NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie"

Transkrypt

1 NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

2 Międzynarodowy projekt NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Czas realizacji: INFORMACJE O PROJEKCIE W projekcie Nauka Sztuka Edukacja opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie bierze udział pięć instytucji. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego lider projektu, partnerzy zagraniczni: uczelnie ze Słowenii, Słowacji, Liceum Plastyczne z Ukrainy oraz partner polski Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, reprezentowane przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana. LIDER PROJEKTU Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Proponuje kandydatom naukę na jednym spośród 21 kierunków studiów. Absolwent w zależności od poziomu kształcenia może uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Jednym z filarów rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest współpraca międzynarodowa. Zakres działalności Uczelni w tej sferze obejmuje przede wszystkim nawiązywanie partnerskich kontaktów z zagranicznymi instytucjami, uczestnictwo w programie LLP-Erasmus, wyjazdy studyjne, staże, praktyki, wspólne prowadzenie i publikowanie badań naukowych, wymianę nauczycieli akademickich, studentów oraz publikacji naukowych, studia MBA, International Business Studies, a także organizację konferencji naukowych. O intensywności rozwoju współpracy świadczą liczne umowy, które Krakowska Akademia podpisała z uczelniami zagranicznymi. Utrzymujemy stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich w takich krajach, jak: Anglia, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Maroko, Niemcy, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Szwecja, Tajwan, Ukraina, USA, Węgry i Włochy. Uczelnia posiada również kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów UE o charakterze szkoleniowym. Projekt Nauka Sztuka Edukacja, opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu Diagnozy, Metod, Form Pracy i Opieki nad uczniem zdolnym plastycznie powstał z inicjatywy pracowników naukowych wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz

3 współpracujących z nimi naukowcami, wybitnymi badaczami, praktykami z innych krajów skupiających się wokół problemu pracy i opieki nad dzieckiem zdolnym w szczególności zdolnym plastycznie. Dzięki realizacji projektu Nauka Sztuka Edukacja, opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu Diagnozy, Metod, Form Pracy i Opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Krakowska Akademia będzie mogła podnieść poziom kwalifikacji swoich pracowników na Wydziale Nauk Humanistycznych kierunku Pedagogika a także świadomie i umiejętnie wykorzystać potencjał nowo zatrudnionych artystów-wykładowców. Rozpoczęte w roku akademickim 2009/2010 studia na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym, Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim i Pedagogika wczesnoszkolna z technologia informacyjną zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem będącego rezultatem projektu Modelu, studenci kończący studia na tych specjalnościach będą propagować ten model w przeważającej większości w szkołach województwa małopolskiego. Upowszechnianie modelu wpłynie także na efektywność współpracy krakowskich ośrodków akademickich kształcących przyszłych nauczycieli klas początkowych. PARTNERZY PROJEKTU: 1. Słowenia Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu na Primorskem Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu na Primorskem w słoweńskiej miejscowości Koper funkcjonuje od 1974 roku. Powstał jako ośrodek kształcenia nauczycieli. Proponuje on studentom przyszłym nauczycielom oraz nauczycielom już zatrudnionym, kształcenie, dokształcanie i uzupełnianie wykształcenia. Wydział Pedagogiczny przygotowuje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów do pracy w szkole podstawowej. Działalność naukowo-badawcza prowadzona na Wydziale polega na dokonywaniu analiz ważnych i aktualnych problemów praktyki edukacyjnej, na płaszczyźnie humanistyki, nauk przyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnej. W ramach Wydziału Pedagogicznego funkcjonuje Instytut Nauk o Edukacji, Instytut Informatyki i Instytut Nauk Matematycznych. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu na Primorskem jest też praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną. Pracownicy naukowo dydaktyczni oraz studenci tego Wydziału prowadzą działalność na rzecz dzieci uzdolnionych, szczególnie w zakresie uzdolnień plastycznych i artystycznych. Okazją do podejmowania takich działań są zajęcia w ramach przedmiotu Metody pracy z uczniem zdolnym.

4 Studenci obserwują zajęcia prowadzone dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzą studium indywidualnego przypadku uczniów uzdolnionych. Dlatego też uczestnictwo w projekcie jest dla Wydziału bardzo cenne. Stworzony wspólnie z grupą specjalistów z krajów partnerskich model pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie zostanie wykorzystany w dydaktyce zajęć prowadzonych ze studentami kierunków pedagogicznych. 2. Słowacja Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku Zadaniem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Działalność ta jest realizowana w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i pracowników instytucji przedszkolnych, centrów wolnego czasu i nauczycieli nauczania początkowego. Wydział zajmuje się również rozwojem form i metod dydaktyki, nauczania i wychowania w instytucjach przedszkolnych, na poziomie nauczania początkowego oraz w centrach wolnego czasu. W ramach Wydziału funkcjonują: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Elementarnej, Zakład Artystyczny oraz Katedra Wychowania Plastycznego. Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Elementarnej zapewnia nauczanie przedmiotów ze specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna i elementarna, tematy badawcze realizowane przez Katedrę dotyczą dydaktyki, kultury i społeczeństwa. Działalność Katedry koncentruje się również na przygotowywaniu podręczników i pomocy naukowych. Kadrę Zakładu Artystycznego tworzą artyści z Akademii Sztuk Pięknych, którzy prowadzą również edukację nauczycieli, przygotowują podręczniki i pomoce naukowe. Tworzą programy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wykorzystują elementy nauki i sztuki. Katedra Wychowania Plastycznego prowadzi badania w następujących dziedzinach: dydaktyka i nauczanie wychowania plastycznego, historia wychowania plastycznego, rzemiosło i sztuka użytkowa, twórczość intermedialna. Udział w projekcie wzbogaci doświadczenia pracowników Wydziału w obszarze pracy z dzieckiem zdolnym, uzdolnionym plastycznie. 3. Ukraina Liceum dla utalentowanych uczniów klas starszych obwodu donieckiego przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym Liceum szkołę dla utalentowanych uczniów klas starszych obwodu donieckiego powołano w kwietniu 1990 roku. W ciągu 20 lat istnienia absolwentami liceum zostało około 2000 uczniów. W chwili obecnej w dziesięciu klasach, na dwóch poziomach uczy się 280 uczniów Doniecka i regionu w klasach o profilach: matematycznym, historycznym, filologicznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym.

5 Celem działalności liceum jest umożliwienie twórczego rozwoju osobowości oraz przygotowanie uczniów do działalności naukowo-praktycznej. Szkoła współpracuje zarówno z Donieckim Uniwersytetem Państwowym, jak i z licznymi organizacjami społecznymi oraz innymi liceami i zakładami naukowymi. Rok rocznie liceum odwiedzają delegacje nauczycieli i kierowników szkół Ukrainy oraz naukowców. Co pięć lat na łamach Ogólnoukraińskiego Naukowo-Metodycznego Pisma Ojczysta Szkoła liceum publikuje sprawozdanie o swoich sukcesach w nauczaniu i wychowaniu utalentowanych uczniów. W liceum pracuje różnorodne grono pedagogiczne. Obok pedagogów z dużym doświadczeniem, z uczniami pracują młodzi nauczyciele, przeważnie absolwenci liceum. Z licealistami pracuje również około 100 profesorów i doktorów Donieckiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Nauczanie w placówce koncentruje się na każdym licealiście, poszanowaniu jego myśli, poglądów, wartości. Licealiści mają możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w różnych sekcjach sportowych Donieckiego Uniwersytetu Narodowego, w pracach pracowni naukowych. Licealiści współdziałają z naukowcami Donieckiego Centrum Naukowego oraz elitami twórczymi Donbasu. Dyscyplina nauczania w liceum bazuje na świadomym podejściu uczniów do pracy edukacyjnej, na zrozumieniu wagi samodoskonalenia własnego potencjału twórczego. Liceum rozwija również twórcze zdolności uczniów. Do planów edukacyjnych zostały wprowadzone takie przedmioty jak: Teoria i metody badań naukowych, Praktyka badania naukowego, Samokształcenie osobowości twórczej. Zaletą systemu pedagogicznego liceum jest działalność naukowa uczniów weryfikowana corocznie przez uczestnictwo w konferencjach, olimpiadach, konkursach. System pedagogiczny w liceum ma charakter innowacyjny. Każdy licealista sam decyduje o kierunku nauczania, uczestnictwie w kółkach zainteresowań, udziale w różnych formach samorządu uczniowskiego. Dzięki uczestnictwu w projekcie Ukraina będzie mogła przyczynić się do stworzenia modelu pracy dzieckiem uzdolnionym plastycznie, w dużej części opartego o jej własne doświadczenia. 4. Polska Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego powstało w roku Od roku 2007 jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i propagowanie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz placówek wychowania pozaszkolnego. Stowarzyszenie podejmuje i wspiera rozwój zainteresowań, talentów i uzdolnień artystycznych, samorządność dzieci i młodzieży oraz poszukiwania optymalnych form współpracy międzynarodowej, służących integracji młodego

6 Do zadań Stowarzyszenia należy: podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój zainteresowań, talentów, samorządności dzieci i młodzieży, pobudzanie szlachetnej rywalizacji sportowej i rozwoju turystyki, poszukiwanie optymalnych form współpracy międzynarodowej służących integracji europejskiej w duchu demokracji, poszanowania praw człowieka, w tym praw dziecka, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi wśród dzieci i młodzieży, wspieranie działań umożliwiających zapobieganie zagubieniu, uzależnieniom i przestępczości wśród młodzieży. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez: współpracę i wspólną realizację zadań z konkretnymi placówkami wychowania pozaszkolnego, ich grupami oraz szkołami, organizację szkoleń, narad, kursów, warsztatów, badań naukowych, w tym także o charakterze międzynarodowym, prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie umożliwiającym realizację sformułowanych wyżej celów, zadań i form działania oraz pozyskanie środków do wzbogacania działalności programowej placówek. W obszarze pracy z dzieckiem zdolnym Stowarzyszenie współpracuje z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Placówka ta organizuje w każdym roku szkolnym około 20 imprez artystycznych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym dla dzieci i młodzieży, realizując program wychowania do aktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z priorytetów w działalności Centrum Młodzieży jest rozwijanie współpracy i wymian międzynarodowych młodzieży. W roku 1991 Centrum Młodzieży zostało członkiem - założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego przy Radzie Europy (EAICY), a w roku 1995 powstał Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży, który organizuje m.in. Międzynarodowe Warsztaty Społeczno Artystyczne w Orleanie i Bukowinie Tatrzańskiej oraz Dni Młodzieży w miastach partnerskich: Kraków, Lwów, Wilno. Udział w projekcie wzbogaci Centrum Młodzieży o nowe doświadczenia w dziedzinie pracy z dzieckiem zdolnym, uzdolnionym plastycznie.

7 CELE PROJEKTU Głównym celem projektu jest utworzenie nowej sieci współpracy z Ukrainą, Słowacją i Słowenią w celu zaczerpnięcia nowych wzorców diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Po zrealizowaniu celu, uzyskamy długofalowe efekty w postaci Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, który wykorzystywany będzie przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz na stałe zostanie wprowadzony w program kierunku Pedagogika, specjalizacji Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Docelowo dążymy do zmiany sytuacji dzieci uzdolnionych plastycznie w szkołach podstawowych klas 1-3 w województwie małopolskim. Dzięki rozwiązaniu kluczowych problemów takich jak brak odpowiednich kwalifikacji i postaw nauczycieli, oraz wprowadzeniu nowych metod pracy z dziećmi uzdolnionymi plastycznie, w przyszłości będzie możliwe pełniejsze wykorzystanie potencjału regionu województwa i Krakowa, które posiada silnie zakorzenione tradycje artystyczne i jest kojarzone ze sztuką i wszelką działalnością artystyczną. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE: I. Seminarium wprowadzające (dla uczestników projektu) tematyka: przedstawienie założeń projektu, cel: wspólna debata nad opracowaniem programu warsztatów teoretycznych dla osób wyjeżdżających na wizyty studyjne, oraz programu tygodniowych wizyt studyjnych. II. Trzy szkolenia wprowadzające przekazanie teoretycznej wiedzy na temat poszczególnych systemów oświaty oraz sposobów pracy z uczniami zdolnymi plastycznie obowiązujących w placówkach partnerskich. Szkolenia odbywać się będą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wezmą w nich udział uczestnicy wyjazdów studyjnych. Szkolenia prowadzić będą dwie osoby z każdego kraju partnerskiego naukowcy i praktycy zajmujący się problemem dzieci zdolnych plastycznie. III. Trzy wizyty studyjne przeprowadzenie tygodniowych wizyt studyjnych w placówkach krajów partnerskich w UNIVERZA NA PRIMORSKEM (Słowenia), UNIWERSYTETEM KATOLICKIM W RUŽOMBERKU (Słowacja) oraz w LICEUM PRZY DONIECKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM (Ukraina). W wizytach uczestniczyć będzie: grupa naukowców, specjalistów i metodyków Krakowskiej Akademii oraz przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, a także grupa najlepszych studentów kierunku Pedagogika, specjalność

8 Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym Krakowskiej Akademii Aleksandra Kamińskiego, a także grupa najlepszych studentów kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz osobowa ekipa filmowa. Po każdej wizycie zostanie opracowany model metod pracy, diagnozy i opieki (w zależności od specjalizacji partnerów) nad dzieckiem zdolnym plastycznie. IV. Wypracowanie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie dla klas 1-3, składającego się z materiałów teoretycznej wiedzy na temat modelu pracy z uczniem zdolnym plastycznie w placówkach partnerskich, studium porównawczego, opisu trzech modeli pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie z krajów partnerskich, Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie - mającego służyć w kształceniu przyszłych pedagogów oraz podnoszącego kwalifikacje obecnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. V. Przeprowadzenie szkolenia z Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie dla 20 nauczycieli klas 1-3 chętnych do wzięcia udziału w badaniach pilotażowych ze szkół podstawowych województwa małopolskiego. Szkolenia prowadzone będą w Kampusie Krakowskiej Akademii przez specjalistów-metodyków z Krakowskiej Akademii. VI. Wdrożenie wypracowanego Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3 badania pilotażowe w wybranych szkołach podstawowych woj. małopolskiego (prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie) oraz badania pilotażowe na grupie studentów pierwszego roku kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym. VII. Ewaluacja Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3. VIII. Konferencja podsumowująca i upowszechnianie efektów skierowana do wszystkich nauczycieli klas 1-3 województwa małopolskiego - prezentacja teoretyczna wypracowanego Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3 oraz wyników pilotażu i ewaluacji. IX. Raport końcowy przedstawienie rezultatów i produktów projektu.

9 KALENDARIUM PROJEKTU Nazwa działania Seminarium wprowadzające Szkolenia wprowadzające Wizyty studyjne: Słowacja, Ukraina, Słowenia Wypracowanie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie dla klas 1-3 Przeprowadzenie szkolenia z Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Wdrożenie wypracowanego Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3 Ewaluacja Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie klas 1-3 Konferencja podsumowująca Raport końcowy Kwartał roku IV 2011 IV 2011 I 2012, II 2012 III 2012, IV 2012 I 2013 I 2013, II 2013 II 2013 III 2013 III 2013 III 2013 PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU Przeprowadzonych zostanie dziewięć przedsięwzięć z zakresu współpracy międzyregionalnej (seminarium, konferencja podsumowująca, trzy szkolenia wprowadzające (warsztaty), szkolenie z Innowacyjnego Modelu, trzy wizyty studyjne). Ponadto wypracowane zostaną następujące produkty:

10 1. Model-Publikacja teoretyczno-praktyczna zawierająca: materiały teoretycznej wiedzy na temat modelu pracy z uczniem zdolnym plastycznie w placówkach partnerskich, studium porównawcze, opisy trzech modeli pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie z krajów partnerskich, Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. 2. Narzędzia do badań diagnozy i ewaluacji Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie: kwestionariusze, ankiety, karty obserwacyjne. 3. Raport z badań pilotażowych z wnioskami. 4. Recenzje specjalistów z krajów partnerskich dotyczące Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie oraz skutków jego realizacji podczas badań pilotażowych. 5. Film z modelowym przedstawieniem zajęć zrealizowanych w oparciu o Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie 6. Raport podsumowujący skierowany do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami końcowymi - proponujący dalszą realizacje szkoleń i kształcenia studentów oraz nauczycieli. 7. Strona internetowa projektu. SEMINARIUM INAUGURUJĄCE PROJEKT Seminarium inaugurujące projekt Nauka Sztuka Edukacja opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie odbyło się 27 października 2011 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Otwarcia seminarium dokonał Rektor Krakowskiej Akademii, prof. dr hab. Jerzy Malec. Swoją obecnością uczestników seminarium zaszczycił Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys. Zakres merytoryczno-rzeczowy projektu przybliżyła zebranym dr Joanna Aksman, koordynator projektu. Następnie każdy z partnerów zaangażowanych w realizację projektu zaprezentował swoją instytucję. Dr Ołena Boczarowa oraz dr Ołena Nafaniec opowiedziały o systemie szkolnictwa na Ukrainie oraz działalności pedagogicznej Liceum przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym. Prof. nadzw. dr hab. Tomaš Jablonsky przedstawił funkcjonowanie Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku. Prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh oraz Eda Patru przybliżyły działalność Uniwersytetu na Primorskem. Lucyna Frąckiewicz Godyń, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego zaprezentowała działalność Stowarzyszenia.

11 Kolejna część seminarium dotyczyła ukonstytuowania się grup związanych z wizytami studyjnymi w krajach instytucji partnerskich. W tym celu odbyły się trzy warsztaty: warsztat dotyczący wizyty studyjnej na Ukrainie moderatorzy doc. dr Danuta Skulicz, dr Krystyna Grzesiak. warsztat dotyczący wizyty studyjnej na Słowacji moderator doc. dr Teresa Olearczyk. warsztat dotyczący wizyty studyjnej na Słowenii moderator prof. nadzw. dr hab. Anny Kožuh. Po zakończeniu prac warsztatowych, moderatorzy przedstawili wnioski z poszczególnych warsztatów oraz wstępny zarys merytoryczny każdej z wizyt. Miłym akcentem kończącym seminarium był wernisaż wystawy prac fotograficznych prof. nadzw. dr hab. Anny Kožuh pt.: Potencjał a możliwości edukacyjne na wyspach Oceanu Indyjskiego. Otwarcia wystawy dokonał Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego doc. dr Klemens Budzowski. Uczestnicy seminarium inaugurującego projekt Nauka Sztuka Edukacja, opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Powitanie uczestników konferencji przez Stanisława Sorysa, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Prezentacja działalności Liceum przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym na Ukrainie, dr Ołena Nafaniec, doc. Dmirtij Alfimow.

12 Prezentacja działalności Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku na Słowacji, Prof. nadzw. dr hab. Tomaš Jablonsky. Prezentacja działalności Uniwersytetu na Primorskem na Słowenii, Prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh. Prezentacja działalności Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, mgr Lucyna Frąckiewicz Godyń. Wernisaż wystawy prac fotograficznych prof. nadzw. dr hab. Anny Kožuh pt.: Potencjał a możliwości edukacyjne na wyspach Oceanu Indyjskiego. SZKOLENIA WPROWADZAJĄCE Szkolenia wprowadzające realizowane były przez partnerów zagranicznych projektu, w kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odbyły się trzy takie szkolenia: 7 8 listopada 2011 roku szkolenie dla uczestników projektu przeprowadzili przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku listopada 2011 roku szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Liceum dla utalentowanych uczniów klas starszych obwodu donieckiego przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym. 5 6 grudnia 2011 roku szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu na Primorskem.

13 W ramach szkoleń przekazana została wiedza teoretyczna na temat systemów oświaty oraz sposobów pracy z uczniami zdolnymi plastycznie, obowiązująca w placówkach partnerskich. W poszczególnych szkoleniach brały udział osoby zainteresowane wizytami studyjnymi w wybranych krajach partnerskich. Każda grupa składała się z pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli ekipy telewizyjnej. Osoby biorące udział w szkoleniach zapoznały się również z działalnością Centrum Młodzieży im dr H. Jordana. W czasie wizyty w Centrum Młodzieży zaprezentowane zostały uczestnikom formy i metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowo przedstawiciele Partnerów zwiedzili dwie krakowskie placówki edukacji kulturalnej, prowadzące zajęcia dla dzieci zdolnych plastycznie: Muzeum Narodowe oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. SZKOLENIE PRZEDSTAWICIELI ZE SŁOWACJI Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku na Słowacji. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku na Słowacji. Doc. dr Teresa Olearczyk wraz ze studentkami. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku na Słowacji.

14 SZKOLENIE PRZEDSTAWICIELI Z UKRAINY Dr Jozef Zentko, przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu w Ružemberoku na Słowacji. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Liceum dla utalentowanych uczniów przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym, prof. dr hab. Stanisław Hryń, mgr Anna Cieślak, mgr Magdalena Oleszkiewicz. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Liceum dla utalentowanych uczniów przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym, od prawej: dr Ołena Nafaniec, mgr Marta Stanoch, dr Ołena Boczarowa. Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Liceum dla utalentowanych uczniów przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym, dr Ołena Nafaniec i Marta Stanoch. Dr Ołena Boczarowa z książką swojego autorstwa na temat dzieci zdolnych.

15 SZKOLENIE PRZEDSTAWICIELI ZE SŁOWENII Szkolenie dla uczestników projektu prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu na Primorskem, od prawej: Katarzyna Franek, Lara Kobal, Eda Patru. Uczestnicy szkolenia. Dr Joanna Aksman oraz doc. dr Stanisław Niciuński, uczestnicy szkolenia. Dr Joanna Aksman oraz doc. dr Stanisław Niciuński, uczestnicy szkolenia. Wizyta uczestników szkolenia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

16 Wizyta uczestników szkolenia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. WIZYTA STUDYJNA NA SŁOWACJI, LUTEGO 2012 W dniach lutego 2012 roku odbyła się wizyta studyjna na Słowacji, w Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku. Celem wyjazdu było zebranie materiału badawczego, mającego posłużyć do zbudowania modelu pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie, na bazie doświadczeń partnera ze Słowacji. W pierwszym dniu wizyty hospitowane były pozalekcyjne zajęcia plastyczne w Zakladna Umelecka Skola Ludovita Fullu. Placówka ta jest popołudniową szkołą publiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczęszczają tam dzieci, które mają zdolności i pragną je rozwijać. W szkole dzieci mają możliwość poznania różnych technik plastycznych, zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny. Grupy liczą od 8 do 10 dzieci. Aby dostać się do szkoły, dziecko musi zdać egzamin namalować dowolny rysunek, który jest oceniany pod kątem kompozycji oraz zdolności posługiwania się barwami. W szkole dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań, dzięki prowadzonym tam lekcjom obejmującym różne bloki zajęciowe, nie tylko plastyczne, ale też muzyczne, taneczne, teatralne, literackie. Po ukończeniu szkoły dzieci otrzymują świadectwa.

17 Drugi dzień wizyty rozpoczął się od zwiedzania Katedry Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Następnie przedstawiciele grupy udali się do Skola pre Mimoriadne Intelektovo Nadane Deti. Placówka ta jest publiczną szkołą podstawową. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie przez dziecko ilorazu inteligencji większego niż 130 IQ. Dzieci przechodzą w tym zakresie testy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Ramowy program pracy tworzony jest w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji. Wszystkie zajęcia, na jakie uczęszczają dzieci zajmują tygodniowo 2 godzin. Lekcje plastyki odbywają się raz w tygodniu, jednak dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach plastycznych, prowadzonych w ramach kółek zainteresowań. W kolejnym dniu hospitowane były zajęcia plastyczne w Zakladna Skola Bystrycka Cesta. W szkole tej odbywają się zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie, oprócz tego prowadzone są klasy z rozszerzonym językiem angielskim oraz klasy z rozszerzonym programem sportowym, w skład którego wchodzi: gimnastyka, pływanie i siatkówka. Czwarty dzień pobytu grupa naukowców, studentów oraz ekipa telewizyjna rozpoczęła od wizyty w Skola Uzikoveho Vytvrnictva (Szkoła Sztuki Stosowanej, dla starszych uczniów). W szkole tej młodzież uczęszcza na zajęcia z malarstwa, fotografii, grafiki, projektowania odzieży i kostiumów scenicznych, projektowania przedmiotów dekoracyjnych oraz tworzenia reklamy. Następnie uczestnicy zwiedzali wybrane pracownie Katedry Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Ružomberku i hospitowali zajęcia z rzeźby. W piątym dniu uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Majerska Skola, gdzie obserwowali zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. W tym samym dniu hospitowana była również lekcja muzealna dla dzieci poświęcona rzemiosłu artystycznemu, w Liptovshkim Muzeum w Ružomberoku. Wizyta studyjna zakończyła się spotkaniem grupy naukowców, studentów oraz ekipy telewizyjnej. Omówiono na nim zebrany materiał badawczy, który wykorzystany zostanie do opracowania modelu diagnozy, metod pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie na Słowacji.

18 WIZYTA NA SŁOWACJI Základná Umelecká Škola im. Ľudovita Fullu w Ružomberoku. Popołudniowe (dodatkowe) zajęcia dla dzieci plastycznie uzdolnionych w wieku przedszkolnym. Pani Mgr. Jana Hradilová zachęca dzieci do zastosowania różnych technik plastycznych podczas pracy nad karnawałowymi maskami. Maski na Fasiangy (ostatni dzień karnawału) wytwory plastyczne dzieci w wieku 5 lat uczęszczających do ZUŠ im. Ľ. Fullu w Ružomberoku. Materská škola Na Riadku w Ružomberku. Dzieci w wieku 4-6 lat w trakcie realizacji zadania plastycznego Kolorowy świat. Materská škola Na Riadku w Ružomberoku. Grupa 4-6latków wraz z wychowawczyniami Mgr. Radomíra Hazuchová, Eleonóra Fabová, Mgr. Zuzana Kohútová. Škola pre Mimoriadne Intelektovo Nadane Deti w Ružomberoku. Wychowawczyni klasy, PaedDr. Andrea Trnovská oraz Mgr. art. Patricia Biarincová inspiruje uczniów do projektowania form konstrukcyjnych związanych ze światem zwierząt. Škola pre Mimoriadne Intelektovo Nadané deti w Ružomberku. Dyskusja dzieci nad właściwym sposobem przedstawienia zwierzęcia z udziałem studentek Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Pauliny Grabowskiej, Elżbiety Gątarskiej i dr Jolanty Gabzdyl

19 Škola pre Mimoriadne Intelektovo Nadane deti w Ružomberku. Studentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Agnieszka Maro oraz dr Klaudia Węc podczas zajęć plastycznych z grupą uczniów klasy IV. Škola pre Mimoriadne Intelektovo Nadane deti w Ružomberoku. Studentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Alicja Grzymek i doc. dr Teresa Olearczyk wspólnie z uczniami klasy IV opracowują konstrukcję podwodnego potwora. Zakladná škola Bystrická cesta w Ružomberku. Klasa IV, wychowawczyni PaedDr. Eva Nováková učiteľka pre primárne vzdelávanie, temat dnia: Dzień zimowych tajemnic zajęcia plastyczne uczniów z udziałem studentek Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Pauliny Grabowskiej, Agnieszki Maro, Elżbiety Gątarskiej oraz Mgr.art.Patricia Biarincová. Mgr.Ľubica Drusková Kultúrno-výchovná pracovnićka Liptovského Múzea w Ružomberku podczas zajęć plastycznych inspirowanych regionalnym rzemiosłem i tradycjami z uczniami w wieku wczesnoszkolnym (ZŠ Zarevúca w Ružomberku). Škola Úźitkového Výtvarnictva w Ružomberoku. Pracownia malarska. Škola Úźitkového Výtvarnictva w Ružomberoku. Pracownicy naukowo-dydaktyczny, studentki i ekipa filmowa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w pracowni projektowania odzieży.

20 Katolicka Univerzita v Ružomberku, Katedra Wychowania Plastycznego kierowana przez Doc. Paed.Dr. Mgr. art. Rastislava Biarinca, Art.D. Pracownię rzeźby odwiedzają: Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dr Joanna Aksman wraz (od lewej strony) Kierownikiem Studia Krakowskiej Telewizji Internetowej, red. Jackiem Przybylskim, doc. dr Teresą Olearczyk, dr Jolantą Gabzdyl i studentką Elżbietą Gątarską. Škola Úźitkového Výtvarnictva w Ružomberoku. Od strony prawej: Dr Jozef Zentko, doc. dr Teresa Olearczyk, Paulina Grabowska, dr Maria Kliś i Mgr.art.Patricia Biarincová w pracowni krawiectwa i projektowania.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej Szkolny Program Edukacji Kulturalnej w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Agnieszka Chomicka - Bosy koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w roku szkolnym 2012/2013 opracowała: mgr Dorota Krawiec (lider przedmiotowego zespołu humanistycznego)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2016/2017 Skład zespołu: Przewodniczący: Anna Wysocka Członkowie: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014

Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014 Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014 zebrała: D. Janiszewska Kategoryzacja partnerów szkół: I sektor

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Przedstawione niŝej rozwaŝania są przedmiotem stałej troski i tematem dyskusji pedagogów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: Przewodniczący: Aleksandra Kusiak Członkowie: Renata

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Rok szkolny 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Rok szkolny 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie Rok szkolny 2017/2018 Cele: integracja treści w nauczaniu przedmiotowym; samokształcenie i doskonalenie warsztatu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim dr Krzysztof Głuc Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH w ramach specjalności nauczycielskiej z przedmiotu Plastyka studia I stopnia Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z organizacją pozarządową -stowarzyszeniem

Współpraca szkoły z organizacją pozarządową -stowarzyszeniem Konferencja Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji Kraków 6-8.04.2017 Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego Współpraca szkoły z organizacją

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki

Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki Rozdział I. Informacje ogólne 1 1. Projekt Diament współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DWIKOZACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DWIKOZACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DWIKOZACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Priorytet matematyczno przyrodniczego na r. szk. 2017/18: Indywidualizacja nauczania, stosowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 453 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. STATUT Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejski Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH PRAKTYKI ZAWODOWE dla kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Zgodnie z obowiązującymi planami studiów integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ Praktyka asystencka w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (zajęcia komputerowe, informatyka) KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1PZT KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Nauk Geograficznych 2007-2009 Rada Programowa: Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. ElŜbieta Szkurłat Członkowie - dr Maria Kucharska, mgr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLEŚNICY Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy, zwany dalej Ośrodkiem, jest publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO: L.P. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI 1. Podejmowanie działań 1.Aktualizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PODSTAWA PRAWNA PLANOWANIA DZIAŁAŃ. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 1 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo