INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

2 Prosimy zapozna si z niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania odbiornika. INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA Przed rozpocz ciem u ytkowania odbiornika nale y zapozna si z tre ci niniejszej instrukcji. Nie odpowiadamy za szkody powsta e w wyniku nieprawid owego obchodzenia si z odbiornikiem. Aby zminimalizowa ryzyko pora enia pr dem zabronione jest zdejmowanie obudowy odbiornika. Wszelkie naprawy nale y zleca uprawnionemu serwisowi. Aby unikn ryzyka zaprószenia ognia lub pora enia pr dem, nie wystawia odbiornika na dzia anie wody i wilgoci. Nale y u ywa tylko rekomendowanych akcesoriów. Nie otwiera obudowy podczas pracy odbiornika i kiedy jest pod czony do pr du. Czyszczenie: od cz odbiornik od zasilania przed czyszczeniem. U yj ma o wilgotnej szmatki, bez rozpuszczalników. Wentylacja: Szczeliny wentylacyjne odbiornika nie mog by przykryte. Pod czenie zasilania: Aby unikn uszkodze, ka dorazowo od cz zasilanie przed pod czaniem lub od czaniem przewodu antenowego. Ochrona przewodu zasilaj cego: - nie dotykaj przewodu zasilaj cego mokrymi r kami - przewód zasilaj cy nie mo e znajdowa si w pobli u urz dze grzewczych - nie k a ci kich przedmiotów na przewód zasilaj cy - nie naprawia przewodu zasilaj cego - usuwa brud regularnie - je li odbiornik zosta upuszczony lub inaczej uszkodzony, nale y natychmiast od czy zasilanie - je li pojawi si z odbiornika dym, zapach spalenizny Miejsce pracy odbiornika: Aby unikn uszkodzenia nie nale y: - wystawia go na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych - dzia anie wysokiej temperatury powy ej 35 C i wilgotno ci powy ej 90% - poddawa nadmiernemu zakurzeniu - dzia aniu pola magnetycznego i adunków elektrostatycznych - wibracji Prze czaj odbiornik w stan gotowo ci lub od cz zasilanie je eli nie b dzie u ywany w ci gu d ugiego czasu. 2

3 Dotykanie wewn trznych cz ci r k lub przedmiotami jest niebezpieczne z powodu ryzyka pora enia pr dem. Wprowadzenie Panel przedni Panel tylny RF antena wej cie 2. RF antena wyj cie (loop) 3. SPDIF coaxial wyj cie cyfrowe audio 4. Wyjscie SCART 5. Wyj cie HDMI 6. USB 7. W cznik 8. Kabel zasilaj cy 3

4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 1. W cznik / wy cznik 2. MUTE - wyciszenie 3. TV / TXT prze czanie TV/ telegazeta 4. SIZE - Powi kszenie strony telegazety 5. HOLD Zatrzymanie strony telegazety 6. PAG+ - Nast pna strona TXT 7. TXT Spis tre ci 8. MIX - Widok TXT z obrazem w tle 9. REVEAL Pokazuje ukryty tekst na bie cej stronie TXT 10. PAG- Poprzednia strona TXT 11. Klawisze numeryczne 12. INFO informacja o bie cym programie 13. RETURN Powrót do poprz. programu 14. EPG - Elektroniczny przewodnik po programach 15. REC nagrywanie Do góry menu lub program W lewo menu lub zmniejszenie g o no ci 18. OK Potwierdzenie wyboru W prawo menu lub zwi kszenie g o no ci W dó menu lub program 21. MENU Menu g ówne 22. EXIT wyj cie z menu lub powrót dp poprzedniego 23. CH+ Nast pny kana 24. FAV Lista ulubionych kana ów 25. VOL+ Zwi kszenie g o no ci 26. CH- Poprzedni kana 27. TV/Radio prze czanie 28. VOL- zmniejszenie g o no ci 29. TXT - Czerwony 30. TXT Zielony / Rozdzielczo wideo 31. TXT Zó ty / Wybór proporcji obrazu 32. TXT Niebieski 33. PLAY Odtwarzanie 34. PUSE Pauza / Timeshift 35. STOP zatrzymuje odtwarzanie 36. REPEAT Powtórz 37. Poprzedni rozdzia / plik 38. Nast pny rozdzia / plik 39. Szybkie przewijanie do ty u 40. Szybkie przewijanie do przodu 41. SUBTITLE - Poka napisy 42. AUDIO - Wybór audio 43. GO TO - id do punktu 44. PROG - lista zaplanowanych zada 4

5 POŁĄCZENIA Pod czenie do telewizora i zestawu HIFI Pod czaj c inne urz dzenia do odbiornika np. TV, VCR lub wzmacniacz upewnij si, e robisz to poprawnie. Sprawd w instrukcji innego urz dzenia czy pod czasz je poprawnie. Upewnij si równie, ze przed pod czeniem innego urz dzenia od czy e pr d od tego urz dzenia. 5

6 URUCHOMIENIE ODBIORNIKA Po pod czeniu odbiornika, w cz TV i upewnij si czy odbiornik jest równie w czony. Wci nij przycisk w czania. Je li u ywasz odbiornika po raz pierwszy lub przywróci e go do ustawie fabrycznych, na ekranie TV pojawi Przewodnik instalacji: Podczas pierwszego uruchomienia odbiornika lub po przywróceniu do ustawie fabrycznych, pojawi si ekran Przewodnik instalacji. Nale y wprowadzi podstawowe ustawienia: j zyk i kraj. Naci ni cie przycisku OK" spowoduje przej cie do automatycznego wyszukiwania kana ów 6

7 MENU GŁÓWNE Nale y wybra jedno z 6 podmenu PROGRAM Edycja programu Sortowanie automatyczne, Wybierz sposób sortowania programów Sortowanie manualne w Edycja programu (przesuniecie na li cie) LCN, W cz / Wy cz 7

8 INSTALACJA Pod wietl dan opcj, nast pnie naci nij przycisk PRAWY" aby wej do podmenu. Wyszukiwanie automatyczne Wybierz "Wyszukiwanie automatyczne" i naci nij "OK" Uwaga: Po wybraniu Wyszukiwanie automatyczne skasowane zostan wszystkie zapami tane poprzednio programy WYSZUKIWANIE RĘCZNE Wybierz "Wyszukiwanie r czne" a nast pnie naci nij przycisk "OK" wybierz numer kana u naci nij OK". Na pasku pokazana jest jako odbioru danego kana u 8

9 Kraj Wybór kraju Zasilanie anteny Wybierz "Zasilanie anteny" a nast pnie naci nij przycisk OK" Gdy Zasilanie LNB" jest ustawione na "W czone", antena jest zasilana napi ciem 5V. Wybierz Wy czone CZAS Ró nica czasu: Wybierz automatycznie lub r cznie Kraj - wybierz kraj (tylko przy automatycznie ) Strefa czasowa: ustaw Twoj stref czasow (tylko przy r cznie ) U pienie: Ustaw czas kiedy odbiornik wy czy si automatycznie 9

10 KONFIGURACJA Wybór j zyka Konfiguracja TV Ustawienia fabryczne S u y do powrotu do ustawie fabrycznych. Kasuje wszystkie ustawienia u ytkownika. Wprowad has o ( ) Wybierz Start rozpocznie si akcja (zostan skasowane wszystkie ustawienia u ytkownika) Wybierz Zako cz aby wyj Informacje Wy wietla informacje o konfiguracji urz dzenia 10

11 JĘZYK Wybór j zyka 1. menu 2. napisów 3. audio USTAWIENIA SYSTEMU TV To menu pozwala na ustawienie : Proporcji obrazu: Auto, 4:3 pe ny, 4:3 P&S, 4:3 LB, 16:9, 16:9 szeroki Rozdzielczo ci wideo: 576i/576p/720p/1080i/1080p Formatu TV: NTSC, PAL Cyfrowego d wi ku: PCM, RAW. Wy. Wyj cia wideo: CVBS, RGB 11

12 BLOKADA Kontrola rodzicielska Zmiana has a Aktualizacja oprogramowania OTA Aktualizacja oprogramowania przez USB KONTROLA RODZICIELSKA Naci nij przycisk OK" a nast pnie wprowad has o (domy lne has o to ) Wiek: Wy czone / wiek do wyboru 12

13 USTAW HASŁO Umo liwia zmian has a. Po wprowadzeniu starego has a (domy lne ). Wprowad nowe has o Potwierd nowe has o AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA Wybierz: "Aktualizacja oprogramowania przez OTA" 13

14 Lub aktualizacja przez USB" i naci nij przycisk OK". Wybierz dane ustawienia, pod wietl Start" a nast pnie naci nij przycisk OK" aby rozpocz aktualizacj. 14

15 MULTIMEDIA Uwaga: 1. Port USB obs uguje dyski twarde do 400 GB NTFS i FAT32 oraz inne urz dzenia magazynuj ce. Nie obs uguje telefonów komórkowych, kamer wideo i podobnych urz dze. 2. Maksymalna ilo plików w folderze Obs uguje pojedyncze i podwójne kana y audio MULTIMEDIA Wybierz: muzyka, zdj cia, film lub PVR 15

16 MUZYKA Obs ugiwane s formaty WMA/MP3/AAC. Wybierz cie k która ma by odtwarzana, naci nij OK. Wybór funkcji klawiszami <PLAY/PAUSE>,I<<, >>I, >>, << powoduje odpowiednie dzia ania. Naci nij RETURN aby powróci do poprzedniego menu. ZDJĘCIA Obs ugiwane s nast puj ce formaty fotograficzne PEG/BMP/PNG Wybierz zdj cie które ma by pokazane. Naci ni cie OK spowoduje wy wietlenie zdj cia na ca ym ekranie. Naci nij PLAY aby wy wietli wszystkie zdj cia po kolei. Naci nij RETURN aby powróci do poprzedniego ekranu. Film i PVR Post powanie analogiczne jak w przypadku muzyki i zdj 16

17 OPCJE ZDJĘĆ Czas slajdu - Ustawienie czasu wy wietlania zdj podczas pokazu. Proporcje obrazu Zachowaj wy wietla oryginalne proporcje Zmie - wy wietla na ca ym ekranie Przej cie wybór przej cia mi dzy zdj ciami podczas pokazu slajdów AUDIO Po naci ni ciu klawisza AUDIO pokazane s aktualnie nadawane opcje kodowania audio lub wersje j zykowe, na wybranym kanale 17

18 Naci nij SUBTITLE, wybierz WY CZONY lub j zyk napisów. Naci nij OK. EPG - PRZEWODNIK PO PROGRAMACH Naciskaj c kursor GÓRA/DÓ pod wietlamy audycj o której chcemy uzyska informacj Naciskaj c kursor LEWO/PRAWO wybieramy program Naciskaj c INFO - przejdziemy do 18

19 LISTA ZADAŃ (terminarz) Ten ekran pokazuje nam zaplanowane audycje do nagrania lub obejrzenia. INFO wy wietla informacje na temat ogl danego programu Po ponownym naci ni ciu uzyskamy szczegó owe informacje o programie oraz jako ci odbioru. 19

20 Po naci ni ciu klawisza VOL +/-, uka e si pasek na dole ekranu na którym wida aktualn g o no. Mo na j regulowa u ywaj c klawiszy VOL +/- Po naci ni ciu klawisza FAV poka e si lista programów ulubionych. Naci ni cie klawisza MUTE powoduje wyciszenie d wi ku. Powtórne naci ni cie klawisza MUTE lub VOL +/- kasuje wyciszenie Aby móc nagrywa, do portu USB musi by pod czony zewn trzny twardy dysk (HDD) lub pendrive FAT32. 20

21 USTAWIENIA PVR Wybierz MENU > Multimedia >Ustawienia PVR (Personal Video Recording) URZĄDZENIE NAGRYWAJĄCE uzyskujemy informacje o pod czonym urz dzeniu Dysk: Nazwa Rozmiar Timeshift: Planowanie miejsca na nagrywanie System plików Pojemno dysku Ile jest miejsca wolnego 21

22 FORMATOWANIE Je li chcesz sformatowa dysk twardy nale y nacisn OK. Nale y wybra urz dzenia System plików Nacisn OK lub EXIT Uwaga: Formatowanie skasuje wszystkie pliki na dysku Nagrywanie Pod czenie urz dzenia magazynuj cego do portu USB daje mo liwo nagrywania programów. 22

23 S dwa sposoby nagrywania: 1.Podczas ogl dania trzeba nacisn klawisz REC, co rozpocznie nagrywanie ogl danego programu. W tym trybie aktywne s klawisze W /WY, STOP i INFO Naci nij STOP aby zatrzyma nagrywanie Po naci ni ciu klawisz INFO uzyskamy informacje dotycz ce nagrania 2. Z przewodnika po programach Naci nij klawisz EPG. Wybierz program który chcesz nagrywa i naci nij OK. 23

24 LISTA ZADAŃ Nale y ustawi parametry nagrania Naci nij ZIELONY aby usun nagranie. 24

25 MENU > MULTIMEDIA > PVR Biblioteka nagra PVR Zapisane s w niej wszystkie dokonane nagrania Pod wietlenie wybranego nagrania i naci ni cie OK spowoduje rozpocz cie odtwarzania 25

26 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W niektórych regionach, sygna naziemnej telewizji cyfrowej mo e by s aby. W takim wypadku najlepiej u y anteny z wbudowanym wzmacniaczem. Dioda zasilania si nie wieci. Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Przewód zasilaj cy od czony. Spalony bezpiecznik Sprawd przewód zasilaj cy Sprawd bezpiecznik Brak sygna u Antena od czona Antena jest uszkodzona /niew a ciwa Brak nadawanego sygna u Sprawd pod czenie anteny Sprawd anten Skontaktuj si ze sprzedawc Brak obrazu lub d wi ku Nie zosta wybrany tryb Scart/AV w TV Wybierz AV w TV Informacja Kana zablokowany Kana jest zablokowany Wybierz inny kana. Pilot zdalnego sterowania nie dzia a. Odbiornik wy czony Pilot nie skierowany w stron odbiornika Przeszkoda pomi dzy pilotem a odbiornikiem uniemo liwia komunikacj Baterie pilota wymagaj wymiany W cz odbiornik Skieruj pilot w stron odbiornika. Sprawd czy pomi dzy pilotem a odbiornik nie ma adnych przeszkód. Wymie baterie na nowe Zapomnia em kod blokady kana u Zapomnia em kod blokady menu Przeinstaluj kana aby usun blokad Skontaktuj si z serwisem Po przeniesieniu odbiornika do innego pokoju, odbiornik nie odbiera kana ów Pod czenie anteny w nowym miejscu mo e by inne (mie mniejsz si sygna u co powoduje s abszy odbiór lub brak odbioru). Spróbuj pod czy wzmacniacz do anteny 26

27 SPECYFIKACJA WEJ CIE RFx1 WYJ CIE RFx1 ZAKRES CZ STOTLIWO CI: POZIOM SYGNA U: DEKODER WIDEO DEKODER AUDIO FORMATY WIDEO ROZDZIELCZO WIDEO WYJ CIA WIDEO MODULACJA FORMATY PLIKÓW (IEC-TYPE, IEC169-2, E SKIE) (IEC-TYPE, IEC169-2, M SKIE (Loop) 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz -862MHz (UHF) dbm MPEG-2 MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/ AC3 Dolby Digital Plus EAC-3 4:3 /16:9 prze czane 576p/720p/1080i/1080p CVBS, RGB QPSK,16QAM,64QAM VIDEO: MPEG1-2, MPEG-4 AVC/H.264, XVID, TS, MPG, MJPG AUDIO: MPEG-1 (layer1&2), MPEG-2 Layer II, AAC, AC3, E-AC3 OBRAZY: JPEG, BMP and PNG TUNER WEJ CIE ANTENY x1, WYJ CIE RF x1 HDMI HDMI x 1 SCART SPDIF (AUDIO CYFROWE) PORT DANYCH NAPI CIE ZASILANIA POBÓR PR DU WYMIARY TVx1 COAXIAL x1 USB AC V, 50/ 60 Hz Maks. 8 W 220x38x143 mm 27

28 PROMACO SP. Z O.O. ul. Dzika 4, Warszawa tel , tel/fax

INSTRUKCJA OBS UGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBS UGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBS UGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ 1 Prosimy zapozna si z niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania odbiornika. INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA Przed rozpocz ciem u ytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA TELEWIZJI

CYFRYZACJA TELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI 1. Co to jest cyfryzacja telewizji? 2. Dlaczego zachodzą te zmiany? 3. Czycyfryzacja jest obowiązkowa? 4. Termin wyłączenia sygnału analogowego 5. Co to jest telewizja

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO A/V SENDER BEZPRZEWODOWY SYSTEM A/V 1. Wstęp 1.1 Opis Magiczny system Audio/Video używa najnowszej bezprzewodowej technologii do wysyłania sygnału audio (STEREO) oraz obrazu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

DVB-T 107. PO Instrukcja obsługi

DVB-T 107. PO Instrukcja obsługi DVB-T 107 PO Instrukcja obsługi DVB-T 107 PO Instrukcja obsługi Odbiornik cyfrowy Środki ostrożności OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia pożaru lub porażenia prądem należy uważać aby urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Ochrona środowiska

Uwaga! Ochrona środowiska DVB-T/T2 Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Środki ostrożności Przed użyciem wielofunkcyjnego pilota przewodowego przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Po przeczytaniu instrukcji przechowuj podręcznik użytkownika w bezpiecznym, łatwo

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806 Instrukcja obsługi Konsola portiera 6806 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem.

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. 1 Wstęp Dziękujemy za zakup niniejszego odtwarzacza MP3! Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. Za uszkodzenia fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition

Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T High Definition DBH-557 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Prosimy o przeczytanie uważnie tej instrukcji. 2) Należy przestrzegać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Przeczytaj dok adnie niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania klimatyzatora. Pilot Spis tre ci Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

RAMKA CYFROWA iview 12 (F12A-1KA12B/A3 Instrukcja obsługi)

RAMKA CYFROWA iview 12 (F12A-1KA12B/A3 Instrukcja obsługi) RAMKA CYFROWA iview 12 (F12A-1KA12B/A3 Instrukcja obsługi) 1. Wprowadzenie Gratulujemy zakupu profesjonalnej multimedialnej ramki cyfrowej iview12, proszę o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ SKYMAX ME 2012 SKYMAX POLSKA Sp. z o.o. - 2011 www.skymax.pl 2 S t r o n a Środki bezpieczeństwa UWAGA: Uwaga: Symbol błyskawicy wpisanej

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny telewizor LED 46HFL5008D/12. aplikacje w chmurze przeznaczone dla telewizorów hotelowych

Profesjonalny telewizor LED 46HFL5008D/12. aplikacje w chmurze przeznaczone dla telewizorów hotelowych Page 1 of 5 Telewizor hotelowy Porównaj produkty Otwórz wszystkie szczegółowe dane techniczne 55HFL5008D/12 46HFL5008D/12 40HFL5008D/12 Oxigen Aplikacje Smart TV Kontrola aplikacji Wiele profili aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Projektora LED

Instrukcja Projektora LED www.maxled.pl SPIS TREŒCI 1. Ostrze enie... 2. Œrodki bezpieczeñstwa... 3. Nale y przestrzegaæ... 4. Pod³¹czenie projektora... 5. Instalacja projektora... 6. Metody instalacji... 7. Opis urz¹dzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI. Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI. Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER Size: 90x128mm INSTRUKCJA OBSLUGI Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER Ważne instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj instrukcję uważnie i postępuj według jej wytycznych.

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi

Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi Instrukcja Obsługi Wprowadzenie Panel przedni 1. Wskaźnik (Włączony/Uśpiony) informujący czy urządzenie jest włączone i czy jest w trybie uśpienia 2. Okienko

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja Obsługi. Cyfrowego Dekodera Telewizji Satelitarnej MINI. Wydanie trzecie

Spis treści. Instrukcja Obsługi. Cyfrowego Dekodera Telewizji Satelitarnej MINI. Wydanie trzecie Spis treści Instrukcja Obsługi Cyfrowego Dekodera Telewizji Satelitarnej MINI Wydanie trzecie Wstęp...... 3 Ekologia....... 4 Symbole widoczne na dekoderze... 5 Bezpieczeństwo użytkownika.. 6 Rozpakowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zawarto Opakowania. Wygl d Produktu PL-2 PL-1

Wprowadzenie. Zawarto Opakowania. Wygl d Produktu PL-2 PL-1 Wprowadzenie Dzi kujemy za zakup Prestigio Digital Photo Frame 510, cyfrowego centrum multimedialnego. Dokona e doskona ego wyboru i mamy nadziej, e b dziesz cieszy si wszystkimi mo liwo ciami urz dzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 1 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Główne funkcje... 3 Przedni i tylny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 Strona 1 z 9 Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A 1. wejście USB 2. wskaźnik diodowy

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSLUGI. Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

INSTRUKCJA OBSLUGI. Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER INSTRUKCJA OBSLUGI Odbiornika Naziemnej Telewizji Cyfrowej TE1040 HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER Ważne instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj instrukcję uważnie i postępuj według jej wytycznych. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220. Instrukcja obsługi

Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220. Instrukcja obsługi Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Standardy bezpieczeństwa Multimetr ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zdefiniowanymi

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować obudowy urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo