Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog rozwi za. dla Unified Communications"

Transkrypt

1 Katalog rozwi za dla Unified Communications

2 Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez nara ania na kosztowne wdro enia i utrzymywanie drogich urz dze. Ergomedia dzia a na Polskim rynku IT od 1998 r. Obecnie specjalizuje si w: doradztwie dla ma ych i rednich rm, obejmuj cym obszar informatyczny i blisko z nim zwi zane zagadnienia telekomunikacyjne, wdro enia rozwi za dla biznesu, wiadczy tak e us ugi hostingowe. Jako pierwsza rma w Polsce udost pni a ma ym i rednim przedsi biorcom dzier aw Exchange W swojej ofercie ma równie najnowsze rozwi zania Microsoft Uni ed Communications oraz Live Meeting proponuj c zarówno wdro enia, jak i dzier aw tych zaawansowanych narz dzi. Firma posiada tytu Microsoft Golden Certi ed Partner, co za wiadcza zatrudnianie specjalistów najwy szej klasy, legitymuj cych si certy katami Microsoft i posiadaj cych du e do wiadczenie zdobyte dzi ki wdro eniom. Ergomedia gwarantuje wysoki standard obs ugi poparty rekomendacjami. Posiada tytu Small Business Specialist, który Microsoft przyznaje rmom specjalizuj cym si w rozwi zaniach dla ma ych i rednich przedsi biorstw. Z pocz tkiem tego roku rma Ergomedia sta a si tak e partnerem Citrix. W 2007 r. w Ergomedia przeprowadzone zosta o wzorcowe wdro enie Uni ed Communications oraz Live Meeting. Jako jedna z 5 rm w kraju zaprezentowa a wyniki swoich prac podczas uroczystej premiery rozwi za, w pa dzierniku 2007 r. w Warszawie. Czym jest zintegrowana komunikacja? W jaki sposób najch tniej porozumiewaj si Twoi pracownicy? Za pomoc telefonów, komórek? Pisz do siebie SMS-y, czy korzystaj z komunikatorów internetowych? Z czego Ty by by najbardziej zadowolony? Chcesz bezpiecznie odbiera i przesy a maile z za cznikami przez dowolne urz dzenia zdalne telefony multimedialne, palmtopy, notebooki z dowolnego miejsca? Nasze do wiadczenia pozwalaj na zwi kszenie efektywno ci przedsi biorstw poprzez wykorzystanie dotychczasowych urz dze przy wdra aniu zintegrowanej komunikacji Uni ed Communications Microsoft. Zintegrowana komunikacja Uni ed Communications pozwala to wszystko po czy w jedno. Z poziomu prostego komunikatora dost pnego na komputerze pozwala sprawdzi, kto jest dost pny w danym momencie. Po jednym klikni ciu pozwala rozpocz komunikacj najwygodniejszym kana em przez telefon, SMS, czat A przy tym pozwala zaoszcz dzi nie tylko czas. Nasze do wiadczenia pozwalaj na integrowanie z tym najnowszym rozwi zaniem równie analogowych centrali telefonicznych. Dzi ki niewielkim nak adom mo emy znacznie ograniczy koszty telekomunikacyjne rmy, a jednocze nie zwi kszy jej efektywno. Z rozwi zania korzystaj wszyscy pracownicy Ergomedia.pl. Live Meeting to wideokonferencje prowadzone w czasie rzeczywistym. Ta jako do tej pory nie by a dost pna! Live Meeting umo liwia prac nad wspólnymi dokumentami zespo ów rozproszonych na terenie Polski lub wiata. Teraz nie trzeba ci ga pracowników lii na rozmowy o kluczowych sprawach dotycz cych planowania kwartalnego! Rozwi zanie mo na wdro y w rmie lub korzysta z jego dzier awy tylko w razie potrzeb. Wszyscy uczestnicy spotkania widz si, a na wirtualnej tablicy wy wietlane sa wszystkie potrzebne dokumenty, zapisane w dowolnym formacie Microsoft (PowerPoint, Excel i in.). Mo liwo wprowadzania zmian i zapisu mo e uzyska podczas spotkania ka dy z jego uczestników. Po modelowym wdro eniu rozwi zania u nas Live Meeting wykorzystywali my do szkolenia nowych pracowników, do których nie móg przyjecha szkol cy. Dyskutowali my o realizacji planów sprzeda y z naszymi konsultantami dzia aj cymi w terenie. Modelowe wdro enie zintegrowanej komunikacji u Klienta Od wielu lat z us ug Ergomedia korzysta Apex-Elzar Sp. z o.o. To spó ka wiadcz ca us gi w zakresie kompleksowej obs ugi technicznej w obszarze automatyki i elektrosystemów. W I kwartale 2008 r. rma zdecydowa a si na innowacj czyli wdro enie najnowszego rozwi zania Microsoft dla przedsi biorców zintegrowanej komunikacji. Uni ed Communications pozwoli a rmie wreszcie ujednolici system komunikacji. Pracownicy, a w szczególno ci kadra zarz dzaj ca i specjali ci, którzy musz pozostawa w cis ym kontakcie, mogli w ka dej chwili sprawdzi, kto jest obecny w biurze, a kto w terenie; z kim mo na nawi za kontakt, a kto jest zaj ty. Usprawnienie komunikacji da o wymierne efekty. Dzia ania s bardziej efektywne, nikt nikogo nie bombarduje niepotrzebnie mailami. System pozwala na zainicjowanie czatów lub rozmów telefonicznych, wi c drobne sprawy s za atwiane w najbardziej ergonomiczny sposób. Wdro enie pozwoli o na obni enie kosztów rozmów telefonicznych. W przysz o ci planowane jest zast pienie codziennych porannych telekonferencji g osowych omawiaj cych bie ce sprawy, konferencjami wideo. Na dobry pocz tek wspó pracy Wszyskich naszych Klientów z sektora ma ych i rednich przedsi biorstw, którzy chcieliby wyrównywa swoje szanse w biznesie zach camy do korzystania w ramach abonmentu z us ugi Exchange Konta Exchange to skrzynka mailowa zintegrowana z kalendarzem, aplikacj do zada, notatkami oraz baz kontaktów. Umo liwia efektywn prac w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy komputer lub inne urz dzenie z dost pem do sieci, by móc na bie co odbiera maile, kontrolowa post p prac, zarz dza czasem w asnym i czasem pracowników. Mobilne korzystanie z konta, zaawansowana ochrona antywirusowa, podstawowe zabezpieczenie antyspamowe oraz Outlook 2007 s darmowe! Szczegó owe informacje podajemy na stornie Zach camy do wspó pracy ód Stalowa Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 3

3 Pa stwa partner we wdro eniach Uni ed Communications Opis wdro enia: Wdro enie Of ce Communications Server dla Uniwersytetu w Budapeszcie ELTE Geomant dostarcza rozwi zania nowoczesnej komunikacji, call center i contact centre dla du ych przedsi biorstw na ca ym wiecie, od 10 lat. Nasza wiedza i do wiadczenie w projektowaniu, instalacji, optymalizacji, integracji i wsparciu rozwi za komunikacji sprawia, e Geomant jest partnerem, któremu mo na zaufa w przekszta ceniu swojej rmy za pomoc Uni ed Communications. Geomant jest Gold Partnerem Microsoft. Geomant dostarcza korzy ci biznesowe wraz z Uni ed Communications Wdro enie rozwi zania Uni ed Communications (UC) wygeneruje natychmiastowe oszcz dno ci kosztów i stanowi pierwszy krok w kierunku zwi kszania wydajno ci operacyjnej, poprzez wydajniejsz komunikacj. Jednak e prawdziwa warto w UC pochodzi z wbudowania Uni ed Communications w Pa stwa procesy biznesowe, dla zapewnienia znacz cej poprawy wydajno ci operacyjnej i obs ugi klientów. My nie tylko instalujemy rozwi zania Uni ed Communications, ale wbudowujemy komunikacj w Pa stwa procesy biznesowe. Po wi caj c czas na zrozumienie Pa stwa operacji i celów biznesowych, nasi eksperci i konsultanci doradz, jak najlepiej skorzysta na UC, poprowadz Pa stwa drog ewolucji w stron komunikacji wbudowanej w procesy biznesowe w ramach architektury zorientowanej na us ugi (SOA), dbaj c o przysz e wymagania i unikaj c wszelkich potencjalnych pu apek, które mog yby wp yn na zwrot z inwestycji. Geomant zaprojektuje, zainstaluje i zintegruje OCS 2007 i Exchange 2007 UM z infrastruktur IT oraz zapewni eksperck wiedz i do wiadczenie w doradztwie, integracji i rozwoju oprogramowania, dla osi gni cia prawdziwych korzy ci biznesowych z wbudowania komunikacji w Pa stwa procesy biznesowe. W ramach naszej oferty, oferujemy kompleksow obs ug obejmuj c : Doradztwo Projektowanie Zarz dzanie Projektami Instalacj Integracj PBX Integracj AD/Exchange Personalizacj Rozwój oprogramowania Szkolenie Wsparcie i konserwacj Kompetencje i wdro enia z zakresu Uni ed Communications. Firma Geomant przeprowadzi a wdro enia Of ce Communications Server w nast puj cych instytucjach: Uniwersytet w Budapeszcie ELTE American Restaurants Sp. z o.o Amica Wronki S.A. Stan faktyczny przed wdro eniem Uniwersytet na W grzech Brak zaawansowanego rozwi zania komunikacyjnego, zamiar wdro enia Instant Messaging, Presence i VoIP Centrala serwisowana i utrzymywana przez Dostawc Zewn trznego Wymagania Biznesowe Zapewnienie zaawansowanych rozwi za komunikacyjnych dla pracowników uniwersytetu Pocz tkowo 100 u ytkowników, w za o eniu rozszerzenie rozwi zania do 2000 u ytkowników Zespó Wdra aj cy Microsoft W gry Geomant Pe na Implementacja OCS Employee in Intranet Employee in Intranet Funkcje UC Us uga Instant Messaging (b yskawicznych wiadomo ci tekstowych), Presence (informacja o dost pno ci) Rozmowy Audio/Video, Rozmowy Konferencyjne W trakcie: Integracja z operatorem lokalnym (PSTN) Rozwi zanie Implementacja (aktualizacja) Exchange 2007, przy za o eniu- dost pny Active Directory Server Zainstalowany OCS Server, Zainstalowany EDGE Server (dla celów komunikacji zewn trznej) 100 u ytkowników (zwi kszenie do planowanych 2000 u ytkowników) W trakcie: Mediation Server do komunikacji pomi dzy OCS i GW (Dialogic) W trakcie: Integracja z central Avaya De nity Korzy ci Zwi kszenie Produktywno ci Szybka, Prosta Komunikacja Poprawa wizerunku Uniwersytet zbli y si do studentów Budapest Office (Hungary) PSTN ISDN - PRI PBX: AVAYA Communication Manager Mediation Media Gateway SIP Budapest Data Center (BIX) EDGE / Proxy / Firewalls Exchange 2007 OCS 2007 Exchange 2007 UM SP1 Przekszta swoj rm i obni koszty za pomoc Uni ed Communications Badanie ponad 500 spó ek w Ameryce Pó nocnej i Europie wykaza o, e najpowszechniejszym i kosztownym zagadnieniem (94%) jest opó nienie wynikaj ce z oczekiwania na informacje od osób, które s akurat niedost pne, kiedy s potrzebne. Fakt ten powoduje przeci tny roczny koszt w wysoko ci $9000 na u ytkownika. Podczas gdy mnogo urz dze i no ników czno ci zapewnia elastyczno i wybór dla u ytkowników biznesowych, przyczynia si ona tak e do wzrostu opó nie w czno ci i prze adowania, co spowalnia kluczowe procesy biznesowe zale ne od komunikacji. Rozwi zanie Uni ed Communications umo liwia u ytkownikom ko cowym czenie si w sieci i wspó prac w czasie rzeczywistym. Mog oni korzysta ze wszelkich rodków komunikacji (g osowa, mobilna, dane, video) z jednego wybranego urz dzenia, pozwalaj cego im po czy si z w a ciwym zasobem za pierwszym razem. Zuni kowana Komunikacja przyspiesza procesy biznesowe poprzez czno w czasie rzeczywistym. Geomant Polska Sp. z o.o. Warszaw ul. W odarzewska 49 tel.: fax: Internet Remote worker Federation (Microsoft) Federation (ELTE University) 4 Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 5

4 Mi dzynarodowe Centrum Szkole i Kompetencji Sp. z o.o. Our knowledge, Your future Mi dzynarodowe Centrum Szkole i Kompetencji Sp. z o.o. specjalizuje si w kompleksowym wsparciu edukacyjnym i konsultingowym osób, rm i instytucji publicznych w zakresie rozwi za informatycznych. Edukacja Od 2003 roku umo liwiamy naszym klientom zdobycie wiedzy i kompetencji w ramach szkole informatycznych dla osób pracuj cych z systemami Microsoft i Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics AX (Axapta), Microsoft Dynamics NAV (Navision), Microsoft Dynamics CRM). Od tego czasu w naszych szkoleniach wzi o udzia ponad 5000 osób reprezentuj cych ponad 250 rm i instytucji. Wspó pracujemy z najlepszymi trenerami z ca ej Polski posiadaj cymi tytu y Microsoft Certi ed Trainer oraz du e do wiadczenie praktyczne. Dlaczego Of ce Communications Server Coraz cz ciej pojawiaj ca si w ród Klientów konieczno równoczesnego kierowania na wybrane szkolenia pracowników z wielu oddzia ów (cz sto po o onych w ró nych krajach) pojawi a si potrzeba realizacji szkole zdalnych, które efektywno ci nie b d odbiega y od szkole realizowanych stacjonarnie. Z chwil pojawienia si na rynku platformy komunikacyjnej autorstwa rmy Microsoft i rozpoznaniu mo liwo ci funkcjonalnych tego rozwi zania rma MCSK postanowi a wykorzysta ten system na potrzeby realizacji szkole zdalnych. Korzy ci wynikaj ce z wykorzystania platformy OCS na potrzeby szkole zdalnych to g ównie: atwe nawi zanie po czenia pomi dzy uczestnikami i trenerem Transmisja obrazu i g osu Interakcja pomi dzy treneremi a uczestnikami Udost pnianie aplikacji Udost pnianie plików Tablica, ankiety on-line Nagrywanie szkolenia (prezenter, uczestnicy) Poza szkoleniami informatycznymi z produktów Microsoft MCSK oferuje swoim Klientom szkolenia w ramach: ECDL - certy kacja na poziomie podstawowym i zaawansowanym. zarz dzanie projektami us uga oferowana na polskim rynku w oparciu o metodyk PMI i Prince2. Rozszerzon form s zaj cia prowadzone przez trenerów MCSK na studiach MBA w Wy szej Szkole Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie szkolenia mi kkie m.in. prowadzenie procesu ofertowego, etykieta biznesu w komunikacji interper sonalnej, kreowanie wizerunku w biznesie - uzupe nienie kompetencji s u bowych, g os narz dzie pracy. us ugi outsourcingowe w zakresie procesów szkoleniowych w przedsi biorstwach Dzia alno Edukacyjna MCSK uzupe niana jest przez ofert studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie z najlepszymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce. Obecnie uruchomili my kierunek Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarz dzania nowoczesnym przedsi biorstwem razem z Wy sz Szko Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie oraz Akademi Ekonomiczn im. Oskara Langego we Wroc awiu. Maj c wiadomo roli edukacji informatycznej we wspó czesnym wiecie, uczestniczymy w procesie kszta cenia od wczesnych etapów szkolnych (zdalne szkolenia dla m odzie y gimnazjalnej i licealnej) po poziom wiedzy specjalistycznej (szkolenia dla kadry menad erskiej, studia MBA). Wi kszo szkole realizowanych przez MCSK odbywa si w naszych centrach edukacyjnych w Warszawie, Lublinie i Nowym S czu. Dodatkowo mo emy zrealizowa szkolenia w dowolnym, wskazanym przez Klienta miejscu z wykorzystaniem infrastruktury Mobilnej Sali Szkoleniowej oraz zdalnie z wykorzystaniem technologii OCS (Of ce Communications Server 2007) Przyk ady wykorzystania platformy OCS Platforma Of ce Communications Server zosta a wykorzystana przez MCSK do realizacji szeregu szkole zdalnych. Szkolenia te dotyczy y zarówno aplikacji biurowych Microsoft Of ce jak równie zaawansowanych i bardziej wymagaj cych systemów klasy ERP II (np. Microsoft Dynamics AX). Ostatnim du ym projektem w którym MCSK wykorzysta o rozwi zanie Of ce Communications Server by a realizacja cyklu szkole z zakresu obs ugi one4all (kompleksowe rozwi zanie znajduj ce szerokie zastosowanie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, zbudowane jest w oparciu o sprawdzon technologi i rodowisko systemów Microsoft oraz wiedz i do wiadczenie specjalistów pracuj cych nad jego stworzeniem i dalszym rozwojem) dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL). Przeszkolonych w ramach projektu zosta o ok. 60 pracowników tej instytucji. Platforma Of ce Communications Server okaza a si doskona odpowiedzi na potrzeb realizacji szkole prowadzonych równocze nie dla wielu pracowników rozproszonych w kilku odleg ych od siebie lokalizacjach. Potwierdzeniem tego s bardzo dobre opinie osób bior cych udzia w tym przedsi wzi ciu. MCSK Sp. z o.o. Lublin ul. Na czowska 30 tel.: Warszawa al. Jerozolimskie 162 tel.: Nowy S cz ul. Limanowskiego 7 tel.: Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 7

5 PSTN NextiraOne to wiod cy europejscy eksperci w zakresie us ug komunikacyjnych. Projektujemy, instalujemy, utrzymujemy i wspieramy rozwi zania komunikacyjne dla Twojej rmy, od transmisji g osu, danych i obrazu po mobilno, bezpiecze stwo i aplikacje. We wspó pracy z globalnymi liderami technologicznymi dostarczamy ca o ciowe rozwi zania komunikacyjne maksymalizuj ce korzy ci biznesowe naszych klientów. Przyk ad wdro enia systemu Microsoft OCS 2007 wraz z integracj z istniej c infrastruktur telefoniczn ISTNIEJĄCY SYSTEM TELEFONII ANALOGOWEJ INTERNET E1 E1 E1 ALCATEL GATEWAY/ PABX SIP Remote Call Control MEDIATION SERVER WAN/MPLS OCS SERVER ACTIVE DIRECTORY SERVER Remote Call Control EXCHANGE 2007 SERVER IP PHONE Rozwi zania proponowane przez ekspertów z NextiraOne umo liwiaj wprowadzanie w pe ni konwergentnej, zuni - kowanej komunikacji (UC Uni ed Communications) w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym jak najwi kszym wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji w komunikacj g osow i IP. NextiraOne to wiod cy europejscy eksperci w zakresie us ug komunikacyjnych dla rm. Blisko obs ugiwanych bezpo rednio klientów z 17 krajów Europy jest dowodem naszego dog bnego do wiadczenia w komunikacji g osowej i aplikacjach UC oraz zrozumienia jak s one wykorzystywane przez rmy. Dzi ki strukturalnemu podej ciu, wykorzystuj c nasz wiedz i do wiadczenia, integrujemy a nast pnie zarz dzamy rozwi zaniami UC bez wzgl du na posta dotychczasowej infrastruktury. Nasze rozwi zania zaspakajaj potrzeby przedsi biorstw w zakresie infrastruktury przesy ania danych i g osu, aplikacji komunikacyjnych oraz bezpiecze stwa w rodowiskach o jedno czy wielu lokalizacjach oraz mobilnych. Nasze rozwi zania wdra amy korzystaj c z metodyki ITIL, która w sze ciu etapach adresuje wszystkie kroki potrzebne do osi gni cia przez naszych klientów mierzalnego sukcesu. Oprócz bliskiej wspó pracy z rm Microsoft, NextiraOne jest wiod cym partnerem szeroko rozpoznawalnych liderów innowacyjno ci takich jak Alcatel-Lucent, Cisco System, Genesys i Nortel. NextiraOne Polska jest Z otym Partnerem Microsoft i posiada kompetencje: Data Management Solutions, Networking Infrastructure Solutions oraz Information Worker Solutions. Historia NextiraOne w Polsce rozpocz a si 15 lat temu. Firma d ugo wyst powa a pod nazw Alcatel e-business Distribution. W kwietniu 2002 roku nazwa zosta a zmieniona na NextiraOne Polska. W ci gu kilkunastu lat dzia alno ci, NextiraOne zbudowa a szerok ofert kompleksowych rozwi za teleinformatycznych z zakresu zintegrowanych sieci transmisji g osu i danych, systemów obs ugi klienta Call Center / Contact Center, WFM, bezpiecze stwa oraz Uni ed Communications. W ci gu 15 lat dzia alno ci na rynku polskim: powsta o 6 oddzia ów regionalnych rmy: Warszawa, Kraków, Pozna, Wroc aw, Gdynia, Szczecin stworzyli my sie dystrybucyjn sk adaj c si z 10 G ównych Dystrybutorów i 300 Partnerów Handlowych zrealizowali my ponad 6000 wdro e uruchomili my ponad linii central abonenckich zainstalowali my ponad punktów sieci LAN zainstalowali my ponad stanowisk agentów call center zrealizowali my ponad pod cze telefonów IP zdobyli my szereg certy katów partnerskich uznanych na wiecie producentów, m.in. Alcatel-Lucent, Cisco, Genesys, Nortel, Microsoft zdobyli my certy kat jako ci ISO 9001:2001 z kryteriami WSK (Wewn trzny System Kontroli) zgodny z norm PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, dostarczania, instalowania i serwisu zintegrowanych rozwi za teleinformatycznych, w tym wyrobów podwójnego zastosowania z zachowaniem kryteriów WSK, oraz aplikacji wspomagaj cych zarz dzanie relacjami z klientem. zdobyli my wiadectwo Bezpiecze stwa Przemys owego Drugiego Stopnia. Dzi ki niemu NextiraOne posiada zdolno do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzul tajne z wy czeniem uprawnie do wytwarzania, przechowywania lub przetwarzania tych informacji we w asnych systemach i sieciach teleinformatycznych. wiadectwo wa ne jest do dnia 15 listopada 2013 roku. zaufa o nam ponad 4000 klientów. MOC OUTLOOK LIVE MEETING MOC OUTLOOK LIVE MEETING W Polsce Uni ed Communications wdra amy od 2006 roku. Pierwsze wdro enie pilota owe Microsoft - Of ce Communications Server 2007 przeprowadzili my w 2007 roku w jednej z rm telekomunikacyjnych. Z szerokiej oferty klient zdecydowa si wybra OCS ze wzgl du na: skalowalno uniwersalno (IP, PSTN, VOIP) niezawodno integracja ze rodowiskiem MS Of ce maksymalne wykorzystanie istniej cej infrastruktury pojedy cza to samo bezpiecze stwo komunikacji intuicyjny interfejs obs ugi zwi kszenie efektywno ci i zmniejszenie kosztów Zakres wdro enia obejmowa : MS Active Directory MS Exchange 2007 MS Live Meeting konferencje audio i wideo po czenia z analogow sieci telekomunikacyjn po czenia z cyfrow sieci telekomunikacyjn Skala wdro enia: 20 stanowisk komputerowych (wideo) 15 stanowisk telefony IP 20 stanowisk telefony analogowe * stanowiska rozproszone na terenie ca ego kraju pod czone do sieci rmy IP PHONE IP PHONE MOC OUTLOOK LIVE MEETING NextiraOne Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Chmielna 85/ Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 9

6 SeveNet, budowa i integracja nowoczesnych rozwi za komunikacyjnych. Misja Firmy Wspieramy naszych klientów w dzia alno ci, wspólnie buduj c i udoskonalaj c Ich systemy teleinformatyczne. Proponujemy i opieramy si tylko na tych technologiach, które znamy, rozumiemy i mo emy wiadomie wdra a u Klienta. Oferujemy je zawsze wraz z pe nym pakietem us ug serwisowych i wsparciem technicznym. D ymy do spe nienia wspólnie wypracowanych oczekiwa Klienta i osi gni cia przez Niego wymiernych korzy ci z wdro onych rozwi za. Pro l dzia alno ci Firma Systemy Sieciowe SeveNet dysponuje szerokim asortymentem produktów oraz niezb dn wiedz z zakresu najnowocze niejszych technologii IT. Pozwala to Nam realizowa profesjonalne projekty zwi zane z integracj zaawansowanych rozwi za teleinformatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb u ytkowników. cis a wspó praca z Klientami obejmuje swoim zakresem etapy planowania, wdra ania i zarz dzania systemami teleinformatycznymi oraz wiadczenie us ug serwisowych. Doskonale przygotowana kadra oraz szeroki zakres wiedzy pozwala nam dostarcza kompleksowe rozwi zania z zakresu budowy systemów telefonii IP, Uni ed Communications, zintegrowanych sieci transmisji g osu i danych oraz systemów obs ugi klienta - Contact Center i CRM. Z naszej oferty korzystaj instytucje rz dowe, operatorzy telefonii stacjonarnej, banki i instytucje nansowe oraz rmy produkcyjne i handlowo-us ugowe. Zatrudniaj c najlepszych specjalistów posiadamy szerokie kompetencje zwi zane z wdro eniami systemów dla du ych i rednich przedsi biorstw. Wieloletnia obecno na krajowym rynku po czona z mo liwo ci korzystania ze wiatowego potencja u technicznego oraz badawczego pozwalaj nam wdra a zintegrowane rozwi zania teleinformatyczne, które przynosz klientom wymierne korzy ci. Przyk adowe wdro enia Obecnie SeveNet realizuje pilota owe wdro enie produktu OCS 2007 w rmie DIVERSE. Jest to jedna z wiod cych rm odzie owych, prze ywaj ca od kilku lat dynamiczny rozwój. W chwili obecnej posiada ona ponad 100 sklepów w asnych, franchisingowych i partnerskich oraz rozbudowane centrum logistyczno-operacyjne. Planowane jest po czenie wszystkich sklepów z central rmy za pomoc sieci VPN oraz wdro enie systemu telefonii IP. Serwer OCS 2007 ma wykorzystywa, jako Voice Gateway router rmy Cisco umo liwiaj c dokonywanie po cze wchodz cych i wychodz cych do sieci PSTN. U ytkownicy w centrali b d u ywali zarówno telefonów IP jak i komunikatorów zainstalowanych na stacjach roboczych. Ostatni faz wdro enia ma by integracja serwera pocztowego Exchange 2007 z OCS 2007 oraz z Voice Gateway em Cisco. Oczekiwane korzy ci to: Stworzenie jednego spójnego systemu komunikacyjnego w rmie Dostarczenie u ytkownikom prostego i efektywnego narz dzia do wspó pracy Uproszczenie zarz dzania infrastruktur IT Redukcja kosztów Kompetencje w zakresie Uni ed Communications Microsoft Certi ed Partner Kompetencje: Information Worker Solutions Competency - specjalizacja Messaging and Collaboration Advanced Infrastructure Solutions Competency - specjalizacja Exchange Migration and Deployment CISCO Systems Silver Certi ed Partner Specjalizacje: Advanced Uni ed Communications Akredytowane przez Microsoft laboratorium demonstracyjne w zakresie rozwi za Uni ed Communications Implementacja Microsoft OCS 2007 i Exchange 2007 na potrzeby w asne rmy Do wiadczenie w integracji rozwi za OCS 2007, LCS 2005, Exchange 2007 z produktami Cisco Pilota owe wdro enia OCS 2007 Ponad 2000 zainstalowanych telefonów IP Zatrudniamy ponad 40 osób w 3 oddzia ach regionalnych: Gda sku, Warszawie i Katowicach, a dzi ki wspó pracy z naszymi Partnerami jeste my przygotowani do realizowania szerokich dzia a na terenie ca ego kraju zwi zanych z budow kompleksowych systemów IT. Systemy Sieciowe SeveNet Sp. z o.o. Gda sk ul. Tuwima 25 tel.: fax: 058/ Wi cej informacji na Katalog Rozwi za Uni ed Communications 11

7

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo