STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii i Statystyki Ekonomicznej STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY 1. Wprowadzenie Studia podyplomowe zgodnie obowiązującym prawem mogą być prowadzone przez Uczelnie Wyższe w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów: Ustawia z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164 poz z późn. zm.) 1. Oferta studiów podyplomowych jest niezwykle bogata. Wszystkie ośrodki akademickie oraz poza akademickie ośrodki szkoleniowe podejmują kształcenie w formie studiów podyplomowych. Przytoczone w tej części opracowania liczby (rys. 1 i 2) niosą informację o rozmiarach tego sektora rynku edukacyjnego w Polsce. Łącznie w dużych miastach mamy 244 ośrodki oferujące studia podyplomowe, w skali kraju łącznie tych ośrodków jest 931. W zakresie metod ilościowych oferta na tle tego rynku jest ograniczona, żeby nie powiedzieć skromna. Studia podyplomowe trwają zazwyczaj dwa semestry i kończą się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Nie ma ujednoliconej formy zakończenia studiów podyplomowych. Dodatkowym atutem oferty studiów podyplomowych jest uzyskanie, 1 Ustawia z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) Art.2 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: [ ] 11) studia podyplomowe inna niż studia wyższe i doktoranckie formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych Art.8 1. W uczelni mogą być prowadzone studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające [ ]. 6. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów. 7. Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 6, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego [ ]. 37

2 Grażyna Trzpiot niezależnie od świadectwa ukończenia studiów, dyplomu, certyfikatu, bądź uprawnienia. Ponadto istotna jest zgodność oferty programowej z wymaganiami ministerialnymi i możliwość przystąpienia do egzaminów państwowych celem uzyskania uprawnień nadawanych przez odpowiednie ministerstwa (np. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej). Zielona Góra Wrocław Warszawa Toruń Szczecin Sopot Rzeszów Poznań Opole Olsztyn Łódź Lublin Kraków Kielce Katowice Gorzów W. Gdynia Gdańsk Bydgoszcz Białystok Rys. 1. Liczba ośrodków oferujących studia podyplomowe układ względem miast Źródło: zachodniopomorskie 42 wielkopolskie 71 warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie 93 pomoskie 67 podlaskie podkarpackie oplskie 14 mazowieckie 209 małopolskie 75 łódzkie 60 lubuskie 16 lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Rys. 2. Liczba ośrodków oferujących studia podyplomowe układ względem województw Źródło: 38

3 2. Studia podyplomowe w zakresie metod ilościowych Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy Kierunki studiów, z którymi powiązać można studia podyplomowe w zakresie metod ilościowych nie są liczne, co w konsekwencji ogranicza ofertę studiów. Znajdujemy wśród przykładowo na kierunku Informatyka i Ekonometria specjalności takie jak Metody analizy ryzyka finansowego lub Metody wspomagania decyzji menadżerskich. Rozbudowując programy takich specjalności Uczelnie kształtują programy studiów podyplomowych. Oferty skierowane do potencjalnych słuchaczy obejmują cele studiów, profil absolwenta, omawiają metody prowadzenia zajęć (tabela 1). Znajdujemy studia podyplomowe o ogólnej tematyce takie jak Organizacji Badań i Analizy Danych prowadzone przez Uniwersytet Gdański 2 czy sprofilowanie takie jak Prognozowanie w przedsiębiorstwie prowadzone przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach 3. Inną grupą ofertową są studia dofinansowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4. Dokumentacja związana z uruchomieniem oraz rozliczeniem przedsięwzięcia jakim są studia podyplomowe w programach ma ustalone procedury 5. Profil absolwenta przypisany do kierunku studiów zamienia się w ofercie studiów na adresata (tabela 2). Z bogatej oferty studiów dofinansowywanych na uwagę zasługują studia o wyraźnie określonej grupie adresatów. Takimi studiami podyplomowymi są Analizy Danych przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 6 w Lublinie. Przywołując ocenie ekspertów wyrażają pogląd o interdyscyplinarności statystyki, dynamicznym rozwoju metodologii, a także bardzo dynamicznym rozwoju oprogramowania statystycznego. Kierują swoją ofertę studiów do środowisk naukowych oraz do pracowników jednostek sektora publicznego. Czytelną grupę adresatów mają studia podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa prowadzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach 7 przy Wydziale Matematyki. Autorzy programu stawiają kandydatom wymaganie, aby byli absolwentami studiów w programie których są zawarte podstawy matematyki wyższej. Program studiów obejmuje tematykę wymaganą przez Ministerstwo Finansów do egzaminu dla aktuariuszy. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie prowadząc studia Statystyka medyczna w ujęciu praktycznym również kieruje ofertę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. 5 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,

4 Grażyna Trzpiot do szczególnej grupy odbiorców i określa jako cel zapoznanie słuchaczy z metodami opisu oraz z pojęciami i metodami wnioskowania statystycznego. W trakcie zajęć słuchacze studiów analizować będą dane statystyczne powiązane z problematyką medyczną 8. Oceniając ofertę studiów podyplomowych w zakresie metod ilościowych należy stwierdzić, że jest to oferta mocno zróżnicowana. Spójne są oferty przypisane do kierunków studiów prowadzonych na kierunkach Informatyka i Ekonometria. Poziom szczegółowości propozycji programowych jest porównywalny, zakres tematyczny możliwy do omówienia w okresie dwóch semestrów, nawet w przypadku słuchaczy bez przygotowania w zakresie metod ilościowych. Nie zawsze jednak oferty są czytelne dla potencjalnych słuchaczy. Przykładowo znajdujemy ofertę Politechniki Gdańskiej Statystyka i matematyka finansowa dwusemestralnych studiów podyplomowych obiecujących, że Absolwent będzie biegle posługiwał się modelami matematycznymi opisującymi zjawiska finansowe i przeprowadzał analizy matematyczne tych zjawisk. Będzie posiadał również umiejętność pracy z danymi pochodzącymi z różnych źródeł oraz stosował różne metody weryfikacji danych statystycznych i sposobów ich opracowania (od planowania badań po ocenę wyników). W ramowym programie znajdujemy następującą listę: Analiza matematyczna, Algebra liniowa, Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka, Matematyka finansowa, Zastosowania metod statystycznych, Teoria gier, Ekonometria finansowa i prognozowanie, Podstawy finansów przedsiębiorstw 9. Skrajnym przykładem jest również oferta Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Studia na kierunku Doradca Finansowy i Inwestycyjny zdaniem organizatorów nie wymagają znajomości metod ilościowych, bowiem nie wspomniano o nich w ofercie studiów. W programie czytamy: zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń jak również wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania, rozwijające umiejętności zawodowe (dyskusje, case studies, dobre praktyki). Zróżnicowane bloki tematyczne pozwalają na usystematyzowanie wiedzy w aspekcie finansowym i psychologicznym, w tym: z psychologii inwestowania, komunikacji interpersonalnej oraz analizie potrzeb klientów 10. Dodatkowo zostało określone, że celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych finansistów do samodzielnej pracy na stanowisku doradcy finansowego i inwestycyjnego 11. W programie studiów Doradca Finansowy i Inwestycyjny proponowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku nie ma w ogóle przedmiotów, które miały by bezpośrednie odniesienie do liczb i opisu ilościowego rzeczywistości świata finansów ibidem.

5 Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy 3. Studia podyplomowe w innych obszarach tematycznych a metody ilościowe Metody ilościowe znajdują swoje miejsce w programach studiów podyplomowych prowadzonych przez specjalistów z innych dyscyplin naukowych w różnych obszarach tematycznych. Obszary tematyczne, w których można wprowadzić wybrane metody ilościowe to metody wyceny w odniesieniu do: 1) wartości przedsiębiorstwa, 2) instrumentów finansowych, 3) zabezpieczenia kredytów, 4) nieruchomości. Przykładowo w programie studiów Zarządzanie ryzykiem prowadzonych przez Katedrę Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pojawia się przedmiot: Metody ilościowe. Drugi kierunek studiów Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem prowadzony przez tą samą katedrę obejmuje przedmiot Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. W obu przypadkach jest to jeden blok nie więcej niż dziesięciu godzin (tabela 3) 12. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej w Olsztynie-Kortowo proponuje kierunek studiów Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W programie tych studiów znajdujemy przedmiot Zastosowanie metod ilościowych w biznesie. Treści programowe przedmiotu (16 godzin) są następujące: wykorzystanie oprogramowania komputerowego na potrzeby biznesu, analiza danych statystycznych, wybrane metody statystyki matematycznej, elementy optymalizacji i programowania matematycznego 13. Bardziej zaawansowane metody takie jak metoda reprezentacyjna znajdują swoje miejsce w przygotowaniu audytorów. Studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, które mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie) zawierają przedmiot Statystyka w audycie (12 godzin). Program zajęć z tego przedmiotu przewiduje następujące tematy: rodzaje cech diagnostycznych, próbkowanie audytowe, statystyczne metody opisu audytowego w zakresie struktury i współzależności oraz wnioskowanie o populacji na podstawie wyników z próby audytowej (estymacja i testowanie)

6 Grażyna Trzpiot 4. Dedykowane w metody ilościowe studia podyplomowe W roku 2008 współpraca polskiego oddziału SAS Institute ze środowiskiem akademickim zaowocowała uruchomieniem przez dwie wiodące uczelnie studiów podyplomowych z metod ilościowych. Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej uruchomiło we współpracy z SAS studia podyplomowe pt. Analizy statystyczne i data mining w biznesie. Głównym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką szeroko rozumianych metod, modeli i technik analiz statystycznych oraz analiz data miting w stopniu niezbędnym do współczesnych zastosowań biznesowych 15. W związku z szybkim upowszechnieniem się metod i technik obliczeniowych, w obszarze biznesu pojawiła się nowa profesja analityka statystycznego i wzrasta na nią zapotrzebowanie. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, na analityka statystycznego posługującego się nowoczesnymi metodami analiz statystycznych i data miningowych uruchomiono program studiów 16. Adresatami są zarówno pracownicy zajmujący się przygotowaniem raportów i analiz w bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, jak również kierownicy nadzorujący od strony merytorycznej prace analityczne z wykorzystaniem technik statystycznych 17. Z kolei na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowane zostały pod patronatem SAS studia podyplomowe pt. Metody statystyczne w biznesie. Oferta skierowana jest do analityków, specjalistów ds. badań, jak również kadry menedżerskiej. Zajęcia mają charakter warsztatów z wykorzystaniem oprogramowania SAS, wcześniejsza znajomość oprogramowania SAS nie jest wymagana. Uczestnictwo w studiach ma pozwolić na odświeżenie, uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu statystyki i ekonometrii od zagadnień najbardziej podstawowych, po zaawansowane metody analizy danych. Absolwent studiów podyplomowych Metody statystyczne w biznesie będzie: 1) posiadał rzetelną uporządkowaną wiedzę z szeroko pojętego zakresu statystyki i ekonometrii, poczynając od podstaw statystyki opisowej, czy wnioskowania statystycznego, przez metody analizy współzależności zjawisk ilościowych i jakościowych, graficznej i wielowymiarowej analizy danych, po specjalistyczne modele ekonometryczne dla danych przekrojowych, szeregów czasowych, czy danych panelowych, 2) posiadał umiejętność doboru metod statystycznych najlepiej dopasowanych do specyfiki badanego problemu,

7 Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy 3) potrafił samodzielnie stawiać i weryfikować pytania badawcze z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania statystycznego, 4) potrafił merytorycznie ocenić i zweryfikować wyniki analiz przeprowadzonych przez inne osoby. 18 Najnowsza oferta studiów podyplomowych Analizy statystyczne i data mining w biznesie, Poziom zaawansowany (tabela 4) ma następujący program: I. Zaawansowane programowanie w SAS, programowanie w języku IML II. Jakość danych w badaniach i analizach biznesowych III. Metoda reprezentacyjna (próbkowanie i ważenie na użytek badań i analiz biznesowych) IV. Braki danych nowe metody imputacji V. Estymacja bayesowska w analizach biznesowych VI. Zaawansowane metody analizy szeregów czasowych w narzędziach SAS VII. Zaawansowane metody i modele analizy danych jakościowych oraz regresji logistycznej VIII. Zaawansowany Data Mining IX. Uogólnione modele liniowe X. Modele wielopoziomowe i modele mieszane XI. Metody regresji dla danych wzdłużnych z efektami stałymi XII. Analiza danych wzdłużnych estymacja klasyczna i bayesowska Opisane studia są najszerszą ofertą programową w zakresie metod ilościowych w formie studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnie. 5. Standardy kształcenia na studiach podyplomowych a potrzeby rynku pracy Próbę zapisu standardów dla kształcenia na studiach podyplomowych podjęto podsumowując doświadczenia po 2,5 letniej pracy w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Studia podyplomowe spełniały wymogi określone w Ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164 poz z późn. zm.) i były prowadzone w zakresie tematycznym powiązanym z realizowanymi przez uczelnie kierunkami studiów (por. art. 8, pkt 6). Projekt obejmował 157 kierunków studiów podzielonych na dziewięć obszarów tematycznych: 1. Rachunkowość i finanse 2. Zarządzanie

8 Grażyna Trzpiot 3. Zasoby ludzkie 4. Marketing Komunikacja Media 5. Informatyka 6. Przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim 7. Przemysł Produkcja 8. Handel Usługi Logistyka 9. Prawo podatki Ubezpieczenia Kryterium grupującym studia podyplomowe w wymienione obszary tematyczne były podobieństwa w programach nauczania. W konsorcjum realizującym projekt brało udział czternaście uczelni wyższych publicznych i niepublicznych. W wyniku realizacji projektu z oferty studiów mogło skorzystać 6702 słuchaczy przedsiębiorców, kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw 19. Ważnym elementem projektu było badanie efektywności procesu nauczania. Badania przeprowadzano metodą ankietową, którą słuchacze wypełniali przed rozpoczęciem studiów oraz po zakończeniu studiów. Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków 20 : 1) istnieje pilna potrzeba wypromowania na rynku pracy obok państwowego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych rozpoznawalnego certyfikatu udziału w studiach podyplomowych, 2) niezbędne staje się wzbogacenie oferty studiów podyplomowych o specjalistyczne studia, oparte o międzynarodowe standardy studiów MBA, adresowane bezpośrednio do kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw, 3) mocno akcentowana jest przez słuchaczy konieczność pogłębiania praktycznej orientacji procesu nauczania na studiach podyplomowych, poprzez zwiększenie liczby zajęć z udziałem praktyków oraz promowanie dobrych praktyk, 4) pilną sprawą staje się ułatwienie dostępu słuchaczy do nowoczesnych, a przede wszystkim aktualnych materiałów dydaktycznych, w tym podręczników, 5) zwracana jest uwaga na konieczność nawiązania stałej współpracy przez organizatorów studiów podyplomowych z osobami odpowiedzialnymi w przedsiębiorstwie za podnoszenie kalifikacji pracowników oraz właściwe wykorzystanie wiedzy pracownika uczestniczącego w studiach podyplomowych. Każdy z zasygnalizowanych problemów wymaga odrębnego postępowania i ewaluacji końcowej. Proponowanym punktem wyjścia staje się przyjęcie założeń i czytelne sformułowanie wymagań dotyczących programów i treści naucza- 19 Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych. Materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe. Praca zbiorowa. Kraków Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Raport końcowy. Stowarzyszenie Edukacja dla przedsiębiorczości. Kraków

9 Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy nia w odniesieniu do kierunków studiów podyplomowych w wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia. W tym zakresie. Studia podyplomowe stanowią trwały element procesu kształcenia na uczelniach wyższych, pomimo dużej elastyczności przy tworzeniu programów nauczania, jak też wysokiej wrażliwości na zmiany zachodzące na rynku edukacyjnym. Dla uczestników tych studiów, mających najczęściej kilkuletnie doświadczenie praktyczne, studia podyplomowe są często sposobnością do aktualizacji wiedzy zdobytej na określonym kierunku studiów 21. W dyskusji nad kształtem studiów podyplomowych należy podkreślić, iż w Ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164 poz z późn. zm.) brak jest stosownych zapisów odnośnie tej formy kształcenia 22. Brak jest uregulowań dotyczących czasu trwania studiów podyplomowych. Praktyką Uczelni jest wymiar godzinowy od godzin. Wytyczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odnoszące się do możliwości uzyskania dotacji na studia podyplomowe mówią, iż dotacja mogą być objęte studia trwające co najmniej 150 godzin (wytyczne obowiązujące w okresie programowania ). 6. Perspektywy rozwoju studiów podyplomowych Oferty programowe studiów podyplomowych będą odważniej sięgać po metody ilościowe w miarę rosnących wymagań rynku pracy na certyfikaty zawodowe. Rozwój tego sektora edukacyjnego wymaga dofinansowania i coraz wyraźniej oczekiwania słuchaczy skierowane są ku bezpłatnej ofercie ze strony uczelni. Pozyskiwanie projektów jest dla wielu pracowników Uczelni zadaniem nowym, również w sferze badań naukowych. 21 ibidem 22 Ustawia z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164 poz z późn. zm.) Art.2 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: [ ] 18) standardy kształcenia zbiór reguł kształcenia na studiach wyższych, prowadzonego w różnych formach w ramach kierunków studiów, makrokierunków lub studiów międzykierunkowych Art.6 1. Uczelnia ma w szczególności prawo do: 1) ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc, z wyjątkiem studiów medycznych; 2) ustalania planów studiów i programów kształcenia, z uwzględnieniem standardów kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 2 i 3; 3) weryfikowania wiedzy o umiejętności studentów 4) wydawania dyplomów państwowych ukończenia studiów, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, oraz świadectw ukończenia studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających [ ] 45

10 Grażyna Trzpiot Utworzone zostało Konsorcjum projektowe dla realizacji projektu Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki. Projekt adresowany jest nie tylko do Uczelni uczestniczących w Konsorcjum projektowym (tworzone przez jedenaście instytucji), lecz również do jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki w Polsce. Liderem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wartością dodaną ma być tworzenie zespołów badawczych przygotowanych do podejmowania badań na rzecz i we współpracy z przedsiębiorstwami. Innowacyjnością projektu ma być uruchomienie wspólnej bazy wykładowców i ekspertów na potrzeby programu nauczania. Uczestnicy studiów mogą zdobyć certyfikaty IPMA ważne dla oceny koordynatora projektu UE. W obszarze organizacji badań naukowych jest czytelne miejsce dla metod ilościowych. Tabela 1. Wybrane studia podyplomowe w zakresie metod ilościowych Studia podyplomowe Cel Profil absolwenta Metody prowadzenia zajęć Studia są skierowane do osób Absolwent studiów będzie Słuchacze zorganizowani w Organizacji chcących pogłębić swoją wiedzę posiadał podstawową wiedzę kilkuosobowe grupy będą [..] Badań z zakresu analizy zmiennych, teoretyczną w zakresie metod prowadzili badanie wybranego i Analizy modelowania zjawisk gospodarczych i technik wykorzystywanych fragmentu rzeczywistości Danych i ich prognozowania. w badaniach statystycznych społeczno-ekonomicznej po- Słuchaczem podyplomowych oraz praktyczne umiejętności, przez wszystkie fazy procesu Uniwersytet studiów specjalistycznych może pozwalające na samodzielne badawczego [ ]. Część zajęć Gdański być każdy absolwent wyższej przygotowanie i poprawne będzie prowadzona w formie uczelni o dowolnym profilu i prowadzenie badania lub jego paneli dyskusyjnych[ ]. specjalności. Ze względu na specyfikę omawianych zagadnień słuchacz będzie wprowadzany stopniowo w metody matematyczne, które zostaną omówione w sposób dokładny i przejrzysty. nadzorowanie. Zdobyta na studiach wiedza pozwoli mu na samodzielne jej uzupełnianie w miarę rodzących się potrzeb i w związku z zadaniami, wobec których może stanąć. Zajęcia z większości przedmiotów[ ] będą realizowane w laboratorium komputerowym, z wykorzystaniem [ ]arkuszy kalkulacyjnych, jaki specjalistycznych programów statystycznych. Prognozowanie w przedsiębiorstwie Akademia Ekonomiczna w Katowicach 46 Celami studiów są: popularyzacja potrzeby prognozowania w działalności gospodarczej, zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania metod ilościowych i heurystycznych w procesie prognozowania, przyswojenie podstawowych metod ilościowych, wykorzystywanych przy budowie prognoz, budowie modeli, analizie szeregów czasowych, rozwijanie umiejętności zastosowania poznanych metod do modelowania i budowy prognoz [ ]. Studia są skierowane do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu analizy zmiennych, modelowania zjawisk gospodarczych i ich prognozowania. Słuchaczem podyplomowych studiów specjalistycznych może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Ze względu na specyfikę omawianych zagadnień słuchacz będzie wprowadzany stopniowo w metody matematyczne, które zostaną omówione w sposób dokładny i przejrzysty. Metody kształcenia to wykłady, ćwiczenia, warsztaty w laboratoriach komputerowych, seminaria. Na zakończenie cyklu zajęć będą zaprezentowane pewne specjalistyczne pakiety programów komputerowych szczególnie przydatnych w procesie prognozowania zjawisk ekonomicznych, np. "STATISTICA".

11 Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem Akademia Ekonomiczna w Katowicach Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy Głównym celem studiów jest Studia są skierowane do osób zapoznanie słuchaczy zarówno chcących poznać oraz pogłę- z elementarnymi, jak i bić wiedzę z zakresu analizy bardziej rozwiniętymi technikami zmiennych, modelowania pomiaru ryzyka, a także ryzyka oraz metod zarządza- z możliwościami praktycznego nia nim. W szczególności ich wykorzystania. W dotyczy to pracowników trakcie zajęć słuchacze powinni działów: analiz, controllingu, poznać różnorodne finansowych, zarządzania procedury pomiaru ryzyka, ryzykiem, aktuarialnych, począwszy od modelowania departamentów skarbu w oraz wyceny instrumentów bankach. Ze względu na finansowych i ubezpieczeniowych specyfikę omawianych zagaddzanie poprzez pomiar i zarząnień słuchacz będzie wprowa- ryzykiem rynkowym, dzany stopniowo w metody kredytowym i operacyjnym matematyczne, które zostaną kończąc na zarządzaniu omówione w sposób dokładny ryzykiem w przedsiębiorstwie. i przejrzysty. Tabela 1 (cd.) Zajęcia są prowadzone w formie wykładu oraz ćwiczeń w laboratorium komputerowym. Wykłady będą obejmowały wprowadzenie do omawianych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem, na których będą przedstawione odpowiednie modele i metody. Następnie na ćwiczeniach słuchacze będą stosować omawiane modele na danych udostępnionych przez prowadzącego zajęcia. Tabela 2. Wybrane studia podyplomowe realizowane w ramach projektów UE Studia podyplomowe Cel Adresat Metody nauczania Analizy Danych Uniwersytet Marii W ocenie ekspertów interdyscyplinarność statystyki, dynamiczny rozwój metodologii, a Studia skierowane są przede wszystkim do: kadry naukowodydaktycznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Studia realizowane będą w pracowniach komputerowych UMCS, z wykorzystaniem profesjonalnych programów Curie-Skłodowskiej także bardzo dynamiczny rozwój oprogramowania statystycznego Lublinie i innych uczelni wyższych publicznych i niepublicznych; pracowników instytucji komputerowych m.in. EXCEL, STATISTICA, SPSS, SQL Server. Zajęcia stwarza potrzebę stałego sektora publicznego, zajmujących odbywać się będą w formie uaktualniania wiedzy z się statystyką publiczną, w wykładów, laboratoriów oraz tej dziedzinie, zarówno w środowisku naukowych, jak i w jednostkach sektora publicznego. szczególności pracowników urzędów statystycznych, zakładów ubezpieczeniowych oraz urzędów administracji rządowej. zajęć online. Zajęcia stacjonarne wsparte będą materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na e-platformie. Statystyka medyczna w ujęciu praktycznym Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych Warszawa Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z metodami opisu oraz z pojęciami i metodami wnioskowania statystycznego. W trakcie zajęć słuchacze studiów analizować będą dane statystyczne powiązane z problematyką medyczną. Zapraszamy przede wszystkim lekarzy i osoby związane zawodowo z medycyną i farmakologią. Program studiów pomaga w zrozumieniu zasad i metod statystycznych oraz w ich stosowaniu w badaniach naukowych. Podczas zajęć w laboratorium studenci kształcą i utrwalają umiejętności obsługi komputera, w tym zwłaszcza: opanowanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel w badaniach statystycznych, poznanie i opanowanie narzędzi pakietu statystycznego STATISTICA firmy Statsoft Inc. poznanie i opanowanie narzędzi SAS Learning Editio firmy SAS, przedstawiciela SAS Institute Polska. 47

12 Grażyna Trzpiot Celem studiów jest Studia skierowane są do absolwentów kierunków uniwersy- doskonalenie umiejętności przydatnych do teckich, politechnicznych i pracy w instytucjach ekonomicznych, w programie finansowych, w tym których są zawarte podstawy bankach i towarzystwach matematyki wyższej. ubezpieczenio- wych. Program studiów obejmuje tematykę wymaganą przez Ministerstwo Finansów do egzaminu dla aktuariuszy. Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa Uniwersytet Śląski w Katowicach Tabela 1 (cd.) Arkusz kalkulacyjny i zastosowania w matematyce finansowej oraz zastosowania programów komputerowych w analizie finansowej. Tabela 3 Wybrane studia podyplomowe z wykorzystaniem metod ilościowych Studia podyplomowe Przedmiot Cele Zarządzanie ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Metody ilościowe Matematyka finansowa i ubezpieczenio wa Studium adresowane jest do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych problematyką zarządzania ryzykiem, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę dotyczącą procesu zarządzania ryzykiem, zarówno w instytucjach finansowych, jak i w przedsiębiorstwach. W ramach studium przedstawione będą istniejące metody i najnowsze tendencje w obszarze zarządzania ryzykiem Nie podano Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej, Uniwersytet Warmińsko Mazurski Olsztyn-Kortowo Zastosowanie metod ilościowych w biznesie Celem kształcenia podyplomowego w zakresie "Marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem" jest zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania i marketingu w aspekcie ich integralności. Absolwenci powinni posiąść umiejętność we wdrażaniu koncepcji marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem z marketingiem pełniącym funkcje koordynatora wszystkich działań przedsiębiorstwa. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 48 Statystyka w audycie Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie).

13 Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy Tabela 4. Wybrane studia podyplomowe zakresie metod ilościowych pod patronatem SAS Institute Polska Studia podyplomowe Cel Adresaci Kadra Metody statystyczne w biznesie Uniwersytet Warszawski Uczestnictwo w studiach pozwoli odświeżyć, uporządkować i rozszerzyć wiedzę z zakresu statystyki i ekonometrii od zagadnień najbardziej podstawowych, po zaawansowane metody analizy danych. Adresatami są wszystkie osoby pracujące na co dzień z danymi, zajmujący się ich analizą, przetwarzaniem, jak również będące odbiorcami takich analiz. Oferta skierowana jest do analityków, specjalistów ds. badań, jak również kadry menedżerskiej. Wykładowcami studiów podyplomowych są pracownicy naukowi UW, prowadzący zajęcia ze ścieżki SAS Data Mining Certificate Program, doświadczeni współautorzy i prowadzący szkoleń statystycznych SAS oraz pracownicy SAS Institute Polska. Analizy statystyczne i data mining w biznesie Szkoła Główna Handlowa pod patronatem SAS Institute Polska Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej wraz umiejętnościami praktycznego jej zastosowania w zakresie szeroko rozumianych metod, modeli, technik analiz statystycznych oraz analiz data mining w stopniu niezbędnym do współczesnych zastosowań biznesowych. W związku z szybkim upowszechnieniem się metod i technik obliczeniowych, w obszarze biznesu pojawiła się nowa profesja analityka statystycznego i wzrasta na nią zapotrzebowanie. Osoby zajmujących się zarządzaniem relacjami z klientami, ryzykiem, kontrolingiem, sprzedażą, planowaniem czy analizami rynkowymi; kadra zarządczej i menedżerów odpowiadających za pion analityczny i podejmowanie strategicznych i bieżących decyzji; Pracownicy naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych[ ]; absolwenci uczelni ekonomicznych, technicznych oraz uniwersytetów, którzy posiadają wykształcenie matematyczne, informatyczne, statystyczne, ekonomiczne [ ]. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Szkoły Głównej Handlowej i SAS Institute Polska, mających wieloletni staż naukowodydaktyczny i duże doświadczenie w aplikacji zaawansowanych metod analitycznych do badania i diagnozowania zjawisk i procesów biznesowych. Analizy statystyczne i data mining w biznesie Szkoła Główna Handlowa pod patronatem SAS Institute Polska Poziom zaawansowany Studia te są skierowane do analityków posługujących się technologiami SAS oraz nowoczesnymi metodami, modelami, technikami analiz statystycznych i analizami data mining w zastosowaniach biznesowych. Adresatami studiów są absolwenci I poziomu lub osoby posiadające wiedzę na poziomie I studiów. 49

14 Grażyna Trzpiot 50

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Analiza danych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 340 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: prof. dr hab. K. Włodarczyk Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki to produkt unikalny, nie tylko na sądeckim rynku. Oferuje kompendium wiedzy m.in. z rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-500 Nazwa modułu Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa modułu w języku angielskim Econometrics and forecasting economics proceses Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych Zalecany zakres informacji o usłudze edukacyjno szkoleniowej dla klienta z bonem szkoleniowym. Tytuł usługi 1 Responsa - Ocena ryzyka kredytowego kontrahenta kredyty kupieckie Szukaj symbolu TKR0502 2

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim pn. Data Science Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 340 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Aleksandra Tomaszewska Koszt

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA I FINANSE

ADMINISTRACJA I FINANSE INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) ADMINISTRACJA I FINANSE 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). 2. OPIS STUDIÓW Na

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) CELE KSZTAŁCENIA: Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) jest stworzenie studentom

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży hutniczej Wariantowa analiza wrażliwości wyniku

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Wariantowa analiza

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu nr 2/05/2017 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunkach

Bardziej szczegółowo

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i druk 3D

Projektowanie i druk 3D Projektowanie i druk 3D WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Projektowanie i druk 3D - studia w WSB we Wrocławiu Druk 3D to technika wytwarzania zyskująca coraz większą popularność, zarówno w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 1. Ogólna charakterystyka studiów: 1) Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) MS EXCEL I VBA W BIZNESIE POZIOM ZAAWANSOWANY 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo