Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia"

Transkrypt

1

2 Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.); 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1274); 4. Zarządzenie Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Spis treści Podstawowe definicje... 3 Moduł 1. Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ)... 4 Moduł 2. Różne formy wspierania rozwoju zawodowego... 7 Moduł 3. Roczny plan szkoleń Moduł 4. Zarządzanie wiedzą i szkolenia wewnętrzne Moduł 5. Nabór wewnętrzny Literatura Spis załączników

3 Podstawowe definicje Ankieta ewaluacyjna - jest to ankieta indywidualnej oceny szkolenia (AIOS), wypełniana przez uczestników po szkoleniu. Coaching aktywna współpraca przełożonego z podwładnym mająca na celu podnoszenie jakości wykonywanej pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań i wspieranie rozwoju pracownika. To metoda pomagania innym w uczeniu się oraz w osiąganiu pożądanych wyników i sukcesów bez mówienia im wprost, jak mają to zrobić. Indywidualny program rozwoju zawodowego dokument, opracowywany indywidualnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, mający na celu diagnozę potencjału i aspiracji pracownika, wspierający jego rozwój poprzez adekwatne i różnorodne formy działania, zgodne z celami organizacji zatrudniającej pracownika. Mentoring proces sprawowania opieki nad pracownikiem w różnych stadiach jego zawodowego rozwoju i kariery od momentu zatrudnienia aż do osiągnięcia pozycji na szczycie, realizowany indywidualnie przez osoby posiadające większą wiedzę i bogatsze doświadczenie, najczęściej rekrutujące się spośród kierowników wyższego szczebla. Post-testy to testy wiedzy wypełniane przez uczestników po szkoleniu. Razem z pre-testami pozwalają ocenić przyrost wiedzy, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Pre-testy - to testy wiedzy wypełniane przez uczestników szkolenia przed szkoleniem. Rozmowa rozwojowa w metodologii ustalania IPRZ opracowanej przez DSC KPRM jest to omówienie preferencji pracownika dot. rozwoju zawodowego oraz celów/priorytetów urzędu i planowanych kierunków rozwoju; ustalenie z pracownikiem stosownie ukierunkowanych działań rozwojowych. Rozwój zawodowy to ciągły proces zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności, które odnoszą się do pracy zawodowej, wykonywanych obowiązków służbowych lub środowiska pracy. Proces ten umożliwia organizacji zapewnienie wyszkolonych, posiadających informacje niezbędne do wykonywania pracy i zmotywowanych pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest podejściem do procesu podejmowania, przez najwyższe kierownictwo organizacji/urzędu, świadomych decyzji związanych z celami i planami urzędu w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi uzupełnia i ma bezpośredni wpływ na strategię ogólną organizacji. Reguluje także kompleksowo kwestie związane z: systemem ocen okresowych (ewaluacja pracownika), planami/programami rozwoju zawodowego, systemem szkoleń i innych działań rozwojowych (coaching, mentoring, etc.), ścieżkami kariery, naborem wewnętrznym i zewnętrznym, systemem wynagrodzeń, zarządzaniem talentami najzdolniejszymi osobami w organizacji (ang. High Potentials), planami sukcesji (tworzenie kadry rezerwowej), opisami stanowisk pracy i strukturą organizacji. Szkolenie - proces podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracowników, zwiększania ich kompetencji zawodowych, osobistych i interpersonalnych, jak równie kształtowanie ich postaw i zachowań. 3

4 Szkolenia hybrydowe (blended learning) zasadniczo oznacza mieszane tryby nauczania. Najczęściej określa się tak połączenie tradycyjnych szkoleń ze szkoleniami wykorzystującymi technologie teleinformatyczne. Szkolenie kaskadowe system szkoleń wewnętrznych polegający na przekazywaniu wiedzy i umiejętności jednej grupy pracowników innej grupie pracowników lub szkolenia prowadzone przez wyselekcjonowaną i przygotowaną grupę osób do szkolenia pracowników organizacji, którzy będą szkolili kolejną grupę pracowników, najczęściej znajdujących się o szczebel niżej w hierarchii. Wiedza nieskodyfikowana rodzaj wiedzy, którą posiadają pracownicy (w tym przypadku: członkowie korpusu służby cywilnej). Są oni indywidualnymi jej dysponentami i od nich zależy, czy będą się nią dzielili z innymi osobami, czy nie. Wiedza skodyfikowana to ta, która jest gromadzona poza pracownikami (w tym przypadku: członkami korpusu służby cywilnej), chociaż są oni jej najważniejszym źródłem. Dysponentem tej wiedzy jest pracodawca (tu: urząd), który decyduje o tym co pozyskiwać i z jakich źródeł, jak gromadzić i przetwarzać pozyskiwaną wiedzę oraz w jaki sposób ją udostępniać. Zarządzanie wiedzą proces tworzenia, gromadzenia, organizowania i rozpowszechniania oraz użycia wiedzy w praktyce funkcjonowania organizacji. Natomiast w zarządzeniu w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej określono, że zarządzanie wiedzą oznacza: identyfikację, gromadzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie tzw. wiedzy jawnej i ukrytej pracowników urzędu, służące podniesieniu jakości, sprawności i efektywności wykonywania przez pracowników powierzonych im zadań. Moduł 1. Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ) Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej bezpośredni przełożony ustala, odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem dyrektora generalnego urzędu, indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiący podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) wnioski zawarte w ocenie okresowej członka korpusu służby cywilnej; 2) planowaną ścieżkę awansu stanowiskowego i finansowego członka korpusu służby cywilnej; 3) plany i możliwości rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej; 4) potrzeby i możliwości urzędu w zakresie zatrudnienia. Program ten następnie jest akceptowany przez osobę kierującą komórką organizacyjną i zatwierdzany przez dyrektora generalnego urzędu (ust. 2 ww. przepisu). 4

5 Dyrektor generalny urzędu, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie standardów, określi formułę oraz zasady opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego w urzędzie, w którym nie zostało to dotychczas określone. (Załącznik do zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, część V, pkt 1) Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu pt. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) opracował metodologię tworzenia indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej oraz pakiet narzędzi służących do jego przygotowania. Przygotowane materiały obejmują: poradnik pt. Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki opisujący opracowaną metodologię, arkusze IPRZ. Metoda DSC KPRM nie jest wiążącą propozycją dla urzędów. Można z niej korzystać w niezmienionej formie albo modyfikować do potrzeb i specyfiki urzędu. Urzędy mogą też tworzyć całkowicie nowe rozwiązania pozostające w zgodzie z art. 108 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej i obowiązującymi regulacjami. W zależności od specyfiki urzędu procedury w zakresie indywidualnego programu rozwoju zawodowego mogą być przygotowane w formie np.: wewnętrznych przepisów (np. zarządzenie, regulamin), dobrych praktyk, zaleceń, rekomendacji, wytycznych. Dodatkowo zaleca się, aby: proces ustalania IPRZ był powiązany z procesem oceny okresowej, w celu usystematyzowania i ułatwienia jego przeprowadzania, w przypadku zmiany stanowiska pracy wiążącej się z istotną zmianą zakresu realizowanych obowiązków odbywał się przegląd i ewentualna aktualizacja IPRZ (aktualizacja może być przeprowadzana również na wniosek bezpośredniego przełożonego lub pracownika). Zaproponowana przez DSC KPRM metodologia składa się z następujących narzędzi 1 : procedury ustalania IPRZ, 1 Powyższe materiały dostępne są na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej: 5

6 formularza IPRZ dla osoby zajmującej stanowisko pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu) albo zajmującej stanowisko pracy będące stanowiskiem kierownika urzędu albo jego zastępcy, które są stanowiskami w służbie cywilnej (arkusz A ) formularz znajduje się w załączniku A, formularza IPRZ dla osoby zajmującej stanowisko pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej, ani stanowiskiem kierownika urzędu, ani jego zastępcy, które są stanowiskami w służbie cywilnej (arkusz B ) formularz znajduje się w załączniku B, formularza Preferencji dotyczących rozwoju zawodowego dla osoby zajmującej stanowisko pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej, ani stanowiskiem kierownika urzędu, ani jego zastępcy, które są stanowiskami w służbie cywilnej formularz znajduje się w załączniku C, poradnika, który zawiera zbiór praktycznych porad dotyczących ustalania IPRZ według proponowanej procedury oraz podstawy teorii rozwoju zawodowego człowieka. Krótkie omówienie procedury ustalania IPRZ wypracowanej przez DSC KPRM zamieszczone zostało w załączniku D. Bariery i problemy związane ze stosowaniem IPRZ Czy wiesz, że? W raporcie OECD Public Servants as Partners for Growth zwrócono uwagę na konieczność skutecznej identyfikacji braków w umiejętnościach i kompetencjach członków korpusu służby cywilnej. Źródło: Public Servants as Partners for Growth Toward a Stronger, Leaner and More Equitable Workforce 1. Brak odpowiedniego przygotowania się bezpośredniego przełożonego do rozmowy rozwojowej nt. IPRZ: Może skutkować 2. Niewypełnienie lub nieodpowiednie wypełnienie arkusza Preferencji dotyczących rozwoju zawodowego przez pracownika: 3. Brak omówienia w trakcie rozmowy rozwojowej podsumowania działań rozwojowych z poprzedniego okresu: 4. Nieodpowiednia liczba zaplanowanych działań rozwojowych:. 5. Wskazanie głównie szkoleń jako działań rozwojowych:. 6

7 6. Brak uzgodnień planowanych działań rozwojowych z osobami odpowiedzialnymi za nie (np. w przypadku odbycia stażu w innej komórce organizacyjnej):. 7. Brak konsultacji z odpowiednią komórką organizacyjną w sprawie płatnych działań rozwojowych:. 8. Brak zapisania wszystkich ustaleń z rozmowy rozwojowej w arkuszu IPRZ:. 9. Brak zaplanowania monitorowania i faktycznego monitoringu realizacji IPRZ przez przełożonego:. IPRZ pomaga odzwierciedlić mapę osobistych aspiracji i potrzeb rozwojowych pracownika oraz pozwala mu znaleźć i dopasować odpowiednie miejsce w zespole, wykorzystując jego preferencje i doświadczenie. Moduł 2. Różne formy wspierania rozwoju zawodowego Rozwój zawodowy można rozumieć jako rozwój pracownika w obrębie organizacji, zgodnie z potrzebami i wynikami organizacji, możliwościami i preferencjami pracowników indywidualnych. Takie podejście do rozwoju zawodowego z dwóch perspektyw, czyli organizacji (pracodawcy) i pracownika powinno znaleźć odzwierciedlenie w podejmowaniu przez organizację świadomych decyzji związanych z celami i planami w ramach strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (SZZL) 2. Zgodnie z koncepcją SZZL adekwatny rozwój zawodowy pracownika jest kompleksowym produktem spójnych i zaplanowanych zgodnie z ogólnoorganizacyjną strategią procesów zarządzania zasobami ludzkimi takich, jak 3 : system ocen okresowych (ewaluacja pracownika), plany/programy rozwoju zawodowego, system szkoleń i innych działań rozwojowych (coaching, mentoring, etc.), ścieżki kariery, rekrutacja wewnętrzna, system wynagrodzeń, 2,3 Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, listopad 2011 r. 7

8 8 zarządzanie talentami najzdolniejszymi osobami w organizacji (ang. High Potentials), plany sukcesji (tworzenie kadry rezerwowej), opisy stanowisk i struktura organizacji. Wszystkie te elementy powinny sprzyjać podnoszeniu podlegających rozwojowi aspektów kompetencji, czyli wiedzy, umiejętności, doświadczenia i postaw wyrażonych w zachowaniach i mających wpływ na poziom efektywności na danym stanowisku. Elementem spajającym i wzmacniającym te działania jest kultura organizacyjna sprzyjająca uczeniu się. Kultura organizacyjna wg Edgara H. Scheina to osobowość przedsiębiorstwa, urzędu, czy firmy. Przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, w ich sądach i postawach, sposobie rozwiązywania problemów, zorganizowania miejsca pracy. Formy rozwoju osób dorosłych podzielić można na kształcenie formalne (dla członków służby cywilnej są to między innymi: studia uzupełniające II stopnia - magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz studia typu MBA) oraz kształcenie pozaformalne, do którego można zaliczyć: szeroką gamę szkoleń oraz działania typu coaching i mentoring. Szeroką gamę form rozwoju uzupełnia samokształcenie, nazywane także kształceniem nieformalnym, które odbywa się bez udziału nauczyciela, wykładowcy lub instruktora-trenera, a ma na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności. Przykładowy podział działań rozwojowych wg poradnika DSC KPRM Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki, może wyglądać następująco: SAMODOSKONALENIE Lektura czytanie literatury branżowej (książek, czasopism etc.) lub z danego obszaru kompetencji (np.: zarządzanie czasem, zarządzanie zespołem). Orzecznictwo przeanalizowanie dostępnego orzecznictwa z danego zakresu i wyciągnięcie wniosków. Nauka własna pozyskanie i przyswojenie wiedzy z danego obszaru we własnym zakresie. DOSKONALENIE W DZIAŁANIU Staż okresowe pełnienie obowiązków z zakresu innego stanowiska w innym zespole, innej komórce organizacyjnej etc. Udział w zespole zadaniowym - uczestnictwo w zespole zadaniowym obejmującym swoim zakresem obszary związane bezpośrednio i/lub pośrednio z tematyką i specyfiką pracy pracownika (np.: udział w zespole wartościującym). Dodatkowe zadania odpowiednio dobrane (zgodnie z potrzebami rozwojowymi pracownika) dodatkowe zadania do wykonania na stanowisku pracy. UCZENIE SIĘ OD INNYCH Nauczanie/instruktaż przekazanie wiedzy z konkretnego zakresu, dotyczącej sposobu wykonywania danego zadania, zwykle według metody 3P (powiedz pokaż przećwicz). Mentoring cykliczne spotkania osoby mniej doświadczonej z osobą, która posiada bogate doświadczenie w danym obszarze i umie się tym doświadczeniem dzielić. Coaching z przełożonym - wspólna praca z przełożonym nad rozwojem kompetencji, umiejętności technicznych, nad pogłębieniem wiedzy merytorycznej podczas indywidualnych spotkań. Coaching ogólnorozwojowy indywidualna praca z certyfikowanym coachem nad osiągnięciem ustalonego celu SZKOLENIA Szkolenia wewnętrzne uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez pracowników urzędu. Szkolenia zewnętrzne uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Seminaria uczestnictwo w seminariach. Konferencje uczestnictwo, bądź występowanie na konferencjach.

9 Zastępstwa możliwość poznania innych zadań i obszarów pracy poprzez pełnienie zastępstwa. Wykonanie analizy/ekspertyzy wykonanie analizy/ekspertyzy w określonym obszarze umożliwiające poszerzenie wiedzy z tego zakresu. rozwojowego. Konsultacje konsultacje ze specjalistami z innych dziedzin (z urzędu lub spoza urzędu); Wizyty studyjne wizyty organizowane w innych jednostkach (innych komórkach organizacyjnych, urzędach etc.) w celu zapoznania się z ich specyfiką działania, wykonywania konkretnych zadań, obszarem pracy etc. Studia podyplomowe odbycie studiów podyplomowych. E-learning ukończenie szkolenia z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Czy wiesz że? Najpopularniejszym sposobem podnoszenia umiejętności i uzyskiwania wiedzy są szkolenia. 1. Cykl uczenia się dorosłych D. A. Kolba 4 Teorie dotyczące rozwoju człowieka Aby efektywnie korzystać z narzędzia, jakim jest indywidualny program rozwoju zawodowego, dobrze jest poznać dwie zasadnicze i najczęściej stosowane teorie wspomagające rozwijanie kompetencji pracowników. Znajomość tych teorii pozwoli wpisać indywidualny rozwój pracownika w szerszy kontekst strategicznych zamierzeń organizacji. Ludzie dorośli, aby skutecznie podnieść swoje kwalifikacje, powinni przejść cztery etapy procesu doskonalenia w określonej kolejności, dlatego planując IPRZ warto wziąć pod uwagę elementy cyklu Kolba: Rysunek 1. Cykl D. Kolba 4 Omówienie teorii oraz rysunek zostały zaczerpnięte z poradnika pt. Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, listopad 2011 r. 9

10 Warto zaznaczyć, że wg przytoczonego modelu, działania rozwojowe, które koncentrują się na konkretnym doświadczeniu pracownika (etap: konkretne doświadczenie), np. projekty międzywydziałowe, współpraca grupowa są dla niego podstawą do refleksji, na ile jego działania były skuteczne (etap: refleksyjna obserwacja). Następnie, być może przy wsparciu przełożonego (informacji zwrotnej), pracownik może dojść do wniosku, że działania te można ulepszyć (etap: tworzenie abstrakcyjnych hipotez) a następnie przetestować je w nowej sytuacji (etap: testowanie w nowych sytuacjach). 2. Model przywództwa sytuacyjnego Herseya-Blancharda Przywództwo sytuacyjne to jedna z bardziej skutecznych i powszechnie stosowanych teorii dotyczących rozwoju zawodowego, zarówno od strony pracowników, jak i przełożonych. Opracowany model w 1968 roku przez Paula Herseya i Kena Blancharda (P. Hersey i K. H. Blanchard, Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Prentice Hall, 1996), opiera się na założeniu, iż dobry lider powinien dostarczać swemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania. Wykorzystanie Modelu przywództwa sytuacyjnego Herseya-Blancharda pozwala zastosować narzędzia rozwoju zawodowego w zależności od stopnia dojrzałości pracownika. Stopień gotowości pracownika oznacza wypadkową jego chęci i kompetencji. Rysunek 2. Model Herseya-Blancharda 5 Za poradnikiem Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki opis modelu Herseya-Blancharda może brzmieć następująco: I ćwiartka W początkowej fazie gotowości pracownika do wykonywania określonego zadania najodpowiedniejsze są zachowania lidera zorientowane na zadania tu głównie sprawdzi się technika kierowania Zarządzania przez zadania (ZPZ). Pracowników trzeba uczyć ich zadań, lider 5 Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, listopad 2011 r. 10

11 nieprzekazujący wytycznych wywoływałby u pracowników niepokój i niepewność. Nieodpowiednie byłyby też zachowania zakładające duży stopień uczestnictwa pracownika w procesie tworzenia koncepcji zlecanych zadań, gdyż na wczesnym etapie dojrzałości pracownikowi potrzebna jest świadomość istnienia silnej struktury i lidera. Metody rozwijania pracowników na wczesnym etapie gotowości: nauczanie/instruktaż w celu przekazania pracownikowi odpowiednich wiadomości i umiejętności, trening jeżeli chcemy, aby pracownik rozpoczął naukę przez doświadczenie, mentoring jeżeli nauka ma się odbyć w wyniku procesu modelowania (poprzez obserwowanie i naśladownictwo zachowania wzorcowego prezentowanego przez mentora). II ćwiartka W miarę uczenia się przez pracowników wykonywania zadań monitorowanie przez przełożonego ich realizacji pozostaje nadal konieczne, gdyż pracownicy nie potrafią jeszcze funkcjonować w pełni samodzielnie. Choć wiedzą, jak dane zadanie wykonać, nie zawsze są w stanie wiedzę tę zastosować w praktyce. Co więcej, zaczynają dostrzegać trudności związane z wykonaniem nowych, zlecanych im zadań, a to sprawia, że powoli tracą swój wcześniejszy entuzjazm. Na tym etapie nadal pomocna będzie technika kierowania ZPZ, choć zalecane jest większe dopuszczenie pracownika do głosu na etapie tworzenia różnych elementów planu, wysłuchanie jego uwag, czy pomysłów. Rozwój pracowników na tym etapie: trening przećwiczenie konkretnych umiejętności i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, coaching z przełożonym, czyli zadawanie przez przełożonego odpowiednich pytań pracownikowi o jego pomysły na rozwiązania (zamiast dawania wytycznych i wskazówek), co wspomaga rozwój konkretnych umiejętności, jak również wzmacnia zaangażowanie pracownika. III ćwiartka W trzeciej fazie pracownicy posiadają już niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie realizować zlecane im zadania. Pojawia się u nich także silniejsza niż w II ćwiartce motywacja do osiągnięć, w związku z tym czynnie dążą do zwiększania swojego zakresu odpowiedzialności, chcą mieć większy wpływ na cel zlecanych im zadań. Na tym etapie najodpowiedniejsza będzie technika kierowania Zarządzania przez cele (ZPC). Niestety na tym etapie czasem może zdarzyć się znaczny spadek lub wahania w obszarze zaangażowania pracownika. Z jednej strony spadek motywacji może być spowodowany zmianą warunków, w jakich do tej pory pracownik wykonywał dane zadanie (np. choć potrafi już świetnie tworzyć i przeprowadzać prezentacje, pierwszy raz zrobił to przed zarządem i nie został dobrze przyjęty to może powodować u niego zaskoczenie i utratę wiary we własne siły). Z drugiej strony obniżone zaangażowanie może być spowodowane faktem, że już od dłuższego czasu pracownik wykonuje dane zadanie, robi to bardzo dobrze i ma poczucie, że zatrzymał się w miejscu albo przełożony nie chce uwzględniać jego uwag w związku z wykonywanym zadaniem, albo jest już znużony powtarzalnością swojej pracy. 11

12 Sposoby rozwijania pracowników na trzecim etapie gotowości: coaching z przełożonym, czyli zadawanie pracownikowi przez przełożonego adekwatnych pytań o jego pomysły na rozwiązania (zamiast dawania wytycznych i wskazówek) problem w tej ćwiartce polega na tym, że pracownik posiada kompetencje na zadowalającym poziomie i być może nawet w przeszłości wykonywał bardzo dobrze swoje zadania, jednak obecnie jego niskie zaangażowanie nie pozwala mu osiągać oczekiwanej efektywności. Pracownik, poza tym, jakby zatrzymał się w rozwoju nie podąża za wymogami organizacji. W tej sytuacji pracę coachingową powinno się rozpocząć od wzbudzenia w pracowniku motywacji do zmiany. coaching ogólnorozwojowy, który pozwoli pracownikowi zwalczyć swoje wewnętrzne bariery, odnaleźć na nowo motywację i skutecznie wdrożyć zmianę w zakresie swojej postawy lub zachowania. mentoring, gdyż często możliwość rozmowy z doświadczonym pracownikiem, autorytetem w danej dziedzinie, pozwala na nowo nabrać chęci do wykonywania zadań na oczekiwanym poziomie i motywuje do osiągania coraz lepszych rezultatów IV ćwiartka W miarę stopniowego nabierania przez pracowników wiary w siebie, samodzielności i doświadczenia lider może ograniczyć zarówno wsparcie, jak i instruowanie. W tej fazie pracownicy nie potrzebują i nie oczekują bezpośredniego nadzoru ze strony lidera; działają samodzielnie. Z powodzeniem mogą być przykładem dla innych pracowników w zakresie realizacji określonych zadań. Na tym etapie najbardziej właściwa będzie technika kierowania Zarządzania przez wizję (ZPW). Rozwój pracowników na najwyższym etapie gotowości: coaching ogólnorozwojowy umożliwiający pracownikowi dalszy rozwój i odkrycie dodatkowego wewnętrznego potencjału, który do tej pory nie ujawnił się w codziennej pracy, mentoring w celu odkrycia dodatkowych możliwości zawodowych. UWAGA: Pracownik znajdujący się w IV ćwiartce w danym temacie może być także mentorem dla innych, mniej doświadczonych pracowników. Moduł 3. Roczny plan szkoleń Dyrektor generalny urzędu, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie standardów, opracuje roczny plan szkoleń pracowników, odpowiadający potrzebom urzędu, z uwzględnieniem indywidualnych programów rozwoju zawodowego lub dostosuje, o ile jest taka konieczność, plan obowiązujący w urzędzie. (Załącznik do zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, część V, pkt 2) 12

13 Polityka szkoleniowa urzędu określa cele i zasady realizacji zadań związanych z prowadzeniem działań szkoleniowych i jest skorelowana z długookresowym planem rozwoju instytucji, w tym w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej opiera się na zasadach: jednolitości celów, elastyczności, kompleksowości, spójności, systemowości, aktywności, odpowiedniości, wysokim poziomie szkolenia, adekwatności finansowej, ocenie szkoleń i efektywności. Zasady te powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w procesie planowania szkoleń, a co za tym idzie również w rocznym planie szkoleń. Czy wiesz, że? Głównym celem polityki szkoleniowej jest: podnoszenie lub utrzymywanie optymalnego poziomu zawodowego i etycznego członków korpusu służby cywilnej oraz zapewnienie jednolitości zasad organizacji, realizacji, oceny jakości i efektywności szkoleń, a także standaryzacji wykorzystywanych narzędzi, co prowadzić powinno do bardziej racjonalnego inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego w służbie cywilnej Proces ten ma następujący przebieg: Rysunek 3. Proces tworzenia Rocznego planu szkoleń 6 6 Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, maj 2011 r. 13

14 Co to jest roczny plan szkoleń? Roczny plan szkoleń to narzędzie służące określaniu wielkości zaplanowanych wydatków na szkolenia w podziale na grupy tematyczne szkoleń, poszczególnych członków korpusu służby cywilnej oraz jednostki organizacyjne danego urzędu, jak również monitorowanie realizacji planu szkoleń w ciągu roku. Narzędzie umożliwia również wprowadzanie do planu oraz monitorowanie realizacji szkoleń typu ad hoc. Techniczne aspekty wypełniania Rocznego planu szkoleń Przykładowe i rekomendowane rozwiązanie (i jednocześnie nie obligatoryjne dla urzędów) dotyczące tworzenia rocznego planu szkoleń znajduje się w załączniku D. Narzędzie to składa się z 8 zakładek: Pierwsza zakładka Priorytety szkoleniowe jest tożsama z arkuszem potrzeb szkoleniowych. W kolejnej zakładce Planowanie szkoleń przy danym członku korpusu służby cywilnej i określonym szkoleniu umożliwia przyporządkowanie do danej osoby liczbę dni szkoleniowych. Kolejna zakładka jest zestawieniem ceny za osobodzień szkolenia oraz umożliwia określenie wielkości udziału członka korpusu służby cywilnej w finansowaniu szkolenia. W zakładce Planowanie szkoleń prezentowane są priorytety poszczególnych szkoleń, liczba szkoleń z danej tematyki do zrealizowania, typy szkoleń (otwarte zewnętrzne, otwarte wewnętrzne, zewnętrzne zamknięte, wewnętrzne zamknięte) oraz miesiące realizacji szkoleń w danym roku. Kolejne zakładki dotyczą wykonania szkoleń ich rzeczywistych cen (jeżeli były inne niż planowane). Ostatnia zakładka obrazuje wykonanie szkoleń ad hoc, ich rzeczywisty koszt i czas trwania. SZKOLENIA TYPU AD HOC Po zamknięciu etapu planowania istnieje możliwość zgłaszania doraźnych potrzeb szkoleniowych, które określamy mianem ad hoc. Specyfika urzędu może wymagać realizacji nieprzewidzianych w rocznym planie szkoleń. Może wynikać to z potrzeb rozwojowych członków korpusu służby cywilnej, którą może dostrzec przełożony lub sam podwładny. Również nowy zakres obowiązków lub wprowadzenie nowych przepisów mogą powodować potrzebę realizacji dodatkowych szkoleń. Konieczność przeszkolenia może również wynikać z nowych zadań nakładanych na kierownika i/lub pracownika, nowych przepisów, zmian regulacji prawnych itp. W przypadku, gdy w ciągu roku zwiększy się budżet szkoleniowy, szkolenia o niższym priorytecie mogą zostać zrealizowane jako szkolenia ad hoc. Wprowadzenie do rocznego planu szkoleń szkolenia ad hoc umożliwia Wniosek o szkolenie w ramach rezerwy rocznego planu szkoleń (narzędzie PII. F1) wniosek znajduje się w załączniku F niniejszych materiałów szkoleniowych. 14

15 MONITOROWANIE I EWALUACJA WDRAŻANIA PLANU SZKOLEŃ Zgodnie z rekomendacją DSC KPRM funkcję monitoringu należy włączyć do procedury audytu wewnętrznego, natomiast osoba odpowiedzialna za wdrożenie Polityki szkoleniowej (kierownik komórki ds. zasobów ludzkich lub osoba przez niego upoważniona) powinna dokonywać rocznej oceny jakościowej. Monitoring wdrażania planu szkoleń powinien obejmować dane statystyczne, ankiety i formularze dla odbiorców działań bezpośrednich oraz badania rynku. Dane te powinny być podstawą analiz dokonywanych w procesie ewaluacji oraz aktualizacji rocznego planu szkoleń. Ewaluacja powinna odnosić się do osiągnięcia zamierzonych celów. Ocena w ewaluacji powinna nastąpić przed i po wdrożeniu planu szkoleń. Ocena przed dotyczyć będzie zakładanych celów, przewidywanych rezultatów, spójności z celami i innymi dokumentami urzędów, komplementarności z innymi politykami, a także procedury wdrażania. Ocena po zakończeniu projektu ma na celu ocenę efektów wdrażania oraz wyciągnięcie wniosków dla kolejnych działań. Case study Urząd Lotnictwa Cywilnego roczny plan szkoleń z obłoków na ziemię 7 Roczny plan szkoleń w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego budowany jest w oparciu o zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe. Tworzona jest również 10-procentowa rezerwa będąca w dyspozycji Dyrektora Generalnego ULC na realizację szkoleń, które nie znalazły się Rocznym planie. Roczny plan szkoleń jest akceptowany przez DG ULC i zatwierdzany przez Prezesa urzędu. Szkolenia pracowników urzędu przewidziane dla służby cywilnej, w tym szkolenia specjalistyczne inspektorów nadzoru lotniczego, są w pełni finansowane przez urząd. W urzędzie dofinansowuje się naukę języka angielskiego i innych języków obcych (w szczególności języka francuskiego). Wysokość kwoty dofinansowania jest uzależniona od wysokości funduszu szkoleniowego i ustalana przez DG ULC na dany rok budżetowy. Ze względu na szczególne znaczenie znajomości języka angielskiego, uznanego za międzynarodowy język lotniczy, w urzędzie organizowane są również kursy języka angielskiego dla pracowników ULC, które obejmują swoim programem naukę języka angielskiego branżowego wraz z frazeologią lotniczą. Szczególną korzyścią dla urzędu z tego rodzaju nauczania jest sprawowanie kontroli nad wyborem firm szkoleniowych świadczących ww. usługi, właściwy dobór grup uczestników szkolenia, kontrola frekwencji oraz uzyskiwanie raportów na temat osiągnięć w nauce uczestników szkolenia. Na etapie budowania Rocznego planu szkoleń w ULC przyznaje się limity funduszu szkoleniowego dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu w danym roku budżetowym. Powoduje to zwiększenie odpowiedzialności kierujących komórkami organizacyjnymi za gospodarowanie środkami przeznaczonymi na cele szkoleniowe, bardziej celowe wydatkowanie funduszu i optymalne jego wykorzystanie. W rocznym planie szkoleń odrębnie planowane są tzw. projekty międzydepartamentalne, których tematyka obejmuje pracowników różnych departamentów i dotyczy 7 Przegląd Służby Cywilnej, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydanie Specjalne nr 3, Wrzesień 2012 r. 15

16 głównie realizacji szkoleń językowych, komputerowych, z zakresu znajomości prawa, w tym prawa lotniczego, znajomości technik audytowania, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, etyki. ULC obliguje pracowników, którzy otrzymali dofinansowanie lub uczestniczyli przez rok w szkoleniu organizowanym w ULC, do zdania egzaminu językowego i uzyskanie certyfikatu przynajmniej na poziomie B2. Pracownik, który uzyskał taki certyfikat, może wystąpić do DG ULC o zrefundowanie kosztów egzaminu. Pytania: A. Jakie są mocne strony przedstawionego rozwiązania na etapie budowania i wprowadzania rocznego planu szkoleń? B. Jakie zagrożenia mogą wiązać się z realizacją rocznego planu szkoleń w analizowanym przypadku? C. Które elementy zaprezentowanego przypadku warto wprowadzić w Twoim urzędzie? Moduł 4. Zarządzanie wiedzą i szkolenia wewnętrzne A. CZYM JEST ZARZĄDZANIE WIEDZĄ? Przez zarządzanie wiedzą w służbie cywilnej rozumie się proces: identyfikacji, pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wiedzy jawnej i ukrytej pracowników urzędu służące podniesieniu jakości, sprawności i efektywności zadań wykonywanych na rzecz urzędu. W każdej organizacji wskazać można następujące obszary wiedzy wewnętrznej, którą należy zarządzać: Składowymi wiedzy są dane oraz umiejętności pozwalające na praktyczne wykorzystanie informacji. Cała wiedza, którą posiada urząd, może być nieskodyfikowana lub skodyfikowana. 16

17 Wiedza nieskodyfikowana to: wiedza członków korpusu służby cywilnej, o której udostępnieniu decydują sami, wiedza zbiorowa urzędu przejawiająca się w rezultatach codziennej współpracy, także w ramach zespołów zadaniowych i projektowych. Zarządzanie wiedzą nieskodyfikowaną odnosi się do opisanych procedur postępowania w zakresie wymiany informacji między członkami organizacji. Wiedza skodyfikowana to: wiedza gromadzona poza członkami korpusu służby cywilnej, ale której są oni źródłem, na przykład w ramach systemów IT, dzięki czemu jest ona dostępna w łatwy i szybki sposób. Zarządzanie wiedzą w odniesieniu do jej kodyfikowania w urzędzie wiąże się ze stosowaniem procedur jej pozyskiwania, formy i nośników jej zapisu oraz wymagań w tym zakresie wobec członków korpusu służby cywilnej. B. KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ Organizacja ucząca się wykorzystuje świadomie zasoby wiedzy skodyfikowanej i nieskodyfikowanej jej pracowników. Uzupełnia także zasoby wiedzy poprzez uważną obserwację otoczenia i czerpanie z doświadczeń wynikających z tych obserwacji. Pozwala to na ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości oferowanych usług, jak i jakości oraz efektywności pracy. Jak zatem najskuteczniej zachęcać do dzielenia się wiedzą? Kluczem jest refleksja nad motywacją i barierami dzielenia się wiedzą. Motywacje do dzielenia się wiedzą: Wysoki poziom kultury organizacyjnej tworzenie atmosfery organizacji uczącej się. Indywidualna, naturalna chęć pomocy innym. Potrzeba działania dla dobra urzędu. Chęć uniknięcia błędów już popełnionych. Budowanie własnego wizerunku jako eksperta. Jakie: Co może być barierą w dzieleniu się wiedzą: Przeszkody natury ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej. Bariery psychologiczne: dlaczego innym ma być łatwiej niż mnie?. Konkurencja wewnętrzna wśród pracowników (dodatkowa wiedza może być moją przepustką do awansu). Jakie: 17

18 C. CYKL DEMINGA W PROCESIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W procesie zarządzania wiedzą warto zastosować cykl Deminga, jako zasadę dotyczącą ciągłego doskonalenia procesu, stworzoną przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę statystyka pracującego w Japonii. Cykl Deminga składa się z działań następujących po sobie w porządku logicznym (określenia przyjęte przez polskich specjalistów): ZAPLANUJ (ang. Plan): Zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę. WYKONAJ (ang. Do): Zrealizuj plan na próbę. SPRAWDŹ (ang. Check): Zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty. DZIAŁAJ (ang. Act): Jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie. Rysunek 4. Cykl Deminga 8 W cyklu Deminga plan definiuje proces uczenia się, zapewnia dokumentację i zestaw mierzalnych celów. Wykonanie oznacza przeprowadzenie procesu oraz zgromadzenie wymaganych informacji i wiedzy. Sprawdzenie oznacza analizę informacji według stosowanego schematu. Działanie jest akcją korygującą, posługującą się technikami uczenia się, a także oszacowuje przyszłe plany. Na zakończenie każdego cyklu albo proces ulega standaryzacji, albo koryguje się cele uczenia i cykl trwa nadal. 8 Opracowanie własne na podstawie Wikipedii. 18

19 ZAPLANUJ Jak mogę wykorzystać cykl Deminga w zarządzaniu wiedzą w moim urzędzie? WYKONAJ SPRAWDŹ DZIAŁAJ Dobra praktyka! W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w zakresie zarządzania wiedzą wdrożono projekt szkoleń wewnętrznych. Dzięki temu między innymi: - szkolenia bardziej zaspakajają potrzeby pracowników, - zoptymalizowano budżet szkoleniowy, - pracuje się na autentycznych, bieżących przypadkach z pracy urzędu, - skuteczniej i bezpłatnie korzysta się z doradztwa po szkoleniu, - wzrasta jakość pracy urzędników, dzięki zwiększaniu się ich kompetencji. D. TWORZENIE SYSTEMU SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Jedną z metod zarządzania wiedzą urzędu mogą być szkolenia wewnętrzne, które kodyfikują i wzbogacają wiedzę zbiorową urzędu. Szkolenia wewnętrzne mają tą zaletę, iż pozwalają, oprócz pozyskania wiedzy, także ją przetworzyć (osobiste doświadczenia, przełożone na uniwersalne rozwiązania) i upowszechnić wśród szerszego grona pracowników. Szkolenia wewnętrzne przeprowadzane są przez uczestnika szkolenia (np. w terminie do 10 dni po zakończonym szkoleniu zewnętrznym). Każdy uczestnik szkolenia zewnętrznego jest zobowiązany do przedstawienia współpracownikom oraz bezpośredniemu przełożonemu głównych tematów poruszanych na szkoleniu. Wiedza przekazywana jest szerszemu gronu członków korpusu służby cywilnej także w formie prezentacji lub materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. E. BUDOWANIE ZESPOŁU TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH Zespół trenerów wewnętrznych to grupa osób do zadań specjalnych, dzięki którym organizacja może w bardziej efektywny sposób kształtować kulturę opartą na wiedzy. Jest to jednak zadanie wymagające dokładnego przygotowania i systematycznej realizacji w dłuższej perspektywie. 19

20 Proponowane wytyczne do budowania zespołu trenerów wewnętrznych w urzędzie: Analiza opłacalności stworzenia zespołu trenerów wewnętrznych; Określenie zakresu prac przyszłych trenerów; Stworzenie modelu kompetencyjnego trenera (warto w tym celu podjąć współpracę z trenerem trenerów, który może stać się modelem i będzie służył pomocą w zidentyfikowaniu kluczowych kompetencji trenerskich); Wybór kandydatów na trenerów wewnętrznych; Przeprowadzenie szkolenia trenerskiego przez trenera trenerów; Przeprowadzenie szkolenia, które będzie później prowadzone w urzędzie; Warsztat z budowania programów szkoleniowych na podstawie wybranych kompetencji; Superwizje trener trenerów ogląda szkolenie prowadzone przez trenerów wewnętrznych i daje wskazówki do poprawy; Po przeprowadzeniu określonej liczby szkoleń (indywidualne wskazania) przez każdego uczestnika odbywają się spotkania coachingowe z trenerem trenerów. Korzyści i niebezpieczeństwa płynące z posiadania zespołu trenerowi wewnętrznych 9 NIEBEZPIECZEŃSTWA PŁYNĄCE Z POSIADANIA ZESPOŁU TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH Brak świeżych pomysłów rodzi pewne obawy o powielanie tych samych rozwiązań. Jednokierunkowy rozwój trenera (specjalizacją w wąskiej grupie tematów). Ryzyko wypalenia trenera, który w ciągu roku prowadzi wiele jednakowych szkoleń. Inne niebezpieczeństwa, które dostrzegasz w swoim urzędzie: KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA ZESPOŁU TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH Status trenera może być uważany za przywilej. Obniżenie kosztów szkoleń. Łatwość kontynuacji tematów dla tej samej grupy uczestników. Możliwość ciągłego wzbogacania programów szkoleniowych o zdobyte know-how trenera oraz o standardy funkcjonujące w organizacji. Większa kontrola nad przekazywanymi przez trenerów treściami i sposobem ich pracy. Inne korzyści, które dostrzegasz w swoim urzędzie: Opracowanie własne. 20

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 100 DECYZJA NR 157 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 100 DECYZJA NR 157 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 100 DECYZJA NR 157 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie indywidualnych programów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. naboru wewnętrznego na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej

PROCEDURA. naboru wewnętrznego na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej Załącznik Nr 3 8 do zarządzenia Nr. Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia. 30 października 2012 r.. w sprawie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 03 czerwca 2013 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja I Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ZAWODOWY. Etapy rozwoju zawodowego. Agnieszka Szczotka

ROZWÓJ ZAWODOWY. Etapy rozwoju zawodowego. Agnieszka Szczotka ROZWÓJ ZAWODOWY Etapy rozwoju zawodowego Agnieszka Szczotka Rozwój Proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych Dla człowieka istotny jest stały rozwój

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR Or.0050.108.2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Polityki szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Dąbrównie. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr

ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Program szkolenia Tytuł sesji: Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Grupa docelowa: pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nabór pracowników stanowi istotny obszar strategicznego zarządzania kadrami

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ 17 grudnia 2012 r. Warszawa CENA 650 zł netto / os. IDEA SZKOLENIA Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. GIŻYCKO 20-21 września 2012 r.

Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. GIŻYCKO 20-21 września 2012 r. Spotkanie kadry kierowniczej komórek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej GIŻYCKO 20-21 września 2012 r. 1 Dyrektor generalny urzędu, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie standardów,

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Przywództwo w służbie cywilnej, czyli rola najwyższej kadry zarządczej w kształtowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi Ewa Puzyna Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r. w sprawie systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Gminy Suchożebry Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in.

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin, zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Lp. Metody / narzędzia Informacje / objaśnienia 1 ANALIZA W tej kategorii znajdują się dokumenty,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W URZĘDZIE SKARBOWYM

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 12.01.2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów HR Excellence in Research jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie ZSK - cele Celem prac w obszarze monitorowania na I etapie wspierania wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone Szkolenie PrzywództwoOrganizacje w edukacji zostało są tak dobre jak ludzie, którzy je tworzą. stworzone by wyposażyć osoby kierujące zespołami w instytucjach edukacyjnych w wiedzę i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. polityki szkoleniowej i rozwoju

PROCEDURA. polityki szkoleniowej i rozwoju Załącznik Nr 5 8 do zarządzenia Nr. Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 30 października 2012 r.. w sprawie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Beata Kościelniak. Urząd Miejski Wrocławia

Beata Kościelniak. Urząd Miejski Wrocławia Projekt Nowoczesny pracownik administracji samorządowej podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław Beata Kościelniak Urząd

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /09 Starosty Pabianickiego z dnia 10 marca 2009 r. Polityka szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizowana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Projekt z dnia 1 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Łomży Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

zarządzanie wiedzą w firmie

zarządzanie wiedzą w firmie zarządzanie wiedzą w firmie współpraca z igrekami Projekt: Organizacja Ucząca się 2.0 Iwona Sołtysińska Wszechnica UJ opis sytuacji problemowej Niewystarczające zaangażowanie pracowników przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 22/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 18 września 2015 r.

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 22/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 18 września 2015 r. ZSC.125.13.2015 Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 22/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 18 września 2015 r. Zmiany: Zarządzenie organizacyjne nr 23/2015 Dyrektora Biura

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TALENTAMI Zarządzanie karierami i planowanie ścieżek kariery w organizacji

ZARZĄDZANIE TALENTAMI Zarządzanie karierami i planowanie ścieżek kariery w organizacji Talent, którym się nie kieruje, jest jak ośmiornica na wrotkach. Ma możliwość wykonania wielu ruchów, ale nigdy nie wiadomo, czy jedzie do przodu, do tyłu czy w bok. H.Jackson Brown junior Zarządzanie

Bardziej szczegółowo