PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH"

Transkrypt

1 Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany jest publicznie w formie drukowanej: w siedzibie CA IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Emilii Plater 53, Warszawa; w siedzibie CA IB Securities S.A., ul. Emilii Plater 53, Warszawa; w Punktach Obs³ugi Klienta Biura Maklerskiego Banku Przemys³owo-Handlowego PBK SA wymienionych w za³¹czniku nr 4 do Prospektu; w Tymczasowych Punktach Obs³ugi Klienta Biura Maklerskiego Banku Przemys³owo-Handlowego PBK SA wymienionych w za³¹czniku nr 5 do Prospektu; w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d, ul. Mazowiecka 13, Warszawa; w Dziale Promocji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A., ul. Ksi¹ êca 4, Warszawa. Organem nadzoru nad rynkiem kapita³owym, który udzieli³ zgody na wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych tym Prospektem do publicznego obrotu jest Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d z siedzib¹ w Warszawie, Pl. Powstañców Warszawy 1, Warszawa. W subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych niniejszym Prospektem mo na uczestniczyæ wy- ³¹cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych pañstwa Prospekt mo e byæ traktowany jedynie jako materia³ informacyjny.

2 PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata z siedzib¹ w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa, Podmiotem dominuj¹cym w rozumieniu art. 4 pkt 16 Prawa o Publicznym Obrocie w stosunku do CA IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. bêd¹cego organem Funduszu jest CA IB Securities S.A. z siedzib¹ w Warszawie. Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadza siê nie mniej ni (jeden milion szeœæset tysiêcy) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych oraz oferuje siê (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Wartoœæ nominalna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 100 (sto) PLN. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego jest cen¹ sta³¹, jednakow¹ dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych Zapisami, równ¹ ich wartoœci nominalnej i wynosi 100 (sto) PLN. Cena emisyjna nie obejmuje op³aty manipulacyjnej w wysokoœci 1,50 (jeden i piêædziesi¹t setnych) PLN za jeden Certyfikat Inwestycyjny. Termin rozpoczêcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne i dokonywania wp³at zostanie okreœlony przez Zarz¹d Towarzystwa nie póÿniej ni 3 dni robocze przed dniem przyjmowania Zapisów. Przyjmowanie Zapisów nie mo e rozpocz¹æ siê wczeœniej ni w dniu nastêpuj¹cym po dniu dorêczenia zezwolenia KPWiG na utworzenie Funduszu oraz nie póÿniej ni 14 dni od dnia dorêczenia zezwolenia KPWiG na utworzenie Funduszu. Towarzystwo zawiadomi o rozpoczêciu subskrypcji poprzez przekazanie raportu bie ¹cego. Zamkniêcie subskrypcji i zakoñczenie przyjmowania zapisów nast¹pi wraz z up³ywem wczeœniejszego z terminów: (i) z up³ywem nastêpnego Dnia Gie³dowego po dniu, w którym nast¹pi³o przyjêcie wa nych zapisów na maksymaln¹ liczbê oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, (ii) w dniu 6 grudnia 2002 r., z zastrze eniem mo liwoœci przed³u enia przez Zarz¹d Towarzystwa terminu przyjmowania zapisów maksymalnie o dwa tygodnie. Towarzystwo zawiadomi o przed³u eniu terminu subskrypcji, a tak e o zamkniêciu subskrypcji i skróceniu terminu przyjmowania zapisów poprzez przekazanie raportu bie ¹cego. Uprawnione do zapisywania siê na Certyfikaty Inwestycyjne s¹ osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Zapisy i wp³aty na Certyfikaty Inwestycyjne bêd¹ przyjmowane w Punktach Obs³ugi Klientów. Lista Punktów Obs³ugi Klientów stanowi za³¹cznik 4 i 5 niniejszego Prospektu. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne mo e obejmowaæ nie mniej ni 10 (dziesiêæ) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy). Szczegó³owy opis zasad dystrybucji Certyfikatów Inwestycyjnych znajduje siê w Rozdziale III Prospektu. O przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje kolejnoœæ Zapisów w ten sposób, i osobom, które z³o y³y Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne przed dniem, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych Zapisami osi¹gnê³a co najmniej (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych, zostan¹ przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wynikaj¹cej ze z³o onych wa nych Zapisów. Zapisy z³o one w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych Zapisami osi¹gnie co najmniej (siedem milionów piêæset tysiêcy) oraz zapisy z³o one w nastêpnym Dniu Gie³dowym, zostan¹ proporcjonalnie zredukowane. Fundusz nie planuje przeprowadzenia oferty w trybie umowy o subemisjê us³ugow¹. Zamiarem jest wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Zamiarem jest wprowadzenie do obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych na GPW nie póÿniej ni do dnia 31 grudnia 2002 r. Do g³ównych czynników ryzyka nale ¹: ryzyko niewyp³acalnoœci emitentów, których papiery wartoœciowe bêd¹ przedmiotem lokat, ryzyko zmiany przepisów podatkowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ umowy o nabyciu Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ryzyko rynku kapita³owego. Szczegó³owy opis tych oraz pozosta³ych czynników ryzyka znajduje siê w pkt 2 Rozdzia³u I Prospektu. Wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu publicznego odbywa siê wy³¹cznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreœlonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wi¹ ¹cym dokumentem zawieraj¹cym informacje o Ofercie oraz Funduszu. Oœwiadczenie Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d oceni³a, e w przedstawionych dokumentach zosta³y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d podkreœla, e odpowiedzialnoœæ za wybór procedury subskrypcji spoczywa na CA IB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., zaœ odpowiedzialnoœæ za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pe³ni¹cym funkcje oferuj¹cego. Decyzj¹ Nr DFI /2-1/02 z dnia 29 paÿdziernika 2002 r. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d udzieli³a zezwolenia na utworzenie CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata, co jest równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu certyfikatów inwestycyjnych objêtych tym prospektem emisyjnym. Oferuj¹cym jest CA IB Securities S.A. z siedzib¹ w Warszawie Prospekt zosta³ sporz¹dzony w dniu 4 wrzeœnia 2002 roku w Warszawie i zawiera informacje aktualizuj¹ce jego treœæ do dnia 21 paÿdziernika 2002 r., chyba e w treœci Prospektu wskazano inaczej. Termin wa noœci Prospektu up³ywa z dniem dokonania przydzia³u Certyfikatów Inwestycyjnych na zasadach okreœlonych w Prospekcie lub z dniem og³oszenia o niedojœciu subskrypcji do skutku, lub z dniem og³oszenia o odst¹pieniu Funduszu od przeprowadzenia subskrypcji albo o odwo³aniu subskrypcji. Prospekt wraz z za³¹cznikami bêdzie udostêpniony w terminie co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczêcia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne: w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w siedzibie Oferuj¹cego (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d (Warszawa, ul. Mazowiecka 13), w Dziale Promocji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Ksi¹ êca 4) oraz w sieci Internet na stronie W siedzibie Towarzystwa bêd¹ równie dostêpne do wgl¹du tekst Statutu, tekst jednolity Statutu Towarzystwa, kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego Towarzystwa. Skrócona wersja Prospektu zostanie opublikowana w Gazecie Gie³dy Parkiet. Od dnia udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomoœci, w okresie jego wa noœci, Emitent przekazywaæ bêdzie równoczeœnie Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d oraz Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. informacje o ka dej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie, w terminie 24 godzin od zajœcia zdarzenia powoduj¹cego zmianê treœci Prospektu lub powziêcia o nim wiadomoœci, a po up³ywie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom tak e Polskiej Agencji Prasowej S.A. W przypadku, gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mog³aby w sposób znacz¹cy wp³yn¹æ na cenê lub wartoœæ Certyfikatów Inwestycyjnych, Emitent opublikuje je w dzienniku Gazeta Gie³dy Parkiet w terminie 7 dni od dnia powziêcia informacji.

3 SPIS TREŚCI 1 3 ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 11 ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA IN ORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 17 ROZDZIA III DANE O EMISJI 30 ROZDZIA IV DANE O UNDUSZU I JEGO DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ 38ROZDZIA V DANE O TOWARZYSTWIE, OSOBACH ZARZ DZAJ CYCH, OSOBACH NADZORUJ CYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 46 ROZDZIA VI DANE O DEPOZYTARIUSZU I PODMIOTACH OBS UGUJ CYCH UNDUSZ 48ROZDZIA VII OCENY I PERSPEKTYWY UNDUSZU 49 ROZDZIA VIII ZA CZNIKI

4 2

5 ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1. STRESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŚNIE FUNDUSZU CELE INWESTYCYJNE I PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoœci Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat Funduszu. Zgodnie ze Statutem, Fundusz, z zastrze eniem wprowadzonych Statutem ograniczeñ, mo e dokonywaæ lokat wy³¹cznie w: a) papiery wartoœciowe; b) wierzytelnoœci pieniê ne o terminie wymagalnoœci nie d³u szym ni rok; c) waluty; pod warunkiem, e s¹ one zbywalne i ich wartoœæ mo e byæ ustalona nie rzadziej ni w ka dym dniu wyceny aktywów Funduszu; d) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych oraz tytu³y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za granic¹; e) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych zarz¹dzanych przez Towarzystwo z wy³¹czeniem nabywania jednostek w trybie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa albo na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu (art. 20 Ustawy); f) papiery wartoœciowe wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Publicznym Obrocie, inne prawa pochodne od praw maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe, przy uwzglêdnieniu celu inwestycyjnego Funduszu; g) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia ani nie obci¹ a Funduszu kosztami zwi¹zanymi z lokowaniem Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarz¹dzanego przez Towarzystwo. Lokowanie w papiery wartoœciowe lub wierzytelnoœci w pañstwie innym ni Rzeczpospolita Polska lub pañstwie nale ¹cym do OECD wymaga uzyskania zgody KPWiG na dokonywanie takich lokat.

6 Fundusz bêdzie lokowa³ nie mniej ni 80% (osiemdziesi¹t procent) Wartoœci Aktywów Netto Funduszu w instrumenty d³u ne, tj.: obligacje, wierzytelnoœci pieniê ne oraz rynku pieniê nego, tj. bony skarbowe, wierzytelnoœci pieniê ne i waluty. G³ówne kryteria doboru instrumentów d³u nych do portfela Funduszu to: a) prognozy Funduszu co do kszta³towania siê w przysz³oœci rynkowych stóp procentowych, b) analiza sytuacji makroekonomicznej, c) p³ynnoœæ inwestycji rozumiana jako mo liwoœæ szybkiego wycofania siê z takiej inwestycji i mo liwoœæ szybkiej zamiany takiej inwestycji na œrodki pieniê ne przy uwzglêdnieniu terminów wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych oraz czasu, na jaki Fundusz zosta³ utworzony. Fundusz mo e inwestowaæ do 20% (dwadzieœcia procent) wartoœci aktywów netto w akcje, obligacje zamienne na akcje, papiery wartoœciowe wymienione w Art. 3 ust. 3 Ustawy o Publicznym Obrocie, inne prawa pochodne od praw maj¹tkowych bêd¹cych przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe. Udzia³ kontraktów terminowych liczony jest wed³ug wartoœci kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mno nika i kursu kontraktu terminowego. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie mo liwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zwi¹zanego z niewyp³acalnoœci¹ emitenta, ryzyka zmiennoœci stóp procentowych i ryzyka ograniczonej p³ynnoœci. W tym celu Fundusz bêdzie równie dokonywa³ inwestycji w akcje, obligacje zamienne na akcje i instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka, z zastrze eniem, e udzia³ akcji, obligacji zamiennych na akcje i instrumentów finansowych o podobnym poziomie ryzyka w aktywach netto Funduszu nie przekroczy poziomu okreœlonego powy ej. Udzia³ akcji, obligacji zamiennych na akcje i instrumentów finansowych okreœlonych powy ej bêdzie zmienny i zale ny od aktualnych trendów na rynku akcji. Fundusz bêdzie równie aktywnie poszukiwa³ i wykorzystywa³ mo liwoœci dokonywania transakcji arbitra owych rozumianych jako transakcje wykorzystuj¹ce ró nice w cenach powi¹zanych ze sob¹ instrumentów finansowych. W zwi¹zku z tym, e ró nice te maj¹ charakter krótkotrwa³y, zakres arbitra u mo e byæ ograniczony. Szczegó³owe zasady polityki inwestycyjnej Funduszu zosta³y opisane w punkcie 7 rozdzia³u IV Prospektu CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB DOKONYWANIA WYCENY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I USTALENIA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY Wycena Aktywów Funduszu, Wartoœci Aktywów Netto Funduszu oraz Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ustalana jest w Dniu Wyceny przypadaj¹cym: a) na Dzieñ Gie³dowy, nastêpuj¹cy po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma³o informacje o wpisie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, b) na dzieñ, w którym wydano Uczestnikom Certyfikaty Inwestycyjne, c) na ostatni Dzieñ Gie³dowy w ka dym miesi¹cu kalendarzowym, d) na 22 grudnia 2003 r., e) na siedem dni przed Dniem Wykupu. Sk³adniki Aktywów Funduszu wyceniane s¹ oraz zobowi¹zania Funduszu ustalane s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i Statutem. W Dniu Wyceny Aktywa Funduszu wycenia siê, a zobowi¹zania Funduszu ustala siê wed³ug stanów odpowiednio Aktywów Funduszu i zobowi¹zañ Funduszu oraz okreœlonych odpowiednio kursów, cen i wartoœci z dnia poprzedniego. Wycena Aktywów Funduszu, bêd¹cych przedmiotem notowañ w obrocie dokonywanym w ramach wyodrêbnionego pod wzglêdem organizacyjnym i finansowym, dzia³aj¹cego regularnie systemu, zapewniaj¹cego jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostêp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami okreœlonymi przez przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany wycenia siê, a zobowi¹zania zwi¹zane z dokonywaniem transakcji w takim obrocie ustala siê wed³ug wartoœci rynkowej z zachowaniem zasad ostro nej wyceny, pozosta³e zaœ aktywa i zobowi¹zania wed³ug wartoœci godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U nr 121 poz. 591 z póÿn. zm.). Oœwiadczenia o zmianie Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny Fundusz bêdzie publikowa³ na stronie internetowej:

7 1.3. ZASADY WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Fundusz wykupuje Certyfikaty na ¹danie Uczestnika. Z chwil¹ wykupienia przez Fundusz Certyfikaty s¹ umarzane z mocy prawa. Pojedyncze ¹danie wykupu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie mo e opiewaæ na liczbê Certyfikatów Inwestycyjnych mniejsz¹ ni 10 (dziesiêæ). Zarz¹d Towarzystwa mo e obni yæ wysokoœæ pojedynczego ¹dania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach jednego zlecenia wykupu, Fundusz poda na stronie internetowej wskazanej w Prospekcie informacje o obni eniu pojedynczego ¹dania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach jednego zlecenia, najpóÿniej na 3 dni przed ich zmian¹. Uczestnicy mog¹ ¹daæ wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez z³o enie w Domu Maklerskim prowadz¹cym rachunek papierów wartoœciowych Uczestnika lub u Sponsora Emisji zlecenia wykupu w godzinach okreœlonych w regulaminie wewnêtrznym Domu Maklerskiego lub Sponsora Emisji. Zlecenie wykupienia musi zawieraæ dane niezbêdne do obliczenia i pobrania podatku dochodowego, o ile na Fundusz zostanie na³o ony obowi¹zek obliczania i poboru takiego podatku. Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne w ostatnim Dniu Gie³dowym w marcu, czerwcu i wrzeœniu 2003 r. Ponadto Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w dniu 22 grudnia 2003 r. (Ostateczny Dzieñ Wykupu). ¹danie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych bêdzie wykonane, a Certyfikaty Inwestycyjne zostan¹ wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie ¹danie do godziny ostatniego Dnia Gie³dowego przed Dniem Wykupu. ¹danie Wykupu, które zostanie otrzymane po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim bêdzie wykonane w nastêpnym Dniu Wykupu, za wyj¹tkiem ¹dania Wykupu z³o onego na Ostateczny Dzieñ Wykupu, które nie zostanie wykonane. Certyfikaty Inwestycyjne s¹ wykupywane przez Fundusz w chwili wykreœlenia Certyfikatu z rachunku papierów wartoœciowych Uczestnika, zgodnie z procedurami KDPW. Wykupienie Certyfikatu nastêpuje na podstawie WANCI ustalonej w Dniu Wykupu. Towarzystwo za wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych bêdzie pobieraæ op³atê manipulacyjn¹ w maksymalnej wysokoœci nie przekraczaj¹cej 0,5% (pó³ procent) wartoœci wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych. Szczegó³owe stawki op³at manipulacyjnych, zasady ich pobierania i obni ania, w tym zasady zaniechania pobierania op³at manipulacyjnych zawiera udostêpniona przez Towarzystwo Tabela Op³at. Towarzystwo udostêpnia Tabelê Op³at na stronie internetowej wskazanej w Prospekcie oraz za poœrednictwem Oferuj¹cego. Towarzystwo nie pobierze op³at manipulacyjnych za wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych w Ostatecznym Dniu Wykupu. Kwota przypadaj¹ca Uczestnikowi do wyp³aty z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych pomniejszana jest o op³atê manipulacyjn¹ za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podatki dochodowe lub inne podatki, o ile Fundusz zobowi¹zany jest do pobrania takich podatków. Œrodki pieniê ne z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wyp³acane s¹ przez Fundusz nie póÿniej ni w terminie piêciu dni roboczych po Dniu Wykupu (Dzieñ Wyp³aty). W Dniu Wyp³aty Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwotê przeznaczon¹ do wyp³aty z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, pomniejszon¹ o op³aty manipulacyjne i pobrane podatki, o ile Fundusz zobowi¹zany jest do pobrania takich podatków. Œrodki pieniê ne z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wyp³acane s¹ Uczestnikom za poœrednictwem Domu Maklerskiego, z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz regulaminów i zasad dzia³ania KDPW. Za dzieñ wyp³aty uznaje siê dzieñ obci¹ enia rachunku Funduszu. Terminy wyp³aty œrodków pieniê nych z tytu³u wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych mog¹ ulec zmianie w przypadku zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w tym równie regulaminów KDPW lub GPW. 5

8 1.4. PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, ŚWIADCZĄCE NA RZECZ FUNDUSZU USŁUGI DORADZTWA BĄDŹ ZARZĄDZANIA PAKIETEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE PRZEDSIĘBIORSTWA DORADCZE Podmiotem prowadz¹cym dzia³alnoœæ maklersk¹, z którym Towarzystwo zawar³o umowê o zarz¹dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu jest CA IB Investment Management S.A., z siedzib¹ w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa KOSZTY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ Za zarz¹dzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie sta³e oraz wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie sta³e pobierane jest w maksymalnej wysokoœci 0,4% w skali roku od œredniej rocznej WAN w danym roku. Wynagrodzenie zmienne uzale nione jest od wyników zarz¹dzania Funduszem przez Towarzystwo na koniec danego okresu rozliczeniowego. Za okres rozliczeniowy przyjmuje siê okres pomiêdzy Dniami Wykupu, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna siê w dniu wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, a ostatni okres rozliczeniowy koñczy siê w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ rozpoczêcia likwidacji Funduszu. Wynagrodzenie zmienne wynosi: WZ = 25%*(R-TB52)*WN, gdzie: WZ wartoœæ wynagrodzenia zmiennego za dany okres rozliczeniowy, R stopa wzrostu WANCI w danym okresie rozliczeniowym, TB52 œrednia rentownoœæ 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przed rozpoczêciem okresu rozliczeniowego, WN WAN Funduszu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedzaj¹cym rozpoczêcie okresu rozliczeniowego. W drugim i kolejnym okresie rozliczeniowym WAN Funduszu jest pomniejszana o wartoœæ Certyfikatów Inwestycyjnych wykupionych w ostatnim Dniu Wykupu. 6 Fundusz po rejestracji zwróci Towarzystwu op³atê ewidencyjn¹ z tytu³u wpisu Certyfikatów Inwestycyjnych do ewidencji papierów wartoœciowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz op³aty notarialne i s¹dowe, a tak e inne op³aty ponoszone na rzecz organów pañstwowych. Fundusz pokrywa z w³asnych œrodków nastêpuj¹ce koszty: a) koszty Sponsora Emisji, b) wynagrodzenie Depozytariusza, c) koszty prowadzenia rachunkowoœci Funduszu, w tym koszty badania i przegl¹du sprawozdañ finansowych Funduszu oraz programów komputerowych, d) koszty obs³ugi prawnej i innych us³ug doradczych, e) koszty KDPW i GPW, f) koszty likwidacji Funduszu, g) op³aty bankowe, h) op³aty maklerskie, i) koszty marketingu, w tym us³ug poligraficznych, publikacji Prospektu, materia³ów informacyjnych i og³oszeñ, j) koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Rady Inwestorów. Za wyj¹tkiem prowizji maklerskich, wynagrodzenia zmiennego, podatków i innych obci¹ eñ na³o onych przez w³aœciwe organy pañstwowe w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Funduszu, kosztów KDPW i GPW oraz kosztów likwidacji Funduszu wynagrodzenie sta³e i koszty nie mog¹ przekroczyæ 0,6% (szeœæ dziesi¹tych procent) w skali roku od œredniej rocznej WAN Funduszu. Wynagrodzenie sta³e i nale ne Towarzystwu wynagrodzenie zmienne naliczane jest w ka dym Dniu Wyceny. Rozliczenie miêdzy Funduszem i Towarzystwem dotycz¹ce p³atnoœci wynagrodzenia sta³ego nastêpuje nie wczeœniej ni pierwszego dnia nastêpnego miesi¹ca kalendarzowego i nie póÿniej ni 15 dnia nastêpnego miesi¹ca kalendarzowego. Wynagrodzenie zmienne wyp³acane jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakoñczenia okresu rozliczeniowego, za który zosta³o naliczone, a tak e w dniu poprzedzaj¹cym rozpoczêcie likwidacji Funduszu. Koszty Funduszu rozliczane s¹ w okresie istnienia Funduszu. Towarzystwo mo e pokrywaæ z w³asnych œrodków koszty Funduszu oraz pokrywa koszty przekraczaj¹ce limit zgodnie z zasadami okreœlonymi w Statucie.

9 2. CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCY CERTYFIKATU INWESTYCYJNEGO 2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM FUNDUSZ PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko gospodarcze Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoœci Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat Funduszu. W roku 2001 oraz w pierwszej po³owie 2002 r. w gospodarce œwiatowej wyst¹pi³y niekorzystne zjawiska œwiadcz¹ce o mo liwoœci spadku dynamiki œwiatowego wzrostu gospodarczego. Z uwagi na wzajemne powi¹zania gospodarek poszczególnych krajów os³abienie kondycji gospodarczej jednego kraju wp³ywa ujemnie na stan gospodarki innego kraju. Sytuacja gospodarcza Polski jest powi¹zana z wydarzeniami zachodz¹cymi w gospodarkach innych pañstw. W szczególnoœci niekorzystne zmiany na zagranicznych rynkach finansowych mog¹ spowodowaæ odp³yw kapita³u zagranicznego z kraju oraz wyst¹pienie niekorzystnych zmian w sferze makro- i mikroekonomicznej Ryzyko walutowe W przypadku nabycia papierów wartoœciowych denominowanych w walucie obcej, Aktywa Funduszu bêd¹ nara one na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia siê potencjaln¹ mo liwoœci¹ spadku rentownoœci inwestycji dokonywanych w instrumenty notowane na zagranicznych rynkach papierów wartoœciowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej wzglêdem waluty obcej Ryzyko p³ynnoœci Ograniczona p³ynnoœæ instrumentów finansowych mo e uniemo liwiæ nabycie lub sprzeda pakietów o wysokiej wartoœci bez niekorzystnego, dla Funduszu, wp³ywu na kurs rynkowy. W przypadku niskich obrotów na rynku regulowanym sprzeda lub kupno instrumentu finansowego mo e nie pozostawaæ bez wp³ywu na jego cenê rynkow¹ Ryzyko stóp procentowych Zmiany stóp procentowych mog¹ mieæ ró ny wp³yw na wartoœæ instrumentów finansowych znajduj¹cych siê w portfelu Funduszu. Przy wzrastaj¹cych stopach procentowych mo e np. nast¹piæ spadek ceny rynkowej posiadanych przez Fundusz instrumentów d³u nych Ryzyko niewyp³acalnoœci emitentów, których papiery wartoœciowe bêd¹ przedmiotem lokat W zwi¹zku z zak³adanym, wysokim udzia³em d³u nych papierów wartoœciowych w portfelu inwestycyjnym Funduszu, w szczególnoœci przekraczaj¹cym 80% Wartoœci Aktywów Netto, istnieje ryzyko, i niewyp³acalnoœæ któregokolwiek z emitentów wspomnianych instrumentów d³u nych mo e w istotny sposób wp³yn¹æ na wartoœæ portfela inwestycyjnego Funduszu. Mimo, i do g³ównych kryteriów wyboru poszczególnych instrumentów d³u nych nale eæ bêdzie ocena sytuacji finansowej emitenta pod wzglêdem jego zdolnoœci do wywi¹zywania siê z zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, Fundusz nie mo e zagwarantowaæ, i nie zajdzie sytuacja utraty wyp³acalnoœci przez jednego z nich Ryzyko zmiany przepisów podatkowych Istotny wp³yw na dzia³alnoœæ Funduszu maj¹ zmiany w systemie podatkowym. System prawa podatkowego w Polsce jest uznawany za niestabilny, a przepisy za nieprecyzyjne co znacz¹co utrudnia prawid³owe planowanie podatkowe i co mo e negatywnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ i wyniki Funduszu. Ulegaj¹ce zmianie interpretacje przepisów stosowane przez organy podatkowe, d³ugi okres przedawnienia zobowi¹zañ podatkowych oraz mo liwoœæ nak³adania wysokich kar pieniê nych i innych sankcji powoduj¹, e ryzyko podatkowe w Polsce jest znacznie wy sze ni w krajach o stabilnym systemie podatkowym. W przypadku zajœcia zmian w przepisach podatkowych dotycz¹cych inwestycji w fundusze inwestycyjne, istnieje mo liwoœæ, e inwestowanie w Fundusz zwi¹zane bêdzie z wiêkszymi obci¹ eniami podatkowymi Uczestników Funduszu, co spowoduje zmniejszenie op³acalnoœci inwestowania w Certyfikaty Inwestycyjne. Innym ryzykiem dla nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych jest ryzyko zmiany przepisów podatkowych, które na³o ¹ wiêksze od obecnych obci¹ enia podatkowe na Fundusz, zwiêkszaj¹c koszty Funduszu, co bêdzie mia³o negatywny wp³yw na wyniki osi¹gane przez Fundusz, a w konsekwencji wp³ynie negatywnie na Wartoœæ Aktywów Netto Funduszu. 7

10 Ryzyko zmiany przepisów prawnych Dzia³alnoœæ Funduszu regulowana jest przez liczne akty prawne i podlega œcis³emu nadzorowi KPWiG. Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce okreœlone s¹ przepisami Ustawy, która reguluje m.in. zasady tworzenia funduszy inwestycyjnych, rodzaje funduszy inwestycyjnych, ³¹czenie siê funduszy inwestycyjnych, obowi¹zki informacyjne funduszy inwestycyjnych oraz przekszta³cenia i likwidacjê funduszy. Ponadto, istotne regulacje dotycz¹ce zasad dzia³ania Funduszu zawarte s¹ w licznych aktach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. Wprowadzenie zmian w przepisach maj¹cych zastosowanie do Funduszu mog³oby spowodowaæ utrudnienie jego dzia³alnoœci, zmniejszenie op³acalnoœci lokowania Aktywów Funduszu w okreœlone kategorie lokat lub spowodowaæ na³o enie dodatkowych obowi¹zków na Fundusz. Choæ na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu nie by³y znane propozycje nowelizacji Ustawy lub innych przepisów dotycz¹cych dzia³alnoœci Funduszu, które przewidywa³yby zmiany w otoczeniu prawnym Funduszu, które mog³yby w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na jego dzia³alnoœæ, nie mo na zapewniæ, i zmiany takie nie zostan¹ wprowadzone w przysz³oœci Ryzyko operacyjne Ryzyko operacyjne obejmuje ca³y szereg ryzyk wynikaj¹cych z realizacji polityki inwestycyjnej. W szczególnoœci nale ¹ do nich ryzyko nierozliczenia lub opóÿnienia rozliczenia transakcji, ryzyko b³êdnego zawarcia transakcji, itp CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU Ryzyko dywersyfikacji lokat Przepisy prawa reguluj¹ce zasady dzia³ania Funduszu, a w szczególnoœci Ustawa wprowadzaj¹ liczne ograniczenia dotycz¹ce dzia³alnoœci inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych mieszanych. Ustawa nak³ada liczne ograniczenia dotycz¹ce rodzaju dokonywania inwestycji i poziomu zaanga owania w poszczególne instrumenty finansowe i kapita³owe. W szczególnoœci Ustawa przewiduje, e co do zasady, papiery wartoœciowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnoœci wobec tego podmiotu i udzia³y w tym podmiocie nie mog¹ stanowiæ, ³¹cznie wiêcej ni 10% (dziesiêæ procent) wartoœci aktywów Funduszu, listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mog¹ stanowiæ wiêcej ni 25% (dwadzieœcia piêæ procent) wartoœci aktywów Funduszu, waluta obca jednego pañstwa nie mo e stanowiæ wiêcej ni 10% (dziesiêæ procent) wartoœci aktywów Funduszu, zaœ EURO nie mo e stanowiæ wiêcej ni 10% (dziesiêæ procent) wartoœci aktywów Funduszu. W zwi¹zku z powy szymi ograniczeniami Fundusz nie mo e zapewniæ, i wype³niaj¹c wymogi dywersyfikacji bêdzie móg³ jednoczeœnie uchroniæ portfel Funduszu przed niekorzystn¹ sytuacj¹ na rynku kapita³owym i finansowym Ryzyko braku wyst¹pienia mo liwoœci dokonywania transakcji arbitra owych W przypadku braku efektywnoœci na rynkach finansowych nie bêdzie mo liwe zastosowanie arbitra u. Równie przeszkod¹ w dokonaniu transakcji arbitra owych o wystarczaj¹cej wartoœci mo e byæ niska p³ynnoœæ instrumentów, których nabycie jest niezbêdne dla przeprowadzenia arbitra u Ryzyko inwestycji w kontrakty terminowe Ryzyko jest zwi¹zane ze zmianami kursów kontraktu terminowego. Kursy te mog¹ zmieniæ siê niezgodnie z przewidywaniami. Gdy zmiana kursu jest dla niego niekorzystna, wówczas wartoœæ œrodków pieniê nych ulega zmniejszeniu. Ryzyko to jest potêgowane przez efekt dÿwigni finansowej. Efekt dÿwigni finansowej wynika z faktu, e wartoœæ pocz¹tkowa inwestycji w ramach z³o onego depozytu zabezpieczaj¹cego jest niska w porównaniu z wartoœci¹ samej transakcji. Dlatego te relatywnie ma³e wahania kursów na rynku maj¹ proporcjonalnie wiêkszy pozytywny lub negatywny wp³yw na wielkoœæ funduszy jakie zosta³y zdeponowane Ryzyko braku wp³ywu na zarz¹dzanie Funduszem Zgodnie z Ustaw¹ o Funduszach Inwestycyjnych Uczestnicy, nie bêd¹cy cz³onkami Rady Inwestorów, nie maj¹ adnego wp³ywu na zarz¹dzanie Funduszem. Jednak e Fundusz, jako emitent papierów wartoœciowych, zobowi¹zany jest do publikacji raportów bie ¹cych o istotnych zdarzeniach maj¹cych wp³yw na jego dzia³alnoœæ. Pozwala to Uczestnikom na ocenê dzia³alnoœci Funduszu i na tej podstawie podejmowanie decyzji dotycz¹cych inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne.

11 Ryzyko dla cz³onków Rady Inwestorów Do zadañ Rady Inwestorów nale y kontrola realizacji celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej Funduszu oraz przestrzegania ograniczeñ inwestycyjnych. W tym celu cz³onkowie Rady Inwestorów mog¹ przegl¹daæ ksiêgi i dokumenty Funduszu oraz ¹daæ wyjaœnieñ od Towarzystwa. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci w realizacji celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej Funduszu oraz stosowania ograniczeñ inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezw³ocznego usuniêcia nieprawid³owoœci oraz powiadamia o nich Komisjê. Statut nie przyznaje Radzie Inwestorów kompetencji w zakresie podejmowania decyzji o rozwi¹zaniu Funduszu, w zwi¹zku z tym Uczestnicy bêd¹cy cz³onkami Rady Inwestorów, mimo posiadania znacznej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, maj¹ ograniczony wp³yw na sposób funkcjonowania Funduszu Ryzyko zwi¹zane z likwidacj¹ Funduszu Statut Funduszu nie przewiduje limitowania kosztów zwi¹zanych z jego likwidacj¹. W zwi¹zku z powy - szym Uczestnik, który nie zbêdzie posiadanych Certyfikatów Inwestycyjnych do dnia, kiedy Fundusz zostanie postawiony w stanie likwidacji, tj. w szczególnoœci do dnia 30 grudnia 2003 r., bêdzie nara ony na koniecznoœæ poniesienia kosztów zwi¹zanych z likwidacj¹, które na dzieñ dzisiejszy nie zosta³y oszacowane Ryzyko zwi¹zane z realizacj¹ umowy o nabyciu Certyfikatów Inwestycyjnych Mimo i Towarzystwo ma zamiar zawrzeæ umowê z Bankiem Przemys³owo-Handlowym PBK SA, na podstawie której Bank Przemys³owo-Handlowy PBK SA zobowi¹ e siê do nabycia od Uczestników Funduszu posiadanych przez nich Certyfikatów Inwestycyjnych w dniu 16 grudnia 2003 r. na rynku regulowanym GPW, b¹dÿ poza rynkiem regulowanym, w przypadku uzyskania stosownej zgody KPWiG, Towarzystwo nie mo e zagwarantowaæ, i Bank Przemys³owo-Handlowym PBK SA wywi¹ e siê z zawartej umowy. W zwi¹zku z tym istnieje ryzyko, i zbycie Certyfikatów po zagwarantowanej w powy szej umowie cenie bêdzie utrudnione. Ponadto Towarzystwo nie mo e zagwarantowaæ, i Biuro Maklerskie Banku Przemys³owo-Handlowego PBK SA w nastêpstwie zmian w przepisach prawa, bêdzie w stanie wykonaæ zlecenia odkupu Certyfikatów zgodnie z zasadami opisanymi w pkt niniejszego Prospektu CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI EMITOWANYMI PRZEZ FUNDUSZ Ryzyko niedojœcia emisji do skutku Niedojœcie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku spowoduje, e osobom, które dokona³y zapisu oraz dokona³y wp³aty na Certyfikaty Inwestycyjne, nie zostan¹ one przydzielone, w zwi¹zku z czym osoby te nie bêd¹ mog³y dysponowaæ wp³aconymi œrodkami do czasu otrzymania zwrotu dokonanych wp³at. Szczegó³owe zasady zwrotu œrodków w przypadku niedojœcia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku opisane s¹ w pkt rozdzia³u III Prospektu Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Zasady przydzia³u Certyfikatów Inwestycyjnych opisane w pkt rozdzia³u III Prospektu mog¹ spowodowaæ, i zapisy inwestorów na Certyfikaty Inwestycyjne zostan¹ zredukowane b¹dÿ te nie zostan¹ im przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne. W takim przypadku osoby, które dokona³y zapisu oraz wp³aty na Certyfikaty Inwestycyjne nie bêd¹ mog³y dysponowaæ wp³aconymi œrodkami pieniê nymi do czasu otrzymania zwrotu dokonanych wp³at Ryzyko zwi¹zane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do notowañ na GPW Dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wymaga spe³nienia wymogów okreœlonych w regulacjach GPW i uzyskania zgody Rady i Zarz¹du GPW. Fundusz zamierza z³o yæ stosowne wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W przypadku, gdy nie zostan¹ spe³nione warunki okreœlone w Regulaminie GPW, Certyfikaty Inwestycyjne nie zostan¹ dopuszczone do obrotu na tym rynku. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku GPW Fundusz niezw³ocznie podejmie dzia³ania w celu wyst¹pienia przez Oferuj¹cego lub inny upowa niony podmiot do KPWiG o zezwolenie na prowadzenie obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi w trybie okreœlonym w art. 92 Prawa o Publicznym Obrocie, nie mo na jednak e przewidzieæ, kiedy zgoda taka zostanie udzielona. W konsekwencji do czasu uzyskania zgody KPWiG p³ynnoœæ Certyfikatów Inwestycyjnych mo e byæ w znacznym stopniu ograniczona, poniewa art. 89 Prawa o Publicznym Obrocie stanowi, i wtórny obrót papierami wartoœciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, w tym Certyfikatami Inwestycyjnymi, jest dokonywany na rynku regulowanym, poza wyj¹tkami okreœlonymi w Prawie o Publicznym Obrocie.

12 Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na GPW W przypadkach okreœlonych w regulaminie GPW, a w szczególnoœci w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeñstwo obrotu Zarz¹d GPW mo e zawiesiæ obrót papierami wartoœciowymi na GPW. Ponadto, w przypadku zagro enia bezpieczeñstwa obrotu lub naruszenia przez emitenta przepisów obowi¹zuj¹cych na rynku, Rada GPW mo e wykluczyæ papiery wartoœciowe z obrotu na GPW. Nie ma pewnoœci, czy sytuacja taka nie wyst¹pi w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych po dopuszczeniu ich do obrotu na rynku GPW Ryzyko wydania decyzji o wykluczeniu Certyfikatów Inwestycyjnych z publicznego obrotu W sytuacji, gdy emitenci papierów wartoœciowych nie spe³niaj¹ okreœlonych obowi¹zków wymaganych prawem, w szczególnoœci obowi¹zków informacyjnych wynikaj¹cych z Prawa o Publicznym Obrocie, KPWiG mo e na³o yæ na podmiot, który nie dope³ni³ obowi¹zków, karê pieniê n¹ lub mo e wydaæ decyzjê o wykluczeniu emitowanych przez niego papierów wartoœciowych z publicznego obrotu lub na³o yæ obie te kary ³¹cznie. Nie ma pewnoœci, czy taka sytuacja nie wyst¹pi w przysz³oœci w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko rynku kapita³owego Zamiarem Towarzystwa jest by Certyfikaty Inwestycyjne by³y notowane na GPW. Poziom obrotów Certyfikatami Inwestycyjnymi mo e byæ zmienny, w szczególnoœci przez d³ugi okres czasu mo e nie dochodziæ do adnych transakcji, a ceny Certyfikatów Inwestycyjnych w obrocie wtórnym mog¹ podlegaæ skokowym zmianom. 3. CENA EMISYJNA CERTYFIKATÓW Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 100 PLN. Cena emisyjna nie obejmuje op³aty manipulacyjnej, o której mowa w Statucie. 10

13 ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. FUNDUSZ 11 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Funduszu Nazwa: CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) adres internetowy: Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Towarzystwa bêd¹cego organem Funduszu Nazwa: CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) adres internetowy: Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Towarzystwa bêd¹cego organem Funduszu Imiê i nazwisko Stanowisko Grzegorz Rafa³ Œwietlik Prezes Zarz¹du Robert Janusz Nejman Cz³onek Zarz¹du Rados³aw Kie³basiñski Cz³onek Zarz¹du

14 Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu Towarzystwa bêd¹cego organem Funduszu Oœwiadczamy, e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe, rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e e zgodnie z nasz¹ najlepsz¹ wiedz¹ nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowi¹zania Funduszu ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Funduszu oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe. Grzegorz Œwietlik Prezes Zarz¹du Robert Nejman Cz³onek Zarz¹du Rados³aw Kie³basiñski Cz³onek Zarz¹du 12

15 2. PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT 2.1. TOWARZYSTWO Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Towarzystwa Nazwa: CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) adres internetowy: Osoby dzia³aj¹ce w imieniu Towarzystwa Imiê i nazwisko stanowisko Grzegorz Rafa³ Œwietlik Prezes Zarz¹du Robert Janusz Nejman Cz³onek Zarz¹du Rados³aw Kie³basiñski Cz³onek Zarz¹du Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych w rozdziale I za wyj¹tkiem pkt 2.1, 2.3; w rozdziale III za wyj¹tkiem pkt 8; rozdziale IV, V, VI, VII oraz rozdziale VIII. Opis powi¹zañ Towarzystwa oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w jego imieniu z Funduszem Powi¹zania Funduszu i Towarzystwa wynikaj¹ z postanowieñ Ustawy oraz Statutu. Fundusz zosta³ utworzony przez Towarzystwo. Towarzystwo, jako organ Funduszu, zarz¹dza Funduszem i reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem swych obowi¹zków w zakresie zarz¹dzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba e niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest spowodowane okolicznoœciami, za które Towarzystwo odpowiedzialnoœci nie ponosi. Zarz¹d Towarzystwa bêd¹c organem tego Towarzystwa reprezentuje Fundusz na zewn¹trz. Brak jest innych powi¹zañ pomiêdzy Towarzystwem i Funduszem oraz pomiêdzy osobami dzia³aj¹cymi w imieniu Towarzystwa i Funduszu. Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu Towarzystwa jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt Oœwiadczamy, e Prospekt w czêœciach, za których sporz¹dzenie odpowiedzialne jest Towarzystwo zosta³ sporz¹dzony z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej oraz, e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za sporz¹dzenie których odpowiada Towarzystwo, s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 13 Grzegorz Œwietlik Prezes Zarz¹du Robert Nejman Cz³onek Zarz¹du Rados³aw Kie³basiñski Cz³onek Zarz¹du

16 2.2. CA IB FINANCIAL ADVISERS SP. Z O.O. 14 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Firma: CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) Osoby dzia³aj¹ce w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. Pawe³ Tamborski Cz³onek Zarz¹du Piotr Samojlik Cz³onek Zarz¹du Odpowiedzialnoœæ CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych we Wstêpie, rozdziale I pkt 2.1, 2.3. oraz w rozdziale VIII pkt 8. Opis powi¹zañ CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. z Funduszem oraz Towarzystwem Jedynym udzia³owcem CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jest CA IB Securities S.A. posiadaj¹ca 100% udzia³ów w kapitale zak³adowym oraz g³osów na zgromadzeniu wspólników i uprawniona do powo³ywania i odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. CA IB Securities S.A. posiada równie 54,22% akcji w kapitale zak³adowym Towarzystwa i 54,22% g³osów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, bêd¹c uprawniona do powo³ywania i odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych Towarzystwa. Wi¹ ¹ce CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. i Towarzystwo umowy maj¹ jedynie charakter administracyjny i dotycz¹ w szczególnoœci spraw zwi¹zanych ze wspólnym ubezpieczeniem pracowników i administracj¹ personaln¹. Ponadto fundusze reprezentowane przez Towarzystwo prowadz¹ dla pracowników oraz cz³onków zarz¹du CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. Pracowniczy Program Oszczêdnoœciowy. Piotr Samojlik, Cz³onek Zarz¹du CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jest jednoczeœnie cz³onkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa. Wojciech Sadowski i Maciej D¹bek s¹ jednoczeœnie cz³onkami Rad Nadzorczych Towarzystwa i CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. Katarzyna Ja drzyk, jest jednoczeœnie prokurentem w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. i Towarzystwie. Ponadto CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jest powi¹zana z Towarzystwem umow¹ o œwiadczenie us³ug w zwi¹zku z wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu. Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt Oœwiadczamy, e Prospekt w czêœciach, za których sporz¹dzenie odpowiedzialny jest CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. zosta³ sporz¹dzony z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej oraz, e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za sporz¹dzenie których odpowiada CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Piotr Samojlik Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Cz³onek Zarz¹du

17 2.3. CA IB SECURITIES S.A. Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Firma: CA IB Securities S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) Osoby dzia³aj¹ce w imieniu CA IB Securities S.A. Wojciech Sadowski Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Prokurent Odpowiedzialnoœæ CA IB Securities S.A. jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych w rozdziale III pkt 8. Opis powi¹zañ CA IB Securities S.A. oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Securities S.A. z Funduszem oraz Towarzystwem CA IB Securities S.A. posiada 54,22% akcji w kapitale zak³adowym Towarzystwa i 54,22% g³osów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, bêd¹c uprawnion¹ do powo³ywania i odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych Towarzystwa. CA IB Securities S.A. jako dom maklerski mo e wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane z obrotem papierami wartoœciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu oraz inne czynoœci okreœlone w Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi i przepisach wykonawczych, w ramach umów zawartych z Towarzystwem lub funduszami inwestycyjnymi zarz¹dzanymi przez Towarzystwo. Pozosta³e wi¹ ¹ce spó³ki umowy maj¹ jedynie charakter administracyjny i dotycz¹ w szczególnoœci spraw zwi¹zanych z podnajmem powierzchni u ytkowej i wspólnym ubezpieczeniem pracowników. Katarzyna Ja drzyk, Cz³onek Zarz¹du CA IB Securities S.A. jest jednoczeœnie prokurentem w Towarzystwie. Wojciech Sadowski, Cz³onek Zarz¹du CA IB Securities S.A. jest jednoczeœnie cz³onkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa. Fundusze reprezentowane przez Towarzystwo prowadz¹ dla pracowników oraz cz³onków zarz¹du CA IB Securities S.A. Pracowniczy Program Oszczêdnoœciowy oraz Pracowniczy Program Emerytalny. Ponadto CA IB Securities S.A. jest powi¹zana z Towarzystwem umow¹ o œwiadczenie us³ug w zwi¹zku z wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu. Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Securities S.A. jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt Oœwiadczamy, e Prospekt w czêœciach, za których sporz¹dzenie odpowiedzialny jest CA IB Securities S.A. zosta³ sporz¹dzony z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej oraz, e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za sporz¹dzenie których odpowiada CA IB Securities S.A., s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 15 Wojciech Sadowski Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Prokurent

18 3. OFERUJĄCY 16 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Firma: CA IB Securities S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa numer telefonu: (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) Osoby dzia³aj¹ce w imieniu CA IB Securities S.A. Wojciech Sadowski Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Prokurent Opis powi¹zañ CA IB Securities S.A. oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu CA IB Securities S.A. z Funduszem, Towarzystwem oraz Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do Towarzystwa CA IB Securities S.A. posiada 54,22% akcji w kapitale zak³adowym Towarzystwa i 54,22% g³osów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, bêd¹c uprawniona do powo³ywania i odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych Towarzystwa. CA IB Securities S.A. jako dom maklerski mo e wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane z obrotem papierami wartoœciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu oraz inne czynoœci okreœlone w Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi i przepisach wykonawczych, w ramach umów zawartych z Towarzystwem lub funduszami inwestycyjnymi zarz¹dzanym przez Towarzystwo. Pozosta³e wi¹ ¹ce spó³ki umowy maj¹ jedynie charakter administracyjny i dotycz¹ w szczególnoœci spraw zwi¹zanych z podnajmem powierzchni u ytkowej i wspólnym ubezpieczeniem pracowników. Katarzyna Ja drzyk, Cz³onek Zarz¹du CA IB Securities S.A. jest jednoczeœnie prokurentem w Towarzystwie. Wojciech Sadowski, Cz³onek Zarz¹du CA IB Securities S.A. jest jednoczeœnie cz³onkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa. Fundusze reprezentowane przez Towarzystwo prowadz¹ dla pracowników oraz cz³onków zarz¹du CA IB Securities S.A. Pracowniczy Program Oszczêdnoœciowy oraz Pracowniczy Program Emerytalny. Ponadto CA IB Securities S.A. jest powi¹zana z Towarzystwem umow¹ o œwiadczenie us³ug w zwi¹zku z wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu. Oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci osób dzia³aj¹cych w imieniu Oferuj¹cego Niniejszym oœwiadczamy, e Oferuj¹cy do³o y³ nale ytej zawodowej starannoœci przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu. Wojciech Sadowski Cz³onek Zarz¹du Pawe³ Tamborski Prokurent

19 ROZDZIAŁ III Dane o emisji CERTYFIKATY INWESTYCYJNE WPROWADZANE ORAZ OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadza siê nie mniej ni (jeden milion szeœæset tysiêcy) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Wartoœæ nominalna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego, wynosi 100 (sto) PLN. ¹czna wartoœæ emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, bior¹c pod uwagê liczbê emitowanych certyfikatów i cenê emisyjn¹ wyniesie nie mniej ni (sto szeœædziesi¹t milionów) PLN i nie wiêcej ni (siedemset piêædziesi¹t milionów) PLN. W publicznym obrocie oferowanych jest (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych nie s¹ zwi¹zane jakiekolwiek dodatkowe œwiadczenia na rzecz Funduszu ani zabezpieczenie. Statut nie przewiduje adnych ograniczeñ w przenoszeniu Certyfikatów Inwestycyjnych, jak i praw z Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych na podstawie Prospektu. 2. KOSZTY EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Do szacunkowych kosztów emisji wynosz¹cych ³¹cznie (trzysta dwadzieœcia dwa tysi¹ce) PLN zosta³y zaliczone nastêpuj¹ce koszty: Rodzaje wydatków w PLN Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Koszty sporz¹dzenia prospektu emisyjnego, z uwzglêdnieniem kosztów doradztwa

20 Fundusz, po rejestracji zwróci Towarzystwu op³atê ewidencyjn¹ z tytu³u wpisu Certyfikatów Inwestycyjnych do ewidencji papierów wartoœciowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz op³aty notarialne i s¹dowe, a tak e inne op³aty ponoszone na rzecz organów pañstwowych. Koszty wymienione powy ej bêd¹ wchodzi³y do limitu kosztów ponoszonych przez Fundusz. 3. ORGAN UPRAWNIONY DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH I ICH WPROWADZENIU DO PUBLICZNEGO OBROTU ORAZ PODSTAWA PRAWNA DECYZJI 18 Organem uprawnionym do podjêcia decyzji o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu jest Towarzystwo, które tworzy Fundusz oraz bêdzie nim zarz¹dzaæ i reprezentowaæ go w stosunkach z osobami trzecimi. Podstawê prawn¹ emisji oraz wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do publicznego obrotu stanowi Ustawa oraz nadany przez Towarzystwo Statut. Zgodnie z art. 103 Ustawy, fundusz inwestycyjny mieszany emituje certyfikaty inwestycyjne, zaœ statut funduszu w myœl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy okreœla liczbê certyfikatów inwestycyjnych, na które przeprowadzane bêd¹ zapisy oraz zasady przydzia³u certyfikatów inwestycyjnych. Towarzystwo, za które dzia³a zarz¹d bêd¹cy jego organem, nadaj¹c Statut Funduszu i wykonuj¹c czynnoœci prawne i faktyczne zmierzaj¹ce do utworzenia Funduszu, podejmuje decyzjê o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonywane bêd¹ Zapisy oraz podejmuje decyzjê o wprowadzeniu ich do publicznego obrotu. Towarzystwo, aktem notarialnym z dnia 4 wrzeœnia 2002 (Nr Rep. A/3280/2002) nada³o Funduszowi Statut, który przewiduje przeprowadzenie emisji nie mniej ni (jeden milion szeœæset tysiêcy) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Nadanie Statutu Funduszowi stanowi jednoczeœnie decyzjê o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. Tekst Statutu stanowi za³¹cznik numer 1 do Prospektu. Stosowne fragmenty artyku³u 9 Statutu, dotycz¹ce emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, brzmi¹ nastêpuj¹co: Artyku³ 9 1) Wp³aty do Funduszu zbierane s¹ w drodze Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach emisji publicznej. 2) Towarzystwo za poœrednictwem Oferuj¹cego i domu maklerskiego wchodz¹cego w sk³ad konsorcjum domów maklerskich zorganizowanego przez Oferuj¹cego, prowadzi zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne i gromadzi wniesione w ramach zapisów œrodki pieniê ne na wydzielonym rachunku Towarzystwa u Depozytariusza. Przed rejestracj¹ Funduszu Towarzystwo nie mo e rozporz¹dzaæ wp³atami do Funduszu, ani kwotami z tytu³u oprocentowania tych wp³at. 3) Wp³ata w ramach Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne mo e byæ op³acona wy³¹cznie œrodkami pieniê nymi. 4) Zapis jest z³o ony w momencie otrzymania przez Oferuj¹cego lub cz³onka konsorcjum zorganizowanego przez Oferuj¹cego, przyjmuj¹cego Zapisy, prawid³owo wype³nionego formularza Zapisu, którego wzór zosta³ udostêpniony przez Towarzystwo oraz wp³aty œrodków pieniê nych w terminach przyjmowania Zapisów i na zasadach okreœlonych w art ) Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne jest nie mniej ni (jeden milion szeœæset tysiêcy) i nie wiêcej ni (siedem milionów piêæset tysiêcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. 6) Wartoœæ nominalna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 100,- (sto) z³otych. 7) Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego jest cen¹ sta³¹, jednakow¹ dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objêtych zapisami i równa jest ich wartoœci nominalnej. Cena emisyjna nie obejmuje op³aty manipulacyjnej, o której mowa w ust ) Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne mo e obejmowaæ nie mniej ni 10 (dziesiêæ) Certyfikatów Inwestycyjnych. 9) ¹czna wysokoœæ wp³at do Funduszu nie mo e byæ ni sza ni (sto szeœædziesi¹t milionów) z³otych oraz wy sza ni (siedemset piêædziesi¹t milionów) z³otych. 10) Towarzystwo pobiera op³aty manipulacyjne z tytu³u wydania Certyfikatów Inwestycyjnych w maksymalnej wysokoœci nie przekraczaj¹cej 1,50 (jeden i 50/100) z³otego za ka dy Certyfikat Inwestycyjny. Op³ata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych jest dokonywana ³¹cznie z wp³at¹ na Certyfikaty Inwestycyjne.

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo