Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Motywowanie p acowe i pozap acowe w przedsi biorstwie uj cie teoretyczne Motivating salary and non-wage labor in the enterprise - a theoretical approach Streszczenie: Motywacja jest jedn z funkcji zarz dzania. Stanowi ona nieod czny element rozwoju zasobów ludzkich. Ka da organizacja powinna posiada w asny system motywacji. W a ciwy system motywacji mo e by stworzony pod warunkiem, e organizacja rozpozna potrzeby swoich pracowników. Artyku prezentuje motywacj p acow i pozap acow w aspekcie teoretycznym. Abstract: Motivation is one of the functions of management. It is an integral part of human resource development. Each organization should have their own system of motivation. Appropriate system of incentives can be created, provided that the organization recognizes the needs of their employees. The article presents the wage and non-wage incentives in the theoretical aspects. Wst p O efektywno ci pracownika decyduje wiele czynników zwi zanych ze sfer zawodow. Do najwa niejszych z nich nale y motywacja. Jest ona rozumiana jako proces rz dz cy wyborem, którego dokonuje jednostka, kieruj c si d eniem do osi gni cia celów b d cych wynikiem cenionych przez ni warto ci, tj. tego wszystkiego, co jest godne jej po dania; ma rzeczywist lub wyobra aln zdolno do zaspokajania potrzeb. W ka dym procesie kierowania zespo ami ludzkimi trzeba motywacj w a ciwie rozbudza i kszta towa. Takie kierowanie motywacj wymaga systemowego podej cia do jej tre ci i czynników (motywatorów), a tak e tworzenia w przedsi biorstwie sytuacji motywacyjnych. Dlatego te ka da organizacja tworzy w asny system motywacyjny, czyli system oddzia ywa na swoich uczestników, którego celem jest zach canie ich do podejmowania zachowa korzystnych oraz unikania zachowa niekorzystnych z punktu widzenia ca o ci. Brak takiego systemu mo e powodowa ograniczenie aktywno ci zawodowej niektórych pracowników jedynie do pobierania wynagrodzenia.

2 98 M.A. Le niewski, J. Berny Poj cie motywacji Zdaniem M. Armstronga, motywacj opisa mo na jako zachowanie ukierunkowane na cele. Ludzie motywowani s, gdy spodziewaj si, e tryb post powania doprowadzi ich do osi gni cia celu i cenionej nagrody takiej, która zaspokoi ich potrzeby 1. Wed ug S. Borkowskiej, motywacja to stan wewn trzny cz owieka maj cy wymiar atrybutowy, natomiast motywowanie ma wymiar czynno ciowy, funkcjonalny, polegaj cy na wiadomym i celowym oddzia ywaniu na motywy post powania ludzi przez stworzenie rodków i mo liwo ci realizacji ich systemów warto ci, oczekiwa dla osi gni cia celów materialnych. Motywowanie zatem polega na wp ywaniu na postawy i zachowania cz owieka za po rednictwem okre lonych bod ców, które przekszta caj si w motywy dzia ania (pobudki) uruchamiaj ce jego aktywno. Motywowanie do pracy polega na stosowaniu szeregu zró nicowanych indywidualnie narz dzi i instrumentów oddzia ywania na cz owieka. Jest to wiadome oddzia ywania na motywacj pracowników albo te tworzenie systemu bod ców maj cych swe ród o w otoczeniu pracownika. Zagadnienie motywacji pojawia si zwykle tam, gdzie podejmuje si próby okre lenia przyczyn i czynników wp ywaj cych na ludzkie dzia ania, postawy ora sposoby i narz dzia, którymi mo na je kszta towa 2. Wed ug Cz. Sikorskiego, motywacja rozumiana jest jako proces nieod- cznie towarzysz cy procesom wymiany mi dzy pracownikami a zatrudniaj c go organizacj. Wymiana jest istot motywacji. Pracownik chc c uzyska okre lon warto ci, zawsze musi za nie zap aci organizacji okre lonym wk adem w asnym. Motywacja to zatem nic innego, jak gotowo do pewnego wk adu, do poniesienia pewnych kosztów, po to, aby uzyska co dla siebie cennego. Motywacja jest tym wi ksza, im wi cej jeste- my gotowi po wi ci, aby osi gn oczekiwan nagrod. W teorii wymiany obowi zuje zasada wzajemno ci. Tym wi cej mo na zaoferowa drugiej stronie, im wy szych nagród si oczekuje 3. Motywacja jest wol dzia ania. Aby maksymalnie wykorzystywa potencja pracowników i dostarczy im w a ciwej motywacji, coraz wi cej firm przechodzi z systemu rozkazuj i rz d na rad i zatwierdzaj. Zmiana ta wynika z przekonania, e nagradzanie dobrej pracy jest skuteczniejsze ni karanie za pope niane b dy 4. Motywacja jest te okre lana jako wewn trzny stan umys u i cia a marzenia, yczenia, potrzeby i to, czym cz owiek jest kierowany który pobudza dan osob i sk ania j do podj cia dzia ania. Motywacja wewn trzna znajduje odbicie w czterech stanach psychologicznych obrazuj cych nastawienie danej osoby do wykonywania zadania 5 : 1 M. Armstrong, Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s S. Borkowska, Systemy motywowania w przedsi biorstwie. PWN, Warszawa 1985, s Cz. Sikorski, Motywacja jako wymiana modele relacji mi dzy pracownikami a organizacj, Difin, Warszawa 2004, s R. Heller, Motywowanie pracowników, Wiedza i ycie, Warszawa 2000, s. 6 5 R. Quinn, E. Faerman, Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarz dzanie, PWE, Warszawa 2007, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

3 Motywowanie p acowe i pozap acowe w przedsi biorstwie uj cie teoretyczne Znaczenie zalety danego zadania lub zaj cia; warto lub znaczenie misji, b d ce si nap dow danej osoby; 2. Kompetencja wiara we w asne zdolno ci umiej tnego realizowania danego zadania lub zaj cia; 3. Samookre lenie swoboda post powania, autonomia i mo liwo dokonywania wyborów, inicjowania, podtrzymywania i regulowania w asnych dzia a w d eniu do wykonania zadania ( powiedz nam, co zrobi, a nie, jak to zrobi ); 4. Wp yw stopie, w jaki dana osoba mo e oddzia ywa na strategiczne, administracyjne albo inne wyniki pracy; poczucie osi gni zwi zanych z w asnymi celami 6. Motywowanie do pracy nale y do najtrudniejszych funkcji zarz dzania. Polega na wp ywaniu na zachowania pracowników za po rednictwem takich bod ców, które zostan przez niego przekszta cone w dzia anie zgodne z celami organizacji. Problematyka ta nabiera coraz wi kszego znaczenia w okresie zmian spo ecznych i gospodarczych, jakie zaistnia y i nadal dokonuj si na polskim rynku pracy. Dowiedziono, e trwa, siln pozycj i konkurencyjno firma zyskuje dzi ki pracownikom. Powinni wi c oni by traktowani jako cenny kapita, który mo na pomna a przez podnoszenie jego warto ci 7. Zdaniem S. Borkowskiej, motywowanie to proces celowego i wiadomego oddzia ywania na motywy post powania ludzi przez stworzenie rodków i mo liwo ci realizacji ich systemów warto ci oraz oczekiwa dla osi gni cia celów motywuj cych 8. Na poziomie organizacji motywowanie odbywa si przez system motywacyjny jako celowo tworzony uk ad, b d cy kompozycj ró nych narz dzi pobudzania i stanowi cy zespó bod ców, rodków i warunków, które maj zach ci pracowników do anga owania si w swoj prac i obowi zki s u bowe w sposób mo liwie najkorzystniejszy dla organizacji i daj cy im satysfakcj osobist 9. Poj cie i funkcje p acy W teorii p ac uwa a si za cen lub te za dochód z pracy. J. Meller uwa a, e jest ona przede wszystkim cen za prac. Jednocze nie autor wskazuje, e p aca zwi zana jest ze specyficznym towarem i dzia a na nietypowym rynku, co stanowi kontrargument na zarzuty niektórych autorów, wskazuj cych na brak towarowo ci pracy 10. Autorzy przeciwni traktowania p acy jako ceny pracy podawali jako argument podstawowy fakt, e praca ludzka nie tylko nie jest towarem, nie 6 M.W. Koperty ska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. PLACET, Warszawa 2008, s M.W. Koperty ska, Motywowanie, op. cit., s S. Borkowka, System, op. cit., s J. Penc, Motywowanie z zarz dzaniu, Profesjonalna Szko a Biznesu, Kraków 2000, s J. Meller red. Z. Wi niewski i A. Pocztowski, Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku pracy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

4 100 M.A. Le niewski, J. Berny mo na jej równie u ytkowa identycznie jak ka dego innego towaru. Proponowano traktowanie p acy nie jako ceny, ale dochodu z pracy 11. A. Melich uwa a, e coraz bardziej zaciera si granica mi dzy takim poj ciem, jak dochód, wynagrodzenie za prac i p aca. P aca jest zdaniem autora rodzajem wynagrodzenia za prac, stanowi cym ekwiwalent za nak ad i efekty, ale wy cznie pracy podporz dkowanej. Praca podporz dkowana jest prac wykonywan w okre lonym czasie, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zatrudniaj cego 12. Wynagrodzenie oznacza wszelkie wyp aty nale ne pracownikowi za prac wykonywan w ramach stosunku pracy. Jednocze nie Z. Jacukowicz podaje, e: 1. wynagrodzenie jest ekwiwalentem za prac, a wi c nie wszystkie wyp aty dokonywane w przedsi biorstwie na rzecz pracownika s wynagrodzeniem, 2. wynagrodzenie jest ekwiwalentem za prac wykonywan w ramach stosunku pracy, nie stanowi wynagrodzenia honorarium za prac wykonywan w ramach umowy o dzie o czy umowy zlecenia 13. P aca stanowi i niew tpliwie d ugo jeszcze b dzie stanowi w naszym kraju podstawow si motywacyjn, tote umiej tne zwi kszanie si y motywacyjne pieni dza (p acy) powinno sta si wa nym instrumentem stymulowania postaw i zachowa ludzi w ka dej organizacji. P aca zachowa szczególna pozycj jako motywator tak d ugo, jak d ugo wi kszo spo ecze stwa b dzie mie skromne dochody z pracy. Gdy wzro nie poziom zamo no ci, znaczenie p acy w ród innych motywatorów ulegnie obni eniu 14. P aca w postaci pieni dza zapewnia pozytywn motywacj, nie tylko dlatego, e ludzie potrzebuj i chc pieni dzy, ale równie dlatego, e s u one do okazania uznania. P aca umo liwia ycie na ni szym lub wy szym poziomie, cz sto jest postrzegana jako wyznacznik osi gni pracownika i tego, jak ocenia go pracodawca 15. P aca pe ni pi zasadniczych funkcji: 1. kosztow, 2. dochodow, 3. motywacyjn, 4. spo eczn, 5. rynkow 16. Dla pracownika wynagrodzenie stanowi g ówne ród o dochodu, natomiast dla pracodawcy koszt lub obci enie zysku. Mi dzy funkcj dochodow a kosztow istnieje konflikt. Pracownik zainteresowany jest maksymalizacj stosunku otrzymywanego wynagrodzenia do ponoszonych nak adów (wysi ku, stara, po wi conego czasu, umiej tno ci). Ograniczony 11 M.W. Koperty ska, Motywowanie, op. cit., s A. Melich, Rola p acy w pobudzeniu efektywno ci pracy, IPiSS, Warszawa zeszyt 10/ Z. Jacukowicz, Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, Gda sk 2001, s T. Oleksyn, Wynagrodzenie efektywne przegl d problemów, IPiSS Warszawa M. Armstrong, Zarz dzanie, op. cit., s A. Pietro -Pyszczek, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla mened era, MARINA, Wroc aw 2007, s. 87. Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

5 Motywowanie p acowe i pozap acowe w przedsi biorstwie uj cie teoretyczne 101 wp yw pracownika na zmian poziomu zarobków oraz leniwa jego natura i niejednokrotnie brak zapa u do pracy sprawiaj, e czasem pracownik maksymalizuje stosunek wynagrodzenia do nak adu przez zmniejszenie wysi ku, stara, po wi conego czasu przy niezmienionym poziomie zarobków. Takie zachowanie nie le y w interesie pracodawcy, który d y do maksymalizacji zwrotu z poniesionych kosztów, czyli wzrostu produktywno ci (przy danych kosztach chce osi gn maksymalne efekty lub za o one efekty osi gn minimalnym kosztem) 17. P aca jest klasycznym motywatorem zach caj cym do skuteczniejszej pracy, doskonalenia umiej tno ci i wspinania si po drabinie awansu. P aca jest jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej efektywnym rodkiem komunikacji mi dzy pracodawc a pracownikiem. Informuje ona pracownika, ile wart jest dla organizacji, któr wspó tworzy. Znaczenie pieni dza jako rodka motywuj cego jest silnie zdeterminowane przez indywidualne potrzeby i oczekiwania 18. Funkcja motywacyjna polega na harmonizowaniu interesów pracowników i firmy. Pracownik osi ga korzy ci w zamian za realizacj zada, jakie stawia przed nimi firma. Tak wi c przez p ace sk ania si pracowników do podejmowania pracy, trwania przy niej i polepszania efektów pracy. P aca powinna rekompensowa zwi zane z prac uci liwo ci, a tak e sk ania do postaw i zachowa obiektywnie potrzebnych z punktu widzenia interesów firmy i zgodnie ze strategi i kultur organizacji. Dlatego tak wa na jest jawno zasad kszta towania wynagrodze 19. Aby p aca mog a motywowa do dobrej pracy, rozwoju zawodowego i awansów, oczekiwanych przez pracodawc postaw i zachowa, musz by spe nione nast puj ce warunki: 1. zapewniony godziwy poziom cznego wynagrodzenia; bez tego pracownik nie b dzie si czu dostatecznie umotywowany, zobowi zany do efektywno ci i lojalno ci wobec pracodawcy; 2. co najmniej cz p acy powinna by uzale niona od oceny rezultatów pracy, postaw i zachowa pracownika; je eli ca e wynagrodzenie lub jego przewa aj ca cz ma charakter gwarantowany, motywacja do efektywnej pracy jest s aba 20. Poziom i zrównowa enie wynagrodze musi odpowiada systemom warto ci i oczekiwa wyst puj cych w danym kraju, spo eczno ci, grupie zawodowej. Wzgl dy te stanowi o istocie spo ecznej funkcji p ac. Z punktu widzenia funkcji spo ecznej, p aca powinna zapewni godziwy poziom ycia 21. Rynkowa funkcja p acy oznacza, e wysoko p acy, czyli ceny, jak dana praca uzyskuje, kszta towana jest na rynku pracy. Si a wp ywu rynku pracy na poziom i zrównowa enie wynagrodze zale y przede wszystkim od konkurencyjno ci przestrzennej i zawodowej. W przypadku zawodów deficy- 17 S. Borkowka (red.), Wynagrodzenia rozwi zywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s P. Wachowiak, M. Stu y ska (red.), Podstawy zarz dzania, SGH, Warszawa 2008, s S. Borkowska, Motywowa skutecznie, IPiSS, Warszawa 2004, s Tam e. 21 S. Borkowska, Strategie wynagrodze, wyd. II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 19. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

6 102 M.A. Le niewski, J. Berny towych na danym rynku wynagrodzenia s na ogó wy sze, a w przypadku nadwy kowych ni sze. Cena tej samej pracy jest zró nicowana na poszczególnych rynkach pracy, w zale no ci od popytu i poda y. Wymusza to porównywanie poziomu p ac z ich odpowiednikami w innych organizacjach, zw aszcza konkurencyjnych (rynek sektora/bran y) 22. Formy p acy Formy p ac okre laj sposób powi zania p acy z wynikami pracy, co ma istotne znaczenie dla realizacji motywacyjnej funkcji p ac. Przez odpowiedni dobór form p ac mo na ukierunkowa aktywno pracownika na te czynniki, od których wynagrodzenie zosta o uzale nione w formule jego obliczania, jak i na wywo aniu odpowiedniego nat enia motywacji. Mo na zatem motywowa pracowników do zwi kszania efektywno ci pracy, jak te realizacji wyznaczonych celów istotnych z punktu widzenia przedsi biorstwa 23. W literaturze mo na spotka wiele klasyfikacji form wynagradzania. Jednym z nich jest podzia tych form ze wzgl du na samodzielno wyst powania na elementarne formy p ac i formy p ac uzupe niaj cych. Elementarne formy p ac dotycz przede wszystkim wynagrodzenia zasadniczego lub akordowego oraz tych dodatkowych sk adników wynagrodzenia, które s ustalone w sposób uzale niaj cy ich wysoko od p acy zasadniczej lub akordowej. Powstaje bowiem w ten sposób forma cz ca integralnie wszystkie te sk adniki wynagrodzenia. Formy p ac uzupe niaj cych dotycz wszelkich wyodr bnionych premii, dodatków za wydajno, prowizji i innych elementów wynagrodzenia, które s ustalone w oderwaniu od p acy elementarnej 24. Do form, maj cych zastosowanie w praktyce przedsi biorstw, zaliczy nale y: 1. czasow, 2. czasowo-premiow, 3. akordow, 4. zadaniow nazywan te form dniówki zadaniowej czy te form dniówkowo-zadaniow, 5. prowizyjn, 6. zrycza towan 25. W ród wymienionych formy czasowe s najprostsze i najszerzej stosowane, w których wynagrodzenie zale y od pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy na z góry okre lony czas. P aca mo e mie w tym przypadku wymiar godzinowy, dniówkowy lub miesi czny. Nie ma tutaj bezpo redniego zwi zku pomi dzy p ac a efektami pracy. 22 T. Oleksyn, Praca i p aca w zarz dzaniu, Mi dzynarodowa Szko a Mened erów, Warszawa 2001, s M.W. Koperty ska, Motywowanie, op. cit., s Z. Jasi ski, Motywowanie w przedsi biorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywno ci, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2007, s Tam e. Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

7 Motywowanie p acowe i pozap acowe w przedsi biorstwie uj cie teoretyczne 103 St d te form czasow stosuje si tam, gdzie istniej trudno ci w kwantyfikowaniu efektów lub gdzie wyra nie okre la si jako i ilo pracy. Formy te nie narzucaj adnych kierunków motywowania pracowników, gdy podstaw ustalania wynagrodzenia jest wy cznie czas pracy. Mog sprzyja skutecznemu motywowaniu wówczas, gdy towarzyszy im atrakcyjne motywowanie niematerialne (np. wysoki spo eczny presti zawodu, mo liwo samorealizacji) 26. Odmian form czasowych, umo liwiaj cych ró nicowanie wynagrodze stosownie do wydajno ci i efektywno ci, jest czasowa forma z premi. W celu zwi kszenia motywacyjnego oddzia ywania p acy, stosuje si równie premi. Podstaw wyp aty jest w cz ci pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy, a w cz ci spe nienie wcze niej ustalonych kryteriów zgodnie z zasadami premiowania, a dotycz cymi parametrów ilo ciowych, jako ciowych lub kosztowych 27. Cz sto wynagrodzenie robotników produkcyjnych jest bezpo rednio zwi zane z ich wydajno ci, dlatego w ich przypadku wykorzystuje si system akordowy. System ten, bardziej popularny w przesz o ci ni obecnie, znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do stanowisk, na których zachodz ci le powtarzalne czynno ci, a rezultaty s jasno identyfikowalne, mierzalne i daj si precyzyjnie przypisa zaanga owanym osobom 28. Po czeniem formy czasowej, czasowo-premiowej oraz akordowej ma miejsce przy formie zadaniowej. Podstaw do otrzymania wynagrodzenia w tej formie jest wykonanie przez pracownika okre lonego zadania 29. P aca zadaniowa charakteryzuje si premi ujemn. Grupa pracowników otrzymuje zadanie do wykonania w ci le okre lonym czasie. Je eli zadanie zostanie wykonane zgodnie z umow, wówczas pracownicy otrzymuj 100% ustalonego wynagrodzenia. Zwi kszenie wydajno ci pracy przez skrócenie terminu wykonania zadanie nie jest z zasady premiowane, ale przy niedotrzymaniu warunków umowy nast pi mo e obni enie nale nego wynagrodzenia 30. Po zastosowaniu zrycza towanej formy, wynagrodzenie ustala si jako sum wynagrodzenia zasadniczego oraz innych sk adników stosowanych w konkretnej firmie. Forma ta stosowana jest w odniesieniu do pracowników, u których specyfika wykonywanej pracy utrudnia ewidencjonowanie czasu pracy, np. inkasent w energetyce 31. Szczególne znaczenie dla wzrostu efektywno ci pracy ma prowizyjna forma p ac. Forma ta oparta jest na zasadzie udzia u pracownika w efektach finansowych osi gni tych w wyniku jego pracy. Podstaw do ustalenia wielko ci prowizji mog by rozmaite wska niki dotycz ce np. wielko ci osi gni tego przychodu, oszcz dno ci kosztów itp. Forma ta pozwala realizowa 26 Z. Jasi ski, Podstawy zarz dzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s A. Pietro -Pyszczek, Motywowanie, op. cit., s A. Gick, M. Tarczy ska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, s Cz. Sikorski, Motywacja, op. cit., s Z. Jasi ski, Motywowanie, op. cit., s Tam e. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

8 104 M.A. Le niewski, J. Berny interesy pracowników w powi zaniu z celami przedsi biorstwa za pomoc odpowiednio dobranych metod obliczania wynagrodzenia. Prowizja jest powszechnie bardzo popularn form p acy. Odnosi si do pracowników, którzy w imieniu pracodawcy dokonuj transakcji handlowych, podejmuj si inkasa, itp. Wynagrodzenie ustala si procentem od dokonanej transakcji 32. Ponadto wyzwania wspó czesno ci spowodowa y potrzeb rozwoju nowych form wynagradzania. Jedn z nich jest forma kafeteryjna, której istot jest to, e pracownikowi umo liwia si wybór okre lonych elementów spo- ród wachlarza przywilejów, do których jest uprawniony. Wybiera on te, które uwa a za istotne. Forma ta jest do skomplikowana pod wzgl dem administracyjnym, co niew tpliwie jest jej wad, poniewa stosowanie jej wi e si z okre lonymi kosztami. Pod ka dym innym wzgl dem ma du o do zaoferowania zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Podstawa koncepcji elastycznych dodatków jest pozostawienie ka demu pracownikowi prawa decydowania o elementach sk adaj cych si na jego wynagrodzenie 33. Charakterystyka elementów motywowania pozap acowego Poniewa dobre wynagrodzenie szybko traci sw mobilizuj c moc, w którym momencie bardzo po yteczne staj si pozafinansowe sposoby zach cania do pracy. W Polsce jednak pieni dze wci jeszcze licz si bardziej ni na Zachodzie, gdy mamy ni szy standard ycia, a koszty utrzymania w porównaniu z p ac - wy sze. Niemniej bod ce, które nie apeluj bezpo rednio do kieszeni, spotykaj si i u nas z wdzi cznym przyj ciem. Specyficzne dla naszego kraju jest np. to, e kadra redniego szczebla traktuje przyznanie s u bowego samochodu jako wielkie wyró nienie. Jest to do tego stopnia wa ne, e tylko troch lepszy pojazd oferowany w innej firmie lub te s u bowy telefon komórkowy bez limitu rozmów mo e sk oni nas do zmiany pracy 34. Motywatory pozap acowe spe niaj funkcj motywacyjn dwojako. Z jednej strony wzmacniaj si motywacyjnego oddzia ywania bod ców p acowych, stanowi wyró nienie dla pracownika. Z drugiej motywatory te dzia aj autonomicznie i s szczególnie skuteczne w odniesieniu do pracowników o wysoce rozwini tych potrzebach spo ecznych i potrzebie samorealizacji 35. Pozap acowe czynniki motywacyjne o charakterze materialnym przyznawane s pracownikom jako dodatkowa gratyfikacja z tytu u wykonywania pracy. Stanowi one cz sto podstaw wynagrodzenia kafeteryjnego, którego istota polega na stworzeniu pracownikowi mo liwo ci dopasowania wiadcze i przywilejów do jego bie cych potrzeb i indywidualnych oczekiwa i polega na wyborze, w ramach okre lonej z góry kwoty, rzeczowej for- 32 M. Borkowska, Kiedy wynagrodzenie motywuje pracownika, Prawo Przedsi biorcy, s E. McKenna, N. Bech, Zarz dzanie zasobami ludzkimi, FELBERG SJA, Warszawa 1999, s z dnia M.W. Koperty ska, Motywowanie, op. cit., s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

9 Motywowanie p acowe i pozap acowe w przedsi biorstwie uj cie teoretyczne 105 my zap aty. Nadaje to wynagrodzeniu charakter partycypacyjny. Pracownik poza mo liwo ciami wyboru nagrody, osi ga równie inne korzy ci. W ród nich wymieni nale y g ównie zapewnienie sobie wi kszego bezpiecze stwa na niepewn przysz o, zw aszcza na staro, na wypadek utraty pracy, zdrowia czy te kalectwa. Systemy te staj si bardzo istotnym elementem motywowania w warunkach du ej konkurencji na rynku i pozwalaj zatrzyma kapita intelektualny w firmie 36. Druga grupa to bod ce pozamaterialne 37. Istnieje ca y wachlarz motywatorów pozafinansowych, które mo na wprowadzi w firmie nie nara aj c jej na dodatkowe wydatki. Gratyfikacje pozafinansowe skuteczniej i szybciej integruj pracowników z zarz dem firmy, tworz przyjacielsk atmosfer w miejscu pracy, a ponadto kszta tuj wizerunek firmy jako dbaj cej o w asny personel. Warto jednak pami ta, e motywowanie pozafinansowe powinno zawsze i w parze z prawid ow motywacj finansow 38. Znaczna cz motywatorów pozap acowych ma charakter niezale ny przynajmniej w krótkim czasie od efektów pracy. S one raczej zwi zane z zajmowanym stanowiskiem ni rezultatami pracy. Z regu y s zró nicowane w zale no ci od stanowiska, grupy pracowników, do której s kierowane 39. Nie istnieje gotowa recepta na najlepsze motywatory pozafinansowe. Ka dy pracownik i ka dy zespó jest inny, dlatego te skuteczna motywacja zaczyna si od szczegó owego badania potrzeb pracownika, które zale ne s od jego cech osobowo ci, sytuacji yciowej, rodowiska pracy, wiedzy, przekona i oczekiwa 40. Z tego powodu motywatory pozap acowe mog spe nia ró ne zadania i zaspokaja ró ne potrzeby pracowników. Ogólnie rzecz ujmuj c, do grupy motywatorów pozap acowych materialnych, stosowanych w praktyce, zaliczy mo na 41 : 1. akcje, 2. udzia y, 3. ubezpieczenia, pracownicze programy emerytalne w kilku wybranych funduszach emerytalnych w zale no ci od wyboru pracowników, 4. preferencyjne kredyty pracownicze, 5. program korzy ci pracowniczych (np. wy sze oprocentowanie lokat czy rachunku osobistego w banku, ni sze oprocentowanie kredytów), 6. studia MBA, studia podyplomowe, udzia w presti owych konferencjach, nauka j zyka obcego, w tym wynajmowanie nauczycieli dla indywidualnych pracowników, 7. polisa NW, polisa emerytalne, 8. wyjazdy weekendowe, 36 A. Sza kowski (red.), Wprowadzenie do zarz dzania personelem, AE, Kraków 2000, s S. Ka u ny, Skuteczne kierowanie przedsi biorstwem, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, Warszawa 1996, s A. Pastu a, Motywowanie pozafinansowe czyli zach ty inne ni ekonomiczne, z dnia r. 39 M.W. Koperty ska, Motywowanie, op. cit., s Tam e. 41 A. Gick, Motywowanie, op. cit., s ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

10 106 M.A. Le niewski, J. Berny 9. przyj cia okazjonalne, 10. karnety wst pu na korty tenisowe, kr gielnie, si owni, basen, do fitness klubu, gabinetu odnowy biologicznej, o rodków kultury, teatru, kin, na imprezy sportowe, 11. imprezy okoliczno ciowe i specjalne zgodnie z tradycj firm, uczestnicz w nich wszyscy pracownicy; dodatkowo imprezy integracyjne dla okre lonych grup pracowniczych, 12. dofinansowanie wypoczynku i nauki dzieci kolonie, wczasy, przedszkola, szko y j zykowe, 13. bezp atna opieka nad dzie mi w formie obków lub przedszkoli, 14. kantyna firma wyposa a pomieszczenie na potrzeby spo ywania posi ków w: lodówk, zmywark, zamra ark, naczynia, 15. kupony podarunkowe z okazji wi t Bo ego Narodzenia i Wielkanocy, 16. mieszkanie s u bowe, 17. urz dzanie miejsca pracy w domu, 18. udost pnianie komputerów przeno nych dla celów s u bowych oraz po czenie z sieci kooperacyjn firmy w domu pracownika, 19. samochód s u bowy, rycza t, parking, bilety miesi czne, 20. nagrody w postaci rzeczowej za oryginalne pomys y zg aszane przez pracownika 42. Pracownicy zdaj sobie spraw, e pewne wa ne elementy benefitów, jakie wynikaj z pracy w firmie, s pozapieni ne i maj charakter niematerialny 43. Do grupy motywatorów pozap acowych niematerialnych zaliczy mo na: 1. Okazywanie uznania i aprobaty nie ma pracownika, który nie chcia by by chwalony i doceniany przez swojego prze o onego. Ka dego dnia mo emy pochwali pracownika za co, co dobrze zrobi. Szukajmy takich okazji. Zach cajmy tak e naszych pracowników do doceniania i chwalenia osi gni swoich kolegów. Pozytywny efekt osi ga si jednak tylko wtedy, gdy pochwa a udzielona jest zaraz po wykonaniu zadania. e z podzi kowaniem, pochwa y wyra ane indywidualnie lub na forum zespo u, dowody uznania przekazywane w codziennej rozmowie nie kosztuj nic, a dodaj skrzyde prawie ka demu pracownikowi. Pami tajmy jedynie, aby by y one szczere i nienadu ywane. Znamy swoich pracowników, wi c form, w jakiej pochwa przeka emy, nale y dostosowa do indywidualnych preferencji. S osoby, które lubi by pochwalone przed ca ym zespo em, ale s te i tacy, dla których by aby to sytuacja kr puj ca Sprawna komunikacja odgrywa ona pierwszoplanow rol, pozwala poj cele firmy, zapewnia identyfikacj z organizacj oraz prowadzi do lepszego zrozumienia mi dzy pracownikami. Dobrze 42 M.W. Koperty ska, Motywowanie, op. cit., s A. Gick, Motywowanie, op. cit., s A. Pastu a, Motywowanie, op. cit. Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

11 Motywowanie p acowe i pozap acowe w przedsi biorstwie uj cie teoretyczne 107 rozwini ta komunikacja zapewnia dialog mi dzy szefem a pracownikami Zapewnienie oczekiwanych warunków pracy elastyczny czas pracy, swoboda ustalania godzin pracy, mo liwo pracy na nowoczesnych komputerach, dost p do nowoczesnych narz dzi i systemów informatycznych, zapewnienie dobrych warunków pracy przez dobr organizacj stanowiska pracy Przyjazna atmosfera w pracy bycie cz ci zgranego zespo u wyzwala w pracownikach tak po dan przez firm lojalno, zaanga owanie i kreatywno. Jest to element bardzo ceniony przez pracowników, wielokrotnie niedoceniany przez pracodawców. Jest to jedna z najcz ciej podawanych przyczyn zmiany pracy, z którymi spotykamy si podczas rozmów kwalifikacyjnych. Kto kiedy powiedzia, e do pracy przychodzi si dla firmy/marki, odchodzi z powodu atmosfery/braku wspó pracy z prze o onym. Jest w tym wiele prawdy. Okazywanie empatii i szczerej troski, równie w kwestiach pozazawodowych, bardzo wp ywa na tworzenie pozytywnej atmosfery w ka dym rodowisku pracy. 5. Przejrzyste kryteria awansu ka da firma powinna dysponowa jasn struktur organizacyjn i precyzyjnie okre lonymi kryteriami awansu. Pracownicy potrzebuj przejrzystej realistycznej cie ki kariery, mo liwej do zrealizowania wewn trz firmy. Osoby z ambicjami piastowania stanowisk kierowniczych wy szego szczebla powinny wiedzie, które ze cie ek rozwoju zawodowego dost pnych w firmie pomog im w dotarciu do stanowiska b d cego ich celem 47. Podsumowanie Ka de przedsi biorstwo (organizacja) ma w asne sposoby motywowania swoich pracowników. Nie ma uniwersalnej metody motywacji. Organizacja musi umie budowa i kszta towa w asny system motywacyjny. Nie dla wszystkich pracowników motywatorem do lepszej pracy b d rodki finansowe np. w postaci premii. Zarz dzanie zasobami ludzkimi jest trudnym obszarem przedsi biorstwa, poniewa ile ludzi, tyle ró nych potrzeb. Trudno jest znale taki system, aby wszystkie potrzeby ze sob pogodzi i sprawi, e pracownicy b d czuli si odpowiednio zmotywowani do pracy. Podstawowym punktem wyj cia dla badania procesu motywacji jest rozpoznanie celów jednostki, osoby. Nale y pami ta, e powinno si d y do stworzenia takich warunków pracownikom, aby ich cele oraz cele organizacji by y zgodne, spójne. Dzia- anie systemu motywacji pracowników ma charakter dwustronny, tzn. zmotywowany pracownik to zmotywowana organizacja. Ka da organizacja winna 45 P. Forsyth, Jak motywowa ludzi, Heloin, Gliwice 2001, s M.W. Koperty ska, Motywowanie, op. cit., s A. Pastu a, Motywowanie, op. cit. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

12 108 M.A. Le niewski, J. Berny tworzy system motywacyjny dla zwi kszenia efektywno ci zarz dzania zasobami ludzkimi, co z kolei przek ada si na kszta towanie konkurencyjno ci danej organizacji na rynku. Motywacja jest trudn do realizacji w praktyce funkcj zarz dzania. Bibliografia Armstrong A., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Borkowska S., Systemy motywowania w przedsi biorstwie, PWN, Warszawa Borkowska S., Motywowa skutecznie, IPiSS, Warszawa Borkowska S., Strategie wynagrodze, wyd. II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Borkowka S. (red.), Wynagrodzenia rozwi zywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Borkowska M., Kiedy wynagrodzenie motywuje pracownika, Prawo Przedsi biorcy. Forsyth P., Jak motywowa ludzi, Heloin, Gliwice Gick A., Tarczy ska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa Heller R., Motywowanie pracowników, Wiedza i ycie, Warszawa Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, Gda sk Jasi ski Z., Motywowanie w przedsi biorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywno ci, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Jasi ski Z., Podstawy zarz dzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Koperty ska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. PLACET, Warszawa Ka u ny S., Skuteczne kierowanie przedsi biorstwem, Centrum Szkoleniowo Wydawnicze Kwantum, Warszawa Meller J., Wi niewski Z., Pocztowski A. (red.), Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku pracy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Melich A., Rola p acy w pobudzeniu efektywno ci pracy, IPiSS, Warszawa zeszyt 10/1988. McKenna E., Bech N., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, FELBERG SJA, Warszawa Oleksyn T., Wynagrodzenie efektywne przegl d problemów, IPiSS Warszawa Oleksyn T., Praca i p aca w zarz dzaniu, Mi dzynarodowa Szko a Mened erów, Warszawa Penc J., Motywowanie z zarz dzaniu, Profesjonalna Szko a Biznesu, Kraków Pietro -Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla mened era, MARINA, Wroc aw Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

13 Motywowanie p acowe i pozap acowe w przedsi biorstwie uj cie teoretyczne 109 Pastu a A., Motywowanie pozafinansowe czyli zach ty inne ni ekonomiczne, z dnia r. Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana modele relacji mi dzy pracownikami a organizacj, Difin, Warszawa Sza kowski A. (red.), Wprowadzenie do zarz dzania personelem, AE, Kraków Wachowiak P., Stu y ska M. (red.), Podstawy zarz dzania, SGH, Warszawa Quinn R., Faerman E., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarz dzanie, PWE, Warszawa ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

14 110 M.A. Le niewski, J. Berny Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo