Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22"

Transkrypt

1 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / Warszawa tel / fax / Redakcja / Editors: Katarzyna Kołowiecka, Barbara Spławska Magdalena Stępień, Ulrich Schwendimann Projekt i skład / Graphic design and production: Pracownia Projektowa Danuta Słomczyńska Spis treści Edytorial Contents Foreword Początek roku to tradycyjnie okres noworocznych spotkań, dzielenia się swoimi planami i oczekiwaniami w nadchodzącym roku. Patrząc na nasze ostatnie Spotkanie Noworoczne trudno zgodzić się z pesymistycznymi oczekiwaniami co do roku Niesprzyjająca, zimowa aura nie powstrzymała nas i naszych gości przed przyby- 02 Foreword Edytorial The beginning of a year is a time of New Year s meetings, sharing plans and expectations for the coming year. When we think of our ciem do hotelu Bristol. Nastroje też dopisywały, a wieści o kolejnych inwestycjach firm szwajcarskich w Polsce wprawiały w znakomity 03_04 The Polish-Swiss Forum for Dialogue 21 st Century Healthcare Z życia Izby Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 21 st Century Healthcare recent New Year s Meeting it is hard to believe in pessimistic prospects for The unfavourable winter weather did not prevent our guests from arriving at the Hotel Bristol. Everybody was in a good mood and the news about further Swiss investments in Poland nastrój Pana Ambasadora Lukasa Beglingera i jego zespół. Z satysfakcją odnotowujemy stały wzrost liczby firm członkowskich, których duży odsetek stanowią firmy szwajcarskie decydujące się 05 New Year s Meeting Z życia Izby Spotkanie Noworoczne made the Ambassador of Switzerland, Mr Lukas Beglinger, and his team even more optimistic. na rozpoczęcie swojej działalności w Polsce. Dla zespołu naszej Izby jest zarówno powodem do satysfakcji, jak i zobowiązaniem do jeszcze większego wysiłku i poszukiwania coraz bardziej atrakcyjnych 06 SGS Poland acquired 100% of SGS EKO PROJEKT Wiadomości od firm członkowskich SGS Polska przejęła w 100% spółkę SGS EKO PROJEKT We are happy to notice the growth in the number of member companies, a great percentage of which are Swiss companies starting to operate in Poland. For the team of the Chamber it is both a great satisfaction and obligation to work even harder and search for attrac- form wspierania działalności firm członkowskich. Relacje z wybranych wydarzeń i nowych inicjatyw przedstawiamy na kolejnych stronach biuletynu. Naszym wyraźnym priorytetem, poza 07_08 Trade news from the Swiss Embassy Swiss trade with Poland: exports suffer from unfavourable economic and currency conditions Wiadomości gospodarcze z Ambasady Szwajcarii Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Szwajcarią: eksport ucierpiał na skutek niekorzystnej sytuacji gospodarczej oraz silnego franka tive ways to support the activity of member companies. On the following pages of the Bulletin you will find an overview of events and new initiatives of the Chamber. One of our main objec- organizacją spotkań networkingowych, stają się działania branżowe. Staramy się organizować współpracę i wsparcie dla grup firm, które łączą podobne cele, rynki i mechanizmy działania. Zaczynaliśmy od segmentu Life Science (Forum Dialogu), do którego wkrótce dołą- 09_10 Swiss Pavilions at Polish fairs Z życia Izby Pawilony Szwajcarskie na targach w Polsce tives, besides organizing networking events, is segment related activity. We try to encourage cooperation and provide support to groups of firms who share similar aims, markets and procedures. We started czyły sektory energetyczny (Energetab) i budowlany (Minergie oraz szkolenia architektów). Nasze najnowsze i obiecujące doświadczenia zebraliśmy przy okazji organizacji pawilonu szwajcarskiego na 11_12 Swissstandards.pl Competition From Theory to Practice Z życia Izby Konkurs swissstandards.pl Od teorii do praktyki with the Life Science segment (the Forum for Dialogue), which was soon followed by the energy sector (Energetab) and the building industry sector (Minergie and meetings of architects). The organization of the Swiss Pavilion at the Mach-Tool fair in Poznan was another branżowych targach Machtool w Poznaniu. W ślad za ostatnimi inwestycjami szwajcarskimi w centra usług wspólnych chcemy również zająć się tym sektorem rynku. 13_14 Offshoring of business services in Europe: partner selection criteria Wiadomości od firm członkowskich Offshoring usług biznesowych w Europie: kryteria wyboru partnera great opportunity to gather new promising experience. The latest Swiss investments in shared service centres have encouraged us to focus also on this segment of the market. Nasz flagowy projekt swissstandards.pl zatacza coraz szersze kręgi. Nie poprzestajemy na promowaniu tradycyjnych szwajcarskich standardów na rynku. Z przesłaniem solidności i etyki w biznesie chcemy 15 Energy efficiency and sustainability of buildings - Swiss experience Z życia Izby Efektywność energetyczna i trwałość budynków - szwajcarskie doświadczenia Our flagship project swissstandards.pl keeps developing. Our activity is not only limited to promoting traditional Swiss standards on the market. We want to promote reliability and ethics in business among dotrzeć do studentów, którzy już wkrótce wejdą na rynek pracy. Naszą najnowszą inicjatywą jest wspierany przez firmy beneficjentów znaku konkurs prac dyplomowych dla studentów polskich uczelni. Więcej o tym ciekawym pomyśle znajdziecie Państwo na 16 When the Cloud pays off? Wiadomości od firm członkowskich Kiedy Chmura się opłaca? students who will soon enter the labour market. Our latest initiative, supported by the users of swissstandards.pl, is the competition of theses for students of Polish universities. You can read more about kolejnych stronach biuletynu. Słowem dzieje się dużo i dużo dziać się będzie. Życzę przyjemnej 17_18 Switzerland in Poland St. Gallen Business School cooperates with a Polish university Szwajcaria w Polsce St. Gallen Business School współpracuje z polskim uniwersytetem this interesting idea in the Bulletin. Summing up, there is a lot happening now and it will happen a lot lektury i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach naszej Izby. Marek Kondrat 19_22 New Member Companies Nowe firmy członkowskie in the future. I wish you a pleasant reading and hope to see you at upcoming meetings of our Chamber. Prezes Izby Marek Kondrat President of the Chamber 01_02

2 Z życia Izby Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 21st Century Healthcare On 21st November 2012 the third debate from the series the Polish-Swiss Forum for Dialogue 21st Century Healthcare took place. The topic of the meeting was Dialogue as the best mechanism to find optimal solutions in healthcare. The Forum started with a lecture of the Chief Economist PricewaterhouseCoopers Prof. Witold Orłowski on the effectiveness of healthcare system from an economic perspective. The lecture was followed by presentations of Swiss experts Prof. Thomas Zeltner, Special Envoy of the Director General of the World Health Organization in Financing, and Thomas Cueni, Secretary General of Interpharma the association of Swiss pharmaceutical research companies. Prof. Zeltner presented a case study on Legal Regulations in Switzerland. Reasons and frequency of reforms. Mr Cueni talked about Open Stakeholder Approach Practiced in Swiss Health Technology Assessment. The presentations of the guest speakers were followed by a panel discussion that included the following Polish healthcare experts: Marek Balicki former Minister of Health, Dorota Fal Adviser to the Board of the Polish Chamber of Insurance, Romuald Krajewski Vice-President of the Supreme Medical Chamber, Arkadiusz Nowak President of the Institute for Patient s Rights and Health Education, Jakub Szulc former Secretary of State in the Ministry of Health, Paweł Sztwiertnia General Director of the Employers Union of Innovative Pharmaceutical Companies INFARMA The Polish Swiss Forum for Dialogue 21st Century Healthcare The panellists discussed different models of financing healthcare in Switzerland and in Poland. A dialogue is crucial in order to deliver effective solutions. Not only politicians and regulators but also associations of physicians and patients should participate in the dialogue. Public consultations and education of patients are particularly important parts of the process. It is also necessary to draw up a strategic document concerning the healthcare system. The representatives of the healthcare sector, including: representatives of self-governments of physicians and nurses, industry organisations, pharmaceutical and insurance companies, politicians and experts participated in the Forum for Dialogue. The Polish-Swiss Forum for Dialogue The 21st Century Healthcare is an opportunity to discuss ideas and solutions for an optimal healthcare model in Poland. Organized by the Polish- Swiss Chamber of Commerce under the auspices of the Ambassador of Switzerland, the meeting allows key players of the Polish healthcare system to meet and discuss challenges, exchange opinions and join forces to elaborate solutions best suiting the needs of the Polish society. Guests include international experts who share their expertise in healthcare models and efficient mechanisms of dialogue used abroad, i.a. in Switzerland. 21 listopada 2012 odbyła się trzecia debata z cyklu Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu. Tematem spotkania był Dialog jako najlepszy sposób na osiągnięcie optymalnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Forum rozpoczęło się prelekcją Głównego Doradcy Ekonomicznego PwC prof. Witolda Orłowskiego dotyczącej efektywności systemu ochrony zdrowia z perspektywy ekonomisty. Następnie wystąpili prelegenci ze Szwajcarii prof. Thomas Zeltner, specjalny wysłannik Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia ds. Finansów, oraz Thomas Cueni, dyrektor szwajcarskiego stowarzyszenia branżowego Interpharma. Prof. Zeltner przedstawił case study pt. Regulacje prawne w Szwajcarii. Przyczyny i częstotliwość wprowadzania reform, a Thomas Cueni zaprezentował Rolę interesariuszy w szwajcarskim systemie oceny technologii medycznych. Po wystąpieniach zaproszonych gości odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów specjalizujących się w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. W panelu wzięli udział: Marek Balicki były Minister Zdrowia, Dorota Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Romuald Krajewski Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Ks. Arkadiusz Nowak Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Jakub Szulc były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Uczestnicy panelu dyskutowali o sposobach finansowania służby zdrowia w Szwajcarii i w Polsce. Aby opracować skuteczne rozwiązania, niezbędny jest dialog. Powinni w nim uczestniczyć zarówno politycy i regulatorzy, jak również stowarzyszenia lekarzy i pacjentów. Szczególną rolę odgrywają w tym procesie konsultacje społeczne oraz edukacja pacjentów. Konieczne jest także opracowanie strategicznego dokumentu dotyczącego systemu opieki zdrowotnej. W Forum Dialogu wzięli udział przedstawiciele środowiska medycznego, w tym przedstawiciele samorządów lekarskich i pielęgniarskich, organizacji branżowych, firm farmaceutycznych i ubezpieczeniowych, posłowie oraz eksperci. Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 21st Century Healthcare stwarza możliwość dyskusji, której celem jest wypracowanie optymalnego modelu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Cykl spotkań organizowany jest przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą pod patronatem Ambasadora Szwajcarii. Dzięki Forum Dialogu przedstawiciele polskiego systemu ochrony zdrowia mogą omawiać wyzwania, przedstawiać swoje opinie oraz szukać rozwiązań dopasowanych do potrzeb polskiego społeczeństwa. W spotkaniach biorą udział międzynarodowi eksperci, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz mechanizmów skutecznego prowadzenia dialogu stosowanych m.in. w Szwajcarii. 1 prof. Witold Orłowski 3 5 Thomas Cueni 7 od lewej / from the left: Ulrich Schwendimann (Managing Director, Swisschamber Poland), Marek Balicki 2 4 prof. Thomas Zeltner 6 od lewej / from the left: ks. Arkadiusz Nowak, Romuald Krajewski, Thomas Cueni, prof. Thomas Zeltner, prof. Witold Orłowski, Dorota Fal, Paweł Sztwiertnia, Marek Balicki, Jakub Szulc 8 od lewej / from the left: Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador) Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu realizowane jest we współpracy z: / The Polish-Swiss Forum for Dialogue is organized in cooperation with: Patronat / Patronage: 03_04

3 Z życia Izby Spotkanie Noworoczne Wiadomości od firm członkowskich SGS Polska przejęła w 100% spółkę SGS EKO PROJEKT New Year s Meeting The Polish - Swiss Chamber of Commerce began 2013 with its traditional New Year s Meeting. The event took place on the 24th January Polsko - Szwajcarska Izba rozpoczęła rok 2013 tradycyjnym Spotkaniem Noworocznym. Impreza odbyła się 24 stycznia w Hotelu Bristol w Warszawie. Spotkanie Noworoczne to największe spotkanie networkingowe organizowane przez Izbę. W tym roku uczestniczyło w nim ponad 160 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wszyscy członkowie oraz przyjaciele Izby, jak również instytucje, z którymi Izba współpracuje. SGS Poland acquired 100% of SGS EKO PROJEKT 21 lutego 2013 roku SGS w Polsce przejęła w 100% SGS EkO-PrOjEkT Sp. z o.o. Zakończenie procedury połączenia powinno nastąpić z końcem marca bieżącego roku. Spółka będzie funkcjonowała od tego dnia pod nazwą SGS Polska Sp. z o.o. Dzięki połączeniu firm SGS Polska będzie zatrudniać prawie 500 etatowych pracowników. in Hotel Bristol in Warsaw. With more than 160 guests, the New Year s Meeting is the biggest Networking event of the Chamber. It is dedicated to all members, Gospodarzem wieczoru była szwajcarska firma rekrutacyjna Mensys Group. Gościem honorowym był ambasador Szwajcarii Lukas Beglinger. W trakcie spotkania odbył się pokaz kuchni molekularnej, a następ- On 21 February 2013 SGS in Poland acquired 100% of SGS EkO-PrOjEkT Sp. z o.o. The takeover procedure should be accomplished by the end SGS Polska świadczy usługi w dziedzinie inspekcji, kontroli, monitoringu, testowania oraz certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i usług. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie, a w całej Pol- friends and institutions the Chamber cooperates with. It is also a good opportunity for new companies to present themselves to other members. This year the host of the meeting was the company Mensys Group. The guest of honour was the Ambassador of Switzerland Mr Lukas Beglinger. nie degustacja przygotowanych dań. Pomimo ataku zimy większość gości dotarła na spotkanie. of March this year. The company will function from that date on as SGS Poland Sp. z.o.o. As a result of the takeover SGS Poland will employ nearly 500 fulltime employees. sce SGS prowadzi 25 oddziałów. Posiadamy sieć własnych laboratoriów: laboratorium badań żywności, oceny wyrobów tytoniowych, badań geologicznych, hydrogeologicznych, ochrony powietrza, akustyki oraz BHP, badań nieniszczących oraz badań jakości i ilości paliw stałych (węgiel, koks, biomasa). During the New Year s Meeting the guests participated in a presen- SGS Poland has been providing services in the field of inspection, SGS Polska dąży do tego, aby być liderem w rozwoju, oferować naj- tation and tasting of the molecular gastronomy. control, monitoring, testing and certification of management systems, bardziej konkurencyjne, innowacyjne usługi na najwyższym poziomie. products and services. The company is headquartered in Warsaw and SGS jest rozpoznawana jako światowy wzór jakości i uczciwości pro- Despite the heavy snow the majority of guests arrived for the meeting. runs 25 branches in Poland. We have our own network of laborato- wadzonej działalności. ries: food research laboratory, tobacco assessment, geological, hydrogeological, atmosphere protection, acoustics and health&safety, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na non-destructive testing and laboratory for tests of quality and quantity of solid fuel (coal, coke, biomass). 1 2 Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland) 3 4 Véronique Dutoit (Mensys Group) 5 6 Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador) SGS Poland s ambition is to be a leader in the field of development, offer the most competitive and innovative services at highest level. SGS is recognized as the global benchmark of quality and integrity. Find out more about our offer at SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema Warszawa 05_06

4 Wiadomości gospodarcze z Ambasady Szwajcarii Stosunki gospodarcze pomiędzy eksport ucierpiał na skutek niekorzystnej Polską a Szwajcarią: sytuacji gospodarczej oraz silnego franka Trade news from the Swiss Embassy Swiss trade with Poland: exports suffer from unfavourable economic and currency conditions Similarly to the previous year, the value of Swiss exported goods to Poland decreased by 4.5% in 2012 (2011: -4.6%). However, with CHF 1.9 billion of export value, Poland remains the principal export market for Switzerland in Central and Eastern Europe. The Czech Republic ranks second with CHF 1.5 billion (-5.5% with respect to the previous year). Third ranks Hungary with CHF 1 billion export value, which corresponds to a 6% increase compared to The slowdown of Swiss exports to the Polish market can be explained by several factors, notably the effect of the strength of the Swiss Franc, the economic slowdown in Poland and, possibly, changes in the regulatory framework. In 2012, the Swiss Franc further strengthened against the Zloty. Generally speaking, the currency appreciation particularly affected the MEM sector (mechanical and electrical engineering industries) in Switzerland. In the case of Swiss exports to Poland, the MEM industries account for more than 30% of total goods exports. The 5.8% reduction of exports recorded in this sector therefore affected considerably the total value of Swiss exports to Poland. In addition, a marked deceleration of economic activity was observed in Poland in 2012, GDP growth reaching 2% over the whole year, which was significantly lower than the growth performance achieved in 2011 (4.3%). While Polish exports remained relatively robust, import growth was limited due to sluggish domestic demand, which can also explain the slowdown of Swiss exports to Poland. Finally, products of the chemical and pharmaceutical industry account for 40% of the total value of Swiss exports to Poland. However, this sector s exports diminished by more than 10% in 2012, which had a significant impact on the overall export performance of Switzerland to Poland. It can be assumed that changes of the Polish legislative framework in the pharmaceutical sector contributed to this negative development in 2012, although it already started in Swiss imports from Poland rose by 16.3% reaching CHF 1.6 billion. This figure certainly reflects Poland s good export performance in 2012, but not only. It is also explained by a statistical methodological change introduced in 2012 by the Federal Customs Administration, which, in the case of Poland, implies a correction of imports previously underestimated. According to the European Commission winter forecast, some rebound in domestic demand is projected only towards the end of However, with real GDP forecast to increase by 1.2% in 2013 and 2.2% in 2014, Poland will still perform better than many other European countries. W 2012 wartość szwajcarskiego eksportu do Polski ponownie zmalała o 4,5% (2011: -4,6%). Mimo to, Polska pozostaje najważniejszym rynkiem zbytu dla Szwajcarii w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość eksportu wyniosła łącznie 1,9 mld CHF. Drugie miejsce pod względem eksportu 1,5 mld CHF (-5,5% w porównaniu z poprzednim rokiem) zajmują Czechy. Na trzeciej pozycji uplasowały się Węgry z 1 mld CHF, odnotowując wzrost o 6% w stosunku do wyniku z 2011 roku. Na spadek wartości szwajcarskiego eksportu do Polski wpłynęło kilka czynników, w tym wysoki kurs franka, spowolnienie gospodarcze w Polsce oraz, w pewnej mierze, zmiany legislacyjne. W 2012 frank szwajcarski jeszcze bardziej umocnił się w stosunku do złotówki. Statystyki wskazują, że najbardziej ucierpiał na tym sektor MEM (branże mechaniczna i elektryczna) w Szwajcarii. MEM stanowi 30% całego eksportu szwajcarskich produktów do Polski. Spadek eksportu z tej branży o 5,8% miał zatem znaczący wpływ na końcowe wyniki wymiany handlowej między Szwajcarią a Polską. Ponadto, w 2012 roku odnotowano w Polsce zwolnienie tempa gospodarczego; PKB wzrosło o 2% w skali roku, czyli znacząco mniej niż w 2011 (4,3%). Podczas gdy polski eksport pozostał dosyć silny, import ucierpiał na skutek osłabionego popytu, co również przyczyniło się do spadku szwajcarskiego eksportu do Polski Eksport / Exports (mln CHF / Mio CHF) Zmiana w skali roku / Annual Change (%) Źródło: Szwajcarska Administracja Celna / Source: Federal Customs Administration Należy zauważyć, że 40 % całkowitej wartości szwajcarskiego eksportu do Polski stanowią produkty z branży chemicznej i farmaceutycznej. Jednakże, w roku 2012 eksport w tym sektorze zmniejszył się o ponad 10%, co miało znaczący wpływ na całkowity wynik eksportu ze Szwajcarii do Polski. Można również przyjąć, że zmiany przepisów dotyczących branży farmaceutycznej przyczyniły się do negatywnej tendencji w eksporcie produktów farmaceutycznych w 2012, pomimo że proces ten rozpoczął się już w 2011 roku. Import polskich produktów do Szwajcarii wzrósł o 16,3%, osiągając wartość 1,6 mld CHF. Wynik ten odzwierciedla dobrą kondycję polskiego eksportu w 2012, ale nie tylko. Do wzrostu przyczyniła się także zmiana w metodologii tworzenia statystyk, wprowadzona w 2012 przez Szwajcarską Administrację Celną, która w przypadku Polski spowodowała korektę danych dotyczących importu. Według prognoz Komisji Europejskiej przedstawionych zimą 2012, popyt krajowy zwiększy się dopiero pod koniec Jednakże, zapowiadany wzrost PKB o 1,2% w 2013 oraz 2,2% w 2014 sprawią, że Polska będzie w dalszym ciągu w lepszej sytuacji gospodarczej niż pozostałe kraje europejskie. Import / Import (mln CHF / Mio CHF) Zmiana w skali roku / Annual Change (%) Saldo / Trade Balance (mln CHF / Mio CHF) _08

5 Wiadomości od firm członkowskich Pawilony Szwajcarskie na targach w Polsce Swiss Pavilions at Polish fairs The Swiss Pavilion is a joint initiative of the Polish-Swiss Chamber of Commerce and Swiss Business Hub. It has been organised at the power industry fair Energetab in Bielsko-Biala for three years. In 2012 Swiss companies could present their products and services for the first time under the roof of a Swiss Pavilion at the Mach-Tool Machines and Tools Exhibition in Poznan. Swiss Pavilion at Mach-Tool in Poznan, 29th May 1st June 2012 Mach-Tool Machines and Tools Exhibition is one of the leading exhibitions of the ITM Polska machine industry fair in Poznan. The first Swiss Pavilion at MACH-TOOL with an overall area of 120 m² included stands of the following companies: Bogucki Engineering, Forbo Flooring, Fracht FWO Polska, Gudel, MTS GmbH, Reishauer Swiss Pavilion at Energetab, 11th 14th September 2012 Energetab is the largest trade fair of modern appliances, apparatus and technologies for the power industry in Poland. It is one of the most important meeting points of the leading representatives of the power sector. During the jubilee 25th International Power Industry Fair Energatab 2012 the third Swiss Pavilion was organized in co-operation with the following Swiss companies: Delta Energy Systems, Enersys (Oerlikon), Forbo Flooring, Fracht FWO Polska, Pfiffner and Widap Our member companies Wamtechnik and EP&M also joined the initiative. Additionally, a traditional Swiss Evening was organized during the fair. It was a good occasion for the exhibitors of the Swiss Pavilion to meet their business partners. During the evening, the participants listened to a concert and watched a presentation of the molecular gastronomy. Pawilon Szwajcarski to inicjatywa Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii. Już od trzech lat Pawilon jest organizowany na targach branży energetycznej Energetab w Bielsku-Białej. W 2012 roku po raz pierwszy firmy szwajcarskie mogły zaprezentować się pod wspólnym dachem również w Salonie Obrabiarek i Narzędzi Mach-Tool w Poznaniu. Pawilon Szwajcarski na Mach-Tool w Poznaniu, 29 maj 1 czerwiec 2012 Salon Obrabiarek i Narzędzi Mach-Tool jest częścią targów ITM Polska poświęconych przemysłowi maszynowemu. W ramach pierwszego Pawilonu Szwajcarskiego na Mach-Tool, na łącznej powierzchni 120 m² zaprezentowały się następujące firmy: Bogucki Engineering, Forbo Flooring, Fracht FWO Polska Gudel, MTS GmbH, Reishauer Pawilon Szwajcarski na targach Energetab, września 2012 Energetab to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Jest to miejsce spotkań najważniejszych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. Podczas jubileuszowych 25-tych Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich Energetab 2012 powstał już po raz trzeci Pawilon Szwajcarski. Wśród wystawców znalazły się firmy: Delta Energy Systems, Enersys (Oerlikon), Forbo Flooring Fracht FWO Polska, Pfiffner oraz Widap Do naszej inicjatywy przyłączyły się także firmy członkowskie Izby: Wamtechnik oraz EP&M. Tradycyjnie w ramach targów odbył się Wieczór Szwajcarski, w którym wzięły udział firmy zaproszone przez uczestników Pawilonu. Atrakcją wieczoru był występ zespołu muzycznego oraz pokaz kuchni molekularnej. Mach-Tool 2012 Energetab od lewej / from the left: Ulrich Schwendimann (Managing Director), Tomasz Tutak (Board 7 Member Swisschamber Poland, Enersys), Paolo Lo Nigro (President, Widap), Heinrich Berchtold (Widap) Wieczór Szwajcarski / Swiss Evening _10

6 Z życia Izby Konkurs swissstandards.pl Od teorii do praktyki Swissstandards.pl Competition From Theory to Practice Swissstandards.pl. From theory to practice is a countrywide thesis competition organized by the Polish-Swiss Chamber of Commerce. The competition is aimed at promoting in Poland such standards as: highest quality of products and services, innovation, protection of natural environment, reliability towards clients and partners in business conduct, respect for the law, loyalty towards employees. Partners of the competition are Swiss companies operating in Poland users of the trademark swissstandards.pl. Students can submit doctoral dissertations, master s and engineer s theses, covering such topics as: principles in business conduct, quality of products and services or innovation of technical solutions, processes or business models. Special points will be awarded to theses presenting the principles and rules of business conduct in Switzerland or in Swiss companies operating in Poland. Persons interested in the competition can either suggest their own topic or choose one of the topics at the competition website, referring to various industry branches. Swissstandards.pl. Od teorii do praktyki jest ogólnokrajowym konkursem prac dyplomowych organizowanym przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Celem konkursu jest popularyzacja na polskim rynku takich standardów, jak w szczególności dbałość o jak najwyższą jakość produktu lub usługi, dążenie do innowacji, troska o środowisko naturalne, solidność wobec klientów i partnerów w obrocie gospodarczym, szacunek dla prawa, lojalność wobec pracowników. Partnerami konkursu są firmy szwajcarskie działające w Polsce użytkownicy znaku swissstandards.pl. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: doktorskie, magisterskie oraz inżynierskie poświęcone zasadom postępowania w obrocie gospodarczym, kwestiom jakości produktów i usług lub też innowacyjności rozwiązań technicznych, procesów lub modelu biznesowego. Szczególnie promowane będą prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zaproponować własny temat pracy lub wybrać jeden z tematów dostępnych na stronie internetowej konkursu, podzielonych na bloki tematyczne. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w postaci płatnego stażu w firmie partnerskiej patronującej dziedzinie, której dotyczy zwycięska praca, lub cenne nagrody rzeczowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: Winners of the Competition will be awarded a paid internship in a partner company sponsoring the particular subject area or valuable in-kind prizes. More information is available at: 11_12

7 Wiadomości od firm członkowskich Offshoring usług biznesowych w Europie: kryteria wyboru partnera Offshoring of business services in Europe: partner selection criteria Price is one of the priority elements verified by companies seeking offshore IT service providers. As a result, the most popular offshore centers in the world are Asian countries. The outsourcing centers located in this part of the world make perfect remote service partners for companies located relatively close to them. The situation is different when the company making use of the services of IT providers from India or China is located in Western Europe. Being located in different time zones and cultural differences sometimes hinder communication and hold back timely execution of tasks. In situations when IT jobs outsourced by Western European countries require frequent meetings, and tasks are executed at the customer s site, an advantageous alternative to Asian offshoring are offers provided by old outsourcing centers located in Central and Eastern Europe. The immediate response time of consultants and their availability at a relatively lower price are the key competitive advantages of these countries. Furthermore, due to the smaller geographical distance, it is much easier to supervise the offshored process. Poland is among the CEE countries that offer highly attractive offshoring conditions, and ranks 7th according to a rating conducted by Ernst&Young in This tendency is supported by other classifications, such as one carried out in 2007 by the research company Gartner Inc that placed Poland among the thirty most favorable locations worldwide. Another element demonstrating the attractiveness of the offers of CEE countries is the high quality of services rendered. For example, it is worth noting when considering IT services related to the development of the SAP ERP system that SAP has been the standard management support system in Poland for more than 15 years. Experience, knowledge of unique SAP solutions, and involvement in the development of the application together with SAP AG are only few of the reasons why companies choose to cooperate with suppliers from Poland. It is also worth mentioning that the high level of qualifications of employees in CEE countries includes their language skills: fluency in at least one foreign language among SAP consultants has become the standard. More and more companies in Poland open offshore services centers for foreign companies. Already over 100 thousand people are employed in over 300 such companies in Poland. It is forecast, that by the end of 2013 it will be increased by another 15 thousand. It makes Poland the absolute leader in Europe, when it comes to the growth. Better results are recorded only in India that focuses 40% of all offshore centers in the world, but PAIIZ reports that India s share will steadily decrease in favor of the Central European companies, i.e. Poland. Source: Offshoring of Business Services in Central and Eastern Europe, PAIZ, 2012 HICRON specializes in the designing of dedicated IT solutions and provides services related to the implementation and development of SAP systems. The company is active in Poland, Germany, Sweden, Switzerland, Austria and many other European countries, cooperates with such companies as i.e. Volvo, MAN NF, Porsche AG, Amag AG and Andritz AG. In the recent years it has established Hicron Schweiz AG in Switzerland and Hicron Scandinavia AB in Sweden, providing customers with even greater support in project implementation. More information: Wśród elementów weryfikowanych przez firmy szukające dostawców IT w modelu offshoringu, na jednym z pierwszych miejsc znajduje się cena. W związku z tym do najpopularniejszych ośrodków offshoringowych na świecie należą kraje azjatyckie. Znajdujące się tam centra outsourcingowe to idealni partnerzy do realizacji usług wsparcia zdalnego dla firm zlokalizowanych stosunkowo blisko. Sytuacja wygląda inaczej, gdy firma korzystająca z usług IT dostawców zlokalizowanych w Indiach czy Chinach znajduje się np. w Europie Zachodniej. Lokalizacja w różnych strefach czasowych i różnice kulturowe bywają przyczyną utrudnień w komunikacji, a także terminowości w realizacji zadań. W sytuacji, gdy prace IT zlecane przez firmy zachodnioeuropejskie wymagają częstych spotkań, a zadania realizowane są także w siedzibie klienta, korzystną alternatywą dla offshoringu azjatyckiego jest skorzystanie z oferty starych centrów outsourcingowych zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Błyskawiczny czas reakcji konsultanta i jego dostępność przy relatywnie niższej cenie to podstawowe elementy wysokiej konkurencyjności tych krajów. Ponadto, ze względu na fakt mniejszego oddalenia geograficznego, jest dużo łatwiej prowadzić nadzór nad procesem podlegającym offshoringowi. Jednym z krajów Europy Środkowo Wschodniej o wysokiej atrakcyjności warunków lokowania offshoringu jest Polska. W rankingu Ernst&Young Polska znajduje się na 7. miejscu. Tendencję potwierdzają także inne klasyfikacje, np. przeprowadzona przez firmę badawczą Gartner Inc, która umieszcza Polskę w gronie trzydziestu najbardziej korzystnych lokalizacji na świecie. Kolejnym elementem przemawiającym za atrakcyjnością oferty krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest wysoka jakość świadczonych usług. Mówiąc np. o usługach IT związanych z rozwojem systemu SAP ERP należy podkreślić fakt, że SAP uchodzi w Polsce za standard systemu wspomagającego zarządzanie od ponad 15 lat. Doświadczenie, znajomość unikalnych rozwiązań SAP, udział w rozwoju tej aplikacji wraz z SAP AG to tylko niektóre czynniki, dla których firmy wybierają współpracę z dostawcami w Polsce. Należy także podkreślić, że wysokie kwalifikacje pracowników w państwach Europy Środkowej i Wschodniej dotyczą również poziomu umiejętności językowych: wśród konsultantów SAP biegła znajomość minimum jednego języka obcego to już standard. W Polsce otwiera się coraz więcej zagranicznych centrów usług offshore. W ponad 300 tego typu firmach pracuje już przeszło 100 tys. ludzi. Prognozy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wskazują, że do końca 2013 roku zatrudnienie w nowoczesnych centrach usług biznesowych znajdzie jeszcze ok. 15 tys. ludzi. Pod tym względem jesteśmy absolutnym liderem w Europie. Lepsze wyniki notuje się tylko w Indiach, które skupiają 40% wszystkich centrów offshore na świecie, ale z raportu PAIIZ wynika, że udział Indii będzie systematycznie maleć m.in. na korzyść Polski. Źródło: Offshoring Usług Biznesowych w Europie Środkowo - Wschodniej, PAIZ, 2012 HICRON sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu dedykowanych rozwiązań IT, świadczy usługi związane z wdrożeniami i rozwojem systemów SAP. Działa aktywnie w Polsce, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Austrii i innych krajach europejskich, współpracując między innymi z firmami: Volvo, MAN NF, Porsche AG, Amag AG, Andritz AG. W ostatnich latach założyła spółki Hicron Schweiz AG w Szwajcarii oraz Hicron Scandinavia AB w Szwecji, zapewniając klientom jeszcze większe wsparcie w realizacji projektów. Więcej informacji: Remigiusz Efinowicz Managing Partner and Solution Architect at Hicron 13_14

8 Z życia Izby Efektywność energetyczna i trwałość budynków szwajcarskie doświadczenia Wiadomości od firm członkowskich Kiedy Chmura się opłaca? Energy efficiency and sustainability of buildings Swiss experience In 2012, the Chamber in cooperation with Chambers of Architects organized a series of workshops for Polish designers and developers on the topic Energy efficiency and sustainability of buildings - Swiss experience. Presentations were delivered by Swiss experts and member companies from the building sector. The meetings for architects were held in three cities: Warsaw, Cracow and Poznan. The Polish Chamber of Architects was the partner of the meeting held in Warsaw on 18th October. During the workshop participants listened to presentations of the companies Zehnder, Astat and Schindler. The Swiss perspective was represented by dr Ruedi Kriesi, Vice-President and head of strategic group of MINERGIE Association, member of the Swiss Academy of Technical Sciences, who talked about the Key HVAC components of Minergie buildings. The workshop in Cracow was organized in cooperation with the Malopolska Chamber of Architects on 14th November. Prof. Hanspeter Bürgi, Managing Partner of BÜRGI SCHÄRER, founder of the MINERGIE Building Agency delivered a presentation on Place, area, energy culture of architecture. Next, the companies Geberit, Schindler, Sika and Zehnder presented their solutions in the field of energy efficient construction. On the following day, a workshop for architects was held in Poznan. Partner of the event was the Wielkopolska Chamber of Architects. The guest speaker was Prof. Hanspeter Bürgi. The companies Astat, Sika and Zehnder presented their technical solutions. W 2012 roku Izba wraz z Izbami Architektów zorganizowały serię warsztatów Efektywność energetyczna i trwałość budynków - szwajcarskie doświadczenia, skierowanych do polskich projektantów i deweloperów. Prezentacje wygłosili eksperci ze Szwajcarii oraz firmy członkowskie Izby działające w branży budowlanej. Spotkania odbyły się w trzech miastach: w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Partnerem spotkania w Warszawie 18 października była Izba Architektów RP. W trakcie warsztatów wystąpili prelegenci z firm: Zehnder, Astat oraz Schindler. Stronę szwajcarską reprezentował dr Ruedi Kriesi, wiceprezes i szef grupy strategicznej stowarzyszenia MINERGIE, członek Szwajcarskiej Akademii Nauk Technicznych, który przedstawił prezentację dotyczącą komponentów HVAC dla budynków spełniających standard Minergie. W Krakowie warsztaty odbyły się we współpracy z Małopolską Izbą Architektów, 14 listopada Prezentację na temat: Miejsce, przestrzeń, energia kultura architektury wygłosił prof. Hanspeter Bürgi, partner zarządzający firmy BÜRGI SCHÄRER, założyciel biura technicznego MINERGIE Agentur Bau. Następnie firmy Geberit, Schindler, Sika oraz Zehnder przedstawiły swoje rozwiązania w zakresie energooszczędnego budownictwa. Dzień później odbyły się warsztaty w Poznaniu. Partnerem wydarzenia była Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, a honorowym gościem prof. Hanspeter Bürgi. Prezentacje wygłosili przedstawiciele firm Astat, Sika oraz Zehnder. When the Cloud pays off? Cloud (cloud computing) has recently become a buzz word. At this year s CeBIT (the largest IT exhibition), where we showed one of our solutions, Cloud was a vivid topic. When the cloud really pays off? Wherever utilization of computing power varies significantly over time and expanding own data-center does not belong to the core business. Examples? Financial Industry: Generating monthly hundreds of thousands statement documents for the customers, transferring them electronically and archiving these documents for five years. With the cloud you pay only for what you use and we are able to fully scale solution to current needs. Maintain IT systems: Testing in the cloud. Instead of building up another data center to create a test environment, you can lease the infrastructure and systems necessary to reproduce it for the test and utilize of them only when they are needed. And in such size that reproduce reliably even large production environment. Market Research and PR: With cloud computing, we can obtain large amounts of data from the Internet and effectively process them to get the interesting information (trends; opinion leaders; comparison of the information channels; analysis of e-commerce). Azure cloud solution also allows for integration with existing systems (CRM, ERP, security), and all the obtained data remain the property of the company. Chmura (cloud computing) stała się ostatnio bardzo modnym terminem. Na tegorocznych targach CeBIT (największe targi IT), gdzie pokazywaliśmy jedno z naszych rozwiązań, Chmura była tematem przewodnim. Kiedy tak naprawdę Chmura się opłaca? Wszędzie tam, gdzie utylizacja mocy obliczeniowej zmienia się wyraźnie w czasie, a rozbudowywanie własnego data-center nie należy do głównego biznesu. Przykłady? Branża finansowa: Generowanie raz w miesiącu setek tysięcy wyciągów i zestawień dla klientów, przesyłanie drogą elektroniczną, a następnie archiwizacja tych dokumentów przez pięć lat. Dzięki chmurze płacimy tylko za to, co wykorzystujemy i mamy możliwość pełnego skalowania rozwiązania do bieżących potrzeb. Utrzymanie systemów IT: Testowanie w chmurze. Zamiast budować kolejne zapasowe centrum danych do stworzenia środowiska testowego, możemy dzierżawić infrastrukturę i systemy niezbędne do jego odtworzenia na potrzeby testów i utylizować je tylko wtedy, kiedy są potrzebne. Za to w takiej ilości, aby wiarygodnie odtworzyć nawet duże środowisko produkcyjne. Badania rynkowe i PR: Dzięki chmurze możemy pozyskiwać ogromne ilości danych z Internetu i efektywnie przetwarzać je, aby wyłuskać interesujące nas informacje (trendy, marki, liderzy opinii, porównanie kanałów informacji, analiza e-commerce). Rozwiązanie w chmurze Azure pozwala też na integrację z istniejącymi systemami (CRM, ERP, bezpieczeństwo), a pozyskane dane pozostają własnością przedsiębiorstwa. Cognitum współpracuje z Microsoft w ramach prestiżowego programu Azure Circle, do którego zapraszani są partnerzy technologiczny z doświadczeniem Windows Azure. Dostarcza rozwiązania IT w obszarze chmury i BigData zarówno dla klientów w Polsce, jak i za granicą. Cognitum cooperates with Microsoft under prestigious Azure Circle program, where technology partners are invited with experience in Windows Azure. It provides IT solutions in the area of Cloud and BigData for customers both in Poland and abroad. 1 Kraków 2 Poznań 3 Warszawa Paweł Zarzycki Łukasz Milewski Managing Director Cognitum Sp. z o.o. Business Development Manager Cognitum Sp. z o.o. 15_16

9 Szwajcaria w Polsce St. Gallen Business School współpracuje z polskim uniwersytetem Switzerland in Poland St. Gallen Business School cooperates with a Polish university Cracow School of Business CUE is a specialized unit of the Cracow University of Economics. Operations of the School are concentrated on teaching activities including postgraduate studies, trainings as well as research, consulting and publishing activities. Cracow School of Business CUE offers more than 70 postgraduate study majors, MBA managerial studies, courses and trainings as well as research programs. Within postgraduate study programs the School educates about 1800 students a year. CSB CUE cooperates on a large-scale with local government units, companies, culture centres, universities and postsecondary vocational schools in the country and abroad. The School has equally wide contacts with foreign universities, including e.g. Stockholm University School of Business in Sweden, St.Gallen Business School in Switzerland, Grand Valley State University in the U.S., France Business School in France, Roosevelt University in the U.S., University of Johannesburg in South Africa, Clark University in the U.S. or Lviv Institute of Banking of University of Banking of National Bank of Ukraine. Dynamic development and successes achieved are reasons for School s high places in Polish rankings. They also contribute to the increased recognition on the international stage. International MBA European Multicultural Integrated Management Programme, is a specialist, managerial program designed especially for the managers who are working in international environment. The curriculum of studies, prepared according to the latest standards allows to know the ideas of global management, investment and finance, controlling, change management, leadership and directing of multicultural team, functioning of global organizations. International MBA Programme is conducted in cooperation with St. Gallen Business School from Switzerland. IMBA Programme lasts 4 semesters. During these semesters there are classes divided into thematic blocks. The fourth semester is also dedicated to the preparation of the thesis as well as strategic business games. All thematic blocks are realized in English. The diploma thesis is also prepared in English. The classes are conducted in various forms, which allows to understand individual business processes, to exchange experiences with other participants of the program, to know the specialists opinions and the latest trends in enterprise functioning. Formula of the classes is largely focused on solving real business problems (courses in enterprises, study trip to Switzerland, cases and business games). Recruitment process: from 1 st of June until 15 th of September 2013 Duration: 4 semesters (2 years) Number of hours: 1400 hours Language: English Lecturers: from Cracow University of Economics from St. Gallen Business School from other partner universities from companies Cost: of recruitment fee More information: St. Gallen Management Seminar is designed for managers at middle and upper levels wishing to prepare themselves for a more challenging role in an international environment. The seminar is organized by Cracow School of Business at Cracow University of Economics and St. Gallen Business School, Switzerland and is based on the internationally well-established Swiss St. Gallen Management Concept, designed by Prof. Dr Dres. h.c. Knut Bleicher. During the seminar the following areas are discussed: Strategic Analyses Developing Successful Strategies Building an Effective Marketing Mix Customer Satisfaction as Main Goal Financial Management Cash Management, Financial Engineering, Shareholder Value Management Controlling Date: On-line registration: Seminar s duration: Language: Lecturers: Seminar Fee: More information: of December (until 10th of October, 2013) 21 hours completed within 3 days (Thursday Saturday) English lic. oec. HSG Christian Muntwiller lic. rer. pol. Daniel Gfeller 1250 (The fee includes: a certificate of participation issued by SGBS and CSB CUE, all required texts and materials for seminar, three lunches, refreshments and parking on the CUE campus) Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest specjalistyczną jednostką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szkoła koncentruje się na działalności dydaktycznej, obejmującej studia podyplomowe, szkolenia oraz działalność badawczą, konsultingową i wydawniczą. Krakowska Szkoła Biznesu UEK oferuje prawie 70 kierunków studiów podyplomowych, studia menedżerskie MBA, kursy, szkolenia i programy badawcze. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci około 1800 studentów rocznie. KSB UEK prowadzi szeroką współpracę z jednostkami samorządów lokalnych, przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury, wyższymi i policealnymi szkołami w kraju i zagranicą. Równie szerokie są kontakty Szkoły z uczelniami zagranicznymi, w tym m. in.: Stockholm University School of Business w Szwecji, St.Gallen Business School w Szwajcarii, Grand Valley State University w USA, France Business School we Francji, Roosevelt University w USA, University of Johannesburg w RPA, Clark University w USA czy Lwowskim Instytutem Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Przyczyniają się one również do wzrostu uznania na arenie międzynarodowej. International MBA European Multicultural Integrated Management Program - to specjalistyczny program, zaprojektowany dla menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku. Opracowany według najnowszych standardów pozwala poznać koncepcje globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, zarządzania zmianą, przywództwa i kierowania zespołem wielokulturowym, funkcjonowania globalnych organizacji. Program prowadzony jest we współpracy z St. Gallen Business School ze Szwajcarii. Studia International MBA trwają cztery semestry, w trakcie których odbywają się zajęcia podzielone na bloki tematyczne. Czwarty semestr poświęcony jest również na przygotowanie pracy dyplomowej. Wszystkie bloki tematyczne realizowane są w języku angielskim. W języku angielskim przygotowywana jest również praca dyplomowa. Zajęcia przeprowadzane są w bardzo różnorodnej formie, pozwalającej jak najlepiej zrozumieć poszczególne procesy biznesowe, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami programu, poznać opinie specjalistów i najnowsze trendy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Formuła zajęć nastawiona jest na rozwiązywanie realnych problemów biznesowych (zajęcia w przedsiębiorstwach, wyjazd studyjny do Szwajcarii, case study i gry biznesowe). Proces rekrutacyjny: od 1 czerwca do 15 września 2013 Czas trwania: 4 semestry (2 lata) Liczba godzin: 1400 godzin Język wykładowy: Angielski Wykładowcy: z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z St. Gallen Business School z innych uniwersytetów partnerskich z przedsiębiorstw Koszt: opłaty rekrutacyjnej Więcej informacji: St. Gallen Management Seminar przeznaczone jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą lepiej przygotować się do pełnienia coraz bardziej złożonych funkcji w środowisku międzynarodowym. Seminarium jest organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i St. Gallen Business School ze Szwajcarii i opiera się na ugruntowanej w środowisku międzynarodowym Szwajcarskiej Koncepcji Zarządzania z St. Gallen, zaprojektowanej przez prof. dr h.c. Knuta Bleichera. Podczas seminarium omawiane są następujące obszary: Strategic Analyses Developing Successful Strategies Building an Effective Marketing Mix Customer Satisfaction as Main Goal Financial Management Cash Management, Financial Engineering, Shareholder Value Management Controlling Data: grudnia 2013 Rejestracja on-line: (trwa do 10 października 2013r.) Czas trwania kursu: 21 godzin, realizowanych w ciągu 3 dni (od czwartku do soboty) Język: Angielski Wykładowcy: lic. oec. HSG Christian Muntwiller lic. rer. pol. Daniel Gfeller Opłata za kurs: 1250 (Opłata zawiera: certyfikat uczestnictwa wydawany przez SGBS i KSB UEK, materiały dydaktyczne, 3 lunche, przerwy kawowe oraz parking na terenie Kampusu UEK) Więcej informacji: 17_18

10 Nasi nowi członkowie New Member Companies Aquila Invest Geneva S.A. Rue de la Synagogue 41, PO Box 5856, 1211 Geneva 11 BALAJCZA Specialized Translations Kotylion 1, Warszawa Bossard Poland Sp. z o.o. Żółkiewskiego 125, Radom Aquila Invest Geneva S.A. zajmuje się doradztwem inwestycyjnym oraz zarządzaniem portfeli inwestycyjnych zdeponowanych w bankach szwajcarskich oraz międzynarodowych. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów prywatnych i instytucji. Jesteśmy zrzeszeni w ugrupowaniu inwestycyjnym Aquila & Co A.G. (The Aquila Group). Usługi tłumaczeniowe: wszystkie języki świata, głównie języki angielski, niemiecki, francuski. Tłumaczenia pisemne: specjalistyczne, przysięgłe. Tłumaczenia ustne: konsekutywne, symultaniczne. Specjalizacje: finanse, prawo, technika, marketing, medycyna. Działamy na rynku polskim i międzynarodowym. tel fax Aquila Invest Geneva S.A. is an independent asset manager offering private and institutional clients investment advisory and portfolio management services. Client assets are deposited with Swiss and other international banking institutions. We seek to provide clients with optimal and tailored solutions to their specific needs. We are affiliated within Aquila & Co A.G. (The Aquila Group). tel fax Translation services: into all languages of the world, mainly English, German and French. Written translations: specialized, sworn. Interpreting services: consecutive, simultaneous. Specializations: finance, law, technology, marketing, medicine. We operate on the Polish and international market. tel fax C14 Design Sp. z o.o. Gladiolowa 10, Poznań Cognitum Żurawia 32/34, Warszawa Electronic Power And Market Sp. z o.o. Junacka 7, Szczecinek Firma C14 Design Sp. z o.o. to wyłączny importer szwajcarskich bezwodnych pisuarów URIMAT. Zajmujemy się wyposażeniem łazienek i toalet w budynkach użyteczności publicznej w nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne produkty. Cognitum specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT do zarządzania wiedzą, baz danych oraz oprogramowania w chmurze i systemów Big Data. Firma jest partnerem Microsoft i stale współpracuje z instytucjami badawczymi. Świadczy usługi dla klientów m.in. z Europy Zachodniej i USA. Firma EP&M jest obecna na polskim rynku ICT od 1989 roku. Jako polski software house, wspomaga swoich Klientów dostarczając autorskie produkty dedykowane do zarządzania infrastrukturą techniczną urządzeń technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Firma EP&M zapewnia najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, którą potwierdza Certyfikat wdrożonego w 2001 roku i stale doskonalonego systemu jakości ISO tel C14 Design Sp. z o.o. is an exclusive importer of Swiss waterless urinals URIMAT. We are engaged in equipping toilet facilities in public buildings with modern, eco-friendly and energy-efficient products. tel fax Cognitum delivers high-end software solutions for Knowledge Management and Semantic Technologies, as well as Cloud Computing & Big Data solutions. Cognitum is a partner of Microsoft and works closely with several research institutions. Company delivers services to customers including Western Europe and USA. tel fax EP&M has been present in the Polish ICT market since As a Polish software house, it supports its Customers by providing original products dedicated to the management of the technical infrastructure for information and telecommunication technology equipment. EP&M provides products and services of the highest quality, which is confirmed by the continually improved ISO 9001 quality system implemented in Boyden Nowogrodzka 11, Warszawa Bossard jest zaangażowany w globalną sieć zakupów i sprzedaży wszelkiego rodzaju elementów złącznych. Świadczymy również usługi inżynieryjne i logistyczne, związane z tymi produktami, oraz dostarczamy kompletne rozwiązania w zakresie zarządzania częściami typu C. Boyden jest globalnym liderem w branży Executive Search, z 70 biurami w ponad 40 krajach. Założony w 1946 roku, Boyden specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości usług i doradztwa z obszaru Executive Search, Human Capital i Interim Management w przeróżnych gałęziach gospodarki. Bossard is engaged in the global procurement and sale of every type of fastening element. Bossard also provides engineering and logistical services associated with these products. We also offer our industrial customers the full range of solutions in product management and logistics of C-parts. tel fax Boyden is a global leader in the Executive Search industry with more than 70 offices in more than 40 countries. Founded in 1946, Boyden specializes in high level Executive Search, Human Capital consulting and Interim Management across a broad spectrum of industries. EVOLTEC Postępu 1, Warszawa Kaba Polska Spółka z o.o. Górnośląska 4A, Warszawa Firma Evoltec specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do produkcji wiązek kablowych sprzedaży maszyn do kompleksowej obróbki przewodów i zaciskania końcówek kablowych oraz dystrybucji komponentów złącznych. Firma świadczy również usługi w zakresie wdrożeń maszyn do produkcji, serwisu oraz doradztwa technicznego. Kaba jest jednym ze światowych liderów w branży bezpieczeństwa. Oferta firmy obejmuje m.in. systemy master key, zamknięcia mechatroniczne, depozytory kluczy, elektroniczne zamki hotelowe, tripody, śluzy bankowe, furty stadionowe, drzwi karuzelowe, systemy kontroli dostępu EXOS. Zapewniamy wsparcie projektowe, montaż i serwis. tel fax Evoltec specializes in delivering solutions for wire and cable processing wire cutting and stripping machines, harness machines and connectors distribution. The Company also offers comprehensive before- and after-sales services: on-schedule machine set-up and production assistance, after-sales services and technical advisory. tel fax Kaba is one of the leading providers in the security industry. The offer of the company includes i.a. master key systems, mechatronic locks, key depots, electronic hotel locks, tripod barriers, mantraps for banks, full height turnstiles, revolving doors, access control systems EXOS. We assure the project s support, installation and service. 19_20

11 Nasi nowi członkowie New Member Companies Kacprzak, Radcy prawni Stągiewna 5/2, Gdańsk tel fax REGENTIM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7 j/8, Warszawa tel fax Mamaison Hotel Le Regina Warsaw Kościelna 12, Warszawa Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w prawie gospodarczym, a w szczególności w krajowym i międzynarodowym prawie umów, prawie budowlanym, prawie procesowym/ arbitrażu, prawie IT, M&A, prawie medycznym, prawie własności intelektualnej, prawie transportowym oraz prawie spółek. Our law firm specializes in commercial law, focusing on: contracts law (also international), real estate, procedural law / arbitration, IT law, M&A, medical law, intellectual property, transport law and company law. tel fax REGENTIM Sp. z o.o. utrzymuje mocną pozycję w branży budownictwa ogólnego oraz przemysłowego w Polsce. Nasza Spółka jest zaangażowana w projekty budowlane, adaptacje budynków, remonty i modernizacje, budownictwo przemysłowe, budowę szpitali i domów. REGENTIM Sp. z o.o. proponuje wartość dodaną, oferując kompleksowe rozwiązania multidyscyplinarne, które prowadzą do usprawnienia procesów gospodarczych i większej efektywności dla klientów. Regentim LTD holds strong positions in the buildings and industry markets in Poland. Our Company is engaged in construction projects, building adaptation, renovation & modernization, industrial construction, hospital building and house building. Regentim LTD offers added value with integrated and multidisciplinary total solutions that lead to better business processes and more efficiency for customers. Medela Polska Sp. z o.o. ul. Lewinowska 8, Warszawa Mamaison Le Regina Warsaw to elegancki hotel butikowy zlokalizowany na Starym Mieście w Warszawie, oferujący 61 indywidualnie zaprojektowanych pokoi i apartamentów, a także sale konferencyjne, znaną restaurację La Rotisserie, letnie patio i część relaksacyjną z basenem i sauną. Organizujemy spotkania o różnym charakterze: konferencje, szkolenia, kolacje VIP-owskie, a także degustacje win i kameralne spotkania w apartamentach. Medela Polska Sp. z o.o. reprezentuje w Polsce szwajcarski koncern Medela, znany z produkcji odciągaczy pokarmu, akcesoriów dla matek karmiących oraz medycznych pomp ssących. Firma jest również wyłącznym przedstawicielem niemieckiego producenta instrumentów diagnostycznych Riester. Mamaison Le Regina Warsaw is an elegant boutique hotel located in Old Town, offering 61 individually designed rooms and suites, two conference rooms, fine dining restaurant La Rotisserie, summer patio and relaxation area with swimming pool and sauna. We organize wide range of events including conferences, training sessions, VIP dinners as well as wine degustations and private meetings in exclusive apartments. tel fax Medela Polska Sp. z o.o. is a Polish representative of a Swiss consortium Medela AG, famous for its production of breast pumps, breastfeeding accessories and medical vacuum technology. The company is also an exclusive representative of a German manufacturer of diagnostic instruments - Riester. Schiller Poland Sp. z o.o. Rolna 157, Warszawa Trinity Lab Dymińska 2 lok. 87, Warszawa SCHILLER Poland od ponad 20 lat reprezentuje w Polsce szwajcarski koncern SCHILLER AG jednego ze światowych liderów w rozwoju, produkcji i dystrybucji wyrobów medycznych do diagnostyki kardiologicznej, oddechowej, monitorowania pacjenta oraz z zakresu medycyny ratunkowej. Nasze produkty charakteryzują się innowacyjnością, zawierają pionierskie rozwiązania i są projektowane tak, aby spełnić indywidualne wymagania. Jako pierwsza firma w Europie oferujemy w pełni spersonalizowane kursy polskiego dla kadry zarządzającej i dyplomatów oraz prowadzimy seminaria z rozszerzonej adaptacji kulturowej dot. Polski. tel fax For over 20 years, SCHILLER Poland represents Swiss company SCHILLER AG - one of the world s leaders in the development, production and distribution of medical devices for cardiopulmonary diagnostics, patient monitoring and emergency medicine. Our products are characterised by innovative drive and pioneering spirit and are designed to meet individual requirements. tel fax As the first company in Europe we offer fully customized Polish courses for Management Staff and Diplomats, and we conduct advanced adaptation seminars on the Polish culture. Nomad Management GmbH S.K.A. Radzikowskiego 47A, Kraków Nomad Fund to pierwszy fundusz Venture Capital, który powstał z udziałem Krajowego Funduszu Kapitałowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. tel , fax Nomad Fund the first Venture Capital Fund, co-financed by National Capital Fund under the Swiss Contribution Programme. UBS Service Centre (Poland) Sp. z o.o. Krakow Business Park, ul. Krakowska 280, Zabierzów Ab Biuro UBS w Krakowie pełni rolę centrum serwisowego i zapewnia jednostkom organizacyjnym UBS wsparcie m. in. w dziedzinach: analizy danych, obsługi operacyjnej, analizy ryzyka, usług HR oraz IT. tel fax UBS office in Krakow provides UBS businesses worldwide with knowledge services related to: data management and analysis, operations, risk assessment, HR and IT. 21_22

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Polsko-Szwajcarskie relacje gospodarcze stan aktualny, trendy, szanse

Polsko-Szwajcarskie relacje gospodarcze stan aktualny, trendy, szanse Polsko-Szwajcarskie relacje gospodarcze stan aktualny, trendy, szanse 9 września 2014 r. World Trade Center Poznań Embassy of Switzerland Marta Stępień Polsko-Szwajcarska Izba 1 Agenda 1 Szwajcaria w pigułce

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo