Maturzystów. salon. Perspektywy Katalog wystawców. Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28"

Transkrypt

1 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra n Olsztyn n Warszawa n Kraków n Szczecin n Kielce n Bydgoszcz n Łódź n Lublin n Wrocław n Gdańsk n Opole IX n IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX Katalog wystawców w w w. s a l o n m a t u r z y s t o w. p l

2 perspektywy.pl Wybierz z nami studia! We wrześniu informator dystrybuowany promocyjnie na Salonach Maturzystów - wyłącznie po zarejestrowaniu się na perspektywy.pl 258 stron egz. 453 uczelnie 7 tys. programów studiów Dostępny także w Empikach, salonach prasowych i księgarniach. Cena 29,90 zł.

3 Salon 6-28 września 2012 MaturzyStów Ogólnopolski Komitet Honorowy KrysTyna szumilas Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. barbara KudrycKa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. WiesłaW banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. Waldemar TłoKińsKi Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich Dodatek specjalny do Informatora dla Maturzystów 2013 Wydawca: PERSPEKTYWY PRESS ul. Nowogrodzka 31, Warszawa tel , Zespół redakcyjny: Artur Krajewski, Anita Kruk, Artur Olczak, Zuzanna Poznańska, Magdalena Puchta, Małgorzata Sowińska, Anna Wdowińska-Sawicka, Bartłomiej Więckowski, Włodzimierz Wojcieszak Skład komputerowy: Piotr Konopka, Irena Roman, Artur Żebrowski Dział reklamy: Andrzej Fornal, Wioleta Kupiec, Edyta Tarnowska, Elżbieta Świątek zapraszamy na Salon Maturzystów Sa lon Ma tu rzy stów wszedł już na trwa le do ka len da rza im prez edu ka cyj nych w na szym kra ju. I choć licz ba ma tu rzy stów zmniej sza się z ro ku na rok, na Sa lo nie są tłu my. Ro śnie u mło dych lu dzi świa do mość, że do brze zda na ma tu ra i mą drze do bra ne stu dia to pod sta wa ży cio we go suk ce su. A na Sa lo nie ma tu ra spo ty ka się ze stu dia mi: wy kła dom eks per tów okrę go wych ko mi sji eg za mi na cyj nych to wa rzy - szy pre zen ta cja ofer ty kształ ce nia i wa run ków re kru ta cji uczel ni z ca łej Pol ski. W ciągu minionych 5 lat nasz Sa lon od wie dzi ło po nad mi lion mło dych lu dzi, któ rym po mo gli śmy pod jąć nie zwy kle wa żne, ży cio we de cy zje. Je ste śmy z te go dum ni! Bo ha - te ra mi wszystkich kolejnych edycji by li dy rek to rzy okrę go wych ko mi sji eg za mi na cyj nych i ich eks per ci, któ rzy udzie la li ko lej nym rocz ni kom ma tu rzy stów in for ma cji i fa cho wych po rad. Ce lem te go przed się wzię cia, re ali zo wa ne go we współ pra cy z okrę go wy mi ko mi sja - mi eg za mi na cyj ny mi i re gio nal ny mi kon fe ren cja mi rek to rów, jest do star cze nie uczniom klas ma tu ral nych ak tu al nej i spraw dzo nej wie dzy na te mat eg za mi nu ma tu ral ne go oraz in for ma cji o za sa dach re kru ta cji do szkół wy ższych. Ja ko że ma tu ra jest dziś klu czem otwie ra ją cym drzwi uczel ni, wa żne jest, by zdać ją jak naj le piej i do brze wy brać przed - mio ty do dat ko we. Z na szych wie lo let nich do świad czeń wy ni ka, że wrze sień w kla sie ma tu ral nej to czas, kie dy więk szość uczniów do ko nu je wa żnych wy bo rów do ty czą cych przy szło ści. Wy bo rów na wa gę ży cio we go suk ce su. Od po nad 20 lat Per spek ty wy wspie ra ją pol ski ry nek edu ka cyj ny i to wa rzy szą ko lej nym rocz ni kom mło dych lu dzi w po dej mo wa niu ży cio wych wyborów. Nie za le - żnie od kry zy sów i za wi ro wań na ryn ku pra cy, nie zmien nie wie rzy my w si łę edu ka - cji i jej moc zmie nia nia świa ta. Ser decz nie za pra szam ma tu rzy stów, na uczy cie li, dy rek to rów szkół, do rad ców za wo do wych i ro dzi ców na Sa lon Ma tu rzy stów Per spek ty wy 2012! Wal de mar Si wiń ski Pre zes Zarządu Fun da cji Edukacyjnej Per spek ty wy

4 6-28 września 2012 SaLON Ślą ski Sa lon Ma tu rzy stów Gli wi ce: 6 września 2012 Po li tech ni ka Ślą ska Katowice: 7 września 2012 uni wer sy te t Ślą ski w Katowicach toruński Sa lon Ma tu rzy stów 6 września 2012 uni wer sy te t Mikołaja Kopernika Po znań ski Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 Po li tech ni ka Po znań ska Bia ło stoc ki Sa lon Ma tu rzy stów 11 września 2012 Po li tech ni ka Bia ło stoc ka rzeszowski Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 Politechnika rzeszowska zielonogórski Sa lon Ma tu rzy stów 12 września 2012 uniwersytet zielonogórski Olsztyński Sa lon Ma tu rzy stów 13 września 2012 uniwersytet warmińsko-mazurski war szaw ski Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 Po li tech ni ka war szaw ska tak było w 2011 Bydgoszcz SZC Szczecin Największa w Polsce KaMPaNIa PrOMuJĄCa EDuKaCJĘ zielona Góra ZGO wrocław Opole Gliwice Gdańsk Bydgoszcz TOR Poznań toruń POZ WRO BYD OPO GLI GDA Łódź Katowice KAT Kraków Olsztyn warszawa Kielce Białystok Lublin rzeszów Ponad 200 tys. maturzystów odwiedzających Salon Kilkaset spotkań z ekspertami OKE uczelnie publiczne i niepubliczne z kraju i zagranicy ŁÓD KRA OLS KIE RZE LUB Bia Kra kow ski Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 uniwersytet Jagielloński Szcze ciń ski Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 uniwersytet Szczeciński Kielecki Sa lon Ma tu rzy stów 20 września 2012 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Bydgoski Sa lon Ma tu rzy stów 24 września 2012 uni wer sy te t Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy Łódzki Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 uniwersytet Łódzki Lu bel ski Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wro cław ski Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 Po li tech ni ka wro cław ska Gdański Sa lon Ma tu rzy stów września 2012 uni wer sy te t Gdań ski Opol ski Sa lon Ma tu rzy stów 28 września 2012 Politechnika Opol ska Opole Kielce

5 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a MaturzyStów O Sa lo nie Ma tu rzy stów 2012 Idea im pre zy Sa lon Ma tu rzy stów Per spek ty wy 2012 jest naj więk szą w kra ju edu ka cyj ną kam pa nią in for ma cyj ną, prze zna czo ną dla uczniów klas ma tu ral nych, przy go to wu ją cych się do eg za mi nu i re kru ta cji na stu dia. Te go rocz na edy cja Sa lo nu jest szó stą z ko lei i od bę dzie się w 18 ośrod kach aka de mic kich w ca łej Pol sce. Kom plet in for - ma cji na te mat ma tu ry uzy ska nych od eks per tów okrę go wych ko mi sji eg za mi na cyj nych i wy ma gań re kru ta cyj nych po zwa la uczniom od po wied nio wcze śnie za pla no wać eg za min ma tu ral ny i wy brać wła ści we przed mio ty do dat ko we. Go ście Sa lon od wie dza ją przede wszyst kim ma tu rzy ści i ich na uczy cie le, a ta kże ucznio wie młod szych klas szkół po nad gim na zjal nych, do - rad cy za wo do wi, ro dzi ce. Miej sce Sa lon Ma tu rzy stów od by wa się w sie dzi bach uczel ni pu blicz nych. Uczel nie -go spo da rze od da ją do dys po zy cji go ści naj więk sze i naj - no wo cze śniej sze au le wy kła do we. Sta ty sty ka Salonu Maturzystów Perspektywy 2011 Nauczyciele 4% Maturzyści 95% Rodzice 1% Struktura odwiedzających Salony współ or ga ni za to rzy Re gio nal ne kon fe ren cje rek to rów Uczel nie -go spo da rze Człon ko wie Ko mi te tów Ho no ro wych w wo je wódz twach Prze wod ni czą cy re gio nal nej kon fe ren cji rek to rów Rek tor Uczel ni -go spo da rza Wo je wo da Mar sza łek Wo je wódz twa Pre zy dent Mia sta Dy rek tor OKE Ku ra tor Oświa ty Jak korzystać z katalogu Ka ta log Sa lo nu Ma tu rzy stów Per spek ty wy 2012 za wie ra in for ma cje o wszyst kich wy staw cach bio rą cych udział w te go rocz nej edy cji im - pre zy. Ja ko że wie lu z nich bie rze udział w Sa lo nie w ró żnych mia - stach, wpi sy ozna czy li śmy sym bo la mi po szcze gól nych im prez we - dług na stę pu ją ce go klu cza: BIA BYD GDA KIE KRA ŁÓD Białystok Bydgoszcz Gdańsk Kielce Kraków Łódź GLI Gliwice KAT LUB Katowice Lublin OLS OPO POZ RZE SZC TOR WRO ZGO Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra Kraków Łódź Katowice w w w. s a l o n m a t u r z y s t o w. p l

6 Toruński Salon MaTurzySTów Komitet Honorowy 6 września 2012 prof. dr hab. ANdRZEj TRETyN Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Przewodniczący Komitetu Honorowego EWA MES Wojewoda Kujawsko-Pomorski PIOTR CAŁBECKI Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego U MICHAŁ ZALESKI Prezydent Miasta Torunia Uczelnia Gospodarz IRENA ŁAGUNA Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku MK two rzy 17 wy dzia łów: Bio lo gii i Ochro ny Śro do wi ska; Che mii; Fi lo lo gicz ny; Fi zy ki, Astro no mii i In for ma ty ki Sto so wa nej; Hu ma ni stycz - ny; Ma te ma ty ki i In for ma ty ki; Na uk Eko - no micz nych i Za rzą dza nia; Na uk Hi sto - rycz nych; Na uk o Zie mi; Na uk Pe da go - gicz nych; Po li to lo gii i Stu diów Mię dzy na - ro do wych; Pra wa i Ad mi ni stra cji; Sztuk Pięk nych; Teo lo gicz ny i trzy wy dzia ły Col le gium Me di cum w Byd gosz czy: Le - kar ski, Far ma ceu tycz ny oraz Na uk o Zdro wiu. Dwa na ście wy dzia łów po sia - da upraw nie nia do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra, a je de na ście dok - to ra ha bi li to wa ne go. Oprócz wy dzia łów, w dzia łal no ści dy - dak tycz nej, na uko wo -ba daw czej i or ga - ni za cyj nej UMK uczest ni czą jed nost ki mię dzy wy dzia ło we i ogól no uczel nia ne, cen tra ogól no uni wer sy tec kie i ze spo ły in ter dy scy pli nar ne. Na UMK pra cu je 4376 osób, w tym po - nad 2222 na uczy cie li aka de mic kich, wśród któ rych jest 610 pro fe so rów i dok - to rów ha bi li to wa nych, 1144 dok to rów oraz 468 ma gi strów i le ka rzy. Z bo ga tej ofer ty UMK ko rzy sta obec nie oko ło 31 ty się cy stu den tów, któ rzy kształ cą się na 80 kie run kach stu diów, po nad 100 spe cjal no ściach, i po nad 60 ANNA ŁUKASZEWSKA Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Uniwersytet Mikołaja Kopernika Aula Główna Toruń, ul. Gagarina 11 kie run kach stu diów po dy plo mo wych. Rok rocz nie na UMK roz po czy na stu dia ok. 12 ty się cy osób (na stu - diach I i II stop nia oraz jed no li tych stu - diach ma gi ster skich). UMK po sia da no wo cze sną ba zę ba - daw czą. Pra ce pro wa dzo ne są w obiek - tach wła snych w To ru niu i Byd gosz czy oraz w in nych ośrod kach w kra ju, a ta - kże za gra ni cą, np. w Würzbur gu czy na Spits ber ge nie. Po twier dze niem wy - so kiej ran gi na uko wej Uczel ni jest utwo - rze nie w jej struk tu rze Kra jo we go La bo - ra to rium Fi zy ki Ato mo wej, Mo le ku lar nej i Optycz nej (FA MO), umo żli wia ją ce go pol skim fi zy kom pro wa dze nie ba dań na świa to wym po zio mie. Matura 2012 w województwie kujawsko-pomorskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (16 772) stanowili 88% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin (81%) 4 SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2012

7 Gliwice Komitet Honorowy Śląski 6 września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. WIESŁAW BANyŚ Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz P prof. dr hab. inż. ANdRZEj KARBOWNIK Rektor Politechniki Śląskiej o li tech ni ka Ślą ska jest nie tyl ko jed - ną z naj więk szych, ale rów nież jed - ną z naj lep szych uczel ni tech nicz - nych w Pol sce. Na 39 kie run kach, obej mu - ją cych ca ły za kres dzia łal no ści in ży nier - skiej, kształ ci się oko ło 32 ty sią ce stu den - tów. Uczel nia pro wa dzi rów nież stu dia w ję zy ku an giel skim, otwie ra jąc się tym sa - mym na po trze by współ cze sne go ryn ku pra cy i wy ma ga nia pra co daw ców. Uczel - nia za trud nia pra wie 2000 wy so ko wy kwa - li fi ko wa nych na uczy cie li aka de mic kich, ZyGMUNT ŁUKASZCZyK Wojewoda Śląski AdAM MATUSIEWICZ Marszałek Województwa Śląskiego Politechnika Śląska Centrum Edukacyjno-Kongresowe Gliwice, ul. Konarskiego 18B ofe ru jąc wy so ki po ziom usług dy dak tycz - nych. Ró żno rod ne kon tak ty z in ny mi ośrod ka mi na uko wy mi, roz wi nię ta współ - pra ca mię dzy na ro do wa, współ pra ca z prze my słem spra wia ją, że uczel nia kształ ci mło dzież na eu ro pej skim po zio - mie, z suk ce sem re ali zu jąc swo ją na uko - wo -dy dak tycz ną mi sję. Po ten cjał ba daw - czy, ela stycz ność, otwar tość na in no wa cje oraz wy so ka ja kość na ucza nia spra wia ją, że Po li tech ni ka Ślą ska wy cho dzi na prze - ciw wy zwa niom współ cze sne go świa ta. PIOTR USZOK Prezydent Katowic ZyGMUNT FRANKIEWICZ Prezydent Gliwic Lo ka li za cja Po li tech ni ki w ser cu ślą skiej aglo me ra cji spra wia, iż jest ona jed nym z naj wa żniej szych ośrod ków aka de mic - kich w re gio nie, sil nie od dzia łu ją cym na ca ły ob szar Gór ne go Ślą ska. Obec nie na Po li tech ni ce Ślą skiej funk - cjo nu je 12 wy dzia łów. 9 wy dzia łów Po li - tech ni ki Ślą skiej zlo ka li zo wa nych jest w Gli wi cach, po zo sta łe 3 w Ka to wi cach (Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Me ta lur - gii oraz Wy dział Trans por tu) i Za brzu (Wy dział Or ga ni za cji i Za rzą dza nia). Po - za tym, za ję cia dy dak tycz ne Po li tech ni ki Ślą skiej pro wa dzo ne są rów nież w Ryb ni - ku (Cen trum Kształ ce nia In ży nie rów), By - to miu, Dą bro wie Gór ni czej i Ty chach, dzię ki cze mu Po li tech ni ka obej mu je swo - ROMAN dziedzic Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie STANISŁAW FABER Śląski Kurator Oświaty im na uko wo dy dak tycz nym od dzia ły wa - niem ca ły ob szar Gór ne go Ślą ska. Ma tu ra 2012 w wo je wódz twie ślą skim Do eg za mi nu ma tu ral ne go w ma - ju 2012 ro ku przy stą pi ło osób. Te go rocz ni ab sol wen ci (37 304) sta - no wi li 83% wszyst kich zda ją cych. Licz ba zda ją cych, któ rzy przy stą pi li do wszyst kich: eg za mi nów obo wiąz ko wych osób, któ re zda ły eg za min (80,73%)

8 Katowice Komitet Honorowy Śląski 7 września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. prof. dr hab. inż. WIESŁAW BANyŚ ANdRZEj Rektor Uniwersytetu KARBOWNIK Śląskiego w Katowicach, Rektor Przewodniczący Regionalnej Konferencji Politechniki Rektorów Uczelni Akademickich Śląskiej Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz U ni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi cach jest jed ną z naj więk szych uczel ni w Pol sce. Two rzy ją 12 Wy dzia - łów. Uni wer sy tet Ślą ski ofe ru je 46 kie - run ków stu diów i po nad 130 spe cjal no - ści. Uczel nia kształ ci obec nie pra - wie stu den tów, słu cha czy stu - diów po dy plo mo wych i dok to ran tów w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym. Wszyst kie kie run ki ob ję te są Eu ro pej - skim Sys te mem Trans fe ru Punk tów (ECTS), co umo żli wia swo bod ną wy mia - ZyGMUNT ŁUKASZCZyK Wojewoda Śląski AdAM MATUSIEWICZ Marszałek Województwa Śląskiego Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katowice, ul. Bankowa 11 nę mię dzy na ro do wą stu den tów, m.in. w ra mach pro gra mów Li fe long Le ar ning Pro gram me/era smus Sze ro ka ofer ta kształ ce nia na Uni wer sy - te cie Ślą skim do dat ko wo wzbo ga co na jest mo żli wo ścią roz wi ja nia in dy wi du al nych umie jęt no ści i pa sji. Ży cie stu denc kie po - zwa la ją uroz ma icić m.in. AZS i AEGEE Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży Aka de mic kiej. Prę żnie dzia ła ją pro wa dzo - ne przez stu den tów me dia, ze spo ły ar ty - stycz ne i ga ze ty: Su ple ment, Kam pus, PIOTR USZOK Prezydent Katowic ZyGMUNT FRANKIEWICZ Prezydent Gliwic Stu denc kie Stu dio Ra dio we Egi da (jed - na z naj star szych ra dio sta cji aka de mic kich w Pol sce), a ta kże Stu denc ki Ze spół Pie - śni i Tań ca Ka to wi ce i Aka de mic ki Chór Har mo nia. Uni wer sy tet Ślą ski re ali zu je po nad 1000 pro jek tów. Wśród nich wie le ukie run ko wa - nych jest na in no wa cyj ność i za sto so wa - nie w prak ty ce, mię dzy in ny mi ba da nia in - ter dy scy pli nar ne w za kre sie zdro wia i me - dy cy ny, ba da nia w za kre sie zmian kli ma - tycz nych, ba da nia w za kre sie przy ro dy i ochro ny śro do wi ska i wie le in nych. Te przy kła do we, wy żej wy mie nio ne, jak rów nież wie le in nych dzia łań Uni wer sy te tu Ślą skie go, zna ko mi cie wpi su ją się w re ali - za cję kie run ków my śle nia i dzia ła nia ROMAN dziedzic Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie STANISŁAW FABER Śląski Kurator Oświaty uczel ni no wo cze snej i sku tecz nie re agu ją - cej na wy zwa nia no wych cza sów, bo prze - cież, jak gło si jed na z de wiz VII Pro gra mu Ra mo we go UE: To mor row's an swers start to day!. Matura 2012 w województwie śląskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (37 304) stanowili 83% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin (80,73%)

9 Komitet Honorowy Poznański września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. BRONISŁAW MARCINIAK Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania Rektor UAM w Poznaniu Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz prof. dr hab. inż. TOMASZ ŁOdyGOWSKI Rektor Politechniki Poznańskiej dla cze go war to stu dio wać na po li - tech ni ce po znań skiej? wie dza. Czy li to co naj cen niej sze go mo że prze ka zać Uczel nia. Wie dza na Po li - tech ni ce Po znań skiej jest to wa rem naj wy - ższej ja ko ści. Prze ka zu je ją w pro fe sjo nal - ny spo sób świet nie przy go to wa na ka dra na uko wo -dy dak tycz na. ka rie ra po Po li tech ni ce jest nie unik - nio na, a je śli nie ka rie ra to na pew no mo - żli wość za wo do wej re ali za cji. In ży nie ro wie są po szu ki wa ni przez naj lep sze fir my. PIOTR FLOREK Wojewoda Wielkopolski Politechnika Poznańska Centrum Wykładowo-Kongresowe Poznań, ul. Piotrowo 2 kam pus. Kam pus War ta, czy li miej sce gdzie kon cen tru je się ży cie stu den tów Po - li tech ni ki Po znań skiej. Ma ją tu wszyst ko, co nie zbęd ne do na uki, miesz ka nia, wy po - czyn ku i kon tak tu z oto cze niem. kli Mat. Bez te go stu dio wa nie sta je się ja ło we. Po li tech ni ka Po znań ska kli - mat do da je gra tis. Tu taj po znasz swo ich przy ja ciół, z któ ry mi spę dzisz nie za po - mnia ne chwi le. A dzię ki pra cow ni kom uczel ni zro zu miesz, że stu dio wa nie to nie tyl ko cię żka pra ca, ale ta kże in te lek - MAREK WOŹNIAK Marszałek Województwa Wielkopolskiego RySZARd GROBELNy Prezydent Miasta Poznania tu al na przy go da. Gwa ran tu ją życz li - wość, zro zu mie nie i nie złą at mos fe rę. ŻY Cie stu denc kie. Jest czas na na ukę, na roz ryw kę i pa sję. Je steś uro dzo nym or ga ni za to rem wy ko rzy staj swo je zdol no ści or ga ni zu jąc im pre zy stu denc kie. Lu bisz wę drów ki? Po le ca my Klub Gór ski: Hal ny. Masz umysł ści sły, ale tak na praw dę chciał byś spró bo wać jak to jest być dzien ni ka rzem wte dy za pra sza Cię po li tech nicz ne Ra dio Afe - ra. Mo żli wo ści jest wie le, ale przede wszyst kim sta wia ją na... sport. Klub Uczel nia ny Aka de mic kie - go Związ ku Spor to we go jest naj licz niej szą or ga ni za cją stu denc ką Po li tech ni ki. Dzia ła tu 30 sek cji spor to wych, w któ rych re gu lar - ZOFIA HRyHOROWICZ Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ELŻBIETA WALKOWIAK Wielkopolski Kurator Oświaty nie i z po wo dze niem ćwi czy pra wie 1000 stu den tów, a na do da tek wie lu z nich osią - ga zna czą ce suk ce sy. Matura 2012 w województwie wielkopolskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (30 580) stanowili 83% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin (80,19%) 7

10 Komitet Honorowy Białostocki 11 września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. jacek NIKLIŃSKI Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz P prof. dr hab. inż. LECH dzienis Rektor Politechniki Białostockiej o li tech ni ka Bia ło stoc ka jest naj - więk szą uczel nią tech nicz ną pół - noc no -wschod niej Pol ski. Ma po - nad 60-let nią tra dy cję, z któ rej jest bar - dzo dum na. Wy kształ ci ła ty sią ce stu - den tów, któ rzy pod trzy mu ją kon takt z uczel nią i dzie lą się swo imi suk ce sa mi. PB to 7 wy dzia łów, bli sko 14 ty się cy stu - den tów i po nad 600 na uczy cie li aka de mic - kich. Bu dyn ki Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej zlo - ka li zo wa ne są przy ul. Wiej skiej (tu mie ści się kam pus z Wy dzia ła mi: Bu dow nic twa MACIEj ŻyWNO Wojewoda Podlaski Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Białystok, ul. Wiejska 45D i In ży nie rii Śro do wi ska, Elek trycz nym, In - for ma ty ki, Me cha nicz nym, a ta kże Aka de - mic kie Cen trum Spor tu, Do my Stu den ta, a ta kże Cen trum No wo cze sne go Kształ - ce nia, któ re bę dzie od da ne do użyt ku stu - den tów w stycz niu 2013 r.), przy ul. Grun - waldz kiej (tu swą sie dzi bę ma Wy dział Ar - chi tek tu ry) oraz w zna ko mi cie sko mu ni ko - wa nym z resz tą mia sta Kle osi nie (tu znaj - du je się kam pus Wy dzia łu Za rzą dza nia). Po za aglo me ra cją bia ło stoc ką Uczel nia pro wa dzi ta kże Za miej sco wy Wy dział Le - jacek PIORUNEK Członek Zarządu Województwa Podlaskiego TAdEUSZ TRUSKOLASKI Prezydent Miasta Białegostoku śny, w po ło żo nej w ser cu Pusz czy Bia ło - wie skiej Haj nów ce. Stu den ci Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej zdo - by wa ją lau ry w ogól no pol skich i mię dzy - na ro do wych kon kur sach w dzie dzi nie in - for ma ty ki, ar chi tek tu ry, bu dow nic twa, me cha ni ki czy za rzą dza nia. W 2010 ro - ku dru ży na RHEA z Wy dzia łu In for ma ty - ki zdo by ła pierw szą na gro dę w świa to - wym kon kur sie Ima gi ne Cup w ka te go rii In ter net Explo rer 8 Award oraz II miej sce w ka te go rii Next Ge ne ra tion Web Award. W czerw cu 2011 ro ku ze spół z Po li tech - ni ki Bia ło stoc kiej za jął I miej sce na pre - sti żo wych, mię dzy na ro do wych za wo - dach Uni ver si ty Ro ver Chal lan ge w Sta - nach Zjed no czo nych zbu do wa ny jolanta GOŁASZEWSKA Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży jerzy KISZKIEL Podlaski Kurator Oświaty przez stu den tów Wy dzia łu Me cha nicz - ne go i Elek trycz ne go ła zik mar sjań ski Mag ma2 był bez kon ku ren cyj ny. Matura 2012 w województwie podlaskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (12 480) stanowili 88% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin 9974 (82%) 8 SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2012

11 Komitet Honorowy rzeszowski września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. inż. MAREK ORKISZ Rektor Politechniki Rzeszowskiej Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz P MAŁGORZATA CHOMyCZ Wojewoda Podkarpacki o li tech ni ka Rze szow ska no wo - cze sna in fra struk tu ra, przy szło - ścio we kie run ki kształ ce nia i ba - dań na uko wych, 60 lat tra dy cji, po - nad 50 tys. ab sol wen tów, 6 wy dzia łów i 26 atrak cyj nych kie run ków stu diów. To naj więk sza i naj lep sza wg ran kin gów pu - blicz na uczel nia tech nicz na na Pod kar - pa ciu, kształ cą ca przy szłych in ży nie rów. Dy na micz ny roz wój no wo cze snych tech no lo gii po wo du je, że wy kształ ce nie tech nicz ne to do bra lo ka ta w przy szłość. MIROSŁAW KARAPyTA Marszałek Województwa Podkarpackiego Politechnika Rzeszowska Miasteczko Akademickie al. Powstańców Warszawy 12 Do dat ko wą za chę tą do stu dio wa nia w Po li tech ni ce Rze szow skiej jest ofer ta kie run ków za ma wia nych, czy li ta kich, któ - re ze wzglę du na szcze gól ne za po trze bo - wa nie go spo dar ki na wy so ko wy szko lo ną ka drę in ży nier ską otrzy mu ją do dat ko we wspar cie fi nan so we na kształ ce nie oraz na sty pen dia dla stu den tów. Stu dia na PRz od by wa ją się w try bie sta - cjo nar nym i nie sta cjo nar nym na wszyst - kich po zio mach: li cen cjac kim, ma gi ster - skim, dok to ranc kim oraz po dy plo mo wym. TAdEUSZ FERENC Prezydent Rzeszowa LECH GAWRyŁOW Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Stu den ci PRz to lu dzie peł ni en tu zja zmu. Roz wi ja ją swo je pa sje w po nad czter dzie - stu ko łach na uko wych i w agen dach kul tu - ral nych ta kich jak Aka de mic kie Ra dio i Te - le wi zja Cen trum, Stu denc ki Ze spół Pie - śni i Tań ca Po ło ni ny, czy Chór Aka de mic - ki oraz w kil ku na stu sek cjach spor to wych. Ta dzia łal ność jest do ce nia na nie tyl ko w kra ju, ale ta kże za gra ni cą. Po li tech ni ka Rze szow ska sły nie z kształ ce nia pi lo tów lot nic twa cy wil ne go na Wy dzia le Bu do wy Ma szyn i Lot nic - twa, na kie run ku lot nic two i ko smo nau ty - ka. Kie ru nek cie szy się nie słab ną cym za in te re so wa niem. Do tej po ry uczel nia wy kształ ci ła ok. 500 pi lo tów, wśród nich ka pi ta na Ta de usza Wro nę. jacek WOjTAS Podkarpacki Kurator Oświaty Ab sol wen ci PRz wno szą zna czą cy wkład w roz wój re gio nu. Na ukow cy two - rzą cy trzon ka dry na szej uczel ni to wy - so kiej kla sy spe cja li ści cie szą cy się uzna niem w kra ju i za gra ni cą. Matura 2012 w województwie podkarpackim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (21 795) stanowili 88% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin (80%) 9

12 Komitet Honorowy zielonogórski 12 września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. TAdEUSZ KUCZyŃSKI Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz U MARCIN jabłoński Wojewoda Lubuski ni wer sy tet Zie lo no gór ski po wsta ł 1 wrze śnia 2001 r. z po łą cze nia dwóch szkół wy ższych: Wy ższej Szko ły Pe da go gicz nej i Po li tech ni ki Zie lo - no gór skiej. W ra mach uczel ni funk cjo nu - je 10 wy dzia łów. Uni wer sy tet ofe ru je stu - den tom kształ ce nie na 44 kie run kach stu - diów. Stu den ci mo gą po dej mo wać na ukę na stu diach I stop nia za wo do wych (li cen - MACIEj SZyKUŁA Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Uniwersytet Zielonogórski Kampus A, ul. Szafrana 4A cjac kich lub in ży nier skich) oraz II stop nia ma gi ster skich, w sys te mie sta cjo nar nym (dzien nym) i nie sta cjo nar nym (za ocz nym). UZ pro wa dzi rów nież stu dia dok to ranc kie (III stop nia). Obec nie na UZ kształ ci się ok. 16 tys. stu den tów. Uczel nia po sia da wła sny ośro dek jeź - dziec ki, klu by stu denc kie, sta dion lek ko - atle tycz ny, kor ty, bo iska i ha le spor to we, janusz KUBICKI Prezydent Miasta Zielona Góra ZOFIA HRyHOROWICZ Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu a ta kże prę żnie dzia ła ją ce me dia stu denc - kie: Aka de mic kie Ra dio IN DEX, ga ze tę stu denc ką UZet ka i por tal in ter ne to wy uzet ka.pl oraz te le wi zję uni wer sy tec ką TVUZ. Przy Uni wer sy te cie dzia ła Zie lo no - gór skie Za głę bie Ka ba re to we, Big Band Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go oraz Chór. Na UZ stu dia re ali zo wa ne są zgod nie z za sa da mi ela stycz ne go sys te mu kształ ce nia oraz w opar ciu o Eu ro pe an Cre dit Trans fer Sys tem (ECST). Dzię ki trans fe ro wi osią gnięć, stu dent UZ ma mo żli wość od by wa nia czę ści stu diów w in nej uczel ni w kra ju i za gra ni cą. RAdOSŁAW WRóBLEWSKI p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty Wszyst kie kie run ki na UZ uzy ska ły po - zy tyw ną oce nę PKA. Matura 2012 w województwie lubuskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło 9487 osób. Tegoroczni absolwenci (7801) stanowili 82,2% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych 7588 osób, które zdały egzamin 6248 (82,34%) 10 SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2012

13 Komitet Honorowy olsztyński 13 września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. RySZARd j. GóRECKI Rektor Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz U MARIAN POdZIEWSKI Wojewoda Warmińsko- Mazurski ni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie po wstał w 1999 ro ku, łą cząc pięć dzie się cio let nie tra dy - cje Aka de mii Rol ni czo -Tech nicz nej, trzy - dzie sto let nie Wy ższej Szko ły Pe da go - gicz nej oraz po nad 450 lat kształ ce nia teo lo gicz ne go na War mii. Uczel nię two rzy 17 wy dzia łów, z któ rych je de na ście po sia da upraw nie nia do nada - wa nia stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to - wa ne go oraz prawo wy stę po wa nia o ty tuł pro fe so ra w 13 dys cy pli nach. 16 wy dzia - jacek PROTAS Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Centrum Nauk Humanistycznych UWM, ul. K. Obitza 1 łów le gi ty mu je się upraw nie nia mi do nada - wa nia stop nia na uko we go dok to ra w 23 dys cy pli nach. Po ten cjał na uko wo -dy dak - tycz ny uczel ni two rzy 1956 na uczy cie li aka de mic kich, w tym 525 to pro fe so ro wie i dok to rzy ha bi li to wa ni. Uni wer sy tet kształ ci po nad 31 tys. stu - den tów, po nad 400 dok to ran tów i bli - sko 3,6 tys. słu cha czy stu diów po dy plo - mo wych. Uczel nia umo żli wia zdo by cie wszech stron ne go wy kształ ce nia m.in. w na ukach: ści słych, przy rod ni czych, PIOTR GRZyMOWICZ Prezydent Olsztyna jolanta GOŁASZEWSKA Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży hu ma ni stycz nych, teo lo gicz nych, ar ty - stycz nych, praw nych, we te ry na ryj nych, rol ni czych, tech nicz nych, bio lo gicz nych, eko no micz nych, ma te ma tycz nych a ta - kże me dycz nych. UWM w Olsz ty nie pod le ga oce nom pro gra mów i ja ko ści kształ ce nia do ko ny - wa nym przez Pol ską Ko mi sję Akre dy ta - cyj ną oraz bra nżo we ko mi sje akre dy ta - cyj ne. Ko mi sja Eu ro pej ska Sto wa rzy - sze nia Wy dzia łów Me dy cy ny We te ry na - ryj nej uzna ła, że Wy dział Me dy cy ny We - te ry na ryj nej speł nia stan dar dy eu ro pej - skie kształ ce nia. To wielki sukces - na 120 wy dzia łów we te ry na ryj nych w Eu ro pie po zy tyw ną oce nę ko mi sji otrzy ma ło za le d wie 38! GRAŻyNA PRZASNySKA Warmińsko- -Mazurski Kurator Oświaty Więk szość obiek tów na uko wo -dy dak - tycz nych oraz do mów stu denc kich usy - tu owa na jest w Kor to wie dziel ni cy Olsz ty na sta no wią cej sa mo dziel ne mia - stecz ko aka de mic kie. Matura 2012 w województwie warmińsko-mazurskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (12 886) stanowili 86% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin 9740 (78%) 11

14 Komitet Honorowy warszawski września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. n. med. prof. dr hab. inż. MAREK KRAWCZyK jan SZMIdT Przewod. Konferencji Rektorów Rektor Politechniki Uczelni Warszawskich Warszawskiej Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz G dy by za dać py ta nie: Co wy ró żnia Po li tech ni kę War szaw ską spo - śród in nych uczel ni tech nicz nych Pol ski? to spo śród wie lu czyn ni ków na - le ża ło by wy mie nić ja ko naj wa żniej sze: sze ro ki za kres te ma ty ki stu diów, obej mu - ją cy nie mal wszyst kie dzie dzi ny tech ni ki, wy so ką ja kość ka dry na ucza ją cej, bo ga - te wy po sa że nie la bo ra to ryj ne i za ple cze bi blio tecz no -in for ma cyj ne oraz ran gę uczel ni w Eu ro pie i na świe cie. W Po li tech ni ce zgro ma dzo ny jest naj - więk szy w Pol sce po ten cjał na uko wo -ba - HANNA GRONKIEWICZ- -WALTZ Prezydent m.st. Warszawy Politechnika Warszawska Gmach Główny, Plac Politechniki 1 daw czy w dzie dzi nie na uk tech nicz nych. Tu po wsta je naj więk sza licz ba li czą cych się w kra ju i za gra ni cą opra co wań na uko - wych. O ran dze Po li tech ni ki War szaw skiej świad czą licz ne umo wy o współ pra cy z in - ny mi uczel nia mi, wy mia na ka dry i stu den - tów oraz wspól ne pro gra my ba daw cze. Po li tech ni ka po sia da wie le gma chów sku pio nych w dwóch kam pu sach w cen - trum War sza wy, za pew nia ją cych mo żli - wość or ga ni za cji i pro wa dze nia za jęć w do brych wa run kach. Wy po sa że nie pra - cow ni w naj now szą apa ra tu rę prze kra cza jacek KOZŁOWSKI Wojewoda Mazowiecki AdAM STRUZIK Marszałek Województwa Mazowieckiego znacz nie śred ni po ziom kra jo wy. Roz bu - do wa ny sys tem bi blio tecz ny i skom pu te - ry zo wa ny sys tem in for ma cyj ny uła twia ją stu dio wa nie i pra cę na uko wą. Or ga ni za cja stu diów, w tym punk to wy sys tem oce ny ich za awan so wa nia, zgod - ny ze stan dar da mi mię dzy na ro do wy mi, uła twia ją od by wa nie czę ści stu diów za gra ni cą. Wy ni ka ją cych stąd ko rzy ści dla stu den tów nie spo sób prze ce nić, a bli ska in te gra cja z Unią Eu ro pej ską otwo rzy w tej dzie dzi nie no we ogrom ne mo żli wo ści. Nie mo żna wresz cie po mi nąć bo ga tej ofer ty kul tu ral no -roz ryw ko wej, ja ką Po li tech ni ka przed sta wia swo im stu den tom. Cze ka ją na nich klu by, ze spo ły ar ty stycz ne, or ga ni - za cje spo łecz ne, tu ry stycz ne i spor to we. ANNA FRENKIEL Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie KAROL SEMIK Mazowiecki Kurator Oświaty Ta kże ła twy do stęp do in sty tu cji kul tu ral - nych sto li cy oraz im prez or ga ni zo wa nych przez in ne war szaw skie wy ższe uczel nie uła twia za spo ko je nie wszech stron nych za in te re so wań mło dzie ży. Matura 2012 w województwie MazowieCkiM Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (46 584) stanowili 87% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin (81%) 12 SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2012

15 Komitet Honorowy Krakowski września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. n. med. WOjCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz U jerzy MILLER Wojewoda Małopolski ni wer sy tet Ja giel loń ski jest jed ną z naj star szych i naj lep szych uczel ni w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. W ro ku 2012 uczel nia uzna na zo sta ła przez Per spek ty wy i Rzecz po spo li tą za naj lep szą szko łę wy ższą w Pol sce. Dzi siej szy UJ łą - czy tra dy cję z wy zwa nia mi współ cze sno ści. Uczelnia oferuje stu dia na po nad 60 kie run kach i 130 spe cjal no ściach: od naj lep szych w Pol sce pra wa i me dy - cy ny, przez cie szą ce się nie słab ną cą po pu lar no ścią psy cho lo gię, neo fi lo lo gie czy dzien ni kar stwo, aż po je dy ną w Pol - MAREK SOWA Marszałek Województwa Małopolskiego Uniwersytet Jagielloński Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 35 sce po łu dnio wej we te ry na rię, uni ka to we elek tro ra dio lo gię, in for ma ty kę ana li tycz - ną czy ma te ma ty kę kom pu te ro wą. Na 15 wy dzia łach, na ka żdym z trzech stop ni stu diów: kształ ci się po nad 50 tys. stu den tów. Eu ro pej ski Sys tem Punk tów Kre dy to wych (ECTS) umo żli wia łą cze nie stu diów na UJ ze stu dia mi w in nych kra - jach eu ro pej skich. Uni wer sy tet współ - pra cu je z po nad 180 ośrod ka mi na uko - wy mi na ca łym świe cie. Ka drę na uczy - ciel ską two rzy po nad 3600 wy kła dow - ców. jacek MAjCHROWSKI Prezydent Miasta Krakowa LECH GAWRyŁOW Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie No wo pow sta ły Kam pus UJ (www. kam pus.uj.edu.pl) dys po nu je wy god ny - mi sa la mi wy kła do wy mi i la bo ra to ria mi z naj lep szym wy po sa że niem, kli ma ty za - cją i sprzę tem mul ti me dial nym. Wa run ki stu dio wa nia na Uni wer sy te cie Ja giel loń - skim na le żą do naj lep szych w Pol sce. Stu den ci ma ją ła twy kon takt z ka drą o naj wy ższych kwa li fi ka cjach oraz ma ją mo żli wość sko rzy sta nia z bar dzo do bre - go za ple cza bi blio tecz ne go, bo ga tych zbio rów elek tro nicz nych i naj bo gat szych w kra ju zbio rów dru ko wa nych, jak rów - nież mo gą roz wi jać swo je za in te re so wa - nia uczest ni cząc w wie lu ko łach na uko - wych i sto wa rzy sze niach. Uni wer sy tet Ja giel loń ski ofe ru je stu den tom sty pen - ALEKSANdER PALCZEWSKI Małopolski Kurator Oświaty dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów, sty pen dium so cjal ne oraz do dat ko wą po moc ma te rial ną z wła snych fun du szy sty pen dial nych, np. sty pen dia dla zwy - cięz ców olim piad przed mio to wych, któ - rzy po dej mu ją stu dia na na szej uczel ni. Matura 2012 w województwie MałopolskiM Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (31 888) stanowili 90% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin (82%) 13

16 Komitet Honorowy Szczeciński września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. Edd WŁOdARCZyK Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz U MARCIN ZydOROWICZ Wojewoda Zachodniopomorski ni wer sy tet Szcze ciń ski jest naj - więk szą uczel nią na Po mo rzu Za - chod nim, po sia da ją cą 13 wy dzia - łów, w tym Wy dział Hu ma ni stycz ny, Wy - dział Ma te ma tycz no -Fi zycz ny, Wy dział Na uk Eko no micz nych i Za rzą dza nia, Wy - dział Bio lo gii, Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra - cji, Wy dział Za rzą dza nia i Eko no mi ki Usług, Wy dział Teo lo gicz ny, Wy dział Fi lo - lo gicz ny, Wy dział Na uk o Zie mi, Wy dział Kul tu ry Fi zycz nej i Pro mo cji Zdro wia, Za - ANNA MIECZKOWSKA Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny ul. Krakowska miej sco wy Wy dział Ad mi ni stra cji i Ja ro ci - nie, Za miej sco wy Wy dział Eko no mii w Wał czu oraz Za miej sco wy Wy dział Spo - łecz no -Eko no micz ny w Go rzo wie Wlkp. Kształ ce niem stu den tów zaj mu je się 1200 pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych. Na 47 kie run kach stu diów, pro wa dzo nych w sys te mie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar - nym, kształ ci się bli sko 26 ty s stu den tów. Ak tu al nie uczelnia po sia da umo wy dwu - stron ne z 50 uczel nia mi i in sty tu cja mi na - PIOTR KRZySTEK Prezydent Miasta Szczecina ZOFIA HRyHOROWICZ Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu uko wy mi. Śred nio w ro ku za gra ni cę wy je - żdża oko ło 150 stu den tów. Na US gosz - czo nych jest na to miast ok. 50 stu den tów z za gra ni cy. Ist nie je rów nież mo żli wość sko rzy sta nia z pro gra mu wy mia ny kra jo - wej MOST. Stu den ci mo gą ta kże brać udział w pra cach po nad 100 kół na uko wych. Na uczel ni dzia ła ją rów nież gru py te - atral ne, mu zycz ne oraz chór, a na za ję - cia Aka de mic kie go Związ ku Spor tow - ców uczęsz cza po nad 500 stu den tów. Do wie lu atu tów stu dio wa nia na US na - le ży do dać mo żli wość ko rzy sta nia ze zbio rów Bi blio te ki Głów nej i jej 11 fi lii. Znaj du je się tam po nad mi lion trzy sta MARIA BORECKA Zachodniopomorski Kurator Oświaty pięć dzie siąt ty się cy wy daw nictw zwar - tych, cią głych i spe cjal nych. Matura 2012 w województwie zachodniopomorskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (13 143) stanowili 80,6% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin 9951 (78,05%) 14 SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2012

17 Komitet Honorowy Kielecki 20 września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. inż. STANISŁAW AdAMCZAK Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz P BOŻENTyNA PAŁKA-KORUBA Wojewoda Świętokrzyski o li tech ni ka Świę to krzy ska jest spad ko bier czy nią i kon ty nu ator ką uni wer sal nych war to ści aka de mic - kich. Swe tra dy cje wy wo dzi z do świad - czeń szkol nic twa wy ższe go na Kie lec - czyź nie, a w tym Szko ły Aka de micz no - -Gór ni czej (za ło żo nej przez St. Sta szi ca pierw szej uczel ni tech nicz nej na zie miach pol skich), Taj ne go Uni wer sy te tu Ziem Za - chod nich oraz Kie lec ko -Ra dom skiej Wy - ższej Szko ły In ży nier skiej. Na 15 kie run kach i 50 spe cjal no ściach kształ ci dziś po nad 10 ty s stu den tów AdAM jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Politechnika Świętokrzyska Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 na czte rech wy dzia łach. Uczel nia po sia da pra wa do nada wa nia stop nia dok to ra na uk tech nicz nych w sied miu dys cy pli nach: bu dow nic two, au to ma ty ka i ro bo ty ka, me cha ni ka, bu - do wa i eks plo ata cja ma szyn, elek tro - tech ni ka, in ży nie ria śro do wi ska oraz in - ży nie ria pro duk cji. Po li tech ni ka jest uczel nią w peł ni aka de mic ką ofe ru ją cą stu dia I, II i III stop nia. Ak tu al nie na ucza tu 424 na uczy cie li aka de mic kich. 22-hek ta ro wa ba za lo ka lo wa uczel ni znaj du je się w cen trum mia sta, a na le żą WOjCIECH LUBAWSKI Prezydent Kielc danuta ZAKRZEWSKA Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do niej czte ry bu dyn ki dy dak tycz ne z ha - la mi la bo ra to ryj ny mi, uni kal ne w ska li kra ju Cen trum La se ro wych Tech no lo gii Me ta li, no wo cze sny gmach Rek to ra tu i Bi blio te ki Głów nej, ha la dy dak tycz no - -spor to wa, no wo cze sne au dy to rium na 600 miejsc, sześć do mów aka de mic - kich, ob szer ny bu dy nek z sie dzi bą mię - dzy in ny mi Klu bu pod Kre chą oraz ha - le la bo ra to ryj ne i bu dyn ki Wy dzia łu Me - cha tro ni ki i Bu do wy Ma szyn w Dą bro wie ko ło Kielc two rzą ce tzw. ma ły kam - pus o po wierzch ni 2,75 hek ta ra Po li tech ni ka Świę to krzy ska od lat współ pra cu je z za gra nicz ny mi ośrod ka - mi na uko wy mi. W gro nie part ne rów uczel ni znaj du ją się szko ły i ośrod ki na - uko we z Au strii, Da nii, Fin lan dii, Fran cji, MAŁGORZATA MUZOŁ Świętokrzyski Kurator Oświaty Hisz pa nii, Nie miec, Ho lan dii, Li twy, Ło - twy, Ro sji, Bia ło ru si, Chor wa cji, Czech, Sło wa cji, Sło we nii, Ukra iny, Sta nów Zjed no czo nych i Wiel kiej Bry ta nii. Matura 2012 w województwie świętokrzyskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (12 791) stanowili 81,6% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin 9837 (78,3%) 15

18 Komitet Honorowy Bydgoski 24 września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. janusz OSTOjA-ZAGóRSKI Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz P EWA MES Wojewoda Kujawsko-Pomorski o nad pięć dzie siąt lat aka de mic - kiej tra dy cji, no wo cze sne la bo ra - to ria, zna ko mi ci spor tow cy i bo - ga ta ofer ta kie run ków od tych naj bar - dziej uni wer sy tec kich, jak fi lo zo fia, hi - sto ria czy fi lo lo gie, do me cha tro ni ki, in - ży nie rii ma te ria ło wej i bio tech no lo gii to wszyst ko znaj dziesz na byd go skim uni wer sy te cie. Ofer ta uczel ni obej mu je 32 kie run ki i nie - mal 100 spe cjal no ści. Są wśród nich od daw na cie szą ce się po wo dze niem: PIOTR CAŁBECKI Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Collegium Maius, ul. Chodkiewcza 30 psy cho lo gia, fi lo lo gia an giel ska, lo go pe dia, dzien ni kar stwo, ale i zdo by wa ją ce szyb ko swych zwo len ni ków no wo ści: lin gwi sty ka an giel sko -arab ska, bez pie czeń stwo na ro - do we, fi zycz ne pod sta wy kry mi na li sty ki czy uni ka to wa re wi ta li za cja dróg wod nych. Ofer tę edu ka cyj ną uzu peł nia ją no wo - cze sne aka de mi ki z bez płat nym in ter ne - tem, zna ko mi tą ba zą spor to wą (w 2013 r. od dany zostanie do użyt ku no wo cze sny kom pleks z ba se nem, ha lą i bo iska mi) i do brze wy po sa żo ną bi blio - RAFAŁ BRUSKI Prezydent Miasta Bydgoszczy IRENA ŁAGUNA Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku te ką. Uczel nia po sia da do brą in fra struk - tu rę in for ma tycz ną z bez płat nym do stę - pem do sie ci w więk szo ści obiek tów. Matura 2012 w województwie kujawsko-pomorskim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (16 772) stanowili 88% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin (81%) ANNA ŁUKASZEWSKA Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 16 SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2012

19 Komitet Honorowy Łódzki września 2012 Salon MaTurzySTów prof. zw. dr hab. WŁOdZIMIERZ NyKIEL Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Przewodniczący Komitetu Honorowego jolanta CHEŁMIŃSKA Wojewoda Łódzki WITOLd STęPIEŃ Marszałek Województwa Łódzkiego HANNA ZdANOWSKA Prezydent Miasta Łodzi danuta ZAKRZEWSKA Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi jan KAMIŃSKI Łódzki Kurator Oświaty Uczelnia Gospodarz U Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26 ni wer sy tet Łódz ki po wstał 24 ma - ja 1945 r. ja ko kon ty nu ator do rob ku i tra dy cji dzia ła ją cych w okre sie mię - dzy wo jen nym w Ło dzi In sty tu tu Na uczy ciel - skie go, Wy ższej Szko ły Na uk Spo łecz nych i Eko no micz nych, oraz od dzia łu Wol nej Wszech ni cy Pol skiej. Pierw szy mi rek to ra mi Uni wer sy te tu Łódz kie go by li wy bit ni przed - sta wi cie le na uki pol skiej: Ta de usz Ko tar biń - ski, Jó zef Cha ła siń ski, Jan Szcze pań ski. Od po cząt ku ist nie nia uczel ni stu dia w UŁ ukoń czy ło po nad osób. Obec nie stu diu je tu ok. 43 tys. osób. W uczel ni za trud nio nych jest 3983 pra - cow ni ków, w tym na uczy cie li aka de - mic kich (222 pro fe so rów ty tu lar nych). Na - ucza nie w Uni wer sy te cie Łódz kim od by wa się na po nad 40 kie run kach stu diów i po - nad 150 spe cjal no ściach. Uni wer sy tet Łódz ki re ali zu je 97 mię dzy na - ro do wych umów o współ pra cy z wy ższy mi uczel nia mi. UŁ dys po nu je 6 sta cja mi na uko - wo -ba daw czy mi dzia ła ją cy mi po za te re nem Ło dzi oraz 10 Do ma mi Stu denc ki mi z po - nad 4 tys. miejsc. Bi blio te ka Uni wer sy tec ka jed na z naj więk szych oraz naj no wo cze - śniej szych ksią żnic na uko wych w Pol sce po sia da ok. 3 mi lio nów wo lu mi nów. Dzię ki wpro wa dze niu sys te mu ECTS (Eu ro pej ski Sys tem Trans fe ru Punk tów Kre dy to wych) na wszyst kich kie run kach stu diów i pod pi sa niu 161 umów dwu - stron nych w ra mach pro gra mu So cra - tes/era smus stu den ci UŁ mo gą kon ty nu - ować na ukę w 23 kra jach Eu ro py. Matura 2012 w województwie łódzkim Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło osób. Tegoroczni absolwenci (21 590) stanowili 82,6% wszystkich zdających. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich: egzaminów obowiązkowych osób, które zdały egzamin (80,4%) 17

20 Komitet Honorowy lubelski września 2012 Salon MaTurzySTów prof. dr hab. MARIAN WESOŁOWSKI Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Przewodniczący Komitetu Honorowego Uczelnia Gospodarz S jolanta SZOŁNO-KOGUC Wojewoda Lubelski tu dia na Uni wer sy te cie Przy rod ni - czym w Lu bli nie to prak tycz ne wy - kształ ce nie zdo by te w no wo cze - snej uczel ni, któ ra roz wi ja dy dak ty kę oraz pro wa dzi ba da nia na uko we w trzech klu czo wych dla czło wie ka ob - sza rach: tech ni ki, tech no lo gie i or ga ni - za cja wy twa rza nia żyw no ści, kształ to - wa nie i ochro na śro do wi ska ży cia czło - wie ka oraz zdro wie, zdro wy styl ży cia. Uczelnia kształ ci na 27 kie run kach na stu diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar - nych I i II stop nia oraz jed no li tych ma gi ster - KRZySZTOF HETMAN Marszałek Województwa Lubelskiego Uniwersytet Przyrodniczy Centrum Kongresowe, ul. Akademicka 15 skich. Wy so ki po ziom i życz li wość ka dry na uko wej, zna ko mi cie wy po sa żo ne sa le dy dak tycz ne, la bo ra to ria, pra cow nie kom - pu te ro we oraz no wo cze sne me to dy na - ucza nia da ją gwa ran cję zdo by cia wy - kształ ce nia na naj wy ższym po zio mie. Uczelnia uczestniczy w kra jo wych i mię - dzy na ro do wych pro gra mach wy mia ny stu - den tów. Pod pi sa li śmy umo wy z kil ku dzie - się cio ma uczel nia mi za gra nicz ny mi. Ca ły czas uczelnia roz wi ja swo ją ba zę lo - ka lo wą, m.in. przy wy ko rzy sta niu fun du szy UE. Po dej mo wa ne in we sty cje jak np. bu - KRZySZTOF ŻUK Prezydent Lublina LECH GAWRyŁOW Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do wa bi blio te ki czy Cen trum In no wa cyj no - -Wdro że nio we go No wych Tech nik i Tech - no lo gii w In ży nie rii Rol ni czej ma ją na ce lu za pew nie nie stu den tom jak naj lep szych wa run ków do zdo by wa nia wie dzy. No wo cze sne Cen trum Spor to wo -Re kre - acyj ne ofe ru je wie le mo żlo wo ści do upra - wia nia ró żno rod nych dys cy plin spor to - wych. Za ję cia z wy cho wa nia fi zycz ne go, tre nin gi Aka de mic kie go Związ ku Spor to - we go oraz in dy wi du al ne ćwi cze nia mo gą od by wać się m.in.: na pły wal ni (po łą czo nej z aqu apar kiem), sa lach ae ro bo wych, si łow - niach, sa lach fit ness, ta necz nych i spor tów wal ki, ścian ce wspi nacz ko wej, ha lach spor to wych. Stu den ci za in te re so wa ni roz - wo jem umie jęt no ści jaz dy kon nej mo gą ko - KRZySZTOF BABISZ Lubelski Kurator Oświaty rzy stać z uczel nia ne go ośrod ka hi picz ne - go. Uczel nia po sia da rów nież Sta cję Dy - dak tycz ną i Że glar ską nad Je zio rem Pia - secz no. Pod kie run kiem kpt. Zie mo wi ta Ba - rań skie go od by wa ją się obo zy że glar skie. Ma tu ra 2012 w wo je wódz twie lu bel skim Do eg za mi nu ma tu ral ne go w ma - ju 2012 ro ku przy stą pi ło osób. Te go rocz ni ab sol wen ci (21 589) sta - no wi li 86% wszyst kich zda ją cych. Licz ba zda ją cych, któ rzy przy stą pi li do wszyst kich: eg za mi nów obo wiąz ko wych osób, któ re zda ły eg za min (80%) 18 SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2012

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo