Raport dotyczący stanu ochrony zdrowia w województwie łódzkim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport dotyczący stanu ochrony zdrowia w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 Raport dotyczący stanu ochrony zdrowia w województwie łódzkim Materiał przygotowany przez członków Zespół d.s. Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Łódź, 2008 rok 1

2 Spis treści 1. Dane demograficzne Epidemiologia Zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej Finansowanie świadczeń zdrowotnych Restrukturyzacja placówek służby zdrowia Bioterroryzm Ratownictwo Medyczne Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata Sprawy pracownicze Profilaktyka w ochronie zdrowia Pozyskiwanie środków unijnych Akredytacja i certyfikacja zakładów opieki zdrowotnej Przygotowanie województwa łódzkiego w zakresie ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego w kontekście EURO

3 1. Dane demograficzne Województwo łódzkie od lat posiada najniższy w kraju przyrost naturalny wyrażający się ujemnym wskaźnikiem, który w 2006 roku wynosił (-) 3,1 na 1000 mieszkańców, przy średnim dla Polski (0,1). Oznacza to, że z każdego tysiąca ludności ubyły w województwie łódzkim ponad 3 osoby. Wyszczególnienie Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców woj. łódzkie -3,5-3,1-3,4-3,1 Polska -0,4-0,2-0,1 0,1 0,3 Charakterystycznym zjawiskiem demograficznym jest starzenie się populacji, czego przejawem jest stale zmniejszający się odsetek dzieci i młodzieży (0-17 lat). Ich udział w ogólnej liczbie ludności województwa obniżył się z 19,3% w 2004 r. do 18,3% na koniec czerwca 2007 roku. Obserwuje się systematyczny przyrost odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym z 17,2% w 2004 roku do 17,8% na roku, przy średnim dla Polski 15,5 % w 2004 r. i 15,8% w 2007 r. Ludność w wieku produkcyjnym w 2007 roku stanowiła 63,9% ogólnej liczby ludności (Polska 64,3%), i na przestrzeni ostatnich trzech lat odsetek pozostaje na tym samym poziomie. woj. łódzkie Struktura ludności wskaźnik procentowy Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny ,3 18,9 18,5 18,3 63,5 63,9 63,9 63,9 17,2 17,3 17,6 17,8 Polska 21,2 20,6 20,1 19,9 63, ,2 64,3 15,3 15,4 15,7 15,8 Jak obrazuje współczynnik obciążenia ekonomicznego na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w województwie łódzkim 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, (w roku osób). Wskaźnik dla Polski na roku wynosił 55 osób. Wskaźnik wykazuje tendencję malejącą, co oznacza, że spada liczba osób będących na utrzymaniu populacji pracującej. Urodzenia żywe - w 2006 roku w województwie łódzkim urodziło się żywych noworodków, tj. w porównaniu do 2004 roku o 922 noworodki więcej. Współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności wykazuje stałą tendencję wzrostową z 8,7 w 2004 roku do 9,1 w 2006 roku (Polska 2006 r. 9,8). Wyszczególnienie Wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców

4 Woj. łódzkie 8,4 8,7 8,7 9,1 Polska 9,2 9,3 9,6 9,8 10,2 Przeciętne dalsze trwanie życia według danych GUS dla noworodka płci męskiej urodzonego w 2006 roku wynosi w województwie łódzkim 68,47 lat (Polska 70,93 lata), a płci żeńskiej 78,55 lat (Polska 79,62 lata). Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś Woj. łódzkie 68,47 68,24 68,90 78,55 78,07 79,61 Polska 70,93 71,17 70,57 79,62 79,49 79,90 Przeciętne trwanie życia mężczyzny w województwie łódzkim jest krótsze o 2,46 lat niż średnio w Polsce, natomiast kobiety o 1,07 lat. Z uwagi na brak danych za 2007 rok dla województwa łódzkiego większość wskaźników przedstawiono w odniesieniu do 2006 roku. Powyższe dane uzyskano z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. 2. Epidemiologia Sytuacja zdrowotna mieszkańców województwa łódzkiego w niekorzystny sposób odbiega od średniej krajowej i w zakresie podstawowych wskaźników przedstawia się następująco: Współczynnik umieralności ogólnej w 2006 roku wynosił 12,2 zgony na 1000 mieszkańców (przy średnim dla Polski 9,7), co plasuje województwo łódzkie na 16 miejscu w kraju. Współczynnik umieralności niemowląt w 2006 roku wynosił 5,5 zgonów na 1000 urodzeń żywych ( przy średnim dla Polski 6,0), co daje nam 6 miejsce w kraju. Współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia w 2005 roku wynosił 55,8 na 10 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 44,1. Województwo łódzkie zajmowało 16 miejsce w kraju pod względem wielkości współczynnika. Zgony z tej przyczyny stanowiły w województwie 46,1 % ogólnej liczby zgonów (Polska- 45,7 %). Współczynnik zgonów z powodu nowotworów w 2005 roku wynosił 27,0 na 10 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 24,2. Województwo łódzkie zajmowało 16 miejsce w kraju. Zgony z powodu nowotworów stanowiły 22,3 % ogólnej liczby zgonów (Polska- 25,1 %). Współczynnik zgonów z powodu urazów i zatruć w 2005 roku wynosił 8,3 na 10 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 6,6. Województwo łódzkie zajmowało 16 miejsce w kraju. Zgony z tej przyczyny stanowiły 6,9 % ogólnej liczby zgonów (Polska 6,9 %). Współczynnik zgonów z powodu chorób układu oddechowego w 2005 roku wynosił 6,5 na 10 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 4,9. Zgony z tej przyczyny stanowiły w województwie 5,4 % ogólnej liczby zgonów (Polska 5,0 %). Współczynnik zgonów z powodu chorób układu trawiennego w 2005 roku wynosił 5,8 na 10 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 4,3. Zgony z tej przyczyny stanowiły w 4

5 województwie 4,8 % ogólnej liczby zgonów (Polska 4,5 %). Wskaźnik zachorowalności na gruźlicę według danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc - w 2005 roku wynosił 35,6 na 100 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 24,3. W 2006 roku współczynnik dla woj. łódzkiego wynosił 30,6 na 100 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 22,5. Wskaźnik zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby w 2006 roku wynosił 23,9 na 100 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 12,5. Wskaźnik zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B wynosił w 2006 roku 10,5 na 100 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 4,4. Wskaźnik zachorowań na AIDS w 2006 roku wynosił 0,2 na 100 tys. mieszkańców, przy średnim dla Polski 0,4. Zachorowalność na nowotwory złośliwe - według danych Instytutu Onkologii w 2004 roku wynosiła : Mężczyźni 332,1 / 100 tys. ludności (Polska 337,9), Kobiety 308,3 / 100 tys. ludności (Polska 298,7). Wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych w województwie łódzkim w 2005 roku przez Uniwersytet Medyczny w ramach monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej Ludności Polski: Wskaźnik występowania choroby próchnicowej u dzieci Odsetek dzieci 3-letnich wolnych od próchnicy - 31,4 %, Odsetek dzieci 6-letnich wolnych od próchnicy 16,5 % (Polska 13 %), Odsetek dzieci 12-letnich wolnych od próchnicy 22,9 % (Polska 16,4 %) Młodzież 18-letnia posiadająca pełne uzębienie 60 %. Wskaźniki epidemiologiczne dotyczą różnych okresów, w zależności od dostępnych danych. Wskaźniki zgonów według przyczyn publikowane są przez GUS z 2 letnim opóźnieniem. Podobnie Instytut Onkologii publikuje dane o zachorowaniach na nowotwory z 3-letnim opóźnieniem. Powyższe dane uzyskano z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. 3. Zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej Na dzień 21 kwietnia 2008 roku w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego istnieje 1216 zakładów opieki zdrowotnej, w tym: 188 publicznych oraz 1028 niepublicznych. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi prowadzi kwartalny monitoring dotyczący stanu zadłużenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie łódzkim. Dane w powyższym zakresie (informacje ze 118 zakładów, w tym 2 w likwidacji) przedstawiają się następująco: Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2007 roku wynosiły zł. i w porównaniu do grudnia 2005 roku zmalały o zł., tj. o 6,9 %. Daje to średni miesięczny spadek zadłużenia o kwotę ,78 zł. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2007 roku wynosiły zł. i w porównaniu do grudnia 2005 roku zmalały o zł., tj. o 45,1 %. Daje to średni miesięczny spadek o kwotę ,17 zł. 5

6 Na 1 mieszkańca województwa łódzkiego na dzień 31 grudnia 2005 r. przypadała kwota 235 zł. zobowiązań wymagalnych. Na koniec grudnia 2007 r. kwota ta zmniejszyła się o 105 zł. i wynosiła 130 zł. W strukturze zobowiązań wymagalnych przeważają zobowiązania publicznoprawne, które na 31 grudnia 2007 roku stanowiły zł., tj. 46,9 % ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych ( r. 55,6 %). W odniesieniu do organów założycielskich odsetek zobowiązań wymagalnych publicznoprawnych kształtuje się następująco: r r. Samorząd województwa 49,0 % 12,1 % Samorządy powiatowe i gminne 57,8 % 60,1 % Uniwersytet Medyczny 2,1 % 0,4 % Minister Zdrowia 69,8 % 62,0 % Wysoki odsetek zobowiązań wymagalnych stanowią również zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych: r r. Województwo 11,4 % 17,3 % Samorząd województwa 15,2 % 43,0 % Samorządy powiatowe i gminne 9,3 % 6,6 % Uniwersytet Medyczny 19,2 % 40,4 % Minister Zdrowia 8,1 % 10,5 % Powyższe dane uzyskano z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. Poniżej przedstawiona została dynamika zobowiązań ogółem i wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa (mln zł). Dane uzyskano ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia. 6

7 Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa (mln zł) Lp. Województwa Zobowiązania ogółem Dynamika (*) (*) (*) (*) (**) (4/3) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) (10/9) (11/10) ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ 1 Dolnośląskie 1.421, , , , , , , , ,0 104,7% 95,6% 99,1% 97,9% 96,7% 95,3% 92,4% 95,6% 2 Kujawsko - Pomorskie 427,7 464,0 446,1 454,8 517,9 504,9 495,2 478,4 455,4 108,5% 96,1% 102,0% 113,9% 97,5% 98,1% 96,6% 95,2% 3 Lubelskie 532,1 531,7 555,0 553,2 562,4 554,0 543,9 511,0 478,9 99,9% 104,4% 99,7% 101,7% 98,5% 98,2% 93,9% 93,7% 4 Lubuskie 535,8 599,0 620,5 617,1 649,9 664,0 682,0 663,8 580,9 111,8% 103,6% 99,4% 105,3% 102,2% 102,7% 97,3% 87,5% 5 Łódzkie 877,4 978,8 949,6 981, ,8 983,3 983,8 951,4 920,5 111,5% 97,0% 103,3% 102,1% 98,2% 100,0% 96,7% 96,8% 6 Małopolskie 606,6 673,3 654,0 650,7 669,5 673,7 680,4 666,7 621,5 111,0% 97,1% 99,5% 102,9% 100,6% 101,0% 98,0% 93,2% 7 Mazowieckie 1.037, , , , , , , , ,8 117,3% 97,5% 103,2% 98,3% 102,2% 100,0% 102,1% 100,8% 8 Opolskie 169,2 165,8 141,8 114,0 120,6 116,3 109,2 111,4 106,2 98,0% 85,5% 80,4% 105,8% 96,5% 93,9% 102,0% 95,3% 9 Podkarpackie 301,3 340,7 327,5 344,9 340,2 324,1 316,6 323,0 311,7 113,1% 96,1% 105,3% 98,6% 95,3% 97,7% 102,0% 96,5% 10 Podlaskie 269,3 279,5 276,7 270,1 256,5 258,7 263,4 256,5 235,3 103,8% 99,0% 97,6% 94,9% 100,9% 101,8% 97,4% 91,7% 11 Pomorskie 688,2 836,7 877,5 913,5 955,2 932,0 908,6 816,5 845,2 121,6% 104,9% 104,1% 104,6% 97,6% 97,5% 89,9% 103,5% 12 Śląskie 947,0 993,7 997, , , , , ,8 993,4 104,9% 100,4% 103,0% 102,8% 98,4% 99,9% 99,4% 96,3% 13 Świętokrzyskie 366,8 374,9 357,2 325,0 337,4 336,5 324,8 324,8 307,6 102,2% 95,3% 91,0% 103,8% 99,7% 96,5% 100,0% 94,7% 14 Warmińsko - Mazurskie 226,0 220,6 208,0 207,6 194,6 194,7 191,7 190,3 177,3 97,6% 94,3% 99,8% 93,7% 100,1% 98,4% 99,3% 93,1% 15 Wielkopolskie 333,6 376,4 357,6 365,8 391,1 351,0 368,3 363,2 364,4 112,8% 95,0% 102,3% 106,9% 89,7% 104,9% 98,6% 100,3% 16 Zachodniopom orskie 302,8 318,1 309,7 317,9 323,6 315,9 315,6 288,4 273,6 105,1% 97,4% 102,6% 101,8% 97,6% 99,9% 91,4% 94,9% 17 MON 201,3 180,1 162,3 167,3 167,0 169,9 161,9 138,1 125,5 89,5% 90,1% 103,1% 99,8% 101,8% 95,3% 85,3% 90,9% 18 MSWiA 206,0 234,5 216,3 216,3 219,4 213,4 218,5 230,2 220,2 113,8% 92,3% 100,0% 101,4% 97,3% 102,4% 105,3% 95,7% Ogółem 9.450, , , , , , , , ,6 108,7% 98,0% 100,9% 101,8% 98,5% 99,1% 96,8% 96,2% (*) brak danych z 1 jednostki (**) brak danych z 1 jednostki dane wstępne (z uwagi na ustawowy termin zamykania ksiąg rachunkowych roku 2007 do końca marca 2008 roku dane z końca 2007 r. mogą ulec zmianie) 7

8 Dynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa (mln zł) Lp. Województwa Zobowiązania wymagalne Dynamika (*) (*) (*) (*) (**) (4/3) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) (10/9) (11/10) ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ 1 Dolnośląskie 1.128, ,8 909,5 875,3 777,8 746,4 700,5 595,8 507,5 91,4% 88,1% 96,2% 88,9% 96,0% 93,9% 85,1% 85,2% 2 Kujawsko - Pomorskie 258,6 191,4 202,2 210,6 227,6 222,2 215,6 209,3 199,9 74,0% 105,6% 104,2% 108,1% 97,6% 97,0% 97,1% 95,5% 3 Lubelskie 337,1 243,5 214,6 149,0 125,2 127,6 133,9 133,8 84,3 72,2% 88,1% 69,4% 84,0% 101,9% 104,9% 100,0% 63,0% 4 Lubuskie 439,0 424,1 407,6 389,9 365,8 354,1 366,7 354,0 153,2 96,6% 96,1% 95,7% 93,8% 96,8% 103,6% 96,5% 43,3% 5 Łódzkie 612,8 504,1 428,6 408,0 370,6 375,1 361,8 323,3 277,8 82,3% 85,0% 95,2% 90,8% 101,2% 96,5% 89,4% 85,9% 6 Małopolskie 279,2 192,0 150,3 141,2 138,1 153,4 160,3 159,6 145,0 68,8% 78,3% 93,9% 97,8% 111,0% 104,5% 99,5% 90,9% 7 Mazowieckie 624,2 575,7 465,4 459,0 372,0 414,5 399,7 397,4 360,7 92,2% 80,8% 98,6% 81,1% 111,4% 96,4% 99,4% 90,8% 8 Opolskie 87,5 52,6 47,7 17,7 17,9 17,9 14,0 12,6 13,4 60,1% 90,7% 37,1% 100,8% 100,5% 78,0% 90,3% 106,2% 9 Podkarpackie 101,2 66,5 77,0 75,6 73,7 79,7 77,1 73,8 46,3 65,7% 115,7% 98,2% 97,6% 108,1% 96,7% 95,7% 62,7% 10 Podlaskie 156,2 95,4 74,0 66,0 59,0 65,1 70,3 55,3 54,9 61,1% 77,5% 89,2% 89,4% 110,4% 107,9% 78,7% 99,3% 11 Pomorskie 461,0 463,8 359,8 360,6 338,7 345,4 325,0 290,7 301,3 100,6% 77,6% 100,2% 93,9% 102,0% 94,1% 89,5% 103,6% 12 Śląskie 466,4 378,7 382,1 373,4 329,2 336,1 308,2 312,9 228,9 81,2% 100,9% 97,7% 88,2% 102,1% 91,7% 101,5% 73,2% 13 Świętokrzyskie 238,4 209,7 155,4 117,2 111,8 109,4 104,0 84,2 66,1 88,0% 74,1% 75,4% 95,4% 97,8% 95,1% 80,9% 78,5% 14 Warmińsko - Mazurskie 115,6 56,3 56,5 54,4 45,2 47,2 47,8 43,4 36,0 48,7% 100,4% 96,2% 83,1% 104,5% 101,2 90,7% 83,0% 15 Wielkopolskie 137,5 102,6 97,3 101,6 93,0 55,6 70,9 72,2 58,3 74,7% 94,9% 104,4% 91,5% 59,8% 127,4% 101,9% 80,7% 16 Zachodniopom orskie 178,9 159,2 150,3 144,5 121,5 117,9 109,0 97,5 68,4 89,0% 94,4% 96,2% 84,1% 97,1% 92,4% 89,4% 70,1% 17 MON 119,3 67,4 53,9 59,7 55,0 54,4 43,0 36,7 29,1 56,5% 79,9% 110,8% 92,2% 98,9% 79,2% 85,4% 79,1% 18 MSWiA 130,7 118,7 112,4 111,3 101,4 106,1 113,2 118,2 102,6 90,8% 94,6% 99,0% 91,1% 104,6% 106,7% 104,4% 86,8% Ogółem 5.872, , , , , , , , ,5 84,0% 88,1% 94,7% 90,5% 100,1% 97,1% 93,1% 81,1% (*) brak danych z 1 jednostki (**) brak danych z 1 jednostki dane wstępne (z uwagi na ustawowy termin zamykania ksiąg rachunkowych roku 2007 do końca marca 2008 roku dane z końca 2007 roku mogą ulec zm. 8

9 4. Finansowanie świadczeń zdrowotnych I. Porównanie planów kosztów świadczeń zdrowotnych za lata Tabela nr 1 Wyszczególnienie Plan 2005 Plan 2006 Plan 2007 P odst awowa opieka zdrowotna Ambulat oryjna opieka specjalist yczna Plan na dzień r w tym: (+)udzielone/ Struktura (-)otrzymane planu pełnomocnictw a (w tys zł) Dynamika wzrostu , , , ,00 323,38 11,51% 150,53% , , , , ,45 6,75% 191,98% Lecznictwo szpitalne , , , , ,36 46,68% 153,24% Opieka psychiat ryczna , , , , ,17 3,69% 152,49% Rehabilit acja lecznicza , , , , ,99 2,71% 153,23% Opieka długoterminowa , , , , ,54 1,56% 157,00% Stomatologia , , , ,00 172,97 3,95% 196,29% Lecznictwo uzdrowiskowe 0, , , ,00 0,00 1,04% - P omoc doraźna i transport sanitarny , , , ,00 0,00 0,06% - P rogramy profilakt yczne 5 400, , , ,00 261,58 0,31% 179,44% Świadczenia kontrakt owane , , , , ,01 2,47% 147,11% odrębnie Zaopatrzenie , , , ,00 0,00 1,22% 131,80% Refundacja leków , , , ,00 0,00 17,18% 114,16% Rezerwa na migrację ubezpieczonych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,54% - Koszt y świadczeń zdrow z lat ubiegłych 0, , , ,00 0,00 0,32% - RAZEM , , , , ,45 100,00% 145,66% w tym: ustawa podwyżkowa 0, , , ,00 0, Rat ownict wo medyczne - dotacja 0,00 0, , ,00 0, Ogółem koszty świadczeń , , , , ,45-149,82% 2008 Wprowadzenie od 2006 r. nowego algorytmu podziału środków finansowych na świadczenia zdrowotne (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2005 r.) przyczyniło się do efektywniejszego podziału środków między Oddziały Wojewódzkie NFZ, na czym niewątpliwie skorzystało województwo łódzkie. Nakłady na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ na przestrzeni lat wzrosły ogółem o ,00 tys. zł, w tym: w 2006 r ,00 tys. zł, tj. o 12,92%, w 2007 r ,00 tys. zł, tj. o 15,83%, w 2008 r ,00 tys. zł, tj. o 14,53%. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w lecznictwie stomatologicznym (96,29%) i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (91,98%), co odzwierciedla politykę zdrowotną Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dzięki racjonalnej polityce lekowej prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia dynamika wzrostu refundacji cen leków liczona nakładami jest najniższa i wynosi tylko 14,16%, mimo iż w strukturze planu na rok 2008 w dalszym ciągu 9

10 zajmuje II miejsce po lecznictwie szpitalnym. Pozycja w planie koszty świadczeń z lat ubiegłych przeznaczona jest na finansowanie ugód sądowych za nadwykonania z lat ubiegłych i planowana jest w trakcie realizacji budżetu poprzez zmniejszenie innych rodzajów świadczeń. Rok 2008 jest pierwszym rokiem, od czasu przekształcenia Kas Chorych w Narodowy Fundusz Zdrowia, w którym planowane są rozliczenia migracji ubezpieczonych między Oddziałami. Na podstawie sprawozdawczości o migracji z roku 2006, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ udzielił na 2008 r. pełnomocnictw innym Oddziałom na kwotę ,00 tys. zł i otrzymał pełnomocnictwa na kwotę ,55 tys. zł, co oznacza, że saldo pełnomocnictw dla Łódzkiego Oddziału jest niekorzystne i wynosi ,45 tys. zł (Tabela nr 1, kol. 6). Struktura planu na rok 2008 wskazuje, że najwyższe nakłady finansowe Łódzki Oddział Wojewódzki przeznacza na lecznictwo szpitalne (46,60%) i refundację leków (17,18%). II. Wykonanie planu kosztów świadczeń zdrowotnych za 2007 r. Tabela nr 2 Wyszczególnienie Plan na dzień r Zmiany planu Plan ostateczny na 2007r Wykonanie kosztów świadczeń (w tys. zł) Różnica Podstawowa opieka zrowotna , , , ,11 924,89 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna , , , , ,51 Lecznictwo szpitalne , , , , ,13 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , , , , ,06 Rehabilitacja lecznicza , , , , ,41 Opieka długoterminowa , , , , ,11 Leczenie stomatologiczne , , , , ,05 Lecznictwo uzdrowiskowe ,00 200, , ,47 798,53 Pomoc doraźna 1 770,00 0, , ,51 138,49 Programy profilaktyczne , , , , ,11 Świadczenia odrębnie kontraktowane , , , , ,42 Zaopatrzenie ortopedyczne , , , , ,94 Refundacja cen leków , , , , ,22 Koszty świadczeń zdrow z lat ubiegłych 0, , , ,99 17,01 Razem , , , , ,88 Ratownictwo medyczne - dotacja ,09 0, , ,09 0,00 Ogółem , , , , ,88 W wyniku podziału zysku Narodowego Funduszu Zdrowia z roku ubiegłego, a także z tytułu wyższych przychodów ze składek w ciągu roku obrotowego, plan na świadczenia zdrowotne został zwiększony o kwotę ,00 tys. zł i na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił ,00 tys. zł. Decyzją Dyrektora ŁOW NFZ dokonano w ciągu roku również zmian planu między rodzajami świadczeń, przeznaczając kwotę ,00 tys. zł na koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych. Środki te zostały wykorzystane na podpisanie stosownych ugód ze świadczeniodawcami za nadwykonania. Dodatkowe środki otrzymane na zwiększenie planu, zostały przeznaczone między innymi na dokontraktowanie świadczeń w tych zakresach, w których odnotowano zwiększone ich zapotrzebowanie (kolejki oczekujących). Jednak z uwagi na prowadzoną akcję strajkową w okresie maj - lipiec 2007 świadczeniodawcy z terenu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego nie byli w stanie zrealizować zakontraktowanej liczby usług. Koszty świadczeń zdrowotnych za rok 2007 zostały wykonane w 96,47%, tj. na kwotę ,21 tys. zł, w tym: z tytułu zakontraktowanych świadczeń ,20 tys. zł, z tytułu refundacji leków ,78 tys. zł, z tytułu zgód indywidualnych Dyrektora Oddziału - 74,24tys. zł, z tytułu zawartych ugód sądowych za nadwykonania z lat ubiegłych ,99 tys. zł. 10

11 Ogółem plan kosztów świadczeń zdrowotnych został niewykonany na kwotę ,88 tys. zł, w tym z tytułu niezrealizowania przez świadczeniodawców zawartych kontraktów kwota ,43 tys. zł. Pozostałe niewykonanie w wysokości ,45 tys. zł, wynikało z braku możliwości realizacji dodatkowo zwiększonej liczby świadczeń przez podmioty działające w ochronie zdrowia, a spowodowane to było niewystarczającą liczbą personelu medycznego. III. Realizacja kontraktów 2007 Kontrakty na świadczenie usług medycznych w 2007 r. podpisano z podmiotami na kwotę ,63 tys. zł. W wartości tej nie uwzględniono refundacji leków, ponieważ jest to rodzaj świadczeń, w którym nie są zawierane umowy ze świadczeniodawcami, a jego wartość uzależniona jest jedynie od realizacji recept. Ogółem podpisano umów, w tym: w podstawowej opiece zdrowotnej 679 umów, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 497 umów, w lecznictwie szpitalnym 158 umów, w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień 89 umów, w rehabilitacji leczniczej 252 umów, w opiece długoterminowej 102 umów, w leczeniu stomatologicznym 527 umów, w pomocy doraźnej i transporcie sanitarnym 2 umowy, w programach profilaktycznych 183, w świadczeniach odrębnie kontraktowanych 30 umów, w zaopatrzeniu ortopedycznym 161 umów, w ratownictwie medycznym 19 umów. Wartość zawartych kontraktów na rok 2007 i ich realizację przedstawia tabela nr 3. 11

12 Tabela nr 3 Wyszczególnienie Kwota kontraktów 2007 Struktura kontraktów Wykonanie kontraktów 2007 Niewykonanie kontraktu (w tys zł) % wykonania kontraktu =2-4 6=4/2 Podstawowa opieka zdrowotna ,11 11,81% ,11 0,00 100,00% Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,29 6,16% , ,88 94,56% Lecznictwo szpitalne ,87 46,69% , ,00 97,95% Opieka psychiatryczna ,61 3,49% , ,21 96,44% Rehabilitacja lecznicza ,29 2,98% , ,70 97,71% Opieka długoterminowa ,99 1,61% ,89 982,10 97,69% Stomatologia ,74 3,13% , ,91 97,24% Lecznictwo uzdrowiskowe ,00 0,89% ,47 798,53 96,60% P omoc doraźna i transport sanitarny 1 629,51 0,06% 1 629,51 0,00 100,00% Programy profilaktyczne ,15 0,55% , ,26 78,49% Świadczenia kontraktowane odrębnie ,42 2,61% , ,84 98,10% Zaopatrzenie ,56 1,34% ,56 0,00 100,00% Refundacja leków ,78 18,67% ,78 0,00 100,00% RAZEM ,32 100,00% , ,43 98,19% Ratownictwo medyczne - dotacja ,09 100,00% ,09 0,00 100,00% Ogółem , , ,43 98,24% W Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ kontrakty wykonano w 98,24% wartości zakontraktowanych świadczeń. Nie wykonano umów na kwotę ,43 tys. zł, na co wpływ miały trwające akcje strajkowe personelu medycznego. Największe niewykonanie świadczeń w stosunku do zawartych kontraktów odnotowaliśmy w programach profilaktycznych (78,49%), co było spowodowane niskim zainteresowanie społeczeństwa programami profilaktycznymi oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (94,56%). Mimo inwestowania przez Oddział z roku na rok coraz większych środków na porady specjalistyczne i diagnostykę, kontrakty nie są wykonywane przez Świadczeniodawców. Spowodowane jest to brakiem kadry lekarskiej. IV. Kontrakty 2008 Rok 2008 jest ostatnim rokiem funkcjonowania umów 3-letnich w województwie łódzkim. Łódzki Oddział Wojewódzki podpisał na 2008 r umów z podmiotami. Umowy we wszystkich rodzajach świadczeń, poza lecznictwem szpitalnym, podpisane są do 31 grudnia 2008 r. Natomiast w rodzaju lecznictwo szpitalne umowy zostały podpisane tylko do 30 czerwca 2008 r. z uwagi na planowane od II półrocza zmiany sposobu kontraktowania świadczeń poprzez wprowadzenie jednorodnych grup pacjentów (JGP). W roku 2008 zwiększono cenę jednego punktu w hospitalizacji dla wszystkich szpitali z 10,00zł do 12,00zł. Podniesiono również cenę w rehabilitacji szpitalnej i oddziałach psychiatrycznych, a także cenę punktu w poradach specjalistycznych i lecznictwie stomatologicznym. Tabela nr 4 przedstawia porównanie podpisanych kontraktów na rok 2008 z wykonaniem kontraktów za rok Dla prawidłowego porównania wartość kontraktów na rok 2008 w rodzaju lecznictwo szpitalne podano według przewidywanego na rok wykonania (symulacja). 12

13 Tabela nr 4 Wyszczególnienie Wykonanie kontraktów 2007 Podpisane kontrakty 2008 Wzrost kwota % (w tys zł) =3-2 5=3/2 Podstawowa opieka zdrowotna , , ,51 114,67% Ambulat oryjna opieka specjalist yczna , , ,44 127,52% Lecznictwo szpitalne , , ,83 117,82% Opieka psychiatryczna , , ,56 120,68% Rehabilitacja lecznicza , , ,26 102,44% Opieka długoterminowa , , ,28 109,93% Stomatologia , , ,29 146,86% Lecznictwo uzdrowiskowe , , ,69 125,79% P omoc doraźna i t ransport sanitarny 1 629, ,68 217,17 113,33% Programy profilaktyczne , , ,20 67,66% Świadczenia kont raktowane odrębnie , , ,38 109,75% Zaopatrzenie , , ,44 107,14% Refundacja leków , , ,22 108,33% RAZEM , , ,87 116,12% Rat ownict wo medyczne - dot acja , , ,36 116,79% Ogółem , , ,23 116,14% Wzrost wartości podpisanych kontraktów w roku 2008 w stosunku do wykonania roku 2007 wynosi ,23 tys. zł, co stanowi wzrost o 16,14%. V. Porównanie nadwykonań za lata Tabela nr 5 (w tys. zł) Wyszczególnienie Rok 2005 Rok 2006 Rok Ambulat oryjna opieka specjalist yczna 7 018, ,74 503,83 Lecznictwo szpitalne ,38 160,54 531,32 Lecznictwo psychiatryczne 1 839,70 872,03 767,68 Rehabilitacja lecznicza 4 180, ,75 627,40 Opieka długoterminowa 665,86 247,97 516,25 Leczenie stomatologiczne 274,98 532,88 269,51 Programy profilaktyczne 8,85 36,38 21,77 Świadczenia zdrowot ne odrębnie kontrakt owane 527,51 6,74 9,94 Razem , , ,70 Coroczny wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne przełożył się na zmniejszenie nadwykonań, które w roku 2005 wynosiły ,92 tys. zł, a w roku 2007 już tylko 3.247,70 tys. zł.. Jednocześnie informujemy, że Łódzki Oddział Wojewódzki wypłacił na podstawie ugód ze Świadczeniodawcami za nadwykonania z lat ubiegłych: w roku kwotę ,23 tys. zł, w roku kwotę ,99 tys. zł, oraz z tytułu ustawy 203 : w roku kwotę ,59 tys. zł, w roku kwotę ,86 tys. zł. Powyższe dane uzyskano z ŁOW NFZ. 13

14 Porównanie podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oraz wartości środków finansowych NFZ przypadające na jednego mieszkańca województwa L.p. OW NFZ Podział środków na 2007 r. (plan z ) tys. zł Ludność ogółem w tys. wg stanu na r.* wartość środków finansowych NFZ na jednego mieszkańca danego województwa 1 MAZOWIECKI , ,28 2 ŚLĄSKI , ,05 3 MAŁOPOLSKI , ,32 4 WIELKOPOLSKI , ,88 5 KUJAWSKO-POMORSKI , ,46 6 DOLNOŚLĄSKI , ,01 7 LUBELSKI , ,49 8 ZACHODNIOPOMORSKI , ,32 9 PODLASKI , ,28 10 ŁÓDZKI , ,47 11 ŚWIĘTOKRZYSKI , ,10 12 WARMIŃSKO-MAZURSKI , ,41 13 POMORSKI ,60 997,05 14 LUBUSKI ,52 969,48 15 PODKARPACKI ,56 958,58 16 OPOLSKI ,94 944,50 SUMA , ,09 * Główny Urząd Statystyczny Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007 roku, W-wa 2007 r. 14

15 Porównanie podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oraz wartości środków finansowych NFZ przypadające na jednego mieszkańca województwa L.p. OW NFZ Podział środków na 2008 r. (plan z ) tys. zł Ludność ogółem w tys. wg stanu na r.* wartość środków finansowych NFZ na jednego mieszkańca danego województwa 1 MAZOWIECKI , ,33 2 ŚLĄSKI , ,03 3 ŁÓDZKI , ,74 4 DOLNOŚLĄSKI , ,00 5 ZACHODNIOPOMORSKI , ,80 6 POMORSKI , ,50 7 KUJAWSKO-POMORSKI , ,43 8 WIELKOPOLSKI , ,49 9 MAŁOPOLSKI , ,14 10 PODLASKI , ,16 11 LUBELSKI , ,20 12 ŚWIĘTOKRZYSKI , ,38 13 LUBUSKI , ,01 14 OPOLSKI , ,24 15 WARMIŃSKO-MAZURSKI , ,12 16 PODKARPACKI , ,91 SUMA , ,90 * Główny Urząd Statystyczny Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007 roku, W-wa 2007 r. 15

16 5. Restrukturyzacja placówek służby zdrowia (stan na dzień 17 marca 2008 roku) I. Wydane decyzje Do dnia 17 marca 2008 r. wszystkie 41 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które miały wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne otrzymało decyzję o warunkach restrukturyzacji. Wydano 37 decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach w dniu 21 grudnia 2007 r. wraz z wnioskiem do organu założycielskiego o likwidację zakładu, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji. Proces restrukturyzacji trwa nadal w 3 zakładach opieki zdrowotnej, a termin jego zakończenia upływa: 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu w dniu 4 lipca 2008 r. 2. Szpital Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 10 stycznia 2009 r. 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie w dniu 22 czerwca 2009 r. II. Zobowiązania zakładów restrukturyzowanych (na dzień 31 grudnia 2007 r.) Zobowiązania ogółem 41 zakładów uczestniczących w procesie restrukturyzacji w okresie grudzień 2005 grudzień 2007 roku zmalały o kwotę zł. i wynosiły na dzień 31 grudnia 2007 r zł. Zobowiązania wymagalne na dzień r. wynosiły zł. (bez SPZOZ w Poddębicach, który nie podał danych) i były niższe w stosunku do grudnia 2005 roku o zł. Zobowiązania wymagalne restrukturyzowanych zakładów w omawianym okresie 3 lat zmniejszyły się ponad dwukrotnie. Na koniec grudnia 2007 r. stanowiły one 31,9 % ogólnej kwoty zobowiązań tych zakładów. Kwota zobowiązań ogółem na 1 zatrudnionego na 31 grudnia 2007 r. była niższa o 2 213,73 zł. niż na koniec grudnia 2005 r. i wynosiła ,66 zł. Kwota zobowiązań wymagalnych na 1 zatrudnionego na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła ,58 zł. i była niższa w stosunku do grudnia 2005 r. o ,16 zł. Powyższe dane uzyskano z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. 6. Bioterroryzm W dobie rosnącego zagrożenia bioterroryzmem istotne jest utworzenie na terenie województwa łódzkiego dobrze wyposażonego ośrodka dysponującego salami intensywnej opieki medycznej oraz salami izolacyjnymi, na potrzeby hospitalizacji osób podejrzanych o szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne. Odpowiedzią na te potrzeby będzie utworzenie na bazie oddziałów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych. Projekt Szpitala pn. Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSSZ. im. dr Wł. Biegańskiego, uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z lutego 2007 roku, został umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu 16

17 Operacyjnego, co umożliwi kompleksową realizację zadania. W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace: Przebudowa Pawilonu F z wydzieleniem części izolacyjnej, Przebudowa Zakaźnej Izby Przyjęć, Przebudowa Przychodni Specjalistycznej, Zakup tomografu komputerowego, Utworzenie Pracowni Biopsji Wątroby dla dzieci, Przebudowa Oddziałów Zakaźnych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, Zakup autoklawu do utylizacji odpadów skażonych, Przebudowa Laboratorium Szpitalnego. Wszystkie działania będą zgodne z obowiązującymi przepisami sanitarno-technicznymi dotyczącymi stworzenia odpowiednich warunków do diagnozowania i leczenia chorych zakaźnie na terenie jednego ośrodka medycznego. Wartość kosztorysowa budowy Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w latach wynosi ,00 zł. Szpital dzięki zakwalifikowaniu projektu do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata otrzymał zgodę na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ,00 zł. W roku 2007 Szpital uzyskał dotację z budżetu samorządu województwa łódzkiego w kwocie złotych, za którą wykonano dokumentację projektowo-techniczną przebudowy Pawilonu F z wydzieleniem Izolatorium oraz Zakaźnej Izby Przyjęć. W budżecie województwa łódzkiego na 2008 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości zł jako wkład własny Szpitala na realizację I etapu projektu w 2008 r. Lata Koszty budowy Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych ze względu na źródło finansowania Źródło finansowania Środki z budżetu samorządu województwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (dotacja rozwojowa) Ogółem W ramach przygotowania województwa łódzkiego na wypadek bioterroryzmu lub wystąpienia epidemii niebezpiecznej choroby zakaźnej, w 2006 roku realizowany był program pod nazwą: Program profilaktyki zakażeń wirusem ptasiej grypy H5N1 wśród personelu placówek medycznych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazanych w I etapie Procedury funkcjonowania służby zdrowia w przypadku wystąpienia ostrej choroby zakaźnej opracowanej przez Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego. Więcej informacji na temat programu zamieszczono w punkcie dotyczącym profilaktyki. Zasadnym wydaje się powołanie zespołu zajmującego się sprawami bezpieczeństwa, złożonego z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz ekspertów, który opracowałby standardy postępowania w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego. Zaznaczyć również należy, że opisywane działania w zakresie tworzenia w Szpitalu im. Biegańskiego Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych, służą przygotowaniu bazy. Konieczne jest zatem sporządzenie zasad korzystania z tych środków, jak i prawidłowego funkcjonowania i wykorzystania tej bazy w sytuacji wystąpienia lub realnego zagrożenia. Szczegółowego ustalenia wymagają m. in.: 17

18 - zasady finansowania i magazynowania środków ochrony osobistej; - zasady finansowania, diagnozowania i leczenia osób stanowiących zagrożenie epidemiologiczne lub których stan będzie efektem ataku bioterrorystycznego; - zasady finansowania ewentualnego stanu gotowości Szpitala, skutkiem czego może być niewykonanie kontraktu, a więc utrata podstawowego źródła finansowania; - zasady prowadzenia i finansowania szkoleń pracowników służby zdrowia oraz innych służb, w tym ratowniczych, w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania skutków ataków bioterrorystycznych. 7. Ratownictwo Medyczne System Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Z treści ustawy wynika, że planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. Wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu na okres 3 lat, z możliwością corocznej aktualizacji. Plan zawiera m. in. potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia, rozmieszczenie jednostek systemu, sposób koordynowania działań, kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, współpracę z organami administracji publicznej i jednostkami systemu, lokalizację CPR/CPR-ów oraz opis struktury systemu. W skład systemu w województwie wchodzi: 17 zakładów opieki zdrowotnej posiadających w strukturze szpitalne oddziały ratunkowe; 19 zakładów opieki zdrowotnej będących dysponentami 92 zespołów ratownictwa medycznego; 55 jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, znajdujących się w 29 szpitalach. Udzielają one świadczeń wyspecjalizowanych, niedostępnych w większości innych szpitali, a ważnych dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne; 314 jednostek współpracujących z systemem w województwie łódzkim; jednostki współpracujące z systemem to służby powołane ustawowo do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu samosterowniczego oraz inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej, a także społeczne organizacje ratownicze obowiązane do niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Funkcjonowanie systemu oparte jest na następujących podmiotach i jednostkach organizacyjnych: - centrum powiadamiania ratunkowego przyjmujące zgłoszenia z numeru alarmowego 112 i przekierowujące zgłoszenia do właściwych służb. Obecnie na okres przejściowy do końca 2009 roku zadanie to realizują, na podstawie porozumienia z Wojewodą, jednostki terenowe Policji i PSP. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy CPR/CPR-ów w województwie łódzkim, którego/których planowane uruchomienie ma nastąpić w 2010 roku; - dysponenci medyczni zatrudnieni w jednostkach dysponujących zespołami ratownictwa medycznego, do zadań których należy przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsca zdarzeń; - zespoły ratownictwa medycznego, podstawowe i specjalistyczne, transportujące osoby w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala; - szpitalne oddziały ratunkowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie 18

19 udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, szpitale mające za zadanie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; - lekarz koordynator ratownictwa medycznego działający w wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego, prowadzący nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych, koordynujący współpracą pomiędzy dyspozytorami medycznymi i udzielający im niezbędnych informacji i pomocy merytorycznej. Szczególnym uprawnieniem wojewody jest prawo do nałożenia, w drodze decyzji administracyjnej, na zakłady opieki zdrowotnej obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia, w przypadkach wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych, gdy skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób. Z budżetu wojewody, w formie dotacji celowej, finansowane są tylko zespoły ratownictwa medycznego. Wojewoda Łódzki powierzyła, na mocy porozumienia zawartego w dniu 2 lutego 2007 roku, Dyrektorowi Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów. Wysokość dotacji wynosiła w roku ,00 zł, w roku zł. Wysokość dotacji celowej na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego w latach Rok Wysokość dotacji celowej , , ,00 Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Realizowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi kontrole jednostek systemu, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz dysponentów zespołów ratownictwa medycznego wykazały: braki w obszarach, stanowiskach i salach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz właściwego wyposażenia ww. oddziałów; braki w zakresie lądowisk przy szpitalnych oddziałach ratunkowych; konieczność pozyskania dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego w celu prawidłowego realizowania zadań z zakresu ratownictwa medycznego i przestrzegania parametrów czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia; budowa centrum/centrów powiadamiania ratunkowego dla województwa łódzkiego. Powyższe dane opracował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 19

20 8. Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata W marcu 2006 roku Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił dokument strategiczny pod nazwą Program Wojewódzki Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata , który określa cele i kierunki polityki zdrowotnej w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, lecznictwie zamkniętym, promocji zdrowia i profilaktyce oraz wskazuje propozycje rozwiązań określonych problemów oraz kwestie wymagające naprawy lub uregulowania w perspektywie kliku najbliższych lat. Strategia Polityki Zdrowotnej składa się z dwóch części. Część I Strategii Polityki Zdrowotnej określa priorytetowe cele i kierunki polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata Jako główny cel strategiczny Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata wskazano podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego poprzez realizację 5 celów szczegółowych. Pierwszym celem jest poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 z 2006 roku poz ze zmianami), wprowadzenie systemów jakości w ochronie zdrowia i standardów związanych ze świadczeniem usług medycznych oraz poprzez stosowanie nowych technologii medycznych. Drugi cel to poprawa dostępu do usług medycznych. Jego realizacja nastąpić ma poprzez wzmocnienie roli i znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej, racjonalizację rozmieszczenia placówek ochrony zdrowia, podwojenie liczby miejsc w placówkach opieki długoterminowej oraz zwiększenie bazy lecznictwa psychiatrycznego. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego to trzeci cel szczegółowy, który będzie realizowany przez rozbudowę Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego, utworzenie ośrodka leczenia osób narażonych na broń biologiczną oraz budowę systemu realizacji świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w oparciu o podstawową opiekę zdrowotną. Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom to kolejny czwarty szczegółowy cel Strategii. Będzie on realizowany dzięki kontynuacji Wojewódzkiego Programu Gruźlicy Płuc i Chorób Nowotworowych Układu Oddechowego, wdrożeniu Programu Zdrowotnego Wczesnego Wykrywania Jaskry oraz wspieraniu działań służących promocji zdrowia i profilaktyce chorób oraz inicjatyw wspierających prozdrowotny styl życia. Ostatnim celem szczegółowym jest poprawa funkcjonowania systemu informacji i wiedzy w ochronie zdrowia. Cel ten ma być zrealizowany poprzez budowę Regionalnego Systemu Informacji Medycznej oraz wzrost wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. W części II Strategii Polityki Zdrowotnej znajduje się Diagnoza do Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata składająca się z sześciu załączników, z których każdy poświęcony został odrębnej tematyce: Załącznik I zawiera informacje demograficzno epidemiologiczne oraz analizy z zakresu zachorowalności, chorobowości, umieralności oraz profilaktyki zdrowotnej, dane dotyczące czynników warunkujących zdrowie w tym ryzykownych zachowań zdrowotnych i czynników środowiskowych; Załącznik II prezentuje obszerne dane dotyczące zasobów stacjonarnych placówek ochrony zdrowia; Załącznik III przedstawia analizę zasobów informatycznych placówek ochrony zdrowia; Załącznik IV zawiera Program Potrzeb Inwestycyjnych w Ochronie Zdrowia na lata

21 2013; Załącznik V przedstawia sytuację finansową zakładów opieki zdrowotnej w latach ; Załącznik VI to informacje dotyczące restrukturyzacji placówek. Dane zawarte w Diagnozie były punktem wyjścia do opracowania celów Strategii. W lutym bieżącego roku Zarząd Województwa podjął działania mające na celu powołanie Komitetu Monitorującego Program Wojewódzki Strategię Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata jako organu monitorującego i koordynującego realizację poszczególnych celów szczegółowych. Planuje się, że w Komitecie uczestniczyć będą między innymi przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Uniwersytetu Medycznego, Inspekcji Sanitarnej i Konsultanci Wojewódzcy w wybranych dziedzinach medycyny. 9. Sprawy pracownicze Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu według województw stan w dniu 31 grudnia 2006 roku przedstawia poniższa tabela. (dane uzyskano ze strony internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) Województwo Lekarze Pielęgniarki Położne liczba bezwzglę dna na 10 tys. ludności wskaźnik miejsce w kraju liczba bezwzglę dna na 10 tys. ludności wskaźnik miejsce w kraju liczba bezwzglę dna na 10 tys. ludności wskaźnik miejsce w kraju POLSKA , , ,7 - Dolnośląskie , , ,7 12 Kujawsko- Pomorskie , , ,6 6-7 Lubelskie , , ,4 5 Lubuskie , , ,2 10 Łódzkie , , ,8 1 Małopolskie , , ,7 2 Mazowieckie , , ,2 15 Opolskie , , ,5 16 Podkarpackie , , ,3 3 Podlaskie , , ,7 4 Pomorskie , , ,3 14 Śląskie , , ,5 8 Świętokrzyskie , , ,6 6-7 Warmińsko- Mazurskie , , ,4 13 Wielkopolskie , , ,4 9 Zachodniopomor skie , , ,

22 Dane o zatrudnieniu personelu medycznego na terenie województwa łódzkiego pochodzą ze sprawozdań rocznych z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich oraz Uniwersytetu Medycznego. W liczbie zatrudnionych nie jest ujmowany personel medyczny pracujący w administracji publicznej i szkołach medycznych. Według stanu na dzień roku na terenie województwa zatrudnionych było pracowników medycznych, tj. o 313 osób więcej niż w roku poprzednim. W grupie personelu z wyższym wykształceniem zatrudnienie zwiększyło się o 297 osób (tj. o 2,93 %), Ten wzrost zauważalny jest zarówno w publicznych jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Na koniec grudnia 2006 roku liczba pracowników z wyższym wykształceniem wynosiła osób, tj. 38,12 % ogólnej liczby personelu medycznego. Personel medyczny ogółem z wyższym wykształceniem zatrudniony podstawowo w latach , ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy oraz magistrów pielęgniarstwa i położnictwa przedstawia poniższa tabela. Lata Personel medyczny z wyższym wykształceniem Ogółem Lekarze Mgr pielęgniarstwa Mgr położnictwa Wśród personelu medycznego z wyższym wykształceniem przeważają lekarze, którzy stanowią 68,3 % tej grupy personelu. Wskaźnik zatrudnienia lekarzy na 10 tys. mieszkańców wzrósł z 26,7 w 2005 roku do 27,0 w 2006 roku. Zatrudnienie w grupie średniego personelu medycznego zwiększyło się o 16 osób (0,1 %), przy czym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej jest spadek zatrudnienia o 232 osoby, natomiast w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej wzrost zatrudnienia o 251 osób. Zauważa się więc przesunięcie personelu średniego z publicznych do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ogółem w województwie na koniec 2006 roku zatrudnionych było osób ze średnim wykształceniem. Zatrudnienie personelu medycznego ze średnim wykształceniem, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek i położnych przedstawia poniższa tabela. Lata Personel medyczny ze średnim wykształceniem Ogółem Pielęgniarki Położne Wskaźnik pielęgniarek ze średnim wykształceniem na 10 tys. ludności zmalał z 44,8 w 2005 roku do 44,5 w 2006 roku. Wzrósł natomiast wskaźnik na 10 tys. mgr pielęgniarstwa z 1,5 w 2005 roku do 1,8 w 2006 roku. Wskaźnik położnych na 10 tys. mieszkańców wzrósł z 5,7 w 2005 roku do 5,9 w 2006 r. Wskaźnik mgr położnictwa utrzymuje się na poziomie 0,1 na 10 tys. mieszkańców. 22

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej Jak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

3 zespół wodny funkcjonował od 1 czerwca do 30 września

3 zespół wodny funkcjonował od 1 czerwca do 30 września Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-17-02/2011; P/11/094 Olsztyn, dnia 29 listopada 2011 r. Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie spzoz-ów. Dr Christoph Sowada. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Zadłużenie spzoz-ów. Dr Christoph Sowada. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Zadłużenie spzoz-ów Dr Christoph Sowada Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Zadłużenie Suma zobowiązań (interpretacja rachunkowa) Suma zobowiązań wymagalnych (interpretacja MZ) Suma zobowiązań wymagalnych,

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskiego. OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010. Szczecin, 19 stycznia 2010 r.

Zachodniopomorskiego. OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010. Szczecin, 19 stycznia 2010 r. Samorząd d Województwa Zachodniopomorskiego OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010 Szczecin, 19 stycznia 2010 r. Samorząd d województwa jest organem tworzącym dla 15 jednostek:

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego Zatwierdzam Przedkładam Minister Zdrowia dnia. Wojewoda Małopolski Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r. Dz.U.06.149.1076 2007.04.26 zm. Dz.U.2007.64.430 art. 1 2007.10.01 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 2007.10.16 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej. w województwie łódzkim

Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej. w województwie łódzkim Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej w województwie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej Sytuacja zdrowotna w województwie łódzkim 2 Dane demograficzne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Michał Pocentek Lekarz Koordynator Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej dla sektora szpitali Perspektywa 2014-2020 infrastruktury ochrony zdrowia tabela finansowa Udział EFRR [euro] (80%/85%) PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno-

5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno- Uchwała Nr XXXI/812/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego wkowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim wpoznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2013 r. (Opracowano

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne>

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia16 września 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia... 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne RATOWNICTWO MEDYCZNE System Państwowe Ratownictwo Medyczne realizuje zadania państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach systemu

Bardziej szczegółowo

Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia

Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia Marek Wójcik Warszawa, 27 czerwca 2012 roku Przeinwestowanie w systemie ochrony zdrowia Polska kraj bogaty? Niskie nakłady na ochronę

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 23.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 2. 31.01.2014 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 3. 10 21.02.2014 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r.

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r. Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej Warszawa, maj 2005 r. wszystkie poradnie 500,3 500,2 574,3 585,4 502 522,4 573,2 581,1 483 477,2 425,6

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Konferencja panel dyskusyjny Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 29 września 2010 r. Wprowadzenie Sprawne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE.

PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE. PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE. Według danych udostępnionych przez serwis eog.gov.pl, programy zdrowotne na rok 2013 zostały już zatwierdzone. Wiadome jest w jakim zakresie Polsce zostanie

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA POLITYKA ZDROWOTNA W POLSCE

AKTUALNA POLITYKA ZDROWOTNA W POLSCE AKTUALNA POLITYKA ZDROWOTNA W POLSCE Konferencja pt. Przemiany w opiece zdrowotnej konkurencja z wykorzystaniem nowych technologii i form kooperacji Szczecin, 29 listopada 2006 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku

Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo