Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia"

Transkrypt

1

2 Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.); 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1274); 4. Zarządzenie Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Spis treści Podstawowe definicje... 3 Moduł 1. Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ)... 4 Moduł 2. Różne formy wspierania rozwoju zawodowego... 7 Moduł 3. Roczny plan szkoleń Moduł 4. Zarządzanie wiedzą i szkolenia wewnętrzne Moduł 5. Nabór wewnętrzny Literatura Spis załączników

3 Podstawowe definicje Ankieta ewaluacyjna - jest to ankieta indywidualnej oceny szkolenia (AIOS), wypełniana przez uczestników po szkoleniu. Coaching aktywna współpraca przełożonego z podwładnym mająca na celu podnoszenie jakości wykonywanej pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań i wspieranie rozwoju pracownika. To metoda pomagania innym w uczeniu się oraz w osiąganiu pożądanych wyników i sukcesów bez mówienia im wprost, jak mają to zrobić. Indywidualny program rozwoju zawodowego dokument, opracowywany indywidualnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, mający na celu diagnozę potencjału i aspiracji pracownika, wspierający jego rozwój poprzez adekwatne i różnorodne formy działania, zgodne z celami organizacji zatrudniającej pracownika. Mentoring proces sprawowania opieki nad pracownikiem w różnych stadiach jego zawodowego rozwoju i kariery od momentu zatrudnienia aż do osiągnięcia pozycji na szczycie, realizowany indywidualnie przez osoby posiadające większą wiedzę i bogatsze doświadczenie, najczęściej rekrutujące się spośród kierowników wyższego szczebla. Post-testy to testy wiedzy wypełniane przez uczestników po szkoleniu. Razem z pre-testami pozwalają ocenić przyrost wiedzy, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Pre-testy - to testy wiedzy wypełniane przez uczestników szkolenia przed szkoleniem. Rozmowa rozwojowa w metodologii ustalania IPRZ opracowanej przez DSC KPRM jest to omówienie preferencji pracownika dot. rozwoju zawodowego oraz celów/priorytetów urzędu i planowanych kierunków rozwoju; ustalenie z pracownikiem stosownie ukierunkowanych działań rozwojowych. Rozwój zawodowy to ciągły proces zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności, które odnoszą się do pracy zawodowej, wykonywanych obowiązków służbowych lub środowiska pracy. Proces ten umożliwia organizacji zapewnienie wyszkolonych, posiadających informacje niezbędne do wykonywania pracy i zmotywowanych pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest podejściem do procesu podejmowania, przez najwyższe kierownictwo organizacji/urzędu, świadomych decyzji związanych z celami i planami urzędu w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi uzupełnia i ma bezpośredni wpływ na strategię ogólną organizacji. Reguluje także kompleksowo kwestie związane z: systemem ocen okresowych (ewaluacja pracownika), planami/programami rozwoju zawodowego, systemem szkoleń i innych działań rozwojowych (coaching, mentoring, etc.), ścieżkami kariery, naborem wewnętrznym i zewnętrznym, systemem wynagrodzeń, zarządzaniem talentami najzdolniejszymi osobami w organizacji (ang. High Potentials), planami sukcesji (tworzenie kadry rezerwowej), opisami stanowisk pracy i strukturą organizacji. Szkolenie - proces podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracowników, zwiększania ich kompetencji zawodowych, osobistych i interpersonalnych, jak równie kształtowanie ich postaw i zachowań. 3

4 Szkolenia hybrydowe (blended learning) zasadniczo oznacza mieszane tryby nauczania. Najczęściej określa się tak połączenie tradycyjnych szkoleń ze szkoleniami wykorzystującymi technologie teleinformatyczne. Szkolenie kaskadowe system szkoleń wewnętrznych polegający na przekazywaniu wiedzy i umiejętności jednej grupy pracowników innej grupie pracowników lub szkolenia prowadzone przez wyselekcjonowaną i przygotowaną grupę osób do szkolenia pracowników organizacji, którzy będą szkolili kolejną grupę pracowników, najczęściej znajdujących się o szczebel niżej w hierarchii. Wiedza nieskodyfikowana rodzaj wiedzy, którą posiadają pracownicy (w tym przypadku: członkowie korpusu służby cywilnej). Są oni indywidualnymi jej dysponentami i od nich zależy, czy będą się nią dzielili z innymi osobami, czy nie. Wiedza skodyfikowana to ta, która jest gromadzona poza pracownikami (w tym przypadku: członkami korpusu służby cywilnej), chociaż są oni jej najważniejszym źródłem. Dysponentem tej wiedzy jest pracodawca (tu: urząd), który decyduje o tym co pozyskiwać i z jakich źródeł, jak gromadzić i przetwarzać pozyskiwaną wiedzę oraz w jaki sposób ją udostępniać. Zarządzanie wiedzą proces tworzenia, gromadzenia, organizowania i rozpowszechniania oraz użycia wiedzy w praktyce funkcjonowania organizacji. Natomiast w zarządzeniu w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej określono, że zarządzanie wiedzą oznacza: identyfikację, gromadzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie tzw. wiedzy jawnej i ukrytej pracowników urzędu, służące podniesieniu jakości, sprawności i efektywności wykonywania przez pracowników powierzonych im zadań. Moduł 1. Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ) Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej bezpośredni przełożony ustala, odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem dyrektora generalnego urzędu, indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiący podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) wnioski zawarte w ocenie okresowej członka korpusu służby cywilnej; 2) planowaną ścieżkę awansu stanowiskowego i finansowego członka korpusu służby cywilnej; 3) plany i możliwości rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej; 4) potrzeby i możliwości urzędu w zakresie zatrudnienia. Program ten następnie jest akceptowany przez osobę kierującą komórką organizacyjną i zatwierdzany przez dyrektora generalnego urzędu (ust. 2 ww. przepisu). 4

5 Dyrektor generalny urzędu, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie standardów, określi formułę oraz zasady opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego w urzędzie, w którym nie zostało to dotychczas określone. (Załącznik do zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, część V, pkt 1) Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu pt. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) opracował metodologię tworzenia indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej oraz pakiet narzędzi służących do jego przygotowania. Przygotowane materiały obejmują: poradnik pt. Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki opisujący opracowaną metodologię, arkusze IPRZ. Metoda DSC KPRM nie jest wiążącą propozycją dla urzędów. Można z niej korzystać w niezmienionej formie albo modyfikować do potrzeb i specyfiki urzędu. Urzędy mogą też tworzyć całkowicie nowe rozwiązania pozostające w zgodzie z art. 108 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej i obowiązującymi regulacjami. W zależności od specyfiki urzędu procedury w zakresie indywidualnego programu rozwoju zawodowego mogą być przygotowane w formie np.: wewnętrznych przepisów (np. zarządzenie, regulamin), dobrych praktyk, zaleceń, rekomendacji, wytycznych. Dodatkowo zaleca się, aby: proces ustalania IPRZ był powiązany z procesem oceny okresowej, w celu usystematyzowania i ułatwienia jego przeprowadzania, w przypadku zmiany stanowiska pracy wiążącej się z istotną zmianą zakresu realizowanych obowiązków odbywał się przegląd i ewentualna aktualizacja IPRZ (aktualizacja może być przeprowadzana również na wniosek bezpośredniego przełożonego lub pracownika). Zaproponowana przez DSC KPRM metodologia składa się z następujących narzędzi 1 : procedury ustalania IPRZ, 1 Powyższe materiały dostępne są na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej: 5

6 formularza IPRZ dla osoby zajmującej stanowisko pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu) albo zajmującej stanowisko pracy będące stanowiskiem kierownika urzędu albo jego zastępcy, które są stanowiskami w służbie cywilnej (arkusz A ) formularz znajduje się w załączniku A, formularza IPRZ dla osoby zajmującej stanowisko pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej, ani stanowiskiem kierownika urzędu, ani jego zastępcy, które są stanowiskami w służbie cywilnej (arkusz B ) formularz znajduje się w załączniku B, formularza Preferencji dotyczących rozwoju zawodowego dla osoby zajmującej stanowisko pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej, ani stanowiskiem kierownika urzędu, ani jego zastępcy, które są stanowiskami w służbie cywilnej formularz znajduje się w załączniku C, poradnika, który zawiera zbiór praktycznych porad dotyczących ustalania IPRZ według proponowanej procedury oraz podstawy teorii rozwoju zawodowego człowieka. Krótkie omówienie procedury ustalania IPRZ wypracowanej przez DSC KPRM zamieszczone zostało w załączniku D. Bariery i problemy związane ze stosowaniem IPRZ Czy wiesz, że? W raporcie OECD Public Servants as Partners for Growth zwrócono uwagę na konieczność skutecznej identyfikacji braków w umiejętnościach i kompetencjach członków korpusu służby cywilnej. Źródło: Public Servants as Partners for Growth Toward a Stronger, Leaner and More Equitable Workforce 1. Brak odpowiedniego przygotowania się bezpośredniego przełożonego do rozmowy rozwojowej nt. IPRZ: Może skutkować 2. Niewypełnienie lub nieodpowiednie wypełnienie arkusza Preferencji dotyczących rozwoju zawodowego przez pracownika: 3. Brak omówienia w trakcie rozmowy rozwojowej podsumowania działań rozwojowych z poprzedniego okresu: 4. Nieodpowiednia liczba zaplanowanych działań rozwojowych:. 5. Wskazanie głównie szkoleń jako działań rozwojowych:. 6

7 6. Brak uzgodnień planowanych działań rozwojowych z osobami odpowiedzialnymi za nie (np. w przypadku odbycia stażu w innej komórce organizacyjnej):. 7. Brak konsultacji z odpowiednią komórką organizacyjną w sprawie płatnych działań rozwojowych:. 8. Brak zapisania wszystkich ustaleń z rozmowy rozwojowej w arkuszu IPRZ:. 9. Brak zaplanowania monitorowania i faktycznego monitoringu realizacji IPRZ przez przełożonego:. IPRZ pomaga odzwierciedlić mapę osobistych aspiracji i potrzeb rozwojowych pracownika oraz pozwala mu znaleźć i dopasować odpowiednie miejsce w zespole, wykorzystując jego preferencje i doświadczenie. Moduł 2. Różne formy wspierania rozwoju zawodowego Rozwój zawodowy można rozumieć jako rozwój pracownika w obrębie organizacji, zgodnie z potrzebami i wynikami organizacji, możliwościami i preferencjami pracowników indywidualnych. Takie podejście do rozwoju zawodowego z dwóch perspektyw, czyli organizacji (pracodawcy) i pracownika powinno znaleźć odzwierciedlenie w podejmowaniu przez organizację świadomych decyzji związanych z celami i planami w ramach strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (SZZL) 2. Zgodnie z koncepcją SZZL adekwatny rozwój zawodowy pracownika jest kompleksowym produktem spójnych i zaplanowanych zgodnie z ogólnoorganizacyjną strategią procesów zarządzania zasobami ludzkimi takich, jak 3 : system ocen okresowych (ewaluacja pracownika), plany/programy rozwoju zawodowego, system szkoleń i innych działań rozwojowych (coaching, mentoring, etc.), ścieżki kariery, rekrutacja wewnętrzna, system wynagrodzeń, 2,3 Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, listopad 2011 r. 7

8 8 zarządzanie talentami najzdolniejszymi osobami w organizacji (ang. High Potentials), plany sukcesji (tworzenie kadry rezerwowej), opisy stanowisk i struktura organizacji. Wszystkie te elementy powinny sprzyjać podnoszeniu podlegających rozwojowi aspektów kompetencji, czyli wiedzy, umiejętności, doświadczenia i postaw wyrażonych w zachowaniach i mających wpływ na poziom efektywności na danym stanowisku. Elementem spajającym i wzmacniającym te działania jest kultura organizacyjna sprzyjająca uczeniu się. Kultura organizacyjna wg Edgara H. Scheina to osobowość przedsiębiorstwa, urzędu, czy firmy. Przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, w ich sądach i postawach, sposobie rozwiązywania problemów, zorganizowania miejsca pracy. Formy rozwoju osób dorosłych podzielić można na kształcenie formalne (dla członków służby cywilnej są to między innymi: studia uzupełniające II stopnia - magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz studia typu MBA) oraz kształcenie pozaformalne, do którego można zaliczyć: szeroką gamę szkoleń oraz działania typu coaching i mentoring. Szeroką gamę form rozwoju uzupełnia samokształcenie, nazywane także kształceniem nieformalnym, które odbywa się bez udziału nauczyciela, wykładowcy lub instruktora-trenera, a ma na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności. Przykładowy podział działań rozwojowych wg poradnika DSC KPRM Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki, może wyglądać następująco: SAMODOSKONALENIE Lektura czytanie literatury branżowej (książek, czasopism etc.) lub z danego obszaru kompetencji (np.: zarządzanie czasem, zarządzanie zespołem). Orzecznictwo przeanalizowanie dostępnego orzecznictwa z danego zakresu i wyciągnięcie wniosków. Nauka własna pozyskanie i przyswojenie wiedzy z danego obszaru we własnym zakresie. DOSKONALENIE W DZIAŁANIU Staż okresowe pełnienie obowiązków z zakresu innego stanowiska w innym zespole, innej komórce organizacyjnej etc. Udział w zespole zadaniowym - uczestnictwo w zespole zadaniowym obejmującym swoim zakresem obszary związane bezpośrednio i/lub pośrednio z tematyką i specyfiką pracy pracownika (np.: udział w zespole wartościującym). Dodatkowe zadania odpowiednio dobrane (zgodnie z potrzebami rozwojowymi pracownika) dodatkowe zadania do wykonania na stanowisku pracy. UCZENIE SIĘ OD INNYCH Nauczanie/instruktaż przekazanie wiedzy z konkretnego zakresu, dotyczącej sposobu wykonywania danego zadania, zwykle według metody 3P (powiedz pokaż przećwicz). Mentoring cykliczne spotkania osoby mniej doświadczonej z osobą, która posiada bogate doświadczenie w danym obszarze i umie się tym doświadczeniem dzielić. Coaching z przełożonym - wspólna praca z przełożonym nad rozwojem kompetencji, umiejętności technicznych, nad pogłębieniem wiedzy merytorycznej podczas indywidualnych spotkań. Coaching ogólnorozwojowy indywidualna praca z certyfikowanym coachem nad osiągnięciem ustalonego celu SZKOLENIA Szkolenia wewnętrzne uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez pracowników urzędu. Szkolenia zewnętrzne uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Seminaria uczestnictwo w seminariach. Konferencje uczestnictwo, bądź występowanie na konferencjach.

9 Zastępstwa możliwość poznania innych zadań i obszarów pracy poprzez pełnienie zastępstwa. Wykonanie analizy/ekspertyzy wykonanie analizy/ekspertyzy w określonym obszarze umożliwiające poszerzenie wiedzy z tego zakresu. rozwojowego. Konsultacje konsultacje ze specjalistami z innych dziedzin (z urzędu lub spoza urzędu); Wizyty studyjne wizyty organizowane w innych jednostkach (innych komórkach organizacyjnych, urzędach etc.) w celu zapoznania się z ich specyfiką działania, wykonywania konkretnych zadań, obszarem pracy etc. Studia podyplomowe odbycie studiów podyplomowych. E-learning ukończenie szkolenia z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Czy wiesz że? Najpopularniejszym sposobem podnoszenia umiejętności i uzyskiwania wiedzy są szkolenia. 1. Cykl uczenia się dorosłych D. A. Kolba 4 Teorie dotyczące rozwoju człowieka Aby efektywnie korzystać z narzędzia, jakim jest indywidualny program rozwoju zawodowego, dobrze jest poznać dwie zasadnicze i najczęściej stosowane teorie wspomagające rozwijanie kompetencji pracowników. Znajomość tych teorii pozwoli wpisać indywidualny rozwój pracownika w szerszy kontekst strategicznych zamierzeń organizacji. Ludzie dorośli, aby skutecznie podnieść swoje kwalifikacje, powinni przejść cztery etapy procesu doskonalenia w określonej kolejności, dlatego planując IPRZ warto wziąć pod uwagę elementy cyklu Kolba: Rysunek 1. Cykl D. Kolba 4 Omówienie teorii oraz rysunek zostały zaczerpnięte z poradnika pt. Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, listopad 2011 r. 9

10 Warto zaznaczyć, że wg przytoczonego modelu, działania rozwojowe, które koncentrują się na konkretnym doświadczeniu pracownika (etap: konkretne doświadczenie), np. projekty międzywydziałowe, współpraca grupowa są dla niego podstawą do refleksji, na ile jego działania były skuteczne (etap: refleksyjna obserwacja). Następnie, być może przy wsparciu przełożonego (informacji zwrotnej), pracownik może dojść do wniosku, że działania te można ulepszyć (etap: tworzenie abstrakcyjnych hipotez) a następnie przetestować je w nowej sytuacji (etap: testowanie w nowych sytuacjach). 2. Model przywództwa sytuacyjnego Herseya-Blancharda Przywództwo sytuacyjne to jedna z bardziej skutecznych i powszechnie stosowanych teorii dotyczących rozwoju zawodowego, zarówno od strony pracowników, jak i przełożonych. Opracowany model w 1968 roku przez Paula Herseya i Kena Blancharda (P. Hersey i K. H. Blanchard, Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Prentice Hall, 1996), opiera się na założeniu, iż dobry lider powinien dostarczać swemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania. Wykorzystanie Modelu przywództwa sytuacyjnego Herseya-Blancharda pozwala zastosować narzędzia rozwoju zawodowego w zależności od stopnia dojrzałości pracownika. Stopień gotowości pracownika oznacza wypadkową jego chęci i kompetencji. Rysunek 2. Model Herseya-Blancharda 5 Za poradnikiem Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki opis modelu Herseya-Blancharda może brzmieć następująco: I ćwiartka W początkowej fazie gotowości pracownika do wykonywania określonego zadania najodpowiedniejsze są zachowania lidera zorientowane na zadania tu głównie sprawdzi się technika kierowania Zarządzania przez zadania (ZPZ). Pracowników trzeba uczyć ich zadań, lider 5 Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, listopad 2011 r. 10

11 nieprzekazujący wytycznych wywoływałby u pracowników niepokój i niepewność. Nieodpowiednie byłyby też zachowania zakładające duży stopień uczestnictwa pracownika w procesie tworzenia koncepcji zlecanych zadań, gdyż na wczesnym etapie dojrzałości pracownikowi potrzebna jest świadomość istnienia silnej struktury i lidera. Metody rozwijania pracowników na wczesnym etapie gotowości: nauczanie/instruktaż w celu przekazania pracownikowi odpowiednich wiadomości i umiejętności, trening jeżeli chcemy, aby pracownik rozpoczął naukę przez doświadczenie, mentoring jeżeli nauka ma się odbyć w wyniku procesu modelowania (poprzez obserwowanie i naśladownictwo zachowania wzorcowego prezentowanego przez mentora). II ćwiartka W miarę uczenia się przez pracowników wykonywania zadań monitorowanie przez przełożonego ich realizacji pozostaje nadal konieczne, gdyż pracownicy nie potrafią jeszcze funkcjonować w pełni samodzielnie. Choć wiedzą, jak dane zadanie wykonać, nie zawsze są w stanie wiedzę tę zastosować w praktyce. Co więcej, zaczynają dostrzegać trudności związane z wykonaniem nowych, zlecanych im zadań, a to sprawia, że powoli tracą swój wcześniejszy entuzjazm. Na tym etapie nadal pomocna będzie technika kierowania ZPZ, choć zalecane jest większe dopuszczenie pracownika do głosu na etapie tworzenia różnych elementów planu, wysłuchanie jego uwag, czy pomysłów. Rozwój pracowników na tym etapie: trening przećwiczenie konkretnych umiejętności i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, coaching z przełożonym, czyli zadawanie przez przełożonego odpowiednich pytań pracownikowi o jego pomysły na rozwiązania (zamiast dawania wytycznych i wskazówek), co wspomaga rozwój konkretnych umiejętności, jak również wzmacnia zaangażowanie pracownika. III ćwiartka W trzeciej fazie pracownicy posiadają już niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie realizować zlecane im zadania. Pojawia się u nich także silniejsza niż w II ćwiartce motywacja do osiągnięć, w związku z tym czynnie dążą do zwiększania swojego zakresu odpowiedzialności, chcą mieć większy wpływ na cel zlecanych im zadań. Na tym etapie najodpowiedniejsza będzie technika kierowania Zarządzania przez cele (ZPC). Niestety na tym etapie czasem może zdarzyć się znaczny spadek lub wahania w obszarze zaangażowania pracownika. Z jednej strony spadek motywacji może być spowodowany zmianą warunków, w jakich do tej pory pracownik wykonywał dane zadanie (np. choć potrafi już świetnie tworzyć i przeprowadzać prezentacje, pierwszy raz zrobił to przed zarządem i nie został dobrze przyjęty to może powodować u niego zaskoczenie i utratę wiary we własne siły). Z drugiej strony obniżone zaangażowanie może być spowodowane faktem, że już od dłuższego czasu pracownik wykonuje dane zadanie, robi to bardzo dobrze i ma poczucie, że zatrzymał się w miejscu albo przełożony nie chce uwzględniać jego uwag w związku z wykonywanym zadaniem, albo jest już znużony powtarzalnością swojej pracy. 11

12 Sposoby rozwijania pracowników na trzecim etapie gotowości: coaching z przełożonym, czyli zadawanie pracownikowi przez przełożonego adekwatnych pytań o jego pomysły na rozwiązania (zamiast dawania wytycznych i wskazówek) problem w tej ćwiartce polega na tym, że pracownik posiada kompetencje na zadowalającym poziomie i być może nawet w przeszłości wykonywał bardzo dobrze swoje zadania, jednak obecnie jego niskie zaangażowanie nie pozwala mu osiągać oczekiwanej efektywności. Pracownik, poza tym, jakby zatrzymał się w rozwoju nie podąża za wymogami organizacji. W tej sytuacji pracę coachingową powinno się rozpocząć od wzbudzenia w pracowniku motywacji do zmiany. coaching ogólnorozwojowy, który pozwoli pracownikowi zwalczyć swoje wewnętrzne bariery, odnaleźć na nowo motywację i skutecznie wdrożyć zmianę w zakresie swojej postawy lub zachowania. mentoring, gdyż często możliwość rozmowy z doświadczonym pracownikiem, autorytetem w danej dziedzinie, pozwala na nowo nabrać chęci do wykonywania zadań na oczekiwanym poziomie i motywuje do osiągania coraz lepszych rezultatów IV ćwiartka W miarę stopniowego nabierania przez pracowników wiary w siebie, samodzielności i doświadczenia lider może ograniczyć zarówno wsparcie, jak i instruowanie. W tej fazie pracownicy nie potrzebują i nie oczekują bezpośredniego nadzoru ze strony lidera; działają samodzielnie. Z powodzeniem mogą być przykładem dla innych pracowników w zakresie realizacji określonych zadań. Na tym etapie najbardziej właściwa będzie technika kierowania Zarządzania przez wizję (ZPW). Rozwój pracowników na najwyższym etapie gotowości: coaching ogólnorozwojowy umożliwiający pracownikowi dalszy rozwój i odkrycie dodatkowego wewnętrznego potencjału, który do tej pory nie ujawnił się w codziennej pracy, mentoring w celu odkrycia dodatkowych możliwości zawodowych. UWAGA: Pracownik znajdujący się w IV ćwiartce w danym temacie może być także mentorem dla innych, mniej doświadczonych pracowników. Moduł 3. Roczny plan szkoleń Dyrektor generalny urzędu, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie standardów, opracuje roczny plan szkoleń pracowników, odpowiadający potrzebom urzędu, z uwzględnieniem indywidualnych programów rozwoju zawodowego lub dostosuje, o ile jest taka konieczność, plan obowiązujący w urzędzie. (Załącznik do zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, część V, pkt 2) 12

13 Polityka szkoleniowa urzędu określa cele i zasady realizacji zadań związanych z prowadzeniem działań szkoleniowych i jest skorelowana z długookresowym planem rozwoju instytucji, w tym w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej opiera się na zasadach: jednolitości celów, elastyczności, kompleksowości, spójności, systemowości, aktywności, odpowiedniości, wysokim poziomie szkolenia, adekwatności finansowej, ocenie szkoleń i efektywności. Zasady te powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w procesie planowania szkoleń, a co za tym idzie również w rocznym planie szkoleń. Czy wiesz, że? Głównym celem polityki szkoleniowej jest: podnoszenie lub utrzymywanie optymalnego poziomu zawodowego i etycznego członków korpusu służby cywilnej oraz zapewnienie jednolitości zasad organizacji, realizacji, oceny jakości i efektywności szkoleń, a także standaryzacji wykorzystywanych narzędzi, co prowadzić powinno do bardziej racjonalnego inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego w służbie cywilnej Proces ten ma następujący przebieg: Rysunek 3. Proces tworzenia Rocznego planu szkoleń 6 6 Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, maj 2011 r. 13

14 Co to jest roczny plan szkoleń? Roczny plan szkoleń to narzędzie służące określaniu wielkości zaplanowanych wydatków na szkolenia w podziale na grupy tematyczne szkoleń, poszczególnych członków korpusu służby cywilnej oraz jednostki organizacyjne danego urzędu, jak również monitorowanie realizacji planu szkoleń w ciągu roku. Narzędzie umożliwia również wprowadzanie do planu oraz monitorowanie realizacji szkoleń typu ad hoc. Techniczne aspekty wypełniania Rocznego planu szkoleń Przykładowe i rekomendowane rozwiązanie (i jednocześnie nie obligatoryjne dla urzędów) dotyczące tworzenia rocznego planu szkoleń znajduje się w załączniku D. Narzędzie to składa się z 8 zakładek: Pierwsza zakładka Priorytety szkoleniowe jest tożsama z arkuszem potrzeb szkoleniowych. W kolejnej zakładce Planowanie szkoleń przy danym członku korpusu służby cywilnej i określonym szkoleniu umożliwia przyporządkowanie do danej osoby liczbę dni szkoleniowych. Kolejna zakładka jest zestawieniem ceny za osobodzień szkolenia oraz umożliwia określenie wielkości udziału członka korpusu służby cywilnej w finansowaniu szkolenia. W zakładce Planowanie szkoleń prezentowane są priorytety poszczególnych szkoleń, liczba szkoleń z danej tematyki do zrealizowania, typy szkoleń (otwarte zewnętrzne, otwarte wewnętrzne, zewnętrzne zamknięte, wewnętrzne zamknięte) oraz miesiące realizacji szkoleń w danym roku. Kolejne zakładki dotyczą wykonania szkoleń ich rzeczywistych cen (jeżeli były inne niż planowane). Ostatnia zakładka obrazuje wykonanie szkoleń ad hoc, ich rzeczywisty koszt i czas trwania. SZKOLENIA TYPU AD HOC Po zamknięciu etapu planowania istnieje możliwość zgłaszania doraźnych potrzeb szkoleniowych, które określamy mianem ad hoc. Specyfika urzędu może wymagać realizacji nieprzewidzianych w rocznym planie szkoleń. Może wynikać to z potrzeb rozwojowych członków korpusu służby cywilnej, którą może dostrzec przełożony lub sam podwładny. Również nowy zakres obowiązków lub wprowadzenie nowych przepisów mogą powodować potrzebę realizacji dodatkowych szkoleń. Konieczność przeszkolenia może również wynikać z nowych zadań nakładanych na kierownika i/lub pracownika, nowych przepisów, zmian regulacji prawnych itp. W przypadku, gdy w ciągu roku zwiększy się budżet szkoleniowy, szkolenia o niższym priorytecie mogą zostać zrealizowane jako szkolenia ad hoc. Wprowadzenie do rocznego planu szkoleń szkolenia ad hoc umożliwia Wniosek o szkolenie w ramach rezerwy rocznego planu szkoleń (narzędzie PII. F1) wniosek znajduje się w załączniku F niniejszych materiałów szkoleniowych. 14

15 MONITOROWANIE I EWALUACJA WDRAŻANIA PLANU SZKOLEŃ Zgodnie z rekomendacją DSC KPRM funkcję monitoringu należy włączyć do procedury audytu wewnętrznego, natomiast osoba odpowiedzialna za wdrożenie Polityki szkoleniowej (kierownik komórki ds. zasobów ludzkich lub osoba przez niego upoważniona) powinna dokonywać rocznej oceny jakościowej. Monitoring wdrażania planu szkoleń powinien obejmować dane statystyczne, ankiety i formularze dla odbiorców działań bezpośrednich oraz badania rynku. Dane te powinny być podstawą analiz dokonywanych w procesie ewaluacji oraz aktualizacji rocznego planu szkoleń. Ewaluacja powinna odnosić się do osiągnięcia zamierzonych celów. Ocena w ewaluacji powinna nastąpić przed i po wdrożeniu planu szkoleń. Ocena przed dotyczyć będzie zakładanych celów, przewidywanych rezultatów, spójności z celami i innymi dokumentami urzędów, komplementarności z innymi politykami, a także procedury wdrażania. Ocena po zakończeniu projektu ma na celu ocenę efektów wdrażania oraz wyciągnięcie wniosków dla kolejnych działań. Case study Urząd Lotnictwa Cywilnego roczny plan szkoleń z obłoków na ziemię 7 Roczny plan szkoleń w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego budowany jest w oparciu o zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe. Tworzona jest również 10-procentowa rezerwa będąca w dyspozycji Dyrektora Generalnego ULC na realizację szkoleń, które nie znalazły się Rocznym planie. Roczny plan szkoleń jest akceptowany przez DG ULC i zatwierdzany przez Prezesa urzędu. Szkolenia pracowników urzędu przewidziane dla służby cywilnej, w tym szkolenia specjalistyczne inspektorów nadzoru lotniczego, są w pełni finansowane przez urząd. W urzędzie dofinansowuje się naukę języka angielskiego i innych języków obcych (w szczególności języka francuskiego). Wysokość kwoty dofinansowania jest uzależniona od wysokości funduszu szkoleniowego i ustalana przez DG ULC na dany rok budżetowy. Ze względu na szczególne znaczenie znajomości języka angielskiego, uznanego za międzynarodowy język lotniczy, w urzędzie organizowane są również kursy języka angielskiego dla pracowników ULC, które obejmują swoim programem naukę języka angielskiego branżowego wraz z frazeologią lotniczą. Szczególną korzyścią dla urzędu z tego rodzaju nauczania jest sprawowanie kontroli nad wyborem firm szkoleniowych świadczących ww. usługi, właściwy dobór grup uczestników szkolenia, kontrola frekwencji oraz uzyskiwanie raportów na temat osiągnięć w nauce uczestników szkolenia. Na etapie budowania Rocznego planu szkoleń w ULC przyznaje się limity funduszu szkoleniowego dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu w danym roku budżetowym. Powoduje to zwiększenie odpowiedzialności kierujących komórkami organizacyjnymi za gospodarowanie środkami przeznaczonymi na cele szkoleniowe, bardziej celowe wydatkowanie funduszu i optymalne jego wykorzystanie. W rocznym planie szkoleń odrębnie planowane są tzw. projekty międzydepartamentalne, których tematyka obejmuje pracowników różnych departamentów i dotyczy 7 Przegląd Służby Cywilnej, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydanie Specjalne nr 3, Wrzesień 2012 r. 15

16 głównie realizacji szkoleń językowych, komputerowych, z zakresu znajomości prawa, w tym prawa lotniczego, znajomości technik audytowania, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, etyki. ULC obliguje pracowników, którzy otrzymali dofinansowanie lub uczestniczyli przez rok w szkoleniu organizowanym w ULC, do zdania egzaminu językowego i uzyskanie certyfikatu przynajmniej na poziomie B2. Pracownik, który uzyskał taki certyfikat, może wystąpić do DG ULC o zrefundowanie kosztów egzaminu. Pytania: A. Jakie są mocne strony przedstawionego rozwiązania na etapie budowania i wprowadzania rocznego planu szkoleń? B. Jakie zagrożenia mogą wiązać się z realizacją rocznego planu szkoleń w analizowanym przypadku? C. Które elementy zaprezentowanego przypadku warto wprowadzić w Twoim urzędzie? Moduł 4. Zarządzanie wiedzą i szkolenia wewnętrzne A. CZYM JEST ZARZĄDZANIE WIEDZĄ? Przez zarządzanie wiedzą w służbie cywilnej rozumie się proces: identyfikacji, pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wiedzy jawnej i ukrytej pracowników urzędu służące podniesieniu jakości, sprawności i efektywności zadań wykonywanych na rzecz urzędu. W każdej organizacji wskazać można następujące obszary wiedzy wewnętrznej, którą należy zarządzać: Składowymi wiedzy są dane oraz umiejętności pozwalające na praktyczne wykorzystanie informacji. Cała wiedza, którą posiada urząd, może być nieskodyfikowana lub skodyfikowana. 16

17 Wiedza nieskodyfikowana to: wiedza członków korpusu służby cywilnej, o której udostępnieniu decydują sami, wiedza zbiorowa urzędu przejawiająca się w rezultatach codziennej współpracy, także w ramach zespołów zadaniowych i projektowych. Zarządzanie wiedzą nieskodyfikowaną odnosi się do opisanych procedur postępowania w zakresie wymiany informacji między członkami organizacji. Wiedza skodyfikowana to: wiedza gromadzona poza członkami korpusu służby cywilnej, ale której są oni źródłem, na przykład w ramach systemów IT, dzięki czemu jest ona dostępna w łatwy i szybki sposób. Zarządzanie wiedzą w odniesieniu do jej kodyfikowania w urzędzie wiąże się ze stosowaniem procedur jej pozyskiwania, formy i nośników jej zapisu oraz wymagań w tym zakresie wobec członków korpusu służby cywilnej. B. KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ Organizacja ucząca się wykorzystuje świadomie zasoby wiedzy skodyfikowanej i nieskodyfikowanej jej pracowników. Uzupełnia także zasoby wiedzy poprzez uważną obserwację otoczenia i czerpanie z doświadczeń wynikających z tych obserwacji. Pozwala to na ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości oferowanych usług, jak i jakości oraz efektywności pracy. Jak zatem najskuteczniej zachęcać do dzielenia się wiedzą? Kluczem jest refleksja nad motywacją i barierami dzielenia się wiedzą. Motywacje do dzielenia się wiedzą: Wysoki poziom kultury organizacyjnej tworzenie atmosfery organizacji uczącej się. Indywidualna, naturalna chęć pomocy innym. Potrzeba działania dla dobra urzędu. Chęć uniknięcia błędów już popełnionych. Budowanie własnego wizerunku jako eksperta. Jakie: Co może być barierą w dzieleniu się wiedzą: Przeszkody natury ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej. Bariery psychologiczne: dlaczego innym ma być łatwiej niż mnie?. Konkurencja wewnętrzna wśród pracowników (dodatkowa wiedza może być moją przepustką do awansu). Jakie: 17

18 C. CYKL DEMINGA W PROCESIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W procesie zarządzania wiedzą warto zastosować cykl Deminga, jako zasadę dotyczącą ciągłego doskonalenia procesu, stworzoną przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę statystyka pracującego w Japonii. Cykl Deminga składa się z działań następujących po sobie w porządku logicznym (określenia przyjęte przez polskich specjalistów): ZAPLANUJ (ang. Plan): Zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę. WYKONAJ (ang. Do): Zrealizuj plan na próbę. SPRAWDŹ (ang. Check): Zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty. DZIAŁAJ (ang. Act): Jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie. Rysunek 4. Cykl Deminga 8 W cyklu Deminga plan definiuje proces uczenia się, zapewnia dokumentację i zestaw mierzalnych celów. Wykonanie oznacza przeprowadzenie procesu oraz zgromadzenie wymaganych informacji i wiedzy. Sprawdzenie oznacza analizę informacji według stosowanego schematu. Działanie jest akcją korygującą, posługującą się technikami uczenia się, a także oszacowuje przyszłe plany. Na zakończenie każdego cyklu albo proces ulega standaryzacji, albo koryguje się cele uczenia i cykl trwa nadal. 8 Opracowanie własne na podstawie Wikipedii. 18

19 ZAPLANUJ Jak mogę wykorzystać cykl Deminga w zarządzaniu wiedzą w moim urzędzie? WYKONAJ SPRAWDŹ DZIAŁAJ Dobra praktyka! W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w zakresie zarządzania wiedzą wdrożono projekt szkoleń wewnętrznych. Dzięki temu między innymi: - szkolenia bardziej zaspakajają potrzeby pracowników, - zoptymalizowano budżet szkoleniowy, - pracuje się na autentycznych, bieżących przypadkach z pracy urzędu, - skuteczniej i bezpłatnie korzysta się z doradztwa po szkoleniu, - wzrasta jakość pracy urzędników, dzięki zwiększaniu się ich kompetencji. D. TWORZENIE SYSTEMU SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Jedną z metod zarządzania wiedzą urzędu mogą być szkolenia wewnętrzne, które kodyfikują i wzbogacają wiedzę zbiorową urzędu. Szkolenia wewnętrzne mają tą zaletę, iż pozwalają, oprócz pozyskania wiedzy, także ją przetworzyć (osobiste doświadczenia, przełożone na uniwersalne rozwiązania) i upowszechnić wśród szerszego grona pracowników. Szkolenia wewnętrzne przeprowadzane są przez uczestnika szkolenia (np. w terminie do 10 dni po zakończonym szkoleniu zewnętrznym). Każdy uczestnik szkolenia zewnętrznego jest zobowiązany do przedstawienia współpracownikom oraz bezpośredniemu przełożonemu głównych tematów poruszanych na szkoleniu. Wiedza przekazywana jest szerszemu gronu członków korpusu służby cywilnej także w formie prezentacji lub materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. E. BUDOWANIE ZESPOŁU TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH Zespół trenerów wewnętrznych to grupa osób do zadań specjalnych, dzięki którym organizacja może w bardziej efektywny sposób kształtować kulturę opartą na wiedzy. Jest to jednak zadanie wymagające dokładnego przygotowania i systematycznej realizacji w dłuższej perspektywie. 19

20 Proponowane wytyczne do budowania zespołu trenerów wewnętrznych w urzędzie: Analiza opłacalności stworzenia zespołu trenerów wewnętrznych; Określenie zakresu prac przyszłych trenerów; Stworzenie modelu kompetencyjnego trenera (warto w tym celu podjąć współpracę z trenerem trenerów, który może stać się modelem i będzie służył pomocą w zidentyfikowaniu kluczowych kompetencji trenerskich); Wybór kandydatów na trenerów wewnętrznych; Przeprowadzenie szkolenia trenerskiego przez trenera trenerów; Przeprowadzenie szkolenia, które będzie później prowadzone w urzędzie; Warsztat z budowania programów szkoleniowych na podstawie wybranych kompetencji; Superwizje trener trenerów ogląda szkolenie prowadzone przez trenerów wewnętrznych i daje wskazówki do poprawy; Po przeprowadzeniu określonej liczby szkoleń (indywidualne wskazania) przez każdego uczestnika odbywają się spotkania coachingowe z trenerem trenerów. Korzyści i niebezpieczeństwa płynące z posiadania zespołu trenerowi wewnętrznych 9 NIEBEZPIECZEŃSTWA PŁYNĄCE Z POSIADANIA ZESPOŁU TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH Brak świeżych pomysłów rodzi pewne obawy o powielanie tych samych rozwiązań. Jednokierunkowy rozwój trenera (specjalizacją w wąskiej grupie tematów). Ryzyko wypalenia trenera, który w ciągu roku prowadzi wiele jednakowych szkoleń. Inne niebezpieczeństwa, które dostrzegasz w swoim urzędzie: KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA ZESPOŁU TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH Status trenera może być uważany za przywilej. Obniżenie kosztów szkoleń. Łatwość kontynuacji tematów dla tej samej grupy uczestników. Możliwość ciągłego wzbogacania programów szkoleniowych o zdobyte know-how trenera oraz o standardy funkcjonujące w organizacji. Większa kontrola nad przekazywanymi przez trenerów treściami i sposobem ich pracy. Inne korzyści, które dostrzegasz w swoim urzędzie: Opracowanie własne. 20

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo