Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk."

Transkrypt

1

2

3 BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI ENGLISH TRANSLATION Monika Kucharczyk SK AD KOMPUTEROWY DESKTOP PUBLISHING MarDruk, Marcin Herzog PROJEKT GRAPHIC DESIGN Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach DRUK PRINT Dagra-Druk s.c. WSPÓ PRACA COLLABORATION Jan Sas W Biuletynie wykorzystano materia³y dostarczone przez pracowników Wydzia³u Zarz¹dzania ISBN BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

4 spis treœci contents od redakcji 5 editorial poprzednie wydania 6 previous editions O WYDZIALE 7 ABOUT THE FACULTY historia wydzia³u 8 history of the faculty w³adze wydzia³u 10 faculty authorities rada wydzia³u 12 faculty council struktura wydzia³u zarz¹dzania 14 structure of the faculty of management wydzia³ w internecie 15 faculty online DYDAKTYKA 19 TEACHING studia na wydziale 20 faculty programmes studenci i pracownicy 22 students and staff pracownia e-learningowa 24 e-learning platform biblioteka 26 library baza dydaktyczna 28 study facilities doniesienia z kó³ naukowych 29 researching societies news wyk³ady w jêzyku angielskim 38 lectures in english BADANIA NAUKOWE 39 RESEARCH publikacje 40 publications czasopisma wydzia³owe 44 faculty magazines granty 45 grants doktoraty i habilitacje 48 doctoral and habilitations theses WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA 55 INTERNATIONAL COOPERATION wspó³praca z uczelniami 56 collaboration na ukrainie i w niemczech with ukraine and germany praktyki w misis 58 interships in moscow (misis) praktyki w niemczech 60 interships in germany erasmus 62 erasmus KLUB ABSOLWENTA 63 ALUMNI SOCIETY o stowarzyszeniu klub absolwenta 64 about the society wywiady 64 interviews SUKCESY 71 ACHIEVEMENTS akredytacja 72 accreditation nagrody i wyró nienia 73 awards szko³y prezesów 75 presidents' education osi¹gniêcia sportowe 76 sporting achievements PODZIÊKOWANIA 77 THE FACULTY EXPRESSES ZA WSPÓ PRACÊ ITS GRATITUDE FOR COLLABORATION ROZBUDOWA WYDZIA U 78 NEW BUILDINGS FOR THE FACULTY SPOTKANIE WIGILIJNE 80 CHRISTMAS MEETING BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

5 Redakcja Biuletynu Wydzia³ Zarz¹dzania, AGH ul. Gramatyka Kraków POLSKA Bulletin Editorial Board Faculty of Management, AGH ul. Gramatyka Kraków POLSKA Biuletyn Wydzia³u Biuletyn Biuletyn 2011 Wydzia³u dzia³u Biuletyn Biuletyn 2011 Zarz¹dzania Wydzia³u 2011 Zarz¹dzania Zarz¹dzania AGH 4 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

6 od redakcji Min¹³ kolejny rok, który obfitowa³ w wiele ciekawych wydarzeñ na naszym Wydziale, dlatego te oddajemy do Pañstwa r¹k nowy numer Biuletynu Wydzia³u Zarz¹dzania. Znajdziecie tu Pañstwo nie tylko podstawowe editorial informacje o naszym Wydziale, takie jak: najnowsze dane statystyczne i rankingi dotycz¹ce studentów i pracowników, ale równie informacje o wyk³adach w jêzyku angielskim, dzia³alnoœci kó³ naukowych, grantach, publikacjach naukowych naszych pracowników, badaniach naukowych i wspó³pracy z zagranic¹, a tak e o dzia³aniach planowanych na przysz³oœæ. yczymy mi³ej lektury Yet another year passed at the Faculty of Management. The current issue of the Bulletin includes coverage of the most important events, and presents basic information on the Faculty, such as: recent statistical data as well as student and academic staff rankings, information on lectures in English, activities of scientific clubs, grants, scientific publications of our staff, research studies, international collaboration and planned activities. Enjoy your reading! BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

7 poprzednie wydania Biuletyn Wydzia³u Zarz¹dzania ukazuje siê od 2005 roku. Prezentujemy ok³adki wybranych numerów z poprzednich lat. W roku 2009 ukaza³a sie tylko wersja elektroniczna. previous editions The Bulletin of the Faculty of Management has been published since Here we present covers of selected previous years issues. In 2009, only the electronic version was published. 6 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

8 o wydziale about the faculty historia wydzia³u 8 w³adze wydzia³u 10 rada wydzia³u 12 struktura wydzia³u zarz¹dzania 14 wydzia³ w internecie 15 history of the faculty 8 faculty authorities 10 faculty council 12 structure of the faculty of management 14 faculty online 15

9 wydziale bout the faculty o wydziale about the faculty historia wydzia³u Wydzia³ Zarz¹dzania rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ 1 paÿdziernika 1974 roku. Wówczas powo³ano Instytut Organizacji i Zarz¹dzania Przemys³em (IOiZP) z uprawnieniami do prowadzenia studiów magisterskich dziennych i zaocznych na kierunku organizacja i zarz¹dzanie przemys³em. W 1977 roku Instytut OiZP otrzyma³ uprawnienia Wydzia³u. W 1980 roku do Instytutu OiZP do³¹czy³ Instytut Nauk Ekonomicznych i w rezultacie powsta³ Wydzia³ Organizacji i Zarz¹dzania Przemys³em. Obecna nazwa, Wydzia³ Zarz¹dzania, zosta³a wprowadzona w 1992 roku. Pierwsi absolwenci ukoñczyli kszta³cenie na Wydziale w 1979 roku. Pocz¹tkowa liczba pracowników dydaktycznych by³a niewielka i wynosi³a zaledwie 20 osób, a roczna rekrutacja na studia by³a na poziomie osób. Dynamiczny rozwój Wydzia³u rozpocz¹³ siê na pocz¹tku lat 90. Obecnie na Wydziale Zarz¹dzania jest zatrudnionych 177 pracowników. Wœród 139 nauczycieli akademickich jest 22 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 80 osób z tytu³em doktora. 37 lat istnienia Wydzia³u Zarz¹dzania to równie czas budowy nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej. Pocz¹tkowo bardzo skromna baza lokalowa zosta³a zast¹piona nowoczesnymi, dobrze wyposa onymi salami dydaktycznymi, baz¹ laboratoriów na potrzeby dydaktyki oraz bardzo nowoczesn¹, zasobn¹ w odpowiedni ksiêgozbiór, bibliotek¹. W najbli szym czasie Wydzia³ planuje rozpoczêcie budowy nowego skrzyd³a (wiêcej na stronie 78). Do tej pory studia na Wydziale Zarz¹dzania ukoñczy³o prawie 11 tys. absolwentów. Znaczna czêœæ spoœród nich pe³ni bardzo odpowiedzialne funkcje w polskich i zagranicznych przedsiêbiorstwach oraz innych instytucjach. Wydzia³ jest klasyfikowany na czo³owych pozycjach w ró nego rodzaju rankingach ogólnokrajowych. history of the faculty The Faculty of Management was established on October 1, The Institute of Industry Organization and Management (Instytut Organizacji i Zarz¹dzania Przemys³em, IOiZP) was founded, authorized to offer full-time and part-time MSc courses in Industry Organization and Management. In 1977 IoiZP was transformed into a faculty. In 1980 IOiZP was merged with the Institute of Economic Sciences as a result of the merger, the Faculty of Industry Organization and Management was created. The present name, the Faculty of Management, was introduced in The first graduates left the Faculty in At the beginning, the staff count was relatively low at just over 20 people and only ca students per year were admitted for different courses. Dynamic growth started in the early 1990s. Currently the Faculty employs 177 people, 139 of whom are academic staff. The Faculty has 22 professors and habilitated doctors as well as 80 PhD employees. During its 37-year history, the Faculty has come to offer contemporary study facilities. The originally very moderate infrastructure has been replaced with modern, well-equipped teaching rooms, a number of study labs and a modern, well-stocked library. The Faculty is planning to start building a new wing (more information on page 78). Up to the present day, almost 11 thousand graduates have left the Faculty. Many of them work in highly responsible roles in Polish and foreign companies and institutions. The Faculty is ranked among the best in different nationwide surveys. 8 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

10

11 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty w³adze wydzia³u Dyrektor Administracyjny Administrative Director Maciej Jêdrzejek, mgr (MA) Prodziekan ds. Naukowych Deputy Dean for Science Piotr ebkowski dr hab. in prof. nadzw. AGH (PhD, associate professor) Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Deputy Dean for Full-Time Courses Marta Czy dr hab. prof. nadzw. AGH (PhD, associate professor) 10 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

12 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty faculty authorities Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dean of the Faculty of Management Lech Bukowski prof. dr hab. in. (Professor) Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Deputy Dean for Part-Time Courses Jerzy Feliks dr hab. in. (PhD) Prodziekan ds. Ogólnych Deputy Dean for General Affairs Jan Sas dr in. (PhD) BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

13 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty rada wydzia³u faculty council Cz³onkowie Rady Wydzia³u Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Prof. dr hab. in. Lech Bukowski Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dr hab., prof. nadzw. Marta Czy Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dr hab. in. Jerzy Feliks Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dr hab. in., prof. nadzw. Piotr ebkowski Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dr in. Jan Sas Prof. dr hab. in. Jan Tadeusz Duda Dr hab. in., prof. nadzw. Andrzej Dura Dr hab., prof. nadzw. Piotr Górski Prof. dr hab. Henryk Gurgul Dr hab. Natalia Iwaszczuk Dr hab. in., prof. nadzw. Wiktor Kubiñski Dr hab. in., prof. nadzw. Mariusz Kude³ko Dr hab., prof. nadzw. Radim Lenort Dr hab. in., prof. nadzw. Jerzy Mikulik Prof. dr hab. in. Oleksandr Petrov Prof. dr hab. in. Lyubomyr Petryshyn Dr hab., prof. nadzw. Leszek Preisner Prof. dr hab. in. Tadeusz Sawik Dr hab. in., prof. nadzw. Stanis³aw Szyd³o Dr hab. in., prof. nadzw. Wies³aw Waszkielewicz Dr hab., prof. nadzw. Bogus³aw Wiernek Prof. dr hab. Lidia Zbiegieñ-Maci¹g Dr in. Marek Dudek Dr Alina Dyduch Dr in. Antoni Korcyl Dr in. Jacek Obrzud Dr in. Krzysztof Pos³uszny Mgr Maciej Jêdrzejek Mgr in. Beata Stawowy Student Artur Czopek Student Pawe³ Filipek Studentka Magdalena Grabowiecka Studentka Magdalena Jelonek Student Pawe³ Kucharczyk Studentka Anna Kurcius Student Mateusz Zwoliñski Uczestnicy Rady Wydzia³u z g³osem doradczym Dr hab., prof. nadzw. Zdzis³aw Ciêciwa Prof. dr hab. Marianna Ksiê yk Prof. dr hab. in. Zbigniew ucki Prof. dr hab. Marian Malec Prof. dr hab. Adam Peszko Dr hab., prof. nadzw. Andrzej Podobiñski Dr Maciej WoŸniak (NSZZ Solidarnoœæ ) Dr in. Ewa Beck-Krala (Pe³nomocnik Dziekana ds. SZJK) 12 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

14 o wydziale about the faculty BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

15 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty struktura wydzia³u zarz¹dzania Podstawowymi jednostkami na Wydziale Zarz¹dzania s¹ katedry. Aktualnie jest ich szeœæ. W ramach niektórych katedr powo³ano pracownie lub laboratoria (patrz ogólny schemat) realizuj¹ce ukierunkowane badania naukowe. W strukturze Wydzia³u wystêpuj¹ równie dwie samodzielnie pracownie i dwa centra: Centrum Edukacji i Badañ Rynku Nieruchomoœci oraz Centrum Koordynacji Badañ. Przedstawiaj¹c strukturê wydzia³u nie mo na zapomnieæ o pionie administracyjnym z Biurem Dziekana, Bibliotece Wydzia³owej oraz dwóch dziekanatach dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. structure of the faculty of management The units within the Faculty of Management are departments. Currently, the Faculty has six departments. Within some departments, research groups or labs have been established (see chart) conducting focused scientific research. The Faculty structure also includes two independent research groups and two centres: the Property Market Education and Research Centre and the Research Coordination Centre. The organizational structure also includes an administrative section with the Dean s Office, the Faculty s library and two faculty offices: one for full- -time programs and one for part-time programs. 14 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

16 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty wydzia³ w Internecie Studia Organizacja studiów Wydzia³ Badania Wydzia³owa Komisja Rekrutacyjna Kierunki studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia podyplomowe Praktyki studenckie Studia MBA Rozk³ady zajêæ Plany studiów ECTS Kursy i szkolenia Terminy konsultacji LLP Erasmus Pomoc materialna dla studentów Akty prawne W³adze wydzia³u Jednostki organizacyjne Pracownicy Historia Strony jednostek i kó³ naukowych Zobacz wydzia³ w 3D Klub absolwenta Wspó³praca z zagranic¹ Granty Spis wybranych publikacji Prace badawcze Czasopisma wydzia³owe Wykaz prac doktorskich Wirtualna Uczelnia to system przeznaczony zarówno dla pracowników, jak i studentów. Projekt ten przenosi szereg dzia³añ uczelnianych do Internetu. Studentom umo liwia zdobycie informacji, dostêpnych w dziekanacie z dowolnego miejsca, w którym znajduje siê komputer pod³¹czony do Internetu. Ka dy student mo e dowiedzieæ siê, jak¹ ma semestraln¹ i roczn¹ œredni¹ ocen, sprawdziæ indywidualny podzia³ godzin i oceny z poszczególnych przedmiotów. Mo e te dowiedzieæ siê, do której grupy wyk³adowej i æwiczeniowej nale y i z kim bêdzie mia³ zajêcia z danego przedmiotu, a tak e zdobyæ informacje na temat pracy dyplomowej, czy poznaæ terminy egzaminów bez wychodzenia z domu. Z kolei pracownicy dziêki Wirtualnej Uczelni mog¹ wpisywaæ studentom oceny zarówno cz¹stkowe, jak i koñcowe oraz przegl¹daæ statystyki ocen. Ponadto mog¹ umieszczaæ materia³y dydaktyczne, prowadziæ prace dyplomowe oraz wysy³aæ wiadomoœci do studentów. Wirtualna Uczelnia u³atwia tak e pracê administracyjn¹ dziekanatów. Z Wirtualnej Uczelni mo na korzystaæ za pomoc¹ wydzia³owego portalu, klikaj¹c na ³¹cze w prawym górnym rogu strony g³ównej, a tak e podaj¹c bezpoœredni adres Wirtualnej Uczelni: https://dziekanat.agh.edu.pl. Istotnym elementem wspó³pracy Biblioteki Wydzia³owej z u ytkownikami jest udzielanie bie ¹cych informacji o dzia³alnoœci Biblioteki, pojawiaj¹cych siê nowoœciach ksi¹ kowych czy te dostêpie do nowych Ÿróde³ informacji. W celu jak najlepszej komunikacji Biblioteka istnieje tak e w œwiecie wirtualnym posiada stronê WWW, mo na kontaktowaæ siê z ni¹ przez komunikator GG, a od 2 sierpnia 2011 jest tak e na Facebooku. W profilu na FB u ytkownik znajdzie zdjêcia nowoœci zakupionych do Biblioteki, informacje o najnowszych artyku³ach pracowników naszego Wydzia³u, dostêpie do baz danych, aktualne og³oszenia. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

17 o wydziale about the faculty Wkrótce Wydzia³ bêdzie móg³ zapewniæ lepsze warunki swoim studentom. Na stronie mo na znaleÿæ wizualizacje planowanego nowego skrzyd³a budynku, w którym mieœci siê Wydzia³. Wiêcej na ten temat na stronie??? faculty online Course information Course organisation Faculty Research Faculty Admission Committee Faculty Courses Full-time Programmes Part-time Programmes Post-diploma Programmes Internships MBA Programmes Course Schedule Curricula ECTS Courses and Trainings Consultation Hours Erasmus LLP Financial Support for Students Laws and Regulations Faculty Authorities Organisational Units Staff History Student Research Societies 3D Virtual Tour Alumni Society International Cooperation Research Grants Selected Publications Research Projects Faculty Magazines List of Doctoral Theses The Virtual University is a system designed both for the university staff and students. Under the project, a number of university activities are being moved to the Internet. Students may gain access to the dean s office information anywhere, from any computer with the Internet connection. They may search for information, such as the average grade obtained in a given semester or academic year, check the individual course schedule and grades form particular classes. They may also find out which lecture or class they are registered for and who the teacher is. The student may also obtain information on the bachelor degree diploma and check the exam dates without leaving his/her home. On the other hand, the Virtual University allows the staff members to enter students partial or final grades in the system and review the grade statistics. They may also upload teaching materials, coordinate diplomas and send messages to students. 16 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

18 o wydziale about the faculty The Virtual University also facilitates administrative work of dean s offices. The system may be accessed via the department s portal by clicking a link in the upper right-hand corner on the home page or by entering the address https://dziekanat.agh.edu.pl directly in the browser. An important aspect of the Faculty Library s operations is to inform the users of its current activities, new book acquisitions or new data sources. To improve communication, the Library is also present in the virtual world it has its own Web site, the students may use the GG instant messaging service to contact the Library staff and since August 2, 2011 it is also available on Facebook. In the Facebook profile, the students will find pictures of newly acquired publications, information on the recent Faculty staff articles, access to databases and current announcements. The Faculty will soon be able to provide students with better study conditions. The visualisation of the new wing of the university building may be found under: -zarzadzania-rozbudowa. More information... BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

19

20 studia na wydziale 20 studenci i pracownicy 22 platforma e-learningowa 24 biblioteka 26 baza dydaktyczna 28 future is bright sesje naukowe skn pionu hutniczego 30 lii sesja kn pionu górniczego 32 iv konferencja skn 34 uczelniada 35 spotkania z obywatelami unii europejskiej 36 czy biznes jednych lubi bardziej, a mniej innych 37 rachunkowoœæ jêzykiem biznesu 37 business communication 38 faculty programmes 20 students and staff 22 e-learning platform 24 library 26 study facilities 28 future is bright sessions of the metallurgy department scientific clubs 30 52nd scientific clubs session agh-ust mining division 32 4th student scientific societies conference 34 uczelniada competition 35 meetings with the eu citizens 36 does the business favour only some? 37 accounting as the language of business 37 business communication 38

21 dydaktyka teaching dydaktyka teaching studia na wydziale faculty programmes Studia stacjonarne i niestacjonarne Full- and part-time programmes Studia II stopnia Second-cycle programmes Studia I stopnia First cycle programmes Studia magisterskie Master s degree programmes Studia licencjackie Bachelor s degree programmes Zarz¹dzanie (3 lata) Management (3 years) Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji (3,5 roku) Management and Production Engineering (3,5 years) Informatyka i ekonometria (3 lata) Information Technology and Econometrics (3 years) Zarz¹dzanie (2 lata) Management (2 years) Specjalizacje Specializations In ynieria zarz¹dzania Management Engineering Informatyka w zarz¹dzaniu Information Technology Management Marketing Marketing Zarz¹dzanie finansami Financial Management Zarz¹dzanie kadrami przedsiêbiorstwa Human Resources Management Zarz¹dzanie miêdzynarodowe International Management Zarz¹dzanie systemami produkcyjnymi Production Systems Management Informatyka w zarz¹dzaniu produkcj¹ Information Technology in Production Management Zarz¹dzanie innowacjami Innovation Management Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Management Zarz¹dzanie produkcj¹ Production Management Zarz¹dzanie logistyczne Logistics Management Zarz¹dzanie i In ynieria produkcji (1,5 roku) Management and Production Engineering (1,5 years) 20 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

22 dydaktyka teaching Rynek pracy Labor market Specjalistyczne kursy Specialization courses Master of Business Administration Specjalistyczne studia podyplomowe Postgraduate specialized studies Studia podyplomowe Postgraduate programmes e-biznes Facility Management Zarz¹dzanie budynkiem Mediacje (Mediation) Mened er jakoœci (Quality Manager) Nowoczesna praktyka zarz¹dzania w energetyce gazowej (Modern Management Practice in Gas-Fired Power Production) Poœrednictwo w obrocie nieruchomoœciami (Real Estate Intermediation) Rachunkowoœæ (Accountancy) Rachunkowoœæ miêdzynarodowa (International Accountancy) Rachunkowoœæ zarz¹dcza i controlling (Management Accountancy and Controlling) Zamówienia publiczne (Public Procurement) Zarz¹dzanie jakoœci¹ w przedsiêbiorstwie (Enterprise Quality Management) Zarz¹dzanie nieruchomoœciami (Property Management) Zarz¹dzanie personelem (Personnel Management) Zarz¹dzanie produkcj¹ (Production Management) Zarz¹dzanie projektami (Project Management) Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem (Enterprise Management) Zarz¹dzanie sprzeda ¹ (Sales Management) Zarz¹dzanie systemami logistycznymi (Logistic Systems Management) Wydzia³ Zarz¹dzania kszta³ci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w systemie dwustopniowym oraz na studiach podyplomowych. Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone s¹ na trzech kierunkach: zarz¹dzanie, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji oraz informatyka i ekonometria. Studia II stopnia (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne) oferuj¹ szeroki wachlarz specjalnoœci, a prowadzone s¹ na dwóch kierunkach: zarz¹dzanie i zarz¹dzanie i in ynieria produkcji. Szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ na rysunku. The Faculty of Management offers full-time and part-time first- and second-cycle programmes as well as postgraduate programmes. Full-time and part-time first-cycle programmes are offered within three courses: Management, Management and Production Engineering as well as Information Technology and Econometrics. The second-cycle programmes, both full- and part-time, provide the students with a wide choice of specialisations within two courses: Management and Management and Production Engineering. Detailed information may be found in the illustration. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

23 dydaktyka teaching dydaktyka teaching studenci i pracownicy Wydzia³ Zarz¹dzania od wielu lat zajmuje jedno z czo³owych miejsc na Uczelni pod wzglêdem liczby studentów. Ponadto mo e siê pochwaliæ najwiêksz¹ liczb¹ studentów niestacjonarnych na ca³ej Uczelni oraz du ¹ liczb¹ uczestników studiów podyplomowych. Since many years, the Faculty of Management is one of the University s largest faculties with regard to student numbers. Compared to other faculties, it also has the largest numbers of part-time students and high numbers of students in postgraduate programmes. students and staff Studia na Wydziale prowadzone s¹ na kierunku zarz¹dzanie, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji oraz informatyka i ekonometria. Na kierunku zarz¹dzanie stopnia II studenci mog¹ specjalizowaæ siê w dziedzinach: in ynieria zarz¹dzania, marketing, zarz¹dzanie finansami, informatyka w zarz¹dzaniu, zarz¹dzanie systemami produkcyjnymi, zarz¹dzanie kadrami przedsiêbiorstwa, zarz¹dzanie miêdzynarodowe. Na kierunku zarz¹dzanie i in ynieria produkcji dostêpne specjalnoœci to: zarz¹dzanie produkcj¹, informatyka w zarz¹dzaniu produkcj¹, zarz¹dzanie innowacjami, zarz¹dzanie logistyczne, in ynieria zarz¹dzania oraz zarz¹dzanie jakoœci¹. The Faculty offers three study directions: Management, Management and Production Engineering and Information Technology and Econometrics. The second level Management study programmes include: Management Engineering, Marketing, Financial Management, Information Technology in Management, Production Systems Management, Human Resources Management, International Management. Management and Engineering programmes include: Production Management, Information Technology in Production Management, Innovations Management, Logistics Management, Management Engineering and Quality Management. studia niestacjonarne part-time programme studia stacjonarne full-time programme W roku akademickim 2010/2011 przyjêtych zosta³o na Wydziale 466 studentów na studia niestacjonarne oraz 538 na studia stacjonarne. Wykresy przedstawiaj¹ dane dotycz¹ce liczby przyjêtych w roku akadmickim 2009/2010 oraz 2010/2011 z rozbiciem na rodzaje i kierunki studiów. W sumie w roku 2011 na Wydziale studiowa³o 2396 studentów w tym 1286 studiów stacjonarnych i 1110 niestacjonarnych. W lutym 2011 roku po raz pierwszy dokonany zosta³ nabór na studia in ynierskie drugiego stopnia w systemie stacjonarnym. Przyjêtych zosta³o 91 osób. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê specjalnoœæ zarz¹dzanie produkcj¹. Na drugim miejscu uplasowa³o siê zarz¹dzanie logistyczne. In the academic year 2010/ full-time students and 538 part-times students were admitted to the Faculty. The charts shows data on the number of students admitted in the academic year 2009/2010 and 2010/2011 divided into types and directions of study. Total number of students studying at the Faculty in the year 2011 was 2396 including 1286 full-time students and 1110 part-time students. In February, 2011, the full-time second level Management and Production Engineering studies were opened for the first time. More than 90 students were admitted. The Production Management programme was the most popular among the candidates. Logistics Management ranked the second place. 22 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

24 dydaktyka teaching liczba absolwentów graduate students Kierunek studiów Niestacjonarne Stacjonarne Zarz¹dzanie I stopieñ Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji I stopieñ Absolwenci Wydzia³u s¹ przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty oraz do za³o enia i prowadzenia w³asnego przedsiêbiorstwa. Z ogólnodostêpnych Ÿróde³ wynika, e absolwenci Wydzia³u s¹ bardzo dobrze postrzegani przez pracodawców i tylko niewielki odsetek koñcz¹cych studia ma problem ze znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem kszta³cenia. Informatyka i ekonometria I stopieñ 43 Zarz¹dzanie II stopieñ Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji II stopieñ 38 Graduate student of the Faculty are pepared to work as econometrics and to be leaders of their own business. Z ogólnodostêpnych Ÿróde³ wynika, e absolwenci Wydzia³u s¹ bardzo dobrze postrzegani przez pracodawców i tylko niewielki odsetek koñcz¹cych studia ma problem ze znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem kszta³cenia. O poziomie kszta³cenia wy szej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doœwiadczenie i umiejêtnoœci. Wydzia³ zatrudnia obecnie blisko 150 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, w tym 23 profesorów i doktorów habilitowanych, oferuj¹c wysoki poziom us³ug dydaktycznych. Wydzia³ wspó³pracuje równie z wybitnymi naukowcami z oœrodków akademickich na ca³ym œwiecie, którzy zapraszani s¹ na goœcinne wyk³ady. The quality of education offered by a higher education institution is determined by its research and teaching staff members, their knowledge, qualifications, experience and skills. The Faculty currently employs nearly 150 highly-qualified academic teachers, including 23 professors and habilitated doctors this allows us to provide high-quality teaching services. The Faculty also cooperates with renown scientists from academic centres around the world, who are invited to give visiting lectures. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

25 dydaktyka teaching dydaktyka teaching platforma e-learningowa e-learning platform Akademia Górniczo-Hutnicza jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczê³a program u³atwienia studentom dostêpu do materia³ów dydaktycznych w formie e-learningu. W tym celu w 2004 roku do ycia powo³ano now¹ komórkê Centrum e-learningu AGH. Do jego zadañ nale y zarz¹dzanie Uczelnian¹ Platform¹ e-learningow¹ UPeL. UPeL pozwala ka demu wydzia³owi na stworzenie wirtualnej spo³ecznoœci, w obrêbie której mo na tworzyæ tematyczne kursy oraz korzystaæ z nich. Elastyczna budowa UPeL pozwala dostosowaæ sposób prowadzenia zajêæ oraz udostêpniania materia³ów dydaktycznych do specyfiki danego wydzia³u. The AGH-UST is the first university in Poland to offer its students access to teaching materials via an e-learning platform. For this purpose a new unit, University Centre for Distant Education CeL, was established in The Centre is responsible for the management of the UPeL e-learning platform, which allows every University faculty to set up a virtual community and to create and use thematic courses within it. Thanks to the flexibility of the UPeL it is possible to adapt the course formula and the means of accessing teaching materials to the needs of individual faculties. Wydzia³ Zarz¹dzania bardzo wczeœnie, bo ju 2005 roku, rozpocz¹³ korzystanie z UPeL i wkrótce sta³ siê najaktywniejszym jej uczestnikiem. W 2011 roku w ramach platformy prowadzone by³o 1047 kursów na ca³ej Akademii, z czego ponad 40% administrowanych by³o przez Wydzia³ Zarz¹dzania. Daje nam to pierwsze miejsce na AGH. O popularnoœci tej formy kszta³cenia na Wydziale Zarz¹dzania mo e œwiadczyæ fakt, e druga co do wielkoœci (liczby kursów) platforma nale ¹ca do Wydzia³u EAIiE zawiera prawie 100 kursów mniej, choæ studiuje na tym Wydziale wiêcej studentów. The Faculty of Management began using the UPeL at a very early stage of the platform development, i.e. in 2005, and soon became the most active beneficiary of the system. In 2011, 1,047 courses were run via the platform at the AGH-UST, 40% of which were administered on the Faculty of Management platform. This places us in first position among faculties using the e-learning system at the AGH-UST. The popularity of this form of education at the Faculty of Management is evidenced by the fact that the second largest platform area (Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics) runs nearly 100 courses less, even though its headcount is higher. 24 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

26 dydaktyka teaching Liczba kursów przek³ada siê na popularnoœæ platformy. W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 z platformy korzysta³o nieco ponad 2700 studentów oraz prawie 70% pracowników dydaktycznych i administracyjnych Wydzia³u. Ka dego dnia na platformê loguje siê ponad 200 osób. The number of courses translates to the platform usage. In the winter semester of the academic year 2011/2012 the platform was used by little over 2,700 students and almost 70% of the teaching and administrative staff at the Faculty. Every day the platform registers over 200 logins. W obrêbie platformy prowadzone s¹ zajêcia, które odbywaj¹ siê na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Na uwagê zas³uguje równie fakt, e Wydzia³ Zarz¹dzania AGH, jako jedyny, wykorzystuje platformê tak e do uproszenia procedur administracyjnych dla studentów np. do zapisów na przedmioty obieralne. Some of the classes under the full-time, part-time and postgraduate programmes, are run on the platform. It is also worth noting that the AGH-UST Faculty of Management is the only unit that uses the platform to simplify administrative procedures for the students, e.g. with respect to the registration for optional subjects. Platforma UPeL umo liwia nie tylko udostêpnianie materia³ów dydaktycznych, ale tak e wprowadza nowe formy komunikacji ze studentami takie jak fora, czaty, quizy, ankiety, warsztaty czy multimedialne lekcje. Pocz¹tkowo wiêkszoœæ prowadz¹cych wykorzystywa³a platformê tylko do udostêpniania materia³ów, ale z ka dym rokiem wrasta liczba osób korzystaj¹cych z nowoczesnych form komunikacji. Obecnie prawie 40% kursów zawiera tego typu aktywnoœci. The UPeL platform enables the staff to upload teaching materials. It also introduces new forms of communication with students, such as forums, chats, quizzes, surveys, workshops or multimedia classes. Initially, most of the lecturers used the platform to post teaching materials. However, every year sees the number of new communication tools users increase. Currently, over 40% of the courses offer such activities. Z uwagi na popularnoœæ platformy na naszym Wydziale powo³ano do jej zarz¹dzania dwóch administratorów. S¹ to: dr in. Bart³omiej Gawe³ oraz mgr in. Adam Starzec. In view of the platform popularity, two administrators have been appointed at the Faculty: Bart³omiej Gawe³, PhD and Adam Starzec, MSc. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

Czestochowa University of Technology Faculty of Management

Czestochowa University of Technology Faculty of Management Czestochowa University of Technology Faculty of Management Al. Armii Krajowej 19, paw. B 42-200 Częstochowa Poland www.zim.pcz.pl 1 Faculty of Management is a part of Czestochowa University of Technology.

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2015 r. Performance of libraries in 2015 Opracowano na podstawie danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 75/Neo/adiunkt/1/2017 INSTYTUCJA: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza MIASTO: STANOWISKO: DYSCYPLINA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl 221 Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl Wp³yw nowoczesnych technologii na podniesienie standardu us³ug biblioteki (na podstawie badañ

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu Suplement do dyplomu Doświadczenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Renata Figlewicz Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w liczbach 2 wydziały 10

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach If you are looking for the ebook by Anna Stelmach Polski krok po kroku: Tablice gramatyczne (Polish Edition) in pdf form, in

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Wydział Ekonomiczny UG - Pn, 08:00-09:30 I I Innovation and Innovation Management C102 Brodzicki (Dr Tomasz), 3 IB SS1 MSG, 3 SS1 EK, 3 SS1 MSG Kultura i gospodarka wybranych regionów świata B411 Grottel

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2,, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Grupa: Business Case Study B410 Mańkowski (Prof. dr h Cezary),

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Strona 1/6 ZAŁĄCZNIK Z.7. Wykaz infrastruktury dydaktycznej 7.1 Budynki zawierające infrastrukturę dydaktyczną Budynek WETI A, w którym znajdują się: Audytoria dwa po 198 miejsc każde, wyposażone w zestaw

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski)

Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski) Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski) PWN- Oxford Wielki s ownik polsko> angielski - PWN-Oxford Wielki s ownik polsko>angielski (Great Polish>English) The most comprehensive

Bardziej szczegółowo

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK Pn, 08:00-09:30 Pn, 09:45-11:15 Pn, 09:45-11:15 Pn, 11:30-13:00 Pn, 13:30-15:00 Pn, 17:00-18:30 Wt, 08:00-09:30 Wt, 09:45-11:15 Wt, 11:30-13:00 Wt, 13:30-15:00 Innovation and Innovation Management C102

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Zdzis aw Czajka Warszawa 2012 SPIS TRE CI WST P...9 Rozdzia I ROLA KAPITA U LUDZKIEGO WE WSPÓ CZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ (Zdzis aw Czajka)...12

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo