Oferta szkoleń promocyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń promocyjnych"

Transkrypt

1 Oferta szkoleń promocyjnych

2

3 Budowanie zespołu (team building) Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze budowania zespołu. Poznanie i przetestowanie narzędzi budowania skutecznego zespołu. Szkolenie adresowane jest do kierowników i koordynatorów zespołów pracowniczych zatrudnionych w małych i średnich firmach, dużych korporacjach i jednostkach sektora publicznego. CENA: 390 PLN Wprowadzenie do Team Buildingu 2 Cechy skutecznego zespołu 4 Narzędzia budowania zespołu 4 Cykl życia i dynamika zespołu 2 Negatywne zjawiska pracy grupowej 2 Role w zespole a podział zadań 2 16 godz. dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UE

4 Gra piwna (Beer Game) Celem szkolenia jest ukazanie genezy powstawania efektu byczego bicza oraz wskazanie metod przeciwdziałania temu zjawisku. Symulacja Gry piwnej pokazuje efekt systemowy tworzący się w kanałach logistycznych. Szkolenie adresowane jest do pracowników służb logistycznych zaopatrzeniowych i sprzedaży. Szczebel kierowania czy wiek nie mają znaczenia. CENA: 360 PLN Wprowadzenie założeń modelowych do symulacji 4 Symulacja Gry piwnej 4 Analiza przyczyn powstawania zjawiska byczego bicza 4 Metody współpracy w łańcuchach dostaw 4 16 godz. dr Grzegorz Jokiel

5 Informatyczne wspomaganie menedżera projektu Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych MS Excel oraz MS Project w zarządzaniu projektami. W szczególności szkolenie ukierunkowane jest na wykształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w celu efektywnego zarządzania projektami. Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących i koordynujących różnego typu projekty w małych i dużych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego jak i do osób pragnących rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania projektami. CENA: 490 PLN MS Project Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem z wykorzystaniem MS Excel 8 20 godz. dr Marek Wąsowicz

6 Kierowanie zespołem część I Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z obszaru organizacji i kierowania zespołem pracowniczym. Rozwój i doskonalenie kompetencji kierowniczych związanych z budowaniem zespołu, kierowaniem działaniami jednostek i motywowaniem uczestników. Szkolenie adresowane jest do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze i koordynacyjne, m.in. takie jak kierownik zespołu, kierownik sekcji, team leader, kierownik zmiany, kierownik i koordynator projektu. CENA: 390 PLN Budowanie zespołu (team building) 8 Motywowanie członków zespołu 4 Przywództwo i style kierowania 4 16 godz. dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UE

7 Narzędzia arkusza kalkulacyjnego stosowane w controllingu Celem szkolenia jest przybliżenie celów, funkcji i instrumentarium controllingu. Przedstawienie praktycznie użytecznych narzędzi arkusza kalkulacyjnego stosowanych w obszarze controllingu. Szkolenie adresowane jest do controllerów, dyrektorów ekonomicznych i finansowych, kadry menedżerskiej zaangażowanej w procesy controllingu, osób zainteresowanych tematyką zastosowania arkusza kalkulacyjnego w controllingu na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. CENA: 400 PLN Istota, cele i zadania controllingu 1 [MS EXCEL] Proste i złożone formuły obliczeniowe stosowane w przetwarzaniu danych finansowych 7 [MS EXCEL] Narzędzia importu i agregacji danych finansowych 6 [MS EXCEL] Narzędzia wielowymiarowej analizy i prezentacji wyników 6 20 godz. dr Krzysztof Nowosielski

8 Negocjacje sztuka osiągania celów Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie negocjacji biznesowych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się negocjacjami zarówno z kontrahentami firmy jak i wewnątrz organizacji. CENA: 360 PLN Struktura negocjacji i proces negocjacji biznesowych 4 Zasady komunikowania się w procesie negocjacji 3 Konflikt w negocjacjach i sposoby jego przezwyciężania 2 Zastosowanie strategii, taktyk i technik negocjacyjnych 4 Triki negocjacyjne 1 Typy negocjatorów 2 16 godz. dr Witold Szumowski

9 Podatki w rolnictwie stan obecny i zmiany Celem szkolenia jest zapoznanie z podatkami obowiązującymi w działalności rolniczej oraz analiza planowanych zmian w opodatkowaniu rolnictwa poprzez wprowadzenie podatku dochodowego. Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców rolnych, doradców w zakresie rolnictwa, urzędników w instytucjach publicznych zajmujących się rolnictwem, nauczycieli szkół rolniczych dla osób początkujących. CENA: 500 PLN Podatki majątkowe 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 Podatek VAT 2 Rozwiązania podatkowe w rolnictwie w innych krajach 2 Ewidencje podatkowe 6 16 godz. dr Wioletta Turowska

10 Podstawy zarządzania procesami Celem szkolenia jest zapoznanie się z genezą i rozwojem podejścia procesowego w organizacjach. Szkolenie adresowane jest do menedżerów i uczestników zespołów procesowych. Szczebel kierowania czy wiek nie ma znaczenia. CENA: 270 PLN Geneza podejścia procesowego w zarządzaniu 1 Istota podejścia procesowego 2 Rozwój zarządzania procesami w kontekście modelu doskonałości procesowej organizacji 2 Narzędziowy aspekt zarządzania procesami 1 Informatyczne wsparcie zarządzania procesami gospodarczymi przegląd oprogramowania 2 8 godz. dr Grzegorz Jokiel

11 Podstawy zarządzania projektami Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania projektami w organizacjach. W szczególności szkolenie ukierunkowane jest na doskonalenie podstawowych umiejętności, pojęć i technik zarządzania projektami. W ramach szkolenia uczestnik tworzy podstawową dokumentację projektową, przygotowuje strukturę podziału pracy oraz poznaje podstawowe zasady budowania efektywnych zespołów projektowych. Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających pracę w projektach. Zarówno do osób prowadzących i koordynujących różnego typu projekty w małych i dużych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego jak i do osób pragnących rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania projektami. CENA: 490 PLN Wprowadzenie do zarządzania projektami 4 Kierowanie zespołem projektowym 4 Standard PMI 8 Dokumentacja projektowa 4 20 godz. dr Marek Wąsowicz

12 Praktyczne aspekty HRM Celem szkolenia jest zapoznanie się ze współczesną wiedzą dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedstawienie mechanizmów i narzędzi personalnych, które mogą okazać się pomocne w opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie adresowane jest do pracowników działów HR oraz osób pełniących funkcje kierownicze, zarządzających zespołami pracowniczymi. CENA: 360 PLN Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie 2 Dobór pracowników (rekrutacja, selekcja i wprowadzenie do pracy) 4 Motywowanie materialne i niematerialne 3 Rozwój i doskonalenie pracowników (Assessment i Development Centre) 4 Proces komunikowania się 3 16 godz. dr Sylwia Przytuła

13 Psychologia kierowania ludźmi Celem szkolenia jest zapoznanie ze współczesną wiedzą psychologiczną, ułatwiającą zrozumienie i przewidywanie zachowań własnych i innych osób w organizacji. Przedstawienie mechanizmów i narzędzi psychologicznych, które mogą okazać się pomocne w opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadrowych i osób pełniących funkcje kierownicze, zarządzające zespołami pracowniczymi. CENA: 360 PLN Praktyczne aspekty psychologii zarządzania (zastosowanie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w różnych dziedzinach wiedzy, wykorzystanie ich na gruncie biznesowym) 2 Relacje interpersonalne pozytywne i negatywne 2 Elementy zachowań ludzi w organizacji (wzorce zachowań rynkowych- w sytuacji trudnej, w czasie negocjacji, w sytuacji braku informacji i niepewności; wartości, kanony wartości społecznokulturowych w różnych narodach, postawy i dysonans poznawczy, normy Manipulacje oparte na samoocenie (zjawisko konformizmu w miejscu pracy, socjotechniki negocjacyjne oparte na poczuciu własnej wartości i emocjach ) Profil kwalifikacyjny pracownika (opracowanie cech psychologicznych, wiedzy i umiejętności na wybrane stanowiska pracy)-warsztat Psychologia ekonomiczna (zachowania konsumenckie, psychologia reklamy) 2 16 godz. dr Sylwia Przytuła

14 Raportowanie wyników Celem szkolenia jest przybliżenie celów, funkcji i instrumentarium raportowania jako zadania controllingu, przedstawienie praktycznie użytecznych narzędzi arkusza kalkulacyjnego stosowanych w obszarze raportowania oraz przekazanie umiejętności tworzenia własnych narzędzi raportowania przy pomocy języka VBA/SQL Szkolenie adresowane jest controllerów, dyrektorów ekonomicznych i finansowych, kadry menedżerskiej zaangażowanej w procesy controllingu, osób zainteresowanych tematyką zastosowania arkusza kalkulacyjnego w controllingu na poziomie zaawansowanym. CENA: 450 PLN [MS EXCEL] Budowa bazy informacyjnej controllingu na potrzeby raportowania wyników 2 [MS EXCEL] Narzędzia arkusza kalkulacyjnego stosowane w procesie raportowania wyników 2 [MS EXCEL/VBA] Generowania i propagacja raportów cząstkowych 8 [MS EXCEL/VBA] Graficzna prezentacja wyników 4 [MS QUERY] Zaawansowane raportowanie wyników przy pomocy podstaw SQL 4 20 godz. dr Krzysztof Nowosielski

15 Socjotechnika i psychomanipulacje w biznesie Celem szkolenia jest przedstawienie umiejętności socjotechnicznych jako ważnego elementu kompetencji miękkich (psychospołecznych) oraz omówienie podstawowych metod i technik wywierania wpływu społecznego. Szkolenie adresowane jest do praktyków wykorzystujących wpływ społeczny w różnych obszarach działalności biznesowej. Mowa tutaj przede wszystkim o osobach zajmujących zawodowo się: zarządzaniem zasobami ludzkimi, reklamą, PR, sprzedażą. CENA: 360 PLN Wprowadzenie do socjotechniki 4 Podstawowe metody i narzędzia wywierania wpływu na ludzi 8 Socjotechnika w praktyce: warsztaty 4 16 godz. dr Łukasz Jurek

16 Trening kreatywności Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze budowania zespołu. Poznanie i przetestowanie narzędzi budowania skutecznego zespołu. Szkolenie adresowane jest do kierowników i koordynatorów zespołów pracowniczych zatrudnionych w małych i średnich firmach, dużych korporacjach i jednostkach sektora publicznego. CENA: 360 PLN Wprowadzenie 1 Rozbudzenie wyobraźni 2 Myślenie lateralne 2 Znaczenie zadawania pytań - Metoda Kiplinga i Pytania Osborna 2 Szukanie problemu i przyczyn - burze mózgów i Diagram Ishikawy 3 Wyznaczanie celów - Strategia W. Disney'a 3 Ocenianie i dostosowywanie pomysłów - Kapelusze de Bono i SCAMPER 2 Zakończenie 1 16 godz. dr Marek Krasiński

17 Podstawy programowania rozwiązań controllingowych przy użyciu VBA Celem szkolenia jest przybliżenie celów, funkcji i instrumentarium controllingu oraz przedstawienie praktycznie użytecznych narzędzi arkusza kalkulacyjnego stosowanych w obszarze controllingu. Szkolenie adresowane jest do controllerów, dyrektorów ekonomicznych i finansowych, kadry menedżerskiej zaangażowanej w procesy controllingu, osób zainteresowanych tematyką zastosowania arkusza kalkulacyjnego w controllingu na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. CENA: 390 PLN Obszar stosowania VBA w controllingu 1 [MS EXCEL/VBA] Rejestracja makr automatyzujących pracę controllingu 1 [MS VBA] Podstawowe procedury i instrukcje VBA przydatne w controllingu 6 [MS VBA] Przetwarzanie danych zawartych w skoroszytach przy pomocy instrukcji VBA 4 [MS VBA] Tworzenie formularzy na potrzeby budżetowania i raportowania 4 16 godz. dr Krzysztof Nowosielski

18 Wprowadzenie do controllingu Celem szkolenia jest przybliżenie celów, funkcji i zadań controllingu, przedstawienie narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego, przybliżenie aspektów organizacyjnych controllingu. Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych tematyką controllingu, podejmujących pracę w obszarze controllingu po raz pierwszy, dyrektorów ekonomicznych i finansowych, kadry menedżerskiej. CENA: 360 PLN Istota, cele i zadania controllingu 2 Środowisko informacyjne controllingu 2 Organizacyjne aspekty controllingu 4 Narzędzia controllingu stosowane w praktyce gospodarczej 8 16 godz. dr Krzysztof Nowosielski

19 Wycena spółek i zarządzanie wartością Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie metod wyceny przedsiębiorstw oraz wykształcenie umiejętności stosowania metod wyceny i sterowania wartością. Szkolenie adresowane jest do controllerów, menedżerów finansowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, kierowników, właścicieli firm, służb niefinansowych oraz wszystkich zainteresowani tą tematyką. CENA: 360 PLN Cel działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli Praktyczne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw (przesłanki wyceny, funkcje i reguły wyceny) Metody majątkowe stosowane w wycenie (wartości aktywów netto, odtworzeniowa, likwidacyjna) Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością: metody szacowania przepływów pieniężnych, kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania, określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych Metody mieszane i metody porównawcze Procedury zarządzania wartością przedsiębiorstwa (nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa, projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa) Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością: szacowanie i prognozowanie EVA, ocena projektów inwestycyjnych na podstawie ekonomicznej wartości dodanej, relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA Finansowe mierniki kreowania wartości: Rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA, Wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added) Opcje realne i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji zorientowanych na wartość Ocena fuzji i przejęć dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE

20 Zarządzanie relacjami z klientami w teorii i praktyce Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania relacjami z klientami, w tym indywidualizowania ofert i programów marketingowych oraz nabycie umiejętności w zakresie wdrożenia, użytkowania oraz utrzymania systemów informatycznych CRM. Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych tematyką zarządzania relacjami z klientami. Program szkolenia został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom poznanie zagadnień teoretycznych oraz praktycznych, przy czym ponad połowa szkolenia obejmować będzie zagadnienia praktyczne. Adresatami szkolenia są m.in. właściciele przedsiębiorstw, menedżerowie oraz pracownicy działów sprzedaży i marketingu, którzy planują lub są w trakcie wdrażania systemów CRM. CENA: 400 PLN Istota marketingu relacji 2 Zarządzanie relacjami z klientami w podmiotach gospodarczych- szanse i wyzwania 2 System CRM w praktyce 4 8 godz. dr inż. Arkadiusz Piwowar

21 Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze stosowanymi metodami, narzędziami, sposobami i problemami związanymi z zarządzaniem kosztami przedsiębiorstwa oraz doskonalenie umiejętności interpretowania i wykorzystywania informacji finansowych (o kosztach i przychodach) w planowaniu i kontroli. Szkolenie adresowane jest do controllerów, pracowników działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerów, służb niefinansowych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. CENA: 360 PLN Istota i zakres zarządzania kosztami w ujęciu operacyjnym i strategicznym Klasyfikacje kosztów na potrzeby zarządzania Podejście procesowe od zarządzania kosztami (rachunek kosztów działań) Zarządzanie kosztami klientów i ocena rentowności klientów Zarządzanie kosztami w ujęciu japońskim Zarządzanie kosztami w cyklu życia Rachunek kosztów docelowych a sterowanie kosztami Kaizen costing ustawiczne zarządzanie kosztami Zarządzanie kosztami jakości Programy redukcji kosztów dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE

22 Zmiany w podatku VAT oraz podatkach dochodowych od 2014 roku Celem szkolenia jest przekazanie i aktualizacja wiedzy dot. zmian w przepisach podatkowych, które ulegają zmianie od 1-go stycznia 2014 roku. Szkolenie adresowane jest pracowników biur księgowych, pracowników działów księgowych i ekonomiczno finansowych oraz osób zajmujących się w pracy codziennej rozliczaniem podatków. CENA: 390 PLN Nowelizacje w 2013 roku zestawienie 1 Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT oraz zasady odliczenia podatku naliczonego 2 Nowa definicja obrotu oraz zmiany w zwolnieniach podatku VAT 2 Faktury i ewidencjonowanie na kasach fiskalnych oraz pozostałe zmiany w podatku VAT 2 Zmiany w podatkach dochodowych 1 8 godz. dr Krzysztof Biernacki

23 Zwinne metodyki zarządzania projektami (Kanban, Scrum, Lean Development, Prince) Celem szkolenia jest usprawnienie procesu wdrażania i stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami, a w efekcie uzyskanie trwałego przekształcenia organizacji macierzystych uczestników szkolenia. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani także z najnowszą metodyką zwinnego zarządzania projektami Kanban. Szkolenie adresowane jest do osób, które na co dzień w swojej pracy mają styczność z zarządzaniem projektami i zespołem. CENA: 360 PLN Podstawy zwinnego zarządzania projektami 2 Zwinne metodyki zarządzania (Kanban, Scrum, Lean Development, xprince) 3 Różnice pomiędzy metodykami zwinnymi a tradycyjnymi metodykami zarządzania projektami 2 Czego należy się spodziewać podczas wdrażania zwinnych metodyk i w jaki sposób należy radzić sobie ze zmianą w organizacji? 1 Podstawy metodyki Scrum 2 Praktyki zarządzania potrzebne do skutecznego stosowania metodyki Scrum 2 Podstawy metodyki Kanban 2 Praktyki zarządzania potrzebne do skutecznego stosowania metodyki Kanban 2 16 godz. dr Marek Krasiński

24 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kamienna 43, Wrocław tel szkoleniauewroclaw

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy Studia podyplomowe, szkolenia i kursy www.podyplomowe.ue.wroc.pl Oferujemy: Innowacyjne programy nauczania programy studiów podyplomowych opracowywane są w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo