Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkowska* Mobbing zagro enie dla firmy i pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkowska* Mobbing zagro enie dla firmy i pracowników"

Transkrypt

1 Komunikaty 77 Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkowska* Mobbing zagro enie dla firmy i pracowników Znaczenia prawid³owych relacji miêdzyludzkich w miejscu pracy nie sposób przeceniæ. Stanowi¹ one nie tylko podstawê wysokiego poziomu motywacji pracowników, ale tak e warunek ich w³aœciwego funkcjonowania w yciu rodzinnym i spo³ecznym. Prowadzone w wielu krajach badania wykazuj¹ zale noœæ miêdzy natê eniem konfliktów w miejscu pracy a poziomem zdrowia i satysfakcji yciowej pracowników [Knap, 2000]. Sytuacja na rynku pracy powoduje tymczasem, i wielu pracodawców stosuje strategiê zarz¹dzania ludÿmi, któr¹ mo na by³oby okreœliæ jako motywowanie przez zastraszanie. Pracownikom nieustannie daje siê do zrozumienia, i powinni siê cieszyæ z samego faktu, i maj¹ pracê. Troska o w³aœciwe relacje interpersonalne w przedsiêbiorstwie uwa- ana jest niekiedy za zbêdny luksus. Skrajn¹ konsekwencj¹ tego typu podejœcia bywa zjawisko tzw. mobbingu. Istota mobbingu Mobbing to jeden z tych terminów, które nie doczeka³y siê do tej pory zadowalaj¹cych polskich odpowiedników. Okreœlany bywa jako psychoterror, drêczenie moralne, molestowanie moralne; najczêœciej jednak pozostaje siê przy terminie angielskim. Mo na najogólniej scharakteryzowaæ jako zjawisko polegaj¹ce na przeœladowaniu, poni aniu i szykanowaniu pracowników. A oto trzy pe³niejsze definicje: W rozumieniu naukowym zjawisko mobbingu okreœlane jest jako forma przeœladowañ stosowana w miejscu pracy wobec pracownika, obejmuj¹ca dzia³ania o charakterze manipulacyjnym. Celem takich dzia³añ s¹ zdecydowanie zamiary szkodzenia lub wyeliminowania osoby z zespo³u pracowniczego, podejmowane przez jedn¹ lub kilka osób. Istot¹ mobbingu jest fakt, i poddany mu pracownik odczuwa jego przejawy jako formê dyskryminacji. Warunkiem uznania pewnych dzia³añ za mobbingowe jest œwiadomoœæ ich podejmowania oraz wyraÿny cel dokuczenia, wyrz¹dzenia krzywdy wybranej ofierze ze strony atakuj¹cego [So³tys, 2001]; Przez molestowanie w miejscu pracy nale y rozumieæ wszelkie dzia³ania o charakterze nadu yæ, które przejawiaj¹ siê w formie zachowañ, s³ów, aktów, gestów czy pism, mog¹cych godziæ w osobowoœæ, godnoœæ czy integralnoœæ fizyczn¹ lub psychiczn¹ osoby, * dr Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkowska jest wyk³adowc¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi na studiach MBA w Wy szej Szkole Zarz¹dzania w Warszawie

2 78 Komunikaty stanowi¹c groÿbê dla jej zatrudnienia lub wp³ywaj¹c na pogorszenie atmosfery w pracy [Hirigoyen, 2002, s. 52]; Terror psychiczny ma na celu podporz¹dkowanie lub spo³eczne unicestwienie osoby, sk³onienie jej np. do odejœcia z pracy, rezygnacji z wykonywania zawodu lub spowodowanie, by (czêsto w atmosferze skandalu) zosta³a ona pozbawiona swej posady przez pracodawcê [Kaczyñska-Maciejowska, 2002]. Rodzaje mobbingu Wyró nia siê trzy podstawowe rodzaje mobbingu w miejscu pracy: 1. Mobbing poziomy, zwany równie mobbingiem horyzontalnym, czyli pracownik przeciw koledze. 2. Mobbing pionowy, czyli podw³adny przeciwko prze³o onemu. 3. Mobbing pochy³y, czyli prze³o ony przeciwko podw³adnemu. Mobbing poziomy przybiera zwykle formê wrogich dzia³añ podejmowanych przez grupê wspó³pracowników wobec osoby, której odmiennoœæ staje siê przedmiotem ataków. M.. Hirigoyen [2002, s. 57] pisze: Grupy maj¹ tendencje do niwelowania jednostek, Ÿle znosz¹c wszelk¹ odrêbnoœæ (kobieta w grupie mê czyzn, mê czyzna w grupie kobiet, homoseksualizm, odrêbnoœæ rasowa, religijna lub spo³eczna). W pewnych grupach zawodowych tradycyjnie zarezerwowanych dla mê czyzn nie³atwo jest nowo przyby³ej kobiecie zdobyæ respekt. Staje siê obiektem prymitywnych artów, obscenicznych gestów, traktuje siê z pogard¹ wszystko co mówi, nie bierze pod uwagê wyników jej pracy. Sprawia to wra enie otrzêsin, wszyscy siê œmiej¹, w tym tak e i inne obecne kobiety. Nie maj¹ bowiem wyboru. (...) Niekiedy Ÿród³em molestowania jest uczucie zazdroœci wzglêdem kogoœ, kto posiada coœ, czego nie maj¹ inni (uroda, m³odoœæ, bogactwo, komunikatywnoœæ). Czêsto dotyczy to m³odych œwietnie wykszta³conych osób (...). Ofiara dzia³añ mobbingowych podejmowanych przez wspó³pracowników nie zawsze mo e liczyæ na pomoc prze³o onego. Nawet gdy prze³o ony jest œwiadomy zaistnia³ych sytuacji, zwykle nie wie, jak siê zachowaæ, woli wiêc wstrzymaæ siê od podejmowania jakichkolwiek kroków. Gdy jednak zdecyduje siê na interwencjê, nasila to czêsto wrogie dzia³ania wspó³pracowników. Uwa aj¹ oni bowiem, e reakcja szefa jest przejawem faworyzowania danego pracownika. Mobbing pionowy to taki rodzaj zachowañ mobbingowych, który jest nierzadko pomijany w rozwa aniach dotycz¹cych omawianego zagadnienia. Stawia prze³o onego w wyj¹tkowo trudnej sytuacji, w której to on staje siê stron¹ przeœladowan¹ przez pracownika. Przez kierownictwo firmy bywa odbierany jako jaskrawy przejaw nieumiejêtnoœci zarz¹dzania ludÿmi.

3 Komunikaty 79 Wrogie dzia³ania ze strony podw³adnych maj¹ miejsce szczególnie w sytuacjach, gdy awans otrzymuje dotychczasowy kolega. Pracownicy czêsto nie s¹ w stanie pogodziæ siê z faktem, e zosta³ on szefem. Staraj¹c siê wykazaæ, jakim b³êdem by³a decyzja o awansie, podejmuj¹ ró nego rodzaju dzia³ania, których celem jest zdyskredytowanie zwierzchnika. Mobbing pionowy stosowany bywa tak e w sytuacjach, gdy podw³adni usi³uj¹ skompromitowaæ prze³o onego, by zaj¹æ jego miejsce, sk³oniæ do wczeœniejszego przejœcia na emeryturê itp. Krystyna Kmiecik-Baran [2001, s. 51] opisuje przypadek starszego naukowca, zatrudnionego na jednym z uniwersytetów, który stopniowo dostrzega coraz wiêksze ignorowanie jego osoby przez œrodowisko akademickie. Okaza³o siê, i podw³adni dokonywali zmiany adresów na wysy³anych przez niego przesy³kach, ograniczaj¹c w ten prosty (?!) sposób kontakty naukowca. Przypadkowo pomylono tak e pracê, która mia³a byæ wys³ana na wa ne sympozjum. Praca zosta³a odrzucona, a ca³a sytuacja doprowadzi³a do tego, i szykanowany zrezygnowa³ ze swych badañ. Sytuacja zwierzchnika jest szczególnie trudna. Zadaniem prze³o onego jest zarz¹dzanie. Je eli wiêc skar y siê swojemu pracodawcy, mo e to œwiadczyæ o jego nieprzydatnoœci do pe³nienia tej funkcji. M³odzi pracownicy na ni szych stanowiskach mened erskich mog¹ szukaæ i znaleÿæ wsparcie u pracodawcy, problem staje siê jednak coraz bardziej z³o ony wraz ze wzrostem wieku ofiary. Szykanowanie pracownika przez prze³o onego, zwane mobbingiem pochy³ym, to, jak zgodnie podkreœlaj¹ badacze, najbardziej rozpowszechniona forma mobbingu. Zjawisko to nasila siê szczególnie w czasach recesji; sytuacja na rynku pracy powoduje, i podw³adny godzi siê na wszystko, chc¹c utrzymaæ miejsce zatrudnienia. Przeprowadzono wiele badañ maj¹cych ustaliæ, jaki typ pracownika najczêœciej staje siê ofiar¹ mobbingu ze strony prze³o onych. Wy³oni³y siê dwie przeciwstawne grupy wyników: Ofiar¹ mobbingu padaj¹ na ogó³ pracownicy o niewielkich kwalifikacjach i niskim poczuciu w³asnej wartoœci. S¹ ma³o asertywni, nie potrafi¹ przeciwstawiæ siê zwierzchnikom, œwiadomoœæ ma³ej wartoœci na rynku pracy powoduje, i czuj¹ siê ca³kowicie bezradni, pozbawieni nawet mo liwoœci ucieczki. Mobbing dotyczy g³ównie osób wysoko wykszta³conych, ambitnych i kreatywnych. Stanowi¹ oni zagro enie dla prze³o onych, którzy w obawie o swoj¹ pozycjê podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu podwa enie kwalifikacji podw³adnego. Im zdolniejszy pracownik, tym bardziej nara ony na ró ne formy dzia³añ mobbingowych. Mobbing obejmuje kilka g³ównych obszarów dzia³añ. Mo na tu wymieniæ: Dzia³ania dotycz¹ce sfery komunikacji forma, czêstotliwoœæ lub rodzaj kontaktów z podw³adnymi doprowadzone zostaj¹ do absurdu. Pracownik bywa nieustannie wzywany do szefa lub, przeciwnie, odbierana jest mu mo liwoœæ rozmowy z prze³o onym, po-

4 80 Komunikaty dejmowane s¹ równie dzia³ania zaburzaj¹ce mo liwoœæ kontaktu z pozosta³ymi osobami zatrudnionymi w firmie. Niszczenie autorytetu pracownika. Najbardziej charakterystyczne jest tu wskazywanie na rzekom¹ niekompetencjê zatrudnionego, dezawuowanie jego poleceñ, podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wykazania braku kwalifikacji zawodowych szykanowanej osoby. Sposób przydzielania zadañ i egzekwowania ich wykonania zlecanie niemo liwej do wykonania iloœci obowi¹zków, ewentualnie przydzielanie zadañ wyj¹tkowo trudnych, ma³o satysfakcjonuj¹cych lub/i nisko p³atnych. Nieustanne dyskredytowanie jakoœci wykonywanych dzia³añ. Na marginesie warto jednak zauwa yæ, e szykanowanie za pomoc¹ zlecania nadmiernej iloœci zadañ jest t¹ form¹ mobbingu, która budzi najwiêcej w¹tpliwoœci. Rzeczywistoœæ wielu firm jest taka, e brakuje opisów stanowisk pracy, nie ma œciœle okreœlonych zakresów obowi¹zków. Wszystko to powoduje, i czêsto nie sposób jednoznacznie ustaliæ, jaka iloœæ przydzielonych zadañ stanowi jeszcze normê, a jaka jest wyrazem niechêci ze strony prze³o onego. Trudno tak e zaprzeczyæ, e czêœæ osób nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków nie na skutek przeœladowañ, lecz z powodu braku wykszta³cenia, niedostatku umiejêtnoœci, czy te nieodpowiednich do specyfiki stanowiska cech osobowoœci. Je eli upowszechni siê moda na mobbing, ju nied³ugo ka dy pracownik, który nie chce lub nie mo e wykonaæ przydzielonych mu zadañ, bêdzie kreowa³ siê na ofiarê przeœladowañ swego zwierzchnika. Ignorowanie, izolowanie uwa ane jest niekiedy za mobbing ekstremalny. Stosowane bywa wówczas, gdy poprzednie formy szykanowania nie przynios³y rezultatów. Zdarzaj¹ siê sytuacje, gdy zatrudnionemu nie powierza siê ju adnych obowi¹zków, izoluje od kontaktów z kolegami, utrudnia lub wrêcz uniemo liwia dostêp do telefonu i komputera. Zg³aszanie przez pracownika proœby o przydzielenie zadañ s¹ ignorowane lub/i traktowane jako ostateczny dowód jego niekompetencji. Skoro Pan nawet nie wie, co trzeba robiæ... Zjawisko mobbingu w Polsce W Polsce przez wiele lat termin mobbing pozostawa³ znany jedynie w¹skiemu gronu specjalistów, i nie przyznawano siê do problemu przeœladowania w miejscu pracy. W maju 2002 roku Centrum Badania Opinii Spo³ecznej przeprowadzi³o na licz¹cej 1047 osób, reprezentatywnej próbie losowo-adresowej doros³ej ludnoœci Polski badanie pt. Szykany w miejscu pracy [Derczyñski, 2002]. Wówczas 17% badanych stwierdzi³o, i w ci¹gu ostatnich piêciu lat pracy byli szykanowani przez swego prze³o onego.

5 Komunikaty 81 Badanym zadano równie pytania dotycz¹ce nie tyle ich samych, ile ogólnej sytuacji w miejscu pracy czy zdarza³y siê tam przypadki szykanowania pracowników przez prze³o onych lub przez wspó³pracowników? Twierdz¹co odpowiedzia³o 44% badanych, przy czym 32% wskaza³o na zjawisko z³ego traktowania ze strony prze³o onych, a 12% ze strony wspó³pracowników. W przeprowadzonym sonda u nie ograniczono siê do pytañ ogólnych; ka demu z ankietowanych zadano tak e kilkanaœcie pytañ dotycz¹cych konkretnych przejawów niew³aœciwego traktowania. Chodzi³o o wychwycenie przypadków, o których badani nie pamiêtali lub które, w ich odczuciu, nie nale a³y do kategorii zjawisk przedstawionych wczeœniej w sposób ogólny. Rozk³ad odpowiedzi wygl¹da nastêpuj¹co: Czy w ostatnich piêciu latach zdarzy³o siê Panu(i) w pracy, e: zmuszano Pana(i¹) do zostawania po godzinach, mimo, e nie by³o to konieczne, lub nie zap³acono za tê pracê odmawiano Panu(i) urlopu, nie pozwalano na zwolnienia choæ inni nie mieli takich k³opotów straszono Pana(i¹) lub szanta owano zwolnieniem z pracy by³(a) Pan(i) obiektem z³oœliwych uwag, docinków, niewybrednych artów ze strony szefa, tzn. Pana(i) prze³o onych bez uzasadnionego powodu pozbawiono Pana(i¹) nagrody lub premii powierzano Panu(i) zadania, do których wykonania nie by³(a) Pan(i) przygotowany, a nastêpnie krytykowano ich wykonanie ukarano Pana(i¹) za coœ nie wys³uchawszy Pana(i) wyjaœnieñ wyznaczono Panu(i) nierealnie krótkie terminy wykonania zadañ i karano za niewywi¹zywanie siê z nich by³ Pan(i) publicznie (w obecnoœci kolegów, kole- anek, klientów lub podw³adnych) krytykowany(a), poni any(a) lub oœmieszany(a) w imiê lojalnoœci wobec firmy lub prze³o onych zmuszano Pana(i¹) do donoszenia na kolegów czy kole anki tak, czêsto tak, ale rzadko lub tylko raz w procentach nie, nigdy

6 82 Komunikaty Czy w ostatnich piêciu latach zdarzy³o siê Panu(i) w pracy, e: mówiono Panu(i), e jest Pan(i) osob¹ konfliktow¹, o trudnym charakterze ukarano Pana(i¹) za to, e sk³ada³a Pan(i) skargi na coœ, dochodzi³(a) swoich spraw by³(a) Pan(i) obiektem niechcianych, niew³aœciwych zachowañ, artów lub propozycji o charakterze seksualnym tak, czêsto tak, ale rzadko lub tylko raz w procentach nie, nigdy ród³o: Derczyñski, 2002 Z badañ wynika³o, e choæ zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych pracowników czu³a siê dobrze w swoim miejscu pracy i stosunkowo niewielu (mniej ni jedna pi¹ta) przyzna³o siê do tego, e byli szykanowani w pracy, to jednak znacz¹co du a liczba pracowników spotka³a siê z ró nego rodzaju szykanami, wymuszeniami, poni aniem i innym niew³aœciwym ich zdaniem postêpowaniem prze³o onych. Mo na szacowaæ, e w ostatnich piêciu latach blisko po³owa ogó³u respondentów aktywnych zawodowo czu³a siê przeœladowana przez kierownictwo lub kolegów w miejscu pracy [Derczyñski, 2002]. Spotkaæ siê mo na z pogl¹dem, i mobbing jest problemem pozornym; prawdziwym problemem jest natomiast brak pracy. Lepiej mieæ szefa tyrana ni nie mieæ adnego. Osoby zajmuj¹ce siê profesjonalnie problematyk¹ mobbingu w Polsce podkreœlaj¹ jednak, i jest to powa ne zagadnienie spo³eczne. Swoista zmowa milczenia doprowadza bowiem do sytuacji, w której pracodawca dopuszczaj¹cy siê opisywanych zachowañ pozostaje bezkarny. Wypowiedzi na temat dzia³añ mobbingowych koñcz¹ siê na ogó³ smutn¹ konkluzj¹, i w naszym kraju pracownik jest wobec nich ca³kowicie bezradny. Polskie prawo nie przewiduje bowiem kar dla osób dopuszczaj¹cych siê szykan, a sytuacja na rynku pracy uniemo liwia ucieczkê z miejsca pracy, w którym pracownik czuje siê przeœladowany. Pozbawion¹ emocji próbê analizy mo liwoœci obrony przed mobbingiem na gruncie polskiego prawa podjê³a Ewa Drzewiecka [2002]. Autorka przyznaje, e aden przepis prawa pracy nie odnosi siê do psychicznego terroru w miejscu zatrudnienia. Podkreœla jednak, e: Niektóre przejawy mobbingu mog¹ byæ kwalifikowane jako przestêpstwo: znies³awienie, kiedy sprawca nara a pracownika na utratê dobrej opinii i zaufania potrzebnego dla danego stanowiska lub zawodu (art kodeksu karnego), zniewaga zw³aszcza w przypadku zniewa enia pracownika w jego obecnoœci albo pod jego nieobecnoœæ, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotar³a (art. 216 k.k.). Przestêpstwa te s¹ œcigane z oskar enia prywatnego i podlegaj¹ karze do roku pozbawienia b¹dÿ ograniczenia wolnoœci albo karze grzywny.

7 Komunikaty 83 Przeciwdzia³anie zachowaniom mobbingowym Za prekursora badañ nad mobbingiem uwa a siê powszechnie niemieckiego profesora psychologii Heinza Leymanna. Pracuj¹c w Szwecji jako rodzinny terapeuta, zajmowa³ siê wp³ywem stresu w pracy na problemy rodzinne. Z przeprowadzonych przez niego w latach 80. obliczeñ wynika³o, i ofiarami mobbingu pada 3,5 proc. szwedzkich pracowników. Z uwagi na to, e œredni okres utrzymania siê dzia³añ mobbingowych wynosi piêtnaœcie miesiêcy, a œredni okres pracy zawodowej 30 lat, Leymann oceni³ liczbê osób, których dotykaj¹ te dzia³ania, na 25% wszystkich zatrudnionych. Oznacza to, e co czwarty pracownik staje siê przynajmniej raz w ci¹gu swego ycia zawodowego ofiar¹ mobbingu (!). Ogromn¹ falê dyskusji wywo³a³o ukazanie siê w roku 1998 we rancji ksi¹ ki Marie- rance Hirigoyen Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w yciu codziennym. Ukazanie siê tej pozycji zapocz¹tkowa³o szereg dzia³añ podejmowanych w imiê has³a o godnoœæ w pracy. Powsta³y specjalne linie telefoniczne, grupy wsparcia dla osób, które czuj¹ siê przeœladowane w miejscu zatrudnienia. Niektóre pañstwa wprowadzi³y tzw. prawo antymobbingowe. Szykanowanie w pracy zosta³o uznane za przestêpstwo, przeœladowanym pracownikom przyznano prawo do odszkodowania. Podejmowane dzia³ania s³u ¹ ³agodzeniu skutków w sytuacji, gdy mobbing ju wyst¹pi³. Dzia³ania te sprowadzaj¹ siê do udzielania pomocy ofierze oraz d¹ eniu do ukarania sprawcy. Nie neguj¹c w adnym razie koniecznoœci takich kroków, stwierdziæ nale- y, i podstawowym pozostaje pytanie o przyczyny. Jak podkreœlaliœmy, nie istniej¹ takie cechy pracownika, które sprawiaj¹, e staje siê on ofiar¹ przeœladowañ mobbing dotyka zarówno osoby niewykszta³cone, niepewne siebie, jak i wybitnych fachowców, charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem asertywnoœci. Istniej¹ natomiast cechy miejsca pracy, które sprzyjaj¹ wyst¹pieniu zachowañ mobbingowych. Zgodziæ siê nale y ze stwierdzeniem, i : Psychoterror pojawia siê w tych organizacjach, w których przepracowani ludzie s¹ traktowani instrumentalnie, zaœ autokratyczny styl zarz¹dzania, biurowe gierki i sztywna hierarchicznoœæ pozbawiaj¹ ich swobodnego przep³ywu informacji oraz partnerskiego kontaktu z prze³o onymi. (...) Niedobry psychospo³eczny nastrój w przedsiêbiorstwie, nieporadne zarz¹dzanie i chaos organizacyjny, koterie, obawy o posadê, bezpardonowa walka o formaln¹ w³adzê lub nieformalne wp³ywy powoduj¹ konflikty, zaœ nakrêcanie spirali agresji sprzyja, by strona s³absza sta³a siê koz³em ofiarnym [Kaczyñska-Maciejowska, 2002]. Skutki takich dzia³añ trzeba, co oczywiste, minimalizowaæ. Zasadnicz¹ rolê odgrywa jednak, jak zawsze, profilaktyka. Sprowadza siê ona do kszta³towania kultury organizacyjnej, w której nie ma miejsca na zachowania mobbingowe. Podstawowe elementy wspomnianej kultury organizacyjnej mo na okreœliæ nastêpuj¹co:

8 84 Komunikaty Dro ny system komunikacji. Czynnik ten pe³ni kluczow¹ rolê w zapobieganiu wszelkim przejawom zachowañ mobbingowych. Liz Clarke [1997, s. 201, 219] pisze: Jak czêsto s³yszymy o organizacji, która przesadza z zakresem komunikowania siê? Nale y podj¹æ specjalne wysi³ki, aby zapewniæ przep³yw informacji do góry, do do³u i wszerz organizacji. (...) Mened er (...) musi doprowadziæ do przedawkowania komunikacji. Mówi siê, e nie mo na byæ zbyt szczup³ym lub zbyt bogatym, podobnie nie mo na przesadziæ z komunikowaniem siê. W firmie bliskiej przedawkowania komunikacji zachowania mobbingowe nie maj¹ szans wyst¹pienia. Warunkiem ich zaistnienia jest bowiem chocia by czêœciowe zablokowanie kana³ów informacyjnych w przedsiêbiorstwie. Czytelne zasady awansu to najskuteczniejszy sposób wyeliminowania sytuacji, w której osoba pragn¹ca wzrostu swej pozycji w firmie jedyn¹ drogê osi¹gniêcia celu widzi w zdyskredytowaniu pracownika, którego (s³usznie czy nie) uwa a za swojego g³ównego konkurenta. W³aœciwy system ocen okresowych oparty na czytelnych, obiektywnych, akceptowanych zarówno przez oceniaj¹cych, jak i ocenianych, kryteriach, stanowi swoistego rodzaju barierê zabezpieczaj¹c¹ przed wyst¹pieniem zachowañ mobbingowych. Zachowania takie maj¹ bowiem miejsce g³ównie w firmach, w których brak jest jednoznacznych wyznaczników jakoœci wykonywania zadañ. Mo liwe staje siê wówczas dowolne kszta³towanie opinii na temat pracowników, wypowiadanie pozbawionych obiektywnych podstaw s¹dów wartoœciuj¹cych. System szkoleñ dla kadry mened erskiej najwybitniejszy nawet specjalista w swej dziedzinie, jeœli ma zajmowaæ stanowisko mened erskie, powinien posiadaæ wiedzê na temat zarz¹dzania ludÿmi. Ta oczywista, zdawa³oby siê, zasada nie zawsze jest przestrzegana. Kierownikami czêsto zostaj¹ osoby, których umiejêtnoœci zawodowe nie id¹ w parze z wiedz¹ o psychologicznych i socjologicznych aspektach zarz¹dzania. Konieczna jest zmiana tego stanu rzeczy; dostarczenie kadrze kierowniczej wiedzy na temat kszta³towania w³aœciwych relacji interpersonalnych, zasad efektywnej komunikacji, budowania zespo³u itp. Niezbêdnym elementem owej antymobbingowej kultury organizacyjnej jest tak e wypracowanie zasad rozstawania siê z osobami zatrudnionymi w firmie. Gdy zachodzi taka koniecznoœæ pracownikowi nale y otwarcie zakomunikowaæ decyzjê o zwolnieniu, uczciwie przedstawiæ powód niezale nie od tego, czy jest nim negatywna ocena pracy czy te d¹ enie do ograniczenia liczby personelu. W firmie cechuj¹cej siê wspomnian¹ kultur¹ organizacyjn¹ nie ma miejsca dla mened erów, którzy podejmuj¹ dzia³ania o charakterze mobbingowym maj¹ce sk³oniæ pracownika do dobrowolnego odejœcia.

9 Komunikaty 85 Zapobieganie zachowaniom mobbingowym staje siê koniecznoœci¹. Cena p³acona przez tych, którzy doœwiadczyli przeœladowañ w miejscu pracy, jest bowiem ogromna. Mobbing niszczy zarówno karierê zawodow¹, jak te status spo³eczny i finansowy. Problemy w pracy przenosz¹ siê na ycie rodzinne. Pogarsza siê stan zdrowia. Wœród najbardziej charakterystycznych dolegliwoœci o pod³o u psychosomatycznym wymienia siê: bóle g³owy, bezsennoœæ, os³abienie koncentracji, nadciœnienie, choroby uk³adu pokarmowego, schorzenia serca. Nasilaj¹ siê stany niepokoju i lêku. Diagnozowane s¹ one jako PTSD posttraumatyczne stany lêkowe [Kaczyñska-Maciejowska, 2002]. W skrajnych przypadkach mobbing mo e staæ siê przyczyn¹ prób samobójczych. Specjaliœci z Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badañ w Hiszpanii szacuj¹, e co pi¹te samobójstwo pope³nione w tym kraju spowodowane zosta³o przemoc¹ psychiczn¹ w miejscu pracy [Grabowski, 2002]. Zjawisko mobbingu powoduje te wymierne straty w przedsiêbiorstwie spowodowane obni eniem efektywnoœci pracy; absencj¹ chorobow¹ oraz fluktuacj¹ kadr. Obci¹ enia ponosi równie spo³eczeñstwo; leczenie, rehabilitacja, œwiadczenia zwi¹zane z przejœciem na rentê lub wczeœniejsz¹ emeryturê osób zniechêconych do pracy wskutek mobbingu poci¹gaj¹ za sob¹ znaczne koszty. Zjawiska nie nale y wiêc bagatelizowaæ. Literatura Clarke L. (1997), Zarz¹dzanie zmian¹, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa. Derczyñski W. (2002), Szykany w miejscu pracy, komunikat z badañ, CBOS, czerwiec, Warszawa. Drzewiecka E. (2002), Pracownik nie mo e byæ ofiar¹, Serwis Prawno-Pracowniczy, nr 19/20. Grabowski P. (2002), Patologia zarz¹dzania. Mobbing zjawisko przemocy psychicznej w miejscu pracy, Antidotum, nr 5, Warszawa. Hirigoyen M.. (2002), Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w yciu codziennym, Wydawnictwo W Drodze, Poznañ. Kaczyñska-Maciejowska R. (2002), Pracownik nêkany, czyli jak rozpoznaæ i zwalczaæ mobbing w firmie, Personel nr 13/14, Warszawa. Kmiecik-Baran K., Cieœlak W. (2001), Bez zgody na przemoc w szkole i pracy, Instytut Promocji Nauczycieli Solidarnoœæ, Gdañsk. Knap E. (2000), Nieop³acalny stres, Personel nr 2, Warszawa. Maciejewska B. (2002), Terroryœci w biurze, Newsweek, nr 2. Sidor-Rz¹dkowska M. (2000), Kszta³towanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków. Sidor-Rz¹dkowska M. (2003), Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków. So³tys A. (2001), Mobbing w organizacji anatomia zjawiska, Zeszyty Naukowe Wy szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej, ódÿ.

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo