Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII"

Transkrypt

1 Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

2 MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez EY Academy of Bsiness oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Stwarzają czestnikom wyjątkową szansę zdobycia praktycznych miejętności w dziedzinie finansów. Program powstał dzięki połączeni doświadczeń dwóch partnerów. Wykładowcami są profesorowie SGH, posiadający doświadczenie nakowe. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez trenerów EY Academy of Bsiness. Główne obszary objęte programem naczania to: Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) - 16 dni (128 godzin) Rachnkowość kosztów i analiza odchyleń - 2 dni (16 godzin) Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości - 2 dni (16 godzin) Podatki i prawo - 2 dni (16 godzin) Poprzednie edycje w głównej mierze organizowane były w formie zamkniętej; słchaczami stdiów byli m.in. pracownicy takich firm, jak: KGHM Polska Miedź S.A., PGE S.A, Shell Polska, ENERGA S.A., ENEA S.A, Poczta Polska S.A, TAURON Polska Energia S.A. Tryb nabor Osoby zainteresowane czestnictwem w programie prosimy o wypełnienie podania o przyjęcie na stdia i przesłanie go do bira program z innymi dokmentami wymaganymi przy rejestracji. Rekrtacja kandydatów na stdia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za stdia oraz przekazanie komplet wymaganych dokmentów jest równoznaczne z przyjęciem. Warnki przyjęcia Warnkiem przyjęcia jest okazanie przez kandydata dyplom kończenia stdiów magisterskich polskiej czelni wyższej, dowolnego wydział lb jego odpowiednik czelni zagranicznej, bądź dyplom kończenia stdiów wyższego stopnia, np. MBA. Liczba miejsc na stdia jest ograniczona. Cena Opłata za całość stdiów wynosi 7380 PLN brtto. Cena obejmje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych. Płatności należy dokonać do HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): , w tytle płatności należy wpisać: MSSF ed. XVII oraz imię i nazwisko czestnika. Ostateczny termin płatności: 16 października Jednostki sektora finansów pblicznych i przedsiębiorstwa - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość opłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 4305 zł brtto msi zostać reglowana do 16 października 2015 r., II rata w wysokości 3075 zł brtto do 29 stycznia 2016 r. Materiały Podczas zajęć stdenci otrzymają materiały szkoleniowe zapewniające wystarczającą wiedzę do przygotowania się do egzamin. Przez cały czas trwania stdiów możliwy będzie kontakt owy z wykładowcami na wypadek problemów lb pytań związanych z tematem stdiów. Egzamin Celem egzamin końcowego będzie sprawdzenie nabytej przez czestników wiedzy i jej zastosowanie praktyczne w ramach pytań typ test wybor. Główny nacisk położony zostanie na podstawowy przedmiot stdiów, jakim są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Pozostałe przedmioty traktowane są jako zpełniające. Egzamin składać się będzie z tzw. sekcji obowiązkowej, w ramach której przewidziano 25 pytań typ test wybor dotyczących blok MSSF oraz sekcji, w ramach której stdenci poproszeni zostaną o wybranie pytań dotyczących dwóch przedmiotów zpełniających. Dla każdego przedmiot zpełniającego przewidziane jest 5 pytań typ test wybor - wybranie przedmiot oznaczać będzie konieczność odpowiedzi na wszystkie pytania w jego zakresie. W ogólnym rozrachnk stdenci odpowiadać będą na 35 pytań (dotyczących MSSF + dwa z wybranych przedmiotów). Ocena będzie łączna dla całego egzamin. Czas trwania egzamin to 4 godziny lekcyjne. Dyplom Uczestnicy otrzymją państwowe świadectwo kończenia stdiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom EY Academy of Bsiness i SGH.

3 Dokmenty wymagane przy rejestracji podanie o przyjęcie na stdia ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o stdiach podyplomowych prowadzonych przez SGH CV odpis dyplom kończenia szkoły wyższej wypełniony kwestionarisz osobowy 2 fotografie dowód wpłaty czesnego (lb odpowiedniej jego raty) na konto program w przypadk płatności ratami - oświadczenie o wpłacie drgiej raty nmer konta lb adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną rchomione informacja o płatnik faktry oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez SGH danych osobowych Wszystkie wymagane dokmenty można pobrać pod adresem: https://ssloferta.sgh.waw.pl/pl/stdiapodyplomo we/miedzynarodowe-standardysprawozdawczoscifinansowej/strony/wymagania.aspx Organizacja stdiów Zajęcia trwają pełny rok akademicki (dwa semestry) od października 2015 do czerwca 2016 rok. Zapisy przyjmowane są od maja danego rok. Zajęcia będą się odbywać średnio raz na trzy tygodnie, w soboty oraz niedziele (w godzinach 9:00-17:00) w salach wykładowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik stdiów: prof. dr hab. Ewa Latoszek, prof. nadzw. SGH Kolegim Ekonomiczno-Społeczne Katedra Administracji Pblicznej l. Wiśniowa 41 pok. 66 Harmonogram MSSF D1, D MSSF D3, D MSSF D5, D MSSF D7, D MSSF D9, D10 Dodatkowe informacje i zapisy Sekretarz stdiów: mgr Agata Agstyniak tel Centrm Programów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie l. Rakowiecka 24; pok. 17a Opiekn stdiów ze strony EY Academy of Bsiness: Bartosz Wasiak tel.: Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości Podatki i prawo MSSF D11, D MSSF D13, D Rachnkowość kosztów i analiza odchyleń MSSF D15, D Egzamin

4 Program stdiów MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) W PRAKTYCE Założenia programowe stdiów są zgodne ze specyfiką stdiów podyplomowych. Program obejmje łącznie 180 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Warnkiem zaliczenia stdiów jest czestnictwo w zajęciach, warnkiem kończenia stdiów jest pozytywne złożenie egzamin końcowego, będącego podstawą do zyskania świadectwa kończenia stdiów, a także dyplom wydanego przez EY Academy of Bsiness.

5 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 1 Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachnkowości na świecie. Strktra komitet ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Eropejskiej i Stanach Zjednoczonych. Proces tworzenia nowych standardów. Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachnkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitał. Prezentacja sprawozdań finansowych Obecny format sprawozdania finansowego. Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótkoi dłgoterminowe. Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdani z całkowitego dochod (rachnk zysków i strat) oraz sprawozdani z sytacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdawczość śródroczna. Zapasy Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty jmowane w wycenie zapasów. Wartość netto możliwa do zyskania - definicja oraz praktyczne przykłady wyceny. Metoda cen ewidencyjnych oraz detaliczna. Różne metody wyceny rozchod zapasów: FIFO oraz średnia ważona. Dzień 2 Rzeczowe aktywa trwałe Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowani w ramach jęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z snięciem aktywa na koniec ekonomicznego okres żytkowania). Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, smy cyfr, jednostek prodkcji. Amortyzacja komponentów. Modele wyceny po wstępnym jęci: koszt historycznego oraz wartości przeszacowanej. Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiany szacnków związanych z metodą amortyzacji, ekonomicznym okresem żytkowania oraz wartością rezydalną środków trwałych. Prezentacja oraz informacja dodatkowa. Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty) Definicja kosztów finansowania zewnętrznego. Metoda jęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standard MSR 23. Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji. Dotacje państwowe i jawnianie informacji na temat pomocy państwa Dotacje pokrywające koszty oraz nakłady inwestycyjne. Omówienie dwóch metod księgowych jęcia dotacji państwowych zalecanych przez MSR 20. Ujęcie dotacji pośrednich takich jak np. preferencyjnego oprocentowania pożyczek. Nierchomości inwestycyjne Definicja i jęcie początkowe nierchomości inwestycyjnych. Kryteria klasyfikacji nierchomości jako inwestycyjne; zasady reklasyfikacji. Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warnki zastosowania model wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej. Dzień 3 Zasady polityki księgowej, zmiany szacnków księgowych, błędy księgowe Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wybor polityki księgowej jednostki. Obligatoryjne oraz fakltatywne zmiany polityki. Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe jęcie korekt błędów. Szacnki księgowe oraz ich zmiany. Zdarzenia po dacie sprawozdawczej Określenie okres, w którym występją zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego. Zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego - praktyczne przykłady oraz ich jęcie. Uznawanie przychodów Podstawowe kategorie przychodów: ze sprzedaży towarów oraz słg, odsetek tantiem oraz dywidend. Warnki rozpoznania przychodów. Wycena w wartości godziwej: jęcie przychodów w wartości zdyskontowanej w przypadk odległego termin płatności. Rozpoznawanie przychodów w transakcjach barterowych. Przewaga treści ekonomicznej nad formą prawną Najczęściej występjące zagadnienia wymagające analizy treści ekonomicznej: transakcje sprzedaży połączonej z odkpem, sprzedaż komisowa, faktoring należności, sekrytyzacja aktywów.

6 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 4 Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją Metody jęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdani finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływ oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek. Skonsolidowane sprawozdanie z sytacji finansowej oraz dochodów całkowitych Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. Odpisy z tytł traty wartości aktalizjące wartość firmy. Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich wartością godziwą. Ujęcie działów niekontroljących w sprawozdani z sytacji finansowej. Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji: kapitałów i inwestycji, wzajemnych rozrachnków (handlowych, pożyczek itp.), niezrealizowanego zysk w transakcjach wewnątrzgrpowych dotyczących transfer zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend. Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Eliminacja z pnk widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrpowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy). Wpływ transakcji na wartość działów niekontroljących Transakcje ze stronami/podmiotami powiązanymi Definicja stron powiązanych oraz potrzeby jawnienia informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami powiązanymi. Rodzaje transakcji podlegających jawnieni oraz omówienie wymaganej szczegółowości jawnień. Ujawnienia dotyczące podmiotów powiązanych przez skarb państwa. Dzień 5 Utrata wartości aktywów Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek traty wartości. Aktywa, dla których test należy przeprowadzać niezależnie od przesłanek. Model traty wartości: porównanie wartości odzyskiwanej oraz bilansowej. Określenie wartości odzyskiwanej oraz żytkowej: metody jej obliczenia zgodnie z wytycznymi MSR 36. Prognozy przepływów pieniężnych oraz szacnki stopy dyskontowej. Identyfikacja ośrodka wypracowjącego środki pieniężne (OWŚP); alokacja traty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP. Odwrócenie odpis z tytł traty wartości. Utrata wartości firmy. Leasing Umowy leasingowe w kontekście wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną. Kategorie mów leasingowych oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe korzystającego i finansjącego. Omówienie, krok po krok, zasad klasyfikacji leasing finansowego i operacyjnego. Niezbędne księgowania. Metody podział raty finansowej na część kapitałową i odsetkową: metoda smy cyfr oraz aktarialna. Metody jęcia transakcji leasing zwrotnego. Leasing prodcenta. Obowiązkowe jawnienia w informacji dodatkowej. Dzień 6 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdani finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochod, sprawozdania z sytacji finansowej oraz informacji dodatkowej. Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład. Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych. Wartości niematerialne Omówienie definicji. Warnki jęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena. Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych. Wycena wartości niematerialnych pozyskanych w transakcji zakp, połączenia jednostek gospodarczych oraz wytworzonych wewnętrznie. Określony vs. nieokreślony okres żytkowania wartości niematerialnych: konsekwencje dla wyceny na dzień sprawozdawczy. Zasady jęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych. Wartość firmy. Dłgoterminowe kontrakty bdowlane Natra przychodów i kosztów pojawiających się w ramach kontraktów dłgoterminowych. Metody jęcia przychodów i kosztów w sprawozdani z całkowitych dochodów: zakończonego kontrakt oraz stopnia zaawansowania prac. Praktyczne wskazówki związane z wyborem metody pomiar stopnia zaawansowania prac. Ujęcie kontraktów przynoszących straty. Prezentacja kontraktów dłgoterminowych w sprawozdani z sytacji finansowej. Wymogi związane z jawnieniami i prezentacją informacji w odniesieni do kontraktów dłgoterminowych.

7 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 7 Świadczenia pracownicze Klasyfikacja świadczeń pracowniczych. Nagrody jbileszowe i odprawy emerytalne. Rezerwy na niewykorzystane rlopy. Zarządzanie pracowniczym fndszem emerytalnym. Programy określonych składek oraz programy określonych świadczeń. Ujęcie zysków i strat aktarialnych. Wymogi dotyczące jawnień dotyczących świadczeń pracowniczych w informacji dodatkowej. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warnkowe Definicje rezerw, zobowiązań warnkowych oraz aktywów warnkowych. Zdarzenia obligjące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy. Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz mowy rodzące obciążenia. Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązk, dyskontowanie, zwijanie dyskonta. Warnki jęcia rezerwy na koszty restrktryzacji. Omówienie warnków jęcia w sprawozdani z sytacji finansowej lb w informacji dodatkowej. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Zakres podmiotowy MSSF 1 - definicja jednostek stosjących standardy międzynarodowe po raz pierwszy. Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakltatywnych, wpływ wyceny na dzień przejścia na wartości aktywów, zobowiązań oraz kapitałów. Przykładowe korekty wymagane przy przejści na MSSF. Dzień 8 Podatek odroczony Identyfikacja jemnych oraz dodatnich różnic przejściowych. Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań. Zasady związane z jęciem oraz wyceną aktywów oraz rezerw na podatek odroczony. Odpisy aktalizjące aktywa z tytł odroczonego podatk. Prezentacja sald z tytł podatk odroczonego. Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdani finansowym. Zysk przypadający na jedną akcję Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysk na akcję. Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podział akcji, emisji premiowej oraz praw pobor na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne. Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji przywilejowanych oraz obligacji zamiennych na akcje. Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji. Zysk z działalności kontynowanej przypadający na jedną akcję. Dzień 9 Metoda praw własności Zasady dotyczące jęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdani jednostkowym i skonsolidowanym. Omówienie na przykładzie jęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdani z sytacji finansowej oraz sprawozdani z całkowitego dochod. Wyłączenia niezrealizowanych zysków w ramach transakcji pomiędzy znaczącym inwestorem i jednostką stowarzyszoną. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia mowne oraz pozostałe fakty i okoliczności. Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności. Przykłady liczbowe ilstrjące zastosowanie omawianych zasad. Połączenia jednostek gospodarczych Omówienie podstawowych kwestii reglowanych w MSSF 10: nowa definicja kontroli, potencjalne prawa głos, kontrola de facto, identyfikacja mających znaczenie działań, prawa zabezpieczające, ciągła ocena. Wybrane kwestie związane z rozliczeniem połączenia jednostek gospodarczych: jęcie wartości niematerialnych, koszty transakcji, zapłata warnkowa, wycena dział niekontroljącego. Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warnkowych do wartości godziwej. Wpływ wyceny na dzień nabycia do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na sprawozdanie skonsolidowane - korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych. MSSF 12 Ujawnianie informacji dotyczących dział w innych jednostkach Cel oraz zakres jawnień. Ujawnienia wymagane dla istotnych zaangażowań związanych z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi oraz wspólnymi przedsięwzięciami. Pozostałe jawnienia.

8 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 10 Segmenty operacyjne Cel oraz znaczenie sprawozdawczości finansowej segmentów operacyjnych. Definicja segmentów operacyjnych oraz Głównego Organ Odpowiedzialnego za Decyzje Operacyjne Segmenty operacyjne a sprawozdawcze: kryteria brane pod wagę przy ocenie charakter segment. Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi. Informacje oraz jawnienia wymagane dla segmentów sprawozdawczych i jednostki jako całości. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - warnki klasyfikacji. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji. Ujęcie grp do zbycia. Sktek zmian planów w zakresie sprzedaży oraz reklasyfikacja aktywów do środków trwałych. Omówienie moment powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z jawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5. Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych. Przykładowe jawnienia dotyczące działalności zaniechanej oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Sktki zmian krsów wymiany walt obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą Pojęcia walty fnkcjonalnej oraz walty prezentacji; kryteria brane pod wagę przy określani walty fnkcjonalnej. Ujęcie księgowe transakcji w walcie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okres sprawozdawczego. Ujęcie różnic krsowych. Przeliczanie wynik finansowego oraz sytacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady dotyczące przyjętych krsów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitał, przychodów oraz kosztów. Ujęcie różnic krsowych w sprawozdani skonsolidowanym: dział grpy oraz działów niekontroljących. Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym. Przeliczenie wartości firmy. Dzień 11 Instrmenty finansowe Omówienie różnych kategorii instrmentów finansowych takich jak: aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachnek zysków i strat, pożyczki i należności, aktywa finansowe trzymywane do termin wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz pozostałe zobowiązania. Rozpoznanie zysków i strat na wycenie poszczególnych kategorii instrmentów finansowych. Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w oparci o skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany koszt). Wyliczenie efektywnej stopy procentowej. Wycena instrment o stałym oraz zmiennym oprocentowani dokonywana na dzień płatności odsetek. Klasyfikacja pozycji kapitałowych i zobowiązaniowych. Złożone instrmenty finansowe - obligacje zamienne na akcje. Zasady tworzenia odpisów aktalizjących wartość aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Utrata wartości aktywów jmowanych wg skorygowanej ceny nabycia oraz dostępnych do sprzedaży. Instrmenty pochodne, w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward, ftres lb opcje. Wycena oraz ewidencja waltowych kontraktów terminowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrot. Kontrakty zabezpieczające wartość godziwą i przyszłe przepływy pieniężne. Definicja i przykłady zabezpieczeń wartości godziwej oraz przepływów pieniężnych. Wymogi formalne stosowania rachnkowości zabezpieczeń. Określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrment zabezpieczającego. Ewidencja księgowa. Instrmenty wbdowane: definicja, identyfikacja, wydzielanie oraz ewidencja. Ujawnienia wymagane przez MSSF 7. Omówienie obecnego stats prac nad standardem MSSF 9. Dzień 12 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone działowcom niekontroljącym oraz zakp lb sprzedaż spółki zależnej w ciąg rok. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochod oraz informacji dodatkowej. Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy. Rozliczenie całkowitego lb częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysk na zbyci; jęcie w sprawozdani finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia dział do poziom jednostki stowarzyszonej lb inwestycji. Zmiany dział w jednostce zależnej bez traty kontroli. Konsolidacja grp kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni - grpy kapitałowe pionowe lb mieszane. Reorganizacja grp kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą.

9 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 13 Płatności rozliczane w akcjach Płatności rozliczane w akcjach w formie kapitałowej oraz gotówkowej. Definicje moment przyznania, okres nabywania praw oraz nabycia prawnień. Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warnków nabycia prawnień. Wpływ modyfikacji, anlowania oraz anlowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrmentach kapitałowych. Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytacji, gdy jednostka lb strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lb gotówkowe. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia. Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny. Koszty transakcyjne Maksymalny oraz najlepszy sposób wykorzystania. Techniki wyceny. Obecny stats prac RMSR Obszary, nad którymi prowadzone są obecnie prace przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachnkowości. Dzień 14 Metody i rodzaje analizy finansowej Analiza trend (pozioma), pionowa Analiza wskaźnikowa Proces analizy finansowej Ocena firmy przy wykorzystani analizy wskaźnikowej Wskaźniki rentowności Wskaźniki płynności Wskaźniki efektywności Wskaźniki strktry kapitał i wypłacalności Przykłady anglojęzycznego żargon CAPEX, OPEX, EBITDA, EBIT, free cash flow, debt, eqity, D/E, ROE, ROCE: ich znaczenie oraz zastosowanie. Ćwiczenia oraz praktyczne przykłady liczbowe Ocena silnych i słabych stron firmy przy wykorzystani dotychczas poznanych narzędzi, identyfikacja obszarów gdzie wprowadzenie działań korygjących mogłoby doprowadzić do poprawy sytacji. Wpływ istotnych oszacowań, założeń oraz przyjętej polityki księgowej na dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych oraz wskaźniki. Wskaźniki finansowe firmy a branża, w której działa. Dzień 15 Powtórzenie najważniejszych zagadnień oraz wyjaśnienie wątpliwości w cel przygotowania do egzamin końcowego. Rozwiązywanie zadań typ egzaminacyjnego. Dzień 16 Powtórzenie najważniejszych zagadnień oraz wyjaśnienie wątpliwości w cel przygotowania do egzamin końcowego. Rozwiązywanie zadań typ egzaminacyjnego.

10 Rachnkowość kosztów i analiza odchyleń Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości Dzień 1 Podstawowe zagadnienia dotyczące rachnkowości kosztów. Alokacja kosztów i ich rozliczanie wedłg klcza podział. Koszty brane pod wagę przy wycenie prodkt/słgi. Rachnek kosztów pełnych i zmiennych. Koszty traconych korzyści. Metoda rozliczania kosztów w oparci o podejmowane działania (Activity Based Costing). Dzień 2 Rozliczanie kosztów procesów. Metody stalania cen i ocena rentowności prodktów. Bdżetowanie i kontrola - aspekt strategiczny i operacyjny. Cel przygotowywania bdżetów, ich rodzaje i zastosowanie. Porównanie danych bdżetowych z rzeczywistymi analiza odchyleń i identyfikacja powodów ich powstawania. Obliczanie odchyleń związanych między innymi z wolmenem i ceną sprzedaży, materiałami, robocizną, ceną zakp materiałów, wynagrodzeniami, kosztami bezpośrednimi i pośrednimi. Dzień 1 Analiza prog rentowności metody pozwalające na jego obliczenie, prezentacja graficzna, analiza marży bezpieczeństwa. Podejmowanie decyzji w warnkach niepewności. Źródła finansowania własne/obce. Charakterystyka podstawowych kategorii. Kryteria dobor źródeł finansowania. Strktra finansowania i jej wpływ na ryzyko finansowe. Wpływ poziom zadłżenia na średnioważony koszt kapitał. Dźwignia finansowa, operacyjna i relacje pomiędzy nimi zachodzące. Ryzyko operacyjne i finansowe. Zarządzanie kapitałem obrotowym i optymalizacja jego poziom w zależności od przyjętych priorytetów polityki finansowej. Dzień 2 Wartość pieniądza w czasie procent prosty i składany, efektywna a nominalna stopa zwrot, renta roczna i dożywotnia, wartość bieżąca i przyszła przepływów pieniężnych. Podstawowe techniki oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Okres zwrot, metoda wartości bieżącej netto i wewnętrznej stopy zwrot. Dochodowe metody wyceny modele wyceny oparte o przyszłe strmienie pieniężne lb generowane zyski (metoda w oparci o zdyskontowane przepływy pieniężne, wypłacaną dywidendę, wskaźniki giełdowe (stopa dywidendy i wskaźnik cena/zysk). Metody wyceny w oparci o posiadane aktywa (wartość księgowa, likwidacyjna, odtworzeniowa). Inne metody wyceny (np. w oparci o ekonomiczną wartość dodaną EVA ). Wycena dłżnych instrmentów finansowych. Zastosowanie model CAPM do określenia koszt kapitał własnego.

11 Podatki i prawo Dzień 1 Polski system podatkowy na tle systemów obowiązjących w innych krajach eropejskich. Obciążenia fiskalne polskiego przedsiębiorcy - analiza porównawcza. Międzynarodowe rozliczenia podatkowe realizowane przez polskich podatników (podatek źródła, eksport, WDT). Optymalizacja podatkowa - przykładowe schematy, ocena ryzyka. Najważniejsze zmiany do stawy VAT wprowadzone ostatnich miesiącach (wybrane zagadnienia - obowiązek podatkowy, faktrowanie, odliczenie VAT). Zmiany dotyczące odliczenia VAT od samochodów osobowych, paliwa i dodatkowych wydatków (nowa derogacja). Gorące tematy podatkowe - koszty reprezentacji (czy lnch z klientem jest kosztem), świadczenia nieodpłatne (czy impreza integracyjna to przychód dla pracownika), świadczenia złożone na grncie VAT (czy najem i refaktra za energię to jedna dostawa), dokmentacja cen transakcyjnych (czy do każdej mowy trzeba sporządzić dokmentację 9a). Jak przebiega typowa kontrola podatkowa (elementy i etapy, na co zwrócić wagę, jakie prawnienia ma podatnik, a jakie kontroljący). Za co i kiedy może być karany dyrektor finansowy i główna księgowa (wybrane reglacje KKS), jak się bronić przed nałożeniem kary. Analiza najciekawszych wybranych orzeczeń NSA, WSA, TSUE oraz interpretacji podatkowych wydanych w rok 2014 i Dzień 2 Forma czynności prawnych. Rodzaje form czynności prawnej, Charakter maili oraz faksów, Sktki niedochowania właściwej formy Sposoby zawarcia mowy Oferta, przyjęcie oferty, zmiana oferty, odwołanie oferty, Negocjacje, charakter protokołów z negocjacji, Przetarg w rozmieni Kodeks cywilnego, Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo Zakres pełnomocnictwa, Forma pełnomocnictwa, Rzekomy pełnomocnik, Prokra, Reprezentacja spółki w mowach, Szczególne ograniczenia w sposobie reprezentacji spółek. Dodatkowe elementy mowy. Warnek, Termin, Zadatek / zaliczka. Sktki niewykonania mowy. Odsetki, Kara mowna, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Przedawnienie roszczeń. sktki przedawnienia, zobowiązanie natralne pojęcie, sktki, przerwanie i zawieszenie bieg termin przedawnienia. Zmiana wierzyciela i dłżnika przelew wierzytelności, zmiana dłżnika. Potrącenie. Sesja pytań, odpowiedzi na zgłoszone przez czestników zagadnienia i pytania.

12 Wykładowcy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz EY Academy of Bsiness zapewniają wykładowców z wiedzą i doświadczeniem zawodowym odpowiednim do przeprowadzenia stdiów podyplomowych. Poniżej prezentjemy krótkie notatki o wybranych wykładowcach.

13 Wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Prof. dr hab. Anna Karmańska Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Rachnkowości w Kolegim Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Zarząd EFAA for SMEs. Prorektor ds. dydaktyki i stdentów w SGH oraz przewodnicząca Senackiej Komisji Programowej w SGH (w latach ), przewodnicząca Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wiceprzewodnicząca Rady Nakowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitet Adyt przy Ministrze Sprawiedliwości. Specjalizje się w zakresie rachnkowości finansowej, rachnkowości grp kapitałowych oraz w rachnkowości zarządczej i rachnk kosztów przedsiębiorstw i instytcji. Nagrodzona Indywidalną Nagrodą Ministra Edkacji Narodowej i Sport oraz honorowana Medalem Komisji Edkacji Narodowej oraz Srebrną i Złotą Odznaką Zasłżony w Rozwoj Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wielekroć nagradzana przez rektora SGH nagrodami najwyższego stopnia za pracę nakową i pracę organizacyjną. Dr hab. Waldemar Rogowski Dr hab. nak ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik nakowy w Instytcie Przedsiębiorstwa SGH. Absolwent (magisterim) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torni (stdia podyplomowe z zakres prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytcji finansowych, obecnie menedżer w Birze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoj Przemysłowego UNIDO. z ramienia Bank Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarb Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Ator lb Współator ponad 100 pblikacji z dziedziny finansów. Specjalizje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachnk efektywności inwestycji oraz zarządzani ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach stdiów podyplomowych jak i krsów, szkoleń i warsztatów dla instytcji finansowych i przedsiębiorstw.

14 Wykładowcy EY Academy of Bsiness Jarosław Olszewski, FCCA, CFA, CIA Starszy Menedżer w EY Academy of Bsiness Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznani; posiada kwalifikacje polskiego biegłego rewidenta, ACCA (Association of Chartered Certified Accontants), amerykańskiego doradcy inwestycyjnego (CFA) oraz adytora wewnętrznego CIA (Certified Internal Aditor). Od 15 lat zatrdniony w grpie Ernst & Yong. Posiada doświadczenie jako adytor oraz wykładowca/trener na szkoleniach z zakres Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stawy o rachnkowości, ACCA, CFA, adyt wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników EY, jak i dla klientów zewnętrznych. Dyrektor ds. programowych stdiów podyplomowych w zakresie MSSF realizowanych przez Ernst & Yong wspólnie ze Szkołą Główną Handlową na zlecenie klczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego. Michał Błeszyński, ACCA, CIA Menedżer w EY Academy of Bsiness Absolwent wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA i ACCA. Przez pięć lat pracował w dziale adyt Ernst & Yong i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek prodkcyjnych, a także grp kapitałowych działających na rynk nierchomości. Brał również dział w szkoleni nowych pracowników dział adyt w zakresie wykonywania zadań adyt zewnętrznego. Od kilk lat pracje jako trener w EY Academy of Bsiness, gdzie specjalizje się w tematyce MSSF oraz w adycie wewnętrznym.

15 Wykładowcy EY Academy of Bsiness Łkasz Oleksik Radca prawny Od rok 2001 współpracje z EY Academy of Bsiness przy przygotowani kandydatów do egzamin ACCA oraz podyplomowych stdiów ESF (we współpracy z Główną Szkołą Handlową) z zakres polskiego prawa handlowego, współator materiałów wykorzystywanych na szkoleni ACCA i ESF. Od początk 2009 rok realizje otwarty program szkoleniowy z zakres prawa dla menedżerów, który cieszy się rosnącą poplarnością Jacek Jędrszczyk Licencjonowany doradca podatkowy Prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej z zakres zarówno podatków pośrednich jak i bezpośrednich. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, podatkami zajmje się od 16 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych takich jak Artr Andersen czy Ernst& Yong gdzie pracował ostatnio na stanowisk dyrektora oddział Katowice-Kraków. Od dwóch lat prowadzi indywidalna kancelarię podatkową. Ponadto jest atorem wiel profesjonalnych pblikacji w Rzeczpospolitej, Monitorze Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym. Jest również współatorem pierwszego książkowego komentarza do nijnych reglacji VAT (Dyrektywa VAT). Od dwóch lat jako trener współpracje z EY Academy of Bsiness prowadząc szkolenia z tematyki podatkowej.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo