Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk."

Transkrypt

1

2

3 BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI ENGLISH TRANSLATION Monika Kucharczyk SK AD KOMPUTEROWY DESKTOP PUBLISHING MarDruk, Marcin Herzog PROJEKT GRAPHIC DESIGN Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach DRUK PRINT Dagra-Druk s.c. WSPÓ PRACA COLLABORATION Jan Sas W Biuletynie wykorzystano materia³y dostarczone przez pracowników Wydzia³u Zarz¹dzania ISBN BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

4 spis treœci contents od redakcji 5 editorial poprzednie wydania 6 previous editions O WYDZIALE 7 ABOUT THE FACULTY historia wydzia³u 8 history of the faculty w³adze wydzia³u 10 faculty authorities rada wydzia³u 12 faculty council struktura wydzia³u zarz¹dzania 14 structure of the faculty of management wydzia³ w internecie 15 faculty online DYDAKTYKA 19 TEACHING studia na wydziale 20 faculty programmes studenci i pracownicy 22 students and staff pracownia e-learningowa 24 e-learning platform biblioteka 26 library baza dydaktyczna 28 study facilities doniesienia z kó³ naukowych 29 researching societies news wyk³ady w jêzyku angielskim 38 lectures in english BADANIA NAUKOWE 39 RESEARCH publikacje 40 publications czasopisma wydzia³owe 44 faculty magazines granty 45 grants doktoraty i habilitacje 48 doctoral and habilitations theses WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA 55 INTERNATIONAL COOPERATION wspó³praca z uczelniami 56 collaboration na ukrainie i w niemczech with ukraine and germany praktyki w misis 58 interships in moscow (misis) praktyki w niemczech 60 interships in germany erasmus 62 erasmus KLUB ABSOLWENTA 63 ALUMNI SOCIETY o stowarzyszeniu klub absolwenta 64 about the society wywiady 64 interviews SUKCESY 71 ACHIEVEMENTS akredytacja 72 accreditation nagrody i wyró nienia 73 awards szko³y prezesów 75 presidents' education osi¹gniêcia sportowe 76 sporting achievements PODZIÊKOWANIA 77 THE FACULTY EXPRESSES ZA WSPÓ PRACÊ ITS GRATITUDE FOR COLLABORATION ROZBUDOWA WYDZIA U 78 NEW BUILDINGS FOR THE FACULTY SPOTKANIE WIGILIJNE 80 CHRISTMAS MEETING BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

5 Redakcja Biuletynu Wydzia³ Zarz¹dzania, AGH ul. Gramatyka Kraków POLSKA Bulletin Editorial Board Faculty of Management, AGH ul. Gramatyka Kraków POLSKA Biuletyn Wydzia³u Biuletyn Biuletyn 2011 Wydzia³u dzia³u Biuletyn Biuletyn 2011 Zarz¹dzania Wydzia³u 2011 Zarz¹dzania Zarz¹dzania AGH 4 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

6 od redakcji Min¹³ kolejny rok, który obfitowa³ w wiele ciekawych wydarzeñ na naszym Wydziale, dlatego te oddajemy do Pañstwa r¹k nowy numer Biuletynu Wydzia³u Zarz¹dzania. Znajdziecie tu Pañstwo nie tylko podstawowe editorial informacje o naszym Wydziale, takie jak: najnowsze dane statystyczne i rankingi dotycz¹ce studentów i pracowników, ale równie informacje o wyk³adach w jêzyku angielskim, dzia³alnoœci kó³ naukowych, grantach, publikacjach naukowych naszych pracowników, badaniach naukowych i wspó³pracy z zagranic¹, a tak e o dzia³aniach planowanych na przysz³oœæ. yczymy mi³ej lektury Yet another year passed at the Faculty of Management. The current issue of the Bulletin includes coverage of the most important events, and presents basic information on the Faculty, such as: recent statistical data as well as student and academic staff rankings, information on lectures in English, activities of scientific clubs, grants, scientific publications of our staff, research studies, international collaboration and planned activities. Enjoy your reading! BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

7 poprzednie wydania Biuletyn Wydzia³u Zarz¹dzania ukazuje siê od 2005 roku. Prezentujemy ok³adki wybranych numerów z poprzednich lat. W roku 2009 ukaza³a sie tylko wersja elektroniczna. previous editions The Bulletin of the Faculty of Management has been published since Here we present covers of selected previous years issues. In 2009, only the electronic version was published. 6 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

8 o wydziale about the faculty historia wydzia³u 8 w³adze wydzia³u 10 rada wydzia³u 12 struktura wydzia³u zarz¹dzania 14 wydzia³ w internecie 15 history of the faculty 8 faculty authorities 10 faculty council 12 structure of the faculty of management 14 faculty online 15

9 wydziale bout the faculty o wydziale about the faculty historia wydzia³u Wydzia³ Zarz¹dzania rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ 1 paÿdziernika 1974 roku. Wówczas powo³ano Instytut Organizacji i Zarz¹dzania Przemys³em (IOiZP) z uprawnieniami do prowadzenia studiów magisterskich dziennych i zaocznych na kierunku organizacja i zarz¹dzanie przemys³em. W 1977 roku Instytut OiZP otrzyma³ uprawnienia Wydzia³u. W 1980 roku do Instytutu OiZP do³¹czy³ Instytut Nauk Ekonomicznych i w rezultacie powsta³ Wydzia³ Organizacji i Zarz¹dzania Przemys³em. Obecna nazwa, Wydzia³ Zarz¹dzania, zosta³a wprowadzona w 1992 roku. Pierwsi absolwenci ukoñczyli kszta³cenie na Wydziale w 1979 roku. Pocz¹tkowa liczba pracowników dydaktycznych by³a niewielka i wynosi³a zaledwie 20 osób, a roczna rekrutacja na studia by³a na poziomie osób. Dynamiczny rozwój Wydzia³u rozpocz¹³ siê na pocz¹tku lat 90. Obecnie na Wydziale Zarz¹dzania jest zatrudnionych 177 pracowników. Wœród 139 nauczycieli akademickich jest 22 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 80 osób z tytu³em doktora. 37 lat istnienia Wydzia³u Zarz¹dzania to równie czas budowy nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej. Pocz¹tkowo bardzo skromna baza lokalowa zosta³a zast¹piona nowoczesnymi, dobrze wyposa onymi salami dydaktycznymi, baz¹ laboratoriów na potrzeby dydaktyki oraz bardzo nowoczesn¹, zasobn¹ w odpowiedni ksiêgozbiór, bibliotek¹. W najbli szym czasie Wydzia³ planuje rozpoczêcie budowy nowego skrzyd³a (wiêcej na stronie 78). Do tej pory studia na Wydziale Zarz¹dzania ukoñczy³o prawie 11 tys. absolwentów. Znaczna czêœæ spoœród nich pe³ni bardzo odpowiedzialne funkcje w polskich i zagranicznych przedsiêbiorstwach oraz innych instytucjach. Wydzia³ jest klasyfikowany na czo³owych pozycjach w ró nego rodzaju rankingach ogólnokrajowych. history of the faculty The Faculty of Management was established on October 1, The Institute of Industry Organization and Management (Instytut Organizacji i Zarz¹dzania Przemys³em, IOiZP) was founded, authorized to offer full-time and part-time MSc courses in Industry Organization and Management. In 1977 IoiZP was transformed into a faculty. In 1980 IOiZP was merged with the Institute of Economic Sciences as a result of the merger, the Faculty of Industry Organization and Management was created. The present name, the Faculty of Management, was introduced in The first graduates left the Faculty in At the beginning, the staff count was relatively low at just over 20 people and only ca students per year were admitted for different courses. Dynamic growth started in the early 1990s. Currently the Faculty employs 177 people, 139 of whom are academic staff. The Faculty has 22 professors and habilitated doctors as well as 80 PhD employees. During its 37-year history, the Faculty has come to offer contemporary study facilities. The originally very moderate infrastructure has been replaced with modern, well-equipped teaching rooms, a number of study labs and a modern, well-stocked library. The Faculty is planning to start building a new wing (more information on page 78). Up to the present day, almost 11 thousand graduates have left the Faculty. Many of them work in highly responsible roles in Polish and foreign companies and institutions. The Faculty is ranked among the best in different nationwide surveys. 8 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

10

11 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty w³adze wydzia³u Dyrektor Administracyjny Administrative Director Maciej Jêdrzejek, mgr (MA) Prodziekan ds. Naukowych Deputy Dean for Science Piotr ebkowski dr hab. in prof. nadzw. AGH (PhD, associate professor) Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Deputy Dean for Full-Time Courses Marta Czy dr hab. prof. nadzw. AGH (PhD, associate professor) 10 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

12 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty faculty authorities Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dean of the Faculty of Management Lech Bukowski prof. dr hab. in. (Professor) Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Deputy Dean for Part-Time Courses Jerzy Feliks dr hab. in. (PhD) Prodziekan ds. Ogólnych Deputy Dean for General Affairs Jan Sas dr in. (PhD) BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

13 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty rada wydzia³u faculty council Cz³onkowie Rady Wydzia³u Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Prof. dr hab. in. Lech Bukowski Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dr hab., prof. nadzw. Marta Czy Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dr hab. in. Jerzy Feliks Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dr hab. in., prof. nadzw. Piotr ebkowski Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania Dr in. Jan Sas Prof. dr hab. in. Jan Tadeusz Duda Dr hab. in., prof. nadzw. Andrzej Dura Dr hab., prof. nadzw. Piotr Górski Prof. dr hab. Henryk Gurgul Dr hab. Natalia Iwaszczuk Dr hab. in., prof. nadzw. Wiktor Kubiñski Dr hab. in., prof. nadzw. Mariusz Kude³ko Dr hab., prof. nadzw. Radim Lenort Dr hab. in., prof. nadzw. Jerzy Mikulik Prof. dr hab. in. Oleksandr Petrov Prof. dr hab. in. Lyubomyr Petryshyn Dr hab., prof. nadzw. Leszek Preisner Prof. dr hab. in. Tadeusz Sawik Dr hab. in., prof. nadzw. Stanis³aw Szyd³o Dr hab. in., prof. nadzw. Wies³aw Waszkielewicz Dr hab., prof. nadzw. Bogus³aw Wiernek Prof. dr hab. Lidia Zbiegieñ-Maci¹g Dr in. Marek Dudek Dr Alina Dyduch Dr in. Antoni Korcyl Dr in. Jacek Obrzud Dr in. Krzysztof Pos³uszny Mgr Maciej Jêdrzejek Mgr in. Beata Stawowy Student Artur Czopek Student Pawe³ Filipek Studentka Magdalena Grabowiecka Studentka Magdalena Jelonek Student Pawe³ Kucharczyk Studentka Anna Kurcius Student Mateusz Zwoliñski Uczestnicy Rady Wydzia³u z g³osem doradczym Dr hab., prof. nadzw. Zdzis³aw Ciêciwa Prof. dr hab. Marianna Ksiê yk Prof. dr hab. in. Zbigniew ucki Prof. dr hab. Marian Malec Prof. dr hab. Adam Peszko Dr hab., prof. nadzw. Andrzej Podobiñski Dr Maciej WoŸniak (NSZZ Solidarnoœæ ) Dr in. Ewa Beck-Krala (Pe³nomocnik Dziekana ds. SZJK) 12 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

14 o wydziale about the faculty BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

15 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty struktura wydzia³u zarz¹dzania Podstawowymi jednostkami na Wydziale Zarz¹dzania s¹ katedry. Aktualnie jest ich szeœæ. W ramach niektórych katedr powo³ano pracownie lub laboratoria (patrz ogólny schemat) realizuj¹ce ukierunkowane badania naukowe. W strukturze Wydzia³u wystêpuj¹ równie dwie samodzielnie pracownie i dwa centra: Centrum Edukacji i Badañ Rynku Nieruchomoœci oraz Centrum Koordynacji Badañ. Przedstawiaj¹c strukturê wydzia³u nie mo na zapomnieæ o pionie administracyjnym z Biurem Dziekana, Bibliotece Wydzia³owej oraz dwóch dziekanatach dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. structure of the faculty of management The units within the Faculty of Management are departments. Currently, the Faculty has six departments. Within some departments, research groups or labs have been established (see chart) conducting focused scientific research. The Faculty structure also includes two independent research groups and two centres: the Property Market Education and Research Centre and the Research Coordination Centre. The organizational structure also includes an administrative section with the Dean s Office, the Faculty s library and two faculty offices: one for full- -time programs and one for part-time programs. 14 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

16 o wydziale about the faculty o wydziale about the faculty wydzia³ w Internecie Studia Organizacja studiów Wydzia³ Badania Wydzia³owa Komisja Rekrutacyjna Kierunki studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia podyplomowe Praktyki studenckie Studia MBA Rozk³ady zajêæ Plany studiów ECTS Kursy i szkolenia Terminy konsultacji LLP Erasmus Pomoc materialna dla studentów Akty prawne W³adze wydzia³u Jednostki organizacyjne Pracownicy Historia Strony jednostek i kó³ naukowych Zobacz wydzia³ w 3D Klub absolwenta Wspó³praca z zagranic¹ Granty Spis wybranych publikacji Prace badawcze Czasopisma wydzia³owe Wykaz prac doktorskich Wirtualna Uczelnia to system przeznaczony zarówno dla pracowników, jak i studentów. Projekt ten przenosi szereg dzia³añ uczelnianych do Internetu. Studentom umo liwia zdobycie informacji, dostêpnych w dziekanacie z dowolnego miejsca, w którym znajduje siê komputer pod³¹czony do Internetu. Ka dy student mo e dowiedzieæ siê, jak¹ ma semestraln¹ i roczn¹ œredni¹ ocen, sprawdziæ indywidualny podzia³ godzin i oceny z poszczególnych przedmiotów. Mo e te dowiedzieæ siê, do której grupy wyk³adowej i æwiczeniowej nale y i z kim bêdzie mia³ zajêcia z danego przedmiotu, a tak e zdobyæ informacje na temat pracy dyplomowej, czy poznaæ terminy egzaminów bez wychodzenia z domu. Z kolei pracownicy dziêki Wirtualnej Uczelni mog¹ wpisywaæ studentom oceny zarówno cz¹stkowe, jak i koñcowe oraz przegl¹daæ statystyki ocen. Ponadto mog¹ umieszczaæ materia³y dydaktyczne, prowadziæ prace dyplomowe oraz wysy³aæ wiadomoœci do studentów. Wirtualna Uczelnia u³atwia tak e pracê administracyjn¹ dziekanatów. Z Wirtualnej Uczelni mo na korzystaæ za pomoc¹ wydzia³owego portalu, klikaj¹c na ³¹cze w prawym górnym rogu strony g³ównej, a tak e podaj¹c bezpoœredni adres Wirtualnej Uczelni: https://dziekanat.agh.edu.pl. Istotnym elementem wspó³pracy Biblioteki Wydzia³owej z u ytkownikami jest udzielanie bie ¹cych informacji o dzia³alnoœci Biblioteki, pojawiaj¹cych siê nowoœciach ksi¹ kowych czy te dostêpie do nowych Ÿróde³ informacji. W celu jak najlepszej komunikacji Biblioteka istnieje tak e w œwiecie wirtualnym posiada stronê WWW, mo na kontaktowaæ siê z ni¹ przez komunikator GG, a od 2 sierpnia 2011 jest tak e na Facebooku. W profilu na FB u ytkownik znajdzie zdjêcia nowoœci zakupionych do Biblioteki, informacje o najnowszych artyku³ach pracowników naszego Wydzia³u, dostêpie do baz danych, aktualne og³oszenia. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

17 o wydziale about the faculty Wkrótce Wydzia³ bêdzie móg³ zapewniæ lepsze warunki swoim studentom. Na stronie mo na znaleÿæ wizualizacje planowanego nowego skrzyd³a budynku, w którym mieœci siê Wydzia³. Wiêcej na ten temat na stronie??? faculty online Course information Course organisation Faculty Research Faculty Admission Committee Faculty Courses Full-time Programmes Part-time Programmes Post-diploma Programmes Internships MBA Programmes Course Schedule Curricula ECTS Courses and Trainings Consultation Hours Erasmus LLP Financial Support for Students Laws and Regulations Faculty Authorities Organisational Units Staff History Student Research Societies 3D Virtual Tour Alumni Society International Cooperation Research Grants Selected Publications Research Projects Faculty Magazines List of Doctoral Theses The Virtual University is a system designed both for the university staff and students. Under the project, a number of university activities are being moved to the Internet. Students may gain access to the dean s office information anywhere, from any computer with the Internet connection. They may search for information, such as the average grade obtained in a given semester or academic year, check the individual course schedule and grades form particular classes. They may also find out which lecture or class they are registered for and who the teacher is. The student may also obtain information on the bachelor degree diploma and check the exam dates without leaving his/her home. On the other hand, the Virtual University allows the staff members to enter students partial or final grades in the system and review the grade statistics. They may also upload teaching materials, coordinate diplomas and send messages to students. 16 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

18 o wydziale about the faculty The Virtual University also facilitates administrative work of dean s offices. The system may be accessed via the department s portal by clicking a link in the upper right-hand corner on the home page or by entering the address https://dziekanat.agh.edu.pl directly in the browser. An important aspect of the Faculty Library s operations is to inform the users of its current activities, new book acquisitions or new data sources. To improve communication, the Library is also present in the virtual world it has its own Web site, the students may use the GG instant messaging service to contact the Library staff and since August 2, 2011 it is also available on Facebook. In the Facebook profile, the students will find pictures of newly acquired publications, information on the recent Faculty staff articles, access to databases and current announcements. The Faculty will soon be able to provide students with better study conditions. The visualisation of the new wing of the university building may be found under: -zarzadzania-rozbudowa. More information... BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

19

20 studia na wydziale 20 studenci i pracownicy 22 platforma e-learningowa 24 biblioteka 26 baza dydaktyczna 28 future is bright sesje naukowe skn pionu hutniczego 30 lii sesja kn pionu górniczego 32 iv konferencja skn 34 uczelniada 35 spotkania z obywatelami unii europejskiej 36 czy biznes jednych lubi bardziej, a mniej innych 37 rachunkowoœæ jêzykiem biznesu 37 business communication 38 faculty programmes 20 students and staff 22 e-learning platform 24 library 26 study facilities 28 future is bright sessions of the metallurgy department scientific clubs 30 52nd scientific clubs session agh-ust mining division 32 4th student scientific societies conference 34 uczelniada competition 35 meetings with the eu citizens 36 does the business favour only some? 37 accounting as the language of business 37 business communication 38

21 dydaktyka teaching dydaktyka teaching studia na wydziale faculty programmes Studia stacjonarne i niestacjonarne Full- and part-time programmes Studia II stopnia Second-cycle programmes Studia I stopnia First cycle programmes Studia magisterskie Master s degree programmes Studia licencjackie Bachelor s degree programmes Zarz¹dzanie (3 lata) Management (3 years) Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji (3,5 roku) Management and Production Engineering (3,5 years) Informatyka i ekonometria (3 lata) Information Technology and Econometrics (3 years) Zarz¹dzanie (2 lata) Management (2 years) Specjalizacje Specializations In ynieria zarz¹dzania Management Engineering Informatyka w zarz¹dzaniu Information Technology Management Marketing Marketing Zarz¹dzanie finansami Financial Management Zarz¹dzanie kadrami przedsiêbiorstwa Human Resources Management Zarz¹dzanie miêdzynarodowe International Management Zarz¹dzanie systemami produkcyjnymi Production Systems Management Informatyka w zarz¹dzaniu produkcj¹ Information Technology in Production Management Zarz¹dzanie innowacjami Innovation Management Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Management Zarz¹dzanie produkcj¹ Production Management Zarz¹dzanie logistyczne Logistics Management Zarz¹dzanie i In ynieria produkcji (1,5 roku) Management and Production Engineering (1,5 years) 20 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

22 dydaktyka teaching Rynek pracy Labor market Specjalistyczne kursy Specialization courses Master of Business Administration Specjalistyczne studia podyplomowe Postgraduate specialized studies Studia podyplomowe Postgraduate programmes e-biznes Facility Management Zarz¹dzanie budynkiem Mediacje (Mediation) Mened er jakoœci (Quality Manager) Nowoczesna praktyka zarz¹dzania w energetyce gazowej (Modern Management Practice in Gas-Fired Power Production) Poœrednictwo w obrocie nieruchomoœciami (Real Estate Intermediation) Rachunkowoœæ (Accountancy) Rachunkowoœæ miêdzynarodowa (International Accountancy) Rachunkowoœæ zarz¹dcza i controlling (Management Accountancy and Controlling) Zamówienia publiczne (Public Procurement) Zarz¹dzanie jakoœci¹ w przedsiêbiorstwie (Enterprise Quality Management) Zarz¹dzanie nieruchomoœciami (Property Management) Zarz¹dzanie personelem (Personnel Management) Zarz¹dzanie produkcj¹ (Production Management) Zarz¹dzanie projektami (Project Management) Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem (Enterprise Management) Zarz¹dzanie sprzeda ¹ (Sales Management) Zarz¹dzanie systemami logistycznymi (Logistic Systems Management) Wydzia³ Zarz¹dzania kszta³ci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w systemie dwustopniowym oraz na studiach podyplomowych. Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone s¹ na trzech kierunkach: zarz¹dzanie, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji oraz informatyka i ekonometria. Studia II stopnia (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne) oferuj¹ szeroki wachlarz specjalnoœci, a prowadzone s¹ na dwóch kierunkach: zarz¹dzanie i zarz¹dzanie i in ynieria produkcji. Szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ na rysunku. The Faculty of Management offers full-time and part-time first- and second-cycle programmes as well as postgraduate programmes. Full-time and part-time first-cycle programmes are offered within three courses: Management, Management and Production Engineering as well as Information Technology and Econometrics. The second-cycle programmes, both full- and part-time, provide the students with a wide choice of specialisations within two courses: Management and Management and Production Engineering. Detailed information may be found in the illustration. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

23 dydaktyka teaching dydaktyka teaching studenci i pracownicy Wydzia³ Zarz¹dzania od wielu lat zajmuje jedno z czo³owych miejsc na Uczelni pod wzglêdem liczby studentów. Ponadto mo e siê pochwaliæ najwiêksz¹ liczb¹ studentów niestacjonarnych na ca³ej Uczelni oraz du ¹ liczb¹ uczestników studiów podyplomowych. Since many years, the Faculty of Management is one of the University s largest faculties with regard to student numbers. Compared to other faculties, it also has the largest numbers of part-time students and high numbers of students in postgraduate programmes. students and staff Studia na Wydziale prowadzone s¹ na kierunku zarz¹dzanie, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji oraz informatyka i ekonometria. Na kierunku zarz¹dzanie stopnia II studenci mog¹ specjalizowaæ siê w dziedzinach: in ynieria zarz¹dzania, marketing, zarz¹dzanie finansami, informatyka w zarz¹dzaniu, zarz¹dzanie systemami produkcyjnymi, zarz¹dzanie kadrami przedsiêbiorstwa, zarz¹dzanie miêdzynarodowe. Na kierunku zarz¹dzanie i in ynieria produkcji dostêpne specjalnoœci to: zarz¹dzanie produkcj¹, informatyka w zarz¹dzaniu produkcj¹, zarz¹dzanie innowacjami, zarz¹dzanie logistyczne, in ynieria zarz¹dzania oraz zarz¹dzanie jakoœci¹. The Faculty offers three study directions: Management, Management and Production Engineering and Information Technology and Econometrics. The second level Management study programmes include: Management Engineering, Marketing, Financial Management, Information Technology in Management, Production Systems Management, Human Resources Management, International Management. Management and Engineering programmes include: Production Management, Information Technology in Production Management, Innovations Management, Logistics Management, Management Engineering and Quality Management. studia niestacjonarne part-time programme studia stacjonarne full-time programme W roku akademickim 2010/2011 przyjêtych zosta³o na Wydziale 466 studentów na studia niestacjonarne oraz 538 na studia stacjonarne. Wykresy przedstawiaj¹ dane dotycz¹ce liczby przyjêtych w roku akadmickim 2009/2010 oraz 2010/2011 z rozbiciem na rodzaje i kierunki studiów. W sumie w roku 2011 na Wydziale studiowa³o 2396 studentów w tym 1286 studiów stacjonarnych i 1110 niestacjonarnych. W lutym 2011 roku po raz pierwszy dokonany zosta³ nabór na studia in ynierskie drugiego stopnia w systemie stacjonarnym. Przyjêtych zosta³o 91 osób. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê specjalnoœæ zarz¹dzanie produkcj¹. Na drugim miejscu uplasowa³o siê zarz¹dzanie logistyczne. In the academic year 2010/ full-time students and 538 part-times students were admitted to the Faculty. The charts shows data on the number of students admitted in the academic year 2009/2010 and 2010/2011 divided into types and directions of study. Total number of students studying at the Faculty in the year 2011 was 2396 including 1286 full-time students and 1110 part-time students. In February, 2011, the full-time second level Management and Production Engineering studies were opened for the first time. More than 90 students were admitted. The Production Management programme was the most popular among the candidates. Logistics Management ranked the second place. 22 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

24 dydaktyka teaching liczba absolwentów graduate students Kierunek studiów Niestacjonarne Stacjonarne Zarz¹dzanie I stopieñ Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji I stopieñ Absolwenci Wydzia³u s¹ przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty oraz do za³o enia i prowadzenia w³asnego przedsiêbiorstwa. Z ogólnodostêpnych Ÿróde³ wynika, e absolwenci Wydzia³u s¹ bardzo dobrze postrzegani przez pracodawców i tylko niewielki odsetek koñcz¹cych studia ma problem ze znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem kszta³cenia. Informatyka i ekonometria I stopieñ 43 Zarz¹dzanie II stopieñ Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji II stopieñ 38 Graduate student of the Faculty are pepared to work as econometrics and to be leaders of their own business. Z ogólnodostêpnych Ÿróde³ wynika, e absolwenci Wydzia³u s¹ bardzo dobrze postrzegani przez pracodawców i tylko niewielki odsetek koñcz¹cych studia ma problem ze znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem kszta³cenia. O poziomie kszta³cenia wy szej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doœwiadczenie i umiejêtnoœci. Wydzia³ zatrudnia obecnie blisko 150 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, w tym 23 profesorów i doktorów habilitowanych, oferuj¹c wysoki poziom us³ug dydaktycznych. Wydzia³ wspó³pracuje równie z wybitnymi naukowcami z oœrodków akademickich na ca³ym œwiecie, którzy zapraszani s¹ na goœcinne wyk³ady. The quality of education offered by a higher education institution is determined by its research and teaching staff members, their knowledge, qualifications, experience and skills. The Faculty currently employs nearly 150 highly-qualified academic teachers, including 23 professors and habilitated doctors this allows us to provide high-quality teaching services. The Faculty also cooperates with renown scientists from academic centres around the world, who are invited to give visiting lectures. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

25 dydaktyka teaching dydaktyka teaching platforma e-learningowa e-learning platform Akademia Górniczo-Hutnicza jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczê³a program u³atwienia studentom dostêpu do materia³ów dydaktycznych w formie e-learningu. W tym celu w 2004 roku do ycia powo³ano now¹ komórkê Centrum e-learningu AGH. Do jego zadañ nale y zarz¹dzanie Uczelnian¹ Platform¹ e-learningow¹ UPeL. UPeL pozwala ka demu wydzia³owi na stworzenie wirtualnej spo³ecznoœci, w obrêbie której mo na tworzyæ tematyczne kursy oraz korzystaæ z nich. Elastyczna budowa UPeL pozwala dostosowaæ sposób prowadzenia zajêæ oraz udostêpniania materia³ów dydaktycznych do specyfiki danego wydzia³u. The AGH-UST is the first university in Poland to offer its students access to teaching materials via an e-learning platform. For this purpose a new unit, University Centre for Distant Education CeL, was established in The Centre is responsible for the management of the UPeL e-learning platform, which allows every University faculty to set up a virtual community and to create and use thematic courses within it. Thanks to the flexibility of the UPeL it is possible to adapt the course formula and the means of accessing teaching materials to the needs of individual faculties. Wydzia³ Zarz¹dzania bardzo wczeœnie, bo ju 2005 roku, rozpocz¹³ korzystanie z UPeL i wkrótce sta³ siê najaktywniejszym jej uczestnikiem. W 2011 roku w ramach platformy prowadzone by³o 1047 kursów na ca³ej Akademii, z czego ponad 40% administrowanych by³o przez Wydzia³ Zarz¹dzania. Daje nam to pierwsze miejsce na AGH. O popularnoœci tej formy kszta³cenia na Wydziale Zarz¹dzania mo e œwiadczyæ fakt, e druga co do wielkoœci (liczby kursów) platforma nale ¹ca do Wydzia³u EAIiE zawiera prawie 100 kursów mniej, choæ studiuje na tym Wydziale wiêcej studentów. The Faculty of Management began using the UPeL at a very early stage of the platform development, i.e. in 2005, and soon became the most active beneficiary of the system. In 2011, 1,047 courses were run via the platform at the AGH-UST, 40% of which were administered on the Faculty of Management platform. This places us in first position among faculties using the e-learning system at the AGH-UST. The popularity of this form of education at the Faculty of Management is evidenced by the fact that the second largest platform area (Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics) runs nearly 100 courses less, even though its headcount is higher. 24 BULLETIN FACULTY OF MANAGEMENT 2011

26 dydaktyka teaching Liczba kursów przek³ada siê na popularnoœæ platformy. W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 z platformy korzysta³o nieco ponad 2700 studentów oraz prawie 70% pracowników dydaktycznych i administracyjnych Wydzia³u. Ka dego dnia na platformê loguje siê ponad 200 osób. The number of courses translates to the platform usage. In the winter semester of the academic year 2011/2012 the platform was used by little over 2,700 students and almost 70% of the teaching and administrative staff at the Faculty. Every day the platform registers over 200 logins. W obrêbie platformy prowadzone s¹ zajêcia, które odbywaj¹ siê na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Na uwagê zas³uguje równie fakt, e Wydzia³ Zarz¹dzania AGH, jako jedyny, wykorzystuje platformê tak e do uproszenia procedur administracyjnych dla studentów np. do zapisów na przedmioty obieralne. Some of the classes under the full-time, part-time and postgraduate programmes, are run on the platform. It is also worth noting that the AGH-UST Faculty of Management is the only unit that uses the platform to simplify administrative procedures for the students, e.g. with respect to the registration for optional subjects. Platforma UPeL umo liwia nie tylko udostêpnianie materia³ów dydaktycznych, ale tak e wprowadza nowe formy komunikacji ze studentami takie jak fora, czaty, quizy, ankiety, warsztaty czy multimedialne lekcje. Pocz¹tkowo wiêkszoœæ prowadz¹cych wykorzystywa³a platformê tylko do udostêpniania materia³ów, ale z ka dym rokiem wrasta liczba osób korzystaj¹cych z nowoczesnych form komunikacji. Obecnie prawie 40% kursów zawiera tego typu aktywnoœci. The UPeL platform enables the staff to upload teaching materials. It also introduces new forms of communication with students, such as forums, chats, quizzes, surveys, workshops or multimedia classes. Initially, most of the lecturers used the platform to post teaching materials. However, every year sees the number of new communication tools users increase. Currently, over 40% of the courses offer such activities. Z uwagi na popularnoœæ platformy na naszym Wydziale powo³ano do jej zarz¹dzania dwóch administratorów. S¹ to: dr in. Bart³omiej Gawe³ oraz mgr in. Adam Starzec. In view of the platform popularity, two administrators have been appointed at the Faculty: Bart³omiej Gawe³, PhD and Adam Starzec, MSc. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA AGH

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo