6). WÊród tych banków blisko 40% zamierza to zrobiç w ciàgu najbli szych trzech lat, a co dziesiàty w ciàgu najbli szego roku. Ârednio po owa ankietowanych firm nie ma jeszcze sprecyzowanych planów co do terminu wdro enia systemu CRM. Banki decydujà si na t inwestycj, majàc nadziej m.in. na: popraw wiarygodnoêci firmy, pozyskanie nowych klientów, popraw konkurencyjnoêci banku, zwi kszenie sprzeda y us ug, utrzymanie klientów, popraw wyników finansowych banku, skuteczniejsze zarzàdzanie relacjami z klientami, stworzenie systemu informatycznego umo liwiajàcego integracj informacji o kliencie oraz przeprowadzanie potrzebnych analiz i symulacji. Banki wskazywa y te, e wprowadzenie CRM to bardzo ciekawe wyzwanie dla nich i w przyszloêci b dzie si rozwijaç, a podejmowanie takich dzia aƒ wymusza rosnàca konkurencja. Osiàgni ciu spodziewanych korzyêci majà s u yç konkretne modu y, które najpierw zostanà zastosowane przez banki. WÊród nich najcz Êciej wymieniano modu y zwiàzane z zarzàdzaniem sprzeda à us ug oraz obs ugà klienta. Ponadto wskazywano na modu- y s u àce do usprawnienia kontaktów z klientami i ich obs ugi, takie jak: telemarketing i telesprzeda czy bankowoêç elektroniczna, jak równie do usprawnienia dzia aƒ marketingowych. Jak pokazuje rozk ad odpowiedzi prezentowany na wykresie 6, co trzeci ankietowany bank spó dzielczy nie ma CRM i nie zamierza go wprowadziç w najbli szym czasie. Powodem tego najcz Êciej sà wysokie koszty. Ankietowani sporadycznie wskazywali równie nast pujàce przyczyny: dobre relacje z klientami, nieêwiadomoêç koniecznoêci zarzàdzania relacjami, brak koniecznoêci (potrzeby) przeprowadzania zmian ze wzgl du na wieloletnie doêwiadczenie. Kierunki dzia aƒ banków spó dzielczych w obszarze zastosowania systemu CRM Na podstawie deklaracji banków spó dzielczych mo na wnioskowaç, e wprowadzajà one pewne zmiany w swych dzia aniach marketingowych w celu utrzymania dotychczasowych klientów. Jednak przeprowadzone badania potwierdzajà, e niewielka cz Êç banków dà y do stworzenia trwa ych relacji ze swoimi klientami. Z jednej strony wynika to stàd, e instytucje te nie sà Êwiadome koniecznoêci prowadzenia takich dzia aƒ i, co za tym idzie, nie majà kultury organizacyjnej nakierowanej na tego typu aktywnoêç. Z drugiej natomiast strony banki szczególnie cz sto akcentujà brak odpowiednich Êrodków finansowych, co niejako t umaczy znikome wykorzystanie narz dzi informatycznych s u àcych do realizacji tego zadania. Sytuacja ta zmusza do zastanowienia si nad kierunkami dalszego rozwoju zarzàdzania relacjami z klientami przez banki spó dzielcze. Wydaje si, e strona finansowa ca ego projektu, mimo e wa na, nie musi byç najwi kszà barierà we wprowadzaniu systemu CRM. Mo na jà bowiem pokonaç dzi ki zastosowaniu podejêcia etapowego, polegajàcego na wdra aniu kolejnych modu ów w miar potrzeb i mo liwoêci. Ewentualne b dy pope niane w czasie wprowadzania danego modu u b dà mog y byç na bie àco korygowane, a bank b dzie móg doskonaliç wykonywane czynnoêci. Du o trudniejsza do pokonania jest zapewne bariera organizacyjna. Wprowadzenie systemu CRM wymaga zmiany sposobu i filozofii funkcjonowania banku spó dzielcze-

10 70 Financial Markets and Institutions BANK I KREDYT sierpieƒ 2006 go. Niejednokrotnie oznacza to koniecznoêç zmiany istniejàcych procedur, sposobu myêlenia pracowników (zarówno majàcych bezpoêredni kontakt z klientami, jak i z wy szych szczebli) oraz struktury organizacyjnej firmy. Bez zrozumienia tego wprowadzenie CRM nie zakoƒczy si sukcesem. Wdro enie systemu CRM to szczególne wyzwanie dla zarzàdzajàcych bankami spó dzielczymi. Ewentualne b dy, pojawiajàce si w zwiàzku z zastosowaniem innych ni CRM narz dzi usprawniajàcych zarzàdzanie bankiem sà z poczàtku niewidoczne dla klientów. Niepowodzenie wprowadzania systemu CRM mo e mieç natomiast natychmiastowy negatywny wp yw na jakoêç obs ugi klientów. Coraz bardziej wymagajàcy i Êwiadomi klienci nie atwo zapominajà zaê o ewentualnych potkni ciach. Dlatego banki spó dzielcze, dà àc do tego, aby system CRM sta si narz dziem budowania zyskownych i trwa- ych relacji z klientami, muszà dok adnie przemyêleç i zaplanowaç ewentualny proces jego wdro enia 5. Decydujàc si na realizacj tego zadania, zarzàdzajàcy bankami powinni pami taç, e zachowanie pewnej kolejnoêci dzia aƒ przed wdro eniem CRM mo e zwi kszyç szanse powodzenia ca ego projektu. Dzia ania te powinny obejmowaç (Chlebicki 2003, s. 62): 1) analiz obecnej sytuacji firmy (organizacja, procesy, systemy motywacyjne, kultura organizacyjna itp.), 2) przygotowanie koncepcji wprowadzenia systemu CRM w banku spó dzielczym, w tym okreêlenie najwa niejszych kroków oraz wskaêników mierzàcych post p prac (analiza op acalnoêci planowanych zmian), 3) przekonanie do idei CRM kadry zarzàdzajàcej w celu uzyskania Êrodków na realizacj zaplanowanych dzia aƒ (szczególnie istotne jest, aby pokazaç, e zmiana koncepcji dzia ania banku zaowocuje wzrostem dochodów lub zysków banku), 4) zmian kultury sprzeda y w banku zgodnie z nowà ideà pracownicy obs ugujàcy klientów muszà mieç ÊwiadomoÊç swojego wp ywu na decyzje klientów o zakupie oraz na ich zadowolenie z us ug, 5) poinformowanie wszystkich pracowników banku o zmianach uêwiadomienie celów zmian oraz zwi kszenie identyfikacji z nowymi zasadami i sposobem funkcjonowania na rynku, 6) identyfikacj informacji potrzebnych do realizacji projektu i zasilajàcych w przysz oêci system CRM tworzàc baz informacji koniecznych do przewidywania zachowaƒ klientów, jak równie bie àce gromadzenie i weryfikacja tych informacji do analiz. Realizacja powy szych dzia aƒ spowoduje, e bank spó dzielczy stanie si rzeczywiêcie gotowy do wprowadzenia systemu CRM, co usprawni wspó prac z firmà wdra ajàcà i przebieg tego procesu. 5 Szerzej na temat procesu wprowadzenia systemu CRM przez banki zob.: Fràckiewicz, Rudawska (2005). Zakoƒczenie Wprowadzenie CRM jest procesem zmieniajàcym ró ne aspekty dzia alnoêci banków: technologi, organizacj, procedury oraz ich strategi. Celem tego procesu jest osiàgni cie jak najwi kszych korzyêci ze zwi kszenia zadowolenia klientów (Mazurek 2001, s. 82). Badania prowadzone przez Insight Technology Group 6 dowodzà, e tylko w dziedzinie sprzeda y CRM przynosi m.in. obni enie kosztów sprzeda y o 35%, skrócenie cyklu sprzeda y o 25%, zwi kszenie mar y na transakcjach o 2 3% i znaczne podwy szenie wskaênika lojalnoêci klientów. Nie nale y wi c dyskutowaç, czy wprowadziç t filozofi dzia ania firmy w ycie, lecz kiedy i jak to zrobiç. Omawiajàc rynek, na którym dzia ajà banki spó dzielcze, bardzo cz sto podkreêla si, e wysoki koszt inwestycji informatycznych jest powa nym obcià eniem dla banków. Cz sto uniemo liwia samodzielne du e inwestycje w nowe technologie lub powoduje znaczne opóênienia w tym zakresie. Stojàc przed wyzwaniami, jakie niesie szybko zmieniajàcy si rynek, banki spó dzielcze ju od d u szego czasu muszà inwestowaç w technologie informatyczne. Wydaje si, e na problem ten mo na spojrzeç z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ jest powa nym wydatkiem dla banków, co mo e byç trudne do udêwigni cia. Z drugiej jednak strony w okresie, kiedy wiele banków stoi przed koniecznoêcià obni ania kosztów w celu przetrwania na rynku, taka inwestycja paradoksalnie mo e okazaç si niezwykle po yteczna. Problem braku Êrodków finansowych na inwestycje w system CRM mo na rozwiàzaç, m.in. korzystajàc z dotacji unijnych. Banki spó dzielcze, b dàce w wi kszoêci Êrednimi przedsi biorstwami, mogà ubiegaç si o dotacje oferowane w ramach programów kierowanych do ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Przyk adem programu zwiàzanego z refinansowaniem nak adów inwestycyjnych w bankach spó dzielczych jest Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi biorstw (SPO-WKP). Priorytetem w tym programie jest bezpoêrednie wsparcie ma ych i Êrednich przedsi biorstw w celu zwi kszenia ich konkurencyjnoêci poprzez inwestycje, które unowoczeênià ich ofert produktowà i technologicznà (Jankowska, Woêniewska 2004, s ) 7. W ramach tego projektu bank spó dzielczy mo e m.in. kupiç sprz t informatyczny czy wprowadziç scentralizowany system informatyczny. Du e znaczenie ma równie àczenie banków, przeprowadzone niekoniecznie na poziomie kapita owym. Mo e ona polegaç na zawarciu umowy o wspól Szerzej na temat samego programu zob.:

11 71 nej realizacji projektów informatycznych (Maciejewski 2004b). Banki spó dzielcze mogà podejmowaç wspólne inwestycje w systemy informatyczne w ramach istniejàcych zrzeszeƒ. Mogà to robiç samodzielnie lub na zasadach outsourcingu, tj. skorzystaç z us ug zewn trznej firmy, dostarczajàcej zarówno pracowników, jak i sprz t komputerowy oraz oprogramowanie, zarzàdzajàcej wszystkimi us ugami informatycznymi. To drugie rozwiàzanie mo e okazaç si bardziej efektywne. Z jednej strony umo liwia bowiem dost p do najnowoczeêniejszych technologii. Z drugiej natomiast strony, je eli sprzedawca zastosuje odpowiednià technologi, mo e znacznie obni yç koszty takich inwestycji, jednoczeênie zachowujàc niezale noêç kszta towania wizerunku pojedynczego banku 8. W rezultacie zwi kszajà si mo liwoêci skutecznej i bezpoêredniej konkurencji z innymi instytucjami finansowymi. 8 Koncepcja Êwiadczenia us ug informatycznych na zasadzie outsourcingu budzi liczne obawy banków, g ównie jeêli chodzi o bezpieczeƒstwo danych. Sposoby prze amania tej bariery omawia Zieliƒski (2004). Bibliografia Chlebicki W. (2003), W drodze do CRM, Bank, nr 10, s Dec. (2001), Systemy CRM, czyli Êrubka jest maszynà, Internet Standard, wrzeênia, Fràckiewicz E., Karwowski M., Karwowski J., Rudawska E. (2004), Zarzàdzanie marketingowe, PWE, Warszawa. Fràckiewicz E., Rudawska E. (2004), Metodyka doboru systemu CRM w przedsi biorstwach us ugowych, raport z projektu badawczego finansowanego przez KBN, nr 2 HO2D , Szczecin. Fràckiewicz E., Rudawska E. (2005), CRM jako narz dzie zarzàdzania relacjami z klientem na rynku us ug, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciƒskiego, Szczecin. Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa. Gospodarowicz A. (red.) (2005), Zastosowania rozwiàzaƒ informatycznych w bankach spó dzielczych, Prace Naukowe AE we Wroc awiu, nr 1068, Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw. Harasim J. (2005), Dylematy strategiczne informatyzacji banków spó dzielczych, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiàzaƒ informatycznych w bankach spó dzielczych, Prace Naukowe AE we Wroc awiu, nr 1068, Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw. Janc A., Kotliƒski G. (2004), Bank i jego nowoczesna oferta percepcja ze strony MSP w Êwietle badaƒ, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiàzaƒ informatycznych w instytucjach finansowych, Prace naukowe AE we Wroc awiu, nr 1068, Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw. Jankowska R., Woêniewska G. (2004), Wykorzystanie technologii informatycznej w polskich bankach spó dzielczych w kontekêcie rozwiàzaƒ Unii Europejskiej, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiàzaƒ informatycznych w instytucjach finansowych, Prace Naukowe AE we Wroc awiu, nr 1068 Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw. Kotliƒski G. (2005), Systemowe i operacyjne uwarunkowania rozwoju zastosowaƒ technologii teleinformatycznych w dzia alnoêci banków spó dzielczych, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiàzaƒ informatycznych w bankach spó dzielczych, Prace Naukowe AE we Wroc awiu, nr 1068, Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw. Kulawik J. (2002), Wyzwania przed polskà bankowoêcià spó dzielczà, Bank i Kredyt, nr 10, s Maciejewski K. (2004a), PoÊcig za komercyjnymi, Gazeta Bankowa, nr 45, s. 28. Maciejewski K. (2004b), Ominàç barier kosztów, Gazeta Bankowa, nr 5, s. 15. Mazurek D. (2001), Klientocentryzm stosowany, Businessman Magazine, nr 4, s Mleczko U. (2001), Fuzje banków spó dzielczych a nowe rozwiàzania informatyczne, Bank, nr 9, s. 67. Ob ój K., Zdziarski M. (2004), Wyzwania stojàce przed prezesami firm w 2005 roku, Harvard Business Review Polska, listopad, s. 18. Pietraszkiewicz K. (2001), Koegzystencja z elementami wspó pracy i konkurencji, Bank, nr 5, s. 62. Ryznar Z. (2002), Inteligentne systemy analityczne, Bank, nr 4, s Stanusch M. (2003), Klient nie tylko na dziê, Wrzosek A., Domarecki P. (2002), LojalnoÊç klientów, Profit, nr 10. s Zieliƒski T. (2005), Uwarunkowania informatyzacji bankowoêci spó dzielczej na tle bankowej i parabankowej konkurencji, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiàzaƒ informatycznych w bankach spó dzielczych, Prace Naukowe AE we Wroc awiu, nr 1068, Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw.

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange 37 Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange Adam Szyszka** Streszczenie Strategia momentum opiera si na za o eniu, e w perspektywie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo