Spis treści. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) 12 sierpnia 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) 12 sierpnia 2003 r."

Transkrypt

1 Pozostałe informacje oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w drugim kwartale 2003 r. Spis treści 12 sierpnia 2003 r. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku ( 61, ust. 4) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących ( 61, ust. 4, pkt. 1) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ( 61, ust. 4, pkt. 2) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta ( 61, ust. 4, pkt. 3) Wyniki a prognoza ( 61, ust. 4, pkt. 4) Akcjonariat ( 61, ust. 4, pkt. 5) Akcje w rękach osób zarządzających i nadzorujących ( 61, ust. 4, pkt. 6) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem ( 61, ust. 4, pkt. 7) Informacje o transakcjach ( 61, ust. 4, pkt. 8) Informacje o poręczeniach, kredytach, gwarancjach ( 61, ust. 4, pkt. 9) Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) Dane w raporcie zostały przedstawione w tysiącach złotych. Skonsolidowany raport kwartalny obejmuje następujące spółki zaleŝne wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz spółki stowarzyszone: a) spółki zaleŝne MacroSoft Sp. z o.o. Częstochowa MacroSoft Białystok sp. z o.o. MacroSoft Poznań sp. z o.o. MacroSoft Zamość sp. z o.o. MacroSoft Gdańsk sp. z o.o. MacroSoft Wrocław sp. z o.o. MacroSoft Katowice sp. z o.o. MacroSoft Kraków sp. z o.o. MacroSoft Bydgoszcz sp. z o.o. MacroSoft Szczecin sp. z o.o. 1/8

2 MacroSoft Kalisz sp. z o.o. MacroSoft Łódź sp. z o.o. b) spółki stowarzyszone EFBUD SA MIS SA Spółki zaleŝne skonsolidowane zostały metodą pełną a spółki stowarzyszone metodą praw własności. Spółka dominująca, spółki zaleŝne oraz spółki stowarzyszone prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z 1994 roku poz.591) kontynuując metody przyjęte w latach ubiegłych. Wybrane dane finansowe podane w raporcie zostały przeliczone na euro następująco: a) pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgowa 1 akcji według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego roku 4,4570 zł (dla roku poprzedniego na dzień ,0091). b) pozycje rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych za dwa kwartały 2003 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca objętego raportem 4,3110 zł. c) pozycje rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych za dwa kwartały 2002 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca objętego raportem 3,7026 zł. d) pozycje rachunku zysków i strat związane z zyskiem zanualizowanym według średniej arytmetycznej średnich kursów euro z okresu ogłaszanych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca okresu 4,1739 zł. e) pozycje rachunku zysków i strat związane z zyskiem zanualizowanym według średniej arytmetycznej średnich kursów euro z okresu ogłaszanych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca okresu 3,7119 zł. Rachunek przepływów pienięŝnych został sporządzony metodą pośrednią. Spółka przyjęła następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są metodą liniową. Przykładowe roczne stawki amortyzacji wynoszą: dla samochodów osobowe osobowych 20%, dla sprzętu komputerowego 42%. Samochody osobowe i sprzęt komputerowy stanowią przewaŝającą część niefinansowych aktywów trwałych grupy kapitałowej; - udziały w innych jednostkach zaliczane do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - towary i materiały wyceniane są według cen nabycia nie wyŝszych od ich cen sprzedaŝy netto na dzień bilansowy; - naleŝności i udzielone poŝyczki wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostroŝności; - zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Aktualnie w spółkach grupy kapitałowej nie występują instrumenty finansowe. Wystąpiła zmiana w polityce i zasadach rachunkowości w stosunku do lat ubiegłych dotycząca zasady ujmowania wydatków na aktywa wytwarzane w przedsiębiorstwie emitenta. Stan dotychczasowy: nakłady na własne oprogramowanie ujmowane były w aktywach jako rozliczenia międzyokresowe, a po zakończeniu projektów rozliczane w cięŝar kosztów dwóch lat. 2/8

3 Stan po zmianie: nakłady na własne oprogramowanie będą ujmowane w aktywach jako wartości niematerialne, a po zakończeniu projektów amortyzowane w okresie trzech lat. Dotyczy to wszystkich projektów wewnętrznych spełniających przesłanki prac rozwojowych. Zmiana zasady weszła w Ŝycie od 1 stycznia Powodem zmian jest zwiększenie przejrzystości procesów inwestycyjnych oraz dostosowanie zasad rachunkowości spółki do praktyki branŝowej. 2. Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku ( 61, ust. 4) W drugim kwartale 2003 roku nie dokonano korekt z tytułu rezerw. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (wynoszące na koniec I kwartału tys. zł) zmniejszyły się o 3 tysięcy złotych w wyniku rozwiązania rezerw dotyczących urlopów(załoŝonych poprzez bierne RMK). Dokonano odpisów aktualizujących naleŝności: na kwotę 207 tys. zł (in minus), na kwotę 150 tys. zł (in plus), rozwiązano załoŝone w RMK biernych na koniec roku 2002 rezerwy dotyczące: niezafakturowanych kosztów roku 2002 (45 tys. zł). niewykorzystanych urlopów (11 tys. zł) załoŝono poprzez bierne RMK rezerwę dotyczącą niezafakturowanych kosztów II kwartału 2003 roku na kwotę 45 tys. zł. Przekształcenia sprawozdań z lat ubiegłych w celu porównywalności danych. Zarząd MacroSoft S.A. na podstawie art. 58 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości wydał zarządzenie, aby od 1 stycznia 2003 roku nie obejmować konsolidacją spółek zaleŝnych MacroSoft Rzeszów i Macro- Soft Ziemia Lubelska. W związku z powyŝszym prezentowane dane skonsolidowane za okresy poprzednie zostały odpowiednio przekształcone. 3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących ( 61, ust. 4, pkt. 1) Lekkie oŝywienie gospodarcze nie pociąga za sobą silnego impulsu przyspieszającego tempo wzrostu. Prognozy jego podwojenia do 6-7% PKB w ciągu dwóch lat są mało realistyczne - uwaŝają specjaliści z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Wzrost w bieŝącym roku na poziomie 3% jest bardzo prawdopodobny, nadal jednak nie wiadomo czy weszliśmy na ścieŝkę trwałego oŝywienia. Eksperci twierdzą, Ŝe istotnym czynnikiem ograniczającym jest brak oŝywienia w inwestycjach. Przyznają jednak, Ŝe najgorsze mamy juŝ za sobą. Daje to nadzieję na oŝywienie w drugiej połowie roku, choć - jak twierdzą - bez silnego wsparcia kredytami bankowymi trudno się spodziewać boomu inwestycyjnego. Gospodarka nie rozwija się w takim stopniu, aby przedsiębiorcy ponosili ryzyko inwestycji. Drugi kwartał 2003 r, nie przyniósł zauwaŝalnego wzrostu wydatków przedsiębiorstw na technologie informatyczne. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w przychodach, jakie osiągnęła spółka w drugim kwartale bieŝącego roku. Przychody w wysokości 6 mln złotych są wyŝsze o 8% od przychodów osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Sytuacja ta jest jednak w pewnym stopniu wynikiem przeniesienia sprzedaŝy z tytułu realizacji 27 projektów finansowanych z funduszy Phare na okres drugiego kwartału 3/8

4 2003 r. Łącznie z tytułu realizacji programu pharowskiego "Innowacje i technologie". Jednak przychody po dwóch kwartałach narastająco są mniejsze w 2003 r. o 5%. Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. W odniesieniu do drugiego półrocza 2002 r. MacroSoft spłacił 2,2 mln zobowiązań a zadłuŝenie na koniec drugiego kwartału 2003 nie przekracza 26% pasywów. Sytuacja płynnościowa Grupy jest dobra. MacroSoft na bieŝąco reguluje swoje zobowiązania. Spółka wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań tak względem kontrahentów, jak i obowiązkowych obciąŝeń na rzecz Państwa. Zobowiązania nie stanowią zagroŝenia dla kondycji Spółki. Wskaźniki płynności pozostają na dobrym poziomie. Grupa ściśle kontroluje wydatki i czuwa nad racjonalnością zatrudnienia, jako Ŝe koszty osobowe, które tworzą wysoki poziom kosztów stałych w przedsiębiorstwach know-how, takich jak MacroSoft, są znacznym elementem jej struktury kosztów. MarŜa EBIDTA po drugim kwartale 2003 r. narastająco wyniosła 14% Nawet przy obniŝonych przychodach Grupa jest zdolna do generowania zysku netto. Wybrane pozycje sprawozdań Grupy MacroSoft po drugim kwartale narastająco (w tys. zł) Przychody Zysk z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Środki pienięŝne z działalności operacyjnej Amortyzacja MarŜa EBIDTA 14% 3% 7. MarŜa Netto 5% - Wybrane pozycje rachunku wyników Grupy MacroSoft ostatnich pięciu kwartałów (tys. zł) II kw I kw IV kw III kw II kw Przychody Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) operacyjna Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Środki pienięŝne z działalności operacyjnej BieŜąca działalność Rozwój oferty ERP. W drugim kwartale 2003 r. MacroSoft zakończył prace programistyczne rozwiązania pozwalającego na pracę w sieciach rozległych opartego o 3-warstwową autorską technologię MacroBA- SE. Sztandarowy system ERP MacroSoftu pakiet SKID będzie odpowiadał, coraz powszechniej wyra- Ŝanym oczekiwaniom przedsiębiorstw MSP, które działają w strukturze rozproszonej, obejmującej nie tylko cały kraj. Rozwiązanie MacroSoftu zapewnia dostęp do danych, jak równieŝ pracę on-line z dowolnego komputera podłączonego do sieci internet. WyróŜniające w rozwiązaniu MacroSoftu jest to, Ŝe nie wymaga stosowania rozwiązań firm trzecich, specjalizujących się w dostarczaniu serwerów aplikacji pozwalających na pracę zdalną. Tym samym rozwiązanie MacroSoftu otwiera drogę firmom MSP do rozwiązań, które do niedawna były zarezerwowane dla większych przedsiębiorstw. Rozwój produktów zarządzania informacją. Pierwsze półrocze 2003 r. było okresem wytęŝonej pracy poświęconej wprowadzeniu na rynek szeregu nowych produktów z obszaru zarządzania informacją. Mimo braku finansowania prac rozwojowych ze środków zewnętrznych (m.in. z rynku finansowego) Grupa zdołała przygotować całkowicie nowe produkty: system LINFO wspierający zarządzanie obiegiem dokumentów, APIS kompleksowe środowisko zarządzania informacją, MQM system zarządzania dokumentacją jakościową. Starania MacroSoftu w zakresie rozszerzenia oferty i podnoszenia kompetencji w obszarze zarządzania wiedzą zostały uwieńczone uzyskaniem tytułu Premier Partner - najwyŝszego statusu w hierarchii partne- 4/8

5 rów firmy IBM. Status Premier Partner uzyskało w Polsce tylko dziewięciu z ponad dwustu partnerów IB- Ma. Finansowanie sprzedaŝy poprzez akredytację w programach Phare. Pomimo zauwaŝalnego oŝywienia zainteresowania MSP, które dostrzegają potrzebę inwestycji w innowacje technologiczne, w tym w rozwój technologii informatycznych, dostrzegamy sporą rezerwę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji przy rozpoczynaniu projektów IT. Sądziliśmy, Ŝe w takich warunkach fundusze Phare będą znakomitym stymulantem wspierającym popyt inwestycyjny. Rzeczywiście, wiele z naszych projektów doszło do skutku dzięki 60%-dofinansowaniu usług z programu Innowacje i technologie. Wiele przedsiębiorstw jednak nie odwaŝyło się na podjęcie decyzji włączeniu projektów IT do tegorocznego budŝetu, mając na uwadze niestabilną sytuację gospodarczą. Do końca czerwca Grupa MacroSoft pozyskała 30 projektów, w których współfinansowaniu uczestniczył fundusz Phare. Łączne przychody z tytułu akredytacji MacroSoftu wyniosły w I połowie 2003 ok. 1,7 mln zł. Dzięki udostępnieniu finansowania w programie "Innowacje i technologie" dla klientów MacroSoftu - Grupa nie musi konkurować ceną i uzyskuje wyŝsze marŝe na projektach. Popularność rozwiązań Linuxowych. Pomimo zakończenia w grudniu 2002 r. akcji promocyjnej na rozwiązania ERP MacroSoftu oparte o platformę Linux, a takŝe mimo niepokojących sygnałów z rynku globalnego (związane m.in. z utarczkami SCO kontra IBM) sprzedaŝ serwerów Linuxa w ofercie MacroSoftu w pierwszym półroczu 2003 wzrosła o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozyskiwanie klientów. W pierwszym półroczu 2003 r. Grupa MacroSoft zdobyła 51 nowych klientów - odbiorców oprogramowania SKID wobec 68 w tym samym okresie roku poprzedniego. 14 dotychczasowych uŝytkowników systemów w technologii DOSowej (wobec 10 w drugim kwartale 2002 r.) zdecydowało się w drugim na przejście na systemy w działające pod kontrolą platformy Window/Linux. Utrzymywanie dodatniej dynamiki przejść jest dla MacroSoftu istotną dziedziną działalności: świadczy o silnych związkach klientów z producentem oraz o uznaniu dla nowoczesnych rozwiązań MacroSoftu. Zmiana w składzie zarządu MacroSoftu S.A. W związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu w składzie: Sławomir Kosz, Prezes Zarządu, Janusz Kurowski, Członek Zarządu, Rada Nadzorcza dokonała z dniem 12 czerwca 2003 r. powołania Zarządu w składzie: Sławomir Kosz, Prezes Zarządu, Janusz Kurowski, Członek Zarządu, Patrycja Ptaszek-Strączyńska, Członek Zarządu. Patrycja Ptaszek-Strączyńska Lat 30. Ukończyła program MBA w Thames Valley University, London i studia magisterskie w WyŜszej Szkole Zarządzania w Warszawie. Z MacroSoftem związana od 1996 r. Pracowała między innymi jako szef produktu, kierownik działu marketingu. Obecnie pełni obowiązki koordynatora ds. holdingu i szefa marketingu. Jest odpowiedzialna za komunikację z klientami, oddziałami, inwestorami i mediami. Odpowiada za wykorzystanie środków z funduszy unijnych w finansowaniu przedsięwzięć MacroSoftu i jego klientów. Uchwały ZWZA 12-ego czerwca 2003 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały o: zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MacroSoft SA za rok obrotowy 2002 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok. zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2002 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy udzieleniu Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A. Sławomirowi Koszowi i członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Michałowi Kurowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 5/8

6 udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi, Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu, Krystynie Annie Napiórkowskiej, Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi i Adamowi Jackowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy pokryciu straty w kwocie ,55 zł, wykazanej w bilansie na 31 grudnia 2002 r., która zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. zmianie w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia w jednolitym brzmieniu zaprezentowany w raporcie bieŝącym nr 9/2003. przestrzeganiu w Spółce zasad ładu korporacyjnego w jednolitym brzmieniu zaprezentowany w raporcie bieŝącym nr 9/2003. odwołaniu członków Rady Nadzorczej - w związku z upływem kadencji: w osobach: Bogdan Michalak, Włodzimierz Napiórkowski, Andrzej Odyniec, Krystyna Napiórkowska, Adam Kalkusiński. powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. na trzyletnią kadencję: Bogdana Michalaka, Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego, Andrzeja Stanisława Odyńca. 3.3 Perspektywy Zarząd MacroSoftu S.A. Prognozuje, Ŝe planowany wzrost gospodarczy, którego główny efekt jest oczekiwany w drugim półroczu, pomoŝe dostawcom rozwiązań IT dla sektora MSP w utrzymaniu dodatniej dynamiki przychodów. Jednak nie oczekujemy duŝego boomu związanego z planowaną akcesją. Wierzymy, Ŝe pozytywne przykłady firm MSP, które pozyskały środki na rozwój infrastruktury, pomogą ich konkurentom w podjęciu decyzji o wykorzystaniu zewnętrznego finansowania. Przyszła działalność dostawców dla sektora MSP jest ściśle związana z koniunkturą gospodarczą. Z tego powodu dalsze budowanie udziału w rynku będzie mocno powiązane z umiejętnością tworzenia sojuszy strategicznych pomiędzy dostawcami komplementarnych rozwiązań, takich jak np. pomiędzy MacroSoftem i BPSC. Jest to tym bardziej istotne, Ŝe w chwili otwarcia rynku UE okazji dla tego typu współpracy będzie znacząco więcej. Finansowanie Phare. Udział w programie Phare oraz dalsze plany Grupy związane z intensywnym wykorzystywaniem szans unijnych pojawiających się w otoczeniu gospodarczym pozwolą na dalsze rozszerzanie bazy klientów oraz tworzenie oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb klientów. Do końca roku 2003 MacroSoft planuje realizację kolejnych 70 projektów finansowanych przez program Phare. 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ( 61, ust. 4, pkt. 2) W okresie na który sporządzono niniejsze sprawozdanie finansowe nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 5. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta ( 61, ust. 4, pkt. 3) W okresie od sporządzenia sprawozdania finansowego za drugi kwartał br. do dnia jego przekazania nie wystąpiły Ŝadne czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym, które miałyby znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 6/8

7 6. Wyniki a prognoza ( 61, ust. 4, pkt. 4) Zarząd MacroSoftu SA nie podawał prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok Akcjonariat ( 61, ust. 4, pkt. 5) Kapitał zakładowy spółki dominującej MacroSoftu S.A. w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2003 r. to jest do dnia 13 maja 2003 r. nie uległ zmianie i wynosi zł. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł kaŝda. Zmiany w strukturze własności pakietów akcji przekraczających 5% kapitału zakładowego spółki dominującej w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego obrazuje poniŝsza tabela: Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Bogdan Michalak ,47% ,47% Włodzimierz Napiórkowski ,23% ,23% Krystyna Napiórkowska ,22% ,52% Andrzej Odyniec ,31% ,31% Kapitał akcyjny Akcje w rękach osób zarządzających i nadzorujących ( 61, ust. 4, pkt. 6) W okresie od przekazania raportu skonsolidowanego za pierwszy kwartał 2003 r. do dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2003 r., osoby nadzorujące i zarządzające dysponowały poniŝszymi ilościami akcji: Rada Nadzorcza Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Bogdan Michalak ,47% ,47% Włodzimierz Napiórkowski ,23% ,23% Krystyna Napiórkowska ,22% ,52% Andrzej Odyniec ,31% ,31% Zarząd Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Sławomir Kosz Janusz Kurowski Patrycja Ptaszek-Strączyńska Wskazanie postępowań toczących się przed sądem ( 61, ust. 4, pkt. 7) W okresie objętym raportem nie zostały wszczęte przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej jakiekolwiek postępowanie dotyczące wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zaleŝnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Nie zostały równieŝ wszczęte dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 7/8

8 10. Informacje o transakcjach ( 61, ust. 4, pkt. 8) Ani emitent, ani jednostka zaleŝna emitenta, nie zawarli w badanym okresie z podmiotami powiązanymi transakcji o wartości przekraczającej 500 tys. euro. 11. Informacje o poręczeniach, kredytach, gwarancjach ( 61, ust. 4, pkt. 9) Ani emitent, ani jednostki zaleŝne emitenta, nie poręczały kredytu lub poŝyczki i nie udzielały gwarancji na sumę stanowiącą równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta koniec sprawozdania, Warszawa, 12 sierpnia 2003 r. 8/8

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

6. WYNIKI A PROGNOZA ( 61, UST. 4, PKT. 4) 9 7. AKCJONARIAT ( 61, UST. 4, PKT. 5) 9

6. WYNIKI A PROGNOZA ( 61, UST. 4, PKT. 4) 9 7. AKCJONARIAT ( 61, UST. 4, PKT. 5) 9 Pozostałe informacje oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w czwartym kwartale 2003 r. 17 lutego 2004 r. SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU (

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA BYDGOSZCZ 05.02.2009 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny OPONEO.PL S.A. za IV kwartał 2008 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot

Bardziej szczegółowo

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q III/2005 Informacja dodatkowa w tys. zł

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q III/2005 Informacja dodatkowa w tys. zł Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2005 roku PROJPRZEM S.A. przygotowała zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 20 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 202 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA Komentarz do raportu skonsolidowanego za 2007 rok Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q I/2010

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q I/2010 Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q I/2010 Zgodnie z 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe Rozdział 9. Informacje datkowe PC GUARD S.A. 143 9.1. Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy: Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 Katowice, 04.11.2016 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 1/2002

Formularz SA-Q 1/2002 PPWK SA SA-Q 1/2002 w tys. zł POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-05-06 17:12:33 Do : KPW Kancelaria Publiczna Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 1/2002 (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku Łódź, dnia 16.08.2016 r. Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie. 2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października grudnia 2016

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października grudnia 2016 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za III kwartał 2015r. 1 października 2016 31 grudnia 2016 SPIS TREŚCI: 1. ZMIANA STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU DO ZASAD

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za czwarty kwartał 2014 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za czwarty kwartał 2014 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 2015-02-13 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 NIECH SIĘ DZIEJE Ul. JOSELEWICZA 15 M 11 42 202 Częstochowa Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo