CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny"

Transkrypt

1 Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie Autobusowe Górnoœl¹ski Zak³ad Obs³ugi Instytut Nafty i Gazu MPK Rzeszów MPK Tarnów NGV Polska Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Politechnika Œl¹ska Politechnika Warszawska Pomorska Spó³ka SAMAR Instytut Badañ Rynku Motoryzacyjnego Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych Wawa Taxi listopada 2006 Le Royal Meridien Bristol Warszawa Konferencja CNG Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce CNG na tle pozosta³ych paliw Dostêpnoœæ CNG w Polsce Op³acalnoœæ sprê onego gazu ziemnego Aspekty techniczne u ytkowania CNG Praktyczne doœwiadczenia z wdro enia CNG w firmach Patronat merytoryczny: Patronat honorowy: Patronat medialny: Dok³adny program wewn¹trz broszury

2 CNG Dostêpnoœæ i mo Wtorek, 21 listopada 2006 Prowadz¹cy: Gerard Bart³omiejczyk, Stowarzyszenie U ytkowników Pojazdów Zasilanych Gazem Ziemnym NGV Polska 9.00 Poranna kawa, rejestracja i powitanie uczestników Lunch Otwarcie konferencji Eksploatacja stacji tankowania sprê onym gazem ziemnym 9.30 Miejsce CNG w ogólnym bilansie paliw silnikowych w Polsce i w Europie Jacek Cwetler, Polska Izba Paliw P³ynnych CNG wprowadzenie Zapewnienie nieprzerwanej dystrybucji CNG przez stacjê Podstawy BHP na stacji Zwiêkszenie wydajnoœci dobowej i godzinowej stacji Czas tankowania pojazdów CNG nowoczesnym paliwem do pojazdów stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Podstawowe informacje o technologii dotycz¹cej NGV Natural Gas Vehicles CNG na tle innych paliw do pojazdów (benzyna, ON, LPG, H2) Rynek CNG w Polsce i na œwiecie (zapotrzebowanie, stacje tankowania, pojazdy) Strategie rozwoju rynku CNG w innych krajach Zasoby gazu ziemnego na œwiecie Perspektywy dla gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów Dr in. Jan Sas, Akademia Górniczo-Hutnicza Przerwa na kawê Dostêpnoœæ CNG w Polsce Strategia dystrybutorów polityka dystrybucji i cen Stanis³aw Plakwicz, Pawe³ Janas, PGNiG Budowa stacji CNG koszty, zezwolenia, wzglêdy bezpieczeñstwa, rentownoœæ Dr Marek Rudkowski, Instytut Nafty i Gazu Domowe stacje tankowania CNG instalacja, koszty, wydajnoœæ Pawe³ Malkowski, Instytut Nafty i Gazu Stacje w Polsce i na œwiecie Stacje szybkiego tankowania CNG przyk³ady, zastosowania, instalacja, koszty Przerwa na kawê Gerard Bart³omiejczyk, Stowarzyszenie U ytkowników Pojazdów Zasilanych Gazem Ziemnym "NGV POLSKA Adam Jaworski, GZOG.Sp. z o.o. w Zabrzu Czy CNG siê op³aca? Ocena ekonomiczna i modelowanie finansowe projektów CNG/NGV Wprowadzenie omówienie alternatywnych rozwi¹zañ projektów CNG/NGV Czynniki makro i mikroekonomiczne kszta³tuj¹ce op³acalnoœæ projektów CNG/NGV Przep³ywy pieniê ne oraz analiza i ocena projektów CNG/NGV Analiza wra liwoœci i ryzyko projektów CNG/NGV Finansowanie projektów w tym finansowanie w formule ESCO Dr in. Krzysztof Kwaœniewski, Akademia Górniczo-Hutnicza Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

3 liwoœci wykorzystania w Polsce Œroda, 22 listopada Poranna kawa, rejestracja i powitanie uczestników Aspekty techniczne u ytkowania CNG MPK Rzeszów Marek Filip MPK Tarnów Henryk abno Dolnoœl¹skie Linie Autobusowe Miros³aw Zieliñski (oczekujemy na potwierdzenie) 9.30 Instalacje CNG w pojazdach porównanie oferty rynkowej Dr Marek Flekiewicz, Politechnika Œl¹ska Przerwa na kawê ród³a finansowania Przegl¹d oferty rynkowej samochodów z fabrycznym napêdem na gaz ziemny, dostêpnych na rynku polskim i europejskim Wojciech Drzewiecki, SAMAR Instytut Badañ Rynku Motoryzacyjnego Przerwa na kawê Mo liwoœci uzyskania œrodków UE na dofinansowanie projektów zwi¹zanych z CNG Ryszard Micha³owski, Dolnoœl¹ska Spó³ka Jak zachêciæ klientów do u ywania CNG Ekologiczne aspekty zastosowania sprê onego gazu ziemnego CNG do zasilania silników spalinowych Prof. Zdzis³aw Ch³opek, Politechnika Warszawska Promocja i budowanie rynku CNG na przyk³adzie Pomorskiej Spó³ki Ryszard Or³owski, Pomorska Spó³ka Kierunki rozwoju silników t³okowych zasilanych gazem ziemnym CNG Prof. Andrzej Teodorczyk, Politechnika Warszawska CNG doœwiadczenia kierowników flot samochodowych Praktyczne u ycie CNG we flocie samochodowej LPG a CNG porównanie zalet i mo liwych problemów w stosowaniu Rozpowszechnienie CNG we flotach handlowych oczekiwania wobec infrastruktury, producentów samochodów, serwisu Rados³aw Kraciuk, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych Wrêczenie certyfikatów i zakoñczenie konferencji Lunch CNG w firmie Praktyczne doœwiadczenia firm w eksploatacji samochodów na gaz ziemny Dolnoœl¹ska Spó³ka Ryszard Micha³owski Korporacja Wawa Taxi Arkadiusz Wieczorek Ka dy uczestnik otrzyma imienny certyfikat poœwiadczaj¹cy udzia³ w konferencji

4 21-22 listopada 2006 Le Royal Meridien Bristol, Warszawa 5 argumentów, dlaczego warto wzi¹æ udzia³ w konferencji: 1. Rosn¹ce ceny paliw powoduj¹ wzrost kosztów dzia³ania firm, zw³aszcza firm posiadaj¹cych du ¹ flotê samochodow¹. Koszty transportu maj¹ coraz wiêkszy wp³yw na wynik finansowy Pañstwa firmy. Firmy, które skutecznie zmniejsz¹ swoje wydatki na paliwa, bêd¹ mog³y zaoferowaæ bardziej atrakcyjne ceny swoim klientom i w konsekwencji wygraj¹ na konkurencyjnym rynku. 2. CNG czyli sprê ony gaz ziemny, jest najtañszym z paliw dostêpnych na rynku, dlatego coraz wiêcej firm rozwa a u ycie CNG w swoich samochodach. Konferencja odpowiada na istotne pytania zwi¹zane z dostêpnoœci¹ CNG w Polsce, op³acalnoœci¹ u ywania CNG, a tak e wszelkich aspektów technicznych stosowania CNG. 3. Kluczow¹ czêœci¹ konferencji bêdzie zaprezentowanie praktycznych doœwiadczeñ firm, które ju stosuj¹ CNG. Bêdzie to dla Pañstwa unikalna okazja dowiedzenia siê z pierwszej rêki, jakie s¹ koszty inwestycji, jakich oszczêdnoœci mo na oczekiwaæ, jak najlepiej przygotowaæ siê do wdro enia CNG w Pañstwa firmie. 4. Podczas konferencji bêd¹ mieli Pañstwo wyj¹tkow¹ mo liwoœæ wys³uchania i zadania pytañ najlepszym w Polsce ekspertom w dziedzinie CNG. 5. Informacje uzyskane na konferencji, pozwol¹ Pañstwu na rozwa enie korzyœci i problemów zwi¹zanych z wdro eniem CNG i podjêcie optymalnej dla Pañstwa firmy decyzji. Kto najwiêcej skorzysta z doœwiadczeñ prelegentów: Dystrybutorzy gazu: Prezes, Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Handlowych, Dyrektor ds. Technicznych, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Kierownik Projektu CNG Miejskie Zak³ady Komunikacyjne Firmy transportowe/ logistyczne Firmy kurierskie Dystrybucja prasy Du e korporacje taksówkowe Firmy FMCG Firmy farmaceutyczne Firmy oferuj¹ce leasing samochodów Producenci samochodów Producenci i firmy instaluj¹ce instalacje gazowe do samochodów, zarówno LPG jak i CNG Firmy produkuj¹ce i dystrybuuj¹ce paliwa Konsultanci i prawnicy obs³uguj¹cy bran ê gazownicz¹ i inne powi¹zane z ni¹ bran e, zainteresowane CNG Stanowiska: Zarz¹d: Prezes, Wice Prezes, Dyrektor Generalny Dyrektor Finansowy, Dyrektor ds. Zakupów Dyrektor Logistyki, Dyrektor Dystrybucji Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Dyrektor ds. Technicznych Dyrektor ds. Floty Samochodowej O NAS Informedia Polska Sp. z o.o. jest czêœci¹ Informedia Group (UK) z siedzib¹ w Londynie oraz oddzia³ami w Europie, Azji i Pó³nocnej Afryce. Si³a Informedia Group to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia Group jest czêœci¹ Expomedia Group plc, grupy medialnej B2B specjalizuj¹cej siê w organizowaniu wysokiej klasy wystaw, targów, konferencji, zarz¹dzaj¹cej centrami targowymi na ca³ym œwiecie oraz wydaj¹cej specjalistyczne publikacje. Expomedia Group plc od 2001 r. jest spó³k¹ notowan¹ na londyñskiej gie³dzie papierów wartoœciowych. Expomedia wspó³pracuje z wieloma miêdzynarodowymi organizacjami i partnerami medialnymi, w tym m.in. z: Telegraaf Media Group, Montgomery International, dmg world media, Gruner+Jahr, Gazprom Media oraz Axel Springer.

5 Moskwa Londyn Warszawa New Delhi Mumbai Amsterdam Malaga Hamburg Madryt Kolonia Budapeszt Katowice Belgrad Casablanca Zagrzeb Kraków Pary

6 Zaproszeni prelegenci: Gerard Bart³omiejczyk p.o. Przewodnicz¹cego Oddzia³u w Warszawie, Stowarzyszenie U ytkowników Pojazdów Zasilanych Gazem Ziemnym NGV Polska Od wielu lat zajmuje siê aktywnym propagowaniem sprzê onego gazu ziemnego w Polsce. Cz³onek Stowarzyszenia U ytkowników Pojazdów Zasilanych Gazem Ziemnym NGV Polska. Posiada wieloletnie doœwiadczenie i du ¹ wiedzê praktyczn¹ w zakresie monta u, eksploatacji, obs³ugi i naprawy instalacji zasilaj¹cych pojazdy samochodowe paliwami gazowymi, oraz wszelkich kwestii technicznych zwi¹zanych z tym tematem. Autor wielu publikacji i wyst¹pieñ w zakresie CNG. Prof. dr hab. in. Zdzis³aw Ch³opek Politechnika Warszawska Specjalista w dziedzinie silników spalinowych, transportu i ochrony œrodowiska. Zatrudniony w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, gdzie prowadzi prace badawcze przede wszystkim nad emisj¹ zanieczyszczeñ z silników spalinowych. Jest autorem ponad 150 publikacji w renomowanych pismach naukowych krajowych i zagranicznych, w tym monografii pt. Pojazdy samochodowe. Ochrona œrodowiska naturalnego. Prowadzi wspó³pracê naukow¹ z krajowymi i zagranicznymi oœrodkami naukowobadawczymi i przemys³owymi, m.in. z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przemys³owym Instytutem Motoryzacji, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Scania Polska SA, z Miejskimi Zak³adami Autobusowymi w Warszawie oraz z Environment Canada, Eminox Ltd i Vialis Netherland. Wojciech Drzewiecki Prezes Instytutu Badañ Rynku Motoryzacyjnego Samar Absolwent Wydzia³u Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zatrudniony w dziale marketingu firmy Nissan Poland, nastêpnie zatrudniony na stanowisku Kierownika dzia³u planowania i dystrybucji oraz Kierownika Strefy w firmie Ford Poland. Od roku 1998 dzia³a ju tylko w Samarze, poszerzaj¹c zakres dotychczasowej dzia³alnoœci oraz znacz¹co zwiêkszaj¹c zawartoœæ baz danych. W kwietniu roku 2006 minê³o 12 lat dzia³alnoœci Samaru, natomiast pierwsze raporty powsta³y ju w roku Marek Filip Zastêpca Dyrektora d/s Technicznych w Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym w Rzeszowie Absolwent Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ponad 30 letnie doœwiadczenie zawodowe na ró nych stanowiskach w zapleczu technicznym i zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwami transportowymi. Od 2000 r. Dyrektor, a od 2004 r. Z-ca Dyrektora MPK Rzeszów. Od 2001 r. zajmuje siê projektem zasilania autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie w sprê ony gaz ziemny, organizuj¹c i nadzoruj¹c prace zwi¹zane z modernizacj¹, zakupem i eksploatacja autobusów zasilanych CNG oraz przygotowaniem zaplecza do ich obs³ugi, a tak e wspó³pracuj¹c z Karpack¹ Spó³ka Sp. z o.o. w zakresie budowy i eksploatacji stacji paliw CNG. Uczestnik wielu konferencji oraz autor referatów i publikacji prasowych na temat zastosowania CNG w autobusach komunikacji miejskiej. Marek Flekiewicz Politechnika Œl¹ska, Wydzia³ Transportu Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Politechniki Œl¹skiej, absolwent Wydzia³u Mechaniczno Energetycznego (specjalnoœæ cieplne maszyny t³okowe) oraz Wydzia³u Transportu (specjalnoœæ eksploatacja i budowa pojazdów). Wspó³pracowa³ z Instytutem Transportu Samochodowego i Ministerstwem Transportu w zakresie wymagañ dla pojazdów zasilanych paliwami gazowymi jak i wymagañ dla elementów i urz¹dzeñ gazowym instalacji zasilaj¹cych silniki spalinowe, wraz z korektami wprowadzanymi do obowi¹zuj¹cych Regulaminów EKG ONZ. Kierownik prac naukowo-badawczych i wdro eniowych realizowanych dla przemys³u krajowego i zagranicznego w latach i dotycz¹cych wykorzystania alternatywnych paliw gazowych do napêdu silników spalinowych. Autor wielu publikacji zwi¹zanych tematycznie z wykorzystaniem alternatywnych paliw gazowych do napêdu silników spalinowych i pojazdów samochodowych. Adam Jaworski Prezes Zarz¹du Górnoœl¹skiego Zak³adu Obs³ugi Absolwent Wydzia³u Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego. Osiem lat zwi¹zany z bran ¹ gazownicz¹. Swoja drogê rozpocz¹³ od pracy na stanowisku Kierownika Dzia³u Handlowej Obs³ugi Odbiorców w Rozdzielni Gazu w Pyskowicach. Od szeœciu lat pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du Górnoœl¹skiego Zak³adu Obs³ugi Sp. z o.o. w Zabrzu. Rados³aw Kraciuk cz³onek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych W 1998 ukoñczy³ Wydzia³ Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim o specjalizacji biofizyka. Po studiach rozpocz¹³ pracê w Polskiej Akademii Nauk. W 1999 podj¹³ jednak decyzjê o rozpoczêciu pracy w miêdzynarodowym koncernie Frito Lay Poland. Trafi³ do dzia³u floty gdzie do dnia dzisiejszego poszerza swoje doœwiadczenia i wiedzê w zakresie zarz¹dzania flot¹ samochodow¹. Jego hobby to nie tylko motoryzacja, ale tak e podró e i sztuka kulinarna. Dr in. Krzysztof Kwaœniewski pracownik naukowy AGH Wyk³adowca przedmiotów: Zarz¹dzanie strategiczne, Ocena efektywnoœci inwestycji i Modele kosztowo-finansowe przedsiêbiorstw na Wydziale Zarz¹dzania AGH oraz Zarz¹dzanie projektami w przemyœle paliw i energii na Wydziale Paliw i Energii AGH. Kierownik studiów podyplomowych Zarz¹dzanie w hutnictwie standardy miêdzynarodowe, wyk³adowca przedmiotu; Przedsiêbiorczoœæ na studiach MBA prowadzonych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Cz³onek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Ryszard Micha³owski Kierownik ds. Rozwoju CNG, Dolnoœl¹ska Spó³ka Zatrudniony w Dolnoœl¹skiej Spó³ce Sp. z o.o. we Wroc³awiu na stanowisku Kierownika ds. rozwoju CNG, ponadto w Zak³adzie Gazowniczym pe³ni funkcjê Kierownika Dzia³u Transportu. Te dwie pe³nione funkcje w strukturze DSG Sp. z o.o. we Wroc³awiu pozwoli³y na praktyczne wdro enie CNG do zasilania silników w transporcie technologicznym Dolnoœl¹skiej Spó³ki Gazowniczej. Z zawodu ekonomista i transportowiec. W lutym i kwietniu 2004 by³ uczestnikiem szkolenia z zakresu Funduszy Unii Europejskiej i Funduszy Unii Europejskiej w Praktyce i uzyska³ tytu³ Konsultanta Funduszy Europejskich. Ryszard Or³owski Prezes Zarz¹du, Pomorska Spó³ka Sp. z o.o. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jêdrzeja Œniadeckich w Bydgoszczy gdzie uzyska³ tytu³ magistra in yniera budownictwa l¹dowego. Ukoñczy³ studia podyplomowe w renomowanych uczelniach: Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiada tytu³ Master of Business Administration (MBA) nadany mu przez Rotterdam School of Management i Gdañsk¹ Fundacjê Kszta³cenia Mened erów.w latach by³ Dyrektorem Oddzia³u Zak³ad Gazowniczy w Bydgoszczy, a nastêpnie Wiceprezesem Zarz¹du Pomorskiej Spó³ki Sp. z o.o. Od dnia 1 marca 2004 pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du Spó³ki. dr in. Marek Rudkowski Instytut Nafty i Gazu Specjalizuje siê w napêdach gazowych do pojazdów i w budowie stacji sprê ania gazu, uczestniczy³ w budowie wielu stacji CNG. W oparciu o technologie opracowane przez zespo³y kierowane przez niego wyprodukowano lub przystosowano oko³o 4.5 tysi¹ca silników gazowych. Autor oko³o 100 publikacji. Kieruje Zak³adem Napêdów Gazowych i Maszyn T³okowych Instytutu Nafty i Gazu Dr in. Jan Sas Pracownik naukowy i Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania AGH w Krakowie Od wielu lat zajmuje siê problematyk¹ dotycz¹c¹ stosowania sprê onego gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów. Autor paru dziesiêciu artyku³ów z tego zakresu publikowanych w kraju i za granic¹. Wspólnie z K. Kwaœniewskim wspó³autor dwóch ksi¹ ek o CNG. Cz³onek European Natural Gas Vehicle Association, organizator corocznych ogólnopolskich Warsztatów CNG w Krakowie. Autor lub wspó³autor licznych prac badawczych i ekspertyz z tego zakresu dla gazownictwa, w³adz samorz¹dowych i w³aœcicieli flot pojazdów. Prof.dr hab.in. Andrzej Teodorczyk Politechnika Warszawska Absolwent Wydzia³u Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Doktoryzowa³ siê w 1979 r. i habilitowa³ w 1991 r. w Politechnice Warszawskiej. W 2004 r. otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych. Profesor teorii silników spalinowych, spalania i metod komputerowych w spalaniu Wydzia³u Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej. Kierownik Studiów Doktoranckich przy Wydziale MEiL PW (1996-). Visiting Professor w Hosei University w Tokio ( ). Stypendysta Fulbrighta w California Institute of Technology (1995) oraz Japan Society for the Promotion of Science w Kyoto University (2004). Przewodnicz¹cy zarz¹du Polskiego Instytutu Spalania (2004-), cz³onek: Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (1991-), Society of Automotive Engineers (1992-), Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (2003-), autor wielu publikacji naukowych.

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR 81-347 GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) 341 32 81 /

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 321 332 ISSN 1429-6675 Monika ORZECHOWSKA*, Dominik KRYZIA* Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo