Soneta Sp. z o.o. Podstawowe analizy w module CRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Soneta Sp. z o.o. Podstawowe analizy w module CRM"

Transkrypt

1 Soneta Sp. z o.o. Podstawowe analizy w module CRM --

2 Spis treści 1. Wstęp Popularne analizy CRM Źródło danych analitycznych CRM Przygotowanie analiz w module enova CRM Wstęp Moduł CRM może byd źródłem wielu interesujących analiz pozwalających stale śledzid skutecznośd prowadzonych działao, oraz odpowiednio reagowad na zmiany w wynikach. Wykorzystanie mechanizmów opisanych w niniejszym dokumencie wymaga licencji na CRM lub Projekty oraz Analizy wielowymiarowe 2. Popularne analizy CRM Przystępując do pracy nad przygotowaniem analiz, warto zastanowid się nad efektem który chcemy osiągnąd. Analiza powinna dawad odpowiedź na konkretne pytania, prezentowad dane w ujęciu niedostępnym, lub nie dośd czytelnym w innej formie. a. Analiza struktury kontrahentów (segmentacja) ABC Jedna z podstawowych metodologii podziału kontrahentów na segmenty. Podział kontrahentów na grupy określające ich znaczenie dla firmy. Klasycznie jako kryterium przynależności do grupy przyjmuje się wysokośd obrotu. Każda firma może posługiwad się jednak dowolnymi wybranymi przez siebie i znajdującymi uzasadnienie zasadami. Do grupy A należą najlepsi kontrahenci, grupa B to tzw. średniacy i C to pozostali tzw. incydentalni. b. Ilośd aktywności operatorów w okresie ilościowy - jeden z podstawowych sposobów na mierzenie skuteczności pracy. Ilośd wygenerowanych aktywności może stanowid jeden z elementów oceny pracownika. c. Prawdopodobieostwo i wartośd potencjalnych sprzedaży na podstawie planowanych aktywności w okresie pracownicy działu handlowego często są oceniani przez pryzmat wysokości planowanych sprzedaży w okresie i szans ich realizacji. Analiza dostarczonych enova CRM str. 2

3 danych bezpośrednio przez system, pozwala ocenid jakich przychodów firma może się spodziewad, jakie tematy sprzedażowe są realizowane i jakie są szanse ich zamknięcia. d. Lejek sprzedaży Jeden z fundamentalnych raportów planowanej sprzedaży. Analiza prezentuje zestawienie zbiorcze prowadzonych szans sprzedaży, ich planowanej wartości/ilości na poszczególnych etapach. 3. Źródło danych analitycznych CRM CRM to filozofia a nie rozwiązanie informatyczne. W każdej firmie CRM może byd rozumiany inaczej. Potrzeby każdej firmy w zakresie CRM mogą byd inne. Stąd źródłem danych do analiz CRM mogą byd różne obszary rozpatrywane pod różnym kątem. Na początek zawsze należy określid co będzie źródłem danych. Zazwyczaj będzie to najbardziej atomowy obiekt posiadający pośrednie lub bezpośrednie połączenie do wszystkich potrzebnych danych, tak by można było przygotowad jedną listę w programie enova zawierającą wszystkie potrzebne do zestawienia kolumny. Program enova pozwala wykonywad analizy na danych operacyjnych analiza będzie wykonywana na danych z bazy w układzie transakcyjnym. W szczególności jej przygotowanie może znacząco obciążyd serwer SQL oraz wydłużyd czas generowania wyników analizy. Innym sposobem pracy, jest przygotowanie zdjęd danych operacyjnych do osobnej bazy analitycznej a następnie realizacja analiz na spłaszczonych danych, co jest dużo szybsze i mniej obciążające dla serwera. Ten temat jest obszernie omówiony w instrukcji do analiz wielowymiarowych enova. Niniejszy dokument dla uproszczenia prezentuje analizy z danych operacyjnych gdyż sama ich konstrukcja nie będzie się różnid dla analiz na podstawie zdjęd danych. 4. Przygotowanie analiz w module enova CRM a. Analiza struktury kontrahentów (segmentacja) ABC. Pracę należy rozpocząd od określenia warunków segmentacji. Będzie to zazwyczaj cecha grupująca lub cecha wyliczana zwracająca segment w jakim znajduje się dana firma. Należy przygotowad listę z układem kolumn zawierającym przynajmniej Kod firmy oraz jej segment: enova CRM str. 3

4 Następnie należy utworzyd nowy widok, w naszym wypadku będziemy chcieli prezentowad dane na wykresie. Nadajemy nazwę gałęzi analizy i potwierdzamy przez OK Następnie będąc w gałęzi analizy wybieramy, po chwili otworzy się program Excel w trybie edycji wzorca analizy. Teraz wystarczy podświetlid obszar wykresu i przeciągnąd pola znajdujące się w oknie właściwości do odpowiednich okienek poniżej. W naszym wypadku Polem osi będzie cecha Segment a wartością każdego ze słupków, liczba kontrahentów. Jak na załączonej ilustracji. Wykres prezentuje liczebnośd poszczególnych grup segmentacji. Podczas zamykania przez krzyżyk należy potwierdzid zapis formularza, program powróci do pracy w trybie podglądu do programu excel osadzonego w enova. Zakres analizowanych danych może byd zmieniany za pomocą filtrów nad listą. Po takiej zmianie należy wybrad przycisk Przelicz w celu ponownego załadowania enova CRM str. 4

5 analizy dal nowej paczki danych Co dalej? Naturalnie na podstawie takiej analizy można pokusid się o przygotowanie analogicznego wykresu, prezentującego sumaryczne obroty z kontrahentami w poszczególnych grupach. Prawdopodobnie zgodnie z zasadą Paretto, ok. 20% kontrahentów którzy znajdują się w grupie A będzie źródłem 80% przychodów. b. Ilośd aktywności operatorów w okresie Rozpoczynamy od przeanalizowania jaki rodzaj aktywności nas interesuje zadania czy zdarzenia. Jeśli chcemy wykonywad analizę aktywności zrealizowanych, np. wykonanych telefonów czy przyjętych dokumentów, będzie to zapewne analiza zdarzeo. Można także przeanalizowad ilośd planowanych spotkao, telefonów itp. W takim wypadku skoncentrujemy się na zadaniach. W zależności od dokonanego wyboru, należy przejśd do listy zadao/zdarzeo i umieścid na niej wszystkie potrzebne kolumny. Dla analizy ilościowej po operatorach, należy umieścid na liście przynajmniej kolumny Numer zadania oraz Wykonujący (Operator). W przykładzie posłużono się dodatkową listą Oferty, generowaną podczas tworzenia bazy demonstracyjnej w wariancie Ofertowanie klientowi. Analizie będą podlegad aktywności PKL potencjalny klient: Analogicznie jak w poprzednim przykładzie z menu Folder na belce górnej wybrano nowy widok -> Wykres przestawny. Należy nadad nazwę i będąc w kontekście analizy wybrad Edycja w Excel. Kolejnym krokiem będzie Przeciągnięcie do odpowiednich okienek, pól danych. W naszym wypadku w polu osi znajdzie się Wykonujący a wartością będzie liczba realizowanych aktywności czyli liczba numerów zadao. enova CRM str. 5

6 Naturalnie można także zmieniając pole w okienku Wartości na Przychód oraz jej rodzaj we właściwościach pola: enova CRM str. 6

7 Zaprezentowad zakładaną wartośd prowadzonych spraw: enova CRM str. 7

8 c. Prawdopodobieostwo i wartośd potencjalnych sprzedaży na podstawie planowanych aktywności w okresie Analiza będzie wykonywana z listy zadao PKL, ale równie dobrze może byd zrealizowana na podstawie przygotowanych dla klienta definicji aktywności. W stosunku do poprzedniego przykładu na liście Oferty należy dodatkowo wyciągnąd kolumnę Cecha Prawdopodobieostwo sukcesu gdyż będzie to podstawa o prezentacji szans sprzedaży. Jak poprzednio tworzymy nowy widok wykresu przestawnego z menu Formularz. W tym przykładzie w oknie Pole danych należy umieścid cechę Prawdopodobieostwo sukcesu. Wartością będzie suma z planowanego przychodu. Zakres prezentowanych danych możemy zmieniad za pomocą filtrów nad listą. enova CRM str. 8

9 d. Lejek sprzedaży W zależności od zrealizowanego wdrożenia, podstawą do analizy będzie lista projektów i ich etapów lub lista Zadao (np. PKL) pełniących funkcję szansy sprzedaży. Poniższy przykład prezentuje zastosowanie zadania PKL, chod od strony formalnej zaleca się prowadzenie szans sprzedaży za pomocą projektów. Tam lejek sprzedaży będzie wyglądał analogicznie. Do przygotowania analizy będzie potrzebna informacja: na jakim etapie jest każda z prowadzonych szans (kolumna Stan zadania) oraz ile na niej można zarobid (kolumna Przychód). Można także na tej samej zasadzie przygotowad analizę ilościową (kolumna Numer). Należy przygotowad widok wykresu przestawnego na podstawie listy i przejśd do trybu edycji wykresu. W oknie właściwości wybieramy typ wykresu : Skumulowany stożkowy poziomy. Wartością będzie suma z przychodu. W legendzie znajdzie się informacja o stanie zadania. enova CRM str. 9

10 W efekcie otrzymamy wykres planowanej sprzedaży: enova CRM str. 10

11 enova CRM str. 11

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. SPIS TREŚCI

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. SPIS TREŚCI Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2009r. Autor oraz kierownik projektu: Piotr Maj SPIS

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo