Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog rozwi za. dla Unified Communications"

Transkrypt

1 Katalog rozwi za dla Unified Communications

2 Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez nara ania na kosztowne wdro enia i utrzymywanie drogich urz dze. Ergomedia dzia a na Polskim rynku IT od 1998 r. Obecnie specjalizuje si w: doradztwie dla ma ych i rednich rm, obejmuj cym obszar informatyczny i blisko z nim zwi zane zagadnienia telekomunikacyjne, wdro enia rozwi za dla biznesu, wiadczy tak e us ugi hostingowe. Jako pierwsza rma w Polsce udost pni a ma ym i rednim przedsi biorcom dzier aw Exchange W swojej ofercie ma równie najnowsze rozwi zania Microsoft Uni ed Communications oraz Live Meeting proponuj c zarówno wdro enia, jak i dzier aw tych zaawansowanych narz dzi. Firma posiada tytu Microsoft Golden Certi ed Partner, co za wiadcza zatrudnianie specjalistów najwy szej klasy, legitymuj cych si certy katami Microsoft i posiadaj cych du e do wiadczenie zdobyte dzi ki wdro eniom. Ergomedia gwarantuje wysoki standard obs ugi poparty rekomendacjami. Posiada tytu Small Business Specialist, który Microsoft przyznaje rmom specjalizuj cym si w rozwi zaniach dla ma ych i rednich przedsi biorstw. Z pocz tkiem tego roku rma Ergomedia sta a si tak e partnerem Citrix. W 2007 r. w Ergomedia przeprowadzone zosta o wzorcowe wdro enie Uni ed Communications oraz Live Meeting. Jako jedna z 5 rm w kraju zaprezentowa a wyniki swoich prac podczas uroczystej premiery rozwi za, w pa dzierniku 2007 r. w Warszawie. Czym jest zintegrowana komunikacja? W jaki sposób najch tniej porozumiewaj si Twoi pracownicy? Za pomoc telefonów, komórek? Pisz do siebie SMS-y, czy korzystaj z komunikatorów internetowych? Z czego Ty by by najbardziej zadowolony? Chcesz bezpiecznie odbiera i przesy a maile z za cznikami przez dowolne urz dzenia zdalne telefony multimedialne, palmtopy, notebooki z dowolnego miejsca? Nasze do wiadczenia pozwalaj na zwi kszenie efektywno ci przedsi biorstw poprzez wykorzystanie dotychczasowych urz dze przy wdra aniu zintegrowanej komunikacji Uni ed Communications Microsoft. Zintegrowana komunikacja Uni ed Communications pozwala to wszystko po czy w jedno. Z poziomu prostego komunikatora dost pnego na komputerze pozwala sprawdzi, kto jest dost pny w danym momencie. Po jednym klikni ciu pozwala rozpocz komunikacj najwygodniejszym kana em przez telefon, SMS, czat A przy tym pozwala zaoszcz dzi nie tylko czas. Nasze do wiadczenia pozwalaj na integrowanie z tym najnowszym rozwi zaniem równie analogowych centrali telefonicznych. Dzi ki niewielkim nak adom mo emy znacznie ograniczy koszty telekomunikacyjne rmy, a jednocze nie zwi kszy jej efektywno. Z rozwi zania korzystaj wszyscy pracownicy Ergomedia.pl. Live Meeting to wideokonferencje prowadzone w czasie rzeczywistym. Ta jako do tej pory nie by a dost pna! Live Meeting umo liwia prac nad wspólnymi dokumentami zespo ów rozproszonych na terenie Polski lub wiata. Teraz nie trzeba ci ga pracowników lii na rozmowy o kluczowych sprawach dotycz cych planowania kwartalnego! Rozwi zanie mo na wdro y w rmie lub korzysta z jego dzier awy tylko w razie potrzeb. Wszyscy uczestnicy spotkania widz si, a na wirtualnej tablicy wy wietlane sa wszystkie potrzebne dokumenty, zapisane w dowolnym formacie Microsoft (PowerPoint, Excel i in.). Mo liwo wprowadzania zmian i zapisu mo e uzyska podczas spotkania ka dy z jego uczestników. Po modelowym wdro eniu rozwi zania u nas Live Meeting wykorzystywali my do szkolenia nowych pracowników, do których nie móg przyjecha szkol cy. Dyskutowali my o realizacji planów sprzeda y z naszymi konsultantami dzia aj cymi w terenie. Modelowe wdro enie zintegrowanej komunikacji u Klienta Od wielu lat z us ug Ergomedia korzysta Apex-Elzar Sp. z o.o. To spó ka wiadcz ca us gi w zakresie kompleksowej obs ugi technicznej w obszarze automatyki i elektrosystemów. W I kwartale 2008 r. rma zdecydowa a si na innowacj czyli wdro enie najnowszego rozwi zania Microsoft dla przedsi biorców zintegrowanej komunikacji. Uni ed Communications pozwoli a rmie wreszcie ujednolici system komunikacji. Pracownicy, a w szczególno ci kadra zarz dzaj ca i specjali ci, którzy musz pozostawa w cis ym kontakcie, mogli w ka dej chwili sprawdzi, kto jest obecny w biurze, a kto w terenie; z kim mo na nawi za kontakt, a kto jest zaj ty. Usprawnienie komunikacji da o wymierne efekty. Dzia ania s bardziej efektywne, nikt nikogo nie bombarduje niepotrzebnie mailami. System pozwala na zainicjowanie czatów lub rozmów telefonicznych, wi c drobne sprawy s za atwiane w najbardziej ergonomiczny sposób. Wdro enie pozwoli o na obni enie kosztów rozmów telefonicznych. W przysz o ci planowane jest zast pienie codziennych porannych telekonferencji g osowych omawiaj cych bie ce sprawy, konferencjami wideo. Na dobry pocz tek wspó pracy Wszyskich naszych Klientów z sektora ma ych i rednich przedsi biorstw, którzy chcieliby wyrównywa swoje szanse w biznesie zach camy do korzystania w ramach abonmentu z us ugi Exchange Konta Exchange to skrzynka mailowa zintegrowana z kalendarzem, aplikacj do zada, notatkami oraz baz kontaktów. Umo liwia efektywn prac w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy komputer lub inne urz dzenie z dost pem do sieci, by móc na bie co odbiera maile, kontrolowa post p prac, zarz dza czasem w asnym i czasem pracowników. Mobilne korzystanie z konta, zaawansowana ochrona antywirusowa, podstawowe zabezpieczenie antyspamowe oraz Outlook 2007 s darmowe! Szczegó owe informacje podajemy na stornie Zach camy do wspó pracy ód Stalowa Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 3

3 Pa stwa partner we wdro eniach Uni ed Communications Opis wdro enia: Wdro enie Of ce Communications Server dla Uniwersytetu w Budapeszcie ELTE Geomant dostarcza rozwi zania nowoczesnej komunikacji, call center i contact centre dla du ych przedsi biorstw na ca ym wiecie, od 10 lat. Nasza wiedza i do wiadczenie w projektowaniu, instalacji, optymalizacji, integracji i wsparciu rozwi za komunikacji sprawia, e Geomant jest partnerem, któremu mo na zaufa w przekszta ceniu swojej rmy za pomoc Uni ed Communications. Geomant jest Gold Partnerem Microsoft. Geomant dostarcza korzy ci biznesowe wraz z Uni ed Communications Wdro enie rozwi zania Uni ed Communications (UC) wygeneruje natychmiastowe oszcz dno ci kosztów i stanowi pierwszy krok w kierunku zwi kszania wydajno ci operacyjnej, poprzez wydajniejsz komunikacj. Jednak e prawdziwa warto w UC pochodzi z wbudowania Uni ed Communications w Pa stwa procesy biznesowe, dla zapewnienia znacz cej poprawy wydajno ci operacyjnej i obs ugi klientów. My nie tylko instalujemy rozwi zania Uni ed Communications, ale wbudowujemy komunikacj w Pa stwa procesy biznesowe. Po wi caj c czas na zrozumienie Pa stwa operacji i celów biznesowych, nasi eksperci i konsultanci doradz, jak najlepiej skorzysta na UC, poprowadz Pa stwa drog ewolucji w stron komunikacji wbudowanej w procesy biznesowe w ramach architektury zorientowanej na us ugi (SOA), dbaj c o przysz e wymagania i unikaj c wszelkich potencjalnych pu apek, które mog yby wp yn na zwrot z inwestycji. Geomant zaprojektuje, zainstaluje i zintegruje OCS 2007 i Exchange 2007 UM z infrastruktur IT oraz zapewni eksperck wiedz i do wiadczenie w doradztwie, integracji i rozwoju oprogramowania, dla osi gni cia prawdziwych korzy ci biznesowych z wbudowania komunikacji w Pa stwa procesy biznesowe. W ramach naszej oferty, oferujemy kompleksow obs ug obejmuj c : Doradztwo Projektowanie Zarz dzanie Projektami Instalacj Integracj PBX Integracj AD/Exchange Personalizacj Rozwój oprogramowania Szkolenie Wsparcie i konserwacj Kompetencje i wdro enia z zakresu Uni ed Communications. Firma Geomant przeprowadzi a wdro enia Of ce Communications Server w nast puj cych instytucjach: Uniwersytet w Budapeszcie ELTE American Restaurants Sp. z o.o Amica Wronki S.A. Stan faktyczny przed wdro eniem Uniwersytet na W grzech Brak zaawansowanego rozwi zania komunikacyjnego, zamiar wdro enia Instant Messaging, Presence i VoIP Centrala serwisowana i utrzymywana przez Dostawc Zewn trznego Wymagania Biznesowe Zapewnienie zaawansowanych rozwi za komunikacyjnych dla pracowników uniwersytetu Pocz tkowo 100 u ytkowników, w za o eniu rozszerzenie rozwi zania do 2000 u ytkowników Zespó Wdra aj cy Microsoft W gry Geomant Pe na Implementacja OCS Employee in Intranet Employee in Intranet Funkcje UC Us uga Instant Messaging (b yskawicznych wiadomo ci tekstowych), Presence (informacja o dost pno ci) Rozmowy Audio/Video, Rozmowy Konferencyjne W trakcie: Integracja z operatorem lokalnym (PSTN) Rozwi zanie Implementacja (aktualizacja) Exchange 2007, przy za o eniu- dost pny Active Directory Server Zainstalowany OCS Server, Zainstalowany EDGE Server (dla celów komunikacji zewn trznej) 100 u ytkowników (zwi kszenie do planowanych 2000 u ytkowników) W trakcie: Mediation Server do komunikacji pomi dzy OCS i GW (Dialogic) W trakcie: Integracja z central Avaya De nity Korzy ci Zwi kszenie Produktywno ci Szybka, Prosta Komunikacja Poprawa wizerunku Uniwersytet zbli y si do studentów Budapest Office (Hungary) PSTN ISDN - PRI PBX: AVAYA Communication Manager Mediation Media Gateway SIP Budapest Data Center (BIX) EDGE / Proxy / Firewalls Exchange 2007 OCS 2007 Exchange 2007 UM SP1 Przekszta swoj rm i obni koszty za pomoc Uni ed Communications Badanie ponad 500 spó ek w Ameryce Pó nocnej i Europie wykaza o, e najpowszechniejszym i kosztownym zagadnieniem (94%) jest opó nienie wynikaj ce z oczekiwania na informacje od osób, które s akurat niedost pne, kiedy s potrzebne. Fakt ten powoduje przeci tny roczny koszt w wysoko ci $9000 na u ytkownika. Podczas gdy mnogo urz dze i no ników czno ci zapewnia elastyczno i wybór dla u ytkowników biznesowych, przyczynia si ona tak e do wzrostu opó nie w czno ci i prze adowania, co spowalnia kluczowe procesy biznesowe zale ne od komunikacji. Rozwi zanie Uni ed Communications umo liwia u ytkownikom ko cowym czenie si w sieci i wspó prac w czasie rzeczywistym. Mog oni korzysta ze wszelkich rodków komunikacji (g osowa, mobilna, dane, video) z jednego wybranego urz dzenia, pozwalaj cego im po czy si z w a ciwym zasobem za pierwszym razem. Zuni kowana Komunikacja przyspiesza procesy biznesowe poprzez czno w czasie rzeczywistym. Geomant Polska Sp. z o.o. Warszaw ul. W odarzewska 49 tel.: fax: Internet Remote worker Federation (Microsoft) Federation (ELTE University) 4 Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 5

4 Mi dzynarodowe Centrum Szkole i Kompetencji Sp. z o.o. Our knowledge, Your future Mi dzynarodowe Centrum Szkole i Kompetencji Sp. z o.o. specjalizuje si w kompleksowym wsparciu edukacyjnym i konsultingowym osób, rm i instytucji publicznych w zakresie rozwi za informatycznych. Edukacja Od 2003 roku umo liwiamy naszym klientom zdobycie wiedzy i kompetencji w ramach szkole informatycznych dla osób pracuj cych z systemami Microsoft i Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics AX (Axapta), Microsoft Dynamics NAV (Navision), Microsoft Dynamics CRM). Od tego czasu w naszych szkoleniach wzi o udzia ponad 5000 osób reprezentuj cych ponad 250 rm i instytucji. Wspó pracujemy z najlepszymi trenerami z ca ej Polski posiadaj cymi tytu y Microsoft Certi ed Trainer oraz du e do wiadczenie praktyczne. Dlaczego Of ce Communications Server Coraz cz ciej pojawiaj ca si w ród Klientów konieczno równoczesnego kierowania na wybrane szkolenia pracowników z wielu oddzia ów (cz sto po o onych w ró nych krajach) pojawi a si potrzeba realizacji szkole zdalnych, które efektywno ci nie b d odbiega y od szkole realizowanych stacjonarnie. Z chwil pojawienia si na rynku platformy komunikacyjnej autorstwa rmy Microsoft i rozpoznaniu mo liwo ci funkcjonalnych tego rozwi zania rma MCSK postanowi a wykorzysta ten system na potrzeby realizacji szkole zdalnych. Korzy ci wynikaj ce z wykorzystania platformy OCS na potrzeby szkole zdalnych to g ównie: atwe nawi zanie po czenia pomi dzy uczestnikami i trenerem Transmisja obrazu i g osu Interakcja pomi dzy treneremi a uczestnikami Udost pnianie aplikacji Udost pnianie plików Tablica, ankiety on-line Nagrywanie szkolenia (prezenter, uczestnicy) Poza szkoleniami informatycznymi z produktów Microsoft MCSK oferuje swoim Klientom szkolenia w ramach: ECDL - certy kacja na poziomie podstawowym i zaawansowanym. zarz dzanie projektami us uga oferowana na polskim rynku w oparciu o metodyk PMI i Prince2. Rozszerzon form s zaj cia prowadzone przez trenerów MCSK na studiach MBA w Wy szej Szkole Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie szkolenia mi kkie m.in. prowadzenie procesu ofertowego, etykieta biznesu w komunikacji interper sonalnej, kreowanie wizerunku w biznesie - uzupe nienie kompetencji s u bowych, g os narz dzie pracy. us ugi outsourcingowe w zakresie procesów szkoleniowych w przedsi biorstwach Dzia alno Edukacyjna MCSK uzupe niana jest przez ofert studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie z najlepszymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce. Obecnie uruchomili my kierunek Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarz dzania nowoczesnym przedsi biorstwem razem z Wy sz Szko Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie oraz Akademi Ekonomiczn im. Oskara Langego we Wroc awiu. Maj c wiadomo roli edukacji informatycznej we wspó czesnym wiecie, uczestniczymy w procesie kszta cenia od wczesnych etapów szkolnych (zdalne szkolenia dla m odzie y gimnazjalnej i licealnej) po poziom wiedzy specjalistycznej (szkolenia dla kadry menad erskiej, studia MBA). Wi kszo szkole realizowanych przez MCSK odbywa si w naszych centrach edukacyjnych w Warszawie, Lublinie i Nowym S czu. Dodatkowo mo emy zrealizowa szkolenia w dowolnym, wskazanym przez Klienta miejscu z wykorzystaniem infrastruktury Mobilnej Sali Szkoleniowej oraz zdalnie z wykorzystaniem technologii OCS (Of ce Communications Server 2007) Przyk ady wykorzystania platformy OCS Platforma Of ce Communications Server zosta a wykorzystana przez MCSK do realizacji szeregu szkole zdalnych. Szkolenia te dotyczy y zarówno aplikacji biurowych Microsoft Of ce jak równie zaawansowanych i bardziej wymagaj cych systemów klasy ERP II (np. Microsoft Dynamics AX). Ostatnim du ym projektem w którym MCSK wykorzysta o rozwi zanie Of ce Communications Server by a realizacja cyklu szkole z zakresu obs ugi one4all (kompleksowe rozwi zanie znajduj ce szerokie zastosowanie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, zbudowane jest w oparciu o sprawdzon technologi i rodowisko systemów Microsoft oraz wiedz i do wiadczenie specjalistów pracuj cych nad jego stworzeniem i dalszym rozwojem) dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL). Przeszkolonych w ramach projektu zosta o ok. 60 pracowników tej instytucji. Platforma Of ce Communications Server okaza a si doskona odpowiedzi na potrzeb realizacji szkole prowadzonych równocze nie dla wielu pracowników rozproszonych w kilku odleg ych od siebie lokalizacjach. Potwierdzeniem tego s bardzo dobre opinie osób bior cych udzia w tym przedsi wzi ciu. MCSK Sp. z o.o. Lublin ul. Na czowska 30 tel.: Warszawa al. Jerozolimskie 162 tel.: Nowy S cz ul. Limanowskiego 7 tel.: Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 7

5 PSTN NextiraOne to wiod cy europejscy eksperci w zakresie us ug komunikacyjnych. Projektujemy, instalujemy, utrzymujemy i wspieramy rozwi zania komunikacyjne dla Twojej rmy, od transmisji g osu, danych i obrazu po mobilno, bezpiecze stwo i aplikacje. We wspó pracy z globalnymi liderami technologicznymi dostarczamy ca o ciowe rozwi zania komunikacyjne maksymalizuj ce korzy ci biznesowe naszych klientów. Przyk ad wdro enia systemu Microsoft OCS 2007 wraz z integracj z istniej c infrastruktur telefoniczn ISTNIEJĄCY SYSTEM TELEFONII ANALOGOWEJ INTERNET E1 E1 E1 ALCATEL GATEWAY/ PABX SIP Remote Call Control MEDIATION SERVER WAN/MPLS OCS SERVER ACTIVE DIRECTORY SERVER Remote Call Control EXCHANGE 2007 SERVER IP PHONE Rozwi zania proponowane przez ekspertów z NextiraOne umo liwiaj wprowadzanie w pe ni konwergentnej, zuni - kowanej komunikacji (UC Uni ed Communications) w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym jak najwi kszym wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji w komunikacj g osow i IP. NextiraOne to wiod cy europejscy eksperci w zakresie us ug komunikacyjnych dla rm. Blisko obs ugiwanych bezpo rednio klientów z 17 krajów Europy jest dowodem naszego dog bnego do wiadczenia w komunikacji g osowej i aplikacjach UC oraz zrozumienia jak s one wykorzystywane przez rmy. Dzi ki strukturalnemu podej ciu, wykorzystuj c nasz wiedz i do wiadczenia, integrujemy a nast pnie zarz dzamy rozwi zaniami UC bez wzgl du na posta dotychczasowej infrastruktury. Nasze rozwi zania zaspakajaj potrzeby przedsi biorstw w zakresie infrastruktury przesy ania danych i g osu, aplikacji komunikacyjnych oraz bezpiecze stwa w rodowiskach o jedno czy wielu lokalizacjach oraz mobilnych. Nasze rozwi zania wdra amy korzystaj c z metodyki ITIL, która w sze ciu etapach adresuje wszystkie kroki potrzebne do osi gni cia przez naszych klientów mierzalnego sukcesu. Oprócz bliskiej wspó pracy z rm Microsoft, NextiraOne jest wiod cym partnerem szeroko rozpoznawalnych liderów innowacyjno ci takich jak Alcatel-Lucent, Cisco System, Genesys i Nortel. NextiraOne Polska jest Z otym Partnerem Microsoft i posiada kompetencje: Data Management Solutions, Networking Infrastructure Solutions oraz Information Worker Solutions. Historia NextiraOne w Polsce rozpocz a si 15 lat temu. Firma d ugo wyst powa a pod nazw Alcatel e-business Distribution. W kwietniu 2002 roku nazwa zosta a zmieniona na NextiraOne Polska. W ci gu kilkunastu lat dzia alno ci, NextiraOne zbudowa a szerok ofert kompleksowych rozwi za teleinformatycznych z zakresu zintegrowanych sieci transmisji g osu i danych, systemów obs ugi klienta Call Center / Contact Center, WFM, bezpiecze stwa oraz Uni ed Communications. W ci gu 15 lat dzia alno ci na rynku polskim: powsta o 6 oddzia ów regionalnych rmy: Warszawa, Kraków, Pozna, Wroc aw, Gdynia, Szczecin stworzyli my sie dystrybucyjn sk adaj c si z 10 G ównych Dystrybutorów i 300 Partnerów Handlowych zrealizowali my ponad 6000 wdro e uruchomili my ponad linii central abonenckich zainstalowali my ponad punktów sieci LAN zainstalowali my ponad stanowisk agentów call center zrealizowali my ponad pod cze telefonów IP zdobyli my szereg certy katów partnerskich uznanych na wiecie producentów, m.in. Alcatel-Lucent, Cisco, Genesys, Nortel, Microsoft zdobyli my certy kat jako ci ISO 9001:2001 z kryteriami WSK (Wewn trzny System Kontroli) zgodny z norm PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, dostarczania, instalowania i serwisu zintegrowanych rozwi za teleinformatycznych, w tym wyrobów podwójnego zastosowania z zachowaniem kryteriów WSK, oraz aplikacji wspomagaj cych zarz dzanie relacjami z klientem. zdobyli my wiadectwo Bezpiecze stwa Przemys owego Drugiego Stopnia. Dzi ki niemu NextiraOne posiada zdolno do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzul tajne z wy czeniem uprawnie do wytwarzania, przechowywania lub przetwarzania tych informacji we w asnych systemach i sieciach teleinformatycznych. wiadectwo wa ne jest do dnia 15 listopada 2013 roku. zaufa o nam ponad 4000 klientów. MOC OUTLOOK LIVE MEETING MOC OUTLOOK LIVE MEETING W Polsce Uni ed Communications wdra amy od 2006 roku. Pierwsze wdro enie pilota owe Microsoft - Of ce Communications Server 2007 przeprowadzili my w 2007 roku w jednej z rm telekomunikacyjnych. Z szerokiej oferty klient zdecydowa si wybra OCS ze wzgl du na: skalowalno uniwersalno (IP, PSTN, VOIP) niezawodno integracja ze rodowiskiem MS Of ce maksymalne wykorzystanie istniej cej infrastruktury pojedy cza to samo bezpiecze stwo komunikacji intuicyjny interfejs obs ugi zwi kszenie efektywno ci i zmniejszenie kosztów Zakres wdro enia obejmowa : MS Active Directory MS Exchange 2007 MS Live Meeting konferencje audio i wideo po czenia z analogow sieci telekomunikacyjn po czenia z cyfrow sieci telekomunikacyjn Skala wdro enia: 20 stanowisk komputerowych (wideo) 15 stanowisk telefony IP 20 stanowisk telefony analogowe * stanowiska rozproszone na terenie ca ego kraju pod czone do sieci rmy IP PHONE IP PHONE MOC OUTLOOK LIVE MEETING NextiraOne Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Chmielna 85/ Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 9

6 SeveNet, budowa i integracja nowoczesnych rozwi za komunikacyjnych. Misja Firmy Wspieramy naszych klientów w dzia alno ci, wspólnie buduj c i udoskonalaj c Ich systemy teleinformatyczne. Proponujemy i opieramy si tylko na tych technologiach, które znamy, rozumiemy i mo emy wiadomie wdra a u Klienta. Oferujemy je zawsze wraz z pe nym pakietem us ug serwisowych i wsparciem technicznym. D ymy do spe nienia wspólnie wypracowanych oczekiwa Klienta i osi gni cia przez Niego wymiernych korzy ci z wdro onych rozwi za. Pro l dzia alno ci Firma Systemy Sieciowe SeveNet dysponuje szerokim asortymentem produktów oraz niezb dn wiedz z zakresu najnowocze niejszych technologii IT. Pozwala to Nam realizowa profesjonalne projekty zwi zane z integracj zaawansowanych rozwi za teleinformatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb u ytkowników. cis a wspó praca z Klientami obejmuje swoim zakresem etapy planowania, wdra ania i zarz dzania systemami teleinformatycznymi oraz wiadczenie us ug serwisowych. Doskonale przygotowana kadra oraz szeroki zakres wiedzy pozwala nam dostarcza kompleksowe rozwi zania z zakresu budowy systemów telefonii IP, Uni ed Communications, zintegrowanych sieci transmisji g osu i danych oraz systemów obs ugi klienta - Contact Center i CRM. Z naszej oferty korzystaj instytucje rz dowe, operatorzy telefonii stacjonarnej, banki i instytucje nansowe oraz rmy produkcyjne i handlowo-us ugowe. Zatrudniaj c najlepszych specjalistów posiadamy szerokie kompetencje zwi zane z wdro eniami systemów dla du ych i rednich przedsi biorstw. Wieloletnia obecno na krajowym rynku po czona z mo liwo ci korzystania ze wiatowego potencja u technicznego oraz badawczego pozwalaj nam wdra a zintegrowane rozwi zania teleinformatyczne, które przynosz klientom wymierne korzy ci. Przyk adowe wdro enia Obecnie SeveNet realizuje pilota owe wdro enie produktu OCS 2007 w rmie DIVERSE. Jest to jedna z wiod cych rm odzie owych, prze ywaj ca od kilku lat dynamiczny rozwój. W chwili obecnej posiada ona ponad 100 sklepów w asnych, franchisingowych i partnerskich oraz rozbudowane centrum logistyczno-operacyjne. Planowane jest po czenie wszystkich sklepów z central rmy za pomoc sieci VPN oraz wdro enie systemu telefonii IP. Serwer OCS 2007 ma wykorzystywa, jako Voice Gateway router rmy Cisco umo liwiaj c dokonywanie po cze wchodz cych i wychodz cych do sieci PSTN. U ytkownicy w centrali b d u ywali zarówno telefonów IP jak i komunikatorów zainstalowanych na stacjach roboczych. Ostatni faz wdro enia ma by integracja serwera pocztowego Exchange 2007 z OCS 2007 oraz z Voice Gateway em Cisco. Oczekiwane korzy ci to: Stworzenie jednego spójnego systemu komunikacyjnego w rmie Dostarczenie u ytkownikom prostego i efektywnego narz dzia do wspó pracy Uproszczenie zarz dzania infrastruktur IT Redukcja kosztów Kompetencje w zakresie Uni ed Communications Microsoft Certi ed Partner Kompetencje: Information Worker Solutions Competency - specjalizacja Messaging and Collaboration Advanced Infrastructure Solutions Competency - specjalizacja Exchange Migration and Deployment CISCO Systems Silver Certi ed Partner Specjalizacje: Advanced Uni ed Communications Akredytowane przez Microsoft laboratorium demonstracyjne w zakresie rozwi za Uni ed Communications Implementacja Microsoft OCS 2007 i Exchange 2007 na potrzeby w asne rmy Do wiadczenie w integracji rozwi za OCS 2007, LCS 2005, Exchange 2007 z produktami Cisco Pilota owe wdro enia OCS 2007 Ponad 2000 zainstalowanych telefonów IP Zatrudniamy ponad 40 osób w 3 oddzia ach regionalnych: Gda sku, Warszawie i Katowicach, a dzi ki wspó pracy z naszymi Partnerami jeste my przygotowani do realizowania szerokich dzia a na terenie ca ego kraju zwi zanych z budow kompleksowych systemów IT. Systemy Sieciowe SeveNet Sp. z o.o. Gda sk ul. Tuwima 25 tel.: fax: 058/ Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 11

7

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Internet w szkołach

ANKIETA - Internet w szkołach ANKIETA - Internet w szkołach I. Wstęp Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska pracują wspólnie nad programem, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje. Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich dla Sektora Energetycznego Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich Jerzy Obrębski Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych POLKOMTEL S.A. Warszawa, 25.02.2009 r. 2 Agenda 1. Potrzeby i wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. ZARZĄDZANIE DLA KADRY MANAGERSKIEJ Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia badanie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl Office 365 dla firm Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest adresowany.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl 1 z 5 2012-05-21 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja w cyfrowym wymiarze - wyzwania dla Samorządów i Szkół. Dariusz Stachecki

Edukacja w cyfrowym wymiarze - wyzwania dla Samorządów i Szkół. Dariusz Stachecki Edukacja w cyfrowym wymiarze - wyzwania dla Samorządów i Szkół Dariusz Stachecki Dariusz Stachecki Mobilne środowisko kształcenia i zarządzania szkołą Katowice, 18 września 2015 rozumiane jako element

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo