Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej (działanie 8.2) Zamawiający: Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o. Spis treści Procesy biznesowe... 2 Opis procesów:... 2 Zarządzanie danymi o uprawnieniach...2 Usługa pomocy drogowej...3 Inne usługi assistance...3 Usługa inspekcji...4 Usługa lustracji i technicznej likwidacji szkody...4 Zarządzanie siecią usługodawców...4 Rozliczenie usług...4 Raportowanie do klientów B2B...5 CRM...5 Informacja Zarządcza...5 System informatyczny... 6 Obecne funkcje aplikacji:... 6 Obecne parametry infrastruktury:... 6 Cel zmian... 7 Wymagania dotyczące nowego oprogramowania:...8 Integracja z obcymi systemami B2B...8 Poglądowe zestawienie tabelaryczne wybranych procesów...11

2 Procesy biznesowe Opis procesów: PZM Autotour zajmuje się prowadzeniem platformy usługowej w oparciu o telefoniczne centrum zgłoszeniowe i sieć wykonawców. Świadczy usługi assistance (pomocy drogowej, w domu, podróżnej, medycznej, itp.) na zlecenie klientów B2B (ubezpieczycieli, importerów pojazdów, zarządców flot, innych firm) dla ich klientów dla własnych klientów indywidualnych Dla klientów B2B, głównie ubezpieczycieli, świadczymy także usługi inspekcji i lustracji (sprawdzenie stanu ubezpieczanego mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia dotyczy głównie ubezpieczeń zawieranych w systemie direct t.j. przez telefon lub Internet) oraz technicznej likwidacji szkód w tym przypadku posługując się siecią rzeczoznawców zgrupowanych wokół regionalnych spółek PZM. Główne procesy: Zarządzanie danymi o uprawnieniach Usługa pomocy drogowej, w tym o claim freeze o usługa zlecana za granicę Inna usługa assistance o w tym claim freeze Usługa inspekcji Usługa lustracji i technicznej likwidacji szkody Zarządzanie siecią usługodawców Rozliczenie usług z wykonawcami (z jednej strony) oraz z klientami B2B / płatnikami (z drugiej strony), w tym: o dokonanie płatności (wewnątrz firmy) o księgowanie (outsourcing) Raportowanie do klientów B2B CRM (B2B) MI Zarządzanie danymi o uprawnieniach Aby otrzymać świadczenie, osoba występująca z takim telefoniczym żądaniem musi być uprawniona, np. na podstawie zawartego ubezpieczenia, abonamentu itp. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności uprawnienie musi być zweryfikowane. Może się to odbyć albo na podstawie bazy uprawnień

3 utrzymywanej w systemie PZM Autotour i uaktualnianej z ustaloną częstotliwością danymi otrzymywanymi od wystawcy uprawnienia (klienta B2B) albo on-line w jego własnym systemie informatycznym. Usługa pomocy drogowej Proces usługowy rozpoczyna się od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od osoby uprawnionej. Po weryfikacji następuje określenie zakresu przysługujących w ramach uprawnienia świadczeń wynikają one z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, umowy PZM Autotour z klientem B2B, własnych warunków (dotyczy własnych klientów indywidualnych) oraz niekiedy - wariantu ochrony, który musi wynikać z posiadanej bazy uprawnień lub informacji pozyskanej on-line. Po ustaleniu uprawnień do żądanego świadczenia następuje wybór wykonawcy usługi, w oparciu o wymagania SLA (głównie oczekiwany czas dotarcia na miejsce zdarzenia) oraz posiadane zasoby (sprzętowe i ludzkie) niezbędne do wykonania usługi. Dodatkowym kryterium stosowanym przy wyborze jest przyjęta polityka wobec usługodawców, t.j. dążenie do równomiernej dystrybucji zleceń na danym terenie lub przeciwnie ustalenie priorytetów w oparciu o jakość oferowanych usług, historię współpracy itp. Do wybranego usługodawcy kierowane jest zlecenie. Po jego potwierdzeniu (na co ma on określony czas) i przekazaniu niezbędnych danych następuje proces realizacji usługi. Jest on monitorowany w centrum zgłoszeniowym pod kątem zachowania odpowiednich KPI. Od usługodawcy wymagane jest bieżące przekazywanie informacji o utrudnieniach w realizacji zlecenia, a także potwierdzenie zakończenia jego wykonywania, wraz z danymi o końcowym efekcie realizacji. Częstym elementem tego procesu jest usługa claim freeze, polegająca na fotograficznym udokumentowaniu miejsca zdarzenia (głównie wypadku lub kolizji, rzadziej awarii) i załadowaniu tej dokumentacji na serwer PZM Autotour, gdzie - po uporządkowaniu jest ona dostępna dla właściwego klienta B2B (na ogół ubezpieczyciela wystawcy polisy będącej podstawą do świadczenia). W przypadku zdarzeń za granicą przez usługodawcę rozumie się z góry określona organizację (o podobnej do PZM Autotour strukturze) posługującą się własną siecią podwykonawców. Dlatego pomijana jest tu procedura wyboru usługodawcy. Inne usługi assistance Proces bardzo zbliżony do opisanego wyżej. Chodzi o home assistance t.j. usługi pomocy technicznej w razie awarii lub zdarzenia losowego (żywioły włamania) w domu lub mieszkaniu, assistance medyczne (nagłe zachorowania, nieszczęśliwe wypadki), podróżne (medyczne + utrata /

4 zniszczenie bagażu / dokmentów). Oczywiście inna jest w każdym z tych przypadków sieć usługodawców. Usługa inspekcji Zlecenie otrzymywane jest od klienta B2B (ubezpieczyciela), do którego skierowany został wniosek o ubezpieczenie. Pojedynczo lub w pakiecie, drogą elektroniczną. Usługa polega na wyborze (głównie kryteria terytorialne i jakościowe) wykonawcy inspekcji, który wykonuje fotografie pojazdu i dokumentów i ładuje je na serwer PZM Autotour. Tam dokumentacja ta jest porządkowana i udostępniana klientowi B2B. Usługa lustracji i technicznej likwidacji szkody Proces zbliżony do opisanego wyżej, z tym, że w procesie usługi likwidacji szkody występuje często ogniwo pośrednie w postaci regionalnej spółki PZM zarządzającej lokalną siecią usługodawców (rzeczoznawców). Zarządzanie siecią usługodawców Na ten proces składają się: przyjmowanie zgłoszeń wykonawców chętnych do współpracy, ocena potrzeb (analiza obecnego stanu na danym terenie, porównanie jakości), weryfikacja formalna i merytoryczna kandydatów, nawiązanie współpracy lub odmowa, w tym pierwszy przypadku zasilenie bazy danych (i systemu mapowego) niezbędnymi informacjami okresowa weryfikacja (inspekcje, testy) przetwarzanie danych o wykonawcach w miarę zmiany stanu faktycznego (na podstawie otrzymywanych informacji i inspekcji) przetwarzanie danych jakościowych pozyskiwanych z centrum zgłoszeniowego powstałych w wyniku realizacji zleceń ustalanie kryteriów stosowanych w procedurach (algorytmach) wyboru wykonawców i modyfikacja wskaźników będących parametrami tych procedur korespondencja (w tym seryjna) szkolenia Rozliczenie usług Z wykonawcami: weryfikacja otrzymanych dokumentów finasowych i merytorycznych (dane realizacji usługi) pod kątem formalnym, zgodności z przepisami finansowymi, zgodności z wydanym zleceniem. wprowadzenie danych do systemu informatycznego i potwierdzenie / korekta danych istniejących (wynikających z wydanego zlecenia, np. danych użytkownika / pojazdu itp.) dokonanie płatności na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych danych procesy księgowe

5 Z klientami B2B: analiza / korekta danych będących podstawą do wystawienia faktur (w szczególności raportów dołączanych do dokumentów finanowych) i wygenerowanie dokumentów obciążeniowych. Raportowanie do klientów B2B Zakres raportowania wynika z ustaleń kontraktowych, a także z przepisów (np. o rachunkowości ubezpieczeniowej). Raporty zawierają dane pobrane z aplikacji operacyjnej przedstawione w formacie ustalonym dla każdego klienta B2B odrębnie. CRM Dotyczące wyłącznie klientów B2B procesy obejmujące przede wszystkim: oferowanie usług negocjacje handlowe implementację kontraktów badania satysfakcji podtrzymywanie relacji wdrażanie zmian i usprawnień w procedurach objętych bieżącą współpracą rozwiązywanie bieżących problemów jednostkowych i systemowych utrzymywanie bazy dokumentów procedury reklamacyjne Proces ten w tym wydaniu (a więc i stosowane narzędzia) można określić jako dość daleki od rozwiązań typu SFA, a bardziej zbliżony do Task/Case Management i pracy grupowej, z elementami DMS. Informacja Zarządcza Na podstawie zgromadzonych danych tworzone są raporty dla kierownictwa firmy, obejmujące wszelkie aspekty funkcjonowania procesów. Dotyczy to kwestii finansowych, operacyjnych, jakościowych, wykorzystania zasobów itp. Zakres potrzeb w tym zakresie trudno jest przewidzieć z góry, dlatego oprócz wystandaryzowanych raportów generowanych w/g określonych harmonogramów, dział IT wyposaża zarząd spółki w wiele informacji uzyskiwanych na życzenie

6 System informatyczny System informatyczny PZM Autotour jest po dzień dzisiejszy rozwijany i zarządzany własnymi zasobami IT. Obecne funkcje aplikacji: Aplikacja w obecnym kształcie zarządza procesami: przyjmowania telefonicznych zgłoszeń z prośbą o udzielenie świadczeń od klientów uprawnionych do takich świadczeń przyjmowania zleceń od klientów B2B pojednynczo lub pakietowo dotyczących wykonania inspekcji, lustracji lub likwidacji szkody komunikacyjnej lub majątkowej zasilania bazy danych uprawnień informacjami od klientów B2B weryfikacji uprawnień wyboru wykonawcy świadczeń zlecenia wykonania świadczeń bezpośrednio wykonawcy lub organizacji pośredniczącej kontroli procesu wykonania świadczeń, uwidocznienia procesów wykonywania świadczeń klientom B2B w czasie rzeczywistym w/g ustalonego zakresu zmiany statusów zleceń w toku procesu usługowego i uwidocznienia tych zmian klientom B2B zmiany statusów (w niektórych procesach) zlecającym klientom B2B przyjmowania kolejnych żądań świadczeń w ramach tego samego zdarzenia tworzenia historii przypadku (świadczeń, informacji, kontaktów) rozliczania świadczeń z podwykonacami rozliczania usług z klientami B2B (płatnikami) zarządzania siecią usługodawców zasilania systemu z zewnątrz (przez podwykonawców) plikami (w tym zdjęciami) porządkowania dokumentacji fotograficznej i innej elektronicznej generowania raportów dot. okoliczności zdarzenia, wyników inspekcji lub lustracji / likwidacji szkody Obecne parametry infrastruktury: Format bazy danych: Fox Pro (v.9). Języki tworzenia kodu oprogramowania: FoxPro (v.9) oraz (w zakresie udostępniania danych na zewnątrz) technologia ASPX. Serwer: Windows Server stanowisk w domenie Windows Active Directory Sieć LAN Gigabit Ethernet Serwer Web: IIS DSL 30 Gb/s

7 Cel zmian Planowane zmiany związane są z potrzebą integracji systemu informatycznego z: innymi systemami B2B (w tym klasy ERP) klientów korporacyjnych (w liczbie od 3 do 10) w zakresie automatycznej wymiany danych systemami wykonawców zagranicznych (firm w liczbie od 2 do 5) w zakresie zlecania usług i monitorowania zleconego procesu w oparciu o generowanie, odbieranie i interpretowanie dokumentów elektroniczych w ustalonym formacie systemem księgowym (jednej zewnętrznej firmy). systemem mapowym (obecnym, opartym o technologię Google wg. API 3.0, ew. innym) wdrażanym właśnie systemem telekomunikacyjnym (SyTel) opartym o technologię VOIP w pełnym zakresie, czyli umożliwiającym: o wyzwalanie określonych akcji aplikacji operacyjnej (wewnętrznych oraz na stanowiskach roboczych) w zależności od zdarzeń w systemie telefonicznym (połączenia i SMS-y przychodzące, logowanie i wylogowanie pracownika z systemu) o wyzwalanie określonych akcji systemu telefonicznego (nawiązywanie połączenia, SMS, logowanie) bezpośrednio z poziomu aplikacji operacyjnej o delegowanie określonych procesów do aplikacji telefonicznej (dzięki istniejącym w niej narzędziom do konstruowania i modyfikacji skryptów rozmów) wraz z możliwością pełnej wymiany danych pomiędzy tymi systemami o pełne, dwukierumkowe kojarzenie nagrań dzwiękowych z systemu telefonicznego z właściwymi danymi operacyjnymi (zgłoszenie, klient, sprawa, zlecenie) Stworzenie możliwości integracji systemów pociąga za sobą konieczność przebudowy systemu i wiąże się z: koniecznością zastąpienia przestarzałej architektury programistycznej nową, wspieraną przez producenta platformą nie obarczoną ryzykiem zaniechania jej rozwoju w perspektywie najbliższych 10 lat dotyczy to zarówno formatu bazy danych jak warstwy wykonywalnej umożliwieniem: o pracy zdalnej i monitoringu ze strony pracowników klientów korporacyjnych o zdalnego dostępu menedżerskiego koniecznością wyeliminowania zaangażowania działu IT w jakiekolwiek procesy merytoryczne (implementacje produktów i kontraktów, raporty) dzięki implementacji niezbędnych narzędzi charakteryzujących się wystarczającą elastycznością.

8 Wymagania dotyczące nowego oprogramowania: Poza funkcjonalnością wynikającą z powyższych opisów, nowy system powinien uwzględniać: jednoczesny dostęp z o 50 stanowisk zlokalizowanych na miejscu (LAN) o 20 stanowisk pracy zdalnej i dostępu menedżerskiego stosunkową łatwość dodawania / modyfikacji funkcjonalności przy krótkim czasie wdrożeń struktura modułowa odpowiednie zabezpieczenia, w tym spełniające wymagania przepisów o ochronie danych osobowych System musi być przeznaczony do instalacji na serwerach w siedzibie firmy. Integracja z obcymi systemami B2B Projekt polega na wdrożeniu modułu B2B wraz z otoczeniem systemowym (ERP) oraz ew. zakupie sprzętu (serwerów). Na bazie platformy ERP oraz modułu B2B będzie odbywać się w wymiana informacyjna pomiędzy firmą PZM Autotour sp. z o.o a jej instytucjonalnymi partnerami handlowymi (towarzystwa ubezpieczeniowe, zagraniczne firmy świadczące usług assistance oraz firma prowadząca księgowość). Wymiana ta będzie w znacznym stopniu zautomatyzowana, co silnie przyczyni się do usprawnienia i przyśpieszenia wzajemnej komunikacji oraz rozliczeń. Platforma ERP, jej interfejs webowy oraz moduły (integracyjny, obsługi sprzedaży / raportowania, obiegu dokumentów, zarządzania zleceniami, zarządzania relacjami z klientami umożliwią pracownikom Autotour oraz jego partnerom: - dostęp do zintegrowanego systemu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa - zdalną pracę pracowników oraz dostęp do systemu partnerom biznesowym co ułatwi i przyspieszy obsługę procesów biznesowych. Dane przetwarzane przez partnerów będą, między innymi, automatycznie wymieniane z Klientami Wnioskodawcy w ramach modułu B2B - definiowanie i zarządzanie interfejsami z innymi systemami oraz platformą do realizowania automatycznej wymiany danych - zdobywanie kontraktów i prowadzenie ewidencji podpisanych kontraktów z klientami - wystawianie faktur sprzedaży partnerom oraz dostarczanie wymaganych przez nich raportów - ewidencję wszelkich dokumentów kosztowych (faktur zakupowych) przychodzących do firmy - akceptację przez osoby merytoryczne faktur zakupowych zarówno zakupów operacyjnych związanych z prowadzoną działalnością jak i innych kosztów wewnętrznych - przygotowanie danych do eksportu do systemu Finansowo-Księgowego firmy zewnętrznej (partnera) - automatyczne pobieranie i gromadzenie danych z systemów

9 - dokumentowanie i wspierania kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami Projekt zakłada współpracę z 5 firmami (partnerami), ale już w roku 2012 planowane jest rozszerzenie zakresu funkcjonowania systemu na kolejne 5 firm. Spółka nie wyklucza w kolejnych latach włączania kolejnych przedsiębiorstw do systemu. Sprawna obsługa transakcji oraz potrzeb partnerów generowanych poprzez moduł B2B, będą wymagały optymalizacji szeregu podstawowych procesów zachodzących wewnątrz firmy PZM Autotour. Dotyczy to zwłaszcza szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem, z naciskiem na obieg informacji i efektywność pracy Call Center. W tym celu wykorzystane będzie oprogramowanie typu ERP, będące techniczną bazą modułu B2B oraz mające wspomóc sprawność i precyzyjność opisanych procesów. Wdrożenie systemu będzie źródłem szybkiej i rzetelnej informacji poprzez optymalizację procesów opracowywania raportów finansowych, analiz, budżetów oraz planów przedsiębiorstwa. Na bazie modułu B2B będzie odbywać się wymiana informacyjna pomiędzy PZM Autotour a jego instytucjonalnymi partnerami (towarzystwa ubezpieczeń, zagraniczne podmioty świadczące usług assistance, biuro księgowe). Do tej pory zdecydowana większość wymiany danych PZM Autotour z jego klientami odbywała się na zasadzie mailowego lub fizycznego przekazywania baz danych, papierowej dokumentacji, ręcznego wprowadzania danych do systemu informatycznego lub ręcznego generowania raportu. W okresach intensyfikacji sprzedaży lub wzmożonej obsługi telefonicznej w Call Center, ze względu na duże zaangażowanie czynnika ludzkiego w proces zamówienia, generowane były błędy. Dotychczasowy proces wymiany danych (osób uprawnionych do świadczeń, wyników zleceń) oraz generowania raportów przyczyniał się do spowolnienia całego procesu sprzedaży i obsługi klientów (kierowców) a co za tym idzie jej ograniczania, zarówno w PZM Autotour jak i jego partnera. Poprzez wdrożenie modułu B2B procesy te powinny być w znacznym stopniu zautomatyzowane, co silnie przyczyni się do usprawnienia i przyśpieszenia obustronnej wymiany danych, realizacji usług assistance oraz znacznie zwiększy bezpieczeństwo danych. Wdrażając moduł B2B PZM Autotour będzie mógł jednocześnie zaoferować swoim partnerom profesjonalny interfejs webowy sprzężony z systemem ERP. Utworzony przez PZM Autotour dla partnerów dostęp internetowy powinien interaktywnie korespondować ze wszystkimi modułami systemu ERP. Będzie to oznaczało, że partner będzie mógł z poziomu strony internetowej sprawdzić status realizacji jego zlecenia, etap obsługi jego klienta, harmonogram działań, statystyki skuteczności pracy Call Center, saldo rozliczeń, itd. Jedną z funkcjonalności interfejsu internetowego musi być możliwość wygenerowania przez partnera indywidualnego raportu obejmującego

10 ustalone dane dotyczące jego klientów. Źródłem danych będzie platforma ERP oraz sprzężone jej moduły. W ramach przyjętego rozwiązania informatycznego powinien zostać wprowadzony zaawansowany merytorycznie i technologicznie, zintegrowany system informatyczny klasy ERP służący do operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożenie takiego systemu jest niezbędne dla funkcjonowania modułu B2B i interfejsu internetowego. Biorąc pod uwagę liczbę partnerów, którzy mają zostać sprzężeni z systemem PZM Autotour oraz zakres i sensytywność wymienianych danych, wymagany jest system, który zagwarantuje partnerom obsługę ich klientów na najwyższym poziomie oraz da mu możliwość generowania analiz będących źródłem informacji o potrzebach partnerów oraz wewnętrznej sytuacji firmy. Potrzebny jest więc system, który usprawni podstawowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, przede wszystkim pracę Call Center oraz obieg informacji. W celu zapewnienia wysokiej dostępności dla systemu ERP niezbędne jest zastosowanie redundancji komponentów lub inne rozwiązanie, które zapewni nieprzerwaną pracę także w trakcie typowej awarii. Cechą takiego rozwiązania powinna być transparentność dla użytkownika końcowego. W celu wyeliminowania punktów pojedynczej awarii także zastosowana pamięć masowa musi zapewniać ciągłość pracy. Podsumowując, zastosowana architektura musi zabezpieczać przed: Awarią sprzętową serwerów Problemami z systemem operacyjnym na serwerze Problemami z systemem bazodanowym Problemami z połączeniami do pamięci masowej

11 Poglądowe zestawienie tabelaryczne wybranych procesów Procesy Grupa Proces Procedura Proces obecnie Opis Wady (obecnie) Proces po zmianie Assistance drogowe Implementacja kontraktu Zarządzanie danymi o uprawnieniach Utworzenie "account"-u Udostępnienie Partnerowi podglądu online Import uprawnień Dział IT tworzy nowy "account", w tym nazwę (ID), ekran przyjęcia zgłoszenia (zakres danych, pola wymagane), listę dostępnych świadczeń spośród predfiniowanego zbioru. Dział IT ustawia w systemie zakres danych udostępnianych Partnerowi on-line. Dział IT nadaje uprawnienia pracownikom Partnera do podglądu on-line Otrzymywane e- mailem zestawienia w Excelu. Zakresy danych i formaty w zależności od Partnera. Stosowana zarówno pełna aktualizacja (zastąpienie danych) jak też inkrementalna. Zestawienia importowane do systemu przez Dział IT. Dane wejściowe - baza uprawnień Każdy nowy kontrakt wymaga zaangażowania Działu IT. Każdy nowy kontrakt wymaga zaangażowania Działu IT Import danych wymaga zaangażowania działu IT. Dwie różne metody aktualizacji. Niejednolity format i zakres. Interpretacja danych zależna od account-u. Niejednoznaczna autoryzacja otrzymanych danych. Brak automatycznej walidacji danych. Niedostateczna ochrona danych osobowych (sposób przesyłania). Brak rejestracji zmian danych (historii) "Account" tworzony przez osoby implementujące kontrakt za pośrednictwem narzędzia IT (ekran, struktura danych i ich znaczenie), jednolita lista świadczeń. Wszystkie czynności do wykonania poza działem IT (automatyzacja) Automatyczna wymiana danych

12 Obsługa Front-office Raportowanie dla Partnera Przyjęcie zgłoszenia Prośba o dalsze usługi Przygotowanie raportu Ustalenie account-u (na podstawie linii, na którą przychodzi zgłoszenie). Zebranie wymaganych danych od klienta. Automatyczne lub ręczne sprawdzenie uprawnień w oparciu o posiadaną bazę. Ustalenie lokalizacji (na podstawie podanego adresu; przybliżone lub dokładne, na podstawie geokodowania przez Google Maps API). Ustalenie przyczyn/okoliczności zdarzenia i zapis w oparciu o predefiniowany zbiór możliwych zdarzeń. Oszacowanie (doświadczenie / intuicja / sufit) czasu dojazdu pomocy i poinformowanie klienta. Ustalenie account-u (na podstawie linii, na którą przychodzi zgłoszenie) oraz obsługiwanego przypadku (na podstawie danych podanych przez dzwoniącego). Automatyczne lub ręczne sprawdzenie uprawnień do danej (kolejnej) usługi w oparciu o posiadaną bazę. Oszacowanie (doświadczenie / intuicja / sufit) czasu realizacji zlecenia i poinformowanie klienta. W oparciu o zapisy umowy, dział IT generuje zestawienia (Excel) Sprawdzanie uprawnień zależne od account'u (niejednorodne). Ustalenie lokalizacji wyłącznie na podstawie informacji od klienta. Oszacowanie czasu realizacji usługi nie poparte danymi. Sprawdzanie uprawnień zależne od account'u (niejednorodne). Ustalenie lokalizacji wyłącznie na podstawie informacji od klienta. Oszacowanie czasu realizacji usługi nie poparte danymi. Proces wymaga cyklicznego zaangażowania Działu IT, ryzyko pomyłek Jednolity, elastyczny model uprawnień, oczekiwany czas realizacji na podstawie danych z Back-Office Jednolity, elastyczny model uprawnień, oczekiwany czas realizacji na podstawie danych z Back-Office Kształt raportu jest definiowany przez właściwego pracownika, następnie raport jest automatycznie generowany cyklicznie; jest

13 Monitoring Partnera Zlecanie usług za granicę Wysyłka raportu Śledzenie statusu Skierowanie zlecenia Potwierdzenie Monitorowanie Przygotowany raport jest wysyłany do Partnera przez Dział Operacyjny lub Dział Finansowy pocztą elektroniczną. Dane wyjsciowe: plik Excel Wszystkie zdarzenia (większość danych, niektóre KPI, statusy, wewn. zapisy operacyjne) możliwe do podejrzenia (w czasie rzeczywistym) via extranet http Zlecenie dla usługodawcy zagranicznego zawierające niezbędne dane, generowane jest jako dokument przesyłany z systemu faxem do usługodawcy, zlecenie odnotowywane w systemie. Dane wyjściowe: zlecenie (fax) Usługodawca również faxem, potwierdza przyjęcie zlecenia; potwierdzenie rejestrowane ręcznie w systemie. Dane wejściowe: potwierdzenie (fax) Monitoring sterowany ręcznie; informacje faxem, em lub telefonicznie, update systemu ręczny. Dane wejściowe i wyjściowe: fax,mail,tel. (różne dane) Konieczność ręcznego sterowania procesem, ryzyko dodatkowych błędów po stronie Partnera (import), niskie bezpieczeństwo przesyłanych danych. Brak możliwości dostosowania zakresu i układu danych bez potrzeby angażowania Działu IT Niedostateczna kontrola nad procesem, zawodny sposób komunikacji Niedostateczna kontrola nad procesem, zawodny sposób komunikacji Niedostateczna kontrola nad procesem, zawodny sposób komunikacji, niejednorodność danych i informacji możliwość edycji przed zatwierdzeniem, zatwierdzenie powoduje eksport raportu do systemu Partnera. Układ danych i zakres możliwe do definiowania za pomocą narzędzia Całe zlecenie ma postać edytowalnego (za autoryzacją) dokumentu elektronicznego, krążącego pomiędzy zlecającą a wykonującą firmą, każdy transfer dokumentu powoduje wymuszenie odpowiedniej akcji w systemie odbiorcy i rejestrację zmian w statusie i danych zlecenia, dokument opiera się na stałym zestawie danych ew. uzupełnionych wolnym tekstem, stałe dane (predefiniowane listy) mogą być niezależne językowo (kody) lub w jęz. angielskim Rozliczenie Usługodawca przesyła fakturę; faktura sprawdzana ręcznie (porównywana ze zleceniem z systemu), zatwierdzona faktura (papier) podstawą do przelewu. Dane Ryzyko niezgodności i błędów, długi czas procesu (zawieszone, nierozliczone sprawy) Faktura generowana automatycznie we własnym systemie, lub systemie drugiej strony, na podstawie zawartości dokumentu zlecenia

14 wejściowe: faktura (papier) Przyjmowanie zleceń z zagranicy Wszystkie procedury Proces odwrotny do zlecania j/w j/w Inspekcje Casco Zlecanie inspekcji Monitoring Partnera Przesyłanie zleceń Śledzenie statusu Partner generuje plik tekstowy wg. własnej specyfikacji (XML), przesyła po FTPS do wskazanego katalogu; system szuka nowych plików, parsuje i tworzy kolejkę zleceń. Zmiana statusu zlecenia (pobrane). Dane wejściowe: plik XML z danymi zleceń Wszystkie zlecenia i ich statusy możliwe do podejrzenia (w czasie rzeczywistym) via extranet http skomplikowany proces od strony informatycznej, brak jednoznacznego potwierdzenia dostarczenia zleceń, niedostateczna kontrola poprawności plików (brak pełnej walidacji) Brak możliwości dostosowania zakresu i układu danych bez potrzeby angażowania Działu IT, konieczność interaktywnego śledzenia (przeglądarka) przez Partnera Wymiana danych jako usługa sieciowa (SOAP/RPC/REST/ECOD/EDISON, itp.) z walidacją i wyzwalaniem akcji w obydwu systemach Układ danych i zakres możliwe do definiowania za pomocą narzędzia, zmiany statusu powodują wysyłanie komunikatów wyzwalajcych automatyczne akcje systemów Przekazanie wyników inspekcji Eksport wyników inspekcji Partner pobiera pliki XML z wynikami inspekcji z naszego serwera (FTPS); zdjęcia opcjonalnie do pobrania przez http (z extranetu) skomplikowany proces od strony informatycznej, brak jednoznacznego potwierdzenia dostarczenia wyników Wymiana danych jako usługa sieciowa (SOAP/RPC/REST/ECOD/EDISON, itp.) z walidacją i wyzwalaniem akcji w obydwu systemach Inne procesy Likwidacja szkód Przekazanie danych szkodowych Monitorowanie Odebranie wyników Automatyczny do wykonawcy z danymi szkody Ręcznie przeglądanie statusów zleceń Upload danych (zdjęć, kosztorysu, dokumentów) w extranecie przez wykonawcę Niskie bezpieczeństwo, niedostateczna kontrola nad procesem Ryzyko przeoczeń, proces mało zautomatyzowany Praktycznie brak walidacji, ryzyko błędów i pomyłek Dane szkody mają postać edytowalnego (za autoryzacją) dokumentu elektronicznego, tworzonego w Autotour, krążącego pomiędzy Autotour a systemem wykonawcy.

15 CRM Baza kontaktów Baza dokumentów Case Management Historia kontaktów Wszystkie procesy Aktualizowana w systemie CRM (open source PHP na serwerze http) PDF i inne pliki elektroniczne dostępne w systemie CRM W oparciu o system CRM, kilka procesów ze zdefinowanym workflow (sztywne czasy realizacji, przepływ wg. ról, specyficzne statusy), np. proces reklamacyjny W oparciu o system CRM, powiązana z zarządzaniem przypadkami i bazami kontaktów i dokumentów system nie wspierany od strony IT, nie rozwijany, nie zintegrowany z aplikacją operacyjną, ergo stosowany wyłącznie w pionie marketingu Mało wspierana architektura (FoxPro), niskie bezpieczeństwo, wiele rozwiązań ad-hoc, wiele zaszłości (struktura danych) CRM jako fragment aplikacji operacyjnej ERP w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu B2B

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo