NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie"

Transkrypt

1 NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

2 Międzynarodowy projekt NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Czas realizacji: INFORMACJE O PROJEKCIE W projekcie Nauka Sztuka Edukacja opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie bierze udział pięć instytucji. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego lider projektu, partnerzy zagraniczni: uczelnie ze Słowenii, Słowacji, Liceum Plastyczne z Ukrainy oraz partner polski Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, reprezentowane przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana. LIDER PROJEKTU Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Proponuje kandydatom naukę na jednym spośród 21 kierunków studiów. Absolwent w zależności od poziomu kształcenia może uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Jednym z filarów rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest współpraca międzynarodowa. Zakres działalności Uczelni w tej sferze obejmuje przede wszystkim nawiązywanie partnerskich kontaktów z zagranicznymi instytucjami, uczestnictwo w programie LLP-Erasmus, wyjazdy studyjne, staże, praktyki, wspólne prowadzenie i publikowanie badań naukowych, wymianę nauczycieli akademickich, studentów oraz publikacji naukowych, studia MBA, International Business Studies, a także organizację konferencji naukowych. O intensywności rozwoju współpracy świadczą liczne umowy, które Krakowska Akademia podpisała z uczelniami zagranicznymi. Utrzymujemy stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich w takich krajach, jak: Anglia, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Maroko, Niemcy, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Szwecja, Tajwan, Ukraina, USA, Węgry i Włochy. Uczelnia posiada również kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów UE o charakterze szkoleniowym. Projekt Nauka Sztuka Edukacja, opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu Diagnozy, Metod, Form Pracy i Opieki nad uczniem zdolnym plastycznie powstał z inicjatywy pracowników naukowych wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz

3 współpracujących z nimi naukowcami, wybitnymi badaczami, praktykami z innych krajów skupiających się wokół problemu pracy i opieki nad dzieckiem zdolnym w szczególności zdolnym plastycznie. Dzięki realizacji projektu Nauka Sztuka Edukacja, opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu Diagnozy, Metod, Form Pracy i Opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Krakowska Akademia będzie mogła podnieść poziom kwalifikacji swoich pracowników na Wydziale Nauk Humanistycznych kierunku Pedagogika a także świadomie i umiejętnie wykorzystać potencjał nowo zatrudnionych artystów-wykładowców. Rozpoczęte w roku akademickim 2009/2010 studia na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym, Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim i Pedagogika wczesnoszkolna z technologia informacyjną zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem będącego rezultatem projektu Modelu, studenci kończący studia na tych specjalnościach będą propagować ten model w przeważającej większości w szkołach województwa małopolskiego. Upowszechnianie modelu wpłynie także na efektywność współpracy krakowskich ośrodków akademickich kształcących przyszłych nauczycieli klas początkowych. PARTNERZY PROJEKTU: 1. Słowenia Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu na Primorskem Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu na Primorskem w słoweńskiej miejscowości Koper funkcjonuje od 1974 roku. Powstał jako ośrodek kształcenia nauczycieli. Proponuje on studentom przyszłym nauczycielom oraz nauczycielom już zatrudnionym, kształcenie, dokształcanie i uzupełnianie wykształcenia. Wydział Pedagogiczny przygotowuje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów do pracy w szkole podstawowej. Działalność naukowo-badawcza prowadzona na Wydziale polega na dokonywaniu analiz ważnych i aktualnych problemów praktyki edukacyjnej, na płaszczyźnie humanistyki, nauk przyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnej. W ramach Wydziału Pedagogicznego funkcjonuje Instytut Nauk o Edukacji, Instytut Informatyki i Instytut Nauk Matematycznych. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu na Primorskem jest też praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną. Pracownicy naukowo dydaktyczni oraz studenci tego Wydziału prowadzą działalność na rzecz dzieci uzdolnionych, szczególnie w zakresie uzdolnień plastycznych i artystycznych. Okazją do podejmowania takich działań są zajęcia w ramach przedmiotu Metody pracy z uczniem zdolnym.

4 Studenci obserwują zajęcia prowadzone dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzą studium indywidualnego przypadku uczniów uzdolnionych. Dlatego też uczestnictwo w projekcie jest dla Wydziału bardzo cenne. Stworzony wspólnie z grupą specjalistów z krajów partnerskich model pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie zostanie wykorzystany w dydaktyce zajęć prowadzonych ze studentami kierunków pedagogicznych. 2. Słowacja Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku Zadaniem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Działalność ta jest realizowana w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i pracowników instytucji przedszkolnych, centrów wolnego czasu i nauczycieli nauczania początkowego. Wydział zajmuje się również rozwojem form i metod dydaktyki, nauczania i wychowania w instytucjach przedszkolnych, na poziomie nauczania początkowego oraz w centrach wolnego czasu. W ramach Wydziału funkcjonują: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Elementarnej, Zakład Artystyczny oraz Katedra Wychowania Plastycznego. Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Elementarnej zapewnia nauczanie przedmiotów ze specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna i elementarna, tematy badawcze realizowane przez Katedrę dotyczą dydaktyki, kultury i społeczeństwa. Działalność Katedry koncentruje się również na przygotowywaniu podręczników i pomocy naukowych. Kadrę Zakładu Artystycznego tworzą artyści z Akademii Sztuk Pięknych, którzy prowadzą również edukację nauczycieli, przygotowują podręczniki i pomoce naukowe. Tworzą programy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wykorzystują elementy nauki i sztuki. Katedra Wychowania Plastycznego prowadzi badania w następujących dziedzinach: dydaktyka i nauczanie wychowania plastycznego, historia wychowania plastycznego, rzemiosło i sztuka użytkowa, twórczość intermedialna. Udział w projekcie wzbogaci doświadczenia pracowników Wydziału w obszarze pracy z dzieckiem zdolnym, uzdolnionym plastycznie. 3. Ukraina Liceum dla utalentowanych uczniów klas starszych obwodu donieckiego przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym Liceum szkołę dla utalentowanych uczniów klas starszych obwodu donieckiego powołano w kwietniu 1990 roku. W ciągu 20 lat istnienia absolwentami liceum zostało około 2000 uczniów. W chwili obecnej w dziesięciu klasach, na dwóch poziomach uczy się 280 uczniów Doniecka i regionu w klasach o profilach: matematycznym, historycznym, filologicznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym.

5 Celem działalności liceum jest umożliwienie twórczego rozwoju osobowości oraz przygotowanie uczniów do działalności naukowo-praktycznej. Szkoła współpracuje zarówno z Donieckim Uniwersytetem Państwowym, jak i z licznymi organizacjami społecznymi oraz innymi liceami i zakładami naukowymi. Rok rocznie liceum odwiedzają delegacje nauczycieli i kierowników szkół Ukrainy oraz naukowców. Co pięć lat na łamach Ogólnoukraińskiego Naukowo-Metodycznego Pisma Ojczysta Szkoła liceum publikuje sprawozdanie o swoich sukcesach w nauczaniu i wychowaniu utalentowanych uczniów. W liceum pracuje różnorodne grono pedagogiczne. Obok pedagogów z dużym doświadczeniem, z uczniami pracują młodzi nauczyciele, przeważnie absolwenci liceum. Z licealistami pracuje również około 100 profesorów i doktorów Donieckiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Nauczanie w placówce koncentruje się na każdym licealiście, poszanowaniu jego myśli, poglądów, wartości. Licealiści mają możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w różnych sekcjach sportowych Donieckiego Uniwersytetu Narodowego, w pracach pracowni naukowych. Licealiści współdziałają z naukowcami Donieckiego Centrum Naukowego oraz elitami twórczymi Donbasu. Dyscyplina nauczania w liceum bazuje na świadomym podejściu uczniów do pracy edukacyjnej, na zrozumieniu wagi samodoskonalenia własnego potencjału twórczego. Liceum rozwija również twórcze zdolności uczniów. Do planów edukacyjnych zostały wprowadzone takie przedmioty jak: Teoria i metody badań naukowych, Praktyka badania naukowego, Samokształcenie osobowości twórczej. Zaletą systemu pedagogicznego liceum jest działalność naukowa uczniów weryfikowana corocznie przez uczestnictwo w konferencjach, olimpiadach, konkursach. System pedagogiczny w liceum ma charakter innowacyjny. Każdy licealista sam decyduje o kierunku nauczania, uczestnictwie w kółkach zainteresowań, udziale w różnych formach samorządu uczniowskiego. Dzięki uczestnictwu w projekcie Ukraina będzie mogła przyczynić się do stworzenia modelu pracy dzieckiem uzdolnionym plastycznie, w dużej części opartego o jej własne doświadczenia. 4. Polska Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego powstało w roku Od roku 2007 jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i propagowanie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz placówek wychowania pozaszkolnego. Stowarzyszenie podejmuje i wspiera rozwój zainteresowań, talentów i uzdolnień artystycznych, samorządność dzieci i młodzieży oraz poszukiwania optymalnych form współpracy międzynarodowej, służących integracji młodego

6 Do zadań Stowarzyszenia należy: podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój zainteresowań, talentów, samorządności dzieci i młodzieży, pobudzanie szlachetnej rywalizacji sportowej i rozwoju turystyki, poszukiwanie optymalnych form współpracy międzynarodowej służących integracji europejskiej w duchu demokracji, poszanowania praw człowieka, w tym praw dziecka, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi wśród dzieci i młodzieży, wspieranie działań umożliwiających zapobieganie zagubieniu, uzależnieniom i przestępczości wśród młodzieży. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez: współpracę i wspólną realizację zadań z konkretnymi placówkami wychowania pozaszkolnego, ich grupami oraz szkołami, organizację szkoleń, narad, kursów, warsztatów, badań naukowych, w tym także o charakterze międzynarodowym, prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie umożliwiającym realizację sformułowanych wyżej celów, zadań i form działania oraz pozyskanie środków do wzbogacania działalności programowej placówek. W obszarze pracy z dzieckiem zdolnym Stowarzyszenie współpracuje z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Placówka ta organizuje w każdym roku szkolnym około 20 imprez artystycznych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym dla dzieci i młodzieży, realizując program wychowania do aktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z priorytetów w działalności Centrum Młodzieży jest rozwijanie współpracy i wymian międzynarodowych młodzieży. W roku 1991 Centrum Młodzieży zostało członkiem - założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego przy Radzie Europy (EAICY), a w roku 1995 powstał Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży, który organizuje m.in. Międzynarodowe Warsztaty Społeczno Artystyczne w Orleanie i Bukowinie Tatrzańskiej oraz Dni Młodzieży w miastach partnerskich: Kraków, Lwów, Wilno. Udział w projekcie wzbogaci Centrum Młodzieży o nowe doświadczenia w dziedzinie pracy z dzieckiem zdolnym, uzdolnionym plastycznie.

7 CELE PROJEKTU Głównym celem projektu jest utworzenie nowej sieci współpracy z Ukrainą, Słowacją i Słowenią w celu zaczerpnięcia nowych wzorców diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Po zrealizowaniu celu, uzyskamy długofalowe efekty w postaci Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, który wykorzystywany będzie przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz na stałe zostanie wprowadzony w program kierunku Pedagogika, specjalizacji Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Docelowo dążymy do zmiany sytuacji dzieci uzdolnionych plastycznie w szkołach podstawowych klas 1-3 w województwie małopolskim. Dzięki rozwiązaniu kluczowych problemów takich jak brak odpowiednich kwalifikacji i postaw nauczycieli, oraz wprowadzeniu nowych metod pracy z dziećmi uzdolnionymi plastycznie, w przyszłości będzie możliwe pełniejsze wykorzystanie potencjału regionu województwa i Krakowa, które posiada silnie zakorzenione tradycje artystyczne i jest kojarzone ze sztuką i wszelką działalnością artystyczną. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE: I. Seminarium wprowadzające (dla uczestników projektu) tematyka: przedstawienie założeń projektu, cel: wspólna debata nad opracowaniem programu warsztatów teoretycznych dla osób wyjeżdżających na wizyty studyjne, oraz programu tygodniowych wizyt studyjnych. II. Trzy szkolenia wprowadzające przekazanie teoretycznej wiedzy na temat poszczególnych systemów oświaty oraz sposobów pracy z uczniami zdolnymi plastycznie obowiązujących w placówkach partnerskich. Szkolenia odbywać się będą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wezmą w nich udział uczestnicy wyjazdów studyjnych. Szkolenia prowadzić będą dwie osoby z każdego kraju partnerskiego naukowcy i praktycy zajmujący się problemem dzieci zdolnych plastycznie. III. Trzy wizyty studyjne przeprowadzenie tygodniowych wizyt studyjnych w placówkach krajów partnerskich w UNIVERZA NA PRIMORSKEM (Słowenia), UNIWERSYTETEM KATOLICKIM W RUŽOMBERKU (Słowacja) oraz w LICEUM PRZY DONIECKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM (Ukraina). W wizytach uczestniczyć będzie: grupa naukowców, specjalistów i metodyków Krakowskiej Akademii oraz przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, a także grupa najlepszych studentów kierunku Pedagogika, specjalność

8 Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym Krakowskiej Akademii Aleksandra Kamińskiego, a także grupa najlepszych studentów kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz osobowa ekipa filmowa. Po każdej wizycie zostanie opracowany model metod pracy, diagnozy i opieki (w zależności od specjalizacji partnerów) nad dzieckiem zdolnym plastycznie. IV. Wypracowanie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie dla klas 1-3, składającego się z materiałów teoretycznej wiedzy na temat modelu pracy z uczniem zdolnym plastycznie w placówkach partnerskich, studium porównawczego, opisu trzech modeli pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie z krajów partnerskich, Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie - mającego służyć w kształceniu przyszłych pedagogów oraz podnoszącego kwalifikacje obecnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. V. Przeprowadzenie szkolenia z Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie dla 20 nauczycieli klas 1-3 chętnych do wzięcia udziału w badaniach pilotażowych ze szkół podstawowych województwa małopolskiego. Szkolenia prowadzone będą w Kampusie Krakowskiej Akademii przez specjalistów-metodyków z Krakowskiej Akademii. VI. Wdrożenie wypracowanego Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3 badania pilotażowe w wybranych szkołach podstawowych woj. małopolskiego (prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie) oraz badania pilotażowe na grupie studentów pierwszego roku kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym. VII. Ewaluacja Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3. VIII. Konferencja podsumowująca i upowszechnianie efektów skierowana do wszystkich nauczycieli klas 1-3 województwa małopolskiego - prezentacja teoretyczna wypracowanego Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3 oraz wyników pilotażu i ewaluacji. IX. Raport końcowy przedstawienie rezultatów i produktów projektu.

9 KALENDARIUM PROJEKTU Nazwa działania Seminarium wprowadzające Szkolenia wprowadzające Wizyty studyjne: Słowacja, Ukraina, Słowenia Wypracowanie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie dla klas 1-3 Przeprowadzenie szkolenia z Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Wdrożenie wypracowanego Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3 Ewaluacja Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3 Konferencja podsumowująca Raport końcowy Kwartał roku IV 2011 IV 2011 I 2012, II 2012 III 2012, IV 2012 I 2013 I 2013, II 2013 II 2013 III 2013 III 2013 III 2013 PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU Przeprowadzonych zostanie dziewięć przedsięwzięć z zakresu współpracy międzyregionalnej (seminarium, konferencja podsumowująca, trzy szkolenia wprowadzające (warsztaty), szkolenie z Innowacyjnego Modelu, trzy wizyty studyjne). Ponadto wypracowane zostaną następujące produkty:

10 1. Model-Publikacja teoretyczno-praktyczna zawierająca: materiały teoretycznej wiedzy na temat modelu pracy z uczniem zdolnym plastycznie w placówkach partnerskich, studium porównawcze, opisy trzech modeli pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie z krajów partnerskich, Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. 2. Narzędzia do badań diagnozy i ewaluacji Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie: kwestionariusze, ankiety, karty obserwacyjne. 3. Raport z badań pilotażowych z wnioskami. 4. Recenzje specjalistów z krajów partnerskich dotyczące Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie oraz skutków jego realizacji podczas badań pilotażowych. 5. Film z modelowym przedstawieniem zajęć zrealizowanych w oparciu o Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie 6. Raport podsumowujący skierowany do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami końcowymi - proponujący dalszą realizacje szkoleń i kształcenia studentów oraz nauczycieli. 7. Strona internetowa projektu. SEMINARIUM INAUGURUJĄCE PROJEKT Seminarium inaugurujące projekt Nauka Sztuka Edukacja opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie odbyło się 27 października 2011 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Otwarcia seminarium dokonał Rektor Krakowskiej Akademii, prof. dr hab. Jerzy Malec. Swoją obecnością uczestników seminarium zaszczycił Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys. Zakres merytoryczno-rzeczowy projektu przybliżyła zebranym dr Joanna Aksman, koordynator projektu. Następnie każdy z partnerów zaangażowanych w realizację projektu zaprezentował swoją instytucję. Dr Ołena Boczarowa oraz dr Ołena Nafaniec opowiedziały o systemie szkolnictwa na Ukrainie oraz działalności pedagogicznej Liceum przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym. Prof. nadzw. dr hab. Tomaš Jablonsky przedstawił funkcjonowanie Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku. Prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh oraz Eda Patru przybliżyły działalność Uniwersytetu na Primorskem. Lucyna Frąckiewicz Godyń, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego zaprezentowała działalność Stowarzyszenia.

11 Kolejna część seminarium dotyczyła ukonstytuowania się grup związanych z wizytami studyjnymi w krajach instytucji partnerskich. W tym celu odbyły się trzy warsztaty: warsztat dotyczący wizyty studyjnej na Ukrainie moderatorzy doc. dr Danuta Skulicz, dr Krystyna Grzesiak. warsztat dotyczący wizyty studyjnej na Słowacji moderator doc. dr Teresa Olearczyk. warsztat dotyczący wizyty studyjnej na Słowenii moderator prof. nadzw. dr hab. Anny Kožuh. Po zakończeniu prac warsztatowych, moderatorzy przedstawili wnioski z poszczególnych warsztatów oraz wstępny zarys merytoryczny każdej z wizyt. Miłym akcentem kończącym seminarium był wernisaż wystawy prac fotograficznych prof. nadzw. dr hab. Anny Kožuh pt.: Potencjał a możliwości edukacyjne na wyspach Oceanu Indyjskiego. Otwarcia wystawy dokonał Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego doc. dr Klemens Budzowski. Uczestnicy seminarium inaugurującego projekt Nauka Sztuka Edukacja, opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Powitanie uczestników konferencji przez Stanisława Sorysa, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Prezentacja działalności Liceum przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie, dr Ołena Nafaniec, doc. Dmirtij Alfimow.

12 Prezentacja działalności Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku na Słowacji, Prof. nadzw. dr hab. Tomaš Jablonsky. Prezentacja działalności Uniwersytetu na Primorskem na Słowenii, Prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh. Prezentacja działalności Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, mgr Lucyna Frąckiewicz Godyń. Wernisaż wystawy prac fotograficznych prof. nadzw. dr hab. Anny Kožuh pt.: Potencjał a możliwości edukacyjne na wyspach Oceanu Indyjskiego. SZKOLENIA WPROWADZAJĄCE Szkolenia wprowadzające realizowane były przez partnerów zagranicznych projektu, w kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odbyły się trzy takie szkolenia: 7 8 listopada 2011 roku szkolenie dla uczestników projektu przeprowadzili przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku listopada 2011 roku szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Liceum dla utalentowanych uczniów klas starszych obwodu donieckiego przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym. 5 6 grudnia 2011 roku szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu na Primorskem.

13 W ramach szkoleń przekazana została wiedza teoretyczna na temat systemów oświaty oraz sposobów pracy z uczniami zdolnymi plastycznie, obowiązująca w placówkach partnerskich. W poszczególnych szkoleniach brały udział osoby zainteresowane wizytami studyjnymi w wybranych krajach partnerskich. Każda grupa składała się z pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli ekipy telewizyjnej. Osoby biorące udział w szkoleniach zapoznały się również z działalnością Centrum Młodzieży im dr H. Jordana. W czasie wizyty w Centrum Młodzieży zaprezentowane zostały uczestnikom formy i metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowo przedstawiciele Partnerów zwiedzili dwie krakowskie placówki edukacji kulturalnej, prowadzące zajęcia dla dzieci zdolnych plastycznie: Muzeum Narodowe oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. SZKOLENIE PRZEDSTAWICIELI ZE SŁOWACJI Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku na Słowacji. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku na Słowacji. Doc. dr Teresa Olearczyk wraz ze studentkami. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku na Słowacji.

14 SZKOLENIE PRZEDSTAWICIELI Z UKRAINY Dr Jozef Zentko, przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku na Słowacji. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Liceum dla utalentowanych uczniów przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym, prof. dr hab. Stanisław Hryń, mgr Anna Cieślak, mgr Magdalena Oleszkiewicz. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Liceum dla utalentowanych uczniów przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym, od prawej: dr Ołena Nafaniec, mgr Marta Stanoch, dr Ołena Boczarowa. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Liceum dla utalentowanych uczniów przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym, dr Ołena Nafaniec i Marta Stanoch. Dr Ołena Boczarowa z książką swojego autorstwa na temat dzieci zdolnych.

15 SZKOLENIE PRZEDSTAWICIELI ZE SŁOWENII Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu na Primorskem, od prawej: Katarzyna Franek, Lara Kobal, Eda Patru. Uczestnicy szkolenia. Dr Joanna Aksman oraz doc. dr Stanisław Niciuński, uczestnicy szkolenia. Dr Joanna Aksman oraz doc. dr Stanisław Niciuński, uczestnicy szkolenia. Wizyta uczestników szkolenia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

16 Wizyta uczestników szkolenia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. WIZYTA STUDYJNA NA SŁOWACJI, LUTEGO 2012 W dniach lutego 2012 roku odbyła się wizyta studyjna na Słowacji, w Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku. Celem wyjazdu było zebranie materiału badawczego, mającego posłużyć do zbudowania modelu pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie, na bazie doświadczeń partnera ze Słowacji. W pierwszym dniu wizyty hospitowane były pozalekcyjne zajęcia plastyczne w Zakladna Umelecka Skola Ludovita Fullu. Placówka ta jest popołudniową szkołą publiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczęszczają tam dzieci, które mają zdolności i pragną je rozwijać. W szkole dzieci mają możliwość poznania różnych technik plastycznych, zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny. Grupy liczą od 8 do 10 dzieci. Aby dostać się do szkoły, dziecko musi zdać egzamin namalować dowolny rysunek, który jest oceniany pod kątem kompozycji oraz zdolności posługiwania się barwami. W szkole dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań, dzięki prowadzonym tam lekcjom obejmującym różne bloki zajęciowe, nie tylko plastyczne, ale też muzyczne, taneczne, teatralne, literackie. Po ukończeniu szkoły dzieci otrzymują świadectwa.

17 Drugi dzień wizyty rozpoczął się od zwiedzania Katedry Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Następnie przedstawiciele grupy udali się do Skola pre Mimoriadne Intelektovo Nadane Deti. Placówka ta jest publiczną szkołą podstawową. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie przez dziecko ilorazu inteligencji większego niż 130 IQ. Dzieci przechodzą w tym zakresie testy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Ramowy program pracy tworzony jest w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji. Wszystkie zajęcia, na jakie uczęszczają dzieci zajmują tygodniowo 2 godzin. Lekcje plastyki odbywają się raz w tygodniu, jednak dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach plastycznych, prowadzonych w ramach kółek zainteresowań. W kolejnym dniu hospitowane były zajęcia plastyczne w Zakladna Skola Bystrycka Cesta. W szkole tej odbywają się zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie, oprócz tego prowadzone są klasy z rozszerzonym językiem angielskim oraz klasy z rozszerzonym programem sportowym, w skład którego wchodzi: gimnastyka, pływanie i siatkówka. Czwarty dzień pobytu grupa naukowców, studentów oraz ekipa telewizyjna rozpoczęła od wizyty w Skola Uzikoveho Vytvrnictva (Szkoła Sztuki Stosowanej, dla starszych uczniów). W szkole tej młodzież uczęszcza na zajęcia z malarstwa, fotografii, grafiki, projektowania odzieży i kostiumów scenicznych, projektowania przedmiotów dekoracyjnych oraz tworzenia reklamy. Następnie uczestnicy zwiedzali wybrane pracownie Katedry Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Ružomberku i hospitowali zajęcia z rzeźby. W piątym dniu uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Majerska Skola, gdzie obserwowali zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. W tym samym dniu hospitowana była również lekcja muzealna dla dzieci poświęcona rzemiosłu artystycznemu, w Liptovshkim Muzeum w Ružomberoku. Wizyta studyjna zakończyła się spotkaniem grupy naukowców, studentów oraz ekipy telewizyjnej. Omówiono na nim zebrany materiał badawczy, który wykorzystany zostanie do opracowania modelu diagnozy, metod pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie na Słowacji.

18 WIZYTA NA SŁOWACJI Základná Umelecká Škola im. Ľudovita Fullu w Ružomberoku. Popołudniowe (dodatkowe) zajęcia dla dzieci plastycznie uzdolnionych w wieku przedszkolnym. Pani Mgr. Jana Hradilová zachęca dzieci do zastosowania różnych technik plastycznych podczas pracy nad karnawałowymi maskami. Maski na Fasiangy (ostatni dzień karnawału) wytwory plastyczne dzieci w wieku 5 lat uczęszczających do ZUŠ im. Ľ. Fullu w Ružomberoku. Materská škola Na Riadku w Ružomberku. Dzieci w wieku 4-6 lat w trakcie realizacji zadania plastycznego Kolorowy świat. Materská škola Na Riadku w Ružomberoku. Grupa 4-6latków wraz z wychowawczyniami Mgr. Radomíra Hazuchová, Eleonóra Fabová, Mgr. Zuzana Kohútová. Škola pre Mimoriadne Intelektovo Nadane Deti w Ružomberoku. Wychowawczyni klasy, PaedDr. Andrea Trnovská oraz Mgr. art. Patricia Biarincová inspiruje uczniów do projektowania form konstrukcyjnych związanych ze światem zwierząt. Škola pre Mimoriadne Intelektovo Nadané deti w Ružomberku. Dyskusja dzieci nad właściwym sposobem przedstawienia zwierzęcia z udziałem studentek Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Pauliny Grabowskiej, Elżbiety Gątarskiej i dr Jolanty Gabzdyl

19 Škola pre Mimoriadne Intelektovo Nadane deti w Ružomberku. Studentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Agnieszka Maro oraz dr Klaudia Węc podczas zajęć plastycznych z grupą uczniów klasy IV. Škola pre Mimoriadne Intelektovo Nadane deti w Ružomberoku. Studentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Alicja Grzymek i doc. dr Teresa Olearczyk wspólnie z uczniami klasy IV opracowują konstrukcję podwodnego potwora. Zakladná škola Bystrická cesta w Ružomberku. Klasa IV, wychowawczyni PaedDr. Eva Nováková učiteľka pre primárne vzdelávanie, temat dnia: Dzień zimowych tajemnic zajęcia plastyczne uczniów z udziałem studentek Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Pauliny Grabowskiej, Agnieszki Maro, Elżbiety Gątarskiej oraz Mgr.art.Patricia Biarincová. Mgr.Ľubica Drusková Kultúrno-výchovná pracovnićka Liptovského Múzea w Ružomberku podczas zajęć plastycznych inspirowanych regionalnym rzemiosłem i tradycjami z uczniami w wieku wczesnoszkolnym (ZŠ Zarevúca w Ružomberku). Škola Úźitkového Výtvarnictva w Ružomberoku. Pracownia malarska. Škola Úźitkového Výtvarnictva w Ružomberoku. Pracownicy naukowo-dydaktyczny, studentki i ekipa filmowa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w pracowni projektowania odzieży.

20 Katolicka Univerzita v Ružomberku, Katedra Wychowania Plastycznego kierowana przez Doc. Paed.Dr. Mgr. art. Rastislava Biarinca, Art.D. Pracownię rzeźby odwiedzają: Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dr Joanna Aksman wraz (od lewej strony) Kierownikiem Studia Krakowskiej Telewizji Internetowej, red. Jackiem Przybylskim, doc. dr Teresą Olearczyk, dr Jolantą Gabzdyl i studentką Elżbietą Gątarską. Škola Úźitkového Výtvarnictva w Ružomberoku. Od strony prawej: Dr Jozef Zentko, doc. dr Teresa Olearczyk, Paulina Grabowska, dr Maria Kliś i Mgr.art.Patricia Biarincová w pracowni krawiectwa i projektowania.

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Od lutego do maja 2013 roku, w ramach projektu Nauka Sztuka Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo