Spis treści. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) 12 sierpnia 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) 12 sierpnia 2003 r."

Transkrypt

1 Pozostałe informacje oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w drugim kwartale 2003 r. Spis treści 12 sierpnia 2003 r. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku ( 61, ust. 4) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących ( 61, ust. 4, pkt. 1) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ( 61, ust. 4, pkt. 2) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta ( 61, ust. 4, pkt. 3) Wyniki a prognoza ( 61, ust. 4, pkt. 4) Akcjonariat ( 61, ust. 4, pkt. 5) Akcje w rękach osób zarządzających i nadzorujących ( 61, ust. 4, pkt. 6) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem ( 61, ust. 4, pkt. 7) Informacje o transakcjach ( 61, ust. 4, pkt. 8) Informacje o poręczeniach, kredytach, gwarancjach ( 61, ust. 4, pkt. 9) Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) Dane w raporcie zostały przedstawione w tysiącach złotych. Skonsolidowany raport kwartalny obejmuje następujące spółki zaleŝne wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz spółki stowarzyszone: a) spółki zaleŝne MacroSoft Sp. z o.o. Częstochowa MacroSoft Białystok sp. z o.o. MacroSoft Poznań sp. z o.o. MacroSoft Zamość sp. z o.o. MacroSoft Gdańsk sp. z o.o. MacroSoft Wrocław sp. z o.o. MacroSoft Katowice sp. z o.o. MacroSoft Kraków sp. z o.o. MacroSoft Bydgoszcz sp. z o.o. MacroSoft Szczecin sp. z o.o. 1/8

2 MacroSoft Kalisz sp. z o.o. MacroSoft Łódź sp. z o.o. b) spółki stowarzyszone EFBUD SA MIS SA Spółki zaleŝne skonsolidowane zostały metodą pełną a spółki stowarzyszone metodą praw własności. Spółka dominująca, spółki zaleŝne oraz spółki stowarzyszone prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z 1994 roku poz.591) kontynuując metody przyjęte w latach ubiegłych. Wybrane dane finansowe podane w raporcie zostały przeliczone na euro następująco: a) pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgowa 1 akcji według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego roku 4,4570 zł (dla roku poprzedniego na dzień ,0091). b) pozycje rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych za dwa kwartały 2003 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca objętego raportem 4,3110 zł. c) pozycje rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych za dwa kwartały 2002 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca objętego raportem 3,7026 zł. d) pozycje rachunku zysków i strat związane z zyskiem zanualizowanym według średniej arytmetycznej średnich kursów euro z okresu ogłaszanych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca okresu 4,1739 zł. e) pozycje rachunku zysków i strat związane z zyskiem zanualizowanym według średniej arytmetycznej średnich kursów euro z okresu ogłaszanych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca okresu 3,7119 zł. Rachunek przepływów pienięŝnych został sporządzony metodą pośrednią. Spółka przyjęła następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są metodą liniową. Przykładowe roczne stawki amortyzacji wynoszą: dla samochodów osobowe osobowych 20%, dla sprzętu komputerowego 42%. Samochody osobowe i sprzęt komputerowy stanowią przewaŝającą część niefinansowych aktywów trwałych grupy kapitałowej; - udziały w innych jednostkach zaliczane do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - towary i materiały wyceniane są według cen nabycia nie wyŝszych od ich cen sprzedaŝy netto na dzień bilansowy; - naleŝności i udzielone poŝyczki wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostroŝności; - zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Aktualnie w spółkach grupy kapitałowej nie występują instrumenty finansowe. Wystąpiła zmiana w polityce i zasadach rachunkowości w stosunku do lat ubiegłych dotycząca zasady ujmowania wydatków na aktywa wytwarzane w przedsiębiorstwie emitenta. Stan dotychczasowy: nakłady na własne oprogramowanie ujmowane były w aktywach jako rozliczenia międzyokresowe, a po zakończeniu projektów rozliczane w cięŝar kosztów dwóch lat. 2/8

3 Stan po zmianie: nakłady na własne oprogramowanie będą ujmowane w aktywach jako wartości niematerialne, a po zakończeniu projektów amortyzowane w okresie trzech lat. Dotyczy to wszystkich projektów wewnętrznych spełniających przesłanki prac rozwojowych. Zmiana zasady weszła w Ŝycie od 1 stycznia Powodem zmian jest zwiększenie przejrzystości procesów inwestycyjnych oraz dostosowanie zasad rachunkowości spółki do praktyki branŝowej. 2. Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku ( 61, ust. 4) W drugim kwartale 2003 roku nie dokonano korekt z tytułu rezerw. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (wynoszące na koniec I kwartału tys. zł) zmniejszyły się o 3 tysięcy złotych w wyniku rozwiązania rezerw dotyczących urlopów(załoŝonych poprzez bierne RMK). Dokonano odpisów aktualizujących naleŝności: na kwotę 207 tys. zł (in minus), na kwotę 150 tys. zł (in plus), rozwiązano załoŝone w RMK biernych na koniec roku 2002 rezerwy dotyczące: niezafakturowanych kosztów roku 2002 (45 tys. zł). niewykorzystanych urlopów (11 tys. zł) załoŝono poprzez bierne RMK rezerwę dotyczącą niezafakturowanych kosztów II kwartału 2003 roku na kwotę 45 tys. zł. Przekształcenia sprawozdań z lat ubiegłych w celu porównywalności danych. Zarząd MacroSoft S.A. na podstawie art. 58 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości wydał zarządzenie, aby od 1 stycznia 2003 roku nie obejmować konsolidacją spółek zaleŝnych MacroSoft Rzeszów i Macro- Soft Ziemia Lubelska. W związku z powyŝszym prezentowane dane skonsolidowane za okresy poprzednie zostały odpowiednio przekształcone. 3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących ( 61, ust. 4, pkt. 1) Lekkie oŝywienie gospodarcze nie pociąga za sobą silnego impulsu przyspieszającego tempo wzrostu. Prognozy jego podwojenia do 6-7% PKB w ciągu dwóch lat są mało realistyczne - uwaŝają specjaliści z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Wzrost w bieŝącym roku na poziomie 3% jest bardzo prawdopodobny, nadal jednak nie wiadomo czy weszliśmy na ścieŝkę trwałego oŝywienia. Eksperci twierdzą, Ŝe istotnym czynnikiem ograniczającym jest brak oŝywienia w inwestycjach. Przyznają jednak, Ŝe najgorsze mamy juŝ za sobą. Daje to nadzieję na oŝywienie w drugiej połowie roku, choć - jak twierdzą - bez silnego wsparcia kredytami bankowymi trudno się spodziewać boomu inwestycyjnego. Gospodarka nie rozwija się w takim stopniu, aby przedsiębiorcy ponosili ryzyko inwestycji. Drugi kwartał 2003 r, nie przyniósł zauwaŝalnego wzrostu wydatków przedsiębiorstw na technologie informatyczne. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w przychodach, jakie osiągnęła spółka w drugim kwartale bieŝącego roku. Przychody w wysokości 6 mln złotych są wyŝsze o 8% od przychodów osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Sytuacja ta jest jednak w pewnym stopniu wynikiem przeniesienia sprzedaŝy z tytułu realizacji 27 projektów finansowanych z funduszy Phare na okres drugiego kwartału 3/8

4 2003 r. Łącznie z tytułu realizacji programu pharowskiego "Innowacje i technologie". Jednak przychody po dwóch kwartałach narastająco są mniejsze w 2003 r. o 5%. Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. W odniesieniu do drugiego półrocza 2002 r. MacroSoft spłacił 2,2 mln zobowiązań a zadłuŝenie na koniec drugiego kwartału 2003 nie przekracza 26% pasywów. Sytuacja płynnościowa Grupy jest dobra. MacroSoft na bieŝąco reguluje swoje zobowiązania. Spółka wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań tak względem kontrahentów, jak i obowiązkowych obciąŝeń na rzecz Państwa. Zobowiązania nie stanowią zagroŝenia dla kondycji Spółki. Wskaźniki płynności pozostają na dobrym poziomie. Grupa ściśle kontroluje wydatki i czuwa nad racjonalnością zatrudnienia, jako Ŝe koszty osobowe, które tworzą wysoki poziom kosztów stałych w przedsiębiorstwach know-how, takich jak MacroSoft, są znacznym elementem jej struktury kosztów. MarŜa EBIDTA po drugim kwartale 2003 r. narastająco wyniosła 14% Nawet przy obniŝonych przychodach Grupa jest zdolna do generowania zysku netto. Wybrane pozycje sprawozdań Grupy MacroSoft po drugim kwartale narastająco (w tys. zł) Przychody Zysk z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Środki pienięŝne z działalności operacyjnej Amortyzacja MarŜa EBIDTA 14% 3% 7. MarŜa Netto 5% - Wybrane pozycje rachunku wyników Grupy MacroSoft ostatnich pięciu kwartałów (tys. zł) II kw I kw IV kw III kw II kw Przychody Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) operacyjna Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Środki pienięŝne z działalności operacyjnej BieŜąca działalność Rozwój oferty ERP. W drugim kwartale 2003 r. MacroSoft zakończył prace programistyczne rozwiązania pozwalającego na pracę w sieciach rozległych opartego o 3-warstwową autorską technologię MacroBA- SE. Sztandarowy system ERP MacroSoftu pakiet SKID będzie odpowiadał, coraz powszechniej wyra- Ŝanym oczekiwaniom przedsiębiorstw MSP, które działają w strukturze rozproszonej, obejmującej nie tylko cały kraj. Rozwiązanie MacroSoftu zapewnia dostęp do danych, jak równieŝ pracę on-line z dowolnego komputera podłączonego do sieci internet. WyróŜniające w rozwiązaniu MacroSoftu jest to, Ŝe nie wymaga stosowania rozwiązań firm trzecich, specjalizujących się w dostarczaniu serwerów aplikacji pozwalających na pracę zdalną. Tym samym rozwiązanie MacroSoftu otwiera drogę firmom MSP do rozwiązań, które do niedawna były zarezerwowane dla większych przedsiębiorstw. Rozwój produktów zarządzania informacją. Pierwsze półrocze 2003 r. było okresem wytęŝonej pracy poświęconej wprowadzeniu na rynek szeregu nowych produktów z obszaru zarządzania informacją. Mimo braku finansowania prac rozwojowych ze środków zewnętrznych (m.in. z rynku finansowego) Grupa zdołała przygotować całkowicie nowe produkty: system LINFO wspierający zarządzanie obiegiem dokumentów, APIS kompleksowe środowisko zarządzania informacją, MQM system zarządzania dokumentacją jakościową. Starania MacroSoftu w zakresie rozszerzenia oferty i podnoszenia kompetencji w obszarze zarządzania wiedzą zostały uwieńczone uzyskaniem tytułu Premier Partner - najwyŝszego statusu w hierarchii partne- 4/8

5 rów firmy IBM. Status Premier Partner uzyskało w Polsce tylko dziewięciu z ponad dwustu partnerów IB- Ma. Finansowanie sprzedaŝy poprzez akredytację w programach Phare. Pomimo zauwaŝalnego oŝywienia zainteresowania MSP, które dostrzegają potrzebę inwestycji w innowacje technologiczne, w tym w rozwój technologii informatycznych, dostrzegamy sporą rezerwę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji przy rozpoczynaniu projektów IT. Sądziliśmy, Ŝe w takich warunkach fundusze Phare będą znakomitym stymulantem wspierającym popyt inwestycyjny. Rzeczywiście, wiele z naszych projektów doszło do skutku dzięki 60%-dofinansowaniu usług z programu Innowacje i technologie. Wiele przedsiębiorstw jednak nie odwaŝyło się na podjęcie decyzji włączeniu projektów IT do tegorocznego budŝetu, mając na uwadze niestabilną sytuację gospodarczą. Do końca czerwca Grupa MacroSoft pozyskała 30 projektów, w których współfinansowaniu uczestniczył fundusz Phare. Łączne przychody z tytułu akredytacji MacroSoftu wyniosły w I połowie 2003 ok. 1,7 mln zł. Dzięki udostępnieniu finansowania w programie "Innowacje i technologie" dla klientów MacroSoftu - Grupa nie musi konkurować ceną i uzyskuje wyŝsze marŝe na projektach. Popularność rozwiązań Linuxowych. Pomimo zakończenia w grudniu 2002 r. akcji promocyjnej na rozwiązania ERP MacroSoftu oparte o platformę Linux, a takŝe mimo niepokojących sygnałów z rynku globalnego (związane m.in. z utarczkami SCO kontra IBM) sprzedaŝ serwerów Linuxa w ofercie MacroSoftu w pierwszym półroczu 2003 wzrosła o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozyskiwanie klientów. W pierwszym półroczu 2003 r. Grupa MacroSoft zdobyła 51 nowych klientów - odbiorców oprogramowania SKID wobec 68 w tym samym okresie roku poprzedniego. 14 dotychczasowych uŝytkowników systemów w technologii DOSowej (wobec 10 w drugim kwartale 2002 r.) zdecydowało się w drugim na przejście na systemy w działające pod kontrolą platformy Window/Linux. Utrzymywanie dodatniej dynamiki przejść jest dla MacroSoftu istotną dziedziną działalności: świadczy o silnych związkach klientów z producentem oraz o uznaniu dla nowoczesnych rozwiązań MacroSoftu. Zmiana w składzie zarządu MacroSoftu S.A. W związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu w składzie: Sławomir Kosz, Prezes Zarządu, Janusz Kurowski, Członek Zarządu, Rada Nadzorcza dokonała z dniem 12 czerwca 2003 r. powołania Zarządu w składzie: Sławomir Kosz, Prezes Zarządu, Janusz Kurowski, Członek Zarządu, Patrycja Ptaszek-Strączyńska, Członek Zarządu. Patrycja Ptaszek-Strączyńska Lat 30. Ukończyła program MBA w Thames Valley University, London i studia magisterskie w WyŜszej Szkole Zarządzania w Warszawie. Z MacroSoftem związana od 1996 r. Pracowała między innymi jako szef produktu, kierownik działu marketingu. Obecnie pełni obowiązki koordynatora ds. holdingu i szefa marketingu. Jest odpowiedzialna za komunikację z klientami, oddziałami, inwestorami i mediami. Odpowiada za wykorzystanie środków z funduszy unijnych w finansowaniu przedsięwzięć MacroSoftu i jego klientów. Uchwały ZWZA 12-ego czerwca 2003 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały o: zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MacroSoft SA za rok obrotowy 2002 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok. zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2002 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy udzieleniu Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A. Sławomirowi Koszowi i członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Michałowi Kurowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 5/8

6 udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi, Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu, Krystynie Annie Napiórkowskiej, Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi i Adamowi Jackowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy pokryciu straty w kwocie ,55 zł, wykazanej w bilansie na 31 grudnia 2002 r., która zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. zmianie w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia w jednolitym brzmieniu zaprezentowany w raporcie bieŝącym nr 9/2003. przestrzeganiu w Spółce zasad ładu korporacyjnego w jednolitym brzmieniu zaprezentowany w raporcie bieŝącym nr 9/2003. odwołaniu członków Rady Nadzorczej - w związku z upływem kadencji: w osobach: Bogdan Michalak, Włodzimierz Napiórkowski, Andrzej Odyniec, Krystyna Napiórkowska, Adam Kalkusiński. powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. na trzyletnią kadencję: Bogdana Michalaka, Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego, Andrzeja Stanisława Odyńca. 3.3 Perspektywy Zarząd MacroSoftu S.A. Prognozuje, Ŝe planowany wzrost gospodarczy, którego główny efekt jest oczekiwany w drugim półroczu, pomoŝe dostawcom rozwiązań IT dla sektora MSP w utrzymaniu dodatniej dynamiki przychodów. Jednak nie oczekujemy duŝego boomu związanego z planowaną akcesją. Wierzymy, Ŝe pozytywne przykłady firm MSP, które pozyskały środki na rozwój infrastruktury, pomogą ich konkurentom w podjęciu decyzji o wykorzystaniu zewnętrznego finansowania. Przyszła działalność dostawców dla sektora MSP jest ściśle związana z koniunkturą gospodarczą. Z tego powodu dalsze budowanie udziału w rynku będzie mocno powiązane z umiejętnością tworzenia sojuszy strategicznych pomiędzy dostawcami komplementarnych rozwiązań, takich jak np. pomiędzy MacroSoftem i BPSC. Jest to tym bardziej istotne, Ŝe w chwili otwarcia rynku UE okazji dla tego typu współpracy będzie znacząco więcej. Finansowanie Phare. Udział w programie Phare oraz dalsze plany Grupy związane z intensywnym wykorzystywaniem szans unijnych pojawiających się w otoczeniu gospodarczym pozwolą na dalsze rozszerzanie bazy klientów oraz tworzenie oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb klientów. Do końca roku 2003 MacroSoft planuje realizację kolejnych 70 projektów finansowanych przez program Phare. 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ( 61, ust. 4, pkt. 2) W okresie na który sporządzono niniejsze sprawozdanie finansowe nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 5. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta ( 61, ust. 4, pkt. 3) W okresie od sporządzenia sprawozdania finansowego za drugi kwartał br. do dnia jego przekazania nie wystąpiły Ŝadne czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym, które miałyby znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 6/8

7 6. Wyniki a prognoza ( 61, ust. 4, pkt. 4) Zarząd MacroSoftu SA nie podawał prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok Akcjonariat ( 61, ust. 4, pkt. 5) Kapitał zakładowy spółki dominującej MacroSoftu S.A. w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2003 r. to jest do dnia 13 maja 2003 r. nie uległ zmianie i wynosi zł. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł kaŝda. Zmiany w strukturze własności pakietów akcji przekraczających 5% kapitału zakładowego spółki dominującej w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego obrazuje poniŝsza tabela: Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Bogdan Michalak ,47% ,47% Włodzimierz Napiórkowski ,23% ,23% Krystyna Napiórkowska ,22% ,52% Andrzej Odyniec ,31% ,31% Kapitał akcyjny Akcje w rękach osób zarządzających i nadzorujących ( 61, ust. 4, pkt. 6) W okresie od przekazania raportu skonsolidowanego za pierwszy kwartał 2003 r. do dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2003 r., osoby nadzorujące i zarządzające dysponowały poniŝszymi ilościami akcji: Rada Nadzorcza Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Bogdan Michalak ,47% ,47% Włodzimierz Napiórkowski ,23% ,23% Krystyna Napiórkowska ,22% ,52% Andrzej Odyniec ,31% ,31% Zarząd Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Sławomir Kosz Janusz Kurowski Patrycja Ptaszek-Strączyńska Wskazanie postępowań toczących się przed sądem ( 61, ust. 4, pkt. 7) W okresie objętym raportem nie zostały wszczęte przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej jakiekolwiek postępowanie dotyczące wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zaleŝnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Nie zostały równieŝ wszczęte dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 7/8

8 10. Informacje o transakcjach ( 61, ust. 4, pkt. 8) Ani emitent, ani jednostka zaleŝna emitenta, nie zawarli w badanym okresie z podmiotami powiązanymi transakcji o wartości przekraczającej 500 tys. euro. 11. Informacje o poręczeniach, kredytach, gwarancjach ( 61, ust. 4, pkt. 9) Ani emitent, ani jednostki zaleŝne emitenta, nie poręczały kredytu lub poŝyczki i nie udzielały gwarancji na sumę stanowiącą równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta koniec sprawozdania, Warszawa, 12 sierpnia 2003 r. 8/8

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w I półroczu 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w I półroczu 2006 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w I półroczu 2006 r. 26 września 2006 Spis treści 1 Dokonania I półrocza 2006 2 2 Czynniki rozwoju 2 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 7 8 9 10 11 Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego ComArch SA za IV kwartał 2004 roku 1. Struktura Grupy Kapitałowej Struktura Grupy ComArch

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r.

Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r. Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r. 26 września 2006 Spis treści 1 Dokonania I półrocza 2006 2 2 Czynniki rozwoju 2 2.1 Czynniki zewnętrzne............................... 2

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo