Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej (działanie 8.2) Zamawiający: Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o. Spis treści Procesy biznesowe... 2 Opis procesów:... 2 Zarządzanie danymi o uprawnieniach...2 Usługa pomocy drogowej...3 Inne usługi assistance...3 Usługa inspekcji...4 Usługa lustracji i technicznej likwidacji szkody...4 Zarządzanie siecią usługodawców...4 Rozliczenie usług...4 Raportowanie do klientów B2B...5 CRM...5 Informacja Zarządcza...5 System informatyczny... 6 Obecne funkcje aplikacji:... 6 Obecne parametry infrastruktury:... 6 Cel zmian... 7 Wymagania dotyczące nowego oprogramowania:...8 Integracja z obcymi systemami B2B...8 Poglądowe zestawienie tabelaryczne wybranych procesów...11

2 Procesy biznesowe Opis procesów: PZM Autotour zajmuje się prowadzeniem platformy usługowej w oparciu o telefoniczne centrum zgłoszeniowe i sieć wykonawców. Świadczy usługi assistance (pomocy drogowej, w domu, podróżnej, medycznej, itp.) na zlecenie klientów B2B (ubezpieczycieli, importerów pojazdów, zarządców flot, innych firm) dla ich klientów dla własnych klientów indywidualnych Dla klientów B2B, głównie ubezpieczycieli, świadczymy także usługi inspekcji i lustracji (sprawdzenie stanu ubezpieczanego mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia dotyczy głównie ubezpieczeń zawieranych w systemie direct t.j. przez telefon lub Internet) oraz technicznej likwidacji szkód w tym przypadku posługując się siecią rzeczoznawców zgrupowanych wokół regionalnych spółek PZM. Główne procesy: Zarządzanie danymi o uprawnieniach Usługa pomocy drogowej, w tym o claim freeze o usługa zlecana za granicę Inna usługa assistance o w tym claim freeze Usługa inspekcji Usługa lustracji i technicznej likwidacji szkody Zarządzanie siecią usługodawców Rozliczenie usług z wykonawcami (z jednej strony) oraz z klientami B2B / płatnikami (z drugiej strony), w tym: o dokonanie płatności (wewnątrz firmy) o księgowanie (outsourcing) Raportowanie do klientów B2B CRM (B2B) MI Zarządzanie danymi o uprawnieniach Aby otrzymać świadczenie, osoba występująca z takim telefoniczym żądaniem musi być uprawniona, np. na podstawie zawartego ubezpieczenia, abonamentu itp. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności uprawnienie musi być zweryfikowane. Może się to odbyć albo na podstawie bazy uprawnień

3 utrzymywanej w systemie PZM Autotour i uaktualnianej z ustaloną częstotliwością danymi otrzymywanymi od wystawcy uprawnienia (klienta B2B) albo on-line w jego własnym systemie informatycznym. Usługa pomocy drogowej Proces usługowy rozpoczyna się od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od osoby uprawnionej. Po weryfikacji następuje określenie zakresu przysługujących w ramach uprawnienia świadczeń wynikają one z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, umowy PZM Autotour z klientem B2B, własnych warunków (dotyczy własnych klientów indywidualnych) oraz niekiedy - wariantu ochrony, który musi wynikać z posiadanej bazy uprawnień lub informacji pozyskanej on-line. Po ustaleniu uprawnień do żądanego świadczenia następuje wybór wykonawcy usługi, w oparciu o wymagania SLA (głównie oczekiwany czas dotarcia na miejsce zdarzenia) oraz posiadane zasoby (sprzętowe i ludzkie) niezbędne do wykonania usługi. Dodatkowym kryterium stosowanym przy wyborze jest przyjęta polityka wobec usługodawców, t.j. dążenie do równomiernej dystrybucji zleceń na danym terenie lub przeciwnie ustalenie priorytetów w oparciu o jakość oferowanych usług, historię współpracy itp. Do wybranego usługodawcy kierowane jest zlecenie. Po jego potwierdzeniu (na co ma on określony czas) i przekazaniu niezbędnych danych następuje proces realizacji usługi. Jest on monitorowany w centrum zgłoszeniowym pod kątem zachowania odpowiednich KPI. Od usługodawcy wymagane jest bieżące przekazywanie informacji o utrudnieniach w realizacji zlecenia, a także potwierdzenie zakończenia jego wykonywania, wraz z danymi o końcowym efekcie realizacji. Częstym elementem tego procesu jest usługa claim freeze, polegająca na fotograficznym udokumentowaniu miejsca zdarzenia (głównie wypadku lub kolizji, rzadziej awarii) i załadowaniu tej dokumentacji na serwer PZM Autotour, gdzie - po uporządkowaniu jest ona dostępna dla właściwego klienta B2B (na ogół ubezpieczyciela wystawcy polisy będącej podstawą do świadczenia). W przypadku zdarzeń za granicą przez usługodawcę rozumie się z góry określona organizację (o podobnej do PZM Autotour strukturze) posługującą się własną siecią podwykonawców. Dlatego pomijana jest tu procedura wyboru usługodawcy. Inne usługi assistance Proces bardzo zbliżony do opisanego wyżej. Chodzi o home assistance t.j. usługi pomocy technicznej w razie awarii lub zdarzenia losowego (żywioły włamania) w domu lub mieszkaniu, assistance medyczne (nagłe zachorowania, nieszczęśliwe wypadki), podróżne (medyczne + utrata /

4 zniszczenie bagażu / dokmentów). Oczywiście inna jest w każdym z tych przypadków sieć usługodawców. Usługa inspekcji Zlecenie otrzymywane jest od klienta B2B (ubezpieczyciela), do którego skierowany został wniosek o ubezpieczenie. Pojedynczo lub w pakiecie, drogą elektroniczną. Usługa polega na wyborze (głównie kryteria terytorialne i jakościowe) wykonawcy inspekcji, który wykonuje fotografie pojazdu i dokumentów i ładuje je na serwer PZM Autotour. Tam dokumentacja ta jest porządkowana i udostępniana klientowi B2B. Usługa lustracji i technicznej likwidacji szkody Proces zbliżony do opisanego wyżej, z tym, że w procesie usługi likwidacji szkody występuje często ogniwo pośrednie w postaci regionalnej spółki PZM zarządzającej lokalną siecią usługodawców (rzeczoznawców). Zarządzanie siecią usługodawców Na ten proces składają się: przyjmowanie zgłoszeń wykonawców chętnych do współpracy, ocena potrzeb (analiza obecnego stanu na danym terenie, porównanie jakości), weryfikacja formalna i merytoryczna kandydatów, nawiązanie współpracy lub odmowa, w tym pierwszy przypadku zasilenie bazy danych (i systemu mapowego) niezbędnymi informacjami okresowa weryfikacja (inspekcje, testy) przetwarzanie danych o wykonawcach w miarę zmiany stanu faktycznego (na podstawie otrzymywanych informacji i inspekcji) przetwarzanie danych jakościowych pozyskiwanych z centrum zgłoszeniowego powstałych w wyniku realizacji zleceń ustalanie kryteriów stosowanych w procedurach (algorytmach) wyboru wykonawców i modyfikacja wskaźników będących parametrami tych procedur korespondencja (w tym seryjna) szkolenia Rozliczenie usług Z wykonawcami: weryfikacja otrzymanych dokumentów finasowych i merytorycznych (dane realizacji usługi) pod kątem formalnym, zgodności z przepisami finansowymi, zgodności z wydanym zleceniem. wprowadzenie danych do systemu informatycznego i potwierdzenie / korekta danych istniejących (wynikających z wydanego zlecenia, np. danych użytkownika / pojazdu itp.) dokonanie płatności na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych danych procesy księgowe

5 Z klientami B2B: analiza / korekta danych będących podstawą do wystawienia faktur (w szczególności raportów dołączanych do dokumentów finanowych) i wygenerowanie dokumentów obciążeniowych. Raportowanie do klientów B2B Zakres raportowania wynika z ustaleń kontraktowych, a także z przepisów (np. o rachunkowości ubezpieczeniowej). Raporty zawierają dane pobrane z aplikacji operacyjnej przedstawione w formacie ustalonym dla każdego klienta B2B odrębnie. CRM Dotyczące wyłącznie klientów B2B procesy obejmujące przede wszystkim: oferowanie usług negocjacje handlowe implementację kontraktów badania satysfakcji podtrzymywanie relacji wdrażanie zmian i usprawnień w procedurach objętych bieżącą współpracą rozwiązywanie bieżących problemów jednostkowych i systemowych utrzymywanie bazy dokumentów procedury reklamacyjne Proces ten w tym wydaniu (a więc i stosowane narzędzia) można określić jako dość daleki od rozwiązań typu SFA, a bardziej zbliżony do Task/Case Management i pracy grupowej, z elementami DMS. Informacja Zarządcza Na podstawie zgromadzonych danych tworzone są raporty dla kierownictwa firmy, obejmujące wszelkie aspekty funkcjonowania procesów. Dotyczy to kwestii finansowych, operacyjnych, jakościowych, wykorzystania zasobów itp. Zakres potrzeb w tym zakresie trudno jest przewidzieć z góry, dlatego oprócz wystandaryzowanych raportów generowanych w/g określonych harmonogramów, dział IT wyposaża zarząd spółki w wiele informacji uzyskiwanych na życzenie

6 System informatyczny System informatyczny PZM Autotour jest po dzień dzisiejszy rozwijany i zarządzany własnymi zasobami IT. Obecne funkcje aplikacji: Aplikacja w obecnym kształcie zarządza procesami: przyjmowania telefonicznych zgłoszeń z prośbą o udzielenie świadczeń od klientów uprawnionych do takich świadczeń przyjmowania zleceń od klientów B2B pojednynczo lub pakietowo dotyczących wykonania inspekcji, lustracji lub likwidacji szkody komunikacyjnej lub majątkowej zasilania bazy danych uprawnień informacjami od klientów B2B weryfikacji uprawnień wyboru wykonawcy świadczeń zlecenia wykonania świadczeń bezpośrednio wykonawcy lub organizacji pośredniczącej kontroli procesu wykonania świadczeń, uwidocznienia procesów wykonywania świadczeń klientom B2B w czasie rzeczywistym w/g ustalonego zakresu zmiany statusów zleceń w toku procesu usługowego i uwidocznienia tych zmian klientom B2B zmiany statusów (w niektórych procesach) zlecającym klientom B2B przyjmowania kolejnych żądań świadczeń w ramach tego samego zdarzenia tworzenia historii przypadku (świadczeń, informacji, kontaktów) rozliczania świadczeń z podwykonacami rozliczania usług z klientami B2B (płatnikami) zarządzania siecią usługodawców zasilania systemu z zewnątrz (przez podwykonawców) plikami (w tym zdjęciami) porządkowania dokumentacji fotograficznej i innej elektronicznej generowania raportów dot. okoliczności zdarzenia, wyników inspekcji lub lustracji / likwidacji szkody Obecne parametry infrastruktury: Format bazy danych: Fox Pro (v.9). Języki tworzenia kodu oprogramowania: FoxPro (v.9) oraz (w zakresie udostępniania danych na zewnątrz) technologia ASPX. Serwer: Windows Server stanowisk w domenie Windows Active Directory Sieć LAN Gigabit Ethernet Serwer Web: IIS DSL 30 Gb/s

7 Cel zmian Planowane zmiany związane są z potrzebą integracji systemu informatycznego z: innymi systemami B2B (w tym klasy ERP) klientów korporacyjnych (w liczbie od 3 do 10) w zakresie automatycznej wymiany danych systemami wykonawców zagranicznych (firm w liczbie od 2 do 5) w zakresie zlecania usług i monitorowania zleconego procesu w oparciu o generowanie, odbieranie i interpretowanie dokumentów elektroniczych w ustalonym formacie systemem księgowym (jednej zewnętrznej firmy). systemem mapowym (obecnym, opartym o technologię Google wg. API 3.0, ew. innym) wdrażanym właśnie systemem telekomunikacyjnym (SyTel) opartym o technologię VOIP w pełnym zakresie, czyli umożliwiającym: o wyzwalanie określonych akcji aplikacji operacyjnej (wewnętrznych oraz na stanowiskach roboczych) w zależności od zdarzeń w systemie telefonicznym (połączenia i SMS-y przychodzące, logowanie i wylogowanie pracownika z systemu) o wyzwalanie określonych akcji systemu telefonicznego (nawiązywanie połączenia, SMS, logowanie) bezpośrednio z poziomu aplikacji operacyjnej o delegowanie określonych procesów do aplikacji telefonicznej (dzięki istniejącym w niej narzędziom do konstruowania i modyfikacji skryptów rozmów) wraz z możliwością pełnej wymiany danych pomiędzy tymi systemami o pełne, dwukierumkowe kojarzenie nagrań dzwiękowych z systemu telefonicznego z właściwymi danymi operacyjnymi (zgłoszenie, klient, sprawa, zlecenie) Stworzenie możliwości integracji systemów pociąga za sobą konieczność przebudowy systemu i wiąże się z: koniecznością zastąpienia przestarzałej architektury programistycznej nową, wspieraną przez producenta platformą nie obarczoną ryzykiem zaniechania jej rozwoju w perspektywie najbliższych 10 lat dotyczy to zarówno formatu bazy danych jak warstwy wykonywalnej umożliwieniem: o pracy zdalnej i monitoringu ze strony pracowników klientów korporacyjnych o zdalnego dostępu menedżerskiego koniecznością wyeliminowania zaangażowania działu IT w jakiekolwiek procesy merytoryczne (implementacje produktów i kontraktów, raporty) dzięki implementacji niezbędnych narzędzi charakteryzujących się wystarczającą elastycznością.

8 Wymagania dotyczące nowego oprogramowania: Poza funkcjonalnością wynikającą z powyższych opisów, nowy system powinien uwzględniać: jednoczesny dostęp z o 50 stanowisk zlokalizowanych na miejscu (LAN) o 20 stanowisk pracy zdalnej i dostępu menedżerskiego stosunkową łatwość dodawania / modyfikacji funkcjonalności przy krótkim czasie wdrożeń struktura modułowa odpowiednie zabezpieczenia, w tym spełniające wymagania przepisów o ochronie danych osobowych System musi być przeznaczony do instalacji na serwerach w siedzibie firmy. Integracja z obcymi systemami B2B Projekt polega na wdrożeniu modułu B2B wraz z otoczeniem systemowym (ERP) oraz ew. zakupie sprzętu (serwerów). Na bazie platformy ERP oraz modułu B2B będzie odbywać się w wymiana informacyjna pomiędzy firmą PZM Autotour sp. z o.o a jej instytucjonalnymi partnerami handlowymi (towarzystwa ubezpieczeniowe, zagraniczne firmy świadczące usług assistance oraz firma prowadząca księgowość). Wymiana ta będzie w znacznym stopniu zautomatyzowana, co silnie przyczyni się do usprawnienia i przyśpieszenia wzajemnej komunikacji oraz rozliczeń. Platforma ERP, jej interfejs webowy oraz moduły (integracyjny, obsługi sprzedaży / raportowania, obiegu dokumentów, zarządzania zleceniami, zarządzania relacjami z klientami umożliwią pracownikom Autotour oraz jego partnerom: - dostęp do zintegrowanego systemu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa - zdalną pracę pracowników oraz dostęp do systemu partnerom biznesowym co ułatwi i przyspieszy obsługę procesów biznesowych. Dane przetwarzane przez partnerów będą, między innymi, automatycznie wymieniane z Klientami Wnioskodawcy w ramach modułu B2B - definiowanie i zarządzanie interfejsami z innymi systemami oraz platformą do realizowania automatycznej wymiany danych - zdobywanie kontraktów i prowadzenie ewidencji podpisanych kontraktów z klientami - wystawianie faktur sprzedaży partnerom oraz dostarczanie wymaganych przez nich raportów - ewidencję wszelkich dokumentów kosztowych (faktur zakupowych) przychodzących do firmy - akceptację przez osoby merytoryczne faktur zakupowych zarówno zakupów operacyjnych związanych z prowadzoną działalnością jak i innych kosztów wewnętrznych - przygotowanie danych do eksportu do systemu Finansowo-Księgowego firmy zewnętrznej (partnera) - automatyczne pobieranie i gromadzenie danych z systemów

9 - dokumentowanie i wspierania kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami Projekt zakłada współpracę z 5 firmami (partnerami), ale już w roku 2012 planowane jest rozszerzenie zakresu funkcjonowania systemu na kolejne 5 firm. Spółka nie wyklucza w kolejnych latach włączania kolejnych przedsiębiorstw do systemu. Sprawna obsługa transakcji oraz potrzeb partnerów generowanych poprzez moduł B2B, będą wymagały optymalizacji szeregu podstawowych procesów zachodzących wewnątrz firmy PZM Autotour. Dotyczy to zwłaszcza szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem, z naciskiem na obieg informacji i efektywność pracy Call Center. W tym celu wykorzystane będzie oprogramowanie typu ERP, będące techniczną bazą modułu B2B oraz mające wspomóc sprawność i precyzyjność opisanych procesów. Wdrożenie systemu będzie źródłem szybkiej i rzetelnej informacji poprzez optymalizację procesów opracowywania raportów finansowych, analiz, budżetów oraz planów przedsiębiorstwa. Na bazie modułu B2B będzie odbywać się wymiana informacyjna pomiędzy PZM Autotour a jego instytucjonalnymi partnerami (towarzystwa ubezpieczeń, zagraniczne podmioty świadczące usług assistance, biuro księgowe). Do tej pory zdecydowana większość wymiany danych PZM Autotour z jego klientami odbywała się na zasadzie mailowego lub fizycznego przekazywania baz danych, papierowej dokumentacji, ręcznego wprowadzania danych do systemu informatycznego lub ręcznego generowania raportu. W okresach intensyfikacji sprzedaży lub wzmożonej obsługi telefonicznej w Call Center, ze względu na duże zaangażowanie czynnika ludzkiego w proces zamówienia, generowane były błędy. Dotychczasowy proces wymiany danych (osób uprawnionych do świadczeń, wyników zleceń) oraz generowania raportów przyczyniał się do spowolnienia całego procesu sprzedaży i obsługi klientów (kierowców) a co za tym idzie jej ograniczania, zarówno w PZM Autotour jak i jego partnera. Poprzez wdrożenie modułu B2B procesy te powinny być w znacznym stopniu zautomatyzowane, co silnie przyczyni się do usprawnienia i przyśpieszenia obustronnej wymiany danych, realizacji usług assistance oraz znacznie zwiększy bezpieczeństwo danych. Wdrażając moduł B2B PZM Autotour będzie mógł jednocześnie zaoferować swoim partnerom profesjonalny interfejs webowy sprzężony z systemem ERP. Utworzony przez PZM Autotour dla partnerów dostęp internetowy powinien interaktywnie korespondować ze wszystkimi modułami systemu ERP. Będzie to oznaczało, że partner będzie mógł z poziomu strony internetowej sprawdzić status realizacji jego zlecenia, etap obsługi jego klienta, harmonogram działań, statystyki skuteczności pracy Call Center, saldo rozliczeń, itd. Jedną z funkcjonalności interfejsu internetowego musi być możliwość wygenerowania przez partnera indywidualnego raportu obejmującego

10 ustalone dane dotyczące jego klientów. Źródłem danych będzie platforma ERP oraz sprzężone jej moduły. W ramach przyjętego rozwiązania informatycznego powinien zostać wprowadzony zaawansowany merytorycznie i technologicznie, zintegrowany system informatyczny klasy ERP służący do operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożenie takiego systemu jest niezbędne dla funkcjonowania modułu B2B i interfejsu internetowego. Biorąc pod uwagę liczbę partnerów, którzy mają zostać sprzężeni z systemem PZM Autotour oraz zakres i sensytywność wymienianych danych, wymagany jest system, który zagwarantuje partnerom obsługę ich klientów na najwyższym poziomie oraz da mu możliwość generowania analiz będących źródłem informacji o potrzebach partnerów oraz wewnętrznej sytuacji firmy. Potrzebny jest więc system, który usprawni podstawowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, przede wszystkim pracę Call Center oraz obieg informacji. W celu zapewnienia wysokiej dostępności dla systemu ERP niezbędne jest zastosowanie redundancji komponentów lub inne rozwiązanie, które zapewni nieprzerwaną pracę także w trakcie typowej awarii. Cechą takiego rozwiązania powinna być transparentność dla użytkownika końcowego. W celu wyeliminowania punktów pojedynczej awarii także zastosowana pamięć masowa musi zapewniać ciągłość pracy. Podsumowując, zastosowana architektura musi zabezpieczać przed: Awarią sprzętową serwerów Problemami z systemem operacyjnym na serwerze Problemami z systemem bazodanowym Problemami z połączeniami do pamięci masowej

11 Poglądowe zestawienie tabelaryczne wybranych procesów Procesy Grupa Proces Procedura Proces obecnie Opis Wady (obecnie) Proces po zmianie Assistance drogowe Implementacja kontraktu Zarządzanie danymi o uprawnieniach Utworzenie "account"-u Udostępnienie Partnerowi podglądu online Import uprawnień Dział IT tworzy nowy "account", w tym nazwę (ID), ekran przyjęcia zgłoszenia (zakres danych, pola wymagane), listę dostępnych świadczeń spośród predfiniowanego zbioru. Dział IT ustawia w systemie zakres danych udostępnianych Partnerowi on-line. Dział IT nadaje uprawnienia pracownikom Partnera do podglądu on-line Otrzymywane e- mailem zestawienia w Excelu. Zakresy danych i formaty w zależności od Partnera. Stosowana zarówno pełna aktualizacja (zastąpienie danych) jak też inkrementalna. Zestawienia importowane do systemu przez Dział IT. Dane wejściowe - baza uprawnień Każdy nowy kontrakt wymaga zaangażowania Działu IT. Każdy nowy kontrakt wymaga zaangażowania Działu IT Import danych wymaga zaangażowania działu IT. Dwie różne metody aktualizacji. Niejednolity format i zakres. Interpretacja danych zależna od account-u. Niejednoznaczna autoryzacja otrzymanych danych. Brak automatycznej walidacji danych. Niedostateczna ochrona danych osobowych (sposób przesyłania). Brak rejestracji zmian danych (historii) "Account" tworzony przez osoby implementujące kontrakt za pośrednictwem narzędzia IT (ekran, struktura danych i ich znaczenie), jednolita lista świadczeń. Wszystkie czynności do wykonania poza działem IT (automatyzacja) Automatyczna wymiana danych

12 Obsługa Front-office Raportowanie dla Partnera Przyjęcie zgłoszenia Prośba o dalsze usługi Przygotowanie raportu Ustalenie account-u (na podstawie linii, na którą przychodzi zgłoszenie). Zebranie wymaganych danych od klienta. Automatyczne lub ręczne sprawdzenie uprawnień w oparciu o posiadaną bazę. Ustalenie lokalizacji (na podstawie podanego adresu; przybliżone lub dokładne, na podstawie geokodowania przez Google Maps API). Ustalenie przyczyn/okoliczności zdarzenia i zapis w oparciu o predefiniowany zbiór możliwych zdarzeń. Oszacowanie (doświadczenie / intuicja / sufit) czasu dojazdu pomocy i poinformowanie klienta. Ustalenie account-u (na podstawie linii, na którą przychodzi zgłoszenie) oraz obsługiwanego przypadku (na podstawie danych podanych przez dzwoniącego). Automatyczne lub ręczne sprawdzenie uprawnień do danej (kolejnej) usługi w oparciu o posiadaną bazę. Oszacowanie (doświadczenie / intuicja / sufit) czasu realizacji zlecenia i poinformowanie klienta. W oparciu o zapisy umowy, dział IT generuje zestawienia (Excel) Sprawdzanie uprawnień zależne od account'u (niejednorodne). Ustalenie lokalizacji wyłącznie na podstawie informacji od klienta. Oszacowanie czasu realizacji usługi nie poparte danymi. Sprawdzanie uprawnień zależne od account'u (niejednorodne). Ustalenie lokalizacji wyłącznie na podstawie informacji od klienta. Oszacowanie czasu realizacji usługi nie poparte danymi. Proces wymaga cyklicznego zaangażowania Działu IT, ryzyko pomyłek Jednolity, elastyczny model uprawnień, oczekiwany czas realizacji na podstawie danych z Back-Office Jednolity, elastyczny model uprawnień, oczekiwany czas realizacji na podstawie danych z Back-Office Kształt raportu jest definiowany przez właściwego pracownika, następnie raport jest automatycznie generowany cyklicznie; jest

13 Monitoring Partnera Zlecanie usług za granicę Wysyłka raportu Śledzenie statusu Skierowanie zlecenia Potwierdzenie Monitorowanie Przygotowany raport jest wysyłany do Partnera przez Dział Operacyjny lub Dział Finansowy pocztą elektroniczną. Dane wyjsciowe: plik Excel Wszystkie zdarzenia (większość danych, niektóre KPI, statusy, wewn. zapisy operacyjne) możliwe do podejrzenia (w czasie rzeczywistym) via extranet http Zlecenie dla usługodawcy zagranicznego zawierające niezbędne dane, generowane jest jako dokument przesyłany z systemu faxem do usługodawcy, zlecenie odnotowywane w systemie. Dane wyjściowe: zlecenie (fax) Usługodawca również faxem, potwierdza przyjęcie zlecenia; potwierdzenie rejestrowane ręcznie w systemie. Dane wejściowe: potwierdzenie (fax) Monitoring sterowany ręcznie; informacje faxem, em lub telefonicznie, update systemu ręczny. Dane wejściowe i wyjściowe: fax,mail,tel. (różne dane) Konieczność ręcznego sterowania procesem, ryzyko dodatkowych błędów po stronie Partnera (import), niskie bezpieczeństwo przesyłanych danych. Brak możliwości dostosowania zakresu i układu danych bez potrzeby angażowania Działu IT Niedostateczna kontrola nad procesem, zawodny sposób komunikacji Niedostateczna kontrola nad procesem, zawodny sposób komunikacji Niedostateczna kontrola nad procesem, zawodny sposób komunikacji, niejednorodność danych i informacji możliwość edycji przed zatwierdzeniem, zatwierdzenie powoduje eksport raportu do systemu Partnera. Układ danych i zakres możliwe do definiowania za pomocą narzędzia Całe zlecenie ma postać edytowalnego (za autoryzacją) dokumentu elektronicznego, krążącego pomiędzy zlecającą a wykonującą firmą, każdy transfer dokumentu powoduje wymuszenie odpowiedniej akcji w systemie odbiorcy i rejestrację zmian w statusie i danych zlecenia, dokument opiera się na stałym zestawie danych ew. uzupełnionych wolnym tekstem, stałe dane (predefiniowane listy) mogą być niezależne językowo (kody) lub w jęz. angielskim Rozliczenie Usługodawca przesyła fakturę; faktura sprawdzana ręcznie (porównywana ze zleceniem z systemu), zatwierdzona faktura (papier) podstawą do przelewu. Dane Ryzyko niezgodności i błędów, długi czas procesu (zawieszone, nierozliczone sprawy) Faktura generowana automatycznie we własnym systemie, lub systemie drugiej strony, na podstawie zawartości dokumentu zlecenia

14 wejściowe: faktura (papier) Przyjmowanie zleceń z zagranicy Wszystkie procedury Proces odwrotny do zlecania j/w j/w Inspekcje Casco Zlecanie inspekcji Monitoring Partnera Przesyłanie zleceń Śledzenie statusu Partner generuje plik tekstowy wg. własnej specyfikacji (XML), przesyła po FTPS do wskazanego katalogu; system szuka nowych plików, parsuje i tworzy kolejkę zleceń. Zmiana statusu zlecenia (pobrane). Dane wejściowe: plik XML z danymi zleceń Wszystkie zlecenia i ich statusy możliwe do podejrzenia (w czasie rzeczywistym) via extranet http skomplikowany proces od strony informatycznej, brak jednoznacznego potwierdzenia dostarczenia zleceń, niedostateczna kontrola poprawności plików (brak pełnej walidacji) Brak możliwości dostosowania zakresu i układu danych bez potrzeby angażowania Działu IT, konieczność interaktywnego śledzenia (przeglądarka) przez Partnera Wymiana danych jako usługa sieciowa (SOAP/RPC/REST/ECOD/EDISON, itp.) z walidacją i wyzwalaniem akcji w obydwu systemach Układ danych i zakres możliwe do definiowania za pomocą narzędzia, zmiany statusu powodują wysyłanie komunikatów wyzwalajcych automatyczne akcje systemów Przekazanie wyników inspekcji Eksport wyników inspekcji Partner pobiera pliki XML z wynikami inspekcji z naszego serwera (FTPS); zdjęcia opcjonalnie do pobrania przez http (z extranetu) skomplikowany proces od strony informatycznej, brak jednoznacznego potwierdzenia dostarczenia wyników Wymiana danych jako usługa sieciowa (SOAP/RPC/REST/ECOD/EDISON, itp.) z walidacją i wyzwalaniem akcji w obydwu systemach Inne procesy Likwidacja szkód Przekazanie danych szkodowych Monitorowanie Odebranie wyników Automatyczny do wykonawcy z danymi szkody Ręcznie przeglądanie statusów zleceń Upload danych (zdjęć, kosztorysu, dokumentów) w extranecie przez wykonawcę Niskie bezpieczeństwo, niedostateczna kontrola nad procesem Ryzyko przeoczeń, proces mało zautomatyzowany Praktycznie brak walidacji, ryzyko błędów i pomyłek Dane szkody mają postać edytowalnego (za autoryzacją) dokumentu elektronicznego, tworzonego w Autotour, krążącego pomiędzy Autotour a systemem wykonawcy.

15 CRM Baza kontaktów Baza dokumentów Case Management Historia kontaktów Wszystkie procesy Aktualizowana w systemie CRM (open source PHP na serwerze http) PDF i inne pliki elektroniczne dostępne w systemie CRM W oparciu o system CRM, kilka procesów ze zdefinowanym workflow (sztywne czasy realizacji, przepływ wg. ról, specyficzne statusy), np. proces reklamacyjny W oparciu o system CRM, powiązana z zarządzaniem przypadkami i bazami kontaktów i dokumentów system nie wspierany od strony IT, nie rozwijany, nie zintegrowany z aplikacją operacyjną, ergo stosowany wyłącznie w pionie marketingu Mało wspierana architektura (FoxPro), niskie bezpieczeństwo, wiele rozwiązań ad-hoc, wiele zaszłości (struktura danych) CRM jako fragment aplikacji operacyjnej ERP w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu B2B

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 13.09.2013 Nabywca: Rabateo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 45 e-mail: dariusz.urbanski@rabateo.coml Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są:

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są: OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT: Wdrożenie innowacyjnych technologii sposobem na wprowadzenie nowych usług w zakresie rozwoju zawodowego i oceny wiarygodności pracodawców. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy Call Center Tools S.A. a jego dostawcami

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Odpowiedź Uwagi TAK. Odp. 1c

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Odpowiedź Uwagi TAK. Odp. 1c Firma: IT-TENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Ul. ZAKŁADOWA, nr 17, PLEWISKA, kod 62-064, Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Komputronik 1 Czy Państwa obecny produkt (produkty) spełniają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting Sp. z o. o.

SI-Consulting Sp. z o. o. SI-Consulting Sp. z o. o. Zintegrowany system monitorowania obrotu produktami leczniczymi - ZSMOPL 2017-03-14 Agenda Prezentacja firmy SI-Consulting Zarys biznesowy, wymagania, cele projektu ZSMOPL Zakres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 W związku z realizacją umowy z Polską Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo