PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i siedziba towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będącego organem Funduszu: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem Adres głównej strony internetowej Towarzystwa: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt został sporządzony zgodnie z: Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz z późn. zm.) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 205, poz z późn. zm.). Data i miejsce sporządzenia prospektu: Niniejszy prospekt został sporządzony dnia 11 czerwca 2007 roku w Warszawie. Daty kolejnych aktualizacji prospektu: 25 lipca 2007 r., 7 listopada 2007 r. 1

2 Rozdział I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie 1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, Polska. 2. Osoby fizyczne działające w imieniu Towarzystwa, odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie 2.1 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Towarzystwa, 2.2 Adrian Adamowicz Wiceprezes Zarządu Towarzystwa, 2.3 Piotr Żochowski Wiceprezes Zarządu Towarzystwa. Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia, a także wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu Zbigniew Jagiełło Adrian Adamowicz Piotr Żochowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Rozdział II Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych 1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej 1.1. Firma, kraj siedziby, siedziba Towarzystwa: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska 1.2. Adres: ul. Wołoska 5, Warszawa, Polska 1.3. Numery telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) , faks: (+48 22) Internet: Poczta elektroniczna: 2. Data i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 maja 1996 r. nr KPW / (W dniu 3 lipca 2001 roku nastąpiło połączenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadającym zezwolenie udzielone na mocy decyzji z dnia 28 lutego 1992 r., nr FP/1/92). 3. Oznaczenie sądu rejestrowego, numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane i data wpisu do rejestru Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 16956, w dniu 5 czerwca 2001 r. 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitały własne Pioneer Pekao TFI S.A. na dzień r. Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ,00 zł ,19 zł 2

3 Zysk (strata z lat ubiegłych) Zysk netto Kapitał własny ,37 zł ,02 zł ,58 zł 5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa 5.1. Akcje imienne serii od A do F zostały opłacone w całości gotówką przed zarejestrowaniem Akcje imienne serii G wydano w zamian za majątek spółki przejmowanej Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 6. Firma i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Akcjonariuszem Towarzystwa jest spółka: Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, Polska. Akcjonariusz jest właścicielem 100% kapitału zakładowego i ma prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 7. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa (100% akcji) jest Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, Polska. Pioneer Pekao Investment Management S.A. ma prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 8. Firma i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Global Asset Management S.p.A., Galleria San Carlo, Mediolan (Włochy), ma prawo do 51% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz do wskazania trzech kandydatów na członków Rady Nadzorczej i kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. 9. Imiona i nazwiska 9.1. Skład Zarządu Towarzystwa Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Adrian Adamowicz - Wiceprezes Zarządu Piotr Żochowski - Wiceprezes Zarządu 9.2. Skład Rady Nadzorczej Stefano Pregnolato Przewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Papierski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dominik Kremer Tomasz Orlik Zbigniew Sienkiewicz 9.3. Prokurenci Towarzystwa Zbigniew Czumaj - prokura łączna Maria Maciejec - prokura łączna 9.4. Zarządzający funduszami inwestycyjnymi Pioneer Towarzystwo zgodnie z art. 46 Ustawy i art. 5 2 Statutu, na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 10. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu 3

4 10.1. Zarząd Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. Magister inżynier, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (w trakcie studiów był wiceprezesem Klubu Międzyuczelnianego AZS), a także Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański i Rotterdam School of Management Erasmus University. Z branżą funduszy inwestycyjnych związany od 1995 roku. Początkowo pracował w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., w którym kierował biurem regionalnym we Wrocławiu. Od listopada 1996 r. był zatrudniony w PKO/Credit Suisse TFI S.A., początkowo jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji, a od 1998 roku - jako wiceprezes Zarządu. Od lipca 2000 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Pekao/Alliance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (towarzystwo zmieniło nazwę na Pekao TFI S.A.), do czasu połączenia tego towarzystwa z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 3 lipca 2001 roku. Od tego momentu jest prezesem Pioneer Pekao TFI S.A., powstałego z połączenia obydwu towarzystw. Przewodniczący Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o Adrian Adamowicz Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Executive MBA RSM Erasmus University prowadzonego przez Gdańską Fundację Szkolenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Centralnym Biurze Maklerskim Pekao S.A. w Zespole Rynku Wtórnego. Następnie związany z Societe Generale Finance Development, gdzie zajmował się obszarem fuzji i przejęć. W latach pracował w PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. na stanowiskach związanych ze sprzedażą. Jako dyrektor ds. Sprzedaży Instytucjonalnej odpowiadał za budowę sieci dystrybucji, szkolenia, nowe produkty oraz zarządzanie relacjami z siecią dystrybucji w zakresie sprzedaży instytucjonalnej, a także działaniami firmy w obszarze III filaru ubezpieczeń społecznych. Od połowy 2000 roku brał udział w projektach internetowych: The MotherShip Poland: Internet Holdings, Inc. (TMS) oraz Eo Networks. Od czerwca 2001 roku związany z Pioneer Pekao TFI S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie jako dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu odpowiadał za realizację celów sprzedażowych na rynku polskim poprzez zarządzanie relacjami z dystrybutorami oraz planowanie i nadzorowanie pracy zespołów sprzedaży i marketingu. Od maja 2006 roku jest członkiem zespołu odpowiadającego za globalną strategię marketingową firmy Pioneer Global Asset Management S.p.A. w zakresie zarządzania marką, marketingu strategicznego, a także koordynuje działania w obszarze marketingu i PR w regionie Europy Centralnej i Wschodniej oraz na nowych rynkach Piotr Żochowski W Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. pełni funkcję dyrektora finansowego, wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Magister inżynier, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W roku 1996 ukończył Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i uzyskał tytuł Magistra Biznesu (Master of Science in Business). W latach pracował w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o. na stanowisku konsultanta w dziale audytu. Od sierpnia 1999 r. do końca 2000 r. zatrudniony w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku kontrolera finansowego. Od stycznia 2001 r. pracuje w Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie od marca 2001 roku jest dyrektorem finansowym. Równocześnie od 22 maja 2001 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Pekao/Alliance TFI S.A., (przekształconego następnie w Pekao TFI S.A.) do czasu połączenia z Pioneer PPTFI S.A. Po fuzji jest wiceprezesem w Pioneer Pekao TFI S.A. Posiada tytuł member of ACCA Rada Nadzorcza Stefano Pregnolato Przewodniczący Od początku kariery zawodowej związany z branżą asset management. W Pioneerze pracuje od 1999 r., gdzie najpierw pełnił funkcję Szefa ds. Akcji Globalnych w Pioneer Investment Management Ltd w Dublinie, a następnie Dyrektora Działu Akcji Międzynarodowych w Pioneer Investment Management, Inc w Bostonie. Obecnie jest 4

5 zatrudniony w Pioneer Global Asset Management S.p.A. i odpowiada za całość działalności inwestycyjnej Pioneera w Europie Środkowej. Absolwent Uniwersytetu Turyńskiego, gdzie w 1988 r. uzyskał dyplom w dziedzinie ekonomii Jakub Papierski Wiceprzewodniczący Od 1 października 2003 r. jest Prezesem Zarządu CDM Pekao SA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie odbył także studia doktoranckie z zakresu finansów. Ma licencję Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 90-ych pracował m.in. w firmie konsultingowej Pro-Invest International, domu maklerskim ProCapital oraz Creditanstalt Investment Bank. W latach związany z Deutsche Morgan Grenfell / Deutsche Bank Research gdzie jako wiceprezes zajmował się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 2001 związany z Bankiem Pekao, początkowo jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Finansowego / CFO nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową Banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a następnie jako Prezes CDM Pekao. Był także członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitetu Finansowego przy Radzie Nadzorczej Banku. Od marca 2007 r. jest Członkiem Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława A. Pagi Dominik Kremer Członek Rady Nadzorczej Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Szef Sprzedaży oraz Dystrybucji Pioneer Investments w rejonie Europy Północnej, dyrektor zarządzający w Pioneer Fonds Marketing GmbH, Monachium, a także Manager Regionalny w Pioneer Global Investments Limited, filia w Niemczech. Absolwent University of Stellenbosch w RPA, gdzie uzyskał stopnie B.A. (Bachelor of Arts) oraz L.L.B. (Bachelor of Law), specjalność: prawo gospodarcze, bankowe i podatkowe. Następnie uczęszczał na studia podyplomowe w Manchester Business School, gdzie uzyskał stopień MBA. Obok języków ojczystych niemieckiego i angielskiego, biegle włada językiem holenderskim Tomasz Orlik Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A., nadzoruje prace departamentu prawnego, finansów i księgowości, kadr, systemów informatycznych oraz administracji. W zarządzie Pioneer Pekao Investment Management S.A. pracuje od 1 grudnia 2000 r. Członek Rady Nadzorczej Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od 2001 r. Ukończył Szkołę Główną Handlową na Wydziale Handlu Wewnętrznego oraz studia podyplomowe w zakresie Ubezpieczeń na Życie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Zdał egzamin dla maklerów papierów wartościowych. W 1990 roku podjął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w Departamencie Rynków Kapitałowych. Następnie w roku 1992 został zatrudniony w Banku Pekao S.A., w zespole specjalistów ds. funduszy powierniczych. Wspólnym przedsięwzięciem Banku Pekao S.A. i The Pioneer Group, Inc. było utworzenie i obsługa Pioneer Pierwszego Polskiego Funduszu Powierniczego. W celu obsługi funduszu Bank Pekao S.A. i The Pioneer Group, Inc. utworzyli tzw. Agenta Transferowego w formie spółki joint venture Financial Services Sp. z o.o. Tomasz Orlik został zatrudniony w ww. spółce w roku 1993 i przez 4 lata pracował na stanowisku Dyrektora Działu Konsultingu. W 1997 roku został Dyrektorem Departamentu ds. Funduszy Emerytalnych w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Następnie od sierpnia 1998 roku do końca listopada 2000 roku był Członkiem Zarządu Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., odpowiedzialnym za finanse i administrację. W latach był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich Zbigniew Sienkiewicz Radca prawny. W roku 1996 ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. Od 1996 roku do 1999 roku pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP w Wydziale Rynku Pierwotnego na stanowisku inspektora. Od 1999 roku do 2001 roku pracował w Pekao/Alliance Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Zespole do spraw Prawnych, początkowo na stanowisku prawnika, a następnie od grudnia 2000 roku jako kierownik zespołu. Od 1999 roku zatrudniony również w Pekao Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. (obecnie: Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.); początkowo na stanowisku prawnika, a od listopada 2001 r. jako radca prawny i kierownik Zespołu do spraw Prawnych. 5

6 10.3. Prokurenci Zbigniew Czumaj Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., główny księgowy funduszy. Kieruje obsługą księgowo administracyjną funduszy Pioneer od roku 1992, czyli od chwili rozpoczęcia działalności przez te fundusze. Od roku 1996 prokurent Spółki. Magister inżynier, absolwent (1986) Politechniki Warszawskiej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Po ukończeniu studiów przez 5 lat pracował w charakterze pracownika naukowego w Instytucie Fizyki PAN. Ponadto, ukończył (2000) studia magisterskie w dziedzinie zarządzania w ramach programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois (USA). Bierze udział w pracach Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w zakresie rachunkowości funduszy inwestycyjnych Maria Maciejec W latach główna księgowa w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od stycznia 2001 r. główna księgowa w firmie Pioneer Pekao Investment Management S.A. Ma wieloletnie doświadczenie w księgowości i finansach. Poprzednio pracowała w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, sprawując funkcje samodzielnej księgowej oraz głównej księgowej. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości i podatków w tejże uczelni. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministerstwo Finansów. 11. Nazwy oraz zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 17 września 2001 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów funduszu oraz osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość lokat innych niż denominowane w walucie polskiej: dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw (wykupie) liczonym od dnia ich nabycia przez fundusz nie dłuższym niż jeden rok; dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok; instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe będzie nie większa niż 20% aktywów funduszu Pioneer Lokacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność 26 sierpnia 2005 roku. Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu. Dodatkowo fundusz może dążyć do wzrostu wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego pozwalające na uzyskanie bieżącego dochodu. Z uwzględnieniem zdania kolejnego, fundusz lokuje swoje aktywa w obligacje emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem Standard & Poor s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego funduszem oraz w instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor s nie niższy niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego funduszem oraz w depozyty bankowe. Udział innych lokat funduszu niż lokaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie przewyższał 20 % wartości aktywów funduszu. Fundusz nie będzie dokonywał lokat w udziałowe papiery wartościowe Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 25 sierpnia 1997 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów funduszu oraz osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. 6

7 Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż: polskie skarbowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, dłużne papiery wartościowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poor s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego funduszem oraz denominowane w złotych polskich instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe, nie może przekroczyć 30% aktywów funduszu Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 13 czerwca 1995 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów funduszu oraz osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe nie będzie wynosić więcej niż 20% aktywów funduszu. Udział innych lokat niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich, nie może przekroczyć 33% aktywów funduszu Pioneer Dochodu Mix 20 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 1 sierpnia 2005 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu. Dodatkowo Fundusz może dążyć do wzrostu wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego pozwalające na uzyskanie bieżącego dochodu. Fundusz część aktywów może lokować w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie większa niż 40% wartości Aktywów Funduszu. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, Fundusz będzie lokował swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego lub których siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim. Udział innych lokat niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego opisane w statucie funduszu nie będzie przewyższał 20% aktywów funduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 16 września 1996 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka, przez inwestowanie w papiery wartościowe, w tym głównie w dłużne papiery wartościowe i akcje. Z zastrzeżeniem dwóch zdań kolejnych, aktywa funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będą przekraczać 40% aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat, innych niż określone w dwóch zdaniach poprzednich nie będzie wyższa niż 10% aktywów funduszu. Udział lokat innych niż: w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% aktywów funduszu Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 28 lipca 1992 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów funduszu oraz osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Z zastrzeżeniem dwóch zdań kolejnych, aktywa funduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będą przekraczać 70% aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat, innych niż określone w dwóch zdaniach poprzednich, nie będzie wyższa niż 10% aktywów funduszu. Udział lokat innych niż: w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie 7

8 publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% aktywów funduszu Pioneer Wzrostu Mix 60 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 1 sierpnia 2005 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Dodatkowo Fundusz może osiągać przychody z lokat netto. Aktywa Funduszu są lokowane w akcje spółek o ponadprzeciętnym, w okresie średnio i długoterminowym, potencjale wzrostu oraz w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego pozwalające uzyskiwać bieżący dochód. Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie większa niż 80% wartości Aktywów Funduszu. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, Fundusz będzie lokował swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dopuszczone do obrotu zorganizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego lub których siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim. Udział innych lokat niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego opisane w statucie funduszu nie będzie przewyższał 20% aktywów funduszu Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 18 grudnia 1995 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie wynosić więcej niż 20% aktywów funduszu. Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% aktywów funduszu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność 25 lipca 2005 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek małej i średniej wielkości. Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek małej i średniej wielkości nie będzie większa niż 33% wartości aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność lub uzyskujących większość przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Funduszu Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność 24 października 2006 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu regulowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek średniej wielkości. Całkowita wartość lokat innych niż lokaty w akcje spółek średniej wielkości nie będzie większa niż 33% aktywów funduszu Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 6 czerwca 2003 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest średnio- i długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów funduszu oraz osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów funduszu. Aktywa funduszu są lokowane głównie w dopuszczone do obrotu zorganizowanego denominowane w euro obligacje emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poor s na poziomie wyższym niż BB+ lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub posiadające ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego, porównywalną do powyższego ratingu. Całkowita wartość lokat innych niż określone w zdaniu poprzednim, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych nie będzie wyższa niż 33% aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w akcje nie będzie wyższa niż 10% aktywów funduszu. Do 100% aktywów funduszu może być lokowane w zagraniczne papiery wartościowe. 8

9 Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 29 kwietnia 2004 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat w horyzoncie średnio- i długoterminowym przy zachowaniu poziomu ryzyka inwestycyjnego adekwatnego dla profilu funduszu. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie wynosić więcej niż 20% aktywów funduszu. Koncentrując się na lokatach w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, Fundusz może dodatkowo inwestować aktywa funduszu w inne papiery wartościowe, w tym dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD. Do 100% aktywów funduszu może być lokowane w zagraniczne papiery wartościowe Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 24 października 2002 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów funduszu oraz osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów funduszu. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Udział lokat innych niż lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dłużne papiery wartościowe, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykańskich: instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe, nie może przekroczyć 20% aktywów funduszu. Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej Pioneer Bond Fund z uwzględnieniem przepisów Ustawy Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 2 maja 2002 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów funduszu oraz osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów funduszu. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe o charakterze udziałowym uprzywilejowane w zakresie dywidendy znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Udział lokat innych niż lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dłużne papiery wartościowe, instrumenty finansowe o charakterze udziałowym uprzywilejowane w zakresie dywidendy, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykańskich: instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, nie może przekroczyć 30% aktywów funduszu. Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w papiery wartościowe z ratingiem Standard & Poor s na poziomie BB+ lub niższym (określanym także jako rating nie-inwestycyjny) lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych. Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Pioneer High Yield Fund z uwzględnieniem przepisów Ustawy Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność 25 lipca 2005 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Aktywa funduszu są lokowane zarówno w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak i w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Udział papierów wartościowych emitentów innych niż określonych w zdaniu poprzednim nie może być większy niż 25% aktywów funduszu. Udział dłużnych papierów wartościowych, o ratingu niższym niż rating inwestycyjny nie może przekroczyć 10% aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, nie będzie większa niż 65% aktywów funduszu Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 8 czerwca 2000 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny fundusz może również podejmować działania mające na celu osiąganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. 9

10 Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, nie będzie wynosić więcej niż 20% aktywów funduszu. Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub emitowanych lub wystawianych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub denominowanych w dolarach amerykańskich nie może przekroczyć 10% aktywów funduszu. Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Pioneer Fund z uwzględnieniem przepisów Ustawy Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność 10 października 2006 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokowania aktywów funduszu oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz poprzez odpowiedni dobór lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego dąży do zachowania wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na ostatni dzień wyceny każdego okresu rozliczeniowego na poziomie nie niższym niż 100% wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na pierwszy dzień wyceny danego okresu rozliczeniowego. Portfel inwestycyjny funduszu może składać się zarówno z części o charakterze dłużnym (do 100% aktywów funduszu), jak i z części o charakterze udziałowym (do 50% aktywów funduszu). Udział lokat w instrumenty finansowe inne niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w walucie polskiej, nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Fundusz rozpoczął działalność w dniu 5 maja 2006 roku. Celem inwestycyjnym każdego z powyższych subfunduszy jest osiąganie przychodu z lokowania aktywów subfunduszu oraz wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego rozpoczął działalność w dniu 5 maja 2006 roku. Aktywa subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze funduszu zagranicznego Pioneer Funds Pioneer Funds Greater China Equity (do 50%) i Pioneer Funds Strategic Income (do 50%). Część aktywów subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego rozpoczął działalność w dniu 3 lipca 2006 roku. Aktywa subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze Pioneer Funds Pioneer Funds Japanese Equity (do 50%) i Pioneer Funds Strategic Income (do 50%). Część aktywów subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku rozpoczął działalność w dniu 3 lipca 2006 roku. Aktywa subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze Pioneer Funds Pioneer Funds Pacific (ex. Japan) Equity (do 50%) i Pioneer Funds Strategic Income (do 50%). Część aktywów subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących rozpoczął działalność w dniu 2 marca 2007 roku. Aktywa subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze Pioneer Funds Pioneer Funds Emerging Markets Equity (do 50%) i Pioneer Funds Eastern European Equity (do 50%). Część aktywów subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych rozpoczął działalność w dniu 10 kwietnia 2007 roku. Aktywa subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze Pioneer Funds Pioneer Funds European Small Companies (do 50%), Pioneer Funds US Small Companies (do 50%) i Pioneer Funds US Mid Cap Value (do 50%). Część aktywów subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu rozpoczął działalność w dniu 5 czerwca 2007 roku. Aktywa subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusze Pioneer Funds Pioneer Greater China Equity (do 50%), Pioneer Funds Japanese Equity (do 50%) i Pioneer Funds Pacific (ex. Japan) 10

11 Equity (do 50%). Część aktywów subfunduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Fundusz rozpoczął działalność w dniu 22 sierpnia 2001 r. Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka, przez inwestowanie w papiery wartościowe, w tym głównie w dłużne papiery wartościowe i akcje. Fundusz został utworzony na potrzeby Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej. Fundusz jest funduszem zrównoważonym. Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w papiery wartościowe dłużne i udziałowe (akcje). Część portfela przeznaczona na inne aktywa niż akcje jest zwykle inwestowana w dłużne papiery wartościowe, w tym polskie papiery skarbowe. Udział procentowy akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu będzie ulegał zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat. 12. Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a Ustawy. Przedmiotem działalności Towarzystwa zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy jest tworzenie funduszy inwestycyjnych zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 13. Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonywanie może być powierzone innym podmiotom. Towarzystwo może, na podstawie umowy, zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią. 14. Informacja o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez Towarzystwo na terytorium państw członkowskich. Nie dotyczy. Rozdział III Dane o Funduszu 1. Data i numer decyzji Komisji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4032/79/12/07/VI/U/ /SP z dnia 13 sierpnia 2007 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Pioneer Aktywnej Alokacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 6 września 2007 r., pod numerem RFi Data rozpoczęcia działalności przez fundusz powierniczy (w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty) Nie dotyczy. 4. Fundusz posiada osobowość prawną 5. Konstrukcja Funduszu Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych kategorii, określanych w Statucie Funduszu jako jednostki kategorii A oraz kategorii I, zróżnicowanych pod względem wysokości opłat manipulacyjnych oraz opłat obciążających aktywa funduszu, sieci dystrybucji lub minimalnej wysokości wpłat. 6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz 6.1. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A oraz kategorii I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są to standardowe Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 1000 (tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu, zbywane Uczestnikom powierzającym znaczne środki minimum wartościowe salda na koncie Uczestnika wynosi zł. 11

12 Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I wynosi (trzysta tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła złotych. Każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz dokonuje zamiany tych Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa: Jednostki Uczestnictwa Funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. 7. Prawa Uczestników Funduszu W trybie i na warunkach określonych w prospekcie informacyjnym, Statucie Funduszu i Ustawie Fundusz jest zobowiązany zbyć Uczestnikowi Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki oraz odkupić od Uczestnika Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania odkupienia tych jednostek. Uczestnik nie może zbyć Jednostek Uczestnictwa na rzecz osób trzecich, jednakże może nimi dysponować w formie spadku. Ponadto na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym, Statucie Funduszu i Ustawie Uczestnikowi przysługują następujące prawa: 1) składania oświadczeń woli oraz uzyskiwania informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu przy użyciu elektronicznych nośników informacji oraz innych środków porozumiewania się na odległość, 2) otworzenia konta wspólnego lub konta małżonków, 3) ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika lub zastawu na tych jednostkach, 4) dokonania nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie reinwestycji, 5) dokonania konwersji Jednostek Uczestnictwa, 6) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu, 7) otrzymania dodatkowego świadczenia, 8) wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych związanych z reklamą własnych produktów administratorów danych oraz wobec przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych, 9) otrzymania bezpłatnie skrótu prospektu informacyjnego Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, 10) żądania doręczenia bezpłatnie rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, 11) otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania czynności zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 12) ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, 13) zwolnienia z opłaty manipulacyjnej lub zmniejszenia opłaty manipulacyjnej, 14) anulowania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa, 15) anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz powodu zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, 16) uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, 17) otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Funduszu w przypadku jego likwidacji, 18) otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania czynności zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 19) dostępu, przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, do rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie Składanie zleceń i udostępnianie danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość System Telepioneer W systemie Telepioneer Towarzystwo oferuje Uczestnikom Funduszu składanie oświadczeń woli przy użyciu takich środków porozumiewania się na odległość, jak telefon, telefaks lub Internet. Warunki techniczne składania zleceń, w tym w szczególności sposób identyfikacji Uczestników, określają Warunki składania zleceń w systemie Telepioneer, udostępniane Uczestnikom przy składaniu zlecenia otwarcia konta. 12

13 Warunki te nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i Statutu. Wszystkie dyspozycje składane przez Uczestników w systemie Telepioneer są utrwalane i przechowywane dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisami prawa. Towarzystwo może odmówić przyjęcia dyspozycji w przypadku awarii urządzeń służących do odbierania, rejestrowania lub przekazywania dyspozycji. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści dyspozycji, tożsamości osoby składającej dyspozycję lub jej uprawnień do składania dyspozycji w systemie Telepioneer Towarzystwo może odmówić realizacji dyspozycji Zasady składania zleceń i udostępniania danych poza systemem Telepioneer Zasady składania zleceń za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję oraz zasady udostępniania przez Prowadzących Dystrybucję danych dotyczących uczestnictwa w Funduszu z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu, telefonu lub telefaksu, są określane i udostępniane przez Prowadzących Dystrybucję. Zasady te nie mogą zmieniać praw i obowiązków Uczestników wynikających z niniejszego prospektu. Niektórzy Prowadzący Dystrybucję mogą wymagać, by Uczestnik lub osoba zainteresowana uczestnictwem w Funduszu udzieliła Prowadzącemu Dystrybucję odrębnego pełnomocnictwa do sporządzenia w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu zlecenia, w tym za pomocą elektronicznych nośników informacji, na podstawie oświadczenia złożonego przy użyciu telefonu lub telefaksu. Do pełnomocnictw, o których mowa powyżej, nie stosuje się zasad opisanych w Rozdziale III pkt 9.2. akapit drugi prospektu informacyjnego Funduszu. Zlecenia składane za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość realizowane będą w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu na jego/jej ryzyko ze skutkami prawnymi bezpośrednio dla niego/niej. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści zlecenia, tożsamości osoby składającej zlecenie lub jej uprawnień do składania zlecenia przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, Fundusz może odmówić realizacji zlecenia. Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów Prowadzących Dystrybucję służących do przyjmowania zleceń i udostępniania danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość Konta małżonków Dla małżonków będących Uczestnikami Funduszu może być prowadzone jedno konto. Fundusz określi warunki wspólnego uczestnictwa małżonków w Funduszu w ogólnych warunkach prowadzenia kont małżonków, udostępnianych przez Prowadzących Dystrybucję Konta wspólne Uczestnikami, na zasadzie współwłasności, mogą być dwie osoby fizyczne, które nabyły i posiadają Jednostki Uczestnictwa, pod warunkiem: 1) złożenia oświadczenia woli, że Jednostki Uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności; 2) wskazania, spośród współwłaścicieli, osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania ich wobec Funduszu. Nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie współwłasności może dokonać każdy ze współwłaścicieli samodzielnie. Podział Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na zasadzie współwłasności następuje zgodnie z przepisami o zniesieniu współwłasności. Fundusz określi warunki nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa na zasadzie współwłasności w ogólnych warunkach prowadzenia kont wspólnych, udostępnianych przez Prowadzących Dystrybucję Blokada Jednostek Uczestnictwa Na wniosek Uczestnika, Fundusz dokonuje całkowitej lub częściowej blokady Jednostek Uczestnictwa. Blokada Jednostek Uczestnictwa oznacza, iż przez okres i w zakresie wskazanym przez Uczestnika zawiesza się możliwość realizowania żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa złożonych przez Uczestnika lub jego przedstawiciela, z wyjątkiem żądań odkupienia składanych przez pełnomocnika umocowanego w związku z udzielonym mu przez Uczestnika prawnym zabezpieczeniem wykonania jego zobowiązań. W ramach blokady środków dopuszczalna jest konwersja Jednostek Uczestnictwa. Ustanowienie takiej blokady oznacza, że dopuszczalne jest w czasie obowiązywania blokady, złożenie zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem, że środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu zostaną na podstawie tego samego zlecenia przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Jednostki Uczestnictwa nabyte w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo objęte są taką samą blokadą jak w Funduszu, w którym nastąpiło odkupienie. 13

14 Oświadczenie Uczestnika o ustanowieniu i odwołaniu blokady Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne po odebraniu tego oświadczenia przez Agenta Transferowego Reinwestycja Wolne od opłaty manipulacyjnej jest jednorazowe nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za dokonane uprzednio jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii (prawo do reinwestycji). Zwolnienie, o którym mowa wyżej, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 90 dni kalendarzowych. Do terminu 90 dni kalendarzowych nie wlicza się określonego w pkt. 10 ppkt Prospektu Informacyjnego okresu zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Korzystanie z prawa do reinwestycji jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego oświadczenia w tym przedmiocie. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa prawo do reinwestycji nie przysługuje Konwersja Jednostek Uczestnictwa Szczegółowe zasady dokonywania konwersji określone są w Rozdziale III pkt 9.5 prospektu informacyjnego Funduszu Reklamacje Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być składane osobiście lub pisemnie u Prowadzących Dystrybucję oraz telefonicznie lub pisemnie w Towarzystwie. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadkach szczególnie zawiłych termin powyższy może ulec wydłużeniu. Reklamacje wynikające z treści danych uwidocznionych w zleceniu lub potwierdzeniu dokonania czynności powinny być składane w terminie 90 dni od daty wystawienia potwierdzenia dokonania czynności Dodatkowe świadczenie Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w Jednostki Uczestnictwa, umowę przyznającą Uczestnikowi prawo do dodatkowego świadczenia ( Świadczenie ). Umowa, o której mowa wyżej ( Umowa o Świadczenie ) określa w szczególności: czas na jaki zostaje zawarta, długość okresu rozliczeniowego, kwotę lub sposób obliczania kwoty Świadczenia, termin i sposób spełnienia Świadczenia. Uprawnionym do otrzymania Świadczenia jest Uczestnik, który: 1) zawarł Umowę o Świadczenie oraz w okresie rozliczeniowym określonym w Umowie o Świadczenie średnia Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość aktywów netto innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo była nie mniejsza niż (pięć milionów) złotych albo 2) zawarł Umowę o Świadczenie, w której zobowiązał się do dokonywania regularnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa lub jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz w której zobowiązał się iż Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość aktywów netto innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo po roku od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie nie będzie niższa niż (dziesięć milionów) złotych. W zależności od tego, jak ustalono w Umowie o Świadczenie, spełnienie Świadczenia przez Towarzystwo działające w imieniu Funduszu może nastąpić poprzez: 1) nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa za kwotę Świadczenia, po cenie zbycia Jednostki Uczestnictwa obowiązującej w dniu spełnienia Świadczenia. W tym przypadku Świadczenie jest spełniane poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w dniu spełnienia Świadczenia określonym w Umowie o Świadczenie. Środki na nabycie pochodzić będą z rezerwy tworzonej na pokrycie Wynagrodzenia i odpowiednio obniżają kwotę tego Wynagrodzenia przy wypłacie. 2) wypłatę Uczestnikowi kwoty Świadczenia przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. W tym przypadku Świadczenie jest spełniane poprzez wypłatę kwoty Świadczenia w dniu przekazania Wynagrodzenia ze środków Funduszu, zgodnie z art pkt 3) Statutu Funduszu. Kwota wypłacanego Świadczenia odpowiednio obniża kwotę należnego Wynagrodzenia. Kwota Świadczenia ustalana będzie jako, określona procentowo, część Wynagrodzenia naliczonego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa i zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez tego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym wskazanym w Umowie o Świadczenie oraz długości tego okresu 14

15 rozliczeniowego. Kwotę Świadczenia lub szczegółowy sposób obliczania kwoty Świadczenia określa Umowa o Świadczenie Prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych związanych z reklamą własnych produktów administratorów danych oraz wobec przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych Dane osobowe Uczestników i ich pełnomocników zawarte w rejestrze Uczestników zbierane są na podstawie Ustawy i przetwarzane przez Towarzystwo i Fundusz wyłącznie w celu realizacji umowy uczestnictwa w Funduszu, podjęcia działań przed zawarciem tej umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Gromadzone dane są poufne i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Uczestnikom i ich pełnomocnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych związanych z reklamą własnych produktów. Prowadzący Dystrybucję jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który za jego pośrednictwem dokonał transakcji, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Funduszem umowy o prowadzenie dystrybucji jednostek uczestnictwa. Prowadzący Dystrybucję może otrzymać informacje zawarte w rejestrze Uczestników, jeżeli są one niezbędne do wywiązania się z łączącej go z Funduszem umowy o prowadzenie dystrybucji jednostek uczestnictwa. Za zgodą Uczestnika, Fundusz może przekazywać wskazanemu przez Uczestnika Prowadzącemu Dystrybucję jego dane osobowe wraz z informacjami o dokonywanych przez niego transakcjach oraz informacje dotyczące jego konta, w tym w szczególności o saldzie konta, w celu zapewnienia Uczestnikowi za pośrednictwem wskazanego Prowadzącego Dystrybucję dostępu do jego aktualnych danych dotyczących jego konta i dokonywanych na nim transakcji, jak również w celu oferowania przez Prowadzącego Dystrybucję usług i produktów własnych. Zgoda na przekazanie danych jest dobrowolna Prawo otrzymania bezpłatnie skrótu prospektu informacyjnego Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Zgodnie z art Statutu Funduszu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz udostępnia skrót prospektu informacyjnego Prawo żądania doręczenia bezpłatnie rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie. Zgodnie z art Statutu Funduszu Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Potwierdzenia dokonania czynności zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Doręczanie przez Fundusz potwierdzeń w innych terminach lub ich osobisty odbiór wymaga zgody uczestnika wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji. Potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać: 1) dane identyfikujące Uczestnika, 2) nazwę Funduszu i numer konta w rejestrze Uczestników, 3) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 4) liczbę oraz kategorię zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość, a w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, również wysokość pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, 5) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. W interesie Uczestnika leży niezwłoczne zgłoszenie Prowadzącemu Dystrybucję lub Funduszowi wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych na otrzymanym potwierdzeniu zlecenia Prawo ustanawiania pełnomocników Szczegółowe zasady ustanawiania pełnomocników określone są w Rozdziale III pkt 9.2. prospektu informacyjnego Funduszu Zwolnienia z opłaty manipulacyjnej, zmniejszenie opłaty manipulacyjnej Szczegółowe zasady udzielania zwolnień z opłaty manipulacyjnej bądź zmniejszania opłaty manipulacyjnej określone są w Rozdziale III pkt prospektu informacyjnego Funduszu Anulowanie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Szczegółowe zasady anulowania zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa określone są w Rozdziale III pkt prospektu informacyjnego Funduszu Anulowanie zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa 15

16 Szczegółowe zasady anulowania zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa określone są w Rozdziale III pkt prospektu informacyjnego Funduszu. 8. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa 8.1. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo i Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna akcjonariusz Towarzystwa, dokonają zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu. Rozpoczęcie zapisów nastąpi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia następującego po dniu doręczenia Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu. Termin na dokonanie zapisu wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia zapisów. Zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu następnym po dniu, w którym dokonane wpłaty będą przynajmniej równe minimalnej wysokości wpłat do Funduszu przed jego zarejestrowaniem Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat w ramach zapisów Towarzystwo i Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna akcjonariusz Towarzystwa, dokonają wpłat na Jednostki Uczestnictwa Funduszu. Łączna wysokość wpłat do Funduszu przed jego zarejestrowaniem nie może być niższa niż zł Termin przydziału Jednostek Uczestnictwa Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę do Funduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. Cena przydzielonej Jednostki Uczestnictwa wynosi 10 zł Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Towarzystwo, w ciągu 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru stało się prawomocne, lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub 3) upływu 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, 4) upływu terminu określonego w Statucie na dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa oraz nie zebrania w tym terminie wpłat w wysokości określonej w Statucie, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu, - zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1-4 powyżej oraz ewentualne pobrane opłaty manipulacyjne Informacja o minimalnej kwocie wpłat do nowego subfunduszu, niezbędnej do jego utworzenia Nie dotyczy Zasady postępowania w przypadku, gdy w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa, które mają być związane z nowym subfunduszem, nie zostanie zebrana kwota, o której mowa w pkt 8.5. Nie dotyczy. 9. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania Jednostek Uczestnictwa, zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych, a także wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych i spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa 9.1. Uczestnik Funduszu Uczestnikiem Funduszu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów prawa dewizowego. Status Uczestnika Funduszu uzyskuje osoba, która złożyła zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i dokonała wpłaty na to nabycie w terminie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zlecenia (chyba, że 16

17 dany Prowadzący Dystrybucję przyjmuje zlecenia wyłącznie z jednoczesnym dokonaniem wpłaty), na której rzecz nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru Uczestników. W okresie pomiędzy złożeniem zlecenia a dokonaniem wpłaty zlecenie przechowywane jest przez Prowadzącego Dystrybucję. Fundusz może wpisać Jednostki Uczestnictwa do rejestru Uczestników bez konieczności dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa: 1) dla spadkobiercy Uczestnika Funduszu, 2) przy łączeniu i wyodrębnianiu kont w rejestrze Uczestników. Osoba wpisana do rejestru uczestników w funduszu inwestycyjnym/subrejestru uczestników w subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo nabywa status uczestnika innego funduszu inwestycyjnego/uczestnika innego subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo przez dokonanie: 1) wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa tego funduszu/subfunduszu, lub 2) konwersji na jednostki uczestnictwa tego funduszu/subfunduszu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prospektu informacyjnego danego funduszu dotyczącymi dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa. Dokonanie wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę dokonującą wpłaty oświadczenia o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym danego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, skrótem prospektu informacyjnego tego funduszu, jak również z odpowiednimi ogólnymi warunkami. Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu nie wywiera żadnych skutków prawnych, jeżeli przed upływem 90 dni licząc od daty zlecenia nie wpłyną na rachunek Funduszu środki pieniężne na nabycie Jednostek Uczestnictwa, związane z tym zleceniem Oświadczenia woli Uczestników Funduszu Na zasadach określonych w niniejszym prospekcie oświadczenia woli Uczestników Funduszu mogą być składane Funduszowi lub Prowadzącemu Dystrybucję w następujący sposób: 1) osobiście; 2) za pośrednictwem poczty; 3) za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub Prowadzącym Dystrybucję w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie Jednostek Uczestnika lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia; 4) w granicach dozwolonych przez prawo za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy czym związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty sporządzone, utrwalone, zabezpieczone i przechowywane; 5) przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności systemu Telepioneer; Osoba składająca pierwsze zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem poczty wpłatę na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa dokonuje z własnego rachunku bankowego. Do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu Uczestnik może ustanowić najwyżej dwóch pełnomocników, z zachowaniem następujących zasad: 1) pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej w obecności pracownika Prowadzącego Dystrybucję lub z podpisem poświadczonym notarialnie, 2) pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinno być udzielone z podpisem uwierzytelnionym urzędowo lub notarialnie oraz poświadczone za zgodność z prawem miejsca wystawienia. Wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne potwierdzone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub pełnomocnictwo potwierdzone przez polski urząd konsularny. W przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne poświadczone apostille, 3) pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników, 4) wszelkie zmiany zakresu lub cofnięcie pełnomocnictwa powinny być dokonane z zachowaniem reguł określonych w ppkt 1) 3) powyżej, 5) udzielenie, odwołanie oraz wszelkie zmiany zakresu pełnomocnictwa wywierają skutki prawne w stosunku do Funduszu po otrzymaniu przez Agenta Transferowego informacji o udzieleniu, odwołaniu lub zmianie pełnomocnictwa. Ograniczenia możliwości ustanowienie do dwóch pełnomocników nie stosuje się do Uczestników niebędących osobami fizycznymi Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa 1) Fundusz zbywa Jednostki uczestnictwa na żądanie Uczestnika. 17

18 Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A oraz kategorii I w Dni Wyceny. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24 Statutu Funduszu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 1000 (tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24 Statutu Funduszu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I wynosi (trzysta tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. 2) Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Wpisanie zbytych jednostek uczestnictwa do rejestru Uczestników następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał, odpowiednio: - informację o wpłynięciu środków na rachunek Funduszu - w przypadku dokonania przez Uczestnika wpłaty na rachunek nabyć bezpośrednich Funduszu, - zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa lub informację o przyjęciu zlecenia nabycia przez Prowadzącego Dystrybucję oraz informację od Depozytariusza prowadzącego rachunek Funduszu o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych związanych z tym nabyciem - w przypadku złożenia zlecenia oraz dokonania wpłaty na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć Funduszu. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację lub zlecenie, o których mowa wyżej, w dniu dokonania przez Uczestnika wpłaty na nabycie, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny. Okres pomiędzy otrzymaniem przez Prowadzącego Dystrybucję środków pieniężnych związanych ze złożonym uprzednio zleceniem a Dniem Wyceny, o którym mowa w akapicie drugim, nie jest dłuższy niż pięć Dni Roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez klienta w zleceniu lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia. 3) Cena zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I jest obliczana według następującego wzoru: C = WANju / (100 % - SO) gdzie: C - cena Jednostki Uczestnictwa danej kategorii WANju - Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii SO - mająca zastosowanie dla danej transakcji stawka opłaty manipulacyjnej Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I. Zasady pobierania opłat manipulacyjnych zostały wskazane w Rozdziale III pkt prospektu informacyjnego Funduszu. 4)Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane: a) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego Dystrybucję, b) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem z podaniem danych umożliwiających identyfikację Uczestnika. Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać w polu tytułem: a) przynajmniej dwie z następujących danych Uczestnika będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer konta w rejestrze Uczestników oraz numer PESEL/datę urodzenia. b) przynajmniej dwie z następujących danych Uczestnika nie będącego osobą fizyczną: firmę/nazwę, numer konta w rejestrze Uczestników oraz numer REGON. c) wszystkie dane wymienione odpowiednio w pkt a) lub b) w przypadku Uczestnika, który dokonuje pierwszej wpłaty do Funduszu za pomocą wpłaty bezpośredniej, z tym, że zamiast numeru konta należy podać kategorię Jednostki Uczestnictwa. W przypadku: - wpłat do Funduszu z wyodrębnionymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa oraz braku oznaczenia kategorii Jednostek Uczestnictwa za wpłatę zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa kategorii A. - otrzymania przez Fundusz przelewu bez podania danych, o których mowa ppkt a) - c) Fundusz będzie zwracał otrzymane środki pieniężne. - podania na przelewie dodatkowych danych, poza tymi o których mowa w ppkt a) - c) o zakwalifikowaniu przelewu na rzecz danego Uczestnika decyduje wskazany PESEL/data urodzenia i numer konta w rejestrze Uczestników. 18

19 - posiadania przez Uczestnika kilku kont w Funduszu, gdy Uczestnik na przelewie nie oznaczy numeru konta w rejestrze Uczestników, Fundusz dołoży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa 1) Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika Funduszu. Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Fundusz jest obowiązany odkupić te jednostki po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny. 2) Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek. Uczestnicy mogą żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w Rozdziale III pkt 9.2. ppkt 1-6 prospektu informacyjnego Funduszu. Zamknięcie konta w Funduszu następuje po upływie 90 dni od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Funduszu. 3) Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, nie jest dłuższy niż pięć Dni Roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia. 4) Cena Odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji, o której mowa powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. Przy realizacji żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz zleceń aktualizacji danych osobowych Prowadzący Dystrybucję i Towarzystwo mogą żądać przedstawienia dodatkowych informacji, ponad wskazane w formularzu zlecenia, jeżeli okaże się to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa interesów Uczestnika. Prowadzący Dystrybucję obowiązany jest poinformować składającego zlecenie o potrzebie przedstawienia dodatkowych informacji, o których mowa powyżej oraz stosowanym trybie postępowania. 5) Przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być w szczególności: a) odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, lub b) odkupienie takiej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, która zapewni uzyskanie żądanej kwoty pieniężnej, lub c) odkupienie określonego procentu wartości Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny, o którym mowa w art ust. 2 Statutu Funduszu, kwota żądana jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa z konta, którego żądanie dotyczy, Fundusz odkupuje wszystkie Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika znajdujące się na tym koncie. 6) Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika będącego osobą małoletnią składają, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: a) w granicach zwykłego zarządu, do kwoty 1000 złotych miesięcznie: przedstawiciel ustawowy małoletniego lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego, b) z przekroczeniem zakresu zwykłego zarządu: przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego, stosownie do treści tego zezwolenia. Zgoda na złożenie żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez małoletniego, który ukończył 13 lat, może być udzielona albo do jednorazowego żądania, albo do wielokrotnych żądań, w zakresie wskazanym przez osobę udzielającą zgody. Do formy udzielenia zgody stosuje się odpowiednie przepisy o formie udzielania pełnomocnictw. Postanowienia wyżej opisane mają odpowiednie zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych, przy czym do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej 13 lat, a do ubezwłasnowolnionych częściowo obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat. 7) Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A na jednym koncie, saldo tego konta spadnie poniżej 1000 (tysiąc) złotych, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie. 19

20 9.5. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji, w wyniku której odpowiednio odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu oraz nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub odkupienie jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje na podstawie jednego zlecenia. O możliwości dokonywania konwersji do Funduszu, jak i z Funduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa oraz udostępni odpowiednią informację u Prowadzących Dystrybucję. Konwersja dokonywana jest wyłącznie na konto tego samego rodzaju co konto, z którego nastąpiło odkupienie jednostek uczestnictwa. Z zastrzeżeniem zdań kolejnych, konwersja jednostek uczestnictwa dokonywana jest wyłącznie w obrębie tej samej kategorii jednostek uczestnictwa. W przypadku gdy funduszem źródłowym jest fundusz (a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - subfundusz) bez różnych kategorii jednostek uczestnictwa a funduszem docelowym jest fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, konwersja Jednostek Uczestnictwa funduszu źródłowego jest dokonywana na jednostki uczestnictwa kategorii A tego funduszu docelowego. Jeżeli funduszem źródłowym jest fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa a funduszem docelowym jest fundusz (a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - subfundusz) bez różnych kategorii jednostek uczestnictwa uczestnik takiego funduszu źródłowego może dokonać konwersji na jednostki uczestnictwa funduszu (subfunduszu) docelowego zarówno z jednostek uczestnictwa kategorii A, jak i z jednostek uczestnictwa kategorii I funduszu źródłowego. W przypadku gdy zarówno fundusz źródłowy, jak i fundusz docelowy są funduszami bez różnych kategorii jednostek uczestnictwa, konwersja dokonywana jest w obrębie jednostek uczestnictwa bez różnych kategorii. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Dzień Wyceny jednostek uczestnictwa odkupywanych w wyniku konwersji jest Dniem Wyceny jednostek uczestnictwa nabywanych w wyniku konwersji. Jeżeli w dniu, w którym - zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego prospektu - powinno nastąpić odkupienie jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym, w funduszu docelowym nie przeprowadza się wyceny, Dniem Wyceny odkupywanych i nabywanych jednostek uczestnictwa jest najbliższy po tym dniu dzień, który jest Dniem Wyceny zarówno w funduszu źródłowym, jak i w funduszu docelowym. Postanowienia Rozdziału III pkt 9.3. ppkt 2) prospektu informacyjnego Funduszu stosuje się odpowiednio. Sześć razy w roku kalendarzowym konwersja jednostek uczestnictwa jest zwolniona z części lub całości opłaty manipulacyjnej na następujących zasadach: 1) w przypadku, gdy konwersja następuje do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat obowiązującej w dacie złożenia zlecenia, 2) w przypadku, gdy konwersja następuje do funduszu docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest stosowana. Kolejne konwersje, dokonywane w tym samym roku kalendarzowym, podlegają opłacie manipulacyjnej, o której mowa w 24 Statutu Funduszu. Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania konwersji ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej lub z pobraniem tej opłaty następuje na podstawie daty złożenia zlecenia Sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane gotówką przez Prowadzących Dystrybucję lub przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. Wypłaty mogą być dokonywane na inne rachunki, jeżeli upoważnienie do wskazania takiego rachunku przez Uczestnika wynika z odrębnych przepisów prawa i nie powoduje ryzyka przekazania środków na rzecz osoby nieuprawnionej. Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu zlecenia odkupienia przesłanego pocztą lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika. Z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz wypłacanej z Funduszu w wyniku realizacji zlecenia konwersji na rzecz osoby fizycznej Fundusz potrąca zryczałtowany podatek dochodowy w sposób określony właściwymi przepisami. Obliczenia podatku dokonuje się z zastosowaniem zasady, iż w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte, w ramach tego samego konta w rejestrze Uczestników Funduszu, według najwyższej ceny obliczanej zgodnie z treścią Rozdziale III pkt 9.3. ppkt 3) (metoda HIFO). Fundusz dokonuje wypłaty kwot niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w drugim Dniu Roboczym po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa określonym zgodnie z zapisami zawartymi Rozdziale III pkt 9.4. ppkt 2) prospektu informacyjnego Funduszu. 20

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo