PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH"

Transkrypt

1 Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany jest publicznie w formie drukowanej: w siedzibie CA IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Emilii Plater 53, Warszawa; w siedzibie CA IB Securities S.A., ul. Emilii Plater 53, Warszawa; w Punktach Obs³ugi Klienta Biura Maklerskiego Banku Przemys³owo-Handlowego PBK SA wymienionych w za³¹czniku nr 4 do Prospektu; w Tymczasowych Punktach Obs³ugi Klienta Biura Maklerskiego Banku Przemys³owo-Handlowego PBK SA wymienionych w za³¹czniku nr 5 do Prospektu; w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d, ul. Mazowiecka 13, Warszawa; w Dziale Promocji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A., ul. Ksi¹ êca 4, Warszawa. Organem nadzoru nad rynkiem kapita³owym, który udzieli³ zgody na wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych tym Prospektem do publicznego obrotu jest Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d z siedzib¹ w Warszawie, Pl. Powstañców Warszawy 1, Warszawa. W subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych niniejszym Prospektem mo na uczestniczyæ wy- ³¹cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych pañstwa Prospekt mo e byæ traktowany jedynie jako materia³ informacyjny.

2 PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata z siedzib¹ w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa, Podmiotem dominuj¹cym w rozumieniu art. 4 pkt 16 Prawa o Publicznym Obrocie w stosunku do CA IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. bêd¹cego organem Funduszu jest CA IB Securities S.A. z siedzib¹ w Warszawie. Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadza siê nie mniej ni (jeden milion szeœæset tysiêcy) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych oraz oferuje siê (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Wartoœæ nominalna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 100 (sto) PLN. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego jest cen¹ sta³¹, jednakow¹ dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych Zapisami, równ¹ ich wartoœci nominalnej i wynosi 100 (sto) PLN. Cena emisyjna nie obejmuje op³aty manipulacyjnej w wysokoœci 1,50 (jeden i piêædziesi¹t setnych) PLN za jeden Certyfikat Inwestycyjny. Termin rozpoczêcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne i dokonywania wp³at zostanie okreœlony przez Zarz¹d Towarzystwa nie póÿniej ni 3 dni robocze przed dniem przyjmowania Zapisów. Przyjmowanie Zapisów nie mo e rozpocz¹æ siê wczeœniej ni w dniu nastêpuj¹cym po dniu dorêczenia zezwolenia KPWiG na utworzenie Funduszu oraz nie póÿniej ni 14 dni od dnia dorêczenia zezwolenia KPWiG na utworzenie Funduszu. Towarzystwo zawiadomi o rozpoczêciu subskrypcji poprzez przekazanie raportu bie ¹cego. Zamkniêcie subskrypcji i zakoñczenie przyjmowania zapisów nast¹pi wraz z up³ywem wczeœniejszego z terminów: (i) z up³ywem nastêpnego Dnia Gie³dowego po dniu, w którym nast¹pi³o przyjêcie wa nych zapisów na maksymaln¹ liczbê oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, (ii) w dniu 6 grudnia 2002 r., z zastrze eniem mo liwoœci przed³u enia przez Zarz¹d Towarzystwa terminu przyjmowania zapisów maksymalnie o dwa tygodnie. Towarzystwo zawiadomi o przed³u eniu terminu subskrypcji, a tak e o zamkniêciu subskrypcji i skróceniu terminu przyjmowania zapisów poprzez przekazanie raportu bie ¹cego. Uprawnione do zapisywania siê na Certyfikaty Inwestycyjne s¹ osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Zapisy i wp³aty na Certyfikaty Inwestycyjne bêd¹ przyjmowane w Punktach Obs³ugi Klientów. Lista Punktów Obs³ugi Klientów stanowi za³¹cznik 4 i 5 niniejszego Prospektu. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne mo e obejmowaæ nie mniej ni 10 (dziesiêæ) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy). Szczegó³owy opis zasad dystrybucji Certyfikatów Inwestycyjnych znajduje siê w Rozdziale III Prospektu. O przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje kolejnoœæ Zapisów w ten sposób, i osobom, które z³o y³y Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne przed dniem, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych Zapisami osi¹gnê³a co najmniej (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych, zostan¹ przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wynikaj¹cej ze z³o onych wa nych Zapisów. Zapisy z³o one w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych Zapisami osi¹gnie co najmniej (siedem milionów piêæset tysiêcy) oraz zapisy z³o one w nastêpnym Dniu Gie³dowym, zostan¹ proporcjonalnie zredukowane. Fundusz nie planuje przeprowadzenia oferty w trybie umowy o subemisjê us³ugow¹. Zamiarem jest wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Zamiarem jest wprowadzenie do obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych na GPW nie póÿniej ni do dnia 31 grudnia 2002 r. Do g³ównych czynników ryzyka nale ¹: ryzyko niewyp³acalnoœci emitentów, których papiery wartoœciowe bêd¹ przedmiotem lokat, ryzyko zmiany przepisów podatkowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ umowy o nabyciu Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ryzyko rynku kapita³owego. Szczegó³owy opis tych oraz pozosta³ych czynników ryzyka znajduje siê w pkt 2 Rozdzia³u I Prospektu. Wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu publicznego odbywa siê wy³¹cznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreœlonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wi¹ ¹cym dokumentem zawieraj¹cym informacje o Ofercie oraz Funduszu. Oœwiadczenie Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d oceni³a, e w przedstawionych dokumentach zosta³y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d podkreœla, e odpowiedzialnoœæ za wybór procedury subskrypcji spoczywa na CA IB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., zaœ odpowiedzialnoœæ za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pe³ni¹cym funkcje oferuj¹cego. Decyzj¹ Nr DFI /2-1/02 z dnia 29 paÿdziernika 2002 r. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d udzieli³a zezwolenia na utworzenie CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata, co jest równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu certyfikatów inwestycyjnych objêtych tym prospektem emisyjnym. Oferuj¹cym jest CA IB Securities S.A. z siedzib¹ w Warszawie Prospekt zosta³ sporz¹dzony w dniu 4 wrzeœnia 2002 roku w Warszawie i zawiera informacje aktualizuj¹ce jego treœæ do dnia 21 paÿdziernika 2002 r., chyba e w treœci Prospektu wskazano inaczej. Termin wa noœci Prospektu up³ywa z dniem dokonania przydzia³u Certyfikatów Inwestycyjnych na zasadach okreœlonych w Prospekcie lub z dniem og³oszenia o niedojœciu subskrypcji do skutku, lub z dniem og³oszenia o odst¹pieniu Funduszu od przeprowadzenia subskrypcji albo o odwo³aniu subskrypcji. Prospekt wraz z za³¹cznikami bêdzie udostêpniony w terminie co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczêcia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne: w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w siedzibie Oferuj¹cego (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d (Warszawa, ul. Mazowiecka 13), w Dziale Promocji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Ksi¹ êca 4) oraz w sieci Internet na stronie W siedzibie Towarzystwa bêd¹ równie dostêpne do wgl¹du tekst Statutu, tekst jednolity Statutu Towarzystwa, kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego Towarzystwa. Skrócona wersja Prospektu zostanie opublikowana w Gazecie Gie³dy Parkiet. Od dnia udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomoœci, w okresie jego wa noœci, Emitent przekazywaæ bêdzie równoczeœnie Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d oraz Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. informacje o ka dej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie, w terminie 24 godzin od zajœcia zdarzenia powoduj¹cego zmianê treœci Prospektu lub powziêcia o nim wiadomoœci, a po up³ywie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom tak e Polskiej Agencji Prasowej S.A. W przypadku, gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mog³aby w sposób znacz¹cy wp³yn¹æ na cenê lub wartoœæ Certyfikatów Inwestycyjnych, Emitent opublikuje je w dzienniku Gazeta Gie³dy Parkiet w terminie 7 dni od dnia powziêcia informacji.

3 SPIS TREŚCI 1 3 ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 11 ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA IN ORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 17 ROZDZIA III DANE O EMISJI 30 ROZDZIA IV DANE O UNDUSZU I JEGO DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ 38ROZDZIA V DANE O TOWARZYSTWIE, OSOBACH ZARZ DZAJ CYCH, OSOBACH NADZORUJ CYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 46 ROZDZIA VI DANE O DEPOZYTARIUSZU I PODMIOTACH OBS UGUJ CYCH UNDUSZ 48ROZDZIA VII OCENY I PERSPEKTYWY UNDUSZU 49 ROZDZIA VIII ZA CZNIKI

4 2

5 ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1. STRESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŚNIE FUNDUSZU CELE INWESTYCYJNE I PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoœci Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat Funduszu. Zgodnie ze Statutem, Fundusz, z zastrze eniem wprowadzonych Statutem ograniczeñ, mo e dokonywaæ lokat wy³¹cznie w: a) papiery wartoœciowe; b) wierzytelnoœci pieniê ne o terminie wymagalnoœci nie d³u szym ni rok; c) waluty; pod warunkiem, e s¹ one zbywalne i ich wartoœæ mo e byæ ustalona nie rzadziej ni w ka dym dniu wyceny aktywów Funduszu; d) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych oraz tytu³y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za granic¹; e) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych zarz¹dzanych przez Towarzystwo z wy³¹czeniem nabywania jednostek w trybie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa albo na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu (art. 20 Ustawy); f) papiery wartoœciowe wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Publicznym Obrocie, inne prawa pochodne od praw maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe, przy uwzglêdnieniu celu inwestycyjnego Funduszu; g) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obci¹ a Funduszu kosztami zwi¹zanymi z lokowaniem Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarz¹dzanego przez Towarzystwo. Lokowanie w papiery wartoœciowe lub wierzytelnoœci w pañstwie innym ni Rzeczpospolita Polska lub pañstwie nale ¹cym do OECD wymaga uzyskania zgody KPWiG na dokonywanie takich lokat.

6 Fundusz bêdzie lokowa³ nie mniej ni 80% (osiemdziesi¹t procent) Wartoœci Aktywów Netto Funduszu w instrumenty d³u ne, tj.: obligacje, wierzytelnoœci pieniê ne oraz rynku pieniê nego, tj. bony skarbowe, wierzytelnoœci pieniê ne i waluty. G³ówne kryteria doboru instrumentów d³u nych do portfela Funduszu to: a) prognozy Funduszu co do kszta³towania siê w przysz³oœci rynkowych stóp procentowych, b) analiza sytuacji makroekonomicznej, c) p³ynnoœæ inwestycji rozumiana jako mo liwoœæ szybkiego wycofania siê z takiej inwestycji i mo liwoœæ szybkiej zamiany takiej inwestycji na œrodki pieniê ne przy uwzglêdnieniu terminów wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych oraz czasu, na jaki Fundusz zosta³ utworzony. Fundusz mo e inwestowaæ do 20% (dwadzieœcia procent) wartoœci aktywów netto w akcje, obligacje zamienne na akcje, papiery wartoœciowe wymienione w Art. 3 ust. 3 Ustawy o Publicznym Obrocie, inne prawa pochodne od praw maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe. Udzia³ kontraktów terminowych liczony jest wed³ug wartoœci kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mno nika i kursu kontraktu terminowego. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie mo liwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zwi¹zanego z niewyp³acalnoœci¹ emitenta, ryzyka zmiennoœci stóp procentowych i ryzyka ograniczonej p³ynnoœci. W tym celu Fundusz bêdzie równie dokonywa³ inwestycji w akcje, obligacje zamienne na akcje i instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka, z zastrze eniem, e udzia³ akcji, obligacji zamiennych na akcje i instrumentów finansowych o podobnym poziomie ryzyka w aktywach netto Funduszu nie przekroczy poziomu okreœlonego powy ej. Udzia³ akcji, obligacji zamiennych na akcje i instrumentów finansowych okreœlonych powy ej bêdzie zmienny i zale ny od aktualnych trendów na rynku akcji. Fundusz bêdzie równie aktywnie poszukiwa³ i wykorzystywa³ mo liwoœci dokonywania transakcji arbitra owych rozumianych jako transakcje wykorzystuj¹ce ró nice w cenach powi¹zanych ze sob¹ instrumentów finansowych. W zwi¹zku z tym, e ró nice te maj¹ charakter krótkotrwa³y, zakres arbitra u mo e byæ ograniczony. Szczegó³owe zasady polityki inwestycyjnej Funduszu zosta³y opisane w punkcie 7 rozdzia³u IV Prospektu CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB DOKONYWANIA WYCENY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I USTALENIA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY Wycena Aktywów Funduszu, Wartoœci Aktywów Netto Funduszu oraz Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ustalana jest w Dniu Wyceny przypadaj¹cym: a) na Dzieñ Gie³dowy, nastêpuj¹cy po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma³o informacje o wpisie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, b) na dzieñ, w którym wydano Uczestnikom Certyfikaty Inwestycyjne, c) na ostatni Dzieñ Gie³dowy w ka dym miesi¹cu kalendarzowym, d) na 22 grudnia 2003 r., e) na siedem dni przed Dniem Wykupu. Sk³adniki Aktywów Funduszu wyceniane s¹ oraz zobowi¹zania Funduszu ustalane s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i Statutem. W Dniu Wyceny Aktywa Funduszu wycenia siê, a zobowi¹zania Funduszu ustala siê wed³ug stanów odpowiednio Aktywów Funduszu i zobowi¹zañ Funduszu oraz okreœlonych odpowiednio kursów, cen i wartoœci z dnia poprzedniego. Wycena Aktywów Funduszu, bêd¹cych przedmiotem notowañ w obrocie dokonywanym w ramach wyodrêbnionego pod wzglêdem organizacyjnym i finansowym, dzia³aj¹cego regularnie systemu, zapewniaj¹cego jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostêp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami okreœlonymi przez przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany wycenia siê, a zobowi¹zania zwi¹zane z dokonywaniem transakcji w takim obrocie ustala siê wed³ug wartoœci rynkowej z zachowaniem zasad ostro nej wyceny, pozosta³e zaœ aktywa i zobowi¹zania wed³ug wartoœci godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U nr 121 poz. 591 z póÿn. zm.). Oœwiadczenia o zmianie Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny Fundusz bêdzie publikowa³ na stronie internetowej:

7 1.3. ZASADY WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Fundusz wykupuje Certyfikaty na ¹danie Uczestnika. Z chwil¹ wykupienia przez Fundusz Certyfikaty s¹ umarzane z mocy prawa. Pojedyncze ¹danie wykupu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie mo e opiewaæ na liczbê Certyfikatów Inwestycyjnych mniejsz¹ ni 10 (dziesiêæ). Zarz¹d Towarzystwa mo e obni yæ wysokoœæ pojedynczego ¹dania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach jednego zlecenia wykupu, Fundusz poda na stronie internetowej wskazanej w Prospekcie informacje o obni eniu pojedynczego ¹dania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach jednego zlecenia, najpóÿniej na 3 dni przed ich zmian¹. Uczestnicy mog¹ ¹daæ wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez z³o enie w Domu Maklerskim prowadz¹cym rachunek papierów wartoœciowych Uczestnika lub u Sponsora Emisji zlecenia wykupu w godzinach okreœlonych w regulaminie wewnêtrznym Domu Maklerskiego lub Sponsora Emisji. Zlecenie wykupienia musi zawieraæ dane niezbêdne do obliczenia i pobrania podatku dochodowego, o ile na Fundusz zostanie na³o ony obowi¹zek obliczania i poboru takiego podatku. Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne w ostatnim Dniu Gie³dowym w marcu, czerwcu i wrzeœniu 2003 r. Ponadto Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w dniu 22 grudnia 2003 r. (Ostateczny Dzieñ Wykupu). ¹danie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych bêdzie wykonane, a Certyfikaty Inwestycyjne zostan¹ wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie ¹danie do godziny ostatniego Dnia Gie³dowego przed Dniem Wykupu. ¹danie Wykupu, które zostanie otrzymane po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim bêdzie wykonane w nastêpnym Dniu Wykupu, za wyj¹tkiem ¹dania Wykupu z³o onego na Ostateczny Dzieñ Wykupu, które nie zostanie wykonane. Certyfikaty Inwestycyjne s¹ wykupywane przez Fundusz w chwili wykreœlenia Certyfikatu z rachunku papierów wartoœciowych Uczestnika, zgodnie z procedurami KDPW. Wykupienie Certyfikatu nastêpuje na podstawie WANCI ustalonej w Dniu Wykupu. Towarzystwo za wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych bêdzie pobieraæ op³atê manipulacyjn¹ w maksymalnej wysokoœci nie przekraczaj¹cej 0,5% (pó³ procent) wartoœci wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych. Szczegó³owe stawki op³at manipulacyjnych, zasady ich pobierania i obni ania, w tym zasady zaniechania pobierania op³at manipulacyjnych zawiera udostêpniona przez Towarzystwo Tabela Op³at. Towarzystwo udostêpnia Tabelê Op³at na stronie internetowej wskazanej w Prospekcie oraz za poœrednictwem Oferuj¹cego. Towarzystwo nie pobierze op³at manipulacyjnych za wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych w Ostatecznym Dniu Wykupu. Kwota przypadaj¹ca Uczestnikowi do wyp³aty z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych pomniejszana jest o op³atê manipulacyjn¹ za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podatki dochodowe lub inne podatki, o ile Fundusz zobowi¹zany jest do pobrania takich podatków. Œrodki pieniê ne z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wyp³acane s¹ przez Fundusz nie póÿniej ni w terminie piêciu dni roboczych po Dniu Wykupu (Dzieñ Wyp³aty). W Dniu Wyp³aty Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwotê przeznaczon¹ do wyp³aty z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, pomniejszon¹ o op³aty manipulacyjne i pobrane podatki, o ile Fundusz zobowi¹zany jest do pobrania takich podatków. Œrodki pieniê ne z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wyp³acane s¹ Uczestnikom za poœrednictwem Domu Maklerskiego, z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz regulaminów i zasad dzia³ania KDPW. Za dzieñ wyp³aty uznaje siê dzieñ obci¹ enia rachunku Funduszu. Terminy wyp³aty œrodków pieniê nych z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych mog¹ ulec zmianie w przypadku zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w tym równie regulaminów KDPW lub GPW. 5

8 1.4. PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, ŚWIADCZĄCE NA RZECZ FUNDUSZU USŁUGI DORADZTWA BĄDŹ ZARZĄDZANIA PAKIETEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE PRZEDSIĘBIORSTWA DORADCZE Podmiotem prowadz¹cym dzia³alnoœæ maklersk¹, z którym Towarzystwo zawar³o umowê o zarz¹dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu jest CA IB Investment Management S.A., z siedzib¹ w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa KOSZTY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ Za zarz¹dzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie sta³e oraz wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie sta³e pobierane jest w maksymalnej wysokoœci 0,4% w skali roku od œredniej rocznej WAN w danym roku. Wynagrodzenie zmienne uzale nione jest od wyników zarz¹dzania Funduszem przez Towarzystwo na koniec danego okresu rozliczeniowego. Za okres rozliczeniowy przyjmuje siê okres pomiêdzy Dniami Wykupu, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna siê w dniu wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, a ostatni okres rozliczeniowy koñczy siê w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ rozpoczêcia likwidacji Funduszu. Wynagrodzenie zmienne wynosi: WZ = 25%*(R-TB52)*WN, gdzie: WZ wartoœæ wynagrodzenia zmiennego za dany okres rozliczeniowy, R stopa wzrostu WANCI w danym okresie rozliczeniowym, TB52 œrednia rentownoœæ 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przed rozpoczêciem okresu rozliczeniowego, WN WAN Funduszu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedzaj¹cym rozpoczêcie okresu rozliczeniowego. W drugim i kolejnym okresie rozliczeniowym WAN Funduszu jest pomniejszana o wartoœæ Certyfikatów Inwestycyjnych wykupionych w ostatnim Dniu Wykupu. 6 Fundusz po rejestracji zwróci Towarzystwu op³atê ewidencyjn¹ z tytu³u wpisu Certyfikatów Inwestycyjnych do ewidencji papierów wartoœciowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz op³aty notarialne i s¹dowe, a tak e inne op³aty ponoszone na rzecz organów pañstwowych. Fundusz pokrywa z w³asnych œrodków nastêpuj¹ce koszty: a) koszty Sponsora Emisji, b) wynagrodzenie Depozytariusza, c) koszty prowadzenia rachunkowoœci Funduszu, w tym koszty badania i przegl¹du sprawozdañ finansowych Funduszu oraz programów komputerowych, d) koszty obs³ugi prawnej i innych us³ug doradczych, e) koszty KDPW i GPW, f) koszty likwidacji Funduszu, g) op³aty bankowe, h) op³aty maklerskie, i) koszty marketingu, w tym us³ug poligraficznych, publikacji Prospektu, materia³ów informacyjnych i og³oszeñ, j) koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Rady Inwestorów. Za wyj¹tkiem prowizji maklerskich, wynagrodzenia zmiennego, podatków i innych obci¹ eñ na³o onych przez w³aœciwe organy pañstwowe w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Funduszu, kosztów KDPW i GPW oraz kosztów likwidacji Funduszu wynagrodzenie sta³e i koszty nie mog¹ przekroczyæ 0,6% (szeœæ dziesi¹tych procent) w skali roku od œredniej rocznej WAN Funduszu. Wynagrodzenie sta³e i nale ne Towarzystwu wynagrodzenie zmienne naliczane jest w ka dym Dniu Wyceny. Rozliczenie miêdzy Funduszem i Towarzystwem dotycz¹ce p³atnoœci wynagrodzenia sta³ego nastêpuje nie wczeœniej ni pierwszego dnia nastêpnego miesi¹ca kalendarzowego i nie póÿniej ni 15 dnia nastêpnego miesi¹ca kalendarzowego. Wynagrodzenie zmienne wyp³acane jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakoñczenia okresu rozliczeniowego, za który zosta³o naliczone, a tak e w dniu poprzedzaj¹cym rozpoczêcie likwidacji Funduszu. Koszty Funduszu rozliczane s¹ w okresie istnienia Funduszu. Towarzystwo mo e pokrywaæ z w³asnych œrodków koszty Funduszu oraz pokrywa koszty przekraczaj¹ce limit zgodnie z zasadami okreœlonymi w Statucie.

9 2. CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCY CERTYFIKATU INWESTYCYJNEGO 2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM FUNDUSZ PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko gospodarcze Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoœci Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat Funduszu. W roku 2001 oraz w pierwszej po³owie 2002 r. w gospodarce œwiatowej wyst¹pi³y niekorzystne zjawiska œwiadcz¹ce o mo liwoœci spadku dynamiki œwiatowego wzrostu gospodarczego. Z uwagi na wzajemne powi¹zania gospodarek poszczególnych krajów os³abienie kondycji gospodarczej jednego kraju wp³ywa ujemnie na stan gospodarki innego kraju. Sytuacja gospodarcza Polski jest powi¹zana z wydarzeniami zachodz¹cymi w gospodarkach innych pañstw. W szczególnoœci niekorzystne zmiany na zagranicznych rynkach finansowych mog¹ spowodowaæ odp³yw kapita³u zagranicznego z kraju oraz wyst¹pienie niekorzystnych zmian w sferze makro- i mikroekonomicznej Ryzyko walutowe W przypadku nabycia papierów wartoœciowych denominowanych w walucie obcej, Aktywa Funduszu bêd¹ nara one na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia siê potencjaln¹ mo liwoœci¹ spadku rentownoœci inwestycji dokonywanych w instrumenty notowane na zagranicznych rynkach papierów wartoœciowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej wzglêdem waluty obcej Ryzyko p³ynnoœci Ograniczona p³ynnoœæ instrumentów finansowych mo e uniemo liwiæ nabycie lub sprzeda pakietów o wysokiej wartoœci bez niekorzystnego, dla Funduszu, wp³ywu na kurs rynkowy. W przypadku niskich obrotów na rynku regulowanym sprzeda lub kupno instrumentu finansowego mo e nie pozostawaæ bez wp³ywu na jego cenê rynkow¹ Ryzyko stóp procentowych Zmiany stóp procentowych mog¹ mieæ ró ny wp³yw na wartoœæ instrumentów finansowych znajduj¹cych siê w portfelu Funduszu. Przy wzrastaj¹cych stopach procentowych mo e np. nast¹piæ spadek ceny rynkowej posiadanych przez Fundusz instrumentów d³u nych Ryzyko niewyp³acalnoœci emitentów, których papiery wartoœciowe bêd¹ przedmiotem lokat W zwi¹zku z zak³adanym, wysokim udzia³em d³u nych papierów wartoœciowych w portfelu inwestycyjnym Funduszu, w szczególnoœci przekraczaj¹cym 80% Wartoœci Aktywów Netto, istnieje ryzyko, i niewyp³acalnoœæ któregokolwiek z emitentów wspomnianych instrumentów d³u nych mo e w istotny sposób wp³yn¹æ na wartoœæ portfela inwestycyjnego Funduszu. Mimo, i do g³ównych kryteriów wyboru poszczególnych instrumentów d³u nych nale eæ bêdzie ocena sytuacji finansowej emitenta pod wzglêdem jego zdolnoœci do wywi¹zywania siê z zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, Fundusz nie mo e zagwarantowaæ, i nie zajdzie sytuacja utraty wyp³acalnoœci przez jednego z nich Ryzyko zmiany przepisów podatkowych Istotny wp³yw na dzia³alnoœæ Funduszu maj¹ zmiany w systemie podatkowym. System prawa podatkowego w Polsce jest uznawany za niestabilny, a przepisy za nieprecyzyjne co znacz¹co utrudnia prawid³owe planowanie podatkowe i co mo e negatywnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ i wyniki Funduszu. Ulegaj¹ce zmianie interpretacje przepisów stosowane przez organy podatkowe, d³ugi okres przedawnienia zobowi¹zañ podatkowych oraz mo liwoœæ nak³adania wysokich kar pieniê nych i innych sankcji powoduj¹, e ryzyko podatkowe w Polsce jest znacznie wy sze ni w krajach o stabilnym systemie podatkowym. W przypadku zajœcia zmian w przepisach podatkowych dotycz¹cych inwestycji w fundusze inwestycyjne, istnieje mo liwoœæ, e inwestowanie w Fundusz zwi¹zane bêdzie z wiêkszymi obci¹ eniami podatkowymi Uczestników Funduszu, co spowoduje zmniejszenie op³acalnoœci inwestowania w Certyfikaty Inwestycyjne. Innym ryzykiem dla nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych jest ryzyko zmiany przepisów podatkowych, które na³o ¹ wiêksze od obecnych obci¹ enia podatkowe na Fundusz, zwiêkszaj¹c koszty Funduszu, co bêdzie mia³o negatywny wp³yw na wyniki osi¹gane przez Fundusz, a w konsekwencji wp³ynie negatywnie na Wartoœæ Aktywów Netto Funduszu. 7

10 Ryzyko zmiany przepisów prawnych Dzia³alnoœæ Funduszu regulowana jest przez liczne akty prawne i podlega œcis³emu nadzorowi KPWiG. Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce okreœlone s¹ przepisami Ustawy, która reguluje m.in. zasady tworzenia funduszy inwestycyjnych, rodzaje funduszy inwestycyjnych, ³¹czenie siê funduszy inwestycyjnych, obowi¹zki informacyjne funduszy inwestycyjnych oraz przekszta³cenia i likwidacjê funduszy. Ponadto, istotne regulacje dotycz¹ce zasad dzia³ania Funduszu zawarte s¹ w licznych aktach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. Wprowadzenie zmian w przepisach maj¹cych zastosowanie do Funduszu mog³oby spowodowaæ utrudnienie jego dzia³alnoœci, zmniejszenie op³acalnoœci lokowania Aktywów Funduszu w okreœlone kategorie lokat lub spowodowaæ na³o enie dodatkowych obowi¹zków na Fundusz. Choæ na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu nie by³y znane propozycje nowelizacji Ustawy lub innych przepisów dotycz¹cych dzia³alnoœci Funduszu, które przewidywa³yby zmiany w otoczeniu prawnym Funduszu, które mog³yby w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na jego dzia³alnoœæ, nie mo na zapewniæ, i zmiany takie nie zostan¹ wprowadzone w przysz³oœci Ryzyko operacyjne Ryzyko operacyjne obejmuje ca³y szereg ryzyk wynikaj¹cych z realizacji polityki inwestycyjnej. W szczególnoœci nale ¹ do nich ryzyko nierozliczenia lub opóÿnienia rozliczenia transakcji, ryzyko b³êdnego zawarcia transakcji, itp CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU Ryzyko dywersyfikacji lokat Przepisy prawa reguluj¹ce zasady dzia³ania Funduszu, a w szczególnoœci Ustawa wprowadzaj¹ liczne ograniczenia dotycz¹ce dzia³alnoœci inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych mieszanych. Ustawa nak³ada liczne ograniczenia dotycz¹ce rodzaju dokonywania inwestycji i poziomu zaanga owania w poszczególne instrumenty finansowe i kapita³owe. W szczególnoœci Ustawa przewiduje, e co do zasady, papiery wartoœciowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnoœci wobec tego podmiotu i udzia³y w tym podmiocie nie mog¹ stanowiæ, ³¹cznie wiêcej ni 10% (dziesiêæ procent) wartoœci aktywów Funduszu, listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mog¹ stanowiæ wiêcej ni 25% (dwadzieœcia piêæ procent) wartoœci aktywów Funduszu, waluta obca jednego pañstwa nie mo e stanowiæ wiêcej ni 10% (dziesiêæ procent) wartoœci aktywów Funduszu, zaœ EURO nie mo e stanowiæ wiêcej ni 10% (dziesiêæ procent) wartoœci aktywów Funduszu. W zwi¹zku z powy szymi ograniczeniami Fundusz nie mo e zapewniæ, i wype³niaj¹c wymogi dywersyfikacji bêdzie móg³ jednoczeœnie uchroniæ portfel Funduszu przed niekorzystn¹ sytuacj¹ na rynku kapita³owym i finansowym Ryzyko braku wyst¹pienia mo liwoœci dokonywania transakcji arbitra owych W przypadku braku efektywnoœci na rynkach finansowych nie bêdzie mo liwe zastosowanie arbitra u. Równie przeszkod¹ w dokonaniu transakcji arbitra owych o wystarczaj¹cej wartoœci mo e byæ niska p³ynnoœæ instrumentów, których nabycie jest niezbêdne dla przeprowadzenia arbitra u Ryzyko inwestycji w kontrakty terminowe Ryzyko jest zwi¹zane ze zmianami kursów kontraktu terminowego. Kursy te mog¹ zmieniæ siê niezgodnie z przewidywaniami. Gdy zmiana kursu jest dla niego niekorzystna, wówczas wartoœæ œrodków pieniê nych ulega zmniejszeniu. Ryzyko to jest potêgowane przez efekt dÿwigni finansowej. Efekt dÿwigni finansowej wynika z faktu, e wartoœæ pocz¹tkowa inwestycji w ramach z³o onego depozytu zabezpieczaj¹cego jest niska w porównaniu z wartoœci¹ samej transakcji. Dlatego te relatywnie ma³e wahania kursów na rynku maj¹ proporcjonalnie wiêkszy pozytywny lub negatywny wp³yw na wielkoœæ funduszy jakie zosta³y zdeponowane Ryzyko braku wp³ywu na zarz¹dzanie Funduszem Zgodnie z Ustaw¹ o Funduszach Inwestycyjnych Uczestnicy, nie bêd¹cy cz³onkami Rady Inwestorów, nie maj¹ adnego wp³ywu na zarz¹dzanie Funduszem. Jednak e Fundusz, jako emitent papierów wartoœciowych, zobowi¹zany jest do publikacji raportów bie ¹cych o istotnych zdarzeniach maj¹cych wp³yw na jego dzia³alnoœæ. Pozwala to Uczestnikom na ocenê dzia³alnoœci Funduszu i na tej podstawie podejmowanie decyzji dotycz¹cych inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne.

11 Ryzyko dla cz³onków Rady Inwestorów Do zadañ Rady Inwestorów nale y kontrola realizacji celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej Funduszu oraz przestrzegania ograniczeñ inwestycyjnych. W tym celu cz³onkowie Rady Inwestorów mog¹ przegl¹daæ ksiêgi i dokumenty Funduszu oraz ¹daæ wyjaœnieñ od Towarzystwa. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci w realizacji celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej Funduszu oraz stosowania ograniczeñ inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezw³ocznego usuniêcia nieprawid³owoœci oraz powiadamia o nich Komisjê. Statut nie przyznaje Radzie Inwestorów kompetencji w zakresie podejmowania decyzji o rozwi¹zaniu Funduszu, w zwi¹zku z tym Uczestnicy bêd¹cy cz³onkami Rady Inwestorów, mimo posiadania znacznej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, maj¹ ograniczony wp³yw na sposób funkcjonowania Funduszu Ryzyko zwi¹zane z likwidacj¹ Funduszu Statut Funduszu nie przewiduje limitowania kosztów zwi¹zanych z jego likwidacj¹. W zwi¹zku z powy - szym Uczestnik, który nie zbêdzie posiadanych Certyfikatów Inwestycyjnych do dnia, kiedy Fundusz zostanie postawiony w stanie likwidacji, tj. w szczególnoœci do dnia 30 grudnia 2003 r., bêdzie nara ony na koniecznoœæ poniesienia kosztów zwi¹zanych z likwidacj¹, które na dzieñ dzisiejszy nie zosta³y oszacowane Ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ umowy o nabyciu Certyfikatów Inwestycyjnych Mimo i Towarzystwo ma zamiar zawrzeæ umowê z Bankiem Przemys³owo-Handlowym PBK SA, na podstawie której Bank Przemys³owo-Handlowy PBK SA zobowi¹ e siê do nabycia od Uczestników Funduszu posiadanych przez nich Certyfikatów Inwestycyjnych w dniu 16 grudnia 2003 r. na rynku regulowanym GPW, b¹dÿ poza rynkiem regulowanym, w przypadku uzyskania stosownej zgody KPWiG, Towarzystwo nie mo e zagwarantowaæ, i Bank Przemys³owo-Handlowym PBK SA wywi¹ e siê z zawartej umowy. W zwi¹zku z tym istnieje ryzyko, i zbycie Certyfikatów po zagwarantowanej w powy szej umowie cenie bêdzie utrudnione. Ponadto Towarzystwo nie mo e zagwarantowaæ, i Biuro Maklerskie Banku Przemys³owo-Handlowego PBK SA w nastêpstwie zmian w przepisach prawa, bêdzie w stanie wykonaæ zlecenia odkupu Certyfikatów zgodnie z zasadami opisanymi w pkt niniejszego Prospektu CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI EMITOWANYMI PRZEZ FUNDUSZ Ryzyko niedojœcia emisji do skutku Niedojœcie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku spowoduje, e osobom, które dokona³y zapisu oraz dokona³y wp³aty na Certyfikaty Inwestycyjne, nie zostan¹ one przydzielone, w zwi¹zku z czym osoby te nie bêd¹ mog³y dysponowaæ wp³aconymi œrodkami do czasu otrzymania zwrotu dokonanych wp³at. Szczegó³owe zasady zwrotu œrodków w przypadku niedojœcia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku opisane s¹ w pkt rozdzia³u III Prospektu Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Zasady przydzia³u Certyfikatów Inwestycyjnych opisane w pkt rozdzia³u III Prospektu mog¹ spowodowaæ, i zapisy inwestorów na Certyfikaty Inwestycyjne zostan¹ zredukowane b¹dÿ te nie zostan¹ im przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne. W takim przypadku osoby, które dokona³y zapisu oraz wp³aty na Certyfikaty Inwestycyjne nie bêd¹ mog³y dysponowaæ wp³aconymi œrodkami pieniê nymi do czasu otrzymania zwrotu dokonanych wp³at Ryzyko zwi¹zane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do notowañ na GPW Dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wymaga spe³nienia wymogów okreœlonych w regulacjach GPW i uzyskania zgody Rady i Zarz¹du GPW. Fundusz zamierza z³o yæ stosowne wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W przypadku, gdy nie zostan¹ spe³nione warunki okreœlone w Regulaminie GPW, Certyfikaty Inwestycyjne nie zostan¹ dopuszczone do obrotu na tym rynku. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku GPW Fundusz niezw³ocznie podejmie dzia³ania w celu wyst¹pienia przez Oferuj¹cego lub inny upowa niony podmiot do KPWiG o zezwolenie na prowadzenie obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi w trybie okreœlonym w art. 92 Prawa o Publicznym Obrocie, nie mo na jednak e przewidzieæ, kiedy zgoda taka zostanie udzielona. W konsekwencji do czasu uzyskania zgody KPWiG p³ynnoœæ Certyfikatów Inwestycyjnych mo e byæ w znacznym stopniu ograniczona, poniewa art. 89 Prawa o Publicznym Obrocie stanowi, i wtórny obrót papierami wartoœciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, w tym Certyfikatami Inwestycyjnymi, jest dokonywany na rynku regulowanym, poza wyj¹tkami okreœlonymi w Prawie o Publicznym Obrocie.

12 Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na GPW W przypadkach okreœlonych w regulaminie GPW, a w szczególnoœci w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeñstwo obrotu Zarz¹d GPW mo e zawiesiæ obrót papierami wartoœciowymi na GPW. Ponadto, w przypadku zagro enia bezpieczeñstwa obrotu lub naruszenia przez emitenta przepisów obowi¹zuj¹cych na rynku, Rada GPW mo e wykluczyæ papiery wartoœciowe z obrotu na GPW. Nie ma pewnoœci, czy sytuacja taka nie wyst¹pi w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych po dopuszczeniu ich do obrotu na rynku GPW Ryzyko wydania decyzji o wykluczeniu Certyfikatów Inwestycyjnych z publicznego obrotu W sytuacji, gdy emitenci papierów wartoœciowych nie spe³niaj¹ okreœlonych obowi¹zków wymaganych prawem, w szczególnoœci obowi¹zków informacyjnych wynikaj¹cych z Prawa o Publicznym Obrocie, KPWiG mo e na³o yæ na podmiot, który nie dope³ni³ obowi¹zków, karê pieniê n¹ lub mo e wydaæ decyzjê o wykluczeniu emitowanych przez niego papierów wartoœciowych z publicznego obrotu lub na³o yæ obie te kary ³¹cznie. Nie ma pewnoœci, czy taka sytuacja nie wyst¹pi w przysz³oœci w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko rynku kapita³owego Zamiarem Towarzystwa jest by Certyfikaty Inwestycyjne by³y notowane na GPW. Poziom obrotów Certyfikatami Inwestycyjnymi mo e byæ zmienny, w szczególnoœci przez d³ugi okres czasu mo e nie dochodziæ do adnych transakcji, a ceny Certyfikatów Inwestycyjnych w obrocie wtórnym mog¹ podlegaæ skokowym zmianom. 3. CENA EMISYJNA CERTYFIKATÓW Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 100 PLN. Cena emisyjna nie obejmuje op³aty manipulacyjnej, o której mowa w Statucie. 10

13 ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. FUNDUSZ 11 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Funduszu Nazwa: CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) adres internetowy: Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Towarzystwa bêd¹cego organem Funduszu Nazwa: CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) adres internetowy: Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Towarzystwa bêd¹cego organem Funduszu Imiê i nazwisko Stanowisko Grzegorz Rafa³ Œwietlik Prezes Zarz¹du Robert Janusz Nejman Cz³onek Zarz¹du Rados³aw Kie³basiñski Cz³onek Zarz¹du

14 Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu Towarzystwa bêd¹cego organem Funduszu Oœwiadczamy, e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe, rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e e zgodnie z nasz¹ najlepsz¹ wiedz¹ nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowi¹zania Funduszu ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Funduszu oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe. Grzegorz Œwietlik Prezes Zarz¹du Robert Nejman Cz³onek Zarz¹du Rados³aw Kie³basiñski Cz³onek Zarz¹du 12

15 2. PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT 2.1. TOWARZYSTWO Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Towarzystwa Nazwa: CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) adres internetowy: Osoby dzia³aj¹ce w imieniu Towarzystwa Imiê i nazwisko stanowisko Grzegorz Rafa³ Œwietlik Prezes Zarz¹du Robert Janusz Nejman Cz³onek Zarz¹du Rados³aw Kie³basiñski Cz³onek Zarz¹du Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych w rozdziale I za wyj¹tkiem pkt 2.1, 2.3; w rozdziale III za wyj¹tkiem pkt 8; rozdziale IV, V, VI, VII oraz rozdziale VIII. Opis powi¹zañ Towarzystwa oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w jego imieniu z Funduszem Powi¹zania Funduszu i Towarzystwa wynikaj¹ z postanowieñ Ustawy oraz Statutu. Fundusz zosta³ utworzony przez Towarzystwo. Towarzystwo, jako organ Funduszu, zarz¹dza Funduszem i reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem swych obowi¹zków w zakresie zarz¹dzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba e niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest spowodowane okolicznoœciami, za które Towarzystwo odpowiedzialnoœci nie ponosi. Zarz¹d Towarzystwa bêd¹c organem tego Towarzystwa reprezentuje Fundusz na zewn¹trz. Brak jest innych powi¹zañ pomiêdzy Towarzystwem i Funduszem oraz pomiêdzy osobami dzia³aj¹cymi w imieniu Towarzystwa i Funduszu. Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu Towarzystwa jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt Oœwiadczamy, e Prospekt w czêœciach, za których sporz¹dzenie odpowiedzialne jest Towarzystwo zosta³ sporz¹dzony z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej oraz, e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za sporz¹dzenie których odpowiada Towarzystwo, s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 13 Grzegorz Œwietlik Prezes Zarz¹du Robert Nejman Cz³onek Zarz¹du Rados³aw Kie³basiñski Cz³onek Zarz¹du

16 2.2. CA IB FINANCIAL ADVISERS SP. Z O.O. 14 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Firma: CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) Osoby dzia³aj¹ce w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. Pawe³ Tamborski Cz³onek Zarz¹du Piotr Samojlik Cz³onek Zarz¹du Odpowiedzialnoœæ CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych we Wstêpie, rozdziale I pkt 2.1, 2.3. oraz w rozdziale VIII pkt 8. Opis powi¹zañ CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. z Funduszem oraz Towarzystwem Jedynym udzia³owcem CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jest CA IB Securities S.A. posiadaj¹ca 100% udzia³ów w kapitale zak³adowym oraz g³osów na zgromadzeniu wspólników i uprawniona do powo³ywania i odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. CA IB Securities S.A. posiada równie 54,22% akcji w kapitale zak³adowym Towarzystwa i 54,22% g³osów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, bêd¹c uprawniona do powo³ywania i odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych Towarzystwa. Wi¹ ¹ce CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. i Towarzystwo umowy maj¹ jedynie charakter administracyjny i dotycz¹ w szczególnoœci spraw zwi¹zanych ze wspólnym ubezpieczeniem pracowników i administracj¹ personaln¹. Ponadto fundusze reprezentowane przez Towarzystwo prowadz¹ dla pracowników oraz cz³onków zarz¹du CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. Pracowniczy Program Oszczêdnoœciowy. Piotr Samojlik, Cz³onek Zarz¹du CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jest jednoczeœnie cz³onkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa. Wojciech Sadowski i Maciej D¹bek s¹ jednoczeœnie cz³onkami Rad Nadzorczych Towarzystwa i CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. Katarzyna Ja drzyk, jest jednoczeœnie prokurentem w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. i Towarzystwie. Ponadto CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jest powi¹zana z Towarzystwem umow¹ o œwiadczenie us³ug w zwi¹zku z wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu. Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt Oœwiadczamy, e Prospekt w czêœciach, za których sporz¹dzenie odpowiedzialny jest CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. zosta³ sporz¹dzony z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej oraz, e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za sporz¹dzenie których odpowiada CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Piotr Samojlik Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Cz³onek Zarz¹du

17 2.3. CA IB SECURITIES S.A. Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Firma: CA IB Securities S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) Osoby dzia³aj¹ce w imieniu CA IB Securities S.A. Wojciech Sadowski Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Prokurent Odpowiedzialnoœæ CA IB Securities S.A. jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych w rozdziale III pkt 8. Opis powi¹zañ CA IB Securities S.A. oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Securities S.A. z Funduszem oraz Towarzystwem CA IB Securities S.A. posiada 54,22% akcji w kapitale zak³adowym Towarzystwa i 54,22% g³osów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, bêd¹c uprawnion¹ do powo³ywania i odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych Towarzystwa. CA IB Securities S.A. jako dom maklerski mo e wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane z obrotem papierami wartoœciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu oraz inne czynoœci okreœlone w Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi i przepisach wykonawczych, w ramach umów zawartych z Towarzystwem lub funduszami inwestycyjnymi zarz¹dzanymi przez Towarzystwo. Pozosta³e wi¹ ¹ce spó³ki umowy maj¹ jedynie charakter administracyjny i dotycz¹ w szczególnoœci spraw zwi¹zanych z podnajmem powierzchni u ytkowej i wspólnym ubezpieczeniem pracowników. Katarzyna Ja drzyk, Cz³onek Zarz¹du CA IB Securities S.A. jest jednoczeœnie prokurentem w Towarzystwie. Wojciech Sadowski, Cz³onek Zarz¹du CA IB Securities S.A. jest jednoczeœnie cz³onkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa. Fundusze reprezentowane przez Towarzystwo prowadz¹ dla pracowników oraz cz³onków zarz¹du CA IB Securities S.A. Pracowniczy Program Oszczêdnoœciowy oraz Pracowniczy Program Emerytalny. Ponadto CA IB Securities S.A. jest powi¹zana z Towarzystwem umow¹ o œwiadczenie us³ug w zwi¹zku z wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu. Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Securities S.A. jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt Oœwiadczamy, e Prospekt w czêœciach, za których sporz¹dzenie odpowiedzialny jest CA IB Securities S.A. zosta³ sporz¹dzony z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej oraz, e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za sporz¹dzenie których odpowiada CA IB Securities S.A., s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 15 Wojciech Sadowski Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Prokurent

18 3. OFERUJĄCY 16 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Firma: CA IB Securities S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) Osoby dzia³aj¹ce w imieniu CA IB Securities S.A. Wojciech Sadowski Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Prokurent Opis powi¹zañ CA IB Securities S.A. oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Securities S.A. z Funduszem, Towarzystwem oraz Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do Towarzystwa CA IB Securities S.A. posiada 54,22% akcji w kapitale zak³adowym Towarzystwa i 54,22% g³osów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, bêd¹c uprawniona do powo³ywania i odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych Towarzystwa. CA IB Securities S.A. jako dom maklerski mo e wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane z obrotem papierami wartoœciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu oraz inne czynoœci okreœlone w Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi i przepisach wykonawczych, w ramach umów zawartych z Towarzystwem lub funduszami inwestycyjnymi zarz¹dzanym przez Towarzystwo. Pozosta³e wi¹ ¹ce spó³ki umowy maj¹ jedynie charakter administracyjny i dotycz¹ w szczególnoœci spraw zwi¹zanych z podnajmem powierzchni u ytkowej i wspólnym ubezpieczeniem pracowników. Katarzyna Ja drzyk, Cz³onek Zarz¹du CA IB Securities S.A. jest jednoczeœnie prokurentem w Towarzystwie. Wojciech Sadowski, Cz³onek Zarz¹du CA IB Securities S.A. jest jednoczeœnie cz³onkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa. Fundusze reprezentowane przez Towarzystwo prowadz¹ dla pracowników oraz cz³onków zarz¹du CA IB Securities S.A. Pracowniczy Program Oszczêdnoœciowy oraz Pracowniczy Program Emerytalny. Ponadto CA IB Securities S.A. jest powi¹zana z Towarzystwem umow¹ o œwiadczenie us³ug w zwi¹zku z wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu. Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu Oferuj¹cego Niniejszym oœwiadczamy, e Oferuj¹cy do³o y³ nale ytej zawodowej starannoœci przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu. Wojciech Sadowski Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Prokurent

19 ROZDZIAŁ III Dane o emisji CERTYFIKATY INWESTYCYJNE WPROWADZANE ORAZ OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadza siê nie mniej ni (jeden milion szeœæset tysiêcy) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Wartoœæ nominalna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego, wynosi 100 (sto) PLN. ¹czna wartoœæ emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, bior¹c pod uwagê liczbê emitowanych certyfikatów i cenê emisyjn¹ wyniesie nie mniej ni (sto szeœædziesi¹t milionów) PLN i nie wiêcej ni (siedemset piêædziesi¹t milionów) PLN. W publicznym obrocie oferowanych jest (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych nie s¹ zwi¹zane jakiekolwiek dodatkowe œwiadczenia na rzecz Funduszu ani zabezpieczenie. Statut nie przewiduje adnych ograniczeñ w przenoszeniu Certyfikatów Inwestycyjnych, jak i praw z Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych na podstawie Prospektu. 2. KOSZTY EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Do szacunkowych kosztów emisji wynosz¹cych ³¹cznie (trzysta dwadzieœcia dwa tysi¹ce) PLN zosta³y zaliczone nastêpuj¹ce koszty: Rodzaje wydatków w PLN Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Koszty sporz¹dzenia prospektu emisyjnego, z uwzglêdnieniem kosztów doradztwa

20 Fundusz, po rejestracji zwróci Towarzystwu op³atê ewidencyjn¹ z tytu³u wpisu Certyfikatów Inwestycyjnych do ewidencji papierów wartoœciowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz op³aty notarialne i s¹dowe, a tak e inne op³aty ponoszone na rzecz organów pañstwowych. Koszty wymienione powy ej bêd¹ wchodzi³y do limitu kosztów ponoszonych przez Fundusz. 3. ORGAN UPRAWNIONY DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH I ICH WPROWADZENIU DO PUBLICZNEGO OBROTU ORAZ PODSTAWA PRAWNA DECYZJI 18 Organem uprawnionym do podjêcia decyzji o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu jest Towarzystwo, które tworzy Fundusz oraz bêdzie nim zarz¹dzaæ i reprezentowaæ go w stosunkach z osobami trzecimi. Podstawê prawn¹ emisji oraz wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu stanowi Ustawa oraz nadany przez Towarzystwo Statut. Zgodnie z art. 103 Ustawy, fundusz inwestycyjny mieszany emituje certyfikaty inwestycyjne, zaœ statut funduszu w myœl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy okreœla liczbê certyfikatów inwestycyjnych, na które przeprowadzane bêd¹ zapisy oraz zasady przydzia³u certyfikatów inwestycyjnych. Towarzystwo, za które dzia³a zarz¹d bêd¹cy jego organem, nadaj¹c Statut Funduszu i wykonuj¹c czynnoœci prawne i faktyczne zmierzaj¹ce do utworzenia Funduszu, podejmuje decyzjê o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonywane bêd¹ Zapisy oraz podejmuje decyzjê o wprowadzeniu ich do publicznego obrotu. Towarzystwo, aktem notarialnym z dnia 4 wrzeœnia 2002 (Nr Rep. A/3280/2002) nada³o Funduszowi Statut, który przewiduje przeprowadzenie emisji nie mniej ni (jeden milion szeœæset tysiêcy) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Nadanie Statutu Funduszowi stanowi jednoczeœnie decyzjê o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. Tekst Statutu stanowi za³¹cznik numer 1 do Prospektu. Stosowne fragmenty artyku³u 9 Statutu, dotycz¹ce emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, brzmi¹ nastêpuj¹co: Artyku³ 9 1) Wp³aty do Funduszu zbierane s¹ w drodze Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach emisji publicznej. 2) Towarzystwo za poœrednictwem Oferuj¹cego i domu maklerskiego wchodz¹cego w sk³ad konsorcjum domów maklerskich zorganizowanego przez Oferuj¹cego, prowadzi zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne i gromadzi wniesione w ramach zapisów œrodki pieniê ne na wydzielonym rachunku Towarzystwa u Depozytariusza. Przed rejestracj¹ Funduszu Towarzystwo nie mo e rozporz¹dzaæ wp³atami do Funduszu, ani kwotami z tytu³u oprocentowania tych wp³at. 3) Wp³ata w ramach Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne mo e byæ op³acona wy³¹cznie œrodkami pieniê nymi. 4) Zapis jest z³o ony w momencie otrzymania przez Oferuj¹cego lub cz³onka konsorcjum zorganizowanego przez Oferuj¹cego, przyjmuj¹cego Zapisy, prawid³owo wype³nionego formularza Zapisu, którego wzór zosta³ udostêpniony przez Towarzystwo oraz wp³aty œrodków pieniê nych w terminach przyjmowania Zapisów i na zasadach okreœlonych w art ) Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne jest nie mniej ni (jeden milion szeœæset tysiêcy) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. 6) Wartoœæ nominalna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 100,- (sto) z³otych. 7) Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego jest cen¹ sta³¹, jednakow¹ dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych zapisami i równa jest ich wartoœci nominalnej. Cena emisyjna nie obejmuje op³aty manipulacyjnej, o której mowa w ust ) Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne mo e obejmowaæ nie mniej ni 10 (dziesiêæ) Certyfikatów Inwestycyjnych. 9) ¹czna wysokoœæ wp³at do Funduszu nie mo e byæ ni sza ni (sto szeœædziesi¹t milionów) z³otych oraz wy sza ni (siedemset piêædziesi¹t milionów) z³otych. 10) Towarzystwo pobiera op³aty manipulacyjne z tytu³u wydania Certyfikatów Inwestycyjnych w maksymalnej wysokoœci nie przekraczaj¹cej 1,50 (jeden i 50/100) z³otego za ka dy Certyfikat Inwestycyjny. Op³ata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych jest dokonywana ³¹cznie z wp³at¹ na Certyfikaty Inwestycyjne.

52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,(

52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,( Prospekt Emisyjny Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne... 52='=,$,, 262%

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

BPH Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Bezpieczna Inwestycja

BPH Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Bezpieczna Inwestycja Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Bezpieczna Inwestycja publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostępniany

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2 Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII dowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapita zak adowy 13.202.000,00 PLN (wp acony w ca o 1)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. INFORMACJE DOTYCZÑCE EMITENTA 1.1. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA Bank Zachodni Spó ka Akcyjna Wroc aw Rynek 9/11, 50-950 Wroc aw telefon:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju W dniu 19

Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju W dniu 19 ALIOR BANK S.A. (spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 wpisana do rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000305178) ANEKS NR 1 do prospektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

Sprawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Sprawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII dowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapita zak adowy 13.202.000,00 PLN (wp acony w ca o

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

GPW: Program Wspierania Płynności

GPW: Program Wspierania Płynności 2012-06-12 19:43 GPW: Program Wspierania Płynności Program Wspierania Płynności Uchwała Nr 550/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 14 października 2010 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 14 października 2010 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 14 października 2010 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

STATUT UniObligacje High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniObligacje High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniObligacje High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia o g ł a s z a PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo