Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII"

Transkrypt

1 Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

2 MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez EY Academy of Bsiness oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Stwarzają czestnikom wyjątkową szansę zdobycia praktycznych miejętności w dziedzinie finansów. Program powstał dzięki połączeni doświadczeń dwóch partnerów. Wykładowcami są profesorowie SGH, posiadający doświadczenie nakowe. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez trenerów EY Academy of Bsiness. Główne obszary objęte programem naczania to: Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) - 16 dni (128 godzin) Rachnkowość kosztów i analiza odchyleń - 2 dni (16 godzin) Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości - 2 dni (16 godzin) Podatki i prawo - 2 dni (16 godzin) Poprzednie edycje w głównej mierze organizowane były w formie zamkniętej; słchaczami stdiów byli m.in. pracownicy takich firm, jak: KGHM Polska Miedź S.A., PGE S.A, Shell Polska, ENERGA S.A., ENEA S.A, Poczta Polska S.A, TAURON Polska Energia S.A. Tryb nabor Osoby zainteresowane czestnictwem w programie prosimy o wypełnienie podania o przyjęcie na stdia i przesłanie go do bira program z innymi dokmentami wymaganymi przy rejestracji. Rekrtacja kandydatów na stdia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za stdia oraz przekazanie komplet wymaganych dokmentów jest równoznaczne z przyjęciem. Warnki przyjęcia Warnkiem przyjęcia jest okazanie przez kandydata dyplom kończenia stdiów magisterskich polskiej czelni wyższej, dowolnego wydział lb jego odpowiednik czelni zagranicznej, bądź dyplom kończenia stdiów wyższego stopnia, np. MBA. Liczba miejsc na stdia jest ograniczona. Cena Opłata za całość stdiów wynosi 7380 PLN brtto. Cena obejmje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych. Płatności należy dokonać do HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): , w tytle płatności należy wpisać: MSSF ed. XVII oraz imię i nazwisko czestnika. Ostateczny termin płatności: 16 października Jednostki sektora finansów pblicznych i przedsiębiorstwa - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość opłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 4305 zł brtto msi zostać reglowana do 16 października 2015 r., II rata w wysokości 3075 zł brtto do 29 stycznia 2016 r. Materiały Podczas zajęć stdenci otrzymają materiały szkoleniowe zapewniające wystarczającą wiedzę do przygotowania się do egzamin. Przez cały czas trwania stdiów możliwy będzie kontakt owy z wykładowcami na wypadek problemów lb pytań związanych z tematem stdiów. Egzamin Celem egzamin końcowego będzie sprawdzenie nabytej przez czestników wiedzy i jej zastosowanie praktyczne w ramach pytań typ test wybor. Główny nacisk położony zostanie na podstawowy przedmiot stdiów, jakim są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Pozostałe przedmioty traktowane są jako zpełniające. Egzamin składać się będzie z tzw. sekcji obowiązkowej, w ramach której przewidziano 25 pytań typ test wybor dotyczących blok MSSF oraz sekcji, w ramach której stdenci poproszeni zostaną o wybranie pytań dotyczących dwóch przedmiotów zpełniających. Dla każdego przedmiot zpełniającego przewidziane jest 5 pytań typ test wybor - wybranie przedmiot oznaczać będzie konieczność odpowiedzi na wszystkie pytania w jego zakresie. W ogólnym rozrachnk stdenci odpowiadać będą na 35 pytań (dotyczących MSSF + dwa z wybranych przedmiotów). Ocena będzie łączna dla całego egzamin. Czas trwania egzamin to 4 godziny lekcyjne. Dyplom Uczestnicy otrzymją państwowe świadectwo kończenia stdiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom EY Academy of Bsiness i SGH.

3 Dokmenty wymagane przy rejestracji podanie o przyjęcie na stdia ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o stdiach podyplomowych prowadzonych przez SGH CV odpis dyplom kończenia szkoły wyższej wypełniony kwestionarisz osobowy 2 fotografie dowód wpłaty czesnego (lb odpowiedniej jego raty) na konto program w przypadk płatności ratami - oświadczenie o wpłacie drgiej raty nmer konta lb adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną rchomione informacja o płatnik faktry oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez SGH danych osobowych Wszystkie wymagane dokmenty można pobrać pod adresem: https://ssloferta.sgh.waw.pl/pl/stdiapodyplomo we/miedzynarodowe-standardysprawozdawczoscifinansowej/strony/wymagania.aspx Organizacja stdiów Zajęcia trwają pełny rok akademicki (dwa semestry) od października 2015 do czerwca 2016 rok. Zapisy przyjmowane są od maja danego rok. Zajęcia będą się odbywać średnio raz na trzy tygodnie, w soboty oraz niedziele (w godzinach 9:00-17:00) w salach wykładowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik stdiów: prof. dr hab. Ewa Latoszek, prof. nadzw. SGH Kolegim Ekonomiczno-Społeczne Katedra Administracji Pblicznej l. Wiśniowa 41 pok. 66 Harmonogram MSSF D1, D MSSF D3, D MSSF D5, D MSSF D7, D MSSF D9, D10 Dodatkowe informacje i zapisy Sekretarz stdiów: mgr Agata Agstyniak tel Centrm Programów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie l. Rakowiecka 24; pok. 17a Opiekn stdiów ze strony EY Academy of Bsiness: Bartosz Wasiak tel.: Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości Podatki i prawo MSSF D11, D MSSF D13, D Rachnkowość kosztów i analiza odchyleń MSSF D15, D Egzamin

4 Program stdiów MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) W PRAKTYCE Założenia programowe stdiów są zgodne ze specyfiką stdiów podyplomowych. Program obejmje łącznie 180 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Warnkiem zaliczenia stdiów jest czestnictwo w zajęciach, warnkiem kończenia stdiów jest pozytywne złożenie egzamin końcowego, będącego podstawą do zyskania świadectwa kończenia stdiów, a także dyplom wydanego przez EY Academy of Bsiness.

5 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 1 Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachnkowości na świecie. Strktra komitet ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Eropejskiej i Stanach Zjednoczonych. Proces tworzenia nowych standardów. Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachnkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitał. Prezentacja sprawozdań finansowych Obecny format sprawozdania finansowego. Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótkoi dłgoterminowe. Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdani z całkowitego dochod (rachnk zysków i strat) oraz sprawozdani z sytacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdawczość śródroczna. Zapasy Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty jmowane w wycenie zapasów. Wartość netto możliwa do zyskania - definicja oraz praktyczne przykłady wyceny. Metoda cen ewidencyjnych oraz detaliczna. Różne metody wyceny rozchod zapasów: FIFO oraz średnia ważona. Dzień 2 Rzeczowe aktywa trwałe Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowani w ramach jęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z snięciem aktywa na koniec ekonomicznego okres żytkowania). Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, smy cyfr, jednostek prodkcji. Amortyzacja komponentów. Modele wyceny po wstępnym jęci: koszt historycznego oraz wartości przeszacowanej. Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiany szacnków związanych z metodą amortyzacji, ekonomicznym okresem żytkowania oraz wartością rezydalną środków trwałych. Prezentacja oraz informacja dodatkowa. Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty) Definicja kosztów finansowania zewnętrznego. Metoda jęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standard MSR 23. Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji. Dotacje państwowe i jawnianie informacji na temat pomocy państwa Dotacje pokrywające koszty oraz nakłady inwestycyjne. Omówienie dwóch metod księgowych jęcia dotacji państwowych zalecanych przez MSR 20. Ujęcie dotacji pośrednich takich jak np. preferencyjnego oprocentowania pożyczek. Nierchomości inwestycyjne Definicja i jęcie początkowe nierchomości inwestycyjnych. Kryteria klasyfikacji nierchomości jako inwestycyjne; zasady reklasyfikacji. Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warnki zastosowania model wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej. Dzień 3 Zasady polityki księgowej, zmiany szacnków księgowych, błędy księgowe Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wybor polityki księgowej jednostki. Obligatoryjne oraz fakltatywne zmiany polityki. Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe jęcie korekt błędów. Szacnki księgowe oraz ich zmiany. Zdarzenia po dacie sprawozdawczej Określenie okres, w którym występją zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego. Zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego - praktyczne przykłady oraz ich jęcie. Uznawanie przychodów Podstawowe kategorie przychodów: ze sprzedaży towarów oraz słg, odsetek tantiem oraz dywidend. Warnki rozpoznania przychodów. Wycena w wartości godziwej: jęcie przychodów w wartości zdyskontowanej w przypadk odległego termin płatności. Rozpoznawanie przychodów w transakcjach barterowych. Przewaga treści ekonomicznej nad formą prawną Najczęściej występjące zagadnienia wymagające analizy treści ekonomicznej: transakcje sprzedaży połączonej z odkpem, sprzedaż komisowa, faktoring należności, sekrytyzacja aktywów.

6 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 4 Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją Metody jęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdani finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływ oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek. Skonsolidowane sprawozdanie z sytacji finansowej oraz dochodów całkowitych Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. Odpisy z tytł traty wartości aktalizjące wartość firmy. Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich wartością godziwą. Ujęcie działów niekontroljących w sprawozdani z sytacji finansowej. Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji: kapitałów i inwestycji, wzajemnych rozrachnków (handlowych, pożyczek itp.), niezrealizowanego zysk w transakcjach wewnątrzgrpowych dotyczących transfer zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend. Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Eliminacja z pnk widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrpowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy). Wpływ transakcji na wartość działów niekontroljących Transakcje ze stronami/podmiotami powiązanymi Definicja stron powiązanych oraz potrzeby jawnienia informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami powiązanymi. Rodzaje transakcji podlegających jawnieni oraz omówienie wymaganej szczegółowości jawnień. Ujawnienia dotyczące podmiotów powiązanych przez skarb państwa. Dzień 5 Utrata wartości aktywów Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek traty wartości. Aktywa, dla których test należy przeprowadzać niezależnie od przesłanek. Model traty wartości: porównanie wartości odzyskiwanej oraz bilansowej. Określenie wartości odzyskiwanej oraz żytkowej: metody jej obliczenia zgodnie z wytycznymi MSR 36. Prognozy przepływów pieniężnych oraz szacnki stopy dyskontowej. Identyfikacja ośrodka wypracowjącego środki pieniężne (OWŚP); alokacja traty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP. Odwrócenie odpis z tytł traty wartości. Utrata wartości firmy. Leasing Umowy leasingowe w kontekście wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną. Kategorie mów leasingowych oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe korzystającego i finansjącego. Omówienie, krok po krok, zasad klasyfikacji leasing finansowego i operacyjnego. Niezbędne księgowania. Metody podział raty finansowej na część kapitałową i odsetkową: metoda smy cyfr oraz aktarialna. Metody jęcia transakcji leasing zwrotnego. Leasing prodcenta. Obowiązkowe jawnienia w informacji dodatkowej. Dzień 6 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdani finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochod, sprawozdania z sytacji finansowej oraz informacji dodatkowej. Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład. Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych. Wartości niematerialne Omówienie definicji. Warnki jęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena. Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych. Wycena wartości niematerialnych pozyskanych w transakcji zakp, połączenia jednostek gospodarczych oraz wytworzonych wewnętrznie. Określony vs. nieokreślony okres żytkowania wartości niematerialnych: konsekwencje dla wyceny na dzień sprawozdawczy. Zasady jęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych. Wartość firmy. Dłgoterminowe kontrakty bdowlane Natra przychodów i kosztów pojawiających się w ramach kontraktów dłgoterminowych. Metody jęcia przychodów i kosztów w sprawozdani z całkowitych dochodów: zakończonego kontrakt oraz stopnia zaawansowania prac. Praktyczne wskazówki związane z wyborem metody pomiar stopnia zaawansowania prac. Ujęcie kontraktów przynoszących straty. Prezentacja kontraktów dłgoterminowych w sprawozdani z sytacji finansowej. Wymogi związane z jawnieniami i prezentacją informacji w odniesieni do kontraktów dłgoterminowych.

7 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 7 Świadczenia pracownicze Klasyfikacja świadczeń pracowniczych. Nagrody jbileszowe i odprawy emerytalne. Rezerwy na niewykorzystane rlopy. Zarządzanie pracowniczym fndszem emerytalnym. Programy określonych składek oraz programy określonych świadczeń. Ujęcie zysków i strat aktarialnych. Wymogi dotyczące jawnień dotyczących świadczeń pracowniczych w informacji dodatkowej. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warnkowe Definicje rezerw, zobowiązań warnkowych oraz aktywów warnkowych. Zdarzenia obligjące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy. Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz mowy rodzące obciążenia. Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązk, dyskontowanie, zwijanie dyskonta. Warnki jęcia rezerwy na koszty restrktryzacji. Omówienie warnków jęcia w sprawozdani z sytacji finansowej lb w informacji dodatkowej. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Zakres podmiotowy MSSF 1 - definicja jednostek stosjących standardy międzynarodowe po raz pierwszy. Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakltatywnych, wpływ wyceny na dzień przejścia na wartości aktywów, zobowiązań oraz kapitałów. Przykładowe korekty wymagane przy przejści na MSSF. Dzień 8 Podatek odroczony Identyfikacja jemnych oraz dodatnich różnic przejściowych. Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań. Zasady związane z jęciem oraz wyceną aktywów oraz rezerw na podatek odroczony. Odpisy aktalizjące aktywa z tytł odroczonego podatk. Prezentacja sald z tytł podatk odroczonego. Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdani finansowym. Zysk przypadający na jedną akcję Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysk na akcję. Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podział akcji, emisji premiowej oraz praw pobor na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne. Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji przywilejowanych oraz obligacji zamiennych na akcje. Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji. Zysk z działalności kontynowanej przypadający na jedną akcję. Dzień 9 Metoda praw własności Zasady dotyczące jęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdani jednostkowym i skonsolidowanym. Omówienie na przykładzie jęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdani z sytacji finansowej oraz sprawozdani z całkowitego dochod. Wyłączenia niezrealizowanych zysków w ramach transakcji pomiędzy znaczącym inwestorem i jednostką stowarzyszoną. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia mowne oraz pozostałe fakty i okoliczności. Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności. Przykłady liczbowe ilstrjące zastosowanie omawianych zasad. Połączenia jednostek gospodarczych Omówienie podstawowych kwestii reglowanych w MSSF 10: nowa definicja kontroli, potencjalne prawa głos, kontrola de facto, identyfikacja mających znaczenie działań, prawa zabezpieczające, ciągła ocena. Wybrane kwestie związane z rozliczeniem połączenia jednostek gospodarczych: jęcie wartości niematerialnych, koszty transakcji, zapłata warnkowa, wycena dział niekontroljącego. Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warnkowych do wartości godziwej. Wpływ wyceny na dzień nabycia do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na sprawozdanie skonsolidowane - korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych. MSSF 12 Ujawnianie informacji dotyczących dział w innych jednostkach Cel oraz zakres jawnień. Ujawnienia wymagane dla istotnych zaangażowań związanych z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi oraz wspólnymi przedsięwzięciami. Pozostałe jawnienia.

8 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 10 Segmenty operacyjne Cel oraz znaczenie sprawozdawczości finansowej segmentów operacyjnych. Definicja segmentów operacyjnych oraz Głównego Organ Odpowiedzialnego za Decyzje Operacyjne Segmenty operacyjne a sprawozdawcze: kryteria brane pod wagę przy ocenie charakter segment. Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi. Informacje oraz jawnienia wymagane dla segmentów sprawozdawczych i jednostki jako całości. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - warnki klasyfikacji. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji. Ujęcie grp do zbycia. Sktek zmian planów w zakresie sprzedaży oraz reklasyfikacja aktywów do środków trwałych. Omówienie moment powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z jawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5. Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych. Przykładowe jawnienia dotyczące działalności zaniechanej oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Sktki zmian krsów wymiany walt obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą Pojęcia walty fnkcjonalnej oraz walty prezentacji; kryteria brane pod wagę przy określani walty fnkcjonalnej. Ujęcie księgowe transakcji w walcie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okres sprawozdawczego. Ujęcie różnic krsowych. Przeliczanie wynik finansowego oraz sytacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady dotyczące przyjętych krsów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitał, przychodów oraz kosztów. Ujęcie różnic krsowych w sprawozdani skonsolidowanym: dział grpy oraz działów niekontroljących. Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym. Przeliczenie wartości firmy. Dzień 11 Instrmenty finansowe Omówienie różnych kategorii instrmentów finansowych takich jak: aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachnek zysków i strat, pożyczki i należności, aktywa finansowe trzymywane do termin wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz pozostałe zobowiązania. Rozpoznanie zysków i strat na wycenie poszczególnych kategorii instrmentów finansowych. Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w oparci o skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany koszt). Wyliczenie efektywnej stopy procentowej. Wycena instrment o stałym oraz zmiennym oprocentowani dokonywana na dzień płatności odsetek. Klasyfikacja pozycji kapitałowych i zobowiązaniowych. Złożone instrmenty finansowe - obligacje zamienne na akcje. Zasady tworzenia odpisów aktalizjących wartość aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Utrata wartości aktywów jmowanych wg skorygowanej ceny nabycia oraz dostępnych do sprzedaży. Instrmenty pochodne, w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward, ftres lb opcje. Wycena oraz ewidencja waltowych kontraktów terminowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrot. Kontrakty zabezpieczające wartość godziwą i przyszłe przepływy pieniężne. Definicja i przykłady zabezpieczeń wartości godziwej oraz przepływów pieniężnych. Wymogi formalne stosowania rachnkowości zabezpieczeń. Określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrment zabezpieczającego. Ewidencja księgowa. Instrmenty wbdowane: definicja, identyfikacja, wydzielanie oraz ewidencja. Ujawnienia wymagane przez MSSF 7. Omówienie obecnego stats prac nad standardem MSSF 9. Dzień 12 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone działowcom niekontroljącym oraz zakp lb sprzedaż spółki zależnej w ciąg rok. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochod oraz informacji dodatkowej. Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy. Rozliczenie całkowitego lb częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysk na zbyci; jęcie w sprawozdani finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia dział do poziom jednostki stowarzyszonej lb inwestycji. Zmiany dział w jednostce zależnej bez traty kontroli. Konsolidacja grp kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni - grpy kapitałowe pionowe lb mieszane. Reorganizacja grp kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą.

9 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Dzień 13 Płatności rozliczane w akcjach Płatności rozliczane w akcjach w formie kapitałowej oraz gotówkowej. Definicje moment przyznania, okres nabywania praw oraz nabycia prawnień. Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warnków nabycia prawnień. Wpływ modyfikacji, anlowania oraz anlowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrmentach kapitałowych. Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytacji, gdy jednostka lb strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lb gotówkowe. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia. Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny. Koszty transakcyjne Maksymalny oraz najlepszy sposób wykorzystania. Techniki wyceny. Obecny stats prac RMSR Obszary, nad którymi prowadzone są obecnie prace przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachnkowości. Dzień 14 Metody i rodzaje analizy finansowej Analiza trend (pozioma), pionowa Analiza wskaźnikowa Proces analizy finansowej Ocena firmy przy wykorzystani analizy wskaźnikowej Wskaźniki rentowności Wskaźniki płynności Wskaźniki efektywności Wskaźniki strktry kapitał i wypłacalności Przykłady anglojęzycznego żargon CAPEX, OPEX, EBITDA, EBIT, free cash flow, debt, eqity, D/E, ROE, ROCE: ich znaczenie oraz zastosowanie. Ćwiczenia oraz praktyczne przykłady liczbowe Ocena silnych i słabych stron firmy przy wykorzystani dotychczas poznanych narzędzi, identyfikacja obszarów gdzie wprowadzenie działań korygjących mogłoby doprowadzić do poprawy sytacji. Wpływ istotnych oszacowań, założeń oraz przyjętej polityki księgowej na dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych oraz wskaźniki. Wskaźniki finansowe firmy a branża, w której działa. Dzień 15 Powtórzenie najważniejszych zagadnień oraz wyjaśnienie wątpliwości w cel przygotowania do egzamin końcowego. Rozwiązywanie zadań typ egzaminacyjnego. Dzień 16 Powtórzenie najważniejszych zagadnień oraz wyjaśnienie wątpliwości w cel przygotowania do egzamin końcowego. Rozwiązywanie zadań typ egzaminacyjnego.

10 Rachnkowość kosztów i analiza odchyleń Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości Dzień 1 Podstawowe zagadnienia dotyczące rachnkowości kosztów. Alokacja kosztów i ich rozliczanie wedłg klcza podział. Koszty brane pod wagę przy wycenie prodkt/słgi. Rachnek kosztów pełnych i zmiennych. Koszty traconych korzyści. Metoda rozliczania kosztów w oparci o podejmowane działania (Activity Based Costing). Dzień 2 Rozliczanie kosztów procesów. Metody stalania cen i ocena rentowności prodktów. Bdżetowanie i kontrola - aspekt strategiczny i operacyjny. Cel przygotowywania bdżetów, ich rodzaje i zastosowanie. Porównanie danych bdżetowych z rzeczywistymi analiza odchyleń i identyfikacja powodów ich powstawania. Obliczanie odchyleń związanych między innymi z wolmenem i ceną sprzedaży, materiałami, robocizną, ceną zakp materiałów, wynagrodzeniami, kosztami bezpośrednimi i pośrednimi. Dzień 1 Analiza prog rentowności metody pozwalające na jego obliczenie, prezentacja graficzna, analiza marży bezpieczeństwa. Podejmowanie decyzji w warnkach niepewności. Źródła finansowania własne/obce. Charakterystyka podstawowych kategorii. Kryteria dobor źródeł finansowania. Strktra finansowania i jej wpływ na ryzyko finansowe. Wpływ poziom zadłżenia na średnioważony koszt kapitał. Dźwignia finansowa, operacyjna i relacje pomiędzy nimi zachodzące. Ryzyko operacyjne i finansowe. Zarządzanie kapitałem obrotowym i optymalizacja jego poziom w zależności od przyjętych priorytetów polityki finansowej. Dzień 2 Wartość pieniądza w czasie procent prosty i składany, efektywna a nominalna stopa zwrot, renta roczna i dożywotnia, wartość bieżąca i przyszła przepływów pieniężnych. Podstawowe techniki oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Okres zwrot, metoda wartości bieżącej netto i wewnętrznej stopy zwrot. Dochodowe metody wyceny modele wyceny oparte o przyszłe strmienie pieniężne lb generowane zyski (metoda w oparci o zdyskontowane przepływy pieniężne, wypłacaną dywidendę, wskaźniki giełdowe (stopa dywidendy i wskaźnik cena/zysk). Metody wyceny w oparci o posiadane aktywa (wartość księgowa, likwidacyjna, odtworzeniowa). Inne metody wyceny (np. w oparci o ekonomiczną wartość dodaną EVA ). Wycena dłżnych instrmentów finansowych. Zastosowanie model CAPM do określenia koszt kapitał własnego.

11 Podatki i prawo Dzień 1 Polski system podatkowy na tle systemów obowiązjących w innych krajach eropejskich. Obciążenia fiskalne polskiego przedsiębiorcy - analiza porównawcza. Międzynarodowe rozliczenia podatkowe realizowane przez polskich podatników (podatek źródła, eksport, WDT). Optymalizacja podatkowa - przykładowe schematy, ocena ryzyka. Najważniejsze zmiany do stawy VAT wprowadzone ostatnich miesiącach (wybrane zagadnienia - obowiązek podatkowy, faktrowanie, odliczenie VAT). Zmiany dotyczące odliczenia VAT od samochodów osobowych, paliwa i dodatkowych wydatków (nowa derogacja). Gorące tematy podatkowe - koszty reprezentacji (czy lnch z klientem jest kosztem), świadczenia nieodpłatne (czy impreza integracyjna to przychód dla pracownika), świadczenia złożone na grncie VAT (czy najem i refaktra za energię to jedna dostawa), dokmentacja cen transakcyjnych (czy do każdej mowy trzeba sporządzić dokmentację 9a). Jak przebiega typowa kontrola podatkowa (elementy i etapy, na co zwrócić wagę, jakie prawnienia ma podatnik, a jakie kontroljący). Za co i kiedy może być karany dyrektor finansowy i główna księgowa (wybrane reglacje KKS), jak się bronić przed nałożeniem kary. Analiza najciekawszych wybranych orzeczeń NSA, WSA, TSUE oraz interpretacji podatkowych wydanych w rok 2014 i Dzień 2 Forma czynności prawnych. Rodzaje form czynności prawnej, Charakter maili oraz faksów, Sktki niedochowania właściwej formy Sposoby zawarcia mowy Oferta, przyjęcie oferty, zmiana oferty, odwołanie oferty, Negocjacje, charakter protokołów z negocjacji, Przetarg w rozmieni Kodeks cywilnego, Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo Zakres pełnomocnictwa, Forma pełnomocnictwa, Rzekomy pełnomocnik, Prokra, Reprezentacja spółki w mowach, Szczególne ograniczenia w sposobie reprezentacji spółek. Dodatkowe elementy mowy. Warnek, Termin, Zadatek / zaliczka. Sktki niewykonania mowy. Odsetki, Kara mowna, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Przedawnienie roszczeń. sktki przedawnienia, zobowiązanie natralne pojęcie, sktki, przerwanie i zawieszenie bieg termin przedawnienia. Zmiana wierzyciela i dłżnika przelew wierzytelności, zmiana dłżnika. Potrącenie. Sesja pytań, odpowiedzi na zgłoszone przez czestników zagadnienia i pytania.

12 Wykładowcy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz EY Academy of Bsiness zapewniają wykładowców z wiedzą i doświadczeniem zawodowym odpowiednim do przeprowadzenia stdiów podyplomowych. Poniżej prezentjemy krótkie notatki o wybranych wykładowcach.

13 Wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Prof. dr hab. Anna Karmańska Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Rachnkowości w Kolegim Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Zarząd EFAA for SMEs. Prorektor ds. dydaktyki i stdentów w SGH oraz przewodnicząca Senackiej Komisji Programowej w SGH (w latach ), przewodnicząca Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wiceprzewodnicząca Rady Nakowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitet Adyt przy Ministrze Sprawiedliwości. Specjalizje się w zakresie rachnkowości finansowej, rachnkowości grp kapitałowych oraz w rachnkowości zarządczej i rachnk kosztów przedsiębiorstw i instytcji. Nagrodzona Indywidalną Nagrodą Ministra Edkacji Narodowej i Sport oraz honorowana Medalem Komisji Edkacji Narodowej oraz Srebrną i Złotą Odznaką Zasłżony w Rozwoj Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wielekroć nagradzana przez rektora SGH nagrodami najwyższego stopnia za pracę nakową i pracę organizacyjną. Dr hab. Waldemar Rogowski Dr hab. nak ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik nakowy w Instytcie Przedsiębiorstwa SGH. Absolwent (magisterim) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torni (stdia podyplomowe z zakres prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytcji finansowych, obecnie menedżer w Birze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoj Przemysłowego UNIDO. z ramienia Bank Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarb Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Ator lb Współator ponad 100 pblikacji z dziedziny finansów. Specjalizje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachnk efektywności inwestycji oraz zarządzani ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach stdiów podyplomowych jak i krsów, szkoleń i warsztatów dla instytcji finansowych i przedsiębiorstw.

14 Wykładowcy EY Academy of Bsiness Jarosław Olszewski, FCCA, CFA, CIA Starszy Menedżer w EY Academy of Bsiness Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznani; posiada kwalifikacje polskiego biegłego rewidenta, ACCA (Association of Chartered Certified Accontants), amerykańskiego doradcy inwestycyjnego (CFA) oraz adytora wewnętrznego CIA (Certified Internal Aditor). Od 15 lat zatrdniony w grpie Ernst & Yong. Posiada doświadczenie jako adytor oraz wykładowca/trener na szkoleniach z zakres Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stawy o rachnkowości, ACCA, CFA, adyt wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników EY, jak i dla klientów zewnętrznych. Dyrektor ds. programowych stdiów podyplomowych w zakresie MSSF realizowanych przez Ernst & Yong wspólnie ze Szkołą Główną Handlową na zlecenie klczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego. Michał Błeszyński, ACCA, CIA Menedżer w EY Academy of Bsiness Absolwent wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA i ACCA. Przez pięć lat pracował w dziale adyt Ernst & Yong i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek prodkcyjnych, a także grp kapitałowych działających na rynk nierchomości. Brał również dział w szkoleni nowych pracowników dział adyt w zakresie wykonywania zadań adyt zewnętrznego. Od kilk lat pracje jako trener w EY Academy of Bsiness, gdzie specjalizje się w tematyce MSSF oraz w adycie wewnętrznym.

15 Wykładowcy EY Academy of Bsiness Łkasz Oleksik Radca prawny Od rok 2001 współpracje z EY Academy of Bsiness przy przygotowani kandydatów do egzamin ACCA oraz podyplomowych stdiów ESF (we współpracy z Główną Szkołą Handlową) z zakres polskiego prawa handlowego, współator materiałów wykorzystywanych na szkoleni ACCA i ESF. Od początk 2009 rok realizje otwarty program szkoleniowy z zakres prawa dla menedżerów, który cieszy się rosnącą poplarnością Jacek Jędrszczyk Licencjonowany doradca podatkowy Prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej z zakres zarówno podatków pośrednich jak i bezpośrednich. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, podatkami zajmje się od 16 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych takich jak Artr Andersen czy Ernst& Yong gdzie pracował ostatnio na stanowisk dyrektora oddział Katowice-Kraków. Od dwóch lat prowadzi indywidalna kancelarię podatkową. Ponadto jest atorem wiel profesjonalnych pblikacji w Rzeczpospolitej, Monitorze Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym. Jest również współatorem pierwszego książkowego komentarza do nijnych reglacji VAT (Dyrektywa VAT). Od dwóch lat jako trener współpracje z EY Academy of Bsiness prowadząc szkolenia z tematyki podatkowej.

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami: MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com Poznań i Wrocław Katarzyna Pdelska tel.

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. O warsztatach

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. O warsztatach MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cele i korzyści Cena Każdy dwdniowy modł kosztje 1700 zł + 23% VAT. Dla osób decydjących się i opłacających z góry cały program, cena

Bardziej szczegółowo

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice MSSF a stawa o rachnkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących sktecznie wdrożyć MSSF Cele Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com Poznań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 216010 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Maj - 29 Czerwiec Wrocław1, Centrum miasta, Kod szkolenia: 216010

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MSSF- Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF- Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF- Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Kontakt Warszawa Aleksandra Trych tel. +48 505 171 636 aleksandra.trych@pl.ey.com Wrocław, Poznań Renata Michalak tel. +48 508 018 460

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Letnia Akademia MSSF. w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści. Zalety szkolenia

Letnia Akademia MSSF. w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści. Zalety szkolenia Letnia Akademia MSSF w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści Szkolenie skpia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilstrjąc wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Letnia Akademia MSSF. w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści. Zalety szkolenia

Letnia Akademia MSSF. w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści. Zalety szkolenia Letnia Akademia MSSF w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści Szkolenie skpia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilstrjąc wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

Letnia Akademia MSSF Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych!

Letnia Akademia MSSF Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych! Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele Niniejsze szkolenie koncentruje się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy. Szczegółowy opis MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy. Miejsce Wrocław Termin 2015-10-10-2015-11-15 Prowadzący Czas trwania Cena* AKK Zespół

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Fundacja Rozwoju Rach unkowości w Polsce Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Andre Helin BDD Polska Sp. z 0.0. Warszawa 2000 SPIS TREŚCI. 5 WSTĘP 11 CZ~ŚĆI., OGOLNE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVIII MSSF w praktyce Studia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVIII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVI

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVI Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVI MSSF w praktyce Studia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XV, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 627716 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIX MSSF w praktyce Studia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XIX, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami: MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktuj się z nami: Warszawa i Kraków Patrycja Herda-Niszcz tel. +48 22 579 82 64 patrycja.herda-niszcz@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Miejsce: Warszawa Kraków, Poznań Wrocław Harmonogram zajęć strona 10 Opiekun Klienta - dla grup w Warszawie i Krakowie Patrycja Herda-Niszcz Tel. +48 22 579 82 64 patrycja.herda-niszcz@pl.ey.com - dla

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP

Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP 8-dniowy kompleksowy program, przygotowjący do stosowania amerykańskich standardów rachnkowości. Opiekn Klienta Małgorzata Tryc tel. +48 22 579 82 42 malgorzata.tryc@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MSR/MSSF Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/18/8058/24014 Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Cena netto za godzinę 312,38 zł Cena brutto za godzinę 312,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Cena promocyjna do końca sierpnia: 4950 zł

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Cena promocyjna do końca sierpnia: 4950 zł Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Termin: I modł: 25-27

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 8810 Temat: Instrumenty finansowe w praktyce - warsztaty 2-12 Marzec Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 8810 Koszt szkolenia: 1890.00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

MSSF- Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF- Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF- Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Kontakt Warszawa Aleksandra Trych tel. +48 505 171 636 aleksandra.trych@pl.ey.com Wrocław, Poznań Renata Michalak tel. +48 508 018 460

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Harmonogram zajęć: strona 10 Szkolenie prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu Program obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych: Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Szkolenie warsztatowe, 144 godzin szkoleniowych w tym: rachunkowość 120 godzin lekcyjnych oraz 24 godziny podatków

Szkolenie warsztatowe, 144 godzin szkoleniowych w tym: rachunkowość 120 godzin lekcyjnych oraz 24 godziny podatków Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 400817 Temat: Główny księgowy z elementami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Podatków 29-30 Marzec Gliwice, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 400817 Koszt

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo