link: Moduł pt. Z a s a d y n o w o c z e s n e g o z a r z ą d z a n i a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: alberto@lozano.net.pl link: www.lozano.pl Moduł pt. Z a s a d y n o w o c z e s n e g o z a r z ą d z a n i a"

Transkrypt

1 Z a s a d y n o w o c z e s n e g o z a r z ą d z a n i a W trakcie tego modułu będziemy roz ważać, jak skutec znie powiązać strategię z bie żącą działalnością f irmy, co poz woli wsz ystkim pracownikom f irmy w sposób ciągł y i skutec zny analizować oraz podejmować decyzje krótko-, średnio- i długoterminowe. Alberto Lozano Platonoff profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Alberto Lozano Platonoff jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest specjalistą w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania. Ukończył studia inżynierskie (Industrial Engineer) na Uniwersytecie Panamerykańskim w Meksyku. W roku 1999 obronił pracę doktorską na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2000 r. jest pracownikiem Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przygotował pracę habilitacyjną pt. Zarządzanie Dynamiczne. W swojej pracy zawodowej stara się, by teoria szła jednym torem z praktyką i dlatego jednocześnie z realizacją działalności naukowo-dydaktycznej, współpracuje z regionalnymi przedsiębiorcami oferując im wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Jako pracownik Katedry Organizacji i Zarządzania WNEiZ US założył Zespół Badawczy Integracja, skupiający praktyków, pracowników naukowych oraz studentów. W ramach kierowanych przez Alberto Lozano prac przeprowadzono wiele przedsięwzięć naukowo-badawczych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, m.in.: Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw (współpraca z 680 firmami regionu), Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w regionie Pomorza Zachodniego, Integracja wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast, Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego, Stymulowanie rozwoju firm branży piekarniczej. W latach Alberto Lozano był współautorem ogólnopolskiego programu Wędka Technologiczna (późniejsza Inicjatywa Technologiczna), mającego na celu wspieranie przedsięwzięć opartych o wysokie technologie, przy jednoczesnej współpracy środowisk badaczy i biznesu (zaangażował do współpracy ponad 500 pracowników z najlepszych polskich ośrodków badawczorozwojowych). Obecnie jest członkiem Rady Mutual Learning Platform w UE, której celem jest wspieranie współpracy między liderami środowiskowymi w całej Europie, w ramach programu Foresight. Zarządzanie strategiczne Proces podejmowania decyzji w firmach Przywództwo Współpraca liderów regionalnych Nowoczesne technologie Projekty spin-off i venture capital link:

2 Wp r o w a d z e n i e f i r m y n a g i e ł d ę Zapre zentujemy główne mot y w y, korz yści, kosz t y i r y z yka z wiązane z wejściem na r ynek public zny. O mówimy kr y teria i zasady w yboru najlepszej formy f inansowania poprze z r ynek kapitałow y. Pr z ybliż ymy działalność NewConnec t nowego r ynku adresowanego do mniejsz ych podmiotów. Dariusz Zarzecki profesor Uniwersy tetu Szczecińskiego Autoryzowany Doradca NewConnect Dariusz Zarzecki, ekonomista i praktyk gospodarczy. W roku 1982 ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej. W 1989 r. na Uniwersytecie Szczecińskim obronił pracę doktorską, a w 1999 r. pracę habilitacyjną. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownikiem Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw. Wybrane elementy doświadczenia zawodowego profesora Zarzeckiego to: dyrektor biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżer działu doradztwa gospodarczego D&T ( ); prezes Polsteam Consulting ( ); przewodniczący Rady Programowej Studium MBA na Uniwersytecie Szczecińskim ( ); dyrektor VI edycji Studium MBA US ( ); przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A. ( ); wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PRC Dragmor (2003); członek Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Szczecina (2002); współautor strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego (2000); szef zespołu eksperckoredakcyjnego odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju Szczecina (2002). Dariusz Zarzecki jest autorem bądź współautorem wielu wycen przedsiębiorstw, w tym realizowanych na zlecenie Agencji Prywatyzacji, Agencji Rozwoju Przemysłu, spółek publicznych i niepublicznych, urzędów wojewódzkich, syndyków, sądów gospodarczych oraz prywatnych inwestorów, a także licznych studiów wykonalności, m.in. dotyczących dużych projektów w ramach SPO Transport realizowanych przez ZMP w Szczecinie i Świnoujściu SA oraz Urząd Morski. Obecnie skupia swoją działalność biznesową na firmie consultingowej Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki, której jest właścicielem i dyrektorem. DEDZ specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, doradztwie strategicznym i transakcjach kapitałowych. Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki posiada status Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect i realizuje projekty z zakresu pozyskiwania kapitału i wprowadzania spółek do obrotu na tym rynku. Najważniejsze publikacje: 1. Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Szczecin 1998, 2. Metody wyceny przedsiębiorstw, Warszawa 1999 (książka wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2000 r., rekomendowana dla menedżerów, naukowców i studentów, a także maklerów, doradców inwestycyjnych i kandydatów na biegłych rewidentów), 3. Zarządzanie finansami (red.), Szczecin 2007 (osiem edycji). Wycena przedsiębiorstw Ocena Efektywności Inwestycji Transakcje Kapitałowe Rynek Kapitałowy Analiza strategiczna link:

3 Ko r z y s t a n i e z f u n d u s z y s t r u k t u r a l n y c h Moduł Korzystanie z funduszy strukturalnych przygotowany jest z myślą o wsz ystkich t ych przedsiębiorst wach, k tóre pragną w ykorz ystać dostępne źródła f inansowania inwest ycji i roz woju swoich pracowników. Z fundusz y struk turalnych może korz ystać każdy, t ylko c z y każdy wie jak to zrobić?. Roman Siedlikowski prezes Zarządu Global Erisson Consulting Sp. z o.o. Roman Siedlikowski jest prezesem Zarządu jednej z wiodących firm konsultingowych w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Master of Business Administration przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu (partner Leeds University Business School), makler Papierów Wartościowych. Posiada bogate doświadczenie teoretyczne i praktyczne. Autor wielu opracowań z zakresu funduszy pomocowych publikowanych na łamach takich wydawnictw jak: Bankier, Rzeczpospolita, Europrojekty. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inicjatywa Technologiczna I. Autor oraz koordynator blisko 300 projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE oraz fundusze strukturalne w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych. Współautor 40 projektów szkoleniowych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Konsultant społeczny przy Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. Członek zespołu roboczego funkcjonującego w ramach programu Foresight Polska Współpracuje z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu (Północna Izba Gospodarcza, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego) oraz instytucjami finansowymi w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości. Finanse przedsiębiorstw Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych Audyt i kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE Pomoc publiczna

4 Z a r z ą d z a n i e f i n a n s a m i n a r y n k a c h k a p i t a ł o w y c h By dobrze korz ystać z roz woju gospodarc zego Polski potr zebna jest duża wrażliwość prz y budowie opt ymalnego por t fela papierów war tościow ych oraz zdy wersy f ikowaniu źróde ł kapitału f irmy. Właśnie takie zagadnienia chcę omawiać z liderami biznesu zachodniopomorskiego Waldemar Tarczyński profesor zwyczajny rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Waldemar Tarczyński, ekonomista, wybitny specjalista w zakresie rynków kapitałowych. Od 1983 r. jest pracownikiem naukowym, początkowo Politechniki Szczecińskiej, a od 1989 r. Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. W latach oraz od 1999 r. członek Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Od roku 2005 jest rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracował z Narodowym Funduszem Inwestycyjnym im. E. Kwiatkowskiego ( ). Był kierownikiem zespołu opracowującego rating spółek i przedsiębiorstw państwowych objętych Programem Powszechnej Prywatyzacji dla potrzeb alokacji. Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Paszutil S.A. ( ), wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZNTK S.A. ( ), prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Kapitałowego sp. z o.o. ( ) (pierwszy na Pomorzu Zachodnim fundusz venture capital), członek Rady Nadzorczej SEC Szczecin ( ), przewodniczący Rady Nadzorczej Szczecińskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. ( ). Brał aktywny udział w opracowywaniu strategii województwa zachodniopomorskiego. Uczestniczył również w pracach dwóch zespołów branżowych opracowujących strategię dla miasta Szczecina. Profesor Tarczyński jest autorem wielu prac z tego zakresu oraz oprogramowania umożliwiającego prowadzenie analiz opłacalności projektów inwestycji w papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto aktywnie uczestniczy w wielu wycenach i ekspertyzach związanych z przekształceniami własnościowymi w Polsce. Najważniejsze publikacje książkowe: 1. Wybrane elementy analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych, PTE, Szczecin 1994, 2. Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa, Rozprawy i Studia, US, Szczecin 1994, 3. Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych, PTE, Szczecin 1996, 4. Rynki kapitałowe - metody ilościowe, vol. I, wyd. 2 rozszerzone, Placet, Warszawa 2001, 5. Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002, 6. Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa Prowadzi zajęcia m.in. z takich przedmiotów jak: Analiza rynku, Teoria portfolio i dywersyfikacji, Inżynieria finansowa, Analiza giełdy papierów wartościowych, Metody ilościowe w marketingu. Hobby: pływanie, jazda na rowerze, muzyka, film. telefon:

5 Pierwszy cykl Pr o g r a m u d l a l i d e r ó w b i z n e s u maja oraz 6-7 czerwca Pierwszy cykl wykładów odbędzie się na przełomie maja i czerwca według następującego planu: Data Moduł Prowadzący piątek 30 maja 14:00-18:00 sobota 31 maja 10:00-14:00 piątek 6 czerwca 14:00-18:00 sobota 7 czerwca 10:00-14:00 Zasady nowoczesnego zarządzania Wprowadzenie firmy na giełdę Zarządzanie finansami na rynkach kapitałowych Korzystanie z funduszy strukturalnych Alberto Lozano Platonoff Dariusz Zarzecki Waldemar Tarczyński Roman Siedlikowski Kluczową rolą tego cyklu będzie: integracja aktywnie działających przedsiębiorców regionu wokół merytorycznej dyskusji o zarządzaniu, dogłębne rozpoznanie uwarunkowań i potrzeb uczestników kursu, w celu właściwego przygotowania kolejnych cykli programu, nawiązanie trwałej współpracy z gospodarczymi liderami regionu w celu ciągłego dostarczania odpowiedniej informacji pozwalającej na poprawianie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw. Miejsce spotkań: Hotel Radisson, plac Rodła 10, Szczecin Opłata za uczestnictwo w pierwszym cyklu: 1.850,- zł (netto) Więcej informacji i rejestracja: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. tel lub faks adres: ul. Mickiewicza 64, pokój 304, Szczecin

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ zaprasza na XXX POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE Patronat Honorowy DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 Mikro-, średnie i małe

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo