Spis treści. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) 12 sierpnia 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) 12 sierpnia 2003 r."

Transkrypt

1 Pozostałe informacje oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w drugim kwartale 2003 r. Spis treści 12 sierpnia 2003 r. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku ( 61, ust. 4) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących ( 61, ust. 4, pkt. 1) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ( 61, ust. 4, pkt. 2) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta ( 61, ust. 4, pkt. 3) Wyniki a prognoza ( 61, ust. 4, pkt. 4) Akcjonariat ( 61, ust. 4, pkt. 5) Akcje w rękach osób zarządzających i nadzorujących ( 61, ust. 4, pkt. 6) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem ( 61, ust. 4, pkt. 7) Informacje o transakcjach ( 61, ust. 4, pkt. 8) Informacje o poręczeniach, kredytach, gwarancjach ( 61, ust. 4, pkt. 9) Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu ( 61, ust. 4) Dane w raporcie zostały przedstawione w tysiącach złotych. Skonsolidowany raport kwartalny obejmuje następujące spółki zaleŝne wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz spółki stowarzyszone: a) spółki zaleŝne MacroSoft Sp. z o.o. Częstochowa MacroSoft Białystok sp. z o.o. MacroSoft Poznań sp. z o.o. MacroSoft Zamość sp. z o.o. MacroSoft Gdańsk sp. z o.o. MacroSoft Wrocław sp. z o.o. MacroSoft Katowice sp. z o.o. MacroSoft Kraków sp. z o.o. MacroSoft Bydgoszcz sp. z o.o. MacroSoft Szczecin sp. z o.o. 1/8

2 MacroSoft Kalisz sp. z o.o. MacroSoft Łódź sp. z o.o. b) spółki stowarzyszone EFBUD SA MIS SA Spółki zaleŝne skonsolidowane zostały metodą pełną a spółki stowarzyszone metodą praw własności. Spółka dominująca, spółki zaleŝne oraz spółki stowarzyszone prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z 1994 roku poz.591) kontynuując metody przyjęte w latach ubiegłych. Wybrane dane finansowe podane w raporcie zostały przeliczone na euro następująco: a) pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgowa 1 akcji według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego roku 4,4570 zł (dla roku poprzedniego na dzień ,0091). b) pozycje rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych za dwa kwartały 2003 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca objętego raportem 4,3110 zł. c) pozycje rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych za dwa kwartały 2002 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca objętego raportem 3,7026 zł. d) pozycje rachunku zysków i strat związane z zyskiem zanualizowanym według średniej arytmetycznej średnich kursów euro z okresu ogłaszanych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca okresu 4,1739 zł. e) pozycje rachunku zysków i strat związane z zyskiem zanualizowanym według średniej arytmetycznej średnich kursów euro z okresu ogłaszanych przez NBP w ostatnim dniu kaŝdego zakończonego miesiąca okresu 3,7119 zł. Rachunek przepływów pienięŝnych został sporządzony metodą pośrednią. Spółka przyjęła następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są metodą liniową. Przykładowe roczne stawki amortyzacji wynoszą: dla samochodów osobowe osobowych 20%, dla sprzętu komputerowego 42%. Samochody osobowe i sprzęt komputerowy stanowią przewaŝającą część niefinansowych aktywów trwałych grupy kapitałowej; - udziały w innych jednostkach zaliczane do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - towary i materiały wyceniane są według cen nabycia nie wyŝszych od ich cen sprzedaŝy netto na dzień bilansowy; - naleŝności i udzielone poŝyczki wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostroŝności; - zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Aktualnie w spółkach grupy kapitałowej nie występują instrumenty finansowe. Wystąpiła zmiana w polityce i zasadach rachunkowości w stosunku do lat ubiegłych dotycząca zasady ujmowania wydatków na aktywa wytwarzane w przedsiębiorstwie emitenta. Stan dotychczasowy: nakłady na własne oprogramowanie ujmowane były w aktywach jako rozliczenia międzyokresowe, a po zakończeniu projektów rozliczane w cięŝar kosztów dwóch lat. 2/8

3 Stan po zmianie: nakłady na własne oprogramowanie będą ujmowane w aktywach jako wartości niematerialne, a po zakończeniu projektów amortyzowane w okresie trzech lat. Dotyczy to wszystkich projektów wewnętrznych spełniających przesłanki prac rozwojowych. Zmiana zasady weszła w Ŝycie od 1 stycznia Powodem zmian jest zwiększenie przejrzystości procesów inwestycyjnych oraz dostosowanie zasad rachunkowości spółki do praktyki branŝowej. 2. Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku ( 61, ust. 4) W drugim kwartale 2003 roku nie dokonano korekt z tytułu rezerw. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (wynoszące na koniec I kwartału tys. zł) zmniejszyły się o 3 tysięcy złotych w wyniku rozwiązania rezerw dotyczących urlopów(załoŝonych poprzez bierne RMK). Dokonano odpisów aktualizujących naleŝności: na kwotę 207 tys. zł (in minus), na kwotę 150 tys. zł (in plus), rozwiązano załoŝone w RMK biernych na koniec roku 2002 rezerwy dotyczące: niezafakturowanych kosztów roku 2002 (45 tys. zł). niewykorzystanych urlopów (11 tys. zł) załoŝono poprzez bierne RMK rezerwę dotyczącą niezafakturowanych kosztów II kwartału 2003 roku na kwotę 45 tys. zł. Przekształcenia sprawozdań z lat ubiegłych w celu porównywalności danych. Zarząd MacroSoft S.A. na podstawie art. 58 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości wydał zarządzenie, aby od 1 stycznia 2003 roku nie obejmować konsolidacją spółek zaleŝnych MacroSoft Rzeszów i Macro- Soft Ziemia Lubelska. W związku z powyŝszym prezentowane dane skonsolidowane za okresy poprzednie zostały odpowiednio przekształcone. 3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących ( 61, ust. 4, pkt. 1) Lekkie oŝywienie gospodarcze nie pociąga za sobą silnego impulsu przyspieszającego tempo wzrostu. Prognozy jego podwojenia do 6-7% PKB w ciągu dwóch lat są mało realistyczne - uwaŝają specjaliści z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Wzrost w bieŝącym roku na poziomie 3% jest bardzo prawdopodobny, nadal jednak nie wiadomo czy weszliśmy na ścieŝkę trwałego oŝywienia. Eksperci twierdzą, Ŝe istotnym czynnikiem ograniczającym jest brak oŝywienia w inwestycjach. Przyznają jednak, Ŝe najgorsze mamy juŝ za sobą. Daje to nadzieję na oŝywienie w drugiej połowie roku, choć - jak twierdzą - bez silnego wsparcia kredytami bankowymi trudno się spodziewać boomu inwestycyjnego. Gospodarka nie rozwija się w takim stopniu, aby przedsiębiorcy ponosili ryzyko inwestycji. Drugi kwartał 2003 r, nie przyniósł zauwaŝalnego wzrostu wydatków przedsiębiorstw na technologie informatyczne. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w przychodach, jakie osiągnęła spółka w drugim kwartale bieŝącego roku. Przychody w wysokości 6 mln złotych są wyŝsze o 8% od przychodów osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Sytuacja ta jest jednak w pewnym stopniu wynikiem przeniesienia sprzedaŝy z tytułu realizacji 27 projektów finansowanych z funduszy Phare na okres drugiego kwartału 3/8

4 2003 r. Łącznie z tytułu realizacji programu pharowskiego "Innowacje i technologie". Jednak przychody po dwóch kwartałach narastająco są mniejsze w 2003 r. o 5%. Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. W odniesieniu do drugiego półrocza 2002 r. MacroSoft spłacił 2,2 mln zobowiązań a zadłuŝenie na koniec drugiego kwartału 2003 nie przekracza 26% pasywów. Sytuacja płynnościowa Grupy jest dobra. MacroSoft na bieŝąco reguluje swoje zobowiązania. Spółka wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań tak względem kontrahentów, jak i obowiązkowych obciąŝeń na rzecz Państwa. Zobowiązania nie stanowią zagroŝenia dla kondycji Spółki. Wskaźniki płynności pozostają na dobrym poziomie. Grupa ściśle kontroluje wydatki i czuwa nad racjonalnością zatrudnienia, jako Ŝe koszty osobowe, które tworzą wysoki poziom kosztów stałych w przedsiębiorstwach know-how, takich jak MacroSoft, są znacznym elementem jej struktury kosztów. MarŜa EBIDTA po drugim kwartale 2003 r. narastająco wyniosła 14% Nawet przy obniŝonych przychodach Grupa jest zdolna do generowania zysku netto. Wybrane pozycje sprawozdań Grupy MacroSoft po drugim kwartale narastająco (w tys. zł) Przychody Zysk z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Środki pienięŝne z działalności operacyjnej Amortyzacja MarŜa EBIDTA 14% 3% 7. MarŜa Netto 5% - Wybrane pozycje rachunku wyników Grupy MacroSoft ostatnich pięciu kwartałów (tys. zł) II kw I kw IV kw III kw II kw Przychody Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) operacyjna Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Środki pienięŝne z działalności operacyjnej BieŜąca działalność Rozwój oferty ERP. W drugim kwartale 2003 r. MacroSoft zakończył prace programistyczne rozwiązania pozwalającego na pracę w sieciach rozległych opartego o 3-warstwową autorską technologię MacroBA- SE. Sztandarowy system ERP MacroSoftu pakiet SKID będzie odpowiadał, coraz powszechniej wyra- Ŝanym oczekiwaniom przedsiębiorstw MSP, które działają w strukturze rozproszonej, obejmującej nie tylko cały kraj. Rozwiązanie MacroSoftu zapewnia dostęp do danych, jak równieŝ pracę on-line z dowolnego komputera podłączonego do sieci internet. WyróŜniające w rozwiązaniu MacroSoftu jest to, Ŝe nie wymaga stosowania rozwiązań firm trzecich, specjalizujących się w dostarczaniu serwerów aplikacji pozwalających na pracę zdalną. Tym samym rozwiązanie MacroSoftu otwiera drogę firmom MSP do rozwiązań, które do niedawna były zarezerwowane dla większych przedsiębiorstw. Rozwój produktów zarządzania informacją. Pierwsze półrocze 2003 r. było okresem wytęŝonej pracy poświęconej wprowadzeniu na rynek szeregu nowych produktów z obszaru zarządzania informacją. Mimo braku finansowania prac rozwojowych ze środków zewnętrznych (m.in. z rynku finansowego) Grupa zdołała przygotować całkowicie nowe produkty: system LINFO wspierający zarządzanie obiegiem dokumentów, APIS kompleksowe środowisko zarządzania informacją, MQM system zarządzania dokumentacją jakościową. Starania MacroSoftu w zakresie rozszerzenia oferty i podnoszenia kompetencji w obszarze zarządzania wiedzą zostały uwieńczone uzyskaniem tytułu Premier Partner - najwyŝszego statusu w hierarchii partne- 4/8

5 rów firmy IBM. Status Premier Partner uzyskało w Polsce tylko dziewięciu z ponad dwustu partnerów IB- Ma. Finansowanie sprzedaŝy poprzez akredytację w programach Phare. Pomimo zauwaŝalnego oŝywienia zainteresowania MSP, które dostrzegają potrzebę inwestycji w innowacje technologiczne, w tym w rozwój technologii informatycznych, dostrzegamy sporą rezerwę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji przy rozpoczynaniu projektów IT. Sądziliśmy, Ŝe w takich warunkach fundusze Phare będą znakomitym stymulantem wspierającym popyt inwestycyjny. Rzeczywiście, wiele z naszych projektów doszło do skutku dzięki 60%-dofinansowaniu usług z programu Innowacje i technologie. Wiele przedsiębiorstw jednak nie odwaŝyło się na podjęcie decyzji włączeniu projektów IT do tegorocznego budŝetu, mając na uwadze niestabilną sytuację gospodarczą. Do końca czerwca Grupa MacroSoft pozyskała 30 projektów, w których współfinansowaniu uczestniczył fundusz Phare. Łączne przychody z tytułu akredytacji MacroSoftu wyniosły w I połowie 2003 ok. 1,7 mln zł. Dzięki udostępnieniu finansowania w programie "Innowacje i technologie" dla klientów MacroSoftu - Grupa nie musi konkurować ceną i uzyskuje wyŝsze marŝe na projektach. Popularność rozwiązań Linuxowych. Pomimo zakończenia w grudniu 2002 r. akcji promocyjnej na rozwiązania ERP MacroSoftu oparte o platformę Linux, a takŝe mimo niepokojących sygnałów z rynku globalnego (związane m.in. z utarczkami SCO kontra IBM) sprzedaŝ serwerów Linuxa w ofercie MacroSoftu w pierwszym półroczu 2003 wzrosła o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozyskiwanie klientów. W pierwszym półroczu 2003 r. Grupa MacroSoft zdobyła 51 nowych klientów - odbiorców oprogramowania SKID wobec 68 w tym samym okresie roku poprzedniego. 14 dotychczasowych uŝytkowników systemów w technologii DOSowej (wobec 10 w drugim kwartale 2002 r.) zdecydowało się w drugim na przejście na systemy w działające pod kontrolą platformy Window/Linux. Utrzymywanie dodatniej dynamiki przejść jest dla MacroSoftu istotną dziedziną działalności: świadczy o silnych związkach klientów z producentem oraz o uznaniu dla nowoczesnych rozwiązań MacroSoftu. Zmiana w składzie zarządu MacroSoftu S.A. W związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu w składzie: Sławomir Kosz, Prezes Zarządu, Janusz Kurowski, Członek Zarządu, Rada Nadzorcza dokonała z dniem 12 czerwca 2003 r. powołania Zarządu w składzie: Sławomir Kosz, Prezes Zarządu, Janusz Kurowski, Członek Zarządu, Patrycja Ptaszek-Strączyńska, Członek Zarządu. Patrycja Ptaszek-Strączyńska Lat 30. Ukończyła program MBA w Thames Valley University, London i studia magisterskie w WyŜszej Szkole Zarządzania w Warszawie. Z MacroSoftem związana od 1996 r. Pracowała między innymi jako szef produktu, kierownik działu marketingu. Obecnie pełni obowiązki koordynatora ds. holdingu i szefa marketingu. Jest odpowiedzialna za komunikację z klientami, oddziałami, inwestorami i mediami. Odpowiada za wykorzystanie środków z funduszy unijnych w finansowaniu przedsięwzięć MacroSoftu i jego klientów. Uchwały ZWZA 12-ego czerwca 2003 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały o: zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MacroSoft SA za rok obrotowy 2002 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok. zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2002 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy udzieleniu Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A. Sławomirowi Koszowi i członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Michałowi Kurowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 5/8

6 udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi, Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu, Krystynie Annie Napiórkowskiej, Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi i Adamowi Jackowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy pokryciu straty w kwocie ,55 zł, wykazanej w bilansie na 31 grudnia 2002 r., która zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. zmianie w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia w jednolitym brzmieniu zaprezentowany w raporcie bieŝącym nr 9/2003. przestrzeganiu w Spółce zasad ładu korporacyjnego w jednolitym brzmieniu zaprezentowany w raporcie bieŝącym nr 9/2003. odwołaniu członków Rady Nadzorczej - w związku z upływem kadencji: w osobach: Bogdan Michalak, Włodzimierz Napiórkowski, Andrzej Odyniec, Krystyna Napiórkowska, Adam Kalkusiński. powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. na trzyletnią kadencję: Bogdana Michalaka, Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego, Andrzeja Stanisława Odyńca. 3.3 Perspektywy Zarząd MacroSoftu S.A. Prognozuje, Ŝe planowany wzrost gospodarczy, którego główny efekt jest oczekiwany w drugim półroczu, pomoŝe dostawcom rozwiązań IT dla sektora MSP w utrzymaniu dodatniej dynamiki przychodów. Jednak nie oczekujemy duŝego boomu związanego z planowaną akcesją. Wierzymy, Ŝe pozytywne przykłady firm MSP, które pozyskały środki na rozwój infrastruktury, pomogą ich konkurentom w podjęciu decyzji o wykorzystaniu zewnętrznego finansowania. Przyszła działalność dostawców dla sektora MSP jest ściśle związana z koniunkturą gospodarczą. Z tego powodu dalsze budowanie udziału w rynku będzie mocno powiązane z umiejętnością tworzenia sojuszy strategicznych pomiędzy dostawcami komplementarnych rozwiązań, takich jak np. pomiędzy MacroSoftem i BPSC. Jest to tym bardziej istotne, Ŝe w chwili otwarcia rynku UE okazji dla tego typu współpracy będzie znacząco więcej. Finansowanie Phare. Udział w programie Phare oraz dalsze plany Grupy związane z intensywnym wykorzystywaniem szans unijnych pojawiających się w otoczeniu gospodarczym pozwolą na dalsze rozszerzanie bazy klientów oraz tworzenie oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb klientów. Do końca roku 2003 MacroSoft planuje realizację kolejnych 70 projektów finansowanych przez program Phare. 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ( 61, ust. 4, pkt. 2) W okresie na który sporządzono niniejsze sprawozdanie finansowe nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 5. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta ( 61, ust. 4, pkt. 3) W okresie od sporządzenia sprawozdania finansowego za drugi kwartał br. do dnia jego przekazania nie wystąpiły Ŝadne czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym, które miałyby znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 6/8

7 6. Wyniki a prognoza ( 61, ust. 4, pkt. 4) Zarząd MacroSoftu SA nie podawał prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok Akcjonariat ( 61, ust. 4, pkt. 5) Kapitał zakładowy spółki dominującej MacroSoftu S.A. w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2003 r. to jest do dnia 13 maja 2003 r. nie uległ zmianie i wynosi zł. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł kaŝda. Zmiany w strukturze własności pakietów akcji przekraczających 5% kapitału zakładowego spółki dominującej w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego obrazuje poniŝsza tabela: Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Bogdan Michalak ,47% ,47% Włodzimierz Napiórkowski ,23% ,23% Krystyna Napiórkowska ,22% ,52% Andrzej Odyniec ,31% ,31% Kapitał akcyjny Akcje w rękach osób zarządzających i nadzorujących ( 61, ust. 4, pkt. 6) W okresie od przekazania raportu skonsolidowanego za pierwszy kwartał 2003 r. do dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2003 r., osoby nadzorujące i zarządzające dysponowały poniŝszymi ilościami akcji: Rada Nadzorcza Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Bogdan Michalak ,47% ,47% Włodzimierz Napiórkowski ,23% ,23% Krystyna Napiórkowska ,22% ,52% Andrzej Odyniec ,31% ,31% Zarząd Stan na Zmiany Stan na akcje % WZA akcje % WZA Sławomir Kosz Janusz Kurowski Patrycja Ptaszek-Strączyńska Wskazanie postępowań toczących się przed sądem ( 61, ust. 4, pkt. 7) W okresie objętym raportem nie zostały wszczęte przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej jakiekolwiek postępowanie dotyczące wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zaleŝnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Nie zostały równieŝ wszczęte dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 7/8

8 10. Informacje o transakcjach ( 61, ust. 4, pkt. 8) Ani emitent, ani jednostka zaleŝna emitenta, nie zawarli w badanym okresie z podmiotami powiązanymi transakcji o wartości przekraczającej 500 tys. euro. 11. Informacje o poręczeniach, kredytach, gwarancjach ( 61, ust. 4, pkt. 9) Ani emitent, ani jednostki zaleŝne emitenta, nie poręczały kredytu lub poŝyczki i nie udzielały gwarancji na sumę stanowiącą równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta koniec sprawozdania, Warszawa, 12 sierpnia 2003 r. 8/8

6. WYNIKI A PROGNOZA ( 61, UST. 4, PKT. 4) 9 7. AKCJONARIAT ( 61, UST. 4, PKT. 5) 9

6. WYNIKI A PROGNOZA ( 61, UST. 4, PKT. 4) 9 7. AKCJONARIAT ( 61, UST. 4, PKT. 5) 9 Pozostałe informacje oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w czwartym kwartale 2003 r. 17 lutego 2004 r. SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU (

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

MacroSoft S.A. skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2001 r.

MacroSoft S.A. skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2001 r. MacroSoft S.A. skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2001 r. WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2001 tys. tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 14 953 4 177 II. Zysk

Bardziej szczegółowo

1. Sprawozdanie Zarządu

1. Sprawozdanie Zarządu Sprawozdanie zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft w czwartym kwartale 2004 r. oraz informacje dodatkowe 1. Sprawozdanie Zarządu 1.1 Opis istotnych dokonań 22 lutego 2005 r. Rok 2004

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 30.09.10r w tys. zł 01.01.09 r do 30.09.09

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3/2003

Formularz SA-Q 3/2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-11-04 17:37:29 Do : EM Kancelaria Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 3/2003 (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd VISTULA SA-Q 4/2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 VISTULA SA-Q 4/2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 VISTULA SA-Q 4/2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3 VISTULA SA-Q 4/2004

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU LOGZACT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 12 MAJA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. BOA S.A. Raport za II kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-4-214 ROKU DO DNIA 3-6-214 ROKU Warszawa, dnia 14 sierpnia 214 r. BOA S.A. Raport kwartalny za II

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA zgodnie z RMF GPW 91 ust. 3 i 4, w tym:

INFORMACJA DODATKOWA zgodnie z RMF GPW 91 ust. 3 i 4, w tym: INFORMACJA DODATKOWA zgodnie z RMF GPW 91 ust. 3 i 4, w tym: 1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 1. Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2007 r., zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2011 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2011 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2011 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.11 r do 30.09.11r w tys. zł 01.01.10 r do 30.09.10

Bardziej szczegółowo