REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Uwagi ogólne. 1. Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego stanowią: a) Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 b) Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/ Cele Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego: rozwijanie i rozpoznawanie uzdolnień wśród młodzieży gimnazjalnej, promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach w dziedzinie języka niemieckiego, motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, zdobywanie i pogłębianie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. 3.Współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego jest: Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni Plac św. Andrzeja Gdynia 4. Organizacja i przebieg konkursu: a. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zgłoszenia uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z regulaminem ramowym i przedmiotowym. b. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu i organizacji na jej terenie eliminacji szkolnych jest dokonanie zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz on-line dostępny na stronie katolik.info.pl/konkursy-kuratoryjne, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r. Po dokonaniu zgłoszenia na podany w formularzu adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. c. Ustala się trzy stopnie konkursu: stopień szkolny, rejonowy i wojewódzki. d. Terminy eliminacji konkursowych: Stopień Termin Miejsce I - szkolny II - rejonowy III - wojewódzki 24 października 2014 r. godz grudnia 2014 r. godz lutego 2015 r. godz szkoła macierzysta ucznia według przypisanych rejonów Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II Pl. św. Andrzeja 2, Gdynia

2 II. Organizacja i przebieg eliminacji I stopnia (szkolnych). 1. Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe (SKK) powołane przez dyrektorów szkół gimnazjalnych. 2. Dyrektor szkoły informuje uczniów i nauczycieli o organizacji i terminach przeprowadzania konkursów i warunków udziału w nich uczniów. 3. Obowiązkiem dyrektora jest: zgłoszenie w podanym terminie udziału uczniów w konkursie; zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursu; powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych (SKK) do przeprowadzenia zawodów I stopnia oraz nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu. 4. Zasady przebiegu eliminacji szkolnych: a) Zgodnie z pkt. V.2. Ramowego regulaminu, każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1). b) Uczniowie rozwiązują test, obejmujący zadania zamknięte i otwarte. Test składa się z części leksykalno-gramatycznej, części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego oraz części sprawdzającej znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych (Landeskunde). Test (w formie elektronicznej) zostanie przesłany na podany w zgłoszeniu adres szkoły, najpóźniej w przeddzień eliminacji szkolnych. c) Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują zadania jednocześnie w czasie określonym przez autorów testu, ale nie dłuższym niż 60 minut. d) Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora. e) Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej sporządza Sprawozdanie (Załącznik nr 3 do Ramowego regulaminu) oraz protokół (załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu) z przebiegu eliminacji I stopnia, potwierdzony przez dyrektora szkoły, a następnie dostarcza (drogą pocztową lub osobiście) sporządzone dokumenty wraz z pracami uczniów, typowanych do stopnia II oraz wypełnionymi i podpisanymi Kartami zgłoszenia ucznia do konkursu, do siedziby właściwego rejonu do dnia 29 października 2014 r. Każda szkoła, która przeprowadziła eliminacje szkolne, jest zobowiązana do przesłania protokołu z etapu szkolnego do RKK, bez względu na kwalifikacje swoich uczniów do następnego etapu. f) Zgodnie z pkt.vi.4. Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów, do II stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego kwalifikują się uczniowie, którzy na zawodach I stopnia uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych. 5. Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK), po dokonaniu weryfikacji prac i sprawdzeniu zgodności protokołów eliminacji szkolnych z przyjętymi zasadami konkursu, ustala listę uczestników II stopnia konkursu języka niemieckiego i umieszcza ją na stronie internetowej szkoły, będącej siedzibą etapu rejonowego Konkursu Języka Niemieckiego. 6. Po upływie wyznaczonego terminu nie wprowadza się zmian na listach uczestników zawodów II stopnia.

3 III. Organizacja i przebieg eliminacji II stopnia (rejonowych). 1. Eliminacje rejonowe są jednostopniowe i odbywają się w 8 rejonach (podanych w tabeli poniżej), wyznaczonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Lp. Rejon obejmuje Nazwa i adres szkoły 1. Miasto Gdańsk, powiat gdański 2. Miasto Gdynia, Miasto Sopot 3. Powiaty: wejherowski, pucki 4. Powiaty: tczewski, starogardzki 5. Powiaty: kościerski, kartuski, bytowski 6. Miasto Słupsk, powiaty: słupski ziemski, lęborski 7. Powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski Szkoła im. św. Jana de La Salle ul. Słowackiego Gdańsk, tel.: 58/ Zespół Szkół Katolickich w Gdyni Plac św. Andrzeja Gdynia tel Salezjańskie Gimnazjum ul. Świętojańska Rumia tel Zespół Szkół Katolickich ul. Wodna Tczew tel Gimnazjum nr 2 ul. Szkolna Kościerzyna tel Gimnazjum nr 2 ul. Sobieskiego Słupsk tel Gimnazjum nr 2 Al. Wojska Polskiego Malbork tel Imię i nazwisko przewodniczącego RKK Joanna Buraczewska Magdalena Wąsik- Kowalska Magdalena Matukiewicz Małgorzata Grzesik Elżbieta Jerzyk Marta Aleksandrowicz Izabela Przybysz

4 8. Powiaty: chojnicki, człuchowski Gimnazjum nr 2 ul. Szpitalna Chojnice tel Anna Kamińska 2. Dla RKK zestaw zadań przygotowuje Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Niemieckiego. 3. Maksymalny czas rozwiązywania testu wynosi 90 minut. 4. Stopień rejonowy polegać będzie na rozwiązaniu przez uczestników testu sprawdzającego ucznia w zakresie: - rozumienia tekstu słuchanego (Hörverstehen) - rozumienia tekstu czytanego (Leseverstehen) - poprawnego stosowania konstrukcji gramatycznych oraz leksyki, - reagowania językowego, - znajomości realiów krajów niemieckojęzycznych. 5. Podczas eliminacji rejonowych obowiązuje kodowanie prac uczniów i rozkodowanie ich po sprawdzeniu zadań testowych. 6. Przewodniczący RKK weryfikuje prace uczestników, którzy osiągnęli wynik graniczący z liczbą punktów kwalifikujących do stopnia wojewódzkiego. 7. Do 9 grudnia 2014 r. RKK przesyłają przesyłką poleconą lub dostarczają osobiście Przewodniczącemu WKK na adres: Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II Plac św. Andrzeja Gdynia z dopiskiem: Konkurs Języka Niemieckiego a) protokoły z posiedzenia RKK (załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu) wersję oryginalną i w formie elektronicznej, b) sprawozdanie z przebiegu konkursu (załącznik nr 3 do Ramowego regulaminu) wersję oryginalną i w formie elektronicznej, c) sprawdzone i rozkodowane prace wszystkich uczestników stopnia rejonowego, d) Karty zgłoszenia ucznia do konkursu wszystkich uczestników stopnia rejonowego. 7. Do 14 grudnia 2014 r. po zweryfikowaniu prac uczniowskich ze stopnia rejonowego przewodniczący WKK ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia eliminacji konkursu na stronie katolik.info.pl/konkursy-kuratoryjne. IV. Organizacja i przebieg zawodów wojewódzkich. 1. Eliminacje III stopnia konkursu przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Niemieckiego. 2. Eliminacje III stopnia polegać będą na rozwiązywaniu przez uczestników w czasie 90 minut testu sprawdzającego w zakresie:

5 - rozumienia tekstu słuchanego (Hörverstehen), - rozumienia tekstu czytanego (Leseverstehen), - poprawnego stosowania konstrukcji gramatycznych oraz leksyki, - reagowania językowego, - znajomości realiów krajów niemieckojęzycznych (Landeskunde). - samodzielnego napisania krótkiego tekstu ( np. listu, dialogu, wypowiedzi na podany temat,...) 3. Podczas eliminacji wojewódzkich obowiązuje kodowanie prac uczniów i rozkodowanie ich po sprawdzeniu zadań testowych. 4. Przewodniczący WKK w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia eliminacji III stopnia konkursu dostarcza wojewódzkiemu koordynatorowi ds. konkursów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku do zatwierdzenia protokoły (załącznik nr 5 do Ramowego regulaminu) z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów, podpisane przez przewodniczącego i członków WKK. Przewodniczący WKK przesyła również protokoły pocztą elektroniczną. Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich punktacji w porządku malejącym. 5. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi po zatwierdzeniu jej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. 6. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich. 7. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich. 8. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie katolik.info.pl/konkursykuratoryjne. V. Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych 1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu mają prawo wglądu do prac konkursowych ocenionych przez komisje poszczególnych stopni w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, w czasie uzgodnionym z przewodniczącym odpowiedniego stopnia. Prośbę o wgląd należy przedłożyć następnego dnia roboczego po ogłoszeniu wyników. Prośbę o wgląd do prac uczestników stopnia szkolnego przedkłada się przewodniczącemu SKK. Prośbę o wgląd do prac uczestników stopnia rejonowego i wojewódzkiego przedkłada się przewodniczącemu WKK, wgląd do prac uczestników stopnia rejonowego i wojewódzkiego następuje w siedzibie WKK, w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora konkursu. 2. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac: 1) zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść pisemnie lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub jego rodzice (opiekunowie prawni): a. po stopniu szkolnym - do komisji rejonowej za pośrednictwem przewodniczącego SKK; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego RKK; decyzja zespołu jest ostateczna,

6 b. po stopniu rejonowym - do komisji wojewódzkiej za pośrednictwem przewodniczącego RKK; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego WKK; decyzja zespołu jest ostateczna, c. po stopniu wojewódzkim - do Wojewódzkiego Koordynatora ds. Konkursów. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny wizytator Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz 2 nauczycieli danego przedmiotu niebędących członkami WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna. Zespół rozpatruje zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej, a nie dokonuje ponownej weryfikacji całej pracy. 3. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach konkursów. 4. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 8 dni roboczych od daty ogłoszenia listy uczniów po poszczególnych stopniach konkursu. VI. Zakres wymagań na stopień szkolny, rejonowy i wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów. 1. Zakres struktur gramatycznych: Składnia - Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające i rozkazujące - Szyk wyrazów, prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnego - Przeczenia nein, nicht, kein, nie, niemand i ich miejsce w zdaniu - Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb, sonst, trotzdem, dann - Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: dass, ob, weil, wenn, als, bevor, obwohl, während, nachdem, zdania przydawkowe - Konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu - Zdania okolicznikowe celu z um...zu i damit Czasownik - Strona czynna czasownika: Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I - Czasowniki: posiłkowe sein, haben, werden, zwrotne i rozdzielnie złożone - Czasowniki modalne w Präsens i Präteritum - Strona bierna czasownika w Präsens i Präteritum - Tryb rozkazujący - Tryb przypuszczający czasowników Konjunktiv II - Rekcja czasownika Przymiotnik - Przymiotnik jako orzecznik - Przymiotnik jako przydawka - Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika - Przymiotniki w porównaniach z als, wie - Rekcja przymiotnika Zaimek - Odmiana zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, zwrotnych i względnych - Zaimki nieosobowe: es, das

7 - Zaimki nieokreślone: alle, einige, etwas, jeder, jemand, man, niemand, nichts, alles - Zaimki pytające, np. wer?, was?, wie?... Liczebnik - Liczebniki główne i porządkowe Przysłówek - Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków - Przysłówki określone czasu i miejsca, np.: morgen, bald, dann, endlich, damals, gestern, heute, hier, links, rechts Rzeczownik - Użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego - Odmiana rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej - Odmiana imion własnych Przyimek - Przyimki z celownikiem - Przyimki z biernikiem - Przyimki z celownikiem i biernikiem Idiomy 2. Katalog tematów Rodzina członkowie rodziny; obowiązki i prawa w rodzinie; uroczystości; przyjmowanie gości; wyrażanie sympatii i antypatii; zwierzęta domowe - obowiązki Szkoła plan lekcji i przedmioty; nauczyciele; koledzy ze szkoły; wyrażanie opinii; relacjonowanie różnych wydarzeń szkolnych; Przyjaźń przedstawianie siebie i innych; dane personalne; nawiązywanie kontaktów; opisywanie i porównywanie osób; wygląd i cechy charakteru; Dzień powszedni - opis dnia; czynności codzienne; zachowanie się w typowych sytuacjach życia codziennego; Pogoda określanie pogody, rozumienie prognozy pogody, typowe zjawiska związane z pogodą w różnych porach roku; Czas wolny hobby; zainteresowania i upodobania; różne możliwości spędzania czasu wolnego; planowanie czasu wolnego; pogoda; uprawianie i rola sportu Podróże uzyskiwanie i udzielanie informacji; planowanie wyjazdów; opowiadanie o podróżach i wydarzeniach; lokalizowanie miejsc i ich opis; Dom opis miejsca zamieszkania; okolice; wyposażenie i meble; określanie upodobań; opis drogi; środki lokomocji; Zalety i wady życia w mieście i na wsi. Jedzenie i picie produkty spożywcze i posiłki; zapraszanie i reakcja na zaproszenie; nawyki żywieniowe; restauracja; zakupy; prawidłowe odżywianie Zdrowie części ciała; samopoczucie i dolegliwości; zdrowy tryb życia; u lekarza Media telewizja, radio, prasa, internet. Zalety i wady internetu. Uczucia wyrażanie różnych uczuć i mówienie o nich; zachowania w sytuacjach konfliktowych; Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych położenie geograficzne, najważniejsze miasta oraz atrakcje turystyczne, znane postacie, organy państwa, ważne wydarzenia historyczne, obchodzenie Świąt itp.

8 VI. Proponowana literatura: 1. Ptak: Gramatyka niemiecka dla gimnazjum. PWN 2. Bęza: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. PWN 3. Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. WSiP 4. Malerius, Wolski: Deutsch kommunikativ, Übungen zum praktischen Sprachgebrauch. WSiP 5. Werner: Sprawdź, czy potrafisz język niemiecki. Langenscheidt 6. Eppert: Grammatik lernen und verstehen. Ein Grundkurs für Lerner der deutschen Sprache. Langenscheidt 7. Rostek: Deutsch Repetytorium tematyczno leksykalne. Wagros 8. Rogalska: Deutsch Ćwiczenia tematyczne. Wagros 9. Szarmach-Skaza, Tkaczyk: Wörter Bäume. Słownictwo niemieckie. PWN 10. Muller, Wencker Bouillot: Klipp und Klar. Gramatyka języka niemieckiego dla gimnazjum. REA 11. Ferenbach, Schüßler: Słownictwo niemieckie z ćwiczeniami. LektorKlett 12. Matecki: Dreimal Deutsch. In Österreich. In Deutschland. In der Schweiz. Klett International 13. Fandrych, Tallowitz: Sage und Schreibe. LektorKlett 14. Griesbach, Schulz: 1000 idiomów Język niemiecki - Langenscheidt Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Magdalena Wąsik-Kowalska

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2012/2013 I. Organizator Organizatorem głównym konkursu języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych jest Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I. Informacje ogólne 1. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego regulują łącznie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I. Informacje ogólne 1. Przebieg Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V KONKURSU ANGIELSKO-NIEMIECKIEGO- POLIGLOTA- DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO O PUCHAR DYREKTORA ZSO NR II W OPOLU

REGULAMIN V KONKURSU ANGIELSKO-NIEMIECKIEGO- POLIGLOTA- DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO O PUCHAR DYREKTORA ZSO NR II W OPOLU REGULAMIN V KONKURSU ANGIELSKO-NIEMIECKIEGO- POLIGLOTA- DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO O PUCHAR DYREKTORA ZSO NR II W OPOLU I. WSTĘP 1. Organizatorem V Konkursu Angielsko-Niemieckiego POLIGLOTA-dla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Załącznik nr 7 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Wiedza i umiejętności wymagane na konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 I. WSTĘP 1.

Regulamin konkursu języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 I. WSTĘP 1. Regulamin konkursu języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 I. WSTĘP 1. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a realizatorem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli organizuje VI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów o tytuł Najlepszego Germanisty 2015 Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1 PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU 1. INFORMACJE OGÓLNE 1) Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli organizuje VII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Uczniów Gimnazjum o tytuł Najlepszego Germanisty 2016 Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy,

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Informacje ogólne 1. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Uwagi ogólne 1. Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego stanowią:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. ZAKRES WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. ZAKRES WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. ZAKRES WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH LUDNOŚĆ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE podział administracyjny, stolice, najważniejsze miasta, najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 I. Informacje ogólne Przebieg Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy Pomoc dydaktyczna do nauki języka niemieckiego - czyli nauka przez zabawę REGULAMIN KONKURSU

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy Pomoc dydaktyczna do nauki języka niemieckiego - czyli nauka przez zabawę REGULAMIN KONKURSU IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy Pomoc dydaktyczna do nauki języka niemieckiego - czyli nauka przez zabawę I. Nazwa Organizatora: Zespół Szkół Publicznych w Skórczu II. Cele konkursu: REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OPRACOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 29 STYCZNIA 2002

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011 REGULAMIN WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Załącznik nr 1 IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011 REGULAMIN WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Załącznik nr 1 IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011 REGULAMIN I. WSTĘP WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej literatury I. ZAKRES WIEDZY

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej literatury I. ZAKRES WIEDZY Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej literatury I. ZAKRES WIEDZY ZAŁĄCZNIK NR 1 I II LUDNOŚĆ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE NIEMIEC, AUSTRII, SZWAJCARII podział administracyjny, stolice, najważniejsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Informacje ogólne

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Informacje ogólne SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Informacje ogólne Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU Z MATEMATYKI Z PRZYRODĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU Z MATEMATYKI Z PRZYRODĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU Z MATEMATYKI Z PRZYRODĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Matematyki z Przyrodą stanowi Zarządzenie nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II I Ogólne kryteria oceny z języka niemieckiego w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów są niezbędne na każdym etapie nauczania. Ocena postępów ucznia dostarcza ważnych informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie I, II i III gimnazjum str. 1 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawę organizacji Konkursu z Geografii stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA I. ORGANIZATORZY: 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego stanowi Ramowy regulamin wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

IV Powiatowej Gimnazjadzie Językowej Z językiem obcym na Ty

IV Powiatowej Gimnazjadzie Językowej Z językiem obcym na Ty Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach ma zaszczyt zaprosić uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w IV Powiatowej Gimnazjadzie Językowej pod hasłem Z językiem obcym na Ty organizowanym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I. Podstawa prawna konkursów: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawę organizacji Konkursu z Geografii stanowi Zarządzenie nr 19/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w szkole podstawowej Klasa VII, poziom II.2 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego jako

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego stanowi Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego stanowi Ramowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Załącznik nr 12 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Załącznik nr 12 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Dział I PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass neu 3 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego stanowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Informacje ogólne Przebieg konkursu regulują łącznie: Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Informacje ogólne Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 38/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 38/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego stanowi Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego stanowi Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 REGULAMIN I. ORGANIZATORZY Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego regulują łącznie: Ramowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA I. ORGANIZATORZY: 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Bardziej szczegółowo

Zakres środków leksykalnych

Zakres środków leksykalnych Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. ZAKRES WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH Załącznik nr 1 1. Posiadanie podstawowej wiedzy: 1) o krajach, społeczeństwach, ludności oraz kulturach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 Informacje ogólne Przebieg Wojewódzkiego Konkursu

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Poziom rozszerzony

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Poziom rozszerzony ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poziom rozszerzony 1. Różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN4. I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego. Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Lust auf Lesen?

REGULAMIN4. I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego. Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Lust auf Lesen? REGULAMIN4 I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Lust auf Lesen? UWAGA: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa IIIgM poziom III.1 Nauczyciel Dorota Banasiak

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa IIIgM poziom III.1 Nauczyciel Dorota Banasiak Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa IIIgM poziom III.1 Nauczyciel Dorota Banasiak Wymagania edukacyjne opracowano na podstawie Programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu Rozdział I. DER KALENDER nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku wymienić

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 Oceny: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Rund um die Welt, Sommerferien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 3 Rozdział I. Rund

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! +

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową Realizacja zakresu tematycznego człowiek, dom, szkoła,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów, zwany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B Opracowała: Marta Pawlak Rozdział Ocena Wymagania I Sport II Pogoda, krajobraz, zwierzęta III

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język niemiecki KLASA PIERWSZA

Wymagania edukacyjne - język niemiecki KLASA PIERWSZA KLASA PIERWSZA Ocenę dopuszczającą otrzymuje Uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dostateczną przy pomocy nauczyciela. Ocenę dostateczną otrzymuje Uczeń, który potrafi podać słownictwo związane z: -rodziną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Technikum i ZSZ Program nauczania DKOS-5002-20/06 Podręcznik: Direkt 1a, 1b, 2a zakres podstawowy Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Materiałem, który jest propozycją regulacji oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU W KLASACH I-III GIMNAZJUM Wg. wymogów podstawy programowej

ZAKRES MATERIAŁU W KLASACH I-III GIMNAZJUM Wg. wymogów podstawy programowej ZAKRES MATERIAŁU W KLASACH I-III GIMNAZJUM Wg. wymogów podstawy programowej Klasa I 1. Słownictwo związane z następującymi kręgami tematycznymi: mapa Niemiec formy powitania i pożegnania dane personalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku.

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku. Wymagania edukacyjne Kompass neu 2 Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry 2+3+4 Bardzo dobry 2+3+4+5 nazwać zjawiska określać położenia opisać ze określać położenie pogodowe za pomocą szczegółami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny 2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa (studia stacjonarne) 3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

KLASA I ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO Uczeń rozumie proste polecenia nauczyciela i krótkie wypowiedzi kolegów. Rozumie główne treści prostego tekstu.

KLASA I ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO Uczeń rozumie proste polecenia nauczyciela i krótkie wypowiedzi kolegów. Rozumie główne treści prostego tekstu. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO Opracowały Magdalena Maślak i Monika Liszewska (Podręcznik DIREKT, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: Treści nauczania / temat rozdziału Starter!

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2008 Pomorskiego Kuratora Oświaty Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Der Kalender

Rozdział 1 Der Kalender Rozdział 1 Der Kalender nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku nazwać miesiące krótko opisać ulubioną porę roku nazwać prezenty nazwać święta w krajach DACH nazywać kierunki świata nazwać kraje obszaru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Uwagi ogólne. 1. Przebieg Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Droga uczennico, drogi uczniu klasy trzeciej gimnazjalnej! W rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym będziesz kontynuował

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 3, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 3, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 3, poziom III.0 Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo